Vous êtes sur la page 1sur 45

(Rough Piano Vocal)

No Reason at All
(From the album "Thirteen Stories Down")

### 3
& 4

Quarter note = 80
Voice

# # # 3 œœ
& 4
Piano

Pno.

Pno.

&
&

###

? ###

&

œœ

? # # # 43 ˙

###

###

!
œœ

œœ

œ 3œ œ

˙.

œœ
Jonathan Reid Gealt

!
œœ

˙.
˙.

˙.
˙.

˙.

˙.

œ
I

œœ

œœ

œ.

### .
˙.
&
˙.
˙
lay

? ###

Music and Lyrics by:

Carrie Manolakos

œœ

œœ

œ œ œ

˙.

œ
here

œ œ

in the

œœ

œœ

j
œ ˙

˙.

dark

for

˙˙ ..
˙.

˙˙ ..

˙.

j
œ

yearn - ing

˙˙ ..
˙.

˙˙ ..

˙.

j
œ œ

some - thing.

!
March 12, 2008

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

" r
œ œ œ œ
3

˙˙ ..
˙.

ti

ny
2

13

&

###

glance.

? ###
17

&

17

&

Pno.

œ.

###
˙˙ ..
&
˙.

13

Pno.

" r
œ œ œ œ
3

know,

j
œ œ œ œ

˙˙ ..

##
& # œj
&

###

wo

˙˙ ..
&

###

# # # ˙˙ ..
&

25

Pno.

ne - ver

j
œ

man

I'm

˙˙ ..
˙.

? ### ˙ .

get my

heart

˙˙˙˙ ..
..

œ.

show,

long

˙˙ ..

Some

times

œ œ
I

œ
just

˙˙ ..
˙.

beat - ing.

˙˙˙˙ ..
..

œ œ

But you'd ne

helped

˙.
˙.

œ.

me

j
œ ˙

to

see.

˙.
˙.

˙˙ ..
j
œ

ing

œ.

need

to
˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ .
.

˙˙ .
.

be.

‰ j
œ œ

˙.

˙.

cry

˙.
˙.

ver

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

for

‰ j
œ
The

˙˙ ..

j
œ ˙

to

œ œ œ
3

how much you've

˙˙ ..

j
œ

˙.
˙.

? # # # ˙˙ ..
25

to

˙˙ .
.

21

Pno.

.
? # # # ˙˙ .

21

word

œ.

!
3

'cause

‰ j jœ
œ œ

###
###

kind

No Reason at All

no

˙.
˙.

rea
œ

son

œ œ

at
29

&

###

j ‰
œ

# # # ˙˙ ..
&
all.

29

Pno.

&

###

Some

j ‰
œ

### ˙ .
&
˙.

times

&

###

Some

I'm

too

˙.

times

### ˙ .
&
˙.

˙˙ ..

&

###

just

˙˙ ..

? ###

door

˙
˙

have

‰ j œ
œ

˙.

˙.

to

try

˙˙ .
.

to

˙˙ ..

at

life pass es

by
œœ
œœ

œœ
œœ

‰ œ
œ ˙
˙
3

no

and feel that I'm

œœ
œœ

‰ œ
œ

rea

˙˙ .
.

to

˙˙˙ ...

œ œ

œ œ

son

at

let

˙˙ ..

for

œ
j
œ œ œ œ
3

I
˙˙˙ ..
.

j
œ

go

˙˙

all.

‰ j
œ œ œ œ

œœœ
œ

learn

˙ ..
˙

‰ j
œ œ œ œ œ

j
œ œ œ œ

œ.

˙.

˙.
˙.

as

for

˙˙ ..
j
œ

œ.

son

˙˙ ..

##
& # œ œ
œœœ œœœ
41

rea

.
? # # # ˙˙ .
41

tired

j
œ ˙

˙.
˙.

no

37

œ.

.
? # # # ˙˙ .
37

Pno.

˙.

all.

33

Pno.

? ### ˙ .
33

Pno.

No Reason at All

stand in

the

˙ ..
˙
œ
œ

in

œ œ œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ

œ œ
˙.

