Vous êtes sur la page 1sur 50

MISSiE -PROPRiiE · .

-~
. . . ,.

,...,:

SANCTORUM fi,.-< '


'"
./'-...

' ' '''"'· .. ,


.:;
,, "

f_)IŒCESIS "CORISOPITENSIS.
·., .

,J ••

MISSJE PROPRI.tE
SANCTORUM

.DIŒCESIS CORISOPITENSIS.

FESTA DECEMBRIS. Hte ahduci. Optimum est enim gratia


s!ahilire cor, non_ escis: quœ non pro-
· DIE 1. fù.érunt amhulantibus in eis. Habémus
In Festo S. -TUGDUALDI Episcopi et · ahare, de quo édere non habent po-
Confessor·is. iJ'Iissa Sacerd6tes tui, de testatem, qui tabernaculo desérviunt.
Coirununi Confessoris Pontificis. Quorum enim animalium infértu~~ san-
guis pro peccato in sancta per pontifi-
DIE 12. cem, boruin corpora cremantur exta~a
--
IN FESTO· casta~a. Propter quod et Jesus, ut san-
S. CORENTINI, PRIMI CORISOPI- ctificaret per suum sanguinem popu-
TENSIS EPISC., ET CONF. lum, extra portam pa~sùs est. Exea-
lntroitus.. Eccli. 45. mus igitur ad eum extra castra, im-
tatuit ei Do minus · testaméntun1 propérium ejus portantes. Non enim

S pacis, et prfncipem fecit eum, ut


sit illi sacerd6tii dignitas in retér-
num~ Psal. ( l51.) Meménto, Domine,
.habémus hic manéntem civitatem, sed
fuluram inquirimus. · Per ipsum ergo
offeramus hostiam laudis setnper Deo, ·
David, et omnis mansuetudinis eju_s·. id est, fructum labiorum confiténtium
y. Gloria. n6mini ejus~ Beneficéntire autem, et
Ot·atio. commüniônis noHte oblivisci : t:llihus
·tG· rat ire tua::, ~mesumus D?mi?~' tri- eriim hostiis protneréturDeus. Ob~dfte ·
. bue largitatem : ut qui heab Co- prœpositis vestris, et subjacéte eis.
;renhni, . con•essoris
~ , . tu1. atque p onb'fiI- lpsi enim p~rvigilant, quasi rationem ·
.,cis annuam solemnitatem rec6limus, pro animabus vestris reddituri.
-vitre prreséntis et futurœ prresidiis gau- Gt·aduale. (Eccli. 44·.) Ecce sacér-
-deamus.- Per Dominum. . dos 1nagnus, qui in~diéhus suis plâcuit
Deincle fit commem. Feriœ tantum. Deo. y~ Non est invéntus similis illi,
_Léctio Eplstolœ heati Pauli Ap6stoli qui conservaret-legen1 Excélsi.
ad Hebrreos. 15. Alleluia, allel. y-. (Ps. 109.) Tu' es
- pratres : Me~ent6te prrepositorum sacérdos in ret.érnum secundum 6rdi-
- vestr6rum, ·qui vobis locuti sunt nem Melchfsedech. Alleluia.
verbum Dei: quorum intuéntes éxitum t Sequéntia sancti Evangélii secun-
'C.Onversationis, imitamini fideni. Jesus ·dum ·Lucam~ · 11. 55.
Christus heri, et ·h6die: ipse et in sé-
cula. Doctril)ÏS variis et peregrinis no-
·In illo témpore: Dixit Jesus discip~­
lis suis : Ne mo lucérnam accéndit,
PR .. COR. 1.
-~
~J· :
Pil•.'= COR.
- :- •
FES,TA DECEMBRlS•
:' ,.. - ·. :, : . •' ... ·: . . - - ,. '.·..
. DIE·
..· ·' ·' . '·"· '.
~ - ·' • . .
XVU•··
.. .. . .

_ .et:;in . . ahs~onditoponit, ~~que suh .-m.o- . tupr [f~mpQrtJ/m,:JJ!lissa :erit de .. Feria


:dio. : _sed supra ,cand~l~bruÏn, tit q11i., :ÇU1Jl. cplof:(}. p,Îolaceo et cmnmem.~dua­
-ingrediuntur, lumen videant. Lucérna rum . Qctav. sine Gloria in excélsis et ·
é.c6rp~wis. tui, ~~t oculus tuus. Si ~C'Ul~s . .Credo,:diceturque Prœfatio .comm!lnis.
tu us ~u~rit siml?lex·, ~otum corpus tü.- - ·. DIE t7 ..-. ··
. 1l_ ,m ___··. luç1du_m
-
:erit; SI autem n_ e_ quam . . IN F-ESTO _
fuerit,. ét.iaïn corpus tuum Jenebrosüm S. JUDICAELIS ARlviORICJER;EGIS,
, erit. Vide ergo, ne lumen,· quod in le · · CONFESSORIS. ·- ···
: est; ténebrre sint. Si ergo corpus tuum . ~-Fit ·cmnm_em. ·ltuiu.s Festi~ quando
tqtum h'widum fuerit,. non habens :Hi-. .,
·· · · · · .·- omn_ibus Festis translatis · non • superést
-- q' uam 'partem tenehrarum' erit luci-~ . . -
ùitt·d reliquum anni' cur1~iculu_m lo_ eus.
dùm. tolu rn, et si eut ~lucérna. fulg6ris
illuminaLit te. : lntroitus. ·_ Ps. 54. ,
_... IJîci~ur Credo per· Octavàm. -·- .. o. · · uis dabit mihi pennas:sicùt ·éo..:
·· Offertorîutn. ( Ps. 88~). Vé1:itas me a : -.._ J-ur.abre? Etvola.bo et requiéscam_ ..
- ~t _mi~eric6r.di~ me~ , cum ipso : et in . ·. ·. · -
·Ecce _elon ga vi fugiens,. et mansi
_ n6mine Îlleo exaltabit0:r cornu ejus. in solitudine·, qùqniam .vidi · iniquita-
. . Secreta. ._ . .. . . tem et contradicti6nem in civitate._
_• M . ,liner:)_, quœsumus 1)6mi11e, tipi di- _ Psal .. (20.). Domine, prrevenisti eum in

' ..·: - . -cata _,_sanctific_a : et int~ryeniénte . henedicti6nibus .. dulcédinis ; posuisti


he4to Corel]tlflO Confess6re tt;~o ~tque În capite ejus _coron am de lapide pre-
!?on~ific~,, i~ :iispartem nos iuve_nfre tioso_. y. Gloria. _ . ·
concéde .. Per D6minum ... - . . Oratio.
Com~né;1'lo~atio Feriœ. . . :n-..
eus; qui heAtan1J udicaéle.rn a tet~
, l!r:œfatio -de [l_.JJI. V~ Et tèjn Con- . . réni principalus ·gloria acLpef.~e-
,ception·e. . etionis e:vangélicre.professi6nem·.evoÇ_a·
.. Commf,lnio. (Lûcœ 1.2.) Fidélis.ser,;. sti': _ejus nohis intercessi6ne êt .auxi~
vus et· prudens, q.uem constituit Do~ . lio ,tdbue; ut spretis mundi illéceblj~s., ·
._: Inin.us_.super familiam suam; ut det Ghristum sequi valeamus. Quite_cuÎil~
. ill~s in télllpore tritici mensûram. - . · · Commemoratio Feriœ. - · ._ ·· ·. _ _ • ·
. _ ._ . Postcommunio. . .. . _. · -. Léctio Lib ri .Ecelesiastœ. 1 etJ~.
rresta, · -quresumus . omnipotens . E.
go- fui rex Israel in Jerusalem :-et
P
._ . Deus : ut siéut di vina laudamüs. in . . proposui in animo meo qurerere.:et ·
hujus sancti ._ ·Confes~6ris tui atque investigare sapiénter de. omnibus quœ
_PontHicis · Corentlni solemnitâte · ma- fiunt suh sole;· et ecce univei'sa yanitas
gnâ]i-a ; siç lndulgéntiam tuam .pi!s et affH.ctio spiritus~ Loc{ttus .sum in
.~jus :précibus consequamur. Per D. cordé meo, ·dicens : Ecce magnus 'ef~
Cornmemoratio Fer·it;e. féètus sum,. et prrecéssi omnes .sapién-
tia, qui fuérunt ante me in Jerusalem:
. .... • DIE -1.4. · et mens mea contempla ta. est. multa
Missa üt -in die 'Festi S. Cm·entùii. sapiénter ;:et agn6v~ quod in.his q~a-
Çommem. Qct. Gonc?pt. et Fedœ. · · . que esset labor, et afflictio. spiritus..
Si hœc dies sit.D()minica:J !J'lissa ile ,Dixi:-ego in corde meo: Vadam,-ef:H~
J)o_nt .. ,. commem.: duarum Octav. · · fluatn divftiis, et fruar bonis. Et:.vidi
. S.i: hac die- conlù~gat: Fer·iQ; 4 .Qua- quod bec quoqu~ esset. vànitas. Crim~
PR~·,:c(}Ji~iF'EsTA: ·DEGEMBÏHS. DIE XXVI.

Tquê-mé.con:V•eJ,"tissêm adun!v.ersa ôpe- ~eliquitdomum,· aut paréntes,:'aut"fr*~


-·ra, qure Jécerant·manus mere, et adlà- . tres;- ~ut· ux6relll, a ut fHios_, proptê~r
bores.,: -in·quibus frustra sudaveram' . regnum -Dei, et non recipiat' nùilto
·. vidi .in·. &mnihus vanitatem ei afflictio~ . plurà ·in hoc -·té~ pore; .· èt in _~século
· nem ·:b1imi; _el: nihil';perinàtiere suh · venturo vitam retérnam. · · · _ _, ." - -
sole. Transfvi ad conte~nplandam sa- -Offertoriu;m. (He_br~ 11. .) ~ide rn::t-
piéntiam, ._errorésquê ~t stultitiam: Jores divitiasrestimans, thes~~ro:JE_ ·
(quid est,- inquaÏn,, hop1o, ut sequi · gypti6rum impropél~ium;Christi aspi•
possit· Regem facto rem suu rn?). Et vi~ .ciébat in remunerati6nem: fidê reHquit
.-di quod tant~m. pr~~~deret ·sapiéntia lEgyptum, invisfbilen1 enim tanqrünn
. st~ltfti?liU', qtl~ntuni differt lux a- té~e- yidens sustfnuit;· : .. .
:b.ris; Pnde·· eessavi, renuntiavitque cor .-· Seéreta. _
ineun~ ult~a laboraré suh.sole. . _· . s•1_scipe~ Domine,-saerificium pla_c:l-
-- Gradua!e.(Jla.ttlt-. 16~) Quid prod~st tionis et laudis : .quod nos, hiter-
-. ho mini si univérsum mundum Jucré- veniénte heato Judicaélè,: et a. terrénis
tor, animre vero suœ, detriméntum pa· expédiat afféctibus, et in perpéttiagra-
tiatur·?: y.· (1. Tim. 6.) Nihil enitn in- tiàrurr1 actione -coustituat Per D6rri; ·
.· tulimus in- hune mundun1 : haud 'dtl...; ·Çommemoratio Feriœ~ . _
_hium,quod:nec auférre quid p6ssumris~ Coniinunio. (Ps. 50.) Quàm- inagna
·• , .. Alleluia, allelûia.y. Qure retro su nt- multitudo .· duleédinis ture, ·Doniine,
- ~blivfscens, ad ea vero qu:esuntprio- q:uam ahscondi~ti timéntibus te! Abs..;
ra exténdens mefpsum:, ad:destinatum c6ndèS eos in absc6ndito faciëi ture,
péi:sequor, a_d bravium supérnœ voca- proteges eos in tabernaculo tuo.'··
ti6nis Dei in Christo Jesu. (Plti,lip .. ~.) _ Postcommunio. _

~U~~~~éntia sancti Evangélii seclin~ . x:~~~::iéi t~:~~!~~isi~~.s::~~~=


0

-.. , -. . -. dum Lu cam. -· -· _ · ,l8. ménto munitos-: -ut a mtindi përfculis _


. . 1- .n ino témpore = . Jes~~ ait.- cui dam
.- · Pdncipi: .Unum tibi~d-eest; onrnia
et tentationihùs liberi, sancti Jùdi~
-caélis imitati6ne, in lege tua diw-àc
~- qurecun1que hab es- vende, . et da pau~ nocte- medit antes, .deHciis_ pérfrui me-
périhus., et 4abéhis thesaurum in cœ- rearn~r œtérnis. Qui v.ivis etregnas.
· lo;:.etveni,.séquere me. His ille auditis, -. - Commemoratio Fm·iœ. -.· · -.-.- · .-
_._·. contrist~tus est, quia dives .erat- val de.
· Videns autem Jesus ilium tristem fa- DIE 18.
'pecu-
ctum, dixit :, Qua rn difïicile qui ln Festo :EXPECTATIONIS PAR-
nias hahen,t, i~. regnum Dei intrabunt! TUS,B. l\1. V.llissaut. in Suppl. pro qui-
.FacHius est enim ·camélum per fora- ·busdam ·zocis, a~ calcmn llissalis Rôm.-
men :acus transire, qua in divitem in-
trare:in regnum Dei. Et dixérunt qui DIE 26.
audiébant: Et quis po~est sa lv us fferi? . In Festo s~ Stephani Protomartyris,
Ait illis: Qure impossibHia su nt apud pro commemoratione OMNIUM--, S.S.
h6mitles, possibilia sunt apud De'9m. lVIARTYRUM.
. Ait autem Petrus: Ecce nos dimisimus . Oratio. ._

Dsanctorum. Martyrum tuorurrr: ré-


· .. omnia-., _et secùti su mus te. ·Qui dixit ~~s, qui glorificaris in concflio
- eis : Amen dico vobi~s, n~mo ést qui ·
4 PR. coR~ - FESTA - FEBRUARII~ DIE ni~-_
spice ad preces humilitatis nostr:e~;lit EX IMAGINE üRUCIFIXI, in Ecclesia
quorum solémnia celeh-ramus, e6rum Cathedrali tantum~ ·lJfissa · votiva de
précibus adjuvari mereamur. - - Passione Domini; Epistola, Cnristu's· a~~ ·
·•_Deinde cmnme_moratio Nativitatis D~ sistens, exDominica Passîmïis.· Dicu,n-/
N. J. C. Concêde~ _ tur Gloria in excélsis · Deo, Credo, et:
. . Secreta. _ Phefatio de Cruce.
uscipe, quresurnus D6n1ine; et san- ---------'-----'--""---'-------
S ·r· · d·
ctifiIca hoc sacr1 ICium :ut quo.- Hl
Feria_6 post Cineres. _ . · - . _-
_Jn Festo SS. SPINE~ CORONLE
_
honore heatorum··l\lartyrum· tuôrum D. N. J. C. }lissa_- ut in SttJjplmn~nto. _ -
offértur ad gloriam, no~>is prosit ad vé- ·
niant. Per D6minum-~-- · .Fet·ia 6 post Dont. 1 Quadragesimœ.
-De Nativitate -D~ N~- J.· C.- Secreta· ·In Festo LANCE!E ET CLAVORUM-
Ohlata. D. N. J. C. Jlissa·utîn. Supplmnento. ·
_ Postcommit/nio.' _
rœsta, qu~~umus omniJ?ot~nsDeus: DIE III.
P ut non des1nant Sanch tu1 pro no-
stris tibisupplicare peecatis, a qùibus -s~ GENOVEFJE
-IN_ FESTO.
VIRGINIS~-
voluisti pro peecatorihus exorari. Per lntroitus. ,

G
D6minum. - - · aud~amus omnes in \Domino,
De Nativitate D. N. J~ C~ Postcom;.. _ diernfestuln cèlebrantes sub ho-
munio -Prœstà. · nore hmitre Genovéfre Virginis :;
-. de cujüs sole-mnitate gaudent Angeli,
FESTA JANUARII. et collaudantFHium Dei. PsaL (44.)
_Eruètàvit cor melim verhum·J)onum :
- - DIE 25.'· · ·- :dico ego_opera mea Regi. y. Gloria. , . -
-ln Festo DËSPONSATIONIS B. 1\'l. Oratio. · _
V~ Mis.~a ut in Supplemento.-pro qu'i..;.·· _· s·-anctre Genovéfre Vfrginis ture, ·Do- _
bustlarrilocis, t:Jd calcem· Missalîs Rom. · mine Deus, _gloriosis tnéritis adju~c
vémur : ut ejus sacro intervénh~ cor•'
DIE 27 · poris et animre-sanitate gaudéntes, gra.:
_ln . Fesio - S. JULIANl Episcopi et tia tu·a cooperante, salvémur. Pèr D~
Confessoris. Missa Statuit ei DoniiQus, Commem •. S. Blasii Episc~ et JJfart.)-
de Comrnuni ponfess. Pont. per Orationê_s Missœ Sacerdotes Dei,
de Communi Martyris Pontificis. ' · .
FESTA_FEBRUARII. Léctio Eplstolre bea ti Pauli Ap6stoliad · ·
Corfnthios. II. 10 etft.- -
Feria 5 post Domin. Septuagesimœ. ra tres : Q~i gloriatur, in ~6mino
F
In J?esto ORATIONIS D. N. J. C. in . gloriétur. Non enim qui seipsuiD.
lflonte Oliveti. Missa u~ in Supplemento. C()ttlméndat, ille. prohatus •est : -Sêd ·
quem-Deu$ comméndàt. Utinam susti.:
· Feria 5post Domin. Sèxagesitnœ. _
nerétis · modicum quid insipiéntire
In Comtnemorat-ione SS. PASSIONIS:
mere, sed et supp_ortate me. ~niulor
D. N. J.- C. Jlissa tlt in Sttpplemento.
enim
. vos Dei. ren1ulati6ne.
. . , . Despondi
:Fé'ria. 4 ante Cineres. .'-c/

en1m vos uni v1ro virg•nem castam


ln Festo EFFUSIONIS_SANGUINIS exhihére Christo.
PR. CO~•:r ~~~T~A!~~~flJ{~Il!li; "'~Till· VJ:f lX ~l' XVII. a(~;,
::'l?ra~tfal~. (?~~-" ~1t;);.Sp~i.~;Ju!J; ~~j ~a: estjanua. Noyissi~e· .vero~ v~oiy:I);~~
· p~Jchr~~ûd:in~_, tl1~;' in,~~:P<d~, ·:pr6s~e~e · ·!et. _reFqu~ yir~i~es,: .diëé~t~$: :J)_QJ(!:Îne;F
.
pr,qç~qe,: ,èt: r~g,qa.~ t~ r1~qpt:~r :Yef!l:~:'f-; :Dom~n~ ~- ~perr ~obt~j. At dl~_ ~esp.9~~-:-·
te.~;;_ .ef.~ mal)sUett1~ll~~fi,i.,.~.t'J~~stiti~-îfit · Hel)s; ~il·: i\·m~n -dtéo .vO}}Is,,:·.n~§ë.:tô
et: d~.~*ce~ t~.-:mir~:biH~er> .~.éxt.~r~r tua... vos. Yigilatè ltaqrte, qui.tt î.l.~s.~î!1~ .di~tnit.
_· Allelùia ~ · altéluiao;. ~:~ :'A(l'queÇqJur~- ;llèqué horam~ · · :··
·Re·gi virgines· post eam : pro-x imre èj_us :_ Offertorium. :(Ps.: 44_.);.Filire règ~~-,}
affe:r~ntl1rJi!>,i .i!.J.J~tia. Alleluia.: ; - _. ~n honoreJuo: astit~t regina-a dextrif:
.. : :~'Post-~eptit~gesÎ1nam, on1~ss'is Al;le-: :t~i~,itJive~tltt1• .d~~ur~tQ,-' ~j~(iuiJidata,:~
· luià:et:Ve1"su"seqûeitti~dîcitur ,_- _ -': ;-va-!'iet~t~;~,--,- ;/_i_.;:.' ···''".- :,_ -; __ -- •
. -~~J:f.Çû;ti~-~~;_,,"(Jki4J-~u9i fiJiâ ,:;e~-~--~i~i"; · \ :. . .. .· ·Sepr~trt~ .:·•. ··: _ . . ,_
··~~~~~~~1:~~Tu~':~~-q~~i;:~c~~J~
deprecah;unthr .<lmné.s divites
1 I!~Z::!~:::.P:r~=~~~!a:~~~~~~~!;·
.plehis~--
;p6sèitrfus, owti..l:pPtëJlS-,;. ~-l~rn'è Deus :
filire regum_ Î[l hoùore:tuo. r~. Addu- :u~;:·~~lu!~~>a;QlU1ar:tlrn:':OO&t;rarum·.p~~r­
céntur ·.Regi v(rgine:S:. jlo:st e.am- : proxi- 'rit~':r, -eL c6rporurn-;: h~.c l16S.tia ,&aero-~)­
mre ej~s :'âfre1~ènituf Jibi.·y~>Af(eréntur 's~11c.ta éfficapiter o.perétur~:Per 1)6m~ .
inlretitia etexult.a~i6ne.:,:adducéntur in _, ·:·:~O}'jiii}em~. 8:~._;-JJJasi.i; . > -........· .... /:<·-
tewplun;rRe.gis. .. . . : -- . · -v··";~,. C_ommuni~. (ltlatth. 25!) _{~uinque_:
. t~Seq,!Jéll\~~~,sa:J:Leti ~xa;ngé,-i~-~.:$~çyn~-~ _pr~~l~lé·q.tés vJrgi'nes\~~cepéru-ltt:;:oletim
- ·: :' · . -.,, ·,: dum-~~~t·h~uw~ ~,,.:,: · ~J2~1 ~in vasis suis cum lampadihus.:;média-
·.-r.t,illq:téplpor~:: Di~it}e~~l§ •. di;~.cfpt}li_,s- ·ailte·m--:noete·_cbtm·or·fach~s.est :'·Ecce--_
1g~~N;c,~l9r!lnl .~eè,e,~,,y_\rgit1illq$:?,q.u~f f!6JPÏ:n9:· __ -:: · .........· · -~--- :_·, -·~ ~----~:::·~~-:: ... ___.;_ ···-~----·:.
· . $n,is p·:n;fobQl::tw lut[le,,: ~imil~,er~iF~~e~ . \sponsus .v~ri,.i;t, ~:xf~e ~bv:i:,l~:Î Christ-O
t

acçü~~~ptg~ .Jal~P:;t~le~ .· ·~·v~§~ \ê;xj;~rg!il . . . f!o~tç?}lpiiji~i~î_q. .


