Vous êtes sur la page 1sur 5

CHRISTIANA MASS

KYRIE
Do=D,3/4 Cipt:Onggo Lukito
MM=90
p p
S 19 2 3 59 4 . 4 3 2 3 . . 19 2 3 6 . . 4/ 5 6 5 . .
A 19 7< 1 1 . . 2 1 7< 1 . . 697< 1 3 . . 2 3 2 2 . .
T 39 4 5 6 . . 5 5 5 5 . . 395 6 1> . . 6 7 1> 7 . .
B 1 . 1 1 . . 7< 7< 7< 1 . 7< 6< . 5< 4</ . . 2 3 4/ 5 . .
Ky- ri- e e- le- i- son Ky- ri- e e- le- i- son

mf ____ _____ _____


S 3 4 5 5 . . 5 4 2 3 . . 3 6 7 1> . . 2> 91> 796 594/ 5 . .
A 1 2 3 4 . . 2 1 7< 1 . . 1 1 2 3 . . 4/ 3 2 2 . .
____ _____ _____
T 3 4 5 6 . . 5 5 5 5 . . 6 6 5 6 . . 796 591> 796 7 . .
B 1 . . 1 . . 7< 7< 7< 1 . 7< 6< . 5< 4</ . . 2 3 4/ 5 . .
Chris- te e- le- i- son Chris- te e- le- i- son

P f rit.
S 39 4 5 6 . . 7 5 7 1> . . 1> 9 2> 3> 4> 96 2> 1> . 7 1> . .
A 19 2 3 4 . . 2 4 2 3 . . 394 5 69 4 4 3 . 2 3 . .
T 5 . 5 1> . . 5 7 5 5 . . 5 . 5 1> . 1> 5 . 5 5 . .
B 1 . 1 1 . . 1 1 1 1 . . 1 9 7< 7\< 6< . 5</ 5< . 5< 1 . .
Ky- ri- e e- le- i- son Ky- ri- e e- le- i- son
CHRISTIANA MASS
GLORIA
Do=D,3/4 Cipt:Onggo Lukito
MM=125

INTRO 7 Bar
__=== ____ ____ ____
S 5 1> 5 1> 2> 95 2> 3> . 2> 1> . 6 9 7 1> 591> 3>91> 4>92> 1> . .
__=== ____
A 5 3 3 5 5 94 5 5 .5 5 . 49 5 6 395 4 4 3 . .
__=== ____ ____
T 5 5 1> 5 7 . 7 1> .7 1> . 1> . 1> 1> 1>96 2>97 1> . .
__===
B 5 1 1 1 2 . 2 3 .2 3 . 4 . 4 3 4 5 1 . .
Et in ter-ra pax ho-mi- ni- bus bo- nae vo- lun- ta- tis
____
S 5 3 5 4 . 0 0 0 0 0 0 3 2 19 2 3 6 . 0 0 0 0 0 0 0
____
A 1 1 1 2 . 0 0 0 0 0 0 1 7< 6< . 1 2 . 0 0 0 0 0 0 0
____ ____
T 0 0 0 0 0 43 2 3 4 3 . 0 0 0 0 0 0 6 5 4/ 5 6 5 . .
____ ____
B 0 0 0 0 0 2 1 7< 7< 7< 1 . 0 0 0 0 0 0 4/ 3 2 2 2 5< . .
Laudamus te Bene-di-cimus te Ado- ra- mus te Glori- fi- camus te

__== __== ____


S 3.3 5 . 4 .4 6 . 7 . 5 7 1> 1> . 1>92> 3> 4> 6 2> 1> 1> 7 1> . .
__== __== ____
A 1.1 3 . 1 .1 4 . 4 . 2 4 4 3 . 394 5 6 4 4 3 5 4 5 . .
Grati-as grati-as a- gimus ti-bi prop-ter magnam glo- ri-am tu-am
____ ____ ____
T 0 1> 5 3 0 1> 6 4 0 2> 7 5 5 5 . 5 . 1> 1> 1> 1> 1> 3> 2> 3> . .
____ ____ ____
B 0 53 1 0 6 4 1 0 7 5 2 1 1 . 197< 7<\/ 6< 6 5/ 5 5 5 1 . .
Gratias gratias a-gi-mus ti-bi prop-ter magnam glo- ri-am tu-am

S 5 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 19 2 3 6 6 . 0 0 0 0 0 0
A 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6< . 1 2 2 . 0 0 0 0 0 0
_____
T 0 0 0 0 0 493 293 4 3 . 0 0 0 0 0 0 0 4/ 5 6 5 . .
_____
B 0 0 0 0 0 291 7< . 7< 1 . 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5< . .
Do-mi- ne De-us Rex cae- le- stis De- us Pater om-ni-potens

