Vous êtes sur la page 1sur 17

COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“ MINISTERUL EDUCAȚIEI


NAŢIONALE
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

COLEGIUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII EMIL RACOVIȚĂ, BRAȘOV VIZA DIRECTOR,


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA, L1
CLASA: XI C
NR. ORE PE SAPTAMANA 2
PROFESOR: ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA
MANUAL: CAE GOLD PLUS
AUTORI: NICK KENNY, JACKY NEWBROOK, RICHARD ACKLAM VIZA SEF DE CATEDRA
EDITURA: PEARSON LONGMAN
AN SCOLAR: 2017-2018
PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU CLASA a XI a C
LIMBA MODERNA 1
ANUL SCOLAR 2017- 2018

SEMESTRUL I

Nr. Unitate/ Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Evaluare Săptămâna Obs
crt. vizate alocate

1.
 CAE Information 2 Formativã
 discussion of textbook ; learning 3.1 Formularea de opinii / S1
techniques sugestii, solicitarea şi 11-15.09
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în

1
grup
4.1 Explicarea unei scheme
/ diagrame / a unui desen /
tabel, folosind un limbaj
comun

2. Revision – initial test 1.3 Identificarea şi 2 Formativ- S2


selectarea informaţiei sumativã 18-22.09
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.2 Formularea de întrebări
şi răspunsuri şi de opinii
argumentate despre ceea ce
îi place / nu îi place, pe o
temă dată
2.3 Redactarea unei scrisori
personale simple după
model
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar

3. Tuning In
1.1 Identificarea şi
Grammar: verb tenses in the perfect aspect selectarea de informaţii
Lexis: word formation- suffixes factuale din mesaje orale /
Reading/ Use of English: multiple match, