Vous êtes sur la page 1sur 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
1.2 Facultatea FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
1.3 Departamentul
ŞI STUDII DE SECURITATE
1.4 Domeniul de studii ȘTIINȚE POLITICE
1.5 Ciclul de studii MASTER
1.6 Programul de studii / calificarea POLITICĂ EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ / ȘTIINȚE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ


2.0 Codul disciplinei SP2114
2.1 Denumirea disciplinei DEMOCRAȚIA CREȘTIN-EUROPEANĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Radu CARP
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Radu CARP
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I (III) 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 Curs 2 3.3 Seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care 3.5 Curs 28 3.6 Seminar 14
3.9 Număr de credite
3.7 Total ore studiu individual 98 3.8 Total ore pe semestru 140
ECTS
7
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
DISTRIBUȚIA

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50


FONDULUI
DE TIMP

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 14


Tutoriat (opţional) 1
Examinări 5
Alte activităţi -

4. PRECONDIȚII
4.1 De curriculum N/A
4.2 De competenţe N/A

5. CONDIȚII
5.1 De desfăşurare a cursului - Acces la videoproiector, Internet, staţii de lucru, sală de curs, acces la resurse
electronice, articole şi cărţi descrise în bibliografia cursului.
5.2 De desfăşurare a seminarului - Acces la videoproiector, Internet, staţii de lucru, sală de seminar, acces la resurse
electronice, articole şi cărţi descrise în bibliografia seminarului.

