Vous êtes sur la page 1sur 549

STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng

2098 030379353Cty TNHH TM DV Th¹ch Ph¸t 44 NguyÔn V¨n


2096 030619757Cty TNHH Utracon ViÖt Nam Sè 52, §êng §«ng Du
2094 031284161Cty Tnhh Sai International Vietnam 47B-C NguyÔn Tr·i
2085 030999988 Cty TNHH MTV V¬ng Quèc Thêi Trang ThÓ137Thao NguyÔn Tr·i
2075 031216959Cty TNHH TM Oryx L6, Cao èc TÊn Mi Lª ThÞ Riªn
2065 030260946 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô V©n Khanh 161D TrÇn Hng §¹o
2057 030563238Cty TNHH Ho»ng Qu©n 105 NguyÔn V¨n
2056 030976954Cty TNHH TM Vµ XNK Hµo TuÊn 275 B , Phßng 804Ph¹m Ngò L
2020 030423584Cty TNHH TM vµ DV Vi BiÓn 3-5 Lª Th¸nh T«
2017 030980234Cty CP §iÖn C¬ Tù §éng Uy Long 353/42 Ph¹m Ngò L
1984 031313075 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Qu¶ng C¸o TrÇn
255 Hoµng Lý Tù Träng
1982 030100607 Cty CP Th¬ng M¹i DÞch Vô TÝn Hoµ 27 §Æng TÊt
1978 031036698 Cty TNHH Hãa ChÊt Toµn Hng 4C International P Ph¹m Ngò L
1977 030093575Cty TNHH tm Tictac 72 , L1 §ång Khëi
1957 030558451Cty TNHH TM vµ DV Xu©n NhËt Linh 212/4 NguyÔn V¨
16 030250577Cty CP TM §¹i T©n ViÖt 145 T«n ThÊt §
1941 030655579Cty TNHH Gi¶i Ph¸p ThÎ Minh Th«ng 16/2 Ter §inh Tiªn H
1936 030953335Cty CP Petro Enertech TÇng 8, sè 45 §inh Tiªn H
1935 030557488 Cty CP Hãa ChÊt §¹i D¬ng Xanh 4, P.606 NguyÔn §×
20 030323558Cty CP x¨ng dÇu vµ DV hµng h¶i 6 Lª Th¸nh T«
1928 030274242 Cty TNHH kü thuËt Ph¬ng Nam 11 TrÇn Do·n Khanh
1919 030372298Cty CP kü nghÖ l¹nh Hoa S¸ng 206 NguyÔn Tr·i
23 031279801Cty TNHH di ®éng Th«ng Minh 56 Hå Tïng MË
1908 030373103Cty TNHH TM DV An Khang Ph¸t 30G Hå H¶o Hín
1891 030192056Cty TNHH thiÕt bÞ Y tÕ NghÜa TÝn 198 TrÇn Quang
26 030321735Cty CP ThÕ Giíi Di §éng 130 TrÇn Quang
1883 030144465 Cty TNHH TM Hïng Ph¬ng 33-35 NguyÔn V¨n
28 031205902Cty TNHH MTV Kü thuËt vµ khoa häc OPPOTßa nhµ SCB 242 Cèng Quún
1875 030306240Cty TNHH §iÖn m¸y ChiÕn Th¾ng N.G 404 NguyÔn C«n
30 030286649Cty TNHH MTV c«ng nghÖ tin häc ViÔn S¬162B Bïi ThÞ Xu
1862 031024575Cty CP NhiÖt §iÖn C«ng Thanh 2/14-16 Hµm Nghi
32 030548286Cty CP DÞch vô Ph©n Phèi tæng hîp DÇu 1-5 Lª DuÉn
1837 031198736 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn ViÖt Nam Th¬ngTÇng
M¹i ThÕ
9, Tßa
Giíinhµ
HuyABACUS,
Hoµng Sè
1833 030254730 Cty TNHH trang thiÕt bÞ y tÕ Ph¬ng Nam 58-62 NguyÔn Phi
1823 031283071Cty CP Biovegi MiÒn Nam 41 Vâ ThÞ S¸u
1796 030221826 Cty TNHH TM-DV Ph¬ng Ph¸t P609-610, sè 37 T«n §øc Th
37 030380005Cty CP VINACAM 28 M¹c §Ønh C
1795 030455963Cty TNHH tm Mét Kh«ng Mét 16 Alexandre
1788 031241509Cty TNHH Express Trains Ath 2-4-6 §ång Khëi §ång Khëi
1783 030173228 Cty TNHH tm dv B¶o D¬ng 531-533 TrÇn Hng §¹o
1769 030104821 Cty TNHH Th¬ng M¹i L©m Long 232 TrÇn Hng §¹o
1768 030972935Cty TNHH Kim §øc ThÞnh LÇu 7, Tßa nhµ PerLª ThÞ Hån
1757 030343505V¨n Phßng §iÒu Hµnh Nhµ ThÇu Cty Petrona235 NguyÔn V¨n Cõ Royal Ce
1750 031146164 Cty TNHH Kim Hng ViÖt Nam TK14/18 BÕn Ch¬ng D¬ng
1732 031192743 Cty TNHH PP níc gi¶i kh¸t Quèc tÕ 21 Phïng Kh¾c
1719 031351728Cty TNHH Iveda Vietnam Phßng 107,7 Nam Quèc Cang
1715 030092925 Cty TNHH Th¬ng M¹i ThuËn Ph¸t 171C C« B¾c
1688 030432465Cty CP TËp ®oµn Trung Nguyªn 82_84 Bïi ThÞ Xu
1677 030448739 Cty CP §Çu T Ph¸t TriÓn Khang Minh 192 Bïi ViÖn
1673 030147401Cty TNHH TM DV LB TÇng 6, tßa nhµ C Vâ V¨n KiÖt
1664 030352480Cty TNHH SX TM DV Trung LÔ 27-29 Ký Con
1659 031295775Cty TNHH MTV ChÝnh Th¶o LÇu 1, P.107 tßa Nam Quèc
1647 031092996V¨n Phßng §iÒu Hµnh Talisman Viet Nam 1LÇu 5, Cao èc Le Meridien, 3
1624 030220017 Cty CP ThÓ thao vµ Th¬ng m¹i §Þa CÇu 115 (Phßng 707) NguyÔn Hu
55 031063133 Cty TNHH TM Vµ Dîc PhÈm Sang 18Bis/9 NguyÔn ThÞ
1623 030941329Cty TNHH Linh CÇm 21 Phïng Kh¾c
1606 030299302 DNTN Th¬ng M¹i ViÔn Mai 128 NguyÔn V¨n
1603 030892909 Cty CP Th¬ng M¹i Vµ T VÊn C¸t Vang 41 TrÇn §×nh
1590 031260674Cty Tnhh Marine Functional ViÖt Nam TÇng 31 Tßa nhµ Sµi Gßn Tra
1582 031037048Cty CP TM DV ThiÕu Nhi Míi T7, TN SAMCO, sèVâ V¨n KiÖt
1574 030200188Cty TNHH Q.D&C 95 §iÖn Biªn P
1571 030448639 Cty CP th¬ng m¹i dÞch vô Léc Thiªn B¶o 72 NguyÔn Th¸
1520 031184537Cty TNHH TM DV N«ng TiÕn 43, #1 M¹c §Ønh C
1508 030299220Cty TNHH Kü thuËt DV STD &T. 39/5 S¬ng NguyÖt Aùnh
1484 030308308Cty TNHH Thêi trang H¹ Vµng 26/43-26/45 NguyÔn BØ
1480 031058300Cty CP KT CMP P153B, lÇu 15, TNNguyÔn §×
1469 031239424 Cty CP SX DV TM §å Ch¬i Ph¬ng Nga T7, TN SamCo, sè Vâ V¨n KiÖt
1467 030548218Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Shinsung Eng ( Tßa nhµ INTERNATIONAL PLAZA, Sè 34
69 031086401Cty CP Héi Tô Th«ng Minh 1-5, L6 - P608, tß Lª DuÉn
1466 030089691Cty TNHH TM Song H»ng 28 M¹c §Ønh C
1425 030316797Cty TNHH §iÖn Tö Tin Häc Sao BiÓn 115/9 TrÇn §×nh Xu
1402 031042299Cty TNHH ¶nh Míi 8 , L7 NguyÔn Hu
1398 030324005Cty TNHH MTV XNK -TM -DV- I.P.I.X 46 §Æng Dung
1397 030354764Cty TNHH tm xnk L©m Tr©n P601 #6 Sè 129 NguyÔn Hu
1384 031147780Cty TNHH XNK T©n Tµi Th¾ng 46 Chu M¹nh Trinh
1383 030918824Cty TNHH TM Halo 1 S¬ng NguyÖt Aùnh
1380 030293783Cty TNHH C«ng NghÖ Song Ph¸t 61 L¬ng H÷u Kh¸nh
78 030328075Cty TNHH Chim Ðn 21/24 TrÇn §×nh
1362 031283574Cty TNHH ChÕ BiÕn N«ng S¶n Thùc PhÈm 47 LÇu 10 §iÖn Biªn P
1355 030246406Cty TNHH Ho¸ mü phÈm Kim Mü L10, TN Saigon Ri T«n §øc Th
1345 030364724Cty TNHH Tèp Tªn 91 Th¹ch ThÞ
1344 030770845Cty TNHH MTV R« Vi Meo 2 Bis NguyÔn ThÞ
1333 030408410 Cty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô Vascara 189A Cèng Quúnh
1332 030502921Cty TNHH H»ng B¶o 20 TrÞnh V¨n CÊn
1328 030650659Cty TNHH Léc Thu 19A Cao B¸ Nh¹
1321 030465825Cty TNHH KÕt Nèi Toµn CÇu 146AB (Kh¸ch s¹n BÕn Thµnh)
1319 030556839 Cty TNHH Th¬ng M¹i Hoµng Kim Ph¸t 32 HuyÒn Qua
1258 030088838Cty TNHH TM Kh¶i Hoµn 135-137 NguyÔn ThÞ
1257 030310795 Cty TNHH SX TM §¹i ViÖt H¬ng 111 NguyÔn Tr·i
1255 030098423 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kh¸nh ThiÖn 181/4 Lª Th¸nh T«n, QuËn 1
1253 030619893Cty Premier Oil ViÖt Nam Offshore B.V #18 Toµ Nhµ Kumho Asian Pla
1231 030746890 Cty CP DÞch Vô Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o Ph¬ng15/4
T©yBis TrÇn Hng §¹o
93 031184464Cty CP x¨ng dÇu Th¸i S¬n B.Q.P 32 Phïng Kh¾c
1225 030285120Cty TNHH C¸t NhËt 129#1 NguyÔn Tr·i
1215 030293506Cty TNHH Kü thuËt Tù ®éng Hµn Mü ViÖt 203 NguyÔn Th¸
1172 030509723Cty CP Kinh Doanh KhÝ Hãa Láng MiÒn N L4, PetroVietNam Lª DuÉn
1154 030469213Cty TNHH TM-DV Danh Gi¸ 37 T«n §øc Th
1143 030323669 Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu ViÖt41 Tranh
NguyÔn
§Ò ThÞ MiNguyÔn ThÞ
1104 030507806Cty TNHH Phóc Giang 10 TrÞnh V¨n
1094 030300173 Cty CP Gi¸o Dôc §¹i Trêng Ph¸t 207/6 NguyÔn V¨n
1091 030117913 Cty TNHH Th¬ng m¹i Nh¹c ViÖt 91 §iÖn Biªn P
1060 031337886Cty TNHH Hïng Cø LÇu 7, Tßa nhµ 79 Tr¬ng §Þnh
1046 031298461Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Hasuna TÇng 9, Sè 68 NguyÔn
NguyÔn HuÖ,
HuPhêng BÕn
1040 031054685Cty TNHH MTV Thiªn Phó Qu¸n 371A Ph¹m Ngò L
1024 030419189Cty TNHH Trung ViÔn LÇu 2 sè 273-273 BÕn Ch¬ng D¬ng
982 030261458 Cty TNHH §Çu t vµ T vÊn X©y dùng Quèc TÕsè 14, lÇu 3 NguyÔn §×
977 031254066Cty CP Anova milk Sè 65 NguyÔn Du
975 030393014Cty TNHH DV C¸t NhËt TÇng 1_ 40 NguyÔn An
949 030052327Tæng Cty Ba Son - Cty TNHH Mét Thµnh V02 T«n §øc Th¾ng, QuËn 1
935 031259686Cty TNHH Yaskawa Electric ViÖt Nam Phßng 1104, LÇu 1Lª DuÉn
933 031308208Cty TNHH Cj International Asia Agrivina Phßng 902, TÇng 9, Tßa Nhµ
918 030367914Cty TNHH TM-DV N«ng S¶n ViÖt 91 NguyÔn V¨n
903 031301813Cty TNHH Thñy H¶i S¶n HuyÒn Trang Sè 68 NguyÔn HuÖ
893 031038357Cty CP TEKCOM P606 Khu B TN IndNguyÔn §×
882 031061924Cty TNHH thêi trang vµ mü phÈm ch©u mTÇng 5, TN Sµi GßPasteur
847 031119704 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Dinh Dìng Hoµng TÇng
Sa 16, Tßa nhµ Lª Th¸nh T«
839 030155537Cty TNHH TM Tho¹i Anh 131E NguyÔn ThÞ
838 030356575Cty TNHH Hoa Sen ViÖt 294-296 Hai Bµ Trng
811 030377913Cty TNHH Mét Thµnh Viªn TM Vµ DV Sãng 235 NguyÔn V¨n Cõ
800 030199240Cty TNHH B¶o Duy 1 Lý Tù Träng
794 030143946Cty CP kü thuËt Toµn Th¾ng 11B NguyÔn BØ
788 030402862 Cty TNHH Nha Khoa Th¸i B×nh D¬ng 22-24 NguyÔn V¨n
782 030213999 Cty TNHH ViÖt Th¬ng 45 Hoµng Sa
769 030353496Cty CP Tara TÇng 3 Cao èc HDT Bïi ThÞ Xu
755 030299523Cty TNHH STD vµ S 39/5 lÇu 2 S¬ng NguyÖt Aùnh
749 030097472 Cty TNHH Th¬ng m¹i - DÞch vô Quèc ViÖt 71 S¬ng NugyÖt ¸nh S¬ngP.BÕn
NguyÖt
Thµnh
Aùnh
746 031279104Cty Cæ PhÇn Ph©n Phèi S¶n PhÈm C«ng LÇu 6, tßa nhµ PetroVietNam,
128 030124208 Cty Cæ PhÇn N«ng Dîc Hai 28 M¹c §Ünh Chi
735 030998420 Cty Cæ PhÇn §Çu T Th¬ng M¹i B«ng Sîi ViÖt
10 NguyÔn HuÖ
727 030248119Cty CP Mai Thµnh 28 M¹c §Ønh C
713 030560311 Cty TNHH MTV TM DV SX Minh C¬ng Ph¸t 590 Vâ V¨n KiÖt
711 030185022Cty TNHH Th¸i S¬n G.M 2/19 Hµm Nghi
691 030201744Cty CP Hµng Tiªu Dïng Ma San TldÇng 12, tßa nh Lª DuÉn
134 031208182Cty TNHH MTV TMDV ECO 4 NguyÔn §×
679 030099321 Cty TNHH Th¬ng m¹i Nguyªn Hµ 3/4 NguyÔn V¨n
677 030190954Cty TNHH Viªn Thµnh 123 Lª Lîi
675 031292959 Cty Tnhh §Çu T & TiÕp VËn Hµ T©n 76 TrÇn §×nh Xu
671 030227310 Cty TNHH t vÊn DP Cao èc Mª Linh PoiNg« §øc KÕ
659 030229794 Cty TNHH th¬ng m¹i & dÞch vô ViÔn §¹t 27 NguyÔn §×
652 030248171Cty TNHH Th¸i S¬n 91 NguyÔn Th¸
647 030234545 Cty Cæ PhÇn VËn T¶i Vµ Th¬ng M¹i Quèc TÕ 140A Nam Kú Khëi NghÜa
637 030146560Cty CP TM CÈm LÖ 7 §Æng ThÞ
630 031240326Cty CP Eurasia Concept 193-203 TrÇn Hng §¹o
628 030378163Cty TNHH Tin häc ViÔn th«ng NhÊt TiÕn C Tßa nhµ Rosana, sNguyÔn §×
623 030145292Cty TNHH giÊy vi tÝnh Liªn S¬n 34 NguyÔn BØ
616 030228628 Cty CP Th¬ng M¹i NguyÔn Kim 63-65-67 TrÇn Hng §¹o
589 030492911Cty TNHH Hoµng Phóc Quèc TÕ 137 NguyÔn Tr·i
584 030087395 Cty TNHH Tin Häc & th¬ng m¹i Hång C¬ 4 Nam Quèc
572 030514010 Cty TNHH ThÕ Cêng L7, sè 41 NguyÔn ThÞ
571 030282974 Cty TNHH TM DV & xd Ph¬ng Th¶o 109/2 NguyÔn BØ
570 030054308Cty CP XNK M¸y Sµi Gßn 181 Hµm Nghi
567 030941263 Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu §«ng286/1 Minh TrÇn Hng §¹o
566 031291332 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Th¬ng M¹i N«ng SèS¶n
231-233
Long Gia
Lª Th¸nh
Linh T«n
545 030400743Cty TNHH MTV §¹i V¹n Phó 26 §inh Tiªn H
541 030282607 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Liªn Th¸i B×nh 161 D¬ng §ång Khëi
531 031306881Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mét Thµnh Viªn TÇng 19, khu A, sè 4, NguyÔ
530 031325065 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Gi¶i Ph¸p C«ng 37 T«n
NghÖ§øcTh«ng
Th¾ngMinh
526 030547930Cty CP TV §T Quèc tÕ Promana 193-203 TrÇn Hng §¹o
518 030394923Cty TNHH TM vµ DV Linh Gia 21 Phïng Kh¾c
491 030321274Cty TNHH ViÖt Ho¸ N«ng 2A-4A T«n §øc Th
488 030328468 Cty TNHH TM DV ¸nh Minh Cêng 87 NguyÔn C¶
482 030285360 Cty TNHH TM -SX Têng ViÖt 60 NguyÔn §×
471 031256573Cty TNHH TM DV Long Vi 68 NguyÔn Hu
457 031158509Cty TNHH XD 509 07/1 NguyÔn ThÞ
450 030566696 Cty TNHH VËt T Kim Long 39 Huúnh Kh¬ng Ninh
423 030274142Cty TNHH TM Hßa ThuËn 266 C« B¾c
414 030226885Cty TNHH §iÖn Tö - §iÖn L¹nh §a Linh (darl 37A L¬ng H÷u Kh¸nh
168 030232762Cty CP Khö Trïng ViÖt Nam 29 T«n §øc Th
387 030084417 Cty TNHH Th¬ng M¹i Std 39/5 S¬ng NguyÖt ¸nh
374 030212261Cty TNHH C«ng nghÖ y häc ChÝ Anh 155 Calmette
371 030332106Cty CP Tróc Quang 2 Thi S¸ch
367 031256984Cty TNHH TM DV §«ng Nam 65 Tr¬ng §Þnh
299 030930004Cty TNHH Thêi Trang Vµ Mü PhÈm ¢u Ch©91 (TÇng 6, Tßa n Pasteur
294 030360334Cty TNHH TM DV Thiªn NghÜa 150 bis Lª ThÞ Hån
290 030281630Cty CP Mai Son TÇng 19, tßa nhµ Lª Th¸nh T«
287 030491858Cty TNHH 1 TV Vµ dÞch vô DÇu KhÝ BiÓn Phßng 209, 210, 2Lª DuÉn
263 030118646 Cty CP T VËt t Du l?ch II 79, #7 Tr¬ng §Þnh
230 030250074Cty CP Tin häc Minh Th«ng 116B Bïi ThÞ Xu
227 030095451Cty CP Thùc phÈm Trung S¬n 42 Phan Liªm
219 030209083Cty CP tËp ®oµn T©n Thµnh §« 232 TrÇn Hng §¹o
202 030285446 Cty CP dîc mü phÈm May 53-55 §iÖn Biªn P
186 030364286Cty TNHH S¶n XuÊt Vµ XuÊt KhÈu N«ng S¶130 §iÖn Biªn P
huyen xa §iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
QuËn 1 Phêng §a08
Kao38208862 38208862 8 46595 B¸n bu«n tra
QuËn 1 Phêng BÕn
0463252182
NghÐ
QuËn 1 Phêng BÕn
+84Thµnh
8 3941 500+84 8 3941 5 8 47711 B¸n lÎ hµng
QuËn 1 Phêng BÕn Thµnh 39151133 8 46414 b¸n bu«n v¶
QuËn 1 Phêng BÕn
(84-8)
Thµnh
3821 7847/39 8 46611 b¸n bu«n nhi
QuËn 1 Phêng C« Giang
QuËn 1 Phêng §a08
Kao3911 0700 39110700 8 46499 Mua b¸n vËt t ngµnh ¶
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o 08 6291105haotuan 8 46329 B¸n bu«n t
QuËn 1 Phêng BÕn
38232300
NghÐ 38232361 8 46326 b¸n bu«n tp
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o 9 46592 B¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng BÕn
0836020692
Thµnh
QuËn 1 Phêng T©n
8469083
§Þnh 38480585 9 46510 B¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o 62915505 8 46692 B¸n bu«n hã
QuËn 1 Phêng BÕn
8293392
NghÐ FAX 38293519 titacwat 8 47736 b¸n lÎ ®ång
QuËn 1 Phêng T©n
088465390
§Þnh 38365956 nltra689 8 46699 B¸n bu«n gç
QuËn 1 Phêng BÕn
0862883535
NghÐ 62883535 9 46329 B¸n bu«nl ¬ng thùc th
QuËn 1 Phêng §a Kao 083911892 phuongnt 8 62010 LËp tr×nh m
QuËn 1 Phêng BÕn
084839115120
NghÐ 39115120 9 46692 b¸n bu«n hã
QuËn 1 Phêng §a Kao 01223799777 9 46692 B¸n bu«n h¬ng liÖu, b
QuËn 1 Phêng BÕn
0839118760
NghÐ 39118760 9 46613 b¸n bu«n x¨
QuËn 1 Phêng §a62898727
Kao 62898727 kythuat 8 46412 b¸n bu«n v¶
QuËn 1 Phêng Ph¹m
8300068-83000
Ngò L·o 38300069 hoasang 9 29300 S¶n xuÊt, l¾
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
3920 2555 8 46520 b¸n bu«n ®i
QuËn 1 Phêng C«0838367960
Giang 38367960 8 46499 b¸n bu«n gä
QuËn 1 Phêng T©n
8469783
§Þnh 38469783 nghiatin 8 46492 B¸n bu«n thi
QuËn 1 Phêng T©n
5100100
§Þnh 38125960 9 47411 b¸n lÎ m¸y vi
QuËn 1 Phêng §a(08)
Kao 3820 4873 38204875 ktsale.h 8 46595 B¸n bu«n tra
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o 0839202555 8 46520 b¸n bu«n ®i
QuËn 1 Phêng CÇu
08¤ng
3821
L·nh
7055 083821705 thuytra 8 46599 b¸n bu«n m
QuËn 1 Phêng Ph¹m
0838326085
Ngò L·o 38326085 kieuvtt@ 8 46510 B¸n bu«n m¸y
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 309151606 9 68200 ®Çu t xd
QuËn 1 Phêng BÕn
0839115578
NghÐ 39115578 9 46599 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng §a Kao 39105078 8 46493 bbu«n giÊy
QuËn 1 Phêng T©n
8272125
§Þnh 38298736 info@ph 8 46492 B¸n bu«n thi
QuËn 1 Phêng §a0866829866
Kao 38205226 9 46323 B¸n bu«n ho
QuËn 1 Phêng BÕn
39104772
NghÐ 083910477 parisfra 8 46493 b¸n bu«n m
QuËn 1 Phêng §a8244320-82225
Kao 38250322 nguyens 9 46691 B¸n bu«n p
QuËn 1 Phêng BÕn
8241475
NghÐ 38272171 cfo@101 8 46499 b¸n bu«n k
QuËn 1 Phêng BÕn
0838247163
NghÐ 0838247163 8 49332 vËn t¶i hµng hãa b»ng
QuËn 1 Phêng CÇu Kho 39200121 account 8 46520 Mua b¸n bu«
QuËn 1 Phêng NguyÔn
8398213-83320
C Trinh 38373109 lamlong 8 47522 B¸n lÎ vá xe
QuËn 1 Phêng CÇu
0862990532
¤ng L·nh 62990532 thithanh 8 46692 b¸n bu«n ho
QuËn 1 Phêng NguyÔn
38309966
C Trinh
QuËn 1 Phêng CÇu
0907810619
Kho 38386873 lieu010 8 46520 B¸n bu«n si
QuËn 1 Phêng §a Kao 38240888 TBD@vnt 8 46331 B¸n bu«n bi
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o
QuËn 1 Phêng C«0909296467
Giang 38386546 thuanpha 8 46699 B¸n bu«n b
QuËn 1 Phêng BÕn
083925
Thµnh1845 39251845 thutpa@t 9 46324 Mua b¸n cµ
QuËn 1 Phêng Ph¹m
62667755
Ngò L·o 0909824907 9 46693 B¸n bu«n h¹
QuËn 1 Phêng C«9650388
Giang 38389393 lb.vietn 8 46326 B¸n bu«n b¸n
QuËn 1 Phêng NguyÔn
38217563
Th¸i B×nh38217563 trunglek 8 46599 b¸n bu«n va
QuËn 1 Phêng Ph¹m Ngò L·o 38404436 8 42900 X©y dùng c«
QuËn 1 Phêng BÕn
38238232
NghÐ
QuËn 1 Phêng BÕn
38219417
NghÐ 38219417 info@pla 9 47630 b¸n lÎ quÇn
QuËn 1 Phêng §a39101914
Kao 39101913 thienhu 8 46492 b¸n bu«n thuèc t©n dî
QuËn 1 Phêng §a Kao 38228670 accounta 8 46412 B¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng §a8251715
Kao 38251715 131586@ 6 46204 B¸n bu«n ng
QuËn 1 Phêng CÇu
0838375383
Kho - 0 38385157 9 46329 B¸n bu«n ng
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
54496336 08 54496336 8 73200 Nghiªn cøu thÞ trêng v
QuËn 1 Phêng C« Giang 9 93290 Ho¹t ®éng vu
QuËn 1 Phêng §a Kao 38208940 8 46692 B¸n bu«n ng
QuËn 1 Phêng NguyÔn
0903 340
Th¸i174
B×nh38212173 locthinb 9 46622 b¸n bu«n m
QuËn 1 Phêng §a Kao 37545643 8 46204 Mua b¸n chÊt
QuËn 1 Phêng BÕn
9250008
Thµnh 39255754 8 46599 b¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng §a0839111540
Kao 38295172 finance 8 46491 B¸n bu«n tói
QuËn 1 Phêng §a Kao 39111520 sales@c 9 46592 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng C«08
Giang
3526 4979 9 46499 B¸n bu«n ®å
QuËn1 Phêng Ph¹m
08 6291
Ngò L·o
5611
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 39105566 nguyenk 9 46520 b¸n bu«n li
QuËn 1 Phêng §a8290585
Kao 38290585 songhan 8 46499 B¸n bu«n hµ
QuËn 1 Phêng NguyÔn
08 3862C Trinh
4741 083862474 khoa.tra 8 46510 b¸n bu«n lin
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 0982751075 8 46326 b¸n bu«n s÷
QuËn 1 Phêng T©n
08 §Þnh
3848 4849 38484849 ipix@ipix 8 46599 B¸n bu«n, l¾p ®Æt c¸
QuËn 1 Phêng BÕn
38244050
NghÐ 38244047 8 46499 b¸n bu«n ®
QuËn 1 Phêng BÕn
0989
NghÐ
351 888 38212284 8 45411 mua b¸n xe
QuËn 1 Phêng BÕn
08 Thµnh
3814 3272 8 46639 b¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng Ph¹m
0839Ngò
255L·o
330 08 3925533oanh_ng 8 46594 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng CÇu
08Kho
6251 5277 62515280 swallowc 8 46204 B¸n bu«n ng
QuËn 1 Phêng §a08
Kao
3910 3066 3910 3066 ketoan@g 8 46323 B¸n bu«n n«
QuËn 1 Phêng BÕn
(08)
NghÐ
3939 3929 38593611 8 47722 b¸n lÎ mü p
QuËn 1 Phêng T©n §Þnh 38203204 tung.ngu 8 47736 b¸n bu«n ®
QuËn 1 Phêng §a Kao 39102990 nttoi@ro 8 46204 B¸n bu«n thø
QuËn 1 Phêng NguyÔn
08 38323739
C Trinh 38323739 8 15200 S¶n xuÊt gi
QuËn 1 Phêng CÇu
08¤ng
3837L·nh
4986- 038374986 txnguye 8 46326 B¸n bu«n b¸
QuËn 1 Phêng NguyÔn C Trinh
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
3827 2240 8 47711 B¸n lÎ quÇn
QuËn 1 Phêng T©n
08-38608860
§Þnh 39761078 hoangki 8 47610 b¸n lÎ giÊy c
QuËn 1 Phêng BÕn
8325140
Thµnh 38325140 khaihoa 8 46497 b¸n bu«n giÊ
QuËn 1 Phêng BÕn
(08)
Thµnh
3925 5011 39254780 8 85322 d¹y nghÒ c¾
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
62585687
QuËn 1 Phêng BÕn
39105788
NghÐ
QuËn 1 Phêng NguyÔn
08 37761666
Th¸i B×nh37761666 9 46510 B¸n bu«n hµ
QuËn 1 Phêng §a0862916546
Kao 62916546 9 46613 B¸n bu«n x¨
QuËn 1 Phêng BÕn
0837314938
Thµnh 37314938 8 45119 mua b¸n xe c
QuËn 1 Phêng NguyÔn
(08) 3821
Th¸i6710
B×nh- 38216710 han-viet 8 46599 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
3910 0108 39100108 lienhe@s 9 46614 b¸n bu«n. k
QuËn 1 Phêng BÕn
0822202755
NghÐ 39117580 8 46413 B¸n bu«n quÇ
QuËn 1 Phêng BÕn
3823
NghÐ
6061 38236061 8 46691 b¸n bu«n p
QuËn 1 Phêng CÇu ¤ng L·nh 54314766 8 46592 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng §a Kao 35210540 datraph 9 46497 B¸n bu«n s¸
QuËn 1 Phêng §a0838341500
Kao 38341500 8 46499 B¸n bu«n thiÕt bÞ ©m
QuËn 1 Phêng BÕn Thµnh
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 8 46592 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng Ph¹m
08 38364725
Ngò L·o 0908457696 8 46631 B¸n bu«n gç
QuËn 1 Phêng C«08
Giang
3838 9029 - 38389029 trungvie 8 46599 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng §a8040597
Kao 083910270 icci@icci 8 46633 b¸n bu«n vË
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
38483483 38466888 thuy.let 9 46326 b¸n bu«n s÷a
QuËn 1 Phêng BÕn
08 Thµnh
3640 0770 0836400770 8 47599 b¸n lÎ c«ng
QuËn 1 Phêng BÕn
0838297730
NghÐ
QuËn 1 Phêng BÕn
0982190547
NghÐ 38228680 8 46599 b¸n bu«n m
QuËn 1 Phêng BÕn
0972104022
NghÐ
QuËn 1 Phêng §a35129358
Kao 35129358 nongsanv 8 46204 b¸n bu«n thø
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ
QuËn 1 Phêng §a Kao 38441491 9 46631 b¸n bu«n s¶
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 38275333 8 47713 b¸n hµng m
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 8 46204 b¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng BÕn
+84Thµnh
8 3832294338322943 thoaianh 8 46520 mua b¸n phô
QuËn 1 Phêng T©n
0838293105
§Þnh 38293105 vietlotu 8 47722 b¸n lÎ mü p
QuËn 1 Phêng NguyÔn
(84-8) C
3920
Trinh8800
083920808 hanhhtm 8 46520 Mua b¸n hµn
QuËn 1 Phêng BÕn
8257176
NghÐ 38257176 8 46692 b¸n bu«n h¹
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 39115611 info@toa 9 46599 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng §a0839112170
Kao 39112170 8 46595 B¸n bu«n tr
QuËn 1 Phêng §a08
Kao
3826 9099 - 38269099 vt-pro2@ 8 46599 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng BÕn
4447588
Thµnh 54447586 tt@tara. 9 46592 B¸n bu«n ®å
QuËn 1 Phêng BÕn
9250008
Thµnh 39257207 ketoan@ 8 46599 B¸n bu«n ph
QuËn 1 Phêng BÕn
38340333
Thµnh 39252188 8 47411 bu«n b¸n m¸y
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ 9 46520 B¸n bu«n thi
QuËn 1 Phêng BÕn
8244975-8231514-8292
NghÐ
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ
QuËn 1 Phêng §a0838235677
Kao 38235677 9 49332 VËn t¶i hµn
QuËn 1 Phêng CÇu
0839698211
Kho 39698211 vunga29 8 46692 Mua b¸n bu«
QuËn 1 Phêng BÕn
0839102939
NghÐ 39102939 info@tha 8 46692 Mua b¸n hãa
QuËn 1 Phêng BÕn
(84-8)
NghÐ62 555 6 0862555660 9 46332 b¸n bu«n ®å
QuËn 1 Phêng §a Kao 0935142762 8 52299 NhËn uû th¸
QuËn 1 Phêng §a39111701
Kao 39111701 ketoan@e 8 46592 B¸n bu«n bé lu ®iÖn
QuËn 1 Phêng BÕn Thµnh 38218085 hangly@a 8 46633 B¸n bu«n vË
QuËn 1 Phêng C«08-35121096
Giang 08-3512.1096 8 46591 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng BÕn
0862581136
NghÐ 62581132 mayphat 8 46592 b¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng §a8488840
Kao 39118909 8 46520 Bu«n b¸n th
QuËn 1 Phêng NguyÔn
8299926Th¸i B×nh38218783 dungketo 8 46591 b¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng BÕn
0838273083
NghÐ
QuËn 1 Phêng NguyÔn
08-39142848
Th¸i B×nh39141938 ketoan@ 9 46593 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng C« Giang 38389911 hoai.ngu 9 46499 B¸n bu«n ®å dïng: giê
QuËn 1 Phêng §a08
Kao
54333338 54333338 8 46510 B¸n bu«n thi
QuËn 1 Phêng §a9305307
Kao 39100555 lienson@ 8 17090 s¶n xuÊt giÊy vµ b×a
QuËn 1 Phêng CÇu
0838211211
¤ng L·nh 19001267 9 47591 b¸n lÎ ®å ®
QuËn 1 Phêng BÕn
8331931
Thµnh 39151133 8 47511 B¸n bu«n v¶
QuËn 1 Phêng Ph¹m
39252932
Ngò L·o 39250162 g-accoun 8 46510 B¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng BÕn
08-38270163
NghÐ 38270163 8 46209 b¸n bu«n thø
QuËn 1 Phêng §a083910
Kao 5423 083910542 phuongth 8 46599 b¸n bu«n m¸
QuËn 1 Phêng NguyÔn
088297323
Th¸i B×nh
- 38 38297323 machino 9 46599 mua b¸n nguyªn vËt li
QuËn 1 Phêng NguyÔn
38370778
C Trinh 38307429 8 46510 b¸n bu«n TB
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ
QuËn 1 Phêng §a0838224273
Kao 38224273 8 46692 B¸n bu«n du
QuËn 1 Phêng BÕn
0838242202
NghÐ - 3 38457776 8 47711 B¸n lÎ hµng
QuËn 1 Phêng §a Kao
QuËn 1 Phêng BÕn NghÐ
QuËn 1 Phêng C«0838386452
Giang 38386282 9 46323 B¸n bu«n ra
QuËn 1 Phêng §a(08)
Kao 3824 0888 38240888 8 46595 B¸n bu«n thi
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
38222090 38222090 info@vie 8 46691 b¸n bu«n p
QuËn 1 Phêng NguyÔn
(08) 3838
C Trinh
9941 38389941 8 47411 b¸n lÎ æ cøn
QuËn 1 Phêng §a08
Kao
3925 6414 39256414 tantruoc 8 46592 mua b¸n m¸y
QuËn 1 Phêng BÕn
0965
NghÐ
022 788 - 0965 8 79120 dl l÷ hµnh
QuËn 1 Phêng BÕn
0839153136
NghÐ 39151287 8 42102 x©y dùng c«ng tr×nh
QuËn 1 Phêng §a Kao 38207999 8 46631 B¸n bu«n v¸
QuËn 1 Phêng C«8377457
Giang 38365703 hoathua 8 46694 B¸n bu«n cao
QuËn 1 Phêng Ph¹m
9255418
Ngò L·o 39256016 hanguyen 8 26400 S¶n xuÊt ®i
QuËn 1 Phêng BÕn
0838228097
NghÐ 38228097 9 46691 b¸n bu«n th
QuËn 1 Phêng BÕn
9250008
Thµnh
QuËn 1 Phêng NguyÔn
08 3515Th¸i
8866
B×nh35158866 8 46595 b¸n bu«n tb
QuËn 1 Phêng BÕn
0838
NghÐ
279 379 38279379 thao-vn@ 9 46413 b¸n bu«n h
QuËn 1 Phêng BÕn
0838239010
Thµnh 8 47411 b¸n lÎ m¸y v
QuËn 1 Phêng BÕn
0838275333
NghÐ 0838275333 8 46413 B¸n bu«n qu
QuËn 1 Phêng CÇu
8279077
¤ng L·nh 22148915 8 46692 b¸n bu«n ho
QuËn 1 Phêng BÕn
08 NghÐ
3936 9426 39369429 maisonj 9 47711 b¸n lÎ hµng
QuËn 1 Phêng BÕn
083910
NghÐ6666 39106666 petrocet 8 46591 b¸n bu«n vËt t thiÕt bÞ
QuËn 1 Phêng BÕn
0838245991
Thµnh 38230773 toma_te 9 45119 xuÊt nhËp k
QuËn 1 Phêng BÕn Thµnh 38254321 loan.ng 9 47411 mua b¸n lin
QuËn 1 Phêng §a84838298114
Kao - 38226012 ketoanct 9 10202 ChÕ biÕn th
QuËn 1 Phêng NguyÔn
35120473
C Trinh 37261152 hangoth 9 45119 (B¸n bu«n) K
QuËn 1 Phêng §a083910
Kao 5022 39105022 9 46492 B¸n bu«n dîc phÈm
QuËn 1 Phêng §a0838223768
Kao 38223768 dinhtiep 8 46323 b¸n bu«n h¹
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1513952.3225 2 QUAN01
1516155.5589 2 QUAN01
1518506.032 2 QUAN01
1528406.5922 2 QUAN01
1536822.1421 2 QUAN01
1547100 2 QUAN01
1565506.5811 2 QUAN01
1566175.9535 2 QUAN01
1602954.6476 2 QUAN01
1604717.9532 2 QUAN01
1639697.18 2 QUAN01
1642334.6937 2 QUAN01
1646600 2 QUAN01
1648010.5295 2 QUAN01
1670694.8302 2 QUAN01
162517295.0264 1 QUAN01
1691116.8242 2 QUAN01
1697321.7722 2 QUAN01
1697747.978 2 QUAN01
148960331.7652 1 QUAN01
1708232.1457 2 QUAN01
1715681.2918 2 QUAN01
144026147 1 QUAN01
1730736.0115 2 QUAN01
1753191.4934 2 QUAN01
131426587.19 1 QUAN01
1759870 2 QUAN01
126870411.4331 1 QUAN01
1765376.4775 2 QUAN01
110033356.34 1 QUAN01
1782535 2 QUAN01
109433586.8444 1 QUAN01
1817770.7174 2 QUAN01
1822769.7049 2 QUAN01
1839040.7328 2 QUAN01
1875577.6265 2 QUAN01
99273896.8616 1 QUAN01
1876187.9551 2 QUAN01
1901600 2 QUAN01
1918191.7378 2 QUAN01
1939585 2 QUAN01
1941638.9201 2 QUAN01
1954750.35 2 QUAN01
1963000 2 QUAN01
1979035.8698 2 QUAN01
1996544 2 QUAN01
2000585.9861 2 QUAN01
2040442.3217 2 QUAN01
2061348 2 QUAN01
2070069.1689 2 QUAN01
2086392.9452 2 QUAN01
2097521.3659 2 QUAN01
2113332.42 2 QUAN01
2157677.621 2 QUAN01
65940177.2342 1 QUAN01
2158706.2145 2 QUAN01
2192400.3 2 QUAN01
2200860.2407 2 QUAN01
2219210.7 2 QUAN01
2226591.228 2 QUAN01
2241552.1344 2 QUAN01
2243482.4574 2 QUAN01
2349627.6008 2 QUAN01
2391376.3883 2 QUAN01
2426830.3087 1 QUAN01
2441245.79 1 QUAN01
2455537.56 1 QUAN01
2458188.4105 1 QUAN01
53961296.7039 1 QUAN01
2459599.7028 1 QUAN01
2543282.9108 1 QUAN01
2575099.86 1 QUAN01
2588214.7377 1 QUAN01
2591537.0052 1 QUAN01
2633670.1963 1 QUAN01
2636076.39 1 QUAN01
2642579.3364 1 QUAN01
48502756.042 1 QUAN01
2663286.1 1 QUAN01
2672552.3457 1 QUAN01
2695881.1286 1 QUAN01
2699125 1 QUAN01
2730312.28 1 QUAN01
2730545.66 1 QUAN01
2734853.5155 1 QUAN01
2751614.1487 1 QUAN01
2752975.67 1 QUAN01
2904048.5673 1 QUAN01
2906745.32 1 QUAN01
2915731.4136 1 QUAN01
2923561.8636 1 QUAN01
2974213.51 1 QUAN01
41421836.455 1 QUAN01
2991057.7687 1 QUAN01
3044574.3817 1 QUAN01
3176779.4865 1 QUAN01
3230447.66 1 QUAN01
3300421.632 1 QUAN01
3410673.5891 1 QUAN01
3450792.3889 1 QUAN01
3470452.3376 1 QUAN01
3591509.6979 1 QUAN01
3645057.5 1 QUAN01
3661621 1 QUAN01
3707886 1 QUAN01
3922832.6593 1 QUAN01
3934769.7788 1 QUAN01
3941945.988 1 QUAN01
4063456.6561 1 QUAN01
4114856.2574 1 QUAN01
4126365.551 1 QUAN01
4193392.9602 1 QUAN01
4275000 1 QUAN01
4325729.0282 1 QUAN01
4396066.5658 1 QUAN01
4551991.48 1 QUAN01
4598385.2697 1 QUAN01
4598761.82 1 QUAN01
4825407.0691 1 QUAN01
4874799.1052 1 QUAN01
4888562.8639 1 QUAN01
4950428.6338 1 QUAN01
5024494.0386 1 QUAN01
5164601.778 1 QUAN01
5299303.6396 1 QUAN01
5336236.51 1 QUAN01
5383815 1 QUAN01
31508458.5268 1 QUAN01
5437799.117 1 QUAN01
5551678.7094 1 QUAN01
5696023.4244 1 QUAN01
5713695.1585 1 QUAN01
5894723.156 1 QUAN01
30556064.5921 1 QUAN01
6031639.22 1 QUAN01
6044067.2567 1 QUAN01
6060033.5539 1 QUAN01
6101418.4477 1 QUAN01
6213511.2371 1 QUAN01
6272385.1593 1 QUAN01
6340400 1 QUAN01
6436420.6497 1 QUAN01
6522608.4368 1 QUAN01
6545983.2078 1 QUAN01
6604532.4851 1 QUAN01
6657570.5824 1 QUAN01
7010309.0668 1 QUAN01
7171237.36 1 QUAN01
7416813.6 1 QUAN01
7448557.4678 1 QUAN01
7451198.4837 1 QUAN01
7510666 1 QUAN01
7578500 1 QUAN01
7841761.9767 1 QUAN01
7942118.7831 1 QUAN01
8116062.077 1 QUAN01
8145955.3563 1 QUAN01
8192871.1354 1 QUAN01
8296598.1266 1 QUAN01
8770914.15 1 QUAN01
8814173.1045 1 QUAN01
8930070.2702 1 QUAN01
9098000 1 QUAN01
9355798.29 1 QUAN01
9515426.6248 1 QUAN01
10155260.7989 1 QUAN01
10421763.3362 1 QUAN01
24676309.8962 1 QUAN01
11146492.4 1 QUAN01
11535474.1387 1 QUAN01
11583708.3196 1 QUAN01
11654910.708 1 QUAN01
13847103.9368 1 QUAN01
14301624.3788 1 QUAN01
14579274.9014 1 QUAN01
14655925.5224 1 QUAN01
16541293.7356 1 QUAN01
18273468.386 1 QUAN01
18353979.2272 1 QUAN01
19711914.2079 1 QUAN01
20990353.4021 1 QUAN01
22667377.8254 1 QUAN01
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2101 03095878 Cty CP B¶o N«ng V 5 §êng Sè 34 QuËn 2 Phêng An Phó
2063 03106901 Cty TNHH TM Minh 44A KP2 §êng Sè 30 QuËn 2 Phêng C¸t L¸i
2046 03023234 Cty TNHH VÜnh Ph¸17-19 Cao §øc L©QuËn 2 Phêng An Phó
2007 03021682 Cty TNHH Sµi Gßn 51 TrÇn Ngäc QuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
1906 03024496 Cty TNHH E.P.S 224 NguyÔn V¨nQuËn Hëng2 Phêng Th¶o §iÒn
1884 03115882 Cty TNHH TM DV X 16/3 kp1 §êng Sè 19 QuËn 2 Phêng An Kh¸nh
1873 03101182 Cty TNHH S¶n XuÊt4/1§Çu T Kim§êngThanh
Sè 41 QuËn 2 Phêng B×nh An
1843 03029640 Cty TNHH TM - DV -114
XD KP
Cêng5 §Kh«ng
Nam
êng Cao Cã§øcQuËn
L©n2 Phêng An Phó
1842 03078593 Cty TNHH Mét Thµn3 §êng Sè 64_APQuËn 2 Phêng An Phó
1735 03041463 Cty TNHH L©m Thi47/5 Quèc H¬ngQuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
1694 03051689 Cty Cæ PhÇn C¶ng §êng NguyÔn ThÞ §Þnh, QuËn 2 Phêng C¸t L¸i
1654 03053393 Cty TNHH Th¬ng M¹i-DÞch
115 Vô-S¶n
Quèc XuÊt
H¬ngTrÝQuËnNh©n2 Phêng Th¶o §iÒn
1605 03125973 Cty TNHH Gia ViÖt 2 §êng Sè 31 QuËn 2 Phêng B×nh An
1581 03030776 Cty TNHH S¶n XuÊt10 Th¬ng M¹i §êng
DÞchSèVô23Lª
QuËn
M©y2 Phêng B×nh An
1525 03110597 Cty CP §Çu T & X©y150Dùng
TrÇnM«i
LKh«ng
uTrêngCãViÖtQuËn
§øc 2 Phêng An Phó
1445 03097593 Cty TNHH Th¬ng m¹i C¨nX©y
5 lÇu
dùng
L¬ng
vµ §Þnh
Ph¸t TriÓn
Cña
QuËn§« 2 ThÞ
Phêng
§«ngB×nh
D¬ng An
1426 03026325 Cty TNHH ThiÕt BÞ 34, KP 2 §êng Sè 20 QuËn 2 Phêng B×nh An
1422 03058897 Cty CP Kü ThuËt Vi 14D Quèc H¬ngQuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
1396 03020772 Cty TNHH VËt T Vµ 11
ThiÕt BÞ C«ng
§êng NghiÖp
Sè 43 QuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
1395 03027687 Cty TNHH Sµi Gßn B14 §êng 19 QuËn 2 Phêng B×nh An
1376 03103324 Cty CP ThÓ Thao T 89, KP4 TrÇn N¶o QuËn 2 Phêng B×nh An
1329 03095126 Cty TNHH SX -TM - 8 §êng Sè 33 QuËn 2 Phêng An Phó
1326 03020940 Cty TNHH kü thuËt Sè 5, §êng Lª Thíc QuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
1250 03101524 Cty TNHH XuÊt Nh 777 Th¸i §êng Sè 6a QuËn 2 Phêng An Phó
1233 03130010 Cty TNHH Th¬ng M¹i 41A
DÞch
§êngVôsè
§An
êng
12,
Kha

Khu12phè
QuËn 3, 2Phêng
Phêng
B×nh
B×nhAn,AnQuËn 2
1197 03057238 Cty TNHH MTV Ph¸t25 TriÓn Th¬ngTèngM¹i
H÷u
TrÇn§QuËn
Vò 2 Phêng Th¶o §iÒn
1190 03121829 Cty TNHH Mét Thµnh 70Viªn
khu Th
ph¬ng
§êngM¹i
Sè DÞch
9 QuËnVô Ph¹m
2 PhGia
êngThÕ
B×nh HÖTrMíi
ng §«ng
1049 03057868 Cty TNHH C«ng Ng 311 M36 Khu Kh«ng
nhµCãt¸i ®Þnh
QuËn c2 ThñPhêng
Thiªm
An Phó
1039 03014770 Cty TNHH MGA ViÖ1 NguyÔn Trêng QuËnTé 2 Phêng An Phó
1005 03043905 Cty TNHH TM An K 7/1A Êp B §êng Sè 12 QuËn 2 Phêng B×nh An
950 03054550 Cty TNHH ¤ Tè ThÕ G01-01A TXa Lé Hµ NéQuËn 2 Phêng An Phó
921 03019112 Cty CP M¸y C«ng Cô79-81 Xa Lé Hµ NéQuËn 2 Phêng Th¶o §iÒn
899 03014796 Cty TNHH kim Bµ N216A24 NguyÔn V¨nQuËn Hëng2 Phêng Th¶o §iÒn
772 03032414 Cty TNHH S¶n XuÊt20 Th¬ng M¹i §êng
G.B.C.O
Sè 14 QuËn 2 Phêng B×nh An
663 03099821 Cty TNHH Th¬ng M¹i 41/9
SongC/XNhi
ViÖn
Kh«ngKinh
CãTÕQuËn
KP.042§êng
Phêng
Sè 9
B×nh
P.B×nh
An An
36 03028026 Cty TNHH Rita Vâ 327, KP4 Xa Lé Hµ NéQuËn 2 Phêng An Phó
645 03063296 Cty TNHH Mét Thµnh 10 NguyÔn Tö QuËn 2 Phêng B×nh Trng T©y
640 03125663 Cty Cæ PhÇn VËn T61 Song Hµnh QuËn 2 Phêng An Phó
619 03052827 Cty TNHH Mét ThµnSè 765-766 Kh«ng
§êng Cã
8B Khu
QuËnA, 2KhuPh®«
êngthÞ
AnAnPhó
Phó An Kh¸nh
582 03060350 Cty CP §iÖn M¸y Kü24 TrÇn N¶o QuËn 2 Phêng An Phó
546 03036484 Cty TNHH §å Gç Gi 37 KP3 §êng Sè 14 QuËn 2 Phêng B×nh An
107 03117367 Cty TNHH ®Çu t ph¸t12 triÓn Nam§êngThuËn
Sè 9 QuËn 2 Phêng B×nh An
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0949 731 224 012189917 vannguy 9 46691 B¸n bu«n th
Phêng C¸t L¸i 38335896 hanhngu 8 46622 B¸n bu«n kim
0862818799 086281879 ketoan@v 8 46411 B¸n bu«n v¶i
Phêng Th¶o §iÒn 083740017 hanh.sai 8 68100 KInh doanh
0838117728 083744258 epsvn@e 8 46492 B¸n bu«n thu
Phêng An Kh¸nh 0835534244 8 46204 B¸n bu«n thø
Phêng B×nh An 083740703 quan-75 8 46591 B¸n bu«n m
08 6281 4437 62814437 8 45119 B¸n lÎ xe t
0907834567 0907032895 8 45119 B¸n bu«n xe
Phêng Th¶o §iÒn 38421036 8 46496 b¸n bu«n hµn
0837423499-08374
0978635608 093270290 tongquy 8 46209 B¸n bu«n n«
0837402056 37402056 ngothiha 8 45301 b¸n bu«n phô
08 37446925 0837545909 8 46499 B¸n bu«n gi
0862872950 62872950 9 71109 Tho¸t níc vµ xö lý níc th¶i
08.62811388 086281138 nguyen-t 8 46692 b¸n bu«n hã
5116946 083740678 account- 8 46591 B¸n bu«n m¸
Phêng Th¶o §iÒn 37446254 info@vie 9 46510 B¸n bu«n m¸
0837446830 37446830 imecco@ 8 46599 B¸n bu«n m
62541155 086257155 kt.saigo 8 46204 B¸n bu«n th
Phêng B×nh An 083823287 ThuËn@th 9 47630 B¸n lÎ dông
0835039035 083503903 phung.ho 8 46204 B¸n bu«n ng
08-35173188 0839990969 8 46599 B¸n bu«n m¸
Phêng An Phó 66600113 yen.ngu 8 46520 B¸n bu«n ®i
08 37408661 0903874814 8 46323 B¸n bu«n tr
Phêng Th¶o §iÒn 083744662 langtum 8 45431 B¸n bu«n ph
Phêng B×nh Trng §«ng 37437440 phamgiat 8 46633 b¸n bu«n g¹
0902368868 090258307 nuong14 8 46520 b¸n bu«n thi
0837447157 37447157 8 46599 b¸n bu«n m
0837408661 37408661 ankhaco 8 46323 B¸n bu«n tr
62988899 62599191 8 45301 B¸n bu«n « t
0837408600-37 37408600 info@tat 9 46599 Mua b¸n bu«
0835191660 083519166 vu.dong@ 8 46692 B¸n bu«n hã
4020449 54020449 thuhuon 8 46329 B¸n bu«n ng
0912473602 39414262 trinhntk 8 46623 B¸n bu«n ®
08 37442266 37442266 loan.pha 8 45139 b¸n bu«n «
Phêng B×nh Trng T©y 37295466 cashewvi 8 10309 S¶n xuÊt h¹
083 899 2330
2407886 2407886 8 10202 chÕ biÕn vµ
Phêng An Phó 0837407347 9 43210 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng cÊp
0906967111 098242009 giabaoco 8 45120 Mua b¸n xe
Phêng B×nh An 083740253 namthua 8 46697 B¸n bu«n c¸
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1511611.9 2 QUAN02
1554094.475 2 QUAN02
1572305.33 2 QUAN02
1619379.9398 2 QUAN02
1733008.7663 2 QUAN02
1758920 2 QUAN02
1766000 2 QUAN02
1806900 2 QUAN02
1807100 2 QUAN02
1976187.8721 2 QUAN02
2029000 2 QUAN02
2108000 2 QUAN02
2192837.2119 2 QUAN02
2227175.312 2 QUAN02
2338234.2744 2 QUAN02
2496681.1676 1 QUAN02
2542098.4227 1 QUAN02
2546595.7975 1 QUAN02
2599373.7582 1 QUAN02
2611976.8343 1 QUAN02
2646703.5005 1 QUAN02
2732837.1978 1 QUAN02
2737697.536 1 QUAN02
2927746 1 QUAN02
2971218.48 1 QUAN02
3109024.318 1 QUAN02
3132147.719 1 QUAN02
3634001.04 1 QUAN02
3662240.1171 1 QUAN02
3781192.98 1 QUAN02
4063197.7592 1 QUAN02
4181717.3117 1 QUAN02
4298736.0193 1 QUAN02
5093025.8913 1 QUAN02
6154757.4166 1 QUAN02
100603063.8159 1 QUAN02
6383672.41 1 QUAN02
6409785.5798 1 QUAN02
6631958.3914 1 QUAN02
7204214.8182 1 QUAN02
7827131.6429 1 QUAN02
36126806.73 1 QUAN02
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2045 03040654 Cty CP T VÊn Vµ §Çu 250
T §« ThÞNguyÔn
ViÖt ThÞQuËn 3 Phêng 06
2039 03128683 Cty TNHH Th¬ng M¹i 540/29
Vµ Giao C¸ch
NhËnM¹ng
Minh QuËn
C¸t 3 Phêng 11
2027 03025191 Cty CP C«ng NghÖ 111ViÔn Th«ng Lý§«ng
ChÝnh D¬ng
T QuËn 3 Phêng 07
2022 03118516 Cty TNHH Mét thµnh 149C
viªn Nam Hai
PhBµ
¬ng Trng
Luxury
QuËn 3 Phêng 06
2006 03028551 Cty TNHH Th¬ng M¹i 140-142
¤ T« B¶oLýNgäc
Th¸i Tæ QuËn 3 Phêng 02
1979 03034515 Cty TNHH §Çu T XD166/6
Huy TêngLý Th¸i Tæ QuËn 3 Phêng 01
1968 03127565 Cty TNHH Ph¸t Gia 453/13 KHLª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 12
8 03014501 Cty CP Daikin Air C 201-203 C¸ch M¹ng QuËn 3 Phêng 04
1949 03034279 Cty TNHH TMDV VÜ153 NguyÔn Th QuËn 3 Phêng 09
1924 03030556 Cty CP ACHISON TÇng M , TN An Phó P QuËn 3 Phêng 07
1913 03009919 Cty TNHH ThiÕt BÞ 114 Cao Th¾ngQuËn 3 Phêng 04
1825 03127053 Cty Cæ PhÇn Apis 155 Hai Bµ Trng QuËn 3 Phêng 6
1811 03108719 Cty CP Ph¸t triÓn 100 Cao Th¾ngQuËn 3 Phêng 04
14 03028617 Cty CP ThÕ Giíi Sè tÇng 8, t C¸ch M¹ng QuËn 3 Phêng 04
1787 03015957 Cty TNHH Th¬ng m¹i 2BVµ S¶n xuÊt
Hå Xu©n
H¶i §øc
H¬ng
QuËn 3 Phêng 06
1786 03070833 Cty CP TM N¾ng V 34A Ph¹m §êng 3 Th¸ng QuËn
2 3 Phêng 06
1729 03024037 Cty TNHH TM L« Hé199 Nam Kú KhëQuËn 3 Phêng 07
1716 03104265 Cty TNHH Mét Thµnh 491/24/9
Viªn ThNguyÔn
¬ng M¹i X©y§×nQuËn
Dùng3 CÈm
Phêng
Anh02
1705 03047113 Cty TNHH TM Gç B 64 Vên Chuèi QuËn 3 Phêng 04
1689 03120839 Cty CP Thñy §iÖn ¸ lÇu 2 khu TrÇn Cao V QuËn 3 Phêng 06
1671 03028078 Cty TNHH Anh Vò 1097 Hoµng Sa QuËn 3 Phêng 02
1660 03025370 Cty TNHH TM XD C 45A Huúnh TÞnhQuËn 3 Phêng 08
1628 03051668 Cty TNHH Nguyªn L45B Kú §ång QuËn 3 Phêng 09
1618 03026415 Cty TNHH C«ng NghiÖp170 & Th¬ngNguyÔn
M¹i Q§×QuËn 3 Phêng 06
1566 03031471 Cty TNHH ThiÕt BÞ 8A TrÇn QuangQuËn 3 Phêng 13
1557 03109956 Cty CP ph©n phèi 126 NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
1546 03050564 Cty TNHH Th¬ng m¹i lÇudÞch
6, MasTrÇn
vô VËt TCao
N«ngV QuËn
NghiÖp
3 Ph
MInh
êngH06
ng
1517 03026232 Cty TNHH Th¬ng M¹i 411NghÜa TrÝ
Hai Bµ Trng QuËn 3 Phêng 08
1493 03021533 Cty TNHH TM & SX 399/35 NguyÔn §×QuËn 3 Phêng 05
1491 03060214 Cty CP XNK Vµ DV 168 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3 Phêng 08
1475 03029134 Cty TNHH Th¬ng m¹i 7 T©n HoµngNguyÔn
Liªn V¨nQuËn 3 Phêng 08
1447 03051453 Cty CP Quèc TÕ Tr 220A NguyÔn §×QuËn 3 Phêng 06
1428 03014346 Cty TNHH TM & DV 262/10 Lª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 14
1403 03066336 Cty TNHH th¬ng m¹i 78-80
c«ng nghÖC¸ch§¹iM¹ng
Th¾ng QuËn 3 Phêng 06
1365 03126054 Cty TNHH Mét Thµnh 261B Hai Bµ Trng QuËn 3 Phêng 06
1337 03016764 Cty TNHH Kh¶i Thi 384 NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 05
1304 03038737 Cty TNHH K¬ Nia 161 Vâ V¨n TÇn QuËn 3 Phêng 06
1278 03031469 Cty TNHH B vµ Hu 8A TrÇn QuangQuËn 3 Phêng 13
1267 03030185 Cty TNHH Th¬ng M¹i 798DÞch VôTrKü
êngThuËt
Sa N«ngQuËnNghiÖp
3 Phêng
Ph¸t
14NghÜa
1262 03113275 Cty TNHH TM DV § 39 NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
1254 03005638 Cty CP X©y dùng Vµ 173Th¬ng m¹iTæng
Hai Bµ TrngHîpQuËn 3 Phêng 06
1218 03043760 Cty TNHH SX TM A 262A Nam Kú KhëQuËn 3 Phêng 08
1204 03032613 Cty TNHH Th¬ng M¹i 61AT©n NhÊtTrÇn
H¬ng
QuangQuËn 3 Phêng 13
1196 03049679 Cty CP HÖ thèng G 391A Nam Kú KhëQuËn 3 Phêng 07
1150 03016679 Cty TNHH DÞch vô 359 Vâ V¨n TÇn QuËn 3 Phêng 05
1089 03124427 Cty TNHH MTV TM 72/202 Tr¬ng QuyÒn QuËn 3 Phêng 06
1068 03038869 Cty TNHH Th¬ng PhÈm66/3 Ph¹m Ngäc QuËn 3 Phêng 06
1045 03035509 Cty TNHH S¶n XuÊt335 Lª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 13
1011 03029759 Cty CP Dîc PhÈm HiÖp
56 B¸ch Niªn NguyÔn Th QuËn 3 Phêng 09
987 03020873 Cty TNHH P.T.P 241 §iÖn Biªn P QuËn 3 Phêng 06
952 03103041 Cty TNHH MTV S¶n 154/26 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3 Phêng 08
937 03034457 Cty CP trang thiÕt TÇng 6, 374 Vâ V¨n T QuËn 3 Phêng 05
932 03055365 Cty CP TËp §oµn M 2A NguyÔn S¬QuËn 3 Phêng 05
886 03014513 Cty TNHH S¶n xuÊt5B - Th¬ng M¹i Kú H
§ång
ng ThÞnh
QuËn 3 Phêng 09
858 03047572 Cty CP TM DV S¶n XuÊt
386 ViÖt Th C¸ch
¬ngM¹ng QuËn 3 Phêng 10
855 03049184 Cty TNHH XuÊt nhËPhßng 1 - NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
792 03098293 Cty CP Thùc PhÈm 424A NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 05
790 03024496 Cty TNHH Dîc PhÈm429 Trang ThiÕtVâ V¨n
BÞ YTÇn
TÕ QuËn
T.D 3 Phêng 05
776 03050847 Cty TNHH TM BÝnh 209/14 Lª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 13
753 03016299 Cty TNHH Th¬ng M¹i 72-74
Quang DòngNguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
731 03017586 Cty TNHH SX - TM C443/11 Lª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 12
720 03045950 Cty CP ph©n phèi sëL2,trTN
êngv¨nNguyÔn
Ph¬ng Nam GiaQuËn 3 Phêng 06
673 03121670 Cty CP Ph©n Phèi T14B Kú §ång QuËn 3 Phêng 09
651 03028872 Cty TNHH S¬n LiªnTßa nhµ Th NguyÔn GiaQuËn 3 Phêng 06
644 03028841 DNTN §øc Lan 149 Vâ V¨n TÇn QuËn 3 Phêng 06
613 03052725 Cty TNHH mét thµnh phßng
viªn §Æng
201,NguyÔn
Ngäc HGia
ngQuËn 3 Phêng 06
576 03054628 Cty TNHH Th¬ng m¹i 5 Quèc tÕNguyÔn
Mi Sa GiaQuËn 3 Phêng 06
574 03072162 Cty CP XuÊt NhËp 33 duong C X¸ §« Thµnh QuËn 3 Phêng 04
527 03028443 Cty TNHH Thóy H¬ng 210 NguyÔn PhóQuËn 3 Phêng 09
485 03021584 Cty CP X©y dùng v235 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3 Phêng 07
454 03037546 Cty TNHH ph©n ph72-74 NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
409 03026483 Cty CP §Çu t R«Bèt Robot Tow§iÖn Biªn P QuËn 3 Phêng 04
348 03124068 Cty TNHH Th¬ng M¹i 61A-63A
Vµ DÞchVâ VôV¨n
§å §iÖn
TÇn QuËn
Lin 3 Phêng 06
334 03099024 Cty CP §Çu t GiÊy Quèc
18 TÕ Lª Quý §«n QuËn 3 Phêng 06
302 03014485 Cty TNHH C¬ §iÖn 112 Lý ChÝnh T QuËn 3 Phêng 08
291 03043398 Cty TNHH B¶o Minh359/1/27BLª V¨n Sü QuËn 3 Phêng 13
272 03029794 Cty CP §Çu t vµ Th¬ng
13_13 m¹ibis
DICKú §ång QuËn 3 Phêng 09
261 03024408 Cty TNHH TM DV TTlÇu 4 , p Lý ChÝnh T QuËn 3 Phêng 09
232 03044463 Cty TNHH Minh §an61A-63A Vâ V¨n TÇn QuËn 3 Phêng 06
216 03124867 Cty CP §Çu T Quèc 20
TÕ Quèc Huy Lª Quý
Anh§«n QuËn 3 Phêng 06
213 03032242 Cty CP C«ng nghÖ 287B §iÖn Biªn P QuËn 3 Phêng 07
204 03041301 Cty TNHH Thêi Tra 72-74 NguyÔn ThÞQuËn 3 Phêng 06
179 03050543 Cty CP Thµnh Nh¬ 315 Nam Kú KhëQuËn 3 Phêng 07
172 03057267 Cty CP Nova Trade 313-315 Nam Kú KhëQuËn 3 Phêng 07
155 03092593 Cty TNHH Th¬ng M¹i 51/9
§ç Khoa Cao Th¾ngQuËn 3 Phêng 03
143 03011407 Cty TNHH Dîc PhÈm12 & NguyÔn
Trang ThiÕt
HiÒnBÞ Y TÕ
QuËn
Hoµng
3 Ph
§øc
êng 04
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0839330822 083933082 thunga@ 9 46599 b¸n bu«n vËt t ngµnh cÊp tho¸t níc
Phêng 11 0987081204 8 46323 b¸n bu«n ra
083765 5307 0977438474 9 46520 B¸n bu«n thi
08-62932626 0909014636 8 46520 b¸n bu«n ®iÖ
0838325883 38330003 baongoc 8 45301 b¸n bu«n vá
(08) 39798991 39798991 duyenntk 8 46520 b¸n bu«n ®i
Phêng 12 090370953 tungpx@ 8 32900 s¶n xuÊt tÊ
08 62 504 888 62504888 ngocdiep 9 46495 b¸n bu«n m¸
08 3935 0137 098815935 vongoct 8 46599 b¸n bu«n th
0838492812 38492812 achison@ 9 46699 b¸n bu«n th
39291801-3929 39291801 phuoclo 8 46595 b¸n bu«n thi
08 62641166 08 62641166 9 46691 B¸n bu«n chuyªn doanh kh¸c cha ®îc ph
Phêng 04 0838343044 9 46520 B¸n bu«n th
(08) 39290059 39290059 xuanhuy 9 46510 b¸n bu«n s¶
0839303738 083930373 phantrun 8 46599 b¸n bu«n vß
0838275414/38 090842443 thanhla 9 46639 s¶n suÊt ng
9325076 083948511 atclohoi 8 46329 b¸n bu«n l¬ng thùc , thùc phÈm c«ng ng
Phêng 02 8 41000 x©y dùng
9290723 083929272 trang.d 8 46631 b¸n bu«n gç
0822446870 086680425 adonghc 9 35101 s¶n xuÊt ®i
0862907793 028.629078mau-ngu 8 46613 b¸n bu«n dÇ
0854046838 54046838 vthoa@n 8 41000 X©y dùng
38112262 012533719 kimngoc 8 46497 B¸n bu«n gi
8344660 39306942 hoaithu@ 8 46499 b¸n bu«n ®å
0839350654 083935065 songla@v 8 46599 b¸n bu«n qu
Phêng 06 0873004400 9 46510 b¸n bu«n th
0862539776 0837545643 8 46204 b¸n bu«n ch
829 5661 37308287 nghiatri 8 45119 b¸n bu«n xe
08 38660200 38660200 dainamt 8 46411 b¸n bu«n v¶
08 3929 0076 38202805 xnk.inco 9 46599 b¸n bu«n m¸
8481990 38203878 tanhoang 8 46622 b¸n bu«n s¾
0839333688 083933368 todaytv@ 9 73100 qu¶ng c¸o
Phêng 14 39306327 n.v.phon 8 46520 B¸n bu«n ®i
0839305110 0839305110 8 46613 b¸n bu«n dÇ
08382998875 0838298875 8 45119 b¸n bu«n xe
38341323 38341323 cuchuyn 8 46510 b¸n bu«n m¸
0839308009 39308009 8 46495 B¸n bu«n m¸
39316890 39316890 bh8a@hc 8 46599 b¸n bu«n b¶
8465765 38465765 info@pna 8 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng 06 0838329884 8 46520 b¸n bu«n thi
Phêng 06 083822759 cty_geco 9 46694 B¸n bu«n ca
083932 0248 - 38472625 ancacolt 8 46693 B¸n bu«n m
0839491060 - 0 39491060 kthitha 8 46329 xuÊt khÈu t
088469375 38483638 thuongtt 9 46510 S¶n xuÊt, m
(84-8) 3834210 083834210 info@nsp 8 46510 b¸n bu«n m¸
0838166877 083511813 camtuba 8 56101 Nhµ hµng
8200977 083820097 topprodu 8 46692 B¸n bu«n h¹
9317706 083931770 phugdp@ 8 46631 b¸n bu«n gç
08 222 68737 - 22268737 hiepbac 9 47721 b¸n lÎ dîc phÈm, dông cô y tÕ
08 3844 9986 082243722 ptpwate 8 46599 b¸n bu«n c¸c thiÕt bÞ ngµnh níc
0904901866 39483261 caothan 8 46699 b¸n bu«n vËt
3840 8848 38408848 accounti 9 46595 b¸n bu«n tra
84 8 38273175 39295929 kimoanh. 9 46499 b¸n bu«n m
08 38439644 - 0083846885 hungthi 8 46692 b¸n bu«n h¬ng liÖu hãa chÊt
9316540 39316540 info@vie 9 46499 B¸n bu«n nh
08 3932 6240 083932624 ketoan@s 8 46595 b¸n bu«n tra
0839293131 39295139 chieungu 9 56101 nhµ hµng
0839293219 - 0 39293219 minhtue 8 46595 b¸n bu«n tra
0838467925 083846792 nguyenl 8 46321 b¸n bu«n thùc phÈm t¬i sèng
35206638 083520663 tringuye 8 46204 b¸n bu«n ngu
0837 302 107 37302107 nghiang 8 22209 s¶n xuÊt c¸
0982266023 0893607348 9 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 09 0862533456 9 47591 b¸n lÎ thiÕt
08 3512 7207 0839330152 8 46635 b¸n bu«n s¬
9330826 083930646 lamdung 6 46594 b¸n bu«n mùc
Phêng 06 083930839 hungngo 8 46613 B¸n bu«n x¨
0839309446-47-39309446 misafoo 8 46204 B¸n bu«n ng
08 3759 4021 083759402 seataco@ 9 46622 b¸n bu«n s¾
0835260677 0835260677 8 46494 b¸n bu«n th
0839325030 39325030 thuy.ngu 9 41000 X©y dùng d
08 3521 0585 083521058 hang.cao 8 47412 B¸n lÎ c¸c t
(848) 39307479 39307478 info@rob 9 27102 s¶n xuÊt m¸
08 3930 1159 083930115 ttkh198 8 47591 B¸n lÎ ®å ®
62909593-6290 086290959 thuy_kt@ 9 46497 b¸n bu«n gi
0939330582 39330526 trancong 8 46495 B¸n bu«n hµ
3526 1047 35261047 baominh 8 46322 b¸n bu«n th
0839318639-39 012220701 huongktd 9 46633 b¸n bu«n vËt
(08) 3526 4581 083526458 cms@cms 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 06 083740274 account 8 46204 b¸n bu«n ngu
086290 9592 086290 9592 9 46692 b¸n bu«n hã
0839336666 39336666 ngochkt@ 9 46520 b¸n bu«n th
(08) 3825 7537 083825753 tuyetmai 8 47711 b¸n lÎ quÇn
0838483181 083848318 thanhnh 9 46492 b¸n bu«n ng
0838482829 38482829 9 46204 b¸n bu«n ngu
0838342524 083834252 bct.quy 8 46631 b¸n bu«n gç
(848) 39293777 083858241 ngadtq@ 8 46492 B¸n bu«n thuèc dîc phÈm vµ TTBYT
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1573147.8199 2 QUAN03
1579449.265 2 QUAN03
1594391.7994 2 QUAN03
1599509.7633 2 QUAN03
1619863.3513 2 QUAN03
1644903 2 QUAN03
1655444.4046 2 QUAN03
269320018.5684 1 QUAN03
1680420 2 QUAN03
1711916.7057 2 QUAN03
1725058.2238 2 QUAN03
1836101.83 2 QUAN03
1862172.242 2 QUAN03
164987721.29 1 QUAN03
1903698.7491 2 QUAN03
1906835 2 QUAN03
1985975.85 2 QUAN03
2000478.24 2 QUAN03
2020227.177 2 QUAN03
2036788.4298 2 QUAN03
2078893.353 2 QUAN03
2089026.8862 2 QUAN03
2152050.2411 2 QUAN03
2162085.2887 2 QUAN03
2248547.1074 2 QUAN03
2266093.15 2 QUAN03
2291041.0612 2 QUAN03
2366756.0401 2 QUAN03
2414615.1929 1 QUAN03
2416666.539 1 QUAN03
2448953.07 1 QUAN03
2492410 1 QUAN03
2536468.065 1 QUAN03
2571826.33 1 QUAN03
2658470.9681 1 QUAN03
2722275.6127 1 QUAN03
2795894.72 1 QUAN03
2860486.0976 1 QUAN03
2883151.4104 1 QUAN03
2890092.83 1 QUAN03
2919383.4892 1 QUAN03
3030700.6901 1 QUAN03
3080998.7296 1 QUAN03
3114768.2301 1 QUAN03
3254904.1561 1 QUAN03
3475300.5512 1 QUAN03
3542628.9 1 QUAN03
3646921.0077 1 QUAN03
3768805.6781 1 QUAN03
3902974 1 QUAN03
4061469.5769 1 QUAN03
4112415.901 1 QUAN03
4130150.7914 1 QUAN03
4372552.5 1 QUAN03
4487270.2525 1 QUAN03
4508826 1 QUAN03
4930216.94 1 QUAN03
4946353.6531 1 QUAN03
5084807.88 1 QUAN03
5303308.146 1 QUAN03
5486891.5187 1 QUAN03
5644331.7875 1 QUAN03
6079200.949 1 QUAN03
6291717.977 1 QUAN03
6387754.7168 1 QUAN03
6694788.8703 1 QUAN03
7329384.678 1 QUAN03
7383191.985 1 QUAN03
8192133.3104 1 QUAN03
8905965.0481 1 QUAN03
9428368.0444 1 QUAN03
10520997.38 1 QUAN03
12150152.87 1 QUAN03
12835419.98 1 QUAN03
13786895.4379 1 QUAN03
14508281.2761 1 QUAN03
15740119.6919 1 QUAN03
16584879.245 1 QUAN03
18149370.49 1 QUAN03
19787454.41 1 QUAN03
19912210.5744 1 QUAN03
20898152.3203 1 QUAN03
22949759.243 1 QUAN03
24180346.3054 1 QUAN03
26423014.7 1 QUAN03
28797209.777 1 QUAN03
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2083 03101947 Cty CP Th¬ng M¹i S¶nSè 9XuÊt BÕn
§êng
Thµnh
Sè 32 QuËn 4 Phêng 06
2059 03022321 Cty TNHH dÞch vô l17-19 Hoµng DiÖu QuËn 4 Phêng 12
2048 03025751 Cty TNHH Khëi Ngh307 §oµn V¨n B QuËn 4 Phêng 13
1993 03124192 Cty TNHH Thêi Tran48 NguyÔn TÊtQuËn 4 Phêng 12
1910 03133890 Cty TNHH Mét Thµn266/9/11 T«n §¶n QuËn 4 Phêng 04
1807 03103047 Cty TNHH B¸n LÎ V TÇng 2 TßT«n §¶n QuËn 4 Phêng 13
1800 03029679 Cty TNHH Quèc TÕ LÇu 7, 6-8§oµn V¨n B QuËn 4 Phêng 09
1644 03038268 Cty TNHH VËt T Kü 303/5
ThuËt Th¸iBÕn
ViÖtV©n § QuËn 4 Phêng 02
1637 03121832 Cty TNHH MTV T©m 5 NguyÔn TÊtQuËn 4 Phêng 12
1593 03123685 Cty TNHH S¶n XuÊt32A L« M §êng Sè 36 QuËn 4 Phêng 06
1518 03020284 Cty TNHH S¶n XuÊt15 Th¬ng M¹iT©n
DÞch
VÜnh
Vô Thuú
QuËnKhanh
4 Phêng 04
1441 03036437 Cty CP nhùa V©n §320 BÕn V©n § QuËn 4 Phêng 02
1368 03104718 Cty CP Trang ThiÕt LÇu 1 CaoBÕn V©n § QuËn 4 Phêng 01
1325 03014833 Cty TNHH CL 77 T©n VÜnh QuËn 4 Phêng 06
1100 03036108 Cty TNHH V©n Vò LÇu 1,Sè Hoµng DiÖ QuËn 4 Phêng 12
1066 03019512 Cty CP Thùc PhÈm Dinh
281-283
Dìng Hoµng
Nutifood
DiÖ QuËn 4 Phêng 06
1020 03014454 Cty TNHH TM C«ngTÇng trÖt BÕn V©n § QuËn 4 Phêng 01
879 03127417 Cty TNHH §Çu T Ph¸t R31
TriÓn HiÒn
BÕnPh¸t
V©n § QuËn 4 Phêng 08
824 03013669 Cty TNHH TM vµ D 200 §êng Sè 48 QuËn 4 Phêng 03
814 03123618 Cty TNHH Ph¸t Nam117A NguyÔn TÊtQuËn 4 Phêng 13
690 03014385 Cty TNHH TM Than 51 §oµn Nh HµiQuËn 4 Phêng 12
597 03122374 Cty TNHH MTV TM 17-19 Hoµng DiÖ QuËn 4 Phêng 12
273 03050678 Cty CP Vi Na L¸ S¾9 §oµn V¨n B QuËn 4 Phêng 12
167 03024010 Cty CP Phóc Sinh Cao èc H3Hoµng DiÖ QuËn 4 Phêng 06
122 03029370 Cty TNHH Th¬ng M¹i A016
QuècC/C
TÕKh«ng
T©n §¹i
CãT©y
QuËn
D¬ng
4 Phêng 04
97 03114388 Cty CP OTRAN MiÒ P9.1 Toµ n§oµn V¨n B QuËn 4 Phêng 12
57 03116093 Cty CP b¸n lÎ kü th 261-263 Kh¸nh Héi QuËn 4 Phêng 05
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng 06 083941350 hoangta 9 46692 B¸n bu«n hã
0976753355 37192513 hanhcha 8 23960 S¶n xuÊt ®¸
0837437400 08 3743740account- 8 46599 B¸n bu«n m
08 3826 4190 083826419 phuongh 8 47711 B¸n lÎ hµng
Phêng 04
08 6288 5678 08 3941422su.le@Za 8 47910 B¸n lÎ theo yªu cÇu ®Æt hµng qua bu ®
0838269020 - 083826884 dvl@seal 8 46691 B¸n bu«n p
08 38686845 08 3965199kythuatt 8 46639 B¸n bu«n thiÕt bÞ ®êng èng
Phêng 12 083943515 kimloan 8 45120 B¸n lÎ « t« c
0866797591 08 6679759phanbon 8 46691 B¸n bu«n p
08 38262843 - 0083826284 thuykha 8 12001 S¶n xuÊt ®Ç
9400163-94015 065035530 Simiplas 9 22201 s¶n xuÊt ba
Phêng 01 08 5401268nhan@duc 9 46595 B¸n bu«n thi
08 3943 2665/ 3083943266 lethuyh 8 46493 B¸n bu«n hãa mü phÈm (níc giÆt, bét gi
5173650 083943521 tuyetmai 8 45301 B¸n bu«n lè
08 3826 7999 38267999 tiennt@n 9 46326 B¸n bu«n ng
0839 413 473 08 3941347vinhthin 8 46497 B¸n bu«n gi
383253191 085417088 hp@hienp 8 46331 B¸n bu«n bi
8627543 08 3862062vuiqueh 8 46694 B¸n bu«n ng
Phêng 13 090299706 oanhtk2 8 46209 B¸n bu«n n
0839400991 08 3940099huynhtu 8 46614 B¸n bu«n c¸
38942522 08 3943087ktuyetly 8 46209 B¸n bu«n n«
84-8-39113113 39113113 info@haf 9 46636 B¸n bu«n th
+(84 8) 38 266 083826625 office@p 9 46324 XuÊt khÈu h
Phêng 04 22412528 8 49332 VËn t¶i hµn
0838261919 083826191 ha.trinh 9 46209 B¸n bu«n n
0838345837 73023456 anhptn@f 9 47411 B¸n lÎ ®iÖn
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1530187.45 2 QUAN04
1561628.764 2 QUAN04
1570065.871 2 QUAN04
1630380.2321 2 QUAN04
1727615.6 2 QUAN04
1864847.0994 2 QUAN04
1874328.8861 2 QUAN04
2118570.1952 2 QUAN04
2127400 2 QUAN04
2216919 2 QUAN04
2359349.7 2 QUAN04
2505723.1962 1 QUAN04
2657253.5146 1 QUAN04
2741067.37 1 QUAN04
3419232 1 QUAN04
3553899.9388 1 QUAN04
3729358.16 1 QUAN04
4403286.92 1 QUAN04
4693042.8841 1 QUAN04
4800590 1 QUAN04
5904619.2453 1 QUAN04
6840230.46 1 QUAN04
15730704.7901 1 QUAN04
24700673.2201 1 QUAN04
32292743.308 1 QUAN04
40119210.7175 1 QUAN04
64886706.9 1 QUAN04
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
1987 03047299 Cty TNHH øng Dông160 TrÇn B×nh QuËn 5 Phêng 03
1943 03042663 Cty TNHH TM DV Tµi 835/28 TrÇn Hng §¹o QuËn 5 Phêng 01
1923 03028244 Cty TNHH TM dông 914 NguyÔn Tr·iQuËn 5 Phêng 14
1912 03122573 Cty TNHH Grow Mo370 TrÇn Hng §¹o QuËn 5 Phêng 11
1896 03013457 Cty TNHH Th¬ng M¹i 95Th¸i Phong Trang Tö QuËn 5 Phêng 14
1878 03015427 Cty TNHH TM m¾t 84Ak Hïng V¬ng QuËn 5 Phêng 09
1876 03012380 Cty TNHH Th¬ng M¹i 23X©y L¾p TrÇn
§iÖn
Phó
Cao QuËn
TrÇn 5 Phêng 04
1834 03119642 Cty TNHH Th¬ng M¹i 784S¶n®êng
XuÊt NguyÔn
Me NonTr·iQuËn 5 Phêng 11
1830 03012819 Cty CP X©y Dùng §Çu143T C«ngTrÇn NghiÖp
Hng§«ng
§¹o
QuËnD¬ng
5 Phêng 10
1824 03019622 Cty TNHH Kim Phong 119Hng An D¬ng V¬ng QuËn 5 Phêng 08
1784 03013153 Cty TNHH TM S¬n d191-193 NguyÔn V¨nQuËn 5 Phêng 02
1770 03014658 Cty TNHH TM vµ KT43 T¶n §µ QuËn 5 Phêng 10
1752 03027837 Cty TNHH Kim An 635 TrÇn Hng §¹o QuËn 5 Phêng 01
1747 03038980 Cty TNHH TM Vµ DV139 NguyÔn ChQuËn 5 Phêng 09
1734 03012765 Cty TNHH TM-SX T© 128 Lª Hång Ph QuËn 5 Phêng 03
1721 03129176 Cty TNHH Kinh Doa81D TrÇn B×nh QuËn 5 Phêng 01
1662 03023098 Cty TNHH Cao Pho l« G ChungKh«ng C HïngCãV¬ng
QuËn 5 Phêng 11
1640 03050018 Cty CP SX TM Lý B 407 An D¬ng V¬ng QuËn 5 Phêng 14
1611 03115356 Cty TNHH TM DV M369 An D¬ng V¬ng QuËn 5 Phêng 03
1601 03127873 Cty TNHH Th¬ng M¹i 13-15-17
Vßng Bi Phó
TrÝ Kh¶i
Gi¸o QuËn 5 Phêng 14
1505 03113975 Cty TNHH TMDV §iÖn 156 L¹nh §¹i NguyÔn
Hng Bi QuËn 5 Phêng 02
1435 03117959 Cty TNHH Nhùa Nh143/8 An B×nh, QuËn 5 Phêng 06
1416 03127578 Cty TNHH Hoa Gia Sè 17B Phan V¨n K QuËn 5 Phêng 13
1331 03130920 Cty TNHH Kinh Doa548 TrÇn Hng §¹o, QuËn QuËn5 5
1261 03013397 Cty TNHH TM Kh¸n 70 An §iÒm QuËn 5 Phêng 10
1251 03044750 Cty TNHH Kü ThuËt27 Tù TriÖu
§éng Quang
Hng Phó Phôc QuËn 5 Phêng 10
1236 03012600 Cty TNHH Th¬ng M¹i 998Quang Th¾ng
NguyÔn Tr·iQuËn 5 Phêng 14
1211 03012496 Cty TNHH TM Qu¸n 25 T¹ Uyªn QuËn 5 Phêng 15
1169 03101180 Cty TNHH C«ng Ngh3C TrÇn Phó QuËn 5 Phêng 04
1110 03127223 Cty TNHH Ph©n Phè 20E TrÇn Hng §¹o QuËn 5 Phêng 07
1107 03010559 Cty CP C«ng nghiÖp 51l¹nh HngTrÇnTrÝ Phó QuËn 5 Phêng 04
971 03022499 Cty TNHH XD Vµ SX10 Hng Léc Ph¸t
Hïng V¬ng QuËn 5 Phêng 04
962 03098912 Cty TNHH trang thi 170 TrÇn B×nh QuËn 5 Phêng 03
890 03012840 Cty TNHH SX vµ TM297 TrÇn B×nh QuËn 5 Phêng 04
831 03012238 Cty CP TM-DV Than42-44 T¹ Uyªn QuËn 5 Phêng 15
821 03032868 Cty TNHH Ho¸ ChÊt57 Phï §æng Thiªn
QuËn V¬ng
5 Phêng 11
795 03024498 Cty TNHH ¾c quy 166-168 Hång Bµng QuËn 5 Phêng 12
702 03057169 Cty CP VISCOM 59 TrÇn TuÊn KQuËn 5 Phêng 05
694 03013461 Cty TNHH Nguyªn X159
¬ng- 161 D¬ng Tö Giang QuËn 5 Phêng 15
669 03013239 DNTN TM DV M·n T 100J-100KHïng V¬ng QuËn 5 Phêng 09
658 03016929 Cty TNHH SX TM Th623-625 NguyÔn Tr·iQuËn 5 Phêng 11
654 03020827 Cty TNHH Trung Hu26 Phan Huy CQuËn 5 Phêng 10
627 03109579 Cty CP H¸n Vinh 79 NguyÔn ThiQuËn 5 Phêng 13
590 03014189 Cty TNHH S¶n XuÊt236Th¬ng M¹i H¶i
T©nThîng
LiªnL·n
MInh
QuËn
Oâng
5 Phêng 14
579 03015165 Cty TNHH TM Vinh 173 NguyÔn Tr·iQuËn 5 Phêng 02
519 03013221 Cty TNHH nhùa T©20 TriÖu Quan QuËn 5 Phêng 10
481 03019377 Cty TNHH SX-TM-DV222
T©n KimH¶iHngThîng L·n
QuËn
Oâng
5 Phêng 14
432 03013072 Cty CP Th¬ng M¹i Toµn
34 - Lùc
36 Phan V¨n TrQuËn 5 Phêng 02
343 03035065 Cty TNHH SX TM DV33 An D¬ng V¬ng
QuËn 5 Phêng 08
281 03049821 Cty CP Quèc TÕ Th LÇu 8 Tßa H¶i Thîng L·n
QuËn
Oâng
5 Phêng 10
226 03048985 Cty CP TM DV SX H¬ng
606 Thñy TrÇn Hng §¹oQuËn 5 Phêng 02
209 03019119 Cty TNHH TM Kim 69 NguyÔn ThiQuËn 5 Phêng 13
190 03012751 Cty TNHH Nhùa Lo 8 Kim Biªn QuËn 5 Phêng 13
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
08 39 246 050 39246050 minhntt@ 8 46520 b¸n bu«nthi
8117682 091882060 thaipham 8 46639 b¸n bu«n vËt
0838539976 38539976 kieuviet 8 46637 B¸n bu«n mò
0835015222 35015222 admin@g 8 46691 B¸n bu«n p
083857 0896 - 38570896 thaiphon 8 20210 thuèc BVTV
38307496 8 46499 b¸n bu«n m
38333334 38333334 caotran@ 8 46495 ban bu«n ®Ì
Phêng 11 37543014 hop1988 8 46204 b¸n bu«n thø
38552151 38552151 indochin 9 25110 s¶n xuÊt gi
8303659 38303659 kphco@v 8 46495 b¸n bu«n vËt t ®iÖn l¹nh
08 3924 2377 39242377 mtkpain 8 46635 b¸n bu«n s
0838593686 093330730 friendsh 8 46599 b¸n bu«n m¸
0839234643 39234643 hoangki 8 46495 B¸n bu«n m¸
9572036 39572036 anhtuye 8 46637 b¸n bu«n b¹c
0838381620 083838162 tandatvi 8 22209 s¶n xuÊt s¶
0839225057 39225056 8 46692 b¸n bu«n hã
8866449 395050060 tran.tru 8 47591 b¸n lÎ hµng
0838594139 083859413 account 9 46599 B¸n bu«n m¸
0866853668 016561370 nguyent 8 46520 b¸n bu«n ®iÖ
0903716668 0838551623 8 46599 b¸n bu«n vßn
Phêng 02 0838369289 8 46599 b¸n bu«n th
0838555118
Phêng 13 38575540 8 46639 b¸n bu«n gi

