Vous êtes sur la page 1sur 24

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM …dü« ÈœUL µ ¡UF—_« Âu v —œUB«

WM«  ≤∞±∏ WM d«d ≤±  o«u*« œbF«

‡‡±π± ¥≥
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—

˚
≤≥ v?≈ ≤± s‡?‡?‡ ÂU?‡?‡—√  «—«d???????
W????????????????????????????????????????????????????????O??????K?????«b??????« …—«“Ë
∑≠≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M??

π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ¥ r?— —«d? ∫ W??????????????{U?d?«Ë »U????????????????????????????A?« …—«“Ë

ÆÆÆÆÆ ≤∞±∑ WM ±±∂≥ r— —«d


˚
±∞
W?d????????B?*« V?z«d?????????C« W??????????K?B????????
±≤Ë ±± ≤∞±∏ WM ≥≤Ë ≥± U??L?— Ê«—«d?

±≤∑∏Ë ±≤¥≤ U‡?‡‡‡?‡L????— Ê«—«d‡‡?‡‡‡?‡

±∏≠±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∑ W?M??


˚ W????O?U*« W?U????dK? W????U????F?« W????????O?????N«

vK?«b« ÂU?EM«Ë f?O????Q????« b????I???? d????????L????????_« d?????????????????« WE?U????????????????

≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?O?F?L?'
˝  UOËU?F« …—«œ≈ ≠ vU?L?ô« sUC?« Wdb

ÊUJù«Ë ¡UM«  UOËU?F WUF« W?ON«


≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆ WOFL W?OHB vU*« ed*« ˝ ÊËUF« Êu?A Wed*« WUF« …—«œù«

≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫


≥ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
WOKš«b « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ≤± r — —«d
WOKš«b « d¹“Ë
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

ª WdB*« WOM'« ÊQA —œUB« ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI« vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ qOK'« b t bL√ Ê«b“ ØbO« rNË√ UÎM «u sdAF« s q
> J Ê–RÔ ≠ ± …œU
od*« ÊU?‡O??U? rƒU??L???√ W??—b*« qO?K« u√ rOK?F« b???? v?K s??(« Øb?‡O??« r?d??¬Ë

Æ WdB*« WOM'U rN UH« l ¨ rNM q


>  r« sd W{u*« WOM_« WO‡M'U fMU

Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAM ≠ ≤ …œU


≤∞±∏رØ∂ v «Îdd%

WOK«b« d“Ë

—UHG « b³Ž Èb−


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OÐ
W¹dB*« WO M'UÐ ÿUH²Šô« l WO³Mł√  UO M−Ð fM−² UÐ Ê–ù« v³ UÞ ¡ULÝQÐ

ÊË–Q*« WOM'«
œöO*« a—UË WN r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ô« qK
UN fM«

WOJd_« ±ππ∏Ø∏Ø≤ U??J?d????????????????√ qO?K'« b?????????? t b?????L?????√ Ê«b“ Øb?O??« ±

ò ±ππµØµØ± …d??????O????????????« VD u√ nu bL s;« b‡ tK« b Øb?O??« ≤

ò ±ππ≥صر≤ U??J?d????????????????√ vLN bL√ bO bd bL b‡L√ b‡‡L Øb?O??« ≥

ò ±ππµØ±≤Ø≤ U??J?d????????????????√ œu?L? qOK'« b?? vO? b?√ Øb?O??« ¥

ò ≤∞∞≥ØπØ≤∏ …d??U????????????????I??« l vHDB bL? bL nu Øb?O??« µ

WbMJ« ±ππ∏ر±Ø±≤ …e????????????O????????????'« rU bL e‡eF« b bU‡‡ sLd« b Øb?O??« ∂

ò ≤∞∞±Ø∏Ø∂ …e????????????O????????????'« rU bL eeF« b bU tK« b Øb?O??« ∑

ò ±ππµØµØπ W??—b?M??J?ù« bF√ sb« ‰UL bL b‡‡L√ sb« ‰UL Øb?O??« ∏

ò ±ππ∏ر±Ø≥ W??—b?M??J?ù« bF√ sb« ‰UL bL bL√ rœ√ Øb?O??« π

ò ±ππ≤Ø≤Ø≤≥ …e????????????O????????????'« vA????????? rO?«d≈ Èb????Ë d?????O????√ Øb?O??« ±∞

ò ±ππ∏Ø∑Ø∑ …d??U????????????????I??« b??F??√ Èb?M t??O??Ë vU? t—b√ Øb?O??« ±±

WbMuN« ±ππ¥Ø∑Ø≤π …d??U????????????????I??« k?U?????? rO?«d≈ d?U?????? b??????L??????√ Øb?O??« ±≤

ò ±π∏πرØ≤∏ U???????????????????????O??M??*« b?F?√ ”U?D .d? b?? Èu??A?O Øb?O??« ±≥

WOUDù« ±ππ∑Ø∑ر∞ W??????Ou??????O?KI?« ÈËöJ« b?L√ b?L? U{— b?L√ Øb?O??« ±¥

ò ±π∑¥ØµØ≥∞ W?????O?????d?????A?« vuO vHDB œuL vuO Øb?O??« ±µ

ò ±π∑¥Ø∏ر∑ W?????O?????d?????A?« d????????????U???????????? v?K?? v?K? ¡U????????????Ë Ø…bO« ±∂

WOJOK« ±ππ∏Ø∑Ø≤≥ U?J??O??????????????K? …œu?L?? vMG« b??? b?L??? d??O?√ Øb?O??« ±∑

Wbu« ±π∑µØ∂Ø≤± W?????????O????????u?M?*« vU???H?? b??L????? n U?? n?d?? Øb?O??« ±∏

