Vous êtes sur la page 1sur 78

DISSABTE, 17 FEBRER 2018 – 11H

C/ZAMORA, 103-105, 5º1ª


Barcelona 08018
Lot de portada: Nº 41 Tintin Nostalgie Cowboy a Cavall.

Per licitacions per escrit / Pour les ordres d’achat


/ For absentee bid.

Subhastes Públiques de Barcelona


Gerard Vidal
+34 633 78 68 83
www.supuba.com
gvidal@supuba.com

Subhasta:
17 febrer 2018 -11h.
Exposició prèvia a la subhasta:
15 febrer 2018 de 11h-14h i de 16h-20h.
16 febrer 2018 de 11h-14h i de 16h-20h.
CANTONET GALERIE,
RACÓ TINTINAIRE
(nova ubicació)
C/ ZAMORA, 103-105 , 5º1ª
08018 Barcelona

Els pàrquings públics més propers:


Carrer Sancho de Àvila, 24

Metro: línia 1 – Marina


línia 4 – Bogatell
Tram: T4 – Auditori Teatre Nacional
Bus: Línia 6, H14, V21

www.normasabadell.com www.cantonet.cat www.supuba.com

Aquest catàleg ha estat realitzat per l’equip de Subhastes Públiques de Barcelona.


PLANXES
ORIGINALS

Lot 22: Jordi Buxadé. Saxofonista i Cabaretera (detall)


LLORENÇ BRUNET (Barcelona 1873-1939) LLORENÇ BRUNET dessinateur,
caricaturiste et illustrateur.
fou un dibuixant, caricaturista i il·lustrador.
Après avoir gagné plusieurs prix,
Després de guanyar diversos premis, amb només avec seulement 20 années fut
20 anys fou becat per l’estat Espanyol, en un viatge boursier de l’état espagnol pour faire
que durà diversos anys i que el portà a viure a un voyage de plusieurs années qui le
Argèlia, on aprengué la tècnica per il·lustrar les porte à vivre à L’Algérie où il apprend
la technique pour illustres les revues
revistes del moment.
du moment.
Una segona beca estatal concedida el 1911 li Dans une seconde bourse, donné en
permeté realizar un viatge per França i Alemanya, 1911 il réalise un voyage pour la
amb l’objectiu de realizar aquarel·les i dibuixos per France et l’Allemagne avec le but de
publicar en una revista il·lustrada de l’época. La réaliser plusieurs aquarelles et
dessins pour les publier dans une
il·lustració que aquí presentem, forma part d’aquest
revue illustré de l’époque. La
recull d’il·lustracions. illustration que nous présentons ici,
Després del seu retorn a Catalunya l’any 1914, la forme part de cet ensemble.
seva obra va agafar un caire més caricaturesc, Après son retour à la Catalogne en
publicant il·lustracions per la ESQUELLA DE LA 1914, leur œuvre se centre dans la
caricature en publiant dans les
TORRATXA o la CAMPANA DE GRÀCIA.
revues de Barcelone comme LA
ESQUELLA DE LA TORRATXA.

Lot 1
LLORENÇ BRUNET
Vista d’una ciutat
Alemanya
Ca. 1911
20 x 28 cm
100-120€
MARÍ BENEJAM i FERRER
formé dans la école de la Llotja de
Barcelone, est un des conteurs
d’historiette les plus prolifiques de la
revue TBO, où il y publie depuis 1934
jusqu’à 1970. Sa trait, affable et rond,
se caractérise par être un portrait
humoristique de la société moyenne
MARÍ BENEJAM i FERRER (Menorca, du franquisme espagnol.
Pendant la première étape chez TBO
1890-1975) format a la escola de la Llotja de (1934-1938) crée le personnage
Barcelona, és un dels historietistes més prolífics de MELITÓN PEREZ, apparu pour
la revista TBO, on hi publicà des de 1934 fins a première fois en 1935.
1970. El seu traç amable i rodó, es caracteritza per Mais les personnages les plus
connus font l’apparition après la
ser un retrat humorístic de la classe mitjana de la
Guerre Civil Espagnole, quand la
societat franquista espanyola. revue se recommence à publier en
Durant la primera etapa a TBO (1934-1938) creà el 1941, et Benejam devient un
personatge “MELITÓN PÉREZ” aparegut per collaborateur habituel, en illustrant
primera vegada el 1935. des plans crées par Joaquim Buigas
ou Carlos Bech.
Però els seus personatges més famosos
Donc, en 1944 apparait par la
aparegueren després de la guerra civil, quan la première fois LA FAMILIA ULISSES
revista es tornà a publicar a partir de 1941, i avec un succès immédiat et
Benejam es convertí en un col·laborador habitual devenant une des séries les plus
il·lustrant guions creats per Joaquim Buigas o populaires de la historiette
humoristique espagnole.
Carlos Bech.
En 1945, crée la série EUSTAQUIO
Així, l’any 1944 apareix per primera vegada “LA MORCILLÓN Y BABALÍ, publié
FAMILIA ULISSES” guionitzada per Buigas, que pendant 24 années.
donà un èxit immediat, i esdevingué una de les En plus, illustre une part de LOS
sèries més populars de la historieta humorística GRANDES INVENTOS DEL TBO, et
autres historiettes sans personnage
espanyola.
fixe, quelques-uns signées aves les
El 1945, de nou juntament amb Buigas, crea la pseudonymes de Rino ou Ferrer.
sèrie de EUSTAQUIO MORCILLÓN Y BABALÍ, que
es publicà durant 24 anys.
Juntament amb aquestes obres, il·lustrà part de
LOS GRANDES INVENTOS DEL TBO, y altres
historietes sense personatge fix, algunes de les
quals les signà amb els pseudònims de Rino o
Ferrer.
Lot 2
MARÍ BENEJAM
Las ideas prácticas del
TBO
Publicat a TBO nº 109
(15 maig 1951)
28 x 39 cm
200 - 250€

