Vous êtes sur la page 1sur 16

BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 103 | 2 LUTEGO 2018 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 25 000 EGZ.

|

www.tylkotorun.pl

Odkryj najnowszą ofertę s. 16

Taki jest Tylko Toruń

Zapach farb van Gogha
Film animowany „Twój Vincent” został niedawno nominowany do Oscara. Marta Brodowska, toruńska
artystka, miała okazję brać udział w początkowym etapie tworzenia produkcji. Nam opowiada
o kulisach powstawania tego malarskiego dzieła kinematografii

6 REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
2 FELIETON • DZIEŃ DOBRY!
W ydawca „T ylko T oruń ” korzysta z usług i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”
stopka redakcyjna
z ponownego „zbliżenia” naszych natchniona akcją ratunkową pod
Workuta – Chicago
Redakcja „Tylko Toruń”
narodów i dodał, że musimy się Nanga Parbat. „Ale wiesz, tutaj
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
bardziej starać, to może Putin nikt nie pisze o naszych bohate-
pozwoli nam odzyskać kawałek rach, ale o antysemickim nowym redakcja@tylkotorun.pl
Ukrainy. prawie trąbią co chwilę” – wes- Wydawca
Nigdy wcześniej żaden z moich tchnęła. Fundacja MEDIUM
RADOSŁAW RZESZOTEK
rosyjskich znajomych nie dzwonił, Kiedy sześć lat temu byłem w
Redaktor naczelny
Redaktor naczelny Tylko Toruń żeby pogadać o polityce. Tak jak ja Rosji po raz ostatni, nie raz słysza-
nigdy o nią nie pytałem kolegów łem: wy, Polacy, wolicie na Zachód Radosław Rzeszotek
z podstawówki, którzy wyemi- niż do nas, Słowian. A ta sama ko- Sekretarz redakcji
Gdy Adam Bielecki i Denis niczej emerytury na połączenie z growali przed upadkiem komuny leżanka z Chicago z dumą wrzu- Łukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
Urubko sprowadzali z Nanga Par- Polską skłonił go materiał w puti- do Chicago i San Francisco. Na cała na Facebooka zdjęcia swoich
bat francuską himalaistkę, a w za- nowskiej telewizji opowiadający o połączenie międzykontynentalne dzieci z wycieczki po ojczyźnie Redaktor wydania
ciszach eleganckiej siedziby PiS dobrych zmianach w Warszawie, wydawać za dużo nie chciałem, na- matki. Kinga Baranowska
ważyły się losy polsko-amerykań- która przestała karnie wykonywać pisałem więc do nich za pośrednic- Żałuję, że nie mam jakichkol- Dział reportażu i publicystyki
skich stosunków dyplomatycz- rozkazy z Brukseli i nareszcie po- twem Facebooka. Co tam słychać wiek znajomości w Izraelu, ale to Robert Kamiński
nych, zadzwonił do mnie kolega stawiła się imperialistycznym Sta- w Ameryce? Koleżanka z pary do w sumie dobrze, bo nikt przynaj-
z dalekiej, rosyjskiej Workuty. Do nom Zjednoczonym. „Zaczynacie krakowiaczka na pierwszomajowej mniej nie namaluje gwiazdy Dawi- Dział informacyjny
wydania dziesiątej części jego gór- mądrzeć” – skwitował zadowolony akademii oddzwoniła – wyraźnie da na moich drzwiach. Michał Ciechowski, Katarzyna Ochocka,
Piotr Gajdowski
Kultura
ści, że będąc jednocześnie ofiarą, i nosili transparenty. Michał Ciechowski
nie każdy był bohaterem. Trud- To też jest nasze niewygodne
Naród kryształ no przyznać, że w naszej historii
dopuściliśmy się rzeczy złych i
dziedzictwo. I żadna ustawa nam
tego nie wymaże. Powiedzmy so-
Sport
Karol Żebrowski
krzywdzących. Mamy całą listę bie wprost - nigdy nie byliśmy Zdjęcia
niegodziwości. Od wieków śred- idealni, bo żaden naród nie jest. Łukasz Piecyk
mec. ŁUKASZ PŁAZA nich po współczesność. Pytanie, dlaczego niektórzy nie
Korekta
Kancelaria Płaza i Wspólnicy Nie musimy zawsze przepra- potrafią przyznać, że nasi współo-
szać za nasze winy, ale czas się bywatele nie zawsze byli herosami. Piotr Gajdowski

Marszałek miał na temat nas, z nimi rozliczyć. Bohaterstwo Kolonizacja wojskowa, pogro- REKLAMA
po prostu nie ma. Nawet kanon tysięcy nie zmienia postawy in- my, getto ławkowe, granatowa po-
Polaków, dość nieprzyzwoite po- Justyna Tobolska
świętych kościoła pokazuje w nych. Nie zaprzeczymy faktom. licja, szmalcownicy, bierni sąsiedzi
wiedzenie - obecnie szykuje się, większości ludzi, którzy potrafi- Ot, najgorszy czas XX wieku. Byli - to też my. Powiedzmy wprost,
(GSM 603 285 530),
że pod groźbą kary będzie można li stanąć twarzą w twarz ze swoją szmalcownicy i nie było ich stu czy nie wszyscy byliśmy bohaterami. Iwona Zuchniak
cytować tylko pierwszą jego część, przeszłością i zmienić swoje życie. dwustu. Byli ludzie, którzy kibico- Czemu zatem nas na siłę gloryfi- (GSM 500 324 572),
że naród wspaniały. Na szczęście ustawowo będziemy wali niemieckim nazistom. Byli ci, kować? Karol Przybylski
Wielkość narodów można po- zwolnieni z tego dylematu, te- którzy wspierali pogromy, bo mieli Francuzi zmierzyli się z Vichy, (GSM 665 169 292),
znać też po tym, że potrafią stanąć raz będziemy kryształowo czyści. swój własny interes w pogromach. Norwegowie z Quislingiem - my
twarzą twarz ze swoją nie zawsze Sami „Sprawiedliwi wśród Naro- Byli ci, którzy w Kielcach brali Małgorzata Kramarz
nigdy z demonami przeszłości.
wygodną przeszłością. A krysz- dów Świata”. udział w pogromie, byli ci, którzy Moze lepiej to przepracować (jak (GSM 607 908 607),
tałowo czystych narodów i ludzi Trudno przyjąć do wiadomo- w ’68 mazali gwiazdy na drzwiach mawiają terapeuci) niż wypierać? Paweł Skraba

‘‘
(GSM 661 903 202),

Cytat numeru Adrian Stelmaszyk
(GSM 535 405 385)
reklama@tylkotorun.pl
Skład
Studio Tylko Toruń
I to jest ważne: pamiętać, że Druk

są ludzie znacznie bardziej ode mnie in- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

teligentni i starać się ich czymś zasko- ISSN 4008-3456

czyć. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
Artur Andrus
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
artysta kabaretowy
pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowa-
nych w “Tylko Toruń” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
4 MIASTO • W 2020 ROKU ZNAJDZIEMY SIĘ W NOWEJ TRAMWAJOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Torem przez Toruń
Przed nami wielka komunikacyjna rewolucja. Zapoczątkowały ją konsultacje
społeczne i przedstawienie koncepcji dla zmian m.in. na pl. Rapackiego
Michał Ciechowski
Nowy węzeł przesiadkowy w al. pl. Rapackiego zmienią funkcjo-
św. Jana Pawła II, nowe torowiska nowanie komunikacji miejskiej?
oraz przebudowany układ drogo- Które linie zyskamy, a które zosta-
wy na pl. Rapackiego – tak wyglą- ną wygaszone? O tym zdecydować
dać będzie rewolucja, która ma mogą mieszkańcy.
poprawić jakość funkcjonowania Jak czytamy na oficjalnej stronie
toruńskiej komunikacji miejskiej. miasta, głównym celem remarszru-
Jak koncepcja ta zmieni ruch w tyzacji jest podniesienie efektyw-
mieście? ności podróżowania. Wśród pro-
pozycji zmian pojawiły się m.in.
Umowa na realizację projektu te wprowadzające wyrównaną
„Przebudowa układu torowo-dro- czasowo częstotliwość kursów, eli-
gowego w ul. Wały gen. Sikorskiego minację linii autobusowych oraz
i al. św. Jana Pawła II wraz z budo- tramwajowych, które powielają
wą pasa tramwajowo-autobusowe- swoje trasy, zwiększenie częstotli-
go w Toruniu – BiT-City II” podpi- wości kursów na głównych ciągach
sana została 23 stycznia. Koncepcja komunikacyjnych czy wprowadze-
zakłada przebudowę jednego z naj- Według danych Urzędu Miasta z węzła przesiadkowego na al. Solidarności w godz. 7-17 korzysta
nie linii osiedlowej, poprzez którą
bardziej newralgicznych punktów 15 tys. osób. Jak ta liczba rozłoży się po zmianach? mieszkańcy dotrą do przystanków
miasta. Jak zmiany te wyglądać przy trasach o wysokiej częstotli-
będą w praktyce? zyjnie włączały się do ruchu. kowego w stronę Urzędu Marszał- powstającymi na obrzeżach Toru- wości kursów.
Na pl. Rapackiego, tuż przed Z pl. Rapackiego tramwajem kowskiego w śladzie torowiska nia. Te właśnie propozycje będą mo-
przejściem dla pieszych łączącym będziemy mogli dojechać ul. Wały poprowadzony zostanie buspas. Jednym z założeń remarszru- gli skomentować torunianie w trak-
Stare Miasto z Bydgoskim Przed- gen. Sikorskiego do al. Solidarno- Wydzielone miejsce dla autobusów tyzacji jest uwzględnienie w sieci cie konsultacji społecznych. Ponad-
mieściem, w 2020 r. powstanie zin- ści, jak również nowym torowi- umożliwi pojazdom dotarcie do transportowej miasta nowej linii to w ankietach będą mogli zawrzeć
tegrowany węzeł przesiadkowy dla skiem wzdłuż al. św. Jana Pawła II wyznaczonego przystanku na czas tramwajowej do osiedla JAR. Z także swoje opinie dotyczące roz-
autobusów i tramwajów. Jego budo- włączyć się na pl. Niepodległości w w godzinach szczytu. Przyjęta kon- trasy biegnącej przez Chełmińskie wiązań komunikacyjnych.
wa połączona zostanie z moderni- trasę linii nr 2. Czy skrzyżowanie cepcja zyskała największe uznanie Przedmieście skorzystamy naj- Czasu na działanie jest dużo.
zacją al. św. Jana Pawła II i mostem Kraszewskiego, al. św. Jana Pawła II mieszkańców w trakcie konsultacji prawdopodobniej już od 2021 r. Magistrat na opinie mieszkańców
im. Piłsudskiego. i Czerwonej Drogi będzie dla kie- społecznych. Do obsługi północnej części czeka do 30 kwietnia. Można je
- Zadaniem wykonawcy bę- rowców jeszcze większą zmorą? Jak Jednak zmiany w obrębie pl. Ra- miasta stworzone zostałyby dwie przesyłać do urzędu mailem na
dzie zaprojektowanie sygnalizacji się dowiedzieliśmy, wprowadzona packiego to nie koniec drogowych linie: nr 6, z osiedla Na Skarpie adres: konsultacje@um.torun.pl
świetlnej w taki sposób, aby ruch na zostanie tam sygnalizacja świetlna. rewolucji. W mieście rozpoczęły przez al. Solidarności do osiedla lub poczekać do rozpoczęcia cyklu
pl. Rapackiego odbywał się w spo- - Tam, gdzie pojawia się tram- się konsultacje społeczne związane JAR, oraz nr 7, wiodąca z pętli przy spotkań z prezydentem Michałem
sób płynny – tłumaczy Wojciech waj, instalowane będą sygnaliza- z liniami komunikacji miejskiej. Motoarenie przez węzeł na al. So- Zaleskim i na nich przekazać swoje
Alfut, dyrektor Działu Projektów cje świetlne – tłumaczy Wojciech Tak zwana remarszrutyzacja, czyli lidarności i dalej przez Szosę Cheł- uwagi.
Infrastrukturalnych Miejskiego Alfut. – Związane jest to przede działania związane z rozbudową i mińską ulicami: Długą, Legionów, Kolejne spotkanie, związane z
Zakładu Komunikacji w Toruniu. – wszystkim z bezpieczeństwem kie- modyfikacją transportu miejskiego, Polną oraz Watzenrodego. omówieniem propozycji i stwo-
Pojazdy komunikacji miejskiej, wy- rowców i pieszych. mają za zadanie poprawić łączność Czy nowe torowisko, które po- rzonych na ich podstawie analiz,
jeżdżające ze wspomnianego węzła W zaprezentowanej koncepcji pomiędzy skrajnymi częściami łączone zostanie z al. Solidarności, zorganizowane zostanie podczas
w kierunku mostu, będą bezkoli- od planowanego węzła przesiad- miasta, a także nowymi osiedlami oraz drugi węzeł przesiadkowy na kolejnego etapu konsultacji.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
TORUŃ W SMARTFONIE • MIASTO 5