WOK“«d« ±π∏∏Ø∑ص W??—b?M??J?ù« bL? Vb« u√ b«“ Õö? ÂUA Øb?O??« ±π

WOdG*« ±ππ¥ØπØ≤∑ U????????O?????????????????O? qOK« u√ rOKF« b? vK s?(« Øb?O??« ≤∞
µ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKš«b « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ≤≤ r — —«d
WOKš«b « d¹“Ë
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

ª WdB*« WOM'« ÊQA —œUB« ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI« vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Øb‡‡?‡O‡‡‡?« r‡‡?‡‡NË√ U·?‡‡M‡‡? «u?? sd‡‡?‡‡‡A??F?«Ë b‡‡‡‡?‡«u« s >q?J‡‡ Ê–R‡?‡‡Ô ≠ ± …œU??
‚Ëe?“ b‡‡L?√ b‡‡‡L?? b‡‡‡L? b?‡‡‡L? Øb‡?O« rd?¬Ë ≠ b‡‡‡?‡L? nu b?O? nu

¨ rNM >q r« sd W?{u*« WO?M_« WO‡M'U fMU o‡d?*« ÊUOU rƒUL?√ W—b*«

Æ WdB*« WOM'U rN UH« Âb l

Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAM ≠ ≤ …œU


≤∞±∏رØ∂ v «Îdd%

WOK«b« d“Ë

—UHG « b³Ž Èb−


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OÐ
W¹dB*« WO M'UÐ ÿUH²Šô« ÂbŽ l WO³Mł√  UO M−Ð fM−² UÐ Ê–ù« v³ UÞ ¡ULÝQÐ

ÊË–Q*« WOM'«
œöO*« a—UË WN r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ô« qK
UN fM«

WOU*_« ±π∏∑Ø≥رπ …d??U????????????????I??« b?????L????????? n?u b?????O????? n?u Øb?O??« ±

ò ±π∑±ØµØµ W???????OK?N??????b?« fu? b???O????« t?— b??????? ÂU????A Øb?O??« ≤

ò ±π∏πØ∑ر≥ …d??U????????????????I??« qO?zU????????O???? ‰U????O«œ r?O????Ë u«— Øb?O??« ≥

ò ±π∑∏Ø∏ر W?????O?????d?????A?« b??O??« vö??O? b??L??? s???? Øb?O??« ¥

ò ≤∞∞∂ر≤ر∂ U???????????????????O??U??*√ gË—œ bL nODK« b dU b‡L√ Øq?H?D?« µ

ò ≤∞∞∂ر±Ø±∂ U???????????????????O??U??*√ bL sLd« b rO«d≈ bL bL√ Øq?H?D?« ∂

ò ≤∞±∞Ø∑ر¥ U???????????????????O??U??*√ bL sLd« b rO«d≈ bL r‡U Øq?H?D?« ∑

ò ±π∑πصرπ W?????O?????d?????A?« rO?«d≈ b???L????? b???O???« ÕU???L??? Ø…bO« ∏

ò ±πµ∂ر∞Ø≤∞ f?u??????????????« vuO« rO«d≈ b?L rU ¡UË Ø…bO« π

ò ±π∑µØ≥ر≤ n?u?????? vM? tK« »U? ÷u? Âö?« b? U?N Ø…bO« ±∞

WOuJ« ±πµ±Ø∑ر≤ W??—b?M??J?ù« sL?d« b??? b?L?√ b?L??√ ÕU?? Ø…bO« ±±

WœuF« ≤∞±±Ø≥Ø∂ …d??????O????????????« ndA« bL s bL√ s VO Èu‡I ØW?KH?D« ±≤

ò ≤∞±µØ∂Ø≤∏ W?????O?????d?????A?« v{U Ê«b?L s ¡UD s b?L√ WM¬ ØW?KH?D« ±≥

WËULM« ±π∑µØ∑Ø≤π W???????OK?N??????b?« v?M?*« ÊU??????L??????????? 5?√ Xd?????? Ø…bO« ±¥

ò ±πµ∑ر∞Ø≤± …d??U????????????????I??« —b???O??? t?K« b?????? 5?√ b???L?????? Øb?O??« ±µ

WbMuN« ±π∏∏Ø≥ر∑ …d??U????????????????I??« Èd???????????? t??????O?????? ¡U??????N? ×u?????? Øb?O??« ±∂

WO«dË_« ±π∏±Ø∂Ø≤∂ W??????Ou??????O?KI?« vK bL√ È“u b?L bL√ v«— Øb?O??« ±∑

WOËdM« ±π∑∑Ø∂ر W???????OK?N??????b?« b?O??L?(« b??? b??O? oO??u ¡U??L? Ø…bO« ±∏

ò ±π∏±Ø∏رµ W?????O?????d?????A?« —Ëd????? b?????L????????? Èb?????Ë r??????O Øb?O??« ±π

ò ±π∏∂Ø≥Ø≥ U????????????????M??????????????? b??L???? œu??L???? b??L??√ V?OD)« Øb?O??« ≤∞

ò ±π∑¥Ø≤رµ W??—b?M??J?ù« ‚Ëe“ b?L√ bL? bL b?L Øb?O??« ≤±


∑ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKš«b « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ≤≥ r — —«d
WOKš«b « d¹“Ë
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

ª WdB*« WOM'« ÊQA —œUB« ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI« vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Øb‡‡?‡O‡‡‡?« r‡‡?‡‡NË√ U·?‡‡M‡‡? «u?? sd‡‡?‡‡‡A??F?«Ë b‡‡‡‡?‡«u« s >q?J‡‡ Ê–R‡?‡‡Ô ≠ ± …œU??
vK W‡‡?‡‡U?‡‡ vK b?‡‡‡L?√ Øb‡O??« rd?¬Ë ≠ ÈËU‡‡‡‡d‡?‡‡‡A« —u‡‡‡‡?√ Èb‡‡‡‡? b‡?‡‡‡L?√