Lot 3
MARÍ BENEJAM
A Rufino le aterrorizan los
muertos
Portada del TBO nº 35
(Noviembre 1946)
28 x 39 cm
700-750€
Lot 4
MARÍ BENEJAM signat
RINO
Consecuencias de una
distracción
Publicat a Album festivo
de ediciones TBO nº 5
(desembre 1946)
32 x 46 cm
275 - 300€

Detall Lot
Lot 5
MARÍ BENEJAM
El matrimonio Señores de
Podofilo ha alquilado un caballo
de silla para los dos meses de
verano en su chalet Villa Niní
Publicat a la página central de
“Album Humorístico de Ediciones
TBO” nº 9 de 1947
Amb guia de colors al dors.
51 x 46 cm
275 – 350€
Lot 6
MARÍ BENEJAM
Gangas así no se encuentran
todos los días
Portada de “Historias Cómicas
de Ediciones TBO” nº 10 de 1951
Amb guia de colors al dors.
20,4 x 41,4 cm
700 – 750€

Lot 7
MARÍ BENEJAM
Lamberto Urrachegui gana una
apuesta de un millón de pesetas.
Publicat a la página central de
“TBO” nº 4 de 1952
Amb guia de colors al dors.
60,4 x 41,7 cm
300 – 350€
Lot 8
MARÍ BENEJAM
El tío Isidoro se acuerda de la
abuelita. Personatges de la
“Familia Ulises”.
Pàgina central de “TBO” nº 4 de
1949
Amb guia de colors al dors.
63,4 x 44,4 cm
300 – 350€
Josep Coll i Coll (Barcelona 1923 – 1984) va Josep Coll i Coll commence à
començar a treballar a la revista TBO el 1949, amb travailler chez TBO l’an 1949, sans
aucune expérience. Donc leur
molt poca experiència. Per aquest motiu la seva travail est beaucoup influencée par
obra es veu molt influenciada per l’obra de l’œuvre de Benejam et les artistes
Benejam i els artistes més veterans de la les plus vétérans de la revue.
publicació. Leur œuvre se caractérise par
La seva obra es caracteritza per l’absència d’un l’absence d’un personnage fixe et
par la utilisation des archétypes
personatge fix i per la utilització dels arquetips en dans leurs dessins. Nous trouvons
les seves vinyetes. Així veiem constantment les constamment les figures du
figures de el Nàufrag, el caníbal, el motorista o els Naufragé, le Cannibale, le Motard
portadors negres, amb històries curtes que solen ou les Porteurs Noirs, dans
acabar malament pel protagonista. histoires courtes qui généralement
terminent d’une mauvaise forme par
Als anys 60’ va deixar la vinyeta per dedicar-se a la le protagoniste.
construcció, i la seva obra no fou reconeguda fins Aux années ‘60 il abandonne la
a 1984 amb la publicació de la monografia De Coll historiette pour se dediée à la
a Coll, publicada per Joan Navarro. construction et leur œuvre ne sera
pas reconnu jusqu’à 1984 avec la
publication de la monographie Coll i
Coll, publié par Joan Navarro.
Lot 9
JOSEP COLL
Salvamento de un portaviones en
alta mar
Acrílic sobre paper. (ca.1955) Bib.: Aquest dibuix il·lustra la portada de la monografía
40 x 27 cm dedicada a Josep Coll.
275 - 350€ Josep Coll: Llocs sorprenents editat per Diminuta (2017)
Lot 10
JOSEP COLL
Terrible arma ofensiva
Publicat a TBO nº 393 ( maig
1965)
Amb les guies de color al dors.
32 x 45 cm
275 - 300€

Lot 11
JOSEP COLL
Un ayudante aprovechado
Publicat a Almanaque de TBO
para 1954
Amb les guies de color al dors.
34 x 46 cm
275 - 300€
Lot 12
JOSEP COLL
Velando por la familia
Publicat a TBO nº 372 (1964)
Amb les guies de color al dors.
38 x 53,5 cm
275 - 325€

Lot 13
JOSEP COLL
Fotografías espectaculares
Publicat a TBO num 220 de
1960.
Amb les guies de color al dors.
38 x 53 cm
275 - 300€
Lot 14
JOSEP COLL
Tragedia entre pescadores
Publicat a TBO num 20.
Amb les guies de color al dors.
33 x 45,5 cm
275 - 300€
Lot 15
ARTURO MORENO
Un buen truco
Publicat a TBO 192 (1936)
22 x 28 cm
80-100€

Lot 16
JOSÉ CUCHY ARNAU
(1857-1925)
Publicat a Biblioteca Seguí
38 x 60,5 cm
125-150€
Lot 17
ALBERT MESTRE (1896-1973)
Entre los hombres Leopardo
Publicat a S de ediciones TBO
Finals dels ‘40.
Instruccions de colorejat al dors.
63,5 x 44 cm
150-200€

