Vous êtes sur la page 1sur 31

Redactieleden:

Jan Greevink
Andre van de Linde
Peter van de Linde
Marcel Pijffers
Kars ter Avest
Henk Pennings

Distriebutie SVVN magazine:


Jan Greevink Inhoudsopgave.
Jan Niewold

Advertenties:
Jan Greevink ► Van de voorzitter
Gezinus Schutten
► Van het bestuur
Fotografie:
J.P.Bonnet ► Nieuwjaars receptie
Jan Greevink
Annemarie Aufdehaar ► Behind the Scenes
Cynthia Beldman e.mail pr@svvn.nl
@moonworkx ► Volhardingman Bernie van Driessen
Kopie inleveren: ► Pupil van de week Morris Joalat
Tot donderdag 17 mei 2018
gjgreevink@gmail.com ► S.V.V.N. 1 tot nu

► Oliebollen toernooi
Jaargang 56 2018
Nummer 1. ► Een Dug-out
out voor Jonny

► Kinder kerst bingo

► Voetbalschoenen voor de minima

► 35+ maar nog niet versleten

► Flying in a dream

► Op weg naar een rookvrije generatie

► Sponsoren

► RCX Suspension Technology

► Sinterklaas feest

► Lets play darts.

1
Van de voorzitter
Ik kan niet anders dan aan het begin van dit voorwoord ‘vrijwilligers’ aan de orde komen! Met dit in het
nog even stilstaan bij de nieuwjaarsreceptie op 6 achterhoofd is het goed om stil te staan bij de vele
januari jl. Een ander woord dan trots kan ik zo snel niet handen die licht werken maken. Wat te denken van
bedenken. Wat een geweldige opkomst! Na de maar liefst 20 jaar aaneengesloten kantine
‘gelukkig nieuwjaar wensen’ was er dat oorverdovend sleutelbeheer van de familie Deijk! Lof! Wij zullen alle
moment van stilte voor onze overleden leden en vrijwilligers overigens bedanken en uitnodigen op onze
tenslotte was er ongelooflijk veel respect voor onze jaarlijkse vrijwilligersavond. De TOV-commissie heeft de
jubilarissen! Handen zijn deze middag letterlijk en datum vastgesteld op 23 februari as. Komt allen!
figuurlijk stuk geklapt! De kers op de taart was
natuurlijk de actie voor de dugout voor onze Jonny. Het Een ander aspect waar iedereen die ons sportpark
zal niet zo snel weer gebeuren dat er zo’n korte bezoekt, in de toekomst mee te maken krijgt, is het
tijdsspanne zoveel geld voor onze ere-supporter is rookvrij maken van ons complex. Momenteel een
opgehaald. Overigens ook een goede training voor de initiatief op gemeentelijk niveau, maar het gaat de
spelers van het eerste die de nodige kilometers hebben sportverenigingen ook raken! Vanuit de gedachte dat
afgelegd om de loten aan de man/vrouw te brengen….! kinderen een sportclub moeten associëren met een
gezonde plek en niet een plek waar zij leren roken, is
Ondanks het gegeven dat voetbal nog steeds een de gemeente van mening dat ‘zichtbaar roken’ daar niet
contactsport is en de geur heeft van ruwe-bolster- meer bij hoort. Wij zullen ons de komende tijd beraden
blanke-pit, geven dit soort acties maar eens te meer op de implementatie hiervan en zullen u blijvend
het sociale gezicht van onze vereniging aan. Dit krijgt informeren over de voortgang. Zeker is dat wij zullen
overigens nog een vervolg door een actie met een kiezen voor een stapsgewijze invoering zodat iedereen
sterke maatschappelijke tint van Albert Schuurman en goed kan wennen aan een nieuwe situatie.
Fransien Tromp. Hierover kunt u in dit magazine de
nodige info lezen. Ik wil graag eindigen met een hele grote felicitatie.
Deze felicitatie gaat naar de meest oprechte,
We blijven ons ook in 2018 doorontwikkelen. Natuurlijk vriendelijke en openhartige voetballer die de Eredivisie
hopen we hierbij vooral op sportieve resultaten, maar momenteel kent dan wel heeft gekend: Joey Pelupessy!
ook op verenigingsgebied zullen niet stilstaan. Wij Deze ras-echte SVVN’er maakt een mooie transfer naar
kijken met belangstelling uit naar de resultaten van de de Premier League! En hierbij rest ons maar één
commissie die het beleidsplan momenteel tegen het uitspraak: TOV!
licht houdt. Ongetwijfeld zullen er aan het einde van
het eerste kwartaal van het nieuwe jaar nieuwe Veel leesplezier!
inzichten uit naar voren komen die we met u zullen
Peter van der Linde
delen. Met grote zekerheid zal het onderwerp

2
Van het bestuur...
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer verschillende onderwerpen aan bod
gekomen. Hierbij een overzicht van een aantal zaken die momenteel spelen binnen
het bestuur van S.V.V.N.

Nieuwjaarswens
Ongetwijfeld hebben wij al velen gezien, gesproken 'Op weg naar een Rookvrije Generatie'
dan wel de hand geschud tijdens de Momenteel wordt er via de BLOS de campagne ‘Op
nieuwjaarsreceptie of in de afgelopen weken. Voor Weg naar een Rookvrije Generatie’ gevoerd. Dit is een
diegenen die wij nog gezien/gesproken hebben: een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, het
sportief en gezond 2018 toegewenst! Longfonds en het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Nederlandse Kankerbestrijding. Doel van de
Vandalisme campagne is rookvrij opgroeien vanzelfsprekend
Wij hebben u reeds eerder aangegeven dat deze maken (de norm). Ook sportverenigingen wordt
vervelende kwestie bij de politie is neergelegd. Dit gevraagd hieraan mee te doen. Lees voor meer
ondanks een nog verricht intern onderzoek. Wij informatie het artikel in ons magazine. Wij zullen u
kunnen u op dit moment niets nieuws melden. blijvend informeren, maar feit is dat wij hieraan mee
zullen doen!
Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 23 februari staat geheel in het teken Voetbalschoenen
choenen voor de minima
van de vrijwilligers! Bent u betrokken bij SVVN als In de laatste bestuursvergadering heeft Albert
vrijwilliger in welke vorm dan ook dan bent u vanaf Schuurman een plan - samen geschreven met zijn
20.00 uur van harte welkom
lkom in ons clubgebouw voor partner Fransien Tromp - aan het bestuur
een gezellige avond! We zien uit naar uw komst! gepresenteerd om voetbalschoenen ter beschikking te
stellen voor de minima binnen onze gemeente. Het H
Initiatief evaluatie beleidsplan 2013 bestuur heeft dit plan van harte omarmt en prijst dit
Een kleine groep leden bestaande uit Hans Hallink, initiatief! Voor tekst en uitleg verwijzen wij naar het
Arno Reijerink, Albert Schuurman en Jolanda ter artikel verder in dit magazine.
Steege is begonnen met het afnemen van interviews
int
om het vastgestelde beleidsplan uit 2013 tegen het Sleutelbeheer kantine
licht te houden. De komende periode zullen zij Na 20 jaar sleutelbeheer heeft de familie Deijk
interviews afnemen bij leden dan wel commissies. Dit spreekwoordelijk de ‘sleutels overgegeven’.
overgegeve Wij de
initiatief is het resultaat van uw vraag tijdens de familie Deijk hartelijk danken voor de inzet in al deze
Algemene Vergadering in 2016. De verwachting is dat jaren. Wat een topprestatie! De familie Bergboer heeft
zij in het eerste kwartaal van 2018 de eerste het sleutelbeheer vanaf heden overgenomen.
resultaten met ons kunnen delen.

Nieuwe trainer SVVN 2 Verzorger


Met ingang van het komende seizoen zal Wim Kolthof Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de TC in de
het tweede team van SVVN van oefenstof gaan persoon van Andre Nieuwenhuis een nieuwe
voorzien. Wim is een bekende persoonlijkheid in de verzorger heeft weten te vinden. Andre heeft deze rol
amateurwereld.
mateurwereld. Hij heeft menig tweede elftal onder jarenlang bij RKSV vervuld en zal dus nu de groen-
groen
zijn hoede gehad en daarnaast nog enkele witte ledematen onder handen nemen vanaf het
jeugdteams. komende seizoen!

3
Nieuwe speeltoestellen jeugd

Naast het mooie Footballcourt


buiten, is er ook vertier binnen voor
onze jeugd.
U heeft wellicht gezien dat er een
aantal nieuwe speeltoestellen in
onze kantine zijn geplaatst. Er is een
professionele voetbaltafel, een hele
mooie wedstrijd tafeltennistafel en
een kruiptoestel voor de
allerkleinsten aangeschaft. Voor een
klein beetje comfort is dit toestel
geplaatst op een houtenvloer bedekt
met tapijt (met dank aan bijdrage fa.

"Pro Tapijt" Nijverdal). Ook


is er een bankstel
toegevoegd om zo een
eigen hoek voor onze
jeugd te creëren. Dit alles
is mogelijk gemaakt door
de TOV commissie "De
Actieve TOV Supporter"
(voorheen
Supportersvereniging
S.V.V.N.) en de LOTERIJ
commissie. De TOV
commissie organiseert het

hele jaar door


activiteiten voor jong en
oud en de LOTERIJ
commissie kennen we
allemaal van de
jaarlijkse S.V.V.N.
verlotingsactie (verkoop
van lotenboekjes). Het
zijn hele mooie
speeltoestellen dus laten
we daar met z'n allen
zuinig op zijn en ook
verantwoordelijk voor
zijn. Heel veel
spelplezier....

