Vous êtes sur la page 1sur 52

&. \\.

r% ii
'Wl'l
tJ-
,/./ '
Y--//
:. 8f8§

;:. ,
,!.,,' ,,', , .. .

rl '"- -, ;,j'
lr,--.1-t- - - ., ;;;: -,,,-'

n
llE
ll Iin
u tvl

tr

piiflmm

mt0derm.Ë
?''

dll diffurltâsTt

âlI pr&f8§$§ollffis§

LA L'BRÂIRIE DE ffADAGASÇAA
ëlÀiilfn bÀN§ r;rrr.nx-ïriE rir îlrrar;lrii
OCTAVF]S

OCT AVE OC TAV 1

Lxl Do Do Do EÇ
rlill
ilOCTAVIlOCrnvti,
it-i--
ETUDE 6

J {- + +} aa.a vlc

J a ,

T'

3
t
(ü:

fTUDf B

r --Ir -..r- LI

r----I

5 ?
( î
,rt
t- L \t,
,\
4

THEME 23
5low i. ondnionondraino

ll
Lr

, a
\.*1
T ** --d-
-v tD

N ,h L
rL- l
I
t_
'T A
a I I T
'--7
I

JI ilü S*
A. t\ *.

''- \. .

'l

mffi;
ETUDE 9

{
i
I
{I
I
I
I

fTUDE

10
.t
'-t,- r^t-
Ir
illt
lt
11

ti
ti
j

a a p
tj Ël:r: ,*.aY

il J
ltil
ll ^t
Li

't
ETUDEI1 3 I I
il^ ? r 1 , " J-
^
-r_--j--i- i

:4".;lc"*---.-.._jI-.
'r.&u

t
§
I

1
5

fTUDr. 12
)
&i

t&
r
1
5

rTUDE 13
7

,ji.) *. *,i

5
ô
Tr-rEMr. ?+
lrcu r{ ir rrn
M,.

: ll /,u fi

l- ,.à:
,+j
' lr---
g-
_l

'{_
r\
r-ü'
I
I
I
I
t
I

lt ---+I
S'f,
[" tT
ll I

t
t)v

ffi
J "tsg'