Lot 18
“NIT” Joan MACIAS
Los grandes inventos de TBO
Nº 903 de 1934
32 x 41 cm
150-200€
Lot 19
“NIT” JOAN MACIAS
Los grandes inventos del TBO
Automobil para conducir en
invierno y en verano
Publicat a Almanaque de TBO
para 1950
46 x 34 cm
150-200€

Lot 20
“TINEZ” JUAN MARTÍNEZ
(?-1957)
Un invento del profesor Alcaravea
Publicat a la pàgina central de
TBO nº 23 de 1951
Amb les guies d’impressió al dors.
38 x 60,5 cm
250-300€
Lot 21
On a souvent besoin d'un
plus petit que soi!
Guash sobre paper.
Datada i titulada al dors 1943
a Chedde (haute Savoie).
200-250€
L’estil del dibuixant Josep Maria Madorell (1923-2004), es
caracteritza per la recerca de la claredat i la comprensió en tot els
elements de la seva obra. La eliminació de les ombres i la creació
de les bafarades contribueixen a aquests efectes.
Els personatges de “Balín y Largo” que protagonitzen aquesta
sèrie foren creats exclusivament per la revista TBO per la que va
col·laborar entre 1972 i 1974. La seva obra principal fou Les
Aventures Extraordinaries de Massagran (1981), adaptació al
còmic del personatge creat per Folch i Torras o les seves peces
publicades a la revista Cavall Fort.

Le style du dessinateur Josep Maria


Madorell se caractérise pour la
recherche de la simplification et la
compréhension dans tous les éléments
de sa œuvre. La élimination des ombres
et la création des phylactères contribuent
à ces effets.
Les personnages de « Balin y Largo » qui
jouent cette série furent crées
exclusivement pour la revue TBO
pendant sa collaboration entre 1972 et
1974. Son œuvre principale fut Les
Aventures Extraordinaries de Massagran
(1981), adaptation à la Bande Dessinée
du personnage crée par Folch i Torras,
ou ses œuvres publiées dans la revue
Cavall Fort.
Lot 22
MADORELL
Sorpresa en el desierto. Conjunt de 7 pàgines protagonitzades pels seus
personatges “Balin y Largo”, publicada a “TBO 2000”, número 2028 del 29 de
juny de 1973.
Portada: 32x30 cm. Les altres pàgines: 38x34
750-800€
Jordi Buxadé, trompettiste et
conteur d’historiettes spécialisé en la
Jordi Buxadé Tonijuan (Barcelona 1930- 1997) bande dessinée Western. Il a créé
trompetista de jazz i historietista especialitzat en el des personnages aussi connues
còmic Western. Ha creat personatges tant comme JIM HURACAN, RINGO
reconeguts com “JIM HURACÁN” (1959), “RINGO LEY OU DANIEL BOOM, celui
panse pour le publique américaine.
LEY” (1965) o “DANIEL BOOM” (1966) sèrie
Mais son œuvre la plus connu est
pensada pel públic americà. La seva obra més BUCK TYLER publié dans Comix
coneguda fou BUCK TYLER (1981) publicat per Internacional.
Comix Internacional. Leur grande passion fut le West
La seva gran passió fou l’oest americà, tal i com es Américain, donc il réalise un recueil
dédiée à son ami personnel Fred
pot observar al recull que li publicà Josep Toutain
Harman, publié par Josep Toutain
dedicat a Fred Harman (1982), amic personal. en 1982. Aussi il touché de la
Combina la seva passió per l’oest amb la seva trompette dans une bande de jazz.
passió per la música. Va dedicar gran part del seu Après 1984 il se dédie à la
temps al jazz, on tocava la trompeta. illustration et la publicité, en réalisant
œuvres de grand format comme la
A partir de 1984 es dedica a la il·lustració i la
illustration qui illustre la couverture
publicitat, realitzant aquarel·les de gran format com de la revue spécialisée H2 en 1989.
la de Buck Tyler que il·lustra la portada de la revista
especialitzada H2 de 1989. La utilisation des pseudonymes
Buxadé dédie part de son œuvre au
séries humoristiques, par
exemple JANE publié dans la revue
féminine Florita (en France chez
Sagédition).
Bien que ces œuvres prennent plus
de réalisme, elles deviennent
œuvres pour adultes, moment où il
décide d’utiliser des pseudonymes
comme Bux ou X-Face.

La seva obra en pseudònims:


Buxadé va dedicar una part de la seva obra a les
obres humorístiques, on la sèrie “JANE” publicada a
la revista femenina Florita (1955) n’és el seu gran
exponent.
Tot i això, aquestes obres van anar agafant més
realisme, fins al punt de convertir-se en obres
d’adults, moment en el qual deixa de firma com a
Buxadé, per utilitzar diversos pseudònims com Bux o
X-Face.
Lot 23
JORDI BUXADÉ
Saxofonista i cabaretera (1990)
37 x 54 cm
200-220€
+18

Lot 24
JORDI BUXADÉ firmat
X-FACE
Tu Tan-Kalent
50 x 65 cm
550-600€

Lot 25
JORDI BUXADÉ firmat
BUX
Poster publicitari per a la
revista Hara Kiri (1981)
49,3 x 70 cm
225-300€
Lot 26
FERNANDO CALDERÓN
Retrat de Sitting Bull
50 x 65 cm
200-250€
JOAN MUNDET (Castellar del Vallés, 1956) va JOAN MUNDET a publiée sa
première œuvre dans la revue
publicar la seva primera obra a la revista RAMBLA RAMBLA en 1985, après avoir
l’any 1985, després de guanyar el premi de còmic gagné le prix de la BD Ciudad de
Ciudad de Guadalajara (1982). També, ha realitzat Guadalajara (1982). Aussi, il a
múltiples obres per la revista CAVALL FORT. réalisée plusieurs travaux par la
Des de l’any 2000 il·lustra tota la sèrie de novel·les revue catalane CAVALL FORT.
Depuis l’année 2000 illustre toute
de LAS AVENTURAS DEL CAPITÀN ALATRISTE, la série des romans LAS
escrites per Arturo Pérez-Reverte, juntament amb AVENTURAS DEL CAPITÁN
tot el material relacionat. Així n’ha il·lustrat les ALATRISTE écrites par Arturo
novel·les gràfiques, els jocs de rol o les portades i Pérez-Reverte, en illustrant les
imatges comercials, entre moltes altres. BD, les jeux de rôle ou les
couvertures.
El seu nou projecte CAPABLANCA (2015), segueix Leur nouveau travail
amb el seu estil realista i amant dels detalls. CAPABLANCA (2015) suit leur
Aquesta historia de bandolers publicada per style réaliste et aimant des
Amaniaco Ediciones està essent tot un èxit. détails. Cette histoire de Bandits,
publiée par Amaniaco Ediciones,
est un grand succès.

Lot 27
JOAN MUNDET
Tengo la cabeza en
otras cosas, Señora
Publicat a la novela
“El puente de los
Asesinos”, de la saga
Alatriste de Arturo
Perez-Reverte.
Pag. 135. Alfaguara
(2011)
24,4 x 34 cm. Tinta xina
sobre paper.
560-600€
Lot 28
JOAN MUNDET
Planxa original publicada a Limpieza de Sangre,
de Arturo Perez-Reverte.
Pag. 13. Random House Mondadori (2008)
24,4 x 34 cm. Tinta xina sobre paper.
400-450€
MINTONIA és el pseudònim Mª Antonia MINTONIA est le pseudonyme de
Company i Barceló. Mª Antonia Company i Barceló.
Professeure de manga à l’école
Professora de manga a l’escola JOSO de Còmic JOSO de la BD de Barcelone, leur
de Barcelona, el seu estil és una mescla style est une mélange des influences
d’influències entre el còmic franco-belga i el Manga de la BD franco-belge et le Manga
japonès. japonais.
Des del 2011 realitza il·lustracions i col·laboracions Depuis 2011 elle réalise des
illustrations et collaborations,
vàries, sempre amb l’objectiu de transmetre toujours avec le but de transmettre
quelcom emocional al seu lector. quelque chose émotionnelle au
La obra que presentem, guanyadora del 31º lecteur.
concurs de còmic Ciutat de Cornellà mostra la Le travail que nous présentons,
seva predilecció al detall, situant al lector dins el vainqueur dans le 31º concours de la
BD « Ciutat de Cornellà », montre sa
restaurant modernista de Barcelona Els 4 Gats. prédilection au détail, situant au
lecteur dans le resto moderniste Els
4 Gats de Barcelone.
Lot 29
MINTONIA
Musa
Conjunt de les 4 pàgines
que conformen aquesta
història (2015).
Premi a la millor historieta
al 31º Concurs de Còmics
“Ciutat de Cornellà”.

Tinta xina i color sobre


paper.
400-500€
TINTIN
I UNIVERS HERGÉ

Lot 42: detall de la caixa de fusta que acompanya la


peça.
TINTIN:
FIGURES

Lot 47: Part posterior de L’Unicorn.


Lot 30
RASCAR CAPAC “les set
boles de cristall”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 1000
unitats.
Moulinsart, 2007
29 cm
500-550€

Lot 31
TINTIN BUST EN COLOR
“Tintin i l’or negre”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 750
unitats.
Moulinsart, 2010.
35 cm.
180-200€
Lot 32
DUPOND i DUPONT
BARBUTS “hem caminat
damunt la lluna”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 1999
unitats.
Moulinsart, 1999.
30 cm.
800-850€

Lot 33
TINTIN PORTANT ELS
ÀLBUMS. Versió 1. En
base a un element
publicitari.
Figura en resina pintada a
mà. Caixa i certificat.
Tiratge limitat a 1500u.
25 cm.
Moulinsart, 2009.
350-400€

Nota: L’exemplar superior és


“Le crabe aux pinces d’or” i el
de terra “le trésor de Rackham
le Rouge”
Lot 34
TINTIN CORRENT “L’illa
negre”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Moulinsart, 1998.
30 cm.
400-450€

Lot 35
TINTIN Escafandra. “El
tresor de Rackham el
Roig”
Figura en resina pintada a
mà. Caixa i certificat.
Tiratge limitat a 1500u.
25 cm.
Moulinsart, 2005.
500-550€
Lot 36
FETICHE ARUMBAYA
“l’orella escapçada”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Moulinsart, 2014.
46 cm.
200-250€