4
Nieuwjaars
receptie
S.V.V.N
6 januari
2018.

Graag kijken we nog even terug naar de van de gemeentelijke derby. Ook hier hebben wij de
nieuwjaarsreceptie op 6 januari begin dit jaar. kranten ruimschoots gehaald. Jammer…..
Wederom een happening voor een bomvolle kantine!
Ditmaal voor het eerst in twee jaar geen Het vlot gestaag met de verbouw van onze kleine
jeugdkampioenen op het ere-podium. Helaas, maar het kantine. Er wordt al veel gebruik van gemaakt en de
vertrouwen werd uitgesproken dat dit ten tijde van de eerste reacties zijn erg positief. Er zullen nog
zomerstop er hopelijk anders uitziet. We hebben activiteiten rond de styling plaats gaan vinden en
hiervoor nog een aantal maanden te gaan! uiteraard ligt de focus op de realisatie van de bar. Over
de bar gesproken: veel vrijwillig barpersoneel heeft in
Na de opening werd er door de voorzitter stilgestaan bij 2017 een certificaat heeft behaald met betrekking tot
onze leden die hier graag aanwezig hadden willen zijn, verantwoord omgaan met alcohol. In dit laatste licht
maar dit door ziekte of andere reden niet kunnen. bezien is er een nieuwe overeenkomst met de
Daarnaast werd er een moment van stilte gevraagd bierleverancier afgesloten. Voornaamste gevolg:
voor familie-leden van onze leden die te maken wederom flesjes in plaats van tapbier!
hebben met ziekte en of ander verdriet. En tot slot een
moment van stilte vanwege het overlijden van actieve Sportief gezien staan we er beter op dan een jaar
leden in 2017. In het jaar 2017 ontvielen ons de leden geleden. Althans met het eerste team. De overige
Anton Janssen en Herman Zwiers. Leden die veel teams kunnen nog wel wat impulsen gebruiken. Naast
betekend hebben voor onze vereniging. In het het aantrekken van een nieuwe hoofdtrainer kon de
bijzonder loopt de supportersvereniging als rode draad voorzitter melden dat er met Wim Kolthof
door de levens van deze ras-echte SVVN’ers. Hier overeenstemming is bereikt voor het trainerschap voor
hebben zij ontzettend veel voor betekend. Een het tweede team in het komende seizoen. Belangrijk,
indrukwekkend moment van stilte volgde. aangezien het tweede team mede de kracht van een
eerste team bepaalt. Op voetbalgebied zien wij tevens
De voorzitter vervolgde met het memoreren aan een een aanwas van de 35 + competitie!
bijzonder jaar. Een jaar van uitersten. SVVN heeft in
2017 vaak de regionale media gehaald. Is het niet De activiteiten lopen in 2018 onverminderd door. Een
vechten voor lijfsbehoud in de eerste helft van 2017, zeer actieve activiteiten-commissie draagt zorg voor
dan is het wel de mooie plaats in de competitie van ons vele activiteiten door het hele jaar. Teveel om op te
eerste elftal aan het einde van datzelfde jaar. Tja, het noemen. Tevens werd de nieuwe impuls voor wat
kan verkeren. Minder florissant waren de betreft de club van 100 benoemd! Namens de
berichtgevingen over het vandalisme naar aanleiding commerciële tak van onze vereniging zal Erik Vliek hier

5
een nieuw elan aan geven. Bij hem kunt u zich
aanmelden en tevens uw naam vermeld zien staan op Voordat er werd overgegaan tot de huldiging van de
het bord in de gang! Last but not least is een kleine jubilarissen werden er nog een tweetal bedankjes
commissie de laatste maanden bezig met het her-ijken uitgesproken. Ten eerste aan de familie Deijk die maar
van het beleidsplan uit 2013. Zij voeren hiertoe vele liefst 20 jaar de sleuteldienst hebben gedraaid van de
interviews en zullen naar verwachting aan het einde kantine! Daarnaast werd oud-bestuurslid Heidi de Jong
van het eerste kwartaal de resultaten kunnen bedankt voor het bestuurswerk op het gebied van PR &
presenteren. Activiteiten die zij de laatste jaren heeft vervuld.

Vervolgens werd de nieuwjaarsreceptie voortgezet met de huldiging van de jubilarissen. Ditmaal waren er maar
liefst 18 jubilarissen!

25-jaar
Joris Schuurman
Martijn ten Hagen Joris heeft tot en met de junioren gevoetbald. Onder
Martijn is lid geworden door zijn vrienden Hans de Jong andere in F1 (kon ook niet anders was toen maar 1 F
en Henk Pennings. Zij hebben hem overgehaald om van team) en ook nog in B1 met o.a Michiel Middelesch en
de zondagmorgen bij SOS naar de zaterdagmiddag bij Rick van de Velde. Joris was rechtsbuiten. Hij heeft met
ons te komen. Vele jaren met plezier gevoetbald in Rick van de Velde aan het begin van de F-league (direct
5e/6e/7e/8e met, naast zijn vrienden, grotendeels na Arjan ter Avest) deze jongens getraind. Verder is hij
dezelfde spelers o.a. Nico Arentsen/Erik Vliek/Bart samen met Rick leider/trainer geweest van F1 met o.a
Moerman/Jan Schippers/Arjan Wijnen/Wilberd de huidige 1e elftal spelers Martijn ter Steege, Jimmy
Hallink/Frank ter Hedde/Niek Schuurman etc. TOV Scharphof, Chiel Karkdijk en Bas Koedijk en Teun
momenten beleefd met de playback-acts bij het Bakhuis (nu Rohda Raalte 1). Dus een goede lichting.
oliebollentoernooi. Op zeer jonge leeftijd reeds in auto’s Ook was hij meermalen Zwarte Piet bij het
handelen en is daardoor vaak onderweg of in het sinterklaasfeest voor de jeugd bij SVVN. Bij de Playback
buitenland geweest. Is daardoor weinig in staat fysiek show heeft hij o.a. opgetreden als Lady GaGa, Beyonce,
iets extra’s te geven voor de club, maar compenseert Sting, Miley Cyrus. Wie kent Joris eigenlijk niet van
dit weer door diverse financiële bijdrages ten gunste grandcafe TOI TOI? Eigenlijk toch zo’n beetje de
van SVVN. (voor een auto moet je bij DE HAAR in bedrijfsleider. Nu verkeert Joris in letterlijk hogere
Rijssen zijn). Hij komt nu met grote regelmaat (zowel sferen als purser in de luchtvaart. Een ‘vliegende
uit als thuis) ons 1e bekijken en geniet vooral van de tackle’, een ‘vliegende rechtsbuiten’…..wie weet, mag
verrichtingen in dit seizoen. het zeggen!

6
brandweer. Als zijn pieper ging, dan was hij op z’n
Martijn van Huffelen snelst om maar als eerste bij de kazerne aan te komen
Onder Gerben Hakkert in de verdediging gekomen, als (want ook daar werd om gestreden). Harrie staat nog
linksback. Is echter in de loop der jaren een plek wel eens aan de lijn en wij hopen hem nog vaak te
opgeschoven naar het middenveld. Hij is vervroegd mogen ontmoeten bij SVVN!
naar de senioren gegaan en heeft jarenlang
jarenla met een
vaste vriendengroep gespeeld in het 6e. Nu voetbalt hij
in het 4e en is nooit te beroerd om een ander team Atus Leleulya
voort te helpen als het kan. Heeft zijn jeugdtrainer Keeper nr. 2 onder de jubilarissen vanmiddag. Hij is
diploma gehaald en is, samen met Rob Struik, door Henri Greevink overgehaald van volleybalclub
jeugdtrainer geweest van o.a. B1, B2 en C2. Martijn Flash naar SVVN. Hij speelde hier tot hij in 1992.
heeft zijn vrouw Berthine aangespoord om ook te Wegens zijn baan als hoofdconducteur NS ging hij
komen voetballen bij SVVN, maar zij speelt niet meer verhuizen
huizen naar Zoetermeer. In die omstreken wel
omdat ze eigenaresse is van kapsalon His&Hers. Zijn blijven voetballen (o.a DWO en Stompwijk) en hier
hoogtepunt bij SVVN is toch wel die ene wedstrijd dat bleef hij rustend lid. Inmiddels overgestapt naar politie
hij meegedaan heeft met het 1e. In de tijd was Patrick en in 2016 als wijkagent in Twello dichterbij komen
van de Berg hier trainer en toevalligerwijs deed Martijn wonen en door zoon Jeffrey (die in ons 5e speelt)
een keer bij training 1e mee (in voorbereiding van wederom
ederom actief lid bij SVVN geworden en momenteel
seizoen). De hoofdtrainer vroeg hem mee te gaan met sta je weer onder de lat in ons 5e team. Het mooiste
een oefenwedstrijd. De tweede helft valt hij in en moment bij SVVN is je kampioenschap met het
zodoende heeft hij toch een keer in het vlaggenschip toenmalig 8e en een merkwaardig moment heb je
van SVVN meegedaan. Martijn is altijd in voor een beleefd bij je eerste en enige rode kaart, nog wel in je
feestje en daarom nodig ik je namens Martijn alvast uit afscheidswedstrijd
dswedstrijd in 1992. Met je credo “Een pintje
voor de muziekquiz op vrijdag 29 juni. voor elk puntje” is menig 3e helft gevierd.

