Vous êtes sur la page 1sur 7

An. C. 1593 22 BULLARiUM RoMANUM An. C.

1593
tenore praesentium praecipimus et mam cienter expressis et insertis habentes, il
damus, eisque sub excommunicationis lis alias in suo robore permansuris, hac
latae sententiae poema, a qua non nisi a vice dumtaxat ad effectum praesentium ,
nobis, seu Romano Pontifice pro tempore specialiter et expresse derogamus, cae
existente, praeterquam in mortis articulo terisque contrariis quibuscumque.
absolvi possint; necnon privationis per Datum Romae apud S. Petrum, sub an
petuae officiorum per eos obtentorum, et mulo Piscatoris, die xv februarii MDxciii,
inhabilitatis ad illa et alia quaecumque pontificatus nostri anno II.
dicti 0rdinis officia exercenda, ac vocis Dat. die 15 februarii 1593, pont. an. 11.
tam activae, quam passivae eo ipso absque
alia declaratione incurrendis poenis, di
strictius inhibemus, ne ad ipsa tribuna ' LV.
lia saecularia, quovis praetextu aut quae
sito colore, appellare, vel ad illa confu Approbalio constitutionum Pauli IV et
fugere, aut ea propterea quoquomodo Pii V circa leges et ordinationes a Iu
adire audeant vel praesumant; sed si se
daeis ubique locorum observandas; et
a praelatis gravari praetendant, ad prio
rem generalem ipsius Ordinis, seu illius erpulsio eorumdem ab omnibus civi
protectorem, aut vice-protectorem in Ro talibus et terris Status Ecclesiastici,
mana Curia, vel ad nos, sive Romanum Roma, Avenione et Ancona eaeceptis.
Pontificem pro tempore existentem, su Clemens episcopus, servus servorum Dei,
premum in Ecclesia Dei. iudicem, sicut
ad perpetuam rei memoriam.
antiquitus semper facere eonsueverunt,
recursum habeant, unde illis brevi manu Caeca et obdurata Hebraeorum perfi l'roocmium.

iustitia ministrabitur. -
dia, non solum ingrata est in Dominum
§ 3. Volentes et ita declarantes, quod ac Redemptorem humani generis Iesum
nedum dicti Ordinis regulares personae Christum Dei filium ipsis promissum, et
eontrafacientes, verum etiam eorum quo ex semine David secundum carnem na
modolibet, directe vel indirecte fautores tum, sed neque etiam sanctae Matris Ec
et consultores, easdem poenas eo ipso clesiae, ipsorum conversionem patienter
omnino incurrant, * -
expectantis, magnam erga eos misericor
§ 4. Decernentes irritum et inane, quic diam agnoscit; quinimmo pietati christia
quid secus super his a quoquam, quavis nae pro gratia iniuriam reddens, non
auctoritate, scienter vel ignoranter, con cessat quotidie tot committere enormes
tigerit attentari. - excessus, tot detestanda patrare flagitia
§ 5. Non obstantibus constitutionibus im praeiudicium ipsorum christifidelium,
et ordinationibus apostolicis ac quibusvis, qui eos in testimonium verae fidei, et in
etiam iuramento, confirmatione aposto memoriam passionis Dominicae, atque ut
tandem resipiscant, benigne tolerant et
lica vel quavis firmitate,alia roboratis,
statutis et consuetudinibus, privilegiisrecipiunt, ut nos, gravibus quaerimoniis
ea de causa ad nos perlatis, impulsi, co
quoque, indultis et litteris apostolicis in
contrarium concessis, confirmatis et in gamur pro debito pastoralis officii oppor
novatis; quibus omnibus, eorum tenores, tunum aliquod huic malo remedium adhi
ac si de verbo ad verbum exprimerentur bere. ' .

et insererentur, praesentibus pro suffi § 1. Sane iam pridem felicis recorda


An. C. 1593 -
CLEMENS VIII PP. . -* 23 An. C. 1503
Paulus Iv tionis Paulus Papa IV, praedecessor mo homines, praesertim rusticos et simpli
nonnullas leges
Ę: ster, per suam sub datum pridie idus lll ces, non solum ad extremam inopiam et
- -- - -