¨ rNM >q r« sd W?{u*« WO?M_« WO‡M'U fMU o‡d?*« ÊUOU rƒUL?√ W—b*«

Æ WdB*« WOM'U rN UH« l

Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAM ≠ ≤ …œU


≤∞±∏رØ∂ v «Îdd%

WOK«b« d“Ë

—UHG « b³Ž Èb−


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OÐ
W¹dB*« WO M'UÐ ÿUH²Šô« l WO³Mł√  UO M−Ð fM−² UÐ Ê–ù« v³ UÞ ¡ULÝQÐ

ÊË–Q*« WOM'«
œöO*« a—UË WN r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ô« qK
UN fM«

WOUËd« ±ππ≥ØπØ≤∂ …d??????O????????????« ÈËU???d??A?« —u√ Èb?????? b??L???√ Øb?O??« ±

WOJd_« ±π∏πØ∂Øπ …d??????O????????????« VD u√ bL? s;« b? œUN Øb?O??« ≤

ò ±ππ∑رر∑ …d??U????????????????I??« b????O????? ve????? d????O????L????? ÈœU???? Øb?O??« ≥

WOUDù« ±πππØπØ≤µ W??????Ou??????O?KI?« Ê«dL vK bL 5U œuL b‡‡L√ Øb?O??« ¥

ò ±ππ∂ر±Ø∏ U??????????????O?U??D?≈ U????Oœ oU???? sb« ¡ö???? b???L????√ Øb?O??« µ

ò ±ππ∏صØ≤∂ U??????????????O?U??D?≈ WOË bL bO« XF— Èb‡‡ .d Øb?O??« ∂

WbMJ« ±ππµØ∏Ø≤ «b??????????????M?????????????? bL rOd« b eF*« b ·d√ d‡‡L Øb?O??« ∑

ò ±π∂∂رر …d??U????????????????I??« ÊU?LOK »d?F« e b?L? Èb? Øb?O??« ∏

Wbu« ±π∏µØ≤Ø∏ U???????????????????????O??M??*« ÊU????L?????OK? »u????I????F? v? UM?O???? Øb?O??« π

WOdG*« ±ππ¥Ø∏Ø∏ …d??U????????????????I??« Èd UF « bOL?(« b³Ž bL× s¹b « v× b?L× Èd UF « Øb?O??« ±∞

WO«œu« ±ππ∏ر∞ر …e????????????O????????????'« t?K« œU????? o?O?????H????? e?????«— UM?O????? Øb?O??« ±±

WOU_« ±ππ∑Ø∑Ø≤ W??—b?M??J?ù« ÊUDK v??? b??L?? r?O?Ë s1√ Øb?O??« ±≤

WOdH« ±π∏≤ر≤رµ …d??U????????????????I??« Âb???I*« b???L????? b???L??√ v?HDB??? Øb?O??« ±≥

WOUDd« ±ππ∑Ø∏رπ ¡UMO? »uM Èdu'« vK bL?√ rOKF« b 5U Øb?O??« ±¥

ò ±π∂±Ø≥Ø≤µ …d??U????????????????I??« ÊË—U????? n?????«Ë X?????U????? v?????M????? Ø…bO« ±µ

WOËd« ±π∏≥Ø≥Ø≥∞ U????????O?????????????????O? v?U???????????'« vH?M b??????L??????????? .— Ø…bO« ±∂

ò ±ππ∞صØ∂ W???????OK?N??????b?« vU???????'« vHM? b???L??????? Ëd???L??? Øb?O??« ±∑

ò ≤∞∞µØ±Ø∏ …d??U????????????????I??« vu????)« ‰U???L???? b???L??????? Ê«Ëd???? Øq?H?D?« ±∏

ò ≤∞∞∑Ø≤Ø≤≤ …d??U????????????????I??« vu????)« ‰U???L???? b???L??????? Õö???? Øq?H?D?« ±π

WOUuO« ±ππ¥Ø±±Ø≤µ W??—b?M??J?ù« qOK vFUA« ÕUH« b qz«Ë Âö≈ Øb?O??« ≤∞

ò ±π¥≥Ø≤رπ W??—b?M??J?ù« v?K W?U??????????????? v?K b????????L???????√ Øb?O??« ≤±


π ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

W{U¹d «Ë »U³A « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ¥ r — —«d
W{U¹d «Ë »U³A « d¹“Ë
Êu‡‡‡‡U?IU —œU‡‡‡‡B« W‡‡‡‡{Ud«Ë »U?AK ’U?‡‡‡)«  U‡‡‡O?N« ÊuU vK Ÿö ô« b?F

ª töbFË ±π∑µ WM ∑∑ r—

ª …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

»UA« Êu?A WËb« d“Ë —«dI …—œUB« »UA« e?«d* vU_« ÂUEM« Wzô vKË

ª ≤∞±≥ WM π∞ r—

‚ö‡‡‡ ≈ vK W?‡‡‡I?«u*« ¡UMO? ‰U?L WE?U0 W?{Ud«Ë »U??A« Wdb? »U?? vKË

ª W{Ëd« »U ed vK W{Ëd« ¡«bN »U ed r«

WOU?A«  U?ON«Ë »U?A« e«d* Wed?*« …—«œù« fOz— –U_« b?O« t{d? U vKË

ª ¡UMO ‰UL WEU0 W{Ëd« »U ed vK W{Ëd« ¡«bN »U ed r« ‚ö ≈ ÊQA

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡‡*« ®
≠ W?{Ëd« »U?? e?d? vK? W‡‡‡{Ëd« ¡«b?N? »U?? e?d? r« ‚ö? ≈ vK W?I?«u*«

