Vous êtes sur la page 1sur 5

Petanqueclub 3 X 20

Dienstencentrum Victor De Bruyne


P.H. Spaaklaan 5
2660 Hoboken

Statuten opgemaakt in mei 2017

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 20 februari 2018

Titel 1 – Benaming

Art. 1 Op 1 januari 1979 is petanque club Victor De Bruyne officieel gestart.


De naam 3 X 20 is gekozen tijdens de algemene vergadering in 1981 en werd ingeschreven bij
het verbond K.A.V.V.V.

Titel 2 – Doel en duur

Art. 2 Het doel van de vereniging is het beoefenen van de petanquesport in alles wat dit doel kan
bewerkstellen en vergemakkelijken.

Art. 3 De duur van de vereniging is onbeperkt en kan aller tijde ontbonden worden.

Titel 3 – Leden

Art. 4 De club bestaat hoofdzakelijk uit spelende leden, zowel vrouwen als mannen zijn toegelaten.

Art. 5 Het aantal spelende leden mag niet minder zijn dan 12

Art. 6 Om als spelend lid te worden aangenomen dient men een aanvraag te richten aan het
bestuur. De kandidaat mag drie maal deelnemen alvorens een definitieve beslissing te
nemen om zijn aansluiting te bevestigen. Na deze drie proefsessies en bij definitieve
aanvaarding door het bestuur geldt het lidmaatschap voor één jaar en moet het lidgeld
betaald worden.
Alle leden worden verzocht het lidmaatschap te vernieuwen voor eind september van het
boekjaar om de aansluiting en verzekering met het verbond K.AV.V.V. in orde te stellen.
Bij laattijdige betaling zullen de administratieve kosten van 5 euro door het lid betaald
moeten worden.

Art. 7 Nieuwe leden kunnen na één maand lidmaatschap aan alle activiteiten en feesten ingericht
door de club deelnemen indien zij in regel zijn met de aanbetaling van hun lidgeld. De voorop
gestelde som voor de deelname aan de activiteit of feest dient eveneens door het nieuwe lid
te worden betaald.

1-5
Art. 8 Een lid kan door het bestuur geschrapt worden wegens wangedrag, een daad of nalatigheid
die nadelig zou zijn voor de club of ten aanzien van andere leden, een zware overtreding van
het huidig statuut of het niet betalen van het lidgeld.
Bij het niet aanvaarden door de betrokken partij wordt een definitieve beslissing genomen
door een algemene vergadering.

Art. 9 Een lid kan uit de vereniging treden door ervan melding te doen aan een bestuurslid. Het
bedrag van het lidgeld of enige andere bijdrage betaald door het lid kan men niet terugeisen.
Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden lid bezitten geen rechten tegenover de
vereniging.
Een lid kan tevens uit de vereniging geschrapt worden indien deze meer dan vier (4)
maanden afwezig blijft zonder melding ervan te doen aan het bestuur.

Art. 10 Het aantal actieve leden kan beperkt worden door het bestuur in functie van de
beschikbaarheid van het aantal terreinen.
Niet spelende leden kunnen voorgedragen worden door spelende leden en moeten partner
of levensgezel zijn. Op deze wijze kunnen eveneens steunende leden worden aangeworven.
Zij zijn kiesgerechtigd.

Art. 11 Elk actief lid die een kwetsuur oploopt tijdens een wedstrijd of een oefening is verplicht
onmiddellijk het bestuur daarvan in kennis te stellen zodat het lid de nodige documenten kan
ontvangen voor de behandeling door een dokter.
Bij nalatigheid van aangifte binnen de voorziene tijd van 24 uur of bij verzuim van de nodige
in te vullen formulieren of attesten binnen te brengen vervallen alle rechten van het lid.

Titel 4 – Het bestuur

Art. 12 Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
feestbestuurder, een sportleider, een commissaris en een hulp aan secretaris en
feestbestuurder.
Alle bestuursleden worden gekozen uit en door de leden en hebben geen recht op
bezoldiging. Uit hetzelfde gezin kan men met beide in het bestuur zetelen, doch één is slechts
stemgerechtigd. De andere wordt beschouwd als hulpverlener aan een of andere functie
(v.b. voorzitter en feestbestuurder, enz.) Bij eventuele stemming is er slechts maar één stem
geldig.

Art.13 De bestuursleden worden verkozen voor een periode van twee jaar. De helft treedt af op de
algemene vergadering maar is herkiesbaar.
De aftreding zal gebeuren in onderstaande orde:
 Pare jaren: voorzitter, feestbestuurder, sportleider, commissaris
 Onpare jaren: ondervoorzitter, secretaris, hulp secretaris en feestbestuurder.

Art. 14 De penningmeester valt niet onder deze tweejaarlijkse verkiezing. Hij blijft in functie zolang
hij dit zelf wenst, doch hij kan ontslagen worden bij vaststelling van fraude of een daad van
wantrouwen die tegen hem kan worden gesteld. De uitgave en de stand van de rekeningen
dienen voorgelegd te worden bij de bestuursvergaderingen.

2-5
Art.15 Indien een bestuurslid aftreedt, of een bestuursplaats vacant wordt, kan zij worden
aangevuld door degene die in een vorige vergadering het meeste aantal stemmen heeft
behaald. Indien er geen kandidaten meer zijn wordt de plaats ingevuld op de eerste
algemene vergadering.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan openstaande plaatsen heeft de stemming geheim
plaats. De kandidaat met het laagste aantal stemmen valt weg. Bij gelijkheid van stemmen is
een tweede stemronde noodzakelijk.