38547011 38547011 khanhlo 8 46699 b¸n bu«n b×


083950 7410 38593717 hp-auto 8 46599 b¸n bu«n m¸
8572962 38591792 quangth 8 46692 B¸n bu«n h¬ng liÖu
39550755 39553768 quanvie 8 46599 b¸n bu«n d©
Phêng 04 38370778 8 46520 b¸n bu«n thi
Phêng 07 39238338 hongvin 8 46329 b¸n bu«n th
0838352741 38352741 ntn_than 9 46599 B¸n bu«n m¸
0854318561 54318561 nha.luat 8 22209 s¶n xuÊt ®¸
Phêng 03 38622670 caohoang 8 46595 b¸n bu«n dô
08 38 300 108 - 38336823 vidnt@ya 8 46692 B¸n bu«n hã
0838552608-38 38552608 thanglon 9 46599 b¸n bu«n b¹
0974339757 39520820 hasen84 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 12 39552155 info@tha 8 45301 b¸n bu«n b×
Phêng 05 08 6259959thuy.dtt 9 46520 B¸n bu«n li
0838550003 38550003 nguyenx 8 46599 b¸n bu«n vß
08 38354509 38352798 kim_lie 6 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, vËt t ngµnh in
0838594779 38594789 thepviet 8 46622 b¸n bu«n s¾
(08) 3857 3810 38573810 trunghuy 8 46494 b¸n bu«n ly
Phêng 13 39526567 cophan@ 9 46599 b¸n bu«n c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ ngµnh hµ
38550670 38550670 talimicol 8 46693 b¸n bu«n h¹
Phêng 02 38381321 vinhphu 8 46693 b¸n bu«n h¹t
08 37528220 083855946 tanlapth 8 22209 s¶n xuÊt nhù
8548320 38548320 tankimh 8 46497 B¸n bu«n gi
8363251-92330 39233010 nhuptt@t 9 46497 b¸n bu«n giÊ
8359533 38359533 dungtlq5 8 46691 b¸n bu«n hã
08 38560113 38560108 yennhi@ 9 10790 s¶n xuÊt cµ
0838554256 083855425 thu.nguy 9 46326 b¸n bu«n b¸
08-39506618 39506618 info@kim 8 46599 B¸n bu«n vË
08 39696949 - 039696949 thibach. 8 22209 s¶n xuÊt nh
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1636436.9 2 QUAN05
1689710.9491 2 QUAN05
1712648.8506 2 QUAN05
1725210.8446 2 QUAN05
1746202 2 QUAN05
1763130.6808 2 QUAN05
1764758.8635 2 QUAN05
1822000 2 QUAN05
1826980 2 QUAN05
1838187.6522 2 QUAN05
1917974.75 2 QUAN05
1937015.2735 2 QUAN05
1960920 2 QUAN05
1965119.1141 2 QUAN05
1976710.4 2 QUAN05
1992865.55 2 QUAN05
2088212.8734 2 QUAN05
2122632.74 2 QUAN05
2177126.21 2 QUAN05
2202241.7756 2 QUAN05
2398677.1 2 QUAN05
2514637.235 1 QUAN05
2552536.0368 1 QUAN05
2731920.27 1 QUAN05
2893222 1 QUAN05
2927454.95 1 QUAN05
2962368.8925 1 QUAN05
3061197.416 1 QUAN05
3185129 1 QUAN05
3381984 1 QUAN05
3398702.2762 1 QUAN05
3950374.5227 1 QUAN05
4006855.8479 1 QUAN05
4344291.0371 1 QUAN05
4636134.0025 1 QUAN05
4745240.0617 1 QUAN05
4887647.6677 1 QUAN05
5779775.3 1 QUAN05
5843878.8126 1 QUAN05
6109247.5 1 QUAN05
6237685.95 1 QUAN05
6253911.2455 1 QUAN05
6561276.7 1 QUAN05
7004353.5167 1 QUAN05
7277951.25 1 QUAN05
8292678 1 QUAN05
9010146.85 1 QUAN05
9994510.8274 1 QUAN05
12297825.24 1 QUAN05
15198387.07 1 QUAN05
18618192.9055 1 QUAN05
20248772.94 1 QUAN05
22528480.9042 1 QUAN05
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2084 03129655 Cty TNHH Th¬ng M¹i 96DÞch
Khu D©n
Vô§Trans-undai
êng
c B×nh
Sè 26Phó
QuËn
Seasall
6 Ph
Vina
êng 11
2077 03013404 Cty TNHH SX hµng 2 t2 Lý Chiªu H QuËn 6 Phêng 10
2055 03068418 Cty TNHH Tû Phíc Hïng
216/38
Nam NguyÔn V¨nQuËn 6 Phêng 11
2047 03021625 Cty TNHH PT Ch¨n 36 l« E Chî Lín QuËn 6 Phêng 11
1967 03047515 Cty TNHH Dñ Hng 200-202 Chî Lín QuËn 6 Phêng 11
1917 03032101 Cty TNHH v¶i sîi vµ94-96 Lª TuÊn MË QuËn 6 Phêng 13
1897 03133287 Cty TNHH L©m HiÖ633/9 Hång Bµng, QuËn 6 Phêng 06
1804 03017723 Cty TNHH S¶n xuÊ 94 AB Ph¹m §×nh QuËn 6 Phêng 02
1723 03015853 Cty TNHH TM NghÜa 237 NguyÔn V¨nQuËn 6 Phêng 11
1691 03120429 Cty TNHH Th¬ng M¹i 27T
DÞch VôB×nh
XuÊt NhËp
Phó QuËn
KhÈu 6Khai
PhPh¸t
êng 10
1657 03130186 Cty TNHH Mét Thµn218 Mai Xu©n Th QuËn
ëng 6 Phêng 02
1535 03014052 HTX TMDV B×nh T 17 NguyÔn H÷QuËn 6 Phêng 02
1529 03061317 Cty TNHH S¸ng T 961-965 HËu Giang QuËn 6 Phêng 11
1502 03013401 Cty TNHH TM §¹i §Þ2C-2D Lª Quang S QuËn 6 Phêng 02
1499 03017852 Cty TNHH MTV Kh¸n183 NguyÔn V¨nQuËn 6 Phêng 11
1394 03128926 Cty TNHH MTV TM DV 34 Giao NhËn
§êngDiÖu
Sè 32
PhQuËn
íc 6 Phêng 10
1354 03127257 Cty Tr¸ch NhiÖm H÷uSè H¹n
245 Mét
®êngThµnh
HËu Viªn
Giang
QuËn
Long6Gia
PhHêng
ng 05
1343 03036097 Cty TNHH TM DV S 27/4-6 Kinh D¬ng V QuËn
¬ng 6 Phêng 12
1316 03089220 Cty TNHH TM DV T 139, KDC §êng Sè 23 QuËn 6 Phêng 11
1300 03014442 Cty TNHH TM Kh¶i 66-66A Minh PhôngQuËn 6 Phêng 05
1240 03049148 Cty TNHH S¶n xuÊt45 §êng Sè 32 QuËn 6 Phêng 10
1185 03013403 Cty TNHH TM Trang2E Lª Quang S QuËn 6 Phêng 02
1135 03028773 Cty TNHH Duy ThÞn34 §êng Sè 4 QuËn 6 Phêng 13
1003 03035813 Cty TNHH §Çu T C«ng123-125
NghÖ ©mSongThanh
HµnhTriÖu
QuËnGia6 Phêng 10
978 03019363 Cty TNHH TM §øc NSè 6-8 §êng sè 2, C x¸QuËn
§µi Rada
6 Ph
Phó
êngL©m
13
945 03049182 Cty TNHH VÜnh Minh 110/43/8
Hng Bµ Hom QuËn 6 Phêng 13
942 03025314 Cty TNHH Hång ¢n 709 Khu CHång Bµng QuËn 6 Phêng 06
914 03029585 Cty TNHH Hng §¹i Sanh
54 §êng Sè 24 QuËn 6 Phêng 11
862 03046427 Cty TNHH §iÖn Tö 32 §êng 76 QuËn 6 Phêng 10
774 03025341 Cty TNHH C¬ §iÖn 66-68 TrÇn V¨n KiÓu QuËn 6 Phêng 10
705 03032770 Cty TNHH TM S¶n xu 119-121 Song Hµnh QuËn 6 Phêng 10
674 03031065 Cty TNHH Nam §an159 Bµ Hom QuËn 6 Phêng 13
662 03053366 Cty TNHH MTV TM 92/14 Mai Xu©n Th QuËn
ëng 6 Phêng 01
650 03125102 Cty TNHH Nhùa XuÊ36 §êng Sè 20 QuËn 6 Phêng 11
506 03037338 Cty TNHH TM Vinh 83 Ph¹m §×nh QuËn 6 Phêng 02
470 03099844 Cty CP Nguyªn LiÖ 12 c x¸ §µiKh«ng
Ra §a,Cã
®êngQuËn
sè 66 Phêng 13
467 03018428 Cty TNHH Th¾ng V356/2 Lª Quang S QuËn 6 Phêng 06
466 03040816 Cty TNHH S¶n xuÊt196TM TÊn HLª
ng Quang S QuËn 6 Phêng 06
448 03032195 Cty TNHH Nam Huy877-879 Hång Bµng QuËn 6 Phêng 06
400 03111227 Cty CP Gi¶i Ph¸p N 743/32 Hång Bµng QuËn 6 Phêng 06
90 03041208 DNTN S¶n xuÊt KD 871 Hång Bµng QuËn 6 Phêng 09
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng 11 0862606933 8 46599 B¸n bu«n mã
08 38753442 38754513 vanthu@b 8 15200 s¶n xuÊt gi
38555402 37550552 typhuoc 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 11 37551948 cuulongc 8 46204 B¸n bu«n ngu
(08) 37555434 083755325 sales@d 8 46599 B¸n bu«n dô
8756409 62610093 thuydk2 8 46411 B¸n bu«n v¶
Phêng 06
0839692094 39692094 8 46329 B¸n bu«n th
08 38756213 - 066784216 nghiatha 8 46699 ban buon lu
Phêng 10 8 46495 b¸n bu«n ®å
01228728895 01228728895 8 77309 Cho thuª m¸
8550470 39692364 5 46499 b¸n bu«n ®å
08 2224 1912 082224191 ketoanst 8 46491 B¸n bu«n val
3969 2182 - 39639692182 daidia@d 8 46202 b¸n bu«n h¹t
08 3755 1490 - 38768946 k-trieu8 8 46633 ban xi m¨ng
Phêng 10 0918733219 8 49332 vËn t¶i hµng
Phêng 05 8 46321 B¸n bu«n t
08 38172440 - 038170595 ttxanh@s 8 46594 B¸n bu«n th
37554794 37554794 phongke 8 46599 B¸n bu«n m¸
(08) 39607705 39607705 totamht 8 46637 B¸n bu«n bu
0907669277 084629003 ducanthi 8 46692 bban buon h
08 3969 0931 083969093 trangno 8 46202 b¸n bu«n h¹
08 38777047 38777047 duythinh 8 45301 B¸n bu«n rê
08 54062660 - 037552433 sale@so 8 46510 B¸n bu«n loa
38750561 38750561 Ducnang 8 46599 kinh doanh
7514130 083762580 vinhmin 8 46497 B¸n bu«n giÊ
38573554 - 385 38573554 hongan4 8 46411 b¸n bu«n v¶i
Phêng 11 37553668 ctyhung 8 46693 B¸n bu«n ch
0839453483 083945348 binhmin 8 46495 B¸n bu«n s¶
08 - 3755 9966 37559966 8 46599 B¸n bu«n m¸
84-8-37552222 37552222 8 46599 B¸n bu«n m
0837516912 083817012 thuyduo 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 01 0838542790 8 46530 B¸n bu«n m¸
(08) 3877 4130 098398982 giahiepp 8 46693 B¸n bu«n h¹
9697925 083969792 vinhnon 8 46202 B¸n bu«n h¹
Phêng 13 35042616 tinphucc 9 46204 B¸n bu«n ng
8553223 0837554755 8 46693 B¸n bu«n h¹
0822412850-08 0839697995 8 46693 B¸n bu«n h¹
08 3864 5936 38655167 truy196 8 46591 B¸n bu«n m¸
Phêng 06 840839607 vanhai@ 9 20210 S¶n xuÊt th
0839696067 840839609 camthan 6 46693 B¸n bu«n h¹
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1528803.56 2 QUAN06
1534784.6 2 QUAN06
1566274.794 2 QUAN06
1571935 2 QUAN06
1656970.01 2 QUAN06
1718508.877 2 QUAN06
1745314.5 2 QUAN06
1868708 2 QUAN06
1989420.857 2 QUAN06
2032746.83 2 QUAN06
2098751.989 2 QUAN06
2316600 2 QUAN06
2332314.96 2 QUAN06
2400606.6503 2 QUAN06
2406287.6 1 QUAN06
2613050.3916 1 QUAN06
2672799.05 1 QUAN06
2700727.0567 1 QUAN06
2754673.6177 1 QUAN06
2805169.5254 1 QUAN06
2954350.45 1 QUAN06
3136717.0967 1 QUAN06
3322000 1 QUAN06
3785957.7 1 QUAN06
3930676.3567 1 QUAN06
4078234.6032 1 QUAN06
4099960.6606 1 QUAN06
4218890.7991 1 QUAN06
4474292.4197 1 QUAN06
5088437.3514 1 QUAN06
5772793.678 1 QUAN06
6068645.35 1 QUAN06
6159092.26 1 QUAN06
6294225.25 1 QUAN06
8537261 1 QUAN06
9130357.5667 1 QUAN06
9179358 1 QUAN06
9186878.75 1 QUAN06
9620930.5382 1 QUAN06
10895608.8109 1 QUAN06
42525161.1 1 QUAN06
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2107 03050465 Cty TNHH D©n & § D5 ®êng Raymondiene, QuËnKDC 7 Star
Phêng
HillT©n Phó
2102 03039012 Cty CP Ba T¸m T¸mB77, Khu d©n NguyÔn
c Kim
H÷QuËn
S¬n 7 Phêng T©n Phong
2100 03050058 Cty TNHH ThiÕt bÞ 593 NguyÔn Th QuËn 7 Phêng T©n Phong
1971 03030016 Cty CP TM T.E.M 136 §êng Sè 8 QuËn 7 Phêng T©n ThuËn §«ng
1970 03059559 Cty TNHH TM Rång 21IX
Ph¬ng -KP2B¾c
Kh«ng Cã QuËn 7 Phêng T©n Phong
1959 03052627 Cty TNHH Hãa ChÊt793/28/1/19 ®êng TrÇn QuËn
Xu©n 7 Ph
So¹n,
êngkhu
T©nphè
Hng4
1925 03024156 Cty TNHH Hïng Dò 216 NguyÔn V¨nQuËn 7 Phêng T©n ThuËn T©y
1895 03127072 Cty TNHH Th¬ng M¹i sèDÞch
15 , kh
Vô§Dtc
êng Sè 45 QuËn 7 Phêng B×nh ThuËn
1890 03098181 Cty CP XNK Ch©u 10, KDC T §êng Sè 30 QuËn 7 Phêng T©n Phong
1822 03100564 Cty TNHH Ngäc Pha03 NguyÔn L¬ng QuËnB»ng7 Phêng T©n Phó
1808 03127977 Cty TNHH §Çu T Th¬ng
M-6 §M¹i
êngC¬ D1,
§êng
§iÖn
Khu
D1
Phan
D©nQuËn
Gia
C Him7 Lam
Phêng T©n Hng
1780 03093434 Cty TNHH XuÊt NhËp 2-4KhÈu Trêng
§êngViÖt
Sè 20 QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
1776 03126003 Cty TNHH Ph©n Bãn 447
Hng PhóTrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
1772 03027176 Cty TNHH LËp Phóc193 Gß « M«i, Khu phQuËn 7 Phêng Phó ThuËn
1746 03052874 Cty TNHH LASER ¦uSè 22-24 NguyÔn ThÞQuËn 7 Phêng T©n Hng
1642 03014853 Cty TNHH Thanh H L10, TN BeNguyÔn Kh QuËn 7 Phêng T©n Phó
1478 03052958 Cty TNHH TM-DV-SXTTTM Thiª NguyÔn V¨nQuËn 7 Phêng T©n Phó
1462 03047262 Cty TNHH ThiÕt BÞ 1C 3-11 s NguyÔn V¨nQuËn 7 Phêng T©n Phong
1406 03130248 Cty Tnhh Léc ThiÖ Sè 7 L« B Khu biÖt thùQuËn Ph¬ng 7 Nam,
PhêngNguyÔn
T©n PhóV¨n Linh
1301 03035122 Cty TNHH TM DV V 503 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
1289 03122190 Cty TNHH MTV RPMH4-R4-52 Mü Kh«ng
Toµn
Cã2, Phó
QuËn Mü7 HPh
ngêng T©n Phong
1285 03112859 Cty TNHH TM- XD L16 §êng Sè 10 QuËn 7 Phêng T©n ThuËn §«ng
1274 03105536 Cty TNHH Thuèc B¶Sè 39, ®êng sè 10, K§Tmíi QuËn Him7 Phlam
êng T©n Hng
1210 03042223 Cty TNHH TM Vµ §Þ218 §êng sè 10, Mü Kim QuËn2, Phó
7 PhMüêng
HngT©n Phong
1146 03120999 Cty CP néi thÊt AK Khu TMDVT«n Dët Tiª QuËn 7 Phêng T©n Phó
1120 03024309 Cty CP TËp §oµn Q 385 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
1111 03039537 Cty CP Ho¸ ChÊt Vi Sè 111 §êng D1, Khu ®« QuËn thÞ7 míi
PhHim
êng T©n
Lam Hng
1097 03020285 Cty CP TËp ®oµn Ksè 4 §µo TrÝ QuËn 7 Phêng Phó ThuËn
1092 03026577 Cty TNHH Th¬ng m¹i 33/66
B¸ch Quang
§êng Sè 1 QuËn 7 Phêng B×nh ThuËn
1084 03044062 Cty TNHH NguyÔn 03 §êng Sè 15 QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
1081 03033556 Cty TNHH TM- Què B104 -KD Kh«ng Cã QuËn 7 Phêng Phó ThuËn
1079 03014474 Cty CP DÞch Vô C« tÇng 9 tßaNguyÔn L¬ng QuËnB»ng7 Phêng T©n Phó
1077 03058268 Cty TNHH Mét Thµnh 18Viªn Th¬ngNguyÔn
M¹i Méc
Th QuËn
Thñy7 Phêng B×nh ThuËn
1072 03121609 Cty TNHH VÎ §Ñp FrP705, toµ NguyÔn L¬ng QuËnB»ng7 Phêng T©n Phó
1063 03037774 Cty TNHH TM vµ C«157 NguyÔn Th QuËn 7 Phêng T©n Phó
1006 03092018 Cty TNHH INDOCH L4, TN CreT«n DËt Tiª QuËn 7 Phêng T©n Phó
993 03015966 Cty CP C«ng nghÖ LÇu 4, Tßa nhµ ITD, sèQuËn 1 ®êng7 PhS¸ng
êngT¹o
T©n ThuËn §«ng
925 03045757 Cty CP Kü ThuËt H 17 ®êng néi khu HngQuËn Gia I 7 Phêng T©n Phong
919 03042163 Cty CP T VÊn C«ng 139
NghÖ NhµTrÇn BÌ Träng QuËn 7 Phêng T©n ThuËn §«ng
884 03036784 Cty TNHH C«ng Ng 133-135 Mü Hµo QuËn 7 Phêng T©n Phong
877 03045285 Cty TNHH TM Dîc PhÈm
sè 4 l«
§anL Thanh
§êng Sè 4 QuËn 7 Phêng Phó Mü
867 03019108 DNTN §ång T©m 2/5 NguyÔn V¨nQuËn 7 Phêng Phó ThuËn
857 03028734 Cty TNHH Phong Vi7-9 KDC t©n quy ®« QuËn 7 Phêng T©n Phong
846 03130880 Cty TNHH Kü ThuËt50 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7 Phêng T©n Hng
780 03124364 Cty TNHH Globalst TÇng 2 Cap NguyÔn Kh QuËn 7 Phêng T©n Phó
734 03100379 Cty TNHH XNK Ph¸tSè triÓn
17, §«ng
L« B,D§¬ng
êng sè 1,
QuËn
KDC 7Phó PhMü,
êngKPPhó
1 Mü
609 03025882 Cty TNHH T©n §¹i 126A kp2 §êng Sè 15 QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
607 03051737 Cty CP Minh H÷u LiR1-49K HngBïiPh
B»ng
íc 4 §o QuËn 7 Phêng T©n Phong
587 03124012 Cty TNHH XNK Thñy55 §êng Sè 85 QuËn 7 Phêng T©n Quy
477 03010207 Cty TNHH TM DV KT849 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n Hng
438 03014498 Cty TNHH TM Mü Ph73-75
¬ng Khu§phè
êng H Sè
ng6PhQuËn
íc IV 7 Phêng T©n Phong
416 03119819 Cty CP ThÐp Nam 127 Ph¹m Th¸I BQuËn
êng 7 Phêng T©n Phong
358 03125947 Cty TNHH VËt LiÖu TÇng 2 Capital Tower QuËn 7 Phêng Phó Mü
54 03047748 Cty TNHH SX-TM Th475 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
351 03047681 Cty TNHH ®Çu t vµ551
TM Ph¬ng TrÇn
Th¶oXu©n QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
199 03014826 Cty TNHH TM VÜnhTÇng 12, TT©n Trµo QuËn 7 Phêng T©n Phó
195 03056013 Cty CP ThuËn H¶i TÇng 10, T©n Trµo QuËn 7 Phêng T©n Phó
193 03031272 Cty TNHH TM Th¸i L« M8-M9,§êng sè 1 QuËn 7 Phêng T©n Hng
174 03052367 Cty TNHH H¶i Li. KDC Him L§êng D1 QuËn 7 Phêng T©n Hng
171 03035699 Cty TNHH dîc phÈm22/6
vµ ho¸ chÊt
§êngNamSè Linh
15 QuËn 7 Phêng T©n KiÓng
135 03036786 Cty TNHH SX -DV 717 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n Hng
104 03108300 Cty CP PTCN Mobile01 Mü phóKh«ng Cã QuËn 7 Phêng T©n Phó
94 03043003 Cty CP QH Plus R1-34, giaKh«ng
hng 5 Cã QuËn 7 Phêng T©n Phong
88 03036259 Cty TNHH NguyÔn 779 TrÇn Xu©n QuËn 7 Phêng T©n Hng
82 03047914 Cty CP ¤ T« ¢u Ch 808 §êng NguyÔn QuËn
V¨n7Linh
Phêng T©n Phó
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
848 54111515 08.54111515 8 46599 B¸n bu«n tr
9076288 62989192 ntt.lan@ 9 46413 B¸n bu«n qu
3775 4668 37754668 thaotran 8 47420 B¸n lÎ thiÕ
0837734540 -3 37734540 9 46599 B¸n bu«n vË
54012341 08.5401234hien.vo 8 46496 b¸n bu«n hµ
0837760591 08 5401157thao.dt@ 8 46691 B¸n bu«n hã
08 3872 4404 0838244404 8 41000 x©y dùng n
08 66763188 08 6676318duy.nguy 8 46530 B¸n bu«n m¸
38727028 08.22450150 9 46691 B¸n bu«n p
Phêng T©n Phó 08.54160557 8 46624 B¸n bu«n vµ
0839273602 - 0 0862515611 8 46520 B¸n bu«n thi
0837753682 0917151584 8 46499 b¸n bu«n th
08 38728064 38728853 tmgthun 8 46691 b¸n bu«n p
0838733891 083873389 bttrung@ 8 25930 s¶n xuÊt k
08 62515585 0854131355 8 46594 b¸n bu«n m¸
0838629016 083862901 office@t 8 46322 b¸n bu«n n«
(08)54178188 54178188 8 46326 B¸n bu«n l¬ng thùc, thùc phÈm
08 35171062 35171062 8 46599 B¸n bu«n th
0989370888 0989370888 8 46631 B¸n bu«n vË
0837720014 38722949 hongvan 8 46691 kinh doanh
84854123361-5 54124195 tthoa19 8 46613 b¸n bu«n dÇ
0915166691 0837730956 8 41000 X©y dùng n
0837734588 62638619 mekongpe 8 46691 B¸n bu«n th
0854101785 54101785 8 46595 B¸n bu«n thi
0854136661 54136661 info@ab 9 46496 B¸n bu«n hµn
0838242080 38242080 chi.vo@f 9 46691 b¸n bu«n p
086298 3977 086298397 nhanh@vi 9 46692 B¸n bu«n hã
0837850116 083785011 khaivy@k 9 31001 S¶n xuÊt bµ
0835264244 - 0 35264244 bq@bach 8 46492 b¸n bu«n tra
0837751075 083920216 info@ngu 8 46691 B¸n bu«n p
08 3771 9079 37594539 8 46622 B¸n bu«n s¾
(84) 8 5 412340 54123400 info@hpt 9 46510 b¸n bu«n, c
0837730560 - 0 37730506 8 46329 b¸n bu«n th
54161052 54161052 fna1@fra 8 46493 b¸n bu«n m
0837712810-08 0837712810 8 46411 B¸n bu«n v¶
0854135973 54135973 8 46498 B¸n bu«n th
0837701114 0837701114 9 82300 Xóc tiÕn th¬ng m¹i
08 54103575 54103575 9 46599 B¸n bu«n Th
0838724424 08.38724424 9 46593 B¸n bu«n th
54115456
(08) 38635717 - 08.3863571danthan 8 46492 B¸n bu«n dîc phÈm (thuèc)
7731173 37608929 6 46622 B¸n bu«n s¾t
08-37717179 37717179 8 46599 B¸n bu«n th
Phêng T©n Hng
08 54116655 - 08 54116655 8 46621 B¸n bu«n ki
08 22 37 70 84 085431651 thiha19 8 46498 b¸n bu«n dô
0839627356 083962665 tandaim 8 46693 B¸n bu«n ng
0838770062 0854122948 9 25999 s¶n xuÊt xu
0903737386 37754942 tanphat. 8 46322 b¸n bu«n th
(08) 37755740 37755740 trinhlea 8 46595 b¸n bu«n th
(08) 5410 8888 08.54108888 8 46592 b¸n bu«n m¸
0902669088 083873355 ngocdun 9 46622 b¸n bu«n s¾
0854116655
087712213 - 08 0837711284 8 46691 B¸n bu«n p
62624079 62624080 lehongd 8 46691 B¸n bu«n p
0854112217 - 5 08.54112217 8 46691 Ba1b bu«n
0854176777 - 0 0854173777 9 46611 B¸n bu«n th
8634515 62638485 tsn@thai 8 46592 b¸n bu«n m¸
08 62983500 62983500 8 46495 b¸n bu«n m¸
0854318019- 08083511801 Info@nam 8 46492 b¸n bu«n thuèc t©n dîc
0837714141 083775393 huynhth 8 46691 B¸n bu«n p
Phêng T©n Phó 38275566 9 46520 mua b¸n ®iÖ
0854111977/98 54111988 9 46622 b¸n bu«n th
08 37750328 - 0083775032 nguyenp 8 46691 B¸n bu«n p
08-54110071 54110071 tuan.ng 9 45120 b¸n lÎ xe « t
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1504483.7865 2 QUAN07
1511062.3 2 QUAN07
1511659.222 2 QUAN07
1653883.1051 2 QUAN07
1654155.9195 2 QUAN07
1667436.34 2 QUAN07
1711617.1023 2 QUAN07
1746495 2 QUAN07
1753623.87 2 QUAN07
1839465.7921 2 QUAN07
1864293.7047 2 QUAN07
1920823.2832 2 QUAN07
1925763.4 2 QUAN07
1932690.1273 2 QUAN07
1965508.9523 2 QUAN07
2120376.523 2 QUAN07
2445649.8607 1 QUAN07
2464442.4243 1 QUAN07
2566622.1 1 QUAN07
2800909.91 1 QUAN07
2830097.4886 1 QUAN07
2834000 1 QUAN07
2862799.5058 1 QUAN07
3061918.1682 1 QUAN07
3287533.5979 1 QUAN07
3350009.97 1 QUAN07
3377951.3859 1 QUAN07
3447211.0278 1 QUAN07
3467644.2773 1 QUAN07
3488535.8 1 QUAN07
3504452.797 1 QUAN07
3516374.9068 1 QUAN07
3520617.2463 1 QUAN07
3533976.4753 1 QUAN07
3567855.5409 1 QUAN07
3779756.1583 1 QUAN07
3864772.8405 1 QUAN07
4168893.3822 1 QUAN07
4185563.0931 1 QUAN07
4377744.972 1 QUAN07
4412077.4919 1 QUAN07
4444482.83 1 QUAN07
4501090.5164 1 QUAN07
4559491.19 1 QUAN07
5049138.6919 1 QUAN07
5444330.7577 1 QUAN07
6752979.84 1 QUAN07
6763674.0769 1 QUAN07
7072728.9318 1 QUAN07
9062873.8648 1 QUAN07
9872065.2132 1 QUAN07
10371076.29 1 QUAN07
11896489.3883 1 QUAN07
66459855.8478 1 QUAN07
12056144.5 1 QUAN07
21395967.9177 1 QUAN07
21895797.378 1 QUAN07
22140929.7799 1 QUAN07
24116463.8 1 QUAN07
24201788.0727 1 QUAN07
29943789.691 1 QUAN07
37471205.13 1 QUAN07
40849956.1536 1 QUAN07
44058890.73 1 QUAN07
47355247.4935 1 QUAN07
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2103 03062633 Cty TNHH Th¬ng M¹i 18Kü
®êng
ThuËt239
BïiLªMinh
HoµngTrùQuËn 8 Phêng 05
1986 03121027 Cty TNHH Nam Phíc507Huy B×nh §«ng QuËn 8 Phêng 13
1886 03055582 Cty TNHH SX Vµ TM374 Ch¸nh Hng QuËn 8 Phêng 05
1835 03117959 Cty TNHH §Çu T T©n 140
Ph®¬ng
êngTrung
Phó
sè 41§Þnh QuËn 8 Phêng 16
1726 03036851 Cty TNHH Hng TriÒu19Tiªn
l« b Bïi Minh TrùQuËn 8 Phêng 11
1650 03099357 Cty TNHH MTV SX TM 31 XNK
§êngV3643A
¬ng
Ph¹m Qu¸n
ThÕ HQuËn 8 Phêng 07
1638 03120581 Cty TNHH Mét Thµn361/17/7 B×nh §«ng QuËn 8 Phêng 01
1596 03058844 Cty TNHH Nhùa Th 119/75 NguyÔn ThÞQuËn 8 Phêng 02
1498 03019591 Cty TNHH TrÇn Tû 23 An D¬ng V¬ng QuËn 8 Phêng 16
1322 03057061 Cty TNHH Dîc PhÈm314An Thiªn B«ng Sao QuËn 8 Phêng 05
1269 03122044 Cty TNHH TM DV In33A ®êng§sè êng Sè 16 QuËn 8 Phêng 04
1242 03124390 Cty TNHH Th¬ng M¹i 878A
Vµ DÞchT¹VôQuangD¬ngBTrÇn
QuËn 8 Phêng 05
1212 03011699 Cty TNHH TM Hïng 22/9 B«ng Sao QuËn 8 Phêng 05
1206 03119370 Cty TNHH Lam S¬ sè 53 ®êng Cao 318
Lç QuËn 8 Phêng 04
1191 03003752 Cty CP thñy tinh Hng
84Phó Ph¹m ThÕ HQuËn 8 Phêng 02
1168 03092348 Cty TNHH MTV An 51 ®êng 1011 Ph¹m ThÕ HQuËn 8 Phêng 05
976 03114208 Cty TNHH TM & SX 1619/29 Ph¹m ThÕ HQuËn 8 Phêng 06
973 03100661 Cty TNHH B¶o Lîi P 6A An D¬ng V¬ng QuËn 8 Phêng 16
796 03054684 Cty TNHH TM YÕn 231A/ 29 D¬ng B¸ Tr¹c QuËn 8 Phêng 01
661 03044650 Cty TNHH Hîp NhÊt97/23A Hng Phó QuËn 8 Phêng 08
634 03050485 Cty TNHH Anh Tin 2A4, Chung NguyÔn
C 152/11ThÞQuËn 8 Phêng 02
593 03020662 Cty CP S¬n ¸ §«ng 1387 BÕn B×nh QuËn 8 Phêng 15
559 03014602 Cty TNHH TM Vµ SX220 Ph¹m ThÕ HQuËn 8 Phêng 02
372 03020322 Cty TNHH TM DV Th25/65 An D¬ng V¬ng QuËn 8 Phêng 16
347 03060541 Cty CP thiÕt bÞ vi 75 khu DC§êng Sè 6 QuËn 8 Phêng 06
336 03031214 Cty TNHH TMA 5 Khu nhµ§ëêng ch¸nh
Sè 1hngQuËn 8 Phêng 05
270 03034780 Cty TNHH Th¬ng M¹i 99Kiªn
§êng Trung
sèTr44
¬ngLong§×nhQuËn
Héi 8 Phêng 16
48 03029852 Cty TNHH Tin Häc sè 2 L« V NguyÔn ThÞQuËn 8 Phêng 02
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0839812099 39812099 vansond 8 46510 b¸n bu«n th
Phêng 13 083950158 namphuo 8 46692 b¸n bu«n ph
0838508994 38523667 vtkong8 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 16 39809088 xuantha 8 46693 b¸n bu«n h¹
0838568928 22135888 hungtrie 8 45301 b¸n bu«n vâ
0854329000 - 0 54329000 vuongqu 8 10202 chÕ biÕn b¶
Phêng 01 8 46101 ®¹i lý
2429993 083755564 hatran.t 8 22201 s¶n xuÊt bao
54322862 22172974 trantyco 8 46699 b¸n bu«n b¨n
0854308459 54308459 thaodtn@ 8 46692 b¸n bu«n kinh doanh dîc phÈm
Phêng 04 093493298 indochin 8 52299 ®¹i lý vÐ m
0839813653 0839813653 8 46900 B¸n bu«n tæ
39816660 0906354268 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 04 091630365 luatsu@n 8 46332 b¸n bu«n níc t¨ng lùc
8569096 38569096 huphume 9 23100 s¶n xuÊt bao b× thuû tinh dîc phÈm
Phêng 05 38503555 thanhca 8 46326 b¸n bu«n thùc phÈm c¸c lo¹i ®êng, s÷a,
39819685 62674105 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 16 0862932699 8 46693 b¸n bu«n ch
39290679 090996635 khoakh2 8 45412 b¸n lÎ xe g
(84) 39540 660 39540660 8 46691 b¸n bu«n ng
(08) 39719001 083866975 anhtinvn 8 46530 b¸n bu«n m¸
08 38552689 - 0083855268 info@ado 9 20221 s¶n xuÊt s¬
8515503 083851550 kimanh1 8 46492 b¸n bu«n dîc phÈm
Phêng 16 62605724 thaihoas 8 46321 b¸n bu«n s¶
Phêng 06 38523468 9 46520 b¸n bu«n th
Phêng 05 38501775 tmafami 8 46329 b¸n bu«n th
(08) 38776249 - 086260645 sales@ki 8 46699 b¸n bu«n ng
8324893 39257903 vietsonk 8 46510 b¸n bu«n li
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1509377 2 QUAN08
1636465.6477 2 QUAN08
1758814 2 QUAN08
1820844.09 2 QUAN08
1987654.01 2 QUAN08
2109269.6 2 QUAN08
2126827.1 2 QUAN08
2212205 2 QUAN08
2408080.2403 1 QUAN08
2749869.5 1 QUAN08
2873276.66 1 QUAN08
2953033.7409 1 QUAN08
3057789.81 1 QUAN08
3075350 1 QUAN08
3127067.4272 1 QUAN08
3189976.83 1 QUAN08
3937443 1 QUAN08
3945181.25 1 QUAN08
4885249.2354 1 QUAN08
6177320.1029 1 QUAN08
6481968.3381 1 QUAN08
6955968.4925 1 QUAN08
7652028.9762 1 QUAN08
11582590.7114 1 QUAN08
12224121.344 1 QUAN08
12646505.8748 1 QUAN08
15907372.2441 1 QUAN08
70646198.5 1 QUAN08
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2011 03105966 Cty TNHH MTV Hong 1244/31 NguyÔn Xi QuËn 9 Phêng Long B×nh
1802 03068647 Cty CP ThiÕt BÞ Q 132 D¬ng §×nhQuËn
Héi 9 Phêng Phíc Long B
1687 03129345 Cty TNHH DV TM T 12 §êng Sè 26 QuËn 9 Phêng T¨ng Nh¬n Phó A
1681 03112751 Cty TNHH TM DV L©m56 S¶n VËn§êng
T¶iSè
Minh
2 QuËn
TuÊn C
9êng
Phêng Long B×nh
1633 03123287 Cty TNHH TM XuÊt 218 §êng Sè 14 QuËn 9 Phêng Phíc B×nh
1625 03112158 Cty TNHH Ph©n Phèi240a
Liªn HîpKh«ng
§«ng DCã
¬ngQuËn 9 Phêng T¨ng Nh¬n Phó B
1504 03025399 Cty TNHH TM vµ DV9 Nam Hoµ QuËn 9 Phêng Phíc Long A
1459 03131935 Cty TNHH Th¬ng M¹iSèQuèc
18 §êng
TÕ DÖt
T¨ngMay
Nh¬n
ViÖt
QuËn
Phó,
Nam
9QuËn
Phêng
9 Phíc Long B
1287 03042742 Cty TNHH XuÊt Nh 228 Man ThiÖn QuËn 9 Phêng T¨ng Nh¬n Phó A
985 03129711 Cty Cæ PhÇn May G48 §êng T¨ng Nh¬n Phó, QuËn
Khu
9 phè
Phêng
3, QuËn
T¨n Nh¬n
9 phó B
350 03014293 Cty TNHH X©y Dùng 11§iÖn Th¸i
TóDX¬ng
¬ng QuËn 9 Phêng HiÖp Phó
223 03024183 Cty CP Th¸i B×nh 16 Khu ASLª V¨n ViÖt QuËn 9 Phêng T¨ng Nh¬n Phó A
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng Long B×nh 083732668 hongyin. 8 46691 B¸n bu«n th
0837283466 083728246 info@qm 9 46599 B¸n bu«n m¸
08 6278 9935 08 6278 9935 8 46329 B¸n bu«n th
Phêng Long B×nh 8 46632 B¸n bu«n xi
Phêng Phíc B×nh 0862622280 8 46495 B¸n bu«n hµ
08 3547 3030 8 46499 B¸n bu«n ®
0837445409 083744540 vthumai 8 46699 b¸n bu«n b¨
0837314209
08-37305125 083736057 congtych 8 46631 B¸n bu«n g
08 62797700
0838961810 38961810 info@tha 8 43210 X©y dùng m¹ng líi ®iÖn
08 3834 3729 kimthoa 9 95220 Söa ch÷a ®å
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1610440.4864 2 QUAN09
1872850.8818 2 QUAN09
2041695.2815 2 QUAN09
2054798.1961 2 QUAN09
2140721.1159 2 QUAN09
2155374.84 2 QUAN09
2399230.5773 2 QUAN09
2476313.7201 1 QUAN09
2830588.193 1 QUAN09
3914418.7639 1 QUAN09
12102836.7773 1 QUAN09
19088250 1 QUAN09
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2109 03053106 Cty TNHH C«ng NghÖ LL3Thùc PhÈm Tam §¶o
§Þnh HQuËn
íng Míi10 Phêng 15
2082 03022182 Cty TNHH TM DV N 781/A13 Lª Hång Ph QuËn 10 Phêng 12
2026 03019251 Cty TNHH ThiÕt BÞ 243/29 T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 13
2023 03102276 Cty TNHH Gç Kh¸nh202 NguyÔn Duy QuËn
D¬ng10 Phêng 03
1991 03124642 Cty TNHH TM XNK T629B Bµ H¹t QuËn 10 Phêng 06
1950 03018833 Cty TNHH TM DV Tµ213 Lý Th¸i Tæ QuËn 10 Phêng 09
1932 03032244 Cty TNHH Phó Hoµng 132/1B/C2T«
Cêng HiÕn Th QuËn 10 Phêng 15
1870 03059145 Cty TNHH Trang Th 781/A45 Lª Hång Ph QuËn 10 Phêng 12
1836 03023384 Cty TNHH C«ng nghÖ 421/11
T vÊnS th
V¹n
¬ngH¹nh
m¹i §«ng
QuËnQu©n
10 Phêng 12
1810 03011666 DNTN Th¬ng m¹i - Kü163/24/14T«
ThuËt Song HiÕn
Lîi Th QuËn 10 Phêng 13
1724 03014405 Cty TNHH TM Rång 120 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 10 Phêng 12
1713 03109428 Cty TNHH vËt liÖu y149X/11/1T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 13
1712 03011894 Cty TNHH L¾p §Æt 282§iÖn L¹nh §KüêngThuËt
3 Th¸ng
ThQuËn
¬ng
2 M¹i
10 Ph
ViÖt
êng 12
1698 03019344 Cty TNHH Khang T 90A 8Bis Lý Thêng KiÖt QuËn 10 Phêng 14
1695 03077258 Cty TNHH TM DV HãQ7 B¹ch M· QuËn 10 Phêng 15
1674 03128595 Cty Tnhh Mét Thµnh 277B
Viªn®Nguyªn
êng C¸chH¬ng
M¹ngMy
QuËn
Th¸ng
10T¸m
Phêng 12
1643 03033079 Cty TNHH Ng©n A 378/4 §iÖn Biªn P QuËn 10 Phêng 11
1635 03029041 Cty TNHH ho¸ dîc Ch©u
286/17AQu©n T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 15
1579 03094896 Cty TNHH MTV Th¬ng 19-21M¹il«
DÞch
b Trêng
Vô T©n
S¬n Lùc
QuËn 10 Phêng 15
1576 03106608 Cty TNHH TM & DV 660/1
Cêng Phó §iÖn
ThÞnh Biªn P QuËn 10 Phêng 11
1552 03053767 Cty CP SX vËt liÖu c¸ch
525/22©m c¸chT« HiÕn
nhiÖt
ThC¸t
QuËn
Têng
10 Phêng 14
1512 03041377 Cty TNHH dîc phÈm7B/27/5
quèc tÕThµnh
Thiªn Th¸i
§an QuËn 10 Phêng 14
1482 03019159 Cty TNHH C¬ NhiÖt790 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
1479 03008991 Cty TNHH TM Mª K 781/C9 Lª Hång Ph QuËn 10 Phêng 12
1471 03099175 Cty TNHH Dîc PhÈm433/34
ThiÕt BÞ SY V¹n
TÕ KiH¹nh
Ta Pi
QuËn
Da 10 Phêng 12
1439 03018354 Cty TNHH Hoµng H134/68 Thµnh Th¸i QuËn 10 Phêng 12
1382 03034796 Cty TNHH ViÔn th 194 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 10 Phêng 12
1379 03052741 Cty TNHH MTV Tha456/53 Cao Th¾ngQuËn 10 Phêng 12
1371 03013491 Cty TNHH TM DV T 14 TrÇn ThiÖn QuËn 10 Phêng 12
1359 03049834 Cty TNHH Hoµng Tr662/33 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
1351 03016580 Cty TNHH TM N.T.P 278 T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 15
1349 03009729 Cty TNHH TM ThiÕt445 T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 14
1348 03032341 Cty TNHH trang th 377 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
1276 03024725 Cty TNHH Hång HiÖ71A Hå B¸ KiÖn QuËn 10 Phêng 15
1235 03129895 Cty TNHH MTV §¹i D284
¬ng Telecom §êng 3 Th¸ng QuËn
2 10 Phêng 12
1151 03037973 Cty CP viÔn th«ng 421/20 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
1139 03013294 Cty TNHH Dîc phÈmNN1-NN1AB¹ch
Kh¬ng Duy M· QuËn 10 Phêng 15
1117 03014398 Cty TNHH DV TM H¶ 183/35 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 10 Phêng 11
1082 03008840 Cty TNHH TM DV Tr586 §iÖn Biªn P QuËn 10 Phêng 11
1021 03050485 Cty TNHH TM-DV m268 T« HiÕn Th QuËn 10 Phêng 15
1015 03132085 Cty Cæ PhÇn Smart339/9C T« HiÕn Thµn QuËn 10 Phêng 13
990 03030539 Cty TNHH TM DV ThÞnh
285/107
Ph¬ngC¸ch M¹ng T QuËn 10 Phêng 12
936 03038998 Cty TNHH Th¬ng M¹i 421/11
Kü ThuËt
S V¹nDiÖp
H¹nhKh¸nhQuËn 10 Phêng 12
917 03021638 Cty TNHH KhuyÕn S 1A, C x¸ Ba B¾c
V×H¶i QuËn 10 Phêng 15
896 03021731 Cty TNHH SX TM Lùc 351X¬ng S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
874 03017033 Cty TNHH ADV SS10 - SS11 Hång LÜ QuËn 10 Phêng 15
823 03019498 Cty TNHH §iÖn Tö V666/64/30§êng 3 Th¸ng QuËn
2 10 Phêng 14
817 03014583 Cty TNHH TM Ph¬ng 629/1
Nga C¸ch M¹ng QuËn 10 Phêng 15
812 03011731 Cty TNHH MTV VËt 268
LiÖu X©y LýDùng
Thêng
§«ng
KiÖt
QuËn
D¬ng 10 Phêng 14
773 03093874 Cty CP Rau Qu¶ ¸ 662/1 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
732 03110202 Cty TNHH TM DV T cc12 Trêng S¬n QuËn 10 Phêng 13
728 03019548 Cty TNHH NhËt Na TT8 Tam §¶o QuËn 10 Phêng 15
714 03024984 Cty TNHH XuÊt Nh 436A/9 §êng 3 Th¸ngQuËn
2 10 Phêng 12
710 03095644 Cty TNHH Dîc PhÈmEE12
ViÖt B¹ch
Ých Phó
M·, C X¸ B¾c
QuËn
H¶i,10 Phêng 15
707 03046827 Cty TNHH S¶n XuÊtNN4,
Th¬ngC x¸
M¹i
B¹ch
B¾c
Th¸iM·
H¶i
Anh QuËn 10 Phêng 15
701 03028095 Cty TNHH XuÊt NhËpTÇng
KhÈu4, C¸t
7 Thµnh
Têng Th¸i QuËn 10 Phêng 14
617 03019097 Cty TNHH TM Kh«i BB5 Trêng S¬n QuËn 10 Phêng 15
500 03022041 Cty TNHH Trang Thi433/19 S V¹n H¹nh QuËn 10 Phêng 12
458 03011610 Cty TNHH TM DV S 448A Lý Th¸i Tæ QuËn 10 Phêng 10
307 03110821 Cty TNHH tÝch hîp 111-121 Ng« Gia Tù QuËn 10 Phêng 02
301 03120132 Cty TNHH MTV Huy506/10 §êng 3 Th¸ngQuËn
2 10 Phêng 14
298 03049749 Cty TNHH Ninh ThÞ285/101/3C¸ch M¹ng QuËn 10 Phêng 12
183 03059255 Cty Cæ PhÇn Dîc §¹i270A
NamLý Thêng KiÖt QuËn 10 Phêng 14
112 03023757 Cty CP Dîc PhÈm ViÖt
04 Hµ
l« A Trêng S¬n QuËn 10 Phêng 15
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
9703016 22429183 ketoan@ 8 47229 b¸n lÎ phô g
0838620090 083862009 nklucky@ 8 46595 mua b¸n bu«
08 38682665 083868266 thulienn 8 46595 b¸n bu«n tra
Phêng 03 083715559 ct6299@ 8 46631 B¸n bu«n tre
0909090096 090909009 info.kni 8 45111 b¸n bu«n x
38 347 669 - 38 0838347669 8 46595 B¸n bu«n tra
0854283668 - 0 54283668 8 22209 S¶n xuÊt m
8627446 083862744 lien-hpp 8 46595 b¸n bu«n tra
08 39252565 39252565 info@don 8 47411 B¸n lÎ hÖ th
0838627870 083862787 info@dou 6 46495 mua b¸n bu«
38626133 38623409 ptl_rv@h 8 46599 B¸n bu«n bÕ
Phêng 13 38623448 nguyen.v 8 46492 b¸n bu«n vËt
08 3862 6600 38626600 8 46495 b¸n bu«n, l
Phêng 14 083866322 ktc@kha 8 46622 b¸n bu«n th
08 6685 5118 083868258 hoachat 8 46692 b¸n bu«n chÊ
Phêng 12 8 46491 B¸n bu«n ®å
38327127 083941281 ngananh 8 46691 b¸n bu«n ph
08 3862 1150 - 083862456 mailan@ 8 46692 b¸n bu«n hã
0838683537 083868353 info@flex 8 46497 b¸n bu«n v
Phêng 11 8 46621 b¸n bu«n kim
08 38649365-380838654408 9 46639 b¸n bu«n tÊ
8638207 38358351 nguyenan 8 46492 Bu«n b¸n th
0838636419 083863383 bachkho 8 46495 mua b¸n bu«
0838620012 38620012 account 8 46495 B¸n bu«n bÕ
(84-8) 38 687 2338687237 anhthu@k 8 46492 Kinh doanh dîc, b¸n bu«ndông cô y tÕ
(84-8)38628881 083863094 hoangha 8 45119 b¸n bu«n xe
Phêng 12 190055556 xuanthu 8 47412 B¸n lÎ ®iÖn
Phêng 12 0838622719 8 46692 B¸n bu«n hã
8622968 083862296 tndaccou 8 46635 b¸n bu«n vË
0838628109 0838628109 8 46499 mua b¸n bu«
0838631133 0838631133 8 46637 mua b¸n bu«
38646051 083864605 mtse@my 8 46599 B¸n bu«n m¸
0838622926-08 38632933 thuyloa 8 46595 mua b¸n tran
0839706076 083970607 info@hhp 8 46492 b¸n bu«n ng
08 6680 0396 08 6680 0396 8 46520 b¸n bu«n ®i
0854041868 38624460 9 46520 B¸n bu«n th
8627699 38632083 kimdung 8 46492 B¸n bu«n dîc phÈm
0838356393 083835639 haidang 8 46592 b¸n bu«n ph
08 3835 4613 0838307800 8 46510 b¸n bu«n m¸
8224244 083979801 nhu.nguy 8 46520 B¸n bu«n thi
Phêng 13
Phêng 12 0838622336 8 46495 mua b¸n bu«
08 3862 7862 39259747 thoattk@ 8 46510 Mua b¸n thiÕ
08 3864 7779 38647779 ctykhuy 8 46202 Mua b¸n con
8657386 083863332 lixum@g 8 45119 B¸n bu«n x
08 3971 5547 083971439 plastics 8 46692 b¸n bu«n hãa chÊt, dïng sx s¬n níc, xi m
8632159 083863215 haidang@ 8 46520 b¸n bu«n, l
08438640913 0838640913 8 46326 Mua b¸n bu
38638013 - 386 38638013 nguyenc 8 46636 Kinh doanh
Phêng 12 083833589 oanh077 9 46323 b¸n bu«n ra
Phêng 13 083835835 hathioa 8 46492 b¸n bu«n dîc phÈm
8110917 083862024 ketoan@ 8 46599 mua b¸n bu«
8627580 083862056 hoangla 8 46631 b¸n bu«n v¸
0838684628 0838683486 8 46492 B¸n bu«n th
2121279 37949999 tomatra@ 8 22201 s¶n xuÊt bao
8653717 083868787 vutq@fot 8 46623 B¸n bu«n n
0839770417 083977041 sansano 8 46692 mua b¸n bu«
84-8-38632922- 38632922 dungphu 8 46595 b¸n bu«n m¸
39272930 - 383 083834890 sapacoc 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 02 38330579 ntthao@s 8 46510 Mua,b¸n thi
Phêng 14 083864650 huyminh 8 46497 mua b¸n bu«
0839797406 0839797406 8 52109 gi¸m s¸t hµ
(08) 3977 0924
083970 3695 39703695 vinapha 9 46492 B¸n bu«n dîc phÈm
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1502189.0441 2 QUAN10
1530482.6314 2 QUAN10
1594904.4156 2 QUAN10
1599440.6399 2 QUAN10
1632000 2 QUAN10
1677370.767 2 QUAN10
1704476 2 QUAN10
1771605.204 2 QUAN10
1819360.77 2 QUAN10
1862796.682 2 QUAN10
1988924.29 2 QUAN10
2007163.8072 2 QUAN10
2013784.8354 2 QUAN10
2026208.3399 2 QUAN10
2027022.0249 2 QUAN10
2068205.549 2 QUAN10
2119409.3594 2 QUAN10
2130824.808 2 QUAN10
2230571.5244 2 QUAN10
2237552.284 2 QUAN10
2272812.7231 2 QUAN10
2376314.26 2 QUAN10
2429748.3307 1 QUAN10
2445170.24 1 QUAN10
2454249 1 QUAN10
2509610.2525 1 QUAN10
2639729.8882 1 QUAN10
2643146.55 1 QUAN10
2651157.1618 1 QUAN10
2666829 1 QUAN10
2686571.6797 1 QUAN10
2693695.9425 1 QUAN10
2694379.8816 1 QUAN10
2861903.8901 1 QUAN10
2963294.83 1 QUAN10
3239028.74 1 QUAN10
3313567.1446 1 QUAN10
3364547.8054 1 QUAN10
3499005.077 1 QUAN10
3726555.5 1 QUAN10
3749377.1291 1 QUAN10
3884000.8 1 QUAN10
4113074.92 1 QUAN10
4196434.6598 1 QUAN10
4306377.5 1 QUAN10
4420418.2168 1 QUAN10
4717597.2426 1 QUAN10
4792775.558 1 QUAN10
4812269.5804 1 QUAN10
5092493.105 1 QUAN10
5482087.14 1 QUAN10
5518670.8747 1 QUAN10
5686053.15 1 QUAN10
5722518.24 1 QUAN10
5749766.4 1 QUAN10
5782838.8553 1 QUAN10
6654416.04 1 QUAN10
8604406.9431 1 QUAN10
9297400.508 1 QUAN10
13557678.25 1 QUAN10
13794536.13 1 QUAN10
13987864.0324 1 QUAN10
22694059.5142 1 QUAN10
35422215.0259 1 QUAN10
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2092 03125248 Cty TNHH VL XD Th1446 - 14 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 02
2091 03027983 Cty TNHH TM §an 565/34/14B×nh Thíi QuËn 11 Phêng 10
2031 03120026 Cty TNHH THùc Ph 49 CX B×n§êng Sè 9 QuËn 11 Phêng 08
2018 03131194 Cty TNHH Richcom 744 Hång Bµng QuËn 11 Phêng 1
1972 03026947 Cty TNHH TM DVSX266-268
Quang TêngTrÇn Quý QuËn 11 Phêng 06
1954 03095554 Cty TNHH TM DV X 159 Lª §¹i Hµnh QuËn 11 Phêng 13
1940 03130178 Cty TNHH TM VÜ TÝ1446-144 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 02
1933 03101526 Cty TNHH GiÊy Lan86/121-86Oâng Ých KQuËn 11 Phêng 05
1857 03020084 Cty TNHH SX TM DV124/2E Xãm §Êt QuËn 11 Phêng 08
1779 03016031 Cty TNHH Trang TB883 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 07
1765 03094530 Cty TNHH MTV TM XN R1-09-03 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 15
1760 03048473 Cty TNHH H¬ng LiÖu 224Thùc PhÈm
D¬ng VµTöC«ng
Giang
QuËn
NghiÖp
11 Ph §Ønh
êng H
04¬ng
1707 03049832 DNTN TM DV TuÊn V 1318 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 02
1702 03121463 Cty TNHH §ång NhË300/3 §éi Cung QuËn 11 Phêng 09
1699 03097643 Cty TNHH MTV XNK1 Cx B×nh§êng Sè 5 QuËn 11 Phêng 08
1583 03037163 Cty TNHH TM & KT Tr319A7
¬ng NguyÖt
Lý Thêng KiÖtQuËn 11 Phêng 15
1565 03124496 Cty TNHH Dinh dìng135/4
®éng vËtHµ Chen
T«n Qu QuËn 11 Phêng 04
1538 03028707 Cty TNHH TM Ho»ng 319 A5 Lý Thêng KiÖtQuËn 11 Phêng 15
1503 03029761 Cty TNHH TM XD D40/36 L÷ Gia QuËn 11 Phêng 15
1497 03098627 Cty TNHH Khoan SX319 B4 Lý Thêng KiÖtQuËn 11 Phêng 15
1489 03058829 Cty TNHH C«ng Ngh03 §êng sè 9, C x¸ B×nh QuËnThíi11 Phêng 08
1470 03048409 Cty TNHH XNK Ph¬ng 38/33C-34L·nh
YÕn Binh T QuËn 11 Phêng 13
1449 03014816 Cty TNHH TM ChÝn26-28-30 §êng Sè 3 QuËn 11 Phêng 08
1443 03119522 Cty TNHH TMDV XNK 155-157-1L¹c
Phóc Têng Long Q QuËn 11 Phêng 03
1438 03010549 Cty TNHH TM B¶o T380
îng Hång Bµng QuËn 11 Phêng 16
1430 03125262 Cty TNHH TM Nghi 37 CX B×n§êng Sè 2 QuËn 11 Phêng 08
1381 03044029 Cty CP TM V¹n Xu 194 Lª ThÞ B¹chQuËn 11 Phêng 11
1324 03031409 Cty TNHH TM ThÐp366 Hång Bµng QuËn 11 Phêng 16
1293 03025464 Cty TNHH TM vµ DV286C Minh PhôngQuËn 11 Phêng 02
1290 03097809 Cty TNHH Kim Ng©D04, ®êngC sè X¸ 5B×nh Thíi
QuËn 11 Phêng 08
1283 03116996 Cty TNHH TM Th¨n 319-D6 Lý Thêng KiÖt QuËn 11 Phêng 15
1239 03017508 Cty TNHH Hãa Dîc F.D&C
18 ®êng sè C X¸
3 L÷ GiaQuËn 11 Phêng 15
1156 03027910 DNTN TM ThÕ L©m194 TuÖ TØnh QuËn 11 Phêng 12
1136 03081623 Cty TNHH Phan Lo 161D/106 L¹c Long Q QuËn 11 Phêng 03
1071 03014456 Cty TNHH TM Thµnh 614 Hång Bµng QuËn 11 Phêng 16
1065 03128900 Cty CP §Çu T XuÊt NhËp
299/8D
KhÈu
Lý Lý
Th
KüTh
êng
ThuËt
êng
KiÖt,
KiÖt
ViÖt
QuËn
Phêng1115,Phêng
QuËn
1511
1019 03107573 Cty TNHH MTV S¾t26/68AE C«ng Chóa QuËn 11 Phêng 13
1010 03106986 Cty CP Th¶o Méc X 100/10 Th¸i Phiªn QuËn 11 Phêng 02
991 03093662 Cty TNHH §iÖn Tö A195/36 B×nh Thíi QuËn 11 Phêng 09
961 03014738 Cty TNHH SX TM Minh241HLý
ngTh
Long
êng KiÖt QuËn 11 Phêng 15
957 03022995 Cty TNHH SX Vµ TM281 Hµn H¶i NgQuËn 11 Phêng 02
42 03105478 Cty CP giÊy Phïng VÜnh
307AHng NguyÔn Th QuËn 11 Phêng 16
953 03031861 Cty TNHH TM Ngäc172 Phã C¬ §iÒ QuËn 11 Phêng 06
880 03126023 Cty Cæ PhÇn Bgp 32/37 ¤ng Ých Khiªm QuËn 11 Phêng 14
871 03042387 Cty TNHH TM DV Ni79 Hµn H¶i NgQuËn 11 Phêng 16
860 03099861 Cty TNHH MTV TM 474 Hång Bµng QuËn 11 Phêng 16
827 03054708 Cty TNHH NNghiÖp259/20A
Vµ CNghÖL·nhCNu«i
BinhNguyªn
T QuËnX¬ng
11 Phêng 12
805 03126609 Cty TNHH Th¬ng M¹i 1579
DÞch Vô§HiÖp
êng 3Mobile
Th¸ngQuËn
2 11 Phêng 16
775 03037993 Cty TNHH TM XNK H 579 Minh PhôngQuËn 11 Phêng 10
733 03105984 Cty CP XNK §¹i C¸t L22/76 C x¸L÷L÷Gia
Gia QuËn 11 Phêng 15
51 03084183 Cty TNHH thÐp Ki 222/1 Lß Siªu QuËn 11 Phêng 12
708 03123261 Cty TNHH DP Quèc 185 Lª ThÞ B¹chQuËn 11 Phêng 11
685 03051285 Cty TNHH Cao Hïng908 NguyÔn ChQuËn 11 Phêng 04
678 03016389 Cty TNHH Vßng Bi 838-840 NguyÔn ChQuËn 11 Phêng 04
655 03113836 Cty TNHH TM h¬ng127 liÖu D¬ng C«ng
HångChóa QuËn 11 Phêng 12
603 03032642 Cty TNHH KT h×nh 8 Lý Nam §Õ QuËn 11 Phêng 07
600 03040733 Cty TNHH TMDV TÝ901 §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 07
552 03019356 Cty TNHH TM DV ThÐp C3 Khu
Kh¬ng
NhLýMai
Thêng KiÖtQuËn 11 Phêng 15
515 03010952 Cty TNHH TM Vinh 312A Minh PhôngQuËn 11 Phêng 02
496 03018847 Cty TNHH TM Hng Ph¸t15 ThµnhTrÞnh §×nh QuËn 11 Phêng 05
495 03028805 Cty TNHH SX TM §¹i30 D¬ng
§S 52 C X¸ L÷ GiaQuËn 11 Phêng 15
384 03084151 Cty TNHH Th¬ng M¹i 236/17/6
S¶n XuÊtTh¸i
Th«n
Phiªn
TrangQuËn 11 Phêng 08
382 03120680 Cty TNHH XNK Mobe 14, c x¸ L÷§êng
Gia sè 2 QuËn 11 Phêng 15
370 03014845 Cty TNHH TM ViÖt 478 Minh PhôngQuËn 11 Phêng 09
352 03011181 Cty TNHH TM T©n V 418 Hång Bµng QuËn 11 Phêng 16
329 03015981 Cty TNHH TM-DV Toµn 9 CX§¹iB×nh
Hng§êng Sè 7 QuËn 11 Phêng 08
323 03003843 Cty CP Nhùa R¹ng 190 L¹c Long Q QuËn 11 Phêng 03
304 03105723 Cty TNHH ThÐp V¬ng 112 TuÖ TØnh QuËn 11 Phêng 12
293 03024995 Cty TNHH TM Han 480 Minh PhôngQuËn 11 Phêng 09
221 03053877 DNTN TM H¶i Th«n 304B Minh PhôngQuËn 11 Phêng 02
211 03019421 Cty TNHH SX TM D 153 T¹ Uyªn QuËn 11 Phêng 04
106 03010648 Cty TNHH TM VÜnh887 Cêng §êng 3 Th¸ng QuËn
2 11 Phêng 07
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng 02 083969945 cty.than 8 46636 B¸n bu«n g¹
Phêng 10 0839636548 8 46692 B¸n bu«n gã
Phêng 08 086275246 sinh_ton 8 46321 B¸n bu«n c¸
0909387382
Phêng 06 083856000 ngocanh 8 46699 B¸n bu«n èng cao su lu hãa c¸c lo¹i
08-39621234 0839621234 8 46692 B¸n bu«n c¸
0912 050 930 086269015 xuanhon 8 46520 B¸n bu«n li
08 3861 9648 083861964 trungkie 8 46497 b¸n bu«n c¸c
(848) 3750 5415083754012 thi.kt@m 8 13130 dÖt, nhuém
0839552159 - 0 0838552159 8 46492 B¸n bu«n tra
0986800282 082225100 daithegi 8 47630 B¸n lÎ thiÕt
0839555115 083955511 bich_tr 8 20290 S¶n xuÊt h¬ng liÖu thùc phÈm c«ng ngh
0838588843 083963076 thao_cao 6 46613 B¸n bu«n du
Phêng 09 kimphuo 8 46201 B¸n bu«n h¹
0904434243 028385810 kimngan 8 46494 B¸n bu«n hµ
8662755 083866254 email@ng 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ ngµnh níc
0822286515 082228651 chenkt2 8 46699 b¸n bu«n c¸c hµng ho¸ kh¸c cßn l¹i cha ®
8660717 - 8660 08-3866071dttnhan 8 46593 b¸n bu«n m
0838636330 083866350 info@dtsi 8 46692 B¸n bu«n keo
38660739 083866074 mgg.tp@p 8 25110 s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ ngµnh dÇu khÝ
0866600113 086660011 tram.ngu 8 46520 b¸n bu«n ®i
9731353 0839626626 8 46692 B¸n bu«n hã
9622629 083962262 ketoan@c 8 46599 B¸n bu«n m¸
Phêng 03 086282158 phuctuo 8 46631 B¸n bu«n gç
9606808 083960680 baotuon 8 46694 b¸n bu«n ca
08 - 39624306 08-3962430nghiepp 8 46699 B¸n bu«n s¸
08 3955 9999 083955999 vanxuan@ 9 46520 B¸n bu«n ca
Phêng 16 37545818 8 46622 b¸n bu«n s¾
083 9696185 083969618 truongfc 8 46599 B¸n bu«n thi
Phêng 08 08 2220055thinhket 8 46494 B¸n bu«n s¶
Phêng 15 083864978 hoang.tc 8 46599 b¸n bu«n m¸
08-38688283 083868828 xuannga 8 46692 b¸n bu«n hã
9627629 091374554 dntnthe 6 46622 B¸n bu«n th
62930 292 086293029 phanlon 8 46497 B¸n bu«n li
08 3969 2173 39692173 vothanh 8 46599 b¸n bu«n phô tïng m¸y kh¸c cha ®îc ph©
Phêng 15 0838635533 9 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ ngµnh níc
Phêng 13 090369314 phamlot 8 46622 B¸n bu«n thÐ
Phêng 02 086264397 hoa.huyn 9 46699 ¸n bu«n quµ tÆng hµng lu niÖm
08 6263 0788 086263078 languye 8 46530 B¸n bu«n m¸
0838634224 083868338 info@par 8 46495 b¸n bu«n ®Ì
0854253540 083969087 bichngu 8 10612 S¶n xuÊt bé
Phêng 16 39732814 9 46497 B¸n bu«n giÊ
8554006 - 9363 083855400 ngockim 8 46329 B¸n bu«n ng
Phêng 14
9692083 090788048 nienthan 8 46622 b¸n bu«n s¾
Phêng 16 39601229 hoptient 8 46693 b¸n bu«n ch
0854304787 085430478 ketoann 8 46204 B¸n bu«n phô
0906881555 66801732 8 46520 b¸n bu«n thi
8580999 083858099 hopphupl 8 46693 B¸n bu«n h¹
Phêng 15 0838685618 9 46692 B¸n bu«n hã
3877 9563 083877956 kimquocs 8 46622 B¸n bu«n s¾
0862645892 vudinh0 8 46492 b¸n bu«n dîc phÈm
0854052259 084854051 ketoan.c 8 46530 b¸n bu«n thiÕt bÞ c«ng n«ng ng nghiÖp
8560017 39556677 thanhth 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng
Phêng 12 083962621 dh_duon 8 46692 B¸n bu«n h¬ng liÖu phô gia thùc phÈm
08 39561872 083956187 xuanviet 8 46595 B¸n bu«n vËt t ngµnh X quang
8530686 0838560101 8 46494 Mua b¸n ngu
8649693-86656 093874041 thepphu 8 46622 b¸n bu«n s¾
8560657 083858745 ctyvinhp 8 46693 B¸n bu«n ng
0838779539 - 0 38779539 hungpha 8 46692 B¸n bu«n hã
0837545959 083754595 trung.ng 8 46622 b¸n bu«n c¸
0836065288 08-37517017 8 46691 B¸n bu«n th
0839487178 083948717 hoangma 8 46520 b¸n bu«n ®i
8587866 38587866 8 46692 B¸n bu«n hã
0839690403 39690403 tanvinht 8 46693 b¸n bu«n ch
84 08 3962 285 083962285 toandaih 8 46693 B¸n bu«n h¹
089692272-960 39692272 nhuarang 9 22201 Sx mµng nh
Phêng 12 083877956 vuongquo 8 46622 B¸n bu«n s¾
08 39632090 083963209 bao@viet 8 46693 b¸n bu«n h¹
Phêng 02 083969127 minhphu 6 46693 B¸n bu«n h¹t
39552703-3856 38566289 hongnhu 8 46691 b¸n bu«n hãa
0838554466 0839551553 8 46692 B¸n bu«n hã
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1519356 2 QUAN11
1519884.77 2 QUAN11
1590945.7985 2 QUAN11
1603932.71 2 QUAN11
1653631.816 2 QUAN11
1673900 2 QUAN11
1691200 2 QUAN11
1700170.2529 2 QUAN11
1787868.0506 2 QUAN11
1921983.4436 2 QUAN11
1943157.82 2 QUAN11
1949626.4137 2 QUAN11
2017976.362 2 QUAN11
2020630.5 2 QUAN11
2025980.3897 2 QUAN11
2225886.3105 2 QUAN11
2249308.39 2 QUAN11
2310868.33 2 QUAN11
2400043.3579 2 QUAN11
2410793.9982 1 QUAN11
2417062.4 1 QUAN11
2455347.65 1 QUAN11
2490746 1 QUAN11
2500539.7731 1 QUAN11
2512480.775 1 QUAN11
2532828 1 QUAN11
2640474.8 1 QUAN11
2745181.174 1 QUAN11
2817400.5016 1 QUAN11
2826909.48 1 QUAN11
2839519.2863 1 QUAN11
2955580.0389 1 QUAN11
3225681.332 1 QUAN11
3321791.7697 1 QUAN11
3537882.7293 1 QUAN11
3554126.0024 1 QUAN11
3740028.7264 1 QUAN11
3769357.58 1 QUAN11
3875580 1 QUAN11
4010094.17 1 QUAN11
4038985.255 1 QUAN11
76891206.7707 1 QUAN11
4060165.825 1 QUAN11
4397439.78 1 QUAN11
4430785.15 1 QUAN11
4481147.5 1 QUAN11
4687241 1 QUAN11
4850795 1 QUAN11
5087265 1 QUAN11
5469168.48 1 QUAN11
68573566.675 1 QUAN11
5747326.435 1 QUAN11
5971075.0718 1 QUAN11
6043946.4488 1 QUAN11
6252600 1 QUAN11
6791455.8925 1 QUAN11
6817252.32 1 QUAN11
7712725.895 1 QUAN11
8356880.25 1 QUAN11
8704914.676 1 QUAN11
8740244.0384 1 QUAN11
11256524 1 QUAN11
11331022 1 QUAN11
11595735.3631 1 QUAN11
12018221.1551 1 QUAN11
13087213.318 1 QUAN11
13267565.2088 1 QUAN11
13760204.192 1 QUAN11
14336483.05 1 QUAN11
19342104.0281 1 QUAN11
20118127.792 1 QUAN11
36597583.75 1 QUAN11
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2064 03054851 Cty TNHH Th¬ng M¹i 60/1
DÞchTTN2Kh«ng
Vô PhongCã TrinhQuËn 12 Phêng T©n Thíi NhÊt
2058 03130440 Cty TNHH Nidaros A100 Lª ThÞ Riªng, K QuËn 12 Phêng Thíi An
2016 03028846 Cty TNHH Ph¹m Hµ140, KP3 Kh«ng Cã QuËn 12 Phêng Th¹nh Xu©n
2009 03048136 Cty TNHH DÖt May I 19 Khu d©n Lª ThÞ
d Thíi
RiªnAnQuËn
1 12 Phêng Thíi An
2002 03029191 Cty TNHH T©n Qu¶245-247 Hµ Huy Gi¸ QuËn 12 Phêng Th¹nh Léc
1966 03014470 Cty CP THIÕT BÞ H76 - H77 Kh«ng §êng A3CãKDC QuËn
10Ha12 Phêng T©n Thíi NhÊt
1955 03119412 Cty TNHH TM DV X 91A T©n CKh«ng Cã QuËn 12 Phêng T©n Ch¸nh HiÖp
1952 03037287 Cty TNHH §¾c YÕ 52/1 §êng TX 21, Khu QuËn phè 112 Phêng Th¹nh xu©n
1907 03025666 Cty TNHH Kü ThuËt96 Trêng ChinhQuËn 12 Phêng T©n Hng ThuËn
1899 03041949 Cty CP §T & PT N¨ng 11Lîng
TTN17
MÆt Trêi B¸ch KhoaQuËn 12 Phêng T©n Thíi NhÊt
1839 03035593 Cty TNHH Khang T 51 Tæ 41 Kh«ng Cã QuËn 12 Phêng Trung Mü T©y
1801 03028968 Cty TNHH TM- DV ho Sè 29 NguyÔn L¬ng B»ng, QuËn Khu
12 Ph
Green
êng T©n
View,
Phó
L« S1-3
1794 03114636 Cty CP Hoµn Viªn A103, kp2T« Ký QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
1569 03045470 Cty CP TM DV THµN2094 QL1A QuËn 12 Phêng T©n Ch¸nh HiÖp
1527 03027432 Cty TNHH Th¬ng M¹i B186
DÞch Khu
VôKh«ng
Khai NhËt
Cã QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
1494 03023892 Cty CP c«ng nghiÖp29 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12 Phêng Th¹nh Léc
1448 03083099 Cty TNHH MTV S¶n345/1A tæQuèc Lé 1a QuËn 12 Phêng An Phó §«ng
1432 03117356 Cty TNHH MTV DV S401 KP1 T« Ngäc V©QuËn 12 Phêng Th¹nh Xu©n
1334 03052995 Cty TNHH MTV TM Sè N15 §êng T©n ThíiQuËn NhÊt 12
21 Phêng T©n Thíi NhÊt
1281 03130137 Cty Tnhh XuÊt NhË 81/4A §êng HT37, KhuQuËn phè 112 Phêng HiÖp Thµnh
1198 03032463 Cty TNHH Th¬ng M¹i 50VµKP2,
S¶n T XuÊt
Kh«ng Thµnh
Cã QuËn
ThiÖn12 Phêng T©n Thíi NhÊt
1177 03035993 Cty TNHH Hoµng L 2276/15/5Quèc Lé 1a QuËn 12 Phêng Trung Mü T©y
1138 03020900 DNTN M¸y vµ ThiÕtLo A11 KDNguyÔn V¨ QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
1032 03130206 Cty Tnhh Mét Thµnh 418
Viªn
HµDHuy
îc Hoµi
Gi¸p
Ph¬ngQuËn 12 Phêng Th¹nh Léc
992 03051699 Cty TNHH TH¸I VIÖ 33 §HT9 Kh«ng Cã QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
981 03111870 Cty CP líi th¸i viÖt 166 Hµ Huy Gi¸ QuËn 12 Phêng Th¹nh Léc
948 03128325 Cty Tnhh Th¬ng M¹i1604/3C-F5
Pafc ®êng An QuËn
phó ®«ng
12 Ph03
êng An Phó §«ng
943 03024540 Cty TNHH Thuèc Th394/15/6 Hµ Huy Gi¸ QuËn 12 Phêng Th¹nh Léc
916 03094710 Cty TNHH LTP ViÖt 286 Phan V¨n Hín QuËn 12 Phêng T©n Thíi NhÊt
913 03028887 Cty TNHH ThiÕt KÕ50A ®êngKh«ng TA17ACã Kp1QuËn 12 Phêng Thíi An
888 03025474 Cty TNHH Th¬ng M¹i 3D4,
& KüKhuThuËt
biÖtV.M.S
thù Th QuËn 12 Phêng Th¹nh Xu©n
875 03106132 Cty CP Dinh Dìng Sµi 2311/3A,
Gßn Quèc Lé 1a QuËn 12 Phêng An Phó §«ng
859 03023188 Cty TNHH GiÊy vµ 5/3 NguyÔNguyÔn V¨ QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
837 03125633 Cty TNHH S¶n XuÊt130 Th¬ng
Hµ §Æc
M¹i DÞch Vô Nam QuËn Kh¶i
12 Ph
Phóêng Trung Mü T©y
819 03042399 Cty TNHH Kü THUËTB163, KP NguyÔn V¨ QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
799 03107597 Cty CP ThÐp NguyÔ46/6 Quèc Lé 1a QuËn 12 Phêng T©n Hng ThuËn
752 03122564 Cty TNHH ThiÕt BÞ 23/16/2 §êng Kh«ng
AP§Cã12 QuËn 12 Phêng An Phó §«ng
716 03049200 Cty TNHH Hãa ChÊt2025 Quèc Lé 1a QuËn 12 Phêng §«ng Hng ThuËn
621 03126458 Cty Tnhh Th¬ng M¹i275/58
DÞch Vô HµNam
Huy Thanh
Gi¸p QuËn
V©n 12 Phêng Th¹nh Léc
557 03125976 Cty TNHH Th¬ng M¹i 15/11
DÞch§êng
Vô Ch©u
An PhóMiªn
§«ng
QuËn
Trung
25,12
Khu
Phphè
êng 3
An Phó §«ng
525 03026542 Cty TNHH Thang M¸y 56 T©n Thíi NhÊt QuËn 12 Phêng T©n Thíi NhÊt
395 03123592 Cty TNHH Mét Thµnh 188Viªn
®êng
XuÊtKh«ng
T«NhËp
Ký, Cã
TæKhÈu
34,
QuËn
Ph
Khu
¬ng
12phè
Ph
Thïy
êng
2 T©n Ch¸nh HiÖp
71 03097589 Cty TNHH TM XNK C15 khu nKh«ng Cã QuËn 12 Phêng T©n Ch¸nh HiÖp
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0918343104 085435747 phongtri 8 46692 b¸n bu«n hãa
08 6676 3195
0837168321 37168321 phamha7 8 22201 S¶n xuÊt ba
0903 738 195 097335866 quocanh 8 46411 b¸n bu«n v¶
7161013 0908300394 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng
0835926789 35926789 huyen.nt 9 46594 b¸n bu«n m¸y
Phêng T©n Ch¸nh HiÖp 38834495 company 8 46639 b¸n bu«n vË
0982758958
7194118 37194114 thb@han 8 46492 b¸n bu«n dîc phÈm vµ dông cô y tÕ
0862558091 62558091 9 46599 b¸n bu«n m¸y níc nãng NL mÆt trêi
0979898097 38114638 khangthi 8 46622 b¸n bu«n s¾
0854111171-54 62925422 teco@hc 8 46692 b¸n bu«n hãa
Phêng §«ng Hng ThuËn 37151514 9 46495 b¸n bu«n ®å
Phêng T©n Ch¸nh HiÖp 62958378 9 46699 b¸n bu«n hµng ho¸ kh¸c cßn l¹i cha ®îc p
0854365657 54365657 nguyenl 8 46204 b¸n bu«n thø
08-37160639/ 3 37160639 hoapham 9 46494 b¸n bu«n gè
+84-8-3718561 083718561 nguyenv 8 25920 gia c«ng c¬
Phêng Th¹nh Xu©n 083989435 truckhoa 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng
0862560170 62560170 anhoang 8 47529 b¸n lÎ vËt t thiÕt bÞ ngµnh níc
0866822728 0866822728 8 46201 B¸n bu«n n«
0854365543 54365543 ctythanh 8 13210 s¶n xuÊt v¶
38832801-3 38832801 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng
08 37177024-5 37177024 amepte@ 6 46530 b¸n bu«n m¸
Phêng Th¹nh Léc 8 46491 B¸n bu«n ®å
(08) 37159728 0837159728 8 46204 b¸n bu«n thø
08.37160859 0837160859 9 46499 B¸n bu«n líi ®¸nh c¸ líi che c©y trång
Phêng An Phó §«ng 0908207596 8 46631 B¸n bu«n vË
08 3716 4290 083716429 info@gol 8 46492 b¸n bu«n th
Phêng T©n Thíi NhÊt
0835100814 37170875 tanduch 8 18110 in Ên
0837166003
Phêng An Phó §«ng 083719667 saigonnu 9 46204 B¸n bu«n thø
8912150 8912150 8 17010 S¶n xuÊt gi
08 3846 4799
0837157567 37157567 dattechc 8 46592 b¸n bu«n m¸
Phêng T©n Hng ThuËn 37154528 thepngu 9 46623 b¸n bu«n kim
Phêng An Phó §«ng 62926646 8 46595 b¸n bu«n m¸
0837153768-37 083715376 mekong2 8 46692 B¸n bu«n hã
(08) 6650 3055 (08) 6650 30 8 14100 May trang ph
0936135428
(08) 62558165
Phêng T©n Ch¸nh HiÖp 098658078 lephuon 8 46639 b¸n bu«n vË
Phêng T©n Ch¸nh HiÖp 0903098332 8 46631 b¸n bu«n tr
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1551462.4258 2 QUAN12
1562751.2177 2 QUAN12
1605500 2 QUAN12
1612171.349 2 QUAN12
1623863.498 2 QUAN12
1657520.658 2 QUAN12
1671517.4 2 QUAN12
1674840.3037 2 QUAN12
1731537 2 QUAN12
1743408.2827 2 QUAN12
1817165.411 2 QUAN12
1872974.2 2 QUAN12
1877601 2 QUAN12
2245323.192 2 QUAN12
2334201.4647 2 QUAN12
2413941.15 1 QUAN12
2491849.3092 1 QUAN12
2524022.3568 1 QUAN12
2727199.15 1 QUAN12
2845685.5 1 QUAN12
3107932.7644 1 QUAN12
3157180.28 1 QUAN12
3315778.208 1 QUAN12
3687692.32 1 QUAN12
3874306.6274 1 QUAN12
3926774.1083 1 QUAN12
4067946.427 1 QUAN12
4097821.2647 1 QUAN12
4200239.6559 1 QUAN12
4221727.8043 1 QUAN12
4352645.2319 1 QUAN12
4416183.161 1 QUAN12
4483031.1882 1 QUAN12
4599825.5475 1 QUAN12
4767172 1 QUAN12
4876600.2 1 QUAN12
5313703.2958 1 QUAN12
5665239.5683 1 QUAN12
6615922.25 1 QUAN12
7679610.611 1 QUAN12
8193106.4884 1 QUAN12
10945389.6 1 QUAN12
51012069.5 1 QUAN12
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2088 03054818 Cty CP TM DV Hai T131 §êng T6 QuËn T©Phêng T©y Th¹nh
2070 03091706 Cty TNHH Hãa ChÊt101-103 Lª L¨ng QuËn T©Phêng Phó Thä Hoµ
2066 03020820 Cty TNHH TM & SX 55/1 Khu«ng ViÖQuËn T©Phêng Phó Trung
2050 03086136 Cty TNHH MTV TM T881 Trêng ChinhQuËn T©Phêng T©y Th¹nh
2021 03030161 Cty TNHH TM DV Th696 B×nh Long QuËn T©Phêng S¬n Kú
1988 03118315 Cty TNHH XNK DV 78 §êng Dc9 QuËn T©Phêng S¬n Kú
1980 03047663 Cty TNHH Huy DiÖ 96/6 Hoµ B×nh QuËn T©Phêng Phó Trung
1944 03051667 Cty TNHH c«ng ngh66 Lu ChÝ HiÕu QuËn T©Phêng T©y Th¹nh
1922 03039426 Cty CP T vÊn §Çu T 104
vµ x©y l¾p TrÇn
®iÖn
TÊnSè QuËn
N¨m T©Phêng T©n S¬n Nh×
1914 03099680 Cty TNHH XD KD n 191 Lª L©m QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
1858 03051290 Cty TNHH TM §¹i An341/27
Phíc Khu«ng ViÖQuËn T©Phêng Phó Trung
1852 03046983 Cty TNHH Thñy S¶n36 Bê Bao T©n Th¾ng QuËn T©Phêng S¬n Kú
1826 03029268 Cty TNHH TM SX DV1/4 Hoµn Kh«ng Cã QuËn T©Phêng HiÖp T©n
1781 03103191 Cty TNHH MTV TM Q 122 Lòy B¸n BÝch QuËn T©Phêng T©n Thíi Hßa
1778 03133309 Cty Tr¸ch NhiÖm H Sè 248, ®êng Phó ThäQuËn Hßa T©Phêng Phó Thä Hßa
1763 03090217 Cty TNHH TM ViÖt 182/21 Tho¹i Ngäc QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
1743 03021751 Cty TNHH Kü ThuËt173 NguyÔn Sóy QuËn T©Phêng T©n Quý
1727 03049995 Cty TNHH TMKT Song 288 Tho¹i Ngäc QuËn T©Phêng HiÖp T©n
1639 03129621 Cty Tnhh Mét Thµnh SèViªn
3/20C
Th¬ng
NguyÔn
M¹i LV¨nQuËn
u Vò T©Phêng T©n S¬n Nh×
1612 03046576 Cty TNHH Vi Toµn 021 L« B Chung C Kcn QuËn
T©nT©B×nh
Phêng T©y Th¹nh
1592 03097817 Cty TNHH TM §a Liª725/2/15 Trêng ChinhQuËn T©Phêng S¬n Kú
1536 03048544 Cty TNHH TM B¶o 76/33/18 Lª V¨n Pha QuËn T©Phêng Phó Thä Hoµ
1521 03030885 DNTN Ch©u Ph¸t 52 Thèng NhÊtQuËn T©Phêng T©n Thµnh
1513 03042010 Cty TNHH Kü thuËt 156 NguyÔn C÷QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
1500 03104857 Cty TNHH MTV ThÞ202 TrÞnh §×nh QuËn T©Phêng Phó Trung
1465 03130629 Cty TNHH Innovati 220 Tr¬ng VÜnh Ký, QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
1424 03110627 Cty CP ThiÕt bÞ vËt47/20
t dÇu khÝNguyÔn
phÝa Nam V¨nQuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
1412 03111373 Cty TNHH §Çu T Vµ392Ph¸t TriÓnLªNh Träng
Ph¸t TÊ QuËn T©Phêng T©y Th¹nh
1408 03038245 Cty TNHH TM DV Hãa 320chÊt Ph§éc¬ngLËp§«ng QuËn T©Phêng T©n Qóy
1386 03025747 Cty TNHH Th¬ng m¹i 239/23
DÞch vôT©nVÜnh Qóy
ThÞnhQuËn T©Phêng T©n Qóy
1374 03105627 Cty TNHH XD-SX-TM137 Hng Lîi Ph¸t
§êng Dc9 QuËn T©Phêng S¬n Kú
1366 03102090 Cty TNHH TM DV H 65 §ç C«ng Têng QuËn T©Phêng T©n Qóy
1335 03047338 Cty TNHH TM Vµ T 173 Gß DÇu QuËn T©Phêng T©n Qóy
1314 03120558 Cty TNHH §Çu t thÕ215/8
giíi TM Thiªn
Gß DÇu
Phóc QuËn T©Phêng T©n Qóy
1279 03122201 Cty TNHH DÇu Nhít140 Phan Anh QuËn T©Phêng T©n Thíi Hoµ
1244 03026373 Cty TNHH TM DV KT17/19 Gß DÇu QuËn T©Phêng T©n Qóy
1192 03059043 Cty TNHH B¶y ChÝ 175 Tho¹i Ngäc QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
1180 03046269 Cty TNHH ThÞnh Gi39/16 NguyÔn C÷QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
1130 03116409 Cty CP §Çu T Vµ Ph¸t
lÇuTriÓn
4 sè Minh
Lª Träng
Ph¸t TÊ QuËn T©Phêng S¬n Kú
1070 03097580 Cty TNHH vËt LiÖu 12 §êng Dc7 QuËn T©Phêng S¬n Kú
1012 03039272 Cty TNHH SX TM Th11/6 Hå §¾c Di QuËn T©Phêng T©y Th¹nh
994 03076212 Cty TNHH Trung Mü64 Lý Th¸nh T QuËn T©Phêng HiÖp T©n
986 03088089 Cty CP TM T©n Ph 406 L« D Chung §êng C4c T©y QuËn
Th¹nh
T©Phêng T©y Th¹nh
959 03057652 Cty CP T©n Phó Sµ314 Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng Hoµ Th¹nh
956 03118341 Cty TNHH MTV TM DV 603A XNK §«ngLòyHB¸n
ng ThÞnh
BÝ QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
939 03110839 Cty TNHH Thùc PhÈ90/14/18 TrÇn V¨n ¥nQuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
929 03049783 Cty CP TM TrÇn Du 50 CÇu XÐo QuËn T©Phêng T©n Qóy
868 03048786 Cty TNHH Quèc TÕ 125/208 L¬ng ThÕ Vinh QuËn T©Phêng T©n Thíi Hoµ
851 03092686 Cty TNHH M¸y Mãc 338/37 Tho¹i Ngäc QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
841 03089085 Cty TNHH Trëng Thanh
39/2 §êng Bê BaoQuËn
T©nT© Th¾ng
Phêng S¬n Kú
826 03047772 Cty CP TM XNK Gia 131/16
Phó Cêng NguyÔn C÷QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
798 03128162 Cty TNHH Th¬ng M¹i3/1XuÊt NhËp
§ç Thõa
KhÈuLuThiªn
QuËnTinh
T©Phêng T©n Qóy
726 03057020 Cty TNHH SX TM N 60 §êng Hoa Kh«ng
B»ngCã QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
721 03123306 Cty CP TM DÞch VôLÇu 1, TßaLª Träng TÊ QuËn T©Phêng S¬n Kú
683 03049582 Cty TNHH TM ho¸ c633 Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng Phó Th¹nh
612 03112083 Cty TNHH hãa chÊt232/34 T« HiÖu QuËn T©Phêng HiÖp T©n
604 03038912 Cty TNHH TM S¶n x102H NguyÔn Xu QuËn T©Phêng T©n Thµnh
550 03046997 Cty TNHH SX TMDVC003 Chung C S¬nQuËn
Kú T©Phêng S¬n Kú
524 03041892 Cty TNHH T©n Hßa245/61D Hoµ B×nh QuËn T©Phêng HiÖp T©n
468 03032804 Cty TNHH Hng Gia NguyÔn
15 NguyÔn Xu QuËn T©Phêng T©n Thµnh
401 03027601 Cty CP Nhùa T©n §¹i
414
Hng(lÇu 5Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng Hoµ Th¹nh
365 03054436 Cty CP Kinh Doanh 414
§¹i Hng ThÞnh
Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng Hoµ Th¹nh
327 03022377 Cty TNHH TM Phæ 289 Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng HiÖp T©n
317 03047375 Cty TNHH SX TM D¬ng
259/5A1
Minh Lîi
Khu«ng ViÖQuËn T©Phêng Phó Trung
229 03024138 Cty TNHH SX TM B¾ 23 NguyÔn B¸ QuËn T©Phêng T©n Thµnh
192 03037546 Cty TNHH TM §øc B87-87A §iÖn Cao T QuËn T©Phêng T©n S¬n Nh×
184 03022022 Cty TNHH SX-TM-D 30 Vâ Hoµnh QuËn T©Phêng Phó Thä Hoµ
154 03043917 Cty TNHH TM Vµ SX383/7 Lòy B¸n BÝ QuËn T©Phêng Hoµ Th¹nh
74 03077117 Cty TNHH Nhùa Th 272 Hoµ B×nh QuËn T©Phêng HiÖp T©n
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
08 6269 0283 62690283 finana@d 9 46599 b¸n bu«n m¸
0839789991-08 39789991 vietchem 8 46692 B¸n bu«n hã
08 38777999 38777999 8 31009 s¶n xuÊt s¶
0983791016 39778936 anphahe 8 46595 B¸n bu«n tra
0906880745 08 3864706thiennh 8 45301 B¸n bu«n, s
Phêng S¬n Kú tsg01@t 8 46639 b¸n bu«n th
0838650016 38650016 8 46599 b¸n bu«n th
0838143701 38832881 vietnhat 8 46599 ban bu«n m¸
(08) 3812 4867 38124867 ttpcc5@p 9 43210 x©y dùng, l
Phêng Phó Th¹nh 8 45431 b¸n bu«n ph
Phêng Phó Trung 090863846 fat_mun 8 46622 b¸n bu«n s¾
0862515258 8 46322 B¸n bu«n th
0838581529 08 3858152vienthai 8 46692 B¸n bu«n mùc in vµ vËt t ngµnh in
0862538420 62538421 hoangda 8 46699 B¸n bu«n t
0909951152
0862936134 thuyhuo 8 46692 b¸n bu«n ho
08 39789237/ 0 39789237 8 46592 B¸n bu«n th
Phêng HiÖp T©n 37554755 ngocha7 8 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng T©n S¬n Nh× 8 46321 B¸n bu«n t
4441139 54441139 8 46599 B¸n bu«n m¸
08.38165827 38030691 thuhuye 8 46520 B¸n bu«n ®i
088605193 38605193 vanthitg 8 46695 B¸n bu«n ng
0908 565 777 08 3810988giaycha 6 46699 B¸n bu«n c¸c
Phêng T©n S¬n Nh× 08 78348 8 46599 B¸n bu«n m¸
Phêng Phó Trung 08 3978963thuytin 8 46599 B¸n bu«n vËt t qu¶n c¸o
0908929254
Phêng T©n S¬n Nh× 38428241 ctydaukh 9 46613 B¸n bu«n x¨
Phêng T©y Th¹nh 39555588 phutungc 8 45431 B¸n bu«n ph
38127820 38428637 8 46321 B¸n bu«n t
Phêng T©n Qóy 35592788 info@vts 8 49332 VËn t¶i hµn
Phêng S¬n Kú 01284123625 8 41000 X©y dùng c«
Phêng T©n Qóy 35594588 hoangbie 8 46520 b¸n bu«n thi
Phêng T©n Qóy 08 6269162namhuan 8 46692 B¸n lÎ ho¸ c
Phêng T©n Qóy 39778909 8 46595 B¸n bu«n thi
Phêng T©n Thíi Hoµ 08 3588699daunhot 8 46611 B¸n bu«n th
08-38 108 702 08 3810870duchung 8 43221 L¾p ®Æt cÊp tho¸t níc
0978939947 08 3860780duchoan 8 46497 B¸n bu«n v
7107749 38107749 8 46696 B¸n bu«n ng
Phêng S¬n Kú 38150176 9 46209 B¸n bu«n ló
38156828 38156828 qinzhon 8 46599 B¸n bu«n vËt t nghµnh in
8120961 38911557 theptoan 8 46622 B¸n bu«n s¾
Phêng HiÖp T©n 03432032 8 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng T©y Th¹nh 35014911 info@tan 9 46631 b¸n bu«n gç
0862547955 62676239 9 46693 B¸n bu«n ng
0854449419 54449419 thaihung 8 46599 B¸n bu«n m¸
Phêng T©n S¬n Nh× 38108894 8 46329 B¸n bu«n t
08 35591750 35591790 traduyp 9 46599 B¸n bu«n th
0839618160 39618160 8 26100 S¶n xuÊt lin
0837562594 37562594 namlong 8 46599 B¸n bu«n m¸
08.38164394 0838164394 8 29200 S¶n xuÊt thï
08- 38120594 38120594 gpccorp 9 46499 b¸n bu«n hµ
Phêng T©n Qóy 39492187 8 46209 B¸n bu«n n«
0837130105 38130105 8 46692 B¸n bu«n hã
0854254405 0945785252 9 22209 s¶n xuÊt mµ
0839761101 39761101 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng HiÖp T©n ttnduye 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng T©n Thµnh 62678195 ketoantr 8 46633 B¸n bu«n vË
Phêng S¬n Kú 08 38164536 8 46321 B¸n bu«n th
0839616068 39616068 8 46599 b¸n bu«n vß
38109508 08 3810950thucdoa 8 46695 b¸n bu«n sîi
(84 8) 9737277 39737277 daihungp 9 22201 s¶n xuÊt ba
9737278 39737592 9 46693 b¸n bu«n h¹
8609856 39737774 8 46692 b¸n bu« hãa
0838605345 38605345 minhloi 8 22201 s¶n xuÊt tó
088121200 38121200 nguyenb 8 46622 B¸n bu«n s¾
9615515 38426315 ducbien_ 8 46592 B¸n bu«n vË
22400609 22400509 haibinhc 8 46692 B¸n bu«n ho
08 39736375 - 039736375 minhhueo 8 10401 s¶n xuÊt dÇ
08 3860 8899 38608899 huynhdi 8 46693 B¸n bu«n h¹
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1526626.0899 2 TANPHU
1541342.7445 2 TANPHU
1546697.97 2 TANPHU
1569693.8766 2 TANPHU
1601616.47 2 TANPHU
1634720.3678 2 TANPHU
1642870.14 2 TANPHU
1689262.0885 2 TANPHU
1712816.3698 2 TANPHU
1724919.1 2 TANPHU
1786397.19 2 TANPHU
1795000 2 TANPHU
1830209.558 2 TANPHU
1919592.62 2 TANPHU
1923368.21 2 TANPHU
1948433.62 2 TANPHU
1966438.8701 2 TANPHU
1986234.6 2 TANPHU
2126012.325 2 TANPHU
2175198.9 2 TANPHU
2217050 2 TANPHU
2313629.2309 2 TANPHU
2349274.6391 2 TANPHU
2370288.524 2 TANPHU
2402768.631 1 TANPHU
2460000 1 TANPHU
2546119.67 1 TANPHU
2560914.48 1 TANPHU
2565920.8 1 TANPHU
2629181.62 1 TANPHU
2647649.99 1 TANPHU
2658375.58 1 TANPHU
2726827.0315 1 TANPHU
2764282.6056 1 TANPHU
2857246.11 1 TANPHU
2946555.4477 1 TANPHU
3126927.576 1 TANPHU
3148043.167 1 TANPHU
3329652.6727 1 TANPHU
3539645.4928 1 TANPHU
3768641.981 1 TANPHU
3860774.5071 1 TANPHU
3906666.9418 1 TANPHU
4032623.1582 1 TANPHU
4041898.841 1 TANPHU
4103415.1868 1 TANPHU
4136447.1758 1 TANPHU
4441975.5 1 TANPHU
4540226.3421 1 TANPHU
4595060 1 TANPHU
4688014.4008 1 TANPHU
4876622.8636 1 TANPHU
5555428.33 1 TANPHU
5638748.5336 1 TANPHU
6004562.81 1 TANPHU
6718703.28 1 TANPHU
6786470.614 1 TANPHU
7716809.197 1 TANPHU
8199381.8182 1 TANPHU
9173451.532 1 TANPHU
10889931.75 1 TANPHU
11725796.5763 1 TANPHU
13169954.6667 1 TANPHU
13372030.601 1 TANPHU
18321283.0609 1 TANPHU
22178827.594 1 TANPHU
22689807.325 1 TANPHU
26493689.3607 1 TANPHU
50876642.7278 1 TANPHU
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
1994 03129774 Cty TNHH §ång TiÕSè 31 Kh §êng Sè 14 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1958 03033578 Cty TNHH SX -TM vµ 17, kp 4 §êng Sè 11 QuËn ThñPhêng Linh Xu©n
1881 03077730 Cty Cæ PhÇn ThiÕt12B §êng sè 6, Khu phè QuËn
6, ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
1860 03121424 Cty TNHH Lîi Hµo GQuÇy sè 0Quèc Lé 1a QuËn ThñPhêng Tam B×nh
1820 03127826 Cty Tnhh Mét Thµnh Sè 4-6 ®êng sè 4, khuQuËn
phè 6 ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
1812 03130441 Cty CP C¬ Giíi Mi 339 Quèc Lé 13 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
1791 03033237 Cty TNHH Hµ Minh 450/4, kp §êng Sè 6 QuËn ThñPhêng Tam Phó
1790 03014731 Cty TNHH SX C©n 516 Quèc Lé 13 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
1761 03104387 Cty TNHH TM- DV D24 T« Ngäc V©QuËn ThñPhêng Linh T©y
1709 03100699 Cty CP Gi¶i Ph¸p K 61/20 §êng Sè 23 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1676 03131690 Cty TNHH XuÊt Nh 199/28 §Æng V¨n Bi QuËn ThñPhêng Trêng Thä
1666 03046650 Cty CP Anh Minh 91C/12 kpNg« ChÝ QuQuËn ThñPhêng B×nh ChiÓu
1634 03014421 Cty TNHH TM DV VT23 §êng D2 QuËn ThñPhêng B×nh Thä
1632 03014103 Cty TNHH C«ng Ng 10 ®êng sè Kh«ng
20, KP4
Cã QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1570 03120560 Cty TNHH Gi¶i Ph¸ 61/20 §êng Sè 23 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1558 03040252 Cty CP ThiÕt BÞ C«7 KP7 §êng Sè 37 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1545 03041987 Cty CP §T TM HiÖp 31 §êng Sè 15 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1541 03030171 Cty TNHH Mü ThuË457 Quèc Lé 13 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
1540 03095440 Cty TNHH TM vµ DV58/12,
Ph¬ng KPNam
§êng Sè 5 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
Ph¸t
1401 03056974 Cty TNHH §T XD TM148/10
H¬ng §Ønh Phó Ch©u QuËn ThñPhêng Tam B×nh
1339 03092518 Cty TNHH MTV SX TM 20 Vò
KhuViÖt
T©n Cêng
§øc An §êng
QuËnsè Thñ
3 Phêng Linh ChiÓu
1238 03039749 Cty TNHH Trinh Thi 66 §êng sè 14, Khu phè QuËn
5 ThñPhêng HiÖp B×nh Ch¸nh
1126 03037096 Cty TNHH Xe N©ng180, kp5 §êng Sè 11 QuËn ThñPhêng Linh Xu©n
966 03126962 Cty Tnhh Th¬ng M¹i64DÞch
§êngVôsèXuÊt
9, Khu
NhËp
phèKhÈu
QuËn
5 T&m
ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
815 03112197 Cty TNHH XuÊt Nh A 11 §êng Sè 13 QuËn ThñPhêng Tam B×nh
784 03033411 Cty TNHH dÇu nhít 90
n¾ng ®«ng §êng
ph¬ng
Sè 6 QuËn ThñPhêng Linh Xu©n
779 03039588 Cty TNHH SX Lª Ph 490 Khu pQuèc Lé 1a QuËn ThñPhêng Tam B×nh
750 03060433 Cty TNHH TM-DV Hãa 10 ChÊt
§êng Tsè
êng
5, Ngäc
KDC Thµnh
QuËnñy,Thñ
Khu
Phêng
phèHiÖp
4, B×nh Ch¸nh
649 03013670 Cty CP TM C¬ khÝ Khu phè 4Trêng S¬n QuËn ThñPhêng Linh Trung
517 03053293 DNTN TM - DV §¹t T107/3/7 Ng« ChÝ QuQuËn ThñPhêng B×nh ChiÓu
475 03091224 Cty TNHH DÖt ViÖt127 Lª V¨n ChÝ QuËn ThñPhêng Linh Trung
452 03121647 Cty TNHH Ch©u An19/1 §êng §sè êng28Sè 28 QuËn ThñPhêng Linh §«ng
443 03093433 Cty TNHH MTV TM 98H-98K Lª ThÞ Hoa QuËn ThñPhêng B×nh ChiÓu
161 03021806 Cty TNHH SX -XD-T 5/12 Quèc Lé 13 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
146 03043620 Cty TNHH MTV Thùc718/18A Quèc Lé 13 QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
40 03031883 Cty TNHH TM -SX - 39, kp 1 Quèc Lé 1a QuËn ThñPhêng HiÖp B×nh Phíc
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng HiÖp B×nh Ch¸nh 090868686 dongtien 8 46499 b¸n bu«n ®å
7240818 083724081 daiquang 8 46495 B¸n bu«n ®Ì
Phêng HiÖp B×nh Phíc
Phêng Tam B×nh 0982610255 8 46209 B¸n bu«n n
Phêng HiÖp B×nh Phíc 08 37272500 8 82920 DÞch vô ®ãn
Phêng HiÖp B×nh Phíc 36013781 cogioim 9 46591 B¸n bu«n m¸
7403485 62820330 chautha 8 46495 B¸n bu«n vËt t c¸p ®iÖn
(08) 3726 9964 37269964 thuantha 8 28190 SX c©n
Phêng Linh T©y 0837298032 8 46613 B¸n bu«n dÇ
Phêng HiÖp B×nh Ch¸nh 0854319100 9 46520 B¸n bu«n th
Phêng Trêng Thä
0862842390 0862842481 9 46322 b¸n bu«n th
(84-8) 5410116 54101162 duckt@bi 8 52291 DÞch vô ®¹i
0837267320 37267592 ktoanco 8 46329 b¸n buèn t
Phêng HiÖp B×nh Ch¸nh 083726382 giaiphap 8 46520 B¸n bu«n thi
0913806536 090849374 anhthu@t 9 46599 b¸n bu«n ph
08 3726 9778 0837269778 9 46696 b¸n bu«n gi
7269751 37269751 hp_adv2 8 22209 s¶n xuÊt s¶
0906853996 099609745 tuvangia 8 46631 b¸n bu«n v¸
08 62997348 8 41000 Thi c«ng x©
0873087711 087308771 sales@vv 8 10800 S¶n xuÊt thø
0837262064 083726206 trinhthi 8 46631 b¸n bu«n gç
Phêng Linh Xu©n 0866821259 8 45119 B¸n bu«n x
Phêng HiÖp B×nh Phíc 8 52291 Ho¹t ®éng dÞ
Phêng Tam B×nh 01694337176 8 46323 B¸n bu«n tr¸i c©y t¬i
08 37241711 0837241711 8 46613 B¸n bu«n nh
(08) 6284 9556 lephangi 8 46622 Mua b¸n bu«
0836013712 083602813 hienngu 8 46692 B¸n bu«n hã
(848) 3724 1332083724212 accounti 9 29200 SX ro mooc,
Phêng B×nh ChiÓu 0108249491 6 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng Linh Trung 083896402 ctydetvi 8 13110 SX v¶i, sîi
0854023167 54023167 8 46497 b¸n buon giÊ
0854032940 54032391 cokehuo 8 45119 b¸n bu«n xe
08 37272125 0837272125 8 46622 B¸n bu«n t«
(08) 5403 9616 -085403967 thuphama 8 46329 b¸n bu«n th
0837273282 083727328 hanauto 8 45120 B¸n lÎ « t« v
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1629902.8871 2 THUDUC
1667955.94 2 THUDUC
1760488.4733 2 THUDUC
1784705.9205 2 THUDUC
1840447.3777 2 THUDUC
1861660.8 2 THUDUC
1887715.2786 2 THUDUC
1887903.067 2 THUDUC
1949326.1935 2 THUDUC
2017014.4799 2 THUDUC
2061468.784 2 THUDUC
2084294.6405 2 THUDUC
2131105.0446 2 THUDUC
2141357.0647 2 THUDUC
2245217.9816 2 THUDUC
2265753.2181 2 THUDUC
2293313.7983 2 THUDUC
2297014.4005 2 THUDUC
2299785.372 2 THUDUC
2575988.4604 1 THUDUC
2709501.361 1 THUDUC
2956975.73 1 THUDUC
3334739.0162 1 THUDUC
3979540.2 1 THUDUC
4800444.54 1 THUDUC
4992749.186 1 THUDUC
5050834.19 1 THUDUC
5333548.3804 1 THUDUC
6338527.7487 1 THUDUC
8326847.5732 1 THUDUC
9079329.592 1 THUDUC
9502638.4542 1 THUDUC
9798980.8832 1 THUDUC
25731612.559 1 THUDUC
28251362.7713 1 THUDUC
79238866.7809 1 THUDUC
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2110 03125322 Cty TNHH N«ng S¶ 86 NguyÔn §×QuËn Ph Phêng 15
2099 03014426 Cty TNHH ThiÕt BÞ456 Phan XÝch QuËn Ph Phêng 02
2073 03026974 Cty TNHH Mü PhÈm100-102
Thêng Xu©nNguyÔn V¨nQuËn Ph Phêng 08
2012 03028894 Cty TNHH Vinh Kh«97 NguyÔn TräQuËn Ph Phêng 15
2005 03026858 Cty TNHH Hãa ChÊt94K NguyÔn TräQuËn Ph Phêng 15
2004 03014733 Cty TNHH TM DV K 85 §µo Duy AnQuËn Ph Phêng 09
1956 03031786 Cty TNHH Chan Ch 212 NguyÔn §×QuËn Ph Phêng 11
1953 03025425 Cty TNHH Kü ThuËt15 Hoµng DiÖ QuËn Ph Phêng 10
1867 03031059 DNTN TMDV T©n V161/3 C« B¾c QuËn Ph Phêng 01
1847 03126411 Cty TNHH Famiche 173A NguyÔn V¨nQuËn Ph Phêng 11
1841 03008319 Cty TNHH TM Dîc PhÈm
13c B×nhHå Nguyªn
BiÓu ChQuËn Ph Phêng 12
1793 03125660 Cty TNHH Th¬ng M¹i 778k/6
DÞch NguyÔn
Vô Vµ DuKiÖmQuËn
LÞch XuÊtPh NhËp
Phêng
KhÈu
04Nam Long
1792 03082521 Cty TNHH TM XNK 324A/12 Phan §×nh PQuËn Ph Phêng 01
1785 03022602 Cty TNHH Kim Nam33/4 NguyÔn §×QuËn Ph Phêng 15
1775 03123947 Cty TNHH Mét Thµnh 86/23/9
Viªn §ÇuThÝch
T Th¬ng
Qu¶nM¹i
QuËn
Quèc
PhKhang
Phêng 05
1748 03033785 Cty TNHH V¹n Minh150/23 §Æng V¨n QuËn Ph Phêng 14
1740 03025801 Cty TNHH §øc Th¹n 159/39C Hoµng V¨n QuËn Ph Phêng 08
1636 03022812 Cty TNHH TM Huy 776/47D NguyÔn Ki QuËn Ph Phêng 04
1589 03014498 Cty TNHH TM VÜ §¹175 Hoa Lan QuËn Ph Phêng 02
1588 03125764 Cty TNHH XNK Quý71/60 Tr¬ng QuècQuËnDungPh Phêng 10
1561 03106124 Cty CP §T TM Hng ThÞnh
251/1 Phó NguyÔn V¨nQuËn Ph Phêng 10
1488 03038995 Cty CP Th¬ng M¹i Hµ456Phan
Phan XÝch Long QuËn Ph Phêng 02
1477 03125505 Cty TNHH TM Cung121A Hoµng
øng C«ng V¨n Dinh
NghÖ Thô QuËn Ph Ph§«ng
Dìng BiÓn êng 08
1461 03014421 Cty TNHH Th¬ng M¹i 202
DÞch
Hoµng
Vô Nam
V¨n Thô,
GiangQuËn Ph Phêng 09
1419 03025659 Cty TNHH TM TriÖ 159/13A Hoµng V¨n QuËn Ph Phêng 08
1414 03078585 Cty TNHH Gi¶i Ph¸p221E/2
M«i TrêngTrÇn
Vµ NHuy
íc ViÖt
L QuËn Ph Phêng 01
1413 03034763 Cty TNHH ThiÕt BÞ279 NguyÔn V¨nQuËn Ph Phêng 10
1360 03035015 Cty CP §iÖn Tö Sao TÇng 1, TßTrÇn Huy L QuËn Ph Phêng 08
1342 03042512 Cty TNHH Ho¸ Dîc Hîp
261-263
T¸c Phan XÝch QuËn Ph Phêng 02
1309 03060562 Cty TNHH VL XD To50/4F NguyÔn §×QuËn Ph Phêng 03
1295 03014403 Cty CP KÝnh ThuËn454 Céng Hßa QuËn Ph Phêng 13
1272 03075542 Cty TNHH Kü ThuËt17 Mübis
Cêng Hå V¨n HuªQuËn Ph Phêng 09
33 03039370 Cty TNHH TM Vµ DÞch12AVô Long NguyÔn
Hng Th QuËn Ph Phêng 08
1266 03020057 Cty TNHH SX TM An29-29A Huúnh V¨n QuËn Ph Phêng 17
1243 03091100 Cty TNHH TM DV Kü5 Phan XÝch Long QuËn Ph Phêng 02
1226 03130621 Cty TNHH XuÊt NhËp 450/16/45
KhÈu §ÇuPhanT ThXÝch
¬ng M¹i
QuËnH¶iPhNam
Phêng 02
1176 03106173 Cty TNHH DV ThiÕt30 §Æng V¨n QuËn Ph Phêng 10
1173 03034582 Cty CP ho¸ chÊt m 81/47 Hå V¨n HuªQuËn Ph Phêng 09
1119 03020650 Cty TNHH Bao B× Nhùa
6A Th¸i D Phan
¬ng §×nh QuËn Ph Phêng 02
1116 03112215 Cty TNHH Giao NhËn 82/4 §ç TÊn Pho QuËn Ph Phêng 09
1103 03116602 Cty TNHH C«ng Ngh29 Hoa Lan QuËn Ph Phêng 02
1099 03120048 Cty CP MC Fish Vi 96 §µo Duy AnQuËn Ph Phêng 09
1034 03031213 Cty TNHH A.B.M 72 Cï Lao QuËn Ph Phêng 02
1009 03132406 Cty TNHH XuÊt NhË182 Hå V¨n Huª QuËn Ph Phêng 09
970 03086135 Cty TNHH MTV C«n4A §Æng V¨n QuËn Ph Phêng 10
912 03027470 Cty TNHH TM & SX 294-296 Trêng Sa QuËn Ph Phêng 02
881 03014487 Cty CP Tin Häc L¹c 23 NguyÔn Th QuËn Ph Phêng 08
853 03033513 Cty TNHH xóc tiÕn 20/252
y khoa NhThÝch
QuangQu¶nQuËn Ph Phêng 05
836 03125109 Cty TNHH Lu TrÇn 145/41 NguyÔn §×QuËn Ph Phêng 11
833 03129103 Cty Tnhh Th¬ng M¹iSèQuèc
2 Hoa
TÕPhMinh
îng Hoa QuËn Ph Phêng 02
830 03023612 Cty TNHH Th¬ng M¹i74/13/14
Minh AnTr¬ng QuècQuËn
DungPh Phêng 10
829 03034031 Cty TNHH TM & DVPhßng G3,Huúnh V¨n QuËn Ph Phêng 17
743 03124671 Cty TNHH Th¬ng M¹i276Liªn HiÖp
NguyÔn
Mo Bi Thîng
QuËn
HiÒn
Ph Phêng 05
670 03026733 Cty TNHH TM Th¸i 22 Hoa Cóc QuËn Ph Phêng 07
643 03016170 Cty 57Liªn Ph¸t§µo Duy AnQuËn Ph
CP SX Th¬ng M¹i Phêng 09
569 03110283 Cty CP Quèc TÕ Gè778K/2 NguyÔn Ki QuËn Ph Phêng 04
497 03125735 Cty TNHH SX TM Q 30 §µo Duy AnQuËn Ph Phêng 09
447 03022170 Cty CP §Çu T Phan Vò
37 Hoµng V¨n QuËn Ph Phêng 15
436 03124834 Cty TNHH Yuan Shu322 Phan §×nh QuËn Ph Phêng 01
385 03023174 Cty TNHH SX Th¬ng 54/27
M¹i Ngäc§µo
S¬nDuy AnQuËn Ph Phêng 09
373 03081134 Cty CP TM VËn T¶i 178/4A Phan §¨ng LQuËn
u Ph Phêng 03
331 03014522 Cty CP Dîc PhÈm Duy
22 T©n Hå BiÓu ChQuËn Ph Phêng 11
189 03056482 Cty TNHH ¤t« Hoµn136 ChiÕn Th¾ QuËn Ph Phêng 09
141 03032650 Cty TNHH TM SX Tr¹181/51 Phan §¨ng LQuËn
u Ph Phêng 01
111 03016361 Cty TNHH RUBY 268 Huúnh V¨n QuËn Ph Phêng 11
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0838442215 38442215 duyminh 8 46329 B¸n bu«n th
0838458289 843845828 lananh.p 8 46599 B¸n bu«n th
08 38450452 84838450452 8 47722 B¸n lÎ mü p
Phêng 15 083592616 vinhkhoi 8 46599 B¸n bu«n th
9951984 083729622 xuan.huy 8 46692 B¸n bu«n hã
0838445850 38445850 8 46530 b¸n bu«n dông cô tíi tiªu
8463541 083842764 info@cha 8 46692 B¸n bu«n hã
08 39973157 39973157 vinhgn.n 8 47721 b¸n lÎ thiÕt
0862813522 62813522 dntanvu 6 43900 thi c«ng ®ãn
0903 953 961 38422945 8 46692 b¸n bu«n hã
84(08)3844782938447829 qcco1@au 8 46492 B¸n bu«n thµnh phÈm thuèc t©n dîc, m
Phêng 04
0903 3305550 0908249491 8 45119 B¸n bu«n xe
08 5408 6412 0854086412 8 46622 b¸n bu«n s¾
39903190 083843068 tangthan 8 46329 B¸n bu«n ng
08 3842 6501 083842650 vanmvt@ 8 46622 B¸n bu«n s¾
Phêng 08 0838445391 8 46692 b¸n bu«n hã
8424587 0838424587 8 46204 B¸n bu«n ngu
8244426 083517340 vetta@ve 8 46599 B¸n bu«n m¸
0838446614 083830501 thanhha 8 46494 B¸n bu«n ph
Phêng 10 083997907 ketoan@h 9 46695 B¸n bu«n b«n
0839956850 35471584 info@ha 9 46594 b¸n bu«n m¸
08 3991 9061 39919061 8 46204 b¸n bu«n ng
083845 8579 - 0838
088452420 38454666 trieuvan 8 45119 b¸n bu«n xe
0838446525 091666349 tuvanlua 8 46639 b¸n bu«n vËt
0839975893 0839975894 8 46495 b¸n bu«n th
38553522 840862538 saokim@ 9 26100 S¶n xuÊt lin
(08) 39959956 840839959956 8 46204 B¸n bu«n thø
0839956957 0839956957 8 47524 B¸n lÎ vËt l
0838452401 08-39975849 9 46634 b¸n bu«n k
08 39970112-000839970061 8 46520 B¸n bu«n li
0838479554 38479554 longhun 8 46613 b¸n bu«n x¨
08 38 484 777 083845477 nh@anla 8 46599 B¸n bu«n s
08 6292 6585 62926585 phongnh@ 8 46595 b¸n bu«n thi
Phêng 02
Phêng 10 38418519 8 95120 Söa ch÷a Thi
08-39484560 39975208 thao@ma 9 46692 B¸n bu«n hã
8440454 083844045 sunplast 8 22201 SX c¸c s¶n
Phêng 09 38442257 thienmin 8 46631 b¸n bu«n gç
Phêng 02 35178257 8 46510 B¸n bu«n m¸
0839 954 266 0 9 46209 b¸n bu«n b
5171014 083517101 abm@hcm 8 46594 b¸n bu«n m¸
0839971023
0838459555 083845955 modernli 8 46530 b¸n bu«n m¸
Phêng 02 35173328 8 46204 b¸n bu«n ng
Phêng 08 083842333 lacviet@l 9 46510 B¸n bu«n m¸
0838107578 38107578 info@nqm 8 46492 b¸n bu«n dîc phÈm
0983295831 tuanluuc 8 46591 B¸n bu«n m
Phêng 02 061.3849078 8 46691 B¸n bu«n chuyªn doanh kh¸c cha ®îc ph
0838456634 39971143 8 46595 B¸n bu«n vËt t y tÕ
08 3995 1205 083995120 bichchi@ 8 46692 B¸n bu«n hã
38-130692 2838130691 8 46520 B¸n bu«n ®i
5173339 0835173339 8 46592 B¸n bu«n vËt t, phô kiÖn ngµnh ®iÖn
0839970980 39970979 ketoan@l 9 46699 B¸n bu«n v¶
Phêng 04 0838457699 9 46639 B¸n bu«n vËt
0902 835628 38423830 Lengoca 8 46329 B¸n bu«n ng
(848) 22200884 082220088 phanvu@ 9 43900 X©y dùng c
Phêng 01 083995998 yuanshun 8 46623 b¸n bu«n kim
0838445837 8 46692 B¸n bu«n hãa
6258 4796-6658086279554 ceoadon 9 46693 B¸n bu«n h¹
0838421834 848.384218info@duy 9 46492 B¸n bu«n t©n dîc
0837175678 - 0 62839578 info@hoa 8 45120 b¸n lÎ « t«
08 54491160 0854491159 8 46204 B¸n bu«n ngu
0837123456 083712345 tochuc@r 8 46204 B¸n bu«n ng
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1500000 2 PHUNHUAN
1511707.7479 2 PHUNHUAN
1537656.1695 2 PHUNHUAN
1610277.9848 2 PHUNHUAN
1621402.8 2 PHUNHUAN
1621524.6878 2 PHUNHUAN
1671210.3296 2 PHUNHUAN
1673976.2934 2 PHUNHUAN
1773517.1278 2 PHUNHUAN
1800691.5391 2 PHUNHUAN
1812219.05 2 PHUNHUAN
1881034.61 2 PHUNHUAN
1881618.1059 2 PHUNHUAN
1908157.589 2 PHUNHUAN
1929879.1 2 PHUNHUAN
1963761.6 2 PHUNHUAN
1969648.932 2 PHUNHUAN
2128058.75 2 PHUNHUAN
2219556.6942 2 PHUNHUAN
2219893.77 2 PHUNHUAN
2257411.4162 2 PHUNHUAN
2417667.1961 1 PHUNHUAN
2445960 1 PHUNHUAN
2472138.8624 1 PHUNHUAN
2551023.4564 1 PHUNHUAN
2557217.04 1 PHUNHUAN
2557485.7334 1 PHUNHUAN
2665168.8592 1 PHUNHUAN
2702438.1502 1 PHUNHUAN
2780613.6328 1 PHUNHUAN
2814858.132 1 PHUNHUAN
2866014.3 1 PHUNHUAN
108867273.5043 1 PHUNHUAN
2883914.9465 1 PHUNHUAN
2952972.68 1 PHUNHUAN
2990280.29 1 PHUNHUAN
3157984.85 1 PHUNHUAN
3170522.5451 1 PHUNHUAN
3351068.8499 1 PHUNHUAN
3366884 1 PHUNHUAN
3415865.3 1 PHUNHUAN
3425070 1 PHUNHUAN
3682937.0613 1 PHUNHUAN
3774982.5078 1 PHUNHUAN
3950739.962 1 PHUNHUAN
4232136.3444 1 PHUNHUAN
4397262 1 PHUNHUAN
4530769.905 1 PHUNHUAN
4602054.3447 1 PHUNHUAN
4627401.26 1 PHUNHUAN
4648834.2583 1 PHUNHUAN
4657841.7862 1 PHUNHUAN
5388698 1 PHUNHUAN
6105793.8909 1 PHUNHUAN
6389090.9365 1 PHUNHUAN
7469024.2144 1 PHUNHUAN
8696000.2756 1 PHUNHUAN
9625402.3903 1 PHUNHUAN
9976408.163 1 PHUNHUAN
11205087.7099 1 PHUNHUAN
11578382.5 1 PHUNHUAN
12967144.2688 1 PHUNHUAN
22567368 1 PHUNHUAN
29065666.0838 1 PHUNHUAN
35451614.3784 1 PHUNHUAN
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2095 03026854 Cty CP Kü ThuËt Qu8 Hång Hµ QuËn T©Phêng 02
2090 03109466 Cty TNHH TM XNK H 25 NguyÔn HåQuËn T©Phêng 14
2086 03052783 Cty TNHH TM Hµnh33 Phan BKh«ng Cã QuËn T©Phêng 12
2078 03093715 Cty TNHH TM DV S¶740/5A ©u C¬ QuËn T©Phêng 14
2072 03061006 Cty TNHH TM DV Vµ95 M«i TrêngCaH¶i
V¨n
Nguyªn
ThØQuËn T©Phêng 11
2060 03017621 Cty TNHH Nguyªn 8/6 - 8/8 ThÝch MinhQuËn T©Phêng 02
2051 03029779 Cty TNHH §Æng H¶303 Hoµng V¨n QuËn T©Phêng 02
2042 03123286 Cty CP C¬ KhÝ In S32 §Êt Th §Êt Th¸nh QuËn T©Phêng 06
2037 03056399 Cty TNHH TM - DV 13 Qu¸ch V¨n QuËn T©Phêng 12
2019 03042208 Cty TNHH Hïng Lon175/1 Cèng Lì QuËn T©Phêng 15
2014 03100449 Cty TNHH TM DV Xu1 D52 QuËn T©Phêng 12
1996 03057287 Cty TNHH MTV XNK14/24c Bµu Bµng QuËn T©Phêng 13
1995 03044073 Cty TNHH ThÞnh Th51/48 Cèng Lë QuËn T©Phêng 15
1983 03079019 Cty TNHH S¶n xuÊt31/27 NguyÔn §×QuËn T©Phêng 04
1976 03052809 Cty CP SX Vµ C«ng Phßng 6A,Hoµng ViÖtQuËn T©Phêng 04
1969 03094995 Cty CP kü thuËt N 31-33 Phan Huy Ých QuËn T©Phêng 15
1946 03023457 DNTN Quúnh Lam 42/12 NguyÔn Mi QuËn T©Phêng 12
1937 03030861 Cty TNHH N.V.N 64/1 Xu©n DiÖuQuËn T©Phêng 04
1929 03021675 Cty CP Kinh Doanh 2VËt
Phæ
T N«ng
Qu Phæ
L©m QuangQuËn
Thuû S¶n T©VÜnh
Phêng
ThÞnh
02
1926 03063203 Cty TNHH KiÓm So¸11/12 NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 04
1921 03126843 Cty TNHH Ct Motor 26/17 NguyÔn
NguyÔnMinh
MiHoµng,
QuËn T©PhPh
êngêng
12,12
QuËn T©n B×nh
1918 03032209 Cty TNHH SX TM V 25/17/15ACöu Long QuËn T©Phêng 02
1905 03024379 Cty TNHH TM DV Di76 §êng A4 QuËn T©Phêng 12
1900 03023966 Cty TNHH NhËt An 28/3 Tr¬ng C«ngQuËn
§Þnh T©Phêng 14
1882 03057832 Cty CP xuÊt nhËp khÈu
19 Th¸i B×nh
T©n Canh
D¬ng QuËn T©Phêng 01
1871 03113965 Cty TNHH TM ICB 86/7 Bµu C¸t 2 QuËn T©Phêng 12
1864 03020106 Cty TNHH S¶n XuÊt253Th¬ng
Hoµng
M¹i
Hoµng
XuÊt NhËp
V¨n QuËn
KhÈuT©T©y
Phêng
Nam02
1851 03097208 Cty TNHH MTV Pho752/34 L¹c Long Q QuËn T©Phêng 09
1846 03105281 Cty TNHH MTV TM S177 Bµu C¸t QuËn T©Phêng 14
1838 03044283 Cty TNHH TM Gia C318 Lý Thêng KiÖt
QuËn T©Phêng 06
1832 03030751 Cty TNHH TM §Þa 13 k300 Céng Hßa QuËn T©Phêng 12
1828 03130142 Cty TNHH Th¬ng M¹i 33XuÊt
Tr¬ng
NhËp
C«ng
Tr¬ng
KhÈu
§Þnh,
C«ng
M¹nh
Ph
QuËn
§Þnh
êng
Khang