íííííííío lii, pontificatus sui anno primo, editam mendicitatem, sed propemodum in ser
" constitutionem, prudenti ác salubri con vitutem redegerint ; multa praeterea et
silio, certas praescripsit leges, quas Iudaei quidem graviora scelera et flagitia, et ipsi
in terris ditionis ecclesiasticae degentes commiserint, et perdito cuique ac ne
Servare tenerentur. • quissimo in facinoribus patrandis suam
§ 2. Easque postmodum recolendae libentissime operam et quamcumque po
Pius V ap memoriae Pius Papa V, itidem , praede tuerunt opem praestiterint. -

probavit.
cessor, sub datum videlicet tertiodecimo , § 4. Nos igitur, his et aliis gravissimis , Hic itaque
kalendas maii, pontificatus sui anno pri de causis adducti, huiusmodi nationem Ę
mo, non solum innovavit, sed etiam com aexperientia
plerisque ex nostris
docuit eampopulis
multo (apud quos firmat.
plus detri- ἐ"i -

plura indulta et privilegia, quorum ob


tentu Iudaei se tuebantur, abrogando, menti afferre, quam boni ab ipsa sperari
eamdem Pauli praedecessoris constitutio queat) censuimus omnino expellendam,
nem adversus illa restituit ac firmiter ob et tamen ne a nobis prorsus eiecta, ad
servari praecipit; ac demum, per alias gentes, quae Christum non norunt, di
suas litteras eos ab omnibus ditionis tem vertat, atque a via salutis reliquiis Israel
poralis ecclesiasticae civitatibus, terris et prophetico ore promissae longius rece- - -

locis, urbe Roma et Ancona exceptis, dat, eam ab amplioribus quibusdam aut -

perpetuo exulare iussit, prout in eorum nobis proximis civitatibus, ubi facilius le
litteris latius continetur. gum vinculis et iudicum severitate in of
-

§ 3. Quae cum, optima suadente ra ficio contineri possit, duximus non repel
lulaei tamen
plurima indulta tione, a Sancta hac Sede emanaverint, ipsi lendam. Ac proinde mos eorumdem Pauli
contra praedi
rtas leges extor tamen Iudaei successu temporis paulatim et Pii praedecessorum vestigiis inhaeren
serunt.
ab huiusmodi vinculis se eximere atten tes, primum quidem eorum constitutiones
tarunt, et forsan ab aliis praedecessoribus et litferas, quarum tenores praesentibus
nostris, qui ut eos ab eorum caligine ad haberi volumus pro expressis, harum se
agnitionem verae fidei allicerent, mam rie approbamus et innovamus, illisque -

suetudinem christianae pietatis non de perpetuae, inviolabilis et inconcussae fir- _ -


negandam eis censuerunt, aliquas super mitatis robur adiicimus. -

hoc tolerantias sive indulta extorserunt. Privilegia in


§ 5, Deinde vero, usu et re ipsa edo contrariuni con

Quibus postmodum, contra piam eorum eti, quae eisdem Iudaeis, praeter illorum cessa revorat ; •
dem praedecessorum mentem et inten formam, pia et henigna eorum, qui se
tionem, prave abutentes, eo tandem sunt cuti sunt, praedecessorum nostrorum in
progressi, ut adversus divimas, maturales dulgentia permissa fuerunt, ea, ut spera
humanasque leges, magnis et gravibus batur minime profuisse, quinimmo con
usuris pecuniarum , quas praesertim a tra mentem concedentium, malitia Iu
pauperibus et egenis exigunt, monopoliis daeorum in damnum christifidelium re
illicitis et foeneraticiis pactis, fraudibus, torta extitisse, omnia et quaecumque, si
dolis in contrahendo, ac fallaciis, pluri quae forsam a sanctae memoriae Pio IV,
mos cives et incolas ditionis temporalis Sixto V et aliis Romanis Pontificibus prae
ecclesiasticae, ubi commorantur, misere decessoribus nostris, sive de eorum, ut
exhauserint, circumvenerint, bonis spo asseritur, mandato, in favorem eorum
liaverint, ac tenuis potissimum fortunae dem Iudaeorum, tam in alma Urbe tam- -

-
An. C. 4593 24 - - BULLARIUM ROMANUM Am. C. 4593.