Lot 37
FORD LINCOLN 1939 del
Capità Hadock. “Les set
boles de cristall”
Figura en resina pintada a
mà. Caixa i certificat.
Tiratge limitat a 2000u.
25 cm.
Moulinsart, 2010.
600-650€
Lot 38
AVIÓ AIRBUS A-320
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
300-350€

Lot 39
TOTEM DEL CAVALLER
HADDOCK “Tresor de
rackam el roig”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 350 unitats.
Moulinsart, 2010.
90 cm.
500-550€
Lot 40
TINTIN i MILÚ DINS EL
POUSSE-POUSSE. “El
lotus Blau”
Figura en resina policromada
a mà.
Tiratge limitat a 500 unitats.
Fariboles Productions, 2017
32 x 17 x 20 cm

1950-2000€
Lot 41
TINTIN NOSTALGIE.
COWBOY A CAVALL.
“Tintin a America”
Figura en resina
policromada a mà. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 2000
unitats.
Moulinsart, 2005.
33 cm
700-750€
Lot 42
TINTIN BRIC A BRAC “Els
cigars del faraó”
Figura en resina
policromada a mà.
Caixa de fusta i certificat.
Tiratge limitat a 350 unitats.
Fariboles Productions,
2004.
10 x 15 cm.
2200 - 2500€
Lot 43 Lot 44
AURORA “Estel GOLDEN OIL “Estel
Misteriós” Misteriós”

650-700€ 275-300€
Lot 45 Lot 46
SIRIUS “El tresor de EL TRESOR DE
Rackam el Roig” RACKAM EL ROIG
Fusta Figures en plom,
550-600€ policromades a mà. Caixa
i certificat.
Tiratge limitat a 1500
unitats.
Pixi miniatures, 2008
220-250€
Lot 47
L’UNICORN “El secret de
l’Unicorn”
Figura en fusta. Caixa i
certificat.
Tiratge limitat a 500
unitats.
Moulinsart, 2012.
74 x 32 x 66 cm.
2500-2700€
TINTIN:
COLECCIÓ
PARTICULAR

FOTO
SIGNATURA
HERGE

Lot 50: El ceptre d’Ottokar. Exemplar presentat a la


censura per la 4º edició. (detall)
Conchita Zendrera, dirigí el departament infantil de la Editorial Juventud, fundada pel seu
pare l’any 1928.

Dona de molta visió aconseguí els drets de series com Los Cinco de Enid Blyton (publicats
per primera vegada el 1942), la publicació de les obres completes de Zane Grey o de James
Oliver Curtwood. Fou la primera editorial en traduir a l’espanyol obres considerades com a
Best-sellers de la literatura infantil, tant emblemàtiques com Peter Pan de J.M. Barrie, Heidi
de J. Spyri, Pipi Calzaslargas de A. Lingred, sense oblidar la meravellosa edició de Alicia en
el País de las Maravillas de L. Carroll o les obres més clàssiques dels germans Grimm i de
Andersen.
Per a un públic més juvenil, la editorial va publicar relats de viatges i de personatges
aventurers, així com diverses obres de caire més didàctic i traduccions greco-llatines.

La Sra. Zendrera adquirí els drets a Casterman per publicar Tintin, encarregant-se
personalment de la seva traducció a l'Espanyol. A dia d’avui les edicions modernes
segueixen utilitzant la seva traducció.

Hem d’agrair la tasca de la Sra. Zendrera ja que la seva selecció de peces de la literatura
infantil ha format i ha permès somiar a les generacions més joves durant gairebé 50 anys.

Conchita Zendrera dirigeait le département infantile de la Éditorial Juventud, fondée par son Père
en 1928.

Dame d’une extrême vision obtient les droit de séries comme Los Cinco de Enid Blyton (publiées par
première fois en 1942), la publication des œuvres complètes de Zane Grey ou de James Oliver
Curtwood. Fut la première éditorial en traduire à l’espagnol œuvres considérées comme à Best-
sellers de la littérature infantile, tellement emblématiques comme Peter Pan de J.M. Barrie, Heidi de
J. Spyri, Pipi Calzaslargas de A. Lingred, sans oublier la merveilleuse édition de Alicia en el País de
las Maravillas de L. Carrol, aussi comme les œuvres plus classiques des frères Grimm et Andersen.
Pour un public plus juvénile, la éditorial publiait des récits de voyages et de personnages aventuriers,
et aussi plusieurs œuvres de thématique didactique et traductions gréco-latines.

La Mme. Zendrera achetait les droits à Casterman pour publier Tintin à Espagne, étant chargé
personnellement de sa traduction au Espagnol. Aujourd’hui les éditions plus modernes suivent
utilisant sa traduction.