__== __== ____


S 3.3 5 . 4 .4 6 . 7 . 5 7 1> 1> . 1>92> 3> 4> 6 2> 1> 1> 7 1> . .
__== __== ____
A 1.1 3 . 1 .1 4 . 4 . 2 4 4 3 . 394 5 6 4 4 3 3 2 2/ . .
Domine Domine Do- mine Fi- li u- ni ge- ni- te Ie- su Christe
____ ____ ____
T 0 1> 5 3 0 1> 6 4 0 2> 7 5 5 5 . 5 . 1> 1> 1> 1> 1> 2> 7 1> . .
____ ____ ____
B 0 53 1 0 6 4 1 0 7 5 2 1 1 . 197< 7<\/ 6< 6 5/ 5 5 5 5/ . .
Domine Domine Domine Fi- li u- ni ge- ni- te Ie- su Christe

Do=Bes (1>=3>,2/=5,5/=1>) rall a tempo


S 3> 2> 1> 3> 7 . 2> 91> 7 2> 6 . 1> 7 6 6 . 5/ 6 0 6 7 . . 6 0 1>
A 1> 7 6 7 5/ . 5 . 5 6 4/ . 6 5 4 4 . 3 3 0 6 7 6 5/ 6 0 4
T 3> 4> 3> 3>9 4> 3> 2>9 3> 2> 2>9 3> 2> 1> 2> 1> 1> . 7 1> 0 6 7 . . 1> 0 1>
B 6 6 6 5/ 5/ . 5 . 5 4/ 4/ . 4 4 4 2 . 3 6< 0 6 3 . . 6< 0 6
Do-mi-ne De- us (us) Ag- nus De- i (i) Fi- li- us Pa- tris Qui tol- lis pec-

S 7 . 7 7 6 0 3>9 2> 3> 3>9 2> 1> 7 1> 7 6 0 1> 7 . . 1> 0 1> 2> . 2>
A 39 6 5/ 4 3 0 1>9 7 1> 1>9 7 6 6 . 5/ 6 0 6 7 6 5/ 6 0 6 39 6 5/
T 2> . 2> 2> 1> 0 3> . 3> 3> . 3> 3> . 2> 1> 0 3> 3> . . 3> 0 3> 2> . 2>
B 3 . 3 6 6< 0 6 . 5 4/ . 4/ 4 . 3 6< 0 6 3 . . 6< 0 6 3 . 3
ca- ta mundi mi- se- re- re no- bis qui tol- lis pec- ca- ta
____ ____ _____
S 2> 1> 0 6 7 1> 2> 3> 2> 1> 7 6 7 1> 7 6 0 1> 7 . . 1> 0 1> 2> 1> 7 7 6 0
____ ____ _____
A 4 3 0 3 5/ 6 7 1> 7 6 5/ 6 3 6 5/ 6 0 6 7 6 5/ 6 0 4 3 6 5/ 4 3 0
____ ____ _____
T 2> 1> 0 1> 2> 1> 7 1> 2> 3> 2> 1> 2 . . 1> 0 1> 7 . . 1> 0 1> 2> 2> 2> 2> 1>/ 0
_____ ____ _____
B 6 6< 0 6 6 5 4/ 4/ 4/ 4/ 4 4 3 . . 6< 0 6 3 . . 6< 0 6 3 3 3 6 6< 0
mundi sus-ci- pe depre-cati- onem nos- tram Qui se- des ad dexteram Patris
do=g(3>=5,7=2,5>/=7)
rall. a tempo
_____ _____ ___
S 69 7 1> 2> 91> 2> 3> . 2>/ 3> . 0 1 392 197< 1 5< 1 4 .3 2 3 . .
A 69 5/ 6 1> 96 7 6 . . 7 . 0 2 Bar 0 0 0 0 0 0 5< 1 7< 1 . .
_____ _____
T 3> . 3> 2> . 3> 4>/ . . 5/> . 0 5 594 392 3 1 3 2 5 . 5 . .
B 6 . 5 4/ . 4/ 7 . . 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mi- se- re- re no- bis Quo-ni- am tu- so- lus sanc- tus
___ _____ _____
S 2 2 2 5 .6 5 6 6 2 594/ 5 6 5 4 . 3 2 2 0
___ _____ _____
A 6< 6< 1 7< . 1 7< 2 2 1 7<96< 7< 1 7< 1 . 7< 6< 6< 0
___ _____
T 4/ 4/ 4/ 5 . 2 2 4/ 4/ 4/ 5 2 2 2 6 . 5 4/ 4/ 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4< . 4< 2< 2< 0
Tu-so- lus Do- mi-nus Tu-so- lus Al- tissi-mus Ie- su Christe