tum, quam in quibusvis aliis ditionis tem trium mensium praedictorum inventi fue
poralis ecclesiasticae civitatibus, terris, rint, rebus omnibus spoliemtur, eaeque
oppidis et locis degentium, etiam super fisci iuribus applicentur, eorum vero unus
hoc ipso ut ubilibet commorari eis liceat, quisque, qui aetate et corpore viribus
in genere vel in specie, etiam motu pro satis firmis ad eam poenam substinen
prio vel sub praetextu causae et tituli dam reperietur, ad triremes, quoad vixe
onerosi, etiam vim contractus inducentis, rit, sit eo ipso damnatus. Idque in toto
aut alias concessa dicuntur; privilegia, Statu praedicto ubique servetur (urbe
' permissiones, indulta aut capitula, quo Roma et Avenionensi atque Anconitana
rum etiam omnium et singulorum teno civitatibus dumtaxat exceptis) ubi eos,
res pro expressis ac ad verbum insertis qui ad praesens ibidem vel alibi intra
habemus, in ea parte qua praedictis e0 praedictum Statum degunt, si ad dictas
rumdem Pauli et Pii V praedecessorum, potius civitates quam alio se recipere ma
necnon praesentibus nostris litteris ad luerint, et praedictis de causis, et ad pro
versantur, aut ultra illas aliquid conce sequendas cum orientalibus mercaturae,
-
dunt, harum serie revocantes, cassantes, negociationes et commercia, et quia illos
abolentes et annullantes, irritaque, cassa praesertim, qui nostro et huius Sedis
et nulla decernentes. -

conspectui proximi sunt, poenae formi


- § 6. Hac nostra perpetuo valitura con dine a maleficiis temperaturos atque in
„£¥
praecipit a tòto
Statu ecclesia-
stitutione praecipimus et mandamus
• •••• : - •: • • -1:
ut terdum aliquos lumen veritatis facilius
Ę *;:;:;:; omnes, et quicumque Iudaei utriuslibet agnituros speramus, censuimus tole
£*„'; sexus, qui in quibusvis ditionis nostrae randos. -

Statutis loco
•' Avenione, temporalis universae civitatibus, etiam § 7. Verum his ipsis, quos in tribus rum, apostoli
cisque et cano
Bononiensi et Beneventanae, oppidis, tantum praedictis civitatibus commorari nicis sanctioni
bns, et praedi
. terris, castris et locis, etiam sub eadem permittimus, universis et singulis Iudaeis ctis Pauli IV et
Pii V constitu
ditione consistentium, baronum et domi praecipimus ut civitatum praedictarum, tionibus ligari
cellorum quamcumque iurisdictionem , in quibus pro tempore habitaverint, sta declarat.
praeeminentiam , titulum , insignia seu tuta favorem christianorum concernentia,
• exemptionem habentium, ad praesens re necnon edicta 0rdinariorum et magistra
periuntur, debeant omnino, intra tres tuum, praecipue vero nostras ac praedi
menses, a die publicationis praesentium ctas Pauli IV et Pii V praedecessorum, et
litterarum in Romana Curia faciendae alias apostolicas et canonicas, quae circa
numeramdos, ex eiusdem ditionis tempo ipsos Iudaeos aliquid disponunt , consti
ralis el Status Ecclesiaslici finibus disces tutiones inviolabiliter observemt.
sisse, et alio commigrasse. Quin potius, § 8. Quocirca tam dilectis filiis nostris huiusExequutores
constitu
tam illos quam alios, siqui fortasse ad in alma Urbe vicario, et S. R. E. came tionis deputat.
praedictum Statum accedent, iubemus in rario, quam aliis universis et singulis sta
posterum a tota ditione praefata, non so tus et ditionis ecclesiasticae civitatum ,
lum nostris, sed etiam perpetuis futuris oppidorum et locorum Ordinariis, necnon
temporibus, sine ulla spe redditus, exu legatis, vice-legalis, praesidibus et guber
lare; ita ut quicumque Iudaei, sive pere natoribus numc et pro tempore existenti
grini, praesentes aut futuri, in quavis di bus, per apostolica scripta mandamus
ctae ditionis civitate, oppido , terra vel quatenus eorum unusquisque curet, quan
loco, etiam domicellorum et baronum tum in se est, praesentes litteras, nulla
huiusmodi, quandocumque post lapsum alia a nobis expectata iussione aut mentis
-