6 .COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE


6.1 Competenţe profesionale - Dobândirea vocabularului de specialitate, specific disciplinei.
6.2 Competenţe transversale - Îmbunătăţirea capacităţii de analiză, necesară pentru absolvirea unui parcurs
profesional complet la nivel de licenţă în domeniul ştiinţei politice.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Familiarizarea studenţilor în ştiinţe politice cu natura doctrinelor politice şi a
partidelor politice care le aplică.
7.2 Obiective specifice - Testarea dobândirii unor aptitudini practice: redactarea unei recenzii la o carte
de specialitate, analiza unui program al unui partid politic;
- Folosirea metodei comparative pentru analiza felului în care o doctrină politică
este transpusă în contexte naţionale diferite;
- Dezvoltarea aptitudinilor de analiză şi sinteză a unor texte de ştiinţă politică în
mai multe limbi (română, engleză, franceză, italiană).
8. CONȚINUTURI
8.1. Curs Metode de predare Observaţii
Tema 1. Relaţia dintre creştinism şi democraţie Prelegere 2 h.
Giorgios MANTZARIDIS, Morala creştină, traducere de Cornel Constantin Coman, Editura
Bizantină, Bucureşti, 2006, pp. 337 – 350; Gregory VLASTOS, Christian Faith and Democracy,
The Edward W. Hazen Foundation, Inc., New York, 1939, pp. 14 – 26
Tema 2. Principiile democraţiei creştine – subsidiaritatea Prelegere 2 h.
Chantal MILLON – DELSOL, Statul subsidiar, traducere de Margareta Pătruţ, EFES, Cluj –
Napoca, f.a., pp. 299 – 325; Norbert NEUHAUS, Horst LANGES, Values of Christian
1/5
Democracy. Some key concepts, Fe, Kisslegg, 2011, pp. 54 - 66
Tema 3. Principiile democraţiei creştine – solidaritatea Prelegere 2 h.
Norbert NEUHAUS, Horst LANGES, Values of Christian Democracy. Some key concepts, Fe,
Kisslegg, 2011, pp. 67 – 74; Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA,
Solidaritatea, în În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei
româneşti, seria Theologia socialis 2, Eikon, Cluj – Napoca, 2008, pp. 31 – 57
Tema 4. Principiile democraţiei creştine – demnitatea umană şi persoana Prelegere 2 h.
Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA, Demnitatea, în În căutarea
binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti, seria Theologia socialis 2,
Eikon, Cluj – Napoca, 2008, pp. 75 – 87; Giorgios MANTZARIDIS, Morala creştină, traducere
de Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, pp. 409 – 415
Tema 5. Principiile democraţiei creştine – economia socială de piaţă Prelegere 2 h.
Norbert NEUHAUS, Horst LANGES, Values of Christian Democracy. Some key concepts, Fe,
Kisslegg, 2011, pp. 143 – 157; Democraţia creştină. Fundamente şi model politic, traducere
de Andrei Avarm, Curtea Veche, Bucureşti, 2011, pp. 55 - 59
Tema 6. Drepturile omului din perspectiva democraţiei creştine Prelegere 2 h.
Jacques MARITAIN, Drepturile omului, în Idem, Omul şi statul, traducere de Livia Iacob,
Institutul European, Iaşi, 2008, pp. 101 – 137; Radu PREDA, Ortodoxia şi drepturile omului,
în Ortodoxia & ortodoxiile. Studii social – teologice, seria Theologia socialis 10, Eikon, Cluj –
Napoca, 2010, pp. 167 – 192
Tema 7. Democraţia creştină. Fundamente teoretice şi evoluţie istorică Prelegere 2 h.
Democraţia creştină. Fundamente şi model politic, traducere de Andrei Avram, Curtea
Veche, Bucureşti, 2011, pp. 25 – 34; Pierre LETAMENDIA, Democraţia creştină, traducere de
Gabriela Stoica, Silex, Bucureşti, 1998, pp. 7 – 22
Tema 8. Personalism şi popularism Prelegere 2 h.
Jean – Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe,
1995, pp. 118 – 129; Jacques MARITAIN, Les droits de l’homme et la loi naturelle, în Idem,
Christianisme et démocratie & Les droits de l’homme, Desclée de Brouwer, 2005, pp. 125 –
160
Tema 9. Natura partidelor confesionale Prelegere 2 h.
Daniel – Louis SEILER, Bilan des partis démocrates-chrétiens et conservateurs à l’aube du
XXIe siècle, în (édite par) Pascal DELWIT, Démocraties chrétiennes et conservatismes en
Europe. Une nouvelle convergence ?, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles,
2003, pp. 39 – 75; Rafael CALDERA, Specificitatea democraţiei creştine, traducere de Doina
Lascu, Editura Progresul Românesc S.A., Bucureşti, 1992, pp. 74 – 91
Tema 10. Începuturile democraţiei creştine în secolul XIX Prelegere 2 h.
Jean – Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe,
1995, pp. 25 – 66; Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell
University Press, Ithaca and London, 1996, pp. 21 – 113
Tema 11. Formarea partidelor confesionale în Franţa, Belgia, Olanda şi Luxemburg Prelegere 2 h.
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1996, pp. 167 – 192
Tema 12. Formarea partidelor confesionale în Austria, Germania, Italia Prelegere 2 h.
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1996, pp. 192 – 221
Tema 13. Partide creştin – democrate în Belgia, Olanda, Luxemburg Prelegere 2 h.
Radu CARP, Partide şi profile creştin – democrate, mss.
Tema 14. Partide creştin – democrate în Austria, Germania, Italia Prelegere 2 h.
Radu CARP, Partide şi profile creştin – democrate, mss.
Bibliografie
Dario ANTISERI, Il liberalismo cattolico italiano, Rubbettino, 2010
Daniel BARBU, Democraţia creştină, în Şapte teme de politică românească, Antet, Bucureşti, 1999
Rafael CALDERA, Specificitatea democraţiei creştine, Editura Progresul Românesc S.A., Bucureşti, 1992
Radu CARP, Conceptul de persoană: Martin Buber şi filosofia personalistă în Alexander BAUMGARTEN (ed.), Îngerul şi persoana,
Charmides, Bistriţa, 2000
Radu CARP, Subsidiaritatea, Secolul XX, nr. 10-12/1999 – 1-3/2000
Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA, În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei
româneşti, seria Theologia socialis 2, Eikon, Cluj – Napoca, 2008
Radu CARP, Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine, seria Theologia socialis 6, Eikon, Cluj – Napoca, 2009
Ştefan DELUREANU, Geneza Europei comunitare – mesajul democraţiei de inspiraţie creştină, Paideia, Bucureşti, 2001
Ştefan DELUREANU Noile Echipe Internaţionale şi facerea Europei, Tipogrup Press, Buzău, f.a.
Pascal DELWIT (ed.), Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe – une nouvelle convergence?, Editions de l’Université
de Bruxelles, Bruxelles, 2003
Jean - Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe, 1995 (în română: Europa democraţiei
creştine, traducere de Eugenia Zăinescu, Institutul European, Iaşi, 2004)
Franklin A. GAMWELL, Politics as a Christian Vocation: Faith and Democracy Today, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
Giorgio GALLI, Storia della D.C., Laterza, Roma, 1978