Æ ¡UMO ‰UL WEU0 bF« d …—«œ≈

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
ed*« vK W?ô l{u ed*« t?Ou ¡U?MO ‰UL W?EU0 W{Ud«Ë »U?A« Wdb ÂU?O

Æ ÂU_« dOOG ÊËœË W—«œù«Ë WOU*« ed*« Êu WUJ ÿUHô« l W{Ëd« ¡«bN rU

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
¨ Á—Ëb‡‡?‡‡‡ a?‡‡‡—U? s t‡‡?‡‡ q‡?‡‡L???FÔË ¨ W‡‡?‡‡d??B?*« l‡‡‡?‡zU??u?U —«d‡‡?‡I« «c d?‡‡‡‡?AMÔ

Æ ÁcOHM WB<«  UN'« vKË

W{Ud«Ë »UA« d“Ë

e¹eF « b³Ž b Uš Ø”bMN


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∞

W¹dB*« Vz«dC « W×KB


≤∞±∑ WM ±±∂≥ r — —«d
WOËb«  UOUHðö W¹ed*« …—«œù« dI q¹bFð ÊQAÐ
W¹dB*« Vz«dC « W×KB fOz—
vLO?EM« ¡UM« …œU≈ ÊQ?A ±π∑∏ WM ¥∞≤ r— È—«“u« —«dI« vK Ÿö? ô« bF

ª töbFË Vz«dC« WKB*

ª ÊQA« «c v —œUB« ≤∞±∑ WM ±±∂≥ r— WKB*« fOz— —«d vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡‡*« ®
¨ œ«duË_« od ≠ gd dI ≠ WœuL;« vM s WOËb«  UOUHö Wed*« …—«œù« qI

d?B WMb? ≠ d?U?F?« v(« ≠ ÊU?—Ë_« ”—«b? —«u? ¥≥ W?FDIU szU?J« —U?I?F« v≈

Æ S ≤ —ËbU  «d ∑ œb qGA Ê√ vK

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
 UuKF*«Ë W?Od?C« o UM*«Ë WOËb«  U?OUHô«Ë Àu?«Ë W?UF« WU_«  U?UD vK

Æ —«dI« «cN ¡U U cOHM W“ö«  «¡«dù« –U« WB<«  UN'«Ë

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «cN ¡U U nUÔ U q vGKÔ

© WFЫd « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Æ Á—Ëb a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ

Vz«dC« WKB fOz—

dJÐ 5 Š v UÝ œULŽ
±± ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

W¹dB*« Vz«dC « W×KB


≤∞±∏ WM ≥± r — —«d
dB_« Vz«d{ W¹—uQ dI q¹bFð ÊQAÐ
W¹dB*« Vz«dC « W×KB fOz—
vLO?EM« ¡UM« …œU≈ ÊQ?A ±π∑∏ WM ¥∞≤ r— È—«“u« —«dI« vK Ÿö? ô« bF

ª töbFË Vz«dC« WKB*

d‡‡‡‡I?*« rKË rOK? ’U‡‡‡)« W‡‡?UC? W?L?O? d?B_« V?z«d{ W—u?Q? »U?? vKË

ª ≤∞±∑ر±Ø≤∞ v Œ—R*«

ª ÊQA« «c v ≤∞±∑ر±Ø≤≤ v Œ—R*« dB_« Vz«d{ W—uQ »U vKË

ª ÊQA« «c v ≤∞±∑ر≤ر∞ v Œ—R*« WOdC« o UM*« ŸUD »U vKË

ª qLF« `UBË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡‡*« ®
¨ s nu rO?I szUJ« —U?IF« s qœ dB?_« Vz«d{ W—u?Q dI? qbF

s—Ëb« qG?A Ê√ vK ¨ d?B_« s√ Wdb? ÂU?√ ≠ œUL??ô« Ÿ—UA szU?J« —UI?F« v≈

Æ fU)«Ë l«d«

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
qO?B???«Ë h??H«Ë  U?uKF*«Ë W??U?F« WU??_«Ë W?O?d??C« o UM*«  U?U?D vK

WB<«  UN'«Ë sú WUF« …—«œù«Ë WFU*«Ë jODK Wed*« …—«œù«Ë dB_« Vz«d{ WIDMË

Æ —«dI« «cN ¡U U cOHM W“ö«  «¡«dù« –U«

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «cN ¡U U nUÔ U q vGKÔ

© WFЫd « …œU‡‡‡‡‡*« ®
≤∞±∏رر¥ s «Î—U« t qLFÔË ¨ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∑ر≤رπ v —b

Vz«dC« WKB fOz—

dJÐ 5 Š v UÝ œULŽ
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

W¹dB*« Vz«dC « W×KB


≤∞±∏ WM ≥≤ r — —«d
f¹uUÐ WO³¹dC« ÖULM« qOGAð Ÿd ¡UA½≈ ÊQAÐ
f¹uUÐ W³¹dC« »UŠ X% qOBײ«Ë rB)« ÖU/ lOL& Ÿd ¡UA½≈
W¹dB*« Vz«dC « W×KB fOz—
vLO?EM« ¡UM« …œU≈ ÊQ?A ±π∑∏ WM ¥∞≤ r— È—«“u« —«dI« vK Ÿö? ô« bF