14,Ph
QuËn
êng 14
T©n B×nh
1827 03023393 Cty TNHH Mü PhÈm320/6A Trêng Chinh QuËn T©Phêng 13
1816 03091353 Cty CP Hãa Nhùa NT3 TN T©n Tïng D¬ng, QuËn
Sè 02
T© NguyÔn
Phêng 12 ThÕ Léc
1803 03019348 Cty TNHH Hoa ý 406/63 Céng Hßa QuËn T©Phêng 13
1758 03051054 Cty TNHH TM XNK P155 Xu©n HångQuËn T©Phêng 12
1744 03045489 Cty TNHH Híng §i 476/234A3Au C¬ QuËn T©Phêng 10
1739 03014662 Cty TNHH KD TTBYT39 Bµu C¸t QuËn T©Phêng 14
1738 03025885 Cty TNHH S¶n XuÊt307/6 NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 01
1730 03071000 Cty TNHH MTV TM Tßa nhµ Athena, lÇu QuËn T©Phêng 12
1710 03029550 Cty TNHH ®×nh S 513 Ph¹m V¨n HQuËn T©Phêng 03
1704 03018343 Cty TNHH MEC 254/319 C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 05
1667 03039901 Cty TNHH XuÊt NhËQ8 CX T© Tr¬ng C«ngQuËn §Þnh T©Phêng 14
1663 03095788 Cty TNHH TM Ho¸ C42 Lª Trung N QuËn T©Phêng 12
45 03029022 Cty CP §¹i Phó Léc 288 Trêng ChinhQuËn T©Phêng 13
1656 03121681 Cty CP Kü ThuËt C 51 Yªn ThÕ QuËn T©Phêng 02
1655 03049081 Cty TNHH TM DV X 404 ®êng Lý Thêng KiÖt QuËn T©Phêng 07
1653 03022430 Cty TNHH T©n Ch 135 Hoµn Hßang Hoa QuËn T©Phêng 13
1616 03125885 Cty TNHH S¶n XuÊtTÇng 4, TN H¶I ¢u, sè QuËn39B TrT©
êng
PhS¬n
êng 4
50 03092474 Cty TNHH MTV Hoµ33 Mai L·o B¹n QuËn T©Phêng 13
1610 03053613 Cty TNHH MTV Gç 136 C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 05
1609 03022283 Cty TNHH TM vµ G 58/57 NguyÔn Mi QuËn T©Phêng 12
1608 03120243 Cty Cæ PhÇn Trang337/2/3 Lª V¨n Sü, QuËn T©Phêng 1
1599 03120043 Cty TNHH thiÕt bÞ T9, etown Céng Hßa QuËn T©Phêng 13
1598 03060454 Cty CP C¬ §iÖn L¹n18H Céng Hßa QuËn T©Phêng 04
1562 03049203 Cty TNHH SX TM An35 Cöu Long QuËn T©Phêng 02
1560 03004502 Cty Cæ PhÇn XuÊt NhËp
36 B¹ch
KhÈu
§»ng,
Vµ Hîp T¸cQuËn
§Çu TT©Giao
Phêng
Th«ng2 VËn T¶i
1516 03056741 Cty TNHH MTV C«ng 39 TrÇn Quèc QuËn T©Phêng 04
1496 03022454 Cty TNHH TM SX vµ62/6 Bµu C¸t QuËn T©Phêng 14
1492 03070292 Cty TNHH H¬ng Trinh766A/34 L¹c Long Q QuËn T©Phêng 09
1490 03042298 Cty TNHH TM-DV Vi572-574 Hoµng V¨n QuËn T©Phêng 04
1476 03105198 Cty TNHH THI£N A 60/30 Yªn ThÕ QuËn T©Phêng 02
1474 03032830 Cty TNHH M.T.R 636/3/15 Céng Hßa QuËn T©Phêng 08
1473 03034632 Cty TNHH ThiÕt B 44C c x¸ tùC¸chdo M¹ng QuËn T©Phêng 07
1468 03049331 Cty TNHH TM Vµ DV27/13Bis HËu Giang QuËn T©Phêng 04
1453 03027280 Cty TNHH XuÊt NhË86/27 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
1450 03039875 Cty CP X©y Dùng 43/14/14 Céng Hßa QuËn T©Phêng 04
1440 03059060 Cty TNHH NhËp KhÈu 77/10
SX TM Duy
Lª Lai
Hng QuËn T©Phêng 12
1427 03026157 Cty TNHH ViÖt Th¨ 307/10 NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 01
1418 03014178 Cty TNHH TM T©n 754 C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 05
1393 03127984 Cty TNHH 1TV Th¬ng 986/27
M¹i DÞch
C¸ch
C¸ch
M¹ng
Vô M¹ng
§Çu
Th¸ng
TQuËn
Vµ 8,
Ph¸t

