Vous êtes sur la page 1sur 9

Page 1 M547 (2)

10 20 30 40 50 60

-
-
- - - -
- - - -
- - - - - - x x
- - - - - - x x
- - - - - - - - - - x x
- - - - - - - - - - x x
- - - - - - - - - - - - - - x x - x x x
- - - - - - - - - - - - - - x x - x x x
- - - - -  -  - - - - - - - - - S S - - - - x x x x x - -
- - - - -  -  - - - - - - - - - S S - - - - x x x x x - -
- - - - - -     S - - - -  S S - S S - - x - - - - x x -
- - - - - -     S - - - -  S S - S S - - x - - - - x x -
- - - - - - - - - -     S S S  S S S S S S À S S - - - x - - - x -
- - - - - - - - - -     S S S  S S S S S S À S S - - - x - - - x -
- - - - - - - S - - - -     S   S S S  S S S S S À S À x - - x x - - -
- - - - - - - S - - - -     S   S S S  S S S S S À S À x - - x x - - -
- - - - - - - S - S - S S  - S S      S   S S S   S S À À S À - - - - - - -
- - - - - - - S - S - S S  - S S      S   S S S   S S À À S À - - - - - - -
- - - - - - - - S S -   S  S          S   S  S S S À S À - - x - x x -
- - - - - - - - S S -   S  S          S   S  S S S À S À - - x - x x -
- - - - - - - - - S S  S    S       S   S S   S S  S S S S À À x x x - x x
- - - - - - - - - S S  S    S       S   S S   S S  S S S S À À x x x - x x
- - - - - - - S S  S    S       S    Å   Å S  S S  S x À x x x x x x x
- - - - - - - S S  S    S       S    Å   Å S  S S  S x À x x x x x x x
- - - - - - -  S       S    S  S     Å  S Å  S S À À À À x x x x x x
- - - - - - -  S       S    S  S     Å  S Å  S S À À À À x x x x x x
- - - - - - - - S S S   S S    S         Å Å   Å S  À S À x x x x x
- - - - - - - - S S S   S S    S         Å Å   Å S  À S À x x x x x DDN
- - - - - - - - - - S -  S S S S S             Å  Å Å À  À À x x x
- - - - - - - - - - S -  S S S S S             Å  Å Å À  À À x x x NDDDDx
- - - - - - - - - - S S S - S S S S S          Å Å Å Å S S S À S À x
- - - - - - - - - - S S S - S S S S S          Å Å Å Å S S S À S À x ÀNxxxDDD
- - - - - - - - - S - - - - - - S S S  S           Å   Å S S À S À À
- - - - - - - - - S - - - - - - S S S  S           Å   Å S S À S À À xÀNxxxxxDD
- - - S S S - - - S - S S S - S S S               Å Å  À À À À À
- - - S S S - - - S - S S S - S S S               Å Å  À À À À À xÀNNxxxxDDD
- - - - S S - S S - S - S - S S - S S -                Å  S
- - - - S S - S S - S - S - S S - S S -                Å  S xzzzxÀNxxDDDDD¤
- - - - S  S S S S S - S S - S S S                   
- - - - S  S S S S S - S S - S S S                   æ xÀÀÀÀzÀNxxDDDD¤¤

- - - - - S S     S S S S S - S -                 
- - - - - S S     S S S S S - S -                  æNxxÀSSÀÀNNDDDD¤¤¤¤
- - - S S S S       S S  S S S                 
- - - S S S S       S S  S S S                  ææxxÀSSSSÀNx¤¤¤w¤¤ww
- - - - S -  S          S S S                
- - - - S -  S          S S S                 ææINxxSSSSÀÀNxx¤w¤wwwN
- - - - - S S             S               
- - - - - S S             S                æIIIINxxISÀSSÀNx¤wwNNNNN
- - - - S S - S  S                        
- - - - S S - S  S                         æIÀÀIzNNxNSÀÀSD-NNNNNNNNÀ
- S S - - - S S S S S                   
- S S - - - S S S S S                    æIIIÀÀÀÀÀæNNNDNSÀÀDD--NNNN-ÀÀ
- S S - - - S S  S S                  
- S S - - - S S  S S                   IæIÀÀÀÀÀÀzzæNNDwIÀÀÀÀDD--------
- S S - S S S S S                
- -
- S S - S S S S S                
S S S S S S S S S S S            
ææææIÀD    
ÀæzææNwwwNIIÀÀDDD----DD
- -
- - -
S S S S S S S S S S S            
S S S S S S S S S S           
æææIIÀÀD --    
À"zææNwwNNIIIDÀDDDDDDD
- - - S S S S S S S S S S           
- S - - - - - S S S S S - S S           
æIIIÀDDDD-N   
æ""wæDDwDNNNIwDDDDDD-D
- S - - - - - S S S S S - S S           
- - - - - S - S - - - S - S           
IæÀNDDÀDÀN¤w   
""wææDwwDwææwwwDDD-D¤
- - - - - S - S - - - S - S           
- - S - - - - - S - - S S           
ææÀNDDÀNNNNN  
"""wwÀ"æ  
wæ âæææwD¤D¤À 
- - S - - - - - S - - S S           
- S - S - S S - S S - S S S  S      
zæÀNDÀÀ--NNNw¤ """wwÀ""   
ââuââæDS¤À-
- S - S - S S - S S - S S S  S       zzÀÀNNDÀÀDD--Dw 
""wwzÀ"   
âuuNNNNNNÀÀÀ
  - S - - S S - S S S        
  - S - - S S - S S S        
- S S    S S S S          
zzzÀNNNSSÀÀ¤À-ww 
"  
zÀ""  
uuuNNNÀÀÀÀÀÀÀ
- S S    S S S S          
- S - S S      S         
zzzNNNS¤¤¤¤À¤wz 
D¤âzÀ""  
uuNNÀÀSSS   

- S - S S      S         
- -  - S S    S         
zSSNSS¤ww¤À¤¤zz----ââzzÀ  
NNSSSS    
ÀÀ--
- -  - S S    S         
- S   - S            

zzSDD¤¤ww wwÀzz-DD¤uâzzÀ" æ  NNS   DDD-ww
- S   - S             ææS¤w¤¤w
- - - S S S           A  
 
wÀÀzzD¤¤uuâ wÀÀ   
NN  
SS--DDDDÀ
- - - S S S           A  
- - - S    S      A A  A 
zS www   
ÀÀzz  
uuâuâwzÀ wæâ    
NNI æSS-DDDDNN 
- - - S    S      A A  A 
- - S S S   S     A A A  A A
zzNw w   
zzææ   
â âwzÀ   
æâ NNNwIææN-z-xDDNNN
- - S S S   S     A A A  A A NNw
- S S S   -     A A A A A A A A
 
""   ææ 
ww" 
"wâuNNwwIææSNzD---¤DNN
- S S S   -     A A A A A A A A
- S S S - - A A A A A A