O mieście, drzewach i dziurach
Aplikacja mobilna Torunia cieszy się dużą popularnością. Jakie są dalsze plany
magistratu w tej dziedzinie?
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Wystarczyły cztery lata, aby licz- dy i mapy. mach przedmiotu programowanie
ba użytkowników aplikacji Toruń Program sprzężony z miejską zespołowe na Wydziale Matematy-
Porusza wzrosła dziesięciokrot- stroną pozwala użytkownikom ki i Informatyki. Wśród wyróżnio-
nie. Według statystyk pobrano ją „apki” mieć stały dostęp do naj- nych zdarzają się aplikacje, które
już pięćdziesiąt tysięcy razy. Czy nowszych informacji związanych mają potencjał miejski. Kilka lat
w najbliższym czasie powstaną z funkcjonowaniem miasta. Bez- temu powstał więc pomysł stworze-
kolejne mobilne usługi, uspraw- płatna, dostępna w dwóch językach nia usługi wyszukującej na cmen-
niające funkcjonowanie w mie- – polskim oraz angielskim – daje tarzach komunalnych nagrobki, a
ście? możliwość korzystania szerokiemu w okolicy starówki wolne miejsca
gronu odbiorców. parkingowe.
Przy jej pomocy kupisz bilet, Mimo wielu możliwości jej - Rzeczywiście nagradzane były
zapoznasz się z aktualnymi wyda- użytkownicy wciąż wskazują błędy, rozwiązania dotyczące wspomnia-
rzeniami związanymi z miastem które utrudniają poprawne funk- nych aplikacji. Podjęte były także
oraz kalendarzem imprez. Tam cjonowanie usługi. analizy możliwości wdrożenia tych
także sprawdzisz prognozę pogody. - Prowadzone są działania, które rozwiązań do codziennego użytku
Aplikacja mobilna Toruń Porusza, mają usprawnić aplikację i dostoso- – informuje Paweł Piotrowicz, dy-
która zadebiutowała na systemie wać ją do wymogów nowych syste- rektor Wydziału Komunikacji Spo- Dzięki aplikacji Toruń Porusza można sprawdzić m.in. kalendarz
Android w połowie czerwca 2014 r., mów iOS oraz Android – podkreśla łecznej i Informacji Urzędu Miasta wydarzeń w mieście.
zyskuje coraz większe uznanie. Anna Kulbicka-Tondel. – Ponadto Torunia. - Ostatecznie jednak po-
- Na podstawie wyszukiwań wdrażane są nowe funkcje. szliśmy inną drogą. może być zrealizowany w przy- Piotrowicz. – Ich użytkownicy będą
danych można powiedzieć, że w Choć usługa ta jest jedynym Miejska spółka zarządzająca padku pojawienia się możliwości mogli w prosty sposób wskazywać
grupie osób pobierających aplika- oficjalnym programem miejskim, cmentarzami komunalnymi wdro- pozyskania środków zewnętrznych miejsca i wprowadzać opisy, a resz-
cję większość stanowią mieszkańcy funkcjonują także aplikacje dzie- żyła system Grobonet, umożliwia- na budowę Inteligentnego Systemu ta procesu będzie już należeć do
miasta – tłumaczy Anna Kulbic- dzinowe, jak Ekotoruń czy Ptaki w jący łatwe wyszukiwanie nagrob- Transportowego. służb miejskich. Usługi te są łatwe
ka-Tondel, rzeczniczka prasowa mieście. Pierwsza stworzona zosta- ków i ich lokalizowanie na planie W najbliższym czasie wdrożone w użytkowaniu i intuicyjne. Będą
Urzędu Miasta. – Wśród najczę- ła do potrzeb monitorowania jako- cmentarza przy pomocy strony in- zostaną dwa rozwiązania webowe –
aplikacja do proponowania miejsc, dostępne m.in. z poziomu aplikacji
ściej używanych modułów wy- ści stanu powietrza, druga zaś zwią- ternetowej.
szczególnić możemy „komunikację zana jest z edukacją przyrodniczą. W przypadku systemu wykry- w których warto posadzić drzewo, mobilnej Toruń Porusza.
miejską”, „newsy” i „wydarzenia”. Od kilku lat prezydent Michał wania wolnych miejsc parkingo- oraz do zgłaszania problemów za- Pierwsza z nich, związana z
Użytkownicy poszukiwali także Zaleski przyznaje nagrody studen- wych miasto chciało rozpocząć uważonych w przestrzeni miejskiej. drzewami, uruchomiona zostanie
obiektów związanych z historią tom Uniwersytetu Mikołaja Koper- testy. Ostatecznie nie doszło z wy- - Obie aplikacje oparte są na ma- najpóźniej w marcu 2018 r., druga
miasta, sprawdzali prognozę pogo- nika broniącym swoich prac w ra- konawcą do porozumienia. Projekt pie Torunia – podsumowuje Paweł - wczesną wiosną.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
6 TEMAT NUMERU • KULISY PRAC NAD FILMEM NOMINOWANYM DO OSCARA

Zapach farb van Gogha
Film animowany „Twój Vincent” został niedawno nominowany do Oscara. Z Martą Brodowską, artystką
plastykiem, która współpracowała przy jego powstaniu, rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk

Jak trafiłaś do filmu „Twój Vin- Składa się on z ok. 65 tys. obrazów. od kuchni, jak taki film powstaje. bardzo wrażliwy i piękny człowiek, powodu, jak byłam w Holandii,
cent”? Ile jest twoich? Gigantyczne przedsięwzięcie, któ- tylko kompletnie niezrozumiany chodziłam po jego śladach.
Dowiedziałam się przypadkiem. Ani jednego. re zasługuje na uznanie i podziw. przez swoich współczesnych. Za ży-
Wiadomo było tylko tyle, że będzie Wiele się nauczyłam. cia sprzedał jeden obraz. Cierpiał z Ale chciałabyś być drugim van Go-
to film malowany na podstawie ob- Dlaczego? powodu niedocenienia. Jego histo- ghiem?
razów van Gogha. A że miałam już Trudno powiedzieć. Po prostu wy- Czego przede wszystkim? ria to historia walki o swoje marze- Chyba nie bardzo. To był malarz,
za sobą kilka jego kopii – wysłałam brano inne. Być może lepiej pasują- Pokory i cierpliwości. Czasem coś nia i wolność twórczą. To, co robił, który czuł za dużo. Umiał wpraw-
portfolio. ce z punktu widzenia całości kom- wydaje ci się dobre. Jesteś zadowo- było wynikiem głębokiej i uważnej dzie te swoje rozterki namalować,
pozycji. lony. Ale są ludzie, którzy potrafią refleksji nad sztuką. Impresjonizm ale tak naprawdę to mu tego nie
To wystarczyło? ci uzmysłowić, że to jeszcze nie to. to było dla niego za mało. Przekro- zazdroszczę. Tej nadwrażliwości.
To był dopiero pierwszy etap. Po Czujesz się zawiedziona? Że trzeba jeszcze to czy tamto po- czył go i dlatego był niezrozumiały. Bardzo cierpiał psychicznie. Był
zapoznaniu się z pracami do wy- Nie. Dlaczego? Wzięłam udział prawić. Żył pasją jak każdy geniusz. zamknięty w sobie, łatwo wpadał
branych artystów odzywali się pro- w wyjątkowym przedsięwzięciu, w szał. Jako idealista bardzo szybko
ducenci filmu. Zaproszono mnie pierwszym na świecie pełnome- To był van Gogh. A gdyby chodzi- A propos. Przy okazji filmu zebra- się zapalał do najróżniejszych po-
do Gdańska na trzydniowe testy. trażowym filmie animowanym ło o jakiegoś innego malarza, po- no najlepszych malarzy ze świata, mysłów. I nagle się orientował: „Idę
Na tym etapie należało przerobić zrealizowanym techniką malarską. wiedzmy El Greco, też byś wzięła w którzy „właściwie” malują tak samo w tym kierunku sam, nikt nie idzie
zdjęcie wyświetlane na monitorze Pracowałam kilka tygodni z naj- tym udział? jak van Gogh. A jednak van Gogha- ze mną”.
na obraz, uwzględniając stylistykę lepszymi artystami na świecie. A że Zdecydowałam się na wysłanie mi nigdy nie będą. Na czym polega
van Gogha (w ten sposób powstał ostatecznie nie ma mnie na liście portfolio właśnie ze względu na van tajemnica? Co by było, gdyby on sam mógł
później cały film). Osoby, które nazwisk? Trudno. Gogha. Od początku było oczywi- Malując, widzisz, że to mniej więcej obejrzeć ten film?
przeszły ten etap, zostały zaproszo- ste, że trochę trzeba go w sobie tak samo. A jednak nie tak samo. Jestem pewna, że by się popłakał.
ne na szkolenie. Jeśli film dostanie Oscara, nie bę- mieć. No i chciałam się sprawdzić. Czegoś ci brakuje. Może magii? To Tak jak ja się popłakałam.
dzie ci przykro, że jednak nie doło- Co do innych malarzy, to chciała- zresztą tajemnica.
Na czym ono polegało? żyłaś swojej cegiełki? bym się spróbować w podobnym
Przez trzy tygodnie uczono nas Bardzo bym chciała, żeby odniósł filmie o Salvadorze Dalim. Gdybyś miała takie same farby, ja- Marta Brodowska - absolwentka Pań-
procesu animacyjnego. Tu przygo- sukces. Czuję się z nim mocno kimi malował van Gogh, to by po- stwowego Liceum Plastycznego w
towywaliśmy już konkretne obrazy związana emocjonalnie. I trochę po Co pociąga cię w van Goghu bar- mogło? Gdyni, historii sztuki oraz historii
do filmu. Każdy miał namalować cichu myślę, że jednak coś od sie- dziej: życiorys czy dzieło? Tamte farby pachniały zupełnie na UMK w Toruniu. Autorka wielu
ok. 1 sekundę filmu, czyli 12 obra- bie dałam. Moje obrazy zostały w To jedna z tych osobowości w hi- inaczej. Dla mnie ma to olbrzymie wystaw i uczestniczka międzynaro-
zów. Później z tego zbioru wybrano studiu, choć ostatecznie nie zosta- storii malarstwa, która jest bardzo znaczenie. Nie malowałabym oczy- dowych plenerów. Miłośniczka sta-
obrazy, które pojawiły się w filmie. ły włączone do filmu. To było bar- smutnym przykładem tego, jak cza- wiście jak on, ale na pewno doda- rych książek, kotów oraz dalekich
dzo ważne doświadczenie. Widzieć sami wygląda życie artysty. To był wałoby to mojej pracy magii. Z tego podróży.
Tylko Toruń . 2 lutego 2018
WSPOMINAMY ROCZNICĘ WALK BAWARCZYKÓW • HISTORIA 7