2/5
Michael GEHLER, Wolfam KAISER (ed.), Christian Democracy in Europe since 1945, Routledge, London, 2004
(edited by) David HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter, London, 1994
Alexandra IONESCU, Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre morale et politique, Editura Univesităţii din
Bucureşti, 2002
Thomas JANSEN, Steven VAN HECKE, At Europe’s Service. The Origins and Evolution of the European People’s Party, Springer,
Berlin, 2011
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 1996
Pantelis KALAITZIDIS, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, seria Theologia socialis 9, Eikon, Cluj – Napoca, 2010
Kees VAN KERSBERGEN, Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State, Routledge, London, 2005
Pierre LATEMENDIA, La démocratie chrétienne, Presses Universitaires de France, Paris, 1993 (în română: Democraţia creştină,
traducere de Gabriela Stoica, Silex, Bucureşti, 1998)
Giorgios MANTZARIDIS, Morala creştină, traducere de Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006
Jacques MARITAIN, Creştinism şi democraţie, traducere, note şi postfaţă de Liviu Petrina, Crater, Bucureşti, 1999
Jacques MARITAIN, Christianisme et démocratie & Les droits de l’homme, Desclée de Brouwer, Paris, 2005
Jacques MARITAIN, Man and the State, University of Chicago Press, Chicago, 1951 (în română: Omul şi statul, traducere de Livia
Iacob, Institutul European, Iaşi, 2008)
Wilfried MARTENS, O Europă şi cealaltă, Metropol, Bucureşti, 2005,
Wilfried MARTENS, Europa: lupt şi înving, All, Bucuresti, 2011
Chantal MILLON – DELSOL, Statul subsidiar, traducere de Margareta Pătruţ, EFES, Cluj – Napoca, f.a.
Norbert NEUHAUS, Horst LANGES, Values of Christian Democracy. Some key concepts, Fe, Kisslegg, 2011
Adrian PAPAHAGI, ABC-darul creştin – democraţiei, Curtea Veche, Bucureşti, 2012
Hans – Gert PÖTTERING, De la viziune la realitate, traducere de George Damian, Ziua, Bucureşti, 2007
Radu PREDA, Ortodoxia & ortodoxiile. Studii social – teologice, seria Theologia socialis 10, Eikon, Cluj – Napoca, 2010
Marcello PERA, Perche dobbiamo dirci cristiani, Mondadori, Milano, 2008
(editor) Nicolae Răzvan STAN, Biserica Ortodoxă şi drepturile omului. Paradigme, fundamente, implicaţii, Universul Juridic,
Bucureşti, 2010
Luigi STURZO, Libertatea: prietenii şi duşmanii săi, Paideia, Bucureşti, 2001
Gregory VLASTOS, Christian Faith and Democracy, The Edward W. Hazen Foundation, Inc., New York, 1939
Ioannis ZIZOULAS, De la personaj la persoană, în Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti, 2007

