Vous êtes sur la page 1sur 2

A Servant Like You

q = 68

# 4 œ
Tenor V 4 œœœœœœ œœ˙ w œ. œ ‰ j
J œ œ bœ
˙ œ w
3 3 3

7
# ( Sopranos and Altos Part )
V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

16
# .. w
V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó
Du

#
œ œ œ œ
25

œ
Enter Tenors and Basses
V w w ˙ œ œ w ˙. œ
was to serve me Lord Du un -

# œ. œ
œ œ œ œ œ . œJ ˙
31

V œ . œ œœ œœ w w ˙ ˙ Œ œ
J
sel - fish-ly Du to give you in re-turn Du But
37
# œ œ œ œ œ œ œ
V œ œœ ˙˙ n b ww w ˙ œ
3 3
œ œ œ
here I am Yours Make me Your ser-vant, O Lord. I want to
42
# œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ Œ
V œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3
fol - low your foot - steps show me the way. O - pen my eyes,cleanse my

# œ œ œ ˙ œ. œ ˙ œ œ œ ..
1.

œ ˙.
45

V Œ ∑
J œ
3 3
heart, take my life. Use me, Lord for I am Your ser-vant.

©
2

# nbb œ œ
œ œ œ œ
2.

œ ˙.
50

V b˙ ˙ bb ˙ œ
3 3
œ œ œ
ser - vant. Make me Your ser - vant, O Lord. I want to

b
V b bb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ 42 œ œ œ
54 3 3 3

œ œ œ œ œ Œ
3 3 3
fol-low Your foot - steps, show me the way. O-pen my eyes,cleanse my heart, take my

bb ˙ 4 ˙. œ. œ ˙ ˙. œ. œ ˙ ˙.
58

Vbb 4 Œ J Œ
J
Œ
life. Use me, Lord. Take me, Lord.

b b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ Œ œ w
64

Vbb J
Make me Lord a ser - vant like You - - - - Like You.
U
b
V b bb Œ ˙.
69

b œœ n œœ œœ œœ ∑
rit.

˙.
Make me Your ser - vant.