ª töbFË Vz«dC« WKB*

ª …—uBM*U qLF«  «bË iF —UI qbF ÊQA ≤¥∞ r— WKB*« fOz— —«d vKË

—UIF« hOB …œU≈ s tMLC ULO ≤∞±∑ WM π≤ r— WKB*« fOz— —«d vKË

ª fuU qOD*« …bË ≠ uJO  «—UL ¥µ ¨ ¥¥ szUJ«

ª ≤∞±∑ر∞Ø≤≥ a—U ≤µµ¥ r—  UuKF*« ŸUD …dc vKË

ª ÊQA« «c v ≤∞±∑ر≤Ø¥ a—U È—«œù«Ë vU*« ŸUDI« …dc vKË

ª ÊQA« «c v W{ËdF*« …—«œù«Ë rOEMK Wed*« …—«œù« …dc »U vKË

ª qLF« `UBË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡‡*« ®
qO?B??«Ë rB?)« ÖU‡‡‡‡/ lO?L?& Ÿd‡‡‡‡Ë W?O?d?C« ÖU‡‡?‡‡LM« q‡‡‡‡O?G?A Ÿd? ¡U?A≈

…U‡‡?‡‡‡‡?MI« Êb‡?‡‡‡ V?z«d‡‡‡?‡{ o‡‡?‡ U‡‡?‡‡M0 ÊU?‡‡‡‡?B?????Ë fu???U W‡?‡‡‡?d??C« »U?‡‡‡??? X%

 «d? ∏ œb öGA? Ê√ vK ¨ ¡UMO ‰UL?Ë bOF—u ≠ W?OKOUL?ù« ≠ fu«

Æ fuU ”—b« ÷u WOuJ(« `UB*« lL vM ≠ lU« —ËbU


±≥ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
WFUË lOL& ŸdH dI hOB s tMLC ULO ≤∞±∑ WM π≤ r— —«dI« ¡UG≈

Æ ¡UMO »uMË fu« Vz«d{ WIDM* ÖULM«

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Wed*«  «—«œù«Ë W?UF« WU?_«Ë  UuKF*«Ë Wd?C« »U X% qO?B?«  UUD vK

v‡‡‡?‡ü« VU??(«Ë v‡‡‡‡‡?Ëd?J?ù« oOu??«Ë W?O??d??C« ÖU??LM« qO??G?A??Ë rB??)« ÖU??LM

b??O??F?—u?Ë ¡UMO?? ‰U??L??Ë W?O?KO??U?L??ù«Ë ¡UM?O? »u?‡‡‡‡M?Ë fu??« Vz«d??{ o‡‡‡‡? UMË

Æ —«dI« «cN ¡U U cOHM u W“ö«  «¡«dù« –U« WB<«  UN'«Ë

© WFЫd « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «cN ¡U U nUÔ U q vGKÔ

©W U)« …œU‡‡‡‡‡*« ®
≤∞±∏Ø≥Ø¥ s «Î—U« t qLFÔË ¨ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∑ر≤رπ v «Îdd%

Vz«dC« WKB fOz—

dJÐ 5 Š v UÝ œULŽ
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±¥

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∑ WM ±≤¥≤ r — —«d
≤∞±∑ر≤رπ a¹—U²Ð
’U)« 5Q²« ‚ËbMB wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô q¹bFð œUL²ŽUÐ
WOdAUÐ dłU;« ŸËdA0 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5‡‡‡?‡Q?« vK WU??d«Ë ·«d?ù« ÊuU? —«b??S ±π∏± WM ±∞ r— ÊuU??I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

vzU …œU?« ’U??B??« bb?? ≤∞±∑ WM ±∞µ∞ r— W??O?N?« fOz— —«d? vKË

ª WON« …—«œ≈ fK fOz— —ub« bO«

‚ËbM qO ≤∞∞≥ WM ¥π r— 5Q« vK WUdK WdB*« WON« —«d vKË

ª ∑¥≤ rd WOdAU dU;« ŸËdA0 5KUFK ’U)« 5Q«

ª UNöbFË ‚ËbMBK vU_« ÂUEM« Wzô vKË

qb?F ÊQ?A ≤∞±µ WM? ∑π≤ r— W?OU*« WU?dK W?U?F« W??O?N?« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB …bu*« Wzö« Öu/

≤∞±∂Øπرπ v …bIFM*« ‚ËbM?BK WœUF« dO W‡‡‡‡O?uLF« WOF?L'« ŸUL« d?C vKË

ª ≤∞±∑رر s «Î—U« vU_« ÂUEM« Wzô œ«u iF qbF vK WI«u*U

…bb W?U 5Q oœUM ¡U?AS hOd?«  UK v X« WM?' ŸUL?« dC? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r?— W??O??N« fOz— —«d?I? WKJA*« W??O?U?_« U??N??L?E√ qb?F  U??K Ë

ª —uc*« ‚ËbMB« s ÂbI*« qbF« œUL« Õ«dU ≤∞±∑ØπØ≤¥ v …bIFM*« UNK

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡?‡U‡‡)« 5‡‡?‡‡Q??« o‡‡‡œU‡‡?‡M h‡O??d? W‡?‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∑ر≤ر≥ W—R*«
±µ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡
œØ¥ …œU*«Ë W‡‡‡U  UUO ‰Ë_« »U« s “Ø≥ …œU*« ’u?BM ‰bÔ ≠ ± …œU
YU?« »U?« s «Î—dJ? ±≤ …œU*«Ë  U?«d??ô«Ë Wu?C?F« ◊Ëd? vU?« »U?« s