Bukiety z róż i niezapominajek
Na rogu ulic Legionów i Bawarczyków stoi niepozorny wiekowy pomnik. Co upamiętnia?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Na przełomie stycznia i lutego icznej postawy obrońców miasto żołnierze, a 26 maja 1888 r. wysta-
1813 r. wojska rosyjskie oblegały padło w kwietniu. W konsekwencji wił im pomnik. Tak wydarzenie to
Toruń. Załogę miasta stanowiła Rosjanie okupowali je przez kolej- opisywała ówczesna „Gazeta To-
brygada bawarska dowodzona ne dwa lata. ruńska”: „Generał Xylander złożył
przez gen. von Zollerna. Bronili Twierdzy Toruń broniła zało- pod pomnikiem wieniec laurowy
naszego miasta od 8 lutego. ga Bawarczyków, którymi dowo- i bukiety z róż i niezapominajek,
dził gen. von Zollern. Liczebność zaopatrzone we wstęgi o barwach
Narzucające się nam dziś skoja- tej brygady wynosiła ponad 4 tys. narodowych bawarskich białej z
rzenia z Bawarią to przede wszyst- ludzi. W obronie uczestniczyli niebieską, na których umieszczono
kim monachijski Oktoberfest, a dla również Francuzi oraz niewielka złotemi głoskami napis w języku
fanów futbolu to oczywiście tam- grupka żołnierzy polskich. Rosja- niemieckim: „Bądź wierny aż do
tejszy klub piłkarski Bayern Mona- nie dotarli do Torunia pod koniec śmierci 1813 – wdzięczna ojczyzna”.
chium. Jednak z punktu widzenia stycznia, a regularne oblężenie Kiedy w roku 1918 do Polski
historii Torunia istnieje jeszcze rozpoczęli 8 lutego. Obrońcom z przyszła wolność, torunianie często
inne skojarzenie: z obrońcami na- czasem zaczęło brakować amuni-
nieświadomie dewastowali pomnik
szego miasta z początku XIX w. cji, a sytuację dodatkowo skom-
200 lat temu Bawarczycy byli plikowała epidemia tyfusu, która Bawarczyków, sądząc, że to relikt
naszymi sojusznikami, z którymi wybuchła niedługo po rozpoczęciu mający związek z zaborcą. Potrze-
wspólnie walczyliśmy pod Napo- walk. Żołnierze ginęli nie tylko od bowaliśmy aż 10 lat, by tę niewie-
leonem. Sprzymierzyli się oni z kul, ale i od chorób. Szybko zdano dzę zmienić. Szkoła Podchorążych
cesarzem Francuzów w roku 1805. sobie sprawę, że obrońcy nie mają Artylerii zaopiekowała się pomni-
Uczestniczyli zarówno w kampanii najmniejszych szans. Kapitulację kiem, prowadząc jednocześnie
Inskrypcja w języku niemieckim: „Dla wspomnienia Bawarczy- kampanię uświadamiającą wśród
roku 1806-1807, jak i w wojnie 1809 ków, którzy w roku 1813 polegli i zmarli w czasie obrony Toru- podpisano 18 kwietnia. W walkach
r. Wzięli również udział w wojnie nia”. o Toruń poległo 103 żołnierzy z mieszkańców Torunia. Po II wojnie
ojczyźnianej 1812 r. korpusu bawarskiego, a 967 zmarło światowej znów Bawarczycy poszli
7 lipca 1807 r. pomiędzy Napo- została włączona wówczas do Księ- Rosji powierzono wycofującym się z powodu epidemii. w zapomnienie, a pomnik poświę-
leonem Bonaparte a carem Alek- stwa Warszawskiego. Kiedy w roku Bawarczykom m.in. obronę Toru- Dopiero po ponad 70 latach po- cony ich pamięci niszczał. Na róg
sandrem I został podpisany pokój 1809 Warszawę zajęli Austriacy, nia. Tak odegrali swą ważną rolę w stanowiono uczcić pamięć bawar- ulic Bawarczyków oraz Legionów
w Tylży. Na jego mocy utworzono rząd Księstwa przeniósł się do To- historii naszego miasta. W styczniu skich obrońców grodu Kopernika. przeniesiony został w roku 2003.
Księstwo Warszawskie oraz Wolne runia. Na około trzy tygodnie. 1813 r. Rosjanie przygotowywali się Rząd Bawarii wykupił część cmen- Rok później przeprowadzono jego
Miasto Gdańsk. Ziemia chełmińska Po klęsce wojsk francuskich w do oblężenia Torunia. Mimo hero- tarza, na którym spoczęli w 1813 r. generalną renowację.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
8 WY WIAD • ROZMAWIAMY Z ARTUREM ANDRUSEM

To są te trzy elementy
- I to jest ważne: pamiętać, że są ludzie znacznie bardziej ode mnie inteligentni i starać się ich czymś
zaskoczyć – mówi artysta kabaretowy i konferansjer Artur Andrus w rozmowie z Robertem Kamińskim
fot. Łukasz Piecyk
Oni od razu widzieli, jak publicz-
ność reaguje i co się sprawdza, a co
nie. Teraz jest mało takich środo-
wisk. Może to chodzi o to?

Pierwsza myśl, jaka wpada panu
do głowy, jest przysłowiowo naj-
lepsza?
Jest z założenia najgorsza. Często
odrzucam ją z definicji. Skoro tak
łatwo na nią wpadłem, to nie może
być dobra. Trzeba trochę się naro-
bić, żeby tekst był przyzwoity.

Tak naprawdę dla kogo pan pisze?
Młynarski cytował często Kazi-
mierza Rudzkiego, który mówił
młodym: „Wyobraź sobie, że na
sali siedzi dwóch ludzi dalece inte-
ligentniejszych od ciebie i postaraj
się ich rozśmieszyć”. I to jest waż-
ne: pamiętać, że są ode mnie ludzie
znacznie bardziej inteligentni i sta-
rać się ich czymś zaskoczyć.

Czyli nie chodzi panu o to, by
rozśmieszyć jak największą liczbę
osób, tylko tych dwóch?
Jeśli na sali jest 3 tys. widzów, to
2998 staram się rozbawić, a tych
dwóch przekonać, że jednak tro-
chę nad tym pomyślałem i że jest
też tam coś dla nich. Czasem jest
to nie do pogodzenia, ale tak bym
widział ideał.

Co by było dla pana większym
komplementem: „uczeń Tuwima”
czy „uczeń Młynarskiego”?
Nie namówi mnie pan na zwierze-
nia w tych kategoriach. To kom-
plementy poza wszelką skalą. Chy-
Ustępują już panu miejsca w tram- niej należę, może o mnie powie- bym nie chciał niczego wyrówny- go mojego tekstu wymyślił puentę. ba że mnie pan pyta, czy bardziej
waju? dzieć ktoś inny, nie ja sam. Tak wać. Zresztą nie mam pewności, Uznał, że całość jest w porządku, chciałbym być poetą czy rzemieśl-
Jeszcze nie, ale czuję, że ta chwi- samo mógłby pan zapytać, czy czy umiałbym obrać właściwy kie- ale puenta za słaba. Więc mi ją
la jest już bliska. Będzie to waż- jestem dobrym człowiekiem. Nie runek. Dlatego nigdy nie zabiorę zmienił. nikiem. Młynarski mówił o sobie,
ny moment w moim życiu. Choć mnie to oceniać. Gdybym miał się za politykę. że jest rzemieślnikiem. Tekścia-
pewnie z początku będę go sobie sam o sobie powiedzieć, że jestem Nie deprymowało to pana? Iluż rzem. I też nie było w tym kokie-
tłumaczył szacunkiem, nie staro- inteligentem, wzbudziłoby to mój I tego jest panu „bynajmniej żal”? młodym kompozytorom po wy- terii. On sobie zdawał sprawę, że
ścią. niepokój. Nie chciałbym się nią zajmować słuchaniu Mozarta odechciewało potrafi piosenkę skroić na wymiar.
nie dlatego, żebym uważał, że jest się komponowania.
Jest pan inteligentem? Gdyby wsiadł pan do walca, co to jakieś podłe zajęcie, ale dlate- Pewnie tak, ale Wojtek miał taką Ale chyba nie ma pan wątpliwości,
Tego nie jestem w stanie o sobie chciałby pan dziś wyrównać? go, że jest to zbyt poważne zajęcie cechę, że w tym, co robił, był bar- że była w tym poezja?