Phêng
TriÓn
Phêng5,Liªn
QuËn
05 Minh
T©n B×nh
1385 03102259 Cty CP §Çu T Nam ThÞnh
174 Ph¸tCéng Hßa QuËn T©Phêng 12
1363 03104517 Cty CP HAWACO M 33 Tr¬ng C«ngQuËn
§Þnh T©Phêng 14
1340 03030149 Cty CP TM Kt M.T 55 Phan BKh«ng Cã QuËn T©Phêng 12
1317 03029019 Cty TNHH TM trang339 Lý Thêng KiÖt
QuËn T©Phêng 09
1305 03107132 Cty TNHH SX TM DV22/34 B¹ch §»ng QuËn T©Phêng 02
1302 03124035 Cty TNHH Th¬ng M¹i 307/6
& DÞch
NguNguyÔn
Vô Rmc V¨nQuËn T©Phêng 01
1299 03128288 Cty TNHH Phóc Phó11D18 Céng Hßa QuËn T©Phêng 04
1297 03105876 Cty TNHH MTV XNKphßng 401, Kh«ng
lÇu 4,Cã
sè 6-6A,
QuËn ® T©êng
Phêng
D5610
1291 03043626 Cty TNHH MÔ §×nh22 §êng C1 QuËn T©Phêng 13
1282 03115551 Cty TNHH VIET VET165 Bµu C¸t QuËn T©Phêng 14
1247 03037873 Cty TNHH thÐp B¾DB89 Bµu C¸t 5 QuËn T©Phêng 14
1232 03026607 Cty CP dÞch vô vµ 364 Céng Hßa QuËn T©Phêng 13
1230 03040036 Cty TNHH TM Kim P426 Lý Thêng KiÖt
QuËn T©Phêng 07
1216 03123802 Cty TNHH SX Vµ TM72/28 NguyÔn HåQuËn T©Phêng 14
1194 03078562 Cty TNHH TM Hîp N25/15 Bµnh V¨n T QuËn T©Phêng 07
1171 03124391 Cty TNHH ThiÕt BÞ 37 Bµu C¸t 3, QuËn T©Phêng 14
1164 03033271 Cty TNHH An H÷u 45 T©n Trô QuËn T©Phêng 15
1162 03017534 Cty TNHH TM DV S 469 Lý Thêng KiÖt
QuËn T©Phêng 08
1160 03131452 Cty TNHH I.E Tradi 39A Hång Hµ, QuËn T©Phêng 2
91 03019850 Cty TNHH TM thÐp 307D NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 01
1152 03028600 Cty TNHH TM - DV 24 Ng« ThÞ ThQuËn T©Phêng 02
1133 03120168 Cty TNHH XNK Tha 289 Hoµng V¨n QuËn T©Phêng 02
1122 03094781 Cty CP NguyÔn Gia47/3 Trêng ChinhQuËn T©Phêng 11
1113 03114098 Cty TNHH TM ThÐp14/4 V¨n Chung QuËn T©Phêng 13
1105 03124732 Cty CP Phó Mai An 2/4 Lª Lai QuËn T©Phêng 12
1101 03019842 Cty TNHH DV TM P 34/6 Yªn ThÕ QuËn T©Phêng 02
1062 03021877 Cty CP Th¬ng M¹i DÞch
60 Vô AnC¸chBa M¹ng QuËn T©Phêng 04
1058 03121027 Cty TNHH SX Vµ T 29/9 Yªn ThÕ QuËn T©Phêng 02
1057 03023982 Cty TNHH ThiÕt bÞ 22 NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 04
1047 03049029 Cty TNHH TM Vµ DV14/7A Th©n Nh©nQuËn T©Phêng 13
1043 03124727 Cty TNHH TM Sk & 43/14/42 Céng Hßa QuËn T©Phêng 04
1042 03042386 Cty TNHH Sao Kim 32 Th©n Nh©nQuËn T©Phêng 13
1030 03030624 Cty TNHH Nói s«ng16 Qu¸ch V¨n QuËn T©Phêng 12
1017 03034940 Cty TNHH Th¬ng M¹i 33/4
DÞch
HngVôHãa,
T©n TrÇn TuÊn
QuËn(Tªn
T©PhCò:
êng
Cty
6 TNHH Th¬ng M¹i DÞch V
984 03029022 Cty TNHH SX TM Ino 745 Lý Thêng KiÖt
QuËn T©Phêng 14
967 03041836 Cty TNHH TM-DV N398 Hoµng V¨n QuËn T©Phêng 04
941 03048073 Cty TNHH Ch©u §¹i87 D¬ng Ph¹m Phó TQuËn T©Phêng 11
934 03014144 Cty TNHH TM T©n 10/14 Xu©n DiÖuQuËn T©Phêng 04
924 03026447 Cty TNHH TM UCC 10/3 Phan §×nh QuËn T©Phêng 02
910 03055966 Cty TNHH C¬ Héi V60/26 Yªn ThÕ QuËn T©Phêng 02
909 03107604 Cty TNHH MTV TM 88/2/24 Phan Sµo QuËn T©Phêng 11
900 03118354 Cty TNHH 2A 36 Ng« BÖ QuËn T©Phêng 13
887 03030542 Cty TNHH TM DV S¶559-561 Hoµng V¨n QuËn T©Phêng 04
115 03121208 Cty TNHH Nhôy Ni 39A Hång Hµ QuËn T©Phêng 02
885 03119990 Cty TNHH XNK TM D 710-712
îc phÈm NMN
C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 05
870 03059871 Cty CP T©n TrÝ §¹t 116 Lª B×Kh«ng Cã QuËn T©Phêng 04
844 03049269 Cty TNHH Trung ki 416/16A Ph¹m V¨n BQuËn T©Phêng 15
842 03026281 Cty TNHH Kü ThuËt64/22 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
804 03033101 Cty CP ThiÕt BÞ VËt156/5
T KHKT Vµ Céng
DL Trung
Hßa QuËn
S¬n T.S.S.E
T©Phêng 12
770 03041233 Cty TNHH TM Thó y26/56 NguyÔn Mi QuËn T©Phêng 12
766 03014478 Cty TNHH Th¬ng M¹i 737/14
Hoa Sen
C¸ch M¹ng Th QuËn T©Phêng 06
762 03022138 Cty TNHH TM S¶n x5 - 7 §êng Huúnh Lan QuËnKhanhT©Phêng 02
124 03014244 Cty TNHH TM ThÐp8/42 NguyÔn §×QuËn T©Phêng 04
754 03094678 Cty TNHH TM Vµ DVSè 10 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
742 03044056 Cty CP §Çu T Vµ Ph¸t
737/4
TriÓn
C¸ch
ViÔnM¹nh
Th«ng
Th¸MiÒn
QuËnT©y
T©Phêng 06
739 03031111 Cty TNHH TM Vµ XD53 Lª Trung NghÜa QuËn T©Phêng 12
736 03104988 Cty CP XuÊt NhËp 86/58 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
703 03021651 Cty TNHH ThiÕt BÞ 307/33 NguyÔn V¨nQuËn T©Phêng 01
699 03029401 Cty TNHH ThiÕt bÞ 20 ®êng C22 Kh«ng Cã QuËn T©Phêng 12
687 03134499 Cty TNHH Mét ThµnL5, TN Etown 2, sè 3 QuËn T©Phêng 13
639 03056457 Cty TNHH MTV TM X 15/6 - 8A Ph¹m V¨n HQuËn T©Phêng 01
635 03032708 Cty TNHH TM §¾c 260/4/49 NguyÔn Th¸QuËn T©Phêng 12
633 03055028 Cty TNHH Kü ThuËt281/19/5
Nam Ph¬ng Lª V¨n Sü QuËn T©Phêng 01
599 03035820 Cty TNHH Trao §æi 13 NguyÔn B¸ QuËn T©Phêng 12
573 03054260 Cty TNHH TM SX To123 NguyÔn Th¸QuËn T©Phêng 04
563 03014197 Cty TNHH TM Xu©n118/1 Bµu C¸t 2 QuËn T©Phêng 12
561 03042535 Cty TNHH TM DV To16-C22-K Céng Hßa QuËn T©Phêng 12
558 03109121 Cty TNHH MTV TMD737/4 C C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 06
556 03029840 Cty TNHH t«n thÐp1699 Hång L¹c QuËn T©Phêng 10
553 03122829 Cty TNHH XuÊt NhË05 Céng Hßa QuËn T©Phêng 04
535 03020009 Cty TNHH TM XD D906 L¹c Long Q QuËn T©Phêng 08
529 03110272 Cty TNHH TM DV X 339/30 NguyÔn Th¸QuËn T©Phêng 12
514 03053892 Cty CP ThÐp Toµn tÇng 1 , t Trêng S¬n QuËn T©Phêng 02
501 03102002 Cty TNHH ThÐp IPCbo tÇng 10B¹ch §»ng QuËn T©Phêng 02
487 03124923 Cty TNHH Cao Su 13/6 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
451 03110604 Cty TNHH Hãa ChÊ A75/6E/33B¹ch §»ng QuËn T©Phêng 02
449 03029300 Cty TNHH TMDV T.TD17 NguyÔn HåQuËn T©Phêng 14
149 03054797 Cty TNHH Cöu Têng31 Lª Trung N QuËn T©Phêng 12
439 03123587 Cty TNHH Sîi ViÖt 339/27 NguyÔn Th¸QuËn T©Phêng 12
426 03125926 Cty TNHH GARSONI19A Céng Hßa QuËn T©Phêng 12
403 03014245 Cty TNHH SX TM K H31 Bis K Céng Hßa QuËn T©Phêng 12
397 03017988 Cty TNHH SX TM Na416-418-4Lý Thêng KiÖtQuËn T©Phêng 07
388 03035490 Cty TNHH Ph©n Phè 1D Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
321 03105975 Cty CP VËt T M¹nh TuÊn
249A NguyÔn Th¸QuËn T©Phêng 04
308 03014830 Cty TNHH TMDV An57-59 Ng«Kh«ng Cã QuËn T©Phêng 02
277 03014017 Cty TNHH TM Thó Y62/8-62/1 Bµu C¸t QuËn T©Phêng 14
275 03027709 Cty TNHH Minh §ø 140/2A C¸ch M¹ng QuËn T©Phêng 05
266 03068538 Cty TNHH MTV Ph¸t32 Th©n Nh©nQuËn T©Phêng 13
248 03118519 Cty TNHH NhÊt Lôc3E/3 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
247 03012243 Cty CP ThiÕt BÞ C 157-159 Xu©n HångQuËn T©Phêng 12
162 03121269 Cty TNHH MTV xuÊt76 §êng Sè 6 QuËn T©Phêng 13
246 03051001 Cty TNHH SX TM DV888/77B L¹c Long Q QuËn T©Phêng 08
238 03018939 Cty TNHH TM ThÐpTÇng 2, t Trêng S¬n QuËn T©Phêng 02
165 03014222 Cty TNHH TM DV C 10/2 Xu©n DiÖuQuËn T©Phêng 04
196 03022461 Cty CP Ph¸t triÓn 2A Phan Thóc QuËn T©Phêng 04
194 03029735 Cty TNHH Hãa ChÊt10 Phæ QuangQuËn T©Phêng 02
191 03027929 Cty TNHH Ho¸ ChÊt78T©n Phó Ba
CêngV©n QuËn T©Phêng 14
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0934010199 0862530888 9 46520 b¸n bu«n thi
Phêng 14 62538877 thienphu 8 46692 b¸n bu«n hã
08 3948 2163 0822464005 8 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng 14 73079279 nhungoc 8 46530 B¸n bu«n mo
0839718208 0919790889 8 46692 B¸n bu«n hã
08 38421850 38421850 8 46692 b¸n bu«n hã
08 3842 3661 8 46495 b¸n bu«n vËt t thiÕt bÞ ®iÖn l¹nh
Phêng 06 9 46599 b¸n bu«n m¸
9481493 62967053 8 46699 b¸n bu«n ba
084368248 38105292 8 52299 DV Giao nhË
Phêng 12 38114979 8 45412 b¸n lÎ xe
0902359897 016321018 nhidoo@ 8 46692 b¸n bu«n t
0862675328 39637011 8 46599 B¸n bu«n m¸
0838110529 66527499 thivan99 8 46692 B¸n bu«n hã
0862968141 0839917207 9 46599 b¸n bu«n m¸
35472679 62515351 9 41000 x©y dùng n
8912547 37151609 quynhla 6 46599 Mua b¸n phô tïng m¸y n«ng l©m ng ngh
8117095 38116078 trithuc@v 8 45301 b¸n bu«n m¸
0837542464/08 37542464 9 03210 vËt t nu«i trång thuû s¶n
84854492068 54492068 8 46599 b¸n bu«n m¸
0909397174 0909397174 8 45413 §¹i lý m« t«
Phêng 02 38489387 sonviett 8 46326 b¸n bu«n c¸
0838112002 38112002 dienkha 8 46204 b¸n bu«n th
84838105129 38105129 nhatanh@ 8 46599 b¸n bu«n thiÕt bÞ xö lý níc th¶i
39970685 39970685 9 46321 b¸n bu«n th
Phêng 12 39491983 8 46693 b¸n bu«n vl
8450722 8450722 tansannh 8 68100 kinh doanh
Phêng 09 38601120 8 46202 b¸n bu«n ho
Phêng 14 086278188 vietland 8 46331 b¸n bu«n ®å
Phêng 06 62557342 congtyth 8 46622 b¸n bu«n th
Phêng 12 38119848 diaphon 8 46692 b¸n bu«n hã
0913883577 0913883577 8 45302 b¸n lÎ « t«
08 3719 2111
Phêng 12 0862970090 9 46692 B¸n bu«n hã
0838123074 - 38487126 8 46599 b¸n bu«n m¸
0854491257 - 5 54491257 hongthuy 8 46599 b¸n bu«n m¸
3949 2497 083949249 info@pat 8 46329 b¸n bu«n h¬ng liÖu vµ phô gia thùc phÈ
08 38493100 38425434 meolent 8 46595 Kinh doanh
08 38445420 - 038476648 melinh@h 8 46495 b¸n bu«n ®å
0838494033 - 0 62962613 8 46520 b¸n bu«n m¸
9313712 0854475817 8 46204 b¸n bu«n hu
2819762 37166435 khanh@v 8 46496 b¸n bu«n ®å
08 62966260 - 08 629
0862922225- 08086292222 info@vie 8 46692 b¸n bu«n hã
6281 5339 62815339 tuannguy 9 46495 b¸n bu«n ®i
Phêng 02 35472215 9 29200 s¶n xuÊt th
08 39715183 0839715183 8 46622 b¸n bu«n s¾
08 38115274 8115274 8 46692 KD hãa chÊt
08 62 885 117
0982468579 38105292 8 52299 DV hç trî vË
08 22463434 082246343 hoanggi 8 46631 B¸n bu«n ng
0838119870 38119870 accounti 8 46520 b¸n bu«n li
08 6292 2246
Phêng 13 0838105194 8 46595 b¸n bu«n thi
08 3811 6546 38116546 hn@sumi 9 43222 l¾p ®Æt ®i
8486793 083848679 caothuy 8 46329 b¸n bu«n dÇ
0838458195
(08) 62972959 0862966221 8 46204 b¸n bu«n thø
8490897 38494089 nguyenth 8 46692 B¸n bu«n ph
0909369409 0908685854 8 46411 b¸n bu«n v¶i
62924263 - 629 62924263 viettrun 8 46593 B¸n bu«n m¸
Phêng 02 62971825 caonam1 8 46599 Mua b¸n æ bi
Phêng 08 0838122270 8 46599 b¸n bu«n m¸
8460329 39770011 luanngu 8 46520 b¸n bu«n ch
(08) 3948 5645 0839485645 8 46492 b¸n bu«n dîc , trang thiÕt bÞ y tÕ
0839974247 083997424 giakhan 8 46494 B¸n bu«n hµ
8118064 38118064 9 46329 b¸n bu«n bét
0835059111 083505911 duyhung 8 46599 b¸n bu«n m
0908174174 38449946 hathuy2 8 46599 B¸n bu«n l
0838442374 38442374 tathituo 8 46692 b¸n bu«n th
0919883910 0919.883.910 8 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng 12 38116089 9 46622 b¸n bu«n s¾
Phêng 14 083811661 hang.ng 9 46599 b¸n bu«n thiÕt bÞ vËt t ngµnh níc
84838123603 38123603 9 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng 09 083864642 huydat.t 8 46639 b¸n bu«n tÊ
Phêng 02 38423016 8 46694 b¸n bu«n ca
3849 7227 38420968 8 46592 b¸n bu«n m¸
Phêng 04 66602345 8 45301 B¸n bu«n phô
66571015 62973270 trang@vi 8 46692 b¸n bu«n hã
0903143084 37282888 8 46599 b¸n bu«n li
Phêng 14 0838490752 8 46492 b¸n bu«n th
8491779 38491693 bacastre 8 46622 B¸n bu«n s¾t
8100017 38100017 ree@reec 9 43222 cung cÊp l¾
8641591 0838641591 8 46633 b¸n bu«n vlx
Phêng 14 0838127820 8 46329 b¸n bu«n ng
62788455 0839704949 8 46692 b¸n bu«n hãa chÊt xÐt nghiÖm, vËt t dïn
08 3849 4046
08 62963422 086293422 8 46530 b¸n bu«n m¸
9715183-97144 39714416 siscovn@ 8 46622 bu«n nh«m l
08 3849 9839
0839973979 0839973979 8 46622 b¸n bu«n s¾t
8454096 39918506 8 46593 b¸n bu«n m
Phêng 02 0913866355 8 47731 B¸n lÎ hoa la
(84-8) 3810 4286
083810428 nglm@ng 9 46635 b¸n bu«n s¬
Phêng 13 0838108228 8 46622 bê bao s¾t
0838119120 083811492 mailieu@ 9 46692 b¸n bu«n ph
08 3848 8248/3 38488248 8 46692 b¸n bu«n hãa chÊt , vËt t KHKT
08 39205060 62923437 thuanbui 9 46520 b¸n bu«n th
Phêng 02 083547074 hiepacct 8 46691 b¸n bu«n p
39484284 39484284 8 46595 b¸n bu«n thi
84 8 3849 8888 38498888 8 46499 kinh doanh
Phêng 04 0902991194 8 46692 b¸n bu«n ke
0838130568 38130568 info@fis 8 46495 B¸n bu«n sö
8421894 62938398 hongthuy 8 46520 b¸n bu«n d©
08 35125844
8640060 38640060 sales@in 8 46639 b¸n bu«n vË
0838112165 38410292 8 46593 b¸n bu«n m
0862967422 086296742 dinh.min 8 46326 b¸n bu«n s÷
08 38112115 38112115 vothihan 8 13220 S¶n xuÊt nÖm
08 3847 7649 38477649 ucc@hcm 8 46692 b¸n bu«n hã
38489647 38489647 www@cac 8 46326 B¸n bu«n b¸
Phêng 11 8 52299 DÞch vô gia
Phêng 13 0838498264 8 46622 b¸n bu«n s¾t
0903036363 38110189 doanhda 8 46692 B¸n bu«n hã
0933696168 0913603116 8 56101 dÞch vô ¨n
62713055 38667197 8 46492 b¸n bu«n th
Phêng 04 38115519 9 45301 b¸n bu«n rom
Phêng 15 0838143358 8 46520 b¸n bu«n th
0839974324 39974324 8 46599 b¸n bu«n th
08 8452167 38452167 admin@tr 9 46595 b¸n bu«n thiÕt bÞ vËt t KHKT
083 949 0036 39490036 8 46209 B¸n bu«n hµ
9703658
08 38487117 - 38487117 vtttradi 8 46326 B¸n bu«n hµng l¬ng thùc thùc phÈm
0838443304 38443304 toanthan 8 46622 b¸n bu«n s¾
39979615 8 46692 b¸n bu«n hã
0839707666 39918080 9 46204 b¸n bu«n ng
0838427119 38427119 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 02 38458340 uyenvy@ 9 46692 b¸n bu«n ph
08 39977291 39716993 tstcoltd 8 22209 s¶n xuÊt tÊ
0839487604 39485604 y-nhat@h 8 46492 b¸n bu«n tra
Phêng 13
0838688254 083991426 nga1402 8 46510 b¸n bu«n li
8114190 38114190 8 46693 B¸n bu«n h¹
0862924511 62680972 8 46692 b¸n bu«n hã
088117757 38117757 8 46693 b¸n bu«n h¹
Phêng 04 37190523 giaytoan 8 46497 b¸n bu«n gi
08 38492861 38492861 8 46695 B¸n bu«n ng
(08) 39485727 39485729 8 46692 b¸n bu«n hã
39707 666 39918080 8 46204 b¸n bu«n ngu
08 37196333 0837196333 8 46622 b¸n bu«n s¾
Phêng 04 38485000 8 46520 b¸n bu«n ®iÖ
08 39741489 39741489 dieulon 8 46699 b¸n bu«n ng
Phêng 12 39481994 xnkhoang 8 46695 b¸n bu«n sîi
088440131 38440131 toanthan 9 46622 b¸n bu«n s¾
Phêng 02 35471549 8 46622 b¸n bu«n s¾t
0862969036 0839974813 8 46694 B¸n bu«n ca
Phêng 02 083816325 account@ 8 46692 b¸n bu«n ngu
0838492443 090966380 ptpvinh 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 12 0839482288 8 46692 b¸n bu«n hã
0908125022 39481994 8 46695 b¸n bu«n v¶i
Phêng 12 62966959 8 46691 ph©n phèi,
8110702 - 8113638493799 kimhoan 8 17010 s¶n xuÊt gi
8644730 38642368 daithanh 8 25120 S¶n xuÊt thï
8443298 71096789 tqc.twa@ 8 46329 B¸n bu«n t
38116688 38146688 9 46623 b¸n bu«n è
0839907405 39907405 truongd 8 46692 b¸n bu«n hã
(08) 38493178 38492975 8 46492 b¸n bu«n th
8445604 37562906 8 46622 b¸n bu«n s¾
08 38 106 701 0838106701 8 46623 b¸n bu«n ki
Phêng 02 38449271 nganngu 8 46695 b¸n bu«n t¬,
08-38117454 093712386 thanhta 9 46599 b¸n bu«n m¸
Phêng 13 0909502413 8 52299 dv giao nhË
8649198 73028768 anhkhail 8 46321 b¸n bu«n th
38444859 083844485 ketoan@d 8 46622 b¸n bu«n s¾
38208888 38208888 8 45301 b¸n bu«n ph
083948 7620 39487620 giang.ph 9 46510 b¸n bu«n m¸
08 39976980 39976980 anhtuye 8 46692 b¸n bu«n hã
0838496116 38496116 8 46692 B¸n bu«n hã
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1517150.1618 2 TANBINH
1520268.268 2 TANBINH
1527168.3717 2 TANBINH
1534166.5227 2 TANBINH
1538248.06 2 TANBINH
1558955.6461 2 TANBINH
1569607.118 2 TANBINH
1577479.4674 2 TANBINH
1580625.0909 2 TANBINH
1603607 2 TANBINH
1605893.1758 2 TANBINH
1627332.5 2 TANBINH
1629289.68 2 TANBINH
1641704.7 2 TANBINH
1649070.0703 2 TANBINH
1655432.2503 2 TANBINH
1688098.8365 2 TANBINH
1692681.7927 2 TANBINH
1705833.7512 2 TANBINH
1710763.5171 2 TANBINH
1714468 2 TANBINH
1716670.46 2 TANBINH
1737716.2618 2 TANBINH
1742550.9224 2 TANBINH
1760107.32 2 TANBINH
1769851.2695 2 TANBINH
1780949.42 2 TANBINH
1795576.1331 2 TANBINH
1801383 2 TANBINH
1817195.38 2 TANBINH
1824204.3126 2 TANBINH
1828211.2 2 TANBINH
1828421.9723 2 TANBINH
1855337.8716 2 TANBINH
1870719.5175 2 TANBINH
1953806.6655 2 TANBINH
1966387.4162 2 TANBINH
1973154.31 2 TANBINH
1974208.2897 2 TANBINH
1984043.43 2 TANBINH
2015269.5017 2 TANBINH
2020494.5738 2 TANBINH
2083609.727 2 TANBINH
2086566.1576 2 TANBINH
74183891.61 1 TANBINH
2103304.0964 2 TANBINH
2107646.179 2 TANBINH
2108580.55 2 TANBINH
2164575.75 2 TANBINH
69032544.536 1 TANBINH
2177476.6022 2 TANBINH
2178907.2808 2 TANBINH
2183858.5835 2 TANBINH
2206974.1866 2 TANBINH
2210245.5534 2 TANBINH
2256007.8731 2 TANBINH
2262897.7183 2 TANBINH
2367480.5 2 TANBINH
2412040.6 1 TANBINH
2414812.9951 1 TANBINH
2416827.435 1 TANBINH
2447551.1061 1 TANBINH
2450768.4113 1 TANBINH
2453580 1 TANBINH
2457463.7801 1 TANBINH
2486757.3 1 TANBINH
2489571.8 1 TANBINH
2509301.0502 1 TANBINH
2537759.14 1 TANBINH
2551122.25 1 TANBINH
2613270.3976 1 TANBINH
2632461.677 1 TANBINH
2662306.6333 1 TANBINH
2707981.7397 1 TANBINH
2753732.03 1 TANBINH
2792871.2 1 TANBINH
2798230 1 TANBINH
2805270.4 1 TANBINH
2814238.955 1 TANBINH
2825708.9899 1 TANBINH
2841975.0148 1 TANBINH
2930772.24 1 TANBINH
2971565.106 1 TANBINH
2981432.269 1 TANBINH
3041268.5 1 TANBINH
3124148.5431 1 TANBINH
3181063.4796 1 TANBINH
3200951.6784 1 TANBINH
3202457.457 1 TANBINH
3213093.4544 1 TANBINH
42274411.1614 1 TANBINH
3235782.65 1 TANBINH
3325141.8 1 TANBINH
3346745.4524 1 TANBINH
3372938.52 1 TANBINH
3407329.5 1 TANBINH
3418174.2545 1 TANBINH
3573498.0425 1 TANBINH
3601922.5 1 TANBINH
3603206.25 1 TANBINH
3639102.9767 1 TANBINH
3651504.408 1 TANBINH
3653433.5343 1 TANBINH
3689494.03 1 TANBINH
3744819.3165 1 TANBINH
3918652.0275 1 TANBINH
3973456.797 1 TANBINH
4100345.5668 1 TANBINH
4121946.3763 1 TANBINH
4169143.1059 1 TANBINH
4249017.6454 1 TANBINH
4258014.0915 1 TANBINH
4291289.134 1 TANBINH
4360887.0498 1 TANBINH
34939507.6706 1 TANBINH
4377173.1444 1 TANBINH
4436160 1 TANBINH
4566333.0884 1 TANBINH
4575033.0822 1 TANBINH
4851154.0635 1 TANBINH
5155638.2678 1 TANBINH
5198013.347 1 TANBINH
5248593.48 1 TANBINH
32063367.722 1 TANBINH
5299363.3542 1 TANBINH
5397090.067 1 TANBINH
5424544.23 1 TANBINH
5431398.9835 1 TANBINH
5775335.6382 1 TANBINH
5794802.5978 1 TANBINH
5957186.09 1 TANBINH
6427249.47 1 TANBINH
6475032 1 TANBINH
6513859.19 1 TANBINH
6827371.817 1 TANBINH
7399217.35 1 TANBINH
7588306.5579 1 TANBINH
7612876.5934 1 TANBINH
7669585 1 TANBINH
7688256.415 1 TANBINH
7698674.8393 1 TANBINH
8058310.8138 1 TANBINH
8159252.0573 1 TANBINH
8382427.829 1 TANBINH
8595328.9735 1 TANBINH
8857026.2443 1 TANBINH
9511860.3806 1 TANBINH
9571884.84 1 TANBINH
27207825.66 1 TANBINH
9861325.5449 1 TANBINH
10116141 1 TANBINH
10874533.403 1 TANBINH
10934409.4945 1 TANBINH
11118937.2038 1 TANBINH
13273909.6844 1 TANBINH
13556183.5957 1 TANBINH
15510627.6587 1 TANBINH
15639807.78 1 TANBINH
16186187.5583 1 TANBINH
17097895.0983 1 TANBINH
17194290.3136 1 TANBINH
25635703.799 1 TANBINH
17236325.6311 1 TANBINH
17764893.0806 1 TANBINH
24838654.1735 1 TANBINH
21845421.52 1 TANBINH
21944777.0612 1 TANBINH
22375821.4441 1 TANBINH
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2076 03101863 Cty TNHH Th¬ng M¹i 164/16
DÞch Vô§XuÊt
êng SèNhËp
8 QuËn
KhÈu Gß
NguyÔn
PhêngNgäc
11
2071 03124861 Cty TNHH Mét Thµnh 61/109
Viªn Th¬ngLª §øc
M¹iThä
DÞchQuËn
Vô «Gß
T«Ph
ThËp
êng Toµn
06
2044 03028062 Cty TNHH Th¬ng M¹i 107
& DÞch Vô NguyÔn
Kü ThuËt
V¨ QuËn
NguyÔnGß Ph
L©m
êng 03
2010 03026065 Cty TNHH H¬ng ViÖt 12/9 §êng 26/3 QuËn Gß Phêng 16
1975 03019860 DNTN Nam TiÕn 1F18 NguyÔn Th¸QuËn Gß Phêng 03
1942 03112792 Cty TNHH tm dÞch 37/247g Quang TrunQuËn Gß Phêng 12
1938 03018010 Cty TNHH TM Vµ D 23 NguyÔn Th¸QuËn Gß Phêng 03
1902 03038776 Cty CP S¶n xuÊt Th31 §êng Sè 5 QuËn Gß Phêng 07
1888 03094251 Cty CP S¾t ThÐp S8 NguyÔn Thîng QuËnHiÒn
Gß Phêng 01
1879 03114525 Cty TNHH §Çu T C«ng69 NghÖ
Lª ThÞHßaHång,
HiÖp QuËn Gß Phêng 17
1866 03082264 Cty TNHH An VÐt 93/1034G Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 6
1856 03036734 Cty TNHH xuÊt nhËp g15
khÈu Th¬ngThèngM¹iNhÊtQuËn
dÞch vô PhG߬ng
Phêng
Loan
10
1845 03032500 Cty TNHH An Lim 15 §êng Sè 12 QuËn Gß Phêng 17
1777 03044128 Cty TNHH Th¬ng m¹i 76/72
DÞch §êng
vô Hång
sè 59ChÝ QuËn Gß Phêng 14
1753 03102516 Cty TNHH MTV S¶n 99XuÊt Th¬ng NguyÔn
M¹i DÞch
OaQuËn
Vô G.B.S
Gß Phêng 10
1745 03098711 Cty TNHH MTV Th¬ng 96/26C
M¹i DÞch§êng
Vô Sè
Huúnh
5 QuËn
Thy Gß Phêng 17
1742 03131400 Cty TNHH §Çu T XuÊt20/1
NhËp
Ph¹mKhÈuHuyNtv
Th«ngQuËn Gß Phêng 7
1696 03054497 Cty TNHH Th¬ng M¹i 276/73
vµ C«ngThèng
NghÖ NhÊtQuËn
Phó Minh Long
Gß Phêng 16
1684 03031459 Cty TNHH Th¬ng M¹i G37
Vµc¨n
C«ng c §êng
NghÖ SèB.A.C.A.U
1 QuËn Gß Phêng 07
1683 03119777 Cty TNHH N«ng Ngh 52/6B Tr¬ng §¨ng QuÕQuËn Gß Phêng 01
1622 03033795 Cty TNHH TM Vµ SX149 Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 17
1621 03124051 Cty TNHH DÖt Luck656/74/28Quang TrunQuËn Gß Phêng 11
1507 03123064 Cty TNHH Th¬ng M¹i 108/1/32
NhËt NhËt §êng
Phong
Sè 10 QuËn Gß Phêng 9
1455 03095605 Cty TNHH SX-XD-TM51/8 Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 16
1420 03036497 Cty TNHH TM DV & 58/415
SX ViÖt TêngQuang TrunQuËn Gß Phêng 12
1327 03122021 Cty TNHH Th¬ng M¹i 1331/15/2Lª
DÞch Vô Ngäc §øc Gia
Thä B¶o
QuËn Gß Phêng 14
1310 03045179 Cty TNHH DÖt N¨m8 §êng Sè 20 QuËn Gß Phêng 05
1307 03121195 Cty CP TM Kü ThuËt208 NguyÔn V¨n NghiQuËn Gß Phêng 07
1265 03037913 Cty TNHH Hång Gi 679C4/26 NguyÔn Ki QuËn Gß Phêng 03
1248 03102093 Cty TNHH Th¬ng m¹i 74DÞch vôNguyÔn
XuÊt nhËpV¨nQuËn
khÈu
Lîng Gß
ThÕPhHÖ
êngMíi
17
1219 03035173 Cty TNHH Kiªn Na 119 §êng Sè 17 QuËn Gß Phêng 11
1213 03025705 Cty TNHH KiÕn ViÖ437/2 Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 16
1115 03112340 Cty TNHH Hãa ChÊ b45 Lª ThÞ Hån QuËn Gß Phêng 17
1102 03036588 Cty TNHH Enco 70G Nguyªn Hång QuËn Gß Phêng 1
1076 03024816 Cty CP th¬ng m¹i M.K
61/4 §êng Sè 20 QuËn Gß Phêng 6
1064 03048653 Cty TNHH Ch©u Mi283/24 Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 17
1059 03051894 Cty CP §Çu T ViÖt Phó
68/30a
Mü Quang TrunQuËn Gß Phêng 14
1025 03044130 Cty TNHH Th¬ng M¹i 2 NguyÔn
XuÊt NhËp OanhKhÈu B×nhQuËnMinh
Gß Phêng 07
964 03052618 Cty CP quèc tÕ An L - 34/38 Lª §øc Thä QuËn Gß Phêng 6
816 03124508 Cty TNHH Mét Thµn197/12 Thèng NhÊtQuËn Gß Phêng 11
740 03021242 Cty TNHH SX TM T«63 NguyÔn V¨nQuËn Lîng Gß Phêng 10
625 03058585 Cty TNHH MTV Th¬ng 1/6 M¹i vµ NguyÔn
DÞch Vô DuQuËn
Huúnh LªGß Phêng 07
624 03129660 Cty TNHH Th¬ng M¹i 109/10
DÞch NguyÔn
Vô XuÊt NhËp
V¨n LQuËn
îng
KhÈu Gß
TtcPhêng 17
512 03076218 Cty TNHH Minh Th¸1161 Phan V¨n TrQuËn Gß Phêng 10
484 03104412 Cty TNHH ThÕ Giíi Kim
61 C¬ng §êng Sè 27 QuËn Gß Phêng 6
476 03014514 Cty TNHH Th¬ng M¹i 14G
S¶n XuÊt Phan
ViÖtV¨n
ViÔnTrQuËn Gß Phêng 07
430 03060120 Cty TNHH Th¬ng M¹i
33/8/19A
DÞch VôPh¹m
S¶n XuÊt
V¨n CQuËn
GiÊy Kh¶i
Gß Ph
Hoµng
êng 14
345 03043552 Cty TNHH Th¬ng M¹i
90/4
Vµ DÞch§êng
Vô Nhiªu
Sè 4 Léc
QuËn Gß Phêng 05
337 03124119 Cty CP Dîc PhÈm T©m
48 NguyÔ Kh«ng Cã QuËn Gß Phêng 12
289 03043255 Cty TNHH Hãa Sinh551/132 Lª Quang § QuËn Gß Phêng 01
284 03028697 Cty TNHH Th¬ng M¹i
10/13
S¶n XuÊt
§êng
vµ DÞch
Sè 5 Vô
QuËn
HãaGß
ThÞnh
Phêng 05
119 03095763 Cty TNHH S¶n XuÊt78/3/6
Th¬ng M¹i
§êng
DÞch
SèVô
11Giao
QuËnNhËn
Gß Ph
XuÊt
êng NhËp
11 KhÈu Quang Minh
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng 11 8 46636 b¸n bu«n ®¸ hoa c¬ng
0988398281 8 45301 B¸n bu«n phô
0838494717 39491156 nguyenl 8 46595 B¸n bu«n tra
0839960144 39491060 ngoctra 8 46599 B¸n bu«n M¸
9855180 0839855180 6 46633 B¸n bu«n vË
Phêng 12 8 68100 kinh doanh
8940623 38940623 8 46592 b¸n bu«n th
0838950641 9 43210 L¾p ®Æt hÖ
08 35977519 35977519 inoxsonk 9 46622 b¸n bu«n s¾
0913831543
39849011 anviet@v 8 10800 s¶n xuÊt thø
Phêng 10 38660340 8 46639 b¸n bu«n phô kiÖn èng níc
(84-8) 3898680 0837196538 8 77302 cho thuª m¸
+84-8-3997503 62554315 hongchi 8 46622 b¸n bu«n s¾
Phêng 10 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 17 8 45119 B¸n bu«n xe
0837164738
39210698 083625767 minhlon 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 07 8 46639 B¸n bu«n vËt t ngµnh cÊp tho¸t níc
Phêng 01 086294101 info@ata 8 46204 B¸n bu«n ng
0983345755 091671847 nemhvh@ 8 13220 s¶n xuÊt hµ
(08) 62 64 20 1 0862642013 8 46411 B¸n bu«n v¶i
0835895146 8 46692 b¸n bu«n ch
089161622 39168085 8 42900 X©y Dùng C«
0838115622 38115622 viettuon 8 46595 B¸n bu«n thi
Phêng 14 62951599 ngocgia 8 46692 B¸n bu«n hã
8649083 62920279 hanale@f 8 46696 B¸n bu«n p
Phêng 07 0909606568 9 46639 b¸n bu«n vËt
9892998 8 45119 B¸n bu«n xe
Phêng 17 083921308 account 8 52299 DÞch vô thñ
0835890880 35890880 kinache 8 46492 B¸n bu«n th
0839 166 557 0839166557 8 46492 B¸n bu«n dîc phÈm
Phêng 17 38953205 8 46692 b¸n bu«n hã
0835883733
08 39846446 39846446 9 17010 S¶n XuÊt gi
08.8950690 083895069 huongcm 8 46209 B¸n bu«n n«
54368700 39471109 honghoi 9 46639 b¸n bu«n van
0903910848 0862956588 8 46623 b¸n bu«n nh
0822174889 0822174889 9 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 11 0866847242 8 46530 B¸n bu«n m¸
0837134882 0837130615 8 20210 s¶n xuÊt th
+ 84 8 3588675083588675 huynhle 8 46631 B¸n bu«n gç,
Phêng 17
62958390 0862958390 8 46692 B¸n bu«n ph
0838953268 8 32110 chÕ t¸c vµn
(08)35880654 0838943854 8 21001 s¶n xuÊt thu
0902660775 8 46497 B¸n bu«n v
08221904868 22194868 nhieuloc 8 46329 b¸n bu«n th
08 6257 8510 840902597227 9 46492 Bu«n b¸n dîc
08 66724406 097869918 khuyenn 8 46691 B¸n bu«n th
84-8-39843252 39843252 tungnguy 8 46692 B¸n bu«n hã
0988588889 083997071 ketoan@ 8 46631 B¸n bu«n gç
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1535300.33 2 GOVAP
1538858.7 2 GOVAP
1573200.3076 2 GOVAP
1611570.2989 2 GOVAP
1649607.3722 2 GOVAP
1690403.802 2 GOVAP
1692034.3408 2 GOVAP
1740167.1597 2 GOVAP
1757464.94 2 GOVAP
1761857.355 2 GOVAP
1775519.7715 2 GOVAP
1788164.455 2 GOVAP
1803187.3189 2 GOVAP
1925251.9728 2 GOVAP
1959608.0251 2 GOVAP
1966255.983 2 GOVAP
1968300 2 GOVAP
2026662.5 2 GOVAP
2050700.1929 2 GOVAP
2052460.8 2 GOVAP
2159102.2459 2 GOVAP
2160119.7115 2 GOVAP
2391900 2 GOVAP
2481805 1 GOVAP
2550534.2089 1 GOVAP
2735617.4 1 GOVAP
2778100.0025 1 GOVAP
2785256.3875 1 GOVAP
2885865.644 1 GOVAP
2929546.4913 1 GOVAP
3015078.9 1 GOVAP
3052249.8147 1 GOVAP
3367366.25 1 GOVAP
3417602.4327 1 GOVAP
3532268.465 1 GOVAP
3566413.6 1 GOVAP
3600961.15 1 GOVAP
3706454.409 1 GOVAP
3993495.43 1 GOVAP
4796909.78 1 GOVAP
5409749.5336 1 GOVAP
6575861.2886 1 GOVAP
6597571.23 1 GOVAP
8453310.7689 1 GOVAP
8911764.898 1 GOVAP
9066293.1344 1 GOVAP
10066476.34 1 GOVAP
12257097.6826 1 GOVAP
12625876.5309 1 GOVAP
14588003.3794 1 GOVAP
15133745.4156 1 GOVAP
33954413.76 1 GOVAP
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2104 03114750 Cty TNHH TM BBT 129/25/2/ §êng Liªn Khu QuËn
5-6B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
2087 03079609 Cty TNHH Thùc PhÈ67/40/5 k NguyÔn ThÞQuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
2036 03116406 Cty TNHH GREEN A50 §êng Sè 32 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
2029 03129195 Cty TNHH MTV XNK83A KP10 Ao §«i QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1999 03012605 DNTN TM Hång Th¸D11/89A Quèc Lé 1a QuËn B×Phêng T©n T¹o
1981 03044327 Cty TNHH TM CK Tï70-72 KP9§êng Sè 54 QuËn B×Phêng T©n T¹o
1965 03014157 Cty TNHH S¶n XuÊt1185, KP5Quèc Lé 1a QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1947 03032216 DNTN TM SX DV Vinh 247Cêng §êng Sè 1 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1916 03045043 Cty CP kü thuËt En 429 §Êt Míi QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1909 03115022 Cty TNHH SX TM DV77 §êng Sè 1 QuËn B×Phêng An L¹c
1903 03124813 Cty TNHH TM DV V 69/10/04 L©m Hoµn QuËn B×Phêng An L¹c
1880 03085735 Cty TNHH Giµy Lª G27 T©y L©n QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1840 03092593 Cty TNHH TMDV Ho672/15 Tªn Löa QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1805 03017538 Cty TNHH SX TM D©y 192Vµ
KP4C¸pTrÇn
§iÖn§¹i
TµiNg
Trêng
QuËnThµnh
B×Phêng T©n T¹o A
1782 03108095 Cty TNHH Liªn HiÖ 694 KP4 H¬ng Lé 2 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1774 03016380 DNTN n«ng c¬ Hßa194 TrÇn §¹i Ng QuËn B×Phêng T©n T¹o A
1764 03113843 Cty TNHH BCC 9/14 NguyÔn QuQuËn B×Phêng An L¹c
1759 03121874 Cty TNHH Quèc TÕ 130
Thùc PhÈm §êng
Th¸iSè
D¬ng
18 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1749 03048888 Cty TNHH ho¸t ch6¸t53/223,
ViÖt Th¸i
k §êng
D¬ng Sè 4 QuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
1728 03100721 Cty TNHH SX TM Ph¸t3 kp9
Hng §êng 57c QuËn B×Phêng T©n T¹o
1711 03034292 DNTN Thanh Phông18/49 kp1Kh«ng Cã QuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ A
1703 03099396 Cty TNHH MTV TM 25/28 Kp3§êng Sè 5 QuËn B×Phêng B×nh Hng Hßa
1678 03043031 Cty TNHH TM §iÖn 92/2 §êng Sè 29 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1675 03022591 Cty TNHH TM SX Hï907/19 H¬ng Lé 2 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1670 03019380 Cty TNHH TM vµ D 207/53 Hå Häc L·mQuËn B×Phêng An L¹c
1668 03044868 Cty CP SX TM DV M113/9 Ao §«i QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1614 03086184 Cty TNHH Th¬ng M¹i 518
XuÊt
H¬ngNhËplé 2,
KhÈu Tam QuËn
TÝn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng
1575 03028625 Cty TNHH TM Hng D89/19,
¬ng kp Phan Anh QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng
1556 03039289 Cty TNHH TM SX C¬ 47 Vµnh §ai Tr QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1554 03128447 Cty Tnhh §¹i Thµnh 17 §êng 5A QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng
1530 03133491 Cty TNHH Th¬ng M¹i SèPh¸t
10B TriÓn
§êng NhËt
sè 6, T©n
QuËnQuËn
B×nh
B×T©n
Phêng B×nh Hng Hßa
1515 03104698 Cty TNHH XuÊt Nh 13 ®êng 13C Kh«ng Cã QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1472 03053035 Cty TNHH SX TM DV879/15/14H¬ng Lé 2 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1454 03133609 Cty TNHH Th¬ng M¹i 67/48
DÞchNguyÔn
Vô XuÊtThÞ NhËp
Tó,QuËn
KhÈu B×
NguyÔn
PhêngPh¹m
B×nh Hng Hßa B
1421 03032906 Cty TNHH §¹i VÜnh 967, KP8 TØnh Lé 10QuËn B×Phêng T©n T¹o
1417 03133752 Cty Cæ PhÇn Ph©nL« 39A, §êng sè 2, KCN QuËn
T©nB×T¹o,
Phêng T©n T¹o A
1407 03039663 Cty TNHH MTV §¹i 19 §êng Sè 18 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1405 03057040 Cty TNHH TM Ph¹m48 Lª V¨n Quíi QuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ A
1346 03014478 Cty CP Giµy An L¹c 3-5 Tªn Löa QuËn B×Phêng An L¹c A
1323 03008650 Cty TNHH TM HoµnL6 55, ®êng sè 2, KCN QuËn
T©nB× T¹oPhêng T©n T¹o
1318 03025644 Cty TNHH SX-TM Ho03 kp 3 Kh«ng Cã QuËn B×Phêng B×nh Hng Hßa
1292 03056709 Cty TNHH Giao nhË6-8 (hÎm 143/43) §êngQuËn Liªn khu
B×Ph 5-6,
êngKhu
B×nh
phèH10
ng Hoµ B
1280 03132576 Cty TNHH Th¬ng M¹i 145/62
DÞch §Vô
êngN«ng
Lª V¨n
S¶nQuíi,
TiÕn
QuËnKhu
ThÞnh
B×phè
Phêng
2, B×nh TrÞ §«ng
1249 03108140 Cty TNHH TM XNK 207/55 Hå Häc L·mQuËn B×Phêng An L¹c
1229 03034489 Cty TNHH SX TM Nh284-286-288 Lª §×nh QuËn B×Phêng T©n T¹o
1205 03014418 Cty TNHH in lôa NhÊt
477B/4
Ph¬ng- M· Lß QuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ A
1202 03041101 Cty TNHH Khang L 427 Kinh D¬ng V¬ng,QuËn KP6 B×Phêng An L¹c
1186 03018650 DNTN TM-DV B×nh60 Hå Häc L·mQuËn B×Phêng An L¹c
1167 03104483 Cty TNHH MTV TM Sè 7 §êng 30, khu phèQuËn 3 B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1159 03037024 Cty TNHH ThÞnh Ph110 §êng sè 30 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1131 03094019 Cty TNHH MTV TM X 209 M· Lß QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
1121 03014275 Cty TNHH TM-DV §¹12-14 KDC§êng Sè 16 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1112 03125220 Cty TNHH TM XNK 57 §êng Sè 16 QuËn B×Phêng An L¹c A
1088 03014387 Cty TNHH TM DV Vi350, kp3 §êng Quèc Lé QuËn
1a B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
1080 03027879 Cty TNHH SX-TM-DV- 92XNK §¹i D
Hå¬ng
Häc V.N
L·mQuËn B×Phêng An L¹c
1078 03099111 Cty TNHH SX-TM N 192 kp6 §êng Sè 19 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1041 03052281 Cty TNHH DV TM B 465 Quèc Lé 1A, Khu QuËn B×Phêng B×nh Hng Hßa
1027 03057617 Cty TNHH Th¬ng M¹i 153
DÞch Vô§Tam
êng Sè
C¬ng29 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
1026 03098897 Cty TNHH MTV Mai 13 ®êng 46B Kh«ng Cã QuËn B×Phêng T©n T¹o
1007 03042637 Cty TNHH SX-TM-D 31/15 Hoµng V¨n QuËn B×Phêng An L¹c A
1004 03123370 Cty TNHH SX TM XNSè 08 , K §êng Sè 3 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
996 03037756 Cty TNHH Ne Von 841/12A, TØnh Lé 10QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
923 03094115 Cty TNHH Kim Phó 16 §êng 33b QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
904 03028484 Cty TNHH §«ng Nam 1160 Quèc Lé 1a QuËn B×Phêng T©n T¹o A
861 03030834 Cty TNHH TM-viÔn 4531-4535NguyÔn Cö QuËn B×Phêng T©n T¹o A
845 03100936 DNTN TM SX XNK V¹n 60 Phíc Thµnh
Hå Häc L·mQuËn B×Phêng An L¹c
763 03014156 Cty CP Nhùa Minh 103/7 Ao §«i QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
758 03022248 Cty CP Hßa B×nh 346-350 §êng Sè 7 QuËn B×Phêng T©n T¹o
748 03048349 Cty TNHH Hµnh Tin30 §êng Sè 2 QuËn B×Phêng An L¹c A
668 03070551 Cty TNHH TM B×nhsè 90, TiÓ §êng Sè 28 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
626 03018717 Cty TNHH TM SX T 7-9-11-13 §êng 53a QuËn B×Phêng T©n T¹o
595 03034768 Cty TNHH TM - DV 298/73 T©n Hoµ § QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng
534 03090370 Cty TNHH MTV Kim242 §êng Sè 7a QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
480 03133665 Cty Tr¸ch NhiÖm H 288-290 §êng Vµnh §ai QuËn
Trong
B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
424 03123611 Cty TNHH MTV Thù67/40/2 , NguyÔn ThÞQuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
399 03041886 Cty CP XNK-TM-SX Ho¸
1229C
ChÊt
KP§¾c
QuècTrêng
Lé 1aPh¸t
QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
376 03026206 Cty TNHH XNK gç V9 KDC An L¹c,
Kh«ng®êng
Cã 8CQuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
344 03021637 Cty TNHH SX-TM TÝ4331 KP4 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng T©n T¹o A
326 03118734 Cty TNHH Thùc phÈ67/54 kp3NguyÔn ThÞQuËn B×Phêng B×nh Hng Hoµ B
310 03031618 Cty CP §¹t ViÖt Th 18 KDC Th§êng Sè 2 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
81 03033257 Cty TNHH B×nhTrÝ 69 §êng Sè 26 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng B
300 03047888 Cty TNHH TM&SX th921 khu p H¬ng Lé 2 QuËn B×Phêng B×nh TrÞ §«ng A
151 03048342 Cty TNHH s¶n xuÊ 37 khu ph §êng 50c QuËn B×Phêng T©n T¹o
140 03050489 Cty TNHH SX-TM T© 58 Hå Häc L·mQuËn B×Phêng An L¹c
92 03091747 Cty CP Kim Lo¹i Mµ 8-10-12, KDC
2b Nam Hïng QuËn
V¬ng
B×-Ph
B¾c
êng TrÇn
An L¹c
V¨n KiÓu
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
Phêng B×nh Hng Hoµ B hung.ha 8 46329 b¸n bu«n th
62735071 086273507 dongafo 8 46329 B¸n bu«n t
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 086299588 ketoan. 8 46599 B¸n bu«n m¸
0933 917 032 0933 917 032 8 46697 B¸n bu«n gi
08 3750 7577 08-3750757hongthai 6 46340 b¸n bu«n s¶
7553070 37543561 tungngu 8 46637 B¸n bu«n dô
(84-8) 3971 6868 08-3971686hung.ngu 8 68100 kinh doanh
08 39615482 0908881041 6 46599 B¸n bu«n vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ngµnh
37620770 37620770 congtan 9 46599 B¸n bu«n m¸y mãc thiÕt bi vµ phô tïng m
Phêng An L¹c 8 46637 B¸n bu«n ®i
Phêng An L¹c 8 46639 B¸n bu«n vË
Phêng B×nh TrÞ §«ng A 37507922 8 15200 s¶n xuÊt gi
0837673086 083767308 lequynhn 8 46634 B¸n bu«n kÝ
08 38770351 - 083877035 taitruon 8 27320 S¶n xuÊt d©
Phêng B×nh TrÞ §«ng A 22177360 namminh 8 13120 S¶n xuÊt v¶
Phêng T©n T¹o A 38770017 hoabinh 6 28210 S¶n xuÊt l¾
38367199 0839629608 8 29300 S¶n xuÊt vß
08 37517805 39802850 8 46329 B¸n bu«n t
0913929089 38468342 8 46692 B¸n bu«n hã
62682432 0917669091 8 46693 B¸n bu«n h¹t
0838752960 0988104487 6 46635 B¸n bu«n níc s¬n
Phêng B×nh Hng Hßa 37658485 haoktkt 8 46530 B¸n bu«n m
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 8 46592 B¸n bu«n th
7621076 37621076 hunghuy 8 15200 SX xuÊt khÈ
Phêng An L¹c 39803195 8 46692 B¸n bu«n hã
7505890 083767058 info@min 9 22209 S¶n xuÊt m
0907898911
0908902959 083961100 duongdi 8 46599 B¸n bu«n m¸
0837518727 37518727 8 46622 B¸n bu«n th
0903394765 0903394765 8 22201 S¶n xuÊt s¶
Phêng B×nh Hng Hßa
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 0918638311 8 46510 B¸n bu«n th
084269241 083762598 vietnon 8 46204 B¸n bu«n ngu
Phêng B×nh Hng Hßa B
(08) 37505553 083750555 nguyent 8 46622 B¸n bu«n s¾
0942818982
0862602028 086260202 bichnguy 8 47630 b¸n lÎ thiÕ
08 9782025 083978202 trangle 8 46692 B¸n bu«n h¬ng liÖu mü phÈm, thùc phÈ
8759299 - 8750 040838759 alsimex 9 15200 S¶n xuÊt gi
0908687789 37540787 8 45411 b¸n bu«n xe
9743287 083750383 hoaluc1 8 46599 B¸n bu«n m
0837672178 38103262 hattn@n 8 10800 S¶n xuÊt thø
Phêng B×nh TrÞ §«ng
Phêng An L¹c 62663228 8 46694 B¸n bu«n m
0837505384 083750538 hieplien 8 22209 S¶n xuÊt m
3750 3117 083750311 accnhat 8 13130 In lôa
0838217188 38217118 khanglua 8 46495 b¸n bu«n ®å
8553885 083880193 hongnga 6 46693 B¸n bu«n h¹t
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 62601900 ctyhonng 8 46204 B¸n bu«n th
0862602099 - 0 086260059 anhthy2 8 46692 B¸n bu«n bé
Phêng B×nh TrÞ §«ng A 54077810 8 46631 B¸n bu«n gç
08 37511715 0837511715 8 46594 B¸n bu«n vËt t ngµnh in
Phêng An L¹c A 0903821525 8 82110 DÞch vô hµn
0837670122 0837670122 8 46639 B¸n bu«n vË
Phêng An L¹c 083980164 daiyong@ 8 22209 s¶n xuÊt b¨
38775197 38775197 nhuanho 8 46693 B¸n bu«n h¹t
62670865 083750147 trang93 8 46631 Gç xÎ ®· qu
2217 6627 - 09138656097 8 45120 B¸n lÎ « t« c
08-37543443 083754344 phuongn 8 46204 B¸n bu«n th
37526888 - 375 37526888 tkhanh0 8 46693 B¸n bu«n h¹
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 0837528063 8 45111 B¸n bu«n « t
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 083762046 hanhhuy 8 46592 B¸n bu«n th
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 37627714 ketoantt 8 46691 B¸n bu«n p
08 38 771 770 0838771770 8 46411 B¸n bu«n v¶i
840837541822 083754182 viethong 8 46520 B¸n bu«n th
Phêng An L¹c 083980745 vanphuo 6 46693 B¸n bu«n h¹
0837503157 083750315 info.nhu 9 22209 S¶n xuÊt èng níc nhùa
08 37540187 083754018 info@hbc 9 46592 B¸n bu«n m¸
0987776869 08362641818 8 46693 B¸n bu«n h¹
0822146811 - 0 091310556 loanpha 8 46411 B¸n bu«n v·i
2177905 840862539 kt@thcma 8 20131 SX h¹t mµu
0903918882 54070708 8 46204 B¸n bu«n ng
0835072139 083507213 hienngu 8 46622 B¸n bu«n s¾
Phêng B×nh TrÞ §«ng B
0989367743 098936774 namanfo 8 46329 B¸n bu«n th
08 37561840 37561841 dactruo 9 46692 B¸n bu«n hãa
Phêng B×nh TrÞ §«ng B 083877594 vinhthai 8 46631 B¸n bu«n gç
3877 1147 37562581 8 68100 Cho thuª nh
Phêng B×nh Hng Hoµ B 087302876 bachkim 8 46329 B¸n bu«n t
38771711 38118180 davistee 9 46622 b¸n bu«n vË
37526230 0837526233 8 46635 B¸n bu«n vËt t, s¬n, hãa chÊt, vËt liÖu X
(08) 37540084 37540084 thaithua 8 46622 B¸n bu«n th
0866834628 54074691 8 46204 B¸n bu«n phô
22 11 77 88 22117788 8 46693 kinh doanh
083825 3604 0723639999 9 24200 S¶n xuÊt ki
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1508975.9616 2 BINHTAN
1526686.7661 2 BINHTAN
1580940 2 BINHTAN
1593775 2 BINHTAN
1625000 2 BINHTAN
1642454.4391 2 BINHTAN
1657540.39 2 BINHTAN
1684106.9472 2 BINHTAN
1719030.9844 2 BINHTAN
1729386.64 2 BINHTAN
1739457.3 2 BINHTAN
1760928.8939 2 BINHTAN
1816046.1135 2 BINHTAN
1867218.28 2 BINHTAN
1919042.5 2 BINHTAN
1932120.335 2 BINHTAN
1944041.467 2 BINHTAN
1949663.47 2 BINHTAN
1963439.3 2 BINHTAN
1986110 2 BINHTAN
2014253.52 2 BINHTAN
2020559.8255 2 BINHTAN
2059564.4895 2 BINHTAN
2061830.5281 2 BINHTAN
2079624.6447 2 BINHTAN
2081002.347 2 BINHTAN
2170920.388 2 BINHTAN
2240860 2 BINHTAN
2267612.981 2 BINHTAN
2271532.5 2 BINHTAN
2329320 2 BINHTAN
2369359.26 2 BINHTAN
2454001.13 1 BINHTAN
2481919.69 1 BINHTAN
2548382.502 1 BINHTAN
2551216.94 1 BINHTAN
2566116 1 BINHTAN
2568045.8943 1 BINHTAN
2695311.5108 1 BINHTAN
2746286 1 BINHTAN
2753500.6 1 BINHTAN
2817630.094 1 BINHTAN
2850000 1 BINHTAN
2928673.6837 1 BINHTAN
2984149.6 1 BINHTAN
3075365.5731 1 BINHTAN
3088097.6997 1 BINHTAN
3135637.4 1 BINHTAN
3192394 1 BINHTAN
3218753.6897 1 BINHTAN
3329604.1198 1 BINHTAN
3348125.7364 1 BINHTAN
3373439.7409 1 BINHTAN
3475527.1203 1 BINHTAN
3511294.6874 1 BINHTAN
3519201 1 BINHTAN
3657109.7538 1 BINHTAN
3694200 1 BINHTAN
3702633 1 BINHTAN
3778137.5 1 BINHTAN
3782852.9825 1 BINHTAN
3847374.92 1 BINHTAN
4177286.3442 1 BINHTAN
4273989.9802 1 BINHTAN
4475017.8908 1 BINHTAN
4564620 1 BINHTAN
5245076.1332 1 BINHTAN
5274680.2989 1 BINHTAN
5337320 1 BINHTAN
6109770.688 1 BINHTAN
6565473.77 1 BINHTAN
6881195.312 1 BINHTAN
8078563.5199 1 BINHTAN
9014342.938 1 BINHTAN
10143162.9214 1 BINHTAN
10908532.52 1 BINHTAN
11528274.14 1 BINHTAN
12260067.5747 1 BINHTAN
13232994.47 1 BINHTAN
13487629.458 1 BINHTAN
47732446.2535 1 BINHTAN
13824292.906 1 BINHTAN
27004478.2798 1 BINHTAN
29219219.125 1 BINHTAN
41793209.3822 1 BINHTAN
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2106 03014910 Cty TNHH TM L©m 98 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng 17
2105 03095326 Cty CP §Çu T TM XD334
Liªn ViÖt B×nh Lîi QuËn B×Phêng 13
2093 03039484 Cty TNHH H¶i Than17/1 TrÇn B×nh QuËn B×Phêng 05
2081 03059954 Cty TNHH §Çu T Vµ107/25K
DÞch Vô Ng«
Hoa §øc
SenKÕ QuËn B×Phêng 12
2069 03037934 Cty TNHH TM Phó 81/2 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng 17
2043 03061461 Cty TNHH TM XuÊt 18/18 Ng« §øc KÕ QuËn B×Phêng 12
2008 03042518 Cty CP Tinh Kü 8/11 §inh Bé LÜ QuËn B×Phêng 24
1997 03016240 Cty TNHH Kinh Doa33B8 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 25
1973 03014710 Cty TNHH Tæng §éi62TNXP Trêng NguyÔn
S¬n V¨nQuËn B×Phêng 06
1964 03024228 Cty TNHH TM DV y 109 §êng D5 QuËn B×Phêng 25
1963 03127208 Cty TNHH Kü ThuËt466/4 Lª Quang § QuËn B×Phêng 11
1962 03022948 Cty TNHH kü nghÖ 168/55 §êng D2 QuËn B×Phêng 06
1930 03106285 Cty CP ESKA 201 NguyÔn XÝ QuËn B×Phêng 26
1898 03048359 Cty TNHH TM §Çu T64/4
Ph¬ng
§êngLinh
D3, V¨n Th¸nhQuËn
B¾c
B×Phêng 25
1887 03132464 Cty TNHH Th¬ng M¹i03DÞch
Bïi §×nh
Vô Phóc
Tóy, Léc B×nh
QuËn B×Phêng 26
1885 03130882 Cty Cæ PhÇn §Çu T234,
Th¬ng
Ng«M¹iTÊtKhai
Tè, Minh QuËn B×Phêng 22
1863 03108812 Cty TNHH MTV M¹nP002 tßa Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
1855 03099843 Cty CP Kü ThuËt Vµ135/1/110NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
1844 03101178 Cty TNHH TM DV L 100/7/12 Lª Quang § QuËn B×Phêng 14
1831 03014819 Cty TNHH TM DV SµSè 15 Vâ Trêng To¶nQuËn B×Phêng 02
1817 03125140 Cty TNHH §Çu T XNK11C
Rång ViÖt NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 19
1798 03033031 Cty TNHH TM SX X 262bis B¹ch §»ng QuËn B×Phêng 24
1773 03057566 Cty TNHH H×nh TîngSèGia
67/2,
(ng§ng
êngH§)Hoµng Hoa
QuËn
Th¸m
B×Phêng 06
1771 03035275 Cty CP §T X©y dùng236/6
Phó H§iÖn
ng Gia
Biªn Phñ QuËn B×Phêng 17
1762 03106923 Cty TNHH TM DV A D3 KDC M§inh Tiªn H QuËn B×Phêng 03
1754 03126670 Cty TNHH Giao NhË22/56/30AHuúnh §×nhQuËn B×Phêng 24
1751 03017946 Cty CP SX & TM §i 21/23 B×nh Lîi QuËn B×Phêng 13
1731 03026338 Cty TNHH TM Vµ X 36/70/13 §êng D2 QuËn B×Phêng 25
1718 03018362 Cty TNHH Kh©m Th3E3 C X¸ 30/4 QuËn B×Phêng 25
1701 03019462 Cty TNHH TM-DV Th20 Vò Ngäc Phan QuËn B×Phêng 13
1690 03128240 Cty Tnhh XuÊt NhË 215 NguyÔn Thîng HiÒn QuËn B×Phêng 06
1630 03027860 Cty TNHH Nam b¾ 860/80A X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 25
1620 03103499 Cty TNHH TM Hµ T 201/13/14NguyÔn XÝ QuËn B×Phêng 26
1615 03029438 Cty TNHH SX TM Vµ160/1/20 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 21
1585 03018996 Cty TNHH TM-DV §iÖn
L37,M¹nh Ph Khu
¬ng D©n C QuËn
MiÕu B×
Næi
Phêng 03
1578 03028025 Cty TNHH TM T VÊn10c
tiÕp thÞ §«ng
Hßang B¾c
Hoa QuËn B×Phêng 07
1549 03087758 Cty TNHH Phóc Qu 19 Bïi §×nh Tu QuËn B×Phêng 26
1547 03029728 Cty TNHH M.V Liªn 49 C X¸ Chu §êng
V¨nSèAn1 QuËn B×Phêng 26
1543 03094754 Cty TNHH SX - XD -160/25/24Bïi §×nh Tu QuËn B×Phêng 12
1537 03019923 Cty TNHH TM Kü Th15A NguyÔn TruQuËn B×Phêng 05
1533 03104582 Cty TNHH TM ThÐp685/13H X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
1444 03030872 Cty TNHH C«ng Ng 192-194A Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
43 03030125 Cty TNHH Nguyªn L62B TrÇn B×nh QuËn B×Phêng 05
1434 03047868 Cty TNHH TM DV hã17/17 Thanh §a QuËn B×Phêng 27
1431 03094562 Cty TNHH MTV Nhµ135/37/30NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
1411 03042149 Cty TNHH Ho¸ ChÊt308/32 B×nh Lîi QuËn B×Phêng 13
1409 03023753 Cty TNHH TM DV §¹129 §inh Bé LÜ QuËn B×Phêng 15
1392 03031913 Cty TNHH TM DV Vµ4A Vò Ngäc Ph QuËn B×Phêng 13
49 03035222 Cty CP §Çu T Th¬ng396M¹i SMC Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
1391 03050865 Cty TNHH §oµn Hu 47/64 NguyÔn V¨nQuËn B×Phêng 06
1357 03023944 Cty TNHH Luki ViÖ 203/9 ®êng Trôc QuËn B×Phêng 13
1336 03040974 Cty TNHH Hãa ChÊt14/5 Lam S¬n QuËn B×Phêng 06
1313 03021289 Cty TNHH TM DV Song13-15
HngC X¸§êng
Chu Sè
V¨n3 An
QuËn B×Phêng 26
1311 03029101 Cty CP Cao Su ViÖt125/11 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng 17
1288 03128372 Cty Tnhh Vá Xe T 182-184 quèc lé 13 QuËn B×Phêng 26
1286 03121474 Cty TNHH XNK Vò Gia82/2/25
Hng §inh Bé LÜ QuËn B×Phêng 26
1256 03131619 Cty Cæ PhÇn DÞch 722 §iÖn Biªn Phñ, QuËn B×Phêng 22
1221 03017821 Cty TNHH TM DV ThSè 1 L« C Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
1201 03012490 Cty CP VÜnh S¬n Phßng 24-02, Pearl Pl QuËn B×Phêng 25
1187 03014589 Cty TNHH TM DV N 27/1 NguyÔn V¨nQuËn B×Phêng 06
1183 03020444 Cty TNHH c«ng ng 44/15 NguyÔn V¨nQuËn B×Phêng 06
62 03038535 Cty CP C«ng NghÖ 289/1 Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
63 03022414 Cty TNHH TM Hoµn14 Vò Tïng QuËn B×Phêng 02
1166 03039403 Cty TNHH TM DV Ma 20 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 25
1165 03057291 Cty CP Quèc TÕ B¶289 §êng D3 QuËn B×Phêng 25
1161 03027577 Cty TNHH TM ho¸ c153/2E NguyÔn ThîngQuËnHiÒn
B×Phêng 06
1153 03031079 Cty TNHH Than T©348/10 Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
1149 03035452 Cty CP ThiÕt BÞ Vi 11 NguyÔn Ngäc QuËn
Ph¬ng
B×Phêng 19
1145 03030754 Cty TNHH TM DV Kü71 C x¸ Chu §êng
V¨nSè
An1 QuËn B×Phêng 26
1140 03027938 Cty TNHH DV Vµ T 40/8 §èng§iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 25
1118 03041571 Cty TNHH Quèc tÕ 170 Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
1108 03018952 Cty TNHH Nam NhËt 69 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng 17
1095 03037946 Cty TNHH DENTI G1121,ToµNguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
1085 03019947 Cty TNHH TM Minh 46/9B §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 22
1069 03044645 Cty TNHH Nam ViÖt142/35 B¹ch §»ng QuËn B×Phêng 24
1052 03096132 Cty CP V¹n Kim Phíc125/42/9/ Bïi §×nh Tu QuËn B×Phêng 24
1050 03131949 Cty TNHH XuÊt NhË413 Lª Quang §Þnh QuËn B×Phêng 5
1029 03095894 Cty CP TM DV Vïng 80/129 Hßang Hoa QuËn B×Phêng 07
1013 03021330 Cty TNHH TÝn Nh©15A Hßang Hoa QuËn B×Phêng 06
997 03078769 Cty TNHH MTV TM 685/78/36X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
979 03028210 Cty TNHH TM DV Kü42B Lª Trùc QuËn B×Phêng 07
969 03042070 Cty TNHH Ho¸ ChÊtLÇu§¨ng2HTßaPhan
ng V¨n TrQuËn B×Phêng 12
968 03041193 Cty CP Hãa ChÊt R G1 Tßa Nh§inh Bé LÜ QuËn B×Phêng 24
965 03095861 Cty TNHH TiÕp VË 135/37/74NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
951 03055640 Cty TNHH Gi¶i Ph¸ 135/25 NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
946 03018564 Cty TNHH TM-DV § 12C7 Ng« TÊt Tè QuËn B×Phêng 19
938 03013945 Cty TNHH TM DV N 12A13 Mª Linh QuËn B×Phêng 19
931 03014482 Cty CP TM ViÖt H¬ng11A NguyÔn Huy QuËn
TëngB×Phêng 06
926 03041337 Cty TNHH SX TM H 190 B¹ch §»ng QuËn B×Phêng 24
920 03104480 Cty CP VËn T¶i Liª 135/17/65NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
906 03016578 Cty CP TM Kü ThuË 15-16L« N§êng D2 QuËn B×Phêng 25
878 03099645 Cty TNHH Giao nhË413 Lª Quang §Þnh QuËn B×Phêng 05
876 03048437 Cty TNHH TM Ho¸ 31/40A Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
872 03045978 Cty TNHH TM V¨n 178/39 30 Th¸ng 4 QuËn B×Phêng 25
869 03122972 Cty TNHH TV Pro 50/39/2 §inh Tiªn H QuËn B×Phêng 01
834 03034978 Cty CP ViÖt Can 205A NguyÔn XÝ QuËn B×Phêng 26
825 03044722 Cty CP ®Çu t x©y dùng
TÊng Uy5-6Nam
§iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 17
806 03099161 Cty TNHH Mai Vi N 62 C x¸ Chu§êng
V¨nSèAn3 QuËn B×Phêng 26
787 03023615 Cty TNHH TM Vµ D 243/2/34 Chu V¨n AnQuËn B×Phêng 12
778 03099450 Cty TNHH §Çu t Ba 170
Sao Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
777 03026148 Cty TNHH TM & DV 405/17 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 24
767 03019533 Cty TNHH TM DV Tr529 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
704 03059188 Cty CP Ph©n Bãn V27 §inh Bé LÜ QuËn B×Phêng 24
689 03121938 Cty TNHH Linh Kh¸ 643/63 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
667 03049065 Cty TNHH Gç Ph¬ng 346/9
§«ng B×nh Lîi QuËn B×Phêng 13
660 03080743 Cty TNHH SX TM T 620 Bïi §×nh Tu QuËn B×Phêng 12
588 03025955 Cty TNHH TM Ho¸ C618/36A X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 25
565 03120222 Cty TNHH TM DV ®Çu685/20D
t XD AnX«Vinh
ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
564 03120934 Cty TNHH MTV TuÊ 236/12/5 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 17
110 03047507 Cty CP Sam Chem 8/1-8/3 NguyÔn Huy QuËn
TëngB×Phêng 06
548 03079548 Cty TNHH Voi Vµng168 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 21
536 03047430 Cty TNHH §Çu T Phíc
602/39/60§iÖn
S¬n Biªn P QuËn B×Phêng 22
523 03024782 Cty TNHH SX-TM cµ621 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 26
513 03091172 Cty TNHH Th¬ng M¹i52Kim ThÞnhTrÇn B×nh QuËn B×Phêng 5
509 03111292 Cty TNHH XuÊt NhËp194/19
KhÈu TMBïiVT§×nh
¸nh D
Tu¬ng
QuËn B×Phêng 12
494 03027641 Cty TNHH Hãa ChÊt106/10 Phan V¨n TrQuËn B×Phêng 12
493 03125514 Cty TNHH XNK N«ng 194/19
Ng C¬ ¸nhBïi D
§×nh
¬ng Tu QuËn B×Phêng 12
483 03094495 Cty CP G¨ng Tay N 23A NguyÔn H÷QuËn B×Phêng 22
456 03125389 Cty TNHH XNK T©n16 NguyÔn Cö QuËn B×Phêng 17
435 03033219 Cty TNHH TM T©m 139/4 B¹ch §»ng QuËn B×Phêng 15
429 03009687 Cty CP UNICO VINA199 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 15
407 03099113 Cty TNHH TM XuÊt sè 37 NguyÔn Ngäc QuËn
Ph¬ng
B×Phêng 19
390 03034988 Cty TNHH TM DV X¬ng
246 Lîi Bïi H÷u Ng QuËn B×Phêng 2
377 03038980 Cty CP §Çu T XD TuÊn
362/14
Léc Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
366 03028242 Cty TNHH S¶n XuÊt237 X« ViÕt Ng QuËn B×Phêng 17
325 03030852 Cty TNHH thùc phÈ194 Ung V¨n KhQuËn B×Phêng 25
320 03034432 Cty CP x©y dùng 236/6 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 17
314 03023141 Cty TNHH Thùc Ph 322 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 22
260 03113546 Cty CP §Çu T XD Vµ12A
Ph¸t TriÓnVâT©n
Trêng
Phóc
To¶n
QuËn
ThÞnhB×Phêng 02
256 03116386 Cty Cæ PhÇn DÞch 722 §iÖn Biªn Phñ QuËn B×Phêng 22
200 03022761 Cty TNHH An Huy B36 c x¸ Chu §êng
V¨nSè
An5 QuËn B×Phêng 26
132 03014797 Cty TNHH Hµo Thµ 157/3B §êng D2 QuËn B×Phêng 25
166 03032132 Cty CP F.A Sè 190/8 §êng D2 QuËn B×Phêng 15
160 03031344 Cty TNHH TM Hoa L211 §iÖn Biªn P QuËn B×Phêng 15
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
0838994190 083840422 haonam@ 8 46692 B¸n bu«n hã
0862581158 0862581158 9 46593 B¸n bu«n m
Phêng 05 083896251 haithanh 8 45301 B¸n bu«n phô
08 39259439 0839259439 8 46204 b¸n bu«n thø
8408755 083840875 phuthang 8 45119 B¸n bu«n xe
35510481 0909488718 8 46510 b¸n bu«n m¸
5110478 083511047 info@tik 9 47591 b¸n lÎ thiÕt
8223577 0838223577 8 46492 B¸n bu«n th
9320495 0835155091 8 46692 b¸n bu«n hã
5120416 0835120800 8 46594 B¸n bu«n thi
0916361682 086294028 info@nke 8 46599 b¸n bu«n m¸
0835178876 - 083512816 accdept@ 8 46599 B¸n bu«n th
Phêng 26 086258819 info@esk 9 46613 B¸n bu«n d
08 22160428 082216042 funnyhie 8 46520 b¸n bu«n li
0838404562
08 3840 4668
Phêng 25 nopthueo 8 46530 B¸n bu«n m¸y n«ng ng c¬
Phêng 22 086294428 info@sa 9 46595 B¸n bu«n m¸
Phêng 14 085426898 ctylequo 8 46599 B¸n bu«n m¸y
(08) 38411630 082216196 ngochoa. 8 46699 B¸n bu«n mµ
0903 158 543 0862542400 8 45412 B¸n lÎ xe m¸
08 38999324 083899932 ctyltc@v 8 46323 B¸n bu«n kh
0835512314 4485760 8 46494 XuÊt khÈu g
0835 140 349 35154485 contact 9 41000 X©y dùng
Phêng 03 0835170401 8 46599 b¸n bu«n m¸
0909118769 090907000 nguyend 8 46323 B¸n bu«n th
0862944028 0862944028 9 33140 s÷a ch÷a m
5120358 083512035 hanamfa 8 25920 gia c«ng c¬
0838990049 083899004 khamthi 8 46204 B¸n bu«n ngu
0873020990 73020990 thienkyc 8 46592 B¸n bu«n m¸
35153845 35153845 8 46691 B¸n bu«n chuyªn doanh kh¸c cha ®îc ph
08 3898 1554 - 083898155 ktnamba 8 46691 B¸n bu«n th
Phêng 26 083898117 havchicl 8 45120 B¸n lÎ xe « t
35 128 128 083512812 chaubao 8 46692 B¸n bu«n hã
08 66859629 39241853 8 46495 B¸n bu«n th
08 38417777 0838417777 8 46692 b¸n bu«n hã
08-3898 4159 38984159 bichhong 8 46530 b¸n bu«n m¸y n«ng ng c¬
5115114-51160 083511511 account 8 46623 b¸n bu«n l¸ nh«m cã tõ trêng
0903 807 299 08.35102891 8 46622 b¸n bu«n s¾
35158100 0835158100 8 46592 b¸n bu«n vËt t ngµnh ®iÖn
Phêng 26 0862853616 8 46622 b¸n bu«n kim
0838991163 38991165 8 46599 B¸n bu«n m¸
0835152436 083515243 lucyen@ 8 46204 B¸n bu«n ngu
5566877 083551354 thaithin 8 46692 b¸n bu«n hã
08 35127355 0835127355 8 46413 B¸n bu«n h
0933278910 8 46692 b¸n bu«n hã
08 3512 7207 8 45301 b¸n bu«n phô
0835532301 - 0 083553230 lannguy 8 45119 B¸n bu«n x
8996067 38992299 Smc@smc 9 46622 b¸n bu«n s¾
2942304 086290869 doanhuy 8 46622 B¸n bu«n s¾
0835534001 35534001 8 22209 S¶n xuÊt b¨
Phêng 06 083510378 account 8 46692 B¸n bu«n c¸
8432896 083843289 songhun 8 46599 B¸n bu«n m
08 3990 1548 083990154 acc@viru 9 46694 B¸n bu«n cao
38215745 38215745 8 45301 B¸n phô tïng
Phêng 26 0835113287 8 46599 B¸n bu«n m¸
(84) 08 3914 3982
5106053 0835106053 8 46692 b¸n bu«n ng
08 38992888 083838324 gen-acct 9 46520 b¸n bu«n thi
0835150639 083515063 namthie 8 46692 B¸n bu«n hã
Phêng 06 0838380482 8 46599 b¸n bu«n m¸y mãc vËt t ngµnh kim hoµn
08-35123959 35123959 9 46510 B¸n bu«n lin
0837672224 083767222 hoanphuc 8 46622 b¸n bu«n thÐ
Phêng 25 38349756 huunha2 8 45301 B¸n bu«n vá
0838997220 083899722 acc2@btc 9 43290 L¾p ®Æt thi
08-35152918 0835153845 8 46692 B¸n bu«n hã
5445 8899 54458899 8 46611 B¸n bu«n th
0862814410 086281441 tin.lth@v 9 46599 b¸n bu«n th
8417024 083511765 toanan@ 8 46599 b¸n bu«n vËt t ngµnh in
Phêng 25 086281048 kimmanh 8 46599 B¸n bu«n m¸
0838983424 38983424 kimthoa 8 47420 B¸n lÎ thiÕ
Phêng 17 38404487 namnhat 8 46497 B¸n bu«n gi
0862583440 086258344 giau_ltm 8 46322 b¸n bu«n th
Phêng 22 0862944198 8 45301 B¸n bu«n vá
4450379 083511525 navido@h 8 46101 ®¹i lý mua b
0837755211 0837755211 9 46310 B¸n bu«n hµ
08 38403664
35500170 - 355 083550017 dttrang@ 9 46510 B¸n bu«n li
5511939 083551193 info@tin 8 46599 b¸n bu«n vËt t ngµnh in
Phêng 26 083878304 luongqu 8 46411 B¸n bu«n v¶i
0835125670 083512567 hoangvu 8 46599 b¸n bu«n m
08 3516 7546 0835167546 8 46692 b¸n bu«n hã
5116121 0835116131 9 46692 b¸n bu«n hã
0862945579 086294557 ledieuli 8 52299 dÞch vô khai
08 6659 7306 66507737 issviet@ 8 46691 B¸n bu«n th
0838990755 0838990755 8 46595 b¸n bu«n tra
0838400171 0838400171 8 45301 b¸n bu«n vá
08 3551 2790 0835512790 9 20110 s¶n xuÊt h¬ng liÖu
0862976300 8 46204 b¸n bu«n ngu
0835125008 0835125999 9 42102 x©y dùng cÇu ®êng
0838990678 0838990678 9 46520 b¸n bu«n th
0838403658 083840366 lochaco 8 46695 B¸n bu«n sîi
08-22440211 082244021 dacthan 8 46692 B¸n bu«n keo
08 3899 2250 0838992250 8 46322 B¸n bu«n thñy s¶n t¬i sèng, ®«ng l¹nh
0838432239 083843223 ketoanth 8 46499 B¸n bu«n b
0835144999 35144888 info@vte 9 46599 B¸n bu«n m¸
08-35143366 840835143 contact@ 9 41000 X©y dùng
66752885 082245713 ketoan7 8 46204 b¸n bu«n ngu
0903900837 087309425 giangho 8 45119 B¸n bu«n xe
Phêng 25 0838983424 8 46520 B¸n bu«n thi
8990895 083899089 tamtranc 8 46692 B¸n bu«n hã
083899 0402 083899040 astvn@h 8 46492 b¸n bu«n dô
0835111999 35111999 9 46691 B¸n bu«n ph
Phêng 26 0838984981 8 46695 B¸n bu«n sîi
0908342711 083553456 info@eas 8 46631 B¸n bu«n gç
0838040329 083510675 thaibaos 8 46622 B¸n bu«n s¾t
08 3823 5562 luthikt@ 8 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 26 085445276 ctyanvi 8 46639 b¸n bu«n èn
0989333379 8 46593 b¸n bu«n m¸
62940455 086258055 nguyen- 9 46692 B¸n bu«n hã
8435146984 0835140217 8 46691 b¸n bu«n p
08 3514 7871 - 35116452 8 46323 b¸n bu«n n«
08 3899 1245 - 38981051 giangthu 8 10790 S¶n xuÊt trµ
08 6264 9191 083845578 uyennguy 8 46332 B¸n bu«n níc gi¶i kh¸t
0835113287 083511328 phuongh 8 46599 B¸n bu«n m¸
62976680 62976680 nvquang 8 46692 B¸n bu«n ng
08 3511 3287 0835113287 8 46530 B¸n bu«n m¸
0838408038 0835146161 9 22120 s¶n xuÊt g¨n
38406076 083840365 hoangha 8 46695 B¸n bu«n sîi
0838688588 0838688588 8 46595 B¸n bu«n thi
0835122546 35122546 9 33150 Söa ch÷a cÇ
Phêng 19 083514036 xnkkhai 8 46691 b¸n bu«n p
0650 3739 117 0650.3739117 8 45119 b¸n bu«n xe
08 62585007 62585007 info@xay 9 42101 X©y dùng c«ng tr×nh ®êng s¾t vµ ®ên
0985625477 37173989 8 10790 S¶n xuÊt th
08 3512 5248 35125248 kimhue@ 8 46326 b¸n bu«n th
0835142255 35142255 contact@ 9 41000 X©y dùng nh
0835126400 35126400 annam-f 8 46326 B¸n bu«n ng
0967432836 0862976181 9 46691 B¸n bu«n p
Phêng 22
0862758520 0835129349 8 46204 b¸n bu«n ng
Phêng 25 0835122676 8 46693 b¸n bu«n c¸c
0866821500 085422110 thanhkt@ 9 46692 b¸n bu«n hã
Phêng 15 083512322 hoaloi@y 8 45111 B¸n bu«n xe
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1507393.4 2 BINHTHANH
1508035.287 2 BINHTHANH
1518977.1559 2 BINHTHANH
1532280 2 BINHTHANH
1544600 2 BINHTHANH
1575129.3469 2 BINHTHANH
1614288.8125 2 BINHTHANH
1627259.7298 2 BINHTHANH
1649962.0779 2 BINHTHANH
1657554.9214 2 BINHTHANH
1658925.1849 2 BINHTHANH
1661768.5883 2 BINHTHANH
1705781.0492 2 BINHTHANH
1744573.156 2 BINHTHANH
1757467.0413 2 BINHTHANH
1758916.8695 2 BINHTHANH
1781983.1409 2 BINHTHANH
1791600.2359 2 BINHTHANH
1803519.0019 2 BINHTHANH
1825578.7011 2 BINHTHANH
1854700.3622 2 BINHTHANH
1875312.5715 2 BINHTHANH
1932572.64 2 BINHTHANH
1935981.3016 2 BINHTHANH
1948601.0443 2 BINHTHANH
1959513.1 2 BINHTHANH
1962231.825 2 BINHTHANH
1981701.4354 2 BINHTHANH
1999214.41 2 BINHTHANH
2024291.2661 2 BINHTHANH
2032946 2 BINHTHANH
2149720.1258 2 BINHTHANH
2161550 2 BINHTHANH
2165052.7014 2 BINHTHANH
2225030.5361 2 BINHTHANH
2230962.9913 2 BINHTHANH
2282699 2 BINHTHANH
2285109.6027 2 BINHTHANH
2296010.59 2 BINHTHANH
2311459.4466 2 BINHTHANH
2325864.46 2 BINHTHANH
2500250.2003 1 BINHTHANH
76516478.7444 1 BINHTHANH
2519218 1 BINHTHANH
2528018.4 1 BINHTHANH
2562942.4741 1 BINHTHANH
2565886.0403 1 BINHTHANH
2613476.4666 1 BINHTHANH
70015802.2849 1 BINHTHANH
2615326.917 1 BINHTHANH
2668895.1954 1 BINHTHANH
2724985.6748 1 BINHTHANH
2765000 1 BINHTHANH
2774427.5632 1 BINHTHANH
2830389 1 BINHTHANH
2831210.6738 1 BINHTHANH
2911619.8013 1 BINHTHANH
3007908.6601 1 BINHTHANH
3090336.9252 1 BINHTHANH
3135166.0872 1 BINHTHANH
3136861.4639 1 BINHTHANH
61508250.7056 1 BINHTHANH
59890064.2676 1 BINHTHANH
3196367.3568 1 BINHTHANH
3200789.9253 1 BINHTHANH
3203645.45 1 BINHTHANH
3233727 1 BINHTHANH
3255660.3998 1 BINHTHANH
3288723.9237 1 BINHTHANH
3311750.3486 1 BINHTHANH
3355545.9966 1 BINHTHANH
3395036.3671 1 BINHTHANH
3449926.2815 1 BINHTHANH
3482050.69 1 BINHTHANH
3542211.6563 1 BINHTHANH
3619611.81 1 BINHTHANH
3626740.352 1 BINHTHANH
3690846 1 BINHTHANH
3759717.9317 1 BINHTHANH
3832004.504 1 BINHTHANH
3927041.7592 1 BINHTHANH
3953015.8623 1 BINHTHANH
3966415.6791 1 BINHTHANH
3982405.4 1 BINHTHANH
4063130.9141 1 BINHTHANH
4075374.1497 1 BINHTHANH
4111842.965 1 BINHTHANH
4130393.8073 1 BINHTHANH
4166612.088 1 BINHTHANH
4184607.2758 1 BINHTHANH
4268906.2529 1 BINHTHANH
4410035.9149 1 BINHTHANH
4412953.3105 1 BINHTHANH
4424185.0923 1 BINHTHANH
4436425 1 BINHTHANH
4627141.7642 1 BINHTHANH
4689846.3817 1 BINHTHANH
4849739.6896 1 BINHTHANH
4961943.3302 1 BINHTHANH
5067658.8425 1 BINHTHANH
5071598.5042 1 BINHTHANH
5184794.5089 1 BINHTHANH
5774156.0481 1 BINHTHANH
5912026.614 1 BINHTHANH
6123037.5704 1 BINHTHANH
6210340.622 1 BINHTHANH
7038553.4665 1 BINHTHANH
7580651.3 1 BINHTHANH
7583038.356 1 BINHTHANH
35462702.9442 1 BINHTHANH
7782181.0907 1 BINHTHANH
8013344.047 1 BINHTHANH
8212179.2015 1 BINHTHANH
8408045.2405 1 BINHTHANH
8505450.7942 1 BINHTHANH
8742940.4913 1 BINHTHANH
8761030.7663 1 BINHTHANH
8913293.8293 1 BINHTHANH
9400256.3156 1 BINHTHANH
9981245.9884 1 BINHTHANH
10073258.0776 1 BINHTHANH
10675620.8 1 BINHTHANH
11044600 1 BINHTHANH
11505952.7124 1 BINHTHANH
11724341.8058 1 BINHTHANH
13253337.8846 1 BINHTHANH
13279761.9464 1 BINHTHANH
13385905.5452 1 BINHTHANH
16630000 1 BINHTHANH
16812636.2722 1 BINHTHANH
21391276.3622 1 BINHTHANH
30908685.65 1 BINHTHANH
24837696.3619 1 BINHTHANH
25767571 1 BINHTHANH
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
1818 03029665 Cty TNHH T©n Hîp Sè 1A §êng Hå V¨n T¾ng HuyÖn Cñ
X· T©n T
1534 03026323 Cty CP BV PHARMAÊp 2 HuyÖn Cñ
X· T©y T
1452 03014170 Cty TNHH Thang MĻ« B2-B3 §êng D2 HuyÖn Cñ
X· T©n A
1378 03032343 Cty TNHH Quèc TÕ tæ 2, Êp PKh«ng Cã HuyÖn Cñ
X· T©n P
1358 03038003 Cty TNHH TM - DV-S31 Êp Tru §êng Sè 26 HuyÖn Cñ
X· T©n T
391 03021241 Cty CP sx, xuÊt nh 117, Êp 1 Vâ V¨n Býc HuyÖn Cñ
X· T©n T
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
3735 5043 37355043 tanhopt 8 25991 s¶n xuÊt ®å
(08) 37950611 62911186 info@bv 9 21001 s¶n xuÊt th
7908016 38611666 8 28160 s¶n xuÊt l¾
7961858 37961858 greenhig 8 10790 S¶n xuÊt trµ
38920063 083892006 khaiviet 8 46599 B¸n bu«n m¸
08 37979009 37979009 thuyho@k 9 24100 S¶n xuÊt th
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1851813.685 2 CUCHI
2317798.3766 2 CUCHI
2487556.2824 1 CUCHI
2643171.194 1 CUCHI
2668640 1 CUCHI
11014047.9338 1 CUCHI
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2062 03052843 Cty TNHH TM DV § 50 KDC Tr §êng Sè 8a HuyÖn B X· B×nh Hng
2003 03021501 DNTN Cêng Thµnh B6/4C Êp TrÇn §¹i Ng HuyÖn B X· T©n Kiªn
1961 03106246 Cty TNHH MTV DoaC5/15 Êp Ph¹m Hïng HuyÖn B X· B×nh Hng
1809 03106188 Cty TNHH phô liÖu F1/39/68
giµy Phó T Êpêng
6 Tr×nh HuyÖn B X· Hng Long
1755 03106651 Cty TNHH TM Thµnh B3/10,
Ph¸t HÊp
ngQuèc Lé 1a HuyÖn B X· T©n Kiªn
1648 03010965 Cty TNHH M¹c TÝchA5/17B ®êng Kh«ngC«ngCã NghÖ
HuyÖn
Míi,BÊp
X· VÜnh
1
1646 03122854 Cty TNHH XNK S¬nB3/16 Quèc Lé 1a HuyÖn B X· T©n K
1607 03052066 Cty CP Tø Quý C7/27A1 ÊPh¹m Hïng HuyÖn B X· B×nh Hng
1553 03049167 Cty TNHH ThÐp NguyÔn
211 KDCPhícT§Thä
êng 9a HuyÖn B X· B×nh Hng
1528 03123769 Cty TNHH Ho»ng Lî22 §êng sè 4, KDC 13C, HuyÖn
Êp 5 B X· Phong Phó
1519 03115233 Cty TNHH TM DV GiB5/25G, Ê TrÇn §¹i Ng HuyÖn B X· T©n Kiªn
1485 03039699 Cty CP Sµi Gßn C«ngsèNghÖ
27-29-Níc§êng 9a HuyÖn B X· B×nh Hng
1463 03031355 Cty TNHH ThiÕt BÞ 24-26 tÇn §êng 9a HuyÖn B X· B×nh Hng
1446 03021032 Cty TNHH SX nhùa B11/35 ÊpTrÇn §¹i Ng HuyÖn B X· T©n K
1330 03119777 Cty TNHH 8 Th¸ng sè 26 KDC§êng Sè 8 HuyÖn B X· B×nh Hng
1308 03099846 Cty CP Minh Hîp P4.23 ®êng sè 2, KDCHuyÖn 6B B X· B×nh Hng
1270 03025243 Cty TNHH TM- SX Ph 379
íc HÊp
ng 4 NguyÔn Cö HuyÖn B X· T©n K
1223 03014014 Cty TNHH s¶n xuÊtE20/6b ÊpH¬ng Lé 80HuyÖn B X· VÜnh
1199 03028099 Cty TNHH TM kü th 08 KDC Tr §êng Sè 8a HuyÖn B X· B×nh Hng
1155 03039218 Cty TNHH XNK hãa G16/108A TrÇn §¹i Ng HuyÖn B X· Lª Mi
1144 03127284 DNTN Th¬ng M¹i Nguyªn
1 KDC H Him
ng§ThÞnh
êng Sè 4 HuyÖn B X· B×nh Hng
1129 03032246 Cty TNHH K.A.S C4/13 Êp Kh«ng Cã HuyÖn B X· Lª Mi
958 03126177 Cty TNHH MTV Th¬ng BC6M¹i
, Khu
XuÊt§D©n
êng
NhËpSè
C 13B,
KhÈu
3b HuyÖn
Bèn Mïa
B X· Phong Phó
944 03010462 Cty Cæ PhÇn Ph©n76-78 §êng 9A, Khu d©n HuyÖn
c Trung
B Phêng
S¬n,T©n
HuyÖn
HngB×nh Ch¸nh
835 03120639 Cty TNHH TM XNK 237 KDC T§êng 9a HuyÖn B X· B×nh Hng
693 03087793 Cty TNHH Cöa Sæ A7/40 Êp 1 HuyÖn B X· VÜnh
638 03121107 Cty TNHH Ph©n Bãn 32-34-36, §êng Sè 21 HuyÖn B X· Phong Phó
618 03063710 Cty CP hãa mü ph F1/35 Êp VÜnh Léc HuyÖn B X· VÜnh
578 03104755 Cty TNHH ThÐp Thiªn10/18A
Phíc Quèc Lé 1a HuyÖn B X· T©n Quý T©y
507 03038399 Cty TNHH S¶n XuÊtC9/36
Th¬ng M¹i Quèc
Vµ DÞch
Lé 1aVô
HuyÖn
Mêi DUB ThÞ trÊn
453 03051845 Cty TNHH SX TM DVC4/39 Êp Lª §×nh ChiHuyÖn B X· Lª Mi
419 03109595 Cty CP kim lo¹i MG B6/10A-10KhuÊt V¨n HuyÖn B X· T©n Kiªn
393 03091323 Cty CP ViÖt Tinh A 205 , Khu §d©nêng c9aTrungHuyÖn
S¬n B X· B×nh Hng
333 03079921 Cty TNHH MTV ThÐA16/47, Ê §êng Quèc Lé HuyÖn
1a B X· B×nh Ch¸nh
313 03109119 Cty TNHH XNK vËt tD239a/1,
vµ kim khÝ Quècsµi Lé
gßn50 HuyÖn B X· §a Phíc
309 03021765 Cty TNHH TM & DV C9/36,
Quang kp Mêi§êng Quèc Lé HuyÖn
1a B ThÞ trÊn
296 03031337 Cty TNHH SX vµ TMB8/35B ÊpHng Nh¬n HuyÖn B X· T©n Kiªn
241 03035519 Cty TNHH Th¬ng M¹i B6/10A
Vµ §Çu - B6/10B
T Gia KimKhuÊHuyÖn B X· T©n K
152 03021529 Cty TNHH kim lo¹i L« Q12-17§êng Sè 14 HuyÖn B X· T©n Nhùt
147 03028667 Cty TNHH TM vµ S A2/19K, Ê TrÇn §¹i Ng HuyÖn B X· T©n K
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
08 54 336 336 085433633 duc.ngu 8 46492 b¸n bu«n thi
X· T©n Kiªn 083877090 dntncuo 6 13240 s¶n xuÊt chØ cíc, dÖt líi c¸
X· B×nh Hng 62630279 ketoand 8 45120 b¸n lÎ xe «t«
X· Hng Long 38367199 8 46692 B¸n bu«n hã
X· T©n Kiªn 38770164 maithao 8 45301 B¸n bu«n phô
0613 566345 37541464 martech 8 25130 s¶n xuÊt nåi
0909906124 0909906124 8 46323 B¸n bu«n h¹
08 6263 0099 086263044 hothithu 9 46635 B¸n bu«n s
0903818073 085431736 phuocth 8 46622 B¸n bu«n s¾
X· Phong Phó
X· T©n Kiªn 083877105 phuckha 8 45301 B¸n bu«n b¹
08-5431 8181 085431818 truc.ht@ 9 46599 B¸n bu«n m¸
8305137 54319555 nagoyah 8 28160 s¶n xuÊt cÇn
08378770610 38770610 lyxuanla 8 22209 s¶n xuÊt èng níc nhùa PVC
X· B×nh Hng 085405136 ketoan.8 8 46530 B¸n bu«n m¸
08 73098896 37583078 info@mi 9 74100 ThiÕt kÕ in
08 37600681 37600681 phucoda 8 20120 s¶n xuÊt p
0837652047 - 3 37654002 sonhabi 8 22209 S¶n xuÊt nh
84 8 54317966 54317966 saviinte 8 46635 B¸n bu«n s¬
08 3756 2472 62515219 kinhdoan 8 46692 B¸n bu«n hã
0838768199 6 46900 B¸n bu«n tæ
0838686889 083868688 truongka 8 46510 B¸n bu«n lin
X· Phong Phó 090288911 cuongng 8 46209 b¸n bu«n n«
0854318840
X· B×nh Hng 0854318607 8 46495 B¸n bu«n th
840862686132 086268613 dieulinh 8 22209 S¶n xuÊt cö
X· Phong Phó 35031811 ktvantie 8 46691 B¸n bu«n p
0838777586 38777586 9 20231 S¶n xuÊt hã
X· T©n Quý T©y 38752026 8 46622 b¸n bu«n s¾
(08) 37606365 0838571288 8 24100 S¶n xuÊt th
08 62616910 083768234 xuanthan 8 22201 S¶n xuÊt ba
X· T©n Kiªn 0837562750 9 24200 S¶n xuÊt ki
0854318717 08.54318717 9 46499 B¸n bu«n ®å
X· B×nh Ch¸nh 086268414 congtyph 8 46622 B¸n bu«n s¾
X· §a Phíc 0862971430 8 46622 B¸n bu«n s¾
0822183387 22183387 thepqua 8 46622 b¸n bu«n kim
X· T©n Kiªn 083756006 xuanha2 8 22209 s¶n xuÊt s¶
08 3756 2750 62649191 giakim@g 8 46621 b¸n bu«n kim
X· T©n Nhùt 083602056 dieppha 8 24200 S¶n xuÊt ki
08 3877 1140 37871140 8 24100 s¶n xuÊt, g
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1555007.3369 2 BINHCHANH
1623200 2 BINHCHANH
1661800 2 BINHCHANH
1863893.585 2 BINHCHANH
1958672.017 2 BINHCHANH
2113166.4733 2 BINHCHANH
2113366.5 2 BINHCHANH
2186793.0232 2 BINHCHANH
2272227.85 2 BINHCHANH
2333009.5885 2 BINHCHANH
2355204.1621 2 BINHCHANH
2424193.1953 1 BINHCHANH
2464441.8075 1 BINHCHANH
2496019.9019 1 BINHCHANH
2732791.8785 1 BINHCHANH
2781944.2512 1 BINHCHANH
2869800.9476 1 BINHCHANH
3003191.1771 1 BINHCHANH
3107704.5381 1 BINHCHANH
3230426.6407 1 BINHCHANH
3299398.5959 1 BINHCHANH
3329813.17 1 BINHCHANH
4036921.76 1 BINHCHANH
4081293.2097 1 BINHCHANH
4623421.2 1 BINHCHANH
5867711.3858 1 BINHCHANH
6428142.2793 1 BINHCHANH
6643251.8906 1 BINHCHANH
7280934.4923 1 BINHCHANH
8515392.92 1 BINHCHANH
9473480.95 1 BINHCHANH
10315791.6707 1 BINHCHANH
10982497.5481 1 BINHCHANH
12946507.044 1 BINHCHANH
13415536.9855 1 BINHCHANH
13505211.9354 1 BINHCHANH
14120854.7868 1 BINHCHANH
17573189.5297 1 BINHCHANH
26966747.3983 1 BINHCHANH
27428941.7145 1 BINHCHANH
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
2089 03054813 Cty Cty CP CNThùc 58/1F
PhÈm Êp Th¸iKh«ng
B×nh Cã D¬ng HuyÖn Hãc MX· Bµ §iÓm
2079 03051572 Cty TNHH Bao B× H27/4C, Êp §Æng Thóc HuyÖn Hãc MX· Thíi Tam Th«n
2052 03134242 Cty TNHH Th¬ng M¹i114/5B
DÞch Êp
Vô T©y
§ç Duyªn
L©n HuyÖn Hãc MX· Bµ §iÓm
2035 03125719 Cty TNHH SX TM T 36/9 Êp h Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Bµ §iÓm
2015 03053953 Cty CP Bao B× Nhù4/5B Êp 4 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Xu©n
1927 03075266 Cty CP S¬n Hµ Sµi 292/5 Êp Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Thíi T
1911 03130287 Cty TNHH XNK N«ng 1/5A NguyÔn NguyÔn
ThÞ Sãc,
ThÞHuyÖn
Êp HngHãc
L©n,
MX·X·
BµBµ§iÓm
§iÓm, HuyÖn Hãc M«
1874 03050607 Cty TNHH H¹t Gièn 58/26C ÊpKh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Bµ §i
1813 03048117 Cty TNHH Th¬ng M¹i2/20M
- DÞch
tæVô4, -Êp
XuÊt
2 NhËp HuyÖn
KhÈuHãc
KimMX·
§øc§«ng
1789 03013909 DNTN TM - DV -SX 59/2a Êp Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Bµ §i
1714 03043586 Cty TNHH S¶n xuÊt409 Êp 1 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Thíi T
1700 03123064 Cty TNHH XuÊt NhË184/7A ÊpKh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· T©n HiÖp
1631 03037429 Cty TNHH T©n Sao97 Êp 2 Ph¹m V¨n SHuyÖn Hãc MX· Xu©n Thíi Thîng
1600 03110303 Cty CP XNK COMPA62/3K ®êng Kh«ng
TTT, Cã
Êp ®«ng
HuyÖn Hãc MX· Thíi Tam Th«n
1568 03125926 Cty TNHH ThÐp Kh 68/6H Êp HËu L©n HuyÖn Hãc MX· Bµ §i
1338 03128075 Cty TNHH S¶n XuÊt18/7A
Th¬ng ÊpM¹i
1,
Kh«ng
TrÝ
X· Xu©n
Huúnh
Cã Thíi
HuyÖnThîng,
HãcHuyÖn
MX· Xu©n
Hãc Thíi
M«nThîng
1246 03049739 Cty TNHH VÜnh Na101/37 ¢pH¬ng Lé 80b HuyÖn Hãc MX· §«ng
1207 03114338 Cty TNHH Mousse Ngäc
200 C Êp
êng§ TrÞnh ThÞ HuyÖn Hãc MX· Thíi Tam Th«n
1093 03051204 Cty Cæ PhÇn Delta110 §Æng C«ng BØnh,HuyÖn Hãc MX· Xu©n Thíi Thîng
1073 03133609 Cty TNHH Th¬ng M¹i6/1DÞch
Êp 3,Vô XuÊt NhËp HuyÖn
KhÈu §¹i
Hãc
Danh
MX· Xu©n Thíi Thîng
856 03054852 Cty TNHH xuÊt nhË59/1A Êp TiÒn L©n HuyÖn Hãc MX· Bµ §i
801 03127949 Cty TNHH XNK N«ng 1/5E ®êngNguyÔn
NguyÔnThÞ ThÞ
HuyÖn
Sãc, Hãc
Êp HMX·
ng L©n,
Bµ §iÓm
X· Bµ §iÓm, HuyÖn H
642 03008403 DNTN SX vµ TMDV 3 T4 §Æng Thóc HuyÖn Hãc MX· §«ng
611 03050143 Cty TNHH W.R.Gracl« B14,Kh Quèc Lé 22 HuyÖn Hãc MX· Xu©n
586 03122680 Cty TNHH XuÊt NhËK35 Mü HßKh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Xu©n Thíi §«ng
555 03129812 Cty TNHH XuÊt NhËp88/7
KhÈu
D¬ng§Çu
DC«ng
¬ng
T Quèc
C«ng
Khi,TÕ
Êp
HuyÖn
Khi
Toµn
4, X·CÇu
Hãc
Xu©nMX·Thíi
Xu©nS¬n, HuyÖn Hãc M«n
540 03033905 Cty TNHH XNK Sang59/1 Êp T Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· Bµ §i
268 03019320 Cty CP SX - TM Hu 145/8 Êp Kh«ng Cã HuyÖn Hãc MX· T©n H
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
X· Bµ §iÓm 35925179 9 10109 chÕ biÕn b¶
X· Thíi Tam Th«n 38913539 hongtan 8 46695 b¸n bu«n ng
X· Bµ §iÓm
X· Bµ §iÓm 54357539 sxtmtth 8 46694 B¸n bu«n ca
0862598639 083710583 baobinh 9 22201 s¶n xuÊt ba
0837100101 37100101 9 25120 s¶n xuÊt bån níc b»ng inox
X· Bµ §iÓm 0918787422 8 46323 b¸n bu«n hµ
08 3592 5316 0835925317 8 46201 B¸n bu«n h¹
0838163685
0837176885 - 0 37176885 hongmoc 6 46614 kinh doanh
37186137 62760627 ngochoan 8 13110 S¶n xuÊt gß
X· T©n HiÖp 097791387 minhhue 8 46209 mua b¸n hµ
0835901145 - 0 083590114 tansaoal 8 46204 B¸n bu«n thø
X· Thíi Tam Th«n 0979834946 9 46639 B¸n bu«n vË
0918603791 37157895 quangth 8 46622 B¸n bu«n kim
X· Xu©n Thíi Thîng 35592473 inox_tri 8 46622 B¸n bu«n s¾
0837107309 - 0 37107309 vunga48 8 46692 B¸n bu«n hã
X· Thíi Tam Th«n 62522001 moussen 8 22120 sµn xuÊt mo
7135610
X· Xu©n Thíi Thîng
08 5424 4034 22237509 go.viet. 8 46631 b¸n bu«n gç
X· Bµ §iÓm 0903646954 8 47210 mua b¸n hµ
7110620 083711342 ngan_tha 6 46631 B¸n bu«n v
37106168 0837106168 8 23950 S¶n xuÊt bª
X· Xu©n Thíi §«ng 090305847 ngthuon 8 46323 b¸n bu«n n«
08 37139999 083713904 taxtoanc 8 10301 ChÕ biÕn hµ
08 5425 4036 085425403 sangtron 8 46631 ban buon go
8914624 086251308 minhmai 9 10309 chÕ biÕn h¹
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
1524313.2757 2 HOCMON
1533788.1758 2 HOCMON
1568218.6 2 HOCMON
1584678.9 2 HOCMON
1605889.103 2 HOCMON
1708792.8582 2 HOCMON
1725830.9 2 HOCMON
1765476.3046 2 HOCMON
1857978 2 HOCMON
1890691.39 2 HOCMON
2001374.318 2 HOCMON
2024700 2 HOCMON
2148382.54 2 HOCMON
2204720.8365 2 HOCMON
2245937.4585 2 HOCMON
2721355.404 1 HOCMON
2941121 1 HOCMON
3072346.6295 1 HOCMON
3450907.5773 1 HOCMON
3533782.3 1 HOCMON
4502856.8113 1 HOCMON
4866949.412 1 HOCMON
6393873.1236 1 HOCMON
6740336.7957 1 HOCMON
7099832.4 1 HOCMON
7696452.9761 1 HOCMON
7984486.3818 1 HOCMON
16156069.415 1 HOCMON
STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen xa
1550 03005153 Cty TNHH Mét Thµn1042 Êp 5 Huúnh TÊnHuyÖn Nh X· Phó X
1109 03031264 Cty TNHH C¬ KhÝ Kho B Tæn§Æng Nh÷ HuyÖn Nh ThÞ trÊn
1053 03014792 Cty CP T VÊn §Çu TtÇng
vµ ThiÕt
10, tßa
KÕ nhµ
DÇu PV
KhÝHuyÖn Nh
X· Phíc KiÓn
789 03043084 Cty CP Phó Trêng Quèc
15A1TÕ§êng NguyÔn H÷u
HuyÖn
Thä Nh
X· Phíc KiÓn
§iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd Tªn ngµnh
8738407
37829213 083782921 pmg_kin 8 25120 s¶n xuÊt thï
08 37816111 8986582 9 71101 DÞch vô t vÊn ®Çu t x©y dùng, thiÕt kÕ
0837840237 54121595 hangtd@r 9 46326 b¸n bu«n th
Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD(1: chÝnhĐơn
thøc,2:
vị phô
dù tr¸ch
phßng)
2279862.7441 2 NHABE
3386563.07 1 NHABE
3618031.5815 1 NHABE
4948332.6812 1 NHABE
Danh s¸ch doanh nghiÖp ®iÒu tra I, F 2016

STT M· thuÕ Tªn doanh nghiÖp §Þa chØ tªn ®êng huyen

1 0304295429 Cty TNHH Intel Products ViÖt Nam L« L2, KCN Cao §êng D1 QuËn 9
2 0300741922 Cty TNHH §iÖn tö Sam Sung Vina 938 Quèc Lé 1a QuËn Thñ §øc
3 0302597576 Cty CP Dîc LiÖu TW2 24 NguyÔn ThÞ Nghi· QuËn 1
Tæng Cty DÇu ViÖt Nam - Cty TNHH TÇng 14-17, Tßa nhµ
4 0305795054 MTV PetroVietnam Tower, 1-5 Lª DuÉn QuËn 1
tÇng 6&7 tßa nhµ President,
5 0305712139 Cty TNHH Sony Electronics ViÖt Nam 93 NguyÔn Du QuËn 1
NguyÔn ThÞ Minh
6 0310139770 Cty TNHH Dinh Dìng 3A (ViÖt Nam) 72-74 ,Center Tower Khai QuËn 3
7 0300813662 Cty TNHH PouYuen ViÖt Nam D10/89Q Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n
Cty CP Daikin Air Conditioning (ViÖt
8 0301450108 Nam) 201-203 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3
9 0300588569 Cty CP S÷a ViÖt Nam 10 t©n trµo QuËn 7
10 0302803331 Cty CP Tetra Pak ViÖt Nam LÇu 14 sè 235 §ång Khëi QuËn 1

11 0300709284 Cty TNHH Mercedes-benz ViÖt Nam 693 Quang Trung QuËn Gß VÊp
12 0301236665 Cty TNHH ¤ t« Isuzu ViÖt Nam 695 Quang Trung QuËn Gß VÊp
Cty TNHH mét thµnh viªn dÇu khÝ
13 0300507707 TP.HCM 27 NguyÔn Th«ng QuËn 3
tÇng 8, tßa nhµ ng©n hµng
14 0302861742 Cty CP ThÕ Giíi Sè Nam ¸, sè 201-203 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3
15 0300523385 Cty TNHH MTV Dîc Sµi Gßn 18-20 NguyÔn Trêng Té QuËn 4
16 0302505776 Cty CP TM §¹i T©n ViÖt 145 T«n ThÊt §¹m QuËn 1
17 0300762150 Cty TNHH Quèc TÕ Unilever ViÖt Nam L« A2-3, KCN T©y B¾c Cñ Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
Cty TNHH S¶n PhÈm tiªu dïng Toshiba NguyÔn ThÞ Minh
18 0300787557 ViÖt Nam 72-74 Khai QuËn 3
Cty TNHH Furukawa Automotive Parts
19 0300797153 (ViÖt Nam) §êng 14-16, KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
20 0303235586 Cty CP x¨ng dÇu vµ DV hµng h¶i 6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
lÇu 5 kh¸ch s¹n sheraton, sè
21 0300816663 Cty pepsico ViÖt nam 88 §ång Khëi QuËn 1
Cty TNHH §iÖn Tö Samsung Hcmc Ce L« I-11, §êng D2, Khu C«ng
22 0313055543 Complex nghÖ cao QuËn 9
23 0312798017 Cty TNHH di ®éng Th«ng Minh 56 Hå Tïng MËu QuËn 1
Tæng Cty C«ng NghiÖp DÇu thùc vËt
24 0300585984 ViÖt Nam - Cty TNHH MTV 58 NguyÔn BØnh Khiªm QuËn 1
25 0301458121 Cty CP §Þa èc c¸p ®iÖn ThÞnh Ph¸t 144A Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
26 0303217354 Cty CP ThÕ Giíi Di §éng 130 TrÇn Quang Kh¶i QuËn 1
27 0306686509 Cty TNHH Datalogic ViÖt Nam L« I-4b, Khu C«ng NghÖ Cao Kh«ng Cã QuËn 9
Cty TNHH MTV Kü thuËt vµ khoa häc
28 0312059023 OPPO Tßa nhµ SCB 242 Cèng Quúnh QuËn 1
Cty TNHH Nidec Copal Precision ViÖt L« I - 1D - 1, ®êng N1, Khu
29 0310147080 Nam C«ng NghÖ Cao Kh«ng Cã QuËn 9
Cty TNHH MTV c«ng nghÖ tin häc ViÔn
30 0302866490 S¬n 162B Bïi ThÞ Xu©n QuËn 1
31 0308159258 Cty TNHH ®iÖn tö Sharp ViÖt Nam 9 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1
Cty CP DÞch vô Ph©n Phèi tæng hîp
32 0305482862 DÇu KhÝ 1-5 Lª DuÉn QuËn 1
QuËn Phó
33 0303937088 Cty TNHH TM Vµ DÞch Vô Long Hng 12A NguyÔn ThÞ Huúnh NhuËn
34 0301471355 Cty TNHH Nidec Tosok ViÖt Nam KCX T©n thuËn §êng Sè 16 QuËn 7
35 0302035390 Cty TNHH ALWAYS Khu A, l« P, KCX T©n ThuËn §êng Sè 16 QuËn 7
36 0302802627 Cty TNHH Rita Vâ 327, KP4 Xa Lé Hµ Néi QuËn 2
37 0303800051 Cty CP VINACAM 28 M¹c §Ønh Chi QuËn 1
Cty CP XNK ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng May L« 7 ®êng níc Lªn KCN T©n
38 0303951928 M¾n T¹o QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
39 0310474190 Cty TNHH Brenntag ViÖt nam 202 Hoµng V¨n Thô NhuËn
40 0303188382 Cty TNHH TM -SX -DV « t« Hµn 39, kp 1 Quèc Lé 1a QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Freetrend Industrial (ViÖt L« 79-81-83-85 KCX SG-Linh
41 0301218306 Nam) Trung Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
42 0310547875 Cty CP giÊy Phïng VÜnh Hng 307A NguyÔn ThÞ Nhá QuËn 11
QuËn B×nh
43 0303012533 Cty TNHH Nguyªn LiÖu SXD.D.P 62B TrÇn B×nh Träng Th¹nh
44 0304227309 Cty TNHH Nidec ViÖt Nam Corporation L« I4-N2 Khu C«ng nghÖ cao Kh«ng Cã QuËn 9
45 0302902205 Cty CP §¹i Phó Léc 288 Trêng Chinh QuËn T©n B×nh
46 0306151768 Cty CP S¶n XuÊt Nhùa Duy T©n 298 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
TÇng 18 vµ 19, tßa nhµ
47 0300831132 Cty TNHH nhµ m¸y Bia ViÖt Nam Vietcombank, sè 5 C«ng trêng Mª Linh QuËn 1
48 0302985265 Cty TNHH Tin Häc ViÕt S¬n sè 2 L« V NguyÔn ThÞ TÇn QuËn 8
QuËn B×nh
49 0303522206 Cty CP §Çu T Th¬ng M¹i SMC 396 Ung V¨n Khiªm Th¹nh
50 0309247436 Cty TNHH MTV Hoµng Phó Long 33 Mai L·o B¹ng QuËn T©n B×nh
51 0308418304 Cty TNHH thÐp Kim Quèc 222/1 Lß Siªu QuËn 11
Cty TNHH Nhµ m¸y söa ch÷a vµ ®ãng
52 0300756397 tµu Sµi Gßn 99, KP3 NguyÔn ThÞ §Þnh QuËn 2
Cty TNHH Kinh Doanh Lèp Xe
53 0309875328 Bridgestone ViÖt Nam LÇu 9, tßa nhµ B¸o ViÖt, 233 §ång Khëi QuËn 1
54 0304774855 Cty TNHH SX-TM Thiªn Thµnh Léc 475 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7
NguyÔn ThÞ Minh
55 0310631333 Cty TNHH TM Vµ Dîc PhÈm Sang 18Bis/9 Khai QuËn 1
Cty TNHH Mead Johnson Nutrion ViÖt P401 LÇu 4 TN Metropolitan,
56 0305795720 nam sè 235 §ång Khëi QuËn 1
57 0311609355 Cty CP b¸n lÎ kü thuËt sè FPT 261-263 Kh¸nh Héi QuËn 4
58 0302366480 Cty CP XNK Y TÕ TP Hå ChÝ Minh 181 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3
59 0304421306 Cty CP tËp ®oµn Intimex 61 NguyÔn V¨n Giai QuËn 1
60 0310919107 Cty TNHH Mitsubishi electric ViÖt Nam Tßa nhµ Vincom Center, sè 72 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
22-36 NguyÔn HuÖ Vµ 57-69F
61 0300695803 Cty TNHH Castrol BP Petco §ång Khëi QuËn 1
QuËn B×nh
62 0303853575 Cty CP C«ng NghÖ EliteSYS 289/1 Ung V¨n Khiªm Th¹nh
QuËn B×nh
63 0302241467 Cty TNHH TM Hoµn Phóc 14 Vò Tïng Th¹nh
Cty TNHH CANON MARKETING ViÖt
64 0311869297 Nam P.6 #6 Sµi Gßn Centre, sè 65 Lª Lîi QuËn 1
65 0304918352 Cty CP Hãa ChÊt ¸ Ch©u L« K4B, KCN Lª Minh Xu©n §êng Sè 4 QuËn T©n B×nh
66 0302817119 Cty CP Long S¬n L« III-23A, KCN T©n B×nh §êng 19/5 A QuËn T©n Phó
67 0300483319 Cty TNHH MTV Dîc phÈm TW 2 334 T« HiÕn Thµnh QuËn 10
Tæng Cty CP bia rîu níc gi¶i kh¸t Sµi
68 0300583659 Gßn 6 Hai Bµ Trng Hai Bµ Trng QuËn 1
1-5, L6 - P608, tßa nhµ
69 0310864017 Cty CP Héi Tô Th«ng Minh petrovietnam Lª DuÉn QuËn 1
70 0300539709 Cty TNHH Hewlett Packard ViÖt Nam LÇu 10 tßa nhµ 29 Lª DuÉn QuËn 1
71 0309758945 Cty TNHH TM XNK ANH §øC C15 khu nhµ ë K82 KP2 Kh«ng Cã QuËn 12
Tæng Cty vËt liÖu x©y dùng sè 1-
72 0300402493 TNHH MTV 111A, tßa nhµ Sailling, tÇng 15 Pasteur QuËn 1
L« 95-96-97-98, KCX Sµi Gßn
73 0301864878 Cty TNHH Nissei Electric ViÖt Nam Linh Trung Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
74 0307711733 Cty TNHH Nhùa ThuËn Phong 272 Hoµ B×nh QuËn T©n Phó
L« 73-75 §êng D, KCX Sµi Gßn
75 0300792187 Cty TNHH Panasonic AVC ViÖt Nam - Linh Trung §êng D QuËn Thñ §øc
76 0304155005 Cty TNHH Sonion ViÖt Nam L« I3-9, Khu C«ng NghÖ Cao Kh«ng Cã QuËn 9
77 0300832672 Cty DÇu ¨n Golden Hope Nhµ BÌ 370 ®êng gß « m«i Kh«ng Cã QuËn 7
78 0303280758 Cty TNHH Chim Ðn 21/24 TrÇn §×nh Xu QuËn 1
L« 22 ®êng sè 7,KCN T©n T¹o
79 0304355389 Cty TNHH KiÕn V¬ng phêng t©n t¹o a Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
80 0301581728 CtyTNHH NIDEC COPAL (VIÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 18 QuËn 7
81 0303325744 Cty TNHH B×nhTrÝ 69 §êng Sè 26 QuËn B×nh T©n
§êng NguyÔn V¨n
82 0304791427 Cty CP ¤ T« ¢u Ch©u 808 Linh QuËn 7
83 0302421251 Cty TNHH HUGO KNIT (VIET NAM ) L« 39B-41, KCX Linh Trung I Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Th¬ng M¹i - DÞch Vô T©n 219 §¹i lé B×nh D¬ng, TX
84 0301387752 HiÖp Ph¸t ThuËn An, B×nh D¬ng
85 0301238969 Cty LD TNHH CROWN Sµigßn Xa Lé Hµ Néi QuËn 9
Cty TNHH Níc gi¶i kh¸t Coca Cola ViÖt
86 0300792451 Nam 485 Xa Lé Hµ Néi QuËn Thñ §øc
87 0300479760 Cty CP Y Dîc PhÈm VIMEDIMEX 246 Cèng Quúnh QuËn 1
88 0303625931 Cty TNHH NguyÔn Phan 779 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7
89 0300828098 Cty TNHH Coats Phong Phó Sè 48 §êng T¨ng Nh¬n Phó QuËn 9
90 0304120813 DNTN S¶n xuÊt KD nhùa CÈm Thµnh 871 Hång Bµng QuËn 6
91 0301985093 Cty TNHH TM thÐp Nam ViÖt 307D NguyÔn V¨n Træi QuËn T©n B×nh
8-10-12, KDC Nam Hïng V¬ng
92 0309174756 Cty CP Kim Lo¹i Mµu Vµ Nhùa §ång ViÖt - B¾c TrÇn V¨n KiÓu 2b QuËn B×nh T©n
93 0311844648 Cty CP x¨ng dÇu Th¸i S¬n B.Q.P 32 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1
94 0304300326 Cty CP QH Plus R1-34, gia hng 5 Kh«ng Cã QuËn 7
95 0300405462 Cty CP Pin ¡c Quy MiÒn Nam 321 TrÇn Hng §¹o QuËn 1
L« 15-17-19a KCX Sµi Gßn -
96 0300737411 Cty TNHH Sµi Gßn Precision Linh Trung §êng Sè 2 QuËn Thñ §øc
97 0311438879 Cty CP OTRAN MiÒn Nam P9.1 Toµ nhµ REE, sè 9 §oµn V¨n B¬ QuËn 4
98 0300788409 Cty TNHH 3M ViÖt Nam lÇu 6 Tßa nhµ ®¹i minh 77 Hoµng V¨n Th¸i QuËn 7
99 0303185504 Cty CP C¸t Lîi 934D2 KCN C¸t L¸i Kh«ng Cã QuËn 2
100 0300477989 Cty CP C¬ khÝ x©y dùng Giao Th«ng KP7 §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc
Cty TNHH JOHNSON & JOHNSON ViÖt TÇng 12, Tßa nhµ
101 0310671135 Nam Vietcombank, sè 5 C«ng Trêng Mª Linh QuËn 1
102 0303422716 Cty TNHH Timatex VÞªt Nam L« 80, KCX Linh Trung 2 §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc
103 0306095778 Cty TNHH Bao B× TÊn Phong 284/1 Hoµ B×nh QuËn T©n Phó
01 Mü phó 1C , KP Mü phó 1-
104 0310830096 Cty CP PTCN Mobile Star S9 Kh«ng Cã QuËn 7
Tæng Cty C«ng nghiÖp Sµi Gßn - TNHH
105 0300713668 MTV 58-60 NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4
106 0301064832 Cty TNHH TM VÜnh Cêng 887 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11
107 0311736755 Cty TNHH ®Çu t ph¸t triÓn Nam ThuËn 12 §êng Sè 9 QuËn 2
LÇu 3 Phßng3.3 TN Etown 2 sè
108 0310805269 Cty TNHH Roche Diagnostics ViÖt Nam 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh
109 0302018927 Cty CP sîi ThÕ Kû L« B1-1 , KCN T©y B¾c Cñ Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
QuËn B×nh
110 0304750798 Cty CP Sam Chem Qu¶ CÇu 8/1-8/3 NguyÔn Huy Tëng Th¹nh
QuËn Phó
111 0301636134 Cty TNHH RUBY 268 Huúnh V¨n B¸nh NhuËn
112 0302375710 Cty CP Dîc PhÈm ViÖt Hµ 04 l« A Trêng S¬n QuËn 10
Phßng 3 lÇu 16, tßa nhµ A&B,
113 0304727848 Cty TNHH RALS quèc tÕ ViÖt Nam 76 Lª Lai QuËn 1
HuyÖn B×nh
114 0300566678 Cty CP Sx Tm Mª K«ng 44-46 KDC Trung S¬n §êng 9a Ch¸nh
115 0312120856 Cty TNHH Nhôy Ni 39A Hång Hµ QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i Hino Motors ViÖt
116 0310403760 Nam 5B lÇu 6, tßa nhµ landmark T«n §øc Th¾ng QuËn 1
117 0311812999 Cty TNHH INBISCO ViÖt Nam 9 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1
NguyÔn ThÞ Minh
118 0300419930 Cty CP C«ng nghiÖp Cao su MiÒn Nam 180 Khai QuËn 3
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô
119 0309576399 Giao NhËn XuÊt NhËp KhÈu Quang Minh 78/3/6 §êng Sè 11 QuËn Gß VÊp
HuyÖn B×nh
120 0302975517 Cty CP Ph©n Bãn B×nh §iÒn C12/21 Quèc Lé 1a Ch¸nh
HuyÖn B×nh
121 0303514438 CTY TNHH HOSIHINO (ViÖt Nam) L« C55/II, KCN VÜnh léc §êng Sè 8 Ch¸nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i Quèc TÕ T©n §¹i
122 0302937039 T©y D¬ng A016 C/C T«n ThÊt ThuyÕt Kh«ng Cã QuËn 4
123 0300815204 Cty CP Dîc PhÈm Sanofi Synthelabo VN 10 Hµm Nghi QuËn 1
124 0301424404 Cty TNHH TM ThÐp Toµn Th¾ng (NTNN) 8/42 NguyÔn §×nh Kh¬i QuËn T©n B×nh
125 0300399360 Cty CP Kim KhÝ TP. Hå ChÝ Minh 193 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1
Tæng Cty Th¬ng M¹i Sµi Gßn - Cty
126 0300100037 TNHH MTV 275B Ph¹m Ngò L·o QuËn 1
L« 22, ®êng B, khu c«ng
127 0303507310 Cty TNHH RKW-LOTUS nghiÖp T©n T¹o QuËn B×nh T©n
128 0301242080 Cty Cæ PhÇn N«ng Dîc Hai 28 M¹c §Ünh Chi QuËn 1
KCN Sãng ThÇn I, TX DÜ An,
129 0301878655 Cty TNHH Scancom ViÖt Nam B×nh D¬ng
130 0301446006 Tæng Cty CP Phong Phó 48 t¨ng nh¬n phó b Kh«ng Cã QuËn 9
131 0300608568 Cty TNHH xi m¨ng HOLCIM ViÖt Nam 81-85 Hµm Nghi QuËn 1
QuËn B×nh
132 0301479763 Cty TNHH Hµo Thµnh 157/3B §êng D2 Th¹nh
lÇu 18, Tßa nhµ Centec Tower, NguyÔn ThÞ Minh
133 0310039511 Cty TNHH Beiersdorf ViÖt Nam 72-74 Khai QuËn 3
134 0312081822 Cty TNHH MTV TMDV ECO 4 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
135 0303678683 Cty TNHH SX -DV & TM Huúnh Thµnh 717 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7
136 0303141722 CtyTNHH Woodworth Wooden VN Êp 12 Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
L« D1, §êng D4, Khu C«ng
137 0313095786 Cty TNHH Worldon (ViÖt Nam) NghiÖp §«ng Nam HuyÖn Cñ Chi
L« U40B-42A -®êng 19- KCX
138 0302469623 Cty TNHH INAH VINA T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
Cty cho thuª tµi ch¸nh TNHH MTV
139 0301210836 Kexim Vietnam L9, Dimond Plaza, sè 34 Lª DuÉn QuËn 1
140 0305048990 Cty TNHH SX-TM T©n Hîp Phó 58 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
141 0303265051 Cty TNHH TM SX Tr¹i ViÖt 181/51 Phan §¨ng Lu NhuËn
142 0300691608 Cty TNHH Mtex (ViÖt Nam) kh«ng sè, KCX T©n ThuËn §êng Sè 18 QuËn 7

Cty TNHH Dîc PhÈm & Trang ThiÕt BÞ Y


143 0301140748 TÕ Hoµng §øc 12 NguyÔn HiÒn QuËn 3
Sè 5 B, §êng T«n §øc Th¾ng,
144 0302727641 Cty TNHH Siemens QuËn 1 QuËn 1
§êng N1- L« I1 Khu c«ng nghÖ
145 0305399558 Cty TNHH Nidec Servo ViÖt Nam cao Kh«ng Cã QuËn 9
146 0304362097 Cty TNHH MTV Thùc PhÈm H¹ Long 718/18A Quèc Lé 13 QuËn Thñ §øc
Cty TNHH TM vµ SX c«ng nghiÖp HuyÖn B×nh
147 0302866740 NguyÔn TÝnh A2/19K, Êp 1 TrÇn §¹i NghÜa Ch¸nh
Cty TNHH ThiÕt bÞ c¬ khÝ THK ViÖt TÇng 3, tßa nhµ Havana, sè
148 0311056781 Nam 132 Hµm Nghi QuËn 1
149 0305479732 Cty TNHH Cöu Têng 31 Lª Trung NghÜa QuËn T©n B×nh
sè 1243, tØnh lé 8, Êp Th¹nh
150 0300812669 Cty TNHH ViÖt Nam SamHo An Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
151 0304834247 Cty TNHH s¶n xuÊt Nam Hoa 37 khu phè 9 §êng 50c QuËn B×nh T©n
HuyÖn B×nh
152 0302152993 Cty TNHH kim lo¹i ViÖt Phong L« Q12-17, Êp 1 §êng Sè 14 Ch¸nh
153 0309538611 Cty TNHH Fonterra Brands ViÖt Nam 2 lÇu 9 bitexco financial tower H¶i TriÒu QuËn 1
Cty TNHH TM Vµ SX DÇu Thùc VËt Minh
154 0304391796 Huª 383/7 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó
155 0309259375 Cty TNHH Th¬ng M¹i §ç Khoa 51/9 Cao Th¾ng QuËn 3
L« 32C/i ®êng 2G, KCN VÜnh HuyÖn B×nh
156 0302556989 Cty CP ViÖt Nam Kü NghÖ Bét M× Léc Ch¸nh
157 0310529019 Cty Cæ PhÇn DÇu KhÝ §«ng Ph¬ng CÇn Th¬
158 0303730950 Cty TNHH D.I L« 69-71 - KCX Linh Trung II QuËn Thñ §øc
159 0300739426 Cty TNHH JuKi ViÖt Nam L« BE.28-40, KCX T©n ThuËn T©n ThuËn QuËn 7
QuËn B×nh
160 0303134482 Cty TNHH TM Hoa Lîi 211 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
161 0302180655 Cty TNHH SX -XD-TM Thiªn Phó 5/12 Quèc Lé 13 QuËn Thñ §øc
162 0312126992 Cty TNHH MTV xuÊt nhËp khÈu Thi M· 76 §êng Sè 6 QuËn T©n B×nh
TÇng 16, Tßa nhµ Sunwah, Sè
163 0310868798 Cty TNHH Metal One (ViÖt Nam) 115, §êng NguyÔn HuÖ QuËn1
164 0304078329 Cty TNHH SAINT GOBAIN ViÖt Nam L« C23 B- Khu CN HiÖp Phíc §êng Sè 11 HuyÖn Nhµ BÌ
165 0301422238 Cty TNHH TM DV C¸t S¬n 10/2 Xu©n DiÖu QuËn T©n B×nh
QuËn B×nh
166 0303213215 Cty CP F.A Sè 190/8 §êng D2 Th¹nh
167 0302401061 Cty CP Phóc Sinh Cao èc H3, 384 Hoµng DiÖu QuËn 4
168 0302327629 Cty CP Khö Trïng ViÖt Nam 29 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
Cty CP Hµng kh«ng JETSTAR PACIFIC
169 0301103030 AIRLINES 112 Hång Hµ QuËn T©n B×nh
170 0310176878 Cty TNHH Kaiser ViÖt Nam 61A-63A Vâ V¨n TÇn QuËn 3
Cty TNHH dîc phÈm vµ ho¸ chÊt Nam
171 0303569980 Linh 22/6 §êng Sè 15 QuËn 7
172 0305726741 Cty CP Nova Trade 313-315 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3
173 0300632232 Cty CP B¶o VÖ Thùc VËt Sµi Gßn Khu phè 1 NguyÔn V¨n Qïy QuËn 7

174 0305236754 Cty TNHH H¶i Li. KDC Him Lam, sè 12 §êng D1 QuËn 7

175 0301172041 Cty CP TM XuÊt nhËp khÈu Thiªn Nam 111-121 Ng« Gia Tù QuËn 10
176 0300825675 Cty TNHH Sµi Gßn VeWong 1707 quèc lé 1A Kh«ng Cã QuËn 12
Cty TNHH Thang M¸y Mitsubishi ViÖt
177 0305616442 Nam 60 Trêng S¬n QuËn T©n B×nh

178 0305338192 Cty TNHH Pepperl Fuchs ViÖt Nam L« S12-16A KCX T©n ThuËn §êng Sè 20 QuËn 7
179 0305054306 Cty CP Thµnh Nh¬n 315 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3
2 Ng« §øc KÕ #20 Mª Linh
180 0302015154 Cty Hoµng Long (BL.16-1) Point QuËn1
Khu C«ng NghiÖp HuyÖn B×nh
181 0302319201 Cty TNHH thÐp Kú §ång L« C1/I ®êng 2E VÜnh Léc Ch¸nh
P2001, lÇu 20, TN Gemadept,
182 0311169111 Cty TNHH FUJIFILM ViÖt Nam 2bis-4-6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
183 0305925578 Cty Cæ PhÇn Dîc §¹i Nam 270A Lý Thêng KiÖt QuËn 10
184 0302202299 Cty TNHH SX-TM-DV H¶i B×nh 30 Vâ Hoµnh QuËn T©n Phó
185 0302482409 Cty TNHH SX vµ TM §¹i Phóc L« 08 , KCN T©n T¹o Song Hµnh QuËn B×nh T©n
Cty TNHH S¶n XuÊt Vµ XuÊt KhÈu N«ng
186 0303642863 S¶n §a Kao 130 §iÖn Biªn Phñ QuËn 1
Cty TNHH MTV øng dông Kü thuËt vµ
187 0300520578 s¶n xuÊt 18 A Céng Hßa QuËn T©n B×nh
188 0300430500 Cty CP Ph©n Bãn MiÒn Nam 125B C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3
QuËn Phó
189 0305648250 Cty TNHH ¤t« Hoµng Gia 136 ChiÕn Th¾ng NhuËn
190 0301275199 Cty TNHH Nhùa Long Thµnh 8 Kim Biªn QuËn 5
191 0302792908 Cty TNHH Ho¸ ChÊt T©n Phó Cêng 78 Ba V©n QuËn T©n B×nh
192 0303754616 Cty TNHH TM §øc Biªn 87-87A §iÖn Cao ThÕ QuËn T©n Phó

193 0303127291 Cty TNHH TM Th¸i S¬n Nam L« M8-M9, K§T Míi Him Lam, §êng sè 1 QuËn 7
194 0302973502 Cty TNHH Hãa ChÊt M.K.V.N 10 Phæ Quang QuËn T©n B×nh
TÇng 10, Tßa nhµ Vinamilk, Sè
195 0305601319 Cty CP ThuËn H¶i 10 T©n Trµo QuËn 7
Cty CP Ph¸t triÓn C«ng NghÖ ViÔn
196 0302246183 Th«ng Tin Häc Sun ViÖt 2A Phan Thóc DuyÖn QuËn T©n B×nh
197 0303498754 Cty CP dÇu thùc vËt Têng An 48/5 Phan Huy Ých QuËn T©n B×nh
L« A1-6 ®êng N5, KCN t©y
198 0302241107 Cty TNHH Taisun ( ViÖt Nam) b¾c cñ chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
TÇng 12, Tßa nhµ Vinamilk
199 0301482685 Cty TNHH TM VÜnh Th¹nh Tower, Sè 10 T©n Trµo QuËn 7

QuËn B×nh
200 0302276117 Cty TNHH An Huy B.T 36 c x¸ Chu V¨n An §êng Sè 5 Th¹nh

TÇng 29, Tßa nhµ Pearl Plaza, QuËn B×nh


201 0303269722 Cty CP dÇu nhít vµ ho¸ chÊt ViÖt Nam sè 561A §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
202 0302854463 Cty CP dîc mü phÈm May 53-55 §iÖn Biªn Phñ QuËn 1

203 0301220062 Cty TNHH kim may Organ Vietnam U02-12A KCX T©n ThuËn §êng Sè 22 QuËn 7

Cty TNHH Thêi Trang Vµ Mü PhÈm Duy NguyÔn ThÞ Minh


204 0304130177 Anh 72-74 Khai QuËn 3

205 0301484202 Cty TNHH Yujin Vina L« 71-74, KCN Linh Trung Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
Cty CP S¶n XuÊt Th¬ng M¹i May Sµi
206 0300742387 Gßn 252 NguyÔn V¨n Lîng QuËn Gß VÊp
207 0305612159 Cty TNHH Wonbang Tech VINA 56-58-60 Hai Bµ Trng QuËn 1

Cty TNHH LD Kü thuËt giÕng khoan PV 111A, Phßng 1006, LÇu 10,
208 0310655599 Drilling vµ Baker hughes Sailing Tower Pasteur QuËn 1

209 0301911983 Cty TNHH TM Kim TÝn 69 NguyÔn Thi QuËn 5


Cty CP Ph©n Phèi Moet Hennessy ViÖt
210 0309932537 Nam 161 §ång Khëi QuËn 1
211 0301942170 Cty TNHH SX TM DV Thanh B×nh 153 T¹ Uyªn QuËn 11
Tæng Cty c«ng nghiÖp in vµ bao b×
212 0301441600 LIKSIN TNHH mét thµnh viªn 159 Kinh D¬ng V¬ng QuËn 6
213 0303224270 Cty CP C«ng nghÖ TruyÒn th«ng DTS 287B §iÖn Biªn Phñ QuËn 3

l« II 4-5-10-11, côm 4 nhãm


214 0300391040 Cty CP bao b× nhùa T©n TiÕn CN II, kcn T©n B×nh §êng Sè 13 QuËn T©n Phó

L« I-11 KCN T©n B×nh, ®êng


215 0303191508 Cty TNHH avery Dennison ( ViÖt Nam ) CN13 Kh«ng Cã QuËn T©n Phó
216 0312486723 Cty CP §Çu T Quèc TÕ Quèc Huy Anh 20 Lª Quý §«n QuËn 3

217 0306104694 Cty TNHH CONNELL BROS VIET NAM LÇu 14, toµ nhµ A&B, sè 76 Lª Lai QuËn 1
218 0301962730 Cty TNHH ThÐp T©y Nguyªn L« 12-14 KCN T©n T¹o §êng Sè 1 QuËn B×nh T©n
219 0302090835 Cty CP tËp ®oµn T©n Thµnh §« 232 TrÇn Hng §¹o QuËn 1
220 0300381564 Cty CP D©y C¸p §iÖn VN 70-72 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 1
221 0305387746 DNTN TM H¶i Th«ng 304B Minh Phông QuËn 11
222 0301445210 Tæng Cty CP DÖt ViÖt Th¾ng 127 Lª V¨n ChÝ QuËn Thñ §øc
223 0302418379 Cty CP Th¸i B×nh 16 Khu ASC An Phó Lª V¨n ViÖt QuËn 9
224 0300769124 Cty CP Tico 98 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