An. C. 1593 CLEMENS VIII PP. 25 An. C. 1593

declaratione, debitae exequutioni quam | lorum de Urbe et in acie Campi Florae, Formam pu
blicationis sub
primum demandari, ac deinde perpetuo per aliquem ex cursoribus nostris, ut mo iicit.
firmiter et inviolate observari, nec solum ris est, publicari et, elapso termino su
quicquam contra illarum tenorem, etiam perius descripto, eos quos concernunt
praetextu hactenus concessorum indulto | perinde afficere, ac si eorum cuilibet per
rum, permissionum sive consuetudinum sonaliter intimatae fuissent.
tolerare, indulgere aut permittere, vel li § 11. Illarum quoque transumptis, crediTransumptis
iubet.
centias aliquas concedere praesumant, sed etiam impressis, etc. Nulli ergo, etc. ,
contra quoscumque inobedientes et tran |
Datum Romae in Monte Quirinali, anno
sgressores omni severitate animadvertant, Incarnationis Dominicae MDXCIII, v kalen
contradictores per opportuna iuris et fa | das martii, pontificatus nostri anno II.
cti remedia, appellatione postposita com | Dat. die 25 februarii 1593, pontif. an. II.

pescendo. . -

§9. Non obstantibus praemissis, necnon


Clausulas de
rogatorias ap quibusvis constitutionibus et ordinationi LVI.
poait.
bus apostolicis, statutis et consuetudini
bus, etiam iuramento, etc., roboratis; pri | Contra Haebreos tenentes legentesque li
vilegiis quoque, indultis et litteris apo bros Thalmudi et alios hactenus da
slolicis, tam per superius nominatos, quam
illos quoscumque nostros praedecessores mnatos, aut blasphemias et contume
universitatibus eorumdem Iudaeorum, lias in Deum et sanctos continentes '.

sive eorum aliquibus sub quibuscumque Clemens episcopus, servus servorum Dei,
tenoribus ét formis, et cum quibusvis , ad perpetuam rei memoriam.
etiam derogatoriarum derogatoriis, et ex
Cum Haebraeorum malitia novas in Exordium.
quibusvis causis, etiam gravissimis et
urgentissimis atque onerosis, vim contra dies excogitet fraudes, quibus perniciosa
ctus solemniter initi ultro citroque obli volumina librosque impios ac plane de
gatorii inducentibus, tam in genere super testabiles, tum antiquitus damnatos, tum
praemissis et super habitando in locis recens conscriptos in vulgus proferat:
ditionis ecclesiasticae eis benevisurae, Approbatio
§ 1. Nos et ipsis exitiale, et christiano rohibitionis li
ri Thalmudi et
quam in specie iis, qui in tribus praedi populo periculosum rati hanc eorum ne aliorum detesta
ctis civitatibus commorantur, seu alias quitiam comniventibus oculis tolerare, ac bilium scripto rum.

concessis, approbatis et innovatis; quibus pro nostro pastorali officio opportunum


omnibus et singulis, etiamsi pro illorum huic malo remedium adhibere volentes,
sufficienti derogatione, de illis eorumque adducti exemplo complurium Romano
totis tenoribus specialis, specifica et in rum Pontificum praedecessorum nostro
dividua mentio habenda, aut quaevis alia rum, praesertim felicis recordationis Gre
exquisita forma ad hoc servanda foret, gorii IX, Innocentii IV, Clementis IV, Ho
tenores huiusmodi pro expressis, ac for norii IV, Ioannis XXII, Iulii III, Pauli IV
ma ad unguem servata, ad verbum insertis et Gregorii XIII, qui saepius impium il
habentes, specialiter et expresse harum
serie derogamus, caeterisque contrariis ab{ Innocentio
De libris Thalmudi prima prodiit prohibitio
IV im constitut. iv: Impia, tom. iii,
quibuscumque. pag. 508; et alia de his et similibus libris prodiit
§ 10. Volumus autem praesentes litte a Iulio III in constitut. xxxiii : Cum sicut, tom. vi,
ras in valvis basilicae Principis Aposto pag. 404.
Bwll. Rom. Vol. X 4
An. C. 1503 26 BULLARIUM ROMANUM an. c. 1503
lud Thalmudi nuncupatum et alia similia tholicam, vel in quibus etiam impudicae
reprobata et detestanda scripta et volu et obscenae narrationes memorantur,
mina damnarunt, et retiner proihibuerunt, etiam praetextu quod expurgata fuerint,
seu alias ex christiani orbis provinciis et domec expurgentur, sive quod de novo
regnis pio zelo exterminarunt, vomnes et typis excusa fuerint, mutatis nominibus,
singulas eorumdem praedecessorum su vel etiam sub obtentu seu tolerantia aut -