¤w "¤¤""  wwwzz 
""wââuNww  
SNNNz-D-D¤¤DN
- S S S - -
S - -
NNNNNN A A A A A A
A
ww  
¤¤   
" " 
zz 
" wââNNI   
SwNNzzDDD¤¤D¤ª
S - -
- -
NNNIIIINNNN- ww A   
¤ "  
"""   
" " æââuNwI SSNqzDD¤D¤¤qªqª 
- -
- -
NNNIIIÀIIÀNNN-w  NN  """    
"""  
ææââuuNIw NqqqD¤¤¤wwwqqªò 
- - ---NIIIÀÀÀwwN--ww NNN    " "      
ææ â âuNIIwwDqq¤¤¤¤wwwªqª••
N---NNNNIISÀÀÀwwww  NNNNNNuuuuu   ""       âuuNI¤wwDNNqqqNNNòªª••ó
NNNNNNNNNSSSSSÀÀÀÀNNNNNNNNNNuuuu    "   ââuuNI  ¤wD¤DNNNNNN¤NN••óó
NIISSNNNNNDDDSSSSÀ--NNNNNN--NNNuuuu   uuuuuN   ¤¤¤D¤DNNN-¤ò•••¤¤¤
NNIIISIDNDÀDDDÀÀÀ--ÀÀÀN---ææææ-NNuuuuuuuuNwww   ¤DD   --¤ò••óó  ¤¤
NSSIIISIDNNÀÀDDÀ-----À--SææIIææ--NuuNNNNNww¤¤ww    ww¤¤ò••óó   òò
S-NNSIDDDNDDÀÀDÀ--ÀÀÀÀSSIIIIIIIææ-    ---N-¤¤¤¤¤www¤¤¤¤ò•óó   sòò
---IIDDDDD¤¤DDÀD--ÀÀÀÀIIINNI--IIIæ      ---¤¤¤DDww¤¤  wòò•ó   suuò
--II--DÀÀÀÀÀÀÀ----ÀÀÀIINNNNNI---IIIII   -S--¤DDDw¤DDD   ò•  NNNNNó
-ISS--ÀÀÀwwwwÀÀÀ-ÀIÀÀDNNDDDDÀÀxxxxI   ----SSN¤Dw¤DDDDw   NN--NNNN
SII--À¤¤¤¤wwwwÀÀÀÀI¤DSNDDDDDD--xxxxxx-ÀS-SSNwDDDDDDw   N--IN-NNN
SI--¤wÀÀ¤¤¤¤¤wwÀÀI¤DDSDD¤¤¤D--ÀÀwwwxÀxÀSSS-N¤w  DDDw     IN-Iæ-NN
SS--¤wNS¤Sw¤w¤DÀI¤DDSD¤ª¤¤ª¤DD-ÀÀIwxxÀÀÀSS-NÀÀ    w   IIIINNIIæNN
S-¤¤¤¤NSS¤DDD¤DÀI¤DDD¤¤òªªò¤D-DÀxxIw  x-SS-NÀÀÀ¤  ¤¤IIÀIIII¤¤wæNx
S¤w¤wNNS¤DDDND¤ÀwINòD¤ò•òªòª¤D-ÀÀÀxI  NNS-NÀÀÀxxxx¤IÀÀÀÀ-¤¤¤w¤-N
¤¤wwNNSSDDDDN¤¤IIwòN•D¤•ò•••ò¤DÀÀÀINI  N-NÀÀÀxxxD¤¤¤IÀÀÀ-¤Dww¤¤N
¤¤wwNS-SDDD¤ò¤¤¤IwòNN••¤•óó•ò¤DÀÀI  NIæNSSIÀxxDDDDD¤¤¤ÀÀ-D¤w-¤¤ 
¤D¤NNS--DDD¤òòò¤òòòóN-•óó•óó-DÀÀÀI  NææNNIwÀÀxDD¤D-D¤ÀÀI-DDww-¤w
âD¤Nw  S-DDNNòò•òòòó•N-•  óó   --ÀÀI   NæN  NIwÀxDD¤¤-D-DÀI--D¤ww-D¤
ââDNw  DNNDD¤¤òó••óóóN-•óuóuu  --I   NæNN  NIwDD¤¤¤æDzzIIN-DDDwwND¤
âââNN  DN¤¤xD¤¤óóóóDN-•óuu  uuu   INNNNN  âNNIw¤wææzzzææN-DD¤¤wNN-D
âæ¤DNw  D¤¤xxDDòóuDDN-óó   uNNNNNNNNNww  âNNNwwææSææææN-D¤D¤wwNNN-
âw¤NN¤www¤¤xxDòuóDN-ó  suuNNNNxxxxwww   âNNNNNx   SSNN-D¤D¤¤wwNNN-
æw-NNN¤wò  ¤¤NDNNuuNNssNNNNxxxxxxxww    NNSNNNNx  SSSDD¤¤¤¤wwææNNN
 æ--NNNòww   ¤¤--NuwNNNNDNDxxxx¤wwD    âNN·SNNxx  wS¤¤¤¤wwwwæææ  NN
  æ--NNN¤ww   ¤¤-NN  wDDwwDDxxD¤DDD     âN-··Sxxxxwwwwwwwæææææwæ  N
æ  æI---NNNNw      N   ww   DD¤¤¤DNN¤    âN-····SxxxSSææwææææææææwwÀ
æââæIII-NNNN       N     NNNNNNNNS     N-·····kkxxx  S¤wæwæwææwwDww
æ w æ â  æ æ I - - N N N    w w w    N N - N N - S S S     - - ' · ·  · · k k k k ÄÄ x  ¤ ¤ w w w æ æ w w D D w æ
æ w æ    æ I I I - - - N    w w w  N - - N S S S S S     - â â ' ·   - · k k ÄÄ k 1 S  I ¤ ¤ w æ w w w I D w z z
w w w      D D I I I - N N     N N N - S - S N S  S - - - â â ' ·   -  · · k k ÄÄ k S  I I ¤ w w w I I I w z z z
DDww      DDD-I-NN   NNN----NSSS-  ââæâ'·     ·  kk11S  II¤wIIIIDzzzz
D D D  w w     D D - D I - - N N D N - N - - S S S S S  â â æ â â ·  - -     k k ÄÄ 1 S S  I I I I I I D z z z  
D - S D        D D S S w - D D D D - - S S S w w    â æ æ æ S S - -    N N k k ÄÄÄÄ 1 S S  I   D z      
- - S S S w w w   æ w w w   w - - - S S S w w    j j æ æ S S - -      N k ÄÄÄÄ 1 1 1 S     D     ã   
- - - S w  w   æ      w S w w w w   m m j ä ä ä S S     S  S N k k k ÄÄ k ÄÄ S S S   D ã ã  ·  · ã  
- - S S w æ æ æ æ æ æ æ j      j j m m Ý ä ä S S S  S S S S S S N k k k 1 k 1 1 S S S S · ã ã  · · ã  ·
-- - - S S   æ z z z j j j  j j j m m Ý ä ä ä S   S k k k S S k k k k ÄÄ k ÄÄ 1 ÄÄ S S · · ã   ã     ·  · · · ·
- - D D - - S S S      z z z z j j j m m m Ý ä ä ä S S S S S k ÄÄ k k k k k ÄÄkkkk k 1 k 1 ÄÄ 1 1   1 1     · }} · }}}} · ãã
D D I I I æ æ æ   u u u u   z z z z j m Ý Ý ä ä ä S S S S S S k k ÄÄÄÄ k ÄÄkkÄÄkkkkkkÄÄkkÄÄÄÄ k ÄÄ 1 1 ÄÄ  ã   · }} · }}}}}} ·
D I æ æ j j æ â â â â â â u u â  S S z z ä ä ä ä S S S S S S S k k ÄÄ k ÄÄÄÄkkkkÄÄÄÄÄÄkkkkÄÄ1111ÄÄ 1 ÄÄ11  ã · · · }}}}}}}}}}}}

(4) (5)
Page 2 M547 (3)

70 80 90 100 110 120

x
x
x x
x x
x
x
x x x x - -
x x x x - -
x - - x x x x x - - - - - - - - - -
x - - x x x x x - - - - - - - - - -
x x - x x x x x x x x x x À - Å - - - - -  S S S - - -
x x - x x x x x x x x x x À - Å - - - - -  S S S - - -
- x - x x x x x x x À x À x - ä Å - Å - - - -   Å S S S Å S S S - - - -
- x - x x x x x x x À x À x - ä Å - Å - - - -   Å S S S Å S S S - - - -
- - - - - x x x x x x À x À À z x À À À - ä Å W - Å Å - Å  -  · Å Å Å S S S S - - - -
- - - - - x x x x x x À x À À z x À À À - ä Å W - Å Å - Å  -  · Å Å Å S S S S - - - -
- - - - x x x x x x x x À À À À À z z z z À À À ä ä Å W Å - Å Å Å    · · · Å Å · · Å Å Å S S Å S Å - - -
- - - - x x x x x x x x À À À À À z z z z À À À ä ä Å W Å - Å Å Å    · · · Å Å · · Å Å Å S S Å S Å - - -
x x - x x x x x x x À À w z z w z z æ z z z ä ä ä z å W W Å Å W Å Å  Å Å { - - å · Å · · ' · Å Å Å Å Å S Å S - - -
x x - x x x x x x x À À w z z w z z æ z z z ä ä ä z å W W Å Å W Å Å  Å Å { - - å · Å · · ' · Å Å Å Å Å S Å S - - -
- x x x x x x x À À w  w w w z æ æ   æ z z z z æ u å å W W W W Å Å Å Å Å  { { - - A å · · ' · W W Å Å Å S S Å S S - - -
- x x x x x x x À À w  w w w z æ æ   æ z z z z æ u å å W W W W Å Å Å Å Å  { { - - A å · · ' · W W Å Å Å S S Å S S - - -
x x x x x À x À x w  æ æ æ æ        æ æ æ u u   å W W Å   { Å { { { { · - · A å ' å ' · W W W Å S S Å S Å - - - - -
x x x x x À x À x w  æ æ æ æ        æ æ æ u u   å W W Å   { Å { { { { · - · A å ' å ' · W W W Å S S Å S Å - - - - -
x x x x À À À À w w  u u u u u u u  u  u  u u  u  å å ' W { { Å { { { Å { · - · · A å å ' · · · W Å Å W Å Å Å S S S - - -
x x x x À À À À w w  u u u u u u u  u  u  u u  u  å å ' W { { Å { { { Å { · - · · A å å ' · · · W Å Å W Å Å Å S S S - - -
À w   u u ï u u u u u ï  u u   u  å å ' ' · { Å Å Å { { { · · A å å A ' · · W { Å W W Å Å Å S - - - - S
DDNNNN À w   u NNN u ï u u u u u ï  u u   u  å å ' ' · { Å Å Å { { { · · A å å A ' · · W { Å W W Å Å Å S - - - - S
u u ï ï ï  u   k   k k å A ' · · · · Å · { · · A å A A ' · å · · { W W Å W Å Å S Å S - S -
DDxxxNNNN NNNNNNN u u ï ï ï  u   k   k k å A ' · · · · Å · { · · A å A A ' · å · · { W W Å W Å Å S Å S - S -
u k k k k   k  k k  k  A ' ' · · · ' ' ' ' A A å ' å å ' · · { { { W W Å Å Å S S - - S
DDDDxxxNNNNNNN-NNN u k k k k   k  k k  k  A ' ' · · · ' ' ' ' A A å ' å å ' · · { { { W W Å Å Å S S - - S
k k k k k k k k    A ' A A ' ' A   A A å å ' å ' · { { { W Å W W Å Å Å Å - - S
xDDDDxxxxNNNNN---NNN-N k k k k k k k k    A ' A A ' ' A   A A å å ' å ' · { { { W Å W W Å Å Å Å - - S
k k k  k k   A A A A A     A å å ' ' ·    { { W Å W W Å Å - - S -
DDDDDDxxxxxxNN ---N-NNNNNN  k k k  k k   A A A A A     A å å ' ' ·    { { W Å W W Å Å - - S -
k k k k k k k   k k k k k  å ' · ·   { { { { W W W W Å Å - - S S
DD¤D¤DDxxxxNN     --------NN NN
k k k k k k k   k k k k k 
k k k k k k k k k k k
å ' · ·   { { { { W W W W Å Å - - S S
å å · · { { { { W { { { W Å Å - - Å Å Å
D¤¤¤D¤xxxxNNI I    
-S -----N  k k k
NNNNNN
k k k k k k k k k k k
k k
å å · · { { { { W { { { W Å Å - - Å Å Å
å { ·  { { W { W W W Å Å Å Å Å Å Å
¤¤¤¤wwNNNNNzÀÀII S SSS-À-N   NNNNN
k k k NNNÀÀÀÀNNN
k k å { ·  { { W { W W W Å Å Å Å Å Å Å
{ {     W W Å W Å Å Å Å Å W Å
¤wwwNNNNNqÀÀzzIISIÀSSSÀÀ-NNNNNNNNNNNNÀÀzzzÀwNNN { {     W W Å W Å Å Å Å Å W Å
   W Å Å W W Å W W Å
wwNNNNNÀÀqqqzzISIIÀSÀSDÀNSNNNNNNNNÀÀÀÀzzzNNææ--- --      W Å Å W W Å W W Å
  Å Å Å W W Å W W
NNNNÀÀÀqqqDzzzIIzÀÀÀÀSÀDN-INNNNÀÀÀIIII-NNNNwææ -  
---   Å Å Å W W Å W W
Å Å W W W W W  
NNÀÀqqqqqNzzzzIIzDDÀÀÀDNN-I-NNNNwIq-----NNwwææw    
SS-- Å Å W W W W W  
Å Å W     
-ÀÀ--DqDzNzIIIzz¤DDÀÀÀÀNNzII-NNN-wqqq--N--NwwææwI IDÀS-ä  Å Å W     
Å { {    
---DDDDz¤¤NSIIzz¤¤DDÀÀÀNNzII--NNN-¤qqqq-wwNNwæææwIwDDÀS-ä Å { {    
Å {  A  
-DDDSD¤¤¤NSzIII¤¤¤¤DDD¤NNIIII--NN-w¤qq-wwzNN wæwwwwqDÀÀÀää  Å {  A  
Å { A k 