225 0302724344 Cty TNHH IWASAKI ELECTRIC VIÖt Nam L« 73, KCX Linh Trung 2 §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc
226 0304898593 Cty CP TM DV SX H¬ng Thñy 606 TrÇn Hng §¹o QuËn 5
227 0300954511 Cty CP Thùc phÈm Trung S¬n 42 Phan Liªm QuËn 1
228 0301446422 Cty CP Xi m¨ng Hµ Tiªn 1 360 BÕn Ch¬ng D¬ng QuËn 1
229 0302413860 Cty TNHH SX TM B¾c ViÖt 23 NguyÔn B¸ Tßng QuËn T©n Phó
230 0302500746 Cty CP Tin häc Minh Th«ng 116B Bïi ThÞ Xu©n QuËn 1
231 0301449021 Cty CP §Çu t X©y dùng BMT 36 Vâ V¨n TÇn QuËn 3
232 0304446332 Cty TNHH Minh §an 61A-63A Vâ V¨n TÇn QuËn 3
58-60 KCX Linh Trung II, QuËn
233 0302807819 Cty TNHH Sprinta (ViÖt Nam) Thñ §øc QuËn Thñ §øc
234 0301421918 HTX C¬ KhÝ & Th¬ng M¹i 2/9 297 Hïng V¬ng QuËn 5
235 0304683848 Cty TNHH CLOVER ViÖt Nam Êp Bµu C¹p Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
236 0300798220 Cty TNHH Schindler ViÖt Nam T8, TN President Place, sè 93 NguyÔn Du QuËn 1

LÇu 3,Tßa Nhµ Saigon


237 0301822028 Cty LD ®iÒu hµnh Cöu Long (BL 15-1) Paragon, 03 NguyÔn L¬ng B»ng QuËn 7
TÇng 2, tßa nhµ thÐp Toµn
238 0301893928 Cty TNHH TM ThÐp §¹i Toµn Th¾ng Th¾ng, sè 8A-10A Trêng S¬n QuËn T©n B×nh
Tßa nhµ Bitexco, LÇu 4, Sè 19-
239 0305503537 Cty TNHH Daelim ViÖt Nam 25 NguyÔn HuÖ QuËn 1
Cty CP C«ng NghiÖp DV TM Ngäc TÇng L9, Tßa nhµ Vietcombank
240 0301427028 NghÜa Tower, 05 C«ng Trêng Mª Linh QuËn 1
B6/10A - B6/10B KhuÊt V¨n HuyÖn B×nh
241 0303551912 Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ §Çu T Gia Kim Bøc, Êp 2 Ch¸nh
242 0301485100 Cty TNHH §iÖn C¬ Solen (ViÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 12 QuËn 7
Cty CP S¶n XuÊt Kinh Doanh XuÊt NhËp QuËn B×nh
243 0302181666 KhÈu B×nh Th¹nh 334A Phan V¨n TrÞ Th¹nh
244 0300714164 Cty TNHH Eidai Kako (ViÖt Nam) Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7
Cty TNHH Cho Thuª Tµi ChÝnh Quèc TÕ phßng 902, Centec Tower, 72- NguyÔn ThÞ Minh
245 0301465369 ViÖt Nam 74 Khai QuËn 3
246 0305100136 Cty TNHH SX TM DV Anh Kh¶i Ký 888/77B L¹c Long Qu©n QuËn T©n B×nh
Cty CP ThiÕt BÞ C«ng NghiÖp H÷u
247 0301224370 Hång 157-159 Xu©n Hång QuËn T©n B×nh
248 0311851902 Cty TNHH NhÊt Lôc Ph¸t 3E/3 Phæ Quang QuËn T©n B×nh
TËp ®oµn C«ng NghiÖp Cao Su ViÖt
249 0301266564 Nam - Tæng Cty 236 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3
Tæng Cty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i Sµi
250 0300481551 Gßn-TNHH MTV 262 TrÇn Hng §¹o QuËn 1

HuyÖn B×nh
251 0312627283 Cty TNHH LD Vina-Bat L« 45C/1 §êng Sè 7 Ch¸nh

252 0301222221 CTY TNHH Sambu Vina Sports 33B NguyÔn V¨n Bøa HuyÖn Hãc M«n
253 0300731233 Cty TNHH s¶n xuÊt Upgain (ViÖt Nam) L« 64-66-68 KCX Linh Trung Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

254 0300784933 Cty Nissey ViÖt Nam L« P 25a -33b, KCX T©n ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7
255 0305445469 Cty TNHH ¤ t« ¸ Ch©u 6B T«n §øc Th¾ng QuËn 1
QuËn B×nh
256 0311638652 Cty Cæ PhÇn DÞch Vô BiÓn T©n C¶ng 722 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
257 0312049547 Cty TNHH Nabati ViÖt Nam 8 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1
258 0300464683 Cty CP VËt t Bu ®iÖn 270 Lý Thêng KiÖt QuËn 10
259 0300363808 Cty CP Bãng §Ìn §iÖn Quang 121-123-125 Hµm Nghi QuËn 1
Cty CP §Çu T XD Vµ Ph¸t TriÓn T©n QuËn B×nh
260 0311354629 Phóc ThÞnh 12A Vâ Trêng To¶n Th¹nh
261 0302440800 Cty TNHH TM DV TT Bao B× Hãa ChÊt lÇu 4 , phßng 409 ;180-182 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
262 0303163388 Cty TNHH Sµi Gßn Allied Technologies L« I4- Khu C«ng nghÖ cao Kh«ng Cã QuËn 9
263 0301186460 Cty CP T VËt t Du l?ch II 79, #7 Tr¬ng §Þnh QuËn 1
264 0307636500 Cty TNHH SOTITZ ViÖt Nam 183 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
L« 33, §êng Trung T©m, Khu
265 0312090619 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Smc T©n T¹o c«ng nghiÖp T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
266 0306853809 Cty TNHH MTV Ph¸t TriÓn H¶i ¢u 32 Th©n Nh©n Trung QuËn T©n B×nh

15 Êp Tr¹m B¬m (KCN T©n


267 0300721002 Cty CP Quèc TÕ Minh ViÖt phó trung) Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
268 0301932045 Cty CP SX - TM Huúnh Minh 145/8 Êp T©n Thíi 2 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
269 0301737478 Cty TNHH TM ViÖt V¬ng khu C, ng· t ga Kh«ng Cã QuËn 12
270 0303478010 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kiªn Trung Long 99 §êng sè 44 Tr¬ng §×nh Héi QuËn 8
TÇng 11, tßa nhµ Petroland, Sè
271 0305447723 Cty CP Th¬ng M¹i DÇu KhÝ 12 T©n Trµo QuËn 7
272 0302979487 Cty CP §Çu t vµ Th¬ng m¹i DIC 13_13 bis Kú §ång QuËn 3
273 0305067898 Cty CP Vi Na L¸ S¾t Cøng 9 §oµn V¨n B¬ QuËn 4

274 0300710064 Cty TNHH Vina Cosmo KCX T©n ThuËn §êng Sè 15 QuËn 7

275 0302770982 Cty TNHH Minh §øc Minh T©m 140/2A


L« III - 6, nhãm CN.3, ®êng sè C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh
11 Khu C«ng nghiÖp T©n
276 0301584581 Cty Cæ PhÇn S¶n XuÊt Oai Hïng B×nh QuËn T©n Phó

277 0301401799 Cty TNHH TM Thó Y T©n TiÕn 62/8-62/10-62/12 Bµu C¸t Bµu C¸t QuËn T©n B×nh

278 0311782543 Cty TNHH th¬ng m¹i OI 9 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1
L« C24-24B/II, ®êng 2F, KCN HuyÖn B×nh
279 0302994301 Cty CP Sµi Gßn Food VÜnh Léc Kh«ng Cã Ch¸nh
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Herbalife
280 0309069208 ViÖt Nam 26 TrÇn Cao V©n QuËn3
Cty CP Quèc TÕ Thùc PhÈm Lùa Chän LÇu 8 Tßa Nhµ Sai Gon Bus Sè
281 0304982164 §Ønh 39 H¶i Thîng L·n Oâng QuËn 5

282 0301691689 Cty TNHH tßan th¾ng ®êng A l« E KCN b×nh chiÓu Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
HuyÖn B×nh
283 0303577357 Cty TNHH nhùa SunWay Mario E9/58A An Phó T©y- Hng Long Kh«ng Cã Ch¸nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i S¶n XuÊt vµ DÞch
284 0302869727 Vô Hãa ThÞnh 10/13
L« Y.01 - 02A §êng T©n ThuËn, §êng Sè 5 QuËn Gß VÊp
Khu C«ng NghiÖp/Khu ChÕ
285 0305131303 Cty CP Dîc PhÈm Tenamyd XuÊt Kh«ng Cã QuËn 7

286 0311822411 Cty TNHH NGK Spark Plugs (ViÖt Nam) P.303, tÇng 13, Sè 2bis-4-6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

Cty TNHH 1 TV Vµ dÞch vô DÇu KhÝ Phßng 209, 210, 211-LÇu 2,


287 0304918585 BiÓn Toµ nhµ PetroVietNam, Sè 1-5 Lª DuÉn QuËn 1

288 0301464830 Cty CP tËp ®oµn Thiªn Long L« 6-8-10-12 ®êng sè 3 Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
289 0304325585 Cty TNHH Hãa Sinh ¸ Ch©u 551/132 Lª Quang §Þnh QuËn Gß VÊp
TÇng 19, tßa nhµ Vincom
290 0302816309 Cty CP Mai Son Center, Sè 72 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

291 0304339884 Cty TNHH B¶o Minh An 359/1/27B Lª V¨n Sü QuËn 3

292 0303738780 Cty CP Kim TÝn L« 10-12, KCN T©n T¹o §êng Sè 9 QuËn B×nh T©n

293 0302499586 Cty TNHH TM Han Huy 480 Minh Phông QuËn 11

294 0303603342 Cty TNHH TM DV Thiªn NghÜa 150 bis Lª ThÞ Hång GÊm QuËn 1
Cty TNHH thuèc thó y BOEHRINGER
295 0312685207 INGELHEIM ViÖt Nam 39 Lª DuÉn QuËn 1
HuyÖn B×nh
296 0303133721 Cty TNHH SX vµ TM ChÊn Sinh B8/35B Êp 6 Hng Nh¬n Ch¸nh
297 0301343138 Cty CP SX TM Nhùa HiÖp Thµnh 48-49-50 B·i SËy QuËn 6

298 0304974903 Cty TNHH Ninh ThÞnh 285/101/35 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 10
Cty TNHH Thêi Trang Vµ Mü PhÈm ¢u 91 (TÇng 6, Tßa nhµ Sµi Gßn
299 0309300048 Ch©u Royal) Pasteur QuËn 1
Cty TNHH TM&SX thÐp kh«ng rØ Th¸i
300 0304788897 ThuËn 921 khu phè 8 H¬ng Lé 2 QuËn B×nh T©n
301 0312013251 Cty TNHH MTV Huy Minh Quang 506/10 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10
302 0301448525 Cty TNHH C¬ §iÖn L¹nh TM Hßa B×nh 112 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
Cty TNHH Nh«m ®Þnh h×nh SAPA BÕn
303 0300780985 Thµnh KCN B×nh ChiÓu, L« C §êng Sè 3 QuËn Thñ §øc

304 0310572374 Cty TNHH ThÐp V¬ng 112 TuÖ TØnh QuËn 11

Tæng Cty CP Khoan Vµ DÞch Vô Khoan LÇu 4, Toµ nhµ sailing tower,
305 0302495126 DÇu KhÝ 111A Pasteur QuËn 1
306 0304690411 Cty CP §¹i §ång TiÕn Sè 216 T©n Thµnh QuËn 5
Cty TNHH tÝch hîp hÖ thèng CMC Sµi
307 0311082125 Gßn 111-121 Ng« Gia Tù QuËn 10
308 0301483015 Cty TNHH TMDV An Huy 57-59 Ng« ThÞ Thu Minh Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh
HuyÖn B×nh
309 0302176553 Cty TNHH TM & DV Quang Mêi C9/36, kp 9 §êng Quèc Lé 1a Ch¸nh

310 0303161895 Cty CP §¹t ViÖt ThÐp 18 KDC Th¨ng Long §êng Sè 2 QuËn B×nh T©n

311 0310074234 Cty TNHH Fuji Xerox ViÖt Nam tÇng 12 vincom center , sè 72 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
L« H1, ®êng sè 1, KCN lª minh HuyÖn B×nh
312 0302887282 Cty TNHH T©n Hïng Th¸i xu©n §êng Sè 1 Ch¸nh
HuyÖn B×nh
313 0310911919 Cty TNHH XNK vËt t vµ kim khÝ sµi gßn D239a/1, Êp 4 Quèc Lé 50 Ch¸nh

QuËn B×nh
314 0302314179 Cty TNHH Thùc PhÈm ¢n Nam 322 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

LÇu 22, Tßa nhµ Bitexco


315 0307787891 Cty TNHH Adidas ViÖt Nam Financial, sè 2 H¶i TriÒu QuËn 1
Cty §iÒu Hµnh Chung Lam S¬n LÇu 16 - Petroland Tower 12
316 0302839497 (BL.01/97&02/97) T©n Trµo Khu A - §TM Nam TP QuËn 7

317 0304737564 Cty TNHH SX TM D¬ng Minh Lîi 259/5A1 Khu«ng ViÖt QuËn T©n Phó

318 0301060228 DNTN TM vµ SX Minh Kim Long L« 3 KCN t©n T¹o §êng B QuËn B×nh T©n
319 0302249314 Cty CP Nhùa 04 1412 Vâ V¨n KiÖt QuËn 6
QuËn B×nh
320 0303443233 Cty CP x©y dùng COTEC 236/6 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

321 0310597548 Cty CP VËt T M¹nh TuÊn 249A NguyÔn Th¸i B×nh QuËn T©n B×nh
Cty TNHH MTV Nidec Seimitsu ViÖt
322 0311837841 Nam L« I-1d-2, ®êng N1 Kh«ng Cã QuËn 9

323 0300384357 Cty CP Nhùa R¹ng §«ng 190 L¹c Long Qu©n QuËn 11

Cty TNHH s¶n xuÊt th¬ng m¹i dÞch vô L« 3 - 29, nhãm CN 3, KCN
324 0303062904 Vò Hoµng Minh T©n B×nh §êng 19/5 A QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
325 0303085267 Cty TNHH thùc phÈm Tèt Lµnh 194 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

Cty TNHH Thùc phÈm Quèc TÕ B¹ch


326 0311873416 Kim Thiªn 67/54 kp3 NguyÔn ThÞ Tó QuËn B×nh T©n

327 0302237742 Cty TNHH TM Phæ B×nh 289 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó
33 §¹i Lé Tù Do, KCN ViÖt
Nam - Singapore, TX ThuËn
328 0303177976 Cty TNHH SAKATA INX ViÖt Nam An, B×nh D¬ng

329 0301598111 Cty TNHH TM-DV Toµn §¹i Hng 9 CX B×nh Thíi §êng Sè 7 QuËn 11

L« b17/I ®êng sè 2A, KCN


330 0301809154 Cty TNHH New Hope TPHå ChÝ Minh VÜnh léc Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
331 0301452296 Cty CP Dîc PhÈm Duy T©n 22 Hå BiÓu Ch¸nh NhuËn

(Khu A_ ®« thÞ Nam Sµi Gßn)


332 0304806560 Cty TNHH Xe h¬i ThÓ thao Uy TÝn sè 802 NguyÔn V¨n Linh QuËn 7
HuyÖn B×nh
333 0307992153 Cty TNHH MTV ThÐp Phó Xu©n ViÖt A16/47, Êp 1 §êng Quèc Lé 1a Ch¸nh

334 0309902405 Cty CP §Çu t GiÊy Quèc TÕ 18 Lª Quý §«n QuËn 3


QuËn Phó
335 0302416364 Cty CP DÞch Vô Phó NhuËn 78A NguyÔn V¨n Træi NhuËn

336 0303121469 Cty TNHH TMA 5 Khu nhµ ë ch¸nh hng §êng Sè 1 QuËn 8
337 0312411943 Cty CP Dîc PhÈm T©m 48 NguyÔn Duy Cung Kh«ng Cã QuËn Gß VÊp
Cty TNHH C«ng nghiÖp Tempearl (ViÖt
338 0300760530 Nam) Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn Huúnh TÊn Ph¸t QuËn 7
H25-26-27-24A §êng Sè 3 KCN HuyÖn B×nh
339 0302825247 Cty TNHH Thuéc Da §Æng T Ký Lª Minh Xu©n Ch¸nh

340 0304294545 Cty CP XNK Saigon Tourist 111 §Æng Dung QuËn 1

341 0301441738 Cty S¬n Hãa ChÊt TE-1ViÖt Nam TNHH L« D2, KCN B×nh ChiÓu §êng Sè 3 QuËn Thñ §øc

342 0300408946 Cty CP Thuèc S¸t Trïng ViÖt Nam 102 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

343 0303506557 Cty TNHH SX TM DV Ho¸ ChÊt Th¸i Lai 33 An D¬ng V¬ng QuËn 5

344 0302163794 Cty TNHH SX-TM TÝn §¹t 4331 KP4 NguyÔn Cöu Phó QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ DÞch Vô Nhiªu
345 0304355237 Léc 90/4 §êng Sè 4 QuËn Gß VÊp

346 0300737556 Cty CP CX Technology (ViÖt Nam ) Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn T©n ThuËn QuËn 7
Cty CP thiÕt bÞ viÔn th«ng Quang
347 0306054186 Th«ng 75 khu DC B×nh §¨ng §êng Sè 6 QuËn 8
Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ DÞch Vô §å
348 0312406816 §iÖn Lin 61A-63A Vâ V¨n TÇn QuËn 3
L« II-3, II-5, ®êng sè 11, KCN
349 0300808687 Cty CP AceCook ViÖt nam T©n B×nh Kh«ng Cã QuËn T©n Phó
350 0301429307 Cty TNHH X©y Dùng §iÖn Th¸i D¬ng 11 Tó X¬ng QuËn 9

351 0304768160 Cty TNHH ®Çu t vµ TM Ph¬ng Th¶o 551 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

352 0301118125 Cty TNHH TM T©n Vinh Th¸i 418 Hång Bµng QuËn 11
HuyÖn B×nh
353 0301805248 Cty CP SXTM ThÐp NguyÔn Minh D6/31 Êp 4nghiÖp Amata,
Khu c«ng Kh«ng Cã Ch¸nh
Thµnh phè Biªn Hoµ, §ång
354 0300850801 Cty TNHH Akzo Nobel Coatings Vietnam Nai
§êng sè 5, KCN Long
Cty TNHH Dae Myung Chemical (ViÖt Thµnh, HuyÖn Long Thµnh,
355 0301948302 Nam) §ång Nai

356 0304484232 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn 28.1 03 NguyÔn Oanh QuËn Gß VÊp

357 0302644811 Cty TNHH OKAYA VN KCX TThuËn §êng Sè 18 QuËn 7


TÇng 2 Capital Tower, 06
358 0312594750 Cty TNHH VËt LiÖu Toµn CÇu ViÖt Nam NguyÔn Kh¾c ViÖn QuËn 7

359 0311207864 Cty TNHH MTV XNK N«ng L©m H¶i s¶n 276, lÇu 7 vµ 8 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3
Cty TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES ViÖt Phßng 12A-15 Toµ nhµ Vincom,
360 0310685120 Nam Sè 45A Lý Tù Träng QuËn 1
Cty TNHH Nutreco International (ViÖt L« 22A, ®êng sè 1, KCN T©n
361 0302283675 nam) t¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

Cty TNHH gi¶i ph¸p kü thuËt Avnet ViÖt QuËn Phó


362 0309498944 Nam tßa nhµ- tuæi
L« D1 trÎ 60A
6, KCN §¹i §¨ng, Hoµng V¨n Thô NhuËn
Cty TNHH C«ng NghiÖp THREAD ViÖt Thµnh phè Thñ DÇu Mét,
363 0302510864 Nam B×nh D¬ng
L« 35-37-39A ®êng D, KCX
364 0300781019 Cty TNHH Kollan (ViÖt Nam ) Linh Trung I Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

365 0305443655 Cty CP Kinh Doanh §¹i Hng ThÞnh 414 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
366 0302824243 Cty TNHH S¶n XuÊt KD TP chay ¢u L¹c 237 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh
367 0312569842 Cty TNHH TM DV §«ng Nam 65 Tr¬ng §Þnh QuËn 1

368 0300786440 Cty TNHH bao b× Gia Phó L« BD02 KCX T©n ThuËn §êng Sè 1 QuËn 7

QuËn B×nh
369 0300391837 Cty CP Viettronics T©n B×nh 248A N¬ Trang Long Th¹nh

370 0301484548 Cty TNHH TM ViÖt Siªu 478 Minh Phông QuËn 11

371 0303321066 Cty CP Tróc Quang 2 Thi S¸ch QuËn 1

372 0302032223 Cty TNHH TM DV Th¸i Hoµ 25/65 An D¬ng V¬ng QuËn 8
QuËn Phó
373 0308113486 Cty CP TM VËn T¶i ¸ §«ng 178/4A Phan §¨ng Lu NhuËn

374 0302122614 Cty TNHH C«ng nghÖ y häc ChÝ Anh 155 Calmette QuËn 1
L« sè 50, §êng sè 3, Khu C«ng
375 0310418164 Cty TNHH Sîi Thñy Tinh ThÞnh Ph¸t nghiÖp T©n T¹o §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n

376 0302620698 Cty TNHH XNK gç Vinh Th¸i 9 KDC An L¹c, ®êng 8C Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

QuËn B×nh
377 0303898093 Cty CP §Çu T XD TuÊn Léc 362/14 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

378 0303802997 Cty TNHH Hång TriÓn l« 9E, ®êng C, KCN T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
L« 56-58-60- ®êng D, Khu chÕ
379 0300734749 Cty TNHH Danu Vina xuÊt Sµi gßn Linh Trung 1 Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
37 TÇng 13, P.1308-1312, tßa
380 0300546015 Cty TNHH Colgate Palmolive ViÖt Nam nhµ Trade Center T«n §øc Th¾ng QuËn 1

381 0300784676 Cty TNHH MATAI Viet Nam kh«ng sè T©n ThuËn QuËn 7

382 0312068003 Cty TNHH XNK Mobell 14, c x¸ L÷ Gia §êng sè 2 QuËn 11

383 0300600417 Cty CP Thuèc Thó Y Trung ¦¬ng Navetco 29 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i S¶n XuÊt Th«n
384 0308415198 Trang 236/17/6 Th¸i Phiªn QuËn 11

QuËn Phó
385 0302317476 Cty TNHH SX Th¬ng M¹i Ngäc S¬n 54/27 §µo Duy Anh NhuËn
§T 743, Khu phè Chiªu Liªu,
386 0300756622 Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n §«ng Nam TX DÜ An, B×nh D¬ng
387 0300844170 Cty TNHH Th¬ng M¹i Std 39/5 S¬ng NguyÖt ¸nh QuËn 1

388 0303549039 Cty TNHH Ph©n Phèi Tiªn TiÕn 1D Phæ Quang QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Cho Thuª Tµi ChÝnh Quèc TÕ
389 0304738328 Chailease Phßng 2801-2804, 37 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
QuËn B×nh
390 0303498867 Cty TNHH TM DV X¬ng Lîi 246 Bïi H÷u NghÜa Th¹nh

391 0302124121 Cty CP sx, xuÊt nhËp khÈu Inox Kim VÜ 117, Êp 11 Vâ V¨n Bých HuyÖn Cñ Chi

392 0300782774 Cty TNHH Sanofi - Aventis VN 123 NguyÔn Khãai QuËn 4
HuyÖn B×nh
393 0309132354 Cty CP ViÖt Tinh Anh 205 , Khu d©n c Trung S¬n §êng 9a Ch¸nh

394 0303640880 Cty CP nhùa T©n Phó 314 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn XuÊt NhËp 188 ®êng T« Ký, Tæ 34, Khu
395 0312359274 KhÈu Ph¬ng Thïy phè 2 Kh«ng Cã QuËn 12

396 0302533156 Cty CP Hãa - Dîc PhÈm Mekophar 297/5 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

397 0301798833 Cty TNHH SX TM Nam §¹i Thµnh 416-418-420 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh
l« E, ®êng T©n ThuËn, KCX
398 0300758309 Cty TNHH Tai ViÖt T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
Cty CP XNK-TM-SX Ho¸ ChÊt §¾c Trêng
399 0304188681 Ph¸t 1229C KP5 Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n

400 0311122762 Cty CP Gi¶i Ph¸p N«ng NghiÖp Tiªn TiÕn 743/32 Hång Bµng QuËn 6

401 0302760102 Cty CP Nhùa T©n §¹i Hng 414 (lÇu 5) Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

402 0301442989 Cty CP UNIBEN Êp TiÒn L©n Phan V¨n §èi HuyÖn Hãc M«n

403 0301424549 Cty TNHH SX TM Kim Hoµn Vò H31 Bis K300 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

404 0301350199 Cty TNHH Bao B× Nhùa Thµnh Phó 652 KP14 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
TÇng 14 vµ 15, Tßa Nhµ Lim 2,
405 0311179208 Cty TNHH Ricoh ViÖt Nam 158 Vâ V¨n TÇn QuËn 3
Cty TNHH m¸y n«ng nghiÖp Yanmar
406 0312915877 ViÖt Nam TÇng 10 tßa nhµ Abacus sè 1 Phan KÕ BÝnh QuËn 1
QuËn B×nh
407 0309911350 Cty TNHH TM XuÊt NhËp KhÈu Khai Anh sè 37 NguyÔn Ngäc Ph¬ng Th¹nh

408 0302462730 Cty TNHH Tam TÊn L« 2-5 Khu E1 Kh«ng Cã QuËn 12

409 0302648340 Cty CP §Çu t R«Bèt Robot Tower sè 308-308C §iÖn Biªn Phñ QuËn 3

410 0300629913 Cty CP ChÕ biÕn hµng XK CÇu Tre 125/208 L¬ng ThÕ Vinh QuËn T©n Phó

411 0312026726 Cty TNHH §iÒu hßa Gree ViÖt nam 11A , LÇu 1 Phan KÕ BÝnh QuËn 1

412 0301219148 Cty TNHH C«ng NghiÖp §øc Bæn KCX T©n ThuËn §êng Sè 3 QuËn 7

413 0300660952 Cty TNHH Proceeding KCX T©n ThuËn §êng Sè 15 QuËn 7
Cty TNHH §iÖn Tö - §iÖn L¹nh §a Linh
414 0302268853 (darling) 37A L¬ng H÷u Kh¸nh QuËn 1
Khu C«ng NghiÖp HuyÖn B×nh
415 0302748426 Cty TNHH SXTMDV NhËt long L« C28/1 - C29/1 ®êng sè 2G VÜnh Léc Ch¸nh

416 0311981965 Cty CP ThÐp Nam S¬n 127 Ph¹m Th¸I Bêng QuËn 7

Cty CP §Çu T Vµ Kinh Doanh Níc S¹ch


417 0310610319 Sµi Gßn Sè 2A1, Lª V¨n ChÝ QuËn Thñ §øc
BG23, ®êng sè 8, KCX T©n
418 0300656297 Cty TNHH Pungkook Saigon ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
HuyÖn B×nh
419 0310959519 Cty CP kim lo¹i MGK B6/10A-10B Êp 2 KhuÊt V¨n Bøc Ch¸nh

420 0302060291 Cty TNHH Kü thuËt TOP OPTO KCX T©n ThuËn §êng Sè 22 QuËn 7
421 0303429782 Cty TNHH Líi ThÐp hµn Song Hîp Lùc L« sè 3, KCN T©n T¹o T©n T¹o QuËn B×nh T©n

L« 26E, « nhµ xëng sè 3, KCN


422 0304315788 Cty TNHH Ti No T©n t¹o §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n

423 0302741420 Cty TNHH TM Hßa ThuËn 266 C« B¾c QuËn 1

Cty TNHH MTV Thùc PhÈm Quèc TÕ


424 0312361139 Nam Ên 67/40/2
KCN , Khu P.
Amata, phè 3 B×nh,
Long NguyÔn ThÞ Tó QuËn B×nh T©n
Thµnh phè Biªn Hoµ, §ång
425 0304379252 Cty TNHH Schaeffler ViÖt Nam Nai

426 0312592619 Cty TNHH GARSONI ViÖt Nam 19A Céng Hßa QuËn T©n B×nh

427 0301919894 Cty TNHH HONG IK VINA KCX T©n ThuËn §êng Sè 18 QuËn 7

TÇng 15 Tßa nhµ Nam ¸, 201-


428 0312102381 Cty TNHH ©m Nh¹c Yamaha ViÖt Nam 203 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3
QuËn B×nh
429 0300968786 Cty CP UNICO VINA 199 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô S¶n XuÊt
430 0306012059 GiÊy Kh¶i Hoµng 33/8/19A Ph¹m V¨n Chiªu QuËn Gß VÊp

431 0304184415 Cty CP VËn t¶i vµ dÞch vô Hµng H¶i 34 NguyÔn ThÞ Nghi· QuËn 1

432 0301307242 Cty CP Th¬ng M¹i Toµn Lùc 34 - 36 Phan V¨n TrÞ QuËn 5

433 0300792483 Cty TNHH Unimax Sµi Gßn M.08a-10-12, KCX T©n ThuËn §êng Sè 12 QuËn 7

L« R29b 33-39, §êng T©n


434 0300715369 Cty TNHH HUNG WAY ThuËn, KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
QuËn B×nh
435 0303321972 Cty TNHH TM T©m Hîp 139/4 B¹ch §»ng Th¹nh
QuËn Phó
436 0312483401 Cty TNHH Yuan Shun ViÖt Nam 322 Phan §×nh Phïng NhuËn

Cty TNHH NhËp KhÈu Moet Hennessy


437 0305438736 ViÖt Nam TN Opera View, sè 161 §ång Khëi QuËn 1

438 0301449857 Cty TNHH TM Mü Ph¬ng 73-75 Khu phè Hng Phíc IV §êng Sè 6 QuËn 7

439 0312358785 Cty TNHH Sîi ViÖt 339/27 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn T©n B×nh

Cty TNHH Ho¸ ChÊt Jebsen & Jessen 111A, tßa nhµ sailing tower
440 0309920997 ViÖt Nam lÇu 12 Pasteur QuËn 1
L« H.09, §êng sè 1, khu
c«ng nghiÖp Long HËu,
441 0305793339 Cty TNHH Tazmo ViÖt Nam HuyÖn CÇn Giuéc, Long An

442 0302704796 Cty CP ¢u L¹c 159 Tr¬ng V¨n Bang QuËn 2

443 0309343323 Cty TNHH MTV TM Quèc TÕ Hµn ViÖt 98H-98K KP3 Lª ThÞ Hoa QuËn Thñ §øc
Cty CP S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô L« E 21-22-23 KCN Lª Minh HuyÖn B×nh
444 0301415086 Ngäc Tïng Xu©n Kh«ng Cã Ch¸nh
L« B3a nguyÔn v¨n t¹o , KCN
445 0303890915 Cty TNHH BORAL GYPSUM ViÖt Nam HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

446 0300666030 Cty TNHH Gunze (ViÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 10 QuËn 7
QuËn Phó
447 0302217087 Cty CP §Çu T Phan Vò 37 Hoµng V¨n Thô NhuËn
448 0303219591 Cty TNHH Nam Huy Hoµng 877-879 Hång Bµng QuËn 6

449 0302930097 Cty TNHH TMDV T.T.K D17 NguyÔn Hång §µo QuËn T©n B×nh

450 0305666965 Cty TNHH VËt T Kim Long 39 Huúnh Kh¬ng Ninh QuËn 1

451 0311060403 Cty TNHH Hãa ChÊt Navy A75/6E/33 B¹ch §»ng QuËn T©n B×nh

452 0312164797 Cty TNHH Ch©u An S¬n ViÖt Nam 19/1 §êng sè 28 §êng Sè 28 QuËn Thñ §øc
HuyÖn B×nh
453 0305184513 Cty TNHH SX TM DV KiÖt Thµnh C4/39 Êp 3 Lª §×nh Chi Ch¸nh
Cty TNHH ph©n phèi C«ng NghÖ NguyÔn ThÞ Minh
454 0303754648 Quang Dòng 72-74 Khai QuËn 3

455 0301455459 Cty CP TËp §oµn Th¸i TuÊn 1/148 NguyÔn V¨n Qu¸ QuËn 12
QuËn B×nh
456 0312538900 Cty TNHH XNK T©n Hßa HiÖp 16 NguyÔn Cöu V©n Th¹nh
NguyÔn ThÞ Minh
457 0311585094 Cty TNHH XD 509 07/1 Khai QuËn 1

458 0301161018 Cty TNHH TM DV SAPA 448A Lý Th¸i Tæ QuËn 10


L« K03 ®êng Long HËu,
HiÖp Phíc, KCN Long HËu,
459 0302935190 Cty TNHH Th¬ng M¹i TÝch An HuyÖn CÇn Giuéc, Long An
QuËn B×nh
460 0303375216 Cty TNHH Temsco 159 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

461 0300655374 Cty C«ng NghiÖp T©n ¸ L« B3, KCn B×nh ChiÓu §êng Sè 2 QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Universal Prodocurement P.934A, Tßa nhµ Ree Tower, sè
462 0311689907 Systems ViÖt Nam 9 §oµn V¨n B¬ QuËn 4

QuËn B×nh
463 0310956148 Cty TNHH DaeYoung E&C Vina 199 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

L« sè 50-57- ®êng sè 1-KCX


464 0301469807 Cty TNHH THEODORE ALEXANDER HCM Linh Trung 2 2 §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc

465 0300668084 Cty TNHH Nikkiso (ViÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 19 QuËn 7

466 0304081635 Cty TNHH S¶n xuÊt TM TÊn Hng 196 Lª Quang Sung QuËn 6

467 0301842867 Cty TNHH Th¾ng Vinh 356/2 Lª Quang Sung QuËn 6

468 0303280444 Cty TNHH Hng Gia NguyÔn 15 NguyÔn Xu©n Kho¸t QuËn T©n Phó

469 0301482452 Cty CP xuÊt nhËp khÈu Nam Th¸i S¬n 934D3 KCN C¸t l¸i §êng D QuËn 2

470 0309984408 Cty CP Nguyªn LiÖu TÝn Phó 12 c x¸ §µi Ra §a, ®êng sè 6 Kh«ng Cã QuËn 6

471 0312565735 Cty TNHH TM DV Long Vi 68 NguyÔn HuÖ QuËn 1

472 0303158155 Tæng Cty v¨n hãa Sµi Gßn 88 TrÇn §×nh Xu QuËn 1
L« B42/II - B50b/II, KCN VÜnh HuyÖn B×nh
473 0302407899 Cty TNHH TM-SX HuÖ Linh Léc §êng Sè 1 Ch¸nh
HuyÖn B×nh
474 0304184969 Cty TNHH xö lý chÊt th¶i r¾n ViÖt nam 00 Quèc Lé 50 Ch¸nh
475 0309122476 Cty TNHH DÖt ViÖt Phó 127 Lª V¨n ChÝ QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Th¬ng M¹i S¶n XuÊt ViÖt
476 0301451447 ViÔn 14G Phan V¨n TrÞ QuËn Gß VÊp

477 0301020722 Cty TNHH TM DV KT Lôc TØnh 849 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

L« U, 12B-16A, KCX T©n


478 0303191804 Cty CP C«ng NghÖ Sao B¾c §Èu ThuËn §êng Sè 22 QuËn 7

479 0301860263 Cty CP TM SX T©n óc ViÖt L« 60, KCN T©n T¹o §êng Sè 2 QuËn B×nh T©n
Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mét Thµnh
480 0313366556 Viªn §inh Quang Kim 288-290 §êng Vµnh §ai Trong QuËn B×nh T©n

481 0301937741 Cty TNHH SX-TM-DV T©n Kim Hng 222 H¶i Thîng L·n Oâng QuËn 5

482 0302853607 Cty TNHH TM -SX Têng ViÖt 60 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
QuËn B×nh
483 0309449520 Cty CP G¨ng Tay Nam ViÖt 23A NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

484 0310441251 Cty TNHH ThÕ Giíi Kim C¬ng 61 §êng Sè 27 QuËn Gß VÊp

Cty CP X©y dùng vµ Kinh doanh §Þa èc


485 0302158498 Hoµ B×nh 235 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3

486 0302885743 Cty TNHH Container §Ønh ThÐp L« B13, KCN HiÖp Phíc §êng Sè 3 HuyÖn Nhµ BÌ
487 0312492332 Cty TNHH Cao Su 16 3/6 Phæ Quang QuËn T©n B×nh

488 0303284689 Cty TNHH TM DV ¸nh Minh Cêng 87 NguyÔn C¶nh Ch©n QuËn 1

489 0302169524 Cty TNHH Domex ViÖt Nam L« 27-29 KCX Linh Trung I Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
Khu A L« N Sè 30B-32A KCX
490 0300768593 Cty TNHH Yasuda (viet Nam) T©n ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7

491 0303212740 Cty TNHH ViÖt Ho¸ N«ng 2A-4A T«n §øc Th¾ng QuËn 1
HuyÖn B×nh
492 0302518831 Cty CP Cöu Long L« C19A KCN lª Minh Xu©n §êng Sè 9 Ch¸nh

QuËn B×nh
493 0312551436 Cty TNHH XNK N«ng Ng C¬ ¸nh D¬ng 194/19 Bïi §×nh Tuý Th¹nh

QuËn B×nh
494 0302764114 Cty TNHH Hãa ChÊt vµ Thùc PhÈm 106/10 Phan V¨n TrÞ Th¹nh

495 0302880512 Cty TNHH SX TM §¹i D¬ng 30 §S 52 C X¸ L÷ Gia QuËn 11

496 0301884793 Cty TNHH TM Hng Ph¸t Thµnh 15 TrÞnh §×nh Träng QuËn 11

QuËn Phó
497 0312573581 Cty TNHH SX TM Quang Minh Hµ 30 §µo Duy Anh NhuËn

498 0305669941 Cty CP sîi quèc tÕ Th¾ng Lîi 72/4 Qu¸ch §×nh B¶o QuËn T©n Phó

499 0301466972 Cty TNHH Tû Hïng 162A Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n

500 0302204137 Cty TNHH Trang ThiÕt BÞ Y-TÕ B.M.S 433/19 S V¹n H¹nh QuËn 10
bo tÇng 10, tßa nhµ bliesky
501 0310200231 Cty TNHH ThÐp IPC Sµi Gßn office sè 01 B¹ch §»ng QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
502 0309785593 Cty TNHH Merck ViÖt Nam LÇu 9, 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

503 0301464823 Cty CP Nhùa B×nh Minh 240 HËu Giang QuËn 6
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn VËt T kü
504 0310456681 thuËt c«ng nghiÖp quèc phßng 198A §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

505 0301760011 Cty TNHH TM-DV Thanh S¬n Hãa N«ng 829 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

506 0303733888 Cty TNHH TM Vinh N«ng 83 Ph¹m §×nh Hæ QuËn 6


Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i Vµ DÞch HuyÖn B×nh
507 0303839926 Vô Mêi DU C9/36 Quèc Lé 1a Ch¸nh
L« 15-17 Khu C«ng nghiÖp
508 0301939611 Cty TNHH S¶n XuÊt Nhùa TriÖu Du Bæn T©n T¹o §êng Sè 1, QuËn B×nh T©n

Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu TM VT ¸nh D QuËn B×nh


509 0311129246 ¬ng 194/19 Bïi §×nh Tuý Th¹nh

Cty TNHH NIDEC TOSOK AKIBA (ViÖt


510 0309286918 Nam) L« R.49b-50, KCX T©n ThuËn §êng Sè 16 QuËn 7

511 0305715556 Cty CP AP Sµi Gßn PETRO LÇu 1_6B T«n §øc Th¾ng QuËn 1

512 0307621871 Cty TNHH Minh Th¸i Léc 1161 Phan V¨n TrÞ QuËn Gß VÊp
QuËn B×nh
513 0309117250 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kim ThÞnh 52 TrÇn B×nh Träng Th¹nh

tÇng 1 , tßa nhµ toµn th¾ng ,


514 0305389214 Cty CP ThÐp Toµn Th¾ng 8a-10a Trêng S¬n QuËn T©n B×nh

515 0301095220 Cty TNHH TM Vinh Ph¸t 312A Minh Phông QuËn 11
Cty CP TMSX thøc ¨n ch¨n nu«i V¹n
516 0303264280 Sanh 616 Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n
517 0305329303 DNTN TM - DV §¹t Thiªn Phóc 107/3/7 Ng« ChÝ Quèc QuËn Thñ §øc

518 0303949238 Cty TNHH TM vµ DV Linh Gia 21 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1

519 0301322113 Cty TNHH nhùa T©n LËp Thµnh 20


Êp B×nh ThuËn 2 , x· ThuËn TriÖu Quang Phôc QuËn 5
Giao, TX ThuËn An, B×nh D
520 0302449680 Cty TNHH Thøc ¨n Ch¨n Nu«i Ngäc Long ¬ng
L« 3-3D, Nhãm CN 3, §êng §êng C«ng NghiÖp
521 0303547345 Cty CP Mµng Bao B× Vinh Nam Ph¸t CN11 11 QuËn T©n Phó

522 0301446260 Cty CP Hãa ChÊt C¬ B¶n MiÒn Nam Sè 22 Lý Tù Träng QuËn 1
QuËn B×nh
523 0302478297 Cty TNHH SX-TM cµ phª Trµ TrÇn Quang 621 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

524 0304189290 Cty TNHH T©n Hßa Lîi 245/61D Hoµ B×nh QuËn T©n Phó
Cty TNHH Thang M¸y - Kü ThuËt §iÖn Hi
525 0302654231 Sa. 56 T©n Thíi NhÊt QuËn 12
526 0305479309 Cty CP TV §T Quèc tÕ Promana 193-203 TrÇn Hng §¹o QuËn 1

527 0302844377 Cty TNHH Thóy H¬ng 210 NguyÔn Phóc Nguyªn QuËn 3

528 0301776741 Cty CP XNK Petrolimex 54-56 Bïi H÷u NghÜa QuËn 5

529 0311027269 Cty TNHH TM DV XNK Hoµng KiÖt 339/30 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Gi¶i Ph¸p
530 0313250657 C«ng NghÖ Th«ng Minh 37 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mét Thµnh TÇng 19, khu A, sè 4, NguyÔn
531 0313068817 Viªn Ph¸t TriÓn An ThÞnh An §×nh ChiÓu QuËn 1

P.1303, lÇu 13, TN Centec NguyÔn ThÞ Minh


532 0310340126 Cty TNHH Dekalb ViÖt Nam Tower, sè 72-74 Khai QuËn 3

533 0300761728 Cty TNHH Quèc tÕ Z.C (ViÖt Nam) Khu C L« 5, KCX T©n ThuËn §êng Sè 19 QuËn 7

534 0309037012 Cty TNHH MTV Kim KhÝ B¾c ViÖt 242 §êng Sè 7a QuËn B×nh T©n

535 0302000905 Cty TNHH TM XD DiÖu Long 906 L¹c Long Qu©n QuËn T©n B×nh
QuËn B×nh
536 0304743039 Cty TNHH §Çu T Phíc S¬n 602/39/60 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

537 0301992252 Cty TNHH C«ng NghÖ y TÕ PERFECT VN L« D7/I KCN VÜnh Léc §êng Sè 1b QuËn B×nh T©n

Cty TNHH Texchem Materials (ViÖt LÇu 2 phßng 206-208 Toµ nhµ
538 0306121266 Nam) Waseco, 10 Phæ Quang QuËn T©n B×nh

539 0302827981 Cty TNHH VINAWOOD L« 38 - 43, KCX Linh Trung II §êng Sè 2 QuËn Thñ §øc

540 0303390503 Cty TNHH XNK Sang Träng 59/1 Êp TiÒn L©n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Liªn Th¸i
541 0302826071 B×nh D¬ng 161 §ång Khëi QuËn 1

542 0301445066 Cty CP XNK hãa nhùa T©n ViÖt Quang l« 24 KCN T©n T¹o T©n T¹o QuËn B×nh T©n
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i T©n L« sè 43A Khu c«ng nghiÖp
543 0301956021 ThuËn Thµnh T©n T¹o §êng Sè 2 QuËn B×nh T©n
NguyÔn ThÞ Minh
544 0300547185 Cty CP tËp ®oµn Muèi MiÒn Nam 2 Bis Khai QuËn 1

545 0304007430 Cty TNHH MTV §¹i V¹n Phó 26 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1

546 0303648424 Cty TNHH §å Gç Gia B¶o 37 KP3 §êng Sè 14 QuËn 2


547 0306609550 Cty TNHH Atotech ViÖt Nam LÇu 5 _Tßa nhµ H¶i ©u sè 39B Trêng S¬n QuËn T©n B×nh
QuËn B×nh
548 0307954863 Cty TNHH Voi Vµng 168 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

Cty TNHH DAEWOO INTERRNATIONAL LÇu 15 P 1507 tßa nhµ KUMHO


549 0311276836 ViÖt nam Sè 39 Lª DuÉn QuËn 1

550 0304699767 Cty TNHH SX TMDV Thiªn Bót C003 Chung C S¬n Kú QuËn T©n Phó

551 0300743221 Cty TNHH VÜ Th¸i KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7

552 0301935688 Cty TNHH TM DV ThÐp Kh¬ng Mai C3 Khu Nhµ ë TM 319 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

553 0312282906 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Wingcall 05 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

554 0305778066 Cty TNHH Hãa ChÊt Taiko - §¹i Hïng 1


88/7 D¬ng C«ng Khi, Êp 4, X· §inh LÔ QuËn 4
Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu §Çu T Quèc Xu©n Thíi S¬n, HuyÖn Hãc
555 0312981213 TÕ Toµn CÇu M«n D¬ng C«ng Khi HuyÖn Hãc M«n

556 0302984046 Cty TNHH t«n thÐp V¹n §¹t Thµnh 1699 Hång L¹c QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Ch©u 15/11 §êng An Phó §«ng 25,
557 0312597624 Miªn Trung Khu phè 3 QuËn 12

Cty TNHH MTV TMDV xuÊt nhËp khÈu C¸ch M¹ng Th¸ng
558 0310912101 MiÒn T©y 737/4 C T¸m QuËn T©n B×nh
Cty TNHH TM Vµ SX Thuèc Thó Y ThÞnh
559 0301460240 ¸ 220 Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8
560 0302617945 Cty TNHH ViÖt Giai Thµnh 8A An D¬ng V¬ng QuËn 8

561 0304253563 Cty TNHH TM DV Toµn Ký 16-C22-K300 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

562 0302495165 Cty TNHH S¾t ThÐp Ngäc BiÓn L« sè 22 KCN T©n T¹o Song Hµnh QuËn B×nh T©n

563 0301419757 Cty TNHH TM Xu©n Ph¸t 118/1 Bµu C¸t 2 QuËn T©n B×nh

QuËn B×nh
564 0312093433 Cty TNHH MTV TuÊn Nguyªn Khang 236/12/5 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
QuËn B×nh
565 0312022231 Cty TNHH TM DV ®Çu t XD An Vinh 685/20D X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh
Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Th¬ng M¹i
566 0312913326 N«ng S¶n Long Gia Linh Sè 231-233 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu
567 0309412633 §«ng Minh 286/1 TrÇn Hng §¹o QuËn 1

568 0309875889 Cty TNHH Tat Petroleum ViÖt Nam 11 bis NguyÔn Gia ThiÒu QuËn 3

QuËn Phó
569 0311028311 Cty CP Quèc TÕ Gèm Sø ViÖt 778K/2 NguyÔn KiÖm NhuËn

570 0300543085 Cty CP XNK M¸y Sµi Gßn 181 Hµm Nghi QuËn 1

571 0302829749 Cty TNHH TM DV & xd Ph¬ng Th¶o 109/2 NguyÔn BØnh Khiªm QuËn 1
NguyÔn ThÞ Minh
572 0305140107 Cty TNHH ThÕ Cêng L7, sè 41 Khai QuËn 1
573 0305426000 Cty TNHH TM SX Toµn ViÖt 123 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn T©n B×nh

574 0307216217 Cty CP XuÊt NhËp KhÈu Sao BiÓn 33 duong so 3 C X¸ §« Thµnh QuËn 3

575 0301671386 Cty CP In vµ bao b× Mü Ch©u 18 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

576 0305462859 Cty TNHH Th¬ng m¹i Quèc tÕ Mi Sa 5 NguyÔn Gia ThiÒu QuËn 3

l« Va.06b-07a, khu chÕ xuÊt


577 0312734479 Cty TNHH Tech--Link Silicones ViÖt Nam T©n ThuËn §êng Sè 15 QuËn 7
HuyÖn B×nh
578 0310475532 Cty TNHH ThÐp Thiªn Phíc 10/18A Quèc Lé 1a Ch¸nh

579 0301516567 Cty TNHH TM Vinh Phó 173 NguyÔn Tr·i QuËn 5
Cty TNHH VËn T¶i XuÊt NhËp KhÈu Anh
580 0313244170 Dòng MiÒn Nam

581 0304132047 Cty CP Ph¸t hµnh s¸ch TP.HCM Fahasa 60-62 Lª Lîi QuËn 1

582 0306035070 Cty CP §iÖn M¸y Kü ThuËt 24 TrÇn N¶o QuËn 2


Sè 2 Khu phè Trung, TX
583 0305814927 Cty Cæ PhÇn « T« Giang Hoµi ThuËn An, B×nh D¬ng

Cty TNHH Tin Häc & th¬ng m¹i Hång


584 0300873950 C¬ 4 Nam Quèc Cang QuËn 1

Cty TNHH Mega Lifesciences (ViÖt


585 0302125855 Nam) 364 (Toµ nhµ Etown 1, lÇu 6) Céng Hßa QuËn T©n B×nh
586 0312268034 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Onion K35 Mü Hßa 4 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

587 0312401215 Cty TNHH XNK Thñy H¶i S¶n TÊn Ph¸t 55 §êng Sè 85 QuËn 7
QuËn B×nh
588 0302595561 Cty TNHH TM Ho¸ ChÊt K Vµ K 618/36A X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh
589 0304929114 Cty TNHH Hoµng Phóc Quèc TÕ 137 NguyÔn Tr·i QuËn 1
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i T©n Liªn
590 0301418986 MInh 236 H¶i Thîng L·n Oâng QuËn 5
L« 51A-52A-53A §êng T©n
591 0302755215 Cty TNHH CCH TOP (VN) ThuËn, KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7

592 0305027542 Cty CP §Çu T MÆt Trêi ViÖt 200/13-15 Gß DÇu QuËn T©n Phó

593 0302066222 Cty CP S¬n ¸ §«ng 1387 BÕn B×nh §«ng QuËn 8
LÇu 3, tßa nhµ Green Star, Sè
594 0311183620 Cty TNHH Getz bros & Co (viÖt nam) 70 Ph¹m Ngäc Th¹ch QuËn 3

595 0303476824 Cty TNHH TM - DV - XNK Kü VÜ 298/73 T©n Hoµ §«ng QuËn B×nh T©n

596 0302677486 Cty TNHH DÖt §«ng Minh ( VN ) KCX t©n ThuËn §êng Sè 18 QuËn 7

597 0312237438 Cty TNHH MTV TM XNK N«ng S¶n Xanh 17-19 Hoµng DiÖu QuËn 4

598 0300883490 Cty TNHH Th¬ng M¹i §¹i Phó D2/1, ®êng 1B §êng Sè 1b QuËn B×nh T©n

599 0303582082 Cty TNHH Trao §æi Hoµn CÇu 13 NguyÔn B¸ TuyÓn QuËn T©n B×nh

600 0304073306 Cty TNHH TMDV TÝn Phó 901 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11
601 0302958737 Cty TNHH Th¸i Kim HuyÒn l« 31, KCN T©n T¹o §êng Sè 1 QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
602 0311772390 Cty TNHH Tyre Pacific(ViÖt Nam) LÇu 9, Centrepoint. Sè 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

603 0303264259 Cty TNHH KT h×nh ¶nh S«ng Mª K«ng 8 Lý Nam §Õ QuËn 11

604 0303891242 Cty TNHH TM S¶n xuÊt DV TÝn ThÞnh 102H NguyÔn Xu©n Kho¸t QuËn T©n Phó

L«BF30-32-34A KCX T©n


605 0300769621 Cty TNHH TF (VN) ThuËn §êng Sè 3 QuËn 7
L« AL 13a-15-17, KCX T©n
606 0300781643 Cty TNHH Lecien (VN ) ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7

607 0305173769 Cty CP Minh H÷u Liªn R1-49K Hng Phíc 4 Bïi B»ng §oµn QuËn 7
608 0301456614 Cty TNHH mét thµnh viªn In TrÇn Phó 71-73-75 Hai Bµ Trng QuËn 1

609 0302588268 Cty TNHH T©n §¹i Minh 126A kp2 §êng Sè 15 QuËn 7
Cty TNHH KInh doanh N«ng s¶n Bunge P2003_lÇu 20 tßa nhµ Centec NguyÔn ThÞ Minh
610 0310881598 ViÖt Nam sè 72_74 Khai QuËn 3

l« B14,Khu B, Côm CNTTCN


611 0305014374 Cty TNHH W.R.Grace ViÖt Nam Xu©n thíi S¬n Quèc Lé 22 HuyÖn Hãc M«n

612 0311208307 Cty TNHH hãa chÊt Hoµn §¹t 232/34 T« HiÖu QuËn T©n Phó
Cty TNHH mét thµnh viªn §Æng Ngäc H
613 0305272537 ng phßng 201, sè 11 bis NguyÔn Gia ThiÒu QuËn 3
614 0313173963 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn An An Gia

Cty TNHH nhùa c¬ khÝ vµ TM nhùa


615 0301347855 ChÊn ThuËn Thµnh 63/2 Lý Chiªu Hoµng QuËn 6

616 0302286281 Cty CP Th¬ng M¹i NguyÔn Kim 63-65-67 TrÇn Hng §¹o QuËn 1
617 0301909712 Cty TNHH TM Kh«i Minh BB5 Trêng S¬n QuËn 10

HuyÖn B×nh
618 0306371001 Cty CP hãa mü phÈm Mü H¶o F1/35 Êp 6 VÜnh Léc Ch¸nh

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Ph©n Phèi Sè 765-766 §êng 8B Khu A,
619 0305282729 Sµi Gßn Co.op Khu ®« thÞ An Phó An Kh¸nh Kh«ng Cã QuËn 2

620 0300791225 Cty TNHH Astro Saigon l« 70-72, KCN Linh Trung Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

Cty Tnhh Th¬ng M¹i DÞch Vô Nam


621 0312645860 Thanh V©n 275/58 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12

622 0303207388 Cty CP N«ng h¶i sóc s¶n Sµi Gßn 89A NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3

623 0301452923 Cty TNHH giÊy vi tÝnh Liªn S¬n 34 NguyÔn BØnh Khiªm QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt
624 0312966053 NhËp KhÈu Ttc 109/10 NguyÔn V¨n Lîng QuËn Gß VÊp
Cty TNHH MTV Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô
625 0305858515 Huúnh Lª 1/6 NguyÔn Du QuËn Gß VÊp

626 0301871794 Cty TNHH TM SX T©n Hïng C¬ 7-9-11-13 §êng 53a QuËn B×nh T©n

627 0310957952 Cty CP H¸n Vinh 79 NguyÔn Thi QuËn 5

Cty TNHH Tin häc ViÔn th«ng NhÊt TiÕn


628 0303781634 Chung Tßa nhµ Rosana, sè 60 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

629 0301679628 Cty TNHH SX TM DV ThÞnh Khang L« 14-16 KCN T©n T¹o §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n
630 0312403269 Cty CP Eurasia Concept 193-203 TrÇn Hng §¹o QuËn 1
L26, TN Vietcombank, Sè 5
631 0310516228 Cty TNHH Pernod Ricard ViÖt Nam C«ng Trêng Mª Linh QuËn 1

632 0302419037 Cty TNHH L.S.PACK L« A2-2, KCN T©y B¾c Cñ Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

633 0305502815 Cty TNHH Kü ThuËt Nam Ph¬ng 281/19/5 Lª V¨n Sü QuËn T©n B×nh

634 0305048535 Cty TNHH Anh Tin 2A4, Chung C 152/11 NguyÔn ThÞ TÇn QuËn 8

635 0303270862 Cty TNHH TM §¾c TiÕn 260/4/49 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn T©n B×nh

L« B56-57/II, ®êng 2E, KCN HuyÖn B×nh


636 0301444432 Cty CP Th¬ng M¹i Vµ Bao B× Sµigßn VÜnh Léc Kh«ng Cã Ch¸nh

637 0301465601 Cty CP TM CÈm LÖ 7 §Æng ThÞ Nhu QuËn 1


Cty TNHH Ph©n Bãn Vµ Hãa ChÊt V¹n HuyÖn B×nh
638 0312110745 TiÕn Ph¸t 32-34-36, KDC Êp 5 Phong Phó §êng Sè 21 Ch¸nh

639 0305645718 Cty TNHH MTV TM XNK Vi Ta 15/6 - 8A Ph¹m V¨n Hai QuËn T©n B×nh
640 0312566351 Cty Cæ PhÇn VËn T¶i BiÓn T©n C¶ng 61 Song Hµnh QuËn 2

641 0301183004 Cty TNHH TM SX Ph¸t Thµnh 41 §éi Cung QuËn 11

642 0300840313 DNTN SX vµ TMDV Th¸i Lª 34 §Æng Thóc VÞnh HuyÖn Hãc M«n

QuËn Phó
643 0301617004 Cty CP SX Th¬ng M¹i Liªn Ph¸t 57 §µo Duy Anh NhuËn

644 0302884193 DNTN §øc Lan 149 Vâ V¨n TÇn QuËn 3


645 0306329673 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn H¹t §iÒu ViÖt 10 NguyÔn Tö Nghiªm QuËn 2

646 0300381966 Cty CP nhùa ViÖt Nam 300B NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4
Cty Cæ PhÇn VËn T¶i Vµ Th¬ng M¹i
647 0302345459 Quèc TÕ 140A Nam Kú Khëi NghÜa QuËn 1

648 0300478044 Cty TNHH MTV Xe kh¸ch Saigon 1 Ph¹m Hång Th¸i QuËn T©n B×nh

649 0301367072 Cty CP TM C¬ khÝ T©n Thanh Khu phè 4 Trêng S¬n QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Nhùa XuÊt NhËp KhÈu Gia
650 0312510239 HiÖp 36 §êng Sè 20 QuËn 6

651 0302887236 Cty TNHH S¬n Liªn Hîp Tßa nhµ Thiªn S¬n, lÇu 5, sè 5 NguyÔn Gia ThiÒu QuËn 3

652 0302481719 Cty TNHH Th¸i S¬n 91 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn 1
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô Êp 3, HuyÖn Phó Gi¸o,
653 0302593370 ThiÖn Hng B×nh D¬ng

654 0302082753 Cty TNHH Trung Huy 26 Phan Huy Chó QuËn 5

C«ng Chóa Ngäc


655 0311383669 Cty TNHH TM h¬ng liÖu D¬ng Hång 127 H©n QuËn 11

656 0301921780 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kim §øc L« 15, KCN T©n T¹o §êng Sè 4 QuËn B×nh T©n

Cty TNHH UACJ Foundry & forging ViÖt Sè L« sè Q.01-03-05~13,KCX


657 0304173533 nam T©n ThuËn §êng Sè 16 QuËn 7

658 0301692964 Cty TNHH SX TM ThÐp ViÖt Thµnh 623-625 NguyÔn Tr·i QuËn 5
659 0302297942 Cty TNHH th¬ng m¹i & dÞch vô ViÔn §¹t 27 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
QuËn B×nh
660 0308074325 Cty TNHH SX TM ThÐp Nguyªn Kha 620 Bïi §×nh Tuý Th¹nh

661 0304465014 Cty TNHH Hîp NhÊt N«ng 97/23A Hng Phó QuËn 8

662 0305336678 Cty TNHH MTV TM §øc Quang 92/14 Mai Xu©n Thëng QuËn 6
41/9 C/X ViÖn Kinh TÕ KP.04 §
663 0309982182 Cty TNHH Th¬ng M¹i Song Nhi êng Sè 9 P.B×nh An Kh«ng Cã QuËn 2
Cty TNHH C«ng nghiÖp bao b× HuyÖn B×nh
664 0302424421 Visingpack L« C10/I ®êng 2f Kh«ng Cã Ch¸nh

665 0301445891 Cty CP §Çu T Phíc Long 18 T¨ng Nh¬n Phó QuËn 9

666 0303015573 Cty TNHH Ho¸ n«ng Hîp TrÝ L« B14, KCN HiÖp phíc §êng sè 8 HuyÖn Nhµ BÌ
QuËn B×nh
667 0304906540 Cty TNHH Gç Ph¬ng §«ng 346/9 B×nh Lîi Th¹nh

668 0307055111 Cty TNHH TM B×nh Ph¸t §¹t sè 90, TiÓu khu 1 §êng Sè 28 QuËn B×nh T©n

669 0301323999 DNTN TM DV M·n Thµnh 100J-100K-100I Hïng V¬ng QuËn 5

QuËn Phó
670 0302673379 Cty TNHH TM Th¸i Hµ 22 Hoa Cóc NhuËn

671 0302273109 Cty TNHH t vÊn DP Cao èc Mª Linh Point, sè 2 Ng« §øc KÕ QuËn 1

672 0304464998 Cty TNHH D©y Sîi Rång ¸ Ch©u L« 9C, KCN T©n T¹o §êng Sè 8 QuËn B×nh T©n
673 0312167082 Cty CP Ph©n Phèi ThiÕt BÞ §iÖn KTG 14B Kú §ång QuËn 3

674 0303106573 Cty TNHH Nam §an 159 Bµ Hom QuËn 6

675 0312929598 Cty Tnhh §Çu T & TiÕp VËn Hµ T©n 76 TrÇn §×nh Xu QuËn 1
L« 56, Khu C«ng nghiÖp T©n
676 0304238205 Cty TNHH ThÐp B×nh Minh T¹o, §êng sè 2 QuËn B×nh T©n

677 0301909543 Cty TNHH Viªn Thµnh 123 Lª Lîi QuËn 1

678 0301638942 Cty TNHH Vßng Bi Phó Long 838-840 NguyÔn ChÝ Thanh QuËn 11

679 0300993214 Cty TNHH Th¬ng m¹i Nguyªn Hµ 3/4 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1
QuËn Phó
680 0305756778 Cty TNHH MTV Mayekawa VN LÇu 3 cao èc tuæi trÎ, 60A Hoµng V¨n Thô NhuËn
Khu D©n C Trung HuyÖn B×nh
681 0312437821 Cty TNHH Thó y ®¹i d¬ng tr¾ng 30 ®êng 10A S¬n Ch¸nh
Cty TNHH C«ng NghÖ Sinh Häc Dîc
682 0301340063 Nanogen L«I-5C, Khu C«ng NghÖ Cao Kh«ng Cã QuËn 9

683 0304958274 Cty TNHH TM ho¸ c«ng nghÖ toµn cÇu 633 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

684 0304075529 Cty CP C«ng nghiÖp VÜnh Têng L« C23a, KCN HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

685 0305128572 Cty TNHH Cao Hïng 908 NguyÔn ChÝ Thanh QuËn 11

686 0307855848 Cty TNHH Shinsei Nitto ViÖt Nam L«III 4-5, KCN T©n B×nh §êng Sè 10 QuËn T©n Phó
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn XuÊt NhËp L5, TN Etown 2, sè 364 Céng
687 0313449996 KhÈu Thanh Ph¸t Hßa QuËn T©n B×nh
Cty TNHH MTV Dîc PhÈm Vµ Sinh häc Y
688 0300533351 TÕ 31 Ng« Thêi NhiÖm QuËn
QuËn 3B×nh
689 0312193879 Cty TNHH Linh Kh¸nh Ngäc 643/63 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

690 0301438580 Cty TNHH TM Thanh Kim Long 51


TldÇng 12, tßa nhµ Kumho §oµn Nh Hµi QuËn 4
Asiana Plaza Saigon, Sè 39 Lª
691 0302017440 Cty CP Hµng Tiªu Dïng Ma San DuÈn Lª DuÉn QuËn 1
A212 tßa nhµ The Manor,
Mü §×nh X· MÔ Tr×, HuyÖn
692 0302149630 Cty TNHH JGC ViÖt Nam Tõ Liªm, Hµ Néi
HuyÖn B×nh
693 0308779300 Cty TNHH Cöa Sæ ViÖt Ch©u ¸ A7/40 Êp 1 Ch¸nh

694 0301346139 Cty TNHH Nguyªn X¬ng 159 - 161 D¬ng Tö Giang QuËn 5

695 0303266714 Cty TNHH Inox ViÖt Na 131/6/1/44, kp7 T©y L©n QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
696 0309469439 Cty TNHH Kone ViÖt Nam Toµ nhµ center point, sè 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

697 0302364571 Cty CP ThiÕt bÞ Hµng H¶i 22-24-26 M¹c ThÞ Bëi QuËn 1
L« AN 32b-34-36a, KCX T©n
698 0300667098 Cty TNHH SHOWA ( VN ) ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7

699 0302940176 Cty TNHH ThiÕt bÞ Y tÕ Y NhËt 20 ®êng C22 Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh

700 0305309836 Cty CP CTCBIO ViÖt Nam L« I5 - 3A Khu C«ng NghÖ Cao Kh«ng Cã QuËn 9

701 0302809598 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu C¸t Têng TÇng 4, 7A/80 Thµnh Th¸i QuËn 10
702 0305716969 Cty CP VISCOM 59 TrÇn TuÊn Kh¶i QuËn 5
Cty TNHH ThiÕt BÞ L¹nh Vµ C¸ch NhiÖt
703 0302165110 TST 307/33 NguyÔn V¨n Trçi QuËn T©n B×nh
Cty CP Ph©n Bãn Vµ Ho¸ ChÊt DÇu KhÝ QuËn B×nh
704 0305918852 §«ng Nam Bé 27 §inh Bé LÜnh Th¹nh

705 0303277018 Cty TNHH TM S¶n xuÊt V¹n Sù Lîi 119-121 Song Hµnh QuËn 6

706 0300674641 Cty TNHH Da Latek (ViÖt Nam) L« 36-38-40, KCX Linh Trung §êng B QuËn Thñ §øc

707 0304682763 Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i Th¸i Anh NN4, C x¸ B¾c H¶i B¹ch M· QuËn 10

708 0312326102 Cty TNHH DP Quèc TÕ Kh«i Nguyªn 185 Lª ThÞ B¹ch C¸t QuËn 11
QuËn B×nh
709 0311960348 Cty TNHH DLH (ViÖt Nam) 422-424 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

710 0309564442 Cty TNHH Dîc PhÈm ViÖt Ých Phó EE12 B¹ch M·, C X¸ B¾c H¶i, QuËn 10

711 0301850226 Cty TNHH Th¸i S¬n G.M 2/19 Hµm Nghi QuËn 1

712 0305250300 Cty TNHH TM ¸ Nguyªn 7 ®êng C18 Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh

Cty TNHH MTV TM DV SX Minh C¬ng


713 0305603115 Ph¸t 590 Vâ V¨n KiÖt QuËn 1

714 0302498455 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Hoµng L©m 436A/9 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

715 0300587741 Cty CP VËt t Tæng hîp Thµnh phè 117 Cèng Quúnh QuËn 1

716 0304920055 Cty TNHH Hãa ChÊt Mª K«ng 2025 Quèc Lé 1a QuËn 12
Cty CP s¶n xuÊt & th¬ng m¹i Hßa
717 0301292275 ThÞnh L« 11E ®êng c , KCN T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

718 0300668870 Cty TNHH Mk Seiko (ViÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7
HuyÖn B×nh
719 0301925256 Cty TNHH ALFA (Sµi Gßn) B45, KCN Lª Minh Xu©n §êng Sè 11 Ch¸nh
L2, TN v¨n phßng Thiªn S¬n,
720 0304595045 Cty CP ph©n phèi së trêng Ph¬ng Nam sè 5 NguyÔn Gia ThiÒu QuËn 3
Cty CP TM DÞch Vô Nhùa Bao B× KiÕn LÇu 1, Tßa nhµ Tani - Office, sè
721 0312330620 §øc 475d Lª Träng TÊn QuËn T©n Phó

QuËn Phó
722 0300470246 Cty CP Dîc PhÈm Trung ¦¬ng VIDIPHA 184/2 Lª V¨n Sü NhuËn
L« 4A, ®êng sè 1, KCN T©n
723 0301444792 Cty TNHH TM B¸ch Tïng T¹o QuËn B×nh T©n

724 0300787620 Cty TNHH thùc phÈm Asuzac ®êng sè 10 , KCX t©n thuËn QuËn 7

725 0306557849 Cty TNHH Grundfos ViÖt Nam 15 §êng 9b QuËn 2

726 0305702042 Cty TNHH SX TM NguyÔn Ph¸t 60 §êng Hoa B»ng Kh«ng Cã QuËn T©n Phó

727 0302481194 Cty CP Mai Thµnh 28 M¹c §Ønh Chi QuËn 1

728 0301954810 Cty TNHH NhËt Nam TT8 Tam §¶o QuËn 10

729 0300782968 Cty TNHH Kyoshin ViÖt Nam §êng sè 12- KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
730 0301444263 Cty CP Bét GiÆt Lix Sè 3 §êng Sè 2 QuËn Thñ §øc

731 0301758647 Cty TNHH SX - TM C¸t Th¸i 443/11 Lª V¨n Sü QuËn 3

732 0311020249 Cty TNHH TM DV TrÇn Th¾ng cc12 Trêng S¬n QuËn 10

733 0310598439 Cty CP XNK §¹i C¸t Lîi 22/76 C x¸ L÷ Gia L÷ Gia QuËn 11

Sè 17, L« B, §êng sè 1, KDC


734 0310037930 Cty TNHH XNK Ph¸t triÓn §«ng D¬ng Phó Mü, KP 1 QuËn 7
Cty Cæ PhÇn §Çu T Th¬ng M¹i B«ng Sîi
735 0309984207 ViÖt 10 NguyÔn HuÖ QuËn 1

736 0310498843 Cty CP XuÊt NhËp KhÈu Uyªn Vy 86/58 Phæ Quang QuËn T©n B×nh

L« L1, §êng N5, khu c«ng


737 0312685260 Cty TNHH Sheico ViÖt Nam nghiÖp §«ng Nam Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

738 0302476684 Cty TNHH Bao b× GiÊy Nh«m New toyo KCX linh trung 2 §êng Sè 3 QuËn Thñ §øc

739 0303111100 Cty TNHH TM Vµ XD ViÖt Tinh 53 Lª Trung NghÜa QuËn T©n B×nh

740 0302124280 Cty TNHH SX TM T« Ba 63 NguyÔn V¨n Lîng QuËn Gß VÊp


L« C8/II - C9/II - C9B/II ®êng sè Khu C«ng NghiÖp HuyÖn B×nh
741 0302455074 Cty CP SX-TM Kú Ph¸t 2E VÜnh Léc Ch¸nh

Cty CP §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn ViÔn Th«ng


742 0304405664 MiÒn T©y 737/4 C¸ch M¹nh Th¸ng T¸m QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
743 0312467128 Cty TNHH Th¬ng M¹i Liªn HiÖp Mo Bi 276 NguyÔn Thîng HiÒn NhuËn
744 0301043896 Cty TNHH SX TM DV XNK ThuËn Lîi l« 12, KCN T©n T¹o Trung T©m QuËn B×nh T©n

745 0301755935 Cty CP SX - CN- TM Nguyªn Ph¸t L« 22, KCN T©n T¹o §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n

Cty Cæ PhÇn Ph©n Phèi S¶n PhÈm LÇu 6, tßa nhµ PetroVietNam,
746 0312791043 C«ng NghÖ Cao DÇu KhÝ sè 1-5 Lª DuÈn QuËn 1
TÇng 2 toµ nhµ 50-52 Yªn
Cty cæ phÇn gi¶i ph¸p tin häc Th¨ng B¸i1, phêng Phè HuÕ, QuËn
747 0303039373 long Hai Bµ Trng, Hµ Néi

748 0304834945 Cty TNHH Hµnh Tinh Vµng 30 §êng Sè 2 QuËn B×nh T©n

Cty TNHH Th¬ng m¹i - DÞch vô Quèc 71 S¬ng NugyÖt ¸nh P.BÕn
749 0300974726 ViÖt Thµnh S¬ng NguyÖt Aùnh QuËn 1
10 §êng sè 5, KDC Thµnh ñy,
750 0306043378 Cty TNHH TM-DV Hãa ChÊt Têng Ngäc Khu phè 4, QuËn Thñ §øc
P.1203, lÇu 12, toµ nhµ Sun
751 0311184060 Cty TNHH MTV Marubeni ViÖt Nam Wah, sè 115 NguyÔn HuÖ QuËn 1

752 0312256409 Cty TNHH ThiÕt BÞ Y TÕ Fideco 23/16/2 §êng AP§ 12 Kh«ng Cã QuËn 12

NguyÔn ThÞ Minh


753 0301629955 Cty TNHH Th¬ng M¹i Quang Dòng 72-74 Khai QuËn 3

754 0309467897 Cty TNHH TM Vµ DV Ho¸ ChÊt ViÖt Sè 10 Phæ Quang QuËn T©n B×nh

755 0302995231 Cty TNHH STD vµ S 39/5 lÇu 2 S¬ng NguyÖt Aùnh QuËn 1
Khu C«ng NghiÖp
756 0301483336 Cty CP in vµ bao b× Minh Phóc l« A34/I-A35/I ®êng 2D VÜnh Léc QuËn B×nh T©n
TÇng 2, Sè 181 Nam Kú Khëi
757 0313007476 Cty TNHH Xe M¸y Tc (ViÖt Nam) NghÜa QuËn 3
758 0302224856 Cty CP Hßa B×nh 346-350 §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n

Cty TNHH Honda ViÖt Nam Power


759 0312815590 Products TÇng 01-02, sè 77 Hoµng V¨n Th¸i QuËn 7

760 0301435068 Cty TNHH NÖm Van Thµnh 9 Bïi CÈm Hæ QuËn T©n Phó

761 0300803424 Cty TNHH Thêi trang S.B Sµi Gßn KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7

762 0302213808 Cty TNHH TM S¶n xuÊt V¹n ThÞnh 5 - 7 §êng Huúnh Lan Khanh QuËn T©n B×nh

763 0301415664 Cty CP Nhùa Minh Hïng 103/7 Ao §«i QuËn B×nh T©n

764 0300733992 Cty TNHH quèc tÕ Ho»ng ViÖt L« BF 11-20, KCX T©n ThuËn QuËn 7

tÇng trÖt, tßa nhµ rosana, sè


765 0312481122 Cty CP Overseas Fashions 60 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
766 0301447899 Cty TNHH Th¬ng M¹i Hoa Sen 737/14 C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m QuËn T©n B×nh
Cty TNHH TM DV Trang ThiÕt BÞ Y TÕ QuËn B×nh
767 0301953373 Sµi Gßn AST 529 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh
Cty Cæ PhÇn §Çu T - S¶n XuÊt - Th¬ng Tæ 18, ®êng TrÇn Phó, Êp
768 0301049697 M¹i Kim Phong BÕn Cam §ång Nai

769 0303534963 Cty CP Tara TÇng 3 Cao èc HDTC, sè 36. Bïi ThÞ Xu©n QuËn 1

770 0304123317 Cty TNHH TM Thó y TiÕn Ph¸t 26/56 NguyÔn Minh Hoµng QuËn T©n B×nh

Cty TNHH Konica Minolta Business


771 0311782575 Solutions ViÖt Nam P.3 lÇu 8, Bitexco tower ,sè 2 H¶i TriÒu QuËn 1
772 0303241445 Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i G.B.C.O 20 §êng Sè 14 QuËn 2

773 0309387497 Cty CP Rau Qu¶ ¸ Ch©u 662/1 S V¹n H¹nh QuËn 10

774 0302534128 Cty TNHH C¬ §iÖn APS 66-68 TrÇn V¨n KiÓu QuËn 6

775 0303799310 Cty TNHH TM XNK Hîp Phó 579 Minh Phông QuËn 11

776 0305084741 Cty TNHH TM BÝnh H¹nh 209/14 Lª V¨n Sü QuËn 3


QuËn B×nh
777 0302614895 Cty TNHH TM & DV Tam TrÇn 405/17 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

QuËn B×nh
778 0309945046 Cty TNHH §Çu t Ba Sao 170 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

779 0303958828 Cty TNHH SX Lª Phan Gia 490 Khu phè 2 Quèc Lé 1a QuËn Thñ §øc

780 0312436465 Cty TNHH Globalsteel ViÖt Nam TÇng 2 Capital Tower, Sè 6 NguyÔn Kh¾c ViÖn QuËn 7

781 0302229011 Cty TNHH Sx bao b× Nam ViÖt L« 28, ®êng sè 2 QuËn B×nh T©n

782 0302139992 Cty TNHH ViÖt Th¬ng 45 Hoµng Sa QuËn 1

Bµ HuyÖn Thanh
783 0307933662 Cty TNHH Brother International VN 17 lÇu 5 tßa nhµ minh long Quan QuËn 3
784 0303341143 Cty TNHH dÇu nhít n¾ng ®«ng ph¬ng 90 §êng Sè 6 QuËn Thñ §øc
QuËn Phó
785 0312016132 Cty TNHH Thùc PhÈm Vina Siam 44B Phan XÝch Long NhuËn
786 0303878227 Cty TNHH Thùc PhÈm Ngon Cæ §iÓn 17 §êng Sè 12 QuËn 2
QuËn B×nh
787 0302361556 Cty TNHH TM Vµ DV Giang Hoµng Nam 243/2/34 Chu V¨n An Th¹nh

788 0304028624 Cty TNHH Nha Khoa Th¸i B×nh D¬ng 22-24 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1

789 0304308445 Cty CP Phó Trêng Quèc TÕ 15A1 §êng NguyÔn H÷u Thä HuyÖn Nhµ BÌ
Cty TNHH Dîc PhÈm Trang ThiÕt BÞ Y
790 0302449627 TÕ T.D 429 Vâ V¨n TÇn QuËn 3

791 0304434658 Cty LD RIKEN (ViÖt Nam) L« C/IV §êng Sè 4 QuËn B×nh T©n
NguyÔn ThÞ Minh
792 0309829307 Cty CP Thùc PhÈm Blue Star 424A Khai QuËn 3

793 0302485600 Cty TNHH DID ELECTRONICS VIETNAM l« 47B, KCX Linh Trung 2 Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

794 0301439464 Cty CP kü thuËt Toµn Th¾ng 11B NguyÔn BØnh Khiªm QuËn 1

795 0302449842 Cty TNHH ¾c quy Thµnh C«ng 166-168 Hång Bµng QuËn 5

796 0305468441 Cty TNHH TM YÕn Mü 231A/ 29 D¬ng B¸ Tr¹c QuËn 8

Cty TNHH SX -TM- DV B¸ch hãa XNK Gia L« sè 20-22 T©n T¹o - KCN
797 0302840781 §« T©n T¹o T©n T¹o QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu
798 0312816266 Thiªn Tinh 3/1 §ç Thõa Lu«ng QuËn T©n Phó

799 0310759767 Cty CP ThÐp NguyÔn TrÇn 46/6 Quèc Lé 1a QuËn 12

800 0301992407 Cty TNHH B¶o Duy 1 Lý Tù Träng QuËn 1


1/5E ®êng NguyÔn ThÞ Sãc,
Cty TNHH XNK N«ng S¶n Thùc PhÈm Êp Hng L©n, X· Bµ §iÓm,
801 0312794929 Vina Hå Thiªn Nga HuyÖn Hãc M«n NguyÔn ThÞ Sãc HuyÖn Hãc M«n

802 0302737671 Cty TNHH LD Stada - VN K63/1 Êp Mü Hßa 2 NguyÔn ThÞ Sãc HuyÖn Hãc M«n

803 0309998834 Cty TNHH Lèp Xe Goodyear ViÖt Nam 1, KP 5 §êng Sè 8 QuËn 2
Cty CP ThiÕt BÞ VËt T KHKT Vµ DL
804 0303310191 Trung S¬n T.S.S.E 156/5 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô HiÖp


805 0312660925 Mobile 1579 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

QuËn B×nh
806 0309916119 Cty TNHH Mai Vi Na 62 C x¸ Chu V¨n An §êng Sè 3 Th¹nh
Khu B2-5, KCN T©y B¾c Cñ
807 0302960687 Cty TNHH S¬n K.O.V.A Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

808 0301458160 Cty CP XNK SX Gia c«ng vµ Bao b× 12 Vâ V¨n KiÖt QuËn 1

L« A9 Khu A Khu c«ng nghiÖp


809 0309924984 Cty CP C¶ng T©n C¶ng HiÖp Phíc HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

Cty TNHH ALNABOODAH Quèc tÕ ViÖt


810 0312080120 Nam 800, tßa nhµ Thiªn s¬n Plaza, NguyÔn V¨n Linh QuËn 7

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn TM Vµ DV


811 0303779138 Sãng Nh¹c 235 NguyÔn V¨n Cõ QuËn 1

Cty TNHH MTV VËt LiÖu X©y Dùng


812 0301173158 §«ng D¬ng 268 Lý Thêng KiÖt QuËn 10
813 0301173454 Cty CP TIE 52 Thµnh Th¸i QuËn 10

814 0312361844 Cty TNHH Ph¸t Nam TiÕn 117A NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4

815 0311219771 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Xu©n B¸ch A 11 §êng Sè 13 QuËn Thñ §øc

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Song Quèc


816 0312450886 Anh 197/12 Thèng NhÊt QuËn Gß VÊp

817 0301458315 Cty TNHH TM Ph¬ng Nga 629/1 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 10

QuËn Phó
818 0311822267 Cty TNHH Juki Machinery ViÖt Nam 153 Hoa Lan NhuËn

819 0304239914 Cty TNHH Kü THUËT §¹T B163, KP 3 NguyÔn V¨n Qu¸ QuËn 12
KCN T©y B¾c Cñ Chi Êp C©y
820 0302901882 Cty TNHH Mét thµnh viªn Kido Sép Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

821 0303286862 Cty TNHH Ho¸ ChÊt Oxy 57 Phï §æng Thiªn V¬ng QuËn 5

L« B3-3, §êng N2 KCN t©y


822 0302521464 Cty TNHH SHINHI Viet Nam B¾c Cñ Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

823 0301949881 Cty TNHH §iÖn Tö ViÔn Th«ng H¶i §¨ng 666/64/30 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

824 0301366946 Cty TNHH TM vµ DV Kim ThÞnh 200 §êng Sè 48 QuËn 4


QuËn B×nh
825 0304472276 Cty CP ®Çu t x©y dùng Uy Nam TÊng 5-6 sè 236/6 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

826 0304777207 Cty CP TM XNK Gia Phó Cêng 131/16 NguyÔn C÷u §µm QuËn T©n Phó

Cty TNHH NNghiÖp Vµ CNghÖ CNu«i


827 0305470874 Nguyªn X¬ng 259/20A L·nh Binh Th¨ng QuËn 11
Cty TNHH TMSX d©y vµ c¸p ®iÖn §¹i HuyÖn B×nh
828 0301925087 Long D17/26 Êp 4 Kh«ng Cã Ch¸nh

Phßng G3, tßa nhµ Victoria QuËn Phó


829 0303403181 Cty TNHH TM & DV Song NguyÔn L©m Court, 29 Huúnh V¨n B¸nh NhuËn
QuËn Phó
830 0302361203 Cty TNHH Th¬ng M¹i Minh An 74/13/14 Tr¬ng Quèc Dung NhuËn

831 0301223867 Cty CP TM-DV Thanh Long 42-44 T¹ Uyªn QuËn 5

832 0302831681 Cty TNHH c¬ khÝ Hoµng Hµ 90/8 Phan V¨n Hín QuËn 12

QuËn Phó
833 0312910357 Cty Tnhh Th¬ng M¹i Quèc TÕ Minh Hoa Sè 2 Hoa Phîng NhuËn

QuËn B×nh
834 0303497824 Cty CP ViÖt Can 205A NguyÔn XÝ Th¹nh

HuyÖn B×nh
835 0312063936 Cty TNHH TM XNK Nguån Sèng ViÖt 237 KDC Trung S¬n §êng 9a Ch¸nh
QuËn Phó
836 0312510969 Cty TNHH Lu TrÇn 145/41 NguyÔn §×nh ChÝnh NhuËn
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô
837 0312563329 Nam Kh¶i Phó 130 Hµ §Æc QuËn 12

838 0303565753 Cty TNHH Hoa Sen ViÖt 294-296 Hai Bµ Trng QuËn 1
NguyÔn ThÞ Minh
839 0301555372 Cty TNHH TM Tho¹i Anh 131E Khai QuËn 1
Cty TNHH BÊt §éng S¶n S¶n XuÊt DÞch L« sè 12 §êng T©n t¹o, Khu
840 0312094652 Vô Hng Long Ph¸t c«ng nghiÖp T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
§êng Bê Bao T©n
841 0308908549 Cty TNHH Trëng Thanh 39/2 Th¾ng QuËn T©n Phó

842 0302628175 Cty TNHH Kü ThuËt C«ng NghiÖp §en Ta 64/22 Phæ Quang QuËn T©n B×nh

843 0309741395 Cty TNHH Cummins DKSH (ViÖt Nam) lÇu 1. ETown 2, 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

844 0304926988 Cty TNHH Trung kiªn Hµ Nam 416/16A Ph¹m V¨n B¹ch QuËn T©n B×nh

845 0310093646 DNTN TM SX XNK V¹n Phíc Thµnh 60 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
846 0313088059 Cty TNHH Kü ThuËt Icool 50 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7
Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Dinh Dìng TÇng 16, Tßa nhµ Gemadept,
847 0311197045 Hoµng Sa Sè 6 Lª Th¸nh T«n Lª Th¸nh T«n QuËn 1
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i - 2/7 khu phè Trung, TX
848 0306454138 DÞch Vô Ch¨n Nu«i Ji Ly Phó Kh¶i ThuËn An, B×nh D¬ng
Cty Shih Fa Rubber Industrues (VN) co.,
849 0300810735 ltd 52, Êp bµu tr¨m, ®êng 536, Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

LÇu 27, Vietcombank Tower, sè


850 0309672832 Cty TNHH Mü PhÈm Shiseido ViÖt Nam 5, C«ng trêng Mª Linh QuËn 1
Cty TNHH M¸y Mãc ThiÕt BÞ Ngµnh In
851 0309268651 Nam Long 338/37 Tho¹i Ngäc HÇu QuËn T©n Phó

852 0300715496 Cty TNHH MTV ThiÕt BÞ MªK«ng 117-119 Pasteur QuËn 3
QuËn Phó
853 0303351374 Cty TNHH xóc tiÕn y khoa Nh Quang 20/252 ThÝch Qu¶ng §øc NhuËn

TÇng TrÖt, TTTM Thiªn S¬n,


854 0309843534 Cty TNHH Yamazen ViÖt Nam 800 NguyÔn V¨n Linh QuËn 7
Cty TNHH XuÊt nhËp khÈu trang thiÕt Phßng 1 - LÇu 6 - Tßa nhµ D-
855 0304918401 bÞ y tÕ T©m Thu House, sè 39 NguyÔn ThÞ DiÖu QuËn 3

856 0305485239 Cty TNHH xuÊt nhËp khÈu gç ViÖt Mü 59/1A Êp TiÒn L©n HuyÖn Hãc M«n

857 0302873434 Cty TNHH Phong ViÖt 7-9 KDC t©n quy ®«ng QuËn 7

858 0304757232 Cty CP TM DV S¶n XuÊt ViÖt Th¬ng 386 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3

859 0302318825 Cty TNHH GiÊy vµ bao b× §ång TiÕn 5/3 NguyÔn V¨n Qu¸ NguyÔn V¨n Qu¸ QuËn 12

860 0309986187 Cty TNHH MTV TM DV XNK Hîp TiÕn 474 Hång Bµng QuËn 11

861 0303083478 Cty TNHH TM-viÔn th«ng ViÖt Hång Hµ 4531-4535 kp4 NguyÔn Cöu Phó QuËn B×nh T©n

862 0304642739 Cty TNHH §iÖn Tö §iÖn L¹nh B×nh Minh 32 §êng 76 QuËn 6

Cty TNHH C«ng nghiÖp TOWA (ViÖt Khu A, L« L 20b-22-24a KCX


863 0300716267 Nam) T©n ThuËn §êng Sè 10 QuËn 7
864 0300770592 Cty TNHH Daiwa Plastics (VN) L« BI KCX T©n ThuËn §êng Sè 6 QuËn 7

865 0312233458 Cty TNHH MTV Sanofi ViÖt Nam Sè 10 Hµm Nghi QuËn 1

L« B1 - 10, KCN T©y B¾c Cñ


866 0310976553 Cty TNHH US PHARMA USA Chi §êng D2 HuyÖn Cñ Chi

867 0301910820 DNTN §ång T©m 2/5 NguyÔn V¨n Qïy QuËn 7

868 0304878678 Cty TNHH Quèc TÕ Hu©n B»ng 125/208 L¬ng ThÕ Vinh QuËn T©n Phó

QuËn B×nh
869 0312297250 Cty TNHH TV Pro 50/39/2 §inh Tiªn Hoµng Th¹nh

870 0305987140 Cty CP T©n TrÝ §¹t 116 Lª B×nh Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh

871 0304238734 Cty TNHH TM DV Niªn Thµnh 79 Hµn H¶i Nguyªn QuËn 11

QuËn B×nh
872 0304597885 Cty TNHH TM V¨n LÜnh 178/39 30 Th¸ng 4 Th¹nh

Tßa nhµ Vincom, phßng


873 0312135210 Cty TNHH Evonik ViÖt Nam 17010-11, lÇu 17, sè 72 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

874 0301703373 Cty TNHH ADV SS10 - SS11 Hång LÜnh QuËn 10
875 0310613253 Cty CP Dinh Dìng Sµi Gßn 2311/3A, KP5 Quèc Lé 1a QuËn 12

QuËn B×nh
876 0304843763 Cty TNHH TM Ho¸ ChÊt Hång Phong 31/40A Ung V¨n Khiªm Th¹nh

877 0304528578 Cty TNHH TM Dîc PhÈm §an Thanh sè 4 l« L KDC Phó M\ü §êng Sè 4 QuËn 7
QuËn B×nh
878 0309964546 Cty TNHH Giao nhËn Léc Hµ 413 Lª Quang §Þnh Th¹nh

879 0312741772 Cty TNHH §Çu T Ph¸t TriÓn HiÒn Ph¸t R31 BÕn V©n §ån QuËn 4
880 0312602345 Cty Cæ PhÇn Bgp Pharma 32/37 ¤ng Ých Khiªm QuËn 11

QuËn Phó
881 0301448733 Cty CP Tin Häc L¹c ViÖt 23 NguyÔn ThÞ Huúnh NhuËn
Cty TNHH thêi trang vµ mü phÈm ch©u TÇng 5, TN Sµi Gßn Royal, sè
882 0310619248 mü 91 Pasteur QuËn 1

883 0301453892 Cty TNHH dÖt Kim §«ng Quang 544 NguyÔn Anh Thñ QuËn 12
884 0303678411 Cty TNHH C«ng NghÖ TiÒm N¨ng 133-135 Mü Hµo QuËn 7
885 0311999063 Cty TNHH XNK TM Dîc phÈm NMN 710-712 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh
Cty TNHH S¶n xuÊt - Th¬ng M¹i Hng
886 0301451366 ThÞnh 5B Kú §ång QuËn 3
Cty TNHH TM DV S¶n xuÊt vµ XNK
887 0303054269 Doanh Dao 559-561 Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh
3D4, Khu biÖt thù Th¹nh
888 0302547430 Cty TNHH Th¬ng M¹i & Kü ThuËt V.M.S Xu©n, Khu phè 1 QuËn 12