40-jaar Erik Nijkamp


Een speler met het juiste karakter, meestal spelend op
Koos Schellevis het middenveld of verdediging. Een harde maar zeker
Koos is Lid van Verdienste van onze vereniging. faire speler die gewoon elk duel aanging met de wil om
Overgekomen
gekomen van vv Nijverdal en direct in het 1e die te winnen. Zeker geen mietje want ook al vroor het
seizoen 77/78 kampioen geworden met het 1e team in een graad of 10, ik heb hem nog nooit metm een lange
4e klasse D. Op dezelfde backpositie als Henk Poppe trainingsbroek op het veld gezien. Hij liet zich opereren
speelde hij wedstrijden mee en ook jarenlang van aan de knie en stond in dezelfde week weer op het veld
waarde voor het 2e team. Naast het voetballen, heeft om, indien nodig, aan de wedstrijd mee te kunnen
hij heel
el veel voor SVVN betekend. Diverse jaren in het doen. Een van de mooie momenten was het
bestuur gezeten en in diverse commissies o.a. TC kampioenschap met het 3e en zeker ook een
senioren en kantinecommissie, altijd klaarstaan bij beslissingswedstrijd met B2 (zijn beginjaren) in Rijssen.
diverse klussen en evenementen. Ook zijn vrouw Annie Deze werd nog na het voetbalseizoen gespeeld op ’t
heeft vaak meegeholpen en samen zoveel snert voor Kamgoarn” een veld waar nu discotheek Lucky staat.
onzee vereniging gemaakt dat je er een zwembad van Hierbij waren zo’n 500 supporters aanwezig.
kan vullen. Smaakte altijd prima. We zien hem nog Uiteindelijk moest hij stoppen i.v.m. met een chronische
chro
vaak langs de lijn (vooral bij ons 1e) om daarna met schouderblessure en daar hij al jaren in Enter woont,
elkaar onder het genot van een drankje nog even na te zien we hem niet zo heel vaak meer. Natuurlijk blijft hij
praten in de kantine. hier altijd welkom en hopen we hem met regelmaat te
mogen ontmoeten.
Harrie Schellevis
Harrie kon helaas bij de huldiging niet aanwezig zijn, Herrald Wijnen
maar hij is keeper nr. 1 onder de jubilarissen vandaag. Geen 40 jaar lid, maar 41 jaar! Herrald blijkt al vanaf
Samen met broer Koos gekomen van vv Nijverdal 1976 lid te zijn………! Een foutje in de
(hoewel Harrie zich een maand eerder had aangemeld). ledenadministratie dat hersteld wordt. Net zoals de hele
Harrie werd keeper van het 1e en ook dus ook direct in familie Wijnen is ook Herrald volop met SVVN in de
het
et 1e jaar bij SVVN kampioen bent geworden. weer. Als voetballer altijd in 2e of 3e gespeeld als
Uitblinker in beslissingswedstrijd tegen Achilles E. Je verdediger. Helaas moest hij enkele jaren
jare terug
hebt keepers en je hebt keepers, maar met Harrie stoppen omdat je aan de buitenkant nog wel twee
stond er echt wat. Voor de duvel niet bang en als hij knieën ziet, maar aan de binnenkant er niets meer zit.
uitkwam “dan waart oe ma” zeiden ze vroeger. “Ie mut Hij is reservekeeper bij ons 3e team en de laatste twee
altied wat raak’n” leerde hij de jongere keepers als seizoenen één van de mannen die ons 2e team in de
keeperstrainer. Ook termen als “’t bint geen warme benen houdt en nu als leider bij de groep
gr betrokken is.
gehaktbaln” waren typische Harrie uitspraken als je Herrald helpt al jaren mee bij activiteiten, eerst als
eens een keer de bal losliet op trainingen of bestuurslid van de Supportersvereniging en nu als
wedstrijden. Nog tot een paar jaar terug was hij zeer commissielid bij de Actieve TOV Supporter (TOV
fanatiek aanwezig bij zijn andere hobby t.w. de activiteitencommissie). Hij zit ook nog in TC senioren.

7
Een echte doener, die de mooie eigenschap heeft niet fanatiekeling die je maar al te graag al snel bij de club
in problemen te denken, maar in oplossingen. wilde inlijven, maar je bent nooit in de verleiding
gekomen en nog steeds sta je bij ons onder de lat in
het 3e team met veel van je voetbalvrienden. Hulde!
Edwin Wijnen
De jongste van de familie Wijnen wordt ook wel ‘ Mister Alfred Konijnenbelt
SVVN’ genoemd en dat is niet voor niets. Altijd alles Ieder land heeft zijn eigen volkslied, en deze jongeman
gegeven voor onze club, zowel op het veld als ernaast. heeft zijn eigen lied bij binnenkomst in welke kantine
Twee decennia lang speler van ons eerste! Hij is dan ook: KAMPIOENE KAMPIOENE, bijna elke zaterdag
getalenteerd met overzicht en techniek en als je dat horen we wie de kantine binnenkomt…wat een
mixt met zijn passie en vechtlust, dan krijg je een hele kabaal……..Hier kennen we hem als Appie en thuis of
waardevolle speler die altijd voorop in de strijd gaat. Hij in zijn damesmode winkel kennen ze hem als Alfred.
is al een aantal jaren één van de cultuurbewakers
cultuur Appie was een goede voetballer met veel overzicht.
binnen onze jeugd. Niet te beroerd om SVVN te Geen hazewindhond, maar eenmaal op tempo leggen
promoten bij diverse activiteiten. Hij is 4/5 jaar trainer velen het bij hem af (bleek uit de coopertesten bij
van SVVN 2 geweest en nu alweer twee jaar van SVVN trainingen). Ooit nog lid van de zogenaamde twentse
B1. En we hebben pas een SVVN feestje als hij de selectie en hier heeft hij dan ook zijn legendarische
Russische Kalinka of Polka inleidt waarmee
waarme hij iedereen Admiral pakje van FC Twente aan overgehouden!
door de knieën krijgt. Kortom een beest op elk SVVN-
SVVN Speelde ook altijd in de hoogste teams, maar door
terrein en we feliciteren hem dan ook, met gepast trots, blessure heeft hij vrij vroeg moeten stoppen. Is zelfs
zelf
met zijn 40 jaar lidmaatschap. van het derde nog even aanvoerder gemaakt, maar
toen moest hij na 15 minuten ook al stoppen vanwege
André van der Linde de hamstrings. Hij is de aanjager van gezelligheid,
Wat we als voetballer van hem kunnen herinneren is omarmt de 3e helft en is daar ook altijd duidelijk bij
een back die tactisch altijd goed stond (was niet de aanwezig. Verder niet te beroerd mee te helpen daar
meeste snelle verdediger en zo compenseerde hij dat). waar hij kan. Is nu medeleider van 3e team. Zijn
Voetbalde tot aan z’n diensttijd in SVVN 3 en na zijn kinderen Demi, Sem en Noa voetballen allen en de hele
diensttijd schopte hij het nog tot in het 2e. Daarna vele familie Konijnenbelt is daardoor groen/wit gekleurd.
jaren leider van 2e en 1e, waarop hij met dik 40 jaar
zijn voetbalcarrière
carrière onder generatiegenoten weer heeft 50-jaar
oppakt. Helaas is hij door een beenblessure bij DES Gerrit Schuitert
niet meer in staat te voetballen, wel fluit hij nog wel Gerrit is de broer van Bertus en is in de jeugd
eens een wedstrijd en doet nu samen met David begonnen bij SVVN en daarin ook weer een tijdje van
Stokvis en Arjan Jansen het jeugdsecretariaat en is hij de voetbal af geweest. Op 21 jarige leeftijd weer
eigenlijk
genlijk de stille kracht achter het magazine (of in de begonnen in het team van mannen als Martin v
redactie). Leussen, Jan Nieuwenhuis, Frits van Munster, ook al (zo
te horen
ren waren deze heren wel een heel sociale club,
Herman Slooijer want iedereen werd door dit team opgevangen). Gerrit
Keeper nr. 3 onder de jubilarissen. Gisteren 50 jaar was een technische voetballer op de positie van
geworden. Dit is voor mij (spreker Richard de Weert, stopperspil (zoals dat vroeger heette). Na een tijdje is
red) een bijzonder TOV moment omdat ik dit mag hij door Henk Vos gevraagd mee te helpen bij de
doen, want toen jij op circa 12 jarig leeftijd je arm brak jeugdafdeling.
ugdafdeling. Als secretaris heeft Gerrit menig jaar de
in D4, keken de leiders in het team goed rond en de jeugd (pupillen) van wedstrijden voorzien wat in die tijd
meest brede en grote jongen moest de vervanger een drukke bezigheid was, daar er gespeeld werd in
worden in het doel (of de meest langzame voetballer) een onderlinge competitie. Veel regelen dus. Nog altijd
en dat was ik en zo ben ik keeper geworden en komt Gerrit met grote regelmaat naar ons Sportpark
gebleven. Vanaff die tijd (tot aan de dag van vandaag) om een wedstrijd te bekijken en ook Gerrit hopen we
trekken we met elkaar op, zowel binnen SVVN als nog vaak bij SVVN te mogen zien.
erbuiten. Samen keeper trainen waarbij de heer Harrie
Schellevis ons vele malen heeft afgeknepen. Met een Jan Niewold
klein jaartje ouder ging jij me altijd voor. Waar jij Jan is niet alleen 50 jaar lid; hij speelt nog steeds in
meestal 2 seizoenen in een hoogste selectie team onze 5 team! Sterker nog, uit betrouwbare bron hebben
speelde, vulde ik je plek op als jij weer naar een andere we vernomen dat hij op dit moment
mome de eerste en enige
leeftijdsgroep ging en zo zijn we tot aan de A-selectie
A is die ook 50 jaar aaneengesloten in competitie heeft
doorgegroeid. Jij altijd de betere, getuige de ongeveer gespeeld binnen onze club. Jan een technische speler
10 jaar die je in ons 1e hebt gespeeld. Na je j actieve die z’n kunsten veelal op het middenveld laat zien. Hij is
carrière ben je enkele jaren leider van het 1e geweest een echte liefhebber want als het kan, is hij er elke
en stond ook altijd klaar om mee te helpen. Bardiensten woensdag en zaterdag
terdag (alleen niet als hij met vakantie
gedraaid, helpen met clubblad vergaren, lid van is) om een balletje te trappen en maakt het niet uit of
sponsorcommissie, jeugdkeeperstrainer, jeugdleider en het buiten plus 30 is of min 10. Ook vele jaren in combi
nu keeperstrainer van de A-selectie. ie. Woonachtig in met zaalvoetbal waarbij hij zelfs nog 2 jaar hoofdklasse
Marle en de plaatselijke MVV’69 heeft in je zwager een heeft gespeeld. Hij heeft van zijn andere hobby
hob (gitaar

8
spelen) zijn werk kunnen maken en naast het geven Francien (zij doet vluchtelingenwerk), denken ze erover
van gitaarles, kunnen we hem regelmatig zien spelen in om gebruikte voetbalschoenen en wellicht ook andere
diverse optredens en bands. Jan is nooit te beroerd sportkleding te coördineren voor de minder bedeelden
mee te helpen binnen de club en op dit moment helpt binnen SVVN. Een fantastisch initiatief, wat aangeeft
hij bij de distributie van het clubblad. We wensen je dat het hart van deze twee op een goede plaats zit en
nog vele jaren speelplezier en natuurlijk kijkplezier bij wij als vereniging trots mogen zijn op hun
de verrichtingen van je dochter Silvie, die ook al van aanwezigheid binnen SVVN.
kleins af een svvn’er is.
75-jaar
Jan Ramerman Gerrit Keizer
We kennen ook Jan als een liefhebber van het spelletje
en altijd zeer gedreven. Helaas heeft hij de laatste
jaren teveel last van z’n rug om af en toe nog mee te
kunnen doen op het trainingsveld. Vanaf z’n 16e jaar
speelde Jan al in het 1e van SVVN en hij heeft heel
veel doelpunten gemaakt voor onze club! Te weten 225
stuks waarvan 159 in het 1e. Waar Jan ook kwam, er
werd gescoord, hoe hij de ballen ook kreeg, altijd
scherp en met maar één doel (die bal tegen de touwen
jagen en willen winnen). In het verleden jeugdleider
geweest met Jan Achterkamp en als jeugdtrainer met
B1 in hoofdklasse gespeeld en op een haar na de Coca
Cola Competitie gemist (dit was de eerste
jeugdcompetitie betaald voetbal). Op dit moment draait
hij met regelmaat een bardienst en maakt hij al enige
jaren deel uit van de TC senioren.

