Vous êtes sur la page 1sur 12

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM IN ARALING PANLIPUNAN

MARITIME HIGH SCHOOL


GRADE 7

CONTENT ACTIVITIES /
CONTENT PERFORMANCE STANDARD LEARNING COMPETENCIES
STANDARD ASSESSMENT

Unang Markahan - Heograpiya ng Asya

A. Katangiang Pisikal ng Asya Naipamamalas ng Ang mag-aaral ay malalim na  Napapahalagahan ang ugnayan ng tao Formative
mag-aaral ang pag- nakapaguugnay-ugnay sa bahaging at kapaligiran sa paghubog ng Assessment
unawa sa ugnayan ng ginampanan kapaligiran at tao sa kabihasnang Asyano  Map Reading
1. Konsepto ng Asya kapaligiran at tao sa paghubog ng kabihasnang Asyano. and quiz at the
paghubog ng  Naipapaliwanag ang konsepto ng end of the
kabihasnang Asyano. Asya tungo sa paghahating – lesson
2. Katangiang Pisikal heograpiko
 Discussion
 Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon
ng Asya katulad ng kinaroroonan, Written work
hugis, sukat, anyo, klima at  Long Test
“vegetation cover” (tundra, taiga,  Pagbubuod
grasslands, desert, tropical forest,  Concept
mountain lands) Map
 Nakapaghahambing ng kalagayan ng  Drill
kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng
Asya Written Outputs
 Nakakagawa ng pangkalahatang  Reaction
profile ng heograpiya ng Asya paper
 Concept
Organizers

Performance Task
A. Product
 Photo
Essay

 Nailalarawan ang mga yamang likas


B. Mga Likas na Yaman ng Asya ng Asya Written work
 Short Quiz
 Natataya ang mga implikasyon ng
kapaligirang pisikal at yamang likas Written Outputs
ng mga rehiyon sa pamumuhay ng  Reaction paper
mga Asyano noon at ngayon sa  Mind Map
larangan ng

Agrikultura
Ekonomiya
Pananahanan
Kultura
 Naipapahayag ang kahalagahan ng
pangangalaga sa timbang na
kalagayang ekolohiko ng rehiyon

 Napapahalagahan ang yamang tao ng


C. Yamang Tao Asya Written work
 Long Test
1. Yamang tao at Kaunlaran  Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-  Seat work
tao ng mga bansa ng Asya sa
2.Mga Pangkat-Etniko sa Asya at pagpapaunlad ng kabuhayan at Written Outputs
kani-kanilang wika at kultura lipunan sa kasalukuyang panahon  Reflection
batay sa:1. dami ng tao paper
D. Young Leader 2. komposisyon ayon sa gulang,  Venn diagram
(karagdagang aralin) 3. inaasahang haba ng buhay,  Article
4. kasarian, reviews
5. bilis ng paglaki ng populasyon,
6. uri ng hanapbuhay, Performance Task
7. bilang ng ma hanapbuhay, Performance –
8. kita ng bawat tao, Based
9. bahagdan ng marunong bumasa at  News
sumulat, at reporting
10. migrasyon
 Nailalarawan ang komposisyong
etniko ng mga rehiyon sa Asya

 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang


ng wika sa paghubog ng kultura ng
mga Asyano
Ikalawang Markahan – Sinaunang kabihasnan sa Ika-16 na Siglo