do=d(2=5,6<=2,4/=7)
____ ____ _____ ___
S 1> . 5 1> 2> . 5 2> 2> 3> . 1> 3> 4> . 4> 5>9 3> 1> 5 . 2> 1> 0 2> 3> 0 4>
____ ____ _____ ___
A 3 .3 3 4 . 4 4 4 5 .5 5 6 . 6 1>9 5 5 2 3 4 5 0 5 5 0 6
_____
T 5 1> 5 7 2> 7 7 1> 3> 1> 1>9 4> 1> 3>9 1> 3> 7 1> 2> 3> 0 7 1> 0 1>
_____
B 1 3 1 2 4 2 2 3 5 3 49 6 4 5 . 5 5 . . 1 0 5 1 0 4
Cum Sancto Spi- ri- tu in glo- ri- a De- i Pa- tris A- men A-men A
____ ____ ____
S 5> 3> 1> 5 1> 3> 1> 4> 2> 1> 0 1> 1> . .
____ ____
A 1> 5 5 35 4 . 5 5 0 5 5 . .
____ ____
T 3> 1> 3> 1> . 6 2> 4> 3> 0 3> 3> . .
B 1 1 1 3 4 5 1 0 1 1 . .
men A-men A- men A-men
CHRISTIANA MASS
SANCTUS
Do=D,3/4 Cipt:Onggo Lukito
MM=120

__== ___
S 1 1 0 3 3 0 5 5 0 1> 1> 0 1> . 1> 3> 2> 1> 6 . 7 1> . .
__== ___
A 1 1 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 3 .3 2 4 4 192 4 3 . .
__== ___
T 1> 1> 0 1> 1> 0 1> 1> 0 3> 3> 0 1> . 1> 7 6 6 694 5 5 . .
Sanctus sanctus sanctus sanctus Do-minus Deus Sa- ba-oth
__== ___
B 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 1 . 1 5</ 6< 6< 4< . 5< 1 . .
Sanctus sanctus sanctus sanctus Do-minus Deus Sa- ba-oth
_____ _____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____
S 1>97 796 695 1>97 796 695 1>97 796 695 6 697 1> 2> 5 5 0
_____ _____
A 6 . 3 6 6 3 6 . 3 4 495 5 4 4 3 0
_____ _____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____
T 3>92> 2>91> 1>97 3>92> 2>91> 1>97 3>92> 2>91> 1>97 1> 1>92> 1> 7 1> 1> 0
_____
B 6 . 6 5 5 5 4/ . 4/ 4 4 3 2 1 1 0
Ple - ni sunt cae- li et - ter- ra glo- ri-a tu- a
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ _____
S 697 1>96 594 5 . . 697 1>96 2>93> 3> . . 697 1>96 594 5 . . 1>96 3>91> 4>92> 1> . .
Ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na in ex- cel- sis
____ _____ ____ ____ _____ ____
A 1 1 1 0 4 392 197< 1 4 4 5 . . 1 1 1 0 4 392 197< 1 4 5 5 . .
Ho- san- na ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na ho-san- na in ex- cel- sis
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ _____
T 695 691> 796 5 . . 695 691> 791> 1> . . 695 691> 796 5 . . 694 1>96 2>94> 3> . .
Ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na in ex- cel- sis

B 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 . . 4 4 4 1 1 1 4 4 5 1 . .
Ho- san- na ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na ho-san- na in ex- cel- sis

__===
S 19 2 3 4 4 . 4 5 6 7\ 7\ . 7\ 1> 9 2> 1> 1> 1> . 7\ 6 . 0
__===
A 1 9 7< 1 1 1 . 1 2 3 4 4 . 2 394 4 2 3 .2 1 . 0
Be- ne- dic- tus qui ve- nit in no- mi- ne Do-mi- ni
__===
T 39 4 5 6 . 6 6 7\ 1> 2> . 2> 7\ 6 9 7\ 6 4 5 .5 6 . 0
__===
B 1 . 1 1 . 1 1 . . 1 . 1 1 1 9 7\< 6< 7<\ 1 .1 4< . 0
Be- ne- dic- tus qui ve- nit in no- mi- ne Do-mi- ni
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ _____
S 697 1>96 594 5 . . 697 1>96 2>93> 3> . . 697 1>96 594 5 . . 1>96 3>91> 4>92> 1> . .
Ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na in ex- cel- sis
____ _____ ____ ____ _____ ____
A 1 1 1 0 4 392 197< 1 4 4 5 . . 1 1 1 0 4 392 197< 1 4 5 5 . .
Ho- san- na ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na ho-san- na in ex- cel- sis
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ _____
T 695 691> 796 5 . . 695 691> 791> 1> . . 695 691> 796 5 . . 694 1>96 2>94> 3> . .
Ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na in ex- cel- sis

