Vous êtes sur la page 1sur 1

PWSZ w Kaliszu

Katedra Informatyki
II rok informatyki (studia niestacjonarne I stopnia)

Imię i nazwisko: ...........................................................


Numer indeksu: ...........................................................

Egzamin pisemny z przedmiotu


Metody probabilistyczne i statystyka
10 lutego 2018 roku

1 (2 pkt). Wymień aksjomaty Kołmogorowa ustalające podstawowe własności prawdopodo-


bieństwa dla nieskończonego zbioru zdarzeń.

2 (3 pkt.). Udowodnij, że prawdopodobieństwo, iż na n przeprowadzonych doświadczeń we-


dług schematu Bernoulliego uzyska się k sukcesów w dowolnej kolejności jest dane
wzorem

 n
Pn ,k =   p k q n − k .
 k

3 (3 pkt.). Zmienna losowa X podlega rozkładowi według gęstości danej wzorem


0 dla x < 0,

f ( x ) =  Cx dla 0 ≤ x ≤ 4,
0 dla x > 4.

Obliczyć stałą C, podać dystrybuantę tego rozkładu i wyznaczyć P(1 # X # 2).

4 (3 pkt.). Podaj definicję wariancji i udowodnij, że jeśli zmienna losowa Y = aX, gdzie a ozna-
cza pewną stałą, a X – inną zmienną losową,
to
(wypełnia oceniający)
D 2 (Y ) = a 2 D 2 ( X ).
Zadanie Liczba punktów
5 (2 pkt.) Zmienna losowa podlega rozkładowi nor- 1
malnemu N(2, 4). Obliczyć P(| X | > 6). 2

6 (3 pkt). Opisz następujące pojęcia: poziom istotnoś- 3


ci testu, zbiór krytyczny testu, test hipotezy 4
statystycznej i funkcja mocy testu. 5
Oceny: 6

< 8 pkt. – ndst Razem punktów


8 – 9 pkt. – dst Ocena
10 pkt. – dst +
11 – 12 pkt. – db
.............
13 pkt. – db+ (podpis)
14 – 16 pkt. – bdb