Vous êtes sur la page 1sur 12

20180117 Materials Science

Spring 2018 Danish/English Dictionary

English - Danish carburization = opkulning

abrasive (ceramic) = slibemiddel carburizing = opkulning

activation energy = aktiveringsenergi case hardening = indsætningshærdning

age hardening = udskillelseshærdning, cast iron = støbejern


modningshærdning casting = støbning
ageing = ældning, modning cement = cement, bindemiddel
allotropy = allotropi cementite = cementit
alloy = legering charcoal = trækul
alloy steel = legeret stål chill casting = kokillestøbning
alternating = alternerende cis = cis
amorphous = amorf cold work = kolddeformation
anelasticity = anelasticitet configuration = konfiguration
anneal = (ud)gløde, blødgløde constriction = indsnøring
annealing = glødning, udglødning coordination number = koordinationstal
annealing point (glass) = core = inderste del, kerne
afspændingstemperatur
coring = sejgring
array = række
corrosion fatigue = korrosionsudmattelse
artificial aging = kunstig modning,
creep = krybning
associate = forbundet, tilknyttet
critical resolved shear stress = kritisk opløst
atactic = ataktisk forskydningsspænding
atomic packing factor = atom paknings faktor crosslinked polymer = tværbundet polymer
austempering = bainithærdning crucible = digel
austenite = austenit crystalline = krystallinsk
bainite = bainit damping = dæmpning
batch = charge, portion debris = rester
block = blok decarburisation = afkulning
body centered cubic = rumcentreret kubisk deep drawing = dybtrækning
branched polymer = forgrenet polymer degree of polymerization = polymerisationsgrad
brass = messing deposition = udskillelse
brazing = hårdlodning devitrification = krystallisering (af glas)
brittle = sprød, skør die = matrice, stålform, prægestempel
bronze = bronze diffraction = diffraktion
calcination = calcinering diffusion

Kristoffer Almdal 1
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

diffusion flux = diffusionsflux foil = folie


dislocation density = dislokationstæthed forbindelse interstitial diffusion = interstitiel
dislocation line = dislokationslinie forge = smede
disperse = sprede, splitte forging = smedning, smedet emne
distortion = forvridning, deformation forskydningsspænding
drawing = (tråd)trækning fracture = brud
driving force = drivende kraft fracture mechanics = brudmekanik
drop stamping = sænksmedning fracture toughness = brudsejhed
ductile = duktil, sej full annealing = blødglødning
ductile iron = S.G. jern fusible = smeltelig
ductility = deformationsevne glass transition temperature =
glasovergangstemperatur
ductility = duktilitet
glass-ceramic = glaskeramik, pyroceram
edge dislocation = kantdislokation
graft = graft
elastic deformation = elastisk deformation
grain = korn
elastic recovery = elastisk restitution
grain boundary = korngrænse
embed = indeslutte
gray cast iron = gråt støbejern
engineering strain = ingeniørmæssig tøjning
green ceramic body = grønt emne
engineering stress = ingeniørmæssig spænding
grind = slibe
equilibrium = ligevægt
hardenability = hærdbarhed
eutectic = eutektisk
hardness = hårdhed
eutectoid = eutektoid
hexagonal close packed = hexagonalt tætpakket
extension = forlængelse
hot working = varmbearbejdning
extrusion = extrudering, extruderet emne
hydroplastic forming = plastisk formgivning
face centered cubic = kubisk fladecentreret
hypereutectic = overeutektisk
fatigue = udmattelse, (metal)træthed
hypereutectoid = overeutektoid
fatigue fracture = udmattelsesbrud
hypoeutectic = undereutektisk
fatigue life = (udmattelses)levetid
hypoeutectoid = undereutektoid
fatigue limit = udmattelsesgrænse
impact = slag, stød
fatigue strength = udmattelsesstyrke
impact energy = slagenergi
ferrite = ferrit
indent = indtryk, bule, hak
ferrous alloy = jernbaseret legering
indskudsatomer
firing = brænding
ingot = barre af metal