‘‘
dla kogoś takiego jak ja. Trzeba by dzo szczery. Jak mu się coś nie po- Oczywiście. Jednak gdyby porów-
mieć jakąś uczciwą dalekowzrocz- dobało, to szczerze mówił, że jest nać ich twórczość, to Tuwim nie-
ną wizję, wtedy można się brać za beznadziejne. Nie kokietował. Był wątpliwie bardziej był poetą. To są
politykę. uczciwy. Jak kogoś prosił o tek- zupełnie inne rejestry twórczości.
Jak to jest pisać po Młynarskim? sty, to już była to dla tego kogoś Niektóre piosenki Młynarski pisał
Też nigdy tak o sobie nie myśla- ogromna nobilitacja. Miało się lepsze. Ale gdyby poszukiwać śla-
łem. Na szczęście zdarzało mi się świadomość, że on to widocznie
Wojtek miał taką cechę, że w tym, co robił, pisać obok Młynarskiego. Była docenia.
dów poezji, to więcej jest jej u Tu-
wima. Komplementem byłoby dla
był bardzo szczery. Jak mu się coś nie podobało, to taka kolumna satyryczna w „Życiu mnie jakiekolwiek porównanie do
Warszawy”, którą Wojciech Mły- Co będzie po Andrusie i po Ponie- jednego bądź drugiego.
szczerze mówił, że jest beznadziejne. Nie kokieto- narski zarządzał i ja tam zanosiłem dzielskim? A raczej: kto będzie?
swoje pierwsze teksty. Szybko do Pewnie jacyś kolejni… „Bo teatr to jest śmiech, kolego…
wał. Był uczciwy. mnie dotarło, że nigdy nie będę Bo teatr to jest płacz, kolego… To
taki jak Młynarski. Jacy kolejni? W pierwszym powo-
jennym pokoleniu było w Polsce są te trzy elementy”. Co jest tym
powiedzieć. Nigdy nie myślałem Jeśli posługujemy się cytatami Nie wybił panu z głowy pisania? troje wielkich poetów piosenki: trzecim elementem?
o sobie w takich kategoriach. To z tego klasyka, to pewnie to, co Jakoś nie… Świadomość, że będzie Osiecka, Przybora i Młynarski. To są właśnie rzeczy w żaden spo-
jest takie pojęcie, które można za- „spieprzyli panowie”. A jacy pano- to czytał sam Młynarski i że będzie W drugim jest Andrus i Ponie- sób nienazywalne. Można powie-
stosować wobec innego człowieka, wie i co spieprzyli, to jest już zupeł- decydował, czy dawać to do gazety, dzielski. Jakoś kolejnych niespe- dzieć, że chodzi o klimat teatru.
ale nie wobec siebie. nie inna rzecz. Raczej nie biorę się czy nie, powodowała, że chyba się cjalnie widać? Albo o garderobę czy bufet po
za wyrównywanie czegokolwiek. jakoś bardziej starałem. I miałem Widać, widać… Może nieco mniej spektaklu. A może wszystkie te
A czy istnieje dziś inteligencja jako Nie mam takich ciągot. Dla siebie oczywiście większą tremę. Zda- osób zajmuje się obecnie piosenką rzeczy razem są właśnie tym trze-
taka? W tym dobrym przedwojen- widzę taką rolę, że mógłbym po- rzało się, że on mi odrzucał jakieś jako formą. Kiedyś było coś takie- cim elementem. Są sprawy, któ-
nym sensie? gadać z kierownikiem walca, co ja teksty, ale bywało też, że coś tam go jak „środowiska”. Młynarski pi- rych się nie da powiedzieć. I całe
Z pewnością. Tyle że to, czy ja do o tym wszystkim myślę. Ale sam pochwalił. Pamiętam, że do jedne- sał dla Hybryd, Osiecka dla STS-u. szczęście.
Tylko Toruń . 2 lutego 2018
WSPOMNIENIA WYKŁADOWCÓW UMK • STUDENCI 9

Indeks latający
Sesja to dla studentów najmniej przyjemna część
studiów. Dla pracowników – część pracy, raczej dość
niewdzięczna, o której lepiej szybko zapomnieć. Czasem
zdarzają się jednak sytuacje, których zapomnieć nie
sposób
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk

Poprosiliśmy kilku pracowników to mam prze…bane…”. Jeszcze dłu-
naukowych UMK o wspominki go nie mogliśmy przestać się śmiać.
z egzaminów. Każdy ma w tym Zabawne sytuacje najczęściej
względzie jakąś niezapomnianą powstają w związku z nieprzygoto-
historię. I to niejedną. waniem studenta do egzaminu.
- Jeszcze jak byłem studentem,
Rzecz jasna najdłużej pamięta krążyły legendy o pewnym profe-
się zdarzenia najbardziej zabawne. sorze prawa, który wyrzucał indek-
- Miałem kiedyś studenta stu- sy przez okno – mówi dr Lucjan
diów zaocznych – wspomina prof. Rutkowski z Wydziału Biologii i Czasy legend o indeksach latających dr Lucjan Rutkowski wspomina z nostalgią.
Wojciech Knieć z Instytutu Socjolo- Ochrony Środowiska UMK. – Stu-
gii UMK. – Był to żołnierz zawodo- dent miał za zadanie wrócić z nim nieprzygotowanie własnym zdro- się również sama sesja? Czy dzisiej- Wiele zmieniła z pewnością
wy, a do tego frontowiec. Walczył, w ciągu minuty – taki był warunek wiem. sze egzaminy różnią się od niegdy- technika. Jak choćby elektroniczny
- Wiele lat temu pewna stu- siejszych? system obsługi studentów USOS.
o ile pamiętam, w Iraku. Zdając zaliczenia. To były jednak bardzo
dentka zemdlała mi na egzami- - Mam taką historię sprzed - Czasy indeksów papierowych
egzamin ustny, niezwykle wczuł się odległe gomułkowskie czasy. Jeśli
nie, a raczej próbowała zemdleć dwóch lat – dodaje prof. Wojciech były zupełnie inne – dodaje prof.
w rolę. Bardzo chciał pokazać, że chodzi o moją własną praktykę, to
– wspomina prof. Marcin Wiewió- Knieć. – Pewna pani miała przy- Marcin Wiewióra. – Bywało, że
jest rzeczywiście przygotowany. Z raczej wszystko odbywa się sztam-
ra z Instytutu Archeologii UMK. stąpić do egzaminu ustnego, ale się miałem ich na stole czasem nawet
każdym zdaniem nabierał pewno- powo. Nie staram się zapamięty- nie pojawiła. W zamian przysłała
ści siebie i pozbywał się początko- wać dziwactw, bo te zwykle wiążą – Zdenerwowała się, że nie zna 200. Koszmarem było odnalezie-
odpowiedzi na pytanie i postano- mi maila mniej więcej takiej treści: nie tego właściwego. Chyba mogę
wej tremy. Wreszcie zaczął całkiem się z niewiedzą studentów. Pozor- „Nie mogłam się pojawić na egza-
bezwiednie pogrążać się w żargonie nie może się to wydawać czasem wiła jakoś sobie poradzić. Siedzia- dziś, po tylu latach, przyznać, że
minie, przepraszam. Mam okienko
wojskowym. A ten, jak wiadomo, śmieszne… Ale w gruncie rzeczy ła pogrążona w letargu, sprawiając prosiłem o to samych studentów.
w środę między 14.00 a 16.00. Będę
nie przebiera w słowach. Padały jest żenujące. Jak choćby sam fakt wrażenie, jakby zasnęła. Od razu „Proszę, niech pan odnajdzie swój
czekać w ‘harmonijce’. Pozdra-
coraz ostrzejsze: „Mówię panu, że dopuszczania do studiów biologicz- wiedziałem, że udaje. Choćby dla- wiam”. Z braku lepszych pomysłów indeks”. Nie miałem na to siły.
ta teoria jest ch…jowa. Moim zda- nych ludzi, którzy nawet nie zdawa- tego, że nie osunęła się z krzesła. odpisałem: „Będę”. Ta anegdota ma USOS rozwiązał w tym względzie
niem, k…rwa, ta jest lepsza”. I tak li z biologii matury. Ich wiedza jest, Postanowiłem to przeczekać. Po jednak pewien głębszy sens. Poka- wiele problemów. Choć z drugiej
dalej, w tym duchu. Wreszcie, po najdelikatniej mówiąc, skromna. I kilku minutach pani postanowiła zuje, do czego dochodzi w dzisiej- strony dzisiejsi studenci nie mają
dobrych kilku minutach, zreflekto- to właśnie rodzi często absurdalne „wrócić do żywych”. Stwierdziła, że szym świecie, kiedy racją nadrzęd- już pamiątek po studiach w postaci
wał się, że chyba się nieco zagalo- sytuacje. Ale o nich, jak powiadam, może zgłosi się jednak na kolejny ną jest hasło „student nasz pan”. indeksów. Kiedyś, po pięciu latach
pował – w końcu byliśmy na uni- niespecjalnie chcę pamiętać. termin egzaminu. Kiedyś w wieży z kości słoniowej nauki, taki szanujący się indeks
wersytecie. Zamilkł na moment, po Bywają też sytuacje groźne. Stu- Truizmem jest stwierdzenie, że siedział profesor… Dziś się to od- wyglądał, jakby naprawdę był po
czym zakończył refleksyjnie: „No denci zdają się czasem przypłacać czasy się zmieniają. Ale czy zmienia wraca. przejściach.
REKLAMA