A. Paghubog ng Sinaunang Ang mga mag-aaral Ang mag-aaral ay  Napapahalagahan ang mga kaisipang Formative
Kabihasnan sa Asya ay kritikal na nakapagsusuri sa mga Asyano, pilosopiya at relihiyon na Assessment
naipamamalas ng kaisipang Asyano, pilosopiya at nagbigay-daan sa paghubog ng  Quiz
1. Mga Sinaunang Kabihasnan sa mag-aaral ang pag- relihiyon na nagbigay-daan sa sinaunang kabihasnang sa Asya at sa  Assignment
Asya unawa sa mga paghubog ng sinaunang kabihasnan pagbuo ng pagkakilanlang Asyano  Talakayan
kaisipang Asyano, sa Asya at sa pagbuo ng
pilosopiya at relihiyon pagkakilanlang Asyano  Nasusuri ang paghubog, pag-unlad at Written Task
na nagbigay-daan sa kalikasan ng mga mga pamayanan at  Long Test
2. Kahulugan ng konsepto ng paghubog ng estado  Seat Work
kabihasnan at ang mga katangian nito sinaunang kabihasnan  Picture
sa Asya at sa pagbuo  Nakakabuo ng mga kongklusyon Timeline
ng pagkakakilanlang hinggil sa kalagayan, pamumuhay at
Asyano development ng mga sinaunang Karagdagang
pamayanan Aralin:
Young Leader
 Nabibigyang kahulugan ang konsepto Magazine
ng kabihasnan at nailalahad ang mga
katangian nito  Paggawa ng
Tsart
 Napaghahambing ang mga sinaunang
kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Written Outputs
Tsina)  Reaction paper
 Concept
 Nabibigyang kahulugan ang mga Organizers
konsepto ng tradisyon, pilosopiya at
relihiyon Performance
Task B.
Product
 Reflection
 Phamplet
 Role Playing

B. Sinaunang Pamumuhay ng mga  Nasusuri ang mga mahahalagang


Asyano pangyayari mula sa sinaunang Written work
kabihasnan hanggang sa ika-16 na  Long Test
1. Kahulugan ng mga konsepto ng siglo sa :  Reflection
tradisyon, 1 pamahalaan, 2.kabuhayan,  Written
pilosopiya at relihiyon 3 teknolohiya, 4 lipunan, Outputs
5 edukasyon, 6 paniniwala, 1. Reflection
2. Mga mahahalagang pangyayari 7 pagpapahalaga, at Paper
mula sa sinaunang kabihasnan 8 sining at kultura 2. Graphic
hanggang sa ika-16 na siglo  Natataya ang impluwensiya ng mga organizers
paniniwala sa kalagayang 3. Wheel of
3. Impluwensiya ng mga paniniwala panlipunan,sining at kultura ng mga Culture
sa kalagayang panlipunan,sining at Asyano 4. Sanhi at
kultura ng mga Asyano Epekto
 Nasusuri ang bahaging ginampanan
ng mga pananaw, paniniwala at
4. Bahaging ginampanan ng tradisyon sa paghubog ng kasaysayan
kababaihan sa pagtataguyod at ng mga Asyano Performance Task
pagpapanatili ng mga Asyanong A.
pagpapahalaga.  Nasusuri ang mga kalagayang legal at Performance –
tradisyon ng mga kababaihan sa iba’t Based
6. Ang mga kontribusyon ng mga ibang uri ng pamumuhay  Short Play
sinaunang lipunan at  Discussion
komunidad sa Asya  Napapahalagahan ang bahaging
ginampanan ng kababaihan sa
pagtataguyod at pagpapanatili ng mga
Asyanong pagpapahalaga.
 Napapahalagahan ang mga
kontribusyon ng mga sinaunang
lipunan at komunidad sa Asya