per hoc editas litteras, quarum tenores permissione, ut praetendunt, secretarii


praesentibus haberi volumus pro expres cuiusvis personae sacri Concilii Triden
sis, harum serie approbantes et immo tini, aut indicis librorum prohibitorum
Wantes: -

per recolendae memoriae Pium Papam IV,


§ 2. Atque illis haec addentes, omni praedecessorem nostrum, editi vel cuius
Prohibitio Mu
daeis bos librosbus et quibuscumque universitatibus IIe vis indulti apostolici aut licentiae per .

et alia impia braeorum , eorumque singulis, tam in S. R. E. cardinales, etiam legatos, aut
scripta retinen
temporali S. R. E. ditione quam etiam camerarium seu Cameram Apostolicam
extra eam ubivis locorum et in quibusvis vel nuncios, etiam cum potestate legati et
christiani orbis partibus constitutis, per locorum 0rdinarios, seu inquisitores hae
petuo prohibemus ne quosvis libros et reticae pravitatis, forsan quomodolibet
codices impiosThalmudicos saepe damna concessae, aut quovis alio quaesito co
tos, vanissimos, cabalisticos atque alios lore, legere, habere, vel retinere, emere
nefarios a praedecessoribus nostris pro vel vendere aut evulgare, ullo modo au
bitos et condemnatos, necnon opera, com deant vel praesumant. -

mentaria, tractatus, volumina et scripta § 3 0mnes vero et quascumque facul


quaecumque, tam lingua hebraica quam tates, litteras, permissiones, indulta, to
quavis alia hactenus conscripta, aut versa, lerantias legendi, tenendi, etiam ad tem
edita et impressa, ac in posterum con pus certum vel incertum, vel aliis prae
scribenda aut vertenda, edenda vel im textibus quaecumque, ut praefertur, pro
primenda, continentia seu continentes, hibita scripta, volumina, libros et alia
tacite vel expresse, haereses vel errores supradicta quibusvis Iudaeis, in genere
contra sacras Veteris Legis et Testamenti vel in specie, a praedecessoribus nostris
scripturas, necnon contumelias, impieta et dicta Sede Apostolica seu eius legatis,
tes, blasphemias contra Deum, sanctissi etiam de latere vel nunciis aut inquisito
mam Trinitatem et Salvatorem nostrum ribus haereticae pravitatis , aut locorum
Dominum Iesum Christum, Eiusque san 0rdinariis vel quibusvis aliis, quavis di
ctam christianam fidem, ac beatissimam gnitate vel auctoritate fungentibus, etiam
ipsius Gemitricem semper Virginem Ma S. R. E. cardinalibus, eiusque came
riam, et beatos Angelos, patriarchas, rario Camerae praedictae, sub quibus
prophetas, apostolos aliosque sanctos Dei, vis verborum formis et conceptionibus,
sacratissimam Crucem, sacramenta mo et quibusvis etiam derogatoriarum dero
vae legis, sacras imagines et sanctam ca gatoriis clausulis, ac vim contractus im
tholicam ecclesiam et Sedem Apostoli ducentibus, irritantibusque et aliis de
cam, ac contra christifideles, praesertim cretis, etiam motu proprio et ex certa
episcopos, sacerdotes et alias ecclesiasti scientia, deque apostolicae potestatis ple
cas personas, atque etiam contra nuper nitudine, seu ad quorumcumque princi
ad eiusdem Christi fidem conversos, ac pum , etiam regali , ducali vel alia qua
neophitos et alias contra religionem ca 'Numque praeeminentia fulgentium instan
An. C. 1593 CLEMENs viii PP. - 97 An. G. 1593

tiam, vel eorum intuitu concessas, au edere, typis excudere seu imprimere, de
ctoritate et tenore praemissis, revocamus, scribere vel exemplare, advehere, emere,
irritamus et annullamus, ac pro revoca vendere, donare, commutare aut alias
tis, irritis et penitus infectis im perpetuum quomodolibet distrahere vel alienare.
haberi volumus. -

