Vous êtes sur la page 1sur 2

Complementary documents

requesting the renewal of


investment license, concession
registration certificate

 Proposal requesting the renewal of invest- ຫ້ອງການປະຕູດຽວ One Stop Service


ment license or concession registration cer-
tificate.
 The meeting minutes of the executive coun-
cil or stockholders of the company.
 Company’s previous movement report, es-
pecially the complete and on-time payments
of customs, taxes and other fees in relations
to the business operation. ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
 Future movement plan of the company. ກົມສົງື່ ເສີມ ການລົງທຶນ (ກລທ)
 Original of Investment license/Concession ຫ້ອງການບໍລກ
ິ ານການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ຫປດ)
ເອກະສານປະກອບຂໍລງົ ທືນດ້ານປະກັນໄພ,
registration certificate (if any). ສະຖາບັນການເງິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ,
 Copy of enterprise registration certificate (if Ministry of Planning and Investment
any)**. ສານຍການບິນ ແລະ ກິດຈະການອືນື່ ໆ
Investment Promotion Department (IPD)
 Copy of tax registration certificate (if any) One Stop Service (OSS)
**. Boulevard Souphanouvong Complementary documents in
 Copy of business operation license (if any). Vientiane 01001 Lao PDR. submitting the request for
 Copy of the approved regulations of the Phone No (856-21) 21 7012, Insurance, Financial Institutes,
company from Investment Promotion De-
Fax. (856-21) 21 5491 Telecommunication, Airlines and
partment (if any).
www.investlaos.gov.la Others
www.facebook.com/investlaos.gov.la
E-mail: ipd@investlaos.gov.la
ເອກະສານປະກອບຂໍຕໃໍື່ ບອະນຸຍາດລົງທຶນ,
** For enterprise approved under the In- ໃບທະບຽນສໍາປະທານ
vestment Promotion Law 1989, 1994
and 2004; Complementary documents
Supported By requesting the renewal of investment
license, concession registration
certificate

3
ເອກະສານປະກອບຂໍລງົ ທືນດ້ານປະກັນໄພ, Complementary documents in
submitting the request for ເອກະສານປະກອບຂໍຕໃໍື່ ບອະນຸຍາດລົງທຶນ,
ສະຖາບັນການເງິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, Insurance, Financial Institutes,
Telecommunication, Airlines and ໃບທະບຽນສໍາປະທານ
ສານຍການບິນ ແລະ ກິດຈະການອືນື່ ໆ Others
 ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຕາມແບບພິມໂຄງການ ທົື່ວໄປ ຂອງ  Application for investment in general  ໃບສະເຫນີຂໍຕໍື່ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ໃບທະບຽນ
ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ. printed form of Planning-Investment sector. ສໍາປະທານ.
 Company’s regulations in printed form.
 ກົດລະບຽບບໍລິສັດ ຕາມແບບພິມ.  Economic-technical analysis/Feasibility  ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫື ຜູູ້ຖືຂາຮຸູ້ນ
 ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ. Study. ຂອງບໍລິສັດ.
 ສໍາເນົາຫນັງສືເດີນທາງ, ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ  Copy of passport, biography and experi-  ບົດລາຍງານການເຄືອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໃນໄລຍະ
ences of investors or company, license or
ຂອງຜູູ້ລົງທຶນ ຫລື ບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫລື ໃບ ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະພັນທະພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າ
business registration certificate of company.
ທະບຽນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.  General business agreement (in case there ທໍານຽມອືື່ນໆ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ
 ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ໃນກໍລະນີມີສອງຂາຮຸູ້ນ ຫລື are two stockholders or two companies and ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.
ສອງບໍລິສັດ ຂືື້ນໄປ). above).  ແຜນການເຄືື່ອນໄຫວຕໍື່ຫນ້າຂອງບໍລິສັດ.
 Power of attorney for the representative of
 ໃບມອບສິດ ໃຫູ້ຜູູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຂາຮຸູ້ນ ຫື ບໍລິສັດ, stockholders or company, in case the person  ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ/ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ສະບັບ
ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັື່ງກ່າວ ບໍື່ຢໃູູ່ ນຕໍາແຫນ່ງສູງສຸດຂອງ in not at the top position of the company. ຕົື້ນ(ຖ້າມີ).
ບໍລິສັດ.  Financial certificate or supporting letters of  ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າມີ)**.
financial institutes or banks.
 ໃບຢັື້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫື ຈົດຫມາຍສະຫນັບ ສະ  ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ (ຖ້າມີ)**.
 Other related documents.
ຫນູນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຫື ທະນາຄານ.  ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ).
 ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ. The request must be submitted in 6 sets  ສໍາເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີື່ໄດູ້ຮັບຮອງແລູ້ວ
and investors must keep 1 copy of the in- ຈາກກົມສົື່ງເສີມການລົງທຶນ (ຖ້າມີ).
ຄໍາຮ້ອງທີຍື່ ນ
ືື່ ຈໍານວນ 6 ຊຸດ ແລະ ຜູລ ູ້ ົງທຶນຕ້ອງເກັບ vestment request as the evidence.
ສໍາເນົາຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ 1 ສະບັບ ໄວູ້ເປັນຫລັກຖານ. ** ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີໄື່ ດູ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດພາຍໃຕູ້ກດ

ໝາຍສົງື່ ເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 1989, 1994
ແລະ 2004;