L« A 60/I- A 61/II KCN VÜnh


889 0300784080 Cty Hép s¾t Tovecan Léc §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n
890 0301284059 Cty TNHH SX vµ TM ViÖt §øc 297 TrÇn B×nh Träng QuËn 5

891 0300757288 Cty TNHH §¹i T©n Khu A, KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7

892 0301164065 Cty CP TM DÞch vô BÕn Thµnh 02-04 Lu V¨n Lang QuËn 1

P606 Khu B TN Indochina Park


893 0310383578 Cty CP TEKCOM Tower _4 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

894 0300635522 Cty CP SX vµ XNK L©m s¶n Sµi Gßn 64 Tr¬ng §Þnh QuËn 3

895 0302012837 Cty TNHH Charm Ming (ViÖt Nam) L« 49-51 KCX Linh Trung 1 §êng B QuËn Thñ §øc

896 0302173111 Cty TNHH SX TM Lùc X¬ng 351 S V¹n H¹nh QuËn 10

Cty TNHH SX TM DV Nhùa T©n HiÖp H


897 0301074781 ng 909 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

L« B2, B4 §êng §4 KCN §«ng


898 0311702410 Cty TNHH bao b× Alpla (ViÖt Nam) Nam Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

899 0301479611 Cty TNHH kim Bµ Na 216A24 NguyÔn V¨n Hëng QuËn 2

900 0311835410 Cty TNHH 2A 36 Ng« BÖ QuËn T©n B×nh

Cty CP Giao nhËn Kho vËn Ngo¹i th¬ng


901 0300648264 ViÖt Nam 406 NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4
QuËn B×nh
902 0301225328 Cty CP B«ng ViÖt Nam l« I 15-17 §êng D2 Th¹nh
903 0313018132 Cty TNHH Thñy H¶i S¶n HuyÒn Trang Sè 68 NguyÔn HuÖ QuËn 1
904 0302848406 Cty TNHH §«ng Nam Ph¸t 1160 Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n

106 NguyÔn V¨n Trçi, LÇu 9, QuËn Phó


905 0302622381 Cty TNHH DÞch vô Trane ViÖt Nam Tßa nhµ VP Centre Point NguyÔn V¨n Træi NhuËn
15-16L« N, Khu 6Ha, V¨n QuËn B×nh
906 0301657800 Cty CP TM Kü ThuËt DV TÊn §øc Th¸nh B¾c §êng D2 Th¹nh
L« II-7, Nhãm C«ng nghiÖp II,
907 0302187883 Cty CP KYVY Khu C«ng nghiÖp T©n B×nh Kh«ng Cã QuËn T©n Phó

908 0303243192 Cty TNHH SX VµTM ThiÖu Trinh 1/27 KP17 Lª V¨n Quíi QuËn B×nh T©n

909 0310760498 Cty TNHH MTV TM Gold 88/2/24 Phan Sµo Nam QuËn T©n B×nh

910 0305596612 Cty TNHH C¬ Héi Vµ Th¸ch Thøc 60/26 Yªn ThÕ QuËn T©n B×nh

911 0301441287 Cty TNHH TM & SX §¹i Th¾ng Lîi L« sè 8 §êng Sè 4 QuËn B×nh T©n

QuËn Phó
912 0302747006 Cty TNHH TM & SX T©n Hãa 294-296 Trêng Sa NhuËn
Cty TNHH ThiÕt KÕ T¹o MÉu In Ên Bao
913 0302888783 B× T©n §øc H¶i 50A ®êng TA17A Kp1 Kh«ng Cã QuËn 12

914 0302958568 Cty TNHH Hng §¹i Sanh 54 §êng Sè 24 QuËn 6


HuyÖn B×nh
915 0302079207 Cty TNHH SX thøc ¨n ch¨n nu«i §¹i Hng C10/29B Êp 3 Quèc Lé 1a Ch¸nh
916 0309471068 Cty TNHH LTP ViÖt Nam 286 Phan V¨n Hín QuËn 12

917 0302163811 Cty TNHH KhuyÕn N«ng S 1A, C x¸ B¾c H¶i Ba V× QuËn 10
918 0303679140 Cty TNHH TM-DV N«ng S¶n ViÖt 91 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1

919 0304216307 Cty CP T VÊn C«ng NghÖ Nhµ BÌ 139 TrÇn Träng Cung QuËn 7
QuËn B×nh
920 0310448024 Cty CP VËn T¶i Liªn HiÖp Huy Hoµng 135/17/65 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

921 0301911285 Cty CP M¸y C«ng Cô vµ ThiÕt BÞ TAT 79-81 Xa Lé Hµ Néi QuËn 2

Cty TNHH s¶n phÈm GiÊy nh«m Toyo L« B4, ®êng A, KCN B×nh
922 0300736665 ( ViÖt ) CHiÓu Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

923 0309411598 Cty TNHH Kim Phó Tµi 16 §êng 33b QuËn B×nh T©n

924 0302644794 Cty TNHH TM UCC 10/3 Phan §×nh Giãt QuËn T©n B×nh
Cty CP Kü ThuËt Hµng H¶i Vµ DÇu KhÝ
925 0304575715 ViÔn §«ng 17 ®êng néi khu Hng Gia I QuËn 7

QuËn B×nh
926 0304133717 Cty TNHH SX TM Hoµng Minh Thanh 190 B¹ch §»ng Th¹nh

927 0304016040 Cty CP B×nh Phó 22 §êng sè 19 §êng Sè 19 QuËn Thñ §øc

928 0300908346 Cty CP Thang M¸y Thiªn Nam 1/8C Hoµng ViÖt QuËn T©n B×nh

929 0304978344 Cty CP TM TrÇn Duy 50 CÇu XÐo QuËn T©n Phó
L« II-2B, Nhãm CNII, KCN T©n
930 0303957302 Cty CP thiÕt bÞ nhµ bÕp VINA B×nh §êng Sè 1 QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
931 0301448204 Cty CP TM ViÖt H¬ng 11A NguyÔn Huy Tëng Th¹nh

932 0305536500 Cty CP TËp §oµn M¾t KÝnh ¸nh R¹ng 2A NguyÔn S¬n Hµ QuËn 3
Phßng 902, TÇng 9, Tßa Nhµ
Gemadept, 2Bis-4-6 Lª Th¸nh
933 0313082089 Cty TNHH Cj International Asia Agrivina T«n, QuËn 1 QuËn 1

934 0301414491 Cty TNHH TM T©n Hoµng Gia 10/14 Xu©n DiÖu QuËn T©n B×nh
Phßng 1104, LÇu 11, Saigon
935 0312596860 Cty TNHH Yaskawa Electric ViÖt Nam Tower, 29 Lª DuÉn QuËn 1

Cty TNHH Th¬ng M¹i Kü ThuËt DiÖp


936 0303899837 Kh¸nh 421/11 S V¹n H¹nh QuËn 10

937 0303445745 Cty CP trang thiÕt bÞ y tÕ Cæng Vµng TÇng 6, 374 Vâ V¨n TÇn QuËn 3

QuËn B×nh
938 0301394534 Cty TNHH TM DV Nam Hµ 12A13 Mª Linh Th¹nh

939 0311083922 Cty TNHH Thùc PhÈm Lª Gia 90/14/18 TrÇn V¨n ¥n QuËn T©n Phó

940 0304189477 Cty TNHH SCG Trading ViÖt Nam 117-119 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3

941 0304807349 Cty TNHH Ch©u §¹i D¬ng 87 Ph¹m Phó Thø QuËn T©n B×nh

942 0302531455 Cty TNHH Hång ¢n 709 Khu C Hång Bµng QuËn 6

943 0302454088 Cty TNHH Thuèc Thó Y Hoµng Kim 394/15/6


76-78 §êng 9A, Khu d©n c Hµ Huy Gi¸p QuËn 12
Trung S¬n, HuyÖn B×nh HuyÖn B×nh
944 0301046209 Cty Cæ PhÇn Ph©n Phèi TÊn Khoa Ch¸nh Ch¸nh

945 0304918289 Cty TNHH VÜnh Minh Hng 110/43/8 Bµ Hom QuËn 6
QuËn B×nh
946 0301856443 Cty TNHH TM-DV §ång H÷u 12C7 Ng« TÊt Tè Th¹nh

L« III - 13, nhãm CN III, ®êng


947 0301714946 Cty CP Bao b× Sµi Gßn 13 Khu Cn T©n B×nh QuËn T©n Phó

1604/3C-F5 ®êng An phó


948 0312832596 Cty Tnhh Th¬ng M¹i Pafc ®«ng 03 QuËn 12
Tæng Cty Ba Son - Cty TNHH Mét
949 0300523272 Thµnh Viªn 02 T«n §øc Th¾ng, QuËn 1 QuËn 1
G01-01A TN Vista Tower, sè
950 0305455026 Cty TNHH ¤ Tè ThÕ Giíi 628C Xa Lé Hµ Néi QuËn 2
QuËn B×nh
951 0305564032 Cty TNHH Gi¶i Ph¸p Khoa Häc Quèc TÕ 135/25 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

952 0310304128 Cty TNHH MTV S¶n xuÊt TM Hïng Long 154/26 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3

953 0303186191 Cty TNHH TM Ngäc Kim Ch©u 172 Phã C¬ §iÒu QuËn 11
L« III-24, ®êng 19/5A, KCN
954 0301435660 Cty TNHH Bao B× TÊn Thµnh T©n B×nh §êng 19/5 A QuËn T©n Phó

Cty TNHH V¨n phßng phÈm Tombow


955 0300787596 ViÖt Nam khu A , l« N58 §êng Sè 15 QuËn 7

Cty TNHH MTV TM DV XNK §«ng Hng


956 0311834199 ThÞnh 603A Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

957 0302299594 Cty TNHH SX Vµ TM Minh NhËt 281 Hµn H¶i Nguyªn QuËn 11

Cty TNHH MTV Th¬ng M¹i XuÊt NhËp HuyÖn B×nh


958 0312617768 KhÈu Bèn Mïa BC6 , Khu D©n C 13B, §êng Sè 3b Ch¸nh
959 0305765282 Cty CP T©n Phó Sµi Gßn 314 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó
L« III-12 KCN T©n B×nh, nhãm
960 0302203479 Cty TNHH MTV bao b× Minh viÖt CN 3 Kh«ng Cã QuËn T©n Phó

961 0301473828 Cty TNHH SX TM Minh Hng Long 241 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

962 0309891224 Cty TNHH trang thiÖt bÞ y tÕ quèc tÕ 170 TrÇn B×nh Träng QuËn 5
NguyÔn ThÞ Minh
963 0311852053 Cty TNHH United Family Food ViÖt Nam TÇng6, 90A Khai QuËn 3

964 0305261824 Cty CP quèc tÕ An Léc Ph¸t L - 34/38 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp
QuËn B×nh
965 0309586171 Cty TNHH TiÕp VËn T©n Quèc 135/37/74 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

Cty Tnhh Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt NhËp


966 0312696294 KhÈu T&m 64 §êng sè 9, Khu phè 5 QuËn Thñ §øc

967 0304183637 Cty TNHH TM-DV NguyÔn Huy Hoµng 398 Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh

QuËn B×nh
968 0304119335 Cty CP Hãa ChÊt Rång ViÖt G1 Tßa Nhµ 26 §inh Bé LÜnh Th¹nh

QuËn B×nh
969 0304207013 Cty TNHH Ho¸ ChÊt §¨ng Hng LÇu 2 Tßa Nhµ 106/10 Phan V¨n TrÞ Th¹nh

QuËn Phó
970 0308613538 Cty TNHH MTV C«ng NghÖ Phó Léc 4A §Æng V¨n Ng÷ NhuËn

971 0302249917 Cty TNHH XD Vµ SX Hng Léc Ph¸t 10 Hïng V¬ng QuËn 5
972 0301435928 Cty TNHH XNK Bao B× Hång Hµ 205BC BÕn V©n §ån QuËn 4

973 0310066145 Cty TNHH B¶o Lîi Ph¸t 6A An D¬ng V¬ng QuËn 8

QuËn B×nh
974 0301693608 Cty CP s¶n xuÊt T©n ViÖt Xu©n 36/54 §êng D2 §êng D2 Th¹nh
975 0303930149 Cty TNHH DV C¸t NhËt TÇng 1_ 40 NguyÔn An Ninh QuËn 1
Cty TNHH TM & SX Sµi Gßn T©n ThÞnh
976 0311420871 Phó 1619/29 Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8

977 0312540667 Cty CP Anova milk Sè 65 NguyÔn Du QuËn 1


Sè 6-8 §êng sè 2, C x¸ §µi Rada
978 0301936392 Cty TNHH TM §øc N¨ng Phó L©m QuËn 6

QuËn B×nh
979 0302821080 Cty TNHH TM DV Kü ThuËt Hoµng Vò 42B Lª Trùc Th¹nh

980 0302463237 Cty TNHH SX & TM H¬ng TuyÒn 1437 TØnh Lé 10 QuËn B×nh T©n

981 0311187086 Cty CP líi th¸i viÖt 166 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12
Cty TNHH §Çu t vµ T vÊn X©y dùng
982 0302614581 Quèc TÕ sè 14, lÇu 3 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1
L« Sè 3, KCN T©n T¹o ®êng sè
983 0302427373 Cty TNHH s¾t thÐp §«ng D¬ng 1A Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

984 0302902276 Cty TNHH SX TM Inox §µi Loan 745 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh
48 §êng T¨ng Nh¬n Phó, Khu
985 0312971173 Cty Cæ PhÇn May Gia Phóc phè 3, QuËn 9 QuËn 9

986 0308808985 Cty CP TM T©n Phó 406 L« D Chung c T©y Th¹nh §êng C4 QuËn T©n Phó
987 0302087342 Cty TNHH P.T.P 241 §iÖn Biªn Phñ QuËn 3

988 0302602610 Cty TNHH MEINAN (ViÖt Nam) L« sè 67 KCX Linh Trung II §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc
989 0300659964 Cty TNHH KS Grand Imperial Saigon 101 Hai Bµ Trng QuËn 1

990 0303053924 Cty TNHH TM DV ThÞnh Ph¬ng 285/107 C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m QuËn 10

991 0309366264 Cty TNHH §iÖn Tö An C« ViÖt 195/36 B×nh Thíi QuËn 11

992 0305169963 Cty TNHH TH¸I VIÖT LONG 33 §HT9 Kh«ng Cã QuËn 12
LÇu 4, Tßa nhµ ITD, sè 1 ®êng
993 0301596604 Cty CP C«ng nghÖ Tiªn Phong S¸ng T¹o QuËn 7

994 0307621215 Cty TNHH Trung Mü ¸ 64 Lý Th¸nh T«ng QuËn T©n Phó
Cty TNHH KD vµ CBTP Toµn Gia HiÖp Ph
995 0303898713 íc L« B3d Khu B KCN HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

996 0303775616 Cty TNHH Ne Von 841/12A, kp1 TØnh Lé 10 QuËn B×nh T©n

QuËn B×nh
997 0307876929 Cty TNHH MTV TM DV XNK Quang TuÊn 685/78/36R X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

998 0302407169 Cty TNHH FUTABA (VN) KCX TThuËn §êng Sè 12 QuËn 7
nhµ xëng X5a, l« C1-1, KCN
999 0312124635 Cty TNHH Gi¶i ph¸p sîi th«ng minh T©n Phó trung §êng D4 HuyÖn Cñ Chi

1000 0300628797 Cty CP C¬ khÝ & X©y l¾p c«ng nghiÖp 929-931 Quèc Lé 1a QuËn 12

1001 0300763796 Cty TNHH Toyo Precision KCX T©n ThuËn §êng Sè 6 QuËn 7
Cty TNHH H¬ng LiÖu vµ nguyªn liÖu
1002 0302322878 thùc phÈm Hoµng Anh L« B10, KCN HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ
Cty TNHH §Çu T C«ng NghÖ ©m Thanh
1003 0303581339 TriÖu Gia 123-125 Song Hµnh QuËn 6

1004 0312337023 Cty TNHH SX TM XNK Thiªn Phó Sè 08 , KDC Hai Thµnh §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n

1005 0304390513 Cty TNHH TM An Kha 7/1A Êp B×nh Kh¸nh 3 §êng Sè 12 QuËn 2

1006 0309201897 Cty TNHH INDOCHINE WELLNESS L4, TN Crescent Plaza, sè 105 T«n DËt Tiªn QuËn 7

1007 0304263723 Cty TNHH SX-TM-DV Thµnh Kh¸nh 31/15 Hoµng V¨n Hîp QuËn B×nh T©n

1008 0302317892 Cty CP hîp t¸c kinh tÕ vµ xnk Savimex 194 NguyÔn C«ng Trø QuËn Phó
QuËn 1
1009 0313240673 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Interwyse 182 Hå V¨n Huª NhuËn

1010 0310698627 Cty CP Th¶o Méc Xanh 100/10 Th¸i Phiªn QuËn 11

1011 0302975997 Cty CP Dîc PhÈm HiÖp B¸ch Niªn 56 NguyÔn Th«ng QuËn 3

1012 0303927202 Cty TNHH SX TM ThÐp Toµn Thiªn 11/6 Hå §¾c Di QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
1013 0302133013 Cty TNHH TÝn Nh©n 15A Hßang Hoa Th¸m Th¹nh
Cty TNHH S¶n XuÊt Vµ Th¬ng M¹i Thiªn
1014 0302280709 Phíc L« B8- B9 Côm KCN NhÞ Xu©n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
1015 0313208542 Cty Cæ PhÇn Smart Think 339/9C T« HiÕn Thµnh QuËn 10
Cty CP S¶n XuÊt DÞch Vô XuÊt NhËp
1016 0306695214 KhÈu Hµ Néi L« 6-7 KCN t©n thíit hiÖp QuËn 12
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô T©n TrÇn
TuÊn (Tªn Cò: Cty TNHH Th¬ng M¹i
1017 0303494051 DÞch Vô NguyÔn Tr©m) 33/4 Hng
L« 23, Hãa, sè 6, X· An
®êng QuËn T©n B×nh
Cty TNHH ORIENTAL MULTIPLE VIÖT TÞnh, HuyÖn Tr¶ng Bµng,
1018 0302610040 NAM T©y Ninh
C«ng Chóa Ngäc
1019 0310757304 Cty TNHH MTV S¾t ThÐp Hoµng Trinh 26/68AE H©n QuËn 11
Cty TNHH TM C«ng NghiÖp GiÊy VÜnh
1020 0301445450 ThÞnh TÇng trÖt Cao èc V¹n §«,348 BÕn V©n §ån QuËn 4

1021 0305048510 Cty TNHH TM-DV m¹ng Vinh Nam Sinh 268 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

LÇu 8, Cao èc ®¹i Minh


1022 0306131514 Cty TNHH TEKA ViÖt Nam Convention,
36 §êng Sè 77
5, C x¸ Chu V¨n Hoµng V¨n Th¸i QuËn 7
An, HuyÖn T©n Uyªn, B×nh
1023 0310045201 Cty TNHH Gia VÞ Liªn HiÖp D¬ng

1024 0304191892 Cty TNHH Trung ViÔn LÇu 2 sè 273-273B BÕn Ch¬ng D¬ng QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu
1025 0304413062 B×nh Minh 2 NguyÔn Oanh QuËn Gß VÊp

1026 0309889722 Cty TNHH MTV Mai Huy 13 ®êng 46B Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Tam C
1027 0305761785 ¬ng 153 §êng Sè 29 QuËn B×nh T©n

1028 0303521717 Cty TNHH GiÊy Xu©n Mai L« C6, KCN HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

QuËn B×nh
1029 0309589408 Cty CP TM DV Vïng §Êt kü thuËt Sè 80/129 Hßang Hoa Th¸m Th¹nh
1030 0303062485 Cty TNHH Nói s«ng 16 Qu¸ch V¨n TuÊn QuËn T©n B×nh
L« 18 §êng Song Hµnh, Khu QuËn B×nh
1031 0302307213 Cty TNHH Scansia Pacific C«ng NghiÖp T©n T¹o, T©n

Cty Tnhh Mét Thµnh Viªn Dîc Hoµi Ph


1032 0313020607 ¬ng 418 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12

1033 0300809930 Cty TNHH L¹c Tû 3-5 Tªn Löa QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
1034 0303121395 Cty TNHH A.B.M 72 Cï Lao NhuËn
18A TrÇn Hng §¹o, QuËn
1035 0303111284 Cty CP Nam Mekong Ninh KiÒu, CÇn Th¬
Cty TNHH B¸n hµng vµ dÞch vô Groz- QuËn Phó
1036 0312290897 Beckert t¹i VN T1, TN VP A8 Tower, sè 55 Tr¬ng Quèc Dung NhuËn

1037 0305083191 Cty CP XNK Ho¸ ChÊt MiÒn Nam 130 TrÇn Hng §¹o QuËn 1
L« 1.1 §êng sè 2, KCN T©n
§«ng HiÖp A, TX DÜ An,
1038 0302048449 Cty TNHH Bao B× SAHA DHARAWAT B×nh D¬ng

1039 0301477050 Cty TNHH MGA ViÖt Nam 1 NguyÔn Trêng Té QuËn 2
1040 0310546857 Cty TNHH MTV Thiªn Phó Qu¸n 371A Ph¹m Ngò L·o QuËn 1

1041 0305228111 Cty TNHH DV TM BÝch Quúnh 465 Quèc Lé 1A, Khu phè 3 QuËn B×nh T©n

1042 0304238607 Cty TNHH Sao Kim 32 Th©n Nh©n Trung QuËn T©n B×nh

1043 0312472738 Cty TNHH TM Sk & Son 43/14/42


Sè 67/13, ®êng Thñ Khoa
Céng Hßa QuËn T©n B×nh
Hu©n, khu phè B×nh Phíc
A, TX ThuËn An, B×nh D
1044 0310561333 Cty TNHH Thµnh §¹t NguyÔn Gia ¬ng
Cty TNHH S¶n XuÊt TM Vµ DV Th«ng
1045 0303550997 Vµng 335 Lª V¨n Sü QuËn 3
TÇng 9, Sè 68 NguyÔn HuÖ, Ph
1046 0312984616 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Hasuna êng BÕn NghÐ, QuËn 1 NguyÔn HuÖ QuËn 1

1047 0304902916 Cty TNHH TM Vµ DV kü ThuËt T©n Long 14/7A Th©n Nh©n Trung QuËn T©n B×nh

1048 0310261516 Cty TNHH MTV SX TM DV Vµ XNK Vi Ky L« sè 08 KCN T©n T¹o T©n T¹o QuËn B×nh T©n

311 M36 Khu nhµ t¸i ®Þnh c


1049 0305786807 Cty TNHH C«ng NghÖ Sè Song Hµnh Thñ Thiªm Kh«ng Cã QuËn
QuËn 2B×nh
1050 0313194963 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Aat 413 Lª Quang §Þnh Th¹nh

1051 0300738486 Cty TNHH STAR ELEC (VIÖT NAM) l« L28a-34 - ®êng T©n ThuËn T©n ThuËn QuËn 7
QuËn B×nh
1052 0309613280 Cty CP V¹n Kim Phíc 125/42/9/22 Bïi §×nh Tuý Th¹nh

Cty CP T VÊn §Çu T vµ ThiÕt KÕ DÇu tÇng 10, tßa nhµ PV Gas, sè
1053 0301479273 KhÝ 673 NguyÔn H÷u Thä HuyÖn Nhµ BÌ

1054 0309209920 Cty TNHH MTV ¤ t« §«ng D¬ng 29 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
TÇng 3, beautiful sµi gßn, sè
1055 0306168401 Cty TNHH Lotte Vina International 02 NguyÔn Kh¾c ViÖn QuËn 7
Cty TNHH Ho¸ ChÊt Sumitomo ViÖt TÇng 5, Sè 40, §êng Ph¹m
1056 0305841409 Nam Ngäc Th¹ch QuËn 3

1057 0302398274 Cty TNHH ThiÕt bÞ Y tÕ An ViÖt 22 NguyÔn V¨n M¹i QuËn T©n B×nh
Cty TNHH SX Vµ TM Ph©n Bãn Cöu
1058 0312102744 Long ViÖt Nam 29/9 Yªn ThÕ QuËn T©n B×nh
1059 0305189409 Cty CP §Çu T ViÖt Phó Mü 68/30a Quang Trung QuËn Gß VÊp
1060 0313378865 Cty TNHH Hïng Cø LÇu 7, Tßa nhµ 79 Tr¬ng §Þnh QuËn 1
Cty CP §Çu t Kinh doanh §iÖn Lùc TP.
1061 0305173790 HCM 62 Lª Quèc Hng QuËn 4

1062 0302187717 Cty CP Th¬ng M¹i DÞch Vô An Ba 60 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh
Cty TNHH TM vµ C«ng NghÖ Vi Na To
1063 0303777451 Ken 157 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7

1064 0304865319 Cty TNHH Ch©u Minh 283/24 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

Cty CP §Çu T XuÊt NhËp KhÈu Kü ThuËt 299/8D Lý Thêng KiÖt, Phêng
1065 0312890076 ViÖt 15, QuËn 11 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

1066 0301951270 Cty CP Thùc PhÈm Dinh Dìng Nutifood 281-283 Hoµng DiÖu QuËn 4

1067 0302724400 Cty TNHH SX & TM B¶o M· L« 21 KCN T©n T¹o §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n

1068 0303886965 Cty TNHH Th¬ng PhÈm 66/3 Ph¹m Ngäc Th¹ch QuËn 3
QuËn B×nh
1069 0304464564 Cty TNHH Nam ViÖt §ç 142/35 B¹ch §»ng Th¹nh

1070 0309758046 Cty TNHH vËt LiÖu Bao B× Hoµ Trung 12 §êng Dc7 QuËn T©n Phó

1071 0301445651 Cty TNHH TM Thµnh Niªn 614 Hång Bµng QuËn 11

1072 0312160908 Cty TNHH VÎ §Ñp Francia P705, toµ nhµ paragon, sè 3 NguyÔn L¬ng B»ng QuËn 7
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt
1073 0313360956 NhËp KhÈu §¹i Danh 6/1 Êp 3, HuyÖn Hãc M«n
LÇu 5, phßng 5.10-5.2 tßa nhµ
1074 0309546820 Cty TNHH Michelin ViÖt Nam REE, sè 9 §oµn V¨n B¬ QuËn 4
1075 0304851002 Cty TNHH kü thuËt gas Phóc Sang Minh Sè 22 KP5 §êng Sè 2 QuËn 2

1076 0302481677 Cty CP th¬ng m¹i M.K 61/4 §êng Sè 20 QuËn Gß VÊp
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i
1077 0305826827 Méc Thñy 18 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7

1078 0309911174 Cty TNHH SX-TM Nhùa Nh¬n Phong 192 kp6 §êng Sè 19 QuËn B×nh T©n

1079 0301447426 Cty CP DÞch Vô C«ng NghÖ Tin Häc HPT tÇng 9 tßa nhµ Paragon, 3 NguyÔn L¬ng B»ng QuËn 7

1080 0302787947 Cty TNHH SX-TM-DV- XNK §¹i D¬ng V.N 92 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n

1081 0303355643 Cty TNHH TM- Quèc TÕ T©n ThuËn B104 -KDC Nam Long Kh«ng Cã QuËn 7

1082 0300884053 Cty TNHH TM DV TrÝ §øc 586 §iÖn Biªn Phñ QuËn 10

1083 0301912909 Cty TNHH s¶n xuÊt TÊn Ph¸t L« 34-36, KCN T©n T¹o §êng Sè 2 QuËn B×nh T©n

1084 0304406227 Cty TNHH NguyÔn Duy 03 §êng Sè 15 QuËn 7


QuËn B×nh
1085 0301994771 Cty TNHH TM Minh Khanh 46/9B §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

1086 0310011869 Cty TNHH Perfect Companion ViÖt Nam 28/16A Phan §×nh Giãt QuËn T©n B×nh
§êng Bê Bao T©n
1087 0311241512 Cty TNHH Aeon ViÖt Nam 30 Th¾ng QuËn T©n Phó

1088 0301438742 Cty TNHH TM DV Vinh Phóc 350, kp3 §êng Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n

1089 0312442758 Cty TNHH MTV TM Dv B¸c C¶ 72/202 Tr¬ng QuyÒn QuËn 3

1090 0301856718 Cty TNHH Vinh C¬ 505/14 BÕn B×nh §«ng QuËn 8

1091 0301179135 Cty TNHH Th¬ng m¹i Nh¹c ViÖt 91 §iÖn Biªn Phñ QuËn 1

1092 0302657715 Cty TNHH Th¬ng m¹i B¸ch Quang 33/66 §êng Sè 1 QuËn 7
1093 0305120460 Cty Cæ PhÇn Delta 110 §Æng C«ng BØnh, Êp 6, HuyÖn Hãc M«n

1094 0303001732 Cty CP Gi¸o Dôc §¹i Trêng Ph¸t 207/6 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1

G1121,Toµ nhµ the manos, sè QuËn B×nh


1095 0303794697 Cty TNHH DENTI 91 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

1096 0300771606 Cty TNHH d©y khãa kÐo Keen Ching Khu a l« P KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7

1097 0302028516 Cty CP TËp ®oµn Kh¶i Vy sè 4 §µo TrÝ QuËn 7


L« 3, ®êng D4, Khu A5 KCN
1098 0302675288 Cty LD Orana ViÖt nam t©n thíi hiÖp Kh«ng Cã QuËn
QuËn 12
Phó
1099 0312004881 Cty CP MC Fish ViÖt Nam 96 §µo Duy Anh NhuËn

1100 0303610847 Cty TNHH V©n Vò LÇu 1,Sè 19 Hoµng DiÖu QuËn 4
1101 0301984237 Cty TNHH DV TM Ph¹m NguyÔn 34/6 Yªn ThÕ QuËn T©n B×nh
1102 0303658817 Cty TNHH Enco 70G Nguyªn Hång QuËn Gß VÊp

QuËn Phó
1103 0311660249 Cty TNHH C«ng NghÖ §¹t Khang 29 Hoa Lan NhuËn

1104 0305078064 Cty TNHH Phóc Giang 10 TrÞnh V¨n CÊn QuËn 1

1105 0312473298 Cty CP Phó Mai Anh 2/4 Lª Lai QuËn T©n B×nh

6 Cao TriÒu Ph¸t, Khu Phè Hng


1106 0305635357 Cty TNHH Hanyang Eng Vi Na Gia 3 Kh«ng Cã QuËn 7

1107 0301055926 Cty CP C«ng nghiÖp l¹nh Hng TrÝ 51 TrÇn Phó QuËn 5
QuËn B×nh
1108 0301895227 Cty TNHH Nam NhËt Tiªn 69 NguyÔn Cöu V©n Th¹nh

Kho B Tæng Kho x¨ng dÇu Nhµ


1109 0303126467 Cty TNHH C¬ KhÝ Gas PMG BÌ §Æng Nh÷ L©m HuyÖn Nhµ BÌ

1110 0312722385 Cty TNHH Ph©n Phèi NhËt KiÖn 20E TrÇn Hng §¹o QuËn 5

Sè 111 §êng D1, Khu ®« thÞ


1111 0303953749 Cty CP Ho¸ ChÊt ViÖt míi Him Lam QuËn 7

1112 0312522033 Cty TNHH TM XNK NghÜa TiÕn 57 §êng Sè 16 QuËn B×nh T©n
1113 0311409860 Cty TNHH TM ThÐp Hoµn CÇu 14/4 V¨n Chung QuËn T©n B×nh
Cty CP Cung øng DÞch Vô Hµng H¶i Vµ
1114 0306291349 XNK Ph¬ng §«ng 438 NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4

1115 0311234057 Cty TNHH Hãa ChÊt H&T b45 Lª ThÞ Hång QuËn Gß VÊp
Cty TNHH Giao NhËn VËn t¶i Thiªn Minh QuËn Phó
1116 0311221587 Ph¸t 82/4 §ç TÊn Phong NhuËn

1117 0301439859 Cty TNHH DV TM H¶i §¨ng 183/35 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10
QuËn B×nh
1118 0304157122 Cty TNHH Quèc tÕ Anh Duy 170 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

QuËn Phó
1119 0302065042 Cty TNHH Bao B× Nhùa Th¸i D¬ng 6A Phan §×nh Phïng NhuËn

1120 0302430986 Cty CP TËp §oµn Quèc TÕ N¨m Sao 385 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

1121 0301427596 Cty TNHH TM-DV §¹t Mü 12-14 KDC An L¹c §êng Sè 16 QuËn B×nh T©n

1122 0309478190 Cty CP NguyÔn Gia Liªn Minh 47/3 Trêng Chinh QuËn T©n B×nh

1123 0302272112 Cty CP may Hoµ B×nh 830 NguyÔn Duy QuËn 8

1124 0300951119 Tæng Cty TNHH §iÖn lùc Thµnh phè 35 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
1125 0304186356 Cty CP Xi M¨ng C«ng Thanh

1126 0303709606 Cty TNHH Xe N©ng TÝn Quang 180, kp5 §êng Sè 11 QuËn Thñ §øc

1127 0301658730 Cty TNHH SX - TM §øc H©n L« A2/I ®êng 2B KCN VÜnh Léc Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1128 0302057669 DNTN GiÇy ¸ Ch©u 45129/8 T« HiÕn Thµnh QuËn 10


HuyÖn B×nh
1129 0303224640 Cty TNHH K.A.S C4/13 Êp 3 Kh«ng Cã Ch¸nh
1130 0311640972 Cty CP §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Minh Ph¸t lÇu 4 sè 475D Lª Träng TÊn QuËn T©n Phó

1131 0309401913 Cty TNHH MTV TM XNK Thiªn Léc 209 M· Lß QuËn B×nh T©n

1132 0301792743 Cty TNHH SX TM §«ng TiÕn Hng L« IV-11 §êng Sè 4 QuËn T©n Phó

1133 0312016809 Cty TNHH XNK Thanh Phong 289 Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh

L« 1-2 , Khu D1, Khu CN T©n


1134 0301954754 Cty TNHH thñy s¶n Giã míi thíi HiÖp Kh«ng Cã QuËn 12

1135 0302877326 Cty TNHH Duy ThÞnh Ph¸t 34 §êng Sè 4 QuËn 6

1136 0308162356 Cty TNHH Phan Long 161D/106/42D L¹c Long Qu©n QuËn 11
L« Sè Q.12b-14, §êng Sè 18,
1137 0304354755 Cty TNHH D&Y Technology ViÖt Nam Khu ChÕ XuÊt T©n ThuËn QuËn 7

1138 0302090088 DNTN M¸y vµ ThiÕt BÞ ¸ Ch©u Lo A11 KDC Th¸i An, 1/45 NguyÔn V¨n Qu¸ QuËn 12

1139 0301329486 Cty TNHH Dîc phÈm Kh¬ng Duy NN1-NN1A B¹ch M· QuËn 10

QuËn B×nh
1140 0302793884 Cty TNHH DV Vµ TM Kim M¹nh 40/8 §èng §a §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
HuyÖn B×nh
1141 0303543968 Cty TNHH Trôc Chµ Lóa T©n Lóa Vµng C22-C24 KCN Lª Minh Xu©n §êng Sè 6 Ch¸nh

1142 0309799500 Cty TNHH Th¬ng M¹i Shriro (ViÖt Nam) P.505, TN ABC, sè 10 Phæ Quang QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu NguyÔn ThÞ Minh
1143 0303236692 ViÖt Tranh §Ò 41 NguyÔn ThÞ Minh Khai Khai QuËn 1
HuyÖn B×nh
1144 0312728404 DNTN Th¬ng M¹i Nguyªn Hng ThÞnh 1 KDC Him Lam, Êp 4A, §êng Sè 4 Ch¸nh
QuËn B×nh
1145 0303075477 Cty TNHH TM DV Kü ThuËt Toµn Ên 71 C x¸ Chu V¨n An §êng Sè 1 Th¹nh

Khu TMDV Hå b¸n nguyÖt, L«


1146 0312099996 Cty CP néi thÊt AKA CR03, sè 111 T«n Dët Tiªn QuËn 7
L« 47-49, ®êng sè 2, KCN t©n
1147 0303105869 Cty TNHH T©n TiÕn SenKo t¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1148 0310935765 Cty TNHH Th¬ng M¹i Quèc tÕ UNICOH 123 Lª Lîi QuËn 1

QuËn B×nh
1149 0303545274 Cty CP ThiÕt BÞ ViÖt Anh 11 NguyÔn Ngäc Ph¬ng Th¹nh
Cty TNHH DÞch vô tin häc Nh©n Sinh
1150 0301667950 Phóc 359 Vâ V¨n TÇn QuËn 3

1151 0303797306 Cty CP viÔn th«ng thÕ Kû 421/20 S V¹n H¹nh QuËn 10

1152 0302860026 Cty TNHH TM - DV Dòng Hïng 24 Ng« ThÞ Thu Minh QuËn T©n B×nh
QuËn B×nh
1153 0303107922 Cty TNHH Than T©n Phï §æng 348/10 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

1154 0304692137 Cty TNHH TM-DV Danh Gi¸ 37 T«n §øc Th¾ng QuËn 1

HuyÖn B×nh
1155 0303921810 Cty TNHH XNK hãa chÊt §¹i Long B×nh G16/108A Êp 7 TrÇn §¹i NghÜa Ch¸nh

1156 0302791012 DNTN TM ThÕ L©m 194 TuÖ TØnh QuËn 11

1157 0300692263 Cty TNHH Chaang Chiia (VN) L« B10-11-12/II, KCN VÜnh léc §êng Sè 5 QuËn B×nh T©n
1295B (C¶ng T©n C¶ng - C¸t
1158 0306386671 Cty TNHH 1TV Hoa Tiªu T©n C¶ng L¸i) NguyÔn ThÞ §Þnh QuËn 2

1159 0303702463 Cty TNHH ThÞnh Ph¸t ViNa 110 §êng sè 30 QuËn B×nh T©n
1160 0313145229 Cty TNHH I.E Trading 39A Hång Hµ, QuËn T©n B×nh

QuËn B×nh
1161 0302757734 Cty TNHH TM ho¸ chÊt Nghi S¬n 153/2E NguyÔn Thîng HiÒn Th¹nh

1162 0301753494 Cty TNHH TM DV S¾t ThÐp Sµi Gßn 469 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh
33 ®êng sè 4, KCN VSIP II,
Thµnh phè Thñ DÇu Mét,
1163 0302406782 Cty TNHH CNA CHEMICAL B×nh D¬ng

1164 0303327163 Cty TNHH An H÷u 45 T©n Trô QuËn T©n B×nh

QuËn B×nh
1165 0305729100 Cty CP Quèc TÕ B¶o Th¹ch 289 §êng D3 Th¹nh
QuËn B×nh
1166 0303940362 Cty TNHH TM DV Mai Lan Anh 20 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh
Cty TNHH MTV TM DV XNK Hßn Ngäc
1167 0310448352 ViÖt Sè 7 §êng 30, khu phè 3 QuËn B×nh T©n

1168 0309234885 Cty TNHH MTV An V¨n Kh¸nh 51 ®êng 1011 Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8

Cty TNHH C«ng NghÖ Th«ng Tin An


1169 0310118097 Ph¸t 3C TrÇn Phó QuËn 5

1170 0300742228 Cty TNHH Quèc tÕ Sweneo ViÖt Nam L« AL, KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7
1171 0312439106 Cty TNHH ThiÕt BÞ Y TÕ Medent 37 Bµu C¸t 3, QuËn T©n B×nh

Cty CP Kinh Doanh KhÝ Hãa Láng MiÒn


1172 0305097236 Nam L4, PetroVietNam Tower, 1-5 Lª DuÉn QuËn 1
QuËn Phó
1173 0303458286 Cty CP ho¸ chÊt maha 81/47 Hå V¨n Huª NhuËn

1174 0301445926 Cty TNHH SX-DV-TM TiÕn ThÞnh Sè 743,TØnh Lé 15, Êp 6 HuyÖn Cñ Chi
C«ng Viªn PhÇn MÒm
1175 0302438819 Cty TNHH TM DV ViÖt Can Phßng 4A Toµ Nhµ JVPE Quang Trung QuËn 12
Cty TNHH DV ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng ViÖt QuËn Phó
1176 0310617378 NhÊt 30 §Æng V¨n Ng÷ NhuËn

1177 0303599368 Cty TNHH Hoµng Léc 2276/15/5 KP2 Quèc Lé 1a QuËn 12
L« M 22a-24, ®êng sè 12, KCX
1178 0303823725 Cty TNHH Pronics ViÖt Nam T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7
Cty TNHH S¶n XuÊt C¬ KhÝ Vµ DÞch Vô HuyÖn B×nh
1179 0304529010 §¹i Phóc A7/40 Êp 1, Ch¸nh

1180 0304626938 Cty TNHH ThÞnh Gia Huy 39/16 NguyÔn C÷u §µm QuËn T©n Phó

Cty TNHH Presenius Medical Care ViÖt TÇng 3-4, sè 235, §êng Lý Th
1181 0311334044 Nam êng KiÖt QuËn T©n B×nh

1182 0300808221 Cty TNHH LD Bio-pharmachemie 2/3 T¨ng Nh¬n Phó QuËn 9

QuËn B×nh
1183 0302044476 Cty TNHH c«ng nghÖ D.C 44/15 NguyÔn V¨n §Ëu Th¹nh
1184 0300669828 Cty CP dÖt líi Sµi Gßn 89 NguyÔn Khãai QuËn 4

1185 0301340306 Cty TNHH TM Trang N«ng 2E Lª Quang Sung QuËn 6

1186 0301865046 DNTN TM-DV B×nh Kim 60 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
1187 0301458996 Cty TNHH TM DV Nam Thiªn Hµ 27/1 NguyÔn V¨n §Ëu Th¹nh

1188 0304515709 Cty TNHH MTV ¸ §«ng Vina 164 TrÇn B×nh Träng QuËn 5

1189 0301116791 Cty CP §¹i Lý Liªn hiÖp VËn ChuyÓn 2bis-4-6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i
1190 0312182933 DÞch Vô Ph¹m Gia ThÕ HÖ Míi 70 khu phè 2 §êng Sè 9 QuËn 2

1191 0300375218 Cty CP thñy tinh Hng Phó 84 Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8

1192 0305904306 Cty TNHH B¶y ChÝn B¶y 175 Tho¹i Ngäc HÇu QuËn T©n Phó
Cty TNHH MTV XNK Vµ Ph¸t TriÓn V¨n QuËn Phó
1193 0300444623 Hãa 99A NguyÔn V¨n Træi NhuËn

1194 0307856249 Cty TNHH TM Hîp NhÊt 25/15 Bµnh V¨n Tr©n QuËn T©n B×nh
TÇng 7, tßa nhµ 161-163 TrÇn
1195 0300525304 Cty TNHH MTV Hacota Quèc Th¶o QuËn 3

1196 0304967991 Cty CP HÖ thèng Gen 391A Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3

Cty TNHH MTV Ph¸t TriÓn Th¬ng M¹i


1197 0305723846 TrÇn Vò 25 Tèng H÷u §Þnh QuËn 2
Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ S¶n XuÊt
1198 0303246316 Thµnh ThiÖn 50 KP2, T©n Thíi NhÊt 13 Kh«ng Cã QuËn 12
Cty TNHH TM kü thuËt c«ng nghiÖp Sao HuyÖn B×nh
1199 0302809982 ViÖt 08 KDC Trung S¬n §êng Sè 8a Ch¸nh

1200 0301744877 Cty TNHH nhùa VÜ Hng 309-311 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

Phßng 24-02, Pearl Plaza, QuËn B×nh


1201 0301249022 Cty CP VÜnh S¬n 561A, §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

1202 0304110195 Cty TNHH Khang Lu©n 427 Kinh D¬ng V¬ng, KP6 QuËn B×nh T©n

1203 0300804562 Cty TNHH G.R Vina KCX T©n ThuËn §êng Sè 10 QuËn 7

1204 0303261360 Cty TNHH Th¬ng M¹i T©n NhÊt H¬ng 61A TrÇn Quang DiÖu QuËn 3

1205 0301441840 Cty TNHH in lôa NhÊt Ph¬ng 477B/4 - 477B/6 M· Lß QuËn B×nh T©n

1206 0311937067 Cty TNHH Lam S¬n Commerce sè 53 ®êng 318 Cao Lç QuËn 8

1207 0311433817 Cty TNHH Mousse Ngäc Cêng 200 Êp §«ng TrÞnh ThÞ MiÕng HuyÖn Hãc M«n

Cty TNHH MTV DÞch vô GiÕng Khoan Phßng 13, LÇu 12A Vincom
1208 0305123077 DÇu khÝ PVD Center, sè 47 Lý Tù Träng QuËn 1

QuËn Phó
1209 0309877893 Cty TNHH Sysmex ViÖt Nam T8, TN Centre Point, sè 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn
218 §êng sè 10, Mü Kim 2, Phó
1210 0304222357 Cty TNHH TM Vµ §Þa èc Phó Gia Mü Hng QuËn 7

1211 0301249664 Cty TNHH TM Qu¸n ViÖt 25 T¹ Uyªn QuËn 5

1212 0301169909 Cty TNHH TM Hïng ViÖt 22/9 B«ng Sao QuËn 8

1213 0302570567 Cty TNHH KiÕn ViÖt 437/2 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

1214 0302336158 Cty CP C¶ng Rau Qu¶ 1 NguyÔn V¨n Qïy QuËn 7

Cty TNHH Kü thuËt Tù ®éng Hµn Mü


1215 0302935063 ViÖt 203 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn 1

Cty TNHH SX Vµ TM DV C«ng NghÖ


1216 0312380251 Sinh Häc Phó Quý 72/28 NguyÔn Hång §µo QuËn T©n B×nh

1217 0311355044 Cty TNHH Nu Skin Enterprises ViÖt Nam 201 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3

1218 0304376036 Cty TNHH SX TM An Ca 262A Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3

1219 0303517340 Cty TNHH Kiªn Nam 119 §êng Sè 17 QuËn Gß VÊp
L« II-11 ®êng sè 8, côm 1,
nhãm C¤NG NGHIÖP II, KCN
1220 0302606809 Cty TNHH Roha Dyechem ViÖt Nam T©n B×nh Kh«ng Cã QuËn T©n Phó

QuËn B×nh
1221 0301782199 Cty TNHH TM DV ThÞnh ViÖt Sè 1 L« C3 Ung V¨n Khiªm Th¹nh

1222 0302706634 Cty CP nhùa T©n TiÕn 27 §ång Khëi QuËn 1


HuyÖn B×nh
1223 0301401421 Cty TNHH s¶n xuÊt Nhùa S¬n Hµ E20/6b
l« B36/IIÊp 5 B37/II ®êng sè
- l« H¬ng Lé 80 Ch¸nh
2B, khu c«ng nghiÖp VÜnh
1224 0313206591 Cty TNHH DÖt Liªn Minh Léc, QuËn B×nh T©n
1225 0302851208 Cty TNHH C¸t NhËt 129#1 NguyÔn Tr·i QuËn 1
Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu §Çu T Th¬ng QuËn Phó
1226 0313062188 M¹i H¶i Nam 450/16/45 Phan XÝch Long, NhuËn

1227 0312486794 Cty CP CRC Sports ( ViÖt Nam) 61 NguyÔn Tr·i QuËn 1
Phßng 808_ TÇng 8 tßa nhµ
1228 0310797956 Cty TNHH c«ng nghiÖp CLP ViÖt Nam giÇy viÖt sè 180_182 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
284-286-288 Lª §×nh CÈn, Khu
1229 0303448954 Cty TNHH SX TM Nhùa HiÖp Liªn Ph¸t phè 5 QuËn B×nh T©n

1230 0304003676 Cty TNHH TM Kim Phó Léc 426 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh
Cty CP DÞch Vô Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o Ph
1231 0307468905 ¬ng T©y 15/4 Bis TrÇn Hng §¹o QuËn 1

Cty CP dÞch vô vµ kü thuËt C¬ §iÖn


1232 0302660700 L¹nh R.E.E 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh
41A §êng sè 12, Khu phè 3, Ph
1233 0313001001 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô An Kha êng B×nh An, QuËn 2 §êng Sè 12 QuËn 2
1234 0311179085 Cty TNHH Hanwa ViÖt Nam lÇu 19, A&B Tower, sè 76 Lª Lai QuËn 1

1235 0312989540 Cty TNHH MTV §¹i D¬ng Telecom 284 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

1236 0301260019 Cty TNHH Th¬ng M¹i Quang Th¾ng 998 NguyÔn Tr·i QuËn 5

1237 0301483960 Cty TNHH Sheng Teng (ViÖt Nam) 18/4 Êp Ch¸nh Lª ThÞ Hµ HuyÖn Hãc M«n

1238 0303974996 Cty TNHH Trinh Thiªn 66 §êng sè 14, Khu phè 5 QuËn Thñ §øc

1239 0301750824 Cty TNHH Hãa Dîc F.D&C 18 ®êng sè 3 C X¸ L÷ Gia QuËn 11
1240 0304914894 Cty TNHH S¶n xuÊt TM §øc An ThÞnh 45 §êng Sè 32 QuËn 6
QuËn Phó
1241 0307541168 Cty TNHH H×nh tîng «T« ViÖt Nam 106 tßa nhµ centrepoint NguyÔn V¨n Træi NhuËn
Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ DÞch Vô D¬ng
1242 0312439018 TrÇn 878A T¹ Quang Böu QuËn 8
QuËn Phó
1243 0309110047 Cty TNHH TM DV Kü ThuËt Phóc TÝn 5 Phan XÝch Long NhuËn

1244 0302637363 Cty TNHH TM DV KT §øc Hïng 17/19 Gß DÇu QuËn T©n Phó

1245 0305599878 Cty TNHH Develing Quèc tÕ ViÖt Nam Tßa Nhµ Citilight, sè 45 Vâ ThÞ S¸u QuËn 1

1246 0304973949 Cty TNHH VÜnh Nam Anh 101/37 ¢p 3 H¬ng Lé 80b HuyÖn Hãc M«n

1247 0303787347 Cty TNHH thÐp B¾c ¸ DB89 Bµu C¸t 5 QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô XuÊt
1248 0310209347 nhËp khÈu ThÕ HÖ Míi 74 NguyÔn V¨n Lîng QuËn Gß VÊp

1249 0310814030 Cty TNHH TM XNK Khai T©m 207/55 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n
777 Th¸i ThuËn, K§T An Phó-An
1250 0310152411 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu B¶o B×nh Kh¸nh §êng Sè 6a QuËn 2

1251 0304475037 Cty TNHH Kü ThuËt Tù §éng Hng Phó 27 TriÖu Quang Phôc QuËn 5
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i TiÕn
1252 0302194721 ThÞnh A1/1, A1B/1, ®êng sè 2B 2b QuËn B×nh T©n
#18 Toµ Nhµ Kumho Asian
1253 0306198935 Cty Premier Oil ViÖt Nam Offshore B.V Plaza 39 Lª DuÈn, QuËn 1 QuËn 1

Cty CP X©y dùng Vµ Th¬ng m¹iTæng


1254 0300563807 Hîp 173 Hai Bµ Trng QuËn 3
1255 0300984234 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kh¸nh ThiÖn 181/4 Lª Th¸nh T«n, QuËn 1 QuËn 1
Cty Cæ PhÇn DÞch Vô Bay Vµ Du LÞch QuËn B×nh
1256 0313161911 BiÓn T©n C¶ng 722 §iÖn Biªn Phñ, Th¹nh

1257 0303107954 Cty TNHH SX TM §¹i ViÖt H¬ng 111 NguyÔn Tr·i QuËn 1
NguyÔn ThÞ Minh
1258 0300888386 Cty TNHH TM Kh¶i Hoµn 135-137 Khai QuËn 1

1259 0303366525 Cty CP Trang L« A14 B, KCN HiÖp Phíc Kh«ng Cã HuyÖn Nhµ BÌ

1260 0302000895 DNTN Dy Khang 66/2A KP5 Kh«ng Cã QuËn 12

1261 0301339773 Cty TNHH TM Kh¸nh Long 70 An §iÒm QuËn 5

1262 0311327505 Cty TNHH TM DV §iÖn Tö Minh T©m 39 NguyÔn ThÞ DiÖu QuËn 3
LÇu 15, Trung t©m th¬ng m¹i
Cty TNHH MTV §iÒu Hµnh Th¨m Dß Khai Tµi ChÝnh DÇu khÝ Phó Mü H
1263 0311939226 Th¸c DÇu KhÝ Trong Níc (L« 09-2/09) ng, sè 12 T©n Trµo QuËn 7

1264 0312118381 Cty TNHH kü thuËt ®éng lùc Servo 4/1B L¬ng §Þnh Cña QuËn 2

1265 0303791304 Cty TNHH Hång Gia 679C4/26 NguyÔn KiÖm QuËn Gß VÊp
QuËn Phó
1266 0302005727 Cty TNHH SX TM An LËp 29-29A Huúnh V¨n B¸nh NhuËn

Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Kü ThuËt


1267 0303018510 N«ng NghiÖp Ph¸t NghÜa 798 Trêng Sa QuËn 3
1268 0302832540 Cty TNHH Fanuc ViÖt Nam 35 T«n §øc Th¾ng, QuËn 1 QuËn 1

1269 0312204464 Cty TNHH TM DV Indochina 33A ®êng sè §êng Sè 16 QuËn 8


HuyÖn B×nh
1270 0302524345 Cty TNHH TM- SX Phíc Hng 379 Êp 4 NguyÔn Cöu Phó Ch¸nh
1271 0304965680 Cty TNHH C«ng NghÖ Asus (ViÖt Nam) LÇu 6 sè 28 NguyÔn ThÞ DiÖu QuËn 3
QuËn Phó
1272 0307554255 Cty TNHH Kü ThuËt Mü Cêng 17 bis Hå V¨n Huª NhuËn

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Kü NghÖ L¹nh l« 25-27 §êng Trung T©m Khu
1273 0305429178 ¸ Ch©u c«ng nghiÖp T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Thuèc B¶o VÖ Thùc VËt Sè 39, ®êng sè 10, K§Tmíi Him
1274 0310553685 MeKong lam QuËn 7

1275 0301883398 Cty TNHH Acer ViÖt Nam 60 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

1276 0302472577 Cty TNHH Hång HiÖp Ph¸t 71A Hå B¸ KiÖn QuËn 10

1277 0311056703 Cty TNHH Konecranes ViÖt Nam lÇu 8 sè 60 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

1278 0303146953 Cty TNHH B vµ Huúnh 8A TrÇn Quang DiÖu QuËn 3

1279 0312220138 Cty TNHH DÇu Nhít NhÊt Minh 140 Phan Anh QuËn T©n Phó
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô N«ng S¶n 145/62 §êng Lª V¨n Quíi, Khu
1280 0313257620 TiÕn ThÞnh phè 2, QuËn B×nh T©n

Cty Tnhh XuÊt NhËp KhÈu L©m S¶n


1281 0313013737 TÞnh Ph¸t 81/4A §êng HT37, Khu phè 1 QuËn 12

1282 0311555131 Cty TNHH VIET VET 165 Bµu C¸t QuËn T©n B×nh

1283 0311699623 Cty TNHH TM Th¨ng Uy Hcm 319-D6 Lý Thêng KiÖt QuËn 11
1284 0312489562 Cty TNHH C«ng NghÖ Ample Sun L« sè 7, CVPM Quang Trung Kh«ng Cã QuËn 12

1285 0311285968 Cty TNHH TM- XD Lª Lª NguyÔn 16 §êng Sè 10 QuËn 7

QuËn B×nh
1286 0312147495 Cty TNHH XNK Vò Gia Hng 82/2/25 §inh Bé LÜnh Th¹nh

1287 0304274281 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Ch©u Lôc 228 Man ThiÖn QuËn 9

QuËn B×nh
1288 0312837259 Cty Tnhh Vá Xe T©n Nam Long 182-184 quèc lé 13 Th¹nh
H4-R4-52 Mü Toµn 2, Phó Mü H
1289 0312219076 Cty TNHH MTV RPM ViÖt Nam ng Kh«ng Cã QuËn 7

1290 0309780940 Cty TNHH Kim Ng©n Hµ D04, ®êng sè 5 C X¸ B×nh Thíi QuËn 11

1291 0304362604 Cty TNHH MÔ §×nh 22 §êng C1 QuËn T©n B×nh


6-8 (hÎm 143/43) §êng Liªn khu
1292 0305670915 Cty TNHH Giao nhËn XNK ViÖt Mü 5-6, Khu phè 10 QuËn B×nh T©n

1293 0302546469 Cty TNHH TM vµ DV Kü thuËt CNN 286C Minh Phông QuËn 11
Cty CP DÞch vô S¶n xuÊt XNK B×nh
1294 0301404976 T©y 222-222A HËu Giang QuËn 6
QuËn Phó
1295 0301440357 Cty CP KÝnh ThuËn Thµnh 454 Céng Hßa NhuËn

1296 0309858749 Cty TNHH Shinbo Vi Na 90-92 Lª ThÞ Riªng Lª ThÞ Riªng QuËn 1
phßng 401, lÇu 4, sè 6-6A, ®
1297 0310587645 Cty TNHH MTV XNK hãa chÊt Sao ViÖt êng D56 Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh
Cty TNHH §iÒu Hßa kh«ng KhÝ Carrier
1298 0300687055 ViÖt Nam 48 NguyÔn Th«ng QuËn 3

1299 0312828857 Cty TNHH Phóc Phóc Th¶o 11D18 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

1300 0301444231 Cty TNHH TM Kh¶i Nguyªn 66-66A Minh Phông QuËn 6

1301 0303512286 Cty TNHH TM DV VT Hång V©n 503 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

1302 0312403558 Cty TNHH Th¬ng M¹i & DÞch Vô Rmc 307/6 NguyÔn V¨n Trçi NguyÔn V¨n Træi QuËn T©n B×nh

1303 0308215287 Cty TNHH R-Pac ViÖt Nam 46 §êng 8A QuËn 2

1304 0303873719 Cty TNHH K¬ Nia 161 Vâ V¨n TÇn QuËn 3


1305 0310713265 Cty TNHH SX TM DV Nam §¹t 22/34 B¹ch §»ng QuËn T©n B×nh

1306 0308083640 Cty TNHH Capital Marketing ViÖt Nam 172 Hai Bµ Trng QuËn 1

1307 0312119561 Cty CP TM Kü ThuËt ViÖt B¶o 208 NguyÔn V¨n Nghi QuËn Gß VÊp
HuyÖn B×nh
1308 0309984655 Cty CP Minh Hîp P4.23 ®êng sè 2, KDC 6B Ch¸nh
QuËn Phó
1309 0306056257 Cty TNHH VL XD Toµn CÇu 50/4F NguyÔn §×nh ChiÓu NhuËn

1310 0304517960 Cty TNHH DÖt N¨m Sao 8 §êng Sè 20 QuËn Gß VÊp
QuËn B×nh
1311 0302910157 Cty CP Cao Su ViÖt Phó ThÞnh 125/11 NguyÔn Cöu V©n Th¹nh
1312 0300468511 Cty CP Dîc PhÈm Trung ¦¬ng 25 120 Hai Bµ Trng QuËn 1

QuËn B×nh
1313 0302128944 Cty TNHH TM DV Song Hng 13-15 C X¸ Chu V¨n An §êng Sè 3 Th¹nh

1314 0312055879 Cty TNHH §Çu t thÕ giíi TM Thiªn Phóc 215/8 Gß DÇu QuËn T©n Phó

1315 0303862241 Cty CP bét m× b×nh an-Vinabomi 2623 Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8

1316 0308922092 Cty TNHH TM DV ThuËn Phó 139, KDC B×nh Phó §êng Sè 23 QuËn 6

1317 0302901924 Cty TNHH TM trang trÝ néi thÊt Huy §¹t 339 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh

1318 0302564482 Cty TNHH SX-TM Hoµ Lùc 03 kp 3 Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1319 0305568397 Cty TNHH Th¬ng M¹i Hoµng Kim Ph¸t 32 HuyÒn Quang QuËn 1

1320 0301753448 Cty CP H¶i V©n Nam 132 Hµm Nghi QuËn 1
146AB (Kh¸ch s¹n BÕn Thµnh)
1321 0304658256 Cty TNHH KÕt Nèi Toµn CÇu Pasteur QuËn 1

1322 0305706103 Cty TNHH Dîc PhÈm An Thiªn 314 B«ng Sao QuËn 8
L6 55, ®êng sè 2, KCN T©n
1323 0300865043 Cty TNHH TM Hoµng Chung T¹o QuËn B×nh T©n
Cty TNHH TM ThÐp Kh«ng RØ Böu
1324 0303140990 Th¾ng 366 Hång Bµng QuËn 11

1325 0301483375 Cty TNHH CL 77 T©n VÜnh QuËn 4


1326 0302094036 Cty TNHH kü thuËt Mekong Sè 5, §êng Lª Thíc QuËn 2
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Ngäc Gia
1327 0312202178 B¶o 1331/15/258 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

1328 0306506594 Cty TNHH Léc Thu 19A Cao B¸ Nh¹ QuËn 1

1329 0309512613 Cty TNHH SX -TM - DV Cuéc Sèng Xanh 8 §êng Sè 33 QuËn 2

HuyÖn B×nh
1330 0311977704 Cty TNHH 8 Th¸ng 8 sè 26 KDC 6B §êng Sè 8 Ch¸nh
Cty TNHH Kinh Doanh Hãa ChÊt ViÖt
1331 0313092062 B×nh Ph¸t 548 TrÇn Hng §¹o, QuËn 5 QuËn 5

1332 0305029211 Cty TNHH H»ng B¶o 20 TrÞnh V¨n CÊn QuËn 1

1333 0304084107 Cty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô Vascara 189A Cèng Quúnh QuËn 1

Cty TNHH MTV TM Vµ DV An Hoµng


1334 0305299553 Ph¸t Sè N15 §êng T©n Thíi NhÊt 21 QuËn 12

1335 0304733859 Cty TNHH TM Vµ TV Hoµng Phó 173 Gß DÇu QuËn T©n Phó

QuËn B×nh
1336 0304097459 Cty TNHH Hãa ChÊt Lôc Gi¸c 14/5 Lam S¬n Th¹nh
NguyÔn ThÞ Minh
1337 0301676433 Cty TNHH Kh¶i Thiªn 384 Khai QuËn 3
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i TrÝ 18/7A Êp 1, X· Xu©n Thíi Th
1338 0312807575 Huúnh îng, HuyÖn Hãc M«n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1339 0309251873 Cty TNHH MTV SX TM Vò ViÖt Cêng 20 Khu T©n §øc An §êng sè 3 QuËn Thñ §øc
1340 0303014918 Cty CP TM Kt M.T 55 Phan B¸ PhiÕn Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh
Cty TNHH MTV bao B× vµ th¬ng m¹i L« C18/II ®êng 2F KCN VÜnh HuyÖn B×nh
1341 0301466323 Quang Huy Léc Kh«ng Cã Ch¸nh

QuËn Phó
1342 0304251206 Cty TNHH Ho¸ Dîc Hîp T¸c 261-263 Phan XÝch Long NhuËn

1343 0303609778 Cty TNHH TM DV Sao Nam An 27/4-6 Kinh D¬ng V¬ng QuËn 6

NguyÔn ThÞ Minh


1344 0307708459 Cty TNHH MTV R« Vi Meo 2 Bis Khai QuËn 1

1345 0303647244 Cty TNHH Tèp Tªn 91 Th¹ch ThÞ Thanh QuËn 1

1346 0301447803 Cty CP Giµy An L¹c 3-5 Tªn Löa QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
1347 0307287151 Cty TNHH Usha Martin ViÖt Nam 18A §êng D2 Th¹nh
Cty TNHH trang thiÕt bÞ dông cô YÕn
1348 0303234198 khoa T©n Mai Thµnh 377 S V¹n H¹nh QuËn 10

Cty TNHH TM ThiÕt bÞ Khoa häc Kü


1349 0300972905 thuËt Mü Thµnh 445 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

1350 0301532914 Cty TNHH TM SX bao b× T©n H¬ng L« III-15 KCN T©n B×nh §êng Sè 13 QuËn T©n Phó

1351 0301658057 Cty TNHH TM N.T.P 278 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

Khu A, L« P, §êng sè 16- KCX


1352 0300717006 Cty TNHH T.T.T.I T©n ThuËn QuËn 7
1353 0300688235 Cty TNHH Quèc TÕ Daiwa Lance KCX T©n ThuËn §êng Sè 20 QuËn 7
Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mét Thµnh
1354 0312725795 Viªn Long Gia Hng Sè 245 ®êng HËu Giang QuËn 6
L10, TN Saigon Riverside, Sè
1355 0302464061 Cty TNHH Ho¸ mü phÈm Kim Mü 2A-4A T«n §øc Th¾ng QuËn 1

1356 0301482847 Cty TNHH Nhùa §µi Loan 24/10 NguyÔn Anh Thñ HuyÖn Hãc M«n
QuËn B×nh
1357 0302394463 Cty TNHH Luki ViÖt Nam 203/9 ®êng Trôc Th¹nh

Cty TNHH TM - DV-SX vµ In Bao B× Kh¶i


1358 0303800358 ViÖt 31 Êp Trung §êng Sè 26 HuyÖn Cñ Chi

1359 0304983400 Cty TNHH Hoµng Trô 662/33 S V¹n H¹nh QuËn 10

QuËn Phó
1360 0303501502 Cty CP §iÖn Tö Sao Kim TÇng 1, Tßa nhµ Arirang, 131 TrÇn Huy LiÖu NhuËn

QuËn Phó
1361 0310108483 Cty TNHH KS Distribution ViÖt Nam tßa nhµ centre point, 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn
Cty TNHH ChÕ BiÕn N«ng S¶n Thùc
1362 0312835741 PhÈm Thiªn Hµ 47 LÇu 10 §iÖn Biªn Phñ QuËn 1

1363 0310451796 Cty CP HAWACO MiÒn Nam 33


L« B2-19, 28, ®êng sè 4,
Tr¬ng C«ng §Þnh QuËn T©n B×nh
khu c«ng nghiÖp T©n §«ng
Cty TNHH Dinh Dìng ©u Ch©u (Cty HiÖp B, TX DÜ An, B×nh D
1364 0303096565 TNHH Thøc ¨n Ch¨n Nu«i ©u Ch©u V.N) ¬ng
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Xe C¬ Giíi
1365 0312605427 ViÖt Thanh Kú 261B Hai Bµ Trng QuËn 3
1366 0310209058 Cty TNHH TM DV Hoµng BiÓn 65 §ç C«ng Têng QuËn T©n Phó

QuËn Phó
1367 0309346571 Cty TNHH Quèc TÕ MÆt Trêi §á 778/1 NguyÔn KiÖm NhuËn

1368 0310471834 Cty CP Trang ThiÕt BÞ Y TÕ §øc TÝn LÇu 1 Cao èc V¹n §«, Sè 348 BÕn V©n §ån QuËn 4

1369 0304381815 Cty CP Bao B× §¹i Lôc 49/23 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

1370 0302246056 DNTN S¶n XuÊt H¶i S¬n 3409A Ba T¬ QuËn 8

1371 0301349147 Cty TNHH TM DV T©n Nam §« 14 TrÇn ThiÖn Ch¸nh QuËn 10

T©n C¶ng-C¸t L¸i, sè 1295B ,


1372 0310151760 Cty CP TiÕp VËn C¸t L¸i KP3 NguyÔn ThÞ §Þnh QuËn 2

1373 0306114910 Cty CP XD T©n C¶ng Sè Mét 87-89 NguyÔn Khoa §¨ng, KP 2 QuËn 2

1374 0310562721 Cty TNHH XD-SX-TM Hng Lîi Ph¸t 137 §êng Dc9 QuËn T©n Phó

1375 0311552892 Cty TNHH Buhler ViÖt Nam 235-241 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

1376 0310332460 Cty CP ThÓ Thao Thu 89, KP4 TrÇn N¶o QuËn 2

1377 0300644051 Cty TNHH Lotteria ViÖt nam Tßa Nhµ Paragon, sè 3 NguyÔn L¬ng B»ng QuËn 7

1378 0303234335 Cty TNHH Quèc TÕ Cao Nguyªn Xanh tæ 2, Êp Phó Lîi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

1379 0305274196 Cty TNHH MTV Thanh hµo 456/53 Cao Th¾ng QuËn 10
1380 0302937832 Cty TNHH C«ng NghÖ Song Ph¸t 61 L¬ng H÷u Kh¸nh QuËn 1

1381 0304402913 Cty CP TM V¹n Xu©n 194 Lª ThÞ B¹ch C¸t QuËn 11

1382 0303479688 Cty TNHH ViÔn th«ng Hång Quang 194 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

1383 0309188244 Cty TNHH TM Halo 1 S¬ng NguyÖt Aùnh QuËn 1

1384 0311477807 Cty TNHH XNK T©n Tµi Th¾ng 46 Chu M¹nh Trinh QuËn 1

1385 0310225902 Cty CP §Çu T Nam ThÞnh Ph¸t 174 Céng Hßa QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô VÜnh
1386 0302574762 ThÞnh 239/23 T©n Qóy QuËn T©n Phó
Sè 28B-30A, Khu A, L« N KCX
1387 0300671986 Cty TNHH SANKEI (ViÖt Nam) t©n ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7
32 ®êng T©n T¹o, Khu c«ng
1388 0310818638 Cty CP ThÐp Kú Nam nghiÖp T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1389 0300711741 Cty TNHH §¹t ViÖt KCX T©n ThuËn §êng Sè 3 QuËn 7

1390 0301458040 Cty CP In Vµ VËt T Sµi Gßn 54-56 T©n Hng QuËn 5
QuËn B×nh
1391 0305086555 Cty TNHH §oµn Huúnh 47/64 NguyÔn V¨n §Ëu Th¹nh
QuËn B×nh
1392 0303191392 Cty TNHH TM DV Vµ Kü ThuËt Kû Lôc 4A Vò Ngäc Phan Th¹nh

Cty TNHH 1TV Th¬ng M¹i DÞch Vô §Çu 986/27 C¸ch M¹ng Th¸ng 8, Ph
1393 0312798419 T Vµ Ph¸t TriÓn Liªn Minh êng 5, QuËn T©n B×nh C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh

Cty TNHH MTV TM DV Giao NhËn DiÖu


1394 0312892683 Phíc 34 §êng Sè 32 QuËn 6

1395 0302768750 Cty TNHH Sµi Gßn Gia ®Þnh B14 §êng 19 QuËn 2
Cty TNHH VËt T Vµ ThiÕt BÞ C«ng
1396 0302077231 NghiÖp 11 §êng Sè 43 QuËn 2

1397 0303547641 Cty TNHH tm xnk L©m Tr©n P601 #6 Sè 129 NguyÔn HuÖ QuËn 1

1398 0303240057 Cty TNHH MTV XNK -TM -DV- I.P.I.X 46 §Æng Dung QuËn 1

1399 0302802698 Cty TNHH SANYO SEISAKUSHO (VN) L« RB43-44-45B-02B-04B1 §êng Sè 19 QuËn 7

B5-R7-R8 §êng sè 6A, Khu HuyÖn B×nh


1400 0303648544 Cty TNHH cao su Kû ThuËt ViÖt NhËt TTCN Lª Minh Xu©n Kh«ng Cã Ch¸nh

1401 0305697434 Cty TNHH §T XD TM H¬ng §Ønh 148/10 Phó Ch©u QuËn Thñ §øc
1402 0310422996 Cty TNHH ¶nh Míi 8 , L7 NguyÔn HuÖ QuËn 1
Cty TNHH th¬ng m¹i c«ng nghÖ §¹i
1403 0306633659 Th¾ng 78-80 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3

TÇng 11 Tßa nhµ Central Plaza


1404 0305723109 Cty TNHH Pioneer Hi Bred ViÖt Nam office Building, 17 Lª DuÉn QuËn 1

1405 0305704071 Cty TNHH TM Ph¹m Phan 48 Lª V¨n Quíi QuËn B×nh T©n

Sè 7 L« B Khu biÖt thù Ph¬ng


1406 0313024873 Cty Tnhh Léc ThiÖn Nam, NguyÔn V¨n Linh QuËn 7

1407 0303966346 Cty TNHH MTV §¹i Gia §×nh 19 §êng Sè 18 QuËn B×nh T©n
1408 0303824528 Cty TNHH TM DV Hãa chÊt Ph¬ng §«ng 320 §éc LËp QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
1409 0302375340 Cty TNHH TM DV §¹i Thèng 129 §inh Bé LÜnh Th¹nh

1515 - 1516 Vµnh §ai §«ng, L«


1410 0307301487 Cty TNHH Festo C, An Phó - An Kh¸nh QuËn 2

QuËn B×nh
1411 0304214927 Cty TNHH Ho¸ ChÊt Bª Ta 308/32 B×nh Lîi Th¹nh

1412 0311137328 Cty TNHH §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Nh Ph¸t 392 Lª Träng TÊn QuËn T©n Phó
QuËn Phó
1413 0303476359 Cty TNHH ThiÕt BÞ Nhµ BÕp B¸ch Hîp 279 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

Cty TNHH Gi¶i Ph¸p M«i Trêng Vµ Níc QuËn Phó


1414 0307858528 ViÖt 221E/2 TrÇn Huy LiÖu NhuËn
L« A78-A79-A80-A81 KCN VÜnh
1415 0302330195 Cty TNHH Huynh ®Ö thuéc da Hng Th¸i Léc §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n

1416 0312757885 Cty TNHH Hoa Gia Phó Sè 17B Phan V¨n KhoÎ QuËn 5
L« 39A, §êng sè 2, KCN T©n
1417 0313375254 Cty Cæ PhÇn Ph©n Phèi Gia Huy T¹o, QuËn B×nh T©n

1418 0301417809 Cty TNHH TM T©n Hång Phóc 754 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
1419 0302565976 Cty TNHH TM TriÖu V©n 159/13A Hoµng V¨n Thô NhuËn

1420 0303649788 Cty TNHH TM DV & SX ViÖt Têng 58/415 Quang Trung QuËn Gß VÊp

1421 0303290650 Cty TNHH §¹i VÜnh An 967, KP8 TØnh Lé 10 QuËn B×nh T©n

1422 0305889753 Cty CP Kü ThuËt ViÖt S¬n 14D Quèc H¬ng QuËn 2
1423 0300767504 Cty TNHH Unika Vie Pan KCX T©n ThuËn §êng Sè 12 QuËn 7
Cty CP ThiÕt bÞ vËt t dÇu khÝ phÝa NguyÔn V¨n S¨ng
1424 0311062714 Nam 47/20 (hÎm) QuËn T©n Phó

1425 0303167978 Cty TNHH §iÖn Tö Tin Häc Sao BiÓn 115/9 TrÇn §×nh Xu QuËn 1

1426 0302632502 Cty TNHH ThiÕt BÞ & DÞch Vô §ång Lîi 34, KP 2 §êng Sè 20 QuËn 2

1427 0302615708 Cty TNHH ViÖt Th¨ng 307/10 NguyÔn V¨n Træi QuËn T©n B×nh

1428 0301434642 Cty TNHH TM & DV Phån Vinh 262/10 Lª V¨n Sü QuËn 3
L« A2- ®êng sè 1-KCN B×nh
1429 0302449754 Cty Bachy Soletanche Viet Nam ChiÓu §êng Sè 1 QuËn Thñ §øc

1430 0312526221 Cty TNHH TM NghiÖp Phó 37 CX B×nh Thíi §êng Sè 2 QuËn 11
QuËn B×nh
1431 0309456285 Cty TNHH MTV Nhµ Th¸i 135/37/30 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

Cty TNHH MTV DV SX Ph¸t TriÓn Quèc


1432 0311735631 Duy 401 KP1 T« Ngäc V©n QuËn 12

1433 0309921077 Cty TNHH Hanacobi Vi Na LÇu 9, sè 77 Hoµng V¨n Th¸i QuËn 7

QuËn B×nh
1434 0304786804 Cty TNHH TM DV hãa chÊt Th¸i ThÞnh 17/17 Thanh §a Th¹nh
1435 0311795969 Cty TNHH Nhùa NhËt T©n 143/8 An B×nh, QuËn 5
1436 0300533471 Cty TNHH MTV - Tæng Cty Th¸i S¬n Sè 3 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

C«ng Viªn PhÇn MÒm


1437 0302615063 Cty CP C«ng NghÖ ViÔn Th«ng Sµi Gßn L« 46 Quang Trung QuËn 12

1438 0301054986 Cty TNHH TM B¶o Tîng 380 Hång Bµng QuËn 11

1439 0301835443 Cty TNHH Hoµng H¹nh 134/68 Thµnh Th¸i QuËn 10

1440 0305906053 Cty TNHH NhËp KhÈu SX TM Duy Hng 77/10 Lª Lai QuËn T©n B×nh

1441 0303643747 Cty CP nhùa V©n §ån 320 BÕn V©n §ån QuËn 4
L« B32A - B40, KCN Lª Minh HuyÖn B×nh
1442 0302226123 DNTN Thiªn Long Xu©n §êng Sè 11 Ch¸nh

1443 0311952298 Cty TNHH TMDV XNK Phóc Têng 155-157-159 L¹c Long Qu©n QuËn 11

QuËn B×nh
1444 0303087289 Cty TNHH C«ng NghiÖp Vµng Anh 192-194A Ung V¨n Khiªm Th¹nh

Cty TNHH Th¬ng m¹i X©y dùng vµ Ph¸t


1445 0309759353 TriÓn §« ThÞ §«ng D¬ng C¨n 5 lÇu 9, TN Minh Minh KP 3 L¬ng §Þnh Cña QuËn 2
HuyÖn B×nh
1446 0302103298 Cty TNHH SX nhùa vµ TM Lý Xu©n Lan B11/35 Êp 2 TrÇn §¹i NghÜa Ch¸nh

1447 0305145377 Cty CP Quèc TÕ TruyÒn Th«ng 220A NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3

Cty TNHH MTV S¶n xuÊt & XNK C¬ KhÝ


1448 0308309915 Duy Phong 345/1A tæ 14 Quèc Lé 1a QuËn 12

1449 0301481610 Cty TNHH TM ChÝnh Quang 26-28-30 CX B×nh Thíi §êng Sè 3 QuËn 11
1450 0303987586 Cty CP X©y Dùng C«ng NghÖ SuMiMoTo 43/14/14 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

®êng sè 3- Nhãm CN IV- KCN


1451 0301638029 Cty TNHH Abrasives ViÖt Nam T©n B×nh §êng Sè 3 QuËn T©n Phó

1452 0301417069 Cty TNHH Thang M¸y Th¸i B×nh L« B2-B3 §êng D2 HuyÖn Cñ Chi

1453 0302728003 Cty TNHH XuÊt NhËp khÈu Gia Khang 86/27 Phæ Quang QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt 67/48 NguyÔn ThÞ Tó, Khu Phè
1454 0313360924 NhËp KhÈu NguyÔn Ph¹m 3, QuËn B×nh T©n

1455 0309560504 Cty TNHH SX-XD-TM-DV §ång TiÕn 51/8 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

1456 0305098046 Cty TNHH SX - TM - DV B¶o Lu©n l« sè 11a ®êng níc lªn Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
L« 32 C\I ®êng sè 2G, KCN HuyÖn B×nh
1457 0303085570 Cty LD bét Quèc TÕ VÜnh Léc Kh«ng Cã Ch¸nh
L« 23-25 KCX Linh Trung 1 ®
1458 0300741383 Cty TNHH Dae Yun ( ViÖt Nam) êng sè 2 Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Th¬ng M¹i Quèc TÕ DÖt May Sè 18 §êng T¨ng Nh¬n Phó,
1459 0313193582 ViÖt Nam QuËn 9 QuËn 9
L« B2, ®êng C2 côm 2, KCN
1460 0301409974 Cty CP Th¬ng m¹i dÞch vô §Êt Míi C¸t L¸i Kh«ng Cã QuËn 2
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Nam QuËn Phó
1461 0301442146 Giang 202 Hoµng V¨n Thô, NhuËn

1462 0304726273 Cty TNHH ThiÕt BÞ Kü ThuËt Mª K«ng 1C 3-11 skygarden, PMH NguyÔn V¨n Linh QuËn 7
Cty TNHH ThiÕt BÞ C«ng NghiÖp 24-26 tÇng 4.5 KDC Chung HuyÖn B×nh
1463 0303135503 N.A.G.O.Y.A s¬n §êng 9a Ch¸nh

HuyÖn B×nh
1464 0302426718 Cty TNHH YUNG CHANG ViÖt Nam L« H10A-B KCN Lª Minh Xu©n §êng Sè 10 Ch¸nh
1465 0313062935 Cty TNHH Innovation Promise 220 Tr¬ng VÜnh Ký, QuËn T©n phó
1466 0300896919 Cty TNHH TM Song H»ng 28 M¹c §Ønh Chi QuËn 1
Tßa nhµ INTERNATIONAL
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Shinsung Eng PLAZA, Sè 343, §êng Ph¹m Ngò
1467 0305482189 (ViÖt Nam) L·o QuËn1

1468 0304933135 Cty TNHH TM Vµ DV ¸nh S¸ng Ch©u ¸ 27/13Bis HËu Giang QuËn T©n B×nh

1469 0312394247 Cty CP SX DV TM §å Ch¬i Ph¬ng Nga T7, TN SamCo, sè 326 Vâ V¨n KiÖt QuËn 1

1470 0304840995 Cty TNHH XNK Ph¬ng YÕn 38/33C-34C L·nh Binh Th¨ng QuËn 11

Cty TNHH Dîc PhÈm ThiÕt BÞ Y TÕ Ki Ta


1471 0309917592 Pi Da 433/34 S V¹n H¹nh QuËn 10

1472 0305303538 Cty TNHH SX TM DV ViÖt N«ng 879/15/14 H¬ng Lé 2 QuËn B×nh T©n

Cty TNHH ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng Ung


1473 0303463261 B×nh Ch©u 44C c x¸ tù do C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh

1474 0303283036 Cty TNHH M.T.R 636/3/15 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

1475 0302913422 Cty TNHH Th¬ng m¹i T©n Hoµng Liªn 7 NguyÔn V¨n Mai QuËn 3

1476 0310519853 Cty TNHH THI£N ANH MINH 60/30 Yªn ThÕ QuËn T©n B×nh

Cty TNHH TM Cung øng C«ng NghÖ QuËn Phó


1477 0312550577 Dinh Dìng BiÓn §«ng 121A Hoµng V¨n Thô NhuËn
1478 0305295830 Cty TNHH TM-DV-SX V¹n ThÞnh Phó TTTM Thiªn S¬n Plaza, sè 800 NguyÔn V¨n Linh QuËn 7

1479 0300899187 Cty TNHH TM Mª K«ng 781/C9 Lª Hång Phong QuËn 10


P153B, lÇu 15, TN Indochina,
1480 0310583009 Cty CP KT CMP sè 4 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

1481 0305679876 Cty TNHH Shinsung Vina 6b, khu phè 1 §êng Sè 36 QuËn 7

Cty TNHH C¬ NhiÖt §iÖn l¹nh B¸ch


1482 0301915995 Khoa 790 S V¹n H¹nh QuËn 10

QuËn Phó
1483 0302244958 Cty TNHH TUV RHEINLAND VIET NAM P.805-806, Sè 106 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

1484 0303083083 Cty TNHH Thêi trang H¹ Vµng 26/43-26/45 NguyÔn BØnh Khiªm QuËn 1

HuyÖn B×nh
1485 0303969964 Cty CP Sµi Gßn C«ng NghÖ Níc sè 27-29-31 KDC Trung S¬n §êng 9a Ch¸nh

1486 0300785398 Cty TNHH dÖt líi ®¸nh c¸ Nam Yang 1290 Kha V¹n C©n QuËn Thñ §øc

1487 0309532497 Cty CP Kho VËn T©n C¶ng C¶ng T©n C¶ng-C¸t L¸i QuËn 2
QuËn Phó
1488 0303899555 Cty CP Th¬ng M¹i Hµ Phan 456 Phan XÝch Long NhuËn

1489 0305882902 Cty TNHH C«ng NghÖ Sao ViÖt 03 §êng sè 9, C x¸ B×nh Thíi QuËn 11

1490 0304229874 Cty TNHH TM-DV ViÖt Trung HiÕu 572-574 Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh
1491 0306021455 Cty CP XNK Vµ DV Inco 168 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3

1492 0307029295 Cty TNHH H¬ng Trinh 766A/34 L¹c Long Qu©n QuËn T©n B×nh

1493 0302153309 Cty TNHH TM & SX §¹i Nam T©n 399/35 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3

1494 0302389216 Cty CP c«ng nghiÖp Toµn Ph¸t 29 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12

1495 0312990521 Cty TNHH Mét Thµnh Viªn B¸nh Vµng L« B3c, KCN HiÖp Phíc HuyÖn Nhµ BÌ

1496 0302245422 Cty TNHH TM SX vµ DV Toµn Ho¸ 62/6 Bµu C¸t QuËn T©n B×nh

1497 0309862745 Cty TNHH Khoan SX TM DV Tiªn Phong 319 B4 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

1498 0301959181 Cty TNHH TrÇn Tû 23 An D¬ng V¬ng QuËn 8

1499 0301785263 Cty TNHH MTV Kh¸nh Ph¸t 183 NguyÔn V¨n Lu«ng QuËn 6

1500 0310485795 Cty TNHH MTV ThÞnh Hång Nguyªn 202 TrÞnh §×nh Träng QuËn T©n Phó

1501 0301824508 Cty CP C¬ §iÖn Thñ §øc Km 9 Xa Lé Hµ Néi QuËn Thñ §øc

1502 0301340190 Cty TNHH TM §¹i §Þa 2C-2D Lª Quang Sung QuËn 6

1503 0302976197 Cty TNHH TM XD Dòng Thµnh 40/36 L÷ Gia QuËn 11

1504 0302539976 Cty TNHH TM vµ DV Kü ThuËt S¸ng T¹o 9 Nam Hoµ QuËn 9

1505 0311397541 Cty TNHH TMDV §iÖn L¹nh §¹i Hng 156 NguyÔn BiÓu QuËn 5
L« MB1-3, §êng sè 5, Khu
C«ng nghiÖp §øc Hßa 1,
1506 0305670760 Cty TNHH Th¬ng M¹i Trung Vò Long an

1507 0312306459 Cty TNHH Th¬ng M¹i NhËt NhËt Phong 108/1/32 §êng Sè 10 QuËn Gß VÊp

1508 0302992209 Cty TNHH Kü thuËt DV STD &T. 39/5 S¬ng NguyÖt Aùnh QuËn 1

1509 0302265919 Cty CP Hãc M«n 3/27


Sè 31 ®êng sè 8, KCN ViÖt
Quèc Lé 22 HuyÖn Hãc M«n
Nam - Singapore, KP B×nh
Cty Cæ PhÇn S¶n XuÊt H¬ng LiÖu Õch §¸n, TX ThuËn An, B×nh D
1510 0302536319 Vµng ¬ng
05/210 tæ 7, khu phè Hoµ
Cty TNHH S¶n XuÊt - Th¬ng M¹i - DÞch L©n 1, TX ThuËn An, B×nh
1511 0302871596 Vô T©n C«ng Quang D¬ng

1512 0304137729 Cty TNHH dîc phÈm quèc tÕ Thiªn §an 7B/27/5 Thµnh Th¸i QuËn 10

1513 0304201082 Cty TNHH Kü thuËt Sao ViÖt 156 NguyÔn C÷u §µm QuËn T©n Phó

1514 0300657484 Cty TNHH Rîu Thùc PhÈm ®êng sè 8, KCX T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7

1515 0310469803 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Mky 13 ®êng 13C Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1516 0305674130 Cty TNHH MTV C«ng NghÖ §æi Míi 39 TrÇn Quèc To¶n QuËn T©n B×nh

1517 0302623272 Cty TNHH Th¬ng M¹i NghÜa TrÝ 411 Hai Bµ Trng QuËn 3
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô
1518 0302028474 Thuú Khanh 15 T©n VÜnh QuËn 4
Cty TNHH TM DV Giao NhËn Phóc HuyÖn B×nh
1519 0311523355 Khang B5/25G, Êp 2 TrÇn §¹i NghÜa Ch¸nh

1520 0311845377 Cty TNHH TM DV N«ng TiÕn 43, #1 M¹c §Ønh Chi QuËn 1

1521 0303088500 DNTN Ch©u Ph¸t 52 Thèng NhÊt QuËn T©n Phó
Sè 1 - ®êng 8 - KCN VSIP,
1522 0302232712 Cty TNHH ASUZAC TX ThuËn An, B×nh D¬ng

QuËn Phó
1523 0301481931 Cty CP LQ JOTON 188C Lª V¨n Sü NhuËn

Cty TNHH MTV §Þa VËt Lý GiÕng Khoan


1524 0305148138 DÇu KhÝ 111A (LÇu 10 Sailing tower) Pasteur QuËn 1
Cty CP §Çu T & X©y Dùng M«i Trêng
1525 0311059768 ViÖt §øc 150 TrÇn Lu Kh«ng Cã QuËn 2
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Mettler-Toledo Sè 29A, §êng Hoµng Hoa QuËn B×nh
1526 0310392822 ViÖt Nam Th¸m, Th¹nh

1527 0302743202 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Khai NhËt B186 Khu phè 3 Kh«ng Cã QuËn 12
HuyÖn B×nh
1528 0312376960 Cty TNHH Ho»ng Lîi 22 §êng sè 4, KDC 13C, Êp 5 Ch¸nh

1529 0306131754 Cty TNHH S¸ng T©m 961-965 HËu Giang QuËn 6
Cty TNHH Th¬ng M¹i Ph¸t TriÓn NhËt Sè 10B §êng sè 6, QuËn B×nh
1530 0313349198 T©n T©n QuËn B×nh T©n

1531 0309994886 Cty TNHH ThiÕt Long lÇu 1 348-350-352 TrÇn Phó QuËn 5
1532 0302776085 Cty TNHH May Oasis Êp HËu H¬ng Lé 2 HuyÖn Cñ Chi
QuËn B×nh
1533 0310458216 Cty TNHH TM ThÐp Sµi Gßn 685/13H X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

1534 0302632358 Cty CP BV PHARMA Êp 2 HuyÖn Cñ Chi

1535 0301405225 HTX TMDV B×nh T©y 17 NguyÔn H÷u ThËn QuËn 6

1536 0304854444 Cty TNHH TM B¶o Thøc 76/33/18 Lª V¨n Phan QuËn T©n Phó
Cty TNHH TM Kü ThuËt §iÖn Hoµng QuËn B×nh
1537 0301992365 Trang 15A NguyÔn Trung Trùc Th¹nh

1538 0302870761 Cty TNHH TM Ho»ng §¹t 319 A5 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

1539 0300813616 Cty TNHH Totalgaz ViÖt Nam KP 5 Kh«ng Cã QuËn 7

1540 0309544076 Cty TNHH TM vµ DV Ph¬ng Nam Ph¸t 58/12, KP1 §êng Sè 5 QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Mü ThuËt øng Dông H÷u
1541 0303017147 Phong 457 Quèc Lé 13 QuËn Thñ §øc

L« AM.28b-30 & AM.32-34a,


1542 0300660085 Cty TNHH Nagata (ViÖt Nam) KCX T©n ThuËn §êng Sè 12 QuËn 7
QuËn B×nh
1543 0309475471 Cty TNHH SX - XD - TM - DV §Êt ViÖt 160/25/24 Bïi §×nh Tuý Th¹nh

1544 0301384695 Cty CP kü thuËt & ¤ t«Trêng Long L« 46, ®êng sè 3, KCN T©n t¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