B 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 . . 4 4 4 1 1 1 4 4 5 1 . .
Ho- san- na ho- san- na in ex- cel- sis Ho- san- na ho-san- na in ex- cel- sis
CHRISTIANA MASS
AGNUS DEI
Do=D,4/4 Cipt:Onggo Lukito
MM=75

S 3 . 3 . 5 . 5 . 4 . 4 . 3 . 3 . 3 . . . 6 . 6 . 6 . 7 1> 7 . 7 .
A 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2. 3 . 3 . 3 . 3 3 2 . 3 .
T 2> . 1> . 1> . 7 . 6 . 6 . 5 . 5 . 6 . . . 1> . 1> . 1> . 7 6 6 . 5/ .
B 6 . 6 . 5 . 5 . 4 . 4 . 3 . 3 . 6 . . . 5 . 5 . 4 . 4 4 3 . 3 .
Ag- nus De- i Ag- nus De- i Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di

S 1> . 7 6 7 . . 0 1> . 2> 1> 7 . . 0 1> . 7 6 7 . . . 5 . . . 5 . . .


A 3 . 2 3 4 . . 0 3 . 4 3 4 . . 0 3 . 4 4 4 . 3 . 3 . 2 . 2 . . .
T 6 . 7 1> 2> . . 0 6 . 7 1> 2> . . 0 1> . 2> 1> 7 . . . 1> . . . 7 . . .
B 6< . 6< 6< 6< . . 0 6< . 6< 6< 6< . . 0 6< . 6 6 5 . . . 4 . . . 5 . . .
Mi- se- re- re mi- se- re- re mi- se- re- re no- bis

S 5 . 5 . 1> . 1> . 5 . 5 . 1> . 1> . 5 . . . 1> . 1> . 2> 91> 7 6 7 . 7 .


A 3 . 3 . 3 . 4 . 3 . 3 . 3 . 4 . 3 . 2 . 3 . 3 . 4 93 2 1 2 . 3 .
T 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . . . 5 . 6 . 6 . 6 6 6 . 5/ .
B 1 . 1 . 7< . 7< . 6< . 6< . 5< . 5< . 4< . 4 . 3 . 6< . 2 . 4 4 3 . 3 .
Ag- nus De- i Ag- nus De- i Qui tol- lis pec- ca-ta mun- di

S 1> . 7 6 7 . . 0 1> . 2> 1> 7 . . 0 1> . 7 6 7 . . . 5 . . . 5 . . .


A 3 . 2 3 4 . . 0 3 . 4 3 4 . . 0 3 . 4 4 4 . 3 . 3 . 2 . 2 . . .
T 6 . 7 1> 2> . . 0 6 . 7 1> 2> . . 0 1> . 2> 1> 7 . . . 1> . . . 7 . . .
B 6< . 6< 6< 6< . . 0 6< . 6< 6< 6< . . 0 6< . 6 6 5 . . . 4 . . . 5 . . .
Mi- se- re- re mi- se- re- re mi- se- re- re no- bis

S 39 5 69 3 5 . 4 . 29 3 492 4 . 3 . 3 . . . 5 . 5 . 697 6 5 5 . 5 .
A 19 3 49 1 3 . 2 . 7<9 1 297< 2 . 1 . 1 . 2 1 2 . 3 . 4/ . 3 2 2 . 2 .
T 5 . 1>9 5 6 . 6 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . 7 6 7 . 1> . 1>92> 1> 7 1> . 7 .
B 1 . 19 1 1 . 1 . 7< . 7< . 1 . 1 . 6< . . . 5< . 5 . 4/ . 4/ 4/ 5 . 5 .
Ag- nus De- i Ag- nus De- i Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di

S 3 . 4 5 6 . . . 7 . 5 7 1> . . . 1> . 2> 3> 4> . 6 2> 1> . . 7 1> . . .


A 1 . 2 3 4 . . . 2 . 4 2 3 . . . 3 . 4 5 6 . 4 4 5 . 4 . 5 . . .
T 5 . . . 1> . . . 5 . 7 5 5 . . . 5 . . . 1> . 1> 2> 3> . 2> . 3> . . .
B 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . 7< 7<\ 6< . 6 5/ 5 . . . 1 . . .
Do- na do- na do- na nobis pa- cem.