§ 7. Neve quisquam, etiam sub prae Hebraeorum


Et in fautores
in
§ 4. Districtius inhibentes tam quibus dictis et aliis poenis contra fautores apo praemissis.
Prohibitio li
centias huius
cumque ex praedictis, quavis auctoritate statarum a fide et haereticorum a sacris
in Ji voiiecfem
d., atqne eis
et facultate suffultis, personis, ne huius canonibus et constitutionibus apostolicis
utendi. modi licentias, tolerantias, indulta quo inflictis, ipsis Hebraeis, pro habendis,
que modo concedere, quam Iudaeis, ne scribendis seu imprimendis huiusmodi
illis sic per praesentes revocatis , aut libris, vel undecumque afferendis seu
posthac forsan de facto concedendis, uti, transvehendis, aut pro eorumdem legen
aut earum praetextu seu alias quomodo dorum licentia de caetero impetranda,
libet libros praedictos retinere, legere, opem , consilium , auxilium vel favorem
deferre, emere, vendere aut de novo praestare aut impendere quoquo modo
edere praesumant. -
audeat.
§ 5. Quinimmo si quos ad praesens ha § 8. Quocirca venerabilibus fratribus quutor6s
Deputati exe
huius
Praefirio ter
mini ad libros bent, eos statim intra decem dies Romae nostris, tam S. R. E. cardinalibus adver constitutionis.
eiusmodi consi in officio Sanctae Romanae et universa sus haereticam pravitatem in toto terra
gnandi inquisi
tòribus aut lo
torum 0rdina lis Inquisitionis; extra Urbem vero, intra rum orbe generalibus inquisitoribus, quam
riis.
duos menses a die publicationis praesen etiam patriarchis, primatibus, archiepisco
tium numerandos, locorum 0rdinariis seu pis, episcopis ceterisque locorum 0rdina
inquisitoribus haereticae pravitatis (a qui riis et inquisitoribus quibuscumque eius
bus postmodum , absque alio mandato dem haereticae pravitatis, in quibusvis
nostro, nulla interposita mora , combu regnis, provinciis et civitatibus pro tem
rantur) exhibere, tradere et consignare pore existentibus, per apostolica scripta
omnino teneantur et debeant. mandamus quatenus ipsi et eorum sin
§ 6. Praecipientes tam ipsis Iudaeis guli, in civitatibus, terris et locis, ubi
Posnarum im
ficti0 incontra. quam quibuscumque typographis, biblio Iudaei commorantur, tam in eorum sy
tanientes,
polis seu mercatoribus et aliis quibus nagogis et locis publicis quam privatis,
cumque christifidelibus, etiam cuiuscum domibus aut officinis et alias ubique lo
que status, gradus, ordinis vel conditionis corum, etiam apud bibliopolas christia
existentibus, sub poenis amissionis li mos praedictos, sic prohibitos libros et
brorum et publicationis omnium bono scripta, per se vel alium seu alios ab eis
rum , fisco eius principis, in cuius di deputandos, diligentissime perquirant, et
tione libri reperti fuerint, applicandorum, contra eos, qui super retentione huius
ac aliis etiam gravioribus et corporis af modi culpabiles reperti fuerint, ad prae
flictivis, arbitrio dioecesami ac etiam ! dictarum et aliarum etiam graviorum eo
inquisitoris, si imibi fuerit, statuendis ac | rum arbitrio poenarum exequtionem pro
moderandis; necnon quoad cliristianos, | cedant. Contradictores necnon inobedien
etiam excommunicationis maioris latae tes quoscumque, eisve auxilium, consilium
sententiae, per unumquemque contrafa vel favorem praestantes, per opportuna
cientem eoipso incurrendae, ne huiusmodii iuris et facti remedia, appellatione postpo
libros et alia scripta superius prohibita , ' si'a, eompescendo; invocato etiam ad hoc,
1

ut praefertur, retinere, habere , legere si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. .


