Vous êtes sur la page 1sur 1

Em Thương Thầy Mến Cô

Phạm Trọng Cầu


Arr: Thế Lân

3 œ ˙ œ ˙
%3 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ

>3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
3 œ

œ œ ˙ œ œœœ œ œ œ
Fine

%œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙
6

˙ œ

> œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œœœ œ ˙−
%œ œ ˙ œ œ œ œ Œ
12

œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ
D.C. al Coda
> œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