Vous êtes sur la page 1sur 1

Purihin at Ipagdangal Ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso

Buong-buo ‘di kulang at hustong-husto


Purihin at ipagdangal
si Hesus na Poong mahal Paring Pilipino, tapang taglay mo
Nasa atin ay humirang Nakikilala mo ang ‘yong tupa sa lobo
upang tana’y paglingkuran Ikaw ang pananggalang sa talim ng kasalanan
Sa hanay ng kaparian Salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo

1. Iniibig N’ya tayo at pinalaya sa ‘ting mga sala Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan
Ginawa Niya tayong sang liping Ikaw ang awit sa labi ng Birheng matimtiman
maglingkod sa Diyos Ama Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan
Bilang mga saserdote. Ika’y Pilipino, Ikaw ay pari
Ika’y Pilipino, isang pari ni Kristo Pari na Ka
2. Anak ng Tao’y dumating
paglilingkod ang siyang layunin
Hindi para mang alipin, kundi upang maihain Pari na ka
Ang kanyang buhay sa atin.
Pari na ka, king aldo iti gewa raka
Kelilwa da ka at balik daka ban
ALLELUYA Kaku’t king balen ku sumuyu ka
(Amanu mu kanaku lang Amanu.) Ulitan king mumuna
A llelu-ya, A lle lu ia Upaya mu bukud yang iba’t kaku.
Alle lu ya Alle luia.
1. Dalit kayung matula king Ginu,
Maging Akin Muli Ya ing suyuan kambe ning galak
Ume kayung daralit king arap na.
Manlamig man sa Akin puso mong maramdamin Baluan yu ing Ginu ya ing Diyos.
Lisanin man ng tuwa puso mong namamanglaw
Manginig man sa takot masindakin mong puso 2. Ya ing linalang kekatamu ngan
Mag-ulap man sa lungkot diwa mong mapag-imbot. Itamu bandi na kata’ngan
Itamu ing kayang balayan,
Kapiling mo Akong laging naghihintay sa tanging Tupa a kayang papastulan.
tawag mo.
Pag-ibig Kong ito isang pananabik sa puso Ko
Sa ‘yong pagbabalik sa piling Kong puspos ng
pagsuyo
Manahimik at makinig ka’t maging Akin muli.

Di mo rin akalain tinig mo’y hanap Ko rin,


Ang ‘yong tuwa at sakit, Aking galak at pait.
Kung lingid pa sa iyo, Aking pakikiloob,
Tuklasin mong totoo: tunay mong pagkatao.

Paring Pilipino

Paring Pilipino, tinawag ng Diyos


Mula sa bayang ang daing ay lubos