Democraţia creştină. Fundamente şi model politic, traducere de Andrei Avram, Curtea Veche, Bucureşti, 2011
Din gândirea creştin – democrată românească, Metropol, Bucureşti, 1995
Radu CARP, Profile şi partide creştin - democrate, mss.
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii
Tema 1. Relaţia dintre creştinism şi democraţie Discuţii libere 1 h.
Jacques MARITAIN, Creştinism şi democraţie, traducere, note şi postfaţă de Liviu Petrina, (întrebări şi
Crater, Bucureşti, 1999, pp. 40 – 45 ; Radu CARP, Creştinism şi democraţie. Un posibil model răspunsuri)
de teorie şi acţiune politică, în Idem, Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine, seria
Theologia socialis 6, Eikon, Cluj – Napoca, 2009, pp. 33 – 68
Tema 2. Principiile democraţiei creştine – subsidiaritatea Discuţii libere 1 h.
Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA, Subsidiaritatea, în În (întrebări şi
căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti, seria Theologia răspunsuri)
socialis 2, Eikon, Cluj – Napoca, 2008, pp. 59 – 73
Tema 3. Principiile democraţiei creştine – solidaritatea Discuţii libere 1 h.
Democraţia creştină. Fundamente şi model politic, traducere de Andrei Avram, Curtea Veche, (întrebări şi
Bucureşti, 2011, pp. 83 – 86 răspunsuri)
Tema 4. Principiile democraţiei creştine – demnitatea umană şi persoana Discuţii libere 1 h.
Ioannis ZIZOULAS, De la personaj la persoană, în Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, (întrebări şi
Editura Bizantină, Bucureşti, 2007, pp. 21 – 60 ; Pantelis KALAITZIDIS, Persoană şi răspunsuri)
individualitate modernă. Emergenţa subiectului, în Ortodoxie şi modernitate. O introducere,
seria Theologia socialis 9, Eikon, Cluj – Napoca, 2010, pp. 69 – 93
Tema 5. Principiile democraţiei creştine – economia socială de piaţă Discuţii libere 1 h.
Kees VAN KERSBERGEN, Social Capitalism. A study of Christian democracy and the welfare (întrebări şi
state, Routledge, London, 1995, pp. 174 – 191 răspunsuri)
Tema 6. Drepturile omului din perspectiva democraţiei creştine Discuţii libere 1 h.
Konstantinos DELIKONSTANTIS, Drepturile omului şi Ortodoxia. Comentarii despre libertatea (întrebări şi
şi autonomia creştină, în (editor) Nicolae Răzvan STAN, Biserica Ortodoxă şi drepturile răspunsuri)
omului. Paradigme, fundamente, implicaţii, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 245 - 263
Tema 7. Democraţia creştină. Fundamente teoretice şi evoluţie istorică Discuţii libere 1 h.
Kees VAN KERSBERGEN, The distinctiveness of Christian Democracy, în (edited by) David (întrebări şi
HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter, London, 1994, răspunsuri)
pp. 31 – 47
Tema 8. Personalism şi popularism Discuţii libere 1 h.
Dario ANTISERI, Luigi Sturzo. Defensore della libertà « per tutti e sempre », în Il liberalismo (întrebări şi
cattolico italiano, Rubbettino, 2010, pp. 89 - 109 răspunsuri)
Tema 9. Formarea partidelor confesionale în Franţa, Belgia, Olanda şi Luxemburg Discuţii libere 1 h.
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, (întrebări şi
3/5
Ithaca and London, 1996, pp. 167 – 192 răspunsuri)
Tema 10. Formarea partidelor confesionale în Austria, Germania, Italia Discuţii libere 1 h.
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, (întrebări şi
Ithaca and London, 1996, pp. 192 – 221 răspunsuri)
Tema 11. Partide creştin – democrate în Belgia, Olanda, Luxemburg Discuţii libere 1 h.
Jean – Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe, 1995, (întrebări şi
pp. 267 – 271 ; Paul LUCARDIE, Hans – Martien ten NAPEL, Between confessionalism and răspunsuri)
