Vous êtes sur la page 1sur 6

Mobile phones don’t raise cancer risk

Mobile phone use does not lead to a greater risk of brain tumour, the largest study on the issue
has said. The study of 2,782 people across the UK found no link between the risk of glioma - the
most common type of brain tumour - and length of mobile use.

Among cancer sufferers the tumours were more likely to be reported on the side of the head
where they held the phone. But the British Medical Journal study said people over-reported phone
use on the side their cancer developed.

The research, which was carried out by the British arm of an international project called
Interphone, reiterates the findings of most earlier studies in saying that there is no connection
between cancer and mobile phone use.

The team of researchers, involving scientists from Leeds University, the Institute of Cancer
Research and the University of Nottingham, spoke to 966 people diagnosed with glioma and 1,716
without the condition in five areas of the UK.

All 2,783 were interviewed about their history of mobile phone use over the previous 10 years.
"For regular mobile phone users, there was no increased risk of developing a glioma associated with
mobile phone use", said Patricia McKinney, Professor of Paediatric Epidemiology at the Leeds
University and research co-author.

She acknowledged that there appeared to be an increased risk among brain cancer sufferers on
the side of the head where they held the phone.

The team, however, did not put this down to a causal link and blamed biased reporting from
brain tumour sufferers who knew what side of the head their tumours were on.

"It would be very misleading to the public to say that mobile rise cancer risk. If we had found a
raised risk overall I would believe that hypothesis. But as there is a drop on the opposing side, the
overall risk is not raised", said Professor Anthony Swerdlow of the Institute of Cancer Research.

The Health Protection Agency said the research was good news, but that it did not give mobile
phones a clean bill of health.

"This is the biggest and most thorough study into mobile phones and glioma so far, and it adds to
the growing evidence that there is no link. Although we still don't know about the very long-term
effects of phone use, these results are reassuring", said Dr. Kat Arney, from Cancer Research UK.

1
1. Education for the under fives is not compulsory and can be provided in nursery schools or in
nursery classes attached to primary schools.
Pentru copiii mai mici de 5 ani, învățămîntul nu este obligatoriu și acesta poate fi asigurat în
grădinițe și grupe care sunt incluse în școlile primare.

2. Children normally begin primary school when they are 5.

În mod normal, copiii încep școala primară cînd împlinesc 5 ani.

3. The great majority of primary schools take both boys and girls.

Marea majoritate a școlilor primare găzduiesc atât băieți, cât și fete.

4. In those primary schools which are in predominantly Welsh-speaking areas, the main language of
instruction is Welsh.

În școlile primare din zonele în care se vorbește predominant limba galeză, limba principală de
predare este galeza.

5. There are also over fifty bilingual primary and eight bilingual secondary schools in the mainly
English-speaking parts of Wales in which the main language for curricular and extra-curricular
activities is Welsh.

Există, de asemenea, peste cincizeci de școli primare bilingve și opt școli bilingve secundare în
zonele principale vorbitoare de limbă engleză din Țara Galilor, în care limba principală pentru
activități curriculare și extra-curriculare este galeza.

6. When local authorities were asked by the Government in 1965 to submit plans showing how they
intended to reorganise their schools on comprehensive lines, middle schools were mentioned as a
constituent part of one of six possible patterns which had emerged through experience.

În anul 1965, atunci când autoritățile locale au fost rugate de guvern să prezinte planuri care arată
detaliat modul în care intenționau să-și reorganizeze școlile, școlile medii au fost menționate ca
parte constitutivă a unuia dintre cele șase modele posibile care au apărut prin experiență.

7. Secondary education is compulsory up to the age of 16 and pupils can stay on at school
voluntarily for up to three years longer.

Învățământul secundar este obligatoriu până la vârsta de 16 ani. La dorință, elevii pot rămîne în
școală pe o perioadă de pînă la 3 ani.

2
8. In some areas children moving from primary to secondary schools are still selected, according to
their current level of academic attainment, for education is different types of school.