˙.
˙.

stuck

be

tween

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

‰ j
œ
œ œ œ œ
3

the

œœ

life that

œœ

I
4

45

&

###

###
&

45

Pno.

? ###
49

&

49

&

Pno.

###

œ ‰ œj œ œ œ œ

want

&

53

&

œœœ œœœ
œ œ

œœœ
œ

###
###

&

? ###

œ œ œ œ œ œ

œœ
œœ
3

it's like I'm not

œœ
œœ

œ œ œ
œ œ

day,

œœ
œ

œœ
œœ

at

œœ
œ

œœ
œœ

the end of the

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

œ.

I
just

need

œœ

œœ

œœ

œ œ œ
œ 3

˙.
˙.

some

œœ
˙
˙

œœ

times

œ œ œ

seen.

œ œ œ

œœœ œ œ

There must be

œœ

œœ

œœ
œœ

you

see

the

œœ
œ
œœ
œ

œœ
œ

œœ
œ

‰ œj œ œ

œœ
œ

˙˙ ..
˙.

œœ
œ

'Cause

œœ
œœ

˙˙ ..
˙.

œœ
œœ

cry

œ
œ

˙.
˙.

œœ
œœ
˙˙ ..
˙.

‰ œj œ

j
œ ˙
œœ

‰ j
œ

make
˙˙ ..
˙.

œœ
œœ

to

help

free!

to

set

long

˙.
˙.

œ œœ ˙

˙˙ ..
˙.

œ œ œ
˙.

œ œ

wo - man

œœ

œœ
œœ

œœ œœ œœ
œ œ œ
that I can

˙˙ ..
œ

œ œ œ

heard and not

‰ œ
œ

œ œ

### œ
&
###

reach,

way,

? ### ˙ .
˙.
˙.

57

‰ œ
œ ˙˙

˙
˙

57

Pno.

and what I can

? ### ˙ .
˙.
53

Pno.
###

No Reason at All

for

œ
œ

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

œ
œ

œœ
œœ

œœ
œœ

œ œ

œ œ

no

rea - son

œ
œ

œ
œ

˙.
˙.

at

œ
œ
##
& # œJ ‰ œ œ

61

###
&

61

Pno.

? ###

all.

œœ
˙
˙

##
& # œJ

65

65

&

Pno.

###

œœ

all.

œœ
œ

##
& # ˙
&

Pno.

? ### ˙ .
˙.
73

&

73
&

Pno.

###
###

œ œ
œ
œ

œ
œ

œœ

œœ

œœ

œ œ œ
œ 3

˙.
˙.

to

the

œœ
œ

œœ
œ

try

œœ

learn

to

let

go

œ
œœ

œœ

œœ
œ
œœ

œ
œœ

˙˙ .
.

j
œ

˙.

at

all.

œ
œœ

œ
œœ

œœ

œ œ

œ œ

œœ
œ

˙˙ ..
˙.

œœ
œ

œœ
œ

˙.
˙.

need

to

œœ
œ
œœ
œ

˙˙ ..
˙.

change

œœ œ

˙.
˙.

to

have

at

œœ œ œ
œ
œ œ

œœ

just

œ œ

rea - son

œ
J

that

no

œ.

œ
œœ

things

œ œ

œ.
œœ

˙.
˙.

for

œœ

˙.
˙.

˙.
˙.

‰ j
œ

see

? ### ˙ .
˙.

tired

rea - son

˙
œœ
œ

too

œ
œ

no

œ
œ

I'm

œ
œ

69

###

Some - times
? ### ˙ .
˙.

69

œ œ œ œ.
J

œ.

Some - times

‰ œj œ

No Reason at All

œœ

‰ œj

for

œœ

œœ

˙˙
Ó

œœ
œ
œ
œ œ
I

œœ

œœ

œ œ

in

œœ
œ

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

œœ

œœ
˙.
˙.
œ

me.

œœ
œ

˙˙ ..
˙.

