Vous êtes sur la page 1sur 13

PENGSKORAN SET 1 (TINGKATAN 1 - 2016)

Markah penuh : 100 markah

Bahagian A ( Sistem Bahasa ) : 25 markah

Bahagian B ( Pemahaman ) : 30 markah

Bahagian C ( Ulasan ) : 15 markah

Bahagian D ( Karangan ) : 30 markah

BAHAGIAN A : (SISTEM BAHASA)

Soalan 1

Kesalahan bahasa

i. Seri Malaysia Hotel [ 1 markah]


Hotel Seri Malaysia [ 1markah]

ii. beribu [ 1 markah]


beribu-ribu [ 1 markah]

iii. kematian [ 1 markah]


kemangkatan [ 1 markah]

iv. paling tertinggi [ 1 markah]


paling tinggi/tertinggi [ 1 markah]

Soalan 2

Kesalahan ejaan

i. jalanraya - jalan raya [ 1 markah]

ii. cendikiawa - cendekiawan [ 1 markah]

iii. perihatin - prihatin [ 1 markah]


Soalan 3

Tentukan subjek dan predikat

MARKAH KRITERIA

2 markah - Ayat subjek dan predikat yang betul dan lengkap

1 markah - Ayat subjek dan predikat betul tetapi kurang lengkap

0 markah - Ayat subjek dan predikat salah

i. Subjek : Anak Pak Hashim yang tampan itu [ 1markah ]


Predikat : menjadi guru sementara di Sekolah Kebangsaan Langgar
[ 1markah ]

ii. Subjek : Rumah kediaman yang baharu dibeli oleh Badrul [ 1markah ]
Predikat : terletak di kampung Mawar dalam daerah Bachok
[ 1markah ]

iii. Subjek : Samsul [ 1markah ]


Predikat : menjawat jawatan baharu di syarikat ayahnya
[ 1markah ]

iv. Subjek : Laksamana Hang Tuah [ 1markah ]


Predikat : terkenal dengan kelicikannya bermain senjata.
[ 1markah ]

v. Subjek : Anak dan isteri perokok [ 1markah ]


Predikat : berisiko tinggi untuk mendapatkan sertekak, kanser paru-paru
dan saki jantung [ 1 markah ]

[ 10markah ]
Soalan 4

Peribahasa

MARKAH KRITERIA

2 markah - Peribahasa yang tepat berdasarkan gambar.

0 markah - Peribahasa yang tidak tepat berdasarkan gambar.

- Penggunaan perkataan yang menjejaskan maksud


peribahasa.

- Peribahasa yang tidak lengkap.

i. bagai cincin dengan permata [2 markah]

ii. kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga [2 markah]

[4 markah]

BAHAGIAN B : KOMSAS

SOALAN 5 - PEMAHAMAN PROSA ( PROSA MODEN )

Kriteria bagi soalan 3 markah

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi cukup /lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis
i) Perbezaan sifat antara Kelabu dengan Oren ialah [ 3 markah]

- Kelabu bersifat manja dan sering menarik perhatian tuannya.


- Oren bersifat lebih pendiam dan suka menyendiri.

ii) Dua pengajaran yang terdapat dalam petikan ialah [ 3 markah]

- kita hendaklah mempunyai sifat kasih sayang tidak hanya terhad kepada
sesama manusia tetapi hendaklah melangkaui binatang peliharaan
- kita hendaklah mempunyai sifat belas kasihan yang disemai dalam jiwa untuk
melahirkan masyarakat penyayang.
- kita hendaklah prihatin akan nasib malang yang menimpa pihak lain.

Kriteria bagi soalan 4 markah

MARKAH KRITERIA
4 markah Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis
Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
3 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
2 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
1 markah gramatis
Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis
0 markah Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

iii) Kita harus menyayangi haiwan dan tidak boleh menganiayainya supaya
- haiwan tersebut tidak mengalami kepupusan.
- perlu menghargai makhluk ciptaan Tuhan
- merupakan tuntutan agama

Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan
SOALAN 6

PEMAHAMAN PUISI (PUISI TRADISIONAL)

Kriteria bagi soalan 3 markah

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi cukup /lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

i) Dua sikap manusia yang dinyatakan dalam pantun nasihat ialah [3 markah]
- sikap orang yang suka tidur
- sikap orang yang malas berusaha
- sikap orang yang suka membantu / tolong menolong

ii) Dua nilai yang terdapat dalam pantun nasihat ialah [3 markah]
- kesungguhan - Contohnya, kesungguhan dalam melakukan sesuatu
pekerjaan.
- keredaan - Contohnya, sentiasa reda dan bersyukur dengan kekurangan
dan kelebihan yang telah dikurniakan pada diri.
- kerjasama - Contohnya, sentiasa membantu/menolong orang yang
memerlukan bantuan/pertolongan.
Kriteria bagi soalan 4 markah

MARKAH KRITERIA
4 markah Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis
Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
3 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
2 markah gramatis
Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
1 markah gramatis
Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis
0 markah Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

iii) Kita perlu mengamalkan sikap rajin berusaha [4 markah]


- supaya kita memperoleh hasil yang berkualiti
- supaya kita tidak ketinggalan
- supaya kita dihormati oleh orang lain

Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan.