Ikatlong Markahan – Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

A. Kolonyalismo at Imperyalismo sa Naipamamalas ng Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa  Napapahalagahan ang pagtugon ng  Formative
Timog at Kanlurang Asya mag-aaral ang pag- nang kritikal na pagsusuri sa mga Asyano sa mga hamon ng Assessment
unawa sa pagbabago, pagbabago, pag-unlad at pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy 1. Quiz
1. Mga Dahilan, Paraan at Epekto pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang sa Timog at Kanlurang Asya sa 2. Assignment
pagpapatuloy sa Asya sa Transisyonal at Makabagong Transisyonal at Makabagong Panahon 3. seatwork
2. Papel ng Kolonyalismo at Timog at Kanlurang Panahon (16- 20 siglo) (ika-16 hanggang ika-20 siglo)
Imperyalismo Asya sa Transisyonal  Written work
at Makabagong
3. Ang mga Nagbago at Nanatili sa Panahon  Nasusuri ang mga dahilan at paraan A. Chapter
Ilalim ng Kolonyalismo ( 16- 20 siglo) ng kolonyalismo at imperyalismo ng Test
mga Kanluran sa unang yugto (ika-16 B. Written
4. Epekto ng kolonyalismo sa Timog at ika-17 siglo) pagdating nila sa Outputs
at Kanlurang Asya Timog at Kanlurang Asya 1. Reaction
paper
 Nabibigyang halaga ang papel ng 2. KWL
kolonyalismo at imperyalismo sa 3. Discussion
kasaysayan ng Timog at Kanlurang web
Asya 4. Data

Karagdagang
 Nasusuri ang transpormasyon ng Aralin:
mga pamayanan at estado sa Timog at Young Leader
Kanlurang Asya sa pagpasok ng mga Magazine
isipan at impluwensiyang kanluranin
sa larangan ng (a) pamamahala, (b) Information
kabuhayan, (c) teknolohiya, (d) Chart
lipunan, (e) paniniwala, (f)
pagpapahalaga, at (g) sining at  Performance
kultura. Task

 Naipapaliwanag ang mga nagbago A.


at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Performance –
Based
 Natataya ang mga epekto ng
kolonyalismo sa Timog at Kanlurang  Paggawa ng
Asya jingle

B. Ang Nasyonalismo at  Nabibigyang-halaga ang papel ng  Formative


Paglaya ng mga bansa sa nasyonalismo sa pagbuo ng mga Assessment
Timog at Kanlurang Asya bansa sa Timog at Kanlurang Asya 1. Quiz
2. Assignment
1. Ang Papel ng nasyonalismo  Nasusuri ang mga salik at 3. seatwork
pangyayaring nagbigay daan sa pag-
2. Ang mga salik at pangyayaring usbong at pag-unlad ng nasyonalismo  Written work
nagbigay daan sa pag-usbong at pag- A. Chapter
unlad ng nasyonalismo  Naipapaliwanag ang iba’t ibang Test
manipestasyon ng nasyonalismo sa B. Written
Timog at Kanlurang Asya Outputs
5. Epekto ng nasyonalismo sa sigalot 1. Data
etniko sa Asya katulad ng partisyon/  Naipapahayag ang pagpapahalaga Retrieval
paghahati ng India at Pakistan sa bahaging ginampanan ng Chart
nasyonalismo sa Timog at Kanlurang 2. Reaction
6. Mga Pamamaraang Ginamit sa Asya tungo sa paglaya ng mga bansa Paper
Pagtatamo ng Kalayaan mula sa imperyalismo 3. Tree
Diagram
7. Epekto ng mga Digmaang  Nasusuri ang epekto ng
nasyonalismo sa sigalot etniko sa
8. Iba’t ibang ideolohiya sa mga Asya katulad ng partisyon/ paghahati  Performance
malawakang kilusang nasyonalista ng India at Pakistan Task

 Nasusuri ang mga pamamaraang A.


9. Epekto ng mga Samahang ginamit sa Timog at Kanlurang Asya Performance –
Kababaihan at ng mga Kalagayang sa pagtatamo ng kalayaan mula sa Based
Panlipunan kolonyalismong sa kilusang 1. Malayang
nasyonalista
Talakayan
 Nasusuri ang matinding epekto ng 2. Picture
mga digmaang pandaidig sa pag- Collage
aangat ng mga malawakang kilusang
nasyonalista ( hal: epekto ng Unang
Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng
sistemang mandato sa Kanlurang
Asya)