Innowacyjna metoda leczenia depresji, migreny i innych
zaburzeń neurologicznych - już w zasięgu Twojej ręki
Mikropolaryzacja (metoda Trochę statystyki z raportów za- nym NAVITA REHABILITACJA
tDCS), to nieinwazyjna, bezpiecz- granicznych... w Toruniu.
na i bezbolesna metoda polega- Skuteczność leczenia metodą NAVITA REHABILITACJA
jąca na stałoprądowej stymulacji tDCS jest wyższa aż o 44% od sku-
określonych obszarów mózgu. teczności leczenia z zastosowaniem specjalizuje się w rehabilitacji neu-
Rehabilitacja za pomocą mikro- tradycyjnych metod. (Prof. A. M. rologicznej i ortopedycznej dzieci,
polaryzacji pozwala tkankom Szeliakin z Instytutu Mózgu Rosyj- młodzieży i osób dorosłych. Wy-
nerwowym przywracać utracone skiej Akademii Nauk w Petersbur- korzystujemy w swojej pracy 30
właściwości, zapewniając normal- gu) różnych metod. Wszystkie terapie
ną ich pracę. Prądy zbliżone są Lepsze wyniki w nauce i szyb- prowadzone są przez wykwalifiko-
do prądów fizjologicznych, które sza przyswajalność wiedzy. Metoda
naturalnie występują w naszym tDCS obniża pobudliwość korową wanych specjalistów, którzy z du-
organizmie, dlatego mózg pozy- i aktywuje regiony mózgu odpo- żym zaangażowaniem podejmują
tywnie odbiera tę stymulację jako wiedzialne za koncentrację oraz działania zmierzające do poprawy
własne oddziaływanie. myślenie analityczne. (Naukowcy jakości życia pacjentów.
z Uniwersytetu w Alabamie) Nasza praca jest naszą pasją.
Mikropolaryzacja wspomaga Stymulacja tDCS przynosi pozy-
terapię osób z MPD, ADHD, ze- tywne rezultaty w leczeniu depresji.
społem Downa, autyzmem, trud- (F. Fregni, brazylijski lekarz i neu- Więcej informacji o metodzie
nościami w nauce, opóźnionym rofizjolog z Uniwersytetu Harvar- tDCS oraz innych terapiach do-
rozwojem mowy, depresją, migre- da). stępnych w NAVITA Rehabilitacja
ną, chorobą Alzheimera, chorobą Terapia wywiera korzystny można uzyskać odwiedzając naszą
Parkinsona, i innymi zaburzeniami wpływ na pamięć wzrokową. (P. stronę www.rehabilitacjanavita.pl
neurologicznymi. ciu minutowej stymulacji. Efekt nuacja, ale nie wcześniej jak po 2, 3 Boggio of Universidade Presbite-
Cykl terapeutyczny trwa 10 dni, odnotowuje się po 1 miesiącu do 3 miesiącach – czas ten powinien być riana Mackenzie) lub pod nr tel 500 422 413.
podczas których pacjent jest pod- od skończonej serii zabiegów sty- wykorzystany na intensywną neu- Terapia metodą tDCS jest już
dawany od kilku do kilkudziesię- mulujących. Wskazana jest konty- rorehabilitację. dostępna w ośrodku rehabilitacyj- Serdecznie zapraszamy!
Tylko Toruń . 2 lutego 2018
DZIEŃ DOBRY!

10 STUDENCI • STUDENCKI PROJEKT POŁĄCZYŁ LUDZI

Nikt w to nie wierzył
Projekt „Student szuka żony” w Toruniu okazał się hitem. W przyszłości może objąć swym zasięgiem nawet całą Polskę
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Zgłosiły się 204 osoby – 149 kobiet turystyka i rekreacja, zarządzanie, kie związane oczywiście z miło-
i 55 mężczyzn. Do etapu końcowe- finanse i rachunkowość, informa- ścią. Jedno z nich dotyczyć będzie
go dotrwało 21 par. Gotowi na mi- tyka, matematyka, a także dzienni- z pewnością tej na końcu świata, o
łość studenci zawarli przyjaźnie, a karstwo i komunikacja społeczna. której opowie gość pasjonujący się
część z nich ma duże nadzieje na - Największy odsetek singli podróżami.
związek. Można mówić o pierw- można spotkać na Wydziale Mate- Już na walentynki studentki
szym sukcesie, bowiem inicjatywa matyki i Informatyki, singielek zaś planują zorganizowanie specjalnej
stała się zalążkiem tego, co bę- na Wydziale Nauk Pedagogicznych gry miejskiej, która poprowadzi
dzie realizowane w ramach ogól- – dodają koordynatorki akcji. uczestników szlakiem miłości. Na
nopolskiej olimpiady projektów Pierwsze kontakty osób, które zakończenie projektu chcą zaprosić
społecznych „Zwolnieni z Teorii”. według dziewczyn najbardziej do wszystkich sympatyków projektu
Pomysłodawczyniami przedsię- siebie pasowały, odbywały się przy do udziału w „Biegu po Miłość”.
wzięcia są dwie studentki UMK pomocy poczty elektronicznej. To - Chcemy dać innym szansę,
Magdalena Zając i Paulina Kaw- już w gestii studentów było podję- aby mogli spotkać nowych ludzi,
nik. Dołączyła do nich niedawno cie decyzji, czy odważą się na spo- poznać kogoś, kto, dzieląc tę samą
także Jolanta Kliniewska. tkanie twarzą w twarz. Do tej pory pasję, odmieni później ich życie
na taki krok zdecydowało się osiem – tłumaczą studentki. – Problem
Sama inicjatywa zrodziła się na par, a dwanaście ciągle pozostaje samotności dotyka coraz większej
potrzeby przedmiotu „Badanie w ze sobą w kontakcie. Nadzieję na liczby osób. Badania donoszą, że
działaniu”, prowadzonego na to- związek ma pięć osób, siedem na w 2030 r. dojdzie do epidemii sa-
ruńskiej uczelni. Na początku wy- przyjaźń lub koleżeństwo, a dzie- motności wśród młodych ludzi.
dawała się niemożliwa do zreali- więć nie kontynuuje znajomości. Zauważamy to także w akademiku:
zowania. Podstawowym sposobem Po wielu pozytywnych informa- dzielimy łącznik i kuchnię, a z wie-
zlikwidowania wielu obaw związa- cjach zwrotnych i wiadomościach loma osobami w ogóle się nie zna-
nych z inicjatywą było zagwaran- Magdalena i Jolanta są współautorkami projektu, który połączył od internautów Magda wraz z my. To zjawisko bardzo niepokoją-
towanie anonimowości wszystkim studentów UMK. Jolą Kliniewską, która przejęła po ce. Dlatego choć w małym stopniu
uczestnikom. Paulinie nadzór nad projektem, chcemy mu zaradzić, dzieląc się
- Takiego projektu na UMK nie O sukcesie świadczy chociażby Doczekałyśmy się 204 zgłoszeń. Ich postanowiły, że akcja będzie kon- miłością z innymi.
było nigdy – mówi Magda Zając. pierwsza para dobrana przez koor- analiza spędzała nam sen z powiek. tynuowana. Inicjatywa „Student Z projektu „Student szuka żony”
– Nie chciałyśmy, aby przybrał on dynatorki projektu, która zdecydo- Całe przedsięwzięcie wymagało szuka żony” została już zgłoszona stworzonego na potrzeby zajęć
postać zabawy. Naszym celem było wała się na dłuższą i głębszą relację wielu poświęceń, by dopasować do do ogólnopolskiej olimpiady pro- „Badanie w działaniu” studentki
zbadanie preferencji dotyczących niż tylko przyjaźń. siebie odpowiednie osoby. jektów społecznych „Zwolnieni z otrzymały ocenę bardzo dobrą, a
wyboru potencjalnych partne- Wszystko rozpoczęło się na Pierwsza część badania trwa- Teorii”. W niedalekiej przyszłości także zaproszenie na konferencję
rów wśród toruńskich studentów przełomie października i listopada, ła dwa miesiące. W międzyczasie dziewczyny mają w planach zało- metodologiczną, na której zapre-
oraz próba połączenia ich w pary kiedy Magda i Paulina zainicjowa- część zgłoszonych osób znalazła żenie strony internetowej, która bę- zentowane zostaną trzy najlepsze
na podstawie wskazanych w kwe- ły nabór chętnych. Po godzinie od swoje drugie połówki, niektóre się dzie dalszą częścią akcji. tegoroczne działania. Wielce praw-
stionariuszu ankiety parametrów. wystartowania akcji w Internecie wycofały. - Gdy witryna rozpocznie dzia- dopodobne jest, że to niepozorne
Chciałyśmy w ten sposób uniknąć wpłynęło 26 zgłoszeń. Wystarczyły Projektem „Student szuka żony”, łalność, stworzymy ankiety dla przedsięwzięcie, w które nikt po-
przypadkowości relacji. Liczyłyśmy dwa dni, aby było ich aż 100, a póź- według zebranych i przeanalizowa- mieszkańców całego województwa czątkowo nie wierzył, zmieni życie
się z tym, że projekt okaże się albo niej coraz więcej. nych danych, najczęściej intereso- kujawsko-pomorskiego – podsu- wielu poszukujących szczęścia i mi-
olbrzymim sukcesem, albo spekta- - Przeszło to nasze najśmielsze wały się osoby w wieku 21-23 lata mowuje Magda. – Planujemy także łości ludzi. Dziewczyny liczą na to z
kularną porażką. oczekiwania – wspomina Magda. – z kierunków: prawo, pedagogika, zorganizować spotkania eksperc- całego serca!
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
NIETYPOWE HOBBY DOKTORANTA • STUDENCI 11