60-jaar
Bert Aanstoot
Bert deed al op zijn 16e met het 1e team van SVVN
mee. Echter werd hij door z’n vader gesommeerd op de
zaterdag mee te helpen in de gelijknamige fietswinkel
en hij heeft toen zo’n 5 jaar niet meer gevoetbald. Later
de draad weer opgepakt en nog jaren in 2e en 3e
gespeeld met mannen als Jan Nieuwenhuis, Frits van
Munster en Henk Alberts. Hoogtepunt was toch wel de
wedstrijd tegen Den Ham 3. Beide konden kampioen
worden. In het team van Den Ham voetbalde de van
DES afkomstige bekende Dick Mondeel en Den Ham
was de gedoodverfde kampioen, echter waar ze geen
rekening mee hielden was de scheidsrechter deze Omdat zijn gezondheid een kantinebezoek moeilijk
middag namelijk een collega van Henk Alberts te weten toelaat, werd er een vooraf een filmpje gemaakt over
de heer Herman Timmerman (die later nog vele potjes de geschiedenis van Gerrit Keizer. Een indrukwekkend
op een hoger niveau zou fluiten) en ja… het is niet en verrassend beeld van niet alleen de geschiedenis
geheel duidelijk dat de scheids de doorslag heeft van SVVN, maar ook de geschiedenis van Gerrit Keizer.
gegeven maar het kampioenschap voor de Volharding Het is tenslotte niet alledaags, een 75-jarig jubileum.
was wel een feit en het feest kon beginnen. Bert komt Gerrit Keizer is 17 december 88 jaar geworden en op
nog regelmatig op bezoek en bestempelt onze zijn 12e lid geworden. Lid gemaakt door Albert Keizer
vereniging als “knettersgezellig”… We hopen hem nog (opa van Emiel). Toen werd er nog gevoetbald in
vaak te mogen ontmoeten. Kattenbos en de kippenschuur van Gerrits vader diende
als kleedkamer. Gerrit speelt vele jaren in het 2e en
Albert Schuurman rond de dertigste gestopt met actief voetballen in
Albert is Lid van Verdienste en is op 1 januari 2017 60 verband met zijn andere passie namelijk de jacht. Op
jaar lid geworden (nu alweer 61 dus). Hij is de zijn pensioensleeftijd heeft hij de draad weer opgepakt
afgelopen vrijwilligersavond flink in het zonnetje gezet bij SVVN als medewerker van maandagmorgen
met zijn 50 jaar vrijwilligerswerk. 60 jaar lid en 50 jaar schoonmaakploeg. Toen hij 80 werd, is hij na ca. 20
vrijwilliger: dit is toch wel een hele prestatie! Hij heeft jaar hiermee gestopt. Vele jaren nog langs de lijn te
dan ook van alles gedaan van bestuurswerk tot vele vinden, maar nu komt er het niet meer van. Zoon Jan
andere taken binnen andere commissies. Op dit heeft de groen/witte traditie van hem overgenomen bij
moment beheerder van het court en sinds dit SVVN.
voetbalseizoen ook materiaalbeheerder. Kortom Albert Het bijbehorende beeldje werd vervolgens aan zoon Jan
blijft een bezige bij voor SVVN. Samen met zijn partner Keizer overhandigd.

9
Behind the
Scenes….
Het was voor bijna 99% van de aanwezigen een goed
bewaard geheim, voor velen aldus een verrassing, anderen
bezorgde het kippenvel en voor bijna iedereen in de
afgeladen kantine een TOV-moment:
moment: het tonen van een filmpje van jubilaris Gerrit Keizer die maar
liefst 75 jaar lid is van onze vereniging!

Het idee was in zeer kleine kring ontsproten en slechts gedeeld met weinige
SVVN’ers en de zoon en dochter van Gerrit. Zelfs de tekstschrijver wist
niet wat er uiteindelijk met zijn aangeleverde tekst ging gebeuren.
geb Zo
gebeurde het dat regisseur Gerrit Greevink en fotografe Cynthia
Beldman op een regenachtige zaterdagmorgen samen kwamen met
voorzitter Peter van der Linde om het filmpje op te nemen. Al snel
was besloten te starten
met een stuk
geschiedenis van SVVN wat
naadloos paste bij de levensloop
van jubilaris Gerrit Keizer: opnames bij
het Kattenbos! Mooi om dit stuk historie weer
te herbeleven en op de ‘oale groond’ te staan
waarbij iedereen ook weer zijn eigen beelden en
herinneringen zal hebben.

Het feit dat de weergoden ons slecht gezind waren en de regen met
bakken uit de hemel kwam, mocht de pret van de opnames niet
drukken. De scènes waren vervolgens zo gepland, dat je opeenvolgend in de sfeer belandt met uiteindelijk de
huisvisite bij Gerrit Keizer zelf als eindstation. Het was een mooie draaiochtend. Teksten gingen soms in een keer
goed, maar regelmatig moesten de takes overgedaan worden. Voornaamste oorzaak hiervan
was het (uiteraard) ongeplande verkeer wat soms dwars door de opnames heen
‘knalde’.
nalde’. Opmerkelijk om te constateren dat een duidelijk aanwezige
camera (soms zelfs midden op de weg!) geen enkele
belemmering vormde voor wegverkeer om ook maar enigszins
het gaspedaal eventjes niet in te drukken. Het leek af en toe of
de crew niet bestond…..Er
nd…..Er was voldoende ruimte om scènes aan
te passen en te improviseren. Natuurlijk wel continu nadenken of
de tekst nog steeds klopt met de werkelijkheid. Dit alles met in het
achterhoofd dat er niet veel ruimte voor voorbereiding
was en de scènes op voorhand
voor niet konden
worden doorgenomen. Trial and
error, so to say!

Het resultaat was datgene wat iedereen als


primeur in de kantine heeft kunnen zien en aansluitend op social
media. Gedaan door amateurs met een hart voor de Volharding.
Cynthia Beldman maakte bijgaande sfeer--impressies……

10
Volhardingman
in hart en
nieren Bernie
van Driessen.

Richard Hegeman gaf in de vorige editie de bal verder


aan Bernie van Driessen, want ons betreft een meer Positie: Ik heb op alle posities wel gevoetbald, alleen
dan uitstekende keuze. Sinds jaar en dag loopt Bernie niet als keeper. Het liefst sta ik rechtsbuiten maar
rond bij SVVN en de generatie Van Driessen gaat nog omdat het 3e meer aanvallers dan verdedigers heeft sta
een stukkie verder, want ook zijn zoon Bram en dochter ik meestal rechtsback.
Lieke voetballen bij SVVN. De hoogste tijd om Bernie
aan de tand te voeten. Wat doe je nog meer bij SVVN: Op dit moment ben
ik het drukst met de TOV, maar daarnaast fluit ik af en
toe nog een wedstrijdje. Voorheen ben ik ook nog
leider/grensrechter geweest bij verschillende jeugd
Opleiding/Werk: Ik heb de opleiding MTS teams maar omdat ik de beide kinderen wil zie spelen
elektrotechniek gevolgd maar ben na mijn diensttijd gaat dat niet meer.
terecht gekomen bij Reginox. Wij produceren
spoelbakken en aanrechtbladen. Ik ben daar begonnen Hoogtepunt (van je voetballende carrière): Dat
bij de perserij en ben nu 5 jaar werkzaam in het zijn er veel… elk kampioenschap of promotie heeft wel
magazijn waar ik de inkomende goederen verwerk en ik iets… maar dat ik nog steeds op het veld mag staan
de productie bevoorraad. met toppers van onze vereniging vind ik echt het
hoogtepunt.
Geboren: 16 februari in het jaar 1972
Dieptepunt (van je voetballende carrière): Dikke
Relatie: Ik woon nu 16 jaar samen met Christel. We nederlaag tegen Deto, deze wedstrijd werd door de
hebben een zoon (Bram) en een dochter (Lieke), allebei scheids kapot gemaakt door zo belabberd te fluiten dat
ook voetballend bij S.V.V.N.. we op het punt stonden om van het veld te lopen. Over
die wedstrijd hebben we het onderling nog wel eens en
Actief voetballend bij: Op dit moment voetbal ik bij daar lachen we inmiddels om….
ons 3e. Ik ben vroeger als 6 jarige begonnen in de F4
met o.a. Arjan de Groot, Alwin van Munster, Appie Favoriete club: Na S.V.V.N. is dit Ajax en in Europa is
Konijnenbelt en onze “zeurvitter” Peter van der Linde. dit Barcelona.
Alle jeugdelftallen doorlopen en toen doorgestoomd
naar de senioren. Destijds hadden we bij de senioren Beste speler (gehele wereld): Dat kan er maar 1
nog een 11e, maar ik ben in de senioren begonnen in zijn en dat is Messi! Maar vroeger kon ik ook genieten
het 7e en op een gegeven moment door Dinus v/d van spelers zoals Jan Wouters, Sören Lerby, Frank
Velden naar het 3e gehaald. Ook nog een paar Rijkaard en Paul Gascoinge geniale voetballers die soms
wedstrijden onder Hans de Jong in het 2e gebald. ook wel een tikkie uitdeelden.
Daarna weer een paar jaar in het 3e tot dat het tijd
werd om de jeugd een kans te geven en we met een Mooiste doelpunt ooit: In Nederland is dat de
paar oudjes gezellig in het 5e elftal gingen spelen. omhaal van Marco van Basten tegen FC Den Bosch en
11
internationaal de volley van Marco van Basten tijdens alle wedstrijden kunnen zien maar wat ik heb gezien
het EK ’88 in de finale tegen Rusland. Zelf heb bevalt me wel! Er zit plezier en werklust in en vaak
ik er niet veel gemaakt maar de mooiste was wel uit kunnen ze ook voetballend meedoen!
tegen DES. De eerste 2 dingen vind ik vooral belangrijk. Werken
Er stond een beetje wind en ik raakte de bal niet voor elkaar en plezier met elkaar dan komen de punten
helemaal zoals ik wou maar hij ging van z’n 30 meter vanzelf.
mooi over de keeper heen en in het winkelhaakje.