DDDS¤¤¤¤NSII I¤ww¤¤¤DD¤NÀzzIIS--NN-w¤qwzzzzNN   
wwwwqqDÀÀää Å { A k 
Å { { k k
D-D-D¤¤¤SIII  wwww¤¤¤D¤N-zÀzIIS-N-Nw¤¤¤zzIINNN  
www¤¤qqDÀ-ä Å { { k k
Å  A k
-D¤¤ÀÀ-wwSI    
w wwòwò¤ò-zÀzzzISS-N-Dw¤zzzDIxNNNN ww¤qq¤¤À-ää  Å  A k
 k k
D¤ÀÀÀ----   w   wwwwòò¤ò-ÀzzÀzSS-S--xD¤zDD¤IxxNNN  
w¤¤¤DDDÀ-ää  k k
Å  k
  
¤À---------- DD wwww ò --ÀÀzzzDD--DÀxDDD¤¤xxNNNNN   
¤w¤DDÀÀ--ä Å  k
ÀÀÀ--ÀÀ----------D  w   ò  -ÀÀÀzID-DDDÀDxI¤¤w¤Ix-xNNN  ww¤ÀÀÀÀ--äzää
ÀÀÀSSÀÀÀÀÀÀÀ--À----      -ÀÀzÀIÀDDDÀDÀxwI¤ww¤II-x-N  w¤ÀÀÀDÀDx--zä
 SÀÀÀ----ÀÀÀÀÀÀÀNNNNN    --ÀÀÀIzÀÀÀDÀÀx  wwwwwxIIx--wwÀÀÀDDDDD  x  z
À----wwww--ÀÀÀÀÀÀÀÀNNNu  -À-ÀÀIIÀÀÀÀDÀD  wIwwxxII---w¤ÀÀÀqNNDDD   z
-www¤¤¤¤www¤w-ÀÀÀÀSSNNN---À-ÀSIIzÀÀDÀxD  wIwwIIÀÀ--¤qÀqqNNNNNNÀÀ 
DDÀÀwwww¤¤¤¤ÀwwwSSSSSSSNNN-SSSIIzzÀÀÀÀD  wwIIIÀIÀ--¤qqNNNNNNNNNNN
DNNÀNÀÀÀwò¤ÀÀÀSSSÀSSSSSSS-N-SSæIzIzÀÀÀDD  wwIÀÀÀIN--NNN-NN----IIÀ
NNNNNNSÀÀòò¤w¤ÀÀÀÀÀÀSÀÀSSSÀN-S-ææzIzzÀ¤D  wwwIÀÀIINN-NIIS-NNIIÀÀ-
DNNÀÀNSzSÀòòò¤¤¤¤ÀD--SÀ-SSS-N-NIææzzzzÀ¤D  wwwIÀÀII-NIIIIS-NNIII-
¤DNÀÀSSSzzÀÀ••òò¤DSD--S-ÀÀSS-NSIâææzIzÀ¤D   wwIwIIIIÀÀISIS---NNII
D¤ªq¤¤òòòzzÀóó•òòòSD-----ÀÀÀ-N--zâææIzzz¤D"  wwwIIwIIIIIISSIISSSI
ªqª¤ªò¤¤Dó•óóDDó•òwSD-D--ÀÀÀ-NNN-zââææII¤Ds"   wwwwIIwwwIIIwwIII"
qªòò•ªª¤¤D󤤤¤DD•DwSDDD--ÀÀNSkw-NN-ââæIID  s  "   wwI      wwwIIÀ"s
ª••ò•••ò¤¤D••òò¤¤•NDwwDD--ÀÀNSkkw¤IN-SâæI¤Ds"   "w      www     ss"
••ó•óóó•ò¤¤D•òòò¤¤NNDwwSÀ-ÀN-Sækw¤q  I-SSæI¤ss  ""    IwwIIIssss"" 
•óóó   óó•ò¤¤D••òò¤NDÀDwSSÀÀNæSSkw¤¤q  IISII¤ss  "    "w  æ  "ss"""   
¤¤¤  uu  óóò¤  DN•òò¤NNÀÀSÀSÀÀNææSæwwq¤q  IIS   ¤ss      ææ"""ææ    æææ
 ¤¤¤¤uu¤óóó  qN•òò¤óND¤ÀÀÀÀÀÀææS  kww¤qq  qSæ   sss   ææ        æææ   
 òò¤¤¤¤¤•ó  qNqqò¤ó•N¤¤¤ÀæSSÀÀæ   kkkkq¤qqzzæ    I       AAAs      ss
sòòò¤¤òò•   NqDDò¤ó•Nww¤ÀææS  À   kkkkkkqq¤zqzzâââââââAAAåååsssss  
uuòòò   •  ¤Nq¤D¤¤ó•NDw¤¤ÀææS   -  kkkkåââqâqqjsI   âââ  æææææååss    
N N ó ó  • • •  q D ¤ ª ¤ N N N N - w w ¤ - À æ æ    -  k k k k k å â â â â â â s S I      æ æ æ    s "     kk
NNNDó•ò  qqqª¤NN-N-Dww¤Àææ     -kk  kkkåææâââââsSSII  æIS   """"""      
N N N N D • ò ò ª q ª ª N N - - - - D w ¤ ¤ À æ æ    - N k k  k u k å  æ æ æ â â â â  s S I I I S S   "   " kk     kkkk
- N N N N ó • ª ò ª ò N N - D - D D w ¤ w À æ æ æ   - N · · k k  u k k å  æ â æ   â â â s s S S S   "    kkkk   kkkkkk
æ N N N N N ó • • ò • N - D - D D w ¤ w ò À æ   - - N N u · · k k k u k k å  æ z æ w   â â s s s S   "    z â   kkkkkk
æ N x x N N N N ó • D D D D w w w w  ò N w æ  - - - N N u m   S k   k k   æ z w z w    â â      w w w z â   kkkk
¤ - N x x x w N N N N ¤ ¤ ¤ w   • • N w    - N N N u u m S S - S    u k   æ z w z w z        w w z z z â   qq  
¤ ¤ N N N x x w w w N N N w   • • N w w   - N N N  u m q æ - - - S S u u k k k  æ z z z À z z z  w w w w z z À z â     qq
¤ ¤  w x x x x x w w w N N N N N N w w â  N N N w  u u q m S - - - - -  u k k k k k k k z z À À z z z z z z z À z z z kkkk  
- ¤ w    x x x x x w w w   w w w â â N N    u u q m æ ã - - S - - -  k k  k k k k k â z z À À z À À À À À z     kkkkkk
- D ¤ w    w w       w w w -  N N    w u q u m ã   S - S S -  k k k  ï  k k ï ï â â À À À z z z kk     kkkkuuqq
N D ¤ w w   ¤ ¤ ¤ w w   w ¤ ¤ -  w N    w w u u q ã ã    - S    k ï   ï ï ï ï ï ï ï â â â â â â kkïïïïïïkkkkqqqq
N - D ¤ w    ¤ ¤ ¤ w w w ¤ ¤ ¤ D S S N    w z z u q ã     S    k ï ï  u u ï u u u ï u u u u â ïïïïïï u ïïïïïïkkqqzz
N N - ¤ ¤ w   q q ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ q D D S N   w z z À q ã        · · ï ï ï u  u u u u u u u u u u u u u u u ïïïïkkuuqq
N N - D D ¤ w w  q q q ¤ ¤ q q D D D À N   z z S À q ã      · · · ï ï ï u u   u   u u u u u u u  u u u ïïkkuu   --
N N N - D D D D w  D D q q q D D À À À   æ w S S À æ       · · · ï ï ï u u     u u    u   u u u ïïïï   qqqq--
k q q - -
 N N N N - D D D D w D - - - q À     æ æ æ S N N æ      · · · ï ï u ï u   z z z æ       u u u uk q q - -
æ  N N N N - D D - - -        æ æ w æ - - N æ ·     · · · ï ï ï u u u u  æ æ æ æ æ  u u  u u u  kkuuzzzz--
w w À  N N N - - - -   æ æ  w w æ w w z z - N å ·     · · k k ï ï u   u u u u u u u u u u u u  u   zzzzxx----
D w w À z z z N N æ æ æ æ æ w w w w w w z À z - N å · · ·   k k k ï u u u u  u u u u   u u u u æ  u u  zzxxxx--SS
D w æ - À À z z w w æ w w z w z w w z z À z z N N å · ·   · k k ï u u    u    u u   u u u u u u  zzzzxxxx--SS
w z z - - À À z z z z w z w z z z z À À z z - N å ' · · ·  k k k ï ï u u u u   u        u u   zzzzxxxx--SSSS--
z z z - z À À · z z z z À À z À À À À z · · å å ' · · ·  · k Ä k k ï ï ï u u u u u u u u   u u u   zzzzxxxxxxSSSS-- ----
z z z   z z À · · · z z À À À À À · · · å å ' ' · ·   k k k Ä k k k k ï ï u u u æ æ  u  u    u u zzxxxxSS--SSSS--
z      z À · ·  · · z z z · · · · å å å ' ·   · k k   Ä Ä  Ä k k k u u u u u u u u  u u u q xxxxxxSS--SSSS ----
x x - - S - - -
        À · ·   · · · · · · · å å ' ·  · · k    A   Ä  Ä k k ï u u u u u u u u u   q x xx----S------- -
    ã   A   ·     · · · · å å ' ' ' ' ·     A     Ä  Ä k ï ï  u u u  u     À q x-- - -w- -D-D-- - -
ã    ã  A  A  A      · · · å ' ' ' ·      A A  Ä   Ä Ä Ä Ä ï u u u   u     z À q-    w  D D - - -
ã  ·    ãã  A A A A A   · · ·   ' '      A A A A  A Ä Ä Ä Ä Ä ï u u u        z À À q   ww   wwww   wwwwDD
· · ·     ãã A  A A A A · · ·            A A     Ä Ä  Ä Ä u     w  w  z z ä À q     ww   ww       wwDDDD
} ã ã ã ã ã z  æ w  w     
} ·ã ã ã ã ã A  A A  A A     Ä   Ä    } ã    A A A    Ä Ä Ä 1 q  w   w  z z À À q qz  æ w  w     
} } } ã ã ã ã ã 1 z   æ æ w æ D ä D D
} } ·} ã ã ã ã ã A   A  1 Ä Ä Ä  Ä Ä   } } ã }     A  A  Ä Ä  1 q q   w z z z z À À À ä Ýz   æ æ w æ D ä D D
} } } } } ã ã ã ã ã 1 1 z  æ æ æ æ D ä ä D D
} } } } } ã ã  ã  ã ã   A1 1 Ä Ä    J ã ã Ä Ä }     A    Ä 1 1 q  w w z z z À À À ä ä Ý Ýz  æ æ æ æ D ä ä D D