!
-.i' t-
/'\ \-"*
t',,'i.llvY, -it
k -i il-+1":.
ra{.
.) ,(. 1,{l

t'iï*.
* i: ûr"
b ù.'*,u [.
t{ il
-üJ
'I
faf, '1&zr'<r'r-

-- I
p1
rt

t..".<

-tt
Î-- -J I
I
I II
l
I -"""",',tI
:"Ï::
*_**"J
i
C:
ETUDE 11

frrJDf 15
fTUDf 16

ETUDE 17 1
-1 Â

L
ll
lr

It l4
1
)L
1
5
ll
5

5
1 l?- 1
4i

11xr- ;î
L
.f*l r-x nr ?- l-
I i-1 tsi\iL LJ
M ed. Slow f , ondr-icnondnoino

I
lr l, It
rH
--

rl I I

I ttr
d.
a_
,
.. { --------Ia I
s-----v-:
I I
1i
I
ll tt

u I ü,I
I

il
T

I
I
i
I

J
$

i
It
J-
{
, --
lr

I
J-+ü L
--
-€>- -+ I

lt It

-l
a.
tt I g v.-_
_

tt

I I
ETUDE 18

E TUDE
tl

ilL--t-lrltlll
]TUDf 20
#-+*-

F:ff,
ld#æ4§

,ia 8p

-TlrD[ 21
T.H EM E 26
Mediunr t. ondr-ia n onCnc in c

t
fTUDE

fT U D E 23
ETUDE 21

5 r 5Jr

fTUDf 25

ITLJDI 26

t{.t
[TUDf 27
q 5\
u Ç'a!
5

(r
ll

q 5A -
sqrt Fr, 5
à

-
TFt [Mf 27
Med Fosi f . ondi-io n ond na in c

I
1
i

(
I
I

l
(

l
T I., fME 2E

Mediunn
i cndi-icnondnotna
1
{ffir1
*Ï-- tr* I -l

ri t- I

I
{f-=F- |_-§.--_7'--'--= æ

t]
-J---t;---E
r-r ---------*-

L
I
lr
\. Â
W_
__--a
t
J
-E
\ t-l I

f,
I
I
1
I t-----F 7
1 t
-'r-"--À 7 i
rj
,
tr_ .J
a--+-tl--- H 7-

t
*^-l
L
Fr ---1
I
I
TII E.M E 29
Med. Fos I I. on dnion ondnai na
ri

-d- + iE

+-=-____Ld,
Tl--i
|,Lr F-Mtr
ll,_- ?ô
\_rLJ

Med Slow l. ondnicnGndrc

I
l

{ Ït I

llt-
I

)
I
J ry o '
la

--rrü*---1------
lr
LI t-

,-
.L)
^/
U U

.x
I
uI
a,.
ttL b,
t\ ÊLF.f
I

I I I | ,t I

alat
:l
1i

t \
t-
---------l
ù.* c
lr
J\
I
l1
-
ri

IJ
I

i
I
I

i
I
1

a.::a : . ,.:.

-:a:-i
THEME 31
l. ondrion ondroino
Mediurn
THEME 32
Med ium t. andnionondroin,
x a
l
I
J I

I ,rr

L -- a- )

rD
h-a It
t- a) ÿ É<!
t ltt
t,'
J I

c tt I I

l-ÿ t-F

o
ai
§r,
E. *
I
t tlrl I
J I

ll-
-- - Ir l-
I

II }( >^\-
+-:o-_r I
*t: \4
üs I

a
l)
F- - IIlqP lr It
TI{EML
Med Fas I t. ondnionondroino
t
.at- 3

rl
I I
-.
rd r-J t-l

I t
I
lt ..Y
a ()
J ._
Tt

lf,. Jll ,
t 9-
il
. ü I Ir a - l- U
t] I I- - I [r r r-,1 . I ,-

II
{iI!
tl

frtT-a
tl
I
{(
Jr
JU
ll rl' I

G A

lr t
- I
J
I
l,
I
i L I
,/-1
_Ix
I

I J Ir I
----x
+
t
-_
F -a t I
FI F
!

-l. r
I lr J A lt a )l a
T'r rï.,([ 3+
it +?
]. fu- Ë
,t
il
rl
J r ---ï-
§ l-, i^l ^lr-> t ____________1lr
'{+ 't+
G

\J
rtl
l. r ----; t
I
fr )ÿ I
I

,+t
it \
't
)l
,I J i
I
i-r
U
1ù'. **d
'cJÉ
t
I

F
F
L
TI-i uMË 3 s

Med iu m t. ondi-ioncndnoi
I
't
a"

7Ttt-F à o 'l a
f------f----- f. lti
-)

---

I
I

*..--------Ü-
ë

---?----?-
--r---T--- a

1
)

+ r.l -'- r
J_--- I

rlt
, c 'C)
tt
alrr
t
4 + -+
ffi '-----T----T--- t ü-ë

2a
TI I r
-

rT.=T
F-r=
,L r I

r+ --|
T ,

,
î _--Y_- a a

)_ ,
- V:----t
-7t
-I _ ^ ê
IN\ ----1 I
J

f, -I a a
I I T-_T a -

l_ I-
I ---*,
7T )
flc ë-

la. r
.aa -l

-
1" H [ivtL 3b
Med Fas I

+ u- 1+t-
L
I t-
ll
lr-
ir
{i
t'l!-
,'i

i:
l_
S low t. ondnioncndncin

) I r----1--'-1

rJ t_ rl

_F_r_t:_ x
ll

x
l--
,

,.lÆr ,
^

tt
U

lI'c
hr
ÿ a^
,* --------{-----___J ,
v -*--=--rt d

,- d-

vu x /Y
J j
--T

yr)I I
Çt
GAMME§ EN TIIRCIS
fx 61 lt 3

DC MAJ *hi Ê sd
'1 tt l**'

îi#+*
1

I
I
t

[x 62 )
SCL MAJ. li çI
1l
a,l!
;a) .{ 3:
1*
I
,1r5 L
t''.,
* 6l.r rl

,l
a

1 1.1
3t
t3

EX Ô3
1r 3rr
3 r
l l.r

.i{1
RE MAJ
1
J+ s I n 5ta
)e ) 1r
lr\
1
I
,t
S*
* t l7
',
[x 6,{
rA T4 AJ
,(r
41