ôhviam sp~ilso; i \l.·t,,~onsre: Q-~~~. que :crœi_ é~Jl_ an_ e, ~;ef~_-r,, h~~ilit!lr ,(l~~
a_ut~m. ~x eiS. erant fature_, . "~t qtnnqu~~ 'jpreca;rnlrr, _ çlett~·el):t~aif.! t~am-, ;Do~,
. p~,q~~_nt~~.:.E;e,d quinqo;e. f~ture,1·accêptfs., ·-min~-J-~~\:t . ~9J;llriste,:::.>ut. p~p;, _ prep~s-.~~-­
Ia,qîp:l;.djb'Us_,. ·::tlo'P, .sutnp$érunt oJ~~~w- ~ nJérita-beatre· 6el)pvéf,~:,.-Vit•ghtis'türe·,
s~~uqJ:;A<tP~qdéntes- · -vêro ',.accepél'ilnt. ··véniam ~elict~ruhl,sti,spita!em,ç6rpo-
6,l~ùw:.·in-:yasis· stûs, ëum-.lampadibu~~ rum·~·;g:r~~tianiqt•é'ef glod~rrf·{êîêrihrrrt..
~~~;à.rîl-~uteroJaciénto spon~p ,.dm~ini- · cotlsequàmut\; Qui vivis<· > · · :
t~yé,}'tlllb,orqne&·,:;et dormiérunt.-.Média- Commemoratîo s~ Blasii·~:- ---~ -· C<·- \:

autem ·rtocte. cfamo1~ factùs est :.. Eete.


Jll~ _6,. -
- -~pQ~S~:~·,venit,,_. exîte· 6bvia~ ei~· Tu~e c··.;.c

SJ;lrre:tét;ün~ omnës Vtrgines· ilJre, et 0~­


In .Festo· s.~··-Gttn!str· Âbbatis. ·
na\f,érï:tllt, l.am:pades suas. Fat ure àutem_ , lJ!~ssa; Qs j~s:ti,' d,~, Çoilu~~f~Ï- 4~·~~bî~~·
s,~.pi,é.ntj~·us.dixérunt-: ·Date hohis dé
- ·.
· -9.l~g ye~tro,qui~lampades nostrœ. ex-- ln- Festâ S. 1:r~1 . l{p~~cop~:_,~! f!rJf!:Î!f~.~~­
tipg,l;l;u-Dtut> Respond~runt prpdén:te$, soris: Mi.ss(J, Stâtu_it: ~i_ Dôminu.s_~\-,,:de,
-4jçént~~r~.:Ne forte non sufficiat nobis,_.
Ç~m'"!'1frti (Jp~tf:~ f~n!: -.. .· '..,
et, iyq:bi~-:, .·~te; p6ti us. :ad vendén~es'; ·et ,
c•' ' ...
. ". •;-- ... , .. ~--·..._. . ,-. ,.---~

.: ' ' ...DIE


··.• : ..- 1·7
·•· :. ê ;.: '<' - '·' -. ;.,(_~~"

élnite-:v.q~is~
, __ .
·'·:· .·:..
Dum
-
. ' .
..autern irentém@rë;;
' ., . .· .
'
• ...... • ~-- 'T- , •• -~--·--·

y~tHt!sp~~sus-:.cl quœ paratre. erant~·--" In Festo S •. ;aiJEVR:OCf'i:·Ahbatis.


.intravérunt cuiD eo.ad !lÙptias.,-et;cl:.iJ..,., ll(iss~ Os_jtlsti·;.dë Com~iù:1iî A:bh~tüin.
PR~ COR. ···2· .
6 PR. COR. F.ESTA::: MAl\Til' APIH~LI~ ·ET· MAU~.·

DIE 28.- ··niE-18._,._


-. ' ln F.eslo · S~ llUELLINI_ Epis~opi .et . _ In- Festo S.• GA:[lR_lELIS ..4-rcbangeli.
_Ço_nf. Missa Sacerdotes tni_, d~ Cmn- ]}fi~sa; ut in §upplem,mito~, _. -
'!'lun~ _JJonfessoris Pontificis.. , ·- . .
',-"
~ .'. .'
...
•,

. '
- FEST A APRILIS.:- ·
··,FESTA J\IARTIL
-
-. DIE-16.-· .
·· Fm·îa 6post'Donl.' 2 Qùadragesimœ. · · in F:esto S. ·PATERNI Episcôpi et
In Festo SACRATISS~ SINDONIS Confessoris. Missa ~tâtùifei Dominus;
D. N. •J. C. Missa nf in Supplemèntô. dé Gômrnuni _Confessorïs·'Poiltificis;. ·
Fer-ia 6 post Dmn. 5 Quadragesirnœ .
.Jn Festo· SAGRARBM :QUIN:QU~ .' ··~-" >

PLAGARUM ·n. N. J. C. · Missa' uf in


StipplementiJ.
D~rni~ica ·z post fâsrihd. . _--~
.··}n _ Fés!o PArROGINILS_., JOSEPH
J?m·i~ 6 post Dom~ 4, -Qùadt:ag~~i~œ. 'spor'tsi B. ']JI. V._, 'Con{ 'LHissa u( in
. ln FestoPRETIOSISSI~II SANGUI- Sûpple1neiit0._ · . _- ·- -. .- · - · ... _- _-_,- ._- -
.N'IS D. ·~: t ê. frliss~. ù~ .~upp~. 'ut _. .-. Domînicâ
•. :

1 i'nfra mehse~î; MaiL ..


. ··' • ,. -··;" ,_J ..

~ - - DIE t~ .. -. ' . ':

IN FESTO
.
· .....,· ...
. ..

···ln' _Fèsto _s.· _ALBINr,._._.Ep'i~copi···ét tRi\NSL~TI.ù.NIS . _- RELIQUJÂRlJM


Confessorîs~ ·-Mi'ssa··- Sacerdot~s.lûi; d;e _ '"SS.'CORENrfiNlETPAULl DIŒ-
Comrnuni ·Confèssorîs Po_n.îi{iêfs~' · , ·.
. .,. ,:,i.. .
.•• ·cESI$'j_:»~JR_O.NORUM·: ....
- DIE, 2. .- ,_lJqç, F~s_t~rn, ù~ Civ_îtate,:J .id, est,· in
· - · · · - Eéclcsia Gat/te4riaJi,. •et -i,l_quinquf3: Pa-
. J.n Festo S~- JOEYINIEJ)i~c._et Don{. . t·qchiis ips.ic.adjttn,cti_s) tmn. -in-co:ncu/J:'S.t!-
lJ'lissa Stâtu.it, ;de- Comm.' Çonf P~nt . . quet:m~.in Qf;Ql!f'SU prtp{et·tut· Ee$tis. ss~-.
_DIE 5. :. ·PJûl,·ippi , e.t: Jacabi, . -. (UJ ln,ventio.n,is_ S.
In Festo S. GUINGALOEl Abba:tis. _Cntcis:J.-.sed ·non ita pm· l)ilEce.s_i-rrt. ... ·
Missa ,Qs justi,- de Commu1ii Abbattnn. _ -· . lntroiiu.s. · .Eccli.45.
tâtuit ei Do minus testan1énturn . :
DfE ~2. . . . ·.
ln . Festo ·S. PAULI LEONENSIS S
pacis, et principem fecit eum, ut
sit illi sacerdétii dignitas in retér- ,
Episcopi: ~i Confessoris. Missa Sace~­ nuïn, alleluia, alleluia.- PsaL (f5L}
..

do~es tui, de Commttni Confessoris Pon~ Metnénto , Domine, David, e.L oinnis _
. i'ificis, prœtm· Oratio~w~~ et Eva'ftg. -mansuetudinis ejus. -Y. Gloria.
. _ ___ . ..- Oral'to,. .·- ._ _ . _. -· . . - . Or-a:tio~.- · - _._
--Deus, qui. Apostolico s~ncti' Pauli -n- eus, q_ui p_· 6pulo~ tuo~reternre sah1tis
Epfscopi mini~tério populum infi- • heâtos Corentinum et Paulum mi~ . '
délem ltimine fi dei ditâre d~gn:itus es : nlstros trihuisti : prresta-~. quresumus;
_da.propftius, ipso intercedénte; ut pro- ut quos · - Doc tores .vitre hahuimus jn.
missalll fidélibus'gloriam, morihus in-·. terris, intercessorés hahére merea~ur
t~gri~ assequamur. Per. :J?ôm. •· · ._ l"1s. nr.er _·D'
Incœ ·
. -· om1num~ .. . .
- Evg~ Designavit, e Com. Evangelist.
PR. COR. F'ÉSTA MAli. DIK XI, 'XIII ET XV. ·7
Léctio Epfstolœ_hèatrPaùli'Ap6stoli 1uri lucidutri erit; si' autem nèquam
· ad ·n~hrreos. . 15. fuerit, étiam corpus tuum tenebr6sun1
.ratres : Mement6~e · prœpositorum eriL Vide ergo, rie lumen,. <p.iod i~1 te
F .vestr6rum, qui vobis loctlti sunt est; ténehrre sint. Si ergo corpus tuum
. verhum Dei: quorum intuént«:is éxitum . totum h'ICidum fuerit, non habens ali-
conversationis, imitMnini:fidem. Jesus quam parîetn tenebrarum, erlt lu ci--
Christus heri~ et hodie: ipse et in sé- dull). tolum, et sicut hicérna fulgoris
cula. Doctrinis variis et peregrinis no-, .iJlurninaLit te.
Jftwabduc:i. Optimum e~t enim gratia Offertorium. (Ps. 88.) Véritas mea
stahiHre cor; n.on escis: qure non pro- et iuisericôrdia · mea · cum ipso : et in
fuéruntamhularitibus in ~is. Habém11s · nomine meo exaltabitrir cornu ejus,
altare,de quo. édere non ha·bent..po- _· allelûia.
testatem, .qui tabernaculo desérviunt. . . Secreta. · ··
Quorum enim anim:Hiutn infértUl" san-· san?ti fui; ~uresumus Domine! 'nos
~guis pro peccato i~ san ct a per pontHi- · ub1que :Jœhficent : ut, dum eorum
c~m, horuln co~pora cremanttir extt--a . nJérita rec6limus' patrocînia sentia;_
castra.l~ropter qu.od' etJesus, ut san-. mus. Per D6minu1ll. .
clifièâret p'er suum sanguinmn popu~ · ·._ Ante ·octava_m .Ascensionis Prœfatio
lum, extra porta rn __ pa~sus est. ~x~a:- Paschalis. Infra hanc Octavam Rrœfa-
mus igitur ad eum extra C3Blr:J_) im- tio etCotnmunicântesde Ascensione.
propérium ejus portantes.· Non enim . · .· .. Commurt-io. (LuëŒ 12.) Fidélis s~.~­
hahémus hic mànéntern civitatem, sed .·.vus et prudens, quen1 constituit D6:rni-
fuluram inquirimus. J?er ips11Îii:ergo nu.S:superfamiliam suam; ut d~t illis
offeramus hostiam laudis _s~ll}pe~.Deo, · in témpore trftici mei)sûram, alléluia.
id est, fructum labiorm:h eo_nfitentium PostcommUnio. .. ·
n6mini. ~jus. Benèficéntire :~t1tem, et prœsta, quœsumusomnipo~ensDeus:
communi6nis no lite ohlivîsci: talibus ·.· ut -de percéptis ~munéribus. gratias
enim· hostiis pNnneréturBeus. Qhed'itè exhibéntes, intercedéntibus heatis Co~
prrepositis v~str.is, et' subjacéte 'eis~ ·r.entfno et Paulo Confess6ribus tuis at- .
Ipsienim pervigilant, qua~i ratiôuem_ que Pontificibus, ~eneficia poti6ra su-
pro animabus vestris reddituri. matnus. Pei~ Doülinum·~ .
Alleluia, alleluia. y. Ps. (t09.) Tu
es sacérdos in œtérnuln secundum 6r- DIE 11.
diném Melchlsedech. Allehiia. y. ; Hic ln Festo S.-TU:PINl Abbatis. Missa
estsacérdos:querri coronàvit Dominus, . Dsjusti, de_: Comm-unî Abbatum.
alleluia. · :.
t. Sequéntia sancti Evang(Hii. secun- DIE 15.
~dum Lucan1.. 11~ 55 . . Jn;Fes~to S. BRIOCI Episcop-i et Oon-
.In illo témpore: Dixit Jesus discipu- fessoris. lJlissa Statuit ei Dû-min us, de
lis suis :. Ne mo lucérnatn·'accéndit, Cornmuni Confessor·is Pontifieis. · ·,
· etinahscoridito ponit; neque sub m6-, -----.:.-----'-'--.--~-,--~-'---
dio : sed supra candelabrum, ut qui DIE .15~
ingrediuntur, lumen vldeant: Lucérna. ln Festo S. PRIMAELIS Presbyteri
corpoa~is tui, est oculus tu us. Si oculus et: Confessoris. Missa Justus ut palma;
tu us fflerit simplex, totum corpus tu;.~ . de_Communi Con{essoris.1~on Pontificis~
8' -. . .,. . ,;-. ~- c· -· .•.. ·-~ ·..-•
~
~'- .•
.;;• ,::
.•

, DI,E ~r9 ..•·. ,Dgrn'in_icà·<5 p0.st_ .Petït~costen~: > ._ ;_ ;:·_


·' ln FesÛJ S. YV.ONIS Presb. ét Conf. ln F~sto SS. CORDIS JESU. Mîssa-.
1Jlissa, Os jus ti, de Comm~ni ~onfes~ _~!~~r~:~j_i~~~ }J!. -~~ ~lfJ!pl~~~-e.~tq .._~-~ . ..
sot·is Po.nl'ificis.,-prœter Oratione1n:.
ilOn FESTA JUNII. ' -. { ·
· . :· Oratio.. - - ~ . , - .. · .· ·c.'· ··.

-
D eus;qüi heàtum Yvoriem Pr_ esbyte~ ·
· ·· ' •.DP~
. Cl- 1·.•. -, . -_. /·'·-.-<·
· · rum; .paupérih.us patrem ~ ··vf~uis .. _ln. F(Jst_o. S. RONi\Nl~JEpi$copi:~~.-kt
. '

patronum 1 pupHlis.t,utorem·providisti-: Çott{essoris~ ~lis~a <·Sacerdot~stui,/.de


da no-bis, ejusintercessi6ne;-sfrnili cha~ _f!::O."!'~~t~~~LÇ-onfe~~Q.rÙr -~·9U.!jfiçi$. __ . -:: q
rita te :flagar~,.- .et siê spérnére ctempo~ . · · 2-- :
DIE 5.• - . .
-.·-,.. .

r~llia, qnœ transeunt, ut conseq-pamur. : · -l11, Fèsto S. CLOTILDIS. Fraûcdru.tn


retéi~na~ Per DominQ.m. :· ··R~ginœ. ltlissa: Cpg.n6vi, ·dê (]ot:fhrriiyî
~ ' . ~ . -.
~· " .. . : nan· Viry·ini-s,-ptYJJt'et -Oratitiniirû:-~ ·->'
..

·>DIE· 22~ :·· ·· · ·Oratù)~- : , ;·:..


·.ln Festo·S.= AlJGUSTINI 'üANTUA\.; D ·éspice-~· -quresuin~§ llo'rni~e:, : -~-~
RIENSI-S ~pise. et Conf' !tfissaSaceJ.~~ ~~F·rancôrüm :he~nignos :im_péi"iutu3f
dotes; tle :C ommutii: Confe:ssorî·s Ptmtî- etqriihus1 per·{levotam·:sanètre .Glotilt
ficis, ·-prœter OtYttionem~- ·-· · ·-- Çlis-.inshintian1, donùm· fi,~leF eonttilib'
· ,- :Or.atio-.: : m_•. ' _.P. er.
sü·"~ils de_··'·· rel· us·- .
.... iriterêe·ssiorlémJ
...... '·
.---o.··_e~~; :. -~ûj~s .in~ffahili ~-iser.~eot~f!ia trihuè -·s.iiÎéérufu,·christian're piei~tis à-(~
· . .be_atu,s Pont~fex Augustinus-In ge n'" féctu:m.::Per ·DomintHn~ · ··· '_' ~.::·:
tihus,evangelizavit investigahiles·.div_l- .' '; < . -( ·, : ::DIE t6. ' ' . . . --~ .
tia;s :Christi: da nos ejws 1nteréessione ·: 1ii: FJst~ :S} :FRA.NCISCl lÏEGIS
créscer~, in sciéntia tua, et in oinni
opere; .bono frtlctificàntes ·j secûnd:um
~onr-è:O~s:'~{î;~t~t'Su~l~m,AAt?;;" ·
'l.. " . . .
~~vange n- veritatem. corarn ··te• atnuu;.;.
'(,"1 L.

l '· P._er· . .eum_


-.ar,e.< ' ·de·-_-,m.-.
· -:: . ; JlJ F~~to<.S~ ·-{IEI{VLEI. ;Gonf~s$0f;~.8c-
1Jfissd ,.J1;1slt~s- !Jl ;pàh:rt~·, . desllq~f!tÙ!l·~
. l)IE 25~ _ Çqt~f. n()~l P()nt.JI prcet~r Qhtt;~()tJeijt.<
. In _Festo SS. DONATIANI ET RO- · _ . . _ . 01~atio.· _. . .,. , . . -~
GATIANI 1l'Iartyrum. _Temporè. Pa-scha~ -n·· eus , qui heato Hervreo'.itnp~.riurn :1
li;Missa. Sancti tui,·de Commttni:plu- . . i_:Q drem()tH~S .
conluHstÎ
,
quresumus ; ut Ipsius , Ill!e.r~e~SfilQ:Q~~
•-
. .
: :~()ne~~~'.,
..•. , : .:·
-- ·
rimoruf!l JJ/artyrum. Orat~o ;Deus~ 'qui
nos concédis. Extra Tempus Paseltale_, multimodall_l illorum. Ile.qt!l;ti~n)"'s~-7 ·_ ·..
M·issa Sapiéntianf. perare, et_ destina ta viri.c~n~i~~-as p:ç~~
. m_ia co~~~q~i valeam:us. P:~~ }lom.
DIE 24. DIE 27. - .
ln Fe.stoB~·-MARI:fE V. tituloAUX.I- IN FESTO- ··· . • ······.. ·
LlUM CHRISTIANORUM. Missa ut in SS. IRENJEI EPISCOPI ETDOGT,.,
~Sttpplemento. - .ET SOCIORUMEJUSMARTYRUM} ·
··- · lntroitus. ltlalach;. 2.' 6~
DIE. 28. èx·~eritatis fuitin ore e.jus,_ e_t_•·in_î.i-
-_- . I,nJ\est~ S. NEPQMUCENI Martyris. . . quitas non est invétita in lâbiis .. · - ~
·L· ·-

. ... '. .,
. ~ ~ -' ,' -~ -~
_/Wî.ssa, __ ut in _ Supplementp .. , - . eJ_us ·!·l:n pace et 1n requitate am'!"
'
# .

PR•..:~coa.".• FESTA JUNii. ·.DIE xx·vu. ·9


~bulavit.m~tnn ~: ~-~t --multos::avérÙt :ab·j [ multitudinè' :Preshyteroruin~·-prudén­
iniquitate.· J!sat.. (119.) \Cùm ijis qui \ tium sta; et sapiéntire illoruin ex corde
odérunf<paceui,· ·eram pacifièus :· CUJTI -conjûngere, {l(' omnem Jlarration'em ·
loqué~ar ~llis,jmpugll~~-aJJJJ1l.egr.atis. . Dei possis audlrè~ AUelûia. · .· .·
·y: Gloria. - . ,. . . · _ : :,' · . t.Sequé~tia sancti. Evang.élii: secun-:
_ . " .· · · . Oratio. : ' . . dum Joannem. 1 O.
-n· .eus, qui beat~_ lrenreo Marty ri tuo ·. ·Jn illo· ·témpore·: , Dixit-, Jesus ·Pha~
· :. atque Pontlfici·trihuisti-,-ut'et've:- ·. ·_ risœis: ·Ego sun1 pastor bonu,s: bo~ '
. rita te: doctrfnœ:expug:nâret hroreses, et . ·nus . pas tor anim~m - su am .· dat. pro
pacem. Ecdêsire féHcit~r·· con~rmâret:- ·. ovihùs <SUis. -d~iercenarius ,aute~' e:t
da, qumsînnuii, plebi.ture in sancta re•_ -qui--non -est pastor ,:-cujus-non . sunt
Jigione .copstantiàrn; .e~ pacerrr tuam oves:, -proprire, vidit Jupum veniên- ·
~ostris cpncéde ~etnporibus.:PerDîim:~ tem, et dirr,rfttit·oves,.etfugit ;etluptlS
: Léctio Epfstol~·heati-Pauli A.postoli • , ra pit,- et dispér.git()ves. ~Mercenarius
.: _ -· ad Ti~oth~um. Il.· 5 et 4. autem fugit, quia mèrèenarius est, -et

C
harfs~illl~ ~·IMrm~ne :.in iis, qure di:~ non. 'pérti,nét~ ad >eu:an de ·• <)vibtrs~ ·Ego
nt.
. d~cîstij et crédita- su ti bi' sêieüs sum pasto~· bonus' et cogn6sco oves
a q.uo. didfceris : et quia abr-infantia meas, el çog_11ôscurit . me p1ere .. Si eut
sacra~ Htte.r:rs_nosti,--qure te·--possunt novit me Pater, et ego.cognosèo :Pa:-
insti:.uere ad ·salûtètn per fi~em, qure tJ~em; et attimam- :meam. pono pro
,. est in: Christo Jesu~-- Omnis Scriptura 6vihus meis. Et, alias oves. hah~o, q-u~ .
divfnitus inspirata utfJis est ad docén- non sunt.ex _hoc ovHi; ~et illas .op6ri..
dum, ad àrguéndurn;~ad cOr"ripjéndûm, - tet me adducere; . et.vocen1 meam ·au·
ad: erudiénd~minjustili~, q.t perféétus ·client; el qet unurri ovile, et unus::pa-
sifbom~ D.~i, ad,on1n~; opus 'bO:n1J_m stor. ._ . - .
· ins.trûctus. TestHicor· coram Deo,- et, . ·._ Offertorii)m.; (Ecc[ 24~).Doctrfna•n
Jesu· Christo, qui judic~turu~ est·vi..: : quasi. ant~lucanum-illumino omnibus,
vos' et.mOrtuos, per advéntum :ipsi{ls, ·_ et enarrabo iHam usque ad Iongfn-·
et:.r~gnum ejus. Prredica ve~rhum, insta quum ...
opportune,· importune: ··argué,- ~ôhse:... · - Secreta~·
-cra, lncrépa 'in omni patiéntia, ei do- .··n· . :eus,· qui ·credéntes· in te populos

ctrfna .. Erit enim ·tempos cum sanarn : _.·._· nullis sinis 'c6ncuti terrôrihus: di:..
doctdnani non sustinébunt, sed ad sua .. gnare 'preées ét •. hostias. dicatœ .ti~i
a
desidéria ~oacervahunt sibi màgfstros, . plehis suscfpere·, ,et pax. tua pietàte
. pt~ur~éntes àurillus, et a veritate qui- concéssa, Christian6rum fines ah omni
dem audîtum av_értent-~ ad fabulas au• · hoste faciat esse· securos. Per Dom •.
tem ·converténtur. Tu vero· vfglla, in · Communio. (Eccli.-24.) Vidéte quo-
omnibus !abora, opusfac EvangeHstre, 11iam non soli mihi lahoravi, sed· ô:..
mil}istérium tuum impie. . . . . mnibus exquiréntihus vèritatem.
·Graduale. (Ps.121.). Propter fratres '. · Postcommunio. ·
RleQ,g;· et pr6ximos meos loquébarpa- n. eus auc!or pacis. ~t a~ator, qu~-~~
/ ·

eenf de te. J. (Ps. 56.) Custodi innQ- · . nosse v1vere,. cui serv1re reg~are
cé:ntiam; et vide requitatem: qu6niam est: protege ah .6rnnibu~ impugüatiô-
~üntreHquire homini paeHico.- · o -· nibus supplicestuos ;_ ut,qui in dêfe~;;.
: :·· Allèluia, allelùia. y. (Eceli. 6.) <In si6ne tua confidimus, 'bea ti Irenrei
,·.
. ' PR. COR. ·5
. . ,.~· ,· ..- ·.~ ~ ,' ...

. ,:~FESTA JULII. .. -

..
· PR. COR; :1.F'Es:I'A":•:tiULII•o-:'niE HYJI.' : ii
David', èt~·:Q~pi~ lllan&u:~t~:div:i~~t:~i~-~:,, ~~~t~s.:,,~q~i~~:,app•iopiJ!qu~.y~t .,f~gl!~-~
y~ ;GI6ria. · ... : T. _,,,_· '_, · • • c.~;IQ('UBJ.··
Jn((r:t;noS,-.- c·1:tr?t~r· 19.~f~Uf),§
. ·•
-
. .• .
"' • 1 •
·()r_atio.-•
1 .. , i:· .·. .·
. ,. ' · - -_ ·. . . . suscitate,
. .1 •
lepr6sos: muudat:e, 4-a~mqll.~~
0 d , • •

T\eus,. qui ~b::tuh_.on.gtnq:uts ~t.r~rn&- éJIClte :· gratis açcepistis ;--gratts· ate.


~tis a.d)m~ar.e regi9nihus.:heati Pon- · _Nolite: po~sidér.<3,a_~r~l!:J,;n~qlle. argén-
..tificis··:~Sat;n~6JJis~.·ininistédo · gl6ri::..m t,um, neqlièpecùnian{inzonis.• vestris:
·tuarn pt~re.di~~rei:vol~iS,ti: ejus:méritis · no11 p~éram_-in''vi~,:,rieqn~~au~s :tdnrca.s,
etinteFçe~si.6n.eè:çpJJëé<le;. ut,qu::e· pro , neque· calcèaménta~,- nèqtù~ vil·gam·;
con~eqtt:énô.a s;;tltlte·(aciénda e~6c:uit; , dignus enim est operarius: ~iho· 'silo·.
digno,~e~v~ng~l~çis ;pt:6mis$is -efféctû ad- . ln g:q~~c~mq!!~" ah!~- civ~tate1n ,· ,~.ll,:_t
im.plére· :v'~leJ,bJû·s;~ Rer Domitlum;, · ~as~éHun1 i_ritrav.~~itis~~întê~rr,?'gatê_q-~i.s
ConJni.em~- :S~ J:}antaleo1iis Mart·: ill.e~ digi}~S si~ =··:'et-Ihi.tin~rr~té donec
~ LéetiolibriS::tpi.éntire .. ·. eccli. 4~4. · exeatis.Jntrantés • . ·~1Jtern· iil . domun1,
U_·.·. ·c_.ce·.saeér_._d_o··S.···IIlag. n.. us.,_.. qtii in·~. d. . ié~.- . s.· a·l·u··.t. ât·.·e.·.. e·· am._.· ,_. . :.~d.i·.ç_~.nt.· e_·_ ·_s· .· =_··_·':_·.pax_-.·_n··. u···. ._i·c_·.··d·o.-
flbus· s'uis phicuitJ)eo, et·.invé11tu.s · Il_l~i.! ~.~ _§j 9l1ide~:-.'fuel~~t ~.()mu~ !lla
estjust_us : •. et ::in:témpore il~acuiûli~ · ~dig~aty~D;i~(p~x ~~:stJ-.a··s~p~r éalll. .=. si
factus.estreconcjliatio. Non est _ii;tven~ . '~~·fe~· #{}~r·fueritdigna, pa~>~e~.fa"re7
tus ,similis iUi,:·quieQnsevvavit,legexn · 'Vert~,t~r_adv~s. ~t qui~{ù~_que~onre_.;.
. E1~célsi~ :ldeq jur;ejPr':indQ _fecit iJlum ·· cépérit-cvos, nequé and~~~~~ :s~rwü,~~$
D6minus crésèere in plehem suaiiJ!! · vestros : exe~!l~~s for~lS.-,:de ~don1'0, vel
Benedictiônern · ômnit(m géiilili~ de:. ~~vitat~",excûtite pulvêHnn. ~e p~di~!ls
dit illi, ette$laméntn.ms·uunteonfir- vestris~ · - .. . .·.... ·..·· . · · •. ·~ · . -: ·
mâvit sup~~r eaputejti~.~Ag~o:fit.euw · · '()ffe~(orruric(Jis~ 8~.}lnv~·llt_:_Jjavid · ·
in benèdictionibus ·suis·::: oeonsêrvàyit · servu,D lneulP, 6leo saricto. ri1eO:unxi
illi . . . J:rli~eri~9rdiam .. )H1Jlffi;'.~f-~î[Jr~ni:l ei1ln:·_manusenirn •m~.a·:auxHiahitu·r·_ ei,
grâti?m cora~n ôculisJ)6mini. Magni- éflir:rc~inm·:m.eù~:cou.fo:1;t:IH~feU'ui~.
tieavit et:i~ 1n. conspéctu regt~m·, et . ·. · ·· : ·.. ·Seci·èta~ :· .: . · '. ·
d:?diti_'l!i . co_ro_na~ g_Jori~.. St~t~~t./iUi. ne~s, qui .~~.rn m~~é~i-~,~s nu His_ in-
. testaro.ento,Q1,~t~rn~Ill, et de~It Ilh::Sa;~ . d1geas, .Ipse.,nobis :mune:ra ey.ncta
cerdptÏUlll magnum,ê•et heatificayit-}}:.. : ]argfPÎS· : accipe pro,pitius qure -de
· luin in•- gloria~ Fungi. sacerdotio,' et ·. tuis donis· ti bi nhs offérre voluisti, et
habét·e laudem in. nômine ipsius, _et .· beâti Samsônis·:Antlstitîsintercessiône
~,rér.~é- i~Ii .irièens(im dignum in· ocl6- prresta; ~tte,xuhe:raris in~nohis;tui gra-
nem ~·suavitatis~ . . , ti:,r: S?-craménti, don_is ; ~uis:>ip-sa, nos
..·: :·Graduale~ {Eccli./44.) Ecce sacér~ · dignos efficiat. Per U:ofuin.~uu~ . ~< , c..

dos magnus, qui in diébus suis pla- Commem. S. Panctàleonis 1W. ·


cuit Deo.- y. Nol}. est invéntus similis.. ·communio. (Lucœ' 12l)Fidé.lis ser-
""illi, qui.con~ervaret legem Exeélsi~ vus et.prudens, q~uem.constftuitD6mi~
/ A.Helûi~, àlleluia. y.. (Ps. _ 1 09.) Tu .. nussuperfamiliam suam :~ut def.iHis
es sacé_rdns in retérnutnsecundum 6r- in témpore tritici rnensuroam. :. >. ·
dinem:: ·Melchisedech. Alleluia. · Posteomm'urûo. · ·· · . ·
·!· ,~~~ué,ntia s~ncti Evangélii secû_n.- -·p· ~~-~hs •·lu. a, D6~i~e, Sac_r_.~~-~n_•~tîs.:pu-
· · . . . dumJ\Iatthreum.. JO. · . uficata cœleshhus, et heab Sam!""
.. ,.n-,:il.l?'tê.~p.oi~e·,:·_Dixit· Jes?s>dis. c~~ soni~-B?nt~fi~isad_ _ j,ut~.suffra.~iis·~:~uod .
: ·puhs:suis : Euntes, prredicate·;·_di• sum1t; 1ntelhgat; quod gustu::delibat,· .
• 1, '

1-2\ PR. · COR. FEST A JULII,~'ÀU.GUSTl:,-::::sEPTNHBJtiS:C'·ET OCTOBRIS.


m61;:ilius apprehéndat;quodjustis~a.ra~ Sacerdotes:·; D;ei;::de · Oo~muni;iunim?
tiQ,nihus éspet.iJ, tua miserati6-ne.per- lJlart.· Pontificis. · · ·· · · .. · ·.
, . ·-p D·' . .
e1p1at. ' :~er ·... onunum. > . . . ----:-:-c- . .
. _.,..,..._...,.,.......,_.,..,..._· ~-.-:-"._-+-
.. .....,._~_-,_,.,. ,. •._.
-,-i .;.,..--~
• ·""""···.....,.
__ .,.....
_ _,.;..
.. _ __;__,...._.. _,

· .·Cmnmem~ S, Pantaleonis -M•. ·.. ·, ··. ~·DlE_5_.,< ... > •-·


-·--ln- Festo s~-MAURITÎlÂb·b~ti~; lJfîs$a: ·
DIE ::5o. Os justi, -~t; _:. GPl:ll~Ûni Abbqt~m. Com:-
. ln Festo .liJpi~C!J]li et 1nem. SS. Placidiet Sociôrtiin Mart.
S. GûiLLEÙII• '
Conf. Jlissa Sace rd otes tui,: de Co,in- .

mu_ni Co~fe$_sor.is Pontificis. llomme1Jl.


S~. A~don _~~-- Sennen ;.Vartyru,m... . ln J?esto . S.. CONOGANI Corisopi-
' -,. ... ;. .. tensis . .Èpiscop{· -~t ·;c(iti{~~ôt~is. ·'lilis~a'.
<'·.FESTA AUGUSTL··· St:ituit ei Dominus, de ·.Comtn-uni Ji:on-
fess •.:Pontificis:. Jn -Ecclesia 'Cathedrali:
dicitur Credo~·__ l -·--· •.•.. ->

·;, {.···: ·.
. ' ·'
' , ·FES'FA. 'SEPTEM-BRIS.~·--· ··.ln >Festo· s~ RAPHA,.E:LJIS'A:t•ch~~ye~'i.
. li . JJlissa ut i~ ·Supplem'enio< <·. ',., -
. ' ' . . . ' ._ ! . . ·, ·:. . . ·" ~ '• '. : . '

~~ ··Fes.to S. :lflACRl~':·c()nfessoris. DIE 25. -'


Missa Os.justi, d~.C01Jlniiu~i'f:onf.non. ·In Festo S. -GUESNOVEl;Episc~p(
· .· .··
Pont \.) ·. '·· · et Confessoris. JJlissa
, Stâiui(;:dè Coni-_-
;· _,.' muni Conf. Pont~- Commemorâtio' SS. ·
. . . . FEST A· OCTOBRJS•.. -. · ChrysanthiefDariœ.·Mart.. _· . · .. ·.:··. ;,....

. .. . .·. ·: : bJ.É:.5.,. . .. ·. . ln Festo S.D~;~,Corîsopitetl~s


_ln_ Ees.tos~-MELORlMt;trtyt~is ... Mis- Episcopi-~:et. Confessoris. JlissaStatuit,·
saJn .virtute-tu:J., _de -Cornmuni. unias de: Communi Confessoris .Porttîficis.· Etc.·
. Mart •. n,on. Pont., .c-um Evangelio. Si fit. commern. 1° ;S~ Alani .Corisdpîten,.;;.
qt1is'.; :vult post me .venil~e, -ex· Missa · sis ~Episcopi, --cum . OratiotJibu$: ~MisS(C ·
; "PR'.:/C.OR.~ =FESTA· tN'QV:EMBJ,HS~. 15 •·
Sae,erd6Jestui,.de.Comm~nî Confesso.ris' et finefil -illo,rum. :·sine: h9n6re. Eèee·:
Pont1:ficis; 2° S. EvaristiPàpœe!.2Jla.r;_;' quomodo cqropt~tâti sunt in<ter::fili()s~
tyris~-··cum· Or~tiot:tifJus.·Missœ·Stâtnit, Dei,. et .inte~ .· San_ctos- ~6rs illoriuri>