(5) (6)
Page 3 M547

130
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - S - - - -
- - - - - S - - - -
- - S - - S - - - - -
- - S - - S - - - - -
- S - S - S - - - -
- S - S - S - - - -
- - S - S - - - S -
- - S - S - - - S -
- - S - S S - - S
- - S - S S - - S
- S - S S - S S S S -
- S - S S - S S S S -
- S S S S S - S S - -
- S S S S S - S S - -
Å Å Å S S S S - - -
Å Å Å S S S S - - -
Å Å Å S S - - - S S
Å Å Å S S - - - S S
Å W Å Å S S - S S
Å W Å Å S S - S S
W W Å W Å Å S S S S -
W W Å W Å Å S S S S -
Å W W W W Å  S S S
Å W W W W Å  S S S
W   W Å   S S -
W   W Å   S S -
   W W Å   Å -
   W W Å   Å -
    W W  Å S
    W W  Å S
A     A W Å À -
A     A W Å À -
A k   A   Å À -
A k   A   Å À -
{ k k   A W À - -
{ k k   A W À - -
 A k A k   À À -
 A k A k   À À -
 k k k k A æ À - -
 k k k k A æ À - -
Å  k k k A æ À
Å  k k k A æ À
k k æ À - À
zää k k æ À - À
A k æ À À
-zäz A k æ À À
k k A æ æ À

x zä k k A æ æ À
k k A æ À À
 zzä k k A æ À À
A k A æ À
ÀÀ  
Åä A k A æ
A k A
À
æ À À À
NNNN Å  A kkAk  A æ ÀæÀÀ À
À À
IIÀÀ Å   kAkkAk  A æ Àæ ÀÀ À
ÀÀ-À-ÀÅ 
A k k A  æ À
k k k k k æ À À À
II--À" k k k k k æ À À À
k k A  À À
NII----w k k A  À À
A k A  À À À
SSI--Sw A k A  À À À
k k A æ æ À
II"sw  kkkAAææææÀÀÀ À
À"ss æ  kkAææÀæÀÀÀÀ À
ss" æ   kkæ ÀæÀÀÀÀ À

"" 
ææ k  æ À À À
æ À
 ææ k  k  k æAÀ
ææææ  k kAkAAæ À
    k   AkAæææÀÀ
  k  A kææææÀÀ
ss
s   k   AkæAææÀÀ À "
  kk  k k A ææÀæÀÀ À
  k  k k    æ æ æÀÀ À
     
   k   æ  À
 k k k  k æ À À À
 k k k  k æ À À À
k k k k k æ æ À
k k k k k æ æ À
k k k k k æ À À
k k k k k æ À À
 k k k k æ À
 k k k k æ À
 q  q æ À
 q  q æ À
  q k æ
  q k æ
k k  k q
k k  k q
k k k k q
k k k k q
k u q q
k u q q
k q q q
k q q q
k q z
k q z
u q
u q
 - -
 - -
q -
q -
-
-

- -
- -

-
-

- -
- -
D
D
w D D
w D D
  
  
ä D D D
ä D D D
ä D D ä D
ä D D ä D

(6)
Page 4 M547 (5)