Facet w szkockiej spódnicy
Witold Konopka na Wielkich Dudach Szkockich gra od 2014 r.
Michał Ciechowski | fot. Krzysztof Czarnecki (archiwum prywatne)
Niewątpliwie są jednym z sym- uczęszczał do Szkota dr. Lindsaya skim „Gajdovačka” na Słowacji,
boli Szkocji. Kiedy mówimy o Davidsona, który jako pierwszy na poświęconym wszelkiego rodzaju
dudach, mamy często na myśli świecie ukończył studia muzyczne dudom. W czerwcu 2017 r. wystąpił
właśnie Great Highland Bagpipes w zakresie gry na dudach. W latach zaś na scenie warszawskiego Tor-
(Wielkie Dudy Szkockie), czyli 2016-2017 Konopka zdał dwa eg- waru, towarzysząc światowej sławy
największy i najgłośniejszy in- zaminy dudziarskie (na poziomie zespołowi – The Piano Guys.
strument spośród wszystkich tego 3 i 4) organizowane przez szkocką Witold Konopka aktywnie dzia-
rodzaju. Ich miłośnikiem jest Wi- organizację rządową Scottish Qu- ła także przy organizacji ogólno-
told Konopka, dwukrotny stypen- alification Authority. W zeszłym polskiego festiwalu tańca i muzyki
dysta Miasta Torunia w dziedzi- roku uczestniczył w tygodniowym celtyckiej Celtycki Gotyk Toruń,
nie kultury. kursie dudziarskim w National Pi- w ramach którego odpowiada za
ping Centre w Glasgow. Warsztaty stworzenie parady dudziarzy. W
Miłość do Szkocji i jej instru- te Witold Konopka mógł sfinan- ostatnim czasie rozpoczął również
mentu zrodziła się u przyszłego sować głównie dzięki stypendiom współpracę z orkiestrą dudziarską
absolwenta studiów doktoranckich kulturalnym Miasta Torunia, które Berlin Thistle Pipe Band, przygo-
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymał w ostatnich latach dwu- towując się do europejskich zawo-
podczas wyjazdu do Wielkiej Bry- krotnie. dów, konkursów i parad.
tanii. Inspiracją dla rozbudzenia Do licznych festiwali czy kon- - Wielkie Dudy Szkockie są in-
pasji byli zaś grający na ulicach du- certów Witold Konopka przygo- strumentem w Polsce znanym, lecz
Torunianin na dudach gra m.in. na weselach i festiwalach muzycznych.
dziarze. towuje się, grając w dużych salach nadal niespotykanym – dodaje
- Postanowiłem kupić practice domów kultury. Witold Konopka. – Prowadząc w nością jednak są i tacy, których nie Listę Niematerialnego Dziedzictwa
chanter, czyli przebierkę muzycz- - Zdarza się także w piwnicach, szkołach zajęcia, wiem, że każde miałem okazji jeszcze poznać. Kulturowego.
ną przypominającą flet, aby przez wtedy jednak trzeba do uszu wsa- dziecko o nich słyszało, jednak czę- Nie zapominajmy, że Polska ma O dudach Witold Konopka
pierwsze miesiące opanować pod- dzić stopery. Dudy są jednym z naj- sto dopiero na moim pokazie widzi także własne odmiany dud. Istnieją mógłby mówić godzinami. Mię-
stawy związane z muzyką – tłuma- głośniejszych tego typu instrumen- i słyszy je po raz pierwszy. bowiem dudy wielkopolskie, pod- dzy próbami poświęca swój czas na
czy Witold Konopka. – Dopiero po tów – podkreśla. – Właśnie z tego W Polsce, według nieoficjalnych halańskie czy żywieckie. Wszyst- dokończenie doktoratu i edukację
roku zdecydowałem się na zakup powodu próby w mieszkaniu nie są statystyk, na dudach gra ok. 150 kie z nich cieszą się regionalnym i innych – jest nauczycielem języka
swoich pierwszych dud. możliwe. Ćwiczę w Domu Muz. osób. ogólnopolskim uznaniem. Warto angielskiego. Jak podkreśla, potrze-
Jeden z nielicznych Polaków Wraz z Lindsayem Davidsonem - Aktywnych artystycznie du- chociażby wspomnieć, że w 2017 ba jeszcze trochę czasu, aby móc ze
grających na Wielkich Dudach dwukrotnie wziął udział w Między- dziarzy znam z kilkunastu – podsu- r. tradycje dudziarskie w Wielko- swojej pasji uczynić własny sposób
Szkockich na swoje pierwsze lekcje narodowym Festiwalu Dudziar- mowuje doktorant UMK. – Z pew- polsce zostały wpisane na Krajową na życie.
REKLAMA

MOC NAUKI w MŁYNIE WIEDZY
nych, takich jak zwierciadła, so- twierdzenie Pitagorasa. Wystawa
czewki, pryzmaty, lustrzanych będzie dostępna do maja br.
mozaik, miraży i zadań zręczno-
ściowych. Od 27 lutego będą do- Ferie zimowe w centrum nauki
stępne na niej specjalne ścieżki Od 12 lutego w województwie
edukacyjne dla uczniów. Wystawa kujawsko-pomorskim będą trwa-
będzie dostępna do końca 2018 ły ferie zimowe. Warto je zapla-
roku. nować w Młynie Wiedzy. Oprócz
Centrum Nowoczesności Młyn zwiedzania wystaw centrum na-
Wiedzy od 5 lat przekonuje, że „Wszystko…jest liczbą” uki przygotowało sześć tematów przyrodniczej na świecie - „Wil- wieczór w toruńskim centrum na-
spotkanie z nauką jest proste i Od 8 lutego zwiedzając toruń- warsztatów. W ich trakcie będzie dlife Photographer of The Year”. Ta uki.
przyjemne. W najbliższym cza- skie centrum nauki będzie można można zapoznać się m.in. ze źró- wystawa będzie również gościła do
sie będzie można zwiedzać nowe na chwilę stać się renesansowym dłami energii, przeprowadzić ar- początku maja br. Poczuj #mocnauki i przekonaj się, że
wystawy czasowe, wziąć udział w malarzem studiującym zasady tystyczne eksperymenty, rozwinąć #naukatotakieproste.
feryjnych warsztatach. Centrum perspektywy, uczniem Pitagorasa pamięć czy tchnąć drugie życie w „JaKobieta”
nauki w Dniu Kobiet przygoto- odkrywającym przy pomocy mo- słomkę. Centrum Nowoczesności Młyn Szczegóły oferty Centrum Nowo-
wało również specjalny wieczór nochordu matematycznego zasady Szczegółowe opisy i godziny za- Wiedzy 8 marca zaprasza na wy- czesności Młyn Wiedzy są dostęp-
tylko dla pań. tworzenia akordów muzycznych jęć są dostępne na stronie interne- jątkowy wieczór tylko dla kobiet. ne na stronie: mlynwiedzy.org.pl.
Od stycznia w Centrum No- czy kartografem. Na wystawie cza- towej Centrum. Nowa odsłona wydarzenia będzie
woczesności Młyn Wiedzy jest sowej „Wszystko…jest liczbą” nie wypełniona spotkaniami, rozmo-
dostępna wystawa czasowa „Ka- zabraknie zagadek geometrycz- Dzika przyroda na zdjęciach wami o zdrowiu, urodzie i stylu
lejdoskop”. Ekspozycja składa się z nych i topologicznych. Na ekspo- Na początku marca Młyn Wie- życia. Spotkanie rozpocznie się o
30 stanowisk, m.in. wielkiego ka- zycji prezentowane są m.in takie dzy zaprezentuje najlepsze fo- godz. 18:00 i potrwa trzy godzi-
lejdoskopu, labiryntów świetlnych zagadnienia jak geometria rzu- tografie z ostatnich 15-tu edycji ny. Już teraz warto zarezerwować
złożonych z elementów optycz- towa, matematyka w kartografii, najstarszego konkursu fotografii bilet, aby spędzić ten wyjątkowy

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
12 EDUKAC JA • POLITYKA I HISTORIA W SZKOLE? CZY MOŻNA TO ROZDZIELIĆ?

Tęcza możliwości rodzi się z czasem
Polityka przenika każdą sferę naszego życia. Czy powinna być obecna również we współczesnej szkole?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Nauki wolne od polityki, jak choć- Tu wszystko zależy od mądrości
by geografia czy matematyka, nie nauczyciela. Szkoła była wpraw-
mają z tym problemu. Ale histo- dzie w tym względzie zawsze bar-
ria? Zwłaszcza najnowsza? dzo skostniała i taką wyszydzał ją
Gombrowicz. Ale właśnie współ-
W Gimnazjum i Liceum Akade- czesność niesie nam tę niepowta-
mickim w Toruniu zawieszona jest rzalną możliwość: mamy stwarzać
gablota, w której pojawiają się ak- pole dyskusji bez oceniania. Mamy
tualności ze świata polityki. To au- uczyć dyskusji, w której nie musi-
torski pomysł nauczyciela historii z my się wcale zgadzać. Raczej nie
tej szkoły. zgadzać – byle mądrze.
- Czy się nam to podoba, czy A zatem instalacja szkolnej ga-
nie, polityka jest integralną czę- zetki podejmującej aktualne pro-
ścią historii najnowszej – mówi dr blemy polityczne nie wydaje się
Arkadiusz Kierys (na zdjęciu), na- w tym świetle niczym zdrożnym.
uczyciel historii z Gimnazjum i Li- Przeciwnie.
ceum Akademickiego w Toruniu. – - Co do gazetki, to przyjąłem
Kluczowe fakty historyczne zawsze proste kryterium: zamieszczać waż-
dotyczą wielkiej polityki. Nauczając ne wydarzenia z aktualnych dzie-
tego przedmiotu, nie unikniemy jów Torunia – wyjaśnia dr Kierys. –
aktualnych tematów politycznych. Znalazł się w niej na przykład tekst
Oczywiście historia bez polityki
traci jakikolwiek sens. Jednak po- poświęcony Marszowi Równości,
wstaje pytanie, na ile jest możliwe ponieważ było to pierwsze takie
nieangażowanie się prowadzącego nieryjnymi, tak by się nie zawalił, a tyczne bardzo często dotyczą rów- dostrzegam jego pozytywne strony wydarzenie w naszym mieście. A że
w zajęcia, nieprzemycanie swoich nie zgodnie z miłością do ojczyzny. nież młodych ludzi. Wydaje się jako polityka i męża stanu, który artykuł był z „Gazety Wyborczej”?
prywatnych poglądów. Historiografia powinna być więc zatem naturalne, żeby je w ramach przynajmniej lepiej niż Piłsudski Akurat ona to opublikowała. Dziś
- Ideałem jest historiografia cał- nauką opartą o wyniki badań, a nie konkretnych przedmiotów oma- przewidział zwycięzcę w Wielkiej żyjemy w kraju, przez którego śro-
kowicie bezstronna, obiektywna o nasze wyobrażenia na jej temat. wiać. Rzecz w tym, by nauczyciel Wojnie. dek przebiega ogromne pęknięcie.
– dodaje dr Arkadiusz Kierys. – Podobnego zdania jest także nie próbował forsować swoich wła- Obecność polityki w szkole ma Czegokolwiek nie powiemy, i tak
Tylko czy jako taka jest ona w ogóle kujawsko-pomorska wicekurator snych poglądów – do których, ow- również inny, bardziej pragmatycz- się którejś ze stron narazimy. Jed-
możliwa? Istnieją wprawdzie źródła oświaty Maria Mazurkiewicz. szem, ma prawo, jednak nie po to, ny wymiar. nak młodzi ludzie żyją w konkret-
historyczne całkowicie obiektywne, - We współczesnej szkole po- by wpajać je młodym ludziom. - Jak absurdalne jest mniema- nej, tej, a nie innej rzeczywistości
jak choćby dokumenty urzędowe, lityki od historii oddzielić się nie - Użyję tu takiego dość obra- nie, że szkoła powinna być całko- i odbierają różne bodźce. Reagują
jednak z punktu widzenia świato- da – mówi wicekurator. – Między zowego przykładu – wyjaśnia dr wicie odcięta od polityki, wskazuje na nie, poszukują wyjaśnień. Chcą
poglądu niewiele z nich wynika. innymi temu właśnie zagadnieniu Arkadiusz Kierys. – Przyznaję, że prosty argument: skoro milczymy dyskusji.
Na przeciwległym końcu znajdują poświęcony jest przedmiot wiedza nie pałam przesadną miłością do w sprawach aktualnej polityki, to - Poważnym zagrożeniem dla
się źródła całkowicie subiektywne, o społeczeństwie. Jakiekolwiek pró- głównego ideologa polskiego na- dlaczego liczymy na to, że młodzież młodości jest radykalizm – dodaje
na przykład pamiętniki czy listy. by odseparowania tych dziedzin cjonalizmu Romana Dmowskiego. kończąc szkołę, będzie świadomie Maria Mazurkiewicz. – Zjawiska
W moim przekonaniu dziedzinę wyglądałyby sztucznie. Nie należy Zawsze jednak staram się tej posta- brać udział w wyborach? – dodaje zawarte w świecie młodzi dzielą na
historii powinno się uprawiać tak tych tematów unikać – przeciwnie, ci oddać to, co mu historia oddać Maria Mazurkiewicz. – Oczywiście „fajne” i „nudne”. Tęcza możliwo-
jak nauki ścisłe: architekt projek- winno się je podejmować. winna. Mimo odrażającego antyse- nie chodzi o indoktrynację czy ja- ści rodzi się z czasem. I tę właśnie
tuje most zgodnie z zasadami inży- Istotne i aktualne tematy poli- mityzmu cechującego jego poglądy, kiekolwiek „ukierunkowywanie”. szkoła powinna im stworzyć.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
• EDUKACJA 13