∫ WOU« ’uBM« U«e*«

∫ WU  UUO ≠ ‰Ë_« »U«

∫ ‡‡ bBI ÂUEM« «c ÂUJ√ oOD v ≠ ≥ …œU

∫ „«dô« d√ “

≤∞±µØ∑ر v WN'U 5KUFK —u_« ‰Ë«b' UÎIË ÈdNA« vU_« d_« u

tO≈ U?ÎUCË W?OFO?A«  «Ëö?F«Ë WOd?«  «ËöË W—Ëb«  «Ëö?F« qLA U0

d‡‡_« «c‡?‡N v‡‡‡‡B??√ b‡‡‡‡Ë WËb?« 5‡‡«u?I U·‡?‡I‡‡Ë …—d?I*« W??U?)«  «Ëö?F«

U—«d?≈ bM ÊU U?Î√ d_« «c vK Èd?√  U?U{≈ WQ b??F ôË ¨ tOM? UzU?Ë n‡√

Æ WON« s UœUL«Ë ‚ËbMBK vU*« ed*« hH W—«u« W«—œ œ«b≈ bF ô≈

∫  U«dô«Ë WuCF« ◊Ëd ≠ vU« »U«

∫ WuCF« ◊Ëd ≠ ¥ …œU

∫ vK U uCF« v ◊dA

s« «c «Ë“ËU& œb? ¡UC?√ ‰u “u?Ë ¨ UÎU ≤π ÂU?LCô« s vB?_« b(« œ

∫ vU« ‰ËbK UÎI vU{≈ WuC r— rœ«b ◊dA

„«dô« d_ nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  ÂULCô« a—U v   «uMU 

∞[±± ≥∞

∞[¥∞ ≥±

∞[∂∑ ≥≤

∞[π¥ ≥≥
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∂

„«dô« d_ nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  ÂULCô« a—U v   «uMU 

±[≤∞ ≥¥

±[¥µ ≥µ

±[∂∏ ≥∂

±[π± ≥∑

≤[±± ≥∏

≤[≥± ≥π

≤[¥∏ ¥∞

≤[∂¥ ¥±

≤[∑∏ ¥≤

≤[π∞ ¥≥

≥[∞± ¥¥

≥[∞π ¥µ

≥[±∂ ¥∂

≥[≤∞ ¥∑

≥[≤≤ ¥∏

≥[≤≥ ¥π

≥[≤± µ∞

≥[±∑ µ±

≥[±≤ µ≤

≥[∞¥ µ≥

≤[π¥ µ¥

≤[∏≤ µµ

≤[∂π µ∂
±∑ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

„«dô« d_ nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  ÂULCô« a—U v   «uMU 

≤[µ¥ µ∑

≤[≥∑ µ∏

≤[±π µπ

∫ vK U …U«d l

Æ œöO*« a—UË ÂULCô« a—U 5 ‚dHU s« V

Æ UÎO WM« —u V%

∫ U«e*« ≠ YU« »U«

∫ «Î—dJ ±≤ …œU

 UU?ô« Ë√ d‡‡‡J*« ‘UF*«  ôU? q t? ÊU U?Î√ vUL'« ÃËd?)«  ôU v

∫ WOUL'«  ôUIô« Ë√

W«—œ vK ΡUM? ô≈ ¡UC_« ¡ôR?N  UI?? W√ ·d Âb ‚ËbMB« v?K 5F

d_« vK dN?√ Wö ‰ö ‚ËbMB« ÂeKË ¨ WON« UbL?FË ‚ËbMB« UbF W—«u«

Æ WON« v≈ UNU—≈Ë UNO≈ —UA*« W«—b« œ«bS VKD« .bI a—U s

‚Ëb‡‡?‡MBK W??O??u??L??F« W??O?F??L??'« t—d?? U* U??ÎI??Ë  öb??F??« Ác Èd?? ≠ ≤ …œU?


a—U s «Î—U« UN qLFÔO «Î—dJ ±≤ …œU*« «b UL?O tO≈ …—Uù« nU« UNULU

Æ —«dI« «c —Ëb

¨ dAM« a—U vU?« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzU?u« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU
Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∏

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∑ WM ±≤∑∏ r — —«d
≤∞±∑ر≤Ø≤∂ a¹—U²Ð
’U)« 5Q²« ‚ËbMB wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô q¹bFð œUL²ŽUÐ
å n¹dA« ò UN“«uË pO²Ýö³« dOÝ«uLK q_« WdAÐ 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5‡‡‡?‡Q?« vK WU??d«Ë ·«d?ù« ÊuU? —«b??S ±π∏± WM ±∞ r— ÊuU??I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

vzU …œU?« ’U??B??« bb?? ≤∞±∑ WM ±∞µ∞ r— W??O?N?« fOz— —«d? vKË

ª WON« …—«œ≈ fK fOz— —ub« bO«

‚ËbM qO? ≤∞∞∑ WM ≥≥∞ r— 5Q« vK WU?dK WdB*« WO?N« —«d vKË

ª ∑π∑ rd åndA«ò UN“«uË pOö« dO«uLK q_« WdA 5KUFK ’U)« 5Q«

ª UNöbFË ‚ËbMBK vU_« ÂUEM« Wzô vKË

≤∞±∑Ø∂رµ v …bIFM*« ‚ËbM?BK WœUF« dO W‡‡‡‡O?uLF« WOF?L'« ŸUL« d?C vKË

ª ≤∞±∑رر s «Î—U« vU_« ÂUEM« Wzô œ«u iF qbF vK WI«u*U

…bb W?U 5Q oœUM ¡U?AS hOd?«  UK v X« WM?' ŸUL?« dC? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r?— W??O??N« fOz— —«d?I? WKJA*« W??O?U?_« U??N??L?E√ qb?F  U??K Ë