10 20 30 40 50 60
- - D D - - S S S      z z z z j j j m m m Ý ä ä ä S S S S S k ÄÄ k k k k k ÄÄkkkk k 1 k 1 ÄÄ 1 1   1 1     · }} · }}}} · ãã
D D I I I æ æ æ   u u u u   z z z z j m Ý Ý ä ä ä S S S S S S k k ÄÄÄÄ k ÄÄkkÄÄkkkkkkÄÄkkÄÄÄÄ k ÄÄ 1 1 ÄÄ  ã   · }} · }}}}}} ·
D I æ æ j j æ â â â â â â u u â  S S z z ä ä ä ä S S S S S S S k k ÄÄ k ÄÄÄÄkkkkÄÄÄÄÄÄkkkkÄÄ1111ÄÄ 1 ÄÄ11  ã · · · }}}}}}}}}}}}
I æ æ j â â â æ æ â â æ â â â â â   S z S S S S S S S S kkkkkkkkkkkkÄÄÄÄÄÄkkÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ11ÄÄÄÄÄÄ ã   ·   ·   }}}}}}}}ãã
I æ æ â æ æ æ I I æ æ â æ æ I æ I æ        S kkkkkkkkkkkkkkÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ11ÄÄÄÄÄÄ11ÄÄ11ÄÄ11ÄÄ ·     ãã}}}}}}}}ää}}
I æ À æ z I I ä I I I æ æ I I I æ I æ æ    S S kkkkÄÄÄÄÄÄÄÄkkÄÄÄÄÄÄ11ÄÄÄÄ11ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ11ÄÄ11111111}}         }}ääääää}}ää}}
À À À z I À ä S  S ä I I æ z I I I I z z ââkkkkkkkkÄÄ11ÄÄ11ÄÄÄÄÄÄÄÄ11ÄÄ1111ÄÄÄÄÄÄ11ÄÄÄÄ1111111111   11   }}   }}}}}}ää--ääääääää
- À À À I  S  S ä S ä ä ä ä z z I z S ââââââÄÄ11ÄÄ111111ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ111111ÄÄ11]]111111ÄÄÄÄ1111     11   }}   }}}}}}ääääää----ääÝÝ
- À À À     S ä S ä ä ä ä ä z S S     qqqq11jj11]]11ÄÄÄÄ1111111111]]1111]]111111   1111     ÝÝ}}   }}}}}}}}ääääääää----ääääää
â    q q 1 1 m ] ]  1 1 1 Ä   1 1 ] m ] 1   1   } } } Ý Ý } } ä ä ä ä ä - - ä ä ä Ý
â -ÀÀÀS   S  SSäääSS    q q 1 1 m ] ]  1 1 1 Ä   1 1 ] m ] 1   1   } } } Ý Ý } } ä ä ä ä ä - - ä ä ä Ý
æ â     q D 1 m m j m ] ]  1   ] ] m   m ]  ] } ]  } } } Ý ä ä } ä ä ä ä - ä - - - Ý Ý ä
æ â -À-ÀSS    SäSä     q D 1 m m j m ] ]  1   ] ] m   m ]  ] } ]  } } } Ý ä ä } ä ä ä ä - ä - - - Ý Ý ä
æ â      D q q 1 j j m m m ] m m  ] m ] ] m ] m m m m } Ý } } Ý } ä ä ä ä ä - ä - - - - ä ä Ý Ý
æ â -À---SS  SSää      D q q 1 j j m m m ] m m  ] m ] ] m ] m m m m } Ý } } Ý } ä ä ä ä ä - ä - - - - ä ä Ý Ý
æ â â
æ â â - - S   ä S S        DDDDqqqqqqmmjjjjjjmmmm}}mmmmmm]]ÝÝÝÝmmmmmmmmÝÝÝÝÝÝ}}ÝÝ}}ÝÝääääääääääää----ää--ääääääÝÝääää
æ æ â â
æ æ â â N - S  S S S          DDDDææææqqqqqqjjjjmm}}ÝÝÝÝmm]]]]}}ääää]]ÝÝmmmmmmÝÝÝÝÝÝääääääääääääääää--ää----ääääÝÝääÝÝÝÝ
I æ æ â
I æ æ â -- - S S -          DDDDDDDDææææqqqqqqjjjjmm}}ÝÝÝÝ]]}}ää}}ääääÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝääääÝÝääääÝÝääääää----ääääääÝÝÝÝÝÝÝÝääÝÝ
À I æ æ â
À I æ æ â -- -         ææææææ DDDDDDwwææææææqqqqjjjjjjjj}}ÝÝÝÝÝÝÝÝDDÝÝääääää--ääääÝÝääääääääääÝÝääääääääääääÝÝÝÝ}}ÝÝ}}}}ÝÝ
À I I æ æ æ    æ æ æ æ w  D D D D w w  æ æ  q q j q } } q Ý D Ý ä - - ä Ý ä ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý } } } } } Ý  }
À I I æ æ æ -   æ æ æ æ w  D D D D w w  æ æ  q q j q } } q Ý D Ý ä - - ä Ý ä ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý } } } } } Ý  }
À À À æ      æ æ æ w w  D D ¤ D w ¤ ¤ w   æ æ æ j æ q q Ý D Ý D Ý - ä ä ä Ý Ý Ý ä Ý } { { {   }   1
À À À æ      æ æ æ w w  D D ¤ D w ¤ ¤ w   æ æ æ j æ q q Ý D Ý D Ý - ä ä ä Ý Ý Ý ä Ý } { { {   }   1
À I I  w      w w æ  ¤ D ¤ ¤ D ¤ ¤ w w w æ æ w æ æ æ ¤ q ¤ D - - - Ý Ý Ý J J ä Ý ] ] { { 1   1 1
À I I  w      w w æ  ¤ D ¤ ¤ D ¤ ¤ w w w æ æ w æ æ æ ¤ q ¤ D - - - Ý Ý Ý J J ä Ý ] ] •••••• { { 1   1 1
À w w w æ  w w w w w w w w ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ w w w w æ w w æ w w ¤ D D D - - Ý J { 1 1 1 1
À w w w æ  w w w w w w w w ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ w w w w æ w w æ w w ¤ D D D - - Ý J ••• Ý• • { 1 1 1 1
À I I I æ I æ    w ¤ w w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ w w w w w ¤ w w ¤ D q q - q - { { 1 1 A
À I I I æ I æ    w ¤ w w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ w w w w w ¤ w w ¤ D q q - q - ••• mmmÝÝ• { { 1 1 A
À I À æ I I À I æ  w w ¤ ¤ w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w w ¤ w ¤ w w w ¤ q D q q - - W { { A A
À I À æ I I À I æ  w w ¤ ¤ w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w w ¤ w ¤ w w w ¤ q D q q - - ••ò mmmmmmÝm W { { A A
I À À I I À w I æ æ w w I w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w ¤ ¤ ¤ ¤ w w ¤ w w ¤ q q - - W { A 1
I À À I I À w I æ æ w w I w ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w ¤ ¤ ¤ ¤ w w ¤ w w ¤ q q - - ò¤ò -ÝÝmmmmÝm W { A 1
À À À À À I - À I I w I w I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w w w w ¤ w ¤ q q q - -
À À À À À I - À I I w I w I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w w w w w ¤ w ¤ q q q - - ¤¤¤òòò --ÝmmmmÝmzzz
À À À I - - À I À I I ¤ I I ¤ I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w ¤ w ¤ ¤ q D D D - 1  ã
À À À I - - À I À I I ¤ I I ¤ I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w ¤ w ¤ ¤ q D D D - ¤ò¤•ò••ò -ÝÝÝÝm 1  ã
À À - - À I I I À I I I I ¤ I I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w ¤ ¤ w ¤ q D D - - 1   
À À - - À I I I À I I I I ¤ I I ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ w ¤ ¤ w ¤ q D D - - ¤¤•ò ª DDÝÝÝÝm 1   
- - - - - I D À À À À I I I I I ¤ ¤ ¤ D D ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ - 1  ã ã
- - - - - I D À À À À I I I I I ¤ ¤ ¤ D D ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ - ¤••ªmªªmmmÝmÝmm 1  ã ã
- - - - I À D À À I À I I I I I ¤ D D ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ D D ¤ D ¤ q 1 1   
- - - - I À D À À I À I I I I I ¤ D D ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ D D ¤ D ¤ q }}••ªmmÝmmmÝmm 1 1   
- - - - - À - - À À À I À À I I ¤ D D ¤ D ¤ ¤ ¤ ¤ D D ¤ ¤ ¤ q q ã 1 1   · 
- - - - - À - - À À À I À À I I ¤ D D ¤ D ¤ ¤ ¤ ¤ D D ¤ ¤ ¤ q q Ý}ää}••òªm¤ÝÝm ã 1 1   · 
- - - - - - - À - À À À À D À I I ¤ ¤ D ¤ D ¤ ¤ ¤ D D ¤ D ¤ ¤ D ã ã ã 1    · ·
- - - - - - - À - À À À À D À I I ¤ ¤ D ¤ D ¤ ¤ ¤ D D ¤ D ¤ ¤ D ÝÝÝä •òmmm ã ã ã 1    · ·
- - - - - - D D - - - - À D D D ¤ ¤ D D D q D D D ¤ ¤ D ¤ q D q q q D - ã ã } } 1      
- - - - - - D D - - - - À D D D ¤ ¤ D D D q D D D ¤ ¤ D ¤ q D q q q D - Ý ã ã } } 1      
- x - ¤ D I D I D À - - À - D D ¤ q D q q D ¤ D D D D D q q q q - D - ä ä ä } ] ]       
- x - ¤ D I D I D À - - À - D D ¤ q D q q D ¤ D D D D D q q q q - D - ä ä ä } ] ]       
- - - x D ¤ w ¤ I I w x D - D - D D q q q q q q x D x q - D q D q D D - - ä } } }          
- - - x D ¤ w ¤ I I w x D - D - D D q q q q q q x D x q - D q D q D D - - ä } } }          
- x - D ¤ w w w D D D x x D - D q q q q q q q q q x D - - ä ä ä ä ä ä - ä  ä ä   Å Å 
- x - D ¤ w w w D D D x x D - D q q q q q q q q q x D - - ä ä ä ä ä ä - ä  ä ä   Å Å 
- x ¤ D ¤ w w w D D ¤ D D D D D D q q q q q q D x x - D x - ä ä ä Å Å Å Å Å  Å
- x ¤ D ¤ w w w D D ¤ D D D D D D q q q q q q D x x - D x - ä ä ä Å Å Å Å Å  Å
x x x x w ¤ ¤ w w w D ¤ D D D D D q x q q x q x D x x D x x x - ä ä - - Å Å
x x x x w ¤ ¤ w w w D ¤ D D D D D q x q q x q x D x x D x x x - ä ä - - Å Å äÅÝÅÅ
D - D w w w w ¤ ¤ ¤ D x D x D D x q q q q x x D x x x - - - - ä
D - D w w w w ¤ ¤ ¤ D x D x D D x q q q q x x D x x x - - - - ä äÅÝÅÝÝÝÝ
D x w w w ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ D ¤ x x x x x x q x x x x x D x x - - ä
D x w w w ¤ ¤ ¤ ¤ D ¤ D ¤ x x x x x x q x x x x x D x x - - ä äääÝÝÝÝÝÝ
x x w ¤ w w D ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D x x x x x x x x x x x x x x x
x x w ¤ w w D ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ D x x x x x x x x x x x x x x x ääääääÝÝÝ
x x w w ¤ ¤ D ¤ ¤ ¤ D D ¤ D x x x x x x x x x x x x x
x x w w ¤ ¤ D ¤ ¤ ¤ D D ¤ D x x x x x x x x x x x x x -ä-ääääÝ
x x x w D D D ¤ ¤ D ¤ ¤ ¤ ¤ x x x D x x x x x x x
x x x w D D D ¤ ¤ D ¤ ¤ ¤ ¤ x x x D x x x x x x x --äää---Ýäää
x x x x D w ¤ D D D D D D ¤ D D D x x x x x x
x x x x D w ¤ D D D D D D ¤ D D D x x x x x x - ää----ä-Ý-ä-
x x x x D ¤ D x D D D D D D D x D D x x
x x x x D ¤ D x D D D D D D D x D D x x ä-------ä---ä
x x ¤ x x D D D D D D x
x x ¤ x x D D D D D D x -- --- -ä-
x x x x x x D D D x x
x x x x x x D D D x x --- --- -
x x x ä
x x x ä - - - --
x x - ä ä } }
x x - ä ä } } -ä-
- - - ä } } } 
- - - ä } } }  --ää
- - ä ä ä ä ä ä Å }   
- - ä ä ä ä ä ä Å }    ääää
- - - ä - ä Å Å Å Å Å       ã 
- - - ä - ä Å Å Å Å Å       ã 
- - - - ä ä - ä ä Å Å Å Å Å W W ã ã  
- - - - ä ä - ä ä Å Å Å Å Å W W ã ã  
- - ä - ä ä ä ä Å Å Å W W ã ã ã
- - ä - ä ä ä ä Å Å Å W W ã ã ã
- - - ä - ä - - ä Å Å ä Å Å Å Å Å W
- - - ä - ä - - ä Å Å ä Å Å Å Å Å W
- - - - ä ä ä ä ä ä ä Å Å W Å
- - - - ä ä ä ä ä ä ä Å Å W Å
- - - - - - ä ä ä S ä ä W Å W
- - - - - - ä ä ä S ä ä W Å W
- - - ä S - S ä S S Å W W 
- - - ä S - S ä S S Å W W 
- - - - - S S ä S S Å W ] ] 
- - - - - S S ä S S Å W ] ] 
- - - - - - S S Å W W }  
- - - - - - S S Å W W }  
- - - - - - S S Å W ä } ]  
- - - - - - S S Å W ä } ]  
- - - S - W ä ä ]  
- - - S - W ä ä ]   -
- - - - - ä W } ]  
- - - - - ä W } ]   -
- - - - - ä ä } } ] 
- - - - - ä ä } } ]  -
- - - ä ä ä ä } ä } 
- - - ä ä ä ä } ä }  -
- - - - - - ä - ä ä } ä 
- - - - - - ä - ä ä } ä  -
- - - - - ä ä } ä ä ä }
- - - - - ä ä } ä ä ä }
- - - - - - ä ä } ä ä ä
- - - - - - ä ä } ä ä ä
- - - - - - - - - ä ä ä ä ä
- - - - - - - - - ä ä ä ä ä
- - - - - - - - ä - - ä - ä ä
- - - - - - - - ä - - ä - ä ä
- - - - ä ä - ä - ä
- - - - ä ä - ä - ä
- - ä - - ä ä ä ä
- - ä - - ä ä ä ä
- - - - ä - - ä -
- - - - ä - - ä -
ä ä - ä - ä ä
ä ä - ä - ä ä
- - ä - - - -
- - ä - - - -
ä ä ä ä
ä ä ä ä
ä
ä

ä
ä
ä
ä
ä
ä
-
-

- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
Page 5 M547 (6)

70 80 90 100 110 120


} ã ã ã ã ã z  æ w  w     
} ·
} }
ã ã ã ã ã A
} ã ã ã ã ã

AA Ä ÄAA }ã 1   
AAA ÄÄÄ1q w  
w zzÀÀqq           z  æ w  w     
z   æ æ w æ D ä D D
·
} } } ã ã ã ã ã
} } } } } ã ã
A
ÄÄÄ ÄÄ
ã
 A
ã ã
}}ã}  1 A A ÄÄ 1qq
1 1
 