liberal conservatism : the Christian Democratic parties of Belgium and the Netherlands, în
(edited by) David HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter,
London, 1994, pp. 51 – 7 ; Pascal DELWIT, Du parti catholique au Centre démocrate
humaniste. Les questionnements de la démocratie chrétienne en Belgique francophone, în
(édite par) Pascal DELWIT, Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une
nouvelle convergence ?, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2003, pp. 203 –
224 ; Jaak BILLIET, Le parti démocrate chrétien en Flandre, în (édite par) Pascal DELWIT,
Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une nouvelle convergence ?, Editions
de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2003, pp. 225 – 258 ; Paul LUCARDIE, Conscience
chrétienne ou conservatisme social : le dilemme de la démocratie chrétienne hollandaise, în
(édite par) Pascal DELWIT, Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une
nouvelle convergence ?, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2003, pp. 259 –
270 ; Philippe POIRIER, Le parti chrétien social au Luxembourg, în (édite par) Pascal DELWIT,
Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une nouvelle convergence ?, Editions
de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2003, pp. 271 – 290
Tema 12. Partide creştin – democrate în Austria, Germania, Italia Discuţii libere 1 h.
Jean – Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe, 1995, (întrebări şi
pp. 229 – 26 ; Mark DONOVAN, Democrazia Cristiana: party of government, în (edited by) răspunsuri)
David HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter, London,
1994, pp. 71 – 86 ; Wolfgang MÜLLER, Barbara STEININGER, Christian Democracy in Austria:
the Austrian People’s Party în (edited by) David HANLEY, Christian Democracy in Europe. A
comparative perspective, Pinter, London, 1994, pp. 87 - 100
David BROUGHTON, The CDU – CSU in Germany: is there any alternative? în (edited by) David
HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter, London, 1994,
pp. 101 – 120 ; Ludger HELMS, La continuité plutôt que le changement. La CDU – CSU depuis
la réunification allemande, în (édite par) Pascal DELWIT, Démocraties chrétiennes et
conservatismes en Europe. Une nouvelle convergence ?, Editions de l’Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles, 2003, pp. 167 - 184
Tema 13. Organizarea supranaţională a partidelor creştin – democrate: Internaţionala Discuţii libere 1 h.
Centrist – Democrată, Mişcarea Politică Creştină Europeană, Partidul Popular European (întrebări şi
Radu CARP, Partide şi profile creştin – democrate, mss. răspunsuri)
Thomas JANSEN, Steven VAN HECKE, At Europe’s Service. The Origins and Evolution of the
European People’s Party, Springer, Berlin, 2011, pp. 237 - 252
Tema 14. Democraţia creştină în România Discuţii libere 1 h.
Radu CARP, Creştinism şi democraţie. Un posibil model de teorie şi acţiune politică, în Idem, (întrebări şi
Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine, seria Theologia socialis 6, Eikon, Cluj – răspunsuri)
Napoca, pp. 33 – 68
Bibliografie
Dario ANTISERI, Il liberalismo cattolico italiano, Rubbettino, 2010
Daniel BARBU, Democraţia creştină, în Şapte teme de politică românească, Antet, Bucureşti, 1999
Rafael CALDERA, Specificitatea democraţiei creştine, Editura Progresul Românesc S.A., Bucureşti, 1992
Radu CARP, Conceptul de persoană: Martin Buber şi filosofia personalistă în Alexander BAUMGARTEN (ed.), Îngerul şi persoana,
Charmides, Bistriţa, 2000
Radu CARP, Subsidiaritatea, Secolul XX, nr. 10-12/1999 – 1-3/2000
Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA, În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei
româneşti, seria Theologia socialis 2, Eikon, Cluj – Napoca, 2008
Radu CARP, Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine, seria Theologia socialis 6, Eikon, Cluj – Napoca, 2009
Ştefan DELUREANU, Geneza Europei comunitare – mesajul democraţiei de inspiraţie creştină, Paideia, Bucureşti, 2001
Ştefan DELUREANU Noile Echipe Internaţionale şi facerea Europei, Tipogrup Press, Buzău, f.a.
Pascal DELWIT (ed.), Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe – une nouvelle convergence?, Editions de l’Université
de Bruxelles, Bruxelles, 2003
Jean - Dominique DURAND, L’Europe de la démocratie chrétienne, Editions Complexe, 1995 (în română: Europa democraţiei
creştine, traducere de Eugenia Zăinescu, Institutul European, Iaşi, 2004)
Franklin A. GAMWELL, Politics as a Christian Vocation: Faith and Democracy Today, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
Giorgio GALLI, Storia della D.C., Laterza, Roma, 1978
Michael GEHLER, Wolfam KAISER (ed.), Christian Democracy in Europe since 1945, Routledge, London, 2004
(edited by) David HANLEY, Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, Pinter, London, 1994
Alexandra IONESCU, Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre morale et politique, Editura Univesităţii din
Bucureşti, 2002
Thomas JANSEN, Steven VAN HECKE, At Europe’s Service. The Origins and Evolution of the European People’s Party, Springer,
Berlin, 2011
4/5
Stathis N. KALYVAS, The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, Ithaca and London, 1996
Pantelis KALAITZIDIS, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, seria Theologia socialis 9, Eikon, Cluj – Napoca, 2010
Kees VAN KERSBERGEN, Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State, Routledge, London, 2005
Pierre LATEMENDIA, La démocratie chrétienne, Presses Universitaires de France, Paris, 1993 (în română: Democraţia creştină,
traducere de Gabriela Stoica, Silex, Bucureşti, 1998)
Giorgios MANTZARIDIS, Morala creştină, traducere de Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006
Jacques MARITAIN, Creştinism şi democraţie, traducere, note şi postfaţă de Liviu Petrina, Crater, Bucureşti, 1999
Jacques MARITAIN, Christianisme et démocratie & Les droits de l’homme, Desclée de Brouwer, Paris, 2005
Jacques MARITAIN, Man and the State, University of Chicago Press, Chicago, 1951 (în română: Omul şi statul, traducere de Livia
Iacob, Institutul European, Iaşi, 2008)
Wilfried MARTENS, O Europă şi cealaltă, Metropol, Bucureşti, 2005,
Wilfried MARTENS, Europa: lupt şi înving, All, Bucuresti, 2011
Chantal MILLON – DELSOL, Statul subsidiar, traducere de Margareta Pătruţ, EFES, Cluj – Napoca, f.a.
Norbert NEUHAUS, Horst LANGES, Values of Christian Democracy. Some key concepts, Fe, Kisslegg, 2011
Adrian PAPAHAGI, ABC-darul creştin – democraţiei, Curtea Veche, Bucureşti, 2012
Hans – Gert PÖTTERING, De la viziune la realitate, traducere de George Damian, Ziua, Bucureşti, 2007
Radu PREDA, Ortodoxia & ortodoxiile. Studii social – teologice, seria Theologia socialis 10, Eikon, Cluj – Napoca, 2010
Marcello PERA, Perche dobbiamo dirci cristiani, Mondadori, Milano, 2008
(editor) Nicolae Răzvan STAN, Biserica Ortodoxă şi drepturile omului. Paradigme, fundamente, implicaţii, Universul Juridic,
Bucureşti, 2010
Luigi STURZO, Libertatea: prietenii şi duşmanii săi, Paideia, Bucureşti, 2001
Gregory VLASTOS, Christian Faith and Democracy, The Edward W. Hazen Foundation, Inc., New York, 1939
Ioannis ZIZOULAS, De la personaj la persoană, în Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti, 2007