Art.16 Kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten schriftelijk toekomen bij de voorzitter of
secretaris en dit ten laatste de tiende dag voor de vastgestelde datum van de algemene
vergadering.

Art.17 Bij aanwijzing of aanvulling na een algemene vergadering zullen de bestuursambten worden
ingedeeld op de eerste komende bestuursvergadering

Art.18 Voldoet een bestuurslid niet aan de opgelegde voorwaarde, of voert hij zijn taak niet naar
behoren uit, kan het bestuur een schorsing of uitsluitingsmaatregel treffen die vervolgens
door de algemene vergadering dient bekrachtigd te worden.

Art.19 Het bestuur vergadert één maal per kwartaal of als het noodzakelijk is. De secretaris voorziet
de vergadering, uur en datum worden in overleg met bestuur vastgelegd.
Men kan slechts beslissingen nemen indien er een meerderheid aanwezig is. Indien het
minimum aantal vereist aan bestuursleden niet aanwezig zijn wordt de vergadering
uitgesteld.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen en kan slechts één (1) jaar later weer op de agenda
worden geplaatst.
Van ieder bestuursvergadering zal er een verslag worden opgemaakt. Deze zal in een daartoe
bestemd register worden ingeschreven. Het verslag dient goedgekeurd te worden door de
bestuursleden.
Het register is vrij ter inzage voor de leden.

Art.20 Het bestuur verricht alle handelingen van beheer, organisatie van activiteiten, evenals het
uitvaardigen van inwendige reglementen en het regelen van de financiële inkomsten en
uitgaven. Op hun verzoek mogen leden vragen om op een bestuursvergadering aanwezig te
zijn doch zijn ze niet stemgerechtigd.

Titel 5 – Algemene vergadering

Art.21 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de
voorzitter van het bestuur. De vergadering is slechts geldig indien de helft van de leden
aanwezig is.

3-5
Art.22 De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen telkens het doel of het
belang van de vereniging zulk vereist.
Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar, de eerste dinsdag van februari, voor de goedkeuring
van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar alsook de controle van de boeken en
rekeningen. De secretaris, feestbestuurder en de sportleider brengen eveneens hun verslag
uit.

Art.23 De algemene vergadering kan ook worden bijeen geroepen indien minstens de helft van de
actieve leden hierom verzoeken. De te bespreken punten dienen aan de secretaris te worden
overgemaakt. Uiterlijk één maand daarna dient dan de algemene vergadering plaats te
vinden.

Art.24 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid
van de stemmen beslist het bestuur.
Wanneer een voorstel is verworpen kan het slechts één (1) jaar later weer op de agenda
worden geplaatst. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Art.25 De kalender van een algemene vergadering zal door het bestuur worden samengesteld en
tijdig ter kennis gesteld worden aan de leden. Indien niet aanwezig op een algemene
vergadering heeft men geen verhaal op de genomen beslissingen.

Art.26 Een beraadslaging van de algemene vergadering is noodzakelijk voor volgende punten:
1. Wijziging van de statuten.
2. Benoeming of afzetting van een bestuurder of lid.
3. Goedkeuring van de rekeningen.
4. Ontbinding van de vereniging.

Art.27 Alle leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering en de stemming gebeurt
mondeling of bij handopsteking, behoudens wanneer het gaat om een benoeming of
afzetting van een bestuurder of uitsluiting van een lid. In deze laatste gevallen moet de
stemming geheim zijn en zullen er stembriefjes uitgereikt worden door het bestuur.

Art.28 Voor wijziging der statuten en voor uitsluiting van een lid is een meerderheid van 2/3 der
stemmen vereist en moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Tot wijziging van
het doel of voor vrijwillige ontbinding van de vereniging zal met eenparigheid van stemmen
worden besloten.

Titel 6 – Algemeenheden

Art.29 In geval van tornooien in clubverband of andere ontmoetingen worden de ploegen gevormd
door of in samenspraak met de sportleider. Spelers die wensen deel te nemen aan betalende
competities of van het verbond K.A.V.V.V. vormen zelf de ploeg en kiezen de reserveren
waarmee zij wensen te spelen.

4-5
Titel 7 – Ontbinding vereniging

Art.30 Om tot de ontbinding van de vereniging over te kunnen gaan dient dit uitdrukkelijk op de
dagorde van de algemene vergadering vermeld te worden. Bij ontbinding van de club moet
2/3 van de (resterende) leden aanwezig zijn en 2/3 van de stemmen voor ontbinding.

Art.31 Het bestuur opent een bank- en spaarrekening (nu bij KBC) en deze is getekend door 3
gevolmachtigden.
De vergadering die de ontbinding van de vereniging uitspreekt moet het batig saldo van het
resterend geld, evenals het patrimonium, na zuivering van het passief gebruiken voor een
doel dat aansluit bij het doel van de vereniging, of een liefdadig doeleinde. Het mag niet
uitgekeerd worden aan de leden.

Art.32 Alle leden worden geacht het statuut te hebben nagezien, gelezen en zich bij de uitvoering
hiervan akkoord te verklaren.

5-5