wzzzzÀÀÀäÝ          z   æ æ w æ D ä D D
z  æ æ æ æ D ä ä D D
} } } } } ã ã  ã  ã ã  
A ÄÄ JããÄÄ} A
1 1  
Ä11q wwzzzÀÀÀääÝÝ         z  æ æ æ æ D ä ä D D
} } ã } ã } ã ã ã ã ã 1 mz æ  æ æ w w ä z w ä ä
} } ã } ã } ã ã ã ã ã  
AA ÄÄÄ JJã Äjm 1 
ÄÄ 1q zwzzzÀÀÀääÝm           z æ  æ æ w w ä z w ä ä
} ä } } } ã ã ã ã ã ã ã 1 mã  æ æ z w ä w z z z z
} ä } } } ã ã ã ã ã ã  ã 
A ÄÄ J 
ÄÄÄÄÄj 11 ÄÄ 11wwzzäÀÀÀääÝÝm
1        ã  æ æ z w ä w z z z z
} ä } ä } } ã } ã ã ã 1 mã æ æ æ w z z z z ä ä z
} ä } ä } } ã } ã ã ã 
AA ÄÄ ÄÄmmmmÄÄÄÄqm11 ÄÄ1  1 
}}ÀÀÀÀääÝmm     ã æ æ æ w z z z z ä ä z
ä ä ä ä ä } } } ã ] ã ã ã ã 1 mã ã W æ w z z z z z z ä ä
ä ä ä ä ä } } } ã ] ã ã ã ã   1
Ä mJmmmmmm}JJqmm1 ÄAm }}zäÀäääÝÝm     ã ã W æ w z z z z z z ä ä
- ä Ý } ] ä } ã ] } ã ã ã ã 1 1 mã W æ w z z z z ä ä ä ä ä
- ä Ý } ] ä } ã ] } ã ã   ã ã 1 1
mJJmmmmmJJjjq1qqmAÄÄmm}ÝÝäääÝmÝmm ã W æ w z z z z ä ä ä ä ä
ä ä ä m } ] ] } } ] ã ã ã 1 1 mã W æ z z z z z z z ä ä ä ä
ä ä ä m } ] ] } } ] ã ã ã   1 1
JJJmmmmmmmm}}}111qmAAÄmm}mÝÝÝÝmmm ã W æ z z z z z z z ä ä ä ä
ä ä Ý ä m m ] } ] ] ] ã  1 mã ã W W ä z ä z ä z z ä ä ä ä
ä ä Ý ä m m ] } ] ] ] ã    1
Jmmmmmmmmmmmm}J}11ÄqmAA mmmmÝmmmm  ã ã W W ä z ä z ä z z ä ä ä ä
Ý Ý ä ä Ý m m ] m ] ]    mã W W W ä S ä ä ä ä ä z ä ä - ä
Ý Ý ä ä Ý m m ] m ] ]    
JmJmmmmmmmmmJmm}}11ÄÄqmAA Ammmmmm  m1m1m1m1mãmãããWãWãWãäSSSäSäSäSääääzäääää-ää-
ä Ý Ý Ý Ý m ] ] ]   ] ã  
JmmmmmmmmJmmmJJ}}1ÄÄmm11AJA
ä Ý Ý Ý Ý m ] ] ]   ] ã   1 1 1 1 ã ã ã ã ã ã S S S S S ä ä ä ä ä ä -
Ý ä ä Ý Ý ] m ]  ]    ã 1 1 ã S S W S S ä ä ä ä ä ä
JJJmmmmmmJmmJJJ}}11Ýmmmmm11JJ
Ý ä ä Ý Ý ] m ]  ]    ã } --- 1 1 ã S S W S S ä ä ä ä ä ä
ä Ý Ý Ý Ý Ý ] ] ]     1 ã S S S ä ä ä ä ä
JJJJmmmmmmJJJJJ}}ÄÝÝmmmmJmjjjJ
ä Ý Ý Ý Ý Ý ] ] ]     1 }}äää- -- ã S S S ä ä ä ä ä
Ý ä Ý Ý Ý Ý Ý ] ]   ]  1 ã S S S S - - ä
JJJmmmmmmmmJJJÝ}JÝÝmmmm}}jJ }jJ}}}}}ää-
Ý ä Ý Ý Ý Ý Ý ] ]   ]  1
} } Ý Ý Ý Ý Ý } ] ] ]  1 1
-  ã S S S S - - ä
W S S ä - ä ä
JmmmmmmJmmJJ}}ÝJJÝmÝmm}J}j 1ÝÝjjJ}}}}ää-
} } Ý Ý Ý Ý Ý } ] ] ]  1 1
Ý  } Ý } Ý } ] } ]   1 1
-  W S S ä - ä ä
S S - ä - -
JJmJmmmmJJJ}}ÝÝJÝ}Ýmm}m}Jj11ÝÝ--jJ}ä}ää--
Ý  } Ý } Ý } ] } ]   1 1 - S S - ä - -
  1 } Ý } ] } ] ã   1 1 ä S - - - -
JmJmmJmJJJJ}ÝÝ}JÝÝ}Ýmm}}j 1J}ÝÝ--jJ}}äää - -
  1 } Ý } ] } ] ã   1 1  ä S - - - -
 1 1  } } } ] }   1 1 
JJmJmJJJÝJ}ÝÝÝJÝ}}Ýmmm}Jj11J}mÝÝÝ-JJ}}ää--ää W S S - - -
 1 1  } } } ] }   1 1  W S S - - -
1 1 1   ] ] ã } ã 1 1 1  S S S - -
JmJÝJJJÝ}ÝÝÝÝÝJÝÝ}mm}}}Jj11}JJmmÝÝ-JJ}}ää-äää
1 1 1   ] ] ã } ã 1 1 1  S S S - -
1 1 A 1  ã ã } ã 1 1 1 W S S S -
jj
1 1 A 1  ã ã } ã 1
{ A A 1 1 1 1 1
JJJJJÝJÝÝÝÝÝÝJJ-Ý}Ý}m}}j 11}JJJmÝmÝ-JJ}}ääÝää
1 1  W S S S -
W Å S S S
   
jj
{ A A 1 1 1 1 1
{ A 1 A 1
JJJÝJÝJÝÝÝÝÝÝJJ-ÝÝ}}}}Jj 11}J}mJmmÝÝ-J}}äÝÝÝä
     W Å S S S
  ã  1  W Å Å S S
jjj
{ A 1 A 1 JJÝJÝÝÝÝÝÝÝÝÝ}J--Ý}Ý}}Jj 11}}JJmJmmÝ-J}}}Ý}}ä
  ã
ã ã   ã m    
 1 
Ä
 W Å Å S S
W W Å S Å
zzzjj JJJÝÝÝÝÝÝÝÝ}} ---ÝÝ}}Jj 11}}J}JmJmmÝ-JmÝÝ}}ä
ã ã   ã m    
1  ã ã ã · ã  ã ã m ã  1 
Ä
Ä
 W W Å S Å
W W Å S Å
 
JÝÝÝÝÝÝÝÝ}}
1  ã ã ã · ã  ã ã m ã  1  q -äÝÝÝ}Jj 1}}}JJmmmmÝÝÝm}}mªÝ   Ä   W W Å S Å
   ã · ã ã · ã ã ã      1 1 Ä W W Å Å -
   ã · ãm ã · JJÝÝÝÝÝÝÝ
ã ã ã   
q -ääÝÝ}}Jj 11}}}mJJmJmmmÝm}mmÝ   1 1 Ä  W W Å Å -
 ã ã  · · ã · · ã  1 Ä Ä  1 1 1 Ä Ä ã W W Å Å
ämm
 ã ã  · · ã · · ã
· · · ·
JJJJJÝÝ  1
q
1
äääÝ}J}j 1}}J}JJJmmmmÝmmmªÝ
Ä Ä
Ä Ä  1 1
1 1
1 Ä Ä
1 1 Ä
  ã W W Å Å
ã W W W Å
          
ä
    · · · · 
m JJ j  1
q -ääÝ}}Jj

11}}JJJmJJmmmmmªÝÝ
Ä Ä    1 1  1 1 Ä   ã W W W Å
 ·  ·  ·    1 1     1 1 1 1  1 1 1 1 1  ã W W W Å
 ·  ·}  · m 
j 
q 1 1 ÝÝ}Ý}J1

1Ä}}}JJJmJmmmmªÝ
   1 1 1 1  1 1 1 1 1     ã W W W Å
 · ·      1 1  1 1 1 1      1 1 1 1 Ä 1 ã ã ã W Å Å
ää
 · ·     
ã ã
·
j  1 1
q Ý}}}JJ1 111 }}}}JJmJmmªª
 1 1 1 1   
1 1 1
  1 1 1 1
1 1 1 1
 Ä
Ä
Ä Ä Ä
1 ã ã ã W Å Å
ã ã W W Å Å
     