Nous dévons remercier tout ce travail de la Mme. Zendrera car sa sélection de pièces de la littérature
infantile a formée et permis rêvé à les générations plus jeunes pendant presque 50 ans.
LLIBRE DE CORRECCIONS
LIVRE DES CORRECTIONS

Lot 48
Tintin Aterrizaje en la luna
(esp)
Primera edició corregida per
tal de preparar la segona
edició.
Alguns desperfectes.
150-200€

Algunes de les correccions que


apareixen en aquest llibre. Hi
destaca el canvi de nom de
“Mariposa” a “Tornasol”
Quelques corrections qu’apparaissent
dans cet exemplaire. On y détache le
changement de “Mariposa” à “Tornasol”.
EXEMPLAR PER A LA CENSURA
EXEMPLAIRE POUR LA CENSURE

Lot 49
Tintin La orella escapçada (cat)
Exemplar presentat a la censura
per tal de preparar la publicació de
la 4º edició.
120-150€
EXEMPLAR PER A LA CENSURA
EXEMPLAIRE POUR LA CENSURE

Lot 50
Tintin El ceptre d’ottokar (cat)
Exemplar presentat a la censura
per tal de preparar la publicació de
la 4º edició.
120-150€
EXEMPLAR SIGNAT PER HERGÉ
EXEMPLAIRE SIGNÉE PAR HERGÉ

Lot 51
Tintin au Tibet (fr)
Exemplar numerat,
firmat per Hergé.
3000-3500€
Lot 52
Tintin La Illa Negre
En japonés.
Desperfectes i
algunes pàgines
desanganxades.
60-80€

Lot 53
Tintin rompecabezas
en cubos de
plástico.
Dalmau Carles SA.
Falten les làmines
il·lustratives.
60-80€
Lot 54
Tintin La isla negra.
(Esp)
Juventud 1ª ed.
180-200€

Lot 55
Tintin The black
island. (Eng)
Methuen 1ª ed. 1966
100-120€
Lot 56
Tintin The shooting
star. (Eng)
Methuen, 1966.
60-75€

Lot 57
Tintin au Tibet.
(fr)
Casterman, 1964
40-50€

Lot 58
Tintin L’ile noire. (fr)
Casterman, 1956
60-70€
Lot 59
Tintin le sceptre
d’ottokar. (fr)
Casterman, 1957.
40 - 50€

Lot 60
Le Lotus Bleu. (fr)
Casterman, 1956
40-50€

Lot 61
Tintin au pays de
l’or noir. (fr)
Casterman, 1964
40-50€
Lot 62 Lot 63
Vol 714 pour La isla Negra. (esp)
Sydney. (Fr) Juventud.
Casterman, 1968. 1º edició
50-70€ 200-220€

Lot 64
El cetro de Ottokar. Lot 65
(Esp) Journal Tintin (fr)
Juventud, 1ªed. 14 abril 1949
150-170€ Emmarcat
150-170€
Lot 66
Revista Tintin.
Encuadernada.
Bèlgica 1ª ed. 1946
360-400€
Lot 67
Tintin y los píacaros (esp)
Juventud 1º ed.
120-140€

Lot 68
Aterrizaje en la luna (esp)
Juventud 1º ed.
120-140€

Lot 69
La isla negra (esp)
Juventud 1º ed.
180-200€

Lot 70
Oro negro (esp)
Juventud 1º ed.
100-120€

Lot 71
L’afer Tornasol (cat)
Juventud 1º ed.
100-120€

Lot 72
El asunto tornasol (esp)
Juventud 1º ed.
100-120€

Lot 73
Aterrizaje en la luna (esp)
Juventud 1º ed.
100-120€

Lot 74
Hergé. Les debuts d’un
illustrateur (fr)
Firmat per Conchita
Zendrera.
100-120€
Lot 75
El cangrejo de oro (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 76
El asunto tornasol (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 77
Tintin en el país del oro
negro (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 78
El tesoro de rackham el
rojo (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 79
La estrella misteriosa
(esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 80
Stock de coque (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 81
El asunto tornasol (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 82
Aterrizaje en la luna (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€
Lot 83
La isla negra (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 84
Stock de coque (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 85
Vuelo 714 para sidney
(esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 86
La isla negra(esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 87
El cetro de ottokar (esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 88
Los cigarros del faraón
(esp)
Juventud 2º ed.
60-80€

Lot 89
Tintin a Barcelona. El
museu imaginari de
Tintin (cat)
60-80€

Lot 90
Tintin et le mystere de la
toyson d’or (fr)
Casterman 1962
60-80€
Lot 91
Tintin en America (esp)
Juventud 2º ed.
90-100€

Lot 92
Tintin el loto azul (esp)
Juventud 2º ed.
90-100€

Lot 93
Tintin y el misterio de el
Toisón de oro (esp)
Juventud 1º ed.
90-100€

Lot 94
Tintin Los cigarros del
faraón (esp)
Juventud 2º ed.
90-100€

Lot 95
Tintin y las naranjas
azules (esp)
Juventud 1º ed.
90-100€

Lot 96
Tintin en el Congo (esp)
Juventud 2º ed.
90-100€

Lot 97
Y aterrizaron en la luna.
De la ficción a la realidad
Juventud
120-150€

Lot 98
Tintin y el misterio de el
Toisón de oro(esp)
Juventud 1º ed.
90-100€
Lot 99
Hergé, En noir et Blanc
(fr)
Casterman
Es tracta dels 9 primers
llibres Tintin.
90-100€

Lot 100
-Tintin el Lotus Blau (cat),
-Tintin al país dels soviets (cat)
-Coloreando Tintin 2 (esp).
100-110€

Lot 101
-De insula nigra (llatí),
-El diccionari tintin (cat)
-Coloreando Tintin 2 (esp)
75-90€