de Communi Maity_r:îs·Pont. est. Ergo ~rravimus· a--via ·veritatis, et
-~ ··. · ·. · ·.-·· ·. ·. · justit-ire.: lumen norl:luxir nohis~··et:··
>. ·,_ '- ·,F~STA. NOVE~IBRIS.· , sol intelligéntiro non est ortu,s pohis. ·
. . . · L~ssati>;_sumus in··· via iniqü'it:His_ et
--'-D~o_m_i__,n...,.ie_,.a...,... "'::'i~-fi--,r-a--,~0--,.c-t-·.·.-O-m-n-.i,_.u-:'-~-:--:S-,.--,S.,...,.::--:-
.. . perdi-tiônis, et: ·anibùJ~yimf)S: via~;diï.fî~_·
· ciles;: yiam -'aute:m: -Dôtn.ini ig.n_o.~'. avi.;._.·. :.·
·: : IN' FES:TO · ·
··· · · . . · ·_ mus ."Qu:idn. _ob:is-p·_rôfu.i. i__ su_.·_·p"e_'_t_..,._·_-h_I_·_. _a,_?_· ..A. _t_.it_ .·..
v..FJ-_.N·_.· ·~E
_:_v_
•.__
.. -
. · IO. _NlS_·_s.•_s.REL._.lQ·_.· U
. RA.·.·.T_
. .. . .
. . lA..
RU_ . M_·. .·._. divitiai·um·· ·jiwt:hitia
· qi•·· id· c6nt~lit · · · no-
.:~: l)uando prima dies Novembris .. est- his? Transjé-~û.lit..ôtnpi~t)ll::~ tanquam
Dominica, tune: deh'oc Festa :occurrenté umbra, et· t:liJq.u_~rn.. rn!ntius pèrcQ.r;..
·in die Octa.va, fit Feria sexiaprŒcede_nti rerts, el tanquam~t!avis. quœ ·p~rtrânsit.
_ culm· eonlnüJfirlJr;alione O~tavœ~ fluct.\J~n~:c::~ ~quam: ~IJJus,. cqm; prre-
..... "... lntt~ituJ. ·. · (lJlatth~ ~4·) . t~~~~t~J,, Il.op ~.sL._ye~ligiutn jp.venire~,
.T· .
b _,i_o·. · t· .· · .· si····_·egt·.n····p.mm·;. t. .tF_·e_.lt'.lift:~.\· · .n·_.~.•_ · g1·._o•e·.•m0i.=.: bu_s._;·:~~Jtc:ta.nqij~~
.cnu. ·?1'8c·o·'1•• P·.h._cr_·_eœ·.'1
0 . . •. j; .

_... suos euro· tuQa et vocec~agna :: in _a:~re, . ctij_u_§-nJJllll:EQ inve:f.tÎtÙ·r argu-


o
n~què-_sémitâ1J1 ~-~rinre jl:l}usjn fluÇJÏ-
avis qure't:r~r(syolat

et co~grègab_unt elÇctos ej,üs •-.·.~ . qu~l .mélitüni..itineris, se.d.fantum· s6nitus.


ttior·ventis, a.suniil1is c~to·rum ~usqüe> ahir1Jin vérberaQs le_yetQ . ve~tum, et
ad ,términos e6rum. ]Jsdl_. (85j Elégi' scin~~l1S:: pei: yjnyi#n~rjs ae,rem:}coin-
abjéctü_Sess~ hrdomo l)ei mei :_filàgis · m6ti_s alis· transvohivit, , e:~-~ p<is:t .hoc
quaro habit:ire in tabernac.ulis _pecca~. nuUunt· s:ignum: inyenitur _itineris il-
torum. y. GJ6ria~.; . _:·:: Hus:- aut tanquàrn sa-ghta: emissa in
. . Oratio. . .. · locum. destifiatum; ai vis us aér conH-
l 'lnlgi.se. ·.fi ind··.ehn·o1b,i~l·Jnl.
_1-l_
iS·oae.-n'. rcteo·'.·~r·_~-:_·.m·. ree.·ttu·.i~--·
_ :t
ôi.mn:..
u
_ u .· • tr•ansitüs
nuo· in:·sé. :re~hisü~> est,. ut ignorétur.
illlus., ·Sie et nos ~ati èontf-
rulll.:tl~H.qt1i!s: IIlÎr~hiija qpèr~ris : ·et· nuo desfvimus esse:- e:t.-vi'rtutis quidein ·
fac nos immortalitatis glocire parti ci- nulluin signùrrf· v_aluin:üis ·ostéiùlere: ··· ·
· pe.~5,~tlj.:us: ill:~eorum cinéribus pignora in malignitate;autem nostmlcQnsum-
vene•~àrriur.· Per Doiuinum. pti sumus. Talia dix:érunt in inférno hi
Co'mmerYL. Dominicœ et'.Oct. , qui peccavérunt : q_uouiam spes· impii
Léctio Lihri Sapiéntire. -(Sap. 5.) tanqu::.r.n, _lanugo est, qu:œ: a vento tol-
rpur:c.·~tahun~ justi in 1~~gna ~on- litur:et tanq_uatn_spuma gra_cilis, qure.
I staoha a4versus. eos. qui se an gu- a procélla dispergitur :. et tanqu.am
stiavérunt, et qui abstulérunt labores fumus, . qui. a_ve_nto diffusus· est: et
eorum. Vidéntes turhabuntur. timore . tanquam m~mor~a hospitis un fus diéi
hm·ribili, et mitahuntur in suhitatione · prretereuntîs. Justi aulem in perpétu-
insper:Hœ salutis.,: dicéntes intra se, um vivent, et apud·'Dominum est:mer-
pœniténtia.m. agéntes' et prre angustia ces e6rum' et.. cogitatio illorum âpud
spiritus.:geméntes: Hi sunt quos ha~·. Altissimu·m.- .Id~o-. açc.fpient r~gn"um
bûimus aliquando in_ derisun1 et in si- · decoris, et diadéma speciéi·de manu
militûdinenl ifilpropéri~~ Nos insen'sati . DQinini~ qu6niaw déxtera sùat~g~t èos,
. . 1.liorutu
vitam , . restnna. b.a_mus
' . ' .
lnsan,am, etc b rac
J.. h. ] J":' d
:10 sa neto· suo oe1en . el ill os~ :
PR. COR. 4
,?;t4 _ . ~-,,r:It•F~O~·:: ~J~§·!'~1 -~~'Y@M~;!l1S. .
---,-,{;raduale.-{Sap.---5.)-Nisi-suntooolis!' ...hteretur~-~--ani~!J,r:Y~!:~r=snm=dl~tr.înrên;..
insipiéntiurn mo ri.;: illi autem su nt in~ tum pati~tur ?, ~ufiquam· dabit homo
.:pac:?e/: y~::-{ls. 2·6~,. Ezecn~ 5:7~)' FJxper~ ,çg~O!:t:Jt~t:!4:rrçl!l pro=~l!im:~c$~t;ta? -~~
éO.gi~Çffliini_~t làuda_tei; quibahitatis·.!n: ,·_:_~·~-'' · ,_ ·_;'§e_cr:~tct:•:::;·:· 2 _~::··:··:'
·:·.p.@y.:w~,.-~~po.~spi.ritqm _ _ me_un.Jin.:;y()~~s,j ·- DeHê;;;:;q:uj;-~6~p~ra:'~~s3i!_c.t9.r11~:\t~o;..- ·
et~: viyétis ..· . ·>: • : .· ':·
. ~- ':. _.· . . _--· . · \ \ _______ _l'_~~- _p~r_j!!J!~h!!.~!!t~m~_S.pidlun1
-:--··:~llel~i~,- alleluia~ :)r~.---{_r:s;·-54~.) sallctulll. tuum . s~~~~ificare dignatus
··A_I1Ïll)a_mé:f:~xultab~tin~D6mino, e~ _es: prresta; ure6rriin ·pia mérita reco-
2

_·-. -~electahit_~r:sûpel~ salu.~âr:i. s~to : :ôD1uia _:J~nt~~;-im,itémilr-~:temp.là, .:et2,têrréstria


,-o,~sa--91-~~'~i~eri\·:. ·-D6ID,inei q~i~···s~~i- ,~-~;~~mq\léAtes,:,s()l3:.·q.~rei1amu~::cœléstia.
lis tibi?>An~efuià. :. ·-'è :,· • • ! .-Per-~Démiuum--nestrum••-.••~-ifl uoitatè
··j. · :': ___ :

:f·: :8,:èql1ériti.a_ 'sâncti';__ Ejar}g:élii ··s.~d~n~ ejusdem Spiritus! . . ..


·. · · -: . • _· · · ··dui11Lucam. · · "- f2l . _ . _Commem .. Dom~7et O~t . .-· _.... _ .·
;~·-•-_n.·ï~l J~~pc)!~e;:" Di~it_~es~s._._di~c~·p-~•f :·">··•-·i;·-~?m~t~r,t"i?·~(tf~·~~~.è t~·Y.~l.~~.?~-J~a?-
o
·· b~~t stus·: _'-ll,l~o _· aut~in'vô~rs'·~~iqis J'tarn ··hahéntes--·iï!lP.osttàm~·ppll'ew:t~;..-
rneis: ~-Né. têrrêa~ini·a:hhi~_ qui' ede- stium, curramus· ad propositum'nohis
- .Ç.i~ûn~ -C~rpu~, et~ -p·~st ·fi~é"·n-.j)i{ !ta~ · certamen:··aspièiéntes·inauctorem fi-
·. ·hent âmplius· quid raèiant.· ·Ostê~~a-~- dei Jesum, . tqùl;·p:r~posito,;:sihi:·gaodio,
· at]tém_:.yo~-~~~: q~ein. tïlll~atïs-:f::tirp~fe c.~us.Hnu~t ~r;~ç:e·w? r~~r~s~4~~tcop~ém­
v
- e~"iif -,qpi, ~; V?~tqu~m~ _.o--C,~î~edt ,:.-·,})abe\ ;, t~. •;~-,-~~~t~~~*n~:â~;Kté1'.a -·~e.d~~~J~~~ -~~~:~t.
· otestatmn.. mfttere .1n_-·- errénnartr. Ita · '·~ ·-.·..-'·c·~:.:··"·~·":Ros'tem11munw: ·. ··.- _ .· _ _ ---··:· ~-
~:: ·;~:~~~~:e!t~~~a~6:\t:~!tt '·M~!~t:;:~;~::~âb~t1:f!f§~~:=
un us ex illis non est in obli,yi6n~""q!:t6" ""ràntes, gratiam tua rn implor~hnris :
ram ·Deo : sed et capîlli ëapitis vestri qu,a perficiéntes sanctific~ti6?en1 in ti-
- oînnes ~ num·erati''sunt:~"Nolîte 'ergoèf~tï;.·-· '. Ui~~fè.'--t~:1~;) :xX.!~~~,~~ j~~~~~ti: ~~~sà, _ .~d
mére : multis. passéribus_ pluris' estis '·'creli:,ipsiüs'])eréhifê trariseamris con-
vos.- Dico•- àutem .vohis:::Omnis qui~ vivium. Per D61Ilinum. ·:· - .
cumque conféssus -fuerit me co~am Commetn .. Dom. et Oct._ Evangelittm .
hominibus, et Filius ·h61pini~ ~9l)fjté- Dq_minicœ ù~ fine. -
·bitur ilium .coram Angelis:Dei...Qui:-·- ' -'·no~iiti~ica'proxùnapost.Oct. Otnnium
atitem negaverjt me coram._holllinihu~,_: . Sànctorum:· -·
negabitur coranl Angelis Dei.~ Et . . : _ . · ANNIVERSARIUM .
omnis qui dicit-.verbum in ·FHiunfhô~ • D:EDICATIQNIS' OMNIUM -ECCLE~ ·_ .
minis,. remiitétur illi : ei :auteni qui SIARU~I GALLIJE> :
i9- Spiritu~ sanctum ~~~sphemave~it, ·:Missa ut in. Commttni Dedicationis
non. remittéttir. Cum autem inducent Eëclesiœ.
vosin synag6ga,s' et ad niagistrâtus. ef _:_:..,.._.,._,---..:..,.;-___,..,._---.-.-.~-_...:-~::___'-...-:-.. ,. -,_.,---.:,-
potestates, noHte solHciti esse qualiter --DIE 5. ~- ,., ':;.
aut_ qitid~ respondeatis, aut quid dicà·-~ : In Festo S. -GUENAELl Abbàtis .
. tis: Spiritùs: enim sanctus docéhit vos · Missa Os jtisti, de Côrnm~ri{ Abbâtum.
·in ipsa ho~-~ quid -op6rteat vos dl cere.
,l)ipitur _Çredo.: . .. _. _ , . . DIE 6. . ·:
ln Festo S. HILTUTI Abbatis.lJlissa
- Offer.toritun. (Matth.' 16.) ,Quid pro-
dest ho mini, si univérsum mundum Os justi, de CômmÙni Abbatum.
. -' .... •.... :(.: .;.>.QiE. .~::' :: .. ' •~ ;.~ :~ .::: . ~.·, : : • : DIE 29; .•...•.•. · : •.•.
Cômmemoràiio: 'S~. '1?BEM€Jlti'Màr-1 .· · : c;Jri, Festi> . g_ BOARDONI~ 'l?pisoopi
tyris~ per Oratiôn·ës::~Missœ Lretahitur,i :'~t:.Confessorîs. Mis~a:Sîatuit, ~d(f:G_o~­
de: _C6ft!niûnî Mar-1yrjs1îo~; Pont~: ~c··:ç. · ,zmunî ~Conf.< Ponk :·Et fit~ort_tmern~r~tîo
•. ·> . · ·= ' • ·: ·: .< ·~~.2: . • ' L _1_o Vigiliœ ; _2° S •. Sa(t~rnznz Jl!t;tr!yns~
<·, ·• ô; • · , --

si.
~ . , • ., c::· ,.

:~.~~::··: ::u.IJ:I~-~-~,~-: ·-~··;.::<. o"':·· . ,, . . . 'lyotanl)um .q~_f,èl Feslu'fi+. '1;1·arts!a-


·._.· J:'ltJ. ~ves·:.t·o -·~·.:o~-'-N·
··· _,T 4 "'"..
;L';j . . . . . . :J•:u'O'iFS
.I•A.· ··I;S·L··A··_
...~ .. • Q7é. A I . .. _K· .-v- :tiOt~is ·JJ_~liqu,iar~t!ft.- fi$~ ·.,Ç~rmiti~.i ·et
· -l:CI
.rq.Uli~ JliŒçesis;~ :Paîr()n~rum~.P· ·6,, su-
.·Confes-sO:ris~~,Jiissut tti..in~·Suppl~~en_t~. . pra, irll'nsle~âtùr po~~ ~efi;tepost~~;; ·t~nc
•·. G • • (_· ~. .• • t: \ '

·:.-_~:.~--~- :~--·~ .J;..~v-::,-.~--'"'·~,·- =~~:~'_:·~-~:-··~: ' . -.~--·· .··:.:. ·~-~~-~- · · ::":.·.·..~


.·.... ;_,_.

DIE·ftt. ·.-·· .Mi~~a dicenda. ::erit .· i-i~U,- ·tppf1,· ~fa~ëhlili,


îd~·est,- Alléh~ia..omiülïtûr' ~n··rntroîtu~
.. .11J _~F~s-to,,~ -s . 1\I~~ANJt l~p~~popi et ·Q{fertorio :èt Coinm~riimte.~,, ~t locq 4l-
Cot![f1sJ~ffs~~-}J[i~,~ri .~tat1li!, ;de.Çitnm.~Jni _leh1ia ~cu~~ su'Q. J.., âiÇa,tûr_ GratJ,ua;le.de
:Ço/tf:~_'f-:q~;t,~:~_::~:-.' ''· ': ·. ' :.·~- -;,: ··'' . . ·: .: ' >.:Coilt'm .. lJQnf.· Pont.;-~r~.eijûitu1· :· -· . ·:-
_,,.. •.-; Gr~dti~_~e. -~(/Jccli~ 4~!:) · ._. ~c~~ .sacér-
4os IlJagllU,s;;·qui }:rl· 4i~bils s,l1is.,p1~­
c~i~ ~De~.- .Y·_· .Non ~st :inyéntus $liJ1iFs
. :11l-'Ee#.ô :·1?1\TROCINlt .B~.. M:.. vi .jl_._I_i.·.•,--qu_._.i.;~o.·n_s_..__er_v_~r._etJege_.-m ._· ·E_..x.___.cél~ù_·.•_.
.:Mî~sa' '{)dtivd ' B. '.M.·' :v.· a~--Pentêcoste ad · -·. _; J\ll~J~ia;:;; ~Hel .. Y~-. (fs.'· J.q~:}. Tu es
5

Jidve,ttltfH'· CfiJ6:-~·::'pfie~ . de.,B~ .. :lJfarid .sacérdosin 'reiérnum.sécul'ldurii.ordi-


. Et: t~ in:'Festivjtatê. ·• ~ ·· . : _·_. __ · · · ;·; ' · ~em Mël~hisècl.~ch.. ·Anèlui~.~· · · · · · · ·
• - ·~ . \ ~ ' .,,_ •• '.; . 2-.". ~· , __ ,.·_ -~ ' .• _·.. ~ ; '~.- • -· "'
•• ~1

.. :-
'~ .. ~ ·. .i _:.• '. ·, ;._ •

, ·: Ad~;~~a~~ r~!is~.uti !j~~entin.hoG-~xemp1~t:ê; ~e~ p~cretu~<lahirri


et ;die 5 ~ens~ S;~:~~~r;is,o anp~'ù35t ,
gu?_d pr_o~taî i~ éaJ~è.O~ciô~uiii J>i~Ç?s!s C~r,i.sûpiten~is: . · ; · ·. . ·. • .· · :.. :· · ·:·· -· ·. · · · ·· . .
. .·.. ;~_,.
. ·-·
Loco t· S.ig~Uj .• · .__ :: . r ). G. F.Aj'rATI' s. J;t; c~ Secret~rius. '
' ~ . -. . '

( ~ -.

.·.- .
J\BSERATIONE. DIVI~A ET, SANCTE .SEDIS · APOST,OLIClE GRATIA, ··

CORISOPITENSÏS EJ?ISCOPUS ,
.· O~nibus
.
praùentes .visuri$ 8àlutem
.
in .Dormno~ . •''

. . . . . .

·.•..•. ~- Cum M,issali ·B.o~ano additum.fuerit ~roprium a Sac~a Rituum Cong~~gatione approbat11m, 'pr~ DiŒ·cesi
'Corisopitimsi, hu jus Proprii impressionem commisimus dilectu. Nobis -Vafar .typographo, -.excusumque et a
revisoribus idoneis.· a Nobis .ad id deputa:tis recognitum, p()stquam çonstitit, diligenti collatio.ne. fa,qta, C!lm
. suo m:iginali illud convenire ' idem approbavimus evulgandique liéentiam dedimus ,. prout, per prœsentes'
approbamus ac licentiam damus. · . .. . .
• • · Datum Corisopiti, ·suh signo sjgill!)que nostris, ac Seetetarii 'Épiscopa:tus nostri subscriptione, ann() Donlini
millesilr,i() octin·gentesimo .quinquagesimo secundo, die vero vigesitna prima mensis Januarii. . ··.... ...

t. J,aus_MA , Episccip. · Corisopit ·~-


Loco t sigiUL .
pe n;1andato RR. Db. Episcopi Corisop~tensis,
. . --..

·. EvRA:RD , _fter Secretarius. ·


ç

FESTA: DECEMBRIS. : 22. s. Aug~stirii Ca~tuafiensi~- Ep~ ~t C6nf~ 8


1. S. Tugdualdi Epi:sc. et èonf. ·. · : fol. 1 · 23. SS .. Donatiani et Rogatiani Mart . · . •• · . 8
12. ·s; Corentini ;~~primi - Corisopite~sis• 24 .. B. MARIA: V. titülo Auxililmi Christia 7 ~ ··
Episc~ et Conf. · · · 1 . norum. .. . . . ..· _ . 6
14. De Oct. .. ._ .. 2 ·: 28. S. Nepomuceni Mart., , ···. , : · -•~ .. ····:·· 8
17. S. JudicaelisArmor,icre R~gis, Cont : 2 Dom. 3_post Pen tee. In Festo~S. Cordis.Jes~;. 8
18. Iri Festo Expëctàtippis P~itu!i, B,._M: .v •. · 3 FESTA JUNll. ·
26. Pro commem. Omnium SS. Martyrum. 3
1 . S. Ronaùi Episc. et Conf. - 8
FESTA JANUARU. '3. S. Clotildis FrancorumReginœ. 8
23. In Festo Despolli)atioriis B. M/Y. .4 • 16 S. ·Fraricisci Regis Conf~ · •.• •:. 8
27. S. Juliani Epi.Sc: etCo~(. · 4 · 17 .'S. Hervrei Conf. 8
27. SS. Irenœi Episc. et Doct., et Socior~JD ·
FESTA FEBRUARII. · ejus Martyrum. -· ·. · .· . ·... ·. . . ·. 8
29. Pro commem. Om_u. SS. Apost9loruin. 10
Feria 3 post Dom. Septuagesiniœ ... -In Festo
Orationis D. N. J~ C in Monte Oliveti> 4 . _FESTA. JÙLlL
Feria 3 post Do~.~~~xagesim~._Jn èo!ll- . 4 . 7. ·s. Pulcheriœ Imperatricis, Vii:g!nis.
memoratione SS. Passionis D. N .. J .. C.. · 10
Feria 4 ante Cirieres. In Festo Effusionis · 9. s. Gplvin.i E.pisc.etCorif. 10
11. S. Turiavi Episc. et Conf~ . _ 10
Sanguiqi(e:rs:Im,~gine (;ruc~xi.: : ·, .. :_· 4
21. S. 'I'henehàni ·Episc:et ·Conf..
Feria 6 post Cmeres. In Festo SS. Spmeœ 10
Coronœ D. N. J. C. 4 27. S. S~amsoni~ Epjsc~ et Conf. 10
Feria 6 post D()rn· l_ Quadragesimre. In • 30. S. Guillelmi Episc. et Conf. 12
Festo_ Lanceœ e.tClavorumD. N, J~ C. 4 FESTA AUGUSTI. ··
3. S. Genovefre-Virg. ·. 4 ,,
6. S. Gildasii Abbatis._ · 5 . ~. S. Germani Episc. et Conf. --12
· 9. S. Titi Episc. et Conf._ 5 -16. S. Rochi Conf. ., .· 12
17. S. Guevroci Abbatis. 5 :. 18 .. S. Hyaciitthi Conf.. . . .. 12
28. S. Ruellini Epi~c~ etConf. 6 . FESTA SEPTEMBRIS~ ·
·FEST A MARTil. 3. S. Fiacrii Confessoris. 12
Feria 6 post Dom. 2 Quadragesimœ. ln FEST OCTOBRIS.
Festo .Sacratissimœ Sindonis D. N. J. C. 6 3. S.-Melori Mart. 12
Feria 6 post Dom. 3 Quadragesimre. In :festo 5. S. Mauritii Abbatis.· . . . .. 12
- Sacrarum quinque Plagarum D. N. J; C. 6 . 16. S-. Conogani Ca'risop. Episc. et Conf. 12
Feria 6 post Dom. 4 Quadrage_simœ.Jn Festo '21. SS. Ursulœ et Sociarum ejus,. Virg.
Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. 6 et Mart. 12
1. S. AlbiniEpisc. et Conf. · 6 23. S~ Maglo'rii Eprs~. èt Conf. _ 12
2. S. Joevîni Episc. et Conf. 6 24. S. Raphaelis.Archangeli. -12
3. S. Guingalôei Abbatis. 6 25. S. Guesnovei Episc. et Conf. .·· 12
12. S. PauliLeonensis Episc. et Conf. 6 26. S. Alori Corisop. Episc. et Conf. 12
18. S. Gabrielis Archangeli. 6
FESTA NOVEMBRIS .•
FESTA APRILIS.
Dom. infm Oct. Omnium Sanctorum. In
16. s~ Paterni Episc. et Conf.. 6 . F esto Venerationis Reliquiarum. 13
FESTÂ MAIL Dom. post Oct.· Omnium Sanctorum• An;.;
nivèrsarium Dedicationis omnium Eccle-
Dom. '3 post Pàscha. in Festo Patrocinii siarum Gallire. l4
-S. Joseph, Sponsi B. M. V. 6 3. S. Guenaeli Abbatis. 14
Dom. 1 infra menseni Maii.ln Festo Trans- 6. S. Hiltuti Ahhatis. 14'
latioriis Reliquiarum SS. Corentini et 7. S. Tremori Martyris. 15
Pauli Diœcesis Patronorum. 6' 13. S. Stanislai Kotskœ Conf. . 15
11. S. Tudirii Abbatis. 7 16. S. Melanii Episc: et Conf. 15
13. S. Brioci Episc. et Conf.. 7 Dom. 4 Novembris. In Festo. Patrocinii ·
15. S. Primaelis Presb. et Conf. 7 B. M. V. _ 15
19. S. Yvonis Presb. et Conf. 8 29_. S. Hoardonis Episé. et Conf. 15
RENNES. -IMPRIMERIE DE J·.-M. VATAR.

KAEENDARil:JM
'. -· ' .:. .. ; '-·· ~-- c.' . :

.· .. -· DIŒéESIS CORISOPITENSIS .

JANUARIUS. - 28 S. Ruellini episcopi et confess~ris, semid.


Feria 5 post Dominicam Septuag., Orationis D. N. J,
1 CIRCUMCISIO Do mini nostri J esu-Christi, duplex 2 -cl. C. in monte.Oliveti, dupl. maju's. . .
2 Oct. s;Step1iani-.proiomartjris, duplex,. comm. Oct. Feria 5 post· D'<iininiëam · Sexag. Commemorationis
S. Joannis.·apostoli et SS.Jnnocentium. · Pass·ionis D. N . .f. c_., dupléx majus. · ''
5 Oct. s •. Joànnis apostpli et evangelistœ·, dupleœ,, 'Feria~ .4.post Dominicam Sexag. JJJ, Festo _e{{usionis.
com:in: Oét: SS. lnnocentium. . Sànguinis. ex imagine Crucifixi, ··duplex, majus.·
4. Octava SS. Innocentium martyrum, duplex. . . · (ln Cathedrali tantum). _ · _
5 Vigilia Epiphaniœ Domini , . ·semià., .comm. S. Tele- Feria 6 post Cineres, Sacrœ Spineœ Coronœ. D. N. ·
sphoripapœ e~·;111attyri~,;, .. :. ... >: . -' . . . .. J. C., duplex- majus. · . . . . .
6 EPIPHANIA·Dommi nostn Jesu ChriSti, duplex 1 cl. Feria 6 post Domînicam f Quadragesiniœ , Lanc~œ .
Dom. infra Oct. Epiphaniœ t $e?rlià, et Clavorum D~ N. J. c:,
du pl. maj. · · '
7 De Oeta va Epiphaniœ , semid.
8 )) MARTIUS.
9 . ))
10 )) 11 S. Albini Episcopi et Confessoris, duplex.
H De Octava Epiphariiœ, semià,,~ Com71!; S. Hygini pa_pœ 2 S. Joevini episcopi:et confessoris, semid.
et mart. · , ' ._ . - · , 5 S. Gumtgaloei abbatis;_:duplex majus:
12 De Oeta va, semià. . . .. . 4 S~ Casimiri regis-et Conf., serriid, comm. S. Lucii
15 Oc_tavâ Epiphai:iire; duplex; · · · · · · .· pa pœ, et mart. . .
Dominica 2 post Epiphaniam, FESTUM SANCTISSIMI N!>-"·:• 5
MINIS JESU,_ d'qplex ~-- ç.la~sis, .commem. ])ominicœ.. 6
14 S. Hilarii èpisc. / c6nf., et Doct., àteplfi:i, comm: S. -7 S. Thom:é.de.Aquino conf. et ecclesiœ doct., dupl.,
Felicis presb. etm;~rt~ _... · . -. . . comm. SS~ Perpetuœ et soc. mart.
Hi S. Pauli primi eremitœ, dupleŒ, cômm. S. 1\lauri abb. 8 S. Joannis deDeo confessoris , duplex.
16 S. Marcelli Ipap;e et m;~rtyris,, semi_d. . ... 9 S. Franciscre vidure-Tonianœ-, dùplex. '
17 S. Antoniiàbb:itis,duplex. · ... ·· · · ·. 10 SS. QuadragintaMartyrum, semid.
18 Cathedra S. Petri ap'ost. Romœ, dupL maj.-; comm. S. 11 ' .-; •. ' ' -. '
Pauli a post., ac S. Priscœ'virg• etmart. · 1-2 S. PAÙÙ LEONENSIS episè. et confessoris, dupl. 2 cl.
i 9 S. Canuti regis et IlJ.artyris, se'ff!-_id_ .. ad ljbitum, çom'11f. : _ 15, S.Gregoriil papre, conf. et doct:, dupl. (e12 hujusm.).
SS. Marii et soc~ martyrum. _· · · · . · · · · . . . 14 ' ' .. '• ' .. . .
20 SS. Fabiani 1 Papœ et Seba~tiani'iliartyrum; duplex.. · 15
21 S. Aguetis virginis et martyris, -·duplex. ·. :• ·. .: .. : · · 16
22 SS. Vincentii et Anastasii martyrum, semid. 17 S. Patritii episcopl et c®Iifessoris, siÙnid.
25 Desponsatio B. Mariœ J7,, cum: S.·_ Joseph, duplex 18 S. Gabrielis archangeli, duplex majus.
majus, com. s:Joseph conf. et S. Emerentianœ vi-rg. 19 S. JOSEPH SPONSI B. 1\IARliE VIRGINIS, duplex 2 classis.
et mart. .. . • :· ·.... 2(1
24 S. Timothœi episcopi et martyris, -semid. , 21 S. Benedicti abbatis, duplex.
25 COnvm·sio S. Pauli apostoli, -duplex majus:, comm ... 22
S. Petri apostoli. · • · .. , ·. · · ·: 25
26 S. Polycarpi episcopi et_martyris, semül_. 24
27 S. Joannis Chrysostoini.episcopi,.c'onf. et doct., dupl. 25 ANNUNTIATIO B. MARJiE V.; 'duplex 2 classis.
28 S. Juliani, episc. 'et conf. semid. comm. S.'Agnetis 26 .
virg. et martyris, 2. · · '· · . '/ · 27
29 S. Francisci Salesii ep~scopi et conf<Jssoris, duplex. 28
50 S. Martina>! virginis etmartyris·, semid. 29
51 S. Petri Nolasci confessoris , dupl. - . . . . · _·. 50
Dominica 2 post Epiphaniam, FES.TUM SANC.TISSillli No~ 51
MINIS JE_su, dupl. 2 class. · ·· Feria post Dom. 2 Quaiirag, S. Si;_donis, du pl~ maj.
6
Feria 6 post Dom: 5 Quadrag~ Quinque Plagarum,
FEBRUARIUS. duplex majus.' ·· · - . · · ·
Feria 6 post Dominicam 4 Quadrag.,, Pretiosissimi
1 S. Ignatii episcopi et martyris, semid. Sanguinis D. N. J. C., dupl. majus.
2 PuRIFic.ATIQB.)\1ARiiE V., dttplex 2 classis. Feria 6 post'Dominicam Passionis, Septem Dolo1·um
5 S. Genovefœ virginis, dupl. comm. S. Blasii episc. B. M. V., duplex majus.
et mart.
4 S. Andreœ Corsini episc. et conf.,. duplex.·
APRILIS.
5 S. Agathœ virginis et•martyris, duplex. .
6 S. Gildasii abbatis, semid. com. s, Dorotheœ virg. et 1
mart. . 2 S. Francisci de Paula confessoris, duplex.
7 S. Romualdi abbatis, duplex. 5
8 S. Joannisde Matha confessoris, duplex. 4 S. Isidori episcopi, confe-3soris et'doctoris, duplex.
9 S. Titi ep. et· conf., sémid. com: S.Apoiloniœ virg. etp1. 5 S. Vincentii Ferrerii confes., duplex.
10 S. Scbolasticœ virginiS, duplex~ · . 6
11 S. Raymundi de Penriafort, conf. semid. 7
H 8
:15 9
14 'S. Valentini presbyteri et martyris, ..a. 10
15 SS. Faustini et Jovitœ martvrum, -a. 11 S. Leonis 1 papœ, confessoris et doctoris, duplex,
:16 . • ' 12 -
17. S. Guevroci abbatis, semid. 15 S. Hermenegildi-regis martyris, semid.
18 S. Simeonis episcopi etmartyris, ~. 14 SS. Tiburtii et soc. martyrt:im. ·
19 ' . 15 '
20 - . 16 S. Paterni episc. et conf., semid.
21 17 S. Aniceti papœ et mart.
22 Cathedra S' Petri apost. Antiochiœ, duplex majus. 18
25 S. Petri Damiani episcopi, CO!.Jf. et doct., duplex, 19
. cQmm. Vigil. · · · 20 . .
24 S. MATHJiE ANJSTOÙ, duplex 2 classis. 21 S. Anselmî episcopi, confessoris ·et doetoris, ,duplex.
25 22 SS. Soteris et Caii poritificum et martyrum, semirl.
26 25 S. Georgii martyris, semid. · .:.,
27 24 S. Fidelis a Sigmaringa martyris, duplex.
....
PR~ COR. a
2!:>. S:llfAil:ciËVANGEiisi'~'~ llupléx 2 classis.. -- · · .. 50~C~mmem~ratiÔ S. Pauli apostoli, 'dupl. comm. S. P_e~
26 SS~ CI~ti et Mar~ellini poritificum et martYt'uni , semid. · tri apost., et Octavre Nativitatis S. Joannis. ,•
27.. . . . . 0 :

28 S; Vitali& martyris. JùLIOs:··


29 S. Petri martyris, duplex.
50 S. Catharinre Senensis virg., duplex; lDoin ~ 1 'post Ka! end., FESTUM PRE~IOSISSIMI SA!'iGuiNIS
Dominica .tèrtia..post .Pascha, PATROCINÙ S. JosEPH.. . D. N:.J. C.~ dujile,'V 2 clizssis. - .
SPONSI B. l\1. Y~, dupléx.2 classis. 1 Octava: S. Joannis Baptistre,:du_p[ com. Oct:Apost.. · • ·
2 VISlTATIQ B. M. v.;_ duplex. 2 'clas. comm:SS. Pro~
1\IAlÙS: .·.·' cessi ét l\iartiniarii rn art: .
.. ' . .. '
' . : ~ ,. .
' . 5 De Octava Apostolorum, semid.
· Dom. 1 intra .m~nsem maii-, TRA.NSLATIO RELIQUIARU!!I 4 . ))
SS. Ç()R.ENTINI.ET PAULI·DIOEc. Patr. dupl. 2 claa. 1) ,·
1· SS. PHILIPP! ET JACOI!I·APOST;, ·duplex 2 classis. . ... ; ..
6 ·Oct. SS; A post. Pet!'i et Pauli, t{uplei.
2 S. Athanasii episéopi, co!Jfessoris. et doctoris: duplex. 7 S: Pulchei'ire Imperat. et virgiriis, duplex~ - ·