Democraţia creştină. Fundamente şi model politic, traducere de Andrei Avram, Curtea Veche, Bucureşti, 2011
Din gândirea creştin – democrată românească, Metropol, Bucureşti, 1995
Radu CARP, Profile şi partide creştin - democrate, mss.
9. SCURTĂ DESCRIERE*
* COROBORAREA CONȚINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANȚILOR COMUNITĂȚII EPISTEMICE, ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE ŞI
ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Cursul are ca obiect prezentarea principalelor aspecte ale democraţiei creştine, în calitate de doctrină politică, fiind avute în
vedere principalele concepte care o individualizează, transpunerea acestora prin intermediul partidelor ce se revendică de la
această doctrină, precum şi diferenţele faţă de alte doctrine sau ideologii. Acest curs are în vedere varianta de democraţie
creştină practicată în Europa, problema aplicabilităţii sale în spaţiul extra-european nefiind dezvoltată. În introducerea cursului
sunt prezentate mai multe modele alternative de explicare a relaţiei dintre creştinism şi democraţie, marcate de specificul
ortodox (Mantzaridis), catolic (Maritain) sau protestant (Vlastos). În continuare, sunt prezentate conceptele de bază ale acestei
doctrine (subsidiaritate, solidaritate, demnitate, economia socială de piaţă), evoluţia acestora, precum şi felul în care a fost
dezvoltată o reflecţie intelectuală, laică sau din interiorul Bisericii, pe marginea posibilităţii unei societăţi politice inspirate de etica
creştină. Demnitatea umană este prezentată prin corelaţie cu evoluţia noţiunii de persoană, prin analiza unor texte care pun în
evidenţă dimensiunea teologică şi deopotrivă socială a persoanei (Mantzaridis, Zizioulas, Kalaitzidis). Relaţia dintre creştinism şi
democraţie este strâns legată de cea a perspectivei creştine asupra drepturilor omului văzute ca expresie a legii naturale, această
perspectivă fiind prezentată prin raportare la autori catolici (Maritain) sau ortodocşi (Delikonstantis). Democraţia creştină este
prezentată din punct de vedere al individualizării acestui concept şi din perspectiva evoluţiei istorice. Analiza dedicată democraţiei
creştine este completată cu prezentarea a două încercări de teoretizare reuşite, personalismul lui Mounier şi Maritain, respectiv
popularismul lui Sturzo. Cursul prezintă partidele creştin – democrate, pornind de la explicarea conceptului de partid confesional
şi analizând evoluţia acestor partide din secolul XIX până în prezent. În acest context, este prezentată şi atitudinea Bisericilor faţă
de apariţia acestor partide, o atitudine fluctuantă şi care a fost influenţată în principal de intensitatea secularizării într-o anumită
societate. Obiectul analizei îl constituie îndeosebi partidele creştin – democrate din Franţa, Belgia, Luxemburg, Austria, Germania
şi Italia. Organizarea supranaţională a partidelor creştin – democrate (Internaţionala Centrist – Democrată, Mişcarea Politică
Creştină Europeană, Partidul Popular European) face obiectul unei analize distincte, la fel ca şi istoria şi teoretizarea democraţiei
creştine în România.
10. EVALUARE
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs - Redactarea unei lucrări cu tema: Prezentarea Minim 4000 de cuvinte 40%
unui partid creştin – democrat (istorie, fiecare lucrare
program politic, rezultate electorale,
personalităţi, etc.);
- Redactarea unei recenzii la una dintre cărţile
indicate în bibliografia cursului sau care, prin
conţinutul lor, se subscriu tematicii cursului.
Examen Scris 50%
10.5 Seminar Participare activă Evidenţa intervenţiilor 10%
10.6 Standard minim de performanţă Nota finală 5 (cinci)
Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul, copiatul, înşelătoria, multipla
utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. În
conformitate cu Carta Universităţii din București, cazurile de plagiat pot fi sancţionate prin exmatriculare fără drept de apel.

5/5