Historia regionalna 40+
Czas rozpocząć studia
Do kogo są adresowane te studia i kto na ziemi dobrzyńskiej, południowych w toku realizacji specjalności Hi-
nie przychodzi? rejonów Pomorza Gdańskiego storia regionalna stanowią dosko-
Po raz czwarty rusza już rekru- (Bory Tucholskie i Kociewie). Pro- nałą podstawę do zaangażowania
tacja śródroczna (nabór do 20 lu- gram specjalności idzie oczywiście się w funkcjonowanie w regionie
tego) na studia I stopnia Historia w parze z podstawowym kursem i zwiększają atrakcyjność absol-
regionalna 40+ na UMK w Toru- dziejów powszechnych i ojczystych, wentów na lokalnym rynku pra-
niu. Studia trwają 3 lata i kończą który jest realizowany na kierunku cy. Mogą oni znaleźć zatrudnie-
się uzyskaniem tytułu licencjata. historia, ponieważ wiedza o wła- nie wszędzie tam, gdzie istnieje
Zostały one przygotowane, między snym regionie nie może być ode- zapotrzebowanie na specjalistów
innymi z myślą o ludziach dojrza- rwana od wiedzy o własnym pań- w zakresie znajomości historii, kul-
łych, którzy egzamin maturalny stwie i narodzie. tury i tradycji regionu kujawsko-
mają już dawno za sobą, ale chcą -pomorskiego.
kontynuować kształcenie i zdobyć, Co po studiach?
bądź poszerzyć wiedzę na temat Studia I stopnia na kierunku A może...?
regionu kujawsko-pomorskiego, by historia mogą przygotować absol- ... warto byłoby także po 3 latach
móc efektywnie wykorzystać ją na wentów do zatrudnienia na polach studiów licencjackich zdecydować
rynku pracy bądź dla realizacji oso- związanych z usługami i komuni- się na dwuletnie studia magisterskie
bistych zainteresowań. kacją społeczną, np. w służbach (II stopnia). Absolwenci Historii
Na Historię regionalną zaprasza- cywilnych, lokalnej i regionalnej regionalnej 40+ będą mogli wybrać
my również osoby młodsze. Pośród administracji, w zarządzaniu za- w Instytucie Historii i Archiwistyki
studentów I, II i III roku studiów są sobami ludzkimi, dziennikarstwie, UMK w Toruniu studia na nastę-
osoby, które już pracują i uzupeł- organizacjach międzynarodowych, pujących kierunkach: archiwistyka
niają swoje wykształcenie. Bardzo w dziedzinie turystyki, administra- i zarządzanie dokumentacją, histo-
często pośród studentów w różnym cji, zachowywaniu i podtrzymywa- ria, studia skandynawsko-bałtyc-
wieku spotykamy prawdziwych pa- niu dziedzictwa kulturowego we kie oraz wojskoznawstwo. Swoją
sjonatów historii regionalnej. wszelkich formach w tym np. w ar- wiedzę można także uzupełniać na
w poniedziałki, wtorki, czwartki powstało w 1999 r. i połączyło bo- chiwach, muzeach, bibliotekach itp. studiach podyplomowych w zakre-
W jakie dni i w jakich godzinach będą od- i piątki od godziny 16.00. gactwo dziejów, spuścizny kulturo- Mogą też dać przygotowanie do sie archiwistyki i zarządzania do-
bywały się zajęcia? Zakres terytorialny specjalności wej oraz tradycji wszystkich wcho- pracy w sektorze edukacji na po- kumentacją, oraz w zakresie kan-
O czym na studiach? regionalnej to obecne wojewódz- dzących w jego skład ziem: Kujaw, ziomie szkolnictwa podstawowego. celarii tajnej i ochrony informacji
Zajęcia będziemy planować two kujawsko-pomorskie, które Krajny, Pałuk, ziemi chełmińskiej, Wiedza i kompetencje uzyskane niejawnych.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
14 ZA MIEDZĄ • WIEŚCI OD SĄSIADÓW

Gdyby babcia miała wąsy…
Dzień Babci i Dziadka to w sercu każdego wnuczka czas szczególny. 21 stycznia
w wielu szkołach i przedszkolach gminy Obrowo obchodzony był on uroczyście
Robert Kamiński | fot. nadesłane
W Obrowie Dni Babci i Dziadka Z kolei w obrowskiej szkole się w obrowskiej szkole 25 stycz-
świętowali wnuczkowie, ale także przygotowania do obchodów świę- nia. Dzieci zaprezentowały montaż
sami seniorzy. ta babci i dziadka rozpoczęły się na słowno-muzyczny. Były również
długo przed 21 stycznia. W ciągu konkursy taneczne i sprawnościo-
Aż trzy dni trwały obchody dwóch poprzedzających święto ty- we. Wszystko oczywiście oklaski-
święta w Osieku. godni uczniowie przygotowywali wali zaproszeni na uroczystość
- Rozbiliśmy święto na trzy dni, się do tego wyjątkowego wydarze- dziadkowie.
aby każdy z seniorów mógł w nim nia. Z okazji swojego święta spo-
uczestniczyć – mówi Katarzyna - Coroczną celebrację Dni Babci
Wachowska, dyrektorka Zespołu i Dziadka rozpoczynamy na dłu- tkanie zorganizowali również sami
Szkół w Osieku. – Wiele osób ma go przed samym świętem dlatego, seniorzy. 21 stycznia w obrowskim
wnuki w różnych grupach wieko- że przygotowania te wchodzą w kościele odbył się koncert Klubu
wych, stąd aby to pogodzić, zorga- skład programu naszego nauczania Seniora „Sami Swoi”.
nizowaliśmy kilka imprez. – mówi dyrektor Zespołu Szkół w - Tę uroczystość organizujemy
Spotkania były klasyczne: dzieci Obrowie Artur Affelt. – Uczniowie od trzech lat – mówi pomysłodaw-
dały występy artystyczne, były pio- w ramach zajęć lekcyjnych przy- ca i prezes klubu Grzegorz Filut.
senki, wiersze, laurki. gotowują m.in. portrety dziadków – W czasie mszy świętej śpiewamy
Z równie wielkim zaangażo- Najmłodsi byli oklaskiwani przez swoich dziadków. Dla jednych wykonane najróżniejszymi tech- wraz z chórem kolędy.
waniem świętowano obchody Dni i drugich to chwile bardzo wzruszające. nikami, kolorowe serca z wikli- W tym roku „Sami Swoi” przy-
Babci i Dziadka w Łążynie II. ny, mydełka świecowe czy prace gotowali na tę okoliczność specjal-
- U nas obchody trwały dwa dni ale ostatecznie dziadkom udało się film dokumentalny pokazujący, jak stworzone z barwionej solą kredy ny utwór, piosenkę pt. „O rodzinie”,
– mówi Hanna Affelt, dyrektorka osiągnąć szczęśliwy remis. Pytania babcie i dziadkowie opiekują się w szklanych naczyniach. Następ- do której słowa napisała Irena Szy-
Szkoły Podstawowej w Łążynie II. były bardzo zabawne i przysporzyły swoimi wnukami. Złożyliśmy go z nie wręczają je dziadkom w dniu
ich święta. Dzieci poznają również mecka, a muzykę skomponował
– Na program artystyczny złożyły wnukom wiele radości, a seniorom prywatnych nagrań naszych senio-
się piosenki i wiersze. Zadbaliśmy okolicznościowe teksty literackie Grzegorz Filut.
jednak o to, by nie wszystko było mnóstwo dobrej zabawy. Babcie rów. Staramy się zwracać najmłod- wzmacniające międzypokoleniowe - Staramy się korzystać z każ-
„klasyczne”. Zorganizowaliśmy w musiały się na przykład zmierzyć z szym uwagę na podstawowe warto- więzi, sami dowiadują się o historii dej okazji, by uczestniczyć w życiu
formie zabawowej dla naszych se- pytaniem: „Co by było, gdyby bab- ści, na przykład życzliwość. Nigdy swoich dziadków, którą dzielą się gminy – dodaje Grzegorz Filut. –
niorów „familiadę”. Zespół babć cia miała wąsy?”. I jak to w fami- dość przypominania znaczenia ta- na lekcjach z innymi. Chcemy udzielać się społecznie,
rywalizował z ekipą dziadków. liadzie, odpowiedzi wcale nie były kich słów jak „dziękuję”, „proszę”, W tym roku obchody święta pod działać. Dla nas to remedium na
Babcie prowadziły przez cały czas, oczywiste. Przedstawiliśmy także „przepraszam”. nazwą „Vivat dziadkowie” odbyły samotność.
REKLAMA