Lot 102
-Mocador Ceptre d’Ottokar
-Discos: Objectif lune, le
lotus bleu, les bijoux de la
castafiore,
-Pòster TV transrama
-Calcomania
150-180€
Lot 103
- Stock de Coke (esp)
- El cangrejo de las pinzas
de oro (esp)
- Aterrizaje en la luna (esp)
- Cetro de Ottokar (esp)
Juventud 3ª ed.
150-180€

Lot 104
- Las joyas de la Castafiore
(esp)
- La isla negra (esp)
- El secreto del Unicornio
(esp)
Juventud 3ª ed.
120-150€

Lot 105
- Tintin en el Tibet(esp)
- El asunto tornasol (esp)
- Loto Azul (esp)
Juventud 3ª ed.
120-150€

Lot 106
- El cetro de ottokar(esp)
- Loto Azul (esp)
- Cangrejo de las pinzas de
oro (esp)
Juventud 3ª ed.
120-150€
Lot 107
- La isla negra(esp)
- País del oro negro (esp)
- El secreto del Unicornio
(esp)
Juventud 3ª ed.
120-150€

Lot 108
- Catàleg exposition Tout
Hergé, firmat per
Concepcion Zendrera.
- VHS de l’exposició
60-80€

Lot 109
- Tintin Album poster. (esp)
- Comment nait une BD (fr)
- Coloreando Tintin 2 (esp)
90-100€

Lot 110
- Tintin a Barcelona. (cat)
- El diccionario de tintin
(esp)
- Coloreando Tintin 2 (esp)
- Tintin Album poster (esp)
120-150€
Lot 111
- Tintin al País dels soviets
(cat)
Juventut
- Coloreando Tintin 2
60-80€

Lot 112
- El temple del sol (cat)
- Tintin a america (cat)
- Orella escapçada (cat)
- Vol 714 (cat)
Juventut 1º ed.
120-150€

Lot 113
- El asunto tornasol (esp)
- Aterrizaje en la luna (esp)
- Estrella Misteriosa (esp)
- Stock de coque (esp)
- La 7 bolas de cristal (esp)
- En el país del oro negro (esp)
- El secreto del unicornio (esp)
- Los cigarros del faraón (esp)
- El tesoro de Rackham (esp)
- Tintin al Tibet (esp)
- El templo del sol (esp)
- El lago de los tiburones (esp)
- El testamento de Mr. Plump
(esp)
Juventud, 1ª ed.
700-750€
TINTIN:
PAPER

Lot 115: Publicitat AMGEC, realitzada per Hergé.


(detall)
Lot 114
Planxa impremta de les
portades de le temple du
soleil, les 7 boules de
cristal i l’Etoile
Mysterieuse, oferts per
benzineresTotal.
S’acompaña d’una publicitat
de TOTAL.
Emmarcat
185-200€

Lot 115
Publicitat Association des
manufactures glaces de
l’europe Continentale,
realitzada per Hergé. 1928
Emmarcat
150 - 200€
Lot 116
Litografia numerada i firmada per Hergé.
Affair Tournasol. S’acompanya de
certificat. World Wildlife Fund, Belgium.
Emmarcat
2800 - 2900€
EXEMPLAR SIGNAT PER HERGÉ
EXEMPLAIRE SIGNÉE PAR HERGÉ

Lot 117
Tintin, Le Lotus Bleu
(fr)
Casterman, 1960
Dibuix de Chang.
Dedicat i firmat per
Hergé
1700-1800€
Lot 118
Tintin, El tesoro de
Rackham el Rojo (esp)
Casterman, 1952
1500-1600€

ELS TINTIN DEL MEDALLÓ LES TINTIN DITS DU “MEDALLÓN”


La primera edició dels Tintin La première Edition des Tintin réalisée à
realitzada a Espanya és la de l’Espagne est celle de Casterman,
Casterman publicada el 1952, que qu’apparait en 1952 que comprend El
Secreto del Unicornio et El tesoro de
incloïa El Secreto del Unicornio i El
Rackam el Rojo.
Tesoro de Rackam el Rojo.
Cette édition, connu comme celle “Des
Aquesta edició coneguda com la Médaillon”, par les éléments qui décorent
“Dels Medallons”, pels elements que le titre, fut un échec éditoriale et le motive
decoren el títol, fou un fracàs editorial pour le distributeur Casterman par
i el motiu pel qual la distribuïdora vendre les droits Tintin à Juventud, qui
Casterman vengué els drets de Tintin les traduira (à la charge de Conchita
a Juventud, que els traduiria (a cura Zendrera) et les distribuera depuis 1958.
de Conchita Zendrera) y els
distribuiria a partir de 1958. Cette édition est la plus recherché par les
collecteurs.
Aquestes edicions són les més
buscades pels col·leccionistes.
LE PETIT VINGTIEME

Lot 119
Le petit vingtieme (fr)
13 février 1930. nº3
1500-1700€

Lot 120
Le petit vingtieme (fr)
1 may 1930. nº5
500-700€
Lot 121 Lot 122
Le petit vingtieme (fr) Le petit vingtieme (fr)
11 mars 1935. nº110 19 décembre 1935. nº150
120-140€ 120-140€

Lot 123 Lot 124


Le petit vingtieme (fr) Le petit vingtieme (fr)
10 decembre 1936. nº174 25 décembre 1938.nº400
120-140€ 120-140€
Lot 125 Lot 126
Le petit vingtieme (fr) Le petit vingtieme (fr)
12 janvier 1938. nº290 17 mars 1938. nº320
120-140€ 100-120€

