Vous êtes sur la page 1sur 2
o=: Mirbeau (1848-1917) De Verlossing itjar wort dere sie en ati Octave Mba herd oma jen en glen esr Dea erdeking gost gpd mel le citer, as ingen, cen ori, Rerven en andere inteesante geri, De AS 198 (217) hf en special mer eid ea dee net Fae rer ears nas ner de ven de igae ver reli uan Buen de Orde bert arc te belay moment ina lve ae tp eo ile mek inn dex plastoed, Cee Mie noon dee omer ‘otsing ier en bok wile seen ovr an eden, maaan shgedurende 2nleven ne teehomen De Belge theater Anton ulens he jaa en oan inetd Redemption gant ennverchilnde scien in Bg opgeseerd. Het is eer opmerelif dat Octave Mir- ‘beau op 37 argc lef een volsrekt an- deve rciting aan sin leven gee, die hi) talf verloesing noe. Afkomstg uit een streng katholick en burgerijk conserve ‘ef milieu, al op twaaljarge leeftiin een internaat van de patersJezutengeplats, het bij de eerste twintg jar van aj. vyolwassenheld de invloeden utensil eu meegedragen. Tijdens de Frans-Duitse n cootlog (197087) et hij het corlogsge- ‘weld mt eigen ogen, wordt hi paciist em ‘elit oja geloot. Dit heel ecter geen invloed op xn verdereidessn di react- ‘onic te noeten aij i gaat na een niet afgemaaktestdie rechten de ouralistek in en ecuife voor royalistische racic: naire ranten, Mitbeaa goat in deloop van de jaren een kunetrabrick verzorgen i Le Gauls, waarin hij moderne hunstenaars ewa | Religie als Claude Monet en Auguste Rodin met ‘ee ee en waardering bespreskt, mast Ait heeft helaas nog geen invloed op zin rechiae opeattingenHijvoert de hoofdre- acti van het ant emiische bad Grima ces (88) Hiri beschuldigt bij de joden cervan dat alle politike en economische Imachtsporites innemen. Dit blad werd Ihetald door de Erane Nederlandse bank Paris-Paye-Bas ult concurrentie overwe ingen me e joodse bank Rothschild be rédemption vind paste madat Octave ‘Mirbeau in 185 kennismaakt met het be Jeende werk van Peter Kropotkin, Paroles dun Révolté (Woorden van een Opstandi fee) met een ileiding van Eisée Recius Ip de inleiding beklemtoont elo et hoofestuk over ‘Le Gowernement Repre- sent (De Democratsch gakozen Rege ing) Kropotkin betoogt dat in een maat- ‘Men heefteen dwaas nodig omons te doen begrijpen dat corlog barbaars is schappl} van economische ongelifhed verkiezingen bedrog zijn. Deze ultspask ingpzeerde Mirbeau tot het schijven van ‘ijn pamiflet De Kiezerestaking (La Grdve ‘de Eleteurs) dat in een oplage van dui tenden exemplaten yerscheen, De erste kenniamiaking met eon anarchistische dan. ‘er, Kropotkin, is het begin van de verlos- sing wen Mirbezu, Parallel aan sijo ommekeer in aja vsie op de mantschapp, gean de ideesn van de Russsthe schrjver Telstoj ijn visie op de lteratuur beinloeden. Mtbeau is ‘dep onder deindeuk van Ootlog ex ede en Mij Religie. In 1886 schrift hij onder Ge titel ‘Een Dae in de krant Le Galois hetvolgende:“Tolstoj eel alle problemen ‘van het leven an deorde geste hij ison ~ der ons en heeft ons let jn mysticism laat hem niet verdwalen in onmogelice vwerelden lls wat gromt of zing in het hart van de mens hee bij opgescheeren. ‘ijn mest venrarde, si mess gebeime ‘gedachten:rjn meestwluchtige gevoclent Ineft hi blootgelega. Hj heeft rch boven de hunst verheven (_) en zijn boeken in vervold van ons vlees, van ons bloed. van onze herrenen, van ons har; ijn werken ‘locien