5 INVENTfO S.. _CRUÇIS.]),.}i.J. c. dupl. 2 clas. comm; 8 S. Eljs~b~th ~ortugallire régi~~ :viduiè! semid?fPl.
SS. Alexandd,.E:"~:êntii, et Theoduli,~mart. ac Jnve- 9 S. Golvmlepis-c. et confessor1s, duplerc.- '
, nalis_episc,· et con_f<.in Missis priv.atis tantum. ·_ 10 S~. Septem fratrnm, et. SS. Rufirire et Sej:undœ
4 S.l\lonierevi!lure; ~uplex ..: _ -·· :. , ma~t.;Sèinidupl. · ;· · : ,_ ~_.;·. --· ;
o S. Pii V pa pre et conf. ~:duplei. . ,• ._ . • - 11 .S. Türiavi episcopi; semid~ com. S.Pîi 1 pa pre •et ma~t.
6 S. Joannis ante pd,ffam.Latinam, .. duplex .majus. . 12 Sé:Joannis Gualberti abbatiS, âùpl'eœ; com;,ss. 'Na--
7 S. Stanislaiepi.scopi.etm~rt.; dupl. , ..·_ .. . boris et Felicis mart · ·· · · ·
8 ApparitioS. Michcielis•ârcli.angeli, duplex.majus~ 15 S. Anacteti pa pre et mart, semid. · •- ...
9 S.. Gregorii Nazianze.nL episc.; conf.. et doctoris, dupl. 14 S. Bonaventurre episc., conf. et doct.'0 duplex._.: .
10 S. Antonini épiscopi et conf., duplex, comm, SS. 1o S.. Henrici imperatotis et conf., ,semidupl; . . . ·. __ · ·
Gordiani eVsoé,. martyrum; _· ! ·16 BeâtœMariiB Virg. demonte Carmelo; duplex majus.·-
H S, Tudini abbaiis.;., : ·.. ··· , : . 17 S. Alexii conf., semid'l!-pl. - . , _ ..
12 SS. Nerei -et;soc, -I)larty~urnc, semid. 18 S. Camilli de Lellis conf., dupl. comm. SS. Sympbo;
11> ,S, Brioci ~pisc.opi _e(t!?nfes,s.oris; d.upl . .· rosre et Filior. mart. · · · : · '
14 S. Bonifacii martyris_: ~<; , .. 19 S. Vincentii a Paulo conf.,·dupl; -· · · · _
1 o S. Primaëlis,.confes~oris, . . . , .· · .· 20 S.HieronynûJEmilianic;,dupl.;com.S.MargaritreV:.ni._
16 S. Ubaldi episcopi et cpnfe~s.oris, semid• . 2:1.-- s. Thenenani:episc; ete., dupl., com. S. :Praxedis sil'g. ·
17 S. Paschalis Baylon confessoi-is, duplex._ 22 :S;--Marire-Magdatenre, dupk ··~: -·- .. , .-·~ ·' ...
1~ S. Venantii martyris, duplex. . 25 S. AppolliÎiaris cp: et m., düpl;eôm,c:S.:Liborii ep.etc.
19 S. Yvonis conf.; lfuP.leœ, comm. S .. Pudentianre virg. 24 Vigilia, comm: S. Christiiire virg. et mart. · ..
20 S. Bernardini Senensi,s.çonfe,ss.oris_, semid._ 25 S. JAcOBI APOST., dupl; .2·;cl~. ·comm. S. Christophori
21 S. Pétri Cœlestini pa;pre_~t conf.;-dupl.,(e 19 hujusm.r martyris, in Mis. prh-! ·
22 S. Augustini Can_tuarrensis episcopi, semid. · 26. S. Al!.nœ, .genit1jci$ /le~fl!:Mariœ V,irg~nis.: dupl.!l1aj ..
25 SS. Rogatiani et-Donatianimart:; semid. 27 S. Sanisoui_s episc. et c.,semid.com. S. Pantaleomsril,
24 Beatœ Mariœ Virgiiiîs · Aiùiilîum Christianorum,- 28 SS.Nazarii, et \iOe.lll~• :ac Innocentiipapreetc.,_-semid,
duplex. majus .. •. ,, ... '-: .- _., <'.•.- .. . : 29 S. Martbre virginis, seinid._.com.S. Felieis e.t soc._m,
2!> S. Gregoril VIl papre et confessoris, duplex, comm: 50 S. Guillelm~ epi§c, Briocens. conf.; duplex, comm~.
S. Ur bani- p~pre e~ II!artyri~.,. . · · . . . .· . . . ·. ·.·. SS. A)ldon et. soc~ martyrum.
26 S. ;J?chilippi Neriiconfess_o~is, duplex, comm •.S. Eleu,
·. therii l p~pœ, e~ p~rtFis, , .·..·. ··. . · < . ·•
51 s: Ignatii Loyolre eonfessoris, dupl.
_o :;,·

27 S. Marire l\Jagdalenre de Pa:~_zis_:~irg.,. semid.,. comm;.


S. JoanllisJ P11Pre2 ~~ m,art,.,~. ,. , .. _ AUGUSTUS.
28 S~ Jo~nnis;~epolllUfEiP!.m,~rJ.• ,,tlupl, · , 1 S. Petri apostoli ad vincula:~ duplex majus, comm.
29 ·. :. . - ''. ., ' . '. •' ..._,,_,,,·. · •.-..: SS. Machabeorum martyrum. ..
50 S. Félièis pa pre et martyris.
2 S. Alphonsi Marire de Ligorio episc. et . conf.~ dupl.:
5.1 S. Petr~pillre,~rg. · 5: ·" .• comm. S. Stephani~1 papa! et mart: ' ... ··• ... ::: ,
·JUNÙJs,·; 5 lnventio Corpot·is sancti• Stephaniprotomart;;'semid~~
4 S. Dominici confessoris, dupl.. , . .: • · · . ·; ' ·: ·:
D<H~inida5 postPentecoiiteii~Fis~uM:sAc~ATissiMI Coit-. ·. o Ded·icatio Bcisilicœcsanclœ·Mariœ ad nives; '<luj>l. in. ·
niSJEsu, dupt'2-ëlas. : _. ,.·.•.·. . ·· .. ' 6 'Transfiguratio D-. .N._ J. C., duplex majus, comm~ ·ss:~
1 S. Ronani épiscopi et èonfessoris, à'fi,plex, Xisti et soc; martyrum. · · -- · ... ·. ·- /
2 SS. Màrcèllini,Petriètsoc.,inari:. ··-., · · · 7 S. Cajetani c6nf:, dupl;, com,-S, Donatiepisc; et·ma'rt:'
5 s. Cioùldis Francoru·m )l~g,. yi dure:, ·.semid. 8 SS. Cyriaci et soc. martyrum , semidupl. ' ·. •- ··
45 s. FrànciSèi 9 s; Germani ep. et e.,semid.;. coni;.-Vig. et S·.Rom':mi'n~: :'
~ . ,' 'è0
,'' '·Caracciolo "nfessor:is.;
-· .'...: . diipl: ··. {0 S. LAURENTII l\IARTYRIS, dupl. 2 classis cum'0Ct::
6 S. Norberti episcopi et confessoris, duplex. 11 De Oct., semid., comm.'SS. Tibnitii et Suzannre marC
7 12 s~ Clarre_ virginis, dupl .•. comm. Oct. •· · . ·' ~ . ~ :·
8 :15 De Oct. semid;, c.omm. SS. Hippolyti.et soc:mar,t;. -·
9 SS. Prirui et soc. martyrum. 14 ·De Oct; semid:.; comm. Vigilire, et.-s. Euseb.iLconfess;·
10 S. l\largarit:e vidure, Scotire reg!nre, semiduplex. Hî ASSUMPTIO BEATJE 1\IARllE VIRGINIS ,: dupl. 1 cl.
11 S. l!_arnab(JJ Gentium Apostoli; duplex majus._ Dom~ infra Oct: . S. Joachim -cnnf•. patiis: .ejusdèm '
12 S. Joàimis a s>Facuildo'cimfessoris, dupt, comm. SS. B. M. 'V.;duplex majus, com. Dom. et Ocv_
Basilidis . eL soè. inartyruni.. : · . . .· . · 16 S. Roc hi confessoris , duplex, com. Oeta var. .' . . . .
:1.5 S. Antouii de Padua èonfessO:~is; duplèx. · . · . :· ' . 17 Octava: S. Laurentii mart., dupl. com;•.Octi Assuinpt;"·:.-
_14 S. ~asilii magniepiscopi, coilfessorls et docioris, du pl: - 18 S. Hyacinthi corif., dupl. (e 1'6 f!ujus m.)-, com. <?cL':
15 S,S,_Viti ~t soc; martjrum~· ' · · ~ . et S. Agapiti mart. -·
16 S. ~oannis Fr:mcisci Regis conf., âupl. 19 De Octava , semid. .
17 S.:Himrei confè.ssoris, semid. . · 20 S. Bernardi abbatis et. doctoris , dupl., com. Oct.
18 S'S. Marci et l\farcelliani martyruin:. ... 21 S. Joannre de· ChantaL vidure, dupl., com. Oct..
19 S •. Julianrede Falconeriis yirginis, dupl.., comm_. SS, · 22 Octava Assumpt. dupl., com. SS. Timotbei et soc.,m.
· Gervasii et soc. inartyr\nn. -- · · ·· 25 S. Philippi Beriitii confessoris, dupl.;:co1n: Vig: '··'
20 S. Silverii papre et mart. 24 S. BARTHOLOMA>I APOSTOLI, dupl. 2 cla8sis. ·
21,S. A.loysii Gonzagre coilfessoris , duplex. 25 S. Lndovici Regis Francire, duplex.
22 S. Paulini episcopi et confes.soris, semid. 26 S. Zephyrini papre et martyris~ · .
25 Vigilia. 27 S. Josepbi Calasanctii confessoris , dupl. .
24 NATIVITAS S. JOANNIS BAPTISTJE, dùplex f 28,S. Augustini ep., c. et doct., dupl. com. S. Hermetis m.
clussis, cum Oct. , 29 Decollatio S.JoannisBapt., dupl.m., com. S.Sabinrem.
2o S, Gnilielmi abb., duplex. comm. Oct. Nativitatis S. 50 S.Rosre Limanrev., dupl:,com.SS.Felicis etAdancti, m.
Joannis. · 51 !s.
Raymundi NonnaLi confes. ,_ dupl. .
26 SS. Joannis et Pauli martyrum·, dupl. com. Octavre.
27 SS. lrenrei episc. et doct., atque soc. ejns martyrum, - SEPTEMisER~
_duplex; com .. Oct. . . ·
28 S. Leonis 2 pa pre et Conf., semia., com. Octavœ et 1 S. JEgidii abbatis, comm. S~: 12 Fratrum mart.
Vigilire. · · · ' - 2 S. Stepbani regis Hungarire confessoris, semid.
29 SS. PETRIET PAULIAPOST., dupl.1 clas.cum Oct. 5 S. Fiacrü confessoris, semid.
com. omnium SS. Apost. 4_
5 S. Laurentii _Justiniàili~ episcopi ét .confessoris ,. semid. Dom. post Oct.· ANNIVERSARIUM DEDICATIONIS.
6 -- ·.. ''· .· · . OMN.·ECCLES,IN GALLlA, dupl.1 cla8s'is-cum1Jct~
7 Dom. 4 Nov. Festum Patroiinii B. M. V., dupl. maj.
8 NATIVITAS B. ~1. V., dupleœ 2 classis cum Oct., comm. 1 FESTUL\1 OMNIUM SANCTORUM, dupleœ 1' clas-.;.
S. -Adriani mm't. in Missis priv. tantum. 2 Comm. Omnium Fideliùm Defunct., ·dupl., et de OcL
Dom. infra Oct. Nativ. K ~J• V.; . celebr, Festum SS. 5 S. Guenaëli abbatis,.semid., com .. Oct... · .·
Nominis eiusdem
--n: M. duplex majus. v., ,f, S. Garoli Borromrei episc. et conL; dupl., comm. O~t.
9 De Oct. Nativ, B•. M, y., sernid., com. S. Gorgonii m. et SS. Vitalis et Agricolre, mart. , : •; •
10 S: Njcolai :d!l Tolentino :eopfessoris, dupl., _com. Oct. 5 De Oètava, semid.
11 De Oct. Nativ. semid., com'll't·, SS. -Proti et ~oc, mart. 6 S. Hiltuti abbatis, semid., com. Oct.
·12 De Oct., semid. - 7 De Octava semid., com. S. Trernori mart.
15 id. . ' 8 OctavaOm. SS. dupl., càm. SS: 4- n1;. Coronatorum.
U Eœaltatio SS. Crucis D. N.J. C., dup.- maj.com. OcL 9. •Ded. BasilicreSS. Salvatoris, dupl.; com.S. Theodori rn.
15 Oct. Nativ. B. M.. V., d~Jpl.,cam.:S. Nicomedis mart. 10 S. Andrere Avellini confessoris-, dupleœ, comm: SS.
16 SS. Cornelii papre er Cypriani episc. mart., semid;, Tryplionis et soc., mart. _ · ·· . -
co~m· SS .. Euphem.ire et soc. mart. _ H S. Martiniepisc. et confes., dupl., com. S. Mérinre m.
17 luipressio saèroru_m Stigmatum in corpore S. Fran- - 12 S. Martini pa pre et martyris, semid; . ·
. cisci ,_dupleœ,· .. _ _ ._ . 15 S. StanislaïKostk:e confessoris, dupleœ .
18 S. Josephi a Cupertino confessoris, dupleœ. 14 S. Didaci confessoris~ semi1l;. (e 15 hujus mensîs):
19 SS. Januarii'episcC)pi.euoc• martyrum, dupleœ. - _ 15 S. Gertrudis virginis, dùpleœ . . : · · · ' ·
20 SS. Eustachii et !?OC. ,anarty_rum, dupleœ, comm. Vigil. 16 S. Melanii RheLepiscopi, semiào .. ·• • ·- .. •.
21 S. MuTii:llli APOST. ET F.VANG.,-.dupleœ. 2 clas. 1.7 S. Gregorii Thauma(m:gi episcopi et conf, semid.
22 S. Thomœ a Villanoya,epi~c. et conf., dupl., comm; :18 Dedicatio Basilicarum· SS. Petri et Pàuli apost., dupl.
. SS, 1\ianritii. _et soc. mart, -· 19 ,S .. Elisabeth reginœ et vidure-,- dupleœ; comm.· S .
25 S. Lini pap~etmart.,.~etnid.~ com. S. Theclrev.et:m. , ·Pontiani papre et martyris. ··
24. Beatœ_-)Jlœri~ •firginis. de ;/Jfercede, duplex majus. 20 S. Felicis. de Valois confessoris; duplex.
25 .. ' -·-.·. '' - ',' 21 Prœsentatio Beatœ Mariœ Virginis , duplex -mafus,
26 SS, Cypri~ni et, Justin~ martyr_nm. 22 S. Crecilire virgiO:is et martyris, dupleœ. ·
27· SS. Cosmre et Damiani martyrum, semidupl. :- 25 S. Clementis papre et.m., du pl., -com. S. Felicitatis m.
28 S. W enceslai rnartyris_.;~sernilh , 24 S. Joannis a Cruce conf., dupl.,com. S. Chrysogoni m.
- 2.9 DEDtCATio-_s:; 1\'l(cHAEÜs.AlWH,;:dupl. 2 clas. 25 S. Cathar!nre virginis èt martyris , dupleœ.
.50 S.- Hier·o_nymtp.~si!yteri; copfessoris et doctoris, dupl. - 26 S. Petri Alexandrin'i episc. et Diart. ·
Dominica 5 vel 4 Sept"eml!ris ;_ , celebratur Festum · 27 '. . . .. -
septe'll't D_olQrum;B;_Jif, V., duplex.majus. · 28
. ",..,•:. 29JS;___ Hoardon_ is episcopi et con.. fess.oris,_ dupl., ·comm .
_ OCTOBER> Vigilire-et S. Saturnini martyris;
50. S. ANDRE~ APOSTOLI, dupleœ 2 classis.
__ Dominica LSoJerimitàs$S:RosariïB:M. V.,dupl. m;aj: ..
1 S. Remigii'episeopi etcônfessoris-, dùpleœ. ' : · _ :· DECEMBER. _
.,,-,
2 SS. Angelorùm Custoâum ~ -duplèœo ··' · ·
3 S. Melorii martyris, semid:- ; '_-. . 1S._. Tugdualdi episc. et. con{essoris, duplex inajus.
4 S. Francisci Assisien: con:fessorîs 0 duplexe 2S; •Bibiànrevirginis et martyris; semid. -. ·· ~
5 S. Mauritii abb., semîd:, com.f)S. Placidietsoc: mart. 5S~ Francisci Xav:erii confessoris, ditpleœ. _··
6 S. Brunonis confessoris, dupl'eœ:-- · · 4S. 'Petri Ghrysologi episcopi,' conf. et doct;, dupl.;
7 S. 1\Jarci papre et conf., .com. SS. Sergii et soc. mart~ comm.. S. Barbarre virginis et martyris.
8 S. Birgittœ vidure, dupleœ_; :· _.': ~ COmm. s,sabbre-abbatis. .· : -
9 SS. Dionysii et soc. martyrum, dupleœ. 6 S. Nicolai episcopi et conféssor1s , duplex, · _ _.
10 S. Francisci Borgi:e confessoris,.:se.mitk.< 7 S. Ambrosii episcopi, confessoris et·-âoctoris; duplex:··
11 .. . ·. 8 CoNCEPTIO B. M. V., dupleœ 2 classis, cum Oct. ·
12 .. -- :-:.; - >
' " : -:• ., ; < ••• '" • 9 lYe Octava, semid. -'; :., -, · ·.· · · •.: . ·-
15 S. Eduardi regis.confessoris.,~sèmid·. 10 De Octava, semid., comm. S.Melchiadis papre et- ma~t.- :-
~4 S. Callixti papre et mart., dupl. · 11 S. Damasi papre et confessoris, sèmid., com. Oct.
15 S. Teresire virginis, dupleœ. 12 S. CORENTINI EPISC. ET CONF., DIOEC. PATRO-
16 S. Conogani episcr ét confessods, dupleœ. NI PRINGIPALIS_, dupleœ :1 classis, cum. Oct.
17 ·s. Hedwigis vidure , semid~ · -_ · . · · 15 s, Lu cire· virginis et martyris, dupleœ,· com; Octavar.
18 S. LucA> EVANGELISTlll, dupl. 2classis. 14 De Octava S. ~?r~ntini, semid. com: Oct. Concept.
19 S. Pe.tri: de iA.lcantara'~co_nfessoris.:,·:- dupleœ' 15 Octava Conceptioms B. ~LV., dupl., com. Oct. S. Cor.
20 S. Joannis Cantiiconf., dupleœ. 16 S. Eusebii episc. Vercellensis et m., semid. com. Oct:
21 SS,_Ursuhê .et soc. virg.- et'mart., dupl.,. com: S .. Hila.; 17 S. Judicaèlis conf;, dupleœ. ad Ubitum., corn. Oct. ·
rionis :abbatis. 18 Eœpectatio Partus--B; 'M. V;, duplex maju's.·
22 - '- 19 .
23 S. ~Iaglorii episeopi et confessoris,. semid; 20 Vigilia. ·
24 S;Raphaelis arckangeli, duplexma,jus.. .21 S. THOMlll APOSTOLI, dupleœ 2 classis.
25 S; Guesnov.eLeplsc. et confessoris, semid. comm. SS.- 22
.Chrysanthi èt · Darire- martyrum. _ .-· · . 25
26 S; .Alori .Corisop. episè;, dupleœ, .com. S. Alani Cor. 24 Vigilia.
episcopi; et S. Evaristi I papre et martyris. 2!'S NATIVITAS D. N. J. C., duplèœ 1 Classis cumDct~ .
27 Vigilia. · 26 S. STEPHANi PROTOMARTYRIS ,_ dupleœ 2 clas~is clim
~~.-~SS .. ~IMONl&~TJJJJllll APOSTOLORUM, dupleœ 2 classis. Oct., comm.~ _.o~nium. -~anctorum Martyrùill et
Octavre Natmtat1s Dommt·. . .
50 27 SJoANNlS AP. ET EV., dupl:2 cl; cùm Oèt., cam. Octav;r.
5'1 · Vigilia. _ - 28 SS. INNOCENTIUUI., dupt 2cl. curn Oct.,com. Octavar. ,
-. . ' 29 S. Thomre Cantuarien. ep·. et m., semid., com. _Oeta var. ·
NOVE~iBER~ 50 De J?om. infra Oct. Nativit. velde Oct. seniid., comm .
. aharum Octavar. . ,
JIDominiéa:infra Oct. Omnium ss-:-
rum, dûplex niaju:;.
veneratio
.
Reliquia- .
.
5:1 S: Sylvestri l papreet conf~, àup!eri:; comm. Octavà:r:
'· .c..- ·• - '
SUPPLEMENTUM
PRO QUIBUSDAM LOCISa

·DIE 4 DECEMBRIS. sum, et librabat fontes aquarum : quan-


S. BARBARiE , VIRG. ET MART. do circûmdahat mari términun1 sQum,
~t legem pon-ébat aqui;$ ne tran-sirent
IJ!issa Loquebar, fol. 20*. fines su os : quando appendébat funda-
DIE 8 DECEM:ORIS. ménta terrre. · Cùm eo e·ram cuncta ·
comp6nens : et delectaharper singulos
· IN FESTO
' dies,.ludens coram eo omni témpore,
'IMMACULATJE CONCEPTIONIS lodens in orbe terrarum : et delicire
B. M. V.- mere esse cun1 fHiis h6minum. Nunc

. . ·lntrpitus. Ps. 65.


enite' et vidéte; et narrabo vo~
ergo; filii, audite me : Beati· qui cust6-
diunt vias meas. Au dite discipHnam,

V his, omnes qui timétis Deum,


. . quanta fecit Do minus anÎfilre me-
' re. Psal.- (1.02.) Bénedic ~nima mea
et estote sapiéntes, et noHte abjicere
eam. _Beatus homo /qui audit me, et qui
vigilat ad fores meas quotidie, et oh-
Domino, et O'mnia qure_intra me sunt, sérvat ad postes ~stii mei. Qui me in-_
n61nini ~aneto ejus.- y. Gloria. vénerit, invéniet vit~m, et hauriet sa.;.
Oratio. lutem a D61nino.

D
~eus, qui per immaculatam Vfrginis Graduale. Sapiéntia redificavi~ sibi
Concepti6nem dignum Filio tuo domum, exddit columnas septem. y.
_ hahitaculum prreparasti : ejus nohis Sanctificavit tabernaculum suum Altis-
·intercessione concéde; ut cor et cor- simus : Deus in médio ejus, non com-
pus nostrum immaculatum Tibi, qui movéhitur.
Eam ah omni la be prreservasti, fidéli- Alleluia, alleluia. y. Ave Maria; gra-_
te:r custodià•:nus. Per eumdem -Dîüii . tia pl ena : Do minus tecu1n. Allelùia.
. Léctio ·librî Sapiéntire. Prov.. 8. Post Septuagesi·mam;, omissis Alle- _ .

D. 6minus, possé~it me in ini~io vi a-


rum suarum, antequam qu1dquam
-luia et Vm•su sequenti;, dicitur ·
Tractus. Fecit mihi magna qui- po-
faceret a prindpio. Ab retérno ordina- tens est, et sanctum no men ejus. y. 1\'I~­
ta suni, et ex antfquis, antequain ter-, sericordia ej us a progépie in progê..;:_ ·.
~a fie ret. Nondum erant abyssi, et ego niem timéntibus eum. y. Fecit potén-
jan1 concépta eram : necdum· fontes tiam in brachio suo, dispérsit supér..;.
aqu:irum eruperant : necd_um montes bos mente- cordis sui. ·
gravi mole constiterant : ante colles Tempore Paschali omittitur Gradua-
ego parturiébar: adhuc terram non· fé- · le, et· ejus lo,co dicitur :
cerat, et flumina, et cardines orbis ter- Alleluia, allel~a. y. Sanctificavit
rre. Quando prreparabat cœlos, aderam: tabernaculurn suum Altissimus : Deus
quando certa lege, et gyro vaH:ibat -a- in médio eju~, non comm.ovébitur. y.
'h.Yssos : quando rethera firmabat sur- · Fundatnénta ejus in m6ntibus sanctis.
l
86*- SÙPPLÈMENTUl\1

Dlligit Dominos portas Sion super o- diam suam, et veritatem suam :. ani- .
mnia tabernacula Jacoh. AllehJ.ia. _ . ,;.mam ·me:ùn .erlptiitde médio. catul6-
t lnltium sancti Evangélii secundùm ' l'Uffi le6num. .
Matthreum. ·1. Secreta. ·
·- ·Liber. ge~e.~ationis Jesu Christi fil!i · . F- ; ac ,no~, clementissi~e-. Deus, puris ·
-· David, fdn Abraham. Abraham ge- 'Q)enbbus prresens tib1 mun us· of-
nuit Isaac. Isaac autem génuit Jacob. férre : qui in corde beatre Marire Vfr-
Jacob autem génuit Judam, et fratres ginis puram ab omni labe mansi6nem
ejus. Judas autem génuit Phares et Za- p•~reparasti Jesu Christo F:Hio ·tuo, Do~
ram de Thamar. Phares autem génuit mino nostro, qui tecum vivit et regnat
Esron~ Esron -~utein génuit Aran1. A- in unitate -'Spiritus sancti. ' · _·
ram autem génïîit Aminadah. Ami~a- Prœfatio. Et te in Conceptione im-
dâhautem génuitNaasson. Naasson a_~~- maculata, et sic diçitur per totam Oct.-
tem génuit Salmon. Salmo-n autem gé- et in Missis votivis. , ~
nuitBoozdeRahab.Boozautemgénuit Communio. (Cant. 6.) Ego dilécto
Obed ex Ruth. Ohed autem génuit Jes..: meo, et diléctus meus mihi, · qui pa-
se~ Jèsse aritem génuit David regèn1~ scitur inter lili?·· Alleluia.
David autcm rexgénriit Salomonem èx ~ Postcommunio.
e~ qure fuit Urire._Salomori autem gé- l\ifensre cœléstis pas ti dcHciis, _tuam,
nuit ltohoam. R6hoan1 autem génuit . lllDeus,misericôrdiam imploramus:
Ahfam. Abias a_!ltem génuit Asa. Asa ut sanctlssimre Yirginis Thla-rire, qure
autem génuit Josaphat. Josaphàt au~ semper tibi placuit, précibus adjuti ,:.
ÙStn génüit Joràm. Joran1 àutem gé- nullis ~ te tentationibùs separémur.
J1uit.Ozîam. Ozias autem génuit Joa..: Per Dorninum.
tbam. Joatham ante-rn génuit Achaz.
Ach-az autem génuit. Ezechiam. Ezechî- DIE 10 DECEMBRIS.
as autem gé:O:uit Manassen. Manâsses IN FESTO
aut~n1 'génuitAmon. Amon âutern gé-
TRANSLATIONIS ALMLE DOMuS
nuit_Josianl. Josias autèm génuit Jecho- '
B. MARI.l.E_ VIRGINIS~
nfam, et fratres ejus in transmigratiô-
ne Bahylonis. Et post transmigratio- Introitus~ Gen. 28.
nem \Bahylonis, Jechonias génuit Sa- erribilis . est locus iste! hi? do~
lâthiet Salathiel autem génuit ~oroba­
hel. Zm~obabel auten1 génuit Abiud. A- T mus Dm est, et porta cœh : et·
vocabitur aula Dei. Psal. (85.}
hiud autem génuit ·Eliaéim. EHacim Quâm dilécta tabernacula tua, Domi-
autern génuit AzQr. Azor autem génuit ne virtutum! concupiscit, et déficit a~
Sadoc. Sad oc autem ·génuit Achim. A-- ni ma mea in atria D6mini. ·y. Gl6.ria.
chim autem génuit Eliud. Eliud autem Oratio. -
génuit Eleazar. Eleazar aq.tem génuit eus, qui beàtre Marire Virginis Do·
-:\\lathan. .Mathan auterri génuit Jacob. D mu1n per incarnati Verhi mystéri-
Jacob autem génuit Joseph virum Ma- ·um misericorditer consecrasti, eamque
rire, de qua natus est Jesus, qui vo- in sinu Ecclésireture n)irabHiter collo-
. mltur Christus. · · casti··_: conèédè; ut segregati ataber-
· ·credo , et dicitur per totam Octavam naculis peccatorum' digni efficiamur .
·etiam in Festis -intraeœm occur1·entibus. ha:bitatores Dotr.ms sanctre ture. Pèr
Offertoriu~.- 1\ilisit Deus-~~iselicor~- . eumdein -Dominum ..
PRO : QUffiUSDAM. LOCIS. 87~ .
Et fit commemoratio Feriœ ~ etpost;_ Marla ... Et ingréssus Angelùs acl eàm;
ëa;S~ ·Melchiadis ~ Papœ et lJ'lart.
1

dixit : Ave gratia pléna : Do minus te-


. · Ora,tio ..- · cum: benedlcta tu in muliéribus. Qure
nfirmit:Hem nostran~ ~éspice, omn_i- , cum audisset, turhàta .est in serm6ne
I· potens Deus : etquta p_ondus pro- . ejus,· et cogitahat qualis esset ista sa-
·priœ acti6nis gravat, be.ali Melchladis · lutatio. Et ait Angelus ei : Ne tfmeas,
M:irtyris tui atque PontHicis interc.és- 1\'larla, invenisti enim gratiam apud
sio gloriosa nos protegat. Per Dnm. -_ -Deum :E-cc-e concipies in liter<:), et pa-:-
Léctio libri Sapiéntire. Eccl. 24. 11. ries filium, et vocàbis nom-en ej us Je-
·Jn omnibus réq.ûiem quresivi, et. in. -su m. Hic erit magnus, et Filius Altis-
hrereditate ·Do mini moràbor. Tune simi vocabitur, et dabit illi Do minus
prrecépit, et dixit mihi Cr:eator 6m~i- ~eus sedem David· patris ejus : et re;..
Ull1 : et qui creavifme, requiévit in ta- gnabit Ï~ domo Jacob Ïn retérnum, et
hernaculo meq, et dixit mihi :ln Ja-, regni ejus non erit finis. Dixit autem
cob inhahita, et in l~rael h:ei~editare, ~lariaadAngelum:Qu6m9dofietistud,
et ineléctis meis mitte radiees. Et .sic in. quoniam virum :non cogn6sco? Et re-
Sion firmata sum, et in_ civit:ite sanctifi- spondens Angelus, dixit ei : Spiritus
.cata sim Hi ter requiévi, et in Jerusalem . sanctus.supervéniet in te, et vir·tns Al-
. :potéstas m·ea~. Et r~dicavi in populo. ho-·_ tissimi obumbrabit ti bi. Ideoque et
nçwificato, et in parte Dei mei hre'rédi... quod nascétur ex te Sanctu_m ,vocabi-
tas ilHus, ·et in plenitudine sanctorum. tur FHiusDei~ Et ecce Elisabeth cogna-
deténtio mea. Quasi cedrus e:x:altata ta tua, et ipsa concépit fHium in sene-
sum in Libano, et quasi cypréssus in ctute -'sua : et hic men sis s.extus est
·monte Sion. Quasi palmaexaltata·süiJl. illi, ·quœ vocàtur stérilis : quia non
in ..C:1des, .et· quasi ·plan·tatio rosœ · in erit · impossibile apud Deum omne
·Jéricho. Quasj oliva speciosa in ~am- verbum. Dixit autem Maria : Ecce an-·
pis, et quasi . platan:us exaltata sum ·cilla Domini, fiat mihi secundum ver~