1545 0304198785 Cty CP §T TM HiÖp B×nh 31 §êng Sè 15 QuËn Thñ §øc


Cty TNHH Th¬ng m¹i dÞch vô VËt T
1546 0305056416 N«ng NghiÖp MInh Hng lÇu 6, Master Building, 41-43 TrÇn Cao V©n QuËn 3

QuËn B×nh
1547 0302972869 Cty TNHH M.V Liªn Minh 49 C X¸ Chu V¨n An §êng Sè 1 Th¹nh

1548 0305113174 Cty TNHH kakusho metal VN L« U.39b-40a, ®êng sè 19 Kh«ng Cã QuËn 7
QuËn B×nh
1549 0308775810 Cty TNHH Phóc Quang Long 19 Bïi §×nh Tuý Th¹nh
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn §ãng Vµ S÷a
1550 0300515377 Tµu TNHH
Cty H¶i Minh
MTV dÞch vô Du LÞch BÕn 1042 Êp 5 Huúnh TÊn Ph¸t, HuyÖn Nhµ BÌ
1551 0301171827 Thµnh 82-84 Calmette QuËn 1
Cty CP SX vËt liÖu c¸ch ©m c¸ch nhiÖt
1552 0305376776 C¸t Têng 525/22 T« HiÕn Thµnh QuËn 10
HuyÖn B×nh
1553 0304916725 Cty TNHH ThÐp NguyÔn Phíc Thä 211 KDC Trung S¬n §êng 9a Ch¸nh

1554 0312844785 Cty Tnhh §¹i Thµnh Vinh 17 §êng 5A QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
1555 0311671402 Cty TNHH Yhi (ViÖt Nam) 135/17/77 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh
Cty TNHH TM SX C¬ khÝ vµ DV ViÖt
1556 0303928943 Quang 47 Vµnh §ai Trong QuËn B×nh T©n

NguyÔn ThÞ Minh


1557 0310995683 Cty CP ph©n phèi ViÖt NÐt 126 Khai QuËn 3

1558 0304025253 Cty CP ThiÕt BÞ C«ng NghiÖp TriÖu TÝn 7 KP7 §êng Sè 37 QuËn Thñ §øc
LÇu 11, sè 106 Toµ nhµ centre QuËn Phó
1559 0300790729 Cty TNHH TOYO ViÖt Nam Point NguyÔn V¨n Træi NhuËn
Cty Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu Vµ Hîp
1560 0300450289 T¸c §Çu T Giao Th«ng VËn T¶i 36 B¹ch §»ng, QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
1561 0310612468 Cty CP §T TM Hng ThÞnh Phó 251/1 NguyÔn V¨n Træi NhuËn
1562 0304920337 Cty TNHH SX TM An Th¹nh Phó 35 Cöu Long QuËn T©n B×nh
Cty TNHH TÇm nh×nh Môc tiªu ViÖt lÇu 8 ,#8, tßa nhµ ETOWN,
1563 0311730993 Nam 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

tßa nhµ tiªu chuÈn, KCX t©n


1564 0310007735 Cty TNHH èng Si-Li-Con ViÖt Nam thuËn §êng Sè 14 QuËn 7

1565 0312449697 Cty TNHH Dinh dìng ®éng vËt Chen 135/4 Hµ T«n QuyÒn QuËn 11

1566 0303147121 Cty TNHH ThiÕt BÞ Kü ThuËt S«ng La 8A TrÇn Quang DiÖu QuËn 3

1567 0312011399 Cty TNHH Three Bond ViÖt Nam 196/16 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

Cty TNHH ThÐp Kh«ng GØ Quang


1568 0312592601 Thanh 68/6H Êp HËu L©n HuyÖn Hãc M«n

1569 0304547073 Cty CP TM DV THµNH §¹I PHó 2094 QL1A QuËn 12

1570 0312056015 Cty TNHH Gi¶i Ph¸p Kü ThuËt VTS 61/20 §êng Sè 23 QuËn Thñ §øc
Cty CP th¬ng m¹i dÞch vô Léc Thiªn
1571 0304486399 B¶o 72 NguyÔn Th¸i B×nh QuËn 1

1572 0301749152 Cty TNHH Siamp L« E1 KCN C¸t L¸i §êng K1 QuËn 2
Tæng Cty N«ng NghiÖp Sµi Gßn TNHH QuËn B×nh
1573 0300636205 MTV 189 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

1574 0302001881 Cty TNHH Q.D&C 95 §iÖn Biªn Phñ QuËn 1

1575 0302862513 Cty TNHH TM Hng D¬ng 89/19, kp12 Phan Anh QuËn B×nh T©n

1576 0310660895 Cty TNHH TM & DV Cêng Phó ThÞnh 660/1 §iÖn Biªn Phñ QuËn 10
KCN Long Thµnh, HuyÖn
1577 0302869558 Cty TNHH Dong Lim Vina Chemical Long Thµnh, §ång Nai
QuËn B×nh
1578 0302802521 Cty TNHH TM T VÊn tiÕp thÞ §«ng B¾c 10c Hßang Hoa Th¸m Th¹nh
Cty TNHH MTV Th¬ng M¹i DÞch Vô T©n
1579 0309489650 Lùc 19-21 l« b Trêng S¬n QuËn 10

1580 0311841703 Cty TNHH MTV Boly ViÖt Nam 6 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1

Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i DÞch Vô


1581 0303077611 Lª M©y 10 §êng Sè 23 QuËn 2

1582 0310370480 Cty CP TM DV ThiÕu Nhi Míi T7, TN SAMCO, sè 326 Vâ V¨n KiÖt QuËn 1

1583 0303716385 Cty TNHH TM & KT Tr¬ng NguyÖt 319A7 Lý Thêng KiÖt QuËn 11

Cty TNHH Emerson Process


1584 0309368906 Management ViÖt Nam 151 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3
Khu D©n C MiÕu QuËn B×nh
1585 0301899616 Cty TNHH TM-DV §iÖn M¹nh Ph¬ng L37, Næi Th¹nh
6a tÇng 6 toµ nhµ xëng tiªu
1586 0304602359 Cty TNHH Given Imaging VN chuÈn, KCX T©n ThuËn §êng Sè 14 QuËn 7

Cty TNHH Samsung Polymer ( ViÖt


1587 0303033861 Nam) L« A8-1, KCN HiÖp Phíc §êng Sè 6 HuyÖn Nhµ BÌ
QuËn Phó
1588 0312576462 Cty TNHH XNK Quý NguyÔn 71/60 Tr¬ng Quèc Dung NhuËn

QuËn Phó
1589 0301449825 Cty TNHH TM VÜ §¹i 175 Hoa Lan NhuËn
TÇng 31 Tßa nhµ Sµi Gßn
Trade Center, Sè 37 T«n §øc
1590 0312606741 Cty Tnhh Marine Functional ViÖt Nam Th¾ng QuËn 1
R98-99, tÇng 9, tßa nhµ E-
1591 0302342200 Cty TNHH VSL ViÖt Nam Town, sè 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

1592 0309781743 Cty TNHH TM §a Liªn KÕt 725/2/15 Trêng Chinh QuËn T©n Phó
Cty TNHH S¶n XuÊt Vµ XuÊt NhËp KhÈu
1593 0312368568 Kim Long 32A L« M §êng Sè 36 QuËn 4
l« III-17 nhãm CN3, KCN t©n
1594 0301414967 Cty TNHH SX TM DV Vinh Th«ng b×nh §êng Sè 13 QuËn T©n Phó

1595 0300766500 Cty CP Nhùa Sµi Gßn 242 TrÇn Phó QuËn 5

1596 0305884434 Cty TNHH Nhùa Thµnh Danh 119/75 NguyÔn ThÞ TÇn QuËn 8

1597 0311856643 Cty TNHH Akibi L« IV, 19-20 T©y Th¹nh QuËn T©n Phó

1598 0306045456 Cty CP C¬ §iÖn L¹nh Su Mi 18H Céng Hßa QuËn T©n B×nh
Cty TNHH thiÕt bÞ y tÕ Aesthetic and
1599 0312004377 Health T9, etown building , 364 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

1600 0311030374 Cty CP XNK COMPACT Sµi Gßn 62/3K ®êng TTT, Êp ®«ng Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
1601 0312787343 Cty TNHH Th¬ng M¹i Vßng Bi TrÝ Kh¶i 13-15-17 Phó Gi¸o QuËn 5

1602 0302362006 Cty TNHH SX TMDV XNK ThuËn An 30/4B Êp T©n Hßa Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1603 0308929098 Cty CP Th¬ng M¹i Vµ T VÊn C¸t Vang 41 TrÇn §×nh Xu QuËn 1

Cty LD CÇu Trôc Vµ Thang M¸y Qu¶ng


1604 0302686674 Liªn 299/15 A Lý Thêng KiÖt QuËn 11

1605 0312597381 Cty TNHH Gia ViÖt Khang VIna 2 §êng Sè 31 QuËn 2

1606 0302993026 DNTN Th¬ng M¹i ViÔn Mai 128 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1
HuyÖn B×nh
1607 0305206686 Cty CP Tø Quý C7/27A1 Êp 4A Ph¹m Hïng Ch¸nh
Cty Cæ PhÇn Trang ThiÕt BÞ Y Nha
1608 0312024302 Khoa ViÖt §¨ng 337/2/3 Lª V¨n Sü, QuËn T©n B×nh

1609 0302228307 Cty TNHH TM vµ Giao NhËn R&P 58/57 NguyÔn Minh Hoµng QuËn T©n B×nh

1610 0305361339 Cty TNHH MTV Gç Hoµng Gia 136 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh

1611 0311535632 Cty TNHH TM DV MTTHT Telecom 369 An D¬ng V¬ng QuËn 5
Chung C Kcn T©n
1612 0304657622 Cty TNHH Vi Toµn 021 L« B B×nh QuËn T©n Phó
Cty TNHH C«ng NghiÖp Wongeak (ViÖt
1613 0304026176 Nam) Mét phÇn nhµ xëng sè 1-3 Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu
1614 0308618416 Tam TÝn 518 H¬ng lé 2, QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
1615 0302943811 Cty TNHH SX TM Vµ DV ViÖt Ho¸ Sinh 160/1/20 X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh
TÇng 4, TN H¶I ¢u, sè 39B Tr
1616 0312588524 Cty TNHH S¶n XuÊt Vµ Kinh Doanh Ami êng S¬n QuËn T©n B×nh

1617 0303761733 Cty TNHH Corsair Marine International Sè 7 Gß Oâ M«i QuËn 7

1618 0302641507 Cty TNHH C«ng NghiÖp & Th¬ng M¹i Q 170 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3

1619 0302494203 Cty TNHH DECOTEX L« 2-2A KCN T©n B×nh §êng Sè 13 QuËn T©n Phó
QuËn B×nh
1620 0310349922 Cty TNHH TM Hµ TrÇn NguyÔn 201/13/14A NguyÔn XÝ Th¹nh

1621 0312405160 Cty TNHH DÖt Lucky Star 656/74/28 Quang Trung QuËn Gß VÊp

1622 0303379563 Cty TNHH TM Vµ SX Hµn ViÖt H¶i 149 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

1623 0309413299 Cty TNHH Linh CÇm 21 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1

1624 0302200171 Cty CP ThÓ thao vµ Th¬ng m¹i §Þa CÇu 115 (Phßng 707) NguyÔn HuÖ QuËn 1
Cty TNHH Ph©n Phèi Liªn Hîp §«ng D
1625 0311215833 ¬ng 240a Kh«ng Cã QuËn 9

1626 0310784146 Cty TNHH Quèc tÕ DGL ViÖt Nam 169/3 NguyÔn §øc C¶nh QuËn 7
Cty TNHH SX bao b× Kim lo¹i vµ in trªn
1627 0300825900 kim lo¹i l« sè 37, KCN T©n T¹o §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n

1628 0305166881 Cty TNHH Nguyªn LiÖu Minh Quang 45B Kú §ång QuËn 3
Cty TNHH DV Ph©n Phèi XNK Liªn Th¸i
1629 0310750027 B×nh D¬ng L« E1, KCN C¸t L¸i §êng K1 QuËn 2
QuËn B×nh
1630 0302786044 Cty TNHH Nam b¾c 860/80A X« ViÕt NghÖ TØnh Th¹nh

1631 0303742924 Cty TNHH T©n Sao ¸ 97 Êp 2 Ph¹m V¨n S¸ng HuyÖn Hãc M«n

1632 0301410345 Cty TNHH C«ng NghÖ Thùc PhÈm SK 10 ®êng sè 20, KP4 Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

1633 0312328780 Cty TNHH TM XuÊt NhËp KhÈu Minh An 218 §êng Sè 14 QuËn 9
Cty TNHH TM DV VT §¹i lý Tµu BiÓn
1634 0301442185 B×nh An 23 §êng D2 QuËn Thñ §øc

1635 0302904121 Cty TNHH ho¸ dîc Ch©u Qu©n 286/17A T« HiÕn Thµnh QuËn 10

QuËn Phó
1636 0302281251 Cty TNHH TM Huy Vò 776/47D NguyÔn KiÖm NhuËn

1637 0312183207 Cty TNHH MTV T©m ViÖt Mü 5 NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn XuÊt NhËp
1638 0312058157 KhÈu N«ng S¶n L©m Vò NhËt 361/17/7 B×nh §«ng QuËn 8
Cty Tnhh Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i Lu
1639 0312962122 Vò Sè 3/20C NguyÔn V¨n S¨ng QuËn T©n Phó

1640 0305001865 Cty CP SX TM Lý B¶o Minh 407 An D¬ng V¬ng QuËn 5


HuyÖn B×nh
1641 0301798230 Cty LD Wufeng viÖt nam l« C12-C12A, kcn lª minh xu©n §êng Sè 10 Ch¸nh
1642 0301485333 Cty TNHH Thanh Hoa L10, TN Beautiful Sai Gon, Sè 2 NguyÔn Kh¾c ViÖn QuËn 7

1643 0303307992 Cty TNHH Ng©n Anh 378/4 §iÖn Biªn Phñ QuËn 10

1644 0303826878 Cty TNHH VËt T Kü ThuËt Th¸i ViÖt 303/5 BÕn V©n §ån QuËn 4

1645 0300673888 Cty TNHH Bao b× NhËt B¶n (ViÖt Nam) L« u3b -35 KCX T©n ThuËn §êng Sè 20 QuËn 7
HuyÖn B×nh
1646 0312285449 Cty TNHH XNK S¬n vµ §«ng B3/16 Quèc Lé 1a Ch¸nh
V¨n Phßng §iÒu Hµnh Talisman Viet LÇu 5, Cao èc Le Meridien, 3C
1647 0310929962 Nam 135-136 B.V. T«n §øc Th¾ng, QuËn 1
A5/17B ®êng C«ng NghÖ Míi, HuyÖn B×nh
1648 0301096513 Cty TNHH M¹c TÝch Êp 1 Kh«ng Cã Ch¸nh

Cty CP §Çu t & KD vËt liÖu x©y dùng TÇng 2, Block A, cao èc V¹n §«-
1649 0301442467 FICO 348 BÕn V©n §ån QuËn 4

1650 0309935721 Cty TNHH MTV SX TM XNK V¬ng Qu¸n 31 §êng 3643A Ph¹m ThÕ HiÓn QuËn 8

1651 0302832526 Cty CP bao b× DÇu Thùc VËt L« 6-12 KCN T©n Thíi HiÖp NguyÔn Anh Thñ QuËn 12

1652 0302541950 Cty LD Bao b× United côm KCN, TTCN Xu©n Thíi s¬n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
1653 0302243055 Cty TNHH T©n Ch©u 135 Hoµng Hoa Th¸m Hßang Hoa Th¸m QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i-DÞch Vô-S¶n XuÊt
1654 0305339340 TrÝ Nh©n 115 Quèc H¬ng QuËn 2

1655 0304908185 Cty TNHH TM DV XNK Hoµn Nguyªn 404 ®êng Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh

1656 0312168110 Cty CP Kü ThuËt C¬ KhÝ Asean 51 Yªn ThÕ QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Quèc ThuËn
1657 0313018661 Ph¸t 218 Mai Xu©n Thëng QuËn 6
88/28A NguyÔn Kho¸i,
1658 0312327297 Cty Cæ PhÇn Thùc PhÈm Ace QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi

1659 0312957757 Cty TNHH MTV ChÝnh Th¶o LÇu 1, P.107 tßa nhµ Ecotec Nam Quèc Cang QuËn 1

1660 0302537009 Cty TNHH TM XD CN NhËt Hoa 45A Huúnh TÞnh Cña QuËn 3

1661 0303687977 Cty TNHH Silsarang Vina 3/334 Êp NhÞ T©n 1 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1662 0302309845 Cty TNHH Cao Phong l« G Chung C Hïng V¬ng Kh«ng Cã QuËn 5

1663 0309578886 Cty TNHH TM Ho¸ ChÊt ViÖt ¸ 42 Lª Trung NghÜa QuËn T©n B×nh

1664 0303524806 Cty TNHH SX TM DV Trung LÔ 27-29 Ký Con QuËn 1

1665 0302541781 Cty CP Qu¹t ViÖt nam L« B13/1, KCN VÜnh Léc §êng Sè 1 QuËn B×nh T©n

1666 0304665091 Cty CP Anh Minh Qu©n 91C/12 kp2 Ng« ChÝ Quèc QuËn Thñ §øc

1667 0303990187 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Th¸i Ch©u Q8 CX T©n S¬n Nh× Tr¬ng C«ng §Þnh QuËn T©n B×nh

1668 0304486864 Cty CP SX TM DV Minh Anh 113/9 Ao §«i QuËn B×nh T©n

1669 0300785711 Cty TNHH Viva KCX T©n ThuËn §êng Sè 1 QuËn 7

1670 0301938061 Cty TNHH TM vµ DV T©n Huúnh Mai 207/53 Hå Häc L·m QuËn B×nh T©n

1671 0302807840 Cty TNHH Anh Vò 1097 Hoµng Sa QuËn 3


L« L.02-04-06a, KCX T©n
1672 0301441537 Cty TNHH nhùa S¬n ViÖt ThuËn §êng Sè 10 QuËn 7
TÇng 6, tßa nhµ Central
1673 0301474010 Cty TNHH TM DV LB Garden, 328 Vâ V¨n KiÖt QuËn 1

Cty Tnhh Mét Thµnh Viªn Nguyªn H¬ng 277B ®êng C¸ch M¹ng Th¸ng
1674 0312859580 My T¸m QuËn 10

1675 0302259111 Cty TNHH TM SX Hïng Huy 907/19 H¬ng Lé 2 QuËn B×nh T©n
1676 0313169068 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Amass 199/28 §Æng V¨n Bi QuËn Thñ §øc

1677 0304487392 Cty CP §Çu T Ph¸t TriÓn Khang Minh 192 Bïi ViÖn QuËn 1

1678 0304303101 Cty TNHH TM §iÖn& CN Danh §Æng 92/2 §êng Sè 29 QuËn B×nh T©n

1679 0312556385 Cty TNHH Autonics Vina 400 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7

P.1206, LÇu 12, tßa nhµ sching


1680 0305633455 CtyTNHH Jebsen & Jessen VN Tower, sè 111A Pasteur QuËn 1
Cty TNHH TM DV L©m S¶n VËn T¶i
1681 0311275173 Minh TuÊn Cêng 56 §êng Sè 2 QuËn 9

1682 0312041033 Cty TNHH MTV NM United Healthcare l« I -4B-13 Khu c«ng nghÖ cao N3 QuËn 9

Cty TNHH N«ng NghiÖp Anh TuÊn ViÖt


1683 0311977736 Nam 52/6B Tr¬ng §¨ng QuÕ QuËn Gß VÊp

Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ C«ng NghÖ


1684 0303145903 B.A.C.A.U G37 c¨n cø 26B §êng Sè 1 QuËn Gß VÊp
L« 19B-21 KCX Sµi Gßn - Linh
1685 0300735220 Cty TNHH Fuji Impulse ViÖt Nam Trung §êng D QuËn Thñ §øc
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i Sîi ViÖt
1686 0304082389 §øc Êp 6 Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi
1687 0312934566 Cty TNHH DV TM Thùc PhÈm Huy TuÊn 12 §êng Sè 26 QuËn 9

1688 0304324655 Cty CP TËp ®oµn Trung Nguyªn 82_84 Bïi ThÞ Xu©n QuËn 1
lÇu 2 khu 2F Master
1689 0312083932 Cty CP Thñy §iÖn ¸ §«ng Building,41-43 TrÇn Cao V©n QuËn 3

Cty Tnhh XuÊt NhËp KhÈu Hãa ChÊt QuËn B×nh


1690 0312824002 Nghi S¬n 215 NguyÔn Thîng HiÒn Th¹nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt
1691 0312042904 NhËp KhÈu Khai Ph¸t 27T
Khu An tr× - Phêng Hïng V B×nh Phó QuËn 6
Cty tr¸ch hiÖm h÷u h¹n Ch©u Phíc ¬ng, QuËn Hång Bµng, H¶i
1692 0302114846 Thµnh Phßng
1693 0305168328 Cty TNHH Thiªn Hoµng Nguyªn Tæ 20 Khu 4, Êp 8, §ång Nai

1694 0305168938 Cty Cæ PhÇn C¶ng C¸t L¸i §êng NguyÔn ThÞ §Þnh, QuËn 2

1695 0307725817 Cty TNHH TM DV Hãa ChÊt Gia Khang Q7 B¹ch M· QuËn 10
Cty TNHH Th¬ng M¹i vµ C«ng NghÖ Phó
1696 0305449784 Minh Long 276/73 Thèng NhÊt QuËn Gß VÊp

1697 0301192312 Cty TNHH TM DV ViÖt ý 342 NguyÔn ChÝ Thanh QuËn 10

1698 0301934437 Cty TNHH Khang Thµnh 90A 8Bis Lý Thêng KiÖt QuËn 10

1699 0309764360 Cty TNHH MTV XNK Böu Ngäc 1 Cx B×nh Thíi §êng Sè 5 QuËn 11

1700 0312306498 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Anh TuÊn 184/7A Êp T©n Thíi 3 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
QuËn B×nh
1701 0301946231 Cty TNHH TM-DV Thiªn Kû 20 Vò Ngäc Phan Th¹nh

1702 0312146357 Cty TNHH §ång NhËt Minh 300/3 §éi Cung QuËn 11

1703 0309939691 Cty TNHH MTV TM DV Bïi NguyÔn 25/28 Kp3 §êng Sè 5 QuËn B×nh T©n

1704 0301834337 Cty TNHH MEC 254/319 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn T©n B×nh

1705 0304711397 Cty TNHH TM Gç B¾c Mü 64 Vên Chuèi QuËn 3

Cty TNHH SX-TM-DV bao b× nhùa Trung L« C1-C2 ®êng sè 7C- KCN Lª HuyÖn B×nh
1706 0304484088 S¬n Minh Xu©n Kh«ng Cã Ch¸nh

1707 0304983249 DNTN TM DV TuÊn Vinh Nhi 1318 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

1708 0300736400 Cty TNHH I.G.M KCX T©n ThuËn §êng Sè 19 QuËn 7

1709 0310069971 Cty CP Gi¶i Ph¸p Kü ThuËt ViÖt 61/20 §êng Sè 23 QuËn Thñ §øc

1710 0302955006 Cty TNHH ®×nh S¬n 513 Ph¹m V¨n Hai QuËn T©n B×nh

1711 0303429207 DNTN Thanh Phông 18/49 kp1 Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n

Cty TNHH L¾p §Æt §iÖn L¹nh Kü ThuËt


1712 0301189422 Th¬ng M¹i ViÖt 282 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

1713 0310942836 Cty TNHH vËt liÖu y.tÕ ViÖt 149X/11/1 l« C T« HiÕn Thµnh QuËn 10
Cty TNHH S¶n xuÊt TMDV Ngäc Hoµng
1714 0304358679 Gia 409 Êp 1 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n
1715 0300929258 Cty TNHH Th¬ng M¹i ThuËn Ph¸t 171C C« B¾c QuËn 1
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i
1716 0310426510 X©y Dùng CÈm Anh 491/24/9 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 3
1717 0312640929 Cty TNHH TSURUTA JITSUGYOU 204/25 NguyÔn V¨n Hëng QuËn 2

QuËn B×nh
1718 0301836239 Cty TNHH Kh©m Thiªn 3E3 C X¸ 30/4 Th¹nh
1719 0313517283 Cty TNHH Iveda Vietnam Phßng 107,7 Nam Quèc Cang, QuËn 1
L« Sè 53, Khu ChÕ XuÊt Sµi
1720 0300717863 Cty TNHH DÖt Kim FENIX (ViÖt Nam) Gßn - Linh Trung, QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Kinh Doanh Hãa ChÊt Minh
1721 0312917627 Phóc 81D TrÇn B×nh Träng QuËn 5

1722 0303675393 Cty TNHH CJ CGV ViÖt Nam LÇu 10-11, Sè 2Bis-4-6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

1723 0301585345 Cty TNHH TM NghÜa Th¸i 237 NguyÔn V¨n Lu«ng QuËn 6

1724 0301440558 Cty TNHH TM Rång ViÖt 120 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 10

1725 0302683472 Cty TNHH He Chang L« 4a §êng Sè 5 QuËn B×nh T©n

1726 0303685137 Cty TNHH Hng TriÒu Tiªn 19 l« b Bïi Minh Trùc QuËn 8

1727 0304999538 Cty TNHH TMKT Song Hiªp Lîi 288 Tho¹i Ngäc HÇu QuËn T©n Phó

1728 0310072149 Cty TNHH SX TM Ph¸t Hng 3 kp9 §êng 57c QuËn B×nh T©n

1729 0302403742 Cty TNHH TM L« Héi 199 Nam Kú Khëi Nghi· QuËn 3
Tßa nhµ Athena, lÇu 11, sè
1730 0307100068 Cty TNHH MTV TM ¤ng Vua Sè 146-148 Céng Hßa QuËn T©n B×nh

QuËn B×nh
1731 0302633866 Cty TNHH TM Vµ XD Hµ Nam 36/70/13 §êng D2 Th¹nh

1732 0311927439 Cty TNHH PP níc gi¶i kh¸t Quèc tÕ 21 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1

1733 0300699188 Cty dÖt Sµi Gßn Joubo TNHH 191 Bïi Minh Trùc QuËn 8

1734 0301276555 Cty TNHH TM-SX T©n §¹t ViÖt 128 Lª Hång Phong QuËn 5

1735 0304146378 Cty TNHH L©m Thiªn Phóc 47/5 Quèc H¬ng QuËn 2
TÇng 5, Tßa nhµ Scetpa, Sè
1736 0312562420 Cty TNHH We Alliance ViÖt Nam 19A
Thöa ®Êt sè 64, tê b¶n ®å
Céng Hßa QuËn T©n B×nh
sè 1, khu phè C©y Chµm,
HuyÖn T©n Uyªn, B×nh D
1737 0303216745 Cty TNHH ©u ¸ Liªn HiÖp ¬ng

1738 0302588571 Cty TNHH S¶n XuÊt TM Mª Linh 307/6 NguyÔn V¨n Træi QuËn T©n B×nh

1739 0301466228 Cty TNHH KD TTBYT ViÖt TiÕn 39 Bµu C¸t QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
1740 0302580131 Cty TNHH §øc Th¹nh 159/39C Hoµng V¨n Thô NhuËn

L« II - 2B côm V, nhãm CN II,


1741 0302272627 Cty CP bao b× nhùa Sµi Gßn KCN T©n B×nh §êng Sè 10 QuËn T©n Phó
1742 0313140090 Cty TNHH §Çu T XuÊt NhËp KhÈu Ntv 20/1 Ph¹m Huy Th«ng QuËn Gß VÊp

1743 0302175165 Cty TNHH Kü ThuËt Tù §éng E.T.E.C 173 NguyÔn Sóy QuËn T©n Phó
1744 0304548905 Cty TNHH Híng §i 476/234A3/12 Au C¬ QuËn T©n B×nh
Cty TNHH MTV Th¬ng M¹i DÞch Vô
1745 0309871161 Huúnh Thy 96/26C §êng Sè 5 QuËn Gß VÊp

Sè 22-24 NguyÔn ThÞ ThËp,


1746 0305287484 Cty TNHH LASER ¦u ViÖt K§T míi Him Lam, QuËn 7

1747 0303898061 Cty TNHH TM Vµ DV Vò H¶i Long 139 NguyÔn ChÝ Thanh QuËn 5
QuËn Phó
1748 0303378513 Cty TNHH V¹n Minh Ph¸t 150/23 §Æng V¨n Ng÷ NhuËn

1749 0304888877 Cty TNHH ho¸t ch6¸t ViÖt Th¸i D¬ng 53/223, kp6 §êng Sè 4 QuËn B×nh T©n

1750 0311461645 Cty TNHH Kim Hng ViÖt Nam TK14/18 BÕn Ch¬ng D¬ng QuËn 1

QuËn B×nh
1751 0301794684 Cty CP SX & TM §iÖn B×nh S¬n 21/23 B×nh Lîi Th¹nh

1752 0302783727 Cty TNHH Kim An Thµnh 635 TrÇn Hng §¹o QuËn 5
Cty TNHH MTV S¶n XuÊt Th¬ng M¹i
1753 0310251677 DÞch Vô G.B.S 99 NguyÔn Oanh QuËn Gß VÊp
Cty TNHH Giao NhËn VËn T¶i XuÊt QuËn B×nh
1754 0312667078 NhËp KhÈu T©n Toµn §øc 22/56/30A Huúnh §×nh Hai Th¹nh
HuyÖn B×nh
1755 0310665156 Cty TNHH TM Thµnh Ph¸t Hng B3/10, Êp 2 Quèc Lé 1a Ch¸nh
QuËn B×nh
1756 0302817052 Cty CP ph¸t triÓn Sµi Gßn 143/7D Ung V¨n Khiªm Th¹nh
V¨n Phßng §iÒu Hµnh Nhµ ThÇu Cty 235 NguyÔn V¨n Cõ Royal
1757 0303435056 Petronas Carigali Overseas Sdn. Bhd. Centre QuËn 1
1758 0305105423 Cty TNHH TM XNK Pharan quèc tÕ 155 Xu©n Hång QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Quèc TÕ Thùc PhÈm Th¸i D
1759 0312187434 ¬ng 130 §êng Sè 18 QuËn B×nh T©n

Cty TNHH H¬ng LiÖu Thùc PhÈm Vµ


1760 0304847334 C«ng NghiÖp §Ønh H¬ng 224 D¬ng Tö Giang QuËn 11
Cty TNHH TM- DV DÇu Nhên Vµ ThiÕt
1761 0310438731 BÞ CN Quang ViÖt 24 T« Ngäc V©n QuËn Thñ §øc

QuËn B×nh
1762 0310692382 Cty TNHH TM DV Anh NGhi S¬n D3 KDC MiÕu Næi §inh Tiªn Hoµng Th¹nh

1763 0309021742 Cty TNHH TM ViÖt Siªu 182/21 Tho¹i Ngäc HÇu QuËn T©n Phó

1764 0311384398 Cty TNHH BCC 9/14 NguyÔn Quý Yªm QuËn B×nh T©n

R1-09-03 Tßa nhµ Everich 1,


1765 0309453012 Cty TNHH MTV TM XNK §¹i ThÕ Giíi sè 968 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11
Cty TNHH MTV §iÒu Hµnh Th¨m Dß Khai LÇu 15, Trung t©m Th¬ng m¹i
Th¸c DÇu KhÝ Trong Níc. (L« Tµi chÝnh DÇu khÝ Phó Mü H
1766 0311939353 01/10&02/10) ng, sè 12 T©n Trµo QuËn 7
Thöa ®Êt 1488, tê b¶n ®å
Cty TNHH ChÕ BiÕn L©m S¶n Vµ Th 16, khu phè 6, HuyÖn BÕn
1767 0301479650 ¬ng M¹i HiÓu §øc C¸t, B×nh D¬ng

LÇu 7, Tßa nhµ Perfect, sè 150


1768 0309729359 Cty TNHH Kim §øc ThÞnh bis Lª ThÞ Hång GÊm QuËn 1

1769 0301048213 Cty TNHH Th¬ng M¹i L©m Long 232 TrÇn Hng §¹o QuËn 1

1770 0301465898 Cty TNHH TM vµ KT T©n Kû Nguyªn 43 T¶n §µ QuËn 5


QuËn B×nh
1771 0303527596 Cty CP §T X©y dùng Phó Hng Gia 236/6 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

1772 0302717668 Cty TNHH LËp Phóc 193 Gß « M«i, Khu phè 2 QuËn 7
Sè 67/2, §êng Hoµng Hoa QuËn B×nh
1773 0305756658 Cty TNHH H×nh Tîng Gia (ngng H§) Th¸m Th¹nh

1774 0301638043 DNTN n«ng c¬ Hßa B×nh 194 TrÇn §¹i NghÜa QuËn B×nh T©n

Cty TNHH Mét Thµnh Viªn §Çu T Th¬ng QuËn Phó


1775 0312394790 M¹i Quèc Khang 86/23/9 ThÝch Qu¶ng §øc NhuËn

1776 0312600362 Cty TNHH Ph©n Bãn Hng Phó 447 TrÇn Xu©n So¹n QuËn 7

1777 0304412809 Cty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô Hång ChÝ 76/72 §êng sè 59 QuËn Gß VÊp
Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Mét Thµnh
1778 0313330983 Viªn Phó Th¹ch NguyÔn Sè 248, ®êng Phó Thä Hßa QuËn T©n Phó

1779 0301603121 Cty TNHH Trang TB Y TÕ Anh KHoa 883 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

1780 0309343468 Cty TNHH XuÊt NhËp KhÈu Trêng ViÖt 2-4 §êng Sè 20 QuËn 7

1781 0310319117 Cty TNHH MTV TM Quèc TÕ Ho»ng §¹t 122 Lòy B¸n BÝch QuËn T©n Phó

1782 0310809506 Cty TNHH Liªn HiÖp Nam Minh 694 KP4 H¬ng Lé 2 QuËn B×nh T©n

1783 0301732286 Cty TNHH tm dv B¶o D¬ng 531-533 TrÇn Hng §¹o QuËn 1

1784 0301315363 Cty TNHH TM S¬n dÇu M« t« KiÒu 191-193 NguyÔn V¨n Cõ QuËn 5
QuËn Phó
1785 0302260276 Cty TNHH Kim Nam 33/4 NguyÔn §×nh ChÝnh NhuËn
1786 0307083359 Cty CP TM N¾ng Vµng 34A Ph¹m Ngäc Th¹ch §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 3
Cty TNHH Th¬ng m¹i Vµ S¶n xuÊt H¶i
1787 0301595713 §øc 2B Hå Xu©n H¬ng QuËn 3

1788 0312415095 Cty TNHH Express Trains Ath 2-4-6 §ång Khëi §ång Khëi QuËn 1

1789 0301390924 DNTN TM - DV -SX Hång Méc 59/2a Êp nam l©n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1790 0301473105 Cty TNHH SX C©n Nh¬n Hßa 516 Quèc Lé 13 QuËn Thñ §øc

1791 0303323722 Cty TNHH Hµ Minh Ph¸t 450/4, kp4 §êng Sè 6 QuËn Thñ §øc
QuËn Phó
1792 0308252112 Cty TNHH TM XNK Hoµng Minh Kh«i 324A/12 Phan §×nh Phïng NhuËn
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Vµ Du QuËn Phó
1793 0312566055 LÞch XuÊt NhËp KhÈu Nam Long 778k/6 NguyÔn KiÖm NhuËn

1794 0311463610 Cty CP Hoµn Viªn A103, kp2 T« Ký QuËn 12

1795 0304559632 Cty TNHH tm Mét Kh«ng Mét 16 Alexandre De Rhode QuËn 1

1796 0302218267 Cty TNHH TM-DV Ph¬ng Ph¸t P609-610, sè 37 T«n §øc Th¾ng QuËn 1
L« 32, ®êng sè 2,KCN T©n
1797 0300865540 Cty TNHH Nhùa hiÖn ®¹i T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
1798 0303303148 Cty TNHH TM SX X©y Dùng Lam T©n 262bis B¹ch §»ng Th¹nh

1799 0305636223 Cty TNHH Manuchar ViÖt Nam tÇng 1 ,146/15 Vâ ThÞ S¸u QuËn 3

1800 0302967989 Cty TNHH Quèc TÕ §øc & ViÖt LÇu 7, 6-8 §oµn V¨n B¬ QuËn 4
Sè 29 NguyÔn L¬ng B»ng, Khu
1801 0302896833 Cty TNHH TM- DV ho¸ kü thuËt T.E.C.O Green View, L« S1-3 QuËn 12

1802 0306864737 Cty CP ThiÕt BÞ Quang Minh 132 D¬ng §×nh Héi QuËn 9

1803 0301934892 Cty TNHH Hoa ý 406/63 Céng Hßa QuËn T©n B×nh
Cty TNHH S¶n xuÊt TM T©n Minh
1804 0301772320 Th«ng 94 AB Ph¹m §×nh Hæ QuËn 6

Cty TNHH SX TM D©y Vµ C¸p §iÖn Tµi


1805 0301753889 Trêng Thµnh 192 KP4 TrÇn §¹i NghÜa QuËn B×nh T©n
C«ng Viªn PhÇn MÒm
1806 0300812161 Cty CP Siam Brothers ViÖt Nam Sè 10 _Tßa nhµ Anna Quang Trung QuËn 12

1807 0310304752 Cty TNHH B¸n LÎ Vµ Giao NhËn Recess TÇng 2 Tßa nhµ COPAC, sè 12 T«n §¶n QuËn 4

Cty TNHH §Çu T Th¬ng M¹i C¬ §iÖn M-6 §êng D1, Khu D©n C Him
1808 0312797704 Phan Gia Lam §êng D1 QuËn 7
HuyÖn B×nh
1809 0310618808 Cty TNHH phô liÖu giµy Phó Têng Tr×nh F1/39/68 Êp 6 Ch¸nh

1810 0301166665 DNTN Th¬ng m¹i - Kü ThuËt Song Lîi 163/24/14 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

Cty CP Ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn


1811 0310871991 th«ng Quèc TÕ 100 Cao Th¾ng QuËn 3
1812 0313044100 Cty CP C¬ Giíi MiÒn Nam 339 Quèc Lé 13 QuËn Thñ §øc
Cty TNHH Th¬ng M¹i - DÞch Vô - XuÊt
1813 0304811708 NhËp KhÈu Kim §øc 2/20M tæ 4, Êp 2 HuyÖn Hãc M«n

1814 0302882654 Cty TNHH TM DV & SX T©n An Nga L« 41 §êng Sè 3 QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Bao b× Sanmiguel Yamamura
1815 0300715827 Phó Thä 01 Lª V¨n Kh¬ng QuËn 12

T3 TN T©n Tïng D¬ng, Sè 02


1816 0309135348 Cty CP Hãa Nhùa Ngäc Minh NguyÔn ThÕ Léc QuËn
QuËn T©n
B×nhB×nh
1817 0312514064 Cty TNHH §Çu T XNK Rång ViÖt 11C NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh

1818 0302966590 Cty TNHH T©n Hîp Thµnh Sè 1A §êng Hå V¨n T¾ng HuyÖn Cñ Chi

1819 0304839157 Cty TNHH KONDO viÖt Nam L« C7 Khu C, KCN HiÖp Phíc HuyÖn Nhµ BÌ

1820 0312782602 Cty Tnhh Mét Thµnh Viªn Kim Fresh Sè 4-6 ®êng sè 4, khu phè 6 QuËn Thñ §øc

1821 0311883703 Cty TNHH DP CHEMICALS ViÖt Nam 47-49-51 Phïng Kh¾c Khoan QuËn 1

1822 0310056450 Cty TNHH Ngäc Pha Lª ViÖt Nam 03 NguyÔn L¬ng B»ng QuËn 7

1823 0312830711 Cty CP Biovegi MiÒn Nam 41 Vâ ThÞ S¸u QuËn 1

1824 0301962258 Cty TNHH Kim Phong Hng 119 An D¬ng V¬ng QuËn 5

1825 0312705358 Cty Cæ PhÇn Apis 155 Hai Bµ Trng QuËn 3


1826 0302926862 Cty TNHH TM SX DV ViÔn Th¸i 1/4 Hoµng Xu©n Hoµnh Kh«ng Cã QuËn T©n Phó
1827 0302339310 Cty TNHH Mü PhÈm Mira 320/6A Trêng Chinh QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu 33 Tr¬ng C«ng §Þnh, Phêng
1828 0313014219 M¹nh Khang 14, QuËn T©n B×nh Tr¬ng C«ng §Þnh QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
1829 0301684995 Cty TNHH C«ng nghiÖp 50 Hoa Phîng NhuËn
Cty CP X©y Dùng §Çu T C«ng NghiÖp
1830 0301281989 §«ng D¬ng 143 TrÇn Hng §¹o QuËn 5

QuËn B×nh
1831 0301481963 Cty TNHH TM DV Sµi Gßn Kim Kh¸nh Sè 15 Vâ Trêng To¶n Th¹nh

1832 0303075124 Cty TNHH TM §Þa Phong 13 k300 Céng Hßa QuËn T©n B×nh
Cty TNHH trang thiÕt bÞ y tÕ Ph¬ng
1833 0302547303 Nam 58-62 NguyÔn Phi Khanh QuËn 1

1834 0311964247 Cty TNHH Th¬ng M¹i S¶n XuÊt Me Non 784 ®êng NguyÔn Tr·i QuËn 5

1835 0311795944 Cty TNHH §Çu T T©n Ph¬ng Trung 140 ®êng sè 41 Phó §Þnh QuËn 8

Cty TNHH C«ng nghÖ T vÊn th¬ng m¹i


1836 0302338451 §«ng Qu©n 421/11 S V¹n H¹nh QuËn 10
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn ViÖt Nam Th TÇng 9, Tßa nhµ ABACUS, Sè
1837 0311987364 ¬ng M¹i ThÕ Giíi Huy Hoµng 58 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

1838 0304428397 Cty TNHH TM Gia C«ng Loan TuÊn 318 Lý Thêng KiÖt QuËn T©n B×nh

1839 0303559340 Cty TNHH Khang ThÞnh 51 Tæ 41 KP4 TMT6A Kh«ng Cã QuËn 12

1840 0309259329 Cty TNHH TMDV Hoµng Thiªn 672/15 Tªn Löa QuËn B×nh T©n
QuËn Phó
1841 0300831968 Cty TNHH TM Dîc PhÈm B×nh Nguyªn 13c Hå BiÓu Ch¸nh NhuËn
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn XuÊt NhËp
1842 0307859313 KhÈu §øc Th¾ng 3 §êng Sè 64_AP QuËn 2

1843 0302964000 Cty TNHH TM - DV - XD Cêng Nam 114 KP 5 §êng Cao §øc L©n Kh«ng Cã QuËn 2
QuËn B×nh
1844 0310117897 Cty TNHH TM DV Lª Quèc Th¾ng 100/7/12 Lª Quang §Þnh Th¹nh

1845 0303250009 Cty TNHH An Lim 15 §êng Sè 12 QuËn Gß VÊp

1846 0310528174 Cty TNHH MTV TM SX TMDV Ph¸t Kim Lîi 177 Bµu C¸t QuËn T©n B×nh
QuËn Phó
1847 0312641136 Cty TNHH Famichem 173A NguyÔn V¨n Træi NhuËn

1848 0305409326 Cty CP ThÐp Thñ §øc Km09 Xa Lé Hµ Néi QuËn Thñ §øc
Cty CP S¶n XuÊt X©y Dùng Hng Long
1849 0304494897 Phíc l« B4, KCN hiÖp phíc §êng Sè 8 HuyÖn Nhµ BÌ

1850 0311906439 Cty TNHH Hyogo Shoes (ViÖt Nam) 4331/1, Khu phè 4 NguyÔn Cöu Phó QuËn B×nh T©n

1851 0309720885 Cty TNHH MTV Phong Lan Kim Oanh 752/34 L¹c Long Qu©n QuËn T©n B×nh
36 Bê Bao T©n Th¾ng, Khu
1852 0304698308 Cty TNHH Thñy S¶n Long Ph¸t nhµ ë Ruby QuËn T©n Phó

1853 0305831721 Cty TNHH Vagabond ViÖt Nam 56/1C Êp TiÒn L©n Phan V¨n Hín HuyÖn Hãc M«n
QuËn B×nh
1854 0303710270 Cty TNHH BETAGEN ViÖt Nam 137 Lª Quang §Þnh Th¹nh
Cty CP Kü ThuËt Vµ ThiÕt BÞ Y TÕ Sµi QuËn B×nh
1855 0309984341 Gßn 135/1/110 NguyÔn H÷u C¶nh Th¹nh
Cty TNHH xuÊt nhËp khÈu Th¬ng M¹i
1856 0303673491 dÞch vô Ph¬ng Loan g15 Thèng NhÊt QuËn Gß VÊp

1857 0302008421 Cty TNHH SX TM DV Minh §¹t 124/2E Xãm §Êt QuËn 11

1858 0305129022 Cty TNHH TM §¹i An Phíc 341/27


Sè 25, ®êng Hoa Lan 05, Khu«ng ViÖt QuËn T©n Phó
khu ®« thÞ sinh th¸i
Cty Cæ PhÇn ThiÕt BÞ ChiÕu S¸ng ¸nh Vinhomes River, QuËn Long
1859 0305090826 Sao Biªn, Hµ Néi

1860 0312142433 Cty TNHH Lîi Hµo Gia QuÇy sè 01-24, Sè 141 KP5 Quèc Lé 1a QuËn Thñ §øc

1861 0303192244 Cty TNHH SX TM DV T©n ThuËn TiÕn L« A54/II KCN VÜnh Léc §êng 2d QuËn B×nh T©n
1862 0310245754 Cty CP NhiÖt §iÖn C«ng Thanh 2/14-16 Hµm Nghi QuËn 1
QuËn B×nh
1863 0310881291 Cty TNHH MTV M¹nh NhËt P002 tßa nhµ J1 Ung V¨n Khiªm Th¹nh
Cty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i XuÊt
1864 0302010607 NhËp KhÈu T©y Nam 253 Hoµng V¨n Thô Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh

1865 0303119389 Cty TNHH BUILD-UP ViÖt Nam L« 81&82 KCX Linh Trung II Kh«ng Cã QuËn Thñ §øc

1866 0308226497 Cty TNHH An VÐt 93/1034G Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp

QuËn Phó
1867 0303105971 DNTN TMDV T©n Vò 161/3 C« B¾c NhuËn
Sè 696C L¹c Long Qu©n,
1868 0311792301 Cty TNHH Kim Lo¹i Hannox QuËn T©y Hå, Hµ Néi
L« C4-2, ®êng N8, Khu C«ng
1869 0312894472 Cty Cæ PhÇn B«ng Thiªn Hµ NghiÖp T©n Phó Trung HuyÖn Cñ Chi

Cty TNHH Trang ThiÕt BÞ Vµ VT Y TÕ


1870 0305914537 B×nh T©m 781/A45 Lª Hång Phong QuËn 10

1871 0311396530 Cty TNHH TM ICB 86/7 Bµu C¸t 2 QuËn T©n B×nh
L« S.11b-17a ®êng sè 18,
1872 0303510031 Cty TNHH M.E.K KCX T©n thuËn Kh«ng Cã QuËn 7

1873 0310118280 Cty TNHH S¶n XuÊt §Çu T Kim Thanh 4/1 §êng Sè 41 QuËn 2
Cty TNHH H¹t Gièng C©y Trång Phó
1874 0305060797 N«ng 58/26C Êp TiÒn L©n 1 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1875 0303062407 Cty TNHH §iÖn m¸y ChiÕn Th¾ng N.G 404 NguyÔn C«ng Trø QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i X©y L¾p §iÖn
1876 0301238013 Cao TrÇn 23 TrÇn Phó QuËn 5

L4 Tßa nhµ V¹n §¹t L« II-1, ®


1877 0302733959 Cty TNHH Kü ThuËt Tiªu §iÓm êng sè 8 Kcn T©n B×nh QuËn T©n Phó

1878 0301542729 Cty TNHH TM m¾t kÝnh an th¸i b×nh 84A Hïng V¬ng QuËn 5
1879 0311452577 Cty TNHH §Çu T C«ng NghÖ Hßa HiÖp 69 Lª ThÞ Hång, QuËn Gß VÊp

1880 0308573596 Cty TNHH Giµy Lª Gia 27 T©y L©n QuËn B×nh T©n

1881 0307773056 Cty Cæ PhÇn ThiÕt BÞ ViÖt NhËt 12B §êng sè 6, Khu phè 6, QuËn Thñ §øc

1882 0305783299 Cty CP xuÊt nhËp khÈu Th¸i B×nh D¬ng 19 T©n Canh QuËn T©n B×nh

1883 0301444658 Cty TNHH TM Hïng Ph¬ng 33-35 NguyÔn V¨n Giai QuËn 1

1884 0311588271 Cty


Cty TNHH TM §Çu
Cæ PhÇn DV XNK
T ThTh«ng H¶i
¬ng M¹i Khai 16/3 kp1 §êng Sè 19 QuËn
QuËn 2B×nh
1885 0313088235 Minh 234, Ng« TÊt Tè, Th¹nh

1886 0305558293 Cty TNHH SX Vµ TM Thiªn Phó Léc 374 Ch¸nh Hng QuËn 8
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Phóc Léc QuËn B×nh
1887 0313246499 B×nh 03 Bïi §×nh Tóy, Th¹nh

1888 0309425135 Cty CP S¾t ThÐp S¬n Kim 8 NguyÔn Thîng HiÒn QuËn Gß VÊp
1889 0300782333 Cty TNHH Three Bambi L« BF-38B KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7

1890 0309818111 Cty CP XNK Ch©u Ng©n 10, KDC T©n Quy §«ng §êng Sè 30 QuËn 7

1891 0301920561 Cty TNHH thiÕt bÞ Y tÕ NghÜa TÝn 198 TrÇn Quang Kh¶i QuËn 1

Sè 79-91, KDC trung s¬n, Êp HuyÖn B×nh


1892 0306432624 Cty TNHH MTV Ceragem ViÖt Nam 4B §êng 9a Ch¸nh

100/8 Cao V¨n Ngäc, Thµnh


1893 0312352159 Cty TNHH TM DV AKAI VINA phè Biªn Hoµ, §ång Nai

1894 0302560110 Cty CP Dîc PhÈm OPC 1017 Hång Bµng QuËn 6

1895 0312707210 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Dtc sè 15 , khu phè 5 §êng Sè 45 QuËn 7

1896 0301345738 Cty TNHH Th¬ng M¹i Th¸i Phong 95 Trang Tö QuËn 5
1897 0313328712 Cty TNHH L©m HiÖp Tµi 633/9 Hång Bµng, QuËn 6
QuËn B×nh
1898 0304835988 Cty TNHH TM §Çu T Ph¬ng Linh 64/4 §êng D3, V¨n Th¸nh B¾c Th¹nh

Cty CP §T & PT N¨ng Lîng MÆt Trêi B¸ch


1899 0304194942 Khoa 11 TTN17 QuËn 12

1900 0302396622 Cty TNHH NhËt Anh 28/3 Tr¬ng C«ng §Þnh QuËn T©n B×nh

1901 0310913521 Cty CP thiÕt bÞ y tÕ Vimec DD 26 B¹ch M· QuËn 10


1902 0303877618 Cty CP S¶n xuÊt ThiÕt BÞ Sao ViÖt 31 §êng Sè 5 QuËn Gß VÊp

1903 0312481309 Cty TNHH TM DV VT Long ThÞnh 69/10/04 L©m Hoµnh QuËn B×nh T©n

1904 0311917776 Cty TNHH TM Logitem ViÖt Nam 36 Bïi ThÞ Xu©n QuËn 1

1905 0302437981 Cty TNHH TM DV Diªn kh¸nh 76 §êng A4 QuËn T©n B×nh

1906 0302449634 Cty TNHH E.P.S 224 NguyÔn V¨n Hëng QuËn 2

Cty TNHH Kü ThuËt ThiÕt BÞ Y TÕ T©n


1907 0302566666 Hång B¶o 96 Trêng Chinh QuËn 12

1908 0303731030 Cty TNHH TM DV An Khang Ph¸t 30G Hå H¶o Hín QuËn 1

1909 0311502274 Cty


Cty TNHH
TNHH SX
MétTM DV XNK
Thµnh ViªnV¹n Kim Kim
Hoµng 77 §êng Sè 1 QuËn B×nh T©n
1910 0313389031 Sa 266/9/11 T«n §¶n
1/5A NguyÔn ThÞ Sãc, Êp Hng QuËn 4
Cty TNHH XNK N«ng S¶n Thùc PhÈm L©n, X· Bµ §iÓm, HuyÖn Hãc
1911 0313028765 Vina Galaxy M«n NguyÔn ThÞ Sãc HuyÖn Hãc M«n

1912 0312257378 Cty TNHH Grow More 370 TrÇn Hng §¹o QuËn 5

1913 0300991947 Cty TNHH ThiÕt BÞ Y Khoa §ç Th©n 114 Cao Th¾ng QuËn 3

1914 0309968043 Cty TNHH XD KD nhµ s©n ga 191 Lª L©m QuËn T©n Phó

Cty TNHH MTV Nghiªn Cøu vµ ChÕ T¹o L« I-4B-5.2 §êng N3 Khu C«ng
1915 0312397590 Khu«n MÉu §é ChÝnh X¸c Cao Viedam NghÖ Cao QuËn 9
1916 0304504344 Cty CP kü thuËt En Vi Ro 429 §Êt Míi QuËn B×nh T©n

1917 0303210119 Cty TNHH v¶i sîi vµ thêi trang Kim Vò 94-96 Lª TuÊn MËu QuËn 6

1918 0303220910 Cty TNHH SX TM ViÖt H©n 25/17/15A Cöu Long QuËn T©n B×nh

1919 0303722981 Cty CP kü nghÖ l¹nh Hoa S¸ng 206 NguyÔn Tr·i QuËn 1

1920 0301469821 Cty TNHH ChÊn ViÖt KCX T©n ThuËn §êng Sè 8 QuËn 7
26/17 NguyÔn Minh Hoµng, Ph
1921 0312684348 Cty TNHH Ct Motor êng 12, QuËn T©n B×nh NguyÔn Minh Hoµng QuËn T©n B×nh

Cty CP T vÊn §Çu T vµ x©y l¾p ®iÖn


1922 0303942659 Sè N¨m 104 TrÇn TÊn QuËn T©n Phó
Cty TNHH TM dông cô c¬ khÝ HiÖp
1923 0302824412 Thµnh 914 NguyÔn Tr·i QuËn 5

TÇng M , TN An Phó Plaza 117-


1924 0303055657 Cty CP ACHISON 119 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
1925 0302415699 Cty TNHH Hïng Dòng 216 NguyÔn V¨n Linh QuËn 7

Cty TNHH KiÓm So¸t Dßng Ch¶y §«ng


1926 0306320374 L¹nh 11/12 NguyÔn V¨n M¹i QuËn T©n B×nh

1927 0307526635 Cty CP S¬n Hµ Sµi Gßn 292/5 Êp Tam §«ng 2 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

1928 0302742424 Cty TNHH kü thuËt Ph¬ng Nam 11 TrÇn Do·n Khanh QuËn 1
Cty CP Kinh Doanh VËt T N«ng L©m
1929 0302167527 Thuû S¶n VÜnh ThÞnh 2 Phæ Quang Phæ Quang QuËn T©n B×nh
QuËn B×nh
1930 0310628517 Cty CP ESKA 201 NguyÔn XÝ Th¹nh

Cty TNHH Thai Corp International (ViÖt Bµ HuyÖn Thanh


1931 0310084553 Nam) 40 Quan QuËn 3

1932 0303224432 Cty TNHH Phó Hoµng Cêng 132/1B/C29 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

1933 0310152676 Cty TNHH GiÊy Lan Vi 86/121-86/123 Oâng Ých Khiªm QuËn 11

1934 0300741217 Cty LD §¹i D¬ng 80 §«ng Du QuËn 1

1935 0305574880 Cty CP Hãa ChÊt §¹i D¬ng Xanh 4, P.606 NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn 1

1936 0309533356 Cty CP Petro Enertech TÇng 8, sè 45 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1

1937 0303086197 Cty TNHH N.V.N 64/1 Xu©n DiÖu QuËn T©n B×nh

1938 0301801035 Cty TNHH TM Vµ DÞch Vô Quèc Huy 23 NguyÔn Th¸i S¬n QuËn Gß VÊp
L« Z01-02-03A KCN trong KCX
1939 0303923529 Cty CP Dîc phÈm Sa Vi T©n ThuËn Kh«ng Cã QuËn 7

1940 0313017812 Cty TNHH TM VÜ TÝn Ph¸t 1446-1448 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

1941 0306555792 Cty TNHH Gi¶i Ph¸p ThÎ Minh Th«ng 16/2 Ter §inh Tiªn Hoµng QuËn 1

1942 0311279227 Cty TNHH tm dÞch vô NTH 37/247g Quang Trung QuËn Gß VÊp
1943 0304266322 Cty TNHH TM DV Tµi Phóc §¹t 835/28 TrÇn Hng §¹o QuËn 5

1944 0305166722 Cty TNHH c«ng nghiÖp ViÖt NhËt 66 Lu ChÝ HiÕu QuËn T©n Phó

1945 0311311262 Cty TNHH CJ IMC ViÖt Nam TÇng löng, Sè 2Bis-4-6 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

1946 0302345723 DNTN Quúnh Lam 42/12 NguyÔn Minh Hoµng QuËn T©n B×nh

1947 0303221600 DNTN TM SX DV Vinh Cêng 247 §êng Sè 1 QuËn B×nh T©n

1948 0302620433 Cty TNHH I.S ViÖt Nam L« A2-6, KCN T©y B¾c Cñ Chi Kh«ng Cã HuyÖn Cñ Chi

1949 0303427986 Cty TNHH TMDV VÜnh VÜnh H»ng 153 NguyÔn Th«ng QuËn 3

1950 0301883373 Cty TNHH TM DV Tµi Ph¸t 213 Lý Th¸i Tæ QuËn 10

1951 0302239482 Cty CP VËt T BÕn Thµnh 4-6-8 Calmette QuËn 1


1952 0303728782 Cty TNHH §¾c YÕn 52/1 §êng TX 21, Khu phè 1 QuËn 12

QuËn Phó
1953 0302542552 Cty TNHH Kü ThuËt TM An Phóc 15 Hoµng DiÖu NhuËn

1954 0309555462 Cty TNHH TM DV XNK ThuËn Phó 159 Lª §¹i Hµnh QuËn 11

1955 0311941225 Cty TNHH TM DV XNK PH¦¥NG THóY 91A T©n Ch¸nh HiÖp 24 Kh«ng Cã QuËn 12

QuËn Phó
1956 0303178673 Cty TNHH Chan Chem 212 NguyÔn §×nh ChÝnh NhuËn

1957 0305584511 Cty TNHH TM vµ DV Xu©n NhËt Linh 212/4 NguyÔn V¨n NguyÔn QuËn 1
1958 0303357880 Cty TNHH SX -TM vµ DV §¹i Quang ph¸t 17, kp 4 §êng Sè 11 QuËn Thñ §øc
793/28/1/19 ®êng TrÇn Xu©n
1959 0305262754 Cty TNHH Hãa ChÊt Minh Long So¹n, khu phè 4 QuËn 7
LÇu 2, TNITD Building - L« A1,
1960 0305454199 Cty TNHH Liªn Doanh Global - Sitem ®êng S¸ng t¹o QuËn 7

HuyÖn B×nh
1961 0310624657 Cty TNHH MTV Doanh Minh Huy C5/15 Êp 4 Ph¹m Hïng Ch¸nh

QuËn B×nh
1962 0302294821 Cty TNHH kü nghÖ ViÖt Nam 168/55 §êng D2 Th¹nh

QuËn B×nh
1963 0312720807 Cty TNHH Kü ThuËt Nk 466/4 Lª Quang §Þnh Th¹nh
QuËn B×nh
1964 0302422840 Cty TNHH TM DV y tÕ §Þnh Giang 109 §êng D5 Th¹nh

Cty TNHH S¶n XuÊt Kinh Doanh Hai


1965 0301415720 Thµnh 1185, KP5 Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n

Cty CP THIÕT BÞ C¤NG NGHIÖP HUúNH


1966 0301447031 LONG H76 - H77 §êng A3 KDC 10Ha Kh«ng Cã QuËn 12

1967 0304751583 Cty TNHH Dñ Hng 200-202 Chî Lín QuËn 6

1968 0312756560 Cty TNHH Ph¸t Giao 453/13 KH Lª V¨n Sü QuËn 3


1969 0309499521 Cty CP kü thuËt Nam C«ng 31-33 Phan Huy Ých QuËn T©n B×nh

1970 0305955903 Cty TNHH TM Rång Ph¬ng B¾c 21IX -KP2 KDC T©n Qui §«ng Kh«ng Cã QuËn 7
1971 0303001651 Cty CP TM T.E.M 136 §êng Sè 8 QuËn 7

1972 0302694763 Cty TNHH TM DVSX Quang Têng 266-268 TrÇn Quý QuËn 11
QuËn B×nh
1973 0301471066 Cty TNHH Tæng §éi TNXP Trêng S¬n 62 NguyÔn V¨n §Ëu Th¹nh
Sè 10, ®êng sè 8, khu c«ng
Cty TNHH M¸y C«ng NghiÖp Tan Chong nghiÖp ViÖt Nam-
1974 0302344430 (ViÖt Nam) Singapore B×nh D¬ng

1975 0301986026 DNTN Nam TiÕn 1F18 NguyÔn Th¸i S¬n QuËn Gß VÊp

1976 0305280954 Cty CP SX Vµ C«ng NghÖ B¸ch ViÖt Phßng 6A, LÇu 6, sè 34 Hoµng ViÖt QuËn T©n B×nh

1977 0300935759 Cty TNHH tm Tictac 72 , L1 §ång Khëi QuËn 1

1978 0310366981 Cty TNHH Hãa ChÊt Toµn Hng 4C International Plaza 343 Ph¹m Ngò L·o QuËn 1

1979 0303451562 Cty TNHH §Çu T XD Huy Têng 166/6 Lý Th¸i Tæ QuËn 3

1980 0304766389 Cty TNHH Huy DiÖu 96/6 Hoµ B×nh QuËn T©n Phó

1981 0304432724 Cty TNHH TM CK Tïng Ngò Kim 70-72 KP9 §êng Sè 54 QuËn B×nh T©n

1982 0301006076 Cty CP Th¬ng M¹i DÞch Vô TÝn Hoµ 27 §Æng TÊt QuËn 1

1983 0307901981 Cty TNHH S¶n xuÊt TM TiÕn H¶i 31/27 NguyÔn §×nh Kh¬i QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Qu¶ng
1984 0313130751 C¸o TrÇn Hoµng 255 Lý Tù Träng QuËn 1
L« H31 ®êng sè 1, KCN lª HuyÖn B×nh
1985 0303972075 Cty TNHH v©n nga minh xu©n Kh«ng Cã Ch¸nh
1986 0312102737 Cty TNHH Nam Phíc Huy 507 B×nh §«ng QuËn 8

1987 0304729926 Cty TNHH øng Dông B¶n §å ViÖt 160 TrÇn B×nh Träng QuËn 5

1988 0311831582 Cty TNHH XNK DV C«ng §Æng 78 §êng Dc9 QuËn T©n Phó

1989 0311401879 Cty TNHH AVANTCHEM ViÖt nam 37 T«n §øc Th¾ng QuËn 1

1990 0300767984 Cty CP Mü PhÈm Sµi Gßn 930 KCN C¸t L¸i 2 NguyÔn ThÞ §Þnh QuËn 2
Cty TNHH TM XNK ThiÕt BÞ Kh¶i
1991 0312464279 Nguyªn 629B Bµ H¹t QuËn 10

1992 0300699170 Cty CP Ph¸t triÓn SX TM Sµi Gßn 200 Bis Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3

1993 0312419237 Cty TNHH Thêi Trang Gior 48 NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4

1994 0312977489 Cty TNHH §ång TiÕn Phó Sè 31 Khu phè 5 §êng Sè 14 QuËn Thñ §øc

1995 0304407301 Cty TNHH ThÞnh Th¸i 51/48 Cèng Lë QuËn T©n B×nh

1996 0305728788 Cty TNHH MTV XNK §ång An 14/24c Bµu Bµng QuËn T©n B×nh
Cty TNHH Kinh Doanh Thuèc Thó Y Minh QuËn B×nh
1997 0301624040 Ng©n 33B8 §iÖn Biªn Phñ Th¹nh

1998 0303171660 DNTN Di §¹i Hng 62G An D¬ng V¬ng QuËn 8

1999 0301260555 DNTN TM Hång Th¸i D11/89A Quèc Lé 1a QuËn B×nh T©n
2000 0300802364 Cty TNHH Komega Sports Viªt Nam 242 T« Ký QuËn 12
®êng sè 10-12 KCX T©n
2001 0300801233 Cty TNHH May MÆc Quèc Miªn ThuËn §êng Sè 10 QuËn 7

2002 0302919174 Cty TNHH T©n Qu¶ng Nguyªn 245-247 Hµ Huy Gi¸p QuËn 12

HuyÖn B×nh
2003 0302150114 DNTN Cêng Thµnh B6/4C Êp 2 TrÇn §¹i NghÜa Ch¸nh
QuËn Phó
2004 0301473384 Cty TNHH TM DV Khang ThÞnh 85 §µo Duy Anh NhuËn
QuËn Phó
2005 0302685825 Cty TNHH Hãa ChÊt §Ö NhÊt 94K NguyÔn Träng TuyÓn NhuËn

2006 0302855160 Cty TNHH Th¬ng M¹i ¤ T« B¶o Ngäc 140-142 Lý Th¸i Tæ QuËn 3
Cty TNHH Sµi Gßn X©y dùng Du
2007 0302168263 ThuyÒn 51 TrÇn Ngäc DiÖn QuËn 2
QuËn B×nh
2008 0304251862 Cty CP Tinh Kü 8/11 §inh Bé LÜnh Th¹nh
Cty TNHH DÖt May XuÊt NhËp KhÈu
2009 0304813688 Quèc Anh I 19 Khu d©n d Thíi An 1 Lª ThÞ Riªng QuËn 12

2010 0302606534 Cty TNHH H¬ng ViÖt 12/9 §êng 26/3 QuËn Gß VÊp

2011 0310596632 Cty TNHH MTV Hong Yin 1244/31 NguyÔn XiÓn QuËn 9

QuËn Phó
2012 0302889402 Cty TNHH Vinh Kh«i 97 NguyÔn Träng TuyÓn NhuËn
Cty CP XNK h¹t §iÒu vµ Hµng NSTP
2013 0302150428 TPHCM
Cty TNHH TM DV XuÊt NhËp KhÈu M· 458B NguyÔn TÊt Thµnh QuËn 4
2014 0310044977 Lùc 1 D52 QuËn T©n B×nh
2015 0305395345 Cty CP Bao B× Nhùa Sopha 4/5B Êp 4 Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

2016 0302884683 Cty TNHH Ph¹m Hµ 140, KP3 Kh«ng Cã QuËn 12

2017 0309802344 Cty CP §iÖn C¬ Tù §éng Uy Long 353/42 Ph¹m Ngò L·o QuËn 1
2018 0313119469 Cty TNHH Richcom 744 Hång Bµng QuËn 11

2019 0304220864 Cty TNHH Hïng Long (Vò Hµ) 175/1 Cèng Lì QuËn T©n B×nh

2020 0304235846 Cty TNHH TM vµ DV Vi BiÓn 3-5 Lª Th¸nh T«n QuËn 1

2021 0303016168 Cty TNHH TM DV Thiªn NhÉn 696 B×nh Long QuËn T©n Phó

Cty TNHH Mét thµnh viªn Nam Ph¬ng


2022 0311851645 Luxury 149C Hai Bµ Trng QuËn 3

2023 0310227699 Cty TNHH Gç Kh¸nh Vy 202 NguyÔn Duy D¬ng QuËn 10

2024 0305259631 Cty CP C«ng NghiÖp Kim B×nh L« 16, KCN T©n T¹o Trung T©m QuËn B×nh T©n

2025 0303310875 Cty CP Kü NghÖ §« thµnh 59-65 Huúnh MÉn §¹t QuËn 5

2026 0301925136 Cty TNHH ThiÕt BÞ Y tÕ Liªn Nha 243/29 T« HiÕn Thµnh QuËn 10

Cty CP C«ng NghÖ ViÔn Th«ng §«ng D


2027 0302519144 ¬ng 111 Lý ChÝnh Th¾ng QuËn 3
L« IV-7A, nhãm CN IV, KCN
2028 0301982085 Cty TNHH C«ng nghiÖp Jing Gong T©n B×nh §êng Sè 2 QuËn T©n Phó

2029 0312919575 Cty TNHH MTV XNK GiÊy Ngäc Th¬ 83A KP10 Ao §«i QuËn B×nh T©n
2030 0312407873 Cty TNHH Punch Industry ViÖt Nam 118 Huúnh TÊn Ph¸t QuËn 7

2031 0312002637 Cty TNHH THùc PhÈm Horeca 49 CX B×nh Thíi §êng Sè 9 QuËn 11

2032 0300420157 Cty CP T vÊn X©y dùng ®iÖn 2 32 Ng« Thêi NhiÖm QuËn 3

2033 0301443206 Cty CP XNK Nam Hµ Néi 497


Êp B×nh TiÒn 2, x· §øc Hßa §iÖn Biªn Phñ QuËn 3
Cty TNHH Th¬ng M¹i vµ S¶n XuÊt Hïng H¹, HuyÖn §øc Hoµ, Long
2034 0303420268 NghiÖp An

2035 0312571979 Cty TNHH SX TM TTH 36/9 Êp hËu L©n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

2036 0311640651 Cty TNHH GREEN AND HAPPY LIFE 50 §êng Sè 32 QuËn B×nh T©n
Cty TNHH TM - DV - Bao B× An Ých
2037 0305639993 Minh 13 Qu¸ch V¨n TuÊn QuËn T©n B×nh

2038 0303212966 Cty TNHH Dîc PhÈm USA-N.I.C L« 11D, ®êng C, KCN T©n T¹o Kh«ng Cã QuËn B×nh T©n
Cty TNHH Th¬ng M¹i Vµ Giao NhËn
2039 0312868377 Minh C¸t 540/29 C¸ch M¹ng Th¸ng 8 QuËn 3

2040 0302205973 Cty CP Nam ViÖt 18F T¨ng Nh¬n Phó QuËn 9

2041 0304706284 Cty CP In Minh Ph¬ng L« II -5 Nhãm CN II §êng Sè 11 QuËn T©n Phó

2042 0312328607 Cty CP C¬ KhÝ In Sµi Gßn 32 §Êt Th¸nh §Êt Th¸nh QuËn T©n B×nh
Cty TNHH TM XuÊt NhËp KhÈu Vò QuËn B×nh
2043 0306146101 Quang 18/18 Ng« §øc KÕ Th¹nh
Cty TNHH Th¬ng M¹i & DÞch Vô Kü
2044 0302806283 ThuËt NguyÔn L©m 107 NguyÔn V¨n C«ng QuËn Gß VÊp
NguyÔn ThÞ Minh
2045 0304065425 Cty CP T VÊn Vµ §Çu T §« ThÞ ViÖt 250 Khai QuËn 3

2046 0302323416 Cty TNHH VÜnh Ph¸t 17-19 Cao §øc L©n QuËn 2

2047 0302162511 Cty TNHH PT Ch¨n nu«i Cöu Long 36 l« E Chî Lín QuËn 6

2048 0302575149 Cty TNHH Khëi NghiÖp 307 §oµn V¨n B¬ QuËn 4
Cty TNHH GR SATAKE ENGINEERING
2049 0310627432 ViÖt Nam 287/10 Au D¬ng L©n QuËn 8

2050 0308613665 Cty TNHH MTV TM ThiÕt bÞ Y tÕ Anpha 881 Trêng Chinh QuËn T©n Phó

2051 0302977994 Cty TNHH §Æng H¶i Anh 303 Hoµng V¨n Thô QuËn T©n B×nh
2052 0313424208 Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô §ç Duyªn 114/5B Êp T©y L©n HuyÖn Hãc M«n

Cty TNHH mét thµnh viªn khu C«ng


2053 0305073316 NghiÖp VÜnh Léc L« A59/I KCN VÜnh Léc §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n

2054 0312358577 Cty TNHH Itpsa ViÖt Nam TÇng 4 tßa nhµ thñ thiªm, 40/1 TrÇn N¶o QuËn 2

2055 0306841835 Cty TNHH Tû Phíc Hïng Nam 216/38 NguyÔn V¨n Lu«ng QuËn 6

2056 0309769545 Cty TNHH TM Vµ XNK Hµo TuÊn 275 B , Phßng 804 Ph¹m Ngò L·o QuËn 1

2057 0305632388 Cty TNHH Ho»ng Qu©n 105 NguyÔn V¨n Thñ QuËn 1
2058 0313044051 Cty TNHH Nidaros A100 Lª ThÞ Riªng, Khu phè 2 QuËn 12

2059 0302232198 Cty TNHH dÞch vô l¾p r¸p Minh §¹t 17-19 Hoµng DiÖu QuËn 4

2060 0301762121 Cty TNHH Nguyªn Anh 8/6 - 8/8 ThÝch Minh NguyÖt QuËn T©n B×nh
Cty TNHH MTV SMC PNEUMATICS ViÖt
2061 0310646185 Nam 45-47 KP5 Vò Ngäc Phan QuËn 2

HuyÖn B×nh
2062 0305284395 Cty TNHH TM DV §øc Nguyªn 50 KDC Trung S¬n §êng Sè 8a Ch¸nh

2063 0310690177 Cty TNHH TM Minh ®¹i phó 44A KP2 §êng Sè 30 QuËn 2

Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Phong


2064 0305485197 Trinh
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô V©n 60/1 TTN21 Kh«ng Cã QuËn 12
2065 0302609461 Khanh 161D TrÇn Hng §¹o QuËn 1

2066 0302082048 Cty TNHH TM & SX nÖm Mousse Liªn ¸ 55/1 Khu«ng ViÖt QuËn T©n Phó

2067 0303171325 Cty CP Bª T«ng Ly T©m Thñ §øc 356A Xa Lé Hµ Néi QuËn 9
L« A4, A5 §êng D8, Khu
C«ng NghiÖp §«ng Nam,
2068 0312675625 Cty TNHH Cleanwrap Latex VN HuyÖn Gß DÇu, T©y Ninh

QuËn B×nh
2069 0303793453 Cty TNHH TM Phó Th¾ng 81/2 NguyÔn Cöu V©n Th¹nh

2070 0309170624 Cty TNHH Hãa ChÊt ViÖt An 101-103 Lª L¨ng QuËn T©n Phó
Cty TNHH Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i
2071 0312486184 DÞch Vô « T« ThËp Toµn 61/109 Lª §øc Thä QuËn Gß VÊp
Cty TNHH TM DV Vµ M«i Trêng H¶i
2072 0306100636 Nguyªn 95 Ca V¨n ThØnh QuËn T©n B×nh

QuËn Phó
2073 0302697411 Cty TNHH Mü PhÈm Thêng Xu©n 100-102 NguyÔn V¨n Træi NhuËn

2074 0301805696 Cty CP ®Çu t th¬ng m¹i thuû s¶n A77/I KCN VÜnh léc §êng Sè 7 QuËn B×nh T©n

2075 0312169594 Cty TNHH TM Oryx L6, Cao èc TÊn Minh, sè 90-92 Lª ThÞ Riªng QuËn 1
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô XuÊt
2076 0310186322 NhËp KhÈu NguyÔn Ngäc 164/16 §êng Sè 8 QuËn Gß VÊp

2077 0301340497 Cty TNHH SX hµng tiªu dïng B×nh Tiªn 22 Lý Chiªu Hoµng QuËn 6

2078 0309371546 Cty TNHH TM DV S¶n xuÊt Ngäc Tiªn 740/5A ©u C¬ QuËn T©n B×nh

2079 0305157238 Cty TNHH Bao B× Hång TÊn Ph¸t 27/4C, Êp Trung §«ng §Æng Thóc VÞnh HuyÖn Hãc M«n

2080 0303743639 Cty TNHH Shine Team ViÖt Nam 5/12 T©n Thíi NhÊt 8 Kh«ng Cã QuËn 12

QuËn B×nh
2081 0305995455 Cty TNHH §Çu T Vµ DÞch Vô Hoa Sen 107/25K Ng« §øc KÕ Th¹nh

2082 0302218299 Cty TNHH TM DV NhËp KhÈu May M¾n 781/A13 Lª Hång Phong QuËn 10

2083 0310194725 Cty CP Th¬ng M¹i S¶n XuÊt BÕn Thµnh Sè 9 §êng Sè 32 QuËn 4
Cty TNHH Th¬ng M¹i DÞch Vô Trans-
2084 0312965589 undai Seasall Vina 96 Khu D©n c B×nh Phó §êng Sè 26 QuËn 6
Cty TNHH MTV V¬ng Quèc Thêi Trang
2085 0309999884 ThÓ Thao 137 NguyÔn Tr·i QuËn 1

2086 0305278352 Cty TNHH TM Hµnh Tinh Xanh 33 Phan B¸ PhiÕn Kh«ng Cã QuËn T©n B×nh

2087 0307960909 Cty TNHH Thùc PhÈm §«ng ¸ 67/40/5 kp3 NguyÔn ThÞ Tó QuËn B×nh T©n

2088 0305481876 Cty CP TM DV Hai Tèt 131 §êng T6 QuËn T©n Phó
Cty Cty CP CNThùc PhÈm Th¸i B×nh D
2089 0305481308 ¬ng 58/1F Êp TiÒn L©n Kh«ng Cã HuyÖn Hãc M«n

2090 0310946622 Cty TNHH TM XNK Hãa ChÊt Thiªn Phóc 25 NguyÔn Hång §µo QuËn T©n B×nh

2091 0302798321 Cty TNHH TM §an Thanh 565/34/14 B×nh Thíi QuËn 11

2092 0312524873 Cty TNHH VL XD Thµnh Long 1446 - 1448 §êng 3 Th¸ng 2 QuËn 11

QuËn B×nh
2093 0303948403 Cty TNHH H¶i Thanh Thanh 17/1 TrÇn B×nh Träng Th¹nh

2094 0312841618 Cty Tnhh Sai International Vietnam 47B-C NguyÔn Tr·i QuËn 1
2095 0302685462 Cty CP Kü ThuËt Quèc ViÖt 8 Hång Hµ QuËn T©n B×nh
2096 0306197579 Cty TNHH Utracon ViÖt Nam Sè 52, §êng §«ng Du QuËn 1
Cty CP VËn T¶i DÇu KhÝ Th¸i B×nh D TÇng 3, Tßa nhµ PVFCCo, Sè
2097 0305475110 ¬ng 43 M¹c §Ønh Chi QuËn 1

2098 0303793534 Cty TNHH TM DV Th¹ch Ph¸t 44 NguyÔn V¨n Giai QuËn 1

QuËn Phó
2099 0301442682 Cty TNHH ThiÕt BÞ Khoa Häc Lan Oanh 456 Phan XÝch Long NhuËn

2100 0305005813 Cty TNHH ThiÕt bÞ ©m thanh Hßa Phóc 593 NguyÔn ThÞ ThËp QuËn 7

2101 0309587802 Cty CP B¶o N«ng ViÖt 5 §êng Sè 34 QuËn 2

2102 0303901275 Cty CP Ba T¸m T¸m B77, Khu d©n c Kim S¬n NguyÔn H÷u Thä QuËn 7

2103 0306263327 Cty TNHH Th¬ng M¹i Kü ThuËt Lª Hoµng 18 ®êng 239 Bïi Minh Trùc QuËn 8

2104 0311475084 Cty TNHH TM BBT 129/25/2/7 §êng Liªn Khu 5-6 QuËn B×nh T©n
QuËn B×nh
2105 0309532666 Cty CP §Çu T TM XD Liªn ViÖt 334 B×nh Lîi Th¹nh
QuËn B×nh
2106 0301491030 Cty TNHH TM L©m Th¸i Thuû 98 NguyÔn Cöu V©n Th¹nh

D5 ®êng Raymondiene, KDC


2107 0305046538 Cty TNHH D©n & §an Star Hill QuËn 7

2108 0302334288 Cty TNHH Xu©n H¬ng 79kc Tho¹i Ngäc HÇu QuËn T©n Phó
Cty TNHH C«ng NghÖ Thùc PhÈm §Þnh
2109 0305310694 Híng Míi LL3 Tam §¶o QuËn 10
Cty TNHH N«ng S¶n Thùc PhÈm Duy QuËn Phó
2110 0312532225 Minh 86 NguyÔn §×nh ChÝnh NhuËn
s¶n xuÊt vµ
xa §iÖn tho¹i ds tc dthoai ctk email lhdn Ma nganh_kd kinh
Tªndoanh
ngµnh Kim ng¹ch nhËp khÈu (USD)
c¸c linh kiÖn,
L¾p r¸p vµ
phô kiÖn vµ
le.phuong.mai kiÓm ®Þnh
nguyenloc.ho c¸c s¶n phÈm
Phêng T©n Phó 37363793 @intel.com 11 26100 Chipet 2743026121
@samsung.co ®iÖn, ®iÖn
Phêng Linh Trung 39157310 m 11 26400 tö, viÔn th«ng 828694438
84-08 lhvuong@phyt b¸n bu«n dîc
Phêng BÕn Thµnh 38323009 38323058 opharama.vn 10 46492 phÈm
thùc doanh
hiÖn 715766304
contact@pvoil kinh
B¸n bu«n s¶n
Phêng BÕn NghÐ 84839106990 39106990 .com.vn 1 46612 quyÒn
s¶n phÈm nhËp dÇu 524244070
84 8 3822 phÈm ®iÖn tö
khÈu ph©n
Phêng BÕn NghÐ 2227 38222227 11 46520 Sony 384264255
+84 8 3823 phèi c¸c s¶n
Phêng 06 8222 38238222 11 46326 phÈm s÷a 311106585
acchuehong@ s¶n xuÊt giÇy
ngocdiep.tran
Phêng T©n T¹o 0838762358 0838762358 pyv.com.vn 11 15200 thÓ thao 272520653
08 62 504 @daikin.com. b¸n bu«n m¸y
s¶n xuÊt s÷a
Phêng 04 888 62504888 vn 9 46495 l¹nh 269320019
vdnha1@vina vµ c¸c s¶n
b¸n m¸y
Phêng T©n Phó 0854155555 54155555 milk.com.vn 10 10500 phÈmr¸p
L¾p tõ vµ
s÷a 258086399
thuy.nguyen@ ®ãng gãi vµ
s¶n xuÊt xe «
Phêng BÕn NghÐ 8257100 38257100 tetrapak.com 11 46599 cÕ biÕn s÷a 198651357
t« du lÞch, xe
(08) 3 5889 kh¸ch, xe t¶i,
minhyen@isuz L¾p r¸p, s¶n
Phêng 11 100 35889111 12 29100 phô tïng «s¶n
b¸n bu«n t« 184228277
u- xuÊt xe t¶i, xe
Phêng 11 8959203 38959203 vietnam.com 12 29100 phÈm
wagonc«ng 175203352
9307989- b¸n bu«n x¨ng
nghÖ, phÇn
Phêng 07 9307037 39307353 2 46613 dÇu 172506067
(08) xuanhuy@dgw mÒm linh
Phêng 04 39290059 39290059 .com.vn 9 46510 kiÖn ®iÖn tö
S¶n xuÊt 164987721
info@rousselvi Mua b¸n dvµîc
B¸n bu«nl
Phêng 12 0839400388 39400388 etnam.com.vn 2 46492 ph©n
phÈm phèi c¸c 163893190
¬ng thùc thùc
s¶n phÈm xµ
Phêng BÕn NghÐ 0862883535 62883535 9 46329 phÈm 162517295
phßng, mü
thao_huyenhn KD ti vi mµu,
X· T©n An Héi 54135686 54135686 11 20232 S¶n
phÈm xuÊt, 162237896
hu@toshiba.c tñ l¹nh, m¸y
xuÊt khÈu bé
Phêng 06 3824 2818 38242818 om.vn 11 46495 giÆt, m¸y l¹nh 157487870
Phêng T©n ThuËn favkeiri@furuk d©y ®iÖn
§«ng 7701093 37701093 awaas.co.jp 11 27330 s¶n
cho xuÊt
xe h¬i níc 150224325
b¸n bu«n x¨ng
gi¶i kh¸t, níc
Phêng BÕn NghÐ 0839118760 39118760 9 46613 dÇu 148960332
38219437- tranvan.tho@ uèng tinh
Phêng BÕn NghÐ 418 38219437 pepsico.com 11 11042 khiÕt 148923162
Phêng T¨ng Nh¬n
b¸n bu«n
Phó B S¶n xuÊt kinh 144749212
®iÖn tho¹i di
doanh dÇu
Phêng BÕn NghÐ 08 3920 2555 8 46520 ®éng 144026147
vocar@hcm.v thùc vËt c¸c
Phêng §a Kao 38294513 38294513 nn.vn 1 46329 lo¹i (b¸n bu«n) 136763792
thinhphat@thi SX d©y vµ
b¸n lÎ m¸y vi
Phêng An L¹c 08 8753395 38253604 pha.com.vn 9 27320 S¶n xuÊt m¸y
c¸p ®iÖn 132192324
tÝnh, thiÕt bÞ
®äc m· v¹ch
Phêng T©n §Þnh 5100100 38125960 9 47411 ngo¹i vi 131426587
+84-8 3730 anh.nguyen@ cÇm tay vµ cè
B¸n bu«n
Phêng T©n Phó 8481 37308481 datalogic.com 11 26200 ®Þnh 128362542
®iÖn tho¹i di
Phêng Ph¹m Ngò L·o 0839202555 8 46520 B¸n
®éng bu«n m¸y 126870411
S¶n xuÊt
vi tÝnh, thiÕt
Phêng T©n Phó 08 37361111 37361111 11 27101 motor rung 110390435
kieuvtt@micro bÞ linh kiÖn
b¸n bu«n
Phêng Ph¹m Ngò L·o 0838326085 38326085 star.com.vn 8 46510 ®iÖn tö 110033356
thiÕt bÞ ®iÖn
B¸n bu«n m¸y
Phêng §a Kao 39107499 39107499 11 46520 tö 109729992
mãc thiÕt bÞ
Phêng BÕn NghÐ 0839115578 39115578 9 46599 dÇu khÝ 109433587
longhung12a B¸n bu«n
S¶n xuÊt phô
Phêng 08 0838479554 38479554 @gmail.com 8 46613 x¨ng dÇu 108867274
Phêng T©n ThuËn nganhaco@hc kiÖn xe « t«
§«ng 7700027 37700026 m.fpt.vn 11 25999 b»ng kim lo¹i 106657413
Phêng T©n ThuËn s¶n xuÊt xe
b¸n bu«n « t«
§«ng 37700500 11 30920 ®¹p 105584446
loan.phan@rit vµ xe ®éng
nguyensang3
Phêng An Phó 08 37442266 37442266 aro.com 8 45139 c¬ kh¸c 100603064
8244320- 003@gmail.co B¸n bu«n
b¸n bu«n
Phêng §a Kao 8222536 38250322 m 9 46691 ph©n bãn 99273897
®iÖn tho¹i di
hien.tranthidi nhËp khÈu
Phêng T©n T¹o 38468440 9 46520 ®éng 92230867
+84 8 3997 eu@brenntag- b¸n bu«n hãa
Phêng 09 5050 0839975050 asia.com 11 46691 chÊt 83929016
Phêng HiÖp B×nh hanauto2014 B¸n lÎ « t« vµ
Phíc 0837273282 0837273282 @gmail.com 8 45120 phô tïng 79238867
Gia c«ng giÇy
Phêng Linh Trung 8975025 0838975025 11 15200 B¸n
dÐp bu«n 78790678
B¸n bu«n giÊy
nguyªn liÖu
Phêng 16 39732814 9 46497 c¸c lo¹i 76891207
lucyen@ddp.c s¶n xuÊt thøc
Phêng 05 0835152436 0835152436 om.vn 8 46204 b¸n
¨n giabu«n
sóc 76516479
tuannguyen@ ®iÖn l¹nh,
Phêng T©n Phó 0837360074 37360074 11 27101 motor qu¹t 75844010
daiphucloc.co ®iÖn gia
s¶n xuÊt c¸c
Phêng 13 6281 5339 62815339 m.vn 9 46495 dông 74183892
info@duytan.c s¶n phÈm
Phêng An L¹c 08 38762222 0838762222 om 9 22209 nhùa 72587278
(84-8) 38
Phêng BÕn NghÐ 222755 38222755 12 11030 s¶n xuÊt bia 70705604
vietsonktthue b¸n bu«n linh
Phêng 02 8324893 39257903 @yahoo.com 8 46510 kiÖn m¸y tÝnh 70646199
b¸n bu«n s¾t
Phêng 25 8996067 38992299 Smc@smc.vn 9 46622 thÐp 70015802
DV hç trî vËn
Phêng 13 0982468579 38105292 8 52299 t¶i 69032545
kimquocsteel B¸n bu«n s¾t
Phêng 12 3877 9563 0838779563 @gmail.com 8 46622 thÐp 68573567
ssy.account@t söa ch÷a v¸
giang.nguyen
Phêng Th¹nh Mü Lîi 8976206 37424000 riyards.com 11 30110 ®ãng tµu 67895526
@brigestonev Kinh doanh
Phêng BÕn NghÐ 0838256013 38256013 n.com.vn 11 45301 lèp
thùcxehiÖn 67535927
087712213 - B¸n bu«n
thienhung@sa b¸n bu«n
Phêng T©n KiÓng 087714 0837711284 8 46691 quyÒn
ph©n bãnnhËp 66459856
ngpharma.co thuèc t©n dîc,
khÈu b¸n
Phêng §a Kao 39101914 39101913 m 8 46492 thó
kinhydoanh 65940177
mark.hely@b bu«n hµng
Phêng BÕn NghÐ 8245058 38245058 ms.com 11 46326 nhËp
hãa khÈu ñy 65158762
anhptn@fpt.c B¸n lÎ ®iÖn
th¸c t©n dîc,
Phêng 05 0838345837 73023456 om.vn 9 47411 tho¹i 64886707
39304372 - yteco_hcm@y trang thiÕt bÞ
intimexhcm@i b¸n bu«n l¬ng
Phêng 06 39304014 39304372 teco.vn 10 46492 B¸n
y tÕ bu«n 63981619
ntimexhcm.co thùc thùc
®iÖn gia
Phêng §a Kao 0838203033 38201998 m 10 46329 phÈm 62972851
dông, ®iÖn
Phêng BÕn NghÐ 39105945 0839105945 11 46520 tö, ®iÖn l¹nh 62898626
B¸n bu«n linh
Phêng BÕn NghÐ thùc 62837935
kiÖn hiÖn
m¸y vi
Phêng 25 08-35123959 35123959 9 46510 quyÒn
tÝnh xuÊt 61508251
hoanphucstee b¸n bu«n
nhËp khÈu,
Phêng 02 0837672224 0837672224 l@gmail.com 8 46622 thÐp c¸c lo¹i 59890064
phuongbui@c quyÒn ph©n
Phêng BÕn NghÐ 0838200466 0838200466 annon.com.vn 11 46594 phèi b¸n bu«n 59067966
Mua b¸n ho¸
Phêng 13 0838868174 38107979 9 46692 chÊt 58073257
info@longson. ChÕ biÕn h¹t
+84 b¸n bu«n kinh
Phêng T©y Th¹nh 38150000 38150000 vn 9 10309 ®iÒu 57519754
0838644180 - doanh dîc
8296342-
Phêng 14 84 38669877 1 46492 phÈm 56608329
8294081- biasaigon@sa
b¸n bu«n linh
Phêng BÕn NghÐ 8294 38294383 beco.com.vn 3 11030 DÞch vô b¶o
s¶n xuÊt bia 54870543
nguyenkhaivo kiÖn ®iÖn tö
phan.hoai- tr× m¸y tÝnh -
Phêng BÕn NghÐ 39105566 @gmail.com 9 46520 b¸n
viÔnbu«n
th«ngtre, 53961297
848 6287 thuong@hp.co phÇn cøng vµ
nøa, gç c©y
Phêng BÕn NghÐ 5810 0835287079 m 11 62090 mÒm
S¶n xuÊt 53836285
Phêng T©n Ch¸nh vµ gç chÕc¸c
b¸n bu«n vËt
HiÖp 0903098332 8 46631 s¶n
biÕnphÈm 51012070
84- liÖu x©y
c¸ch ®iÖn,
Phêng BÕn NghÐ 838230809 38212960 info@fico.vn 1 46633 dùng 50987566
d©y c¸p, d©y
huynhdiem75
Phêng Linh Trung 08-38960239 38690239 11 27320 ®iÖn 50937602
@yahoo.com. B¸n bu«n h¹t
thiuyen.ta@jp
Phêng HiÖp T©n 08 3860 8899 38608899 vn 8 46693 nhùa 50876643
.panasonic.co L¾p r¸p tivi
Phêng Linh Trung 8968536 0837244497 m 11 26400 mµu 50810932
tvo@sonion.c S¶n xuÊt linh
Phêng T©n Phó 37362222 37362222 om 11 26100 kiÖn ®iÖn tö 50409171
chÕ biÕn dÇu
Phêng Phó ThuËn 8728005 38733005 12 10401 ¨n 48788433
B¸n bu«n
nguyªn liÖu
swallowco@hc s¶n xuÊt thøc
Phêng CÇu Kho 08 6251 5277 62515280 m.fpt.vn 8 46204 S¶n xuÊtnu«i
¨n ch¨n 48502756
b¸n bu«n hãa
ncvc- motor nhá,
Phêng T©n T¹o A 08-37543624 0837543624 8 46692 B¸n
chÊtbu«n vËt 48373731
Phêng T©n ThuËn acc@nidec- linh kiÖn
t, s¬n, hãa
§«ng 8886098 37700210 copal.com.vn 11 27101 ®iÖn tö 47821562
Phêng B×nh TrÞ chÊt, vËt liÖu
§«ng B 37526230 0837526233 8 46635 X©y dùng 47732446
tuan.nguyen
s¶n xuÊt ¸o
Phêng T©n Phó 08-54110071 54110071 @bmw.vn 9 45120 b¸n lÎ xe « t« 47355247
quÇn dÖt ®å
S¶n xuÊt kim
Phêng Linh Trung 7241341 0838975055 11 14100 xuÊt khÈu
uèng kh«ng 47176448
huynh.trung- S¶n xuÊt n¾p
06503755356 cån vµ níc 47116952
hieu@crownc vµ lon nh«m
kho¸ng. ChÕ
Phêng HiÖp Phó 8961640 38961640 ork.com.vn 13 25999 XuÊt nhËp
hai m¶nh 46040904
nvha@coca- biÕn s÷a vµ
vimedimex@v khÈu dîc
Phêng Linh Trung 3896 1000 38961000 cola.com.vn 11 11042 c¸c SP tõ s÷a 45627660
(08) 8398441 ietpharm.com. phÈm thiÕt bÞ
nguyenphanc
Phêng Ph¹m Ngò L·o - 83960 39254264 vn 10 46492 y tÕ 44661616
08 37750328 o.lt®@gmail.c B¸n bu«n
Phêng T©n Hng - 08 377 0837750328 om 8 46691 ph©n bãn 44058891
Phêng T¨ng Nh¬n
camthanh871
Phó B 8960309 43280257
84083960967 @yahoo.com. B¸n bu«n h¹t
Phêng 09 0839696067 3 vn 6 46693 nhùa 42525161
b¸n bu«n s¾t
Phêng 01 0839973979 0839973979 8 46622 thÐp c¸c lo¹i 42274411
S¶n xuÊt kim
Phêng An L¹c 083825 3604 0723639999 9 24200 lo¹i mµu 41793209
B¸n bu«n
Phêng §a Kao 0862916546 62916546 9 46613 x¨ng dÇu 41421836
0854111977/ b¸n bu«n
Phêng T©n Phong 988 54111988 9 46622 S¶n
thÐpxuÊt c¸c 40849956
089203062 - pinaco@pinac S¶n
s¶n xuÊt pin
linh xuÊt
kiÖn c¸c