 Nasusuri ang kaugnayan ng iba’t


ibang ideyolohiya (ideolohiya ng
malayang demokrasya, sosyalismo at
komunismo) sa mga malawakang
kilusang nasyonalista

 Natataya ang epekto ng mga


samahang kababaihan at ng mga
kalagayang panlipunan sa buhay ng
kababaihan tungo sa pagkakapantay-
pantay, pagkakataong pang-
ekonomiya at karapatang pampulitika

 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa


bahaging ginampanan ng
nasyonalismo sa pagbibigay wakas
sa imperyalismo sa Timog at
Kanlurang Asya

C. Ang mga Pagbabago sa Timog at  Naipaghahambing ang mga  Formative


Kanlurang Asya pagbabago sa mga bansang bumubuo Assessment
sa ng Timog at Kanlurang Asya 1. Quiz
1. Balangkas ng mga Pamahalaan sa 2. Assignment
mga bansa sa Timog at Kanlurang  Nasusuri ang balangkas ng 3. seatwork
Asya pamahalaan ng mga bansa sa Timog
at Kanlurang Asya  Written work
2. Mga palatuntunang nagtataguyod A. Chapter
sa Karapatan ng  Nasusuri at naikukumpara ang mga Test
mamamayan palatuntunang nagtataguyod sa B. Pagsusuri
karapatan ng mamamayan sa ng Teksto
3. Bahaging Ginampanan ng pangkalahatan, at ng kababaihan, C. Written
Relihiyon sa Iba’t ibang aspekto ng grupong katutubo, mga kasapi ng Outputs
pamumuhay caste sa India at iba pang sektor ng 1. KWL Tsart
lipunan 2. Fact storming
4. Mga kasalukuyang pagbabagong Web
pang-ekonomiya na  Naihahambing ang kalagayan at 3. Venn Diagram
naganap/nagaganap sa kalagayan ng papel ng kababaihan sa iba’t ibang
mga bansa bahagi ng Timog at Kanlurang Asya
Kanlurang Asya at ang kanilang ambag sa bansa at  Performance
rehiyon Task
5. Epekto ng Kalakalan sa
Pagbabagong Pang-ekonomiya at  Natataya ang kinalaman ng A.
Pangkultura ng mga edukasyon sa pamumuhay ng mga Performance –
Asyano Based
 Natataya ang bahaging ginampanan 1. Focused
ng relihiyon sa iba’t ibang aspeto ng Listening
pamumuhay 2. Paghahambing

 Naiuugnay ang mga kasalukuyang


pagbabago pang-ekonomiya na
naganap/ nagaganap sa kalagayan ng
mga bansa

 Natataya ang pagkakaiba-iba ng


antas ng pagsulong at pag-unlad ng
Timog at Timog-Kanlurang Asya
gamit ang estadistika at kaugnay na
datos.

 Nasusuri ang mga anyo at tugon sa


neokolonyalismo sa Timog at
Kanlurang Asya

 Natataya ang epekto ng kalakalan sa


pagbabagong pang-ekonomiya at
pangkultura ng mga bansa sa Timog
at Kanlurang Asya

 Napapahalagahan ang mga


kontribusyon ng Timog at Kanlurang
Asya sa larangan ng sining at
humanidades at palakasan

Ikaapat na Markahan – Ang Silangan at Timog-Silangang Aysa sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

