Vous êtes sur la page 1sur 8

MINSAN ANG MINAHAL AY AKO

Lyrics by: Joey Reyes Music by: Ryan Caybyab


Arranged by: Lyonee Alexis Arcillas
q = 78

# #
V # ## c · · · · · · · î Î Å
ÏÏÏ
Male Solo

A no na

# #
Soprano & # ## c · · · · · · · ·

# #
Alto & # ## c · · · · · · · ·

# #
Tenor V # ## c · · · · · · · ·

? #### c · · · · · · · ·
Bass #

####
Classical Guitar & # c · · · · · · · ·

####
Å
9

V # ú
3

ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï
Ï
Vox.

lang yung i sang san da li na ma ka ti kim ng pag ma ma


úhal Ï . ma ta pos

####
S & # · · · ·

####
A & # · · · ·

####
T V # · · · ·

? #### · · · ·
B #

# #
Cl. Gtr. & # ## · · · ·
©Zone 8 Choir Thunders Choir, To God be the glory.
2 MINSAN ANG MINAHAL AY AKO
13
####
V # ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
#Ï Ï Ï Ï Ï
Vox.

ang lu hang i pi nag pa lit Ang san da li di na man nag ta gal Ang ya kap

#### · · · ·
S & #

#### · · · ·
A & #

#### · · · ·
T V #

? #### · · · ·
B #

#### · · · ·
Cl. Gtr. & #

####
n Ï . Ï Ï . Ï Ïj Ï . Ï .
17

V # ú nÏ. j Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï
ÏÏ Ï Ï Ï nitÏ hinÏ
nngu
Vox.

mo'y ha ha nap ha na pin a ka la ko'y ang mun do na ay a kin

####
S & # · · · ·

####
A & # · · · ·

####
T V # · · · ·

? #### · · · ·
B #

# #
Cl. Gtr. & # ## · · · ·
MINSAN ANG MINAHAL AY AKO 3
21
#### Î
V # nÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏnÏ Ï Ï Ï Ï
Vox.
.Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï. Ï Ï ú.
di pa la gan yan kay bi lis ma ka li mu tan na min san ang mi na hal ay a ko

#### · · · î. Å
& #
ÏÏÏ
S

A no na

#### · · · ·
A & #

#### · · · ·
T V #

? #### · · · ·
B #

#### · · · ·
Cl. Gtr. & #

####
· · · ·
25

Vox. V #

####
& # ú Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ÅÏ Ï Ï
S

lang yung kun ting pa sa kit kung ka tum bas ay pag ma ma hal
Ï pag i big

####
A & # · · · ·

####
T V # · · · ·

? #### · · · ·
B #

# #
Cl. Gtr. & # ## · · · ·
4 MINSAN ANG MINAHAL AY AKO
29
#### · · · · ·
Vox. V #

####
# ú ú nÏ Ï Ï. Ï
3

& ÏÏ Ï Ï ú Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
#Ï Ï Ï ÏÏ
S

mo ay a king la ngit ka hit bu hay ko ay han dang i su gal Ang ti nig mo'y a king a a

#### · · · î ä
A & # ú Ï Ï Ï. Ï
Ï ÏÏ
Ang ti nig mo'y a king a a

#### · · · · ·
T V #

? #### · · · · ·
B #

#### · · · · ·
Cl. Gtr. & #

####
· · · ·
34

Vox. V #

####
& # Ï ÏÏ Ï nÏ Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï
Ï Ï. Ï n Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
S

wi tin ha bang a ko'y ka ka i la nga nin at kung a ko'y i yong sak tan i to man ay

####
& #
A
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
wi tin
Ï . ko'y ka ka i la nga nin at kung a ko'y i yong sak tan i to man ay
ha bang a

####
T V # · · · ·

? #### · · · ·
B #

# #
Cl. Gtr. & # ## · · · ·
MINSAN ANG MINAHAL AY AKO 5
38
#### · · · · ##
Vox. V #

#### ##
& # Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ
Ï Ï Ï . Ï Ï nÏ Ï . ÏÏ w
S

ga ga wing da hi lan pag kat min san ang mi na hal ay a ko Ang li ngap

#### ##
& # Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ
A

ga ga wing da hi lan pag kat min san ang mi na hal ay a ko Ang li ngap

#### · · · Î ##
T V # Ï Ï nÏ
Ang li ngap

? #### · · · · ##
B #

#### · · · · ##
Cl. Gtr. & #

#
V # · · · ·
42

Vox.