Phêng C« Giang 089203 39203063 o.com.vn 3 27200 vµ
s¶n ¾c qui 40417860
khÝ phÈm
chÝnh x¸c
Phêng Linh Trung 8974388 38974387 11 25999 ngµnh
b»ng kimc«ng
lo¹i 40200196
ha.trinh@otra B¸n bu«n
nghiÖp cha
Phêng 12 0838261919 0838261919 ngroup.com 9 46209 n«ng l©m s¶n 40119211
ph©n vµo
Phêng T©n Phó 0854160429 11 32900 ®©u
nhËp khÈu 39350512
clcl@catloi.co
Phêng Th¹nh Mü Lîi 7421118 0837421118 m.vn 3 18110 thiÕt
In trªnbÞ y tÕ
bao b× 38581233
tracomeco@tr s¶n xuÊt xe
s¶n phÈm
Phêng Trêng Thä 8965105 38964066 acomeco.com 10 29100 kh¸ch, xe buýt 38164798
+84 8 3914 svohong@its.j chuÈn ®o¸n y
Phêng BÕn NghÐ 8100 39148100 nj.com 11 46595 khoa vµ HTD 38009063
timatex@vnn. Gia c«ng cao
huynhdiem75
Phêng B×nh ChiÓu 37295219 37295221 vn 11 22120 su 37884153
@yahoo.com. s¶n xuÊt bao
mua b¸n
Phêng HiÖp T©n 0839737868 39737868 vn 8 22201 b× plastics 37687496
®iÖn tho¹i di
s¶n xuÊt kinh
Phêng T©n Phó 38275566 9 46520 ®éng 37471205
cns@cns.com. doanh thuèc
Phêng 12 0838255999 38941072 vn 2 12001 l¸ ®iÕu 36947209
B¸n bu«n hãa
B¸n bu«n c¸c
B¸n
chÊtbu«n
c«ng
mÆt hµng
Phêng 07 0838554466 0839551553 8 46692 thiÕt
nghiÖp bÞ xÐt 36597584
namthuan89 s¾t thÐp phÕ
nghiÖm,
Phêng B×nh An 0837402533 @gmail.com 8 46697 liÖu 36126807
chuÈn ®o¸n y
Phêng 13 0838101888 nguyen- 11 46692 khoa 35957419
Century@hcm S¶n xuÊt sîi
mai.tien@sam B¸n bu«n hãa
X· T©n An Héi 0837907565 37907565 .vnn.vn 9 13110 polyester 35475433
chemsphere.v chÊt c«ng
B¸n bu«n
Phêng 06 62940455 0862580550 n 9 46692 nghiÖp 35462703
tochuc@ruby. nguyªn liÖu
Phêng 11 0837123456 0837123456 com.vn 8 46204 ChÕ
thuècbiÕn
thó y 35451614
vinapharmaco B¸n bu«n dîc
director@ralsi n«ng s¶n xuÊt
Phêng 15 083970 3695 39703695 @hcm.vnn.vn 9 46492 phÈm 35422215
nternatinal.co khÈu ( h¹t
nhËp khÈu vµ
Phêng BÕn Thµnh 39102866 m 11 10309 ®iÒu ) 35287298
mekong@hcm mua b¸n giÊy
X· B×nh Hng 0854319192 54319179 nguyen-
.fpt.vn 9 46497 c¸c lo¹i 35179989
dÞch vô ¨n
thuy.trang@hi
Phêng 02 0933696168 0913603116 8 56101 uèng
Sx vµ muaxe 34939508
08 no- b¸n bu«n
B¸n bu«n
Phêng BÕn NghÐ 38274303/05 0914610735 sades.com.vn 11 45119 b¸n s¶n phÈm
t¶i hino 34521949
b¸nh kÑo c¸c
casumina@ca cao su c«ng
Phêng §a Kao 39117238 0839117237 11 46326 lo¹i 34364154
sumina.com.v nghiÖp, cau
Phêng 06 8489303122 38362369 n 3 22110 su tiªu dïng 34126733
ketoan@luatn
thuhienbinhdi S¶n xuÊt kinh
Phêng 11 0988588889 0839970719 guyen.com 8 46631 B¸n bu«n gç 33954414
en@gmail.co doanh ph©n
Sx tói khÝ an
X· T©n Kiªn 0837561191 37560449 m 3 20120 bãn 33436019
08- kieubichha@h tßan trong xe
X· VÜnh Léc A 54283587/88 54283587 oshino.com 11 22209 « t« 33019536
VËn t¶i hµng
S¶n xuÊt dîc
Phêng 04 22412528 8 49332 hãa b»ng « t« 32292743
(08) 38 298 phÈm dïng
Phêng BÕn NghÐ 526 38298526 10 21001 cho ngêi 32168653
toanthangstee b¸n bu«n s¾t
B¸n bu«n
Phêng 04 0838443304 38443304 l@hcm.fpt.vn 8 46622 thÐp 32063368
38294623 - vanmvt@yaho hµng kim khÝ
Phêng §a Kao 38230078 38244156 o.com.vn 3 46622 (s¾t thÐp) 32039990
(848) contact@satra b¸n bu«n
s¶n xuÊt
Phêng Ph¹m Ngò L·o 38368735 38368735 .com.vn 2 46900 tæng hîp 31858688
(08) 3754 mµng tói
8244975-
Phêng T©n T¹o A 7124 38776470 11 22201 nhùa, h¹t mµu 31669090
8231514-
Phêng BÕn NghÐ 8292 31508459
pqtrang@pho
0650.791056 31418607
Phêng T¨ng Nh¬n ngphucorp.co s¶n xuÊt sîi,
Phó B 0835147340 22243121 m 10 13110 v¶i 31324429
Phêng NguyÔn Th¸i s¶n xuÊt xi
B×nh 9149000 39149000 12 23941 m¨ng 30974885
b¸n bu«n c¸c
phuong.bachl B¸n bu«n mü
Phêng 25 0835122676 8 46693 lo¹i h¹t nhùa 30908686
+84 8 39 euyen@beiers phÈm ch¨m
Phêng 06 393921 39393921 dorf.com 11 46493 sãc da 30711746
NhËn uû th¸c
Phêng §a Kao 0935142762 8 52299 nhËp khÈu 30556065
huynhthanh.c B¸n bu«n
Phêng T©n Hng 0837714141 0837753930 o@gmail.com 8 46691 ph©n bãn 29943790
Sx ®å gç néi
X· T©n Th¹nh §«ng 7953999 37953999 11 31001 thÊt 29913877
s¶n xuÊt n÷
X· Hßa Phó 0968835563 29859628
Phêng T©n ThuËn trang vµng,
§«ng 7700451 37700452 11 32110 b¹c 29679715
cho thuª tµi
kinh doanh
Phêng BÕn NghÐ 38257000 38257000 11 64910 B¸n
chÝnhbu«n 29559212
mua b¸n h¹t
nguyªn liÖu
Phêng An L¹c 22 11 77 88 22117788 8 46693 nhùa 29219219
thøc ¨n gia
mvc- Sx phôc tïng «
Phêng 01 08 54491160 0854491159 8 46204 sóc 29065666
Phêng T©n ThuËn 7701324- staff@mvc.mt t« vµ linh kiÖn
§«ng 7701325 37701324 ex.co.jp 11 29300 ®iÖn tö 28981423
B¸n bu«n
thuèc dîc
(848) ngadtq@hoan phÈm vµ
Phêng 04 39293777 0838582415 phuc.net 8 46492 chÕ
TTBYTt¹o ®éng 28797210
c¬ chÝnh x¸c
Phêng BÕn NghÐ 28596457
nhá vµ bé
thuphaman@
Phêng T©n Phó 08-37360912 37360912 11 28110 phËn 28418163
Phêng HiÖp B×nh (08) 5403 halongfoods.c b¸n bu«n thùc
s¶n xuÊt, gia
Phíc 9616 - (08 0854039674 om.vn 8 46329 phÈm 28251363
c«ng d©y
X· T©n Kiªn 08 3877 1140 37871140 8 24100 thÐp, m¹ kÏm 27428942
84 650 3865 0650- thkvn@thkviet B¸n bu«n m¸y
Phêng BÕn Thµnh 228 3865228 nam.vn 11 46599 ca xÝch, lìi ca 27212767
b¸n bu«n hãa
Phêng 12 0839482288 8 46692 chÊt 27207826
mo@esamho. S¶n xuÊt giÇy
B¸n bu«n phô
X· Trung An 08-37956851 0837956851 com 11 15200 thÓ thao 27144880
gia, thøc ¨n
Phêng T©n T¹o 0866834628 54074691 8 46204 ch¨n nu«i 27004478
diepphan1283 S¶n xuÊt kim
b¸n bu«n c¸c
X· T©n Nhùt 0836020563 @yahoo.com 8 24200 lo¹i mµu 26966747
mÆt hµng
Phêng BÕn NghÐ 08 3910 5659 39105659 11 46326 s÷a 26761371
08 39736375 minhhueoil@h s¶n xuÊt dÇu
Phêng Hoµ Th¹nh - 08 397 39736375 cm.fpt.vn 8 10401 thùc vËt 26493689
bct.quyanh@y b¸n bu«n gç
Phêng 03 0838342524 0838342524 ahoo.com 8 46631 c¸c lo¹i 26423015
8579468- info@vikybom Sx vµ chÕ
X· VÜnh Léc A 8550213 37652059 i.com.vn 9 10612 biÕn bét m× 26354832
26233035
n÷ trang c¸c
Phêng B×nh ChiÓu 37295570 11 32110 lo¹i 26096074
Phêng T©n ThuËn hoangthuan@j S¶n xuÊt m¸y
§«ng 08 37701441 37701441 uki.com.vn 11 28260 kh©u 25985217
hoaloi@yahoo B¸n bu«n xe «
Phêng 15 0835123225 .com 8 45111 t« 25767571
Phêng HiÖp B×nh B¸n bu«n t«n
Phíc 08 37272125 0837272125 8 46622 thÐp 25731613
dv giao nhËn
Phêng 13 0909502413 8 52299 hµng hãa 25635704
s¶n xuÊt vËt
Phêng BÕn NghÐ 38219883 25413340
liÖu x©y
X· HiÖp Phíc 08 3781 8461 37818461 11 23950 dùng 25000396
b¸n bu«n phô
Phêng 04 38208888 38208888 8 45301 XuÊt khÈu
tïng oto 24838654
thanhkt@faco. b¸n bu«n hãa
hµng n«ng
Phêng 15 0866821500 0854221100 com.vn 9 46692 chÊt 24837696
+(84 8) 38 office@phucsi s¶n (cµ phª
b¸n bu«n
Phêng 06 266 251 0838266251 nh.com 9 46324 h¹t) 24700673
thuèc b¶o vÖ
trang.lethu@j VËn t¶i hµnh
Phêng BÕn NghÐ 0838228097 38228097 9 46691 thùc vËt 24676310
etstarpacific.c kh¸ch hµng
Phêng 02 0839280058 36280036 om.vn 12 51100 kh«ng 24640457
B¸n bu«n hãa
Phêng 06 08 5449 5898 0854495898 11 46692 b¸n
chÊtbu«n 24319446
0854318019- Info@namlinh. b¸n bu«n
nguyªn liÖu
Phêng T©n KiÓng 0854318 0835118019 com 8 46492 S¶n
thuècxuÊt
t©nkinh
dîc 24201788
sx thøc ¨n gia
doanh thuèc
Phêng 07 0838482829 38482829 9 46204 sóc 24180346
Phêng T©n ThuËn b¶o vÖ thùc
§«ng 088733666 38733666 3 20210 vËt 24170388
b¸n bu«n m¸y
Phêng T©n Hng 08 62983500 62983500 8 46495 l¹nh 24116464
84-8-
38348980/81/ ngavtt@tna.c Dv
b¸nx©y
bu«ndùng,
s¾t
Phêng 02 82/ 38348982 om.vn 10 46622 l¾p
thÐp®Æt, b¶o 23778851
sgvewong@f s¶n xuÊt m×
tr× vµ s÷a
Phêng An Phó §«ng 8919150 37195550 mail.vnn.vn 11 10790 chÝnh 23764137
ch÷a thang
Phêng 02 08-35471374 35471374 11 28160 m¸y 23513312

S¶n xuÊt c¸c


thiÕt bÞ c¶m
øng, thiÕt bÞ
truyÒn tÝn
Phêng T©n ThuËn hiÖu vµ bo
thanhnhon@t b¸n bu«n
§«ng 37700744 11 26100 m¹ch ®iÖn tö 23238081
hanhnhon.co nguyªn liÖu
Phêng 07 0838483181 0838483181 m 9 46492 thuèc thó y 22949759

Phêng BÕn NghÐ 8299359 22907763


3765 2054 -
B¸n bu«n
X· VÜnh Léc A 3863 923 37652054 8 24100 s¾t thÐp 22744723
chau.nguyen trang thiÕt bÞ
Phêng BÕn NghÐ 39390847 @fujifilm.com 11 46595 ngµnh y tÕ 22701411
(08) 3977
B¸n bu«n ho¸
Phêng 14 0924 22694060
haibinhco@vn chÊt vµ ph©n
Phêng Phó Thä Hoµ 22400609 22400509 n.vn 8 46692 bãn 22689807
mua b¸n s¾t
Phêng T©n T¹o A 7505984 37547273 8 46622 thÐp 22673419
dinhtiep_2015 b¸n bu«n h¹t
Phêng §a Kao 0838223768 38223768 @yahoo.com 8 46323 S¶n
®iÒuxuÊt kinh 22667378
tecapro@teca b¸n bu«n linh
doanh s¶n
Phêng 12 0838110181 38110181 pro.com.vn 1 46510 kiÖn ®iÖn tö 22646626
38325889 - phÈm ph©n
Phêng 05 38393931 38325889 3 20120 bãn 22577563
0837175678 - info@hoanggi
Phêng 09 0837 62839578 aoto.com.vn 8 45120 b¸n lÎ « t« 22567368
08 39696949 thibach.tran@ s¶n xuÊt nhùa
B¸n bu«n hãa
Phêng 13 - 08 396 39696949 hothacolt.com 8 22209 gia dông 22528481
chÊt c«ng
B¸n bu«n vËt
Phêng 14 0838496116 38496116 8 46692 nghiÖp 22375821
Phêng T©n S¬n ducbien_kt@v liÖu nghµnh
Nh× 9615515 38426315 nn.vn 8 46592 ®iÖn 22178828
b¸n bu«n m¸y
anhtuyet@mk
tsn@thaisonn mãc thiÕt bÞ
vn-
Phêng T©n Hng 8634515 62638485 am.vn 8 46592 ®iÖn 22140930
chemicals.co b¸n bu«n hãa
Phêng 02 08 39976980 39976980 m 8 46692 chÊt 21944777
b¸n bu«n m¸y
0854176777 - B¸n bu«n than
mãc thiÕt bÞ
Phêng T©n Phó 08541 0854173777 9 46611 ®¸ 21895797
giang.phan@s tin häc viÔn
s¶n xuÊt dÇu
Phêng 04 083948 7620 39487620 vtech.com.vn 9 46510 th«ng 21845422
8153972 - tckt@tuongan mì ®éng thùc
s¶n xuÊt t¶
Phêng 15 8153950 38153519 .com.vn 3 10409 vËt 21808093
th.phuong@ta giÊy vµ b¨ng
X· An Nh¬n T©y 08379086815 37908681 isun.com.vn 11 17090 vÖ sinh 21591012
0854112217 - Ba1b bu«n
Phêng T©n Phó 5411221 08.54112217 8 46691 ph©n bãn 21395968
b¸n bu«n
nguyªn liÖu
chÕ biÕn thøc
Phêng 26 0862758520 0835129349 8 46204 ¨n gia sóc 21391276
S¶n xuÊt s¶n
info@vilube.c phÈm dÇu má
Phêng 25 08 3513 6015 0839118601 om.vn 11 19200 tinh chÕ 21382251
B¸n bu«n dîc
Phêng §a Kao 083910 5022 39105022 9 46492 phÈm 20990353
S¶n xuÊt kim
may, kim dÖt,
Phêng T©n ThuËn que tiÕp
§«ng 7701473 37701473 11 25999 ®iÓm 20976848
tuyetmai.tran b¸n lÎ quÇn ¸o
(08) 3825 @dayc.com.v , vÝ , giµy dÐp
Phêng 06 7537 0838257537 n 8 47711 ®ång hå 20898152
S¶n xuÊt
th×a, dÜa,
(08) 3897 kreves- dao ¨n b»ng
Phêng Linh Trung 5952 38975952 21@vnn.vn 11 25930 kim lo¹i 20676857
gmsg@hcm.fp
Phêng 17 089844822 0839844822 t.vn 10 14100 May quÇn ¸o 20665472
X©y dùng
Phêng BÕn NghÐ 08-3825-6725 38256725 11 41000 nhµ c¸c lo¹i 20447489
Cung cÊp
dÞch vô
khanhngan.ng khoan vµ
o@bakerhugh hoµn thiÖn
Phêng BÕn NghÐ 84838213732 38213732 es.com 12 09100 giÕng khoan 20296927
info@kimtingr B¸n bu«n vËt
Phêng 13 08-39506618 39506618 oup.com 8 46599 liÖu hµn 20248773
ph©n phèi
hongnhung18
Phêng BÕn NghÐ 38236265 13 46331 b¸n bu«n rîu 20134501
39552703- 0487@gmail.c b¸n bu«n hãa
Phêng 04 38566289 38566289 om 8 46691 chÊt c¸c lo¹i 20118128
liksin@hcm.vn
b¸n bu«n
Phêng 12 84837512562 0837512562 n.vn 2 18110 in Ên 19986153
ngochkt@dts. thiÕt bÞ viÔn
Phêng 07 0839336666 39336666 com.vn 9 46520 th«ng 19912211
S¶n xuÊt kinh
nttngoc@tapa doanh bao b×
Phêng T©y Th¹nh 0838160777 38160777 ck.com.vn 9 22201 nhùa 19905635
dang.van@ap
averydenniso c¾t giÊy tù
Phêng S¬n Kú 08 3765 5678 38164639 n.com 11 17090 dÝnh 19799212
b¸n bu«n hãa
Phêng 06 086290 9592 086290 9592 9 46692 chÊt 19787454
B¸n bu«n hãa
(84) 8 3824 chÊt vµ phô
Phêng BÕn Thµnh 8282 38248282 11 46692 gia thùc phÈm 19752716
(B¸n bu«n)
theptaynguye
Kinh doanh xe
n@yahoo.com
« t«, vá xe,
Phêng T©n T¹o A 7505660 37545062 .vn 8 24100 S¶n xuÊt thÐp 19720982
Phêng NguyÔn C hangothithu7 phô tïng, bÊt
S¶n xuÊt kinh
Trinh 35120473 37261152 7@yahoo.com 9 45119 ®éng s¶n 19711914
Phêng NguyÔn Th¸i 84-88299443 doanh d©y
B¸n bu«n h¹t
B×nh - 82929 38212102 3 27320 c¸p ®iÖn 19467874
minhphung99 nhùa nguyªn
Phêng 02 0839691272 @hcm.vnn.vn 6 46693 sinh c¸c lo¹i
vµ 19342104
08 38 969 vietthang@vie S¶n xuÊt sîi,
Söa ch÷a ®å
Phêng Linh Trung 337 38960542 tthang.com.vn 10 13110 mua
v¶i b¸n chÊt 19182068
Phêng T¨ng Nh¬n kimthoa2772 dïng c¸ nh©n
ngocbich@tic tÈy röa, chÊt
Phó A 08 3834 3729 @gmail.com 9 95220 vµ gia ®×nh 19088250
0839641468 - ovietnam.com ho¹t ®éng bÒ
Phêng T©n Thíi Hoµ 08396 39616333 .vn 3 20290 mÆt Las 19065713
loanpt- S¶n xuÊt d©y
iwasaki@hcm. c¸p ®iÖn cã
thu.nguyenthil
Phêng B×nh ChiÓu 9142506 37291854 fpt.vn 11 27330 ®Êu nèi 18692018
e@huongthuy. b¸n bu«n b¸nh
ketoancty@tr ChÕ biÕn
Phêng 02 0838554256 0838554256 com.vn 9 46326 kÑo 18618193
84838298114 ungson.com.v thñy s¶n
Phêng §a Kao - 38 38226012 n 9 10202 ®«ng l¹nh 18353979
s¶n xuÊt xi
nguyenbentha
Phêng CÇu Kho 0838368363 38368363 3 23941 m¨ng 18335113
nh@yahoo.co B¸n bu«n s¾t
Phêng T©n Thµnh 088121200 38121200 m 8 46622 thÐp 18321283
loan.nguyen@ mua b¸n linh
s¶n xuÊt bª
Phêng BÕn Thµnh 38254321 mtc.com.vn 9 47411 b¸n
kiÖnbu«n
m¸y tÝnh 18273468
ngocln@bmt- t«ng nhùa
nguyªn liÖu
Phêng 06 083 9302 322 0839302322 group.vn 9 23950 nãng 18154874
account@min thøc ¨n gia
Phêng 06 0837402740 hdan.vn 8 46204 sóc 18149370
Phêng B×nh ChiÓu 18119517
8363144- hoptacxa29@ Kinh doanh
Phêng 09 8352361 54252991 yahoo.com.vn 5 46622 s¾t thÐp 18046153
s¶n xuÊt èng
X· NhuËn §øc 37928229 37928229 11 20222 mùc in 17934952
Phêng BÕn NghÐ 0835214890 17855131
T×m kiÕm,
th¨m dß,
thÈm lîng,
ph¸t triÓn vµ
khai th¸c dÇu
Phêng T©n Phó 8257709 12 09100 khÝ t¹i l« 15.1 17805680
ketoan@daito b¸n bu«n s¾t
Phêng 02 38444859 0838444859 anthang.com 8 46622 thÐp
B¸n bu«n 17764893
dung m«i, h¹t
Phêng BÕn NghÐ 083822 8684 38228684 11 46692 nhùa 17695825
nguyenthithie S¶n xuÊt chai,
Phêng BÕn NghÐ 08 38151747 38151747 nnga@nng.vn 9 22209 ph«i n¾p pet 17667537
giakim@giaki b¸n bu«n kim
solenvnfa@m
X· T©n Kiªn 08 3756 2750 62649191 m.com.vn 8 46621 lo¹i 17573190
Phêng T©n ThuËn ail.solen.com. S¶n xuÊt èng
§«ng 7700031 37700031 tw 11 27330 d©y ®iÖn tõ 17521510
8483516 may vali, ba
th¶m lãt sµn
Phêng 11 2288 0835162288 10 15120 l« hép v¶i 17492302
Phêng T©n ThuËn xe h¬i, èng
§«ng 8721219 37701219 11 22209 nhùa 17412955
vilc@vinaleasi Cho thuª tµi
Phêng 06 0838232788 38232788 ng.com 11 64910 b¸n bu«n m¸y
chÝnh 17377214
anhkhailyco@ b¸n bu«n thÞt
mãc, thiÕt bÞ
Phêng 08 8649198 73028768 yahoo.com.vn 8 46321 gµ ®«ng l¹nh 17236326
thanhtam166 vµ thiÕt kÕ
ngannguyen.n
Phêng 12 08-38117454 0937123866 @gmail.com 9 46599 m¸y kh¸c 17194290
lp168@gmail. b¸n bu«n t¬,
(848)
Phêng 02 38449271 com 8 46695 x¬, sîi dÖt 17097895
39325234 - vrg@rubbergr b¸n bu«n cao
Phêng 06 (84 39325234 oup.vn 1 46694 su 17093329
Phêng NguyÔn C (08) 39 200 samco@samc Sx vµ l¾p r¸p
Trinh 408 39200408 o.com.vn 2 29100 xe bóyt 16966462
phan_minh_to s¶n xuÊt vµ
an_thang@vin tiªu thô s¶n
X· VÜnh Léc A 37655252 a-bat.com 12 12001 phÈm
may ba thuèc
l« tóil¸ 16960795
Gia C«ng
x¸ch xuÊt
Hµng May
X· Xu©n Thíi S¬n 08 37139318 0837139318 11 15120 khÈu 16932013
ugv@hcm.vnn MÆc XuÊt
Phêng Linh Trung 8968326 38967155 .vn 11 14100 khÈu 16871606
Phêng T©n ThuËn accounting@n s¶n xuÊt gäng
§«ng 377001920 37701920 issey.com.vn 11 26700 kÝnh 16853494
Phêng BÕn NghÐ 39118006 13 45111 B¸n bu«n « t« 16847130
Phêng 22 b¸n bu«n kinh 16812636
linhttt86@gm B¸n bu«n thùc
doanh vËt t
Phêng §a Kao 35210875 35210876 ail.com 11 46326 phÈm 16751693
tckt.potmasco thiÕt bÞ viÖn
S¶n xuÊt bãng
Phêng 14 8640021 38659273 @gmail.com 3 46520 th«ng 16739888
Phêng NguyÔn Th¸i +8483829013 info@dienqua ®Ìn ®iÖn
B×nh 5 38290135 ng.com 10 27400 quang 16697396
B¸n bu«n
Phêng 02 0967432836 0862976181 9 46691 ph©n bãn 16630000
(08) 3526 cms@cms- b¸n bu«n hãa
Phêng 09 4581 - 352 0835264581 vn.com 8 46692 chÊt 16584879
Phêng Long Th¹nh s¶n xuÊt linh
xuÊt nhËp
Mü 37335663 11 26100 kiÖn ®iÖn tö 16573573
toma_teco@y khÈu, ñy th¸c
Phêng BÕn Thµnh 0838245991 38230773 ahoo.com 9 45119 m¸y mãc 16541294
Ph©n phèi
dang.trang@s thøc ¨n gia
Phêng 07 39318100 ojitz.com 11 46900 sóc, hãa chÊt 16437157
giangle@smc. B¸n bu«n
Phêng T©n T¹o A 37547454 vn 8 46622 thÐp 16284720
08 38 106 b¸n bu«n kim
Phêng 13 701 0838106701 8 46623 lo¹i mµu 16186188
thanhtrang.tra SX mü phÉm
8366807- nthi@imv.com cho trÎ em
b¸n bu«n
X· T©n Phó Trung 8366808 38922477 .vn 11 20231 hiÖu
nguyªn Pigeon
vËt 16185719
minhmai_mai chÕ biÕn h¹t
may mÆc
X· T©n HiÖp 8914624 0862513085 @yahoo.com 9 10309 liÖu
®iÒuvµ c¸c 16156069
quÇn ¸o xuÊt
(08) sales@kientru lo¹i s¶n phÈm
Phêng Th¹nh Xu©n 08 37160517 0837160517 8 14100 khÈu 16101279
38776249 - nglong.com.v nhùa
Phêng 16 3877 0862606454 n 8 46699 composite 15907372
b¸n bu«n vËt
84854 112 yenpth@petec kinh doanh
liÖu x©y
Phêng T©n Phó 323 54112323 him.com.vn 10 46613 x¨ng, dÇu khÝ 15905203
0839318639- huongktdic@g dùng, clinker,
B¸n bu«n
Phêng 09 39311966 01222070148 mail.com 9 46633 th¹ch cao 15740120
84-8- info@hafele.c thiÕt bÞ vÖ
Phêng 12 39113113 39113113 om.vn 9 46636 sinh 15730705
S¶n xuÊt hãa
leduyhungvu mü phÈm vµ
Phêng T©n ThuËn @vinacosmo.c c¸c chÊt tÈy
§«ng 8722813 37701813 om.vn 11 20231 röa 15647559
b¸n bu«n s¾t
Phêng 05 8445604 37562906 8 46622 thÐp 15639808

Phêng T©y Th¹nh 0838155498 15521630


(08) b¸n bu«n
Phêng 14 38493178 38492975 8 46492 thuèc thó y 15510628
btgiang@inter b¸n bu«n
Phêng §a Kao 38205332 flour.com 11 46209 n«ng s¶n 15477994
0837652061 sgfoods@sgfo c¸ håi ®«ng
X· VÜnh Léc A 083765 37652061 ods.com 9 10202 l¹nh 15439068
Phêng 06 38279191 15367602
yennhi@fcm.c s¶n xuÊt cµ
Phêng 10 08 38560113 38560108 om.vn 9 10790 phª 15198387
everwincan@ c¸ ngõ ®ãng
Phêng B×nh ChiÓu 0838979888 38979888 vnn.vn 11 10201 hép 15192607
dany.mai@sun
waymario.co S¶n xuÊt tói
X· Hng Long 08-54291168 54291168 m 13 22209 nhùa 15178331
84-8- tungnguyen@ B¸n bu«n hãa
Phêng 05 39843252 39843252 hoathinh.vn 8 46692 chÊt 15133745
Phêng T©n ThuËn 0837700707- kimanh06@g S¶n xuÊt vµ
§«ng (37701253 37700707 mail.com 9 21001 b¸n
B¸n thuèc
bu«n 15106807
tram@ngkntk- bugi, c¶m
Phêng BÕn NghÐ 39390400 vn.com 11 45301 biÕn xe 14931377
b¸n bu«n vËt t
petrocetcoots thiÕt bÞ
@petrosetco.c ngµnh dÇu
Phêng BÕn NghÐ 083910 6666 39106666 om.vn 8 46591 khÝ
S¶n xuÊt kinh 14655926
B¸n bu«n
(84- info@thienlon doanh bót
khuyennguye thuèc trõ
Phêng T©n T¹o A 8)37505555 0837505555 ggroup.com 9 32900 viÕt 14652404
n293@gmail.c s©u, ph©n
Phêng 01 08 66724406 097869918 om 8 46691 bãn 14588003
maisonjsc@m b¸n lÎ hµng
Phêng BÕn NghÐ 08 3936 9426 39369429 aison.com 9 47711 thêi trang 14579275
baominhanco b¸n bu«n thñy
Phêng 13 3526 1047 35261047 @gmail.com 8 46322 h¶i s¶n 14508281
s¶n xuÊt que
Phêng T©n T¹o 9506618 083726446 9 25999 hµn, d©y hµn 14485874
b¸n bu«n h¹t
bao@vietsieu. nhùa nguyªn
Phêng 09 08 39632090 0839632090 com 8 46693 sinh 14336483
loan.phan@bo
b¸n bu«n ho¸
ehringer-
Phêng CÇu ¤ng L·nh 8279077 22148915 8 46692 chÊt 14301624
ingelheim.co B¸n bu«n
Phêng BÕn NghÐ 0838248445 38248445 m 11 46492 thuèc thó y 14154111
xuanha2909@ s¶n xuÊt s¶n
hiepthanhpd s¶n xuÊt s¶n
X· T©n Kiªn 0837560061 yahoo.com 8 22209 phÈm nhùa 14120855
0838552849 - @yahoo.com. phÈm tõ
Phêng 01 385520 0838590120 vn 9 22209 plastÝs 14114294
gi¸m s¸t hµng
Phêng 12 0839797406 0839797406 8 52109 tån
B¸n kho
bu«n 13987864
quÇn ¸o thêi
B¸n bu«n
Phêng BÕn NghÐ 0838275333 0838275333 8 46413 trang 13847104
Phêng B×nh TrÞ (08) thaithuan921 thÐp kh«ng
huyminhquan
§«ng A 37540084 37540084 @vnn.vn 8 46622 rØ 13824293
gnaper@yaho mua b¸n bu«n
Phêng 14 0838646506 o.com.vn 8 46497 giÊy 13794536
B¸n bu«n
trancong.thai hµng ®iÖn
Phêng 08 0939330582 39330526 @yahoo.cm 8 46495 l¹nh
S¶n xuÊt 13786895
sapabtg@sap thanh nh«m
Phêng B×nh ChiÓu 8968780 38968780 agroup.com 12 25999 ®Þnh h×nh 13778054
vuongquocste B¸n bu«n s¾t
Phêng 12 0838779563 el@gmail.com 8 46622 thÐp 13760204
Khoan vµ
dÞch vô
s¶n xuÊt hµng
khoan dÇu
nhùa gia
Phêng BÕn NghÐ 0839142012 39142012 3 09100 Mua,b¸n
khÝ thiÕt 13697152
tranthihue@® dông, nhùa
bÞ CNTT vµ
Phêng 15 08 39553855 39553855 aiongtien.com 9 22209 c«ng nghiÖp 13589066
ntthao@sg.cm cung cÊp
Phêng 02 38330579 c.com.vn 8 46510 dÞch vô 13557678
truongdung@ b¸n bu«n hãa
Phêng 02 0839907405 39907405 anhuy.com.vn 8 46692 chÊt 13556184
thepquangmu b¸n bu«n kim
ThÞ trÊn T©n Tóc 0822183387 22183387 oi@gmail.com 8 46622 lo¹i 13505212
b¸n bu«n vËt
liÖu x©y
Phêng B×nh TrÞ davisteelvn@ dùng ( s¾t,
§«ng B 38771711 38118180 gmail.com 9 46622 thÐp) 13487629
thuyphuong.p th¬ng m¹i
ham@vnm.fuji dÞch vô m¸y
Phêng BÕn NghÐ 08-38290 038 38290038 xerox.com 11 46594 photo m¸y in 13468777
tanhungthai@ kinh doanh
X· Lª Minh Xu©n 083766 2174 37662174 yahoo.com.vn 8 46692 hãa chÊt 13435455
B¸n bu«n s¾t
X· §a Phíc 0862971430 8 46622 thÐp 13415537
annam-
finefood@ann B¸n bu«n ngò
Phêng 22 0835126400 35126400 am-group.com 8 46326 cèc 13385906
NhËp khÈu vµ
quyen.luong@ ph©n phèi
Phêng BÕn NghÐ 0906771588 adidas.com 11 46414 giµy dÐp 13384494

Phêng T©n Phó 8222112 13376602


minhloi_bb@y s¶n xuÊt tói
Phêng Phó Trung 0838605345 38605345 ahoo.com
minhkimlong1 8 22201 PP
S¶n xuÊt giÊy 13372031
994@gmail.co ram, giÊy
Phêng T©n T¹o A 37505594 m 6 17090 photo 13370869
tai@plastic04. Sx bao b×
Phêng 01 38552735 38552375 com 10 22201 nhùa 13299606
contact@cote X©y dùng
Phêng 17 0835142255 35142255 ccons.vn 9 41000 nhµ c¸c lo¹i 13279762
b¸n bu«n èng
Phêng 04 38116688 38146688 9 46623 ®ång
S¶n xuÊt 13273910
motor trong
Phêng T©n Phó 54094511 11 26300 ®iÖn tho¹i 13268135
nhuarangdong Sx mµng
089692272- @rdplastic.co nhùa, bao b×
Phêng 03 9606642 39692272 m.vn 9 22201 nhùa 13267565
duyen- B¸n bu«n giÊy
nguyen@vuho vµ s¶n phÈm
Phêng T©y Th¹nh 08 38143141 38143141 angminh.com 8 46497 b»ng giÊythùc
b¸n bu«n 13258709
kimhue@good phÈm chÕ
Phêng 25 08 3512 5248 35125248 food.com.vn 8 46326 biÕn 13253338
bachkimthunf
Phêng B×nh Hng oods@yahoo.c B¸n bu«n thùc
Hoµ B 0873028768 om.vn 8 46329 phÈm 13232994
b¸n bu« hãa
Phêng HiÖp T©n 8609856 39737774 8 46692 chÊt 13169955

0650.767811 13136747
B¸n bu«n h¹t
84 08 3962 toandaihung@ nhùa chÝnh
Phêng 08 2857 0839622857 hcm.fpt.vn 8 46693 phÈm 13087213
s¶n xuÊt thøc
¨n gia sóc, gia
Phêng B×nh Hng cÇm vµ thñy
Hoµ B 08 3765 0623 0837650628 11 10800 s¶n 13052771
info@duytanp B¸n bu«n t©n
Phêng 11 0838421834 848.3842184 harma.com 9 46492 dîc 12967144
baotran.huyn
h@porsche- B¸n lÎ xe « t«,
Phêng T©n Phó 08 5414 1911 54141911 vietnam.com 11 45120 linh kiÖn 12949128
congtyphuxua
nviet@yahoo. B¸n bu«n s¾t
X· B×nh Ch¸nh 0862684149 com.vn
thuy_kt@quoc 8 46622 thÐp 12946507
62909593- huyanhcorp.v b¸n bu«n giÊy
Phêng 06 62909594 0862909593 n 9 46497 v¨n
B¸n phßng
bu«n 12835420
(08) 84083844486 maseco@mas hµng n«ng
Phêng 08 38444861 1 eco.com.vn 9 46209 s¶n 12720393
tmafamily@ya b¸n bu«n thùc
Phêng 05 38501775
84090259722 hoo.com 8 46329 phÈm 12646506
Phêng 12 08 6257 8510 7 9 46492 Bu«n b¸n dîc 12625877
Phêng T©n ThuËn tempearl.vn@ s¶n xuÊt bé
§«ng 8720213 37701214 hcm,vnn,vn 11 27102 ng¾t m¹ch 12557163

X· Lª Minh Xu©n 12536412


B¸n bu«n
Phêng T©n §Þnh 38439418 38481132 10 46900 tæng hîp 12433226
te-
1vietnam@.co
Phêng B×nh ChiÓu 8901660 37293189 m.vn 11 20221 S¶n xuÊt s¬n
S¶n xuÊt 12429984
088224364 - truc.bui@vipe thuèc b¶o vÖ
Phêng §a Kao 8298494 38224364 sco.com.vn 3 20210 thùc vËt 12416875
dungtlq5@hc b¸n bu«n hãa
Phêng 08 8359533 38359533 m.fpt.vn 8 46691 chÊt 12297825
Cho thuª nhµ
Phêng T©n T¹o A 3877 1147 37562581 8 68100 kho 12260068
nhieuloctradin b¸n bu«n thùc
Phêng 05 08221904868 22194868 g@gmail.com 8 46329 phÈm 12257098
Phêng T©n ThuËn 7701025- S¶n xuÊt linh
§«ng 7701026 37701025 11 26400 kiÖn loa
b¸n bu«n 12226854
thiÕt bÞ viÔn
Phêng 06 38523468 9 46520 th«ng
B¸n lÎ ®å 12224121
ttkh19832004 ®iÖn gia
Phêng 06 08 3930 1159 0839301159 @yahoo.com 8 47591 dông 12150153
acecookvietna s¶n xuÊt thùc
Phêng T©y Th¹nh 0838154064 38154064 m@vnn.vn 9 10740 phÈm ¨n liÒn 12121427
info@thaiduon X©y dùng
Phêng HiÖp Phó 0838961810 38961810 gbil.vn 8 43210 m¹ng líi ®iÖn 12102837
lehongdanhdt B¸n bu«n
Phêng T©n KiÓng 62624079 62624080 @yahoo.com 8 46691 ph©n bãn 12056145
b¸n bu«n chÊt
tanvinhthaico dÎo d¹ng
Phêng 16 0839690403 39690403 @yahoo.com 8 46693 nguyªn sinh 12018221
nguyenminhb s¶n xuÊt thÐp
ThÞ trÊn T©n Tóc 0837604540 37600442 c@gmail.com 9 24100 èng, thÐp tÊm 11997108

061-3936390 11943316

0613.514.037 11939202
s¶n xuÊt mua
b¸n nguyªn
08- thoan@agtex phô liÖu
Phêng 10 0838940914 389440914 28-1.com 1 14100 ngµnh may
S¶n xuÊt linh 11923692
Phêng T©n ThuËn ovaga@yahoo kiÖn hép sè «
§«ng 7700487 37700528 .com 11 25999 t« 11914113

Phêng Phó Mü 0854116655 11896489


B¸n bu«n
n«ng l©m
thñy s¶n, thøc
Phêng 06 39300958 89300958 2 46209 ¨n ch¨n nu«i 11876190
+8486261506 hue.le@tp- kinh doanh
Phêng BÕn NghÐ 3 62615063 link.com 11 46520 thiÕt bÞ m¹ng 11875681
s¶n xuÊt thøc
Phêng T©n T¹o A 7507511 35262313 11 10800 ¨n thñy s¶n 11821536
B¸n bu«n m¸y
tÝnh thiÕt
bÞm¸y tÝnh,
(08) 38 478 binh.lethithan gi¶i ph¸p kü
Phêng 09 000 38478000 h@avnet.com 11 46510 thuËt m¹ng 11817575

0650625526 11803096
s¶n xuÊt ¸o
Kollan@vn.me quÇn dÖt kim
Phêng Linh Trung 8969426 0838969426 gawell-ind.cm 11 14100 xuÊt khÈu 11744130
b¸n bu«n h¹t
Phêng Hoµ Th¹nh 9737278 39737592 9 46693 nhùa 11725797
S¶n xuÊt thùc
Phêng 17 0985625477 37173989 8 10790 phÈm chay 11724342
Phêng BÕn Thµnh 0838239010 8 47411 b¸n lÎ m¸y vp 11654911
s¶n xuÊt hép
thïng b»ng
Phêng T©n ThuËn 8721903QUO giaphu@tppc. giÊy nh¨n vµ
§«ng T7 37701045 com.vn 11 17021 b×a nh¨n 11622108
®iÖn tö,
®iÖn l¹nh,
c«ng nghÖ
Phêng 12 08 3516 3885 35163885 3 26400 th«ng tin 11597215
B¸n bu«n hãa
chÊt phô gia
Phêng 09 8587866 38587866 thao- 8 46692 ngµnh nhùa
b¸n bu«n 11595735
vn@hcm.fpt.v hµng may
Phêng BÕn NghÐ 0838 279 379 38279379 n 9 46413 mÆc 11583708
thaihoaseafoo b¸n bu«n s¶n
Phêng 16 62605724 d@gmail.com 8 46321 phÈm tõ thÞt 11582591
6258 4796- ceoadong@g B¸n bu«n h¹t
Phêng 03 66589817 0862795549 mail.com 9 46693 nhùa 11578383
Phêng NguyÔn Th¸i b¸n bu«n tb y
B×nh 08 3515 8866 35158866 thinhphat777 8 46595 tÕ
b¸n bu«n 11535474
@yahoo.com. nhùa
Phêng T©n T¹o A 0866605208 vn 8 46693 composite
B¸n bu«n gç 11534355
Phêng B×nh TrÞ vinhthaitimbe trßn nhËp
§«ng B 0838775943 r@hcm.vnn.vn 8 46631 khÈu 11528274
X©y dùng
c«ng tr×nh ®
info@xaydung êng s¾t vµ ®
Phêng 25 08 62585007 62585007 tuanloc.com 9 42101 êng bé 11505953
Mua b¸n phô
gia thøc ¨n
Phêng T©n T¹o 08 37542844 0837542844 8 46204 ch¨n nu«i 11471163
s¶n xuÊ thó
nhåi b«ng,
quÇn ¸o hoa
acct@danuvin trang, dÐp ®i
Phêng Linh Trung 0838975066 38975066 a.com.vn 11 32900 trong nhµ 11433258

Phêng BÕn NghÐ 08 3911 3888 39113888 11 11403823


Sx bao
container,
Phêng T©n ThuËn 7701773- mvc@matai.c palles v¶i, v¶i
§«ng 7701774 37701773 om.vn 11 22201 PP
b¸n bu«n 11400922
hoangmai166 ®iÖn tho¹i di
Phêng 15 0839487178 0839487178 @yahoo.com 8 46520 ®éng 11331022
S¶n xuÊt kinh
doanh thuèc
3822 5063 - info@navetco. thó y, thó y
Phêng §a Kao 3822 595 38225063 com.vn 3 21001 thñy s¶n
B¸n bu«n 11292995
thuåc b¶o vÖ
Phêng 08 0836065288 08-37517017 8 46691 thùc vËt. 11256524
B¸n bu«n hãa
chÊt kh¸c (trõ
lo¹i sö dông
trong n«ng
Phêng 09 0838445837 8 46692 nghiÖp) 11205088
0650 3740
888 11187261
Phêng BÕn Thµnh 9250008 11146492
tqc.twa@hcm. B¸n bu«n thùc
Phêng 02 8443298 71096789 vnn.vn
chailease@ch 8 46329 phÈm 11118937
ailease.com.v Cho thuª tµi
Phêng BÕn NghÐ 39106650 n 11 64910 chÝnh
b¸n bu«n xe 11086514
0650 3739 0650.373911 cã ®éng c¬
Phêng 2 117 7 8 45119 kh¸c 11044600
thuyho@kimvi S¶n xuÊt thÐp
X· T©n Th¹nh §«ng 08 37979009 37979009 co.com.vn 9 24100 kh«ng rØ 11014048
tranquangtri.n S¶n xuÊt dîc
+8483940062 guyen@sanofi phÈm ch÷a
Phêng 01 3 39400623 .com 11 21001 bÖnh cho ngêi 10982861
B¸n bu«n ®å
X· B×nh Hng 0854318717 08.54318717 9 46499 ch¬i trÎ em 10982498
S¶n xuÊt vµ
taplast@tanp kinh doanh
(08) 3860 huplastic.com. c¸c s¶n phÈm
Phêng Hoµ Th¹nh 9003 - 386 38654133 vn 9 22209 bao b× nhùa 10950262
b¸n bu«n vËt
liÖu, thiÕt bÞ
l¾p ®Æt kh¸c
Phêng T©n Ch¸nh lephuong.200 trong x©y
HiÖp 0986580788 0@gmail.com 8 46639 dùng 10945390
S¶n xuÊt vµ
(84) (8) info@mekoph kinh doanh d
Phêng 15 8650258 38650363 ar.com 10 21001 îc phÈm 10934838
S¶n xuÊt
daithanh@tan thïng, bÓ
adaithanhgrou chøa b»ng
Phêng 07 8644730 38642368 p.vn 8 25120 kim lo¹i 10934409
Phêng T©n ThuËn taiviet2008@ May gia c«ng
§«ng 08-37700149 0837700149 gmail.com
dactruongpha 11 13220 lÒu c¸c lo¹i 10918500
Phêng B×nh TrÞ t11@gmail.co B¸n bu«n hãa
§«ng B 08 37561840 37561841 m 9 46692 chÊt c¸c lo¹i
S¶n xuÊt 10908533
84083960794 vanhai@aasv thuèc b¶o vÖ
Phêng 06 (84 8) 1 n.com 9 20210 thùc vËt 10895609
9737277- daihungplastic s¶n xuÊt bao
Phêng Hoµ Th¹nh 97372 39737277 @hcm.vnn.vn 9 22201 b× nhùa 10889932
S¶n xuÊt m×
¨n liÒn, h¹t
(08) 3712 info@unibenfo nªm, níc
X· Bµ §iÓm 5697 37125697 ods.com 9 10740 m¾m 10876089
kimhoanvu@k
8110702 - imhoanvu.vn.
Phêng 12 8113673 - 38493799 com
hieu.long@tha 8 17010 s¶n xuÊt giÊy 10874533
Phêng B×nh TrÞ nhphupack.co SX bao b×
§«ng B 8750570 0837560163 m 8 22201 nhùa 10874407

Phêng 01 35285252 10798819


B¸n bu«n m¸y
mãc n«ng
Phêng §a Kao 0839238063 0913046143 13 46530 nghiÖp 10785145
xnkkhaianh@ b¸n bu«n
Phêng 19 0835140368 yahoo.com 8 46691 ph©n bãn 10675621
S¶n xuÊt ph«i
(84-8) 3717 duc.haothanh chai, n¾p
Phêng HiÖp Thµnh 6111 - ( 37176123 @hcm.vnn.vn 8 22209 nhùa pet,m¸y
s¶n xuÊt hd 10524193
(848) info@robot.co biÕn thÕ
Phêng 04 39307479 39307478 m.vn 9 27102 ®iÖn 10520997
thùc phÈm
84 8 chÕ biÕn tõ
39612085- telexcautre@h thÞt, h¶i s¶n
Phêng T©n Thíi Hoµ 396125 39612072 cm.vnn.vn 10 10109 vµ trµ 10488762
b¸n bu«n m¸y
Phêng §a Kao 62651888 62651888 11 46495 ®iÒu hßa 10486259
Phêng T©n ThuËn Delphi@dp.co May g¨ng tay,
§«ng 8729462 37701462 m.vn 11 14100 yªn ngùa 10475746
accounting@p
Phêng T©n ThuËn roceeding.co
§«ng 8721874 37701874 m.vn 11 14100 May Gia c«ng
S¶n xuÊt 10474337
hanguyenco.lt ®iÖn tö ®iÖn
Phêng Ph¹m Ngò L·o 9255418 39256016 d@gmail.com
chauphu2005 8 26400 l¹nh 10421763
@yahoo.com. S¶n xuÊt b¹t
X· VÜnh Léc A 54250541 vn 8 22209 nhùa PE 10396592
ngocdungkt87 b¸n bu«n s¾t
Phêng T©n Phong 0902669088 0838733551 @yahoo.com 9 46622 thÐp 10371076
khai th¸c xö lý
vµ cung cÊp n
Phêng Linh Trung 37220033 3 36000 íc 10368320
Phêng T©n ThuËn pksaigon@hc May ba l« tói
§«ng 8729433 08377000004 m.vnn.vn 11 15120 x¸ch 10364585
S¶n xuÊt kim
X· T©n Kiªn 0837562750 9 24200 lo¹i mµu 10315792
s¶n xuÊt, gia
Phêng T©n ThuËn mytien.vn@ao c«ng kÝnh
§«ng 37700304 et.com.tw 11 26700 quang häc 10285503
hcmsales@hll
weldmesh.co s¶n xuÊt líi
Phêng T©n T¹o 0838768577 38768577 m 8 25910 thÐp hµn 10230265
S¶n xuÊt vµ
hanhchanh.hc kinh doanh
m@tinovn.co thøc ¨n gia
Phêng T©n T¹o 0866731746 0866731746 m
hoathuanrubb 8 10800 xóc 10221589
er@yahoo.co B¸n bu«n cao
Phêng C« Giang 8377457 38365703 m 8 46694 su thiªn nhiªn 10155261
B¸n bu«n thÞt
Phêng B×nh Hng namanfoodsc vµ c¸c s¶n
Hoµ B 0989367743 0989367743 o@gmail.com 8 46329 phÈm tõ thÞt 10143163

0613.936.622 ph©n phèi, 10130031


b¸n bu«n
Phêng 12 62966959 8 46691 ph©n bãn 10116141
S¶n xuÊt dao,
nguyenvinhtra muçng, nÜa,
Phêng T©n ThuËn ng@walla.co dông cô bµn
§«ng 37700185 m 11 25930 ¨n 10105502
b¸n bu«n c¸c
sp dông cô
©m nh¹c ©m
Phêng 04 38181122 11 46599 thanh 10073595
Söa ch÷a cÇn
Phêng 15 0835122546 35122546 9 33150 cÈu, xe n©ng 10073258
B¸n bu«n v¨n
Phêng 14 0902660775 8 46497 phßng
B¸n phÈm
bu«n 10066476
muoi.do@tras tæng hîp
Phêng BÕn Thµnh 089250985 39250222 as.com.vn 10 46900 hµng hãa 10026493
nhuptt@toanl
uc.com.vn;tie
8363251- nptt@toanluc. b¸n bu«n giÊy
Phêng 02 9233010 39233010 com.vn; 9 46497 c¸c lo¹i 9994511
May QuÇn ¸o
Phêng T©n ThuËn vungan@unim MÆc Thêng
§«ng 0837701790 37701790 axsg.com 11 14100 Ngêi Lín 9991670
palace-
Phêng T©n ThuËn vn@palace- s¶n xuÊt g¨ng
§«ng 8720904 37701904 group.com 11 14100 tay c¸c lo¹i 9982791
B¸n bu«n
Phêng 15 0838688588 0838688588 8 46595 thiÕt bÞ y tÕ 9981246
yuanshun.vn b¸n bu«n kim
Phêng 01 0839959986 @gmail.com 8 46623 lo¹i 9976408
nk c¸c lo¹i rîi
vang vµ rîu
Phêng BÕn NghÐ 38236265 13 46331 m¹nh 9926739
b¸n bu«n m¸y
(08) 5410 mãc, thiÕt bÞ
Phêng T©n Phong 8888 08.54108888 8 46592 ®iÖn 9872065
b¸n bu«n v¶i
Phêng 12 0908125022 39481994 8 46695 sîi 9861326
b¸n bu«n hãa
huong_dobich chÊt c«ng
Phêng BÕn NghÐ 62887688 @jjsea.com 11 46692 nghiÖp 9848393

84838734192 9838437
aulac- vËn t¶i hµng
asc@aulac.co hãa ®êng
Phêng Th¹nh Mü Lîi 62589922 38200441 m.vn 10 50122 biÓn 9811867
b¸n bu«n xe «
cokehuong@g t« vµ xe cã
Phêng B×nh ChiÓu 0854032940 54032391 mail.com 8 45119 ®éng c¬ kh¸c
S¶n xuÊt 9798981
info@ngoctun thuèc b¶o vÖ
X· T©n Nhùt 7660815 0837754034 g.com 9 20210 thùc vËt 9730625
s¶n xuÊt th¹ch
X· HiÖp Phíc 08 3781 8439 37818439 11 23950 cao 9705209
s¶n xuÊt vµ
xuÊt khÈu
Phêng T©n ThuËn ketoan@gunz hµng may
§«ng 8720317 0837701317 e.com.vn 11 14100 mÆc 9654647
(848) phanvu@phan X©y dùng
Phêng 15 22200884 0822200884 vu.com 9 43900 chuyªn dông 9625402
B¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
vµ phô tïng
m¸y khai
truy1963@ya kho¸ng, x©y
Phêng 06 08 3864 5936 38655167 hoo.com 8 46591 dùng 9620931
B¸n bu«n hãa
ptpvinh81@g chÊt c«ng
Phêng 14 0838492443 0909663801 mail.com 8 46692 nghiÖp 9571885
B¸n bu«n v¸n
d¨m Ðp, v¸n
Phêng §a Kao 38207999 8 46631 MDF 9515427
b¸n bu«n
nguyªn liÖu
account@navy thuèc thó y,
Phêng 02 0838163254 .com.vn 8 46692 thñy s¶n 9511860
b¸n buon giÊy
Phêng Linh §«ng 0854023167 54023167 xuanthanh.lin 8 46497 c¸c läai 9502638
kedin@gmail. S¶n xuÊt bao
X· Lª Minh Xu©n 08 62616910 0837682341 com 8 22201 b×
B¸nnhùa
lÎ c¸c 9473481
hang.cao@qd. thiÕt bÞ viÔn
Phêng 06 08 3521 0585 0835210585 tek.vn 8 47412 th«ng 9428368
Phêng §«ng Hng 84083719461 bichlien@thait De6t4 C«ng
ThuËn 087194612 1 uan.com.vn 9 13210 nghiÖp 9422559
hoanghanhpl
Phêng 17 38406076 0838403658 @gmail.com 8 46695 B¸n
x©ybu«n
dùngsîi 9400256
c«ng tr×nh ®
Phêng BÕn NghÐ 0839153136 39151287 8 42102 êng bé 9355798
B¸n bu«n hãa
chÊt trong
lÜnh vùc c«ng
nghiÖp vµ
39272930 - sapacochem@ phô gia thùc
Phêng 10 38348902 0838348902 vnn.vn 8 46692 phÈm 9297401

9277890
x©y dùng
c«ng tr×nh kü
agent@temsc thuËt d©n
Phêng 15 3518 0275 0835180275 o.net 11 42900 dông 9267064
tuyen.dang@ s¶n xuÊt bao
Phêng B×nh ChiÓu 37294160 37294160 newasia.com
ngan.lethikim 11 17021 b× carton 9252873
@thakralvn.co B¸n bu«n m¸y
Phêng 12 39431525 m 11 46510 vi tÝnh 9248808
L¾p ®Æt hÖ
daeyoungenc thèng ®iÖn n
Phêng 15 54221255 @gmail.com 11 43210 íc, PCCC 9227057
hktuyen@the trang trÝ néi
odorealexand thÊt hµng gi¶
Phêng B×nh ChiÓu 7292112 37292112 er.com 11 31001 cæ
s¶n xuÊt bé 9208004
Phêng T©n ThuËn phat@nikkso. èng d©y läc
§«ng 8723320 37701320 com.vn 11 26600 m¸u 9193493
0822412850- B¸n bu«n h¹t
Phêng 06 0839697 0839697995 8 46693 nhùa 9186879
B¸n bu«n h¹t
Phêng 06 8553223 0837554755 8 46693 nhùa 9179358
thucdoan@hu
nggianguyen. b¸n bu«n sîi
Phêng T©n Thµnh 38109508 08 38109508 com 8 46695 polyesten 9173452
info@namthai S¶n xuÊt bao
Phêng Th¹nh Mü Lîi 0837421331 37421331 son.com.vn 9 22201 b× nhùa 9154461
B¸n bu«n
nguyªn liÖu
tinphuccorp@ thøc ¨n ch¨n
Phêng 13 35042616 gmail.com 9 46204 nu«i 9130358
0965 022 788
Phêng BÕn NghÐ - 0965 8 79120 dl l÷ hµnh 9098000
scpc@scpc.co
Phêng C« Giang 39206606 0838365778 m.vn 2 18110 in
S¶nÊnxuÊt s¶n 9097802
phÈm nhùa
X· VÜnh Léc A 39747415 39747415 8 22209 PVC 9090845

X· §a Phíc 38205958 37780588 11 38210 xö lý chÊt th¶i 9084445


ctydetvietphu
@yahoo.com.
Phêng Linh Trung 0838964025 vn 8 13110 SX
s¶nv¶i, sîi
xuÊt 9079330
thuèc thó y,
Phêng 07 (08)35880654 0838943854 8 21001 thñy s¶n 9066293
trinhlea@delt b¸n bu«n
a- thiÕt bÞ
(08) medical.com.v chuyªn ngµnh
Phêng T©n Hng 37755740 37755740 n 8 46595 y tÕ 9062874
Mua b¸n thiÕt
Phêng T©n ThuËn antpt@soabac bÞ tin häc
§«ng 37700968 37700968 dau.vn 9 46520 viÔn th«ng 9038149
Kinh doanh
s÷a bét,
087543488 - buithin@tanuc nguyªn liÖu
Phêng T©n T¹o 7543489 37543488 viet.com.vn 9 46326 bia 9029724
Phêng B×nh TrÞ
§«ng B tankimhung22 9014343
2@yahoo.com
Phêng 14 8548320 38548320 .vn 8 46497 B¸n bu«n giÊy 9010147
mua b¸n m¸y
ph¸t ®iÖn,
tantruoc@tan m¸y nÐn khÝ,
Phêng §a Kao 08 3925 6414 39256414 vietco.com 8 46592 phô tïng g¨ng
s¶n xuÊt 8930070
tay cao su y
Phêng 22 0838408038 0835146161 9 22120 tÕ 8913294
chÕ t¸c vµng
Phêng 6 0838953268 8 32110 trang søc 8911765
thuy.nguyen@ X©y dùng
hoabinhcorpor d©n dông vµ
Phêng 07 0839325030 39325030 ation.com 9 41000 c«ng nghiÖp 8905965
Mua b¸n phô
(08) tïng s¬mi
X· HiÖp Phíc 37818550 0837818550 8 45301 r¬mooc
B¸n bu«n cao 8864126
Phêng 02 0862969036 0839974813 8 46694 su 8857026
Phêng NguyÔn C (08) 3838 b¸n lÎ æ cøng
Trinh 9941 38389941 8 47411 m¸y
May vi
MÆctÝnh 8814173
quÇn ¸o c¸c
Phêng Linh Trung 7240033 37240033 11 14100 lo¹i 8814124
Phêng T©n ThuËn ketoan14@ya Gia c«ng hµng
§«ng 8720943 37700527 suda.com.vn 11 14100 may mÆc 8785913
info@viethoan b¸n bu«n
Phêng BÕn NghÐ 08 38222090 38222090 ong.com.vn 8 46691 ph©n bãn
Mua b¸n 8770914
cpcuulong@v thuèc b¶o vÖ
X· Lª Minh Xu©n 0976017968 22250814 nn.vn 9 46691 thùc vËt 8762316
B¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
Phêng 12 08 3511 3287 0835113287 8 46530 n«ng nghiÖp 8761031
B¸n bu«n
nvquang@foo nguyªn liÖu
dchimco.com. vµ chÊt phô
Phêng 12 62976680 62976680 vn 8 46692 gia thùc phÈm 8742940
b¸n bu«n c¸c
trung.nguyen mÆt hµng
@inoxdaiduon thÐp kh«ng
Phêng 15 0837545959 0837545959 g.com 8 46622 gØ 8740244
0838779539 - hungphatthan B¸n bu«n hãa
Phêng 05 08387 38779539 h@gmail.com 8 46692 chÊt nhùa 8704915
B¸n bu«n
Lengocanh@q nguyªn phô
uangminhha.c liÖu thùc
Phêng 09 0902 835628 38423830 om 8 46329 phÈm 8696000
soiquoctetl@v
Phêng Phó Th¹nh 84838159652 38159652 nn.vn 9 13110 s¶n xuÊt sîi 8652502
giaokt@footg s¶n xuÊt giµy
Phêng An L¹c 0837508523 37508523 ear.com.vn 13 15200 thÓ thao 8631060
84-8- dungphung19 b¸n bu«n m¸y
38632922- 72@yahoo.co mãc, thiÕt bÞ
Phêng 12 090367 38632922 m 8 46595 y tÕ 8604407
b¸n bu«n s¾t
Phêng 02 35471549 merckvn- 8 46622 thÐp c¸c lo¹i 8595329
+84 8 3842 38420100- care@merck.v Mua b¸n hãa
Phêng 08 0100 112 n 11 46692 chÊt c¸c lo¹i 8594133
S¶n xuÊt èng
binhminhplas vµ phô tïng
Phêng 09 089690973 39690973 @hcm.fpt.vn 10 22209 èng nhùa 8585237
b¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
phô tïng m¸y
Phêng 12 0836025677 0836025677 1 46599 kh¸c 8570650
headoffice@a
gro- S¶n xuÊt
thanhson.com thuèc b¶o vÖ
Phêng T©n Hng 0837719999 37719999 .vn 8 20210 thùc vËt 8543044
vinhnong83@ B¸n bu«n h¹t
Phêng 02 9697925 0839697925 yahoo.com.vn 8 46202 gièng 8537261
(08)
ThÞ trÊn T©n Tóc 37606365 0838571288 8 24100 S¶n xuÊt thÐp 8515393

Phêng T©n T¹o 0913166871 8511202


B¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
vµ phô tïng
phuonghoavlc m¸y c«ng
S¶n xuÊt
Phêng 12 0835113287 0835113287 @gmail.com 8 46599 nghiÖp 8505451
th©n van
ngo- ®iÒu khiÓn
ngan@nidec- trong hép sè
Phêng T©n ThuËn tosok- tù ®éng xe
§«ng 37700853 global.com 11 29300 h¬i 8485184
info@apsaigo S¶n xuÊt dÇu
Phêng BÕn NghÐ 2720324 0838224848 npetro.com.vn 10 19200 nhên 8478341
B¸n bu«n phô
Phêng 10 62958390 0862958390 uyennguyen@ 8 46692 gia thùc phÈm 8453311
kimthinh.net.v B¸n bu«n níc
Phêng 5 08 6264 9191 0838455788 n 8 46332 gi¶i kh¸t 8408045
toanthang.cor
poration@gm b¸n bu«n s¾t
Phêng 02 088440131 38440131 ail.com 9 46622 thÐp 8382428
B¸n bu«n
ctyvinhphat@ nguyªn liÖu
Phêng 02 8560657 0838587452 gmail.com
tacnvansanh 8 46693 h¹t nhùa 8356880
Phêng B×nh Hng 0837501393- @yahoo.com. S¶n xuÊt thøc
Hoµ B 083767018 0838755025 vn 9 10800 ¨n ch¨n nu«i 8356573
b¸n bu«n m¸y
mãc,phô tïng
Phêng B×nh ChiÓu 0108249491 6 46599 kh¸c 8326848
(08) 3824 B¸n bu«n
Phêng §a Kao 0888 38240888 8 46595 thiÕt bÞ y tÕ 8296598
s¶n xuÊt nhùa
tanlapthanhpt gia dông c¸c
Phêng 10 08 37528220 0838559460 vn@vnn.vn 8 22209 lo¹i 8292678

0650.717760 S¶n xuÊt 8274558


mµng bao b×
Phêng T©y Th¹nh 08 54442351 54442351 9 22201 c¸c lo¹i 8264128
S¶n xuÊt kinh
doanh hãa
chÊt trong
0838296620- sbcc@sochem lÜnh vùc c«ng
Phêng BÕn NghÐ 38225373 38296620 vn.com
giangthutrinh 3 20110 nghiÖp 8235332
08 3899 1245 vn@yahoo.co S¶n xuÊt trµ,
Phêng 26 - 08 38 38981051 m 8 10790 cµ phª 8212179
b¸n bu«n
vßng bi CN,
gèi ®ì CN,
Phêng HiÖp T©n 0839616068 39616068 8 46599 d©y curou 8199382
Phêng T©n Thíi (08)
NhÊt 62558165 B¸n bu«n rau 8193106
Phêng C« Giang 0838386452 38386282 9 46323 cñ 8192871
b¸n bu«n thñy
Phêng 09 0835260677 0835260677 8 46494 tinh 8192133
b¸n bu«n c¸c
mÆt hµng
n«ng s¶n sÆt
pitco@pitco.c thÐp x¨ng
Phêng 05 08 3838 3400 38383400 om.vn
xnkhoangkiet 3 46201 dÇu h¹t nhùa 8171549
@yahoo.com.
Phêng 12 39481994 vn 8 46695 b¸n bu«n sîi 8159252

Phêng BÕn NghÐ 8145955


Phêng §a Kao 8116062
quynh.ngoc.x B¸n bu«n
uan.le@mosa gièng c©y
Phêng 06 3823 3470 38233474 nto.com 11 46202 trång
S¶n xuÊt dao 8101856
Phêng T©n ThuËn zcvn@hcm.vn c¾t c«ng
§«ng 3700363 37701688 n.vn
hiennguyen79 11 25999 nghiÖp 8089694
Phêng B×nh TrÞ 79@gmail.co B¸n bu«n s¾t
§«ng B 0835072139 0835072139 m 8 46622 thÐp 8078564
b¸n bu«n
dieulonghcm nguyªn liÖu
Phêng 08 08 39741489 39741489 @yahoo.cm 8 46699 ngµnh ®óc 8058311
08 3514 7871 b¸n bu«n
Phêng 22 - 08 35 35116452 8 46323 n«ng s¶n 8013344
Phêng B×nh Hng s¶n xuÊt dông
Hoµ B 37653131 11 32501 cô y tÕ 8004182
B¸n bu«n
longnguyen@ nhùa, hãa
84-8 vn.texmat.co chÊt c«ng
Phêng 02 38458672 38458672 m 11 46692 nghiÖp 7996696
lisa@vinawoo s¶n xuÊt ®å
Phêng B×nh ChiÓu 37291881 d.us 11 16220 gç 7994192
sangtrongco@ ban buon go
X· Bµ §iÓm 08 5425 4036 0854254034 aol.com 8 46631 mieng 7984486
0838242202 - B¸n lÎ hµng
Phêng BÕn NghÐ 3824 8 38457776 8 47711 may mÆc 7942119
tanvietquangj mua b¸n h¹t
Phêng T©n T¹o 37528081 37528081 sc@gmail.com
tanthuanthan 9 46693 nhùa
s¶n xuÊt bao 7922031
h1@gmail.co b× giÊy c¸c
Phêng T©n T¹o A 0837540781 37540781 m 8 17021 lo¹i 7907914
sosalco@hcm.
Phêng §a Kao 08 38298 366 38274434 vnn.vn 10 10790 s¶n
B¸n xuÊt
bu«nmuèi 7892514
dung m«i ho¸
Phêng §a Kao 0838224273 38224273 8 46692 chÊt 7841762
giabaoco.ltd@ Mua b¸n xe «
Phêng B×nh An 0906967111 0982420099 gmail.com 8 45120 t« cò 7827132
B¸n bu«n hãa
nhien- chÊt, thiÕt bÞ
thuy.tran@ato - phô tïng
Phêng 04 08 6296 1670 62961670 tech.com 11 46692 ngµnh xi m¹ 7798300
b¸n bu«n
Phêng 21 8435146984 0835140217 8 46691 ph©n bãn 7782181
dÞch vô t×m
kiÕm kh¸ch
xuando@dae hµng vµ th«ng
Phêng BÕn NghÐ 08 3821 7740 38217740 woo.com.vn 11 73200 tin 7752583
B¸n bu«n thùc
phÈm ®«ng
Phêng S¬n Kú 08 38164536 8 46321 l¹nh (thÞt)
Gia c«ng 7716809
Phêng T©n ThuËn welltime_mot motor qu¹t c¸c
§«ng 8720112 37701112 or@vnn.vn 11 27101 lo¹i 7715786
8649693- thepphuongm b¸n bu«n s¾t
Phêng 15 8665617 0938740414 ai@gmail.com 8 46622 thÐp 7712726
b¸n bu«n
®iÖn tho¹i vµ
Phêng 04 38485000 8 46520 linh kiÖn 7698675
mua b¸n hãa
+84 8 3943 chÊt ( b¸n
Phêng 12 3586 0839433586 11 46692 bu«n)
ChÕ biÕn 7697561
taxtoancau@g hµng n«ng
X· Xu©n Thíi S¬n 08 37139999 0837139045 mail.com 8 10301 s¶n 7696453
b¸n bu«n s¾t
Phêng 10 08 37196333 0837196333 8 46622 thÐp 7688256

Phêng An Phó §«ng 0936135428 7679611


b¸n bu«n
nguyªn vËt
liÖu thøc ¨n
Phêng 06 39707 666 39918080 8 46204 ch¨n nu«i 7669585
kimanh18872 b¸n bu«n dîc
Phêng 02 8515503 0838515503 @yahoo.com 8 46492 phÈm 7652029
vietgiaithanh S¶n xuÊt quÑt
Phêng 16 08 3980 1587 39801587 @yahoo.com 8 32900 gas 7642347
(08) b¸n bu«n hãa
Phêng 12 39485727 39485729 8 46692 chÊt 7612877
S¶n xuÊt
info@ngocbie khung kÌo, xµ
Phêng T©n T¹o A 37507776 n.com 8 25110 gå
B¸nc¸n t«n 7610121
bu«n
nguyªn vËt
liÖu ngµnh
Phêng 12 08 38492861 38492861 8 46695 dÖt 7588307
b¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
ngµnh c«ng
Phêng 17 0989333379 8 46593 nghiÖp 7583038
ctyanvinh201 b¸n bu«n èng
Phêng 26 0854452768 2@gmail.com 8 46639 nhùa 7580651

Phêng BÕn NghÐ 7578500


Phêng NguyÔn C b¸n bu«n TB
Trinh 38370778 38307429 8 46510 viÔn th«ng 7510666
b¸n bu«n c¸c
+84-8- hungngocdan s¶n phÈm dÇu
Phêng 06 39308390 39308391 g@tatco.vn 13 46613 vµ dÇu nhên 7503645
B¸n bu«n vËt
liÖu x©y
dùng trang trÝ
Phêng 04 0838457699 9 46639 néi thÊt 7469024
mua b¸n
nguyªn vËt
liªu, m¸y mãc,
Phêng NguyÔn Th¸i 088297323 - machinosg@h cho thuª nhµ
B×nh 3829418 38297323 cm.vnn.vn 9 46599 xëng 7451198
b¸n bu«n m¸y
mãc, thiÕt bÞ
phuongthao@ phô tïng
pttraseco.com ngµnh c«ng
Phêng §a Kao 083910 5423 0839105423 .vn 8 46599 nghiÖp 7448557
b¸n bu«n thøc
Phêng BÕn NghÐ 08-38270163 38270163 8 46209 ¨n gia sóc 7416814
giaytoanviet@ b¸n bu«n giÊy
Phêng 04 37190523 gmail.com 8 46497 b×a 7399217
seataco@yma b¸n bu«n s¾t
Phêng 04 08 3759 4021 0837594021 il.com 9 46622 thÐp 7383192
khanganh200
(84) (8) 4_ng@yahoo.c S¶n xuÊt bao
Phêng T©n Thíi Hoµ 39612844 - 39612387 om.vn 10 25999 b× kim lo¹i 7378946
B¸n bu«n
nguyªn liÖu
0839309446- misafood@gm thøc ¨n ch¨n
Phêng 06 47-48 39309446 ail.com 8 46204 nu«i 7329385
s¶n phÈm
silicon trong
Phêng T©n ThuËn quocquynh@t ngµnh s¶n
§«ng 37701190 echlink.vn 11 22209 xuÊt «t« 7285116
b¸n bu«n s¾t
X· T©n Quý T©y 38752026 vinhphuco173 8 46622 thÐp 7280934
@yahoo.com. b¸n bu«n h¹t
Phêng 02 38381321 vn 8 46693 nhùa c¸c lo¹i 7277951

fahasa- 7275683
sg@hcm.vnn. kinh doanh
Phêng BÕn NghÐ 848225446 38225446 vn 10 47610 v¨n hãa phÈm 7228258
L¾p ®Æt hÖ
thèng ®iÖn,
hÖ thèng cÊp
tho¸t níc, hÖ
thèng x©y
Phêng An Phó 0837407347 9 43210 dùng kh¸c 7204215
0650 366
3333 7181945
g- B¸n bu«n m¸y
account@hon vi tÝnh, thiÕt
Phêng Ph¹m Ngò L·o 39252932 39250162 gco-it.com 8 46510 bÞ ®iÖn tö 7171237
NhËp khÈu vµ
ph©n phèi
xinh@megaw thùc phÈm
Phêng 13 08-38123166 38123166 ecare.com 11 46492 chøc n¨ng 7132648
b¸n bu«n
ngthuong190 n«ng s¶n rau
X· Xu©n Thíi §«ng 0903058475 5@gmail.com 8 46323 qu¶ 7099832
tanphat.impor b¸n bu«n thñy
Phêng T©n Quy 0903737386 37754942 t@gmail.com 8 46322 s¶n 7072729
luthikt@gmail. b¸n bu«n hãa
Phêng 25 08 3823 5562 com 8 46692 chÊt 7038553
Phêng BÕn Thµnh 8331931 39151133 8 47511 B¸n bu«n v¶i 7010309
talimicoltd@vi b¸n bu«n h¹t
Phêng 14 38550670 38550670 ettel.vn 8 46693 nhùa 7004354
Phêng T©n ThuËn top19@cchca Gia c«ng mò
§«ng 7700198 0837700352 p.com.tw 11 14100 nãn c¸c lo¹i 6982980
vietsuncorp@ s¶n xuÊt hµng
Phêng T©n Qóy 38472878 38472878 vnn.vn 9 14100 may mÆc 6957827
08 38552689 info@adongpa
Phêng 15 - 08 398 0838552689 int.com.vn 9 20221 s¶n xuÊt s¬n 6955968
thuy@getz.co B¸n bu«n hãa
Phêng 06 38207727 38207727 m.vn 11 46692 chÊt 6913140
B¸n bu«n
nguyªn liÖu
Phêng B×nh TrÞ thøc ¨n ch¨n
§«ng 0903918882 54070708 8 46204 nu«i 6881195
Phêng T©n ThuËn tmv35@tmv.c
§«ng 7701014 37701021 om.vn 11 14100 May mÆc 6868747
B¸n bu«n
n«ng l©m s¶n
ktuyetly@gma vµ nguyªn
Phêng 12 38942522 08 39430875 il.com 8 46209 liÖu kh¸c 6840230
phongketoan s¶n xuÊt bét
Phêng B×nh Hng @daiphuoxypl s¬n tÜnh
Hoµ B 7653387 37653387 ast.com 8 20221 ®iÖn 6834908
b¸n bu«n h¹t
Phêng 12 088117757 38117757 8 46693 nhùa 6827372
Mua b¸n
nguyªn phô
liÖu ngµnh
Phêng 07 8530686 0838560101 8 46494 nhùa, cao su 6817252
tkhuyenco@v Sx c¸c s¶n
Phêng T©n T¹o A 0837540099 37540099 nn.vn 8 17090 phÈm tõ giÊy 6813538
long@dunlopt kinh doanh
Phêng 08 38462333 yre.vn 11 45301 lèp
B¸nxe c¸c lo¹i
bu«n vËt 6797893
xuanviet@me t ngµnh X
Phêng 07 08 39561872 0839561871 konggriver.vn
ketoantrieuan 8 46595 quang
B¸n bu«n vËt 6791456
@yahoo.com. liÖu x©y
Phêng T©n Thµnh 62678195 vn 8 46633 dùng 6786471
hnhkieuphong
Phêng T©n ThuËn 2000@yahoo. S¶n xuÊt èng
§«ng 8729931 37701931 com 11 25999 kim lo¹i dÎo 6774291
Phêng T©n ThuËn shohei@hcm. s¶n xuÊt quÇn
§«ng 8729971 37701971 vnn.vn 11 14100 ¸o lãt n÷ 6773519
s¶n xuÊt xuÊt
khÈu xe ®Èy
Phêng T©n Phong 0838770062
(08) 0854122948 9 25999 inox 6763674
Phêng BÕn NghÐ 38291944 0838291944 1 18110 in Ên 6762243
B¸n bu«n
nguyªn vËt
tandaiminh@y liÖu ngµnh
Phêng T©n KiÓng 0839627356 0839626650 ahoo.com 8 46693 nhùa 6752980
mai.tran@bun b¸n bu«n
Phêng 06 35206609 ge.com 11 46209 n«ng s¶n 6751634
S¶n xuÊt bª
t«ng vµ th¹ch
X· Xu©n Thíi S¬n 37106168 0837106168 8 23950 cao 6740337
ttnduyen69@ B¸n bu«n hãa
Phêng HiÖp T©n yahoo.com 8 46692 chÊt 6718703
hungngocdan B¸n bu«n
Phêng 06 0839308391 g@tatco.vn 8 46613 x¨ng dÇu 6694789
6681115
phuong.ntk@c
tt999plastic.c s¶n xuÊt bao
Phêng 10 38751884 38751884 om.vn 8 22201 b×
b¸ntõ plastic 6676611
lÎ ®å
®iÖn gia
dông (®iÖn tö
Phêng CÇu ¤ng L·nh 0838211211 19001267 9 47591 ®iÖn m¸y) 6657571
sansanoc84@ mua b¸n bu«n
Phêng 15 0839770417 0839770417 yahoo.com.vn 8 46692 hãa chÊt, s¬n 6654416
S¶n xuÊt hãa
mü phÈm:
dÇu géi, dÇu
X· VÜnh Léc B 0838777586 38777586 9 20231 x¶ 6643252
chÕ biÕn vµ
b¶o qu¶n
thuû s¶n
Phêng An Phó 2407886 2407886 8 10202 ®«ng l¹nh 6631958
thu_thuy@ma May ba l«, tói
Phêng Linh Trung 8964775 0838964771 xzoneltd.com 11 15120 x¸ch 6623428
May trang
phôc (trõ
(08) 6650 trang phôc tõ
Phêng Th¹nh Léc 3055 (08) 6650 30 8 14100 da
B¸nl«ng thó) 6615922
bu«n
hµng n«ng
08 39304175 animexsg@hc s¶n thùc
Phêng 06 - 08 393 39304175 m.vnn.vn 10 46201 phÈm 6610425
s¶n xuÊt giÊy
vµ b×a cha ®
lienson@hcm. îc ph©n vµo
Phêng §a Kao 9305307 39100555 vnn.vn 8 17090 ®©u 6604532

Phêng 17 6597571
+ 84 8 huynhlehcm@ B¸n bu«n gç,
Phêng 07 35886754 0835886754 hcm.fpt.vn 8 46631 tre, nøa 6575861
84086253970 kt@thcmaster SX h¹t mµu
Phêng T©n T¹o 2177905 5 batch.com 8 20131 nhùa 6565474
b¸n bu«n c¸c
cophan@hanv lo¹i vËt t thiÕt
Phêng 13 39526567 inh.com 9 46599 bÞ ngµnh hµn 6561277
B¸n bu«n
thiÕt bÞ vµ
linh kiÖn
®iÖn tö viÔn
Phêng §a Kao 08 54333338 54333338 8 46510 th«ng 6545983
thinhkhang@t S¶n xuÊt c¸c
hinhkhangplas s¶n phÈm tõ
Phêng T©n T¹o A 0838505389 37505389 tic.vnn.vn 8 22209 plastic 6534997
B¸n bu«n ®å
hoai.nguyen@ dïng: giêng tñ,
Phêng C« Giang 38389911 htpcorp.vn 9 46499 bµn ghÕ,.. 6522608

Phêng BÕn NghÐ Sx èng nhùa 6519813


(08) thuythanh@ls kem ®¸nh
X· T©n An Héi 38924670 38924671 pack.com.vn 11 22209 r¨ng
b¸n bu«n hãa 6516083
chÊt xÐt
Phêng 01 0862924511 62680972 8 46692 nghiÖm 6513859
b¸n bu«n m¸y
(08) anhtinvn@gm mãc c«ng,
Phêng 02 39719001 0838669753 ail.com 8 46530 n«ng nghiÖp 6481968
B¸n bu«n h¹t
Phêng 12 8114190 38114190 8 46693 nhùa 6475032
Sx bao b×
mµng ghÐp
08 3765 2180 84083765218 phøc hîp cao
X· VÜnh Léc A - 08 37 1 9 22201 cÊp 6456353
Phêng NguyÔn Th¸i ketoan@caml b¸n bu«n tb
B×nh 08-39142848 39141938 e.com.vn 9 46593 may 6436421
ktvantienphat B¸n bu«n
X· Phong Phó 35031811 @gmail.com 8 46691 ph©n bãn 6428142
nga14021986 b¸n bu«n linh
Phêng 01 0838688254 0839914265 @yahoo.com 8 46510 kiÖn m¸y tÝnh 6427249
Phêng An Phó 083 899 2330 6409786
s¶n xuÊt s¶n
fataco@hcm.f phÈm nhùa
Phêng 11 0839629026 0839629026 pt.vn 8 22209 gia dông 6403071
ngan_thaile@ B¸n bu«n v¸n
X· §«ng Th¹nh 7110620 0837113424 yahoo.com 6 46631 MDF 6393873
B¸n bu«n v¶i
®Þa kü thuËt,
ketoan@lienp mµng chèng
Phêng 09 0839970980 39970979 hat.com.vn 9 46699 thÊm 6389091
b¸n bu«n
lamdung1980 mùc, linh kiÖn
Phêng 06 9330826 0839306464 @yahoo.com 6 46594 m¸y in, photo 6387755
Phêng B×nh Trng cashewviet@g S¶n xuÊt h¹t
T©y 37295466 mail.com 8 10309 ®iÒu 6383672
b¸n bu«n kinh
84839453301 vinaplast39@ doanh s¶n
Phêng 13 /394533 39453301 hn.vnn.vn 3 46693 phÈm nhùa 6359958

Phêng BÕn NghÐ 0838273083 6340400


anhvannguye VËn t¶i hµnh
38546110- n_va@yahoo.c kh¸ch b»ng xe
Phêng 02 535 om 2 49200 buýt 6339414
accounting16
(848) 3724 @tanthanhco SX ro mooc,
Phêng Linh Trung 1332 37 0837242128 ntainer.com 9 29200 container 6338528
(08) 3877 giahiepplastic B¸n bu«n h¹t
Phêng 11 4130 0983989820 @gmail.com 8 46693 nhùa 6294225
b¸n bu«n s¬n
Phêng 06 08 3512 7207 0839330152 8 46635 « t« 6291718
dungketoanth b¸n bu«n m¸y
Phêng NguyÔn Th¸i aison@gmail.c mãc thiÕt bÞ
B×nh 8299926 38218783 om 8 46591 x©y dùng 6272385

6270994
(08) 3857 trunghuy@sal b¸n bu«n ly
Phêng 10 3810 38573810 es.com.vn 8 46494 chÐn 6253911
B¸n bu«n h
dh_duonghon ¬ng liÖu phô
Phêng 12 0839626210 g@yahoo.com 8 46692 gia thùc phÈm 6252600
S¶n xuÊt tói
kimduc@kimd ®ùng hµng
Phêng T©n T¹o A 37505339 37505339 uc.com.vn 8 22201 b»ng nhùa PP 6248009
S¶n xuÊt c¸nh
qu¹t nh«m
Phêng T©n ThuËn trong ®éng
§«ng 08 37700560 37700560 11 25999 c¬ xe « t« 6237958
thepvietthanh b¸n bu«n s¾t
Phêng 11 0838594779 38594789 la@gmail.com 8 46622 thÐp 6237686
Bu«n b¸n
thiÕt bÞ ®iÖn
Phêng §a Kao 8488840 39118909 8 46520 tö viÔn th«ng 6213511
thaibaosteel@ B¸n bu«n s¾t
Phêng 12 0838040329 0835106758 gmail.com 8 46622 thÐp c¸c lo¹i 6210341
b¸n bu«n
nguyªn liÖu
(84) 39540 s¶n xuÊt
Phêng 08 660 39540660 8 46691 ph©n bãn 6177320
B¸n bu«n m¸y
mãc thiÕt bÞ
phô tïng
ngµnh n«ng
Phêng 01 0838542790 8 46530 nghiÖp 6159092
trinhntk75@y B¸n bu«n
Phêng B×nh An 0912473602 39414262 ahoo.com 8 46623 ®ång 6154757
account@visin s¶n xuÊt bao
X· VÜnh Léc A 37653381 gpack.com 11 17021 b× giÊy 6143901
acc.dept@phu
Phêng Phíc Long B 84-8 7313457 37313453 oclong.com.vn 10 13110 DÖt may 6128967
08-
38734115/08- hoptri@hoptri. s¶n xuÊt
X· HiÖp Phíc 38734 38734115 com 8 20120 ph©n bãn 6124610
info@easterlu
Phêng 13 0908342711 0835534562 mber.vn 8 46631 B¸n bu«n gç 6123038
Phêng B×nh TrÞ 0822146811 - loanphamthi@ B¸n bu«n v·i
§«ng B 08221 0913105560 yahoo.com 8 46411 c¸c lo¹i 6109771
b¸n bu«n m¸y
kim_lien1912 mãc, vËt t
Phêng 09 08 38354509 38352798 @yahoo.com 6 46599 ngµnh in 6109248
B¸n bu«n vËt
t, phô kiÖn
Phêng 07 5173339 0835173339 8 46592 ngµnh ®iÖn 6105794
mayphatdien b¸n bu«n m¸y
Phêng BÕn NghÐ 0862581136 62581132 @hcm.vnn.vn 8 46592 ph¸t ®iÖn 6101418