Vous êtes sur la page 1sur 2

Tributo

Pagbabayad ng buwis at ito ay nasa anyong salapi o produkto tulad ng


palay,manok,tela at iba pa.Ang halaga ng buwis na ibinabayad ay walong reales
ngunit noong 1851, ito ay ginawang 12 reales.Noong 1884, tinanggal ang
pangongolekta ng buwis at ang pinalit ay cedula .Ang lahat ng mamamayan na may
gulang na 18 taon pataas ay linakailangang magbayad ng cedula.

Polo y servicios

Ang isa pa sa mga patakarang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol ay ang "Polo y


Servicios" O sapilitang paggawa. Sakop nito lahat ng kalalakihang may 16 hanggang
60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho at maglingkod sa pagawaan ng
pamahalaang Espanyol, gaya ng pagpapatayo ng tulay, simbahan at paggawa o
pagkukumpuni ng barkong galyon. "Polista" ang tawag sa mga naglilingkod dito. Sila
ay Nagtratrabaho ng 40 araw sa pamahalaan, ngunit ibinaba ito sa 15 araw noong
'1884'. May ilang polistang isinama ng pamahalang Espanyol sa pakikidigma sa mga
Muslim at sa mga ekspedisyon sa ibang lugar.

Makaliligtas lamang sa polo ang isang Pilipino kung siya ay may kakayahang
magbayad ng 'Falla' o multa bilang kapalit ng kanyang hindi paglilingkod. Ngunit dahil
sa kahirapan ay iilan lamang ang nakaiiwas dito. Ang mga may katungkulan sa
pamahalaang gaya ng 'Gobernadorcillo', 'Cabeza De Barangay', at iba pang
miyembro ng 'Principalia' ay ligtas dito.

Maraming Pilipino ang nawalay sa kanilang mga pamilya dahil sa pagtratrabaho sa


malayong mga lugar. Napabayaan din nila ang kanilang mga sariling kabuhayan at
kadalasan lumalagpas pa sa takdang araw ang kanilang pagtratrabaho. Dahil sa
polo, maraming mga gusali ang napatayo. Sa katunayan ang maraming lumang
simbahan na meron tayo ay naitayo rin ng mga polista.

Monopolyo

Ang monopolyo ay isang klase ng sistemang pangangalakal kung saan tanging nag-
iisang korporasyon ang nagtitinda ng isang produkto. Sa kabilang banda, marami
namang mga mamimili ang nagnanais sa produktong iyon. Ang produktong tinutukoy
ay may kakaibang katangian: (1) walang kagaya sa merkado, (2) isang
pangangailangan,(3) at walang diretsong kapalit. Sa makatuwid, may kontrol ang
mga monopolista, negosyante na nagmamay-ari ng isang monopolyo, sa malaking
porsyento ng kalakalan, at maaari nilang taasan ang presyo ng kanilang binibenta
upang makakuha ng mas mataas na kita. Kadalasan, may patent o copyright ang
isang monopolyo upang maprotektahan sila at hindi magaya ng iba ang kanilang
produkto.[1][2]