:'{
'-" 61
L 2

5lt f'lAJ 1
i

fi
u, 1i m

1
)) 1)
sI
,iC t ^Ç
JJ

F'X ôr)
)
ürb MAJ mI
L

n,i
.t) i
r*i $ es[ trtr
i
I

{t
lt I
I 9
( , ^^r,
]I
t
û
c !
I

l
t
[x 67 I
) 15
LA MIN J
B
,t \5
{i1

Il. t,
315
è

fx ô8
Rf MIN
5

ir ). 5Ç
5CL V] iN
__.à:'tista be mpahalala Tovo ANDRIA- Tovo ANDRIANANDRAINA est un artiste bien
NAia{DRAINA amln' ny maha-mpamoron-kira. connu en tant que .compositeür, ilia;te;;,
n:nihila, mpitendry za.va-àaneno sy musicien et.arrangèur. plus^ dlrne àorraine cle
nririindrindra azy. Diska maherin' ny folo nô clrsques sur Ie marché. f)es dizaines de chansons
r'liilaonJi. Am-polony maro ny hirany- mandeha diffusées _quotiennement pài-l-es -r"aài.-
li:nril ity onjam-peo. Toy izao ny filazan' ny comment les journaux jugent ce virtuose : .,Deux
ÿài.l
(iazet.r.'
io mpanatalenta io. "Artista I'oa no tena artlstes.emergent nettement-du lot pour ce qui est
miavaka eo amin'ny fahaizana mitendry Piano, d€ savorr-Jouer du piano, et I'un de ces artisfes est
,I.ovo
ar]-ny iray amin'ireo dia i Tovo ANDRIANANDRAINA. II Àuffirait d;
ANIIRiÀNANDRAINA. Bo am-pitendrena i Tovo Tovo j-ouer de cet instrument pour se àànvarncre ";i;
que
jerena raha tianao ho hita ny fahamarinan' c'est là une vérité première". (MADAGASCAR
iza.ny''. Iil'IAIAGASCAR MATIN N" 1641 du MATIN N' 1641 du 29 Ocotbre 1977).
29 Octobre 1977).

_ Toy igqq kosa ny tenin' ilay mpanoratra fanta- La grand poète RADO à déclaré : "Tovo
daza, RADO : "Fa isan' ny; amin' ireo Artista ANDRIANANDRAINA est l'un des plus grands
rliahay mitendry valihavatà (piano) indrindra i pianistes connus". (HEHY N" B?47 dü Zg O-ctobre
TOV_O ANDBIANANDRAINA'I. (HEHY N" 3747
t977).
clu 29 Octobre 1977).
i{atrany ivelany dia mitombo manakoako La gloire de Tovo ANDÊIANANDRAINA ne
hairan-v ny iazany. Farany izao dia nomen''ny cesse degrandir, franchissant les frontières de son
J u11' . lnternational ny mari-pankasitrahana pays. Dernièrement, il a été diplômé par le Jurv
(mention honorable) izy, tamin'jlay fifaninananâ International pour avoir obtenu là mention
"Grand P:ix du Vior4irrd'Or des ôiËiiestres, 1g29,,, honorable au "Grand Prix du Moulin d'Or des
namparlâc,uin' ay RADIO NEDERLAND: Orchestres 1979", organisé par RADIO
NEDERLAND.
Vous qui rêvez d'être pianiste ou plus
simplement de pouvoir jouer des airs de Jazz ou.
autres morceaux u'bien dans l'vent", ce manuel
bilingue "LE PIANO MODERNE" vous est
destiné.