A. Kolonyalismo at Imperyalismo sa Ang mga mag-aaral Ang Mag-aaral ay  Napapahalagahan ang pagtugon ng  Formative
Silangan at Timog Silangang Asya ay napapahalagahan nakapagsasagawa nang kritikal na mga Asyano sa mga hamon ng Assessment
ang pagtugon ng mga pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy 1. Quiz
Asyano sa mga pagpapatuloy ng Silangan at Timog ng Silangan at Timog-Silangang Asya 2. Assignment
hamon ng pagbabago, Silangang Asya sa Transisyoal at sa Transisyonal at Makabagong 3. seatwork
pag-unlad at Makabagong Panahon (ika-16 Panahon ika-16 hanggang ika-20
pagpapatuloy ng hanggang ika-20 siglo) Siglo)  Written work
Silangan at Timog-  A. Chapter Test
Silangang Asya sa  Nasusuri ang mga dahilan, paraan at B. Dril
Transisyonal at epekto ng pagpasok ng mga (Maping)
Makabagong Panahon Kanlurang bansa hanggang sa Written
1. Mga dahilan, paraan at epekto ng (ika-16 hanggang ika- pagtatag ng kanilang mga kolonya o Outputs
kolonyalismo at Imperyalismo sa 20 Siglo) kapangyarihan sa Silangan at Timog- 1. Timeline
Silangan at Timog Silangang Asya Silangang Asya 2. Pagbuo ng
Kongklusyon
 Nasusuri ang transpormasyon ng mga 3. Flow Chart
pamayanan at estado sa Timog at 4. Pagpapahayag
3. Ang Mga Nagbago at Nanatili sa Timog-Silangang Asya sa pagpasok ng opinion
Ilalim ng Kolonyalismo ng mga isipan at impluwensiyang 5. Sanhi at
kanluranin sa larangan ng: (a) epekto
pamamahala, (b) kabuhayan, (c)
teknolohiya, (d) lipunan, (e)  Performance
paniniwala, (f) pagpapahalaga, at (g) Task
sining at kultura
A. Performance –
 Naipapaliwanag ang mga nagbago at Based
nanatili sa ilalim ng kolonyalismo 1. Paggawa ng
jingle
2. Paglikha ng
 Natataya ang mga epekto ng rap
kolonyalismo sa Silangan at Timog- 3. Pagbabalita
Silangang Asya
Karagdagang
 Naihahambing ang mga karanasan sa Aralin:
Silangan at Timog-Silangang Asya sa Young Leader
ilalim ng kolonyalismo at Magazine
4. Epekto ng Kolonyalismo imperyalismong kanluranin
sa Silangan at Timog-Silangang Asya

 Nabibigyang-halaga ang papel ng


nasyonalismo sa pagbuo ng mga
bansa sa Silan6gan at Timog-
Silangang Asya

B. Ang Nasyonalismo at  Nasusuri ang mga salik at


Paglaya ng mga bansa pangyayaring nagbigay –daan sa pag-
sa Silangan at Timog- usbong at pag-unlad ng nasyonalismo
Silangang Asya sa Silangan at Timog Silangang Asya
1. Ang Papel ng Nasyonalismo sa  Naipapaliwanag ang mga iba’t ibang
Pagbuo ng mga Bansa manipestasyon ng nasyonalismo sa
Silangan at Timog-Silangang Asya
2. Ang mga Salik at Pangyayaring
Nagbigay Daan sa Pag-usbong at Pag-
 Naihahayag ang pagpapahalaga sa
unlad ng nasyonalismo
bahaging ginampanan ng
nasyonalismo sa Silangan at Timog-
Silangang Asya tungo sa paglaya ng
mga bansa mula sa imperyalismo
 Nasusuri ang epekto ng
3. Epekto ng Nasyonalismo nasyonalismo sa sigalot etniko sa  Formative
Asya Assessment
4. Mga Pamamaraang Ginamit sa 1. Quiz
Silangan at Timog-Silangang Asya sa  Nasusuri ang mga pamamaraang 2. Assignment
pagtatamo ng Kalayaan mula sa ginamit sa Silangan at Timog- 3. seatwork
Kolonyalismo Silangangn Asya sa pagtatamo ng
kalayan mula sa kolonyalismong sa
5. Epekto ng mga Digmaang kilusang nasyonalista  Written work
Pandaidig A. Chapter Test
 Nasusuri ang matinding epekto ng B. Written
mga digmaang pandaidig sa pag- Outputs
6. Epekto ng mga samahang aangat ng mga malawakang kilusang
kababaihan nasyonalista 1. Pagkilala sa
Tauhan
 Nasusuri ang kaugnayan sa iba’t 2. Pagbuo ng
7. Bahaging Ginampanan ng ibang ideyolohiya( ideolohiya ng Kongklusyo
Nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa malayang demokrasya, sosyalismo at n
imperyalismo komunismo) sa mga malawakang 3. Flow Chart
kilusang nasyonalista 4. Sanhi at
epekto
 Nasusuri ang epekto ng mga
samahang kababaihan at ng mga
kalagayang panlipunn sa buhay ng
kababaihan tungo sa pagkakapantay-
pantay

