Vous êtes sur la page 1sur 7

Polska Akademia Nauk

Instytut Filozofii i Socjologii


Instytut Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego

STIJDIA
ANTYCZNE

MEDIEWISTYCZI{E
stssl

ISTNIEJEoD
1 956 noru
INSTYTUT
FILOZOFII
rsocjoLoctl
POLSKTEJ
A K A DEMII
NAUK

Wydawnictwo IFIS PAN