Beste playbackact allertijden: dat waren dan toch


Het mooiste wel de Sjonnies met de act KISS. Niet omdat ik er zelf
in mee deed, maar vooral om het werk dat er inzat.
Weken voorbereiding en veel lol bij de vergaderingen
(lees snacks eten en (non)alcoholische versnaperingen
doelpunt maakte nuttigen).

Beste trainer: In de jeugd was dit Erik Kuijer en bij de

ik tegen Des. senioren was dit ‘de Snor’ Dinus v/d Velden. Dat was
een echte motivator, daar ging je voor door het vuur!

Teamgenoot die je niet kan uitstaan: Dat zijn er


nog al wat! ……. ff denken… uhm nee, ga niet
Mooiste wedstrijd ooit: Dat was met het 4e uit bij persoonlijk worden, maar spelers die een ander
Glanerbrug. We waren aan de late kant maar Herrald vertellen hoe het moet, en zelf niets doen, daar heb ik
Wijnen en ik waren vooruit gereden. We komen daar moeite mee! Maar na de wedstrijd is alles wel weer
aan in de kantine en krijgen de vraag tegen wie we vergeven en vergeten!
moeten spelen? Wij: ´tegen jullie 2e´. ´Maar die staan
al 15 min op het veld´, zegt die vent achter de bar. Wat deed je vanmorgen als eerste toen je
´Dat maakt niet uit, doe ons maar eerst een bak koffie wakker werd: De ogen open en toen dacht ik: dit is
want de rest is er toch nog niet´, zegt Herrald. Toen te vroeg!
eindelijk iedereen er was liepen we 10 min voor
aanvang het veld op en begonnen rustig een balletje Wat neem je in ieder geval mee als je van huis
over te tikken, want het was al warm genoeg. De gaat: Telefoon en geld.
wedstrijd begint en met 20 min is het 4-0 voor ons!
In wiens schoenen zou je een dag willen
Televisie (wat kijk je zoal): Actie series en staan: In die van Gertje Burnama, ben alleen bang dat
documentaires op Discovery. Voetbal en voetbalpraat ze te klein zijn. Nee, ik denk in die van de nieuwe
programma’s mag ik ook graag zien, maar daar is bondscoach!
Christel niet altijd blij mee.
Waar erger je aan: Chagrijnige mensen. En aan
Muziek (wat luister je zoal): Mijn smaak is heel mensen die te laat komen.
divers: Queen, Robbie Williams, Kensington, en ook
house, dance en
Nederlandstalig vind ik
leuk. Maar… alles hangt af
van de sfeer, waar en
wanneer!

Meest onderschatte
voetballer bij SVVN:
Moeilijke vraag,
onderschatte voetballer
klinkt zo raar? Voetballers
waar ik waardering voor
heb zijn jongens als Alwin
Zigterman en Richard
Hartgers. Ze doen
het al zolang goed bij het
1e en alleen puur op
karakter en inzet.

Jouw mening over het


eerste elftal: Ik heb niet

12
Naast wie zou je weleens wakker willen De mentaliteit van leden/ouders; niet alles draait om je
worden: Ellemieke Vermolen vond ik toen ze nog eigen team/zoon of dochter.
regelmatig op tv was een knappe vrouw. Meer structuur en duidelijkheid.

Wat is typisch SVVN: gezelligheid Wat is je favoriete elftal met SVVN'ers: Ik kan wel
3 elftallen maken maar ik zal spelers nemen waar ik
mee gevoetbald heb of nog steeds mee voetbal. Op
doel: Herman Slooyer, rechtsback: Henri Bouwhuis,
laatste man: Robert Pronk, voorstopper: Hans
Hulsegge, linksback: Gerjan Getkate, rechtshalf:
Herrald Wijnen, centraal midden: Edwin Wijnen,
linkshalf: Andre Smal, rechtsbuiten: Alwin van Munster,
spits: Arjan de Groot, linksbuiten: Gerben Hakkert,
wissels: Appie Konijnenbelt, Albert Kolkman, Marcel
Brinks en Martin Dufoer, trainer: Dinus v/d Velden,
leider: Richard de Weert.

Wie moet de volgende Volhardingman in hart en


nieren worden: Ik kies dit keer voor een vrouw en
dat is Cynthia Beltman.

Wat zie je graag veranderen bij SVVN: Dat meer


mensen hun steentje bij willen dragen aan deze
fantastische club.

Naam : Morris Jaolat

In welk elftal speel jij: E1


Op welke plaats speel jij: Rechts mid
of mid/mid
Wie is jouw leider: Vincent en Frank
Wie traint je elke week: Vincent en
Frank
Wie vind je de beste voetballer bij
SVVN:
Melvin Morsink Waarom vind je dat:
Omdat hij coole Skills heeft
Wie van Nederland: Joey Pelupessy
Wie van de wereld: Neymar jr
Wat zijn je hobby’s: voetbal en clash
royale
Wat wil je later worden:prof
voetballer/ triljonair/ gelukkig
Nu volgt een kort verhaal hoe het is
geweest: Het leukst heb ik
gevonden: in de dug out de
wedstrijd kijken Ik sta alleen op de
foto met: Melvin M orsink Ik heb
hem gekozen, omdat : omdat hij
goede Skills heeft

Gr. Morris Jaolat

13
De eerste helft van het seizoen van
SVVN 1 in een notendop

Op 25 mei 2017 lijkt SVVN 1 op sterven na dood, maar weet het in de hitte na 120
minuten toch te winnen van Sportlust Glanerbrug. 206 dagen later staat het elftal
op een tweede plek in de derde klasse. Zoals de Jeugd van Tegenwoordig ooit zong:
“Watskeburt?”

Het begin van het van vorig seizoen nog


seizoen start zonder steeds aanwezig is. In
drie routiniers die de eerste wedstrijd
met zo’n 700 wordt er dankzij
wedstrijden aan arbitrale dwalingen
ervaring stoppen gelijkgespeeld tegen
vanwege diverse vv Mariënberg. Dat
redenen. Tim van wordt overigens wel
Kammen, Robin met goed spel
Slokker en gedaan, maar een
aanvoerder René week later is alles
Sikkelbein hangen anders als er ronduit
de zwak wordt
spreekwoordelijke gevoetbald tegen ASV.
voetbalschoenen
aan de wilgen. Vanuit A1 sluiten Chiel Karkdijk, Bas Op 14 oktober zijn daar de eerste drie puntjes. Waar
Koedijk, Martijn ter Steege en Jimmy Scharphof Wilhelminaschool vorig seizoen nog acht keer (in totaal)
definitief aan. Zij mochten aan het einde van het vorig wist te scoren lukt dat deze keer slechts één keer en als
seizoen al ruiken aan het grote werk en stonden zelfs SVVN twee keer scoort (waaronder een prachtige
aan het succes van het klasse behoud. Daarnaast houdt treffer van Alan) dan win je de partij. Een week later is
Ahmet Alan zulke alles weer anders en
warme gevoelens krijgt SVVN de
over aan zijn grootste zeperd van
eerste periode bij dit seizoen te
SVVN dat hij verwerken. Met maar
besluit om terug te liefst 8-0 wordt er
keren. verloren van een
oppermachtig
Aan het begin van Bergentheim. Een
het seizoen totale offday en SVVN
stapelen de heeft na vier
donkere wedstrijden vijf
onweerswolken punten bemachtigd.
zich alweer op op Geen beste start van
sportpark Groot de competitie.
Lochter. In een
waardeloze voorbereiding wordt er tijdens de oefen- en Zeven wedstrijden later..
bekerwedstrijden alleen gewonnen van MVV. Ook het
Staat SVVN 1 op een tweede plek. Die opmars begint
spel is niet van een hoog niveau, al wordt er tegen
tegen Kloosterhaar waar in een hete strijd in de
Bergentheim voor het eerst sterk gespeeld. Aan het
slotminuten nog drie keer gescoord wordt waardoor de
begin van de competitie blijkt dat de wisselvalligheid
14
Volharding weet te winnen met 5-2. Een week later is winterstop worden makkelijk afgesloten met 7-0 tegen
Drienerlo aan de beurt en vrij gemakkelijk wordt er in RKSV en 3-0 tegen Achilles Enschede.
Enschede gewonnen. Zowaar meldt SVVN zich
fatsoenlijk in het linkerrijtje en daar staat eigenlijk En nu?
iedereen van te kijken. Niet alleen de grote vaste kern
Op het moment van schrijven is het winterstop en staat
van supporters, maar ook de selectie zelf is zich van
SVVN op een tweede
deze weelde
plek met slechts
niet bewust
twee punten
en met drie
achterstand op
topwedstrijde
koploper Oranje
n (Oranje
Nassau. Op de helft
Nassau,
van het seizoen
Hellendoorn
heeft ons
en DES) op
vlaggenschip meer
komst wordt
punten dan aan het
door menig
einde van vorig
supporter al
seizoen. Iets wat
gefluisterd:
niemand had
“Dat moet
verwacht. Menig
haast wel fout
supporter heeft al
gaan..”
zijn redenen
genoemd: het
voetballende vermogen van de nieuwe jongens, de
Maar het ging niet fout terugkeer van Melvin Morsink en Frank Bolink, de
degelijke routiniers Zigterman, Hartgers en Middelesch,
Nee het ging eigenlijk wel goed. Tegen de nummer 1 de ontoombare Hulsman en Alan, de grote groep
van dat moment wordt in een heroïsche strijd met 3-2 supporters die in weer en wind aanwezig zijn, de niet
gewonnen van Oranje Nassau. Geflatteerd wordt er ook geheel onbelangrijke stafleden Middelesch, Stokvis, De
gewonnen van Hellendoorn (wederom 3-2) en een Weert en Bouwhuis of zou het toch de wijziging van
week later wordt in de derby der derby’s gewonnen van tactiek zijn? Je zult er de vinger niet achter krijgen.
DES. In nog zo’n heroïsche wedstrijd (want daar
hebben de mannen van Bart Ester wel een handje van) De winterstop wordt snel weer hervat en we zullen zien
wordt zestig minuten gespeeld met tien man en of er nog meer in het vat zit voor de boys van Ester en
uiteindelijk wordt er een 1-2 uit het vuur gesleept. Middelesch. Niks hoeft, alles mag. Ook wel een keer
fijn. Het zou mooi zijn als de schrijver van dit heroïsche
Supporters en selectiespelers die voor aanvang van de stukje rond mei weer zo positief zou zijn.
drie topwedstrijden nog zeiden: “Dit moet haast wel
fout gaan”
krijgen
ongelijk.
Wonderbaarlij
k worden de
drie
wedstrijden
omgezet in
negen punten
en iedereen
voelt dat er
wat moois
bloeit in
Nijverdal. De
laatste twee
wedstrijden
voor de