 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa


bahaging ginampanan ng
nasyonalismo sa pagbibigay wakas
sa imperyalismo
C. Ang mga Pagbabago sa Timog at  Naihahambing ang mga pagbabago
Kanlurang Asya sa mga bansang bumubuo sa Silangan  Written work
at Timog-Silangangn Asya A. Chapter Test
1. Mga Pagbabago sa mga B. Written
Bansang Bumubuo sa Silangan at  Nasusuri at naihahambing ang Outputs
Timog-Silangang Asya balangkas ng pamahalaan ng mga 1. Paghahambi
bansa sa Silangan at Timog- ng
Silangangn Asya 2. Journal
3. Pagsusuri ng
 Nasusuri at naihahambing ang mga Datos
palatuntunang nagtataguyod sa 4. Venn
2. Mga Palatuntunang Nagtataguyod karapatan ng mamamayan sa Diagram
sa karapatan ng mamamayan pangkalahatan, at ng kababaihan, 5. Reflection
grupong katutubo, mga kasapi ng
caste sa India at iba pang sektor ng  Performance
3. Bahaging Ginampanan ng lipunan Task
Relihiyon sa Iba’t ibang aspekto ng
pamumuhay  Naihahambing ang kalagayan at A. Performance –
papel ng kababaihan sa iba’t ibang Based
4. Mga Kasalukuyang Pagbabago bahagi ng Timog at Kanlurang Asya
at ang kanilang ambag sa bansa at 1. Malayang
5. Pagkakaiba-iba rehiyon Talakayan
ng pagsulong at pag-unlad ng Timog
2. Concept web
at Timog- Silangang Asya.  Nasusuri ang kinalaman ng
edukasyon sa pamumuhay ng mga
Asyano
6. Kontribusyon ng Silangan at
Timog-Silangang Asya sa Larangan  Natataya ang bahaging ginampanan
ng Sining, Humanidades at palakasan ng relihiyon sa iba’t ibang aspeto ng
pamumuhay
7. Pagkakakilanlan ng Kulturang  Naiuugnay ang mga kasalukuyang
Asyano Batay sa mga Kontribusyong
pagbabago pang-ekonomiya na
nito
naganap/ nagaganap sa kalagayan ng
mga bansa saSilangan at Timog-
Silangang Asya

 Nasusuri ang pagkakaiba-iba ng antas


ng pagsulong at pag-unlad ng Timog
at Timog-Silangang Asya gamit ang
estadistika at kaugnay na datos.

 Napapahalagahan ang mga


kontribusyon ng Silangan at Timog-
Silangang Asya sa larangan ng sining,
humanidades at palakasan

 Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng


kulturang Asyano batay sa mga
kontribusyong nito

References:

 Soriano, Antonio, et al (2015) Kayamanan, Araling Asyano, Rex Bookstore, Inc.


 http://www.slideshare.net/jaredram55
 Blando, Sebastian, et al (2014) ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Kagawaran ng Edukasyon.
 Cruz, Jose, Mercado, et al, (2013) Araling Asyano, Tungo sa Pagkakakilanlan, Vibal Publishing House.
 www.youtube.com
 www.scribed.com
 https://www.scribd.com/doc/254985538/Project-Ease-Araling-Panlipunan-II