Vous êtes sur la page 1sur 3

Intocmirea procesului verbal si ñulitatea

Prelegere 18.01.2017
Tema. Sesizarea organului de UP
1.Inceperea UP
2.Punerea sub invinuire
Sesizarea OUP se efectuiaza in faza inceperii unui proces penal si presupune, faza data presupune desfasu
rarea unui mare volum de activitati necesare realizarii obiectivului si scopului unui proces penal care este
stipulat in art.1 CPP si se concretizeaza in aspectul de stringere a probelor necesare cu privire la existenta
unei infractiuni sau la identificarea infractorului la stabilirea raspunderii acestora pentru faptele presupus
comise daca este sau nu comisa infractiunea cit si in final posibilitatea transmiterii spre judecare in instant
a competenta. Pentru declansarea activitatilor procesuale si procedurale care si caracterizeaza procesul pe
nal este necesar ca organul judiciar competent sa fie instiintat despre comiterea infractiunii. OUP sau inst
anta de judecata, organele susmentionate pot afla despre savirsirea unei infractiuni prin urmatoarele modu
ri de sesizare. Sesizarea este aducerea la cunostinta a organelor judiciare competente despre savirsirea une
i infractiuni cit si despre imprejurarile savirsirii, in urma sesizarii OUP sau instanta sunt in drept de a efec
tua activitati premargatoare cit si activitati de urmarire penala. Sesizarea nu prezinta o simpla modalitate
de informare a OUP ci constituie un temei legal de pornire a UP cit si desfasurarea activitatilor procesuale
specifice, astfel modul de sesizare se mai intelege ca un mijloc prin care OUP ea cunostinta in conditiile l
egii despre savirsirea unei infractiuni determinind obligatia acesteia de a se pronunta cu privire la inceper
ea UP sau a refuza pornirea UP. Sesizarea OUP este punctul de reper a OUP fara de care acesta nu poate i
ncepe deoarece acesta contine atit element de informare cit si temei legal de desfasurare a actiunilor OUP.