f)ans la conception de ce manuel, Tovo


ANDRIAI\ANIIRAINA a réussi à dépasser le
musicien-interprète qu'il est et la méthode qu'il
Ianao koa angamba rehefa mandre an'i Tovo vous offre ici est rédigée de main de pédagogue.
ANDRIANANDRAINA mitendry piano dia L'arrangement et la succession des 1eçons, le choix
mivetso anakampo hoe "rahoviana re aho no mba des exercices d'application sont d'un nouvel ordre
hahay mampiteniteny 'valih avata" toy izany didactique s'adressant de façon réaliste au plus
e.Mifalia àry fa toa takatr' ity mpahairaha ity grand nombre de mélomanes : apprendre en
izany am-po tsy miloaka izany ka tsy tiany s'amusant. La progression est très naturelle du
hofihinina ho azy irery ny fahaizana sy ny plus simple au plus compliqué, de quelques
fahakingana fa satriny hozaraina amin' ny accords et mélodies aux morceaux harmonieuse
mpiara-belona aminy. ment structurés. Chaque nouvel élément introduit
toujours au bon moment est mis en relief, expliqué
Koa indro atolotra anao am-panajana ny "LE à l'aide de schémas et d'illustrations indiquant lês
PIANO MODERNE" natontagry amin' ny teny différentes positions des doigts, tout ceci vous
frantsay sy malagasy. conduisant insensiblement et comme par
AmpianÙranoy izy' ary apetraho eo ambony enchantement à jouer vos morceaux préférés
piano dia... lasa ianao.... mitendry. composés par Tovo ANDRIANANDRAINA.

Ho renao hivoaka avy ao ambany rantsanao Avec ce manuel, les professeurs de piano vivront
voatantan' ny "Sary" fitarihana mazava -TLy avec leurs élèves une aventure passionante et une
amboaram-péo mirindra, vitsivitsy aloha, expérience satisfaisante.
tsotsotra, avy eo mitambatra ho feon-kira feno,
feon-kira Jazz, ary dia hanongo tena ianao tsy Nous souhaitons à ce manuel un bon accueil au
mino fa rantsan-tananao mihitsy ireo misosa près des amouréux du piano et da Jazz et à ?ovo
fatratra, mitsangatsangana sy mifalihavanja, ANDRIANANDRAINA un second souffle pour
mifindrâfindra am-pilanlolantoana eny amin' ny hâter la suite de ce magnifique élan créateur pour
"fotsy" sy ny "mainty" ka maha-tafaverina ireo que les futurs "professionnels" ne s'arrêtent pas en
hirai'i rôvo ANDRIÂNANDRAINA tsy afaka eo si bon.... arpège !
imolotrao. Tsy ho hitahitanao akory dia ho-tonga
arly amin' ny farany ianao ka hltady qY
faüenony sy ny tohiny izay inoana fa hatolotr'i
Tovo anao indray aoriana kely.
Ho anao mpampianatra indray kosa dia
fitaovana sarôbidy manampy anao sa-dy
manamora ny fampianarana âtaonao ny "I=,E
PIANO MODERNE" noho ireo lesona voaavaka
sy voalahatra araka ny zava-kendrena arahin'.ny
fânazarana mifanandrify aminy ka ho marina
ara-bakiteny ilay fiteny hoe "Asa atao an-kira toa
vita tsy natao".
Farany, anienainay fa hahazo ny sitraka
mendrikâ' azy tokoa ny ezaka toy itony k?. tty
vokatsoa betÀaka ho azà avy aminy no ho valisoa
tsy voavidy vola hamafa sy h4nqpq-iqq- -ny
hâtsembohân' i Tovo ANDRIANANDRAINA.

*e*.is§**x §**§-à §ià-8.§1,'*§Y


"jEC,&§§.M§§ §Â,L,&,§ ââ.§
ensemble harmonieux de
,^-_L]"
fouJours apprécié, où que deux vr
ce soit sur Ie p
L'enseignement troisième
.du
par l'étude des trerces livre com
d" gr,"". Il ou intervalles dt
fa ur de I,opini_âËæ
Ies.mains, i,î i,l îlri r",
.