ª —uc*« ‚ËbMB« s ÂbI*« qbF« œUL« Õ«dU ≤∞±∑ر≤ر≥ v …bIFM*« UNK

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡?‡U‡‡)« 5‡‡?‡‡Q??« o‡‡‡œU‡‡?‡M h‡O??d? W‡?‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∑ر≤Ø≤± W—R*«
±π ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡
œØ¥ …œU*«Ë W‡‡‡U  UUO ‰Ë_« »U« s ËØ≥ …œU*« ’u?BM ‰bÔ ≠ ± …œU
√Ø∏ …œU‡‡‡*« s µ ¨ ¥ sb‡‡‡?‡M«Ë  U«d?ô«Ë Wu?CF« ◊Ëd? vU« »U?« s

∫ WOU« ’uBM« U«e*« YU« »U« s

∫ WU  UUO ≠ ‰Ë_« »U«

∫ ‡‡ bBI ÂUEM« «c ÂUJ√ oOD v ≠ ≥ …œU

∫ „«dô« d√ ndF Ë

≤∞∞∂Ø∑ر v WN'U W—U?« —u_« b«uI UÎIË ÈdN?A« vU_« d_« u

a—U??« «c v? v?U?_« d?ú? U?N?L??{ - v« W?U??)«  «Ëö?F« U?ÎML?C???

WO?FO?A«  «Ëö?F«Ë WO?d«  «ËöË W?U)«  «Ëö?F«Ë W—Ëb«  «ËöF« v≈ W?U{ùU

UÎuM •¥ s be ô U0Ë ≤∞±¥Ø±≤Ø≥± v? UÎuM •≥ s be ô U0 UN ‰u?LF*«

≤∞±∑رر s «Î—U« UÎuM •¥[µ s be ô U?Ë ≤∞±µØ±Ø± s «Î—U«

œ«b≈ bF ô≈ U—«d?≈ bM ÊU UÎ√ d_« «c vK Èd√  UU?{≈ WQ bF ôË

Æ WON« s UœUL«Ë ‚ËbMBK vU*« ed*« hH W—«u« W«—œ

∫  U«dô«Ë WuCF« ◊Ëd ≠ vU« »U«

∫ WuCF« ◊Ëd ≠ ¥ …œU

∫ vK U uCF« v ◊dA

∫ vU« ‰ËbK UÎIË ÂULC« rd rœ«b ◊dA ‚ËbMBU œb ¡UC√ ‰u “u œ

tOM qJ ÂULCô« r— ÂULCô« bM s«

„«dô« d√ s   «uMU 

¥∑[¥π qQ WM ≤∞

¥∏[∞∑ ≤±

¥∏[∂± ≤≤
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∞

tOM qJ ÂULCô« r— ÂULCô« bM s«

„«dô« d√ s   «uMU 

¥π[±≤ ≤≥

¥π[∂∞ ≤¥

µ∞[∞¥ ≤µ

µ∞[¥¥ ≤∂

µ∞[∏∞ ≤∑

µ±[±± ≤∏

µ±[≥∑ ≤π

µ±[µπ ≥∞

µ±[∑µ ≥±

µ±[∏∂ ≥≤

µ±[π± ≥≥

µ±[π∞ ≥¥

µ±[∏≥ ≥µ

µ±[∂π ≥∂

µ±[¥π ≥∑

µ±[≤≤ ≥∏

µ∞[∏∑ ≥π

µ∞[¥µ ¥∞

¥π[πµ ¥±

¥π[≥∑ ¥≤

¥∏[∑∞ ¥≥

¥∑[πµ ¥¥

¥∑[±± ¥µ

¥∂[±∂ ¥∂

¥µ[±≤ ¥∑

¥≥[π∂ ¥∏

¥≤[∂π ¥π
≤± ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

tOM qJ ÂULCô« r— ÂULCô« bM s«

„«dô« d√ s   «uMU 

¥±[≥± µ∞

≥π[∑∏ µ±

≥∏[±≤ µ≤

≥∂[≥± µ≥

≥¥[≥¥ µ¥

≥≤[±∏ µµ

≤π[∏≤ µ∂

≤∑[≤µ µ∑

≤¥[≤π µ∏

≤∞[π∞ µπ

∫ U«e*« ≠ YU« »U«

∫ WOü«  ôU(« v WOMOQ« U«e*« ·dB ≠ ∏ …œU

∫ 5« s WOuUI« bUI« s ⁄uK V Wb)« ¡UN« WU v  √ 

∫ vK U* UÎIË WOMOQ …eO uCFK ‚ËbMB« ÈœR

WM q s p–Ë ËØ≥ …œU*U œ—«u« „«d?ô« d?√ s dN?√ W?L ≠ ¥

s ⁄u?K a—U v???Ë ≤∞±¥Ø±Ø± s? «Î—U???????« ‚Ëb?MBU? vKF??? „«d?????«

Æ WOuUI« bUI«

Æ ËØ≥ …œU*U œ—«u« „«dô« d√ s «ÎdN dA WF ≠ µ

‚Ëb‡‡?‡MBK W??O??u??L??F« W??O?F??L??'« t—d?? U* U??ÎI??Ë  öb??F??« Ác Èd?? ≠ ≤ …œU?