œœ

j œ œ
œ

But that's

œœ
œ

can

œœ
œ

5
##
& # œJ œ .

‰ œj

77

###
&

77

Pno.

start!

œœ
œ

? ### ˙ .
˙.

œœ
œ

##
& # n˙

81

81

&

Pno.

###

? # # # n n ˙˙ ..
n˙.

&

Pno.

&

89

&

Pno.

pull
my

n nn œœœœ

œœ
œœ

### œ
###

? ###

œ œœ

? # # # n n ˙˙ ..
n˙.
89

œœœœ

˙
˙

œœ

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

œœ
œœ

˙˙ ..
˙.

have

œœœœ

œœœœ

˙˙ .
.
œœ
œœ

˙˙ ..
˙.

œ œ

œ œ œ

the

œœœœ

œ.

just

need

œœ

œœ

œœ

œ œ œ
œ 3

˙.
˙.

and

see

œœœœ

œœ
œœ

œœœœ

˙.
˙.

œœœœ

œ
that

œœ
œœ

œœ
œœ

œœ
œœ

for

œ
œ

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

œ
œ

œœ
œœ

˙˙ ..
˙.

‰ œj œ

cry

œ
œ

to

œœœœ

˙˙ ..
˙.

j
œ ˙
œœ

‰ œj

˙˙ ..
˙.

to

œœ
œœ

stre - ngth

3
nœ œ œ ˙.

œ
œ

And when the

œœœœ

j
œ œ

be!

.
n ˙˙ .

˙.

‰ œj œ
œœœœ

n œœœœ

ther

up

œœ
œœ

œœœœ

self

will

˙.
n˙.
œ

ra

Œ
n œœœœ

some - times

œœ

I'd

œœ

œœ œœ
œœ œœ

### n œ
&
###

place

comes,

85

85

œ œ œ œ

œœ
œ

time

n nn œœœœ

No Reason at All

œ œ

no

rea - son

œ
œ

œ
œ

˙.
˙.

œœ
œœ

œ œ
at
œ
œ
##
& # œJ ‰

93

###
&

93

Pno.

? ###

all.

œœ

##
& # œJ
&

Pno.

###

all.

œœ
œ

œ
œ

# # ˙.
& #

Pno.

? ### ˙ .
˙.

I'm

too

tired

œœ

œœ

œœ
œœ

œ œ œ
œ 3

˙.
˙.

just

have

œ
œœ

œ
œ

œ œ

no

œ
œ

Some - times

101

###
&

œ.

˙.
˙.

œ.

rea - son,

œ
œ

œ
œ

œ
œœ
˙.
˙.

œ œ œ œ.
J

Some - times

œœ

? ### ˙ .
˙.

101

˙
˙

97

97

œ
œœ

‰ œj œ

No Reason at All

œ
œœ

to

try

œœ

˙.
˙.

for

œœ

œ
œ.

to

learn

to

œ
œœ

œ
œœ

œœ

œœ

j
œ

œ œ ˙

for

no

œ
œœ

˙˙ ..
˙.

˙˙ .
.

œœ

no

œ œ
rea - son

œœ œ

œ œ œ

‰ œj

˙.
˙.

œ
J

let

œœ
go

for

œœ

œœ

˙˙

nœ œ
œ
œœ

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

at

œœ œ œ
œ
œ œ

rea - son

œ
œœ

œ œ

n nn œœœœ
n nn œœœ

œœœ
œ

n ˙˙

œœ
œ
œ

j
‰ œ
U

œœœ
œ

at

7
##
& # ˙.

No Reason at All

# # # œœ
&

all

105

Pno.

? ###

109

&

109

&

Pno.

œœ

? ###

œœ

œœ

œ œ œ
3

˙
˙.

###
###

œœ

œœ

œœ

˙˙ .
.

!
œœ
œœ

œ œ œ

˙.

œœ

!
˙˙ .
.

˙.

˙.

!
œœ

˙.

105

˙.

!
œœ

rit..................................

˙˙ ..
˙.

Prepared exclusively for Alyssa McGuigan.

!
U

˙˙ ..

˙.