15
16
Het is weer de 2de zaterdag in januari.
De traditie is dat op deze zaterdag, ons jaarlijkse De strijdende teams blijken aan elkaar gewaagd te zijn
oliebollentoernooi van SVVN wordt gehouden. gezien de uitslagen.
De meeste teams hebben zich hier en daar versterkt
Zaterdagmorgen 13 januari 2018 word ik wakker en ik met A-selectie spelers, maar dat mag de pret niet
zie dat het droog is. drukken.
Dit houdt in dat we dit jaar op veld 2 ons De uiteindelijke winnaar van het Oliebollentoernooi
oliebollentoernooi mogen houden. 2018 is geworden (een team dat al jaren mee doet)
Mooi want dat is al weer een paar jaar geleden dat dit DE SLETJES
mogelijk is geweest.
Tijdens het oliebollentoernooi werd voor het eerst zins
De lijnen zijn gekalkt op veld 2 en de doeltjes staan op lange tijd weer oliebollen gebakken.
de plek (Gradus bedankt daarvoor). De oliebollen smaakten prima. Er is geen één oliebol
overgebleven. (Dames van TOV bedankt hiervoor).
Ik pak mijn tas in om naar de voetbal te gaan.
Ik heb zin in een gezellig voetbaldag bij SVVN. Na het offiïciele voetbalgedeelte en de prijsuitreiking
kon het feestje losbarsten.
Bij de voetbal aangekomen, zien we dat naar veel Waar is het feestje, bij SVVN is het feestje.
wikken en wegen, zich uiteindelijk 10 teams hebben De after party is zeer gezellig geweest. De DJ (G&D
aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan. Music uit Hoge Hexel) deed pas om twaalf uur de
muziek uit.

De 10 teams zijn onderverdeeld in 2 poules. De poule Iedereen, die zijn bijdrage heeft geleverd om van deze
indeling blijkt dit jaar goed uit te pakken. dag een een geslaagde dag van te maken, bedankt.
De deelnemende teams zijn behoorlijk aan elkaar Scheidsrechters, barpersoneel, EHBO, kantinecommissie
gewaagd (Albert bedankt voor het maken van de poule- en TOVérs bedankt.
indeling)

17
Een dug-out voor
Jonny

want de organisatoren
van deze actie op deze
Wat een mooi slot van de middag hadden met
nieuwjaarsreceptie op elkaar al vele prijzen
zaterdag 6 januari jl. Na opgehaald voor de
een aantal weken van verloting. De eerste elftal
voorbereidingen werd de spelers lieten zich die
succesvolle actie (verloting) middag van hun goede
afgerond met een kant zien door zich actief
fantastisch bedrag ten in de strijd te mengen
behoeve van een nieuwe voor de meest verkochte
dug-out voor ere-supporter loten van die middag! Al
Jonny van de Maat! In de snel bleek dat dit alles
tweede helft van 2017 werd een groot succes zou
het idee reeds geopperd worden, gezien de
om Jonny voortaan - bij verkoop van de loten en
regen en slecht weer -
droog te kunnen laten
genieten van de
thuiswedstrijden van het
eerste team. Het plan werd
in petit comite verder
uitgewerkt om de
benodigde financiële
middelen binnen te krijgen!

Jonny is bij ons een niet de


weg te denken gezicht langs de lijn. De vorig jaar tot reacties op deze middag. Het groepje supporters die
‘ere-supporter’ benoemde trouwe supporter kijkt in deze actie georganiseerd heeft, kregen dan ook de
weer en wind bij zowel de thuis- als uitwedstrijden naar medewerking van vele sponsoren en dat was te merken
het eerst elftal. De parasol is blij slecht een goed in de te winnen prijzen. Uiteindelijk werd het bedrag
middel om droog te blijven, maar een aantal mede- van deze actie bekend gemaakt en brachten de
supporters heeft ervoor gezorgd dat dit voortaan aanwezigen op deze middag een fantastisch bedrag van
professioneel gebeurd door middel van een heuse dug- 1200 euro bijeen. Met donaties en sponsoring erbij,
out. De dug-out actie voor Jonny werd door de werd het eindbedrag uiteindelijk 3155 euro.
initiatiefnemers gepresenteerd middels een PowerPoint
presentatie. De nodige ingrediënten waren aanwezig,

18
In de

Kinder kerstvakantie
stond er een
kinderbingo op
het
programma

Kerst georganiseerd door


de TOV
Deze werd een dag voor de jaarlijkse SVVN
kerstbingo gehouden.
Vele ouders en kinderen hadden deze activiteit genoteerd

Bingo
in hun agenda want de opkomst voor een eerste
kinderbingo was prima.

Er waren vele leuke


prijzen te
winnen voor
de jeugd en
dus waren alle
kinderen
super gefocust
op hun bingo
kaart. Na zes
rondes bingo met
daar tussendoor ook
nog een pauze, hebben
we gezamenlijk de bingo
afgesloten met nog 1 ronde staande
bingo.

De TOV kan terugkijken of een geslaagd en leuke


vakantie activiteit voor onze jeugd.
We hopen daarom volgend jaar
iedereen, en ook kinderen die dit jaar niet konden,
weer te mogen
ontvangen bij de kinderbingo.

Sportieve groet namens de TOV!

19
Voetbalschoenen voor de minima

Door mijn vrijwilligerswerk kom ik o.a. in aanraking worden?


met mensen die van de minimaregelingen gebruik
kunnen maken. Eén van die fondsen is het Daar mijn man Albert Schuurman o.a. de
Jeugdsportfonds. Daar kunnen kinderen van 4 t/m 17 kledinguitgifte bij SVVN beheert heb ik dit meteen
die onder de minimaregeling vallen, 1x per jaar een met hem besproken. Helaas lagen er geen gebruikte
kledingbon aanvragen om sportkleding aan te schoenen bij de kleding en heb ik een oproep op de
schaffen. Helaas is de kledingbon niet altijd SVVN Facebook site laten plaatsen. Binnen no-time
toereikend genoeg om goede voetbalschoenen aan te kwamen er al reacties van mensen die schoenen voor
schaffen. Als de kledingbon al gebruikt is en de hem hadden. ’s Avond had hij al een mooi paar
voetbalschoenen gaan kapot of het kind groeit er gebruikte voetbalschoenen. Probleem opgelost! Ik
heel snel uit, dan kan er, binnen een jaar, geen kreeg zelfs nog een extra paar voetbalschoenen mee
nieuwe kledingbon aangevraagd worden. Hierdoor van de gulle gever.
kan het dus voorkomen dat er gedwongen gestopt
moet worden met voetbal. Dit bracht mij op het idee om gebruikte
voetbalschoenen in te gaan zamelen. Mijn man vond
Voor volwassenen is er ook een minimaregeling, het ook een goed idee om dit samen op te zetten.
maar helaas valt sportkleding hier niet onder. We hebben al een aantal paar voetbalschoenen,
Denk je in, je wilt graag voetballen, je krijgt een maar nog lang niet genoeg om iedereen, die
tegemoetkoming om de contributie te betalen, maar aantoonbaar binnen de minimaregeling valt, te
je kan niet voetballen omdat je de voetbalschoenen voorzien.
niet kunt betalen..… Het bestuur van SVVN vond het zo’n goed idee dat
ze “Voetbalschoenen voor de minima” ook
Tijdens één van de spreekuren kwam er een beschikbaar stellen voor leden van andere
jeugdspeler naar mij toe die vertelde dat zijn voetbalverenigingen in Nijverdal/Hellendoorn, die
voetbalschoenen kapot waren, maar dat hij, voor dat onder de minimaregeling vallen.
jaar, zijn kledingbon al gebruikt had. Wachten op de
nieuwe kledingbon duurde nog een paar maanden. Het doel………. Iedereen heeft
Zijn ouders konden geen nieuwe voor hem betalen recht op sport
en als hij geen voetbalschoenen had kon hij niet
meer voetballen. Het hulpeloze gezicht van de
jongen raakte me behoorlijk. Hij voetbalde zo Albert Schuurman en Fransien Tromp
ontzettend graag. Dat kon hem toch niet afgenomen

20
35+, maar nog lang niet versleten
Het lijkt een schot in de roos van de KNVB: het 35+ “ Op sportief gebied kan het beter maar qua
toernooi! Uitgevonden voor spelers die niet (meer) de gezelligheid gaat het top. Het tweede team is net
standaard verplichting op de zaterdag danwel zondag begonnen en dat gaat ook goed.”
willen hebben, maar wel eenmaal per maand de
schoenveters willen strikken om op een half veld in een Zijn jullie tevreden over de opzet?
7 tegen 7 situatie een competitie te spelen. Niet het “Zeker zijn wij tevreden over de opzet. Dit jaar zijn er
presteren staat centraal, maar wel het recreatieve wat aanpassingen geweest qua aantal vrijdagavonden.
voetballen met en tegen leeftijdsgenoten. Onbeperkt Denk wel dat dit beter is. Ook het invullen van de
wisselen is toegestaan, de buitenspelregel is afgeschaft “derde helft” is nu beter. Clubs gaan niet de
en de sliding behoort niet meer tot het spel. overtreffende trap hanteren.”