ä 
ÝÝj j  
}}JJ1111    
}}}}JmJmªÝ     
      ·    1 1 1      1 1  1 1   Ä Ä Ä Ä  ã ã W W Å Å
     · · 
ä Ý j j   1 1  1   ã
}JJJ11 }}}}}Jª     1 1 1 1   Ä Ä  Ä Ä Ä Ä 1  ã ã ã Å Å Å
     · ·    1 1  1   ã     1 1 1 1   Ä Ä  Ä Ä Ä Ä 1  ã ã ã Å Å Å
     · 
ÝäN ÝÝÝ j j     1 1 ã  ã ã
}JJ11 }}}Ý ã     1 1 1 1  Ä Ä Ä Ä  1    Ä Ä  1 ã ã W W Å S
     ·      1 1 ã  ã ã ã     1 1 1 1  Ä Ä Ä Ä  1    Ä Ä  1 ã ã W W Å S
Å Å   }     1  1  1  1 ã ã ã ã  ]   1  1 1    Ä Ä     1 1        ã ã W ã W Å Å
ääÝÝÝ
Å Å   }   Ý j
  1
}J1
 1  1  1 ã ã
Ý ã ã  ]   1  1 1    Ä Ä     1 1        ã ã W ã W Å Å
Å  Å Å } }  { {       1 1 ã   ã ã ã ] ] ]     1 1 1  Ä Ä Ä     1 1  1 1       ã ã ã W Å W Å
äÝ
Å  Å Å } }  Ý { {    j J
   1 1 ã   ã ã ã ] ] ]     1 1 1  Ä Ä Ä     1 1  1 1       ã ã ã W Å W Å
} } { { { {   1    ã 1 ã   ã  ] ã ] ]     1 1 1    Ä Ä   1 1       1 1 1  1 ã W W W W W Å
ÝÅÅÅÅ Ý
} } { { { {   1 q    ã 1 ã   ã  ] ã ] ]     1 1 1    Ä Ä   1 1       1 1 1  1 ã W W W W W Å
{ {  {    1   ã 1 ã     ã ] ] ] ] ]   1 1  1 1      1 1  1 ã  ã ã    1 1 1 W ã W W Å Å Å
ÝÝÝÝ}} Ý
{ {  {    q 1   ã 1 ã     ã ] ] ] ] ]   1 1  1 1      1 1  1 ã  ã ã    1 1 1 W ã W W Å Å Å
ÝÝÝ}}}} Ý   {   1u    ã ã  ã ã  ã ] ] ] ã ] ]    1    1 1  1 1 1 1 1  ã ã ã W W ã  ã 1 ã ã W W W W Å S
  {   1    ã ã  ã ã  ã ] ] ] ã ] ]    1    1 1  1 1 1 1 1  ã ã ã W W ã  ã 1 ã ã W W W W Å S
ÝÝÝÝÝÝ}} Ý     1
u   ã   ã     ] ] ] ] J ] ]     1 1  1 1 1 1   1  ã ] ã } } W ã  ã ã ã W W Å W W Å
    1   ã   ã     ] ] ] ] J ] ]     1 1  1 1 1 1   1  ã ] ã } } W ã  ã ã ã W W Å W W Å
ääÝääÝÝÝ} jÝ ïu  1     1    ] ] J ] ] J J ] ] ] J  ] ]    1 1 1  1 1 ] ã } } } W W W  ã W Å W Å Å W Å
  1     1    ] ] J ] ] J J ] ] ] J  ] ]    1 1 1  1 1 ] ã } } } W W W  ã W Å W Å Å W Å
1  1    1 1    ] ] J J J ] J ] J J J ] ] J ] ] ] ]   1 1 ] ]  } } } } } W W ã W ã W W W Å Å Å
äääääÝäÝÝ Ý ïï 1  1    1 1    ] ] J J J ] J ] J J J ] ] J ] ] ] ]   1 1 ] ]  } } } } } W W ã W ã W W W Å Å Å
1 1 1   ]  ] ] J } J J J J J J J ] J J J J ä J ] ] ] ] ] ] } } } } } } } } W } W W W Å S S Å S
-ä--äääää-- jjïï 1 1 1   ]  ] ] J } J J J J J J J ] J J J J ä J ] ] ] ] ] ] } } } } } } } } W } W W W Å S S Å S
1   1  1 ] ]  ] ] } } J J } J Ý J J J J J J Ý J ] ä J J J J ] ] } } } ] } J } } W } W } W W Å Å S S
--äääää---jj 1   1  1 ] ]  ] ] } } J J } J Ý J J J J J J Ý J ] ä J J J J ] ] } } } ] } J } } W } W } W W Å Å S S
1 1     } } } } } J J Ý J J Ý Ý J Ý Ý Ý Ý J Ý Ý ] J J J ] ] } ] } } J J } } Ý } W W W Å S S ä
-ä-ää----Ý Ýääää 1 1     } } } } } J J Ý J J Ý Ý J Ý Ý Ý Ý J Ý Ý ] J J J ] ] } ] } } J J } } Ý } W W W Å S S ä
1 1 1 } } Ý Ý J J Ý ä Ý Ý J ä Ý Ý Ý Ý ä J ] J ] } } J J } J J J Ý Ý ä ä W W Å S Å S
- -ä----ä ÝÝÝÝÝÝÝÝää---
1 1 1 } } Ý Ý J J Ý ä Ý Ý J ä Ý Ý Ý Ý ä J ] J ] } } J J } J J J Ý Ý ä ä W W Å S Å S
1 1 1 } Ý Ý Ý Ý J ä ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý J J } J J Ý J J J Ý J Ý Ý ä ä S Å ä ä ä
-----äää Ý ÝÝÝÝÝÝÝäää-ä
1 1 1 } Ý Ý Ý Ý J ä ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý J J } J J Ý J J J Ý J Ý Ý ä ä S Å ä ä ä
1 1 1 1 Ý Ý - ä ä Ý Ý ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý Ý } Ý J J Ý J J J Ý J Ý Ý ä Ý ä Ý W S ä S
-ä--ää Ý ÝÝÝÝÝÝÝÝ-ä-
1 1 1 1 Ý Ý - ä ä Ý Ý ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý Ý } Ý J J Ý J J J Ý J Ý Ý ä Ý ä Ý W S ä S
-äää  1 ã 1 ã
} ÝÝÝÝÝäÝää-ä- 1 - - Ý Ý ä ä ä Ý ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý J Ý Ý J J Ý Ý ä Ý ä Ý ä ä ä W ä Å
 1 ã 1 ã 1 - - Ý Ý ä ä ä Ý ä ä ä ä Ý ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý J Ý Ý J J Ý Ý ä Ý ä Ý ä ä ä W ä Å
äääää  ã ã 1 ] 1
]]ÝÝÝÝÝÝää--- - - - - ä - ä ä - - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä Ý Ý ä Ý ä ä Ý ä ä Ý ä
 ã ã 1 ] 1 - - - ä - ä ä - - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä Ý Ý ä Ý ä ä Ý ä ä Ý ä
 ã    ã ã ] ] ]
-]}}}ÝÝÝäÝäää-- ä ä - - - - ä ä - ä ä - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä Ý ä ä ä ä ä ä ä
 ã    ã ã ] ] ] ä ä - - - - ä ä - ä ä - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä Ý ä ä ä ä ä ä ä
ã    ã ã ] ä ä - - - ä - - - - - - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä ä ä - - -
--ÝÝÝÝÝÝ}ÝÝÝÝä--ä-
ã    ã ã ] ä ä - - - ä - - - - - - ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä ä ä - - -
ã ã ã ã W ã ä - ä - - - - - - - - - - ä ä ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä ä ä ä - - ä - -
]]}}ÝÝÝÝÝÝ}ÝÝäää-----
ã ã ã ã W ã ä - ä - - - - - - - - - - ä ä ä ä ä ä Ý Ý Ý Ý ä ä ä ä ä ä ä - - ä - -
Å Å W W ã ä ä - - - - - - - - - - - - ä ä ä Ý ä Ý ä ä Ý Ý ä - ä - ä ä ä - - -
-]]]}}ÝÝ}ÝÝÝ}ÝÝÝää----
Å Å W W ã ä ä - - - - - - - - - - - - ä ä ä Ý ä Ý ä ä Ý Ý ä - ä - ä ä ä - - -
Å W Å W W ä ä ä - - - - - - - - - - - ä ä ä ä ä Ý ä Ý Ý ä ä ä ä ä - ä - - - -
]]]]]ÝÝJ}ÝÝÝÝ}Ýää-ä-ä-
Å W Å W W ä ä ä - - - - - - - - - - - ä ä ä ä ä Ý ä Ý Ý ä ä ä ä ä - ä - - - -
W Å W - ä ä ] ä ä - - - - - - - - - ä - ä ä ä ä ä ä ä - - ä - - - - -
-]]JJ}}ÝJJJÝÝÝÝ}Ýää-ä-ä
W Å W - ä ä ] ä ä - - - - - - - - - ä - ä ä ä ä ä ä ä - - ä - - - - -
W W   ] ä - ä - - - - - - - - - ä - - ä - ä ä ä - ä - - - - - -
-]]]JJ}}Ý]}JJÝÝÝ}ÝÝääää-ä
W W   ] ä - ä - - - - - - - - - ä - - ä - ä ä ä - ä - - - - - -
] ]    ä ä ä ä ä - - - - - - - ä - - ä - ä - - - - - - - - -
-]]JJ}}ÝÝ]]JJÝÝÝ}ÝÝäääääää
] ]    ä ä ä ä ä - - - - - - - ä - - ä - ä - - - - - - - - -
}     ] ä ä - - - - - ä - ä - - - - - - - - - -
-]JÝÝ}}}Ý]]}JJÝÝÝÝÝäÝäääää
}     ] ä ä - - - - - ä - ä - - - - - - - - - -
]    ] ] } ä ä ä - - - ä ä -
]]JJÝä}ÝÝ]}]}JÝÝÝÝÝÝäÝääää
]    ] ] } ä ä ä - - - ä ä -
 
-]JÝääÝ}ä]]J}J}ÝÝ ääää       ] ] } ] } ä ä ä - - - - - - -
        ] ] } ] } ä ä ä - - - - - - -
 
-]JÝäÝÝäÝ]}JJ}}}Ý         ]  ] ] ] } } ä ä - - - -
          ]  ] ] ] } } ä ä - - - -
]   ]  ]   ]   ] } ] } } } } ä ä - -
-]äääÝÝäÝ]]JJJ}}Ý
]   ]  ]   ]   ] } ] } } } } ä ä - -
}   ] ] ] ]   ] ] ] ] } } } } Ý ä - Ý - -
-ÝääÝÝÝäÝ]}}J}J}Ý
}   ] ] ] ]   ] ] ] ] } } } } Ý ä - Ý - -
ä   ] } ] } ] ] ] } } ] } } } Ý } Ý ä - Ý
- ÝäääÝÝÝ]]J}J}}Ý
ä   ] } ] } ] ] ] } } ] } } } Ý } Ý ä - Ý
ä ä }  ]  ] } ä } } ] Ý ] } Ý } } } Ý - ä Ý - ä -
ä ä }--äÝÝÝÝ]]JJ}}Ý  ]  ] } ä } } ] Ý ] } Ý } } } Ý - ä Ý - ä -
ä ä ä    ] } ä ä } ä } ä Ý Ý } } Ý } Ý Ý Ý - ä ä -
ä ä ä--ääää]]}}}ÝÝ    ] } ä ä } ä } ä Ý Ý } } Ý } Ý Ý Ý - ä ä -
ä ä ä    } } ä ä ä ä ä ä ä } ä Ý } Ý Ý ä ä ä ä - -
ä ä ä --ää-]}}}ÝÝÝ    } } ä ä ä ä ä ä ä } ä Ý } Ý Ý ä ä ä ä - -
- ä ä ä    ] ] } } ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä } } ä } ä - ä
- ä ä ä--äää]}ÝÝÝ    ] ] } } ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä } } ä } ä - ä
ä - ä ä }    ] ] ] } ä } ä ä - ä ä ä - ä ä - ä ä } ä - ä ä
--ä-ä]}Ý
ä - ä ä }    ] ] ] } ä } ä ä - ä ä ä - ä ä - ä ä } ä - ä ä
ä ä ä ä }     ] ] ] ] } ä ä ä ä - ä - - ä ä ä ä } ä ä -
-ä-]}Ý
ä ä ä ä }     ] ] ] ] } ä ä ä ä - ä - - ä ä ä ä } ä ä -
- ä - ä ä }    ]  ] ] ] } ä ä ä ä ä - - - ä - ä ä ä - - -
--]}Ý
- ä - ä ä }    ]  ] ] ] } ä ä ä ä ä - - - ä - ä ä ä - - -
- ä ä ä ä } } }  ]  ]  ] ] ] } ä } ä ä - - ä ä - - - - ä ä - - ä -
-]Ý
- ä ä ä ä } } }  ]  ]  ] ] ] } ä } ä ä - - ä ä - - - - ä ä - - ä -
- - - ä ä ä } } }    ] ] ] ] } } ä ä } ä ä ä ä ä - - - - - ä ä - - -
]
- - - ä ä ä } } }    ] ] ] ] } } ä ä } ä ä ä ä ä - - - - - ä ä - - -
ä ä ä ä ä } ] }  ] ] ] ] } ] } } ] ä ä ä ä ä ä ä - ä - - - - - ä - - -
-
ä ä ä ä ä } ] }  ] ] ] ] } ] } } ] ä ä ä ä ä ä ä - ä - - - - - ä - - -
ä ä ä ä } } ] } ] ] ] ] ] } } Ý } Ý } Ý ä Ý ä Ý ä ä - - - -
ä ä ä ä } } ] } ] ] ] ] ] } } Ý } Ý } Ý ä Ý ä Ý ä ä - - - -
ä ä } } } } ] ] } ] } ] ] } } Ý } } } ä ä Ý Ý Ý - - - -
ä ä } } } } ] ] } ] } ] ] } } Ý } } } ä ä Ý Ý Ý - - - -
ä } ä ä } } } ] } Ý } Ý ] Ý } Ý Ý ä Ý Ý Ý ä ä - -
ä } ä ä } } } ] } Ý } Ý ] Ý } Ý Ý ä Ý Ý Ý ä ä - -
ä ä ä ä } } ä } } Ý } Ý } } Ý } ä ä Ý ä - -
ä ä ä ä } } ä } } Ý } Ý } } Ý } ä ä Ý ä - -
ä ä ä ä ä ä } } } Ý } Ý } Ý Ý } ä Ý Ý ä Ý ä
ä ä ä ä ä ä } } } Ý } Ý } Ý Ý } ä Ý Ý ä Ý ä
- ä ä ä } ä } ä ä ä } Ý } ä ä Ý ä - -
- ä ä ä } ä } ä ä ä } Ý } ä ä Ý ä - -
- ä - ä } ä ä ä } ä ä ä ä Ý ä Ý Ý ä - - -
- ä - ä } ä ä ä } ä ä ä ä Ý ä Ý Ý ä - - -
- - - ä ä - ä ä ä ä ä - Ý Ý - Ý ä - Ý - - -
- - - ä ä - ä ä ä ä ä - Ý Ý - Ý ä - Ý - - -
- - - - - - ä ä ä ä - - Ý - - Ý - - - - -
- - - - - - ä ä ä ä - - Ý - - Ý - - - - -
- - - ä - ä - ä - - - -
- - - ä - ä - ä - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - -
-
-
Page 6 M547

