Vous êtes sur la page 1sur 5

Anak Dalita

Musika ni Francisco Santiago


Titik ni Jesus Balmori
^
Moderato

&b 43 œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ
Violin
œ œ œ œ œ ˙. ˙.
ƒ^ p >
Π. .
3 œ
&b 4 ggg œœœ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœœ
Œ Œ
ggg œœœ ggg œœœ.
gg œ œ œœ
œ ˙ . ggg # œœœ ggg œœœ ggg œœœ
Piano Ĭ p g g. g.
?b 43 ggg œœ œ˙ œ œ œ œ œ #œ œ Œ Œ œ
˙. ˙ œ œ
gg œ œ >.
Œ
≤ ≤
‰ œ #œ œ ˙ œ œ ˙
6

& b œj‰ Œ Œ Œ œ‰ Œ
J
Œ Œ ‰ œ #œ œ
p
p
j œj œj œj j j r j j œj œ ˙ j j
œ œj œjœ œj œj œj. # œr ˙
6

& b ‰
œ œ œ .œ ˙ œ. œ #œ
jA - ko'y a - nak ng da - li - ta at ti - gib ng lu - ha
j
ang na - ri-tong hu - mi - hi - bik

& b ggg œœœ. ‰ Œ Œ


6

Œ # œœœ œ ˙˙ œœ ‰ Œ Œ Œ
g gg œœœ ˙˙˙ œœ ˙ œ # œœ œœœ
p ggg œœœ gg . œ
. .
?b ‰ Œ Œ
j Œ Œ gg# œœœ gg œœœ œ gg œœœ ‰ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ gg . g gggœœœ ggg œœ. gg J œ
œ g.

˙ j > F

12

&b œ ˙ œ‰Œ Œ Œ œ. #œ œ j‰
œ . œ. œ. œ. œ œ œ
j j j j j j
& b # œ . œj œj œ œ ˙
12

œ ‰ œ œ œ œ œ œ. j j j j
œ œ. œ œ œ œ œ. œ
j
12
na big - yan ng a - wa buk-san mo ang la - ngit at ku - sa mong pa - king-gan ang

& b Œ #œ œœ Œ œ œ œ œ œ œœ N œœ œœ Œ œ œœœ Œ œ œœ
œœ œ œœœ œœœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ

?b
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ œ
2

‰ œ #œ œ Œ ‰ œ #œ œ
18

&b Œ Œ
œ #œ ˙
Œ ∑
p
j
j j j œj œj œ
18

&b j j j jœ œ ˙
Œ
œ œ œ
œ. œ œ. œ œ. #œ œ. œ #œ œ
œ. œ.
a king li ga lig sa - ka pag - da - ram - dam Ay kung hin - di ka ma -

œœ œ
18

&b Œ œœ œœ Œ œœ #œ œ œ
œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b Œ Œ Œ Œ œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ

≥ œ. œ. œ. œ. ˙
23

&b œ
œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ

& b œJ œj ˙ j j j œ œ œ œ œj ˙ œ œ œ œj œj j œ
23

œ œ œ J J J J J œ ˙
23 ha - ha - bag sa lung - kot kong di - na - ra - nas pu - so't di - wang na - bi - bi - hag

& b œœœ œœ œœœ Œ œœ œœœ Œ


œœ œœ Œ œœ œœ
œ
Œ œ œœ
œœ œ
œ œ œ œ œ
?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ ˙ bœ œ
œ

. ≥
œ.
28 ten.

&b œ # œ. ˙. ∑
œ œ œ œ bœ œ ˙ œ

j œj j j j j j j j
b œ œ œ œ œj œj b œ ˙ œ œ œ œ Jœ œj
& œ œ œ œ œj ˙ .
28

b
J J J J
sa li - bing ma - sa - sad - lak Mag - ta - nong ka kung 'di tu - nay sa kis - lap ng ma - nga

œœ Œ œœ œœœ
28

&b Œ œœœ œ œ
bœ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ
b œœ
œœ
œ
Œ œœ œœœ
œ
?b Œ Œ Œ Œ ∑ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ
3

33

& b ‰ œ bœ œ Œ
dim.

œ b œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. Nœ ˙ œ œ œ œ œ ˙
j j j j
œ œ œ œ b œj b œj j j j j j œj ˙
33

&b œ b˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
Œ
ta - la mag - ta - nong ka rin sa u - lap ng tag - lay kong da - li - ta

œœœ Œ œœ œœœ
33

&b Œ b œœ Œ
b œœœ
œœ
œ
Œ
œœ œœœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ >>>
?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œœœ
>>>
œ œ
œ. œ. ˙
arco
œœ œœ
38 pizz.