lT^t|g.v". mais les efforts à fourn


aooucrs par le charme d..
;;;;;i;;
.^*":.Tjglvalles de.six degrés ou sixtes sor
rors srmples et captivants.
.a L'étud.e des octaves est
.1 _
ceux qui ont des n spécialement réser
doi sts' pui sï;* àtilfilâ:"
Aux enfants qui n'en.sont iÿâff
"lflf;, rîî:"î
patrencel Votrè tour viendra^!p." àr,"Ë."
"rp.
brables
^P_iTlr-
-pour t|rè*gl spécialemenr com,
res exercices d,applicàiù"n*àî"'iià."u"
Manohlna fon, maro eto an-tany srxtes. Ils sont charmants, .
feo ,oa Àl-i;i;;. "
ny fandrenesana rolombelona "àr"ï!ou"rl
Ny elanelana am_pahatelony QU'IL TE SOIT FAI? COMME TU V
anombohana ny fianârana. !â tièrces no
rraii" iiËi.izana kelv
:1.v' lampiasàna ny tàn""" ï"?, il^Ë;;6;;i
rzy rreo manintona ny sofina
"tâ Jüï; voatery ny
tena ka rsy maharsgnu ulor1ilîî#â"rnrranana
kety tany am-boalohà"v ràri"iâ'
;üi,
Ny elanelana amlrSha_enina
-'- sixtes
tsotra no manainga fanahy. - na "^^" dia sad.y

fianaranana études d,octaves dia natao ho


^*Tr.rreo efa manana
an'
tzany elanelana iza.,y.tananà-riàË#ut"a
-iio'
u"iîi"!"kizy
tsara
rsv
i?ijirT"havira izaiy ài; ;ü""to'zokin, nÿ
\v IHEMES be dia be dia-noforonina manoka_
ii3J"âiHJ,iËfi ââ,ài,i",rf
'fri;liiiiï".JJïl*r
?ONGAVA AMINAO ARAKA
IZAY IRINAOI

1..
v1
CHORD§YMEOL§
The chord q,rnbols used in this l${rt( fol}orv (with some excepticæ} t}æ systern cu*ined in 'Standard Chord Symbo} Notâtion"
by Carl Brandr and Chntrrfl Roemer. li is ixrped you wril finil thsn ciear, ccmPtete and unarni:igucus.
Belo*' are itr-a groups of c*r+td ry*lhngs:
ii T1'€ fuil rar.e=if cfurtis Tlonnâity tl.*-ilirnr€zÉü, gtic'Tr rri* a { r'x;Ç arxi
2i Srs,e rsax Et15ryât ôg'd+ âX 6É whæl apeæin tuæ rr th'.s tûtêc. l\,ÉÉr. 1#!E g:§ü"trÉ t-r r.+tes bek"+ csuld 're giten
d.#{tre*.a æ{r€i. dryEë.,*.IE a:1 {É.r*trÀt- }ee ptr, +us gÊgr i*.i à LiitÉr*t?iEi ;r{ arÈÉrai' .-É-iâràç1-

( r-lo Chord)'-"
. N,C. e bess C e6 Çôa Q{aâa
at

11,
\rlilA clr
t t'
. . ,,t
i- {r

Çnt
n6
\.ttull C*,6/q C*,(#" C^,7 Ç*/hdatf. çnV#awt

***
fq
\..//Hl
(-t{|"
^+t Lr#i-- fi
\.,/4{l'
f 7tnnfr V*rl
inxll lryô{l f 1i?rî f ltrfi f\-,'n4l *l{î5}
\./^11

frfZ ,*'f
{rltadË*n7+ Csos C7*, it''s$s ç §t§*-,

fr 7t*xi L.,Ê{*' =^
fr Eidif, v*4, 1g{*tll
f Tit# ,^'jê{*1i*#Î \r*lh" I ,tI
'
{zl..rf:+Ét
'-{
""' v^q{bç}
L.,r+* --'

t^l{b1)
-q{*#
L-/ *7*4 *1#r3 ^7{#q-l
\J l#rt v*il

C?trt', Ct6,ri C7ffâ] C?iil] *T5{75t CTFi?tt ütsstt! C)7$§tb4, üT *t{"'

u/t *!; c itrft1} c)Ti§ntt+5i Çnl {wri rt

tv 'r {ç51
n**tA'5U§' F*7$§l§ta* *bi1#'i) **'\trâT,ii Ç1,itiifr,Ü

ÿ;** \='**li
^A ^=
U**', Er,ùlfl
'f
Ûo^7sw7_,
*^-'f4
-
Les Sauvages
Nouvelles suites de Pieces de Clavecin
Jean-Philippe Rameau

rtbiic Domain
Music engraving by LilyPond 2. 13.6 l-www.lilvpond.crg