Zijn er nog punten die


Het 35+ voetbal is naast aandacht verdienen?
een aanvulling op de al “Persoonlijk zelf vind ik het
bestaande jammer nu we twee teams
(veteranen)competities hebben dat de twee team niet
ook een doel om gestopte dezelfde wedstrijdshirts
liefhebbers van het hebben. Zij spelen in de shirts
voetbalspel weer op het van de Boomcate die wij vorig
veld te verwelkomen. jaar hebben gehad. Alle clubs
hebben dezelfde tenues
Binnen de gemeente behalve SVVN. Team 1 zit
Hellendoorn is Ramon mooi in de kleding en het
Zomer de sponsor van de andere team speelt dus in een
35+ competitie. Deze tenue waar de sponsor al lang
jaargang doen er in totaal niet meer betaald.”
12 teams mee. Zowel
SVVN als Hulzense Boys, Nog steeds veel plezier?
Hellendoorn, De Zweef en “ Zeker hebben wij met ons
DES doen ieder met twee team veel plezier. We zijn
teams mee en Daarlerveen en Lemele completeren de laatst nog naar N’Joy geweest met z’n allen, dat zegt al
competitie.De najaarscompetitie is gelopen van genoeg. Het contact met het andere team is er nog niet
september tot en met december en de zo maar dat komt nog wel. We hebben tenslotte ook
voorjaarscompetitie start in maart en loopt door tot en nog maar een paar avonden gehad.”
met mei 2018.
Beschouw je de 35+ competitie alles overziend
We stelden Dennis Lentelink een aantal vragen………. als een groot succes?
“Jazeker! Wel moeten we met alle clubs oppassen dat
Dennis, hoe gaat het met de teams? het z’n doel niet voorbij steeft. Het voetballen moet wel
centraal blijven staan!”

21
Flying in a (blue and orange)
dream……….
Pop- en pubquiz fenomeen Herman
Beldman (Boetje) zou bij het lezen
van de titel van dit interview gelijk
roepen: ‘Oh ja, nummer van Joe
Satriani, de gitaarvirtuoos!”. Hij heeft
helemaal gelijk, maar ditmaal is de
titel gekozen om twee SVVN’ers in de
schijnwerpers te zetten. Twee broers
ook nog! De beide broers Ivo en
Berend Van Rheineck Leyssius
bekijken sportpark Groot Lochter
regelmatig van grote hoogte. Nou ja,
ons sportpark………ze zien zo’n beetje
de hele wereld aan zich voorbij gaan! Stonden ze vele uren met de beide benen op het
groene veld, nu zitten ze letterlijk met diezelfde benen vele uren op grote hoogte! We
zochten ze op en vroegen naar hun verhaal…………

Kunnen jullie je kort even voorstellen aan die lichting te zitten met onder andere jongens als Kars ter
leden en ouders die jullie niet of wat minder Avest, Alwin Zigterman en Frank Bolink, jongens die nu
kennen? nog steeds in het 1e elftal spelen.

Berend: “Van jongs af aan heb ik voor S.V.V.N Vervolgens in de senioren heb ik in het begin veel
gevoetbald. Ik begon in de F’jes op goal. Al gauw bleek tussen het 2e en 3e gependeld om vervolgens een
dat mijn talent daar niet lag en kreeg ik een positie op vaste waarde in het 2e te worden.
het veld. De rest van mijn glansrijke voetbal carrière
heb ik veel voorin gevoetbald en af en toe als Ik kreeg vervolgens mijn 1e vliegbaan met standplaats
voorstopper. Waar mijn broer een technische voetballer Keulen waar ik vracht rond vloog. Hierdoor was ik
is, kon ik goed een man uitschakelen. Op mijn 19e (7 alleen nog maar in het weekend in Nijverdal. Ik kon dus
jaar geleden) begon ik met de vliegopleiding in niet meer trainen en heb besloten om met voetbal een
Groningen. Dit was niet te combineren met voetbal en stapje terug te doen naar het 5e elftal, iets waar ik
helaas moest ik stoppen. Na de opleiding heb ik het zeker geen spijt van heb gehad. Het 5e was een hele
voetbal voor een kleine twee jaar weer opgepakt totdat goede mix met oudere garde als Arjan de groot,
ik bij KLM aan het werk ging. Momenteel woon ik in Herrald Wijnen en vice-aanvoerder Peter van der Linde
Amsterdam en mijn lief uit Enter is mij gevolgd. “ en jonge jongens als ik, mijn broertje Berend en het
verloren talent Sander ter Harmsel. Maar helaas kwam
Ivo: “Ik ben geboren op 5 mei 1989 in Den Ham. Toen hier na een jaar een einde aan omdat ik in 2015 een
ik 2 was zijn wij verhuisd naar Nijverdal. Ik ben op mijn nieuwe baan had gevonden in Jersey. Jersey is een
6e begonnen met voetballen bij DES, maar met als eiland in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Hier
buurman Pe Metscher kwam ik er gauw achter dat dat ben ik passagiers gaan vliegen naar de andere eilanden
niet de juiste club was in Nijverdal dus na een half jaar en Engeland zelf, steden als Londen, Manchester en
heb ik mij overgeschreven naar S.V.V.N. Ik begon bij Southampton. In Jersey heb ik mijn verloofde Laura
S.V.V.N. in de E2 en vervolgens in de jaren erop ben ik leren kennen en samen hebben afgelopen jaar in Maart
via de D2 in de D1 gekomen en sindsdien in alle 1e een zoontje gekregen genaamd Hugo.
jeugdelftallen met als hoogtepunt de “dubbel” in A1 in
het jaar 2006/2007. Ik had het geluk in een zeer goede Nadat Hugo is geboren heb ik besloten om de volgende
stap in mijn carrière te maken en ben ik uitgekomen bij
22
EasyJet met als standplaats Londen Gatwick. echte werk; vliegen, vliegen en nog eens vliegen. Het
Vooralsnog wonen wij nog op Jersey en vlieg ik op en eerste half jaar in Amerika. Hier vloog ik bijvoorbeeld
neer naar Londen voor mijn werk maar in mei komt op een lesdag naar Las Vegas, at een burger op de
daar verandering in aangezien ik een nieuwe strip en weer terug naar huis. Dit is één van de mooiste
standplaats heb gekregen namelijk in Mallorca.” tijden van mijn leven. Terug in Nederland ging ik een
steeds groter vliegtuig vliegen en sloot ik af op de
Waarom zijn jullie eigenlijk piloot geworden? Boeing 737.”
Ivo: “Hobby vliegen zat al bij ons in de familie, mijn Ivo: “ De opleiding duurt gemiddeld 2.5 jaar. Zelf heb
opa en mijn vader zaten beiden vanaf hun 14e al in een ik mede door mijn vele vliegervaring van het
zweefvliegtuig en ik kreeg voor mijn 14e verjaardag zweefvliegen het in 1.5 jaar afgerond. Op de kerst na
een cursus zweefvliegen in Lemelerveld. Dit is mijn heb je geen vakanties en is het elke week van maandag
hobby gebleven tot ik 10 jaar later verhuisde naar tot en met zaterdagochtend. Je moet klassikaal lessen
Jersey. Op deze vliegclub zaten veel commerciële volgen met vakken als Meteorologie, Navigatie en
piloten en al hun vliegverhalen trok mij ontzettend aan. Techniek en dat word afgewisseld met vliegdagen waar
Ik dacht: er is niks leukers dan om van je hobby je er een instructeur naast je zit die je de basis van het
werk te maken dus ben ik in 2010 ben ik begonnen aan vliegen aanleert. Als je dit voldoende onder de knie
mijn vliegopleiding op de AIS Flight Academy in hebt mag je vervolgens alleen op pad om ervaring op
Lelystad.” te doen.
Berend:” Mijn opa en vader hebben altijd Tijdens de opleiding leg je continu examens af om
gezweefvliegd. Na een aantal keer met mijn vader vervolgens op het einde je vliegbrevet in je handen te
meegevlogen te hebben ben ik op mijn 14e zelf hebben. Het in een zeer intensieve en drukke periode
begonnen met zweefvliegen. Zo is mijn passie voor maar ik heb er ontzettend veel plezier gehad.”
vliegen ontstaan. Piloot zijn is echter veel meer dan
alleen vliegen. We houden ons continu bezig met Welke stappen hebben jullie moeten doorlopen
aspecten zoals het weer, technische staat van het voordat je op je huidige job terecht kwam?
vliegveld, bepalen hoeveel brandstof we
meenemen,communicatie met de verkeersleiding, Ivo: “Na mijn vliegopleiding ben ik op zoek gegaan
wetgeving, passagiers tevreden houden, troosten van naar een baan in binnen- en buitenland. Het was geen
stewardessen, bier drinken op het strand van Curacao goede periode voor de luchtvaart en er waren
en genieten van de mooiste uitzichten. Aangezien dit ontzettend veel werkloze piloten. Een jaar nadat ik was
mij op het lijf geschreven is ben ik piloot geworden!” afgestudeerd ben ik tegelijk met Berend via via aan
mijn 1e baan als co-piloot in Keulen gekomen bij een
bedrijf genaamd FARNAIR. Ik vloog hier op het Type
ATR, een 2-motorig vliegtuig voor korte afstanden. Wij
vervoerden meestal vracht, je kan denken aan
pakketten die vervoerd worden door UPS. Omdat
overdag het luchtruim erg druk is wordt vracht meestal
’s nachts vervoerd dus mijn werkdag begon om 6 uur ’s
avonds en eindigde om 8 uur de volgende ochtend.

Anderhalf jaar later werd het bedrijf overgenomen en


mijn contract werd niet verlengd. Mede omdat ik
vliegervaring heb opgedaan was het solliciteren voor
mij een stuk makkelijker, zodoende kon ik 2 maanden
later beginnen bij Blue Islands te Jersey. Hier vloog ik
passagiers tussen de kanaal eilanden en het vaste land.
Hier heb ik ook veel vlieguren gemaakt en daardoor
kon ik afgelopen zomer de volgende stap naar EasyJet
Wat hebben jullie hiervoor moeten doen of zelfs
maken.”
moeten laten?
Berend: “Ervaring is heilig in de luchtvaart. Toen ik
Berend: “De opleiding is waanzinnig maar tegelijk ook
midden in de crisis afstudeerde was er nagenoeg geen
pittig. De opleiding begint in met een jaar theorie in
werk. Na kleine 2 jaar geen baan als piloot te hebben
Groningen. Hier worden allerlei vakken behandeld zoals
ben ik samen met Ivo vracht gaan vliegen vanuit
meteo, wetgeving, navigatie, enz. Hierna begint het
23
Keulen. Dit heb ik 1,5 jaar gedaan totdat ik bij KLM op ook nog eens Nederlands praten is een fijne
de Boeing 747 kon beginnen. Op dit toestel werk ik nog bijkomstigheid! Daarnaast blijft Hong Kong enorm
steeds. “ indrukwekkend. Maar de fijnste bestemming blijft toch
thuis!”

Hebben jullie nog wel tijd voor hobby’s naast het


vliegen?