În unele zone, copiii care trec din școli primare în școli secundare, mai sunt încă selectați în funcție
de nivelul lor actual de cunoștințe teoretice, pentru educație există diferite tipuri de școală.

9. In this case, grammar schools provide a mainly academic course for selected pupils from the ages
of 11 to 18, and secondary modern schools provide a general education with a practical bias up to
the minimum school leaving age, though their pupils can and increasingly do stay on beyond that
age.

În cazul dat, școlile clasice asigură elevilor selectați cu vîrstele cuprinse între 11 și 18 ani un parcurs
predominant universitar. Iar școlile moderne secundare oferă o educație generală cu o înclinare
practică până la vârsta minimă de abandon școlar, deși elevii lor pot să-și continuie studiile chiar și
după această vîrstă, lucru care se întîmplă tot mai des.

10. There are also a few technical schools which are the academic equals of grammar but specialise
in technical studies, as well as various combinations of grammar, technical and modern schools.

Există, de asemenea, câteva școli tehnice care teoretic sunt egale cu cele clasice, dar care se
specializează în studii tehnice, precum și diferite combinații școli clasice, tehnice și moderne.

11. These colleges are becoming increasingly popular with local education authorities and normally
provide both academic and non-academic courses.

Aceste univerități devin din ce în ce mai populare în rândul autorităților locale din domeniul
educației și, în mod normal, oferă cursuri atât academice, cât și non-academice.

12. Parental involvement through parent/teacher associations, and other links between parents and
schools, are growing, and some schools have parents as members of their managing or governing
body.

Implicarea părinților prin intermediul asociațiilor părintești-profesorale și al altor legături între


părinți și școli cresc, iar unele școli au părinți ca membri ai organelor lor de gestionare sau de
conducere.

13. The main examinations for secondary school pupils are the General Certificate of Education
(GCE), ordinary level and advanced level, and the Certificate of Secondary Education (CSE).

Principalele examinări pentru elevii din învățământul secundar sunt Certificatul General de
Învățământ, nivel obișnuit și avansat, precum și Certificatul de Învățământ Secundar.

3
14. The examinations are offered by eight separate examining bodies, most of them connected with
a university.

Examinările sunt desfășurate de opt organe de examinare separate, cele mai multe dintre ele fiind
legate de o universitate.

15. Ordinary (O-level) papers are taken at 16 (earlier if the candidate is ready) and advanced (A-
level) papers, only in a few selected subjects, two years later.

În cazul în care candidatul este pregătit, lucrările cu un nivel mediu de dificultate (nivelul O) sunt
susținute la 16 ani iar lucrările cu nivel de dificultate avansat (nivelul A) doi ani mai târziu, și doar
la câteva subiecte selectate.

16. Legally, the curriculum is the responsibility of local education authorities and school governors;
in practice, decisions about its context and about teaching methods, timetabling and the selection of
text books are usually left to the teachers and their staffs.

În mod legal, curriculumul ține de responsabilitatea autorităților locale educaționale și a


administrațiilor școlilor; în practică însă, deciziile referitoare la contextul său, la metodele de
predare, la orare și la selecția cărților sunt de obicei lăsate pe seama profesorilor și personalului
auxiliar.

17. In all county and voluntary schools the law requires that the day shall begin with an act of
religious worship attended by the whole school, and that religious instruction must be given.

În toate școlile județene și voluntare, legea cere ca ziua să înceapă cu un act de închinare religioasă
la care să participe întreaga școală și să fie predată instruirea religioasă.

18. Research into educational matters is initiated and carried out by a variety of independent bodies,
with the universities playing a large part.

Cercetarea în materie de educație este inițiată și realizată de o varietate de organisme independente,


universitățile jucând un rol important.

19. Various educational steps have been taken to help the disadvantaged and to meet the special
needs of immigrants.

Diferite măsuri educaționale au fost luate pentru a ajuta persoanele defavorizate și pentru a satisface
nevoile speciale ale imigranților.