juxta aquam in platéis. Sic ut cinna mo- .hum tuum. Çredo.
mum, ct halsamum arm.natîzaris 'odo:.. Offertorium. (Ps. 5.) Introfbo in do-
rem dedi : quasi myrrha elécta dedi mum tumn, a do raho ad templum san-
suavitatem odoris. · ' : ctum tuum, et confitébor nO-mini tu o.
Graduale. ( Ps. 26.) Un am pétii a Secreta~
Domino, hanc reqùiram, ùt inhabitem A
. ·
. ccipe, quœsùmus Domine, munera
in domo Domini omnibus diébus vitre · in hàc sacra clomo dignanter ·9hla-
mere. y. "Pt vldeam volupta.tem ·Do mi- ta : et b~àt,a\Marfœ V:lt~ginis suffragan-
ni, et visitem templum ejus. _ tibus· mét~itis, ad nostPœ sahhis auxili-
- Alleluià, allelui:;t. y. (Ps. 85.) Beàti um provenire concéde. Per Dominum.
qui habitant in domo tua,. Domine : Pro_ S. /Wclchiade. Secreta.
in sée. ula,se~ul6i·um_laudabu~t~~e.Al~el. n·os~~as t,ibi, .D~m~ne, beati_Me,le~~-.
t Sequenba san ch Evangelu secun- ·_ ad1s Martyris tu1 atquc Pont.Ificis ·
dum Lu cam. _ .. i. 26. diéatas méritis ~-benignus assu_me .: :et
-~-n ,ill~ témpore .:-1\ili.~~u~ est An~elus ad p~rpétuum no~}s .trfbue provenh;e
Gabriel a Deo In Civltatem Galdrere, substduun. J;ler Dom1nun1. _
cui no men Nazareth, ad virgine.m de-·. Prœfa~io de beatalJfarîa. Et te in Fe-
sponsatam vi~o, cui nomell erat J.oseph, stivitate. · . · :. .·_ ·
de domo David~ _et nomen vlrginis, 1 Commwnio. ·(Pro~~ 8.). Beatus, qui
• . . SUPPLEMEN'fUM

audit me, et qui.vlgilat ad fot~es meas · léstos esse- homlnibus., qt1ia lnolésti
quotidie, et obsérvat ad postes ostii estiset Deomeo?·Propterhocdal?itD6-.
mei. Qui me invénerit, invéniefvitam, minus ipse vobis signum. Ecc~ virgo
et ·hauriet saluteni a Domino. concipiet, et pariet fîlium, etvocabitur

··ou Postcommun,io. n·omen èjus Emmanuel. Butyrum;. et


res~ mus, Domine Deus noster: ut mel comedet, ut. sciat reprobare n1a-
......._sacrosancta. mystéria, qum pro re-· lum, et eHgere honum.
parati6nis nostrre munimine èontuHsti, Graduale. (Ps. 25.) Tollite portas;
intercedénte beata Maria semper Virgi- principes, vestras, et elevamini portre
ne, et prresens nohis remédium esse reternales, et introibit Rex gl6rire. y.
facias,- et .futurum. Per Dominum. · Quis ascéndet in montem Do mini? aut
Pro S. Melchiade. Postcommunio. quis stabit in loco sa neto ej us?· lnno-
·Refécti participationemuneris$acri,. cens manibus, et mundo corde.
qnresumus Domine Deu~ noster: ut Alleluia, alleluia. y. (Luc. 1.) Ecce
cujus exéquimur cultum, inter~cedénte concîpiet, et pari et filium Jesum: Chri-
heato Melchiade Martyre tuo at que Pon- stum.- Alleluia. ·.
tHîce, sentiamus efféetum. Per Dnm. t Sequéntia sancti Evangélii secun-.
. . . - - , . · · du1n Lucam. ·-1. 26.-
DIE 18 DECEMBRIS. n ,ill~ téf!1pore .= M~s~u,s est An~elus
IN EESTO . I Gabriel a Deo In ·ciVIt~tem Gahlrere,
EXPECTATIONIS PARTUS BEAT-LE cui nom en Nazareth, ·ad vfrginem de-
MARLE VIRGINIS. · sponsatmn viro, cui nomen erat Jo-
lntroitus. . lsaiœ 45. seph, de domo David, et nomen vfrgi-
o.rate cœli' désuper, et nubes plu- nis, Maria. Et ingréssus Arigelus ad

R_ ant justum : aperiatur terra, et eam, dixit : Aye gratia pl ena : Domi-
gé:rminet salvatorem. Psal. ( 18.) nus tecum: ben edicta tu in muliéribus~
Cœli enarrant _gloriam. Dei : et opera Qure_ cum audisset, h~rbata est in ser=-
manuurn ejus annuntiat firmaméntum. rn one ej us' et cogitabat 'qualis esset
y. Gloria. · , ista salutatio. Et ait Angelus, ei : Ne
01·atio. .timeas, -Maria, invenfsti enim gratiam
.D ~us, qui de he~tro Marire Vlrginis apud Deup1 : ecce concipies in utero~,
utero Verhum tuum, Angelo nun- et paries fHium, et voe,abis nomen
\ '

. tiante, carnem suscipere voluisti: prre- ejus Jesum. Hic erit magnus, et Ff-
sta suppHcibus tuis; ut qui vère eam li us Altissimi vocabitur, et dabit illi
Genitrlcem Dei crédimùS, ejus apud te Do minus Deus sedem David patris· e-
intercessionihus adjuvémur. Pet~ eum- jus : et regnahit in domo Jacob in ·re-
dem Dominum. térnum, et regni ejus non erit finis.
Et fit commernoratio Feriœ. Dixit-autem Maria ad Angelum : Quo-
Léctio Isaire Prophétre. 7. f O. · modo fi-et istud, quoniam viroin non
n diébus illi.s : Locutu~ e~t ~o.minus cognosco? Et resp6ndens Angelus,
I ad Achaz, diCens : Pete bhi. signum dixit ei : Spiritus sanctus supervéniet
.a Domino Deo tuo.inprofundum infér- in te, et virtus Altissimi obumhrahit
· ni; sive in 'excélsurr1 supra. Et dixit A- tihi. ·Ideoque et quod . nascétur ex t~
chaz : No11 petam, et non tèntabo D6- Sanctum, vocahitur Filius Dei. Et ecce
. minum. Et dixit : Audite ergo, domus Elisabeth cognata tua, et ipsa concé·pit ·
David: N~mquid paruin vohis est, mo- filium in senectute sua : et hic men--
PRO QUIBÜSDAlU ·. LOCIS. .· 89*
sis sextus est illi, qure vocatur sté- Secréta. .
· ri~is ·: quia non erit im.p?sslbile apud ·A·désto..; · Do min~, suppli,cationihus
Deum omne verbum. D1xlt ·autem 1\la- . nostr1s, quas Hl Sanctorum tu6-
rfa ·: Ecce aneflla Domi~i, · fiat mi hi · rum commemoratione de.férimus : ut, ·
secundum v:erhum tuum. . Credo. qui nostrre justftire fiduciam non habé~
· Offertoriurn. (Ibid.) Ave Màrla,. gra- mus, e6rum, qui tibi placuérunt, mé--
tia pl ena : Do minus tecum : henedi~ J.'Ïtis adj uvému1·. . ' . _·
~cta' tu in mulié•·ibus; et henedfctus fru- .. De Nativitate. Secreta Oblata, fol.16.
cbis ventris tui. Postcommunio. · ·
_.. Secreta. ·Quresun1us, Domine; salutarihus·re-
-n méntibus nos-tris, qùresumus D6-
·I mine, verre fidei sacr~ménta
confir-
. · pléti mystériis : ut, quorum solé,_
mnia celebramus, eorum orati6nihus
ma: utqui coucéptum de Vfrgine De- adjüvémur.
, um verum · et hominem c~nfitémur; · De Nativitate: Poste. Pr:esta, fol. 16.
per ejus salutiferreresurrecti6n~s po-
téntiam, ad retérnam mereamur perve- DIE 25 JANUARII. .
. IN FESTO
nfre lretltiam. Pe:r eumdem Dominum.
Prœfatîo de ·beata Maria. Et. te ·in - DESPONSATIONÏS B. MARIJE V~
.. Expectatione. _
·. . Communio. (lsaiœ 7.) Ecce virgo.
·
. lntroitus. Sedulius.
alve sancta ·parens, enixa · puér-
concipiet, et pariet fHium : et vocâhi;.. .
-tur nomen ejus Em1nânriel..
· Postcinn1nunia. -
· . Spe:ra Regem: qui cœlum, terram-
queregitinséculasecul6rum .. Psal.
(44.) Eruétavit cor meu rn verhum bo-
·G. r:Hiam tu am, quresumus Domine, num : dico ego opéra mea Regi .. 'Y.
· mén!ibus nostt·is infunde :ut qui, Gloria. ·, · ·
Angelo nuntiante, Christi Filii tui In-:- Ora_tio. _ .
, ,earnationem cognovimus; per passio- .amulis tuis, qriœsumus Domine,
nem ejus et crucem, ad resurrectionis. F
cœléstis gràtire munus impertirc :
-gl6riam perducamur. Per eumdem D. ut;quibus beatœ Virginis partus exti-
, Quando hoc festum occurrit Feria tit salutis ex6rdium, Desponsati6nis
. 4 .Qu~tuor !empo.rum :1 in fine·.· Mi:s-sœ ejus votiva solémnitas pacis· trib'ua~ in-
legitur Evangelium S. Joannis :1 In prin- creméntum. Per Donïinum.
cipio erat Verhum, etc. · Pro ·commemoratione S. Joseph, ubi est
concessa. · , Oratio.
DIE 26. ancÜssimre Genitrfcis ture sponsi,
ln festo S. Stepha_ni, Protomartyris~ S quresumus Domine, méritis adjuvé-
mur : ut quod possih:Hitas nostra. non
COMMEM. OMN. SS. l~IARTYRUM. obtinet, ejus nobis intercessi6ne doné...-
Oratio. · tur. Qüi vivis et regnas~ · · · · ·
eus,· qui glorificaris in concilio Pro S. Emerentiana:1 Virgine et Martyrê.
D sanctorum Martyrum tuorum.: ré-
spice ad preces humilitatis nostrre ;. ut
Oratio.
ndulgéntiam nohis, quresumus Do-
qu~rum .soléinnia celebramus, e6rum
précibus adjuvâri. mereamur.
J
mine, beata_ Emerentîana Virgo et
Martyr impl6ret: ·qure tihi grata sem.- ·
Déinde (Ommemoratio Nativitatis D. .per éxtitit et mérito. castitatis, et ture
lJ. J.-c .., Concede, fol. !5. -professi6ne virtutis. · Per Dominum.
..:.

1}0* ·. :SUPPLEM~NTU~I

Léctiolihri Sap~éntire. Pt·ov. 8. 22. nuis ti,- et p~~t partum Virgo inviolata
-Di 6m.'inus poss_._édit me in_ initio via-· perm:msfsti. y. Dei Génitri~, intercéde
. rum suarum, antequa~ quiùquam .pro' nohis. . .
.faceret a principio~ /Ab retérno ordina- . t ·sequéntia sa.n_cti Ev:;tngélii secun-
. :ta· su rn, et ex ap.tiquis, antequam ~er- . . Matthreu1n! . . . . 1. 1.8.
.ra fiere_t. Nondutn erant ahyssi, et_ ego cu,messet despon_ sa ta Mafer Jes~ Ma_ _ ·
jam concépta erarn, necdum fontes· _a-· rta Jo.seph, antequam conventrent,
_q-qarum _~rupe.t"ant,- necdum.- :montes invénta_ est in utero habens de Spiritu ·
gravi n1ole. constitera_nt -~ ante colles sancto. Joseph autem ''ir ej us, ·cum
ego partùriéhar: adhuc terram non fé- esset justus, et noHet eam trad{were,
cerat, et ·flumÎQ.a, et cardÎtles orbis ter- v6luit occulte dimfttere eam. ·Hrec au~
rre. Quando prrepar~hat cœlos, aderam: tem eo cogitante, ecce Angelus D6mi-· ,
quando certa ]~ge, et gyt·o va lla_bat a- ni apparuit in somnis ei ,- dicens : Jo:-
hyssos : quando rethera firmabat s~r- seph. fiJi David, noli timére acdpere
sum, et lib rabat fontes.aquarum: quan- Maria rn -c6njugem, tuatn : quod enim
do circumdabatrnari términum suum, in ea natu_m est, de Spiritu sa.ncto est.
et legem ,ponéhat aquis, ne tran/sfrent Pari~t a/uten1 filium, et vocabis nomen
fines suos : quando appendébat fun~_ ejus Jesum. Ipse enim salvum faciet
daménta terrre. : cum eo. eram cuncta p6pulum suum a ·peccatis e6:run1.
componens, et delect~bar per slngulos Credo.·
dies, lodens cora rn eo omni tém_pore: 9-ffertor·ittm. Beata es, Virgo Maria,
. udens in orbe terrarum : _et de licire qure -Omnium portasti Greatorem : ge~
mere esse cum filiis h6minum. Nunc -nuisti qui te fecit, et in retérnum pér-
_ergo,·filii,.audite me: beati qui,cust6- ,manes Virgo. .
diu nt vias meas. Audfte · disciplina rn, . . ~Secreta . .
et est6te sapiéntes, et, noHre ahjicere ·u·nigénititui, Domine, riohis suc~ur-.
1 . eam. Beatus homo, qui audit me, et rathumanitas :ut qui natus 4e Vir-.
~qui vlgilat ad fores meas ·quotidie, et gfne, Matrisintegritatem non minuit,
ohsérvat ad postes ostii mei. Qui me sed sam·avit; in Desponsationis ejus s~:­
invérierit, invéniet vitam, et hauriet lémniis,·nostris nos piaculis éxuens,
salutem a 'Domino; . ohlati6nem nostram tibi faciat accé-
Graduale.Benedictaetvenerahilises, ptam Jesus .Christus D6minus noster.
Virgo Ma rfa, quœ sine tactu pu doris in-. Qui tecum vi vit.
vénta es Mater Salvatoris. y. Virgo. Dei ·Pro S. Joseph. Secreta .., .
,Génitrix, quem totos non capit- orhis, Débitum tibi, Dômine, nostrre ré'ddi-
·in tua se clausit vfscera factus hoino. . mus servtùitis, suppliciter exoran-
AUeluia, alleUtia. y. Felix e·s, ·sacra tes : ut suffragiis he~ti Joseph sponsi
·Virgo Maria,. et omni laude dignissi- Genitdcis FHii tui Jesu Christi D6mini
ma : quia ex te ortus est sol justitire,, nos tri, in nobis tùa 1nunera tuearis; ob
Christus Deus noster. Alleluia. cuju~ venerandam comtnemorati6nem,
Post Septuagesima~, omissis Allelu- lau_dis tibi hostias immolamus .. Per
.ia et Ver su. sequenti ~ dic_itur eumdem D6minuq1~
··.·Tractus. Gaude Maria Virgo, cun- ProS.Emerentiana~ Virgine etlJrlartyre.
-ctas hrereses sola interemfsti. y. Qu~ SeC'I·eta. ·
Gabriélis Aréhangeli dictis credidisti. Hostias tibi, Domine, beatre Erne-
y. ,Dom Virgo. Deum et hominem ge- • rentianre Vfrginis et Martyris ture
PRO QUIBUSDAl\1 LOCIS. ' 91 *.
c;licatas méritis, benignus àssume : et
'-nobis· exémplo et intercessione con-
ad perpétuum nobis tribue provenire céde; ut p-eccata nostra deflére, et te
suhsidium. Per Dominum. . ._ semper diHgere valeàmus. Per Dnm ...
Prœ{atio de ·beata Maria. Et t~ in · · .
Desponsatione. , DIE 26.
Com·munio. ·Beata viscera Marire Vir- s. MARGARITJE DE CORTONA.
ginis, qure portavérunt ·œtérni Patris
Filium. ·
Postcommunio.
·

.um. psimu,s, D4mine, ~elebritatis an-


·N·· lntroitus. Ps. 76.
umquid oh.livi~c~t~r. m._is·e. réri·
· Deus, aut contlneb1t ID Ira sua
S nu re, votlva sacraJ)Jenta, : prresta,
.quresumus; ut et temporâlis vitre no bis
· miseric6rdiàs suas? Et dixi :
Nunc cœpi : hrec mutatio déxterre Ex~ ·
remédia prrebeant, et retérnre. Per D. célsi. Psal. (76.) Voce mea ad Domi-
Pro S. Joseph .. · Postcommunio. num clamavi: voce mea ad Deum, et
désto nobis, quresumus miséricors inténdit mihi. y. GlOria.
A Deus : et intercedénte pro nobis
beato Joseph Confessore, tua-circa nos
Oratio. .
eus, qui famulam tuam Margari..i
propitiatus dona custodi. Per Dnm.
ProS. Emeren.liana, Virgine etJlartyre.·
D tarn de pèrditi6nis via ad sah\tis
tramitem misericorditer deduxisti :. ea-
·. Postcommunio.· dem· no his miserati6ne concéde; ut .
.. ,
.' ' .
. .
ivini mune,ris}àrgitatesatiati, qure-. quam pr1us errantem sectar1 non eru-
D . sumus,, Domine , Deus. noster : ut
intercedénte be~ta Ernerentiana Vh·-
huimus, mox pœniténtem impigre- se~
qui gloriémur~~ Per D6minum. · ·
g~ne et Martyre tua, in ejus· semper Léctio lib ri Sapiéntire. Caitt. 5. 2. 8.
parti ci patio ne vivamus~ Per D6minum. ·su.rgani, et circuibo civitâtem.: per
. vicos et platéas quœram quem dili-
· ., DIE 4 FEBRUAlUI. gît ani:tna mea : quresivi ilium, et non
...
'

invéni~ lnyenérunt me vigiles, qui cu-


•'.

S. JOANNLE VALESILE.
stodiunt civitatem : num quem dHigit
Missa Cogn.ovi, fol. 26~. 3,nima mea, vidis,tis? Paululum cum
Oratio. pertransissem eos, invéni quem. diligit
eus, qùi ad. imitandum beatre Vir- anima mea : ténui eum, nec dimittam,
D ginis Fil ii tui Genitricis vjrtutes, donec introducam ilium in domum
novu rn· per heâtam Joànnam sacrarum matris mere, et' in cubiculuin genitri-
Virginum cœtum institui voluisti: ejus cis mere. Adjuro vos, fili~ Jer-u~alem,
méritis precibusque concéde; ut -per per capreas, , , . , '

cervosque camporum, ne
éadem gradiamur virtutum exémpla. suscitétis, neque evigilare faciatis di~
Per eu1ndem Dominum. ·. léctam, do nec ipsa velit. Po ne me ut
DIE 6. signacu1um super cor tuq.m, ut signa-.
culum super. brachium tuum : quia
S.HYACINTH.IE MARISCOTTI VIRG. fortis est ut mors diléctio, dura sicut
.Missa· Dilexisti, fol. 22*. '. · ·inférnus remulâtio :Ja)npades ejus lam~
"Oratio. pad:es ignis, atque fl~mârum. Aq11re ·
eus, qui beatam Hyacintham Vir- multre pon potuérunt extinguere cha- ·
D ginem tuam jugis -mortificationi.s, ritatem, nec flumina obruent illam :
et~c~aritatis · victima·m · eff:ec!sti : ejus , si; déderit homo .omnem suhstantiam

,,
. 1
SUPPLJ!,:MENTUM

·domus sure pro dilectione, quasi nihil ., sicut regnavit- peccatum in mortem,
despiciet eam. ·' _ ita et ·gr:Hia ·regne~ per justitiam in
Grad~(,Je. _(Eccli. 51.) Liberasti me vitam œtérnam. ·
de perditi6ne:, et eripuisti m_e de tém- Secreta. - ·
pore iniquo. f. Proptérea confitébqr, lacati6n!s ~6stia, ,quam tibi ~ffé:i:..

n6mini D6mini. - .
P
et laudem dicam tihi, et henedicam · . mus,_ Domine, beatœ Margar1tre In-
. terveriiénte suffragio, op tatre ~obis in-_ .
· Tractus.· (Sap. 2·.) ·J am hiems trans~ dulgéntire plenitudi~em elargiatu·r~
iit, imher abiit et recéssit y.- Flores Per D6minum. _
apparuérunt in terra nostra : tempos Cominunio. (buc. 15.) Gaudium erit
putati6nis advénif: vox tur_turis audi- . coram Angelis Dei super uno peccat6re
tà estin terra nostra. y. (Jerem .. 51.) pœniténtiam ·agénte.
In chari tate perpétua diléxi · te : ideo · Postcommunio.
attraxi te, iniserans toi. beres;D6mine, sanctœ ture 1\'larga-
t Sequéntia ·sancti Evangélii secun-
dum Lucam.
U ritœ lacrymre duriiiem no~tri cordis
15~ emolliant ·: ut per hujus virtutem sa-
n i!lo témp?re : M~r~urabant ~hat:i· craménti' débitas reatibus flammas in~
I san et Scr1b:e , . diCentes : quta hic cessanti fletu extingu:itnus. Per Dnm.
peccat6res récipit, et manducat cum
illis. Et ait ad illos parabolam istam, De Eadem; ·ALlA MISS A.
di cens : Qui ex vo~is homo, q.ui hab et. Missa Cog~ovi, fol. 26*, cum Oratio- _·
ce~tu~ oves , · e! s~ ~erdfderi,t unam _nibus et Epistola prœcedentis Missœ.
ex 1lhs, nonne dimitht nonag1nta no-
vern in desérto, et vadit ad illam quœ FERIA 5
perierat, donec invéniat eam? Et cum POST DOMINICAM ;SEPTUAGESIM.tE.
invénerit_ eam, imp6nit in hum eros
su os gaudens, et véniens domrim, con· MISSA ORATIONIS D; N. J. C.
vocat amîcos et vicinos, di cens :illis :
Congratulamini mihi, quia invéni ove rn
meam , quœ perierat. Dicovohis quod
c· lntroitus. Ps. 54.
or.meum conturbatum est in mé,
et formido. mortis c~cidit super
ita gâudium • erit in cœlo super uno - me. Timor et ·tremor venérunt:
peccat6re pœniténtiam agénte, quam su_tler me. Psal. (68.) Salvuni ~e fac, _·
- super nonaginta riovern justis qui nori Deus, quoniam intravérunt aquœ osque
indigent pœniténtia. Aut quœ -millier ad animam meam. y. Gloria. . _·
habens drachmas dëcem; si perdiderit · Oratîo. · · ·
drachmam unam, nonne accéndit lu-· Domine Jesu Christe, qui_ in horto·
cérnam, et evérrit domum, et quœrit verbo, et exén1plo nos orare docu-
diligénter douee. invéniat? Et cumin-. isti ad tentati6num pericula superân•
vénerit, convocat arnicas -et. vicinas~ -da : concéde propitius; ut nos orationi .
dicens : Congratulamini. mi hi, quia semper i_nténti, ej us copi6sum fructum
invéni drach~am quam . perdideram. .ç6nsequi mereamur. Qui vivis, etç. -
Ita dico vobis, . gaudium erit . coram Léctio Epistolre . bea ti Pauli Ap6stoli
Angelis _Dei super uno peccat6re p~ni- : ad Hèbrœos. - 5. 5.
téntiam agénte. .. . christ?s ~on s~metip~um cl~rifi?~vit,
Offertorium. (Rom~ 5.) Ubi abundavit . ut Pontifex fwret, -sed qui locutus
delictum , ·superabundavit gr:itia : et est ad eum : Filius meus es tu, ego
PRO QUIBUSbAM LOCI S. 95*
_ hodie.gé~ui te. Quemadmodum et in_ ·secreta.
:Hio loco dicit : Tu es Sacérdos in Hujus sàncti _sacrificii méritis, fac
retérnum secundum ordinem Melchise- nos, quresumusDomine, divina in~
dech. Qui in diéhus carnis sure,preces, stituti6ne format os curam Orati6nis
supplicationésque ad- eum ~ qui possit tarn efficaciter _impéndere .: ut' Do mi-
tu
ilium salvum fa cere- a~ morte, cum ela- .nus, nos ter Jesus Christus Filius us
0

more· va lido· et lacrymis 6fferèns, exau- in- éxitu nostro vigiles' et a culpa so-·
. ditus est pro sua reveréntia. Et quidem__ lutos invéniat~ Qui tecum · vi vit et -
cum esset Filius. Dei, didicit ex iis, regnat in uni tate, etc.
quœ passos est;. obediéntiam : et con- · . Prœfatio de Cruce.
·summatus, factus est on1nibus ôhtem- · Communio. (Matth:26.) Vigilate_, et
perantibus si bi causa· salutis œtérnœ , · -orate, ut_ non intrétis in tentati6nern.
appellatus a Deo P6ntifexjuxta 6rdi-_ Spiritus quidem promptris est, caro
ne rn Melchfsedech. ·· · - ·- ·.- autem infirma. ·
1

. _· Graduale~ (Ps. 85.) Repléta est ma- Postcommunîo.


lis ani rn~• mea,-et v~t:{mea inférno ap- Reféc~i alimoniacœlés,ti, supplices te
pr·opil)quavit. y. LEstimatus sum cum rogamus, Pateromn•potens, ut per
d~scepdéntibus in lacum : factus sum Unigéniti FHii tui Orati6nis Yirt{Item,
sicut homo sine adjutorio. nos in tantis corporis et animre pericu~
Tractus. (Ps. 68.) Exaudi me, _1)6- lis constituti, ad cœlést.ia ·regna secure
mine,- quoniam benfgüa est n1ise~:ic6r- ,pe,rvenfre mereamur. Per eumdem.
dia tua. y. Et ne avértas: faciem tuam
a .puero tuo : q~6niatn trfbùlor, velo:..
ci_t.er exaudi me. y. (Ps. 21.) Ne dis- FERIA 5
-césseris a me: qu6niam trihul:itio pro-
ximaest: qu6niam non estqui adj~vet. POST DOMINICAM. SEXAGESUI.tE.

t Séquéutia sancti Evangélii secun-


dum Luca~n. 22. 59. ·_IN COMMEMORATION.E

I
~ ill,o témpore: ~g~é~~usJe~us'ibat,
secundum consuetudinern, In· nlon- SS. PASSIONIS D. N. J~ C.
tem Olivarum. Secuti su nt autem ilium
et' discipuli. Et cum pf:wvenîsset ad lo- MissaHumiliavit, votiva de Passione~
corn', di:xit illis : Orate, ne intrétis in fol. 57\prœter Orationerr.t sequetilem.
tentati6nem. Et ipse a-vulsus est ah eis, 0-ratio.
quantum jactus est lapidis, et p6sitis om~ipot~n_ss~mpit~r~e,Deus,quih~-
.génibus orabat, dicens :'Pater, si vis,· nmno genert, ad lmitandum hümt· ·
transfer calicem istum a me: verumta- litatis exémphim, Salvatorem nostrum
men non mea voluntas, sed tua fiat. ca:r~em sumere, et Cru cern subfre fe.:.
Apparuit autem iHi Angelus de cœlo, dsti ··: concede propltiùs; ut sicut so-
conf6rtans euro. Et factus in ·agonia, lémnem commemorati6nein Passionis
proHxius orabat. Et factus est sudor ejus celebramus;ita et patiéntiœ ipsfus
ejtis, sic_ut guttœ sanguinis decurrén- . habére documénta, · et resurrecti6nis
tis in tm·ram. · Credo. cons6rtia- mereamur. Per eumdem.
Offertorium. ( Ps. 68.) Sal vum me Et. dicitur .Credo, .'ac Prœfatio. de
fac, _Deus : qu61:!1am intravérunt aquœ Cruce.
usque ad animam meàm.
m
'94~ -SlJP.PLEMENTUM ...
. .

sti . eum in hen~dictionibus


. . . . . '
duJcédinis
. ~
.. ··.
posuîsti in capite ejus' ~oronam de lâ-
'

FEIUA 6 PQST·ClNERES.
pide' pretiôso~ . _ _
_lN: FE.S.TO.
· Tr~ctus. (Isaiœ ()t.) Induit eum Dô-
SS. SPIN:E& COHONA} D. ·N. J. C. - minus vêstiméntis salutis, et i,ndumén-
to justltire, ·quasi spousum decoratqln ·
lntroitus. _Cant .. 5~
_· E. ' . ..
~ . ' -

gr.edimini, e.t vidéte fH.ire Sion·,.


regem Salomonem in diadémate;
corona.·y.· (lsaiœ 28.) Corona trihula-
tiônis efiloruit in corônam glorire, .et.
y:
sertum exultatio.nis. (Sap. 5.) Accê- _
quo coronavit eum matér su~t, pa· pifr~gn um · decôris, ·diad~ma specîéi.
rans Crucelll.'Salvat6ri suo. Psal. (8.) In Jlissis votivis à Pascha usque ad _
GlO-ria et honô:re ·coronasti eum ; Do- · Pentecosten.
mine : et c~nstituisti eum s_uper-oper~ Alleluia, all~lui;:t. -y. (Eccli. 45.) Co-
manuum tuàr.um. y. Gloria. - ' rôna aureasupereaput eju~, expréssa
· Oratio. · signo sanctitatis., glôri·a h()lloris-, ~t
rresta.? g~œsum~s.omnf'pot~_ns~Deu~: opus fortitudinis.~ Alleluia. ·y. Tibi glo-
- P ut qu11n memo~-Iain PassJ.O:QIS Do- ria,_ hos~nna : tibi triumplnis et vieU)-.
_. mini nostri:Jesù Christi, Corônam eju$ -ria :. tihi summre laudis, .et honoris _