Lot 127 Lot 128


Le petit vingtieme (fr) Le petit vingtieme (fr)
8 septembre 1938.nº350 6 aout 1936.nº169
120-140€ 100-120€
Lot 129 Lot 130
Journal Tintin (fr) Le petit vingtieme (fr)
Calendrier 1961 2 noviembre 1939. nº700
Emmarcat 150-170€
150-180€

Lot 131 Lot 132


Coeurs Vaillants (fr) Journal Tintin (fr)
21 abril 1935 Nº 51
Emmarcat Emmarcat
200-220€ 100-120€
Lot 133 Lot 134
Journal Tintin (fr) Journal Tintin (fr)
Calendrier 1954 Calendrier 1957
Emmarcat Emmarcat
150-170€ 150-170€
- Els lots s’adjudicaran al millor
- Subhastes Públiques de Barcelona
postor, essent el director de la
recomana als compradors examinar
subhasta l’autoritat per solucionar
amb atenció els lots durant la seva
qualsevol desacord que hi pugui
exposició i abans de la venta. Seguint
haver a la sala.
les costums internacionals, els lots
catalogats es venen en el seu estat
actual, amb totes les seves eventuals
faltes, imperfeccions o desperfectes, - Posem a disposició del licitador la
o fins hi tot errors de descripció, de possibilitat de licitar per escrit o per via
manera que no s’accepten telefònica durant la subhasta.
reclamacions pel seu estat. - Per tal de realitzar una licitació
- Les motllures i marcs dels quadres utilitzant aquest sistema serà
són accessoris decoratius que no necessari una paga i senyal de 50€
formen part integrant del lot, així que sobre el lot en qüestió, que es
no s'acceptaran reclamacions o retornarà en cas de que la peça
devolucions per l’estat de s’adjudiqui a un licitador diferent, i es
conservació d’aquests. descomptarà del total en cas en què
se li adjudiqui.

- Tota persona que desitgi participar a - Subhastes Públiques de Barcelona


la subhasta s’haurà de registrar a la no posa una comissió sobre el preu de
base de dades de Subhastes venta, de manera que el preu de
Públiques de Barcelona. Serà martell és el preu final a pagar.
necessari presentar una carta Recordem que el licitador disposa de
d’identitat. Es demanarà una paga i 15 minuts per fer efectiu el pagament
senyal en el moment de realitzar les de la peça.
licitacions.
- El fet de licitar implicarà
automàticament que el licitador ha
llegit, ha comprés i ha acceptat les - Un cop fet efectiu el pagament, es
condicions de venta general. pot retirar la peça en qualsevol
- L’adjudicació de la peça es moment.
considerarà vàlida una vegada que el - Subhastes Públiques de Barcelona
pagament de la licitació s’hagi pot gestionar els enviaments de les
realitzat. Abans d’aquest moment, la peces, sempre que el licitador es faci
peça es considerarà pendent de càrrec dels costos que implica.
pagament, podent-se tornar
subhastar si aquest lot no ha estat
pagat en un termini màxim de 15
minuts. Si un licitador no realitza
aquest pagament no podrà seguir
licitant a la subhasta.
LICITACIONS PER ESCRIT
ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Subhasta de Còmics i Univers hergé
Dissabte 17 de febrero de 2018
C/ Almogàvers 105 – Barcelona 08018

Cognom / Nom / Name:

Nom / prénom / First Name:

Empresa / Societé / Compagny:

Telèfon / Téléphone / Phone:

Email:

Es necessari presentar un DNI.


Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité.
Could you please provide a copy of your ID.
He llegit i accepto les condicions de venta presentades en aquest catàleg.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by
them.

LOT Descripció/ Description Max. euros
Numéro de compte IBAN:

Banc / Nom de la Banque / Bank:

Propietari de la compte / gestionnaire du compte / Account manager

Una paga i senyal serà necessària. Un payement à titre d’acompte serait’il necessaire. A deposit will be necessary.

Reenviar / À renvoyer / Please mail to:


Data i signatura obligatoria / Date et signature
obigatoire / Required dated signature:
Subhastes Públiques de Barcelona
Gerard Vidal
+34 633 78 68 83
www.supuba.com
gvidal@supuba.com
Subhastes Públiques de Barcelona es dedica a organitzar tot tipus de subhastes
adaptant-se a qualsevol necessitat. Amb una experiència de més de 40 esdeveniments
celebrats en diversos àmbits: antiguitats, col·leccionisme, art... Disposa d’un equip de
professionals, experts en diferents camps de la història de l’art i del mercat de l’art.
El seu abast és tant nacional com internacional.

Subhastes Públiques de Barcelona


Avda. Alguema 14, 17771, Figueres.
633 78 68 83 – 972 51 64 88
www.supuba.com
info@supuba.com
PISOS SENCERS
HERÈNCIES
PLATA
ANTIGUITATS
ART
COL·LECCIONISME

Avda. Alguema 14,


Nau 4c
FIGUERES
17771 Santa Llogaia
d’Alguema

monsegonama@gmail.com
Subhastes Públiques de Barcelona
Avda. Alguema 14, 17771, Figueres.
633 78 68 83 – 972 51 64 88
www.supuba.com
info@supuba.com