Vous êtes sur la page 1sur 2

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
SOCIETATEA PROFESIONAL| NOTARIALA
F~NARU LULU {I F~NARU ALEXANDRU-NORU
STRADA REPUBLICII, NR. 241 BIS
Tel.: 0335800138/0335423840
Operator de date cu caracter personal 16820
Licen]a de func]ionare num\rul 394/3441/02.12.2014
Num\r `nregistrare 399/8 septembrie 2016

Catre Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Vaslui -


Biroul de carte Funciar\ -B=rlad

Ca raspuns la adresa dumneavoastra emisa in baza


cererii numarul 32179/25.08.2016 la contractul de v=nzare-
cump\rare autentificat sub num\rul 2241, la 24 august 2016,
de acest birou notarial, v\ solicit\m rectificarea c\rțții funciare
numarul 74807 a localitatii Falciu, in sensul ca pe terenul cu
numar cadastral 74807, situat in intravilanul satului R=nze șț ti,
comuna F\lciu, județțul Vaslui, sunt edificate o casa de locuit cu
o suprafata construita desfasurata de 148 m.p. si dou\ anexe
cu o suprafata totala desfasurata de 38 m.p. care sunt
proprietatea domnilor COSMA LAURENTIU, c.n.p.
1670131370031 si COSMA ANGELA, c.n.p. 2750624376041,
soti, ambii cu domiciliul `n satul Rînzeșț ti, comuna F\lciu,
județțul Vaslui, asa cum rezulta din certificatul de urbanism
num\rul 13 eliberat la 30 aprilie 1999 de Primaria Comunei
Falciu, si autorizatia de construire num\rul 6 emisa la data de
30 aprilie 1999 de Primaria Comunei Falciu.
Mențțion\m ca la prezenta adresa anex\m urmatoarele
documente :
- certificatul de urbanism num\rul 13 eliberat la 30 aprilie
1999 de Primaria Comunei Falciu ;
- autorizatia de construire num\rul 6 emisa la data de 30
aprilie 1999 de Primaria Comunei Falciu ;
- sentinta civila numarul 6060 data in dosar numarul
1381/1995 la data de 23 noiembrie 1995 de Judecataoria
Barlad, judetul Vaslui ;
- declaratia autentificata sub numarul 1978 la data de 2
septembrie 2016 de B.I.N. Dragomir Ioana-Barlad-Vaslui ;
- declaratia autentificata sub numarul 1998 la data de 5
septembrie 2016 de B.I.N. Dragomir Ioana-Barlad-Vaslui ;

NOTAR PUBLIC

F~NARU LULU