Kristoffer Almdal 2
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

innoculate = pode metastable = metastabil


intergranular = interkrystallinsk microconstituent = strukturbestanddel
intermediate solid solution = intermediær fast microstructure = mikrostruktur
opløsning mild steel = blødt stål
intermetallic compound = intermetallisk minute = ganske lille
interstitial atom = indskudsatom mixed dislocation = blandet dislokation
interstitiel solid solution = fast opløsning med modulus of elasticity = elasticitetsmodul
invariant point = invariant punkt modulus of rupture = bøjningsstyrke
isomerism = isomeri monel = nikkel-kobber legering (ca.
isomorphous = isomorf 70Ni/30Cu)
isotactic = isotaktisk monomer = monomer
isothermal transformation = isoterm mottle = broget, spraglet. Om støbejern:
omdannelse mould = støbeform
isotropic = isotrop natural aging = naturlig modning, koldmodning
jig = holder network polymer = netværkspolymer
Jominy end quench test = Jominy prøvning nodular iron = S.G. jern
killed (om stål) = beroliget nonferrous alloy = ikke-jern legering
ladle = støbeske normalizing = normalisering
lath of martensite = martensitnål notch = kærv
lattice = gitter nucleation = kimdannelse
lattice parameters = gitter parametre number-average = antalsmiddel
lattice strain = gitterforskydning octahedral position = oktaeder hulrum
lever rule = vægtstangsregel overaging = ældning, overmodning
linear polymer = lineær polymer P/M = pulver-metallurgisk
liquidus line = liquidus kurve pearlite = perlit
machining = spåntagende bearbejdning peritectic = peritektisk
macromolecule = makromolekyle peritectoid = peritektoid
malleability = smedelig, evne til at deformere phase transformation = faseomdannelse
malleable iron = aducergods, tempergods pigiron = råjern
martempering = trinhærdning pipe(line) = rør(ledning)
martensite = martensit plain carbon steel = kulstofstål
meleret gods plane strain = plan tøjning
melting point = smeltepunkt plastic deformation = plastisk deformation

Kristoffer Almdal 3
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

point defect = punktfejl retain = bibeholde


polycrystalline = polykrystallinsk rigid = stiv
polymer = polymer roll = valse
polymorphism = polymorfi, allotropi rupture = brud
powder metallurgy = pulvermetallurgi saturated = mættet
precipitation hardening = udskillelseshærdning; scaling = glødeskalsdannelse
modningshærdning scanning electron microscope (SEM) =
precipitation heat treatment = scanning elektron mikroskop
udskillelsesbehandling scrap = affald
primary phase = primær fase screw dislocation = skruedislokation
process anneal = for stål: afspændingsglødning segregation = sejgring
ved lav deformationsgrad. For andre legeringer:
rekrystallisation ved høj deformationsgrad self-diffusion = egendiffusion
proeutectic (phase) = proeutektisk (primær) SEM = scanning elektron mikroskop
fase severe = hård, stærk
proeutectoid (phase) = proeutektoid (primær) shaft = aksel
fase
shear = forskydning
proof stress, f.eks 0,2% proof stress = 0,2%
deformationsgrænsen sheet = tyndplade
proportional limit = proportionalitetsgrænse shrinkage = støbesvind
purging = gennemstrømning single crystal = enkrystal
quench = bratkøle sintering = sintring
random = tilfældig slibe = grind
recovery = restitution slip casting = slikker støbning
recrystallization = rekrystallisation sludge = slam
recrystallization temperature = sluggish = langsom
rekrystallisationstemperatur soaking = gennemvarmning
reduction of area = arealreduktion solder = lodde
refractory (ceramic) = varmebestandig solid solution = fast opløsning
relieve = lette, udløse solid solution hardening = opløsningshærdning
remnant = rest solidus line = solidus kurve
repeat unit = repititionsenhed solubility limit = opløselighedsgrænse
resilience = spændkraft solute = solut, opløst stof
resolved shear stress = opløst solution heat treatment = opløsningsglødning
restrain = forhindre solvent = solvent, opløsningsmiddel