Æ tO≈ …—Uù« nU« UNULU

¨ dAM« a—U vU?« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzU?u« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU
Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ dLŠ_« d׳ « WE U×


 UO½ËUF²« …—«œ≈
vKš«b « ÂUEM «Ë fOÝQ² « bIŽ
dLŠ_« d׳UÐ WOŽUL²łô«  UbK WO½ËUF²« WOFL−K
∫ …œU « ÂU
Æ `U dU ¡UL√ ≠ ±

Æ s È—UB sb« —u ≠ ≤

Æ bL√ bd qOUL≈ ≠ ≥

5KU?FK W?OU?L??ô«  Ub?K W?OËU?F« W?O?FL?'« rNMO U?L?O? «u?√ b? ÊËd‡‡‡¬Ë

± rd Wdb*U WK?*«Ë d?L?_« d?« WEU?0 v?B« ·dB«Ë »d?A« ÁU?O? Wd?A

∫ vK U vK ‚UHô« - bË ¨ ≤∞±∂Ø≥Ø≤∏ a—U

W‡‡‡‡O?ËUF W?O?F?L? 5?R? r‡‡‡‡‡N??H?B r‡‡‡‡NMO U?‡‡‡‡‡L?O? Êu‡‡F?u*« Ê=uJ ≠ ± …œU‡‡


W?O??U?L???ô«  U??b?)«  U??OËU?F? œUMS ¨±π∑µ WM? ±∞π r— ÊuU?I« ÂU?J‡_ U?ÎI??

Æ vULô« sUC« …—«“u

»dA« ÁUO? WdA 5KUF« ¡UC?ú WOËUF« W?OFL'« ∫ WO?FL'« r« ÊuJ ≠ ≤ …œU‡‡
Æ dL_« d« WEU0 vB« ·dB«Ë

Æ dL_« d« ≠ UUH WdA« dI ∫ WOFL'« dI ÊuJ ≠ ≥ …œU‡‡


Æ dL_« d« WEU ∫ WOFL'« qL WIDM ÊuJ ≠ ¥ …œU‡‡
Æ rNM q rN√ WLOI …œb WOFL'U ¡UC_« WOu ÊuJ ≠ µ …œU‡‡
Wd?B*« lzU??uU d?AM« a—U s √b?? …œb?? d?O? W?O?F??L?'« …b? ÊuJ ≠ ∂ …œU‡‡
W—«“u?«  «—«d??I?«Ë ±π∑µ WM? ±∞π r— ÊuU???I« s? ±≤ …œU*« v t???OK? ’u??B?M*«

Æ t …cHM*«
≤≥ ≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

U?ÎO?U?L?«Ë UÎœU?B??« U?NzU?C?√ WU 5?% W?O?F?L?'« s ÷d?G« ÊuJ ≠ ∑ …œU‡‡


∫ WOü« ‰UL_U WOFL'« ÂuI ÷dG« «cN UÎIOI%Ë

Æ …dLF«Ë Z(«  ö— .bI ≠ ±

Æ WOdF« dB W—uNL q«œ  öd« .bI ≠ ≤

Æ WOULô« WUd« .bI ≠ ≥

∫ vK U …—«œù« fK WuCF `d sLO ◊dAË

‰U‡‡‡?‡L?_« s Îö?‡‡‡‡‡L?? rd?O?? »U‡‡‡??( Ë√ rNU?‡‡‡‡??( Êu‡‡‡‡Ë«e? s2 ÊuJ ô√ ≠ ±

Æ WOFL'« ÷«d√ v qb v«

 U?N'« Èb?S Ë√ WB?<« W‡‡—«œù« W‡‡‡?N'« Ë√ W?OF?L'U 5KU?F« s ÊuJ ô√ ≠ ≤

ÊuU?IK UÎI? p–Ë ¨ WO?FL?K W?MU qu‡‡‡‡‡‡L?« Ë√ t‡‡‡‡‡‡Ou?« Ë√ ·«dù« vu? v«

Æ å∏ ¨ ∑ UdI µ± …œUò ±π∑µ WM ±∞π r—

¨ b?«Ë t‡‡O?M b‡‡‡«u« rN??« W‡‡‡L?O?Ë œb‡?‡‡‡? d?O? W?O??F?L?'« ‰U? ”√— ≠ ∏ …œU‡‡
pM v U??N??«b≈ - ¨ rN?? ±∞∞ U‡‡‡N????L?O?? ¨ t‡‡‡?‡OM ±∞∞∞∞ W‡‡?‡L?O?? U‡‡?‡‡NM Ÿu‡?‡‡b*«

≤∞±∂Ø≤ر∂ a—U?? U?U??H? W?d? pM ≠ W??œd?G?« Ÿd? ≠ v«—e« ÊU??L??zô«Ë W?O??LM«

Æ ∂∂∏π¥ r— ‰UBùU

bLF

Wdb*« db

bOÝ v u² U{— Ø√
≤∞±∏ WM d«d ≤± v ¥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

ÊUJÝù«Ë ¡UM³ «  UO½ËUF² W UF « W¾ON «


ÊËUF²« Êu¾A W¹ed*« WUF« …—«œù«
WOHB² v U*« e d*«
ÊUJÝù«Ë ¡UM³K WO½ËUF²« WOFL'«
©n¹dA«® UN“«uË pO²Ýö³« dOÝ«uLK q_« WdAÐ 5KUFK
≤∞±∂Ø¥Ø∂ w
mK*« mK*«
ÊUO« ÊUO«
tOM ‘d tOM ‘d

WOHB« "U dH dH pM« bO— vUL≈ dH dH

dH dH dH dH

ÊËUF« ÊuA Wed*« …—«œù« vK ÂUF« ·dA*«  UOFLK WOU*« W«d*« ÂU db

rOKÝ ·Ëƒd « b³Ž W UÝ√ Ø–U²Ý_« È“U−Š rO¼«dÐ≈ œuL× ØVÝU×

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN


≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

±≥∞∏ ≠ ≤∞±∏Ø≤Ø≤± ≠ ≤∞±∑ Ø ≤µ∏π≤

Vous aimerez peut-être aussi