Berend: “Tijd genoeg! Mijn vrije tijd breng ik het liefst


door met mijn vriendin, vrienden en familie. Daarnaast
speel ik zaalvoetbal met een vriendenteam in
Amsterdam.”

Ivo: “ Toen ik naar Jersey verhuisde ben ik met heel


veel plezier blijven voetballen. Helaas voetbal ik een
stuk minder sinds de komst van Hugo en mijn nieuwe
baan in Londen. Maar de komst van Hugo heb ik een
nieuwe hobby gevonden.”

Op welke lokaties vliegen jullie eigenlijk?

Berend: “Alleen intercontinentale bestemmingen en


met name naar het westen. Denk hierbij aan Amerika,
Mexico, Curacao en Suriname.”

Ivo: “ De bestemmingen variëren erg met EasyJet. Ik


doe korte vluchten vanuit Londen naar bestemmingen
als Amsterdam of Parijs. Maar de dag erop kan ik een
vlucht van 5 uur naar de Canarische Eilanden hebben.
Om een indruk te geven: ik heb de laatste 6 maanden Heb je wel eens uitzonderlijke situaties
220 vluchten gemaakt naar 70 verschillende meegemaakt en kun je daar voorbeelden van
bestemmingen met bijna 500 vlieguren!” geven?

Wat is voor jullie de meest favoriete locatie om Ivo:” Met passagiers maak je veel verschillende dingen
naar te vliegen en waarom? mee. Zo hebben we Chelsea supporters moeten
weigeren in Rome omdat ze te dronken waren. Of krijg
Ivo: “Het is erg bijzonder om naar de Griekse eilanden je te maken met passagiers met vliegangst die paniek
te vliegen zoals Mikonos of Santorini vanwege het aanvallen, daar praat je dan mee om ze gerust te
prachtige uitzicht. Maar ook bestemmingen met een stellen. Zo nu en dan moeten we op de grond politie
prachtige aanvliegroute zoals Nice of Madeira doe ik assistentie vragen vanwege agressieve passagiers naar
met heel veel plezier.” andere passagiers toe of zelfs naar mijn collega’s in de
cabine. Ik heb 2 keer een noodlanding moeten maken
Berend: “Graag ga ik naar de zon met zo min mogelijk vanwege medische toestand van een passagier.”
tijdsverschil. Dat de mensen in Suriname en Curacao
24
Berend: “Een maand geleden hebben we tijdens een In ons 2e jaar wisten we de dubbel te winnen. 2
vlucht naar Curacao een tussenlanding gemaakt op de wedstrijden voor het einde konden we tegen
Azoren. Een passagier kreeg een hersenbloeding en Hellendoorn kampioen worden maar verloren we
moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. In zo’n hopeloos waardoor het in de laatste wedstrijd moest
situatie krijgen wij altijd hoge prioriteit en stonden gebeuren uit tegen nummer 2 Bergentheim, waar de
binnen no-time op de Azoren. Daar kwamen we voor winnaar dus kampioen zou worden. Mede door 2 goals
nieuwe uitdagingen te staan waar we zelf het vliegtuig
moesten tanken en zo snel mogelijk onze vlucht voort
moesten zetten naar Curacao om binnen onze wettelijk
toegestane werktijd te blijven. Uiteindelijk is dit gelukt
en de passagier heeft het overleefd, dat geeft een
kick!:)”

Mis je SVVN?

Berend: “Absoluut! Want wat is er nou lekkerder dan


een pot voetballen en afzakken in de kantine?”

Ivo: “Missen is een groot woord, maar wanneer ik kan


probeer ik wel altijd even mijn gezicht te laten zien als
ik in Nijverdal ben. Een paar weken geleden mocht ik
zelfs een avondje meetrainen met het 2e elftal en is het
toch wel heel leuk om even met wat oude gezichten
een biertje te doen in de vernieuwde kantine na de tijd.
Ik volg met name de 1e 3 senioren elftallen nog
wekelijks online. Erg leuk dat er samenvattingen van
het 1e op facebook word gezet zodat ik op de hoogte
kan blijven.

Ook kijk altijd wel of ik dagen rond oliebollen of mix


toernooi vrij kan plannen zodat ik er bij kan zijn.”

van B-junior Berend wonnen we die wedstrijd met 4-1.


De week erop wonnen we de bekerfinale tegen
Hellendoorn met 3-1 en het feestje erna in het Hans
Brinker hotel te Amsterdam zal ik ook niet gauw
vergeten.”
Berend: “Altijd heb ik met groot plezier bij SVVN
Hoe kijk je terug op jouw periode bij SVVN? gevoetbald. Ik was technisch niet de sterkte speler
maar gaf wel elke wedstrijd de volle 100%! Mijn
Ivo: “Ik heb een ontzettend leuke tijd bij SVVN gehad. favoriete trainers waren Wim Hessing en Gerben
Vanaf mijn 2e jaar D-tjes heb ik alle 1e elftallen Hakkert, allebei bloed fanatiek. De beste herinnering
gevolgd in de jeugd met als hoogtepunt toch wel 2 jaar
zijn de twee wedstrijden die ik samen met Ivo in de A
A1 onder leiding van Gerben Hakkert. In het 1e jaar
wonnen we een memorabele wedstrijd tegen mee mocht doen. We pakten het kampioenschap en de
Hellendoorn, na een half uur hadden we 2 rode beker. Heerlijk!”
kaarten en in de laatste minuut scoorde Thomas Smits
een solo beginnend bij onze achterlijn waar hij 8 Wie was van jullie tweeën de betere voetballer?
mensen uitspeelt en het afmaakt met een stift. Berend: “De eer mag naar Ivo. “

25
Ivo: “ Berend en ik zijn/waren 2 totaal verschillende en is er mogelijkheid om elke avond te voetballen.
voetballers. Berend stond meestal in de punt van de Momenteel speel ik 1e divisie in Jersey, klinkt hoog met
aanval en moest het met name van het fysieke en er zijn maar 2 divisies. Het voetbal is erg anders ten
harde werken hebben waardoor hij de 2 centrale opzichte van Nederland. Stuk minder technisch, fysiek
verdedigers altijd bezig hield. Ik heb het meeste op het veel harder en veel “Kick and Rush” voetbal. Wie weet
middenveld en was toch wat handiger met de bal dan gaat vliegveld Twente ooit nog een keer open en speelt
Berend.” Hugo in het groen wit.”

Ooit nog weer op het veld? Berend: “Wie weet. De kans is groot dat mijn vriendin
me ooit meeneemt naar Enter. Wellicht zal ik dan net
Ivo: “ Zeker. Ik probeer zo lang mogelijk te blijven als Arjan de Groot weer bij de Vladding komen
voetballen. Tegenwoordig werk ik meestal op de voetballen!”
zaterdagen maar in Engeland leeft voetbal ontzettend

26
Op weg naar een
rookvrije generatie
Waar gaat het over?
De campagne ‘Op Weg naar een Rookvrije Generatie’ is een
gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, het Longfonds en het
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding.

Doel
Doel van de campagne is rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken (de norm). Ieder kind dat geboren wordt,
moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Zonder het slechte voorbeeld van rokende mensen om
zich heen.

Hoe te bereiken?
Door het voeren van campagnes en samenwerking aan te gaan met organisaties in de samenleving wordt getracht
kinderen in elke fase
se van het opgroeien tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken te beschermen. Zodat
ze opgroeien als een generatie die zèlf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Vertrekpunt
Opgroeiende kinderen, die vanaf nu worden geboren:
 doorlopen het liefst al een rookvrije zwangerschap;
 gaan naar een rookvrije kinderopvang en school, spelen in rookvrije speeltuinen;
 sporten op een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen;
 leven in een wereld waar sigarettenpakjes moeilijk verkrijgbaar, onaantrekkelijk en duur zijn.

Op dit moment geldt het wettelijk rookverbod alleen in een openbaar gebouw of gebouw dat in gebruik is door een
sportinstantie/-vereniging.
vereniging. Er is nog geen verbod
verbod op roken in de ‘open lucht’. Vanaf 2020 komt er vanuit de
overheid ook een rookverbod voor schoolterreinen. Scholengemeenschap Reggesteyn heeft reeds besloten daar op
vooruit te lopen door vanaf september 2017 een rookverbod in te stellen voor al haar schoolterreinen.
schoolterreinen.
Vooruitlopend op dit rookverbod heeft de gemeente besloten ook een aantal concrete maatregelen te nemen. De
entree van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is rookvrij gemaakt en er worden rookvrije zones ingericht
op de recreatie-/ligweide
weide van Het Ravijn – zwem sport zorg -.. Dit zal tot uiting worden gebracht in de huisregels,
communicatie richting de klant/vereniging en het personeel werkzaam in de accommodaties.

Vanuit de gedachte dat kinderen een sportclub moeten associëren met een gezonde plek en niet een plek waar zij
leren roken, is de gemeente van mening dat ‘zichtbaar roken’ daar niet meer bij hoort. Natuurlijk is er het besef
een rookvrije sportclub en een rookvrij sportpark niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Wel wil de
gemeente een eerste stap zetten om hiertoe – het uitgangspunt is binnen een periode van 2 jaar – te komen.

Rookvrije afspraak
Concreet vraagt de BLOS of er
binnen de verenigingen in de
gemeente Hellendoorn een
‘rookvrije afspraak’ ingevoerd kan
worden tijdens jeugdactiviteiten
door de wedstrijdochtenden
rookvrij te verklaren. Op die
manier wordt al veel winst
behaald. Jeugdspelers komen op
sportparken niet meer of in elk
geval veel minder in aanraking met
rokende mensen op hen heen.

27
28
RCX suspension technology
Opgericht in september 2016
Konijnenbergstraat 1, 7442BA NIJVERDAL
Reparatie van specifieke auto-onderdelen
De onderneming RCX suspension technology is gevestigd op Konijnenbergstraat 1 te NIJVERDAL en is actief in de
branche Reparatie van specifieke auto-onderdelen. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder
kvk nummer 66796210 en is gelegen in Konijnenberg in de gemeente Hellendoorn. Bij RCX suspension technology
is 1 persoon werkzaam.

Langs deze weg willen bij de sponsor RCX Suspension Technology(Edwin Grotenhuis) bedanken voor
de nieuwe trainingspakken die we hebben gekregen voor JO11-1!De jongens lopen er weer top bij, op
naar het nieuwe seizoen..

Bedankt namens JO11-1 en begeleiding

29
Sinterklaas feest S.V.V.N.

30
31