Kristoffer Almdal 4
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

solvus line = solvus kurve thermal chock = termisk chok, varmechok


sorbit = anløbet martensit thermal fatigue = termisk udmattelse
specific strength = specifik styrke thermal tempering = anløbning
spheroidite = sfæroidit thermoplastic polymer = termoplastisk polymer
spheroidizing = sfæroidisering thermosetting polymer = termohærdende
polymer
steady-state diffusion = stationær diffusion
tie line = bindelinie
stereoisomerism = stereoisomeri
tough = sej
strain ageing = deformationsældning
toughness = sejhed
strain hardening = deformationshærdning
trans = trans
stress intensity factor =
spændingsintensitetsfaktor transformation rate = omdannelseshastighed
stress raiser = spændingsanviser transgranular = transkrystallinsk
stress relief = afspændingsglødning transition temperature = omslagstemperatur
strip = bånd true strain = sand tøjning
subgrains = underkorn true stress = sand spænding
substitutional atom = substitutionsatom ultimate tensile stress = trækstyrke
substitutional solid solution = fast unit cell = enhedscelle
substitutionsopløsning unsaturated = umættet
supercooling = underafkøling upper critical temperature = øvre kritisk
superheating = overophedning temperatur
susceptibility = modtagelighed, følsomhed UTS = ultimate tensile strength = trækstyrke
syndiotactic = syndiotaktisk vacance = vakance, tom plads, mellemrum
tangle = sammenfiltre varmebehandlingstilstand
taper = kegleformet varmmodning
tearing = rivning vitrification = glasdannelse
TEM = transmissions elektron mikroskop void = tom plads, hulrum
temper designation = betegnelse for warp = slå sig
tempered martensite = anløbet martensit weight-average = vægtmiddel
tempering = anløbning weld = svejse
tensile strength = trækstyrke, brudstyrke white cast iron = hvidt støbejern
tensile stress = trækspænding whiteware = hvid keramik, husgeråd
terminal solid solution = terminal fast opløsning workhardening = deformationshærdning
tetrahedral position = tetraederhulrum working point (glass) = arbejdstemperatur

Kristoffer Almdal 5
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

wrought alloy = smedet legering


yield strength = yield point = flydespænding
yielding = flydning
YS = yield strength

Kristoffer Almdal 6
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

Danish - English crystalline = krystallinsk


Aducergods = malleable iron deformation = distortion
afkulning = decarburisation deformationsevne = ductility
afspændingsglødning = stress relief duktilitet = ductility
afspændingstemperatur (glas) = annealing point deformationsgrænse = proof stress
(glass) deformationshærdning = strain hardening
aksel = shaft deformationshærdning = workhardening
aktiveringsenergi = activation energy deformationsældning = strain ageing
allotropi = allotropy digel = crucible
alternerende = alternating duktil = ductile
amorf = amorphous dybtrækning = deep drawing
anløbet martensit = tempered martensite dæmpning = damping
anløbning = tempering egendiffusion = self-diffusion
antalsmiddel = number-average elasticitetsmodul = modulus of elasticity
arbejdstemperatur (glas) = working point elastisk restitution = elastic recovery
arealreduktion = reduction of area enhedscelle = unit cell
ataktisk = atactic enkrystal = single crystal
bainithærdning = austempering extruderet emne = extrusion
barre (af metal) = ingot extrudering = extrusion
beroliget (om stål) = killed fast opløsning = solid solution
bindelinie = tie line flydespænding = yield strength, yield point
blok = block flydning = yielding
blødgløde = anneal folie = foil
blødglødning = full annealing forgrenet polymer = branched polymer
blødt stål = mild steel forlængelse = extension
bratkøle = quench forskydning = shear
brud = fracture,rupture forvridning = distortion
brudmekanik = fracture mechanics følsomhed = susceptibility
brudsejhed = fracture toughness gennemstrømning = purging
brænding = firing gennemvarmning = soaking
bøjningsstyrke = modulus of rupture gitter = lattice
bånd = strip gitter parametre = lattice parameters
cis = cis

Kristoffer Almdal 7
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

gitterforskydning = lattice strain isotrop = isotropic


glasdannelse = vitrification kantdislokation = edge dislocation
glødeskalsdannelse = scaling kegleformet = taper
glødning = annealing keramik (hvid, husgeråd) = whiteware
graft = graft kerne = core
grønt emne = green ceramic body kimdannelse = nucleation
gråt støbejern = gray cast iron kokillestøbning = chill casting
hexagonalt tætpakket = hexagonal close packed kolddeformation = cold work
holder = jig koldmodning = natural aging
hulrum = void konfiguration = configuration
hvidt støbejern = white cast iron korn = grain
hærdbarhed = hardenability korngrænse = grain boundary
hårdhed = hardness korrosionsudmattelse = corrosion fatigue
hårdlodning = brazing kritisk opløst forskydningsspænding = critical
resolved shear stress
indeslutte = embed
krybning = creep
indskudsatom = interstitial atom
krystallisering (af glas) = devitrification
indsnøring = constriction
fladecentreret kubisk = face centered cubic
indsætningshærdning = case hardening
rumcentreret kubisk = body centered cubic
indtryk, bule = indent
kulstofstål = carbon steel
ingeniørmæssig spænding = engineering stress
kunstig modning = artificial aging
ingeniørmæssig tøjning = engineering strain
kærv = notch
interkrystallinsk = intergranular
intermediær fast opløsning = intermediate solid legeret stål= alloy steel
solution legering = alloy
intermetallisk forbindelse = intermetallic ligevægt = equilibrium
compound lineær polymer = linear polymer
interstitiel diffusion = interstitial diffusion lodde = solder
invariant punkt = invariant point makromolekyle = macromolecule
isomeri = isomerism martensitnål = lath of martensite
isomorf = isomorphous matrice = die
isotaktisk = isotactic messing = brass
isoterm omdannelse = isothermal metaltræthed = fatigue
transformation
modning = ageing