130
  
  
ä D D D
ä D D D
ä D D ä D
ä D D ä D
w ä ä ä ä D
w ä ä ä ä D
z z z z ä ä
z z z z ä ä
ä ä z ä ä D D
ä ä z ä ä D D
z ä ä ä ä ä ä
z ä ä ä ä ä ä
ä ä ä ä ä ä ä
ä ä ä ä ä ä ä
ä ä ä ä - ä -
ä ä ä ä - ä -
ä ä ä - ä - -
ä ä ä - ä - -
ä - ä ä - ä - -
ä - ä ä - ä - -
ä ä - ä - - -
ä ä - ä - - -
ä ä ä - - - - -
ä ä ä - - - - -
ä ä ä - - - -
ä ä ä - - - -
- - ä - - - -
- - ä - - - -
- ä ä ä - -
- ä ä ä - -
ä - - ä - ä -
ä - - ä - ä -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
S - - - - -
S - - - - -
S S - - - - -
S S - - - - -
S S S - - - -
S S S - - - -
Å S S S - -
Å S S S - -
Å S Å - - - -
Å S Å - - - -
Å S Å S S -
Å S Å S S -
Å Å - - S S
Å Å - - S S
W Å Å - S Å -
W Å Å - S Å -
W W Å S S - -
W W Å S S - -
W W Å Å - - - -
W W Å Å - - - -
W Å Å S S - - -
W Å Å S S - - -
W Å Å S S - - - - -
W Å Å S S - - - - -
Å Å Å Å S Å -
Å Å Å Å S Å -
W Å S S S - - -
W Å S S S - - -
W Å Å S - S S
W Å Å S - S S
Å W Å S S - S
Å W Å S S - S
W W Å S S Å S -
W W Å S S Å S -
Å Å Å Å S S S -
Å Å Å Å S S S -
W Å S S S S - -
W Å S S S S - -
W W Å Å S S Å - - - -
W W Å Å S S Å - - - -
Å W Å Å S - -
Å W Å Å S - -
Å Å Å S S Å - -
Å Å Å S S Å - -
S Å S ä - - - -
S Å S ä - - - -
Å S S Å S - - -
Å S S Å S - - -
S S ä S ä - - -
S S ä S ä - - -
S Å S Å ä - -
S Å S Å ä - -
ä ä ä ä Å - - -
ä ä ä ä Å - - -
S ä S ä ä - - -
S ä S ä ä - - -
W ä Å ä - -
W ä Å ä - -
ä Ý ä ä - -
ä Ý ä ä - -
ä ä ä - - -
ä ä ä - - -
- - - - -
- - - - -
ä - - - - -
ä - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
Page 7 M547

Pattern Name: M547


Company: RTO
Copyright: m
Fabric: Aida 14, White
137w X 174h Stitches
Size: 14 Count, 24.86w X 31.57h cm

Floss Used for Full Stitches:


Symbol Strands Type Number Color
ï 2 DMC 154 Grape-VY DK
Ý 2 DMC 165 Moss Green-VY LT
 2 DMC 316 Antique Mauve-MD
ó 2 DMC 349 Coral-DK
• 2 DMC 351 Coral
ò 2 DMC 352 Coral-LT
ä 2 DMC 369 Pistachio Green-VY LT
z 2 DMC 453 Shell Gray-LT
1 2 DMC 505 Jade
 2 DMC 562 Jade-MD
J 2 DMC 704 Chartreuse-BRT
m 2 DMC 733 Olive Green-MD
¤ 2 DMC 761 Salmon-LT
S 2 DMC 775 Baby Blue-VY LT
w 2 DMC 778 Antique Mauve-VY LT
k 2 DMC 823 Navy Blue-DK
å 2 DMC 825 Blue-DK
' 2 DMC 826 Blue-MD
Ä 2 DMC 890 Pistachio Green-UL DK
s 2 DMC 915 Plum-DK
 2 DMC 931 Antique Blue-MD
q 2 DMC 951 Tawny-LT
Å 2 DMC 964 Sea Green-LT
ª 2 DMC 977 Golden Brown-LT
] 2 DMC 989 Forest Green
â 2 DMC 3041 Antique Violet-MD
æ 2 DMC 3042 Antique Violet-LT
 2 DMC 3325 Baby Blue-LT
D 2 DMC 3713 Salmon-VY LT
 2 DMC 3722 Shell Pink-MD
" 2 DMC 3731 Dusty Rose-VY DK
I 2 DMC 3743 Antique Violet-VY LT
 2 DMC 3750 Antique Blue-VY DK
 2 DMC 3752 Antique Blue-VY LT
- 2 DMC 3756 Baby Blue-UL VY LT
u 2 DMC 3802 Antique Mauve-VY DK
ã 2 DMC 3816 Celadon Green-MD
q 2 DMC 3860 Cocoa
j 2 DMC 3863 Mocha Beige-MD
N 2 DMC 5200 White
1 DMC 505 Jade
 1 DMC 890 Pistachio Green-UL DK
1 DMC 931 Antique Blue-MD
A
1 DMC 823 Navy Blue-DK
1 DMC 3325 Baby Blue-LT
·
1 DMC 518 Wedgewood-LT
1 DMC 5200 White
x
1 DMC 3713 Salmon-VY LT
1 DMC 5200 White
À
1 DMC 3743 Antique Violet-VY LT
Page 8 M547

Symbol Strands Type Number Color


1 DMC 369 Pistachio Green-VY LT
}
1 DMC 989 Forest Green

Floss Used for Half Stitches:


Symbol Strands Type Number Color
ï 2 DMC 154 Grape-VY DK
Ý 2 DMC 165 Moss Green-VY LT
 2 DMC 316 Antique Mauve-MD
ä 2 DMC 369 Pistachio Green-VY LT
z 2 DMC 453 Shell Gray-LT
1 2 DMC 505 Jade
 2 DMC 562 Jade-MD
J 2 DMC 704 Chartreuse-BRT
m 2 DMC 733 Olive Green-MD
¤ 2 DMC 761 Salmon-LT
S 2 DMC 775 Baby Blue-VY LT
w 2 DMC 778 Antique Mauve-VY LT
k 2 DMC 823 Navy Blue-DK
å 2 DMC 825 Blue-DK
' 2 DMC 826 Blue-MD
Ä 2 DMC 890 Pistachio Green-UL DK
 2 DMC 931 Antique Blue-MD
q 2 DMC 951 Tawny-LT
Å 2 DMC 964 Sea Green-LT
] 2 DMC 989 Forest Green
W 2 DMC 993 Aquamarine-LT
â 2 DMC 3041 Antique Violet-MD
æ 2 DMC 3042 Antique Violet-LT
 2 DMC 3325 Baby Blue-LT
D 2 DMC 3713 Salmon-VY LT
I 2 DMC 3743 Antique Violet-VY LT
 2 DMC 3750 Antique Blue-VY DK
 2 DMC 3752 Antique Blue-VY LT
- 2 DMC 3756 Baby Blue-UL VY LT
u 2 DMC 3802 Antique Mauve-VY DK
 2 DMC 3814 Aquamarine
ã 2 DMC 3816 Celadon Green-MD
{ 2 DMC 3849 Teal Green-LT
q 2 DMC 3860 Cocoa
j 2 DMC 3863 Mocha Beige-MD
1 DMC 505 Jade
 1 DMC 890 Pistachio Green-UL DK
1 DMC 931 Antique Blue-MD
A
1 DMC 823 Navy Blue-DK
1 DMC 3325 Baby Blue-LT
·
1 DMC 518 Wedgewood-LT
1 DMC 5200 White
x
1 DMC 3713 Salmon-VY LT
1 DMC 5200 White
À
1 DMC 3743 Antique Violet-VY LT
1 DMC 369 Pistachio Green-VY LT
}
1 DMC 989 Forest Green

Floss Used for Quarter Stitches:


Symbol Strands Type Number Color
m 2 DMC 733 Olive Green-MD
Page 9 M547

Floss Used for Back Stitches:


Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 3756 Baby Blue-UL VY LT
2 DMC 3756 Baby Blue-UL VY LT
1 DMC 3863 Mocha Beige-MD
2 DMC 3863 Mocha Beige-MD

Notes:
All hal stitches are from left to right

Vous aimerez peut-être aussi