Vous êtes sur la page 1sur 4

Pelajaran 1

1-1
Nama : I Putu Agus Mertayasa
Kls : II. 2
Absen : 05

Shokugyoumei (Nama-nama pekerjaan/profesi)


I.

1. Karina 2. Suzuki 3. Yamada 4. Made 5. Rinda


20 40 28 51 35
Udayana Fuji House Tokyo Tokyo Hospital
Univ. Hospital

Rei :
1. Karina ( gakusei )
2. Suzuki (kaigo fukushishi)
3. Yamada (kangoshi)
4. Made (isha)
5. Rinda (keisatsukan)

II.
Rei : Karina san wa gakusei desu.
① Suzuki san wa kaigo fukushishi desu.
② Yamada san wa kangoshi desu
③ made san wa isha desu
④ rinda san Wa keisatsukan
⑤ kiko san Wa kyoushi desu
III.
Rei :
Watashi wa kangoshi desu. Satou san { (wa)(mo) } kangoshi
desu.

Watashi wa ___isha ___desu.

__jordy_ san { (wa) (mo) } _isha_ desu.

Watashi wa koumuin desu

__merta_ san { (wa) (mo) } _koumuin_ desu.

IV.

1. Karina san wa gakusei desu ka.

________hai, sou desu____________________________

2. Anata mo gakusei desu ka.

_________hai, sou desu___________________________

3. Rinda san mo gakusei desu ka.

__________iie, sou ja arimasen. Kyoushi

desu__________________________

4. Yamada san wa Sanglah byouin no kangoshi desu ka.

___________iie, sou ja arimasen. Josanpu

desu_________________________

5. Karina san wa hatachi desu. Anata mo hatachi desu ka.

____________hai, sou desu________________________


Pelajaran 1
1–2

JIKOSHOUKAI / TOMODACHI SHOUKAI


(Memperkenalkan diri sendiri ) / ( Memperkenalkan teman )

1. Karina san

Indoneshia kara kimashita.

Udayana daigaku no __gakusei_ desu.

___juu kyuu__ sai desu.

2. Watashi
Watashi wa __agus__ desu.
_singaraja_ kara kimashita.
__poltekkes__ no __gakusei__ desu.
_juu kyuu _ sai desu.

3. Tomodachi ni tsuite ( Tulislah tentang teman kamu. )

________risan_______ san
______singaraja_________ kara kimashita.
______poltekkes______ no ______gakusei_______ desu.
______juu kyuu ______ sai desu.
Pelajaran 1
1–3

Bunpou Chekku shi-to ( Lembaran pengecekan tata bahasa )

Rei : A : Anata wa gakusei desu ka. B : Hai, watashi desu.

Hai, gakusei
desu

1. A : Anata wa Mira~ san desu ka.


B : Hai, [ Mira~ san desu] [Mira~ desu]
Hai, san desu
2. A : Yamada san wa ginkouin desu ka.
B : [ Hai ] [ Iie ] ginkouin desu.
Iie, gakusei ja arimasen. Kangoshi desu
3. A : Wan san wa kaishain desu ka.
B : Iie, kaishain [ desu ] [ Ja arimasen ]
Iie, kaishain ja arimasen
4. A : Yamada san wa nan sai desu ka.
B : [ Hai, 35 sai desu ] [ 35 sai desu ]
Yamada san wa san juu go sai desu
5. A : Ano hito wa dare desu ka.
B : [ dare desu ka] [ Satou san desu ]
Ano hito wa satou san desu
6. A : Tarou kun wa [ Nan sai ] [ dare ] desu ka.
B : 8 sai desu.
Tarou kun wa nan sai desu ka
7. A : Ano kata wa [ Oikutsu ] [ Donata ] desu ka.
B : Mira~ san desu.
Ano kata wa donata desu ka
8. Watashi wa [ Burajiru ] [ Burajiru jin ] kara kimashita.
Watashi wa burajiru kara kimashita
9. Satou san wa Nihon jin desu. Yamada san [ no ] [ mo ] Nihon jin desu.
Satou san wq nihon jin desu. Yamada san mo nihon jin desu
10. Yamada san wa IMC [ no ] [ mo ] shain desu.
Yamada san wa IMC no shain desu