SOALAN 7

NOVEL
Pembahagian markah

PERINCIAN MARKAH
Isi 6 markah
Bahasa 4 markah

Kriteria Markah Bahasa

PERINGKAT MARKAH KRITERIA


 Bahasa baik dan lancar
Cemerlang 4 markah  Ayat gramatis
 Ejaan dan tanda baca betul
 Bahasa masih baik dan lancar
Baik 2-3 markah  Penggunaan ayat masih
gramatis tetapi terdapat
kesalahan yang minimum
 Kesalahan ejaan dan tanda
baca yang minimum

 Bahasa tidak cekap


Kurang 1 markah  Ayat tidak gramatis
memuaskan  Kesalahan ejaan dan tanda
baca yang ketara

Kriteria Markah Bahasa.


1. Maksimum : 3 isi
2. Bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai : 2 markah
3. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai : 1 markah

NOVEL TINGKATAN 1
Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman

PERWATAKAN AMIR CONTOH PERISTIWA


Seorang remaja yang Dia bersama-sama dengan Usamah merancang untuk
kreatif dan inovatif mengubah suai fungsi mesin rumput yang terpakai bagi
membantu petani melakukan kerja-kerja menanam padi.

Seorang yang bijak Dia dapat menerangkan cara-cara pengoperasian mesin


yang diubah suainya secara terperinci kepada Fikri.

Seorang yang mahir Dia dapat mengesan bahawa ada orang berusaha untuk
dalam teknologi komputer memindahkan storan data Syarikat Bahagia.

Seorang yang berjiwa Dia menasihati Zahid agar tidak buruk sangka terhadap
besar Aswan yang mengheboh-hebohkan mesin ciptaannya.

Seorang yang gigih Dia mencipta model ciptaannya berdasarkan data


berusaha Formula Termodinamik yang sudah bertahun-tahun
dikumpulnya dengan bantuan Prof.Othman.

Seorang yang rajin dan Dia merupakan penuntut tahun akhir jurusan
berdisiplin Kejuruteraan Am
BAHAGIAN C

SOALAN 8

ULASAN

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon:

a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon.

b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria.

c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan

karangan.

d) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah :

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Idea
Cemerlang 13 – 15 - Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
- Ulasan idea yang jelas dan matang

Bahasa
- Ayat gramatis
- Kosa kata luas dan tepat
- Ejaan dan tanda baca betul
- Penanda wacana yang betul
- Kesalahan bahasa yang minimum
Idea
Baik 09 – 12 - Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
- Ulasan idea yang jelas

Bahasa
- Ayat masih gramatis
- Kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Penanda wacana yang masih betul
- Kesalahan bahasa yang masih minimum
Idea
- Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
Kurang 05 – 08 bahan
Memuaskan - Ulasan idea yang kurang jelas

Bahasa
- Ayat kurang gramatis
- Kosa kata terhad
- Kesalahan bahasa yang ketara

Penguasaan 01 – 04 Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


Minimum penguasaan bahasa yang tidak cekap.

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan:


1. Pemeriksa dikehendaki menandakan( √ ) apabila terjumpa isi.
2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu
berakhir.
3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat
itu berakhir.
4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

Langkah-langkah memeriksa
1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu
diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan,
bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan
mengikut karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang
disediakan.
2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang
muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda
baca, ejaan dan isi/fakta seperti berikut :
Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/ Kesalahan ejaan

// Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta

BAHAGIAN D : KARANGAN

Soalan 9

PERINGKAT MARKAH

Cemerlang 26 – 30

Kepujian 20 – 25

Baik 15 – 19

Kurang Memuaskan 10 – 14

Penguasaan Minimum 01 - 09

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA DESKRIPSI

- Kegramatisan : Kata (Morfologi)


BAHASA : Ayat (Sintaksis)
- Ejaan dan tanda baca
- Kosa kata
IDEA - Isi-isi
- Huraian isi
- Contoh

- Pengolahan
PENGOLAHAN - Pemerengganan
- Format
-Unsur keindahan bahasa /
ungkapan menarik

Kriteria Penskoran
PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI

Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, menarik dan matang
- Contoh yang sesuai

Bahasa
Cemerlang 26 – 30 - Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata lua dan tepat
- Ejaan dan tanda baca betul
- Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan
- Pengolahan menarik, berkesan dan matang
dengan pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik tepat dan
berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik

Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, dan menarik
- Contoh yang sesuai

Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
Kepujian 20-25 - Penggunaan kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca yang betul
- Kesalahan bahasa minimum
Pengolahan
- Pengolahan menarik, dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan
berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik

Idea
- Idea masih relevan dengan tugasan
- Huraian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masih sesuai

Bahasa
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih
Baik 15-19 gramatis
- Penggunaan kosa kata masih luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan
- Pengolahan masih menarik dan masih
berkesan dengan pemerengganan yang masih
sesuai
- Format masih menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih sesuai

Idea
- Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai

Bahasa
Kurang 10-14 - Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang
Memuaskan gramatis
- Penggunaan kosa kata terhad
- Kesaalahan bahasa ketara

Pengolahan
- Pengolahan kurang menarik kurang berkesan
dan pemerengganan yang kurang sesuai
- Format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


Penguasaan 01-09 penguasaan kemahiran menulis yang lemah
Minimum - Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak
menepati kehendak soalan/terpesong
Langkah-langkah memeriksa

3. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan(impression)daripadanya. Perkara yang perlu
diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan,
bahasa, kerelevenan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan
mengikut karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang
disediakan.

4. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang
muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda
baca, ejaan dan isi/fakta seperti berikut :

Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/ Kesalahan ejaan

// Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta

5. Pemotongan markah untuk ejaan salah :

a) ½ markah dipotong bagi ejaan yang salah


b) Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah
c) Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira
d) Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu

PANDUAN PENSKORAN TAMAT