&b ∑ ‰ ‰ ∑ ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ œ

œ mœ œj ˙ œ œ . Jœ mJœ œ ˙
38

& b œ œ. J J J
œ
œ œ
j j
œ œ ˙
Sa di - lim ng ga-bing a - king ni - la - la may ta - nging la - ra - wan mo

œ œ œ ˙ œœœ ... Jœ œ œ ˙
38

& b œœœ œœœ ... J m œœœ


œ œ.
œœ œ œ
œ œ
œ œ ˙˙
œ œ

?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ.
œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ
œ œ
. œ. . œ. œœ ‰ œœ ‰
44 pizz.

&b œ J # œ. œ. ˙ ∑ ‰
œ
∑ ‰
œ
j j r m j m
& b œ . œr œ . œj N œ b œ ˙ œ . œ œ . Jœ œJ œ ˙ œ . œ œ . œJ œJ œ ˙
44

J R J
j
ang na - gi - ging i law Kung i - kaw ay ma-him-bing sa git-na ng di-lim

œœœ ... œœ .. Jœ œ œ ˙ œœœ ... œJ œ œ ˙


44

&b œœœ
œ œ.
œœœ b œ n ˙
œ
œœ
œ œ.
œœœ
œ œ.
m
?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
4

œ U̇ œ mœ
œ œ. œ œ œ . œ ˙
arco
50

J œ œ J
&b œ œ œ œ #œ œ
π . . œ. œ. œ
œ U̇ œ j œj œj œj ˙
& b œ œ . # Jœ
50

Œ ∑ ∑
œ
j - Nhuœ N- log
# œœœ N œ U˙˙
ang 'yong i pu - so mo sa a - kin

& b œœœ œœœ ... œ œ œ ˙


50

œœ œ œ œ œ œ
œ œ
œ .
.
œ œ œ #œ œ œ œ œ. J m
?b Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ

œ œ . œ mœ œ ˙ œ. œ- . œ
J œ œ œ œ. œ. ˙ œ. œ- . œ. J
56

&b J # œ. œ. ˙

j m
œ . œr œ . œj N œ b œ ˙
56

&b ∑ ∑ œ
œ œ œ
j j˙
œ

j
Ta-nging la - ra - wan mo ang na - gi - ging i law

œœœ ... Jœ œ œ ˙ œœœ ... œœ .. Jœ


56

&b œœœ
œ œ.
œœ œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ œ
œœœ
œ œ.
œœœ b œ n ˙
œ
œœ
œ œ.
?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ œ. Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ. œ. œ œ
œ . œ
mœ œ
˙ œ. œ- . œ mœ œ ˙ œ. œ- . œ œ U̇
J J
63

&b œ œ œ œ
π . . . œ.
œ œ. œ œ U̇ œ j œj œj œj
63

&b ∑ ∑ ∑
J œ
j - Nhuœ N- log
œœœ œœœ .. # œœœ N œ U˙˙
Ang 'yong i pu - so mo sa a -

œœœ ... Jœ œ œ ˙
63

&b œ œ˙ œœœ
œ œ. . œœ
œ œ œ œ
m
?b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ
5

bœ œ œ œ-
œ œ œ
69

&b œ œ bœ œ -
œ œ œ bœ bœ œ œ -
j j j j j j j j
œ œj œj
69

&b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
69
kin ang yong i - hu - log ang yong - i - hu - log bu - hay, pag -

&b œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
Nœ. œ œ œ bœ. œ œ œ œ. œ œ œ
?b œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙
œ œ ˙ b b œœ œœ ˙˙ œ œ ˙
U
72
-œ œ œ œ œ 24 ˙ ˙ ˙
&b

&b œ œ ≈ œ Uœ 2 ˙ ˙ ˙
72

J R 4

œœ œ
a - sa pag - a - sa

œœ œœ œœ 42 œœ Œ œ
72

&b œœ œœ œœ œœ œ œ Œ œ œ œ
œœ œ
?b œ œœŒ œœ Œ
œ œ 42 œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
œ œ œ

˙ U
34 œ
76

& b œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
> > > > > > > >
76

b ˙ 34 œ
& Œ Œ ∑ ∑
œ
œ œ U
œ œ 43
76

&b Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
◊ > > >
> > > > >
œ œ U
?b œ œ Œ 3
4 Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Œ
> > > > > > > >