Actul de sesizare a OUP despre savirsirea sau pregatirea pentru pregatirea unei infractiuni constituie drep
t temei a up conform CP cunoastem urmatoarele moduri generale de sesizare. Plingerea, Denuntul, Autod
enuntul, Autosesizarea( depistarea infractiunii nemijlocit de catre colaboratorii OUP).
PLINGEREA este instiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica caruia i sa cauzat un prejudiciu prin
infractiune, plingerea constituie un mod general de sesizare a OUP care nu poate fi confundat cu plingere
a prealabila care este un mod special de sesizare referitor la continutul acesteia prevede ca plingerea trebu
ie sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii.
1.Numele prenumele , calitatea si domiciliu petitionarului.
2.Descrierea faptei ce formeaza obiectul plingerii.
3.Indicarea faptuitorului ( in cazul cind este cunoscut)
4.Indicarea mijloacelor de proba
5.Data si semnatura petitionarului.
Dinpunct devedere formal plingerea poate fi inaintata
In scris in cazul cind plingerea obligatoriu trebuie sa fie semnata de catre petitionar si reprezentantul ofici
al a organului de urmarire penala
Forma orala situatie in care se consemneaza intrun proces verbal semnat de persoana care declara plingere
a cit si de o persoana oficiala a OUP.
(Pentru seminar de pregatit o plingere articolul 274,motivele autodenuntului care infractiuni se inregistrea
za in registrulR1 si R2 care sunt infractiunile care prevede plingerea prealabiala?
DENUNTUL este instiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica despre savirsirea unei infractiuni ins
a comparativ cu plingerea prin denunt se aduce la cunostinta OUP savirsirea unei infractiuni in dauna alte
i persoane nefiind necesar ca acel care a denuntat sa fie prejudiciat prin infractiunea sesizata. Reglementar
ea denuntului asigura participarea cetatenilor la combaterea infractiunilor prin atragerea acestora la sesiza
rea OUP prin informarea despre savirsirea infractiunilor de care au cunostinta cit si despre persoanele car
e leau comis. Referitor la continutul denuntului legea procesual penala prevede ca acesta trebuie sa aiba a
celasi continut si aceleasi date ca si plingerea, insa in ceea ce prevede forma sub care trebuie intocmit lege
a ne spune ca poate fi intocmit in forma scrisa fiind necesara obligatoriu semnatura denuntatorului, denun
tul nesemnat este considerat o simpla informare in baza careea dupa o verificare prealabila in scopul const
atarii veredicitatii OUP se poate sesiza din oficiu.
Forma orala situatia in care se consemneaza informatia primita intrun proces verbal de catre reprezentantu
l OUP persoana care face denuntul i se explica raspunderea pe care o poarta in caz daca denuntul este inte
ntionat caluminos faptul dat obligatoriu se consemneasa in PV sau dupa caz in continutul denuntului parv
enit in forma scrisa. Faptul dat obligatoriu trebuie sa fie confirmat de catre persoana care a facut denuntul
AUTODENUNT este instiintarea benevola facuta de o persoana fizica sau juridica despre savirsirea infra
ctiunii de ea singura, in cazul in care OUP nu au cunoscut si nu sunt la curent cu aceasta fapta. In practica
un astfel de motiv de sesizar a OUP de obicei se intilneste foarte rar doar in cazuri exceptionale din moti
v ca infractorii prin autodenunt incearca sa ascunda faptele sale mai grave si se sustrag de la raspunderea
penala, in asemenea cazuri OUP are obligatia sa verifice minutios atent si intrun mod foarte critic faptele
descrise de catre persoana ce a facut autodenuntul deoarece circumstantele care il pot influenta pe faptuito
r ca el sa faca autodenuntul in savirsirea infractiunii descrise nu totdeauna sunt de buna credinta, in cele m
ai dese cazuri denuntatorul incearca sa duca in eroare OUP din diferite motive si anume cu scopul de
1.a ascunde o infractiune mai grava savirsita de el
2.incearca sa ingradeasca o alta persoana care a savirsit de facto infractiunea sau incearca sa ingradeasca
o persoana care ia fost complice luind toata vina asupra sa avind ca scop un interes material sau pot exista
anumite promisiuni sau pot exista sentimente afective fata de persoana data , in asemenea cazuri ofiterul
de OUP are obligatia de a explica persoanei care face autodenuntul dreptul de a nu spune nimic si de a nu
se autoincrimina precum si in cazul de autocalomnie care impiedica constatarea de facto a adevarului pers
oana data nu va mai avea dreptul la repararea prejudiciului in conditiile legii, despre aceasta se face o men
tiune in declaratia de autodenunt sau in PV pe autodenuntare, forma in scris si oral, in cazul autodenuntar
ii verbale OUP intocmeste un PV cu inregistrarea audio sau video a declaratiei de autodenuntare. Ofiterul
de OUP are obligatia de a determina care a fost motivul infractiunii si care a fost motivul autodenuntarii.
De obicei in cazurile de autodenuntare nu trebuie sa apara neclaritati sau imprejurarile care sunt contradic
torii cu autodenuntul prezentat deoarece in caz contrar o prima versiune poate fi considerata ca caluminoa
sa sau minciunoasa si in cazul dat este necesar verificarea mai amanuntita a faptelor cit si a imprejurarilor
descrise in autodenunt.
AUTOSESIZAREA OUP pot lua cunostinta despre savirsirea unei infractiuni si pe alte cai decit plingerea
denuntul sau autodenuntul o astfel de autosesizare mai poate fi numita si sesizarea din oficiu, o astfel de
autosesizare este depistarea infractiunii nemijlocit de catre colaboratorul OUP ea poate fi in cadrul desfas
urarii actelor de verivicare cu privire la existenta sau inexistenta unei infractiuni insa OUP se mai poate se
siza din oficiu si in cazurile cind participa la diferite activitati speciale ale organelor politienezti cum ar fi:
controalele planificate, controalele economice, mentinerea ordinii publice, controlul traficului rutier....car
e infractiuni pot fi comise in cadrul controalelor date ?
In cazul depistarii infractiunii nemijlocit de catre colaboratorul OUP acesta are obligatia de a intocmi un r
aport pe numele conducatorului de UP in care va expune circumstantele depistarii si va dispune inregistra
rea infrzctiunii depistate dupa care se intocmeste un PV cu privire la constatarea infractiunii si inregistrare
a in registrul corespunzator.
PLINGEREA PREALABILA este un mod special de sesizare acest act de sesizare depus de victima se de
osebeste de alte acte generale de sesizare si anume prin continutul acesteia, plingerea prealabila este o con
ditie de tragere la raspundere penala in cazul infractiunilor pentru care UP se porneste doar in cazul plinge
rii prealabile a victimei, lipsa plingerii prealabile a victimei inlatura raspunderea penala iar pe plan proces
ual este o circumstanta care exclude UP . La impacarea partii vatamate cu banuitul invinuitul inculpatul U
P inceteaza. Caracterul necesar si indispensabil al plingerii prealabile se caracterizeaza cu urmatoarele tra
saturi specifice cum ar fi
1. Titularul dreptului de a face plingere prealabila este persoana vatamata sau victima.
2.Plingerea prealabila poate fi depusa si prin mandatar sau reprezentant legal sau procurorul din oficiu atu
nci cind victima din cauza incapacitatii sau a capacitatii de exercitiu limitata nu este in stare sasi apere dre
pturile
3. Daca prin infractiune au fost vatamate mai multe persoane fiecare din ea are dreptul de a depune plinge
re prealabila, aceasta plingere produce efecte si asupra celorlante victime ale infractiunii descrise care nu
au introdus plingeri.
4. Daca la comiterea infractiunii au participat mai multi infractori dar in plingerea prealabila figureaza do
ar unul UP isi va extindectiunea sa procesuala si procedurala asupra tuturor participantilor la infractiune i
n cazul flagrante in care este necesara plingerea prealabila OUP are de a chema victima si de a o intreba
daca doreste sa inainteze cerere prealabila impotriva faptuitorului, plingerea prealabila are acelasi continu
t ca si plingerea.