#
S & # ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï.
Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï
Ï
mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay sa a kin at kung a ko

#
& # ú Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï
A

mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay sa a kin at kung a ko

# ú
T V # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay sa a kin at kung a ko

B
? ## · · · ·

#
Cl. Gtr. & # · · · ·
6 MINSAN ANG MINAHAL AY AKO
#
V # · · · · ·
46

Vox.

#
& # ú Ï . Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï ú
3

S
Ï Ï Ï #Ï Ï . Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï
ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la mang I yo sa nang ma tan da

##
& ú Ï Ï . Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï bÏ #Ï Ï Ï ú
3
A
Ï Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï
ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la mang I yo sa nang ma tan da

# ú Ï .
T V # Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï
ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la mang I yo3 sa nang ma tan da

B
? ## · · · · ·

#
Cl. Gtr. & # · · · · ·

#
V # · · · · · · ·
51

Vox.

# j
& # ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï n Ï . bÏ Ï Ï . Ï Ï ú j ·
S
J Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï w
an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na hal ay a ko

# j Ï. j
& # ú ÏÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ú j ·
Ï Ï. Ï Ï Ïay . Ïa kow
A

an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na hal

# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj n Ï . b Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï ú
T V # ú J . Ï Ï j
Ï. Ï w ·
an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na hal ay a ko

B
? ## · · · · · · ·

#
Cl. Gtr. & # · · · · · · ·
MINSAN ANG MINAHAL AY AKO 7
#
V # · · · · ·
58

Vox.

#
S & # · Î
Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ang li ngap mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay

#
& # · Î
Ï Ï Ï ú Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ
A

Ang li ngap mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay

# Î Ï Ï Ï ú
T V # · Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ang li ngap mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay

B
? ## · Î Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ang li ngap mo'y ha ha nap ha na pin sa en tab la dong min san ay

#
Cl. Gtr. & # · · · · ·

#
V # · · · ·
63

Vox.

#
S & # Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ú Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï
#Ï #Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï
sa a kin at kung a ko ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la

#
& # ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï . Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï bÏ #Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï
Ï Ï Ï
A

sa a kin at kung a ko ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la

# Ï ú Ï .
T V # ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï
sa a kin at kung a ko ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la

B
? ## Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ú Ï
Ï . Ï Ï #Ï Ï . Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï
sa a kin at kung a ko ay ma li mu tan ka hit sa a wit ko man la

#
Cl. Gtr. & # · · · ·

3
3
8 MINSAN ANG MINAHAL AY AKO
#
V # · · · · · ·
67

Vox.

## Ï Ï Ï . j n Ï . bÏ Ï . Ï
Ï.Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï ú ÏÏÏÏ Ï Ï J Ï Ï Ï. Ï Ï
3

S &
mang I yo sa nang ma tan da an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na

## j j
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. ÏÏ Ï. Ï Ï
3
A
Ï.Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï ú Ï Ï. Ï Ï
mang I yo sa nang ma tan da an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na

# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj n Ï . b Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï
T V # Ï.Ï Ï Ï ÏnÏ ú Ï ÏÏ Ï ú
J . ÏÏ
I yo3 sa nang
Ï Ï Ï.
mang ma tan da an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na

? ## Ï . Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï ú ÏÏÏÏ Ï n Ï . b Ï Ï Ï . ÏJ Ï Ï Ï . Ï
B J Ï
3
mang I yo sa nang ma tan da an ba go tu lu yang lu mi san na min san ang mi na

#
Cl. Gtr. & # · · · · · ·

#
V # · · · · ·
73

Vox.

# w ú úú ww
S & # w ú Ï. Ï
J
hal ay a ko ahh

# j
A & # w ú #Ï . Ï w ú ú w
hal ay a ko ahh

# w ú
T V # Ï. Ï
J w ú ú w
hal ay a ko ahh

? ## w ú Ï. Ï
B J w ú ú w
hal ay a ko ahh

#
Cl. Gtr. & # · · · · ·