Kristoffer Almdal 8
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

modningshærdning = age hardening, rivning = tearing


precipitation hardening række = array
monomer = monomer rør(ledning) = pipe(line)
mættet = saturated råjern = pigiron
naturlig modning = natural aging S.G. jern = ductile iron
netværkspolymer = network polymer S.G. jern = nodular iron
normalisering = normalizing sammenfiltre = tangle
oktaeder hulrum = octahedral position sand spænding = true stress
omdannelseshastighed = transformation rate sand tøjning = true strain
omslagstemperatur = transition temperature sej = ductile, tough
opkulning = carburization, carburizing sejgring = coring, segregation
opløselighedsgrænse = solubility limit sejhed = toughness
opløsningsglødning = solution heat treatment sfæroidisering = spheroidizing
opløsningshærdning = solid solution hardening sfæroidit = spheroidite
opløst forskydningsspænding = resolved shear sintring = sintering
stress
skruedislokation = screw dislocation
overeutektisk = hypereutectic
slag = impact
overeutektoid= hypereutectoid
slagenergi = impact energy
overmodning = overaging
slam = sludge
overophedning = superheating
slibemiddel = abrasive (ceramic)
perlit = pearlite
slikker støbning = slip casting
plan tøjning = plane strain
slå sig = warp
plastisk formgivning = hydroplastic forming
smede = forge
pode = innoculate
smedelig = malleability
polymer = polymer
smedet emne = forging
polymerisationsgrad = degree of polymerization
smedet legering = wrought alloy
proportionatlitetsgrænse = proportional limit
smedning = forging
prægestempel = die
smeltelig = fusible
pulver-metallurgisk = P/M
smeltepunkt = melting point
punktfejl = point defect
solut = solute
pyroceram = glass-ceramic
solvus kurve = solvus line
repititionsenhed = repeat unit
sprede = disperse
restitution = recovery

Kristoffer Almdal 9
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

sprød = brittle trækning (af tråd) = drawing


spændingsanviser = stress raiser trækstyrke = tensile strength
spændingsintensitetsfaktor = stress intensity trækstyrke = ultimate tensile stress
factor trækul = charcoal
spændkraft = resilience tværbundet polymer = crosslinked polymer
spåntagende bearbejdning = machining tyndplade = sheet
stationær diffusion = steady-state diffusion udglødning = annealing
stereoisomeri = stereoisomerism udløse = relieve
stiv = rigid udmattelse = fatigue
strukturbestanddel = microconstituent udmattelsesbrud = fatigue fracture
støbeform = mould udmattelsesgrænse = fatigue limit
støbejern = cast iron udmattelseslevetid = fatigue life
støbeske = ladle udmattelsesstyrke = fatigue strength
støbesvind = shrinkage udskillelse = deposition
støbning = casting udskillelsesbehandling = precipitation heat
stød = impact treatment
stålform = die udskillelseshærdning = age hardening
substitutionsatom = substitutional atom udskillelseshærdning = precipitation hardening
svejse = weld umættet = unsaturated
syndiotaktisk = syndiotactic underafkøling = supercooling
sænksmedning = drop stamping undereutektisk = hypoeutectic
tempergods = malleable iron undereutektoid= hypoeutectoid
terminal fast opløsning = terminal solid solution underkorn = subgrains
termisk chok = thermal chock vakance = vacance
termisk udmattelse = thermal fatigue valse = roll
termohærdende polymer = thermosetting varmbearbejdning = hot working
polymer varmebestandig = refractory (ceramic)
termoplastisk polymer = thermoplastic polymer varmechok = thermal chock
tetraederhulrum = tetrahedral position varmmodning = artificial aging
tilfældig = random vægtmiddel = weight-averageaducergods =
trans = trans malleable iron
transkrystallinsk = transgranular vægtstangsregel = lever rule
trinhærdning = martempering ældning = ageing

Kristoffer Almdal 10
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

ældning = overaging
øvre kritisk temperatur = upper critical
temperature

Kristoffer Almdal 11
20180117 Materials Science
Spring 2018 Danish/English Dictionary

order der skal ind

rivit = nitte
gluing = limning

Kristoffer Almdal 12