_spînea:g1 v-ener:hnur in -terris; ab ipso corona. Alleluia,. . .
gloria et honore. ~oronari mereamur iri A Pentecoste usque ad Septuag.- .
cœlis. Qui tecum vivit et regnat. - - Gradua le. ( Iliid.) Corona au rea- su-
El fit .commemoratio Feriœ, et 1eg_i· pér cap ut. ejus : exprés·sa signo sancti-
. tur ejusdem Evangelîum in fine. _ tat~s,- gl6Ha honoris, et opus fortitu-
Léctio libri Sapiéntire~ Gant. '5. 74. -dinis. f. (P~. 20~) Quoniam prrevenf...;_
éctulum Salomônis sexagînta fortes sti euro in benet!lictiônibus:·dulcédinis,
L am.biunt ex fordssimis Israel: omnes posuisti,in capitè ejus/coronam ··de la-
tenéntes ghidios, et ad bella doctlssimi: · pide pretiôso. ·. ·-
_ uniuscujusqueensis super femur sourn. ·. _, Alleluia,.alleluia. y. (lsaiœ 28.) Go-_
propter timores noctut'DOS. FérculUm rona tribulaliônis eflloruit in coronam
fecitsibi rex S:ilon1on de lignis Lihani. glorire, èt sertum exultati6nis. Alleluia.
Columnas ejus fecitarg_énteas, reclina· t Sequéniia sancti Evangélii secun-
tôriu~ aureum' ascénsum purpureum: dum Joànnem. 19~
média charitateconstravit propter fîlias · In illo ié1npore ~ ~p.prehén~i! f-ilatus·
Jerusalem. Egredhnini, et vidéte fil ire Jesum, et ~agellav1t. Et m1htes ple--
Sion, regem Salomône~nin diadématè, ciéntes coronam de spinis, imposué-, -:
quo coromivil eumlllatersuain die de- rt~nt capiti ejus; et veste pùrpurea/ cir;...
sponsati6nisilHus,_~t-in die lretltire cor· cumdedérunt eurri. Et veniéhant ad: ·
dis ejus. Quam pulch,ra es"amica m-ea, , eu~, etdicé-hant: Ave Rex Judreôrum-: _
· qua~ puJchrà e_s l Oculi tui columba- : et dahant ei al~pas. Exl-vit ergo. iter1,1iu
-. ·ru91, ahsque. 'eo quod intrinsecus latet.- Pilatus foras, et dicit eis : Ecce ad:du- ·
!

Veni de Libano, sponsa n1eà, veni de : éo vobis euro -foras, ut cognos_ca~·i:s ,,


tlhano, c~ronab.eris. ; quia nulla·m invénioin eo Çausam. Ex- ·
Gradûa-ll]_. (Eccli. 45.}Cor6na'-aurea fvi.t èrgo Jesus portans ·cor611a:m-sp.~
super capùt ejusr exprêssa sign-o san- neam, et pul~pureum_v~stiméntum.- -
ctitatis, gloria honoris, et opu,s fortilu- · ·. Credo.·-
dinis. y. . (Ps. 20.) Quouiam prreveni- Offertm·ium. Tu am Coron~m adora-·
PRO -QUJBUSDA.M LOCIS. 9'5*
mus, Domine : tu am glori6sani recô-· ·prectim : èt aspfcient ad me, que in
limus pas~iônem. . . . . . . . ., ·.· ' ... cônfixerunt: et plangent èùm plàn"ctu
· · . . -..· Sec'reta. · qu:tsi.super unigénitum, e~ dofébunt ,
u6rnm militum, Rex omnfpotens, -.super eum, ut_ doléri solet in morte
T , . virtutem robora: ut quos in hujus primogéniti .. bi die ilia magnus ·erit .
.mortalit~tis stadio unigéniti Filii tui plauctus-.in Jerusalem, et dicétur ei :
, Cot'"ona lretificat; consummato cursu Quid s:um plagre istre in médio manu-
.certaminis, im·mortalit:itis hravium ap~ um tua runi'! Et dicét : · His. pl aga tus
prehéndant. Per eumdem Dôminum. sum in domo eôrum, qui·. diligébant
_Prœf'atio de Cruce. . ·me. Framea suscitare super .,pasto~ëm
Co~munio. (Prov. 4.)Lrebirè,~Mater in.eum, et. super- virum cohreréntem
. · nostra, quia dàbit Dominos capiti tuo ~ihi,.dicitDominus. exercltuuin : pér~
.a~gmenta gratiarum, et corona fnclyta . cute -pastôretn;. et dispergéntur oves:
proteget te. · ait Dominus omnfpotens~
· · Postcommunio~ · Graduale. · { Ps. ~8.) Impropérium
·supplices te r?g:imus: ~mnfpot?ns exp~ct~vit. cor .m~utn, et misériam.:
· · ·· . Deus: .ut hrec sacramenta quœ sum- _et sushnut-, qut stmut mecum contri-
psimus,per sacros:inctre Filii tui Cor9- starétrir, et non fuit : consolante rn ine
nro, cujus solémniarecensémus, virtu• quresivi, ei non ir~véni. ·y. Dedérunt
teni, no bis proflcia:rit ad 1nedélaro. Pèr in escam· meam fel, et in siti mea~ po· _
eumdem Dominum. - -tavérunt me acéto .. ·
Tractus. ( lsaiœ 5_5.) Vere languô-
FERIA' 6 res nostrosipsetulit-, et dolôresnost.ros
POST· DOMINICAM 1 QUADRAGESIMA~. ipse port:i.vit. y. Et nos putavimus eum
..
quasi leprosum, et percussum a Deo,
IN FESTO. .et humiliatum. y. Ipse autem vulnera-
, LANCELE ET CLÀVORUM D. N. J. C. .tus est propter iniquitates nostras, at-
lntroitus. ·'Ps~ 21; ·trltus est propter scélera nostra. y.
odérunt manus meas, et pedes Disciplina pacis nostrre super eum, et

F .
meos: dinumeravérunt 6mnia os-· ·livôre ejus sana ti sumus.
sa 1nea: et sicut aqua effusussum.
·Psal. Factum est cor. meu rn tanqriam Pentecosten.
ln :!J'Iissis votivis a Pascha usque ad

ce ra liquéscens in médio ventris ·mei. Alleluia, alleluia. y. Ave rex noster:


y~ Gl6tia. tu sol Us nostros es miseratus errôres :

. .n·
.
Oratio. Pat ri obédiens, ductus es ad crucifigén-
eu_s,, qui in ?ssu~ptre ca~nis infir- .dum, ut agnus -mansuétus ad occisi6-
mltate Clavis afftgi, et Lancea vul- nem. Alleluia. y. Tibi gl6t·ia, hosanna: .
·ner:iri pro 'mundi)alute volulsti : con- tihi tr·iumphus et victoria: ti bi sumiilre
céde propitius; ut qui eoru~dem Cla- lau dis et. hon ôris corona. Allelt1ia ..
_· vôrum, et Lan cere solémniâ veneramur -~ Per Annum usq-ue ad Septuàgesi~
·in terris, de glor·i6so vietoriœ tùre tri- mam;;. omisso Trac tu cum sequentibns ver:
-nmpho gratulémuï'" in cœlis. Qui vivis. sibus, dicitur. Graduale l~properium
· Léctio Zacharfœ ~rophétre .. :12. cum suoversu, ut snpra, etpostea dicitur:
/ · - n · œc·dicit Dôminus: Effundam su- Alleluia, alleluia. y.-Ave Rex-noster:

·· per domum David,- et super habi- tu solus. npstros.es ,miseratus errores:
tatÔt'"es Jerusalem spfritum gratire_,. ~t ·Patri obédiens·,,_·ductus. es. ad crucifi-. . . SUPPLEMENTU:~I '-:..
·-··-

gén~um,cut agnus·in~nsuétus ad ·ocei7 · IIJ.aculatuni .et ~spontaneum _l)~(l 'Patri


si61u~m. ·Alleluia. · . .· · · · : obtuH.~ti : qu~sumus ;-.ut ejusdem~ sâ-
·t Sêquéutia ·sancti ~vangél~i -· se~ur:t-•' .criffcii 9blatioveneranda -ïndulgéntiam
·· · dum J.minnem. -, t 9. 28. · nolJisobtfneat; et_ gl6rîam · sempitér:.
·{·-~ ill?témp·ore : :~ciens Jesus, ql1ia nam. Qui ·vivis. ___· ·
. omnta co'nsummata su nt, ut .cQn-
summarétur_ scriptura; dixit : · Sitio._ ;·FERIA 6 ·
Vas ergo erat p6situm_ acéto plenum.
POST. ·DOMINI_CAM II ,QUA-DRÀGESUilE.
lUi autem sp6ngiam plen~m acéfo, hys- .
s6po circumponéntes, obtulérunt · ori IN FESTO,SS. SINDONIS D. N. J-~ C.
Cu
ejus .. in· e'a~go accepi~set .Jesus acé-
.tùm, dixit : Consummatum est. Et in- lntroitus.
clinato capite trâdidit spi~itum. J udrei . • ..H
. .1liDiliavit -semetfpsum. Do minus
'
.

ergo (qu6niam ·Parascéve erat) ut non _ _- JesusChristusu_ sq_ ue?d mo_ rtem,
remanérent.in _Cruce c6rporasahbato, . . ~ortem autem cruc1s : propter
(etat enim magnus dies ille sabbati) quod et Deus exalt*vifi.Hum, et d<?·navit
rogavérunt. Pil~tum, ut frangeréïltur illi nomeri, quod est sup~r omnë no-
·. e6rum crura, et tolleréntur·. Venét•unt men. Psat (88.J Miseric6r-dias Do mini
ergo mîlites; et primi,'quidem fregé-: 'in retérnum cantabo: in generati6J}em,
r"-I1t crura, et altérius, qui Cf'ucif!xus et generationem annuntiabo veritatem
est cum eo. Ad Jes uni. autem cum ve- tuam in ore n1eo. y. GlO-ria.
riissent, ut vidértint _eum jam mor- . ·- . . Oratio.
. tuum, non'.fregérunt ejus crura, sed. 'n·- '. eus, qui. no~is in sancta ~·n~one,
unus militum lancea lat us ejus apéruit, . . · qua Corpu~ tuum ·sacrat!SSimum
et continuoexfvitsanguis, et aqua. Et e· c:r:uce _depositum, a Joseph· involu-
qui vidit, testim6.~ium ·perhîbuit :· et tum ft1i~, Passi6nisïure vestigia <reli-
verum est, testl!floniùm· ejus. _ Credo. quisti: concéde prop:ltius; ut per mor-.
. Offertorium. Insurrexérunt in me· vi- tem et sepulturam tuam_, ad resurre-
ri iniqui, a~sque miseric6rdia quœsié- cti6nis gloriam perducamur. Qui vivis
ru nt me interffcerè; et non- pepercé- et regnas. ·- ··
ru nt i~1 faciem · meam spuere : lanceis Léctio Isafœ Prophétre. - · 62. 65.
suis vulneravérunt ·me,. et ·- concussa Hrec dicit Dominus Deus :. Dicite ff.
su nt 6mnia ossa me a~ lire Sion; Ecce Sal~at~r tuus v~Itit:
Secreta. ecce merces ejus cum eo. Quis est iste,.
-
S an~tffi.ICet nos, qQresumusDomine, qui venit ·de Edorr1, tinctis véstibu~ de
hoc sanctum et immaèulatum sa cri- Bos ra? Iste form6sus in stola·-sua, gr~­
ficium vespedinum.: quod unigénitus di ens in multitudine fortitudinis su;e.
Filius ti1us in Croce 6btulit pro salute ·Ego, qui loquor j-ust:ltiam, et propu-
mundi. Qui tecum vi vit. · gnator sum ad salvandum~ Qua re ergo
Prœfatio,de Cruce. . _. _ ruhrum est indumentum tùuni, et ~e-. ·
Comm.unio. Vidébunt in q11eni trans- sti_tnénta iua,"sicut calc.antiumin torcu- _·
fixérunt, ·cum moverél}tur fundamén- lari? T6rcular calcavi solus, et de gén-
ta terrre~ - tihus non.est vir mecum : calcavi eos· in
Postcommunio. fur6re meo, et conculca vie os in ira me~:
. D. ' omine Jesu Christe, qui temet-, et aspérsus est sanguis e6rum sup~:m
· . fpsum in Cru ce holocaustum _im- vestiménta mea, et 6mnia induménta
- -: ,:., .. ~ ,-

PRO QUIBVSDAM: LOCIS. 97~


m·ea-inquiriavi. -Dies enim ·ulti6nis in : n'acul~m, ut holocaus,tum offérret su:
corde meo_) annus r~dempti6nis mere . per altare pro peccatis filioruîn lsr~el;·
venit. Circumspéxi, et non. erat àux-ili- • tunica Hneà iridut~1s est. · ·
at~r : quresfvi,et non fuit qui adjuva- . Secreta.. .
ret; et salvavit mihi brachiuin ,meum, - ! ccépta tihi, D.omine, ·sint hœc II)4~
et . indignatio · mea ipsa auxiliata est 1"\._nera , cui pro mundi salute gra!a
mihi. Et conculcàvi populos in furore . éxtitit FHii tui passio ·gloriôsa. P~r
meo, et in~bria-yi eos in indignati6ne eumdem D6minum. ·
mea, et detraxi in tèrram virtutelJl e6- · . · Prœfatio de Cruce~
. rum~.Miserati6numD6minirecordabor,. _Communio~ (Marc .. 15.) Joseph au:-
laudem. D6mini super omnibus, quœ. tein mêrcatus sindonem, et deponens
réddidit nobis D6fuinus ·Deus nos ter. eun1 involvit sfndone~.·
Gradûale.(Ps. '68.) Jmpropérium èx- . · - Postcommunio ..
pectavit cor meum, et misériam :·et satiasti,·Domine~·famHiamtuam mu-
sustfnui, qui simul m·ecùm contrista- néribus sacris, quœsun1us _: ut per .
, rétur, etuon fuit: consolant~m me quœ- temporalem Fil ii .tui mortem_,, quam
sivi, et non_ invéni. y. Dedérunt. in rriystériavenet~anda testantur; vitam te
escam meam fel, -et in siti mea •pota~ nobis · dedisse perpétu~m confidamus.
vérurit me acéto. · · . ; - , · . · ./ . Per eumdem Dominum·. ·
· Tractus. (Isaiœ 55.) Vere languores
nostros ipse tulit, et dolorès nostros FERIA 6
ipse porta vit.- y. . Etnos putavimus eum
POST DOMINICAM Ill QUADRAGE]SlMlE.:,.
quasi lepr.6sum-~ et percussum a Deo,
et humiliatum.J. fpse autem vulnera- IN FESTO
tus est propter iniquitates nostras, at;;.; SACRARUM, . QUINQUE PLAGARUM
tri tus_ est_ propter scélera· nostra. y. . Q. N. J. C.
. Disciplina pacis nostrœ supèr eum, et
liv6re ejus sanati sumus. . · MissaHumiliavit,voiîva de Passione,
t Sequéntia sançti Evarigélii secun- fol. 57*, pr'œter Orationem sequentem.
dum Marcum. 1.5. 42. - Oràtio. ·
n illo témpore :· Cum jam sero es set ·D• ·. eus, qui·unigé?iti FHii, t~i pass~6-
I factum ( quia'erat Parascéve, quod - ne, et per qu1nque Vulnera eJUS
;est ante sabbatun1 ), venit 'Joseph/ ah Sanguinis.effusione humanam naturan;t
Arimathooa, nohilis decurio, qui et ipse peccato p~rditam reparasti : tribue nq- ·
- erat expéctans regnum Dei, et audacter bis, quœsumus; ut qui ab· eo sùscépta
introivit ad Pilatutn, et pétiit corpus vulnera veneramur in terris, ejusden1
Jesu. Pila tus autem mirabatur, si jam pretiosfssimi Sanguinis fructum con se-·
ohiisset. Et accersito-centurione~ inter- qui mereamur ïn"· cœlis. Per eumden1
rogavit eum, si jam mortuus esset. Et D6minum.
cum ·cognovfsset a centuri6ne, dona vit In Quadragesima fit cmnmemoratio
corpus Joseph. Joseph autem mercatus Feriœ, et lëgitm· ejusdem Evangelium
sfndonen1, et deponèns. eum involvit in,' fine. Et dicitur C~edo. ·
sfndone; et p6suit e~m in monuménto, · Secreta~· · ,,j

q11od erat.excîsumdepetra, et adv6lvit M.ajestati ture, quœsumus Dominé,


lapidemad 6stiummonum~n-~i. Credo. .Ï accépta sint dona, .in quibus· ipsa.
,:· 'Offertoriùrn. Ingréssus Aaron taber- , ;Unigéniti tui Vulnera :tibi offérimu~ ~-
9~:* ' ·SUPPLEMEN'fUM
· . nostrre prétia libertatis_. Per eumdeÎil_.· neq~e per_sanguinein ~irc6~um aut.v~~
Dôminun1.. . . . tulorum, sed.per prôprium Sa~guinem
.- · frœfatio de C~uce. introivit semel in-·sà:ricta, retét~na red-
. Postcommunio. · emptione invénta .. Si ènim sangurs
•n. ·•.
. eféc~i v!~~~i~us a_Iini?_niis, quresu-: hircorum, et taurorum, et cinis ·v:ltulre
. mus, Domine Deus noster : ut q~uJ. aspérsùs -inquinatos sanètificat ad e~
\.• ..
. Vubiera Dôiriini ·nostri-Jésu Christi ho- _muridati6nem · cafnis;. quanto ma gis
die devote c6limus, hrec in nostris cor- Sanguis Christi, qui per Spîritnm san-
~c-_ .
.....
. dibusimpréssa' m6ribus et vitatenea- ctumsemetipsum ôbtulitimmaculalum
1
,.
'.

mus: Per eumdem Dômilüim~ - Deo, einundapitconsciéntiam nosh·am


-------~-----'-·- - - .ah opérihus m6rtuis, ·a~ servién'dum
.Deo vivénti? Et ideo novi test~ménti
FERIA 6. mediator est, ùt morte 'intercedénte'
in·redempti6nem earum prrevaricati6-
num, qure erant suh prioritestainént(}, ·
IN-FESTO repromissione~ accipiant qùi vocati
PRETIOSISSIMlSANGUINIS ·
. .. sunt ret_érnœ liœreditatis): jn Christo
D. N. .J. ~c. : Jesu -D6mino, nostro. _
Graduale._ {1. Joa~~- :5~) H'ie· est;qu~
_ 'lntroitus. . . Ap-6c.~'5 .. venit.p.er aquam· èt sanguinem, Jesus
edemisti nos,. Domine,- in San- Christus : riori 'in aqua solum, sed in

R
_. ,~ guine tuo <~~- omnittiih~!~etlin-'
i

gua,· et populo, et nabone, et


fecisti nos Deo ~ostr_(). regnum. Psal.
aqua et sanguine. y.- Tres sunt, qui té-
stimonium dant in· cœlo :Pater, Ver-
hum; et __Spfritu:s sanctus : et' hi ttes.,
(88.)M:isericordi_asD6miniinretérnum unum .sunL Et tres sunt, qui testim6-
èantabo : in generationeïn et genera- nium da nt in terra :Spiritus, Aqua~ et
tionem annuntiâbo veritatem tu am -in S~nguis -~.et hi tres-, unum sunt~ _
or~ men.. y-. Gloria.- ·_ Tractus. _(Ephes. ·I.) Gratificavitnos
Oratio. Deus in dilécto Filio suo; in quo hah~-

o
m~fp,ot.~ns_ 'se~1pitérne eus,\ qu~
D_ ~us redempti6nem per Sanguinem
un•gendum Fd1u.m tuum mund1 ejus. y. Ren1issi6nem peccat~rum, se-
Redempt6rem constitulsti, acéjus·San,- .cundum divitias. gratiœ ejus, qi1re .su-
..guiQeplaca.ri voluîsti: concéde,quœsu-. perabundavit in no bis~ J. (Rom. 5.) Ju-
.· mus,. salùtis nostrre .prétiuur solémni E.tificaLi gratis per gt"atiam ipsius, per
~ltu i:ta ~enerari, atque a prreséntis redempti6nem, qureestin Ch•'isto Jesu.
vitre:-malis, ejus virtute, deféndi in ter• y. Quem pro po suit Deus propitiationem
.~is, ul fructu -perpétuo lretémur ln per f!dem in Sânguirie ipsfus. .· '
cœlis. ~Per- eumdem Hominum. . _ Tempore Paschali in Missisvativis
. Et fit commem.oratio Fe1riœ_, et légitur dîcitur·:
fjusdem .Evange:lium in fine. _ . AJleluia,alleluia.,Y·~ (Apac. 5. )-Digitus
L.éeti~ Epîstolre bea ti Pauli Ap6stoli ad es~" Domine, accipere lilirum, et ape-
. . - Hehrœos. ·. ; 9.-1. f. rire signacula ej us :. quoniam occis us ·

·. Et:~:~~~~~:~~r:!:~:~ !!:Jf:~ :~.elfi:f~~~ ~. (~œ~~ f~~s~~ft~: · 8

el per·f~ctiusi fabernaculuri.t non m~nu- tëm san guis vobis in signum : et vi-
0

,.f3t~tum,. id .est, nan ~ujus.: creati6nis_ :. débo sanguinem, 'ettranslbo.vos .: ,nec_


PRO · QUIBUSDAM LOCIS.

eri~ in vohis p!aga dispérdens. Allel. • . Prœfàtîo de Crùce.


-:_ . ln. Missis votivis. per :Annum dicitur · .Communio. (llebr. 9.) Ch ristus se~
sequens m.el ohlatus est ad ~ultôruhr ·. exlîau-
Grnduale. (1. Joan. 5.) Hic est., qui riénda peccata : secundo sine peccâtèl
- venit p~r aquam er sa.,nguinem, Jesùs 'apparehit expectantibus se, in,salutem.
Christus : non in aqua solum, sed in •· Postcommunio. · ·
aqua .et sanguine. Y· Tres sunt, qui ·A· d sacram, Domine, mensam admîs-
testim6niu,m' dant in cœlo : Pater, Ver;..; . · si, hausim us aquas in gaudio de fôn..:
hum , .el Spiritus sanctus·: et hi t~es, tibus Salvatoris : Sang~uis ejus fiat n.:.-
unum sunt. Et tres sunt, quitestimÔ-' his, quresumus, fons aqure in vitam re-
. nium dant in terra : Spiritus, Aqua, et: rérnam saliéntis. Qui tecum vivit erre~
San guis : ~t ·hi tres, unum ~unt.. . • gnat.
· Allëluia, alleluia. y. Si testimonium. -~....,....,.-------~--....;_-
. hominum ~ccfpimus, testimonium De~· DIE 18 _MARTit
· majus.est: Alleluia. . . . .• S. · GABRIELIS ARGHANGELt
.t _Sequéntia sancti Evangélii secun- -
· dum-Joannem. .: 19. 50. lntroitu.s. Ps. 102.
': J.n_i~lo t.émp?r~ : Curu accepi~set Jesus' Ben~dfcite Dominum omnes Angeli
. acetum, d1x1t :· Consummatum· est. . ejus: pot~ntes virt~t~, qu~ facitis
Et inclinato capite tradidit spfritum. .. . verhum ~Jus, ad audwndam vocem
-Judrei erg_o (quOJliam Parascéve erat)_,: sermonum ejùs. Psal. Bénedic anima
ut non remanérent in cru ce _c6rpora n1ea Domin·o : et 6mnia qure intra me
sabhato ( erat enim magnus di~s ille sont, .nomini sàncto ejus. y. Gl<kia.
- - sabbati), rogavérunt Pihiturri, ut fr~n- Oratio. .
. geréntur e6rum crura; et toUeréntur~ ·D·. eu.s, qu.i,i_IIterereter?s A~9e~os, ad:-.
· VenéruntergotnHites, etprimiquidem annunhandum lncarnatlonts ture
fregérunt crura, et altérius qui cru ci~- mystériuln, Gabriél.em Archànge1um
flxus est cuni eo. Ad Jesum autem eun1 eleglsti : concéde propitiu·s ;, ut qui fe--
. -venlssent, ut vidérunt eum jam ·mor- . ~tum ejus celebi~amus in te~ris, ips:lus
tourn, non fregérunt .ejus cru ra; sed pab·ocüiium sentiàmus in cœlis ..Qui
·. Ünusmilitum lancea latus ejus apéruit, vivis et regnas ..
et ~o~Üpuo._ e~fvi~ s.anguis et ,aql!a. Et Et fit commmnoratio. ·Feriœ~.
. qu• v1dlt, testlmontum perhihuit : et Léctio Daniélis Prophétre_. 9. 2·1.
· verum est testim6nium ejus~ Credo. Jn, diébus~Uis: ~cee vir G~~r~e!, qu~m
Offertorium. ~(1.- Cor. 10.) Calix be- vtderam tn vts16ne a prtnCiplo, Cito
nedictionis, ·cui benedfcimus, nonne . yolans tétig-it me in té rn pore sacri:fleii
communicatio Sanguinis Ch_risti est? vespertini. Et docuit me, et locutus· est
Et panis, quem frangimus, nonne par..- mihi, dixltque : Dâniel; nunc egréssus .
ticipatio corpods ,Do mini -est? sum, ut docérem te, et i~tell!geres. '.Ah
Secreta. · exordio pre~um tu~rum ·egréssus est
.P er hrec divlna mystéria' ad novi' serino : ego autem veni; ut indicarem
. quresumus, testaménti mediat6rem , tibi:, CfUÎa vir desideriorum es:: lU' e~g{)
Jesurr1 accedamus: et super altària tua, animadvérte sermonem, et intéllige~vi:.
Don1in_~ virtuturn, ~spersi6nem San gui- · sionem. Septuaglnta hebdomades ~b~
nis, méliusloquéntem, quan1 Abel, in· brev:iatre sunt supe~ populo rn tu uni, et
novémus. Per eumdem Dominum. . li. super ur hem sanctam tuam, ut con-,
. 100* - SUPPLEMENTUM
summéturprrevaricatio,·et finem acci- ni~, 1\lada. Et_ingr~ssus ~Arigelus .ad·
piat pec'catum_, et deleatur i~lquitas, e:im, dixit : Ave: gratia pl ena : Do mi..;.
etadducaturjustit~a sempitérna, et im- nus tecum ·:ben edicta tu in muliéribus ... ·
pleatur vlsio et prophet:fa : et ungatur. Qure cu m. audlsset, turbata est· in ser-
SanctQs _sanctorum. Scito ergo, et ani-. mo ne ejus, et cogitabat qualis esseî.
madvérte :-ah éxitu serm6nis·ut :lterum ista salut~tio. Et ait Angelus. ei : Ne
redificétur Jerusalem, usque ad Ghri- timeas; 1\Iaria, invenisti eni:rri gratiam
stum ducem, hebdomades septen1, et apud Deum .: .Ecce condpies in ut.ero,
hehdomades sexaginta·du)r. erunt, ·et' et pariés Jilium, et 'vocahis nomén
rursum redificabitur. platéa, etmùri in ejüs Jesu~m. Bic erit magnus, et Fl-
angustia_-témporum~ Et posfhebdoma- li us Altissimi vocahitur, et dabit illi
'·.:
}
"!) des sexaginta duas occidétur Christus-:- Dominos Deus sedem _- David patr·is
et non erit ejus_populus, qui eum ne- ejus : el regnâbit in. domo Jacob in
g~turus est. :Et civitatém·; et san ct ua- -retérnum, et regni ejus non erit finis.
riom dissipabit populos cu ln duce ven- Dixit autem Maria ad Angelum : Quo- ·
turo: et finis ejus vastit~s, etpostfip.em modo fiet--istud, qu6niam. virum non ·
·belli statuta desoHitio .. · cognosco ?. Et resp6ndens Angelus,
Graduale~ (Ps. 102.)Benedicite Do- dixit ei : Spiritus sanctus supervéniet
minùm omnes Angeli ejus, po~éntes in te, et virtus Altfssimi obumhrabit
virtute, qui facitis ve~hum ejus. y. Bê- tihi. ld'eoque et quod nascétur ex te~
nedic anima mea Dominum, eLomnia Sanctu1n, voçabitur Filius· Dei. Et ecce
intm·iora me~ .nomen sanctum ejus. Elisabeth cognata tua, et ipsa concé-
. Tractus. ( Lucœ 1.) Ave Maria, gratia pit filium in sênectute sua : et hi<? men-
plena, Dominos tecum. y. Ben edicta tu sis sextus est 'illi, qure vocatur stéri-
in muliéribus : et benedfctus fructus lis : quia non erit impossibile. apud
ventris tui. y. Ecce concipies et paries · Deum omne verbum. Dixit autem Ma:..
filiüm, et vocabis nomen ejus Emma- rfa: Ecce-ancilla Domini,· fiatntihi se-.
nuel. y~ Spiritus sanctus supervéniet cundum ·verbu-m tuum. Credo.
in te,. et virtus Altissitni· obumbrahit -offertorium. (Apoc. 8) St~tit Ange-
tih!. y. Ide6que et quod nascétur ex te- lus juxta aram templi, _habens thuri-
Sanctum,- vocabitur Filius Dei. bulum aureumin manu sua : et data
, Si hoc festum post Pascha celebre- su nt ei incénsa n1ulta, et ascéndit fu-·
tur _, ornissis Graditali et Tractu, dicitur: mus aromatum in consp_ectu Dei. .
, Alleluia, alleluia. y. (Ps. 1 05.) Qui· . · Secreta.- . .· ·
facit Angel os su os spiritus : et mini-
stros suos flammam. ignis. Alleluia. y-.
A- ccéptum fiat !n conspéctu tuo, Do- ·
. mine, nostrre servitutis mun us, et·
(Luc. 1.) Ave Maria, grâtia plena, Do- heati Arc~angeli Gahriéli·s oratio : ut .
minus tecum : benedicta tu in mulié- qui a no bis veneratur ·in terris; sic .
rib us. Alleluia. apud te pro no bis sit adV9Catus in. cœ~.