p.
An. C. 4593 , 28 BULLARIUM ROMANÙM Am. C. 1593
§ 9. Non obstantibus praemissis; nec revocationis, irritationis, annullationis,
Clausulae de. non constitutionibus et ordinationibus voluntatum, inhibitionis, praecepti, man
rogatoriae. .
dati et derogationis infringere, vel ei ausu
apostolicis; privilegiis quoque, indultis et
litteris apostolicis, dictis Hebraeis eo temerario contraire. Si quis autem hoc .
rumve universitatibus, sub quibuscum attentare praesumpserit, indignationem
que tenoribus et formis, et cum quibus omnipotentis Dei ac beatorum Petri et
vis, etiam derogatoriarum derogatoriis Pauli apostolorum Eius se moverit incur
SUlI`utn.
aliisque efficacioribus et insolitis, clausu -

lis et decretis, in genere vel in specie, Datum Romae apud S. Petrum, anno
quomodolibet concessis, etiam saepius Incarnationis Dominicae MDxcii, pridie ka
approbatis et innovatis. Quibus omnibus lendas martii, pontificatus nostri anno ii.
et singulis, etiamsi alias, pro illorum suf Dat. die 28 februarii 1593, pontif. an. ii.
ficienti derogatione, de illis eorumque
totis tenoribus specialis, specifica et in
dividua mentio habenda, seu quaevis alia LVII.
exquisita forma ad hoc servanda esset,
tenores huiusmodi, necnon formas et Reformatio Ordinis Sancti Benedicti,
decreta in illis apposita, ac si de verbo Congregationis Cassinensis seu Sanctae
ad verbum insererentur, praesentibus pro Iustinae '.
sufficienter expressis et insertis habentes,
illis quoad reliqua in suo robore per Dilectis filiis praesidenti, visitatoribus,
mansuris, ad effectum praemissorum spe | abbatibus et monachis Ordinis S. Benedicti
cialiter et expresse derogamus, caeterisque Congregationis Cassinensis,
alias Samctae Iustinae de Padua
contrariis quibuscumque.
§ 10. Volumus autem praesentes litte Clemens Papa VIII.
forma et effe ras ad valvas basilicae Principis Aposto
ctus pbblicatio Dilecti filii,
nis hüius consli lorum de Urbe et in acie Campi Florae,
tationis.
salutem et apostolicam benedictionem.
atque in platea, quae Iudaeorum nuncu
Prooeminm
patur, per cursores nostros publicari , Commissum nobis ex alto apostolicae
earum exemplis inibi affixis ac dimissis, servitutis ministerium pro debito pasto
ac post huiusmodi publicationem et ela ralis officii adimplere cupientes, in ea
psum terminum superius praescriptum , praecipue incumbendum arbitramur, quae
cunctos et singulos quos concernunt pe- ! ad cleri universi reformationem, et eccle
rinde arctare atque afficere, ac si eorum ' siasticae disciplinae integritatem resti
cuilibet personaliter intimatae fuissent. , tuendam pertinere dignoscuntur. Id au
§ 41. Illarumque exemplis, etiam im- | tem in regularium personarum congre
Transumpto
rnm fides. pressis, manu alicuius notarii publici | gationibus eo accuratius duximus provi
subscriptis, et sigillo personae in dignitate ; dendum, quo uberiores ex iis, dum in
ecclesiastica constitutae obsignatis, eam-' suorum institutorum observantia con
dem prorsus fidem, in iudicio et extra stantes perseverabunt, Ecclesiae Dei fru
illud haberi, quae ipsis praesentibus ha- ctus proventuros esse confidimus.
beretur si essent exhibitae vel ostensae. | § 1. Et certe, inter universum mona- „£;*;
§ 12. Nulli ergo omnino hominum li- i chorum coetum, ad Congregationem ve- £É'};;';;
clausulae poe
nales ceat hanc paginam nostrae approbationis, stram Cassimensem , alias S. Iustinae de
v

r.
innovationis, additionis, prohibitionis , j 1 Ex Regest. in Seeret. Brevium.