Tylko Toruń . 2 lutego 2018
WIADOMOŚCI ZE SPORTOWYCH AREN • SPORT 15

Plejada gwiazd
Światowa czołówka lekkiej atletyki ponownie zawita
do grodu Kopernika
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk
Medaliści mistrzostw Europy, rzędu jesteśmy częścią cyklu IAAF
świata, a nawet Igrzysk Olimpij- World Indoor Tour, który jest od-
skich stawią się 15 lutego w Arenie powiednikiem letniej Diamentowej
Toruń, aby wziąć udział w czwar- Ligi, czyli najbardziej prestiżowych
tej edycji prestiżowego mityngu mityngów lekkoatletycznych na
Copernicus Cup. świecie, co czyni nasze wydarzenie
jeszcze bardziej medialnym i pre-
Kiedy wydarzenie zostało zorga- stiżowym.
nizowane po raz pierwszy w roku Tegoroczna obsada zawodów
2015, niewielu wierzyło, że w tak jest rzeczywiście imponująca. Ki-
krótkim czasie uda się stworzyć im- bice, którzy 15 lutego wybiorą się
prezę wysokiej rangi, która będzie do Areny Toruń, będą świadkami
nie tylko znacząca na krajowym wielu ciekawie zapowiadających
podwórku, ale również w formacie się rywalizacji, takich jak zmagania Dwa lata temu w trakcie Copernicus Cup Ewa Swoboda ustanowiła nowy halowy rekord świata
europejskim czy światowym. Do skoczków o tyczce, w których Paweł juniorek w biegu na 60 m. Jak zaprezentuje się w tym roku?
Torunia co roku ściągane są coraz Wojciechowski i Piotr Lisek będą Ennaoui czy Kamila Lićwinko. darzenie przyciągnęło na trybuny zawodami. Zachęcam więc do
to większe gwiazdy lekkiej atlety- mierzyć się ze złotym medalistą z - A oprócz nich cała plejada hali Arena Toruń ponad 5 tys. osób. wcześniejszego zaopatrzenia się w
ki z zagranicy, gdyż nasza krajowa Igrzysk Olimpijskich w Rio de Ja- medalistów największych imprez Wiele z nich decydowało się na wejściówki, aby później zaoszczę-
czołówka pojawia się tu już regu- neiro Brazylijczykiem Thiago Braz lekkoatletycznych ostatnich lat z zakup biletów dopiero w dniu za-
larnie. da Silvą, czy też konkurs pchnięcia dzić sobie nieprzyjemnej sytuacji.
zagranicy, takich jak Mohammed wodów. Dyrektor Copernicus Cup
- Halowych zawodów w takiej kulą z udziałem rekordzisty Polski Aman, Marie Ta Lou, Marija La- ostrzega, że tym razem to może nie Więcej informacji na temat mi-
obsadzie jeszcze w Polsce nie było Konrada Bukowieckiego, który bę- scikiene, Yulia Levchenko czy Pavel być takie łatwe. tyngu można znaleźć na stronie
– twierdzi Krzysztof Wolsztyński, dzie chciał stawić czoła medaliście Maslak – dodaje Krzysztof Wolsz- - Zauważamy, że już teraz tych internetowej copernicuscup.pl.
dyrektor Copernicus Cup. – W tym mistrzostw Europy, świata i Igrzysk tyński. – Mogę też zdradzić, że w biletów pozostaje coraz mniej w Ponadto organizatorzy postanowili
roku na naszą korzyść zadziałał Olimpijskich Niemcowi Davido- ostatnim tygodniu ogłosimy dwa porównaniu z latami poprzednimi pójść z duchem czasu i przygoto-
fakt, że Halowe Mistrzostwa Świata wi Storlowi. W hali przy ul. Bema nowe nazwiska, które są bardzo – twierdzi Krzysztof Wolsztyński. wali aplikację mobilną na telefon
odbędą się w Europie, a konkretnie pojawią się także m.in.: Ewa Swo- znaczące w świecie lekkiej atletyki – Niestety może się zdarzyć tak, że
w brytyjskim Birmingham, dlatego boda, Adam Kszczot, Marcin Le- i również wystąpią w grodzie Ko- sprzedamy całą możliwą pulę przed „Copernicus Cup”, dzięki której
lekkoatleci z innych kontynentów wandowski, Iga Baumgart, Justyna pernika. Będą to nasze tzw. asy w 15 lutego i będziemy musieli odpra- we własnym urządzeniu możemy
są bardziej przychylni startom w Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub- rękawie. wić z kwitkiem tych, którzy będą sprawdzić listy startowe czy pełny
Europie. Ponadto po raz drugi z -Kowalik, Angelika Cichocka, Sofia W zeszłym roku sportowe wy- chcieli zakupić bilet dopiero przed minutowy program imprezy.

Nasi na Igrzyskach Pomorzanin się
które w tym samym roku odniosło
sromotną klęskę, nie mając żadne-
go reprezentanta podczas Igrzysk w

wzmacnia
Soczi. Z roku na rok, z zawodów na
zawody nadzieja rosła, aż 1 kwiet-
Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew będą reprezen- nia 2017 r. stała się rzeczywistością.
tować Polskę w trakcie zbliżających się Zimowych Właśnie tego dnia, podczas Mi-
strzostw Świata w Helsinkach, para
Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu reprezentująca MKS Axel Toruń
zakończyła rywalizację na czterna- Zasiadający na fotelu lidera piątej ligi zespół wiosną
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk stym miejscu, co oznaczało wywal- chce pokazać się z jeszcze lepszej strony
czenie dla naszego kraju kwalifika-
cji olimpijskiej. Drużyna Pomorzanina Toruń w ligach wyższych, nawet o dwie
- Często wracamy do tamtego wróciła do treningów. Śmiało klasy rozgrywkowe. Mogę już zdra-
dnia. Euforia była ogromna – wspo- zmierzający po drugi awans z rzę- dzić, że w rundzie wiosennej nasz
mina trenerka olimpijskiej pary du zespół ma być dla rywali jesz- zespół będzie reprezentował Piotr
Sylwia Nowak-Trębacka. – Natalia cze trudnejszym przeciwnikiem Murawski, który ostatnio był czoło-
i Maksym pojechali wtedy na 150% niż dotychczas. wym zawodnikiem Victorii Lisewo,
swoich możliwości, bezbłędnie czyli drużyny, która plasuje się bez-
realizując założenia. Radość tym Piłkarze z grodu Kopernika po pośrednio za nami w ligowej tabeli.
większa, że najlepsze wyniki w se- raz pierwszy na zajęciach w nowym O pozostałych transferach będzie-
zonie udało się uzyskać podczas roku spotkali się 15 stycznia. my informować w momencie osią-
najważniejszego wydarzenia sezo- - Na początku skupiamy się gnięcia porozumienia z klubami,
nu, kiedy te emocje na pewno są przede wszystkim na przygoto- których piłkarzami jesteśmy zain-
duże. waniu fizycznym – mówi Dariusz teresowani. Nie ukrywam, że chcę,
Od tego czasu para jeszcze in- Durda, trener Pomorzanina Toruń. aby kadra liczyła 23 zawodników,
– Będziemy trenować cztery razy w więc istnieje spore prawdopodo-
tensywniej pracowała nad swoimi tygodniu, a od 7 lutego wejdziemy bieństwo, że czekają nas nie tylko
układami. Dobrą dyspozycję Nata- w cykl meczów sparingowych, któ- transfery „do” klubu, ale również
lia i Maksym potwierdzili na stycz- re będziemy rozgrywać dwa razy w „z”. Tu jednak jeszcze konkretne
niowych mistrzostwach Europy tygodniu. Mamy zaplanowanych decyzje nie zapadły.
w Moskwie, gdzie zajęli dziesiąte aż dziewięć spotkań kontrolnych, Pomimo teoretycznie dużej
miejsce. Teraz przed nimi ostatni a naszymi rywalami będą m.in.: przewagi, w postaci siedmiu punk-
występ w naszym kraju. Dla pary Cyklon Kończewice, Wisła Nowe, tów, nad wspomnianym zespołem
będzie on wyjątkowy, bo zaprezen- Sparta Brodnica, Legia Chełmża Victorii trener Dariusz Durda nie
Dla olimpijskiej pary z grodu Kopernika miejsce w pierwszej tuje się przed swoją toruńską pu- czy Chemik Bydgoszcz. uważa, aby losy awansu były już
dziesiątce będzie ogromnym sukcesem. blicznością podczas Gali Łyżwiar- Zimowy czas przygotowań daje rozstrzygnięte.
stwa Figurowego w ramach Mentor nie tylko możliwość sprawdzenia - W każdym z pozostałych 15
Toruńska para będzie jedynym we wrześniu 2014 r. pod czujnym Cup 2018, która odbędzie się już w swojej formy w sparingach, ale spotkań nasi rywale będą chcieli
biało-czerwonym akcentem w łyż- okiem byłej wicemistrzyni świata najbliższy weekend. Do Pjongczan- również pozwala na dokonywanie utrzeć nosa liderowi – uważa. –
wiarstwie figurowym. Do Korei juniorów Sylwii Nowak-Trębac- gu Natalia i Maksym wraz ze swo- roszad w składach poszczególnych Musimy być na to gotowi i stawić
Południowej polecą spełniać swo- kiej. Bardzo szybko pokazali swój im sztabem szkoleniowym wylecą drużyn. Tych także nie zabraknie w temu czoła. Chcemy udowodnić,
je marzenia i choć nikt nie uważa potencjał, zdobywając mistrzostwa po ślubowaniu olimpijskim w po- klubie z siedzibą przy Szosie Cheł- że nie przez przypadek jesteśmy na
ich za faworytów do medali, oni Polski juniorów i seniorów. Być niedziałek 5 lutego, zaś ich występy mińskiej. pierwszej pozycji i jak najszybciej
śmiało mogą stwierdzić, że swój może już wtedy pojawił się mały będzie można śledzić 19 (program - Planujemy wzmocnić kadrę, a zapewnić sobie końcowe zwycię-
sukces już odnieśli. promyk nadziei, że to właśnie Na- krótki) i 20 lutego (program dowol- nie uzupełniać ją – twierdzi szko- stwo w rozgrywkach. Bez wątpienia
talia i Maksym będą ratunkiem dla ny). Trzymamy kciuki! leniowiec Pomorzanina. – Będą to nas na to stać.
Wspólne treningi rozpoczęli polskiego łyżwiarstwa figurowego, (KŻ) zawodnicy, którzy mają przeszłość (KŻ)
Tylko Toruń . 2 lutego 2018

Centres d'intérêt liés