Vous êtes sur la page 1sur 1

เรียงความภาษาไทยประกวดชุดรีไซเคิล

โดย 1206
ชุดประกวดรีไซเคิลมีแนวคิดอ้างอิงจาก “กินรี” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานของไทย
กินรีเป็นสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ มีท่อนบนเป็นมนุษย์และมีท่อนล่างเป็นนก เหล่ากินรี
มีอายุที่ยืนนานและมีปีกซึ่งบินได้ และมีหางที่สวยงาม โดยนอกจากกินรีแล้วเรายังได้ผสมผสาน
วัฒนธรรมแบบตะวันตกลงไปในชุดรีไซเคิลของเรา เพื่อทำให้ชุดมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงความปราณีตและงดงามวิจิตรอย่างไทยไว้และนอกจากความงดงามของชุด
แล้ว กลุ่มของเรายังตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างชุดจาก
วัสดุเหลือใช้ อาทิเช่น ถุงกระดาษจากห้างสรรพสินค้า, ลังกระดาษ, ฟิวเจอร์บอร์ด, โฟม,
กระดาษ A4 เหลือใช้ ฯลฯ
ชุดของเราประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือ เสื้อ, กระโปรง, และเครื่องประดับ
โดยในส่วนแรก คือ เสื้อนั้นพวกเราได้นำถุงขยะสีดำรีไซเคิลมาตัดออกเพื่อเป็นผ้าคาดอกและรัด
โดยเชือก ซึ่งเชือกที่นำมาใช้นั้นก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเชือกจากหูหิ้วของถุง
กระดาษจากห้างสรรพสินค้าและนำมาเย็บติดกับผ้าคาดอกเพื่อไว้เป็นเชือกผูกในด้านหลัง
โดยในส่วนที่สองหรือกระโปรงนั้น พวกเราได้ทำกระโปรงจากถุงกระดาษจากห้าง
สรรพสินค้าต่างๆ โดยมีลักษณะแบ่งเป็นสองสี คือ สีแดง ซึ่งเป็นสีหลักของกระโปรงและมีลาย
ดอกกุหลาบประกอบ(ซึ่งเป็นลายของถุง) เพื่อเพิ่มความสวยงาม และอีกสีหนึ่งคือสีขาว ซึ่งเป็น
ส่วนที่อยู่ด้านหน้าของกระโปรงและได้มีการฉลุลายไทยต่างๆลงไปบนถุงกระดาษและพ่นสเปรย์
สีทองเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ความเป็นไทยและความสวยงาม ทั้งนี้เรายังได้ใช้เชือกหรือหูหิ้วจากถุง
กระดาษมาเย็บกระโปรงให้ติดกัน โดยการเจาะรูลงบนกระโปรงและนำเชือกมาร้อยอีกด้วย
ในส่วนที่สามหรือเครื่องประดับนั้น ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือ ส่วนหาง
กินรี, ปีกกินรี, สร้อยคอ 2 เส้น, และจรหู โดยในส่วนของหางนั้น พวกเราได้เลือกใช้โฟมเหลือใช้
จากการทำงานต่างๆ มาประกอบเป็นส่วนในของหาง โดยเริ่มจากการร่างโครงร่างแล้วตัดออก
เป็นรูปทรงที่วาดไว้และนำมาพ่นสเปรย์สีทองซึ่งเป็นสีหลักของชุดและนอกจากนี้พวกเรายังใช้
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใช้มาร่างโครงแบบเดียวกันกับโฟมและซ้อนลงบนตัวโฟมเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงอีกด้วย ในส่วนที่สองนั้นคือปีกกินรี โดยพวกเรานำลังกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงปีกและ
นำกระดาษเหลือใช้ขนาด A4 มาตัดเป็นรูปเกล็ดปลาและจีบปลายม้วนเพื่อมาทำเป็นขนของปีก
กินรี หลังจากม้วนเสร็จก็นำมาแปะที่ปีกกินรี ส่วนที่สามของเครื่องประดับ คือ สร้อยคอ สำหรับ
สร้อยคอเส้นแรกหรือเส้นสั้น พวกเราได้นำนิตยสารเหลือใช้มาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้น
ก็ม้วนและเย็บให้ติดกันเพื่อทำให้เป็นรูปร่างของสร้อยคอ โดยเราได้เลือกให้สร้อยส่วนนี้เป็นสี
ขาว-ดำเพื่อให้สีทองซึ่งเป็นสีหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และสร้อยคอเส้นที่สองหรือสร้อย
คอเส้นยาวนั้นก็มีวิธีทำคล้ายๆกับสร้อยคอเส้นสั้นซึ่งก็คือนำนิตยสารเหลือใช้มาม้วนและร้อย
กับเชือก ในส่วนสุดท้ายของเครื่องประดับซึ่งก็คือจรหู เราใช้วิธีและวัสดุเดียวกันกับในส่วนของ
หาง นั่นก็คือการนำกระดาษลังมาวาดตามโครงร่าง, ตัดตามโครงและฉลุลายไทย จากนั้นจึงนำ
ไปพ่นสเปรย์สีทองเช่นเดียวกันและจึงใช้ลูกแก้วและของเล่นเก่าต่างๆที่มีความแวววาวมา
ตกแต่ง