t Sequéntia-sancti Evangélii secù.n- lis. Per D6minun1 .
.· · dum Locarn. · · 1. 26. Communia. (Dan-. 5.)_ Benedicite o-
n }Il~ témpore.: M~s~~s est An~elus mnesAngeliDomini Domino: hymnüin
l Gahrtel a Deo In civltatem Gahhere, dicite, et supm·exaltate euro in sécula.
cui nomen Nazareth, ad virginem de- . - Postcommunio. ·
sponsatam viro, cui nomen erat ~o~ c·orpor,i~. toi et _Sa~gu_inis sumptis
se ph, de domo David, et _no men virgi- mysterus, tua rn, Domine Deus no-
PRO . QUJBUSDAM
~.. .. . . - ..
'
· LOCIS.- 10f*,
ster,deprecamur clemént~am: ut_ sic- . diam eos, et ero_prot~ctor e6rum·sem- ·
ut Gabriéle nuntiantè, lncarçati6n~m per. Alleluia. y. Fac nos innocuam, ~o-.
tuam cogn6vimus; ita ipso adjuvante,. seph, decurrerevitam: sitque tuo,sem-
. lncarnationis ejusdem beneficia con:- per tu ta Patrocinio. Alleluia. -_ -
sequamur. Qui vi vis,- ete. - t Sequéntia sancti ·Evangélii ,secun-
dum Lu cam. · - 5. 2 J.
DOMINICA 5 POST PASCHA. ·Jn_il1o témpore : Factum est -c-nllem ·
IN FESTO . . .cun1 bapt.izarétur omnis populus; et
PÀTROCIN~I S. JOSEPH CONF., ~Jesu baptizàto, et or~ante, apét~tum est-
. - SPONSl B. M. V~ cœlum : et descéndit .Spiritus sanctus
lntroiltts. Ps. 52. corporali sp·écie sicut columba in i-
utdj or, et protéctor noster est psu l1l; et yox de cœlo facta est : Tu es

A
· ·.
.
Domînus: in eo lœtabitur cor no- FHi~s in eus diléctus, in te_ complacui
struni' et in noriline saneto ejus mi hi. Et ipse Jes'i1s erat in dpi ens qua..;
speravim_us, alleluia, allelàia. _PsaL si ann6rtnn trigfnta, ut, putabatur fi-
(79.) Qui regis Israel inténde: qui.de- lius Joseph. · -Credo.
ducis, velot ove.tn, Joseph. y. Gl6ri:;t. Offertoriùm. (Ps. f47 .) Laud_a ,fe-
Oratio .. , r{isàlem -D6n1inum : qu6niam con_for-
-D-·. eus, qui i~effabili providéntia bea- tavit serâs portarum tq.:il·um ,- henedL-
tum}oseph sanctissimœ Genitricis · xit filiis tuis in te, alleluia, a~leluia.
ture sponsum eligere dignatus es : prœ- · Secreta. . ·

S
&ta, quœ~umus·; ut quem Protectol'em anctiss~n:re Ge~i~r~lcis· ,ture sp?n~i
veneramur in terris, intercess6rem ha- PatroCiniO suffulh, rogamus, ·Do nu-
hére mereamurin cœlis. Qui vi vis. · ne, cleniéntiam tu:nn : ut corda nostra ·
: . De!nde fit commem. Dominicœ. fa ci a~ lerrén·a cuncUr desplcere: ae te,
Léctio lihri Génesis.- 49. 22. verum De.iin1 perfécta char·itâte diHge-

F
Hius'acc~éscens, Joseph, filius ac- re. Qui vivi~. · -
crésecns, et deco rus aspéctri. : filiœ Communio. (Jfatth .. i) Jacob autem
d~scurrérunt super murum. Sed exa- génuit Joseph virurh Mariœ, de qua
~peravérunt eum, et jurg:iti sunt'l invi- , natus est Jesus, qui vocatur Chr·istus,
der*ntque illihabéntes jacula. Sedit in · alleluia, alle~uia. · ·
forti arc,us ej9s, èt disso,hHa sunt vin- -Postcmntnunio.
cula brachiôrum, et. manuum ilHus per 1vlni ma1ne_ris fonte refécti, quœ-
manus poténtis· ·Jacob :_ inde pastor D sumus, Domine Deus .IJoster : ut
_egréssus est, lapis lsraei1· Deus· pa tris sicut nos facis beati Joseph protectio- .
_tui erit adjutor tu us, et'{}{nnfpotens be- ne gaudére; ita ej us mé~iti~ et inter-
nedfcet ti bi henedicti6nibus cœli .désu- cessione, ·cœlestis glOrire fa ci as esse ( ·-

per,benediéti6nihus abyssijacéntis de- participes. Per Dominü,m.


orsum' benedicti6riihus uberum et In fine legitur Et~ang~l. Dom_inicœ .
.vùlvœ. Benediction es patris tui con for-
tatre sunt benedictionibus·patrum ejus, ,DlE 11 _1\'IA II. . r , , _,,_.,_,, :.. •.

. donec venlret desidét~iuin c6llium œ- -B. FRANCISCI.DE HIERONY~t~t~:·<:


. ternorum : . fiant in capite Joseph' et _., ,~·: ·~.'

in vértice Nazarrei inter fra tres su os. lJtlissa Os just~, d~ Cpmmuni_- Con;..
Alleluia, alleluia.;. De quacumque fessoris non Pontificis ~ fol. 17*; prœter
trihulati6ne clamaverint ad nw, exau- Oratio·nes sequentes. ·
n

F.
..
.n· ·Oratio. · .
eus,· qùi heatu:ffi .Franc1scnm, ad
· animarum salutem, exfmium verhi
.stra, qu6niam advéntus Do mini appro·
pinquavit. Ecce heati6câmus eos,. qui .
sustinuérunt. Sufferéntiam Job audi..:.
tdi prœconem éffedsii · :: ejus no his in~ stis, et finem Do mini -vidistis, .quo-
tercessione èo.ncéde; ut Iegis ture. man- niam misé ri cors n·ominus. est, et Ini-.
data et jugiter scrutémur in corde, et serator. Confitémini ergo altérutrum
fidéliteropéribus e~equainur. Pèr Dîim. peccata vestra, et orate ·pro invicem,
· Seéreta. · .- · ut salvémini: multum enim valet de..:
1\J{Ûnera, Domine; quafde tua pieta- prec~tio justi ass~dua. EHas homo erat
ll'_ tesuscépimus, heatiFranciscicom- similis.nohis passfbilis, et oratione ora-
- memorati6nedev6te offérimus~ suppli- vit, ut non plueret super terram, et .
- citer déprecantes : ut bona étiam ope- non pl~it annos tre~ menses- sex.
râ de tua clementia suscipiamus, qui- . Et rursum oravit, et cœlum dedit plu-
hus j ustftiam _tua rn placa,re possimus. viam, et terra dedit fructum suun1. ·.
Per Dominum~ Temp. Pasch. Alleluia, alle!uia·. y.
Postcommunio. (Ps. 111.) Beatus vir, qui ti met Do-
ensre ture, D.omine, salutare mysté- minur,n : in mandatisejus cu pit ni mis.
M rium, heato Francisco Confëssore Allelu.ia. y. (Oseœ 1_4.) Justus germi-
tuo intercedénte, corda nostra purifi- nabit sic ut· Hli~m, et· floréhit in ·retér-
, cet; ut nihil in nobis, quod punias, sed , num ante Dominuin. Alleluia.
quod coronare possis, irivénias. Per D. Extra Temp.· Pasch. Graduale .. (Ps.
· 56.) Os justi meditabitur sapiéntiam;
. DIE 15- MAil. etlinguaejusloquéturjudfciu~.n. y. Lex
. S. ISIDORI AGRICOLJE CONF. Dei ejus in corde ipsius; et non· sup-
lntroitus. Ps. 91. plantabùntur gressus ej"us. ·
ustus utpalma florébit, sicut cedrus . Allelùia, alleluia. y. (Ps. 11. 1.) Bea-_
J Lihani multiplicabitur: plantatus-in tus vir_, qui tin1et Domino pi : in man-
domo Domini . in atriis . domus · Dei datis, ejus cu pit· ni mis.· Alleluia.
nos tri, alleluia, alleluia. Psal. Bonum t S~quéntia sancti Evangélii -secùn-
est confitéri Domino,/ et psallere no- . dum Joannem. 15.
mini tuo, Altissime. y. Gl6ria. . ~-~ iHo.témpore : Dix!t. Jesus, discipu-·
. Oratio. hs suis : Ego sum _vibs vera, .et P~­
a no'bis·, quresumus omnipotens tèr meus agricola est.· Omnern p·almt-
D Deus, heâto Isidoro agricola· Gon- tmn in me non feréntmn fructum, toi-
fess6re tuo intercedénte, supérhe ~on· let eum: et omriem, qui fert fructum,
sapere : sed ejus méritis et exémplis' purgahît eum, ut fructum plus afferat.
placita tibi s'emper humilitate deser- Jam VQS mundi estis propter Sermo~
vire. Per Dominum. · nem, que rn locûtus sum vohis~ Mané te
·Léètiô Epistolœ. be:Hi Jacobi in me, et ego in vohis. Sicut palmes
Apostoli. .5. 8. 16. non po test ferre fructum a semetips~,
ratres : Patientes estoie usque ad nisi n1anserit in vite : sic nec vos, ni-
F advéntum D~~ini~ Ecçeagricola exs . si in me manseritis~ E'go su rn vitis, v?s ·
péctat pretiosum fructum terrre, pa- palmites: qui~anet in me, et ego-In
tiénter ferens, doneç accipiat tmnpora- eo, hîc fertfructum multum: quia sine
. neum, et ser6tinum. Patiéntes igitur me nihil-potéstis face:re. Si quis in, me
est6te et vos, et confirmate corda ve- 'llOD manserit, mittétur foras sicut pal~
:,4,6~~
PRO . QUIBUSDAM :LOCIS. ·~:v,~

.mes,: et àrésc_ét:, et côlligent eum; et in ·Secreta... . .,; . :


ignem mittent et:ard:et. Si manséritis~ - p · .· · erhrectua,D:omirré,:sacr:amystérià

·in me, et verha mea in vohis. manse~ _- .- illon os charitàtis.igne;aé_cend:llnur:,


rint -=~ c:j:uo:dë_u:mq.~ë_:-voluér~tis.p,elé_tis, _ :quo .i~clytns; .Martyr:,Jüann:e_s é.ad~ém
et fiet vohis. -__ ..': _peràgérrdo_ flagrabat.:i:P:er·;Béminùm:. __
· Offértoriun'k_(Ps. 20.) In virtutè hl;:t, _ - - :-> ·_: Posteommùi1Ïo~c _ _-.
D6~n:ine-, bëtahiturjustus,· et super_ sa-- ·s~•.piritum, D6minê::, JortitU.di.t;Iis_ hre,c
lutare tnum :exultâbit vehèménter: d_e- __ : nohisdribuaLmensa-creléstis, .fftlre
-si.dériutnanimœejustribulstLeL,c:allel.- .beati.Màvtyris~tui:,·~oannis. pro saciJla-
-_ __ _·,Secreta. -- . l!'énti honore tenta tain constânti.am:j:U~
ropitiare, Domine., supplicationibns _ .giteril_luita.dvictoi~ia.m. Pei~ Don•inum ... ·:
P nàstris, etha,sp.6puliotui _oblation es. -inùnit~te.ejù~de~ SpfritQs'sancti~ etc.
llenignus assntne; ~ut :i nterc.edénte_he_a to . -----~~-'----'...__-'-------'-__,.~~~~...,......,.-,;.,..
Isidoro Confess.6re tuo, quo.d:·:fidéliter · - .> :'" - DlE'2f MAiK:-···- - ·
pétimùs, ;efficaciter .consequamut~~ Per .. -S. FELIClS A-cANTAL1CIO CONF ..
. Do
,mi·num . ,_.
r r '
-.
. . ', :~.. ' .... •'•
. --. . . . .
.-. . ·-

· :. _: Communio. (Mp;tth. t~.) Am,en dico. lntroitf!;s. 1. Reg._ 2~


vobis_, quodvos, qui ~eliqufstis omnia ,. · · . · n..... - . · omi~u.:s p.~.tlp. ~·.~elU ~a~i~. ·~,e. t.~itat,
--ètsecuti estis:nie, céntuplum aceipié,_ , bQmiba,t, et sublevat_: SJ.lSGlh!t.'de
_:tis, etvitam retérnam possidébitis, aU eL - . · .·. pulve:r~ egéiium, ·~Ld~ st,ércore
· Postcommunio. · é-levàt pau perem: ·: ·ut Sêde~tc~u_rn _pril')-
/ s· - it nobis, -Donlin. e, r. eparatio mentis - -.çlpl · ·bus, et so,1·Julll g1Oflffiteile_at.:
, · , ·c-T~~ijl-~
·
_ .et c6rporis: cœléste, mystérium : et JJQré Pasch: AUeh1ia, allelui~.) 'l~sal..
prresta; :ut,. sancti Isid6ri, Gonfess()ris (68.) Vldeant pauperes, et lreté:ntur :
t~i, cujus exéquiQ)_ur cultum, senlia- qurerite.-Deum ,etviveL~nim~ vestra ·:
mus efféctum. Per Dominum. - _quoniam e~~ud,ivit.panp.er~s Don1inus.
y. _Gloria.
·_ DlE 16. MAil. Oratio. · .... ·~ ._
ac. nôs, Domine .Jesu, 'ill si·lllpliei-
8. JOANNIS NEPOMUGENI MART. F tate et itJnocéiüia:cordi·s nostri
-· · Tempor~ Paschali, ·Missa .Protexisfi, ·hulâre ·: quarum am6re de :sin;U 'Mat ris ·
am-
ut in Com1nuni unius Mavty~is, fol . .6*, .i,nter_ beati Felicis Confessoris tuilwa- ·
c.ltm Evangélium Nihil e~t opertum·, de chia . desë-endisti. Qui· vivi s.·
Comm.uni wnius Mart. non Pont." fol. 5*. . Léctio Epistolœ· -bëati :Pa=uli Ap6s:iQli
. Extra tempu_s Paschale~ Missa L~ta~ . . . ~ · : ;a:d Colossénses.· :a~ --12.
hitur, :de~dem. Communi secundo lo- F.ra tres : induite.v.os s~cut ·eléc(i .Dei,
:co:,- fol. :5*._- _ . sa-ncJi et dilécti, visce:ra miseric6r-
. Prœter; Orationes .seque~tes. . dire, henignitatero, :humilit~t~m, :rpo- .
. .. · - . Or.atio. "d~éstiam:, -patiéotia;m, s:up,pt!rtante~Lin-
- - -.n ~ -.eus,,q'ui ob invictrim. heatiJoàortis- vicem, ,et donante:S ':Vùhismetipsis:; :$i
. . : s~licr:amenlale.:siléntium, nova Ec- quis advérstis~·aliqueJn ha:bet q,ue;ré-
·".clésiam, tnam ·martyrii coron~ :decora-_ lam :: siclut efDOminü~i' donavit vo:bis,
sti : da nohis ejus inter.ëessione~ ete- :~Ht et ~Q:~.• Surper i6muîa au~em h:_rec,
,xérnplo,.lingnam=cautecns1odirre,,a;e.:6-· charitatem h:ab:été;,;iquQÙ.iesf: N'incultun
·.~ mnia p6.titis n1alà, qnam :ânimre detri- _ ;perfectio:nis- :, ~.èt :pax CJ~;Jjisti. e~ultët in
~mén:tum,inhcms_é_culoi0lellâne:~ PerD ....·:e6rdibus.:v:es.tris·., in ~qua et :w:.o:cati.,ftSJtis,
-··ro4* SUPP_LEMENTUM : --

.- ~n uno·c6rpore; et grati est6te. Verhum -~ Offertorium.. (Sap. tO.) Honèstavit


Christi habitet in vobis. ahundanter.in ilium in laboribus, et éomplévit labo~
omni sapiéntia, docéntes, ·et :commo- ·res illius.
néntes vosmëtfpsos. psalmis, hyinnis , Temp .. Pasch. additur Alleluia. " . :
et canticis spiritualibus jin gratia cau- Secreta. .
tantes in c6rdibus vestris Deo. Omne -A._désto votis .nostr~s., clefue,n~îssime
quodcumque façitis in- :verbo a ut in __ ·· _-Deus: ut hrec ohlabo salutar1s, qure
§pere, omnia-in .nomine Domini Jesu in liori6rem heati 'F,eHcis pers6lvitur;
--Cliri~ti, ga·atias agéntes ·neo et Pa-tri . a~elictorum nostrorum vëniam im;;.
-per 1psum~ ·. · _ _. -· - petrandarri, inodorem sùavitatis ascen·
, TetnporePaschali. Alleluia, alleluia. dai. Per D6minum. _- ·
y. (Ps. ~6:) Unam pétii a .Domino, · _.C&mmunio.; (Cant 2ef5~)Uilt.ctus
hanc requiram, ut inhabitem in domo m'eus mihi, et ego illi: ténui e~, nec
D6mini omnibus diéhus vitre mere : ut dimittam. · -· -.. · ·. ·
videam voluptatem Dorr1ini. Alleluia. ·Tetnp. Pasch. adàit'ttr :Alleluia.
y. (Ps. 67.).Parasti in dulcediQe 'tu:;t · Postcommunio.
pauperi, Deus~ Alleluia~- xuberet, qu.resurr.ms Domine, in cor- -
Extra _Tmnp .. Pasch. Graditale. (Ps. E dibus ri.ostris percépti gràtia sacra•
t7 .) Misit de summo, et accépit me, mériti _: qure nos heati Felicis Confess6-
et assunipsit me . de aquis mu ltis. y. ris tui imitatione purHicet~ atque inter-
Et retribuet mihi Dominus secundum ._ cessione comrrÏuniat. Per Dominum.
justitiam meam : et secundum puri-
latem rnanuum mearU!ll-Îll 'conspéctu , . DIE 24 MA-Il
· ocul6ru rn ejus. _ _ IN FESTO B. MARLE VIRGINIS
Alleluia, alleluia. y. (Ps. 50.) Be-
TITULO
nedlctus Dominus, quoniam mirifica- ., ·-, ~

vit miseric6rdiam suam mihi in ciyi- AUXILIUM CHRISTIAN,ORUM.


tate munita. Alleluia. lntroitu~. Sedulius.
t .Seqùéntia sancli Evangélii secùn- alve sancta parens, enix:a puérpe-

I
- dum ·1\'latthœum. 11. 25.
n illo _témpore : Réspondens -Jesus S .ra Regem : qui cœlum terramque
regit inséculasecul6rum.(Tempore
dixit : Confiteor tibi, Pater, Domine Paschali~ Alleluia, alleluia.) Psal. (44.)
cœli et terrœ, quia abscondisti hœc a Eructavil cor. meum ve1~bum bonum: ,
'sapiél)tibus et prudéntihus;etrevelasti dico 'ego opera mea Regi. Y· Gloria. '
ea p~rvulis. Ita Pater, qu6niam sic fuit • - Oratio.
pl:lcitum ante te. Omnia mihi tr_adita mnfpotens et miséricors Deus, qui
O
sunt a Patre meo. Et nemo novit Fi- . . ad defensi6nem populi Chrîstiani
lium, nisi Pater : neque Patrem quis in heatissima Virgine Maria perpétuum
novit,_ nisi Filius, .et cui voh~erit Fi- Auxîlium mirabiliter.constituisti : con-
.li us revelat~e. Veni te ad me omri. es, céJe propitius; ut ta li ·prresidio muni-
qui labOi'atis, et onerati estis, et ego · ti, cm~tantes in vita, victoriam de ho-
_ reficiam vos. Tollite jugum meum- su- ste maHgno consequi valeamus. in mor-
per vos·, et dîscite â me, quia mitis ' te. Per Dominum. · ·
sum et humilis corde : et invell.iétis ré- Léctio lib ri- Sapiéntire. Eccli~ 24. t4 ..
quiem animahus vestris.: Jugum enim ·. b initio, et antesécula ·cr~ata· su_ m,
A
meu rn suave est, ·et on us meum leve .. _ et osque ad futurun1 séculu1n non
PRO QiHBUSDA-M LOCIS. - 105*
. désina1n, et in habitatione sancta co- Prœfatio de beata Maria_, Et te in
ra rn ipso ministravi~ Et sic in Sion fir~ Festivitate.
mata sum, et in· civitate sanclificat:;t _ Communio.BeatavfsceraMarire Vfr-
similiter requiévi, et in Jerusalem po- ginis, qure portavérunt retérni Patris
tést.as mea .. Et radicavi in populo ho- FHium. ·
norificato; et in pm~te Dei mei hœré- . Tempore Paschali. Alleluia.
di tas ilHus, et in plenitudine Sancio- · Postcommunio ..
run1 deténtio n1ea. Adésto, Domine, populis, qui parti-
- Tmnpm·e Paschàli. Alleluia, alleluia. cipatione C6rporis et Sanguinisttii
1· (Num. 17 .) Virga Jesse floruit :.Vir- reficiuntur : ut sanctissima tua Geni-
, go. Deum et. h61ninem génuit : pa cern triee auxiliante, ab omni malo et peri;.
' Deus. réd di dit, in se .~econdlians ima ; colo lihèréntur, Let in .omni opere bono
sun1mis. Alleluia. y.(Luc.1.)AveMada, custodia.ntur. Qui vivis ~.etc .
. gr:itia pl ena : Do minus tecum :. bene.:.·
FERIA-·6 ·
dicta tu in muli~rih~s. Alleluia.·
. Post tempus Pa~;chale. POST. OCTAVAM ss. coRPORIS CHRISTI.
·. Gt·aduale. Benedicta et venerahilis FESTUM SS. CORDIS JESU.
es, Virgo Maria, qure sin~ tac tu pu do-
ris invénta es Mater Salvatoris. J. Virgo
Dei Génitrix? ql.1em tot us non_capit or-
M lntroitus. Jer. in Thren. c. 5.
iseréhit?r sec~ndum m~ltitudi-
nem m1serahonum suarum :
his, in tua~ se clausit viscera factus · non enim humiliavit ex corde
homo. su·o, et ahjécit filios h6minum: bonus
- Alleluia, allelùia. y. Post partum, est Dominus speranti_husineum, ani-
Virgo., inviolata perœansisti: Dei Gé- mm .qurerénti ilium, alleluia, alleluia.
nitrix intercéde pro no his. Alleluia. Psal. · (88.) Miseric6rdias D6mini . in
t Sequéntia sancti Evangélii secundum retérnum cant:ibo, in generationem et
· Lucam. c 11. 27. generati6nem. y. Gloria.
n illo témpore : Loquénte Jesu ad. , OratifJ.
I turbas, ext6llens vocero quredam mu.. con cédé , quresumus omnlpotens
lier, de- turba, dixit illi : Beatus venter, ~Deus: ut qui in sanctlssimo dilécti
qui te portavit, et ubera, qure suxlsti.- Filii tui Corde gloriantes, pr::edpua in
- At ille dixit : Quinfmo heati qui au- nos charitatis ejus beneficia recolimus;
diunt verbum Dei,.et custodiunt illud. e6rum pariter et actu delectémur, et
Credo. fructu.' Per eumdem- Dominum. ·
Offertorium. (Luc. 1.) Ave Maria, Léc tio Isafre Prophétre. .12.
graJia plena : Dominus tecum: bene- confitéhor tihi, ·Domine, quoniam
. dicta tu in muliérihus, et henedictus ..âratus es mihi : convérsus est furor
· fructus ventris tui. tuus, et consolatus es me. Ecce Deus
Tempore Pascluili. Alleluia. Salvator meus, fiducialiter agam,·. et
Secreta. non timého; quia fortitudo mea, et
-
P
.
1~9. reUJionis Christ.ianre triumpho laus mea Do minus, et factus est mihi
h6stia~ placatiônis tibi, Domine, in salutem. Hauriétis aquas in gaudio_
immolamus : qure, ut nohis proficiant, de fôntibus Salvat6ris. Et dicétis in, ilia.
opem auxiliatrix Virgo pr~stet, per ~ : Confitémini Domino; et invomite
quam talis perfécta est victoria. Per nomen ejus : mementote quôniam ex-
Dominum. célsum· est nomen ejus. Cantate Q.6-
·suPPLEMENTUM -

mino _qu9niam. magnifiee fecit.: an- . Postcomm'Unio.


nuntiate hoc in un.ivérsa terra. Exulta,
etJauda habitatio Sion,. quia m~gnus
p·sacramenbs,tesupphcesexoramus,
acificisfas.~i deH,cii~ ~-et salut~rihus_·

in médio ·tui sanctus Israel. -_ . -· Domine Deus nos ter :-ut qui mitis es,
. Graduàle. (1er. Thren. 1~) 0 ·vos, et humiliscorde, nos a viti6rum.lahe
omnes., .qui transitis.per· viam, attén~ purgatos, pr'opénsius facias a supérbis
dite, et vidé te, si est dol or si eut do lor sêculi .vanitatibus abhorrér~. Qui vivis.
meus. -Y .. Cum dilexisset ·suos.,_ qui e- _ _
:ranf in mundo, in finem diléxiteos. ·· . _· . ·DIE 1~ JUNII. ·
. Alleluia, aUeluia. y. (Mauh. - 1-1.) S. JOANNIS -FRANCISCI REGIS, C·.
DJscite a me,-quia mitis suffi, ethumi- .MissaOs justi, fol.17*, cum· Oratio-
lis corde_ : ·ët inveniétis réquiem· ani- Jlibus- sequentibus.
mabus vestris. Alleluia. · - Oratio. ·
.t· Sequéntia: sàncti Evangélii secun- ··n· eu~' qui. ad plu~in10S pr? salut_e
. . . _. dum Joannerq. 19. 51. · an1marum pcrferendos lahores, he-
n illo témpore : Judœi, quoriiam Pa- aturo Joannem Franciscum Corifess6-
l rascéve· erat, · ut non rem_anérent in
cruce c6rpora sàbbato '{erat enim. ma-
rem·tuum mirabili charitate et irivicta
patiéntia decoras ti.: concéde pr_opitius;
gnus dies ille sahhati) , rogavéru1;1t Pi- ut ejus exémplis instr{·w.ti, et interces-
lât~m, ut frangeréntur e6rum c~ura, sionihus adjuti, retérnre vitre prremia
et toUeréntur. Venérunt ergo milites , consequamur. Per Dominutn.
:et primi quidem fregérunt ·crura, et · . Secreta. -
altérius, qui crucifixus, est cumeo: ~d c~arit:it!s.vlctirn~, qua~ _in1~0~an.:
Jesum autem curn ven1ssent, ut v1de- tes offer1mus, s1t noh1s, Dom1ne,
·runt ~um jam "m6rtuum, non fregé- t~ miserante prop1tiabilis: ·et beati
runt eju.s crura;-sed unus1niliturn lan- Joannis Fr·ancisci précihus et méritis,
cea latus ejus, apéruit, et continuo ex- ad ob~inéndum patién~ire et charit:His
ivit sauguis et a qua. Et qui· vidit, te- augméntun1 éfficax et salutaris. PerD_. · 1

·stimonium perhihuit, et verum est te- Postcommunio. ·- .

stimonium ,ejus. _ ··_Credo. crescat in nobis, Domirie, pietatis-


: Offertorùim._ (Ps. l 02.) Bénedic a- · ture efféctus salutaris : ut cœlésti
-n-ima mea Domino-, et no li· ohliv:lsci pahulo refécti, ad retérnre salutis por-
omnes retrihutiones ejus, qui replet in tun1, te misericorditer protegénte, et
bonis desidérium tuum,. alleluia. beato Joanne Francisco intercedénte,
_ -· _ Secreta. feliciter pefvenire valeamus. Per D.
· T··· uére nos, Domine , ·tua tihi ho-
. ' · locausta ·offeréntes : ad qure, . ut DIE 9 JULil.
fervéntius corda- nostra prœparéntur ~ S. VERONICLE DE .JULIANIS VIRG._
flammis ,adure ture-- divinre charita:tis. MissaDilexisti,deCommuni,,fol. 22*._
·Qui vivis et regnas, etc._ Oratio.
· · _-_ Prœfatîo-de Cruce. . ·n·.
6mine Jesu Christe, qui heatam
~·; ·cO;~l'J!tun-io. (Ps. 6"8.) lmpropérium · • Veronicam VirginemPassionistuœ
: expectavit >èor meum et mi sériarn : et signis mirabilem eft'ecisti: concéde pro·
.' sustinui qui simul contristarétur , :et pitius; ut carne ni crucifigéntes, ad
· n1:)n :fuit, -et tJUi consolarétur, et non· gaudia retèrna pe~venire mereamur.
"invé~i, ·n1léluia~ - - Qui vivis et regnas, etc:
PRO QU.IBUSDAM LOCIS. 1Ô7*
Secreta. Oratioo
~usc~pe, miséricors Deus, quas tihi eus, qui de beat::e Marîre Virginis
OhumHiterofférimus, laudis hostias:
et interveniénte bea.ta VeronicaVirgine
D_ utero Verbum tuum, Angelo nunti-
ante, carne rn suscipere voluisti : prresta
tua; fac eas nobis ad perpétuum pro- supplicihus tuis; ut qui vere eam Geni-
venfre subsidium. Per Dominum. tricem Dei c.rédimus, ejus apud te in-
Postcommunio. tercessi6nihusadjuvémur. Per eumdem . ·
œlésti muner~ r~boratos fac nos' Dominum.
C quresumus Domine Deus noster ,
heatœ Veronicœ Vir~ginis ture et exém-
Et fit comm. Dominicœ occurrentis.
Léct~o Iihri Sapiéntire. Eccli. 24. 24.
plis instrui, et patrociniis adjuvari. go ,~asi vitis fructifi?avi suavitate~
Per Dominum. · - · .E odor1s : et flores mm fructus hono-
ris et honestatis. ·Ego mater pulchrre
DIE 16 AUGUST!. dilecti6nis, et timo ris, et agnitionis, et
- S. ROCH! CONFESSORIS. sanctre spei.In 1ne gratia omnis vire ef
· Missa Justus, de Communi Confesso- verit:His, in me Of!Jnis spes vitre et vir-
'ris non Pontificis, fol. 18*, prœter Ora- tutis~ Transite ad me omnes qui concu-
tionem sequentmn. · piscitis me, et a generati6riibus meis
Oratio. implémini. Spiritus enim meus super
6pulum tuum, quresurnus Domine, mel duleis, et hœréditas ~ea super niel
P continua pietate cust6di : et heati
Rochi suffragantibus mé!itis, ah omni
et favum. Mem6ria mea in generation es
seculorum. Qui edunt me, adhuc esu-
fac animœ etcorporis contagione sec-6,~ rient : et qui hibunt nie, adhuc sitient.
rum. Per Dominum. Qui audit me, non confundétur: et qui
Et fit com.memotatio Octavœ Assum- operantur in me, non peccahunt. Qui
ptionis et S. Laurent-ii, ut in .ZJ!issali. elucidant me, vitam œtérnam hahéhunt.
Cr·edo, et Prœfatio de Oeta va. - Graduale. (Isaiœ 11.) Egrediétur
virga de radiee Jesse, et flos de radiee
DOl\HNICA POST OCTAVAM ASSUMP'.Ï.'IONIS.
ejus ascéndet. y~ Et requiéscet super
FESTUM eum Spiritus Domini.
PURISSIMI CORDIS ·B. M. V. Alleluia, alleluia. y. (Isaiœ 7 .) Ecce
1Wissa · Sa1ve sancta parens, ut· in virgo concipiet, et pariet filium, et vo-
lJlissis votivis beatœ Jlariœ Virginis a cahitur no:anen ejus Emmanuel. AHel.
Pentecoste usque ad Adventum, fol. 42*. t Sequéntia sancti Evangélii secv1n-
· Dicitur Credo. dum Lucam. 2. 45.
JnPrœfatione debeataMaria Virginé:J n illo témpore : Cum redirent , rè-
Et te in Festivitate. I . mansit puer J·esus in Jerusalem, et
non cognovérunt paréntes ejus. Existi-
DOMINICA. 2 OCTOBRIS.
. mantes autein iHum esse in comitatu,
FESTUM MATERNITATIS B. M. V. venerunt iter diéi' et requiréhant eum
lntroitus. · Sedulius. · inter cognatos, et notos. Et non inve-
alve sancta pa. rens., en.ixa puérpera niéntes regréssi sunt in JerusalertJ, re-

S Regem : qui cœlum, terramque re-


. gitin sécrtlaseculorum.Psal. (44.)
Eructa vit cor .meum verhum hon uni :
quiréntes eum. Et factum est, post tri-
duum invenérunt ilium in templo se-
déntem in médio doctorum, audiéntem
dico ego opera mea Regi. Y· Gloria. illos, et interrogantem eos. Stupéhant

~----,~-­
. ~ .
108* SUPPLE~ENTUM

autem omnes qui e11m audiéha,nt, supèr Oratio.


~
· ..;.·.l_•·.'

prodéntia et resp6nsis ejus. Et vidén- a, quresümus omüipot.ens œt~rne


;)·
~.:1

. ··~ 1
. -~~:~1
tes. admira ti sont. Et diût Mater ejus
ad ilium: : Fili, quid_ fedsti nobis sic?
D Deus: ut pudssim<e Vlrginis Marire
integérrima~ Virginitatemfestiva .c~~~~ _
. Ecce pater tous, et ègo doléntes qurereba- britate venera utes; ejus intercessi6ne'
muste. E~ ait ad ill os : Q11id, est quod pu!'ita.tem mentis-et c6rporis consequà~
me qurerehatis? Nesciehatisquiainhi~, mur. Per Dominum~
qure Patris mei sunt, oportet me .esse? Et fit co,n.m. Dominicœ occu_rrentis. ·
Etipsi non intellexérnnt ve~hum, quod Léctio lihri Sapiéntire. Cant. 2. f O.
locutus. est ad .eos. Et descéndit ·cum P. diléctus meus lôquitur· n1ihi_:
eis, et. v~nit Nazareth : et erat suhdi-.
tus iBis. Credo.
E Surge, pr6pera, ami~a mea, ~olum­
ha mea' formosa mea' et yeni. Jam_ e-
Offertorium. (Matth. 1 ~) Cl] rn esset nim hyems ·tt~ansiit., imher ahiit; et
desponsaîa mater ejus Ma rfa Jose ph., recéssit. Flores apparuérunt in terra
invénta est in utero habens de Spft. itu nostra : tempus putati6nis advénit :·
sancto. vox turturis audita est in té rra nostr·a':
Secretrt .... ficus proiulit grossos suos ; vinere flo~
ua, Domine, propitiatione, et hea.tre, réntes dedérunt od6rem suul)l. Su!'ge
T Madre semper Virginis Unigéniti arnica mea, speci6sa mea, et veni : co- .
tui matris intercessione, ad perpétuam hl.mba mea:, in foraminibus -petrre, in
atque prreséntem hœc ohlatio no bis pro- cavérna macérire; osténde mihi faciem
Jiciat prosperitatem,. et pacem .. Per tua rn, son et VOX tua in au l~ibus. Ineis .:
'~, '
eumdem D·6minum. . vox enim tua dulcis, et -facies tua de-
Prœfatio de beata Maria. · Et te in cora.
Festivitate. , ·. ,.,. . , . ·. Grad·uale~ (Cant. 2.) Sicut lilium in-

'r.!
i.
·~.· ...
~~-

r
1:: ..•.
Communio. Beataviscera Mariœ Vir- ter spinas, sic arnica '1nea inter fitias.
ginis, qure portav~runt retérni Pa tris y. Diléctus rn eus mi hi, et ego iHi, qui
'l" •.
F llUID ..
Postcom1nun'io.
pascitur inter lHia.
Alleluia, alleluia. y. (Cant. 6.) Qnre
rec n,os .c-ommu~io, D6mi,ne, pur~et est ista, qure progt"éditul.. 'quasi aurora
H a crimine : et Inter.cedente beata consurgens, pulchra urluna, elécta ùt
Virgi~e ·Dei Genitrice Maria, cœléstis sol, terrihilis ut castrorum acies or--
remédii faciat esse cons6rtes. Per eum-: dinata? Alleluia.
dem Dominum. t Seq~éutia sancti Evangélii seclin-
ln fine legitur Evangetiu1n Dominicœ - dum Lucam. 1. 26.
() ccurrentis. ,1 n ~Il~ témpore .= M~s~u~ est An~elus
Gabriel a Deo IR civitatem Gahlrere,
DOMINICA 5 OCTOBRIS. · cui. nomen Nazareth, ad virginem d.e-
spo:risatam viro' cui nomen erat Jo-
FESTUM PURITATIS B. M. V. seph, de domo David., et nom en virgi-
Jrdroitus. Sedulius. nis, Maria. Et ingréssus Angelus ad
alve sancta parens, enixa puérpe~ eam, dixit : Ave gratia plena : Domi-

S ra Rege1:n: qui cœlum, tet·ramque nus tecum : henedicta tu in muliéribus.


. . r,egit in . sécula secu16ru_m. Psal. Qure cum audisset,_ turhata est in ser-
( 4~.) Eructavit cor n1eum verhum ho- mone ejus, et cogitahat qualis esset
nuin: dico ego opera mea Regi. ;. Gl6 .. ista salutatio. Et ait Angelus ei : Ne
PRO QUl~U:$.;1)~1\J J...OCIS.
timeas, Maria, invenfsti enim gr~itiam tis : et indt,lOléiHo justiti~ · ei~càmde•
.apud Deu_m : t:èce concfpies· in utero, dit me. Psal: (88~) Misericordias Do-
et pàri~s filiUm , et vocabis no men .mini in œtérnum cantàbo : _·in gen~t~~- -
ejus Jesum. Hic erit magnus, et Fi- :tionem, et gener~:ti6nem. 1· Gl6ri~·
Iius Altissimi vocabitur, et dabit illi Oratio.
Dominus Deus ·sedem David_ patt~is -~)··eus, qu.:i Unigén.itnrn. tuum m.IJJ.il(l.j_
-ejus.: et regnahit in domo Jacob in _ Redempt6_rem. constituisti; .et ·p.er ·
.retérnu1n, et regni ejus non erit finis. eum devictà morte, nos miser1ic6rdi~er
Di-s:it autem Muria àd Angelum : Quo- ad vitam repar:isti : concéde; utb~ç
niodo fiet istud, quoniam . virum. non beneficia recolénies, tihi perpétu:} ch~­
cognosco? Et respondens Angelus, rit~te adh.:et"ére, et eju'sdem rederppti!""
àixit ei : Spiritus s:rnctus· supervëniet opis fruc-tum percipere mere:irnur.
in te, et virtus Altissimi obumbrahit P_er euindem D6minum. '·
ii-bi. Credo. - Lécïio Epistolœ he:iti Pau.li Ap6stoJi ad
Offertorium. Post.partum,~ Virgo, in- Epl1ésivs. 1. ZL
violat.a permansisti : Dei Génitrix, in- Benedictus Déus· et' Pater D6m:ini
· tercéde pro no bis. . . nostri Jesu Ch~isti ,. qtli henedixÙ
·Secreta. nos in ornni henedicti.one spirituàli, 'iJl
. u··nigéniti tul,, Domine, nohis.succur- cœléstihus in Christo, 'sicut elégit nos
-•. · rat hurnanitas : ut qui nat usd~ V ir- in ipso ante mun di constituti6riem, tJt
gine, matr·is integr~itate_m non rr.~lnuit, essémus,sancti et immaculati in con-
sed sacravit, in Pur·itàtis (l'jus solémniis, spéctu ej us ~in chari tate. Q,ui prredesti-
nostris nos piaculiséxuens, ohlutionem navit nos in adopti6,nem ·lHi6ruin per
-noslram tlbi fàciat accéptamJesusChr'i- Jesum Chris tu rn in ipsum, secundu;m
stus Dqminus noster. Qui tecum vivit. propO-situm voluntatis sure, in1audem
Prœ{atio de beata lJ!lar~a. Et te in gloriœ gTatire suœ' in qua gra'tificavit
·.Festivitale. nos in ~ilécto Filio suo, in quo hahé--
Communio. Benedict a, et venerabilis mus redr-mpti6netn per sanguinem
es,Virgo Mada, ']Uresinètactu pudo!·is, ~jus, remissionem peccatorum secun·
invénta es Mater Salvatoris. . · düm divitias gratiœ ejus, qure super~.
PostcommJmio.. abundavit in nobis in oninisapiéntia
··s.u~.~tis, Domine, salutis nosf~~ ~uh- et prudéntia: ut notum faceret nobis
· Sidns : da-, quresumus, puriSSirriœ S3C!"amentum :voluntalÏs sure,· secu:Q.-
Vfrginis Marire pah·ociniis nos ubique . dum ben.eph1citum ejus, quod prop6-
protegi, in cujus venerati6ne hœc ture suit in eo. · · ·
.ohtulimus rnaj~sta'ti. Per~ Dom-inum. . Graduale. (Ps. 85.) Omnes gentes
ln fine. legit·ur~Evangelium Dominicœ quas·cumque fecisti, vénient; et adora-
: occurrentis. hunt· coram .te; D61r1ine , et glorifica!"'
.hun t nomc_n tuum. -yr. "' <Q , .
.· noJnam ma- ,
-
. DIE 25 OCTOBHIS. gnus, es tu, ~t fàcjens mirahilia : tu es
Deus solus.
IN ;FESTO SS. REDEMPTORIS. Alleluia~'aUehiia. y. (Ps. '75.) Deus
Introit!f};s. Isaiœ 61. .autëm Rex noster ànte sécula, opei"atus
.G-,audens
· 'b.
gaudého in Domin.o) et
' .
1Ja 1t an1ma.mea
. · . eJ.u . .D· .eo meo :
1n
est ;salirlem in médie) ~terrœ~'.A!llel:Ui:;t~
·,, _ _ . · >q,tûa ipJl1ll.t-roe ;ye~Ïi,ménJi~ -~alli-_
0
'llO* SUPPLEMEN'fUM -
"· . ~ . . r .,, • .. -

\t Sequén~ia san,cti Evangélii secun- vo~em sermonu:riiejus. PsaL Bénediè


du rn- Joannem. _ 5. 15. - anima m~a Domino : -et omnia, qure
n iHo témpore·: ,Di~it _Jesus Nicod_é: intra me suht, ~nomirii sancto ejus .
I
._- mo : Ne mo ascendlt In cœlum, n1s1 y. Gloria. ~ · · ·
qui descéndit de cœlo, Filius horoi-: · ·
· .-
Oratio. · ·
_

nis, qui est in cœl(). Et sicut Moy$es o · eus, qui beatum Ràphaélem Ar-
exahavit serpéntém in desérto; itaexal~ _ ehangelum Tobfre famulo tuo co-
.târi oportet Filium hominis·, -ut o- initem dedisti in via : concéde nobis
. mnis, qui credit in ipsum non péreat, famulis tuis; ut ejusdem semper pro-
·~sed haheat vitam retérnam. Non enim tegamûr ~ustodià, et:muniamurauxilio._ ~
·misit Deus Fllium suu rn in inundum, Per Dom1num. · · ·
ut judicet mundum; sed. ut salvétur · Léctio ~libri Tohire. . 12. 7.
_mundus per ipsum. Qui credit in eum, · Jn diéhus !His : Dixit_Angelus Rfpha;..
. non judicatur: qui autem non credit, el ad Toh1am : Et.enim sacramentum·
jamjudicatus est: quia non credit in r~gis abscondere honuni est :· opera
nomine·unigéniti Fflii Dei~ Credo.· autem Dei revelèire, et confitérihonô-
_ - Offer_torium. Sahis populi ego suffi, rificum e~t. Bona_ est oratio cu rn jeju-
dicit DO":tninus : de quacumque tribula- nio, et elemvosyna ma gis, quar..o the-
tioneclamave"rintadme, exaudiam eos: sauros auri recondere : quoniameleè-
eteroiHorumDeusip perpétuum.Allel. mosyna a rnorte Hberat, et ipsa est,
Sem~eta. qure purgat pec.cata; et facitinvenire
uscipe, quros.u,m_us D~mine, ohla- mi~ericordiam, et vitam retérnam~ Qui
S tu~. redempbon1s reternœ mysté- auterr1 fâciunt peccatum, et iniquita-
rium ·:. et pr:Psta; ut unigéniti Fflii tui tem, hostes su nt an imre sure. l\lanifé-
glori6sis méritis intercedéntibus, vi- sto. ergo vobisvè~itatem, et non abscon-
vificei ll9S semper. et muniat. Per dam avobis occultum serm6nem. Qnan-
eumdem Dominuni. do orabas cum lacr-ymis, et st:pêliéhas
Prœfatio de. Cruce. _ mortuos, et derelinquébas prandium
· Communio. (Ps~ .1 06.) Confiteantur tuùm, etmortuosahscondébas perdiem
Domino miseriéordire ej us, et mirabi- in dnn1o tua, et noctesepeliébas eos,
lia ejus Jiliis hon1inum. Alleluia. . ego obtuli orationetn. tu am Domino.
Postcommunio.· · Et quia accéptus. eras Deo, necésse
orporis tui sacri, ac pretiosi San- · fuit, ut tentatio probaret te. Et nunc
C guinis, quo redémpti s-umus, Do- misit me Dominus, ut curarem te·, et
miné Jesu Christe, participes effécti: Saram ux6rem fHii tui a dœm6nio libe-
quœsumus; ut in no bis tua munera rare m. Ego enim -sum Raphael Angelus,
tuearis, atque a prreséntis vitre malis un us exseptem, qui asta rn usante Dîim.
eréptos, ad bona perdu cas sempitérna. Gt·aduale. ( Tob. 8.) Angelus Do mini
Qui vivis et regnas euro Deo Pat re, etc. Raphael apprehéndit, et li ga vit dremo-
nern. y. (Ps. _144.) Magnus D6minus
DIE 24 OCTOBRIS.. noster, et magna virtus ejus.
S. RAPHAELIS ARGHANGELI. ·Alleluia, alleluia. y. (Ps. 157 .) I~
lntroitus. Ps. 102. conspéctu Angelorum psallam tibi, ad-
enedicite Dominum omnesAngeli orapo ad templum sanctum tuum, et

B ejus : poténte~ virtute, qUi fa ci- confitébôr


tis verhu~ ejus, ad audiéndam
no
mini tuo, D6n1ine. Allel.
In Missisvotivispost .Septuagesimam,
-P.RO QUIBUSDAM LOCIS. . 111*
!:,

omissis Alleluia et -versu sequenti, di-. mnum cHcite, et superexaltate eum in


. citur . sécula. ·
Tractus. (Ps •. 148.) Laudate Domi- Postcommunio. ·
num omnes Angeli ejus : lauda.te euro. D]rigere dignare, Domine Deus; in
omnes vii~tutès ejus. r~ (Ps. 102.) Be- adjutorium nostrum sanctum Ra--
riedicitc. Dominum omnes Virtutes phaélem- Archangelum : et quem ture
ejùs : ministri ejus, qui f:icitis volun- majestati semper assfstere crédimus·,
tatem _ejus. · tihi nostrasexiguas preces henedicén-
.· ln vo(ivis Tempore Paschali. .. . das asslgnet. Per Dominuin.
Alleluia, alleluia. y. (Ps~ 102.) Bé-.
nedic anima mea Don1inum, et omnia DO~UNICA 4 OCTOBRIS.
i:ùterioramea nomen sanctum ejus. Al-. FESTUM PATROCINIIB. M.·v.
leluia. y. (Tob. 5.) Missus _est Angelus Mis sa Salve sancta pareos, ut in Mis·
Do mini sanch1s Raphael a Deo ad To- sis votivis beatœ Jfariœ- Yirginis a Pen--
h:lam, et _salutavit eum; et dixit : Gau- tecoste usque ad Adventum_, fol. 42*,
dium sit tibi sem'per. Alleluia. - cwn comme·moratione Dorninicœ occur-
t Sequéntia sancti Evangélii secun- rentis.
dum Joannem. 5. Et dicitur Credo, et Prœfatio de san~
n iHo témpore : Eràt dies fest us J u- cta Maria. Et. te in Festivitate.
I . dœorum, et ascéndit Jesus Jerosoly- Et in fine_ Jlissœ legitùr Evângelium
mam. Est autem Jcros-6-llmis prob:itica Dmn·inicœ. - ·. · · .
piscina, quœ cognomin:itur hebraice . .

Bethsa-ida, quinque porticus habens;ln DIE 15 NOVEMBRIS.·


his jacéba-t multitudo magna languen-
tium, cœcorum' claudorum, aridorum S. STANISLAI KOSTK~ CONF.
expectantium aquœ motum. Angelus · . lntroitus~ · Sap. 4. ·
autem Domini descendébat secundum onsummatus in brevi, explévit
tempus in piscinarn, et:œoveh:Hur à qua.
.Et _qui prior descendisse! in piscinam C témpora multa :· pla cita enim e-
- rat Deo anima ilHus: propter hoc
post motionem ·aqure, san us fie bat .a properàvit educere_ ilium de n1édio ini-
quacumque detinebatur infirmit:He. • quitatum. Psal. ( 112.) Lauda te ptieri
Credo. · D6minum, laudate nomen Domin_i. y.
Offertorium. (Apoc. 8.) Stetit Ange· Gloria.
lus juxta aramtempli, habens thurihu· ' . . Oratio. ., .
}um atu~eum Ïn Inanu SUa :et data SUlll . Deu_s,,quii~t~r_c~ter~ sap1en~Ire ture
_,.,._~ ei incénsa rr1ul ta, et ascéndit fumus mua cula et1am In te nera relate ma-
aromatum in conspéctu Dei. turre sanctitatis gratiam contuHsti :
Secreta. da, quresumus; ut he:iti Stanislai exém-
ostias tibi, Domine, laudis offéri- plo, tempos instanter operando redi-
H
. mus, suppHciter deprec:intes : ut méntes, in retérnam _ingredi réquiem
· easdem, Angélico pro nobis interve- feslinémus. Per Dominum.
niénoo suffr·agio, et pla catus acdpias, Léctio lib ri Sapiéntire. 4. 7.
et ad salutem nostram provenlre con· ustus, si morte prreoccupatus fue-
cédas. Per Dominum. J
. rit, in refrigério erit. Senéctus enim
Communio. (Dan. 5.) Benedicite venerahilis est non diuturna, neque
omnes Angeli Domini· Dominum : hy- annorurn numero computata : cani au-
112* SUPPLEMENTUl\1 PRO· QUIBUSDAl'tl LOCIS. -

tem sont sensus h6minis, et retas se- de. Et ecce un us accédens, ait illi :
nectutis vita Ïinfilaculata. Pla cens Deo Magister bone,. quid boni ··faciam, ut
v
fa ctus est diléctus, et vi ens inter· pee- haheam vitam retérnam? Qui dixit
;cat6res translatus_est. Raptus est, ne ei : Quid me intérrogas de bono? u....
maHtia mutaret intelléctuin ejus, aut nus est bonus, Deus. Si autem ·vis ad
ne fictio dedperet animam ilHus. ·Fa- vitam ingredi, serva mandata. Dicit il.-
,scinatio enim nugacitatis ohscurat ho- li : Qure?-Jesus autem dixit :· Non ho-
na, et _inconstantia _concupiscéntiro rr;ti~idium facies: non adulter4hi§!no,n
transvértit sensu rn si né malitia. Con- . faCies furtum : non falsum tes . mo-
summatus in brevi' explévit témpora .nium dices : honora patrem tuum et
mu ha : placita enim erat Deo anima mat rem tua rn : et diliges proximum
iUius: propter hoc properavit. educere tuum sien~ te 'ipsum. Dixit illi adolé;..
illum de médio iniquitatum. Populi au- scens : Omnia hrec cu~todivi a juveri- -
tem vidéntes, ,et non intelligéntes, nec tu te mea : quid adhue mihi deest? Ait
ponéntes in prrec6rdiis t~lia ;_ qu6niam illi Jesus : Si vis perféctus esse, vade_,
-gratia ·Dei, et misericordia est in san- vende.6mnia qnre hahes, ~t da paupé-
ctos ejus, et respéctus-in eléctos ilHus. ribus, et hahébis thesaurum in cçelo,
Condémnat aulem justus m6rtuus vi- . et veni, sé,quere me.
vo_s impios, etjuvéntus celérius con-_ Offertorium. (Ps., 42.) lntroibo ad
sùmmâta longam vitam)njusti. · altare Dei, ad Deum, qui lretfficat ju-
Graduale. ( Ps. 20.) Desidérium ~cor- ventutem meam.
·dis ejus tribuist.i ei _: et volunta:te la- 'Secreta.
hiorum ejus non fi·audasti eum. Y· A" ngelorum pane, quresumus D6mi-
Qu6niam prrevenisti ~um in hcnedi- ne, heati Stanislai nos intercéssio
ctionibus dulcédinis. dignos eflïciat, qui eo méruit angéli-
Alleluia, alleluia. y. (Ps. 118.) Ini- ca manu recreari. Per D6minum.
tio cogn6vi de testim6niis tuis, quia in Com1nunio. ( Eccli.15.) Ci havit illum
retérnum fundasti ea. ·Alleluia. Do minus pane vitre et- intelléctus, et·
t Sequéntia sancti Evangélii seclin- aqua sapiéntiœ salutaris potavit illun1.
dum Matthreum. 19. 15. ·· Postcominunio.
n illo témpore : Oblati ~su nt Jesu u t nobis, Domine, cœléstis, quem
l'; parvuli, ut manus eis impon'eret, et
oraret. Discipuli autem increpahant
sumpsimus, panis sit vitre'. beato
8-tanislao Confessore tu,o intercedén-
e~s. Jesus vero ait eis : Sinite parvulos, te, quœsumus : ut panis sit intelléctus,
':et:nolite :eos prohihére ad me :veifire: et po tus aqua sapiénti~ salutaris. Per
··:t:Hium est enim regnom cœlorum. 'Et D6rninum. ·
cum i~posuisset eis manus, àbiit in-

1-.
1
-

ORAT_IONES
PRO FIDEl PROPAGATIONE.

- .

, _. In Fest~s propriis Societatis Propa- gentes cogn6scant te solum Deum ve-


. gationis Fîdei, id est, die'5 lllaii in ln- rum, et quem misisti J·esum Christum
' 1
ventione S. Cruèis,·et die 5 Decembris, Filium tuum D6minum nostrum. Qui
'in Festo S." Frat~cisci Xaverii, ubict~rm~ tecuin vivit. -.
que -exstat ·prœdicta . Societas ~ vel in Sem·eta. ·
posterum exsta~it, _cuilibet Sacerdoti pr~té~tor :nos!e! aspic~, _De~s, e!
- addere licet irfJfissa Orationes sequen- respice In faCiem Christi tu1, qu1 _
tes, de Missa Votiva pro Fidei Propa- dedit redemptionem semetipsum pro _
gatione, sub ·una conclusione. quando • {nnnibus : et faé; ut ab ortu solis us-
Festa prœfata fiunt sub ·ritu Dupl. 1 que ad .occâsum magnificétur nome ri
class., servatis de cœtero rubrieis. (S. tuum in géntibus, ac ~n omni loc~ sa-
B. C. 9 Augustt 1.841.)- · · crificétur, et offeratur ti.6mini tuo··oh~
- . Oratio. . l:Hio Inunda. Pèr eumdem Dôminum.
-_Deus, qui om~es bominèsvis salvos Postcommunio.- -
fieri, et in agnitionem -veritatis ve- Re~~mpti6nis uostrre, m_u.nere vege-
- nire : mitte, quœsumus, operârio~ in, _ tati, quresum.us, Domine : ut hoc
messem tuam, et da eis euro omni fi-- perpéture ~alutis ~uxflio, fides semp~r
ducia ·loqui verhum tuum; ·ut sermo vera .profîciat. Per DJSminum. ·. . ·.
tu us currat, et clarificétur, et omnes -.

MISSA VOTIVA DE SS. SACRA- .MISSA VOTIVA DE CONCEPTIONE


MENTO B. v.' M. -
_Dicenda Feria5 cujusque ~ebdomadœ
·non impedita,-(ot 265, servata rubrica · Dicenda quolibet Sabbato non impe-
ad calcem ejusdem Missœ. · ditoj fol. 5t4. · ._
- ~'

p
'INDEX SUPPLEMENTI.
FESTA DECEMBRIS. Dominica 3 post Paschâ, in Festo Patroci- ·
Die 4. s:.Barbarre, Virg. et Mart~, ' fol. 85-~< . nii S. Joseph Conf. Sponsi B. M. V., fol. tot-~<
Die 8. In Festo Immaculatre Conçeptioni~ FESTA MAil.
B. M. V., - 85-~<
Die 11. B. Francisci de Hieronymo, 101-~'
Die 1O. In Festo Translationis almre Domus Die 15. S. Isidori Agricolre Conf., ·
B. M. ·v., . 86-~< Die 16. S. Joannis Nepom~c~ni Mart., 102-1<
Die 18. In Festo Expectationis partus B. 103-1<
M. V., 88-~<
Die 21. S. Felicis a Cantalicio Conf., 10_3-1<
Die 24~ In Festo B. Marire Virginis titulo
Die 26. Commeïnoratio omnium Ss.- Mar- Auxiliuni Christianorum ,
tyrum, 89-~'
104-1<
Feria 6 post Octavam SS,. Corporis Christi, _
FESTA JANUARII. Festum SS. Cordis Jesu,
. .
105-1<
Die 23. In Festo Desponsationis B. M'. V;, 89-~<
FESTA JUNII.
. FESTA FEBRUARII. Dit:l 16. S. Joannis Fra~cisci Regis Conf., - 106-1<
Die4. S. JoanmeValesire, .· _. . 91-1< FESTA JULIJ.
Die 6. S. Hyacinthre Mariscott~ Virg., . •• 91-1<
Di_e 26. S.'Margaritre de Cortona, . ·.91~- Die 9. S. Veronicre de Juliànis Virg., 106~
De Eadem , a lia Missa, 92-1< FESTA AUGUST! ..
Feria3 post Dominicam Septuagesimre, Missa
OrationisD. N._J. C., Die 16. S. Rochi Confessoris,
Feria 3 posi Dominicam Sexagesimre, Comm. Dominica ·post Octavam Assumptionis, Fe•
Passionis D. N. J. C... stum Purissimi Cordis B. M. V., 107-1<
Feria· 6 post Cineres, in Festo SS. Spinere FESTA OCTOBRIS.
Coronre D. N. J. C:, ~
·Feria 6 post Dominicam I Quadragesimre, Dominica_2, Fest~mMaternitatis B; M. V., 107-1<
in FestoLancere et Clavorum D. N., J. C., Dominica 3, Festum Puritatis _B. M. V., 108-1<
Dfe 23. In Festq ss. :Redeniptoris, ·109-1<
· FESTA MARTII. ·.Die 24. s. Raphaelis Archangeli, _ 110-1<
DomiÎlica 4, Festuin PatroCinii B. M. V., 111-1<
Feria 6 post. Dominicam II Quadragesimre,
. in Festo- SS. Sindonis D, N. J. C., FESTA NOVEMBRIS
1
.
Feria 6 post Dominicam III Quadragesiinre, Die_13. S. Btanislai Kostkre Conf.;
in Festo Sacrarum ·Quinque. Plagarum D.
N. J. c:, 97-1<'
Feria 6 post Doininicam IV Quadragesimre, Oration~s pro. Fidei Propagatione,
.
. in Festo Prétiosissimi SanguinisD. N. !· C.; Missa Votiv~ de SS. Sacramento,
Die 18. S. Gabrielis Archangeli, Missa Votiva de Conceptione B. M. V.,