over van creativitet en van lee. eet men niet gezegd dat lj een das fg? Men heeft een dwias nodig om ons te doen begsipen dat corlog barbars i, dat Buiten de On fom te darven prediken tegenover de on dlerdrakkende wetten en de verede sociale se besuitmet de woordens religieute gronden waren ethische idea- institutes, de ver. Voorhemisde verlossing _len kenmerkend voor loockende leer angen bevriidi de normen ven jn Christus? en bevriidng van cordelen ondanks de in reactionaire en ‘aakevanglische ter In Mijn Religie be- antisemitische ideeén Tunoigie" shrift Tolstoj ijn eigen verlossing. De Nederlandse anarchist Constandse citeert her ii artikel in De AS 57 van april juni 98a Het is wreslijk om te zeggen, ‘mast soms heb ik bij mezelfgedacht: als ‘deleer van Christus mechet hele kerkelijke ondervtijs dat daarop stl, in het geheel sietzoaebben bestaan, dan zouden dein. woners van hetgeen nu de christie we- teld wordt genoema, vel dichtr staan bij ‘wat ik chzistendom noem: een vestandige Teer omirent het goede hetgeen in het le- N, A 1917+ 3017- / GENT E- 1c’ PAVE MIRBEAU ‘Voor 3885 was Octave Misbeaa behave journalist eanwege 2ja soepele pen een veel gevraagde ghostti- ter, Zalf valificerde hij na zijn verioe sing deze broodwinning als ‘otellestuele prostitute, Geinspreerd door Kropotkin fen Tost) state hij ean litre oeure 2 ‘koe verhalen, romans, theater @ dat hem werelaberoemd rou maken. De themals van aj literace werk ja onsleend aan het anarchisische gedachtegoed: de std tegen cen onderdrukkende en uitbuitende rmastechappi) Hj volgde sijn voorbestd Taleo, die los van elke litera stroming Inet leven in alsin faceten, complexe entegensteijdigheden weergafendaarmee ookichzlfwistteberjden. tm agg slaagéen de koningsgetinden erin joden medercholdig te verklaren aan de ‘ederlaagvan Frank aan de Frans Dult- secorlog De jodse kaptein Dreyfus werd door het Franse militate gorechtshof be- schuldigd van hoogverraad en spionage voor de Daitsers en ft levenslang veroor eld, cn verbannen maar het Duivees Tand. Octave Mirbean was één van de eer- sten die de schuld van Dreyfus in tefl took Hijzete sch met Emile Zola en an- deren met valle overtiging in voor ve spraak, die pas in 906 kam De berijéende ideeén van Kropotkin en ‘oletj Hebben Mirbeau verlost van ijn conservative denkbeelden en hem sot fon belangrjanarchistisch schrijver ge maakt. jn veroesng is echtergéén boe tedeening voor de zonden die men heeft begaan en waaevoor men zichzelt srt raat voor hem is de verossing een be. wrijéing van ain reactionaite en antise- rmitische idee. Hj zal zich volldig gaan fnzeten, cowel op lterair als activistisch sgebied, voor een rechvaardige samenle ving. Het bock Rédemption, dat hij nit beet geechreven, was niinleven 26 door Dick Cavers Geraadpleegde fiteratuur ‘eves, D1, Smit M, Otave Menu, Litera Anarchist, Oe AS 168, 227, 2017 De Lange, Talstoinen in Nederland -eldnitpever 2020. De Lange, 0, Ole Revautn bist Du, Gras- vwsreoevokion, 2026 Cconstandse, A, Testo, De ASS7, 17-19, 1982 Luc. Le Gentleman itrole, Les Ea ‘one Liberties, 2017 Lema, Mle, , 'Ape Hemme Lausanne Suisse 2021. ulons, A. La Rédematon, Cratria “Tia, et, Belg, 2017 Micha, Nivel, Octave Mibeau bio ‘ashi, Pare, baie Segui, 2600 rpeau, 0, Corespercance Générale "Age eHomme, Lausanne Suisse, 2002

Vous aimerez peut-être aussi