4
20. In April 1974, the responsibility long held by local education authorities for providing free
medical and dental inspection and treatment for children at school was transferred to the Secretary
of State Services, and these functions are now performed as an integral part of the National Health
Service by area health authorities, in close co-operation with the local education authorities.

În aprilie 1974, responsabilitatea deținută de autoritățile locale educaționale pentru asigurarea


inspecțiilor medicale gratuite și dentare și a tratamentului copiilor la școală a fost transferată
Serviciului Secretariatului de Stat. Aceste funcții sunt acum efectuate ca parte integrantă a
Serviciului Național de Sănătate prin autoritățile de sănătate din zonă, în strânsă cooperare cu
autoritățile locale din domeniul educației.

21. The aim of the school health service is to foster the health of all children at school so that they
can obtain maximum benefit from their education; it also aims to provide a counselling service for
parents and an advisory service for teachers.

Scopul serviciului medical din școli este de a îmbunătăți sănătatea tuturor școlarilor, astfel încât
aceștia să poată beneficia pe deplin de educația lor. De asemenea, se urmărește să oferirea un
serviciu de consiliere pentru părinți și un serviciu consultativ pentru profesori.

22. Midday meals must be provided by local education authorities for all pupils who require them.

Mesele de prânz trebuie asigurate de autoritățile locale educaţionale pentru toţi elevii care le
solicită.

23. Free milk is given to infants, to pupils in special schools, and to children aged 7 to 12 who have
a health requirement.

Laptele gratuit este oferit sugarilor, elevilor din școlile speciale și copiilor cu vârsta cuprinsă între 7
și 12 ani care au o cerință de sănătate.

24. Under existing arrangements, local education authorities are required to provide free transport
when the pupil’s home is outside the statutory walking distance (defined as two miles for pupils
under 8 and three miles for older pupils) from the nearest available school.

În conformitate cu măsurile existente, autoritățile locale educaționale trebuie să asigure un transport


gratuit atunci când locuința elevului se află mai departe de distanța normală de mers pe jos (definită
ca 3,21 km pentru elevii sub 8 ani și 4,82 km pentru elevii mai mari) de la cea mai apropiată școală
disponibilă.

5
25. Local education authorities have a duty to provide and meet the full cost of boarding education
if suitable education for a pupil cannot be provided without boarding.

Dacă unui elev fără loc de cazare nu-i poate fi oferit învățămîntul adecvat, autoritățile locale
educaționale au datoria de a furniza și de a acoperi în totalitate cheltuielile învățămîntului în școlile
de tip internat.

26. One is to stay on at school, either until the age of 18 to seek to obtain the necessary
qualifications for entry to higher education or certain careers or professions.

Una este să rămâi la școală, chiar și până la vârsta de 18 ani, urmărind scopul de a obține
aptitudinile necesare pentru a avea acces la învățământul superior, la anumite cariere sau profesii.

27. The term “further education” can be used in a general sense to cover all post-school education.

Termenul "formare continuă" poate fi folosit în sens general pentru subînțelege tot învățămîntul
post-școlar.

28. Apart from a few departments of education in polytechnics, teacher training outside the
universities has hitherto been provided by a separate system of monotechnic institutions known as
colleges of education; these are now being integrated with the rest of further education.

În afară de câteva departamente de învățământ din domeniul politehnic, pregătirea cadrelor


didactice în afara universităților a fost asigurată până acum de un sistem separat de instituții
monotehnice cunoscute sub denumirea de colegii de învățământ; acum, acestea sunt combinate cu
restu formării continue.

29. The universities are national institutions and suitable students from any part of the United
Kingdom can be admitted to any university.

Universitățile sunt instituții naționale și studenții originari din orice parte o Regatului Unit pot fi
admiși la orice universitate.

Source: The educational system of England and Wales, London, February 1977.
Sursa: Sistemul de învățămînt al Angliei și a Țării Galilor, februarie 1977.