Vous êtes sur la page 1sur 1

Cabra boja text: Miquel Desclot

música:Jorgelina Giordano

q = 80

### c ≈ œ œ œ.œ ˙ ≈ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ ˙.
1 2

& œ œœ œ . œ œ
Com que la ca - bra noIhi va ca - bre van es-cur - çar - laIa cops de sa - bre.

###
3
œ œ
5

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Es - cap - ça - da vaIen - trarIa la cap - sa però lla - vors va ferIun col - lap - se.

9
### j j
& ˙. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ ˙
Van en - te - rrar - la, doncs, a te - rraIi ja no va do - nar més gue - rra.