Vous êtes sur la page 1sur 2

Cirrus

a wispy white cloud (usually of fine ice crystals) at a high altitude (4 to 8 miles), also announcing a soon
change in weather

Cumulus

thick, fluffy clouds that look like a big pile of cotton balls, usually announcing a nice or sunny day

Nimbus

a dark, gray cloud, usually holding rain or another form of precipitation

sa usa ka mangitngit, gray nga panganod, kasagaran naghupot sa ulan o sa laing matang sa ulan

Stratus

a cloud that forms in low (sometimes fog), dark layers, that usually covers all of most of the sky

Cumulus clouds are the puffy clouds that look like puffs of cotton. Cumulus clouds that do not get very
tall are indicators of fair weather. If they do grow tall, they can turn into thunderstorms. The bottom of
cumulus clouds are fairly close to the ground.

Cumulus nga mga panganod mao ang mga humok nga mga panganod nga tan-awon sama puffs sa
gapas. Cumulus nga mga panganod nga dili kaayo tag-as ang mga indicators sa maayo ang panahon.
Kon sila motubo taas, sila mobalik ngadto sa gal-om. Ang ubos sa cumulus panganod minatarong, sa
maayohon nga duol sa yuta
Stratus clouds look like flat sheets of clouds. These clouds can mean an overcast day or steady rain.
They may stay in one place for several days.

Stratus nga mga panganod sama sa patag nga mga palid sa mga panganod. Kini nga mga mga
panganod mahimong magkahulogan nga nagdag-adlaw o makanunayong ulan. Sila mahimong
magpabilin diha sa usa ka dapit alang sa pipila ka mga adlaw.

Cirrus clouds are high feathery clouds. They are up so high they are actually made of ice particles. They
are indicators of fair weather when they are scattered in a clear blue sky.

Cirrus panganod mga hatag-as balhiboon panganod. Sila mao ang mga sa hataas kaayo nga sila sa
pagkatinuod nga gihimo sa yelo nga mga partikulo. Sila mao ang mga indicators sa maanyag panahon
sa diha nga sila nagkatibulaag diha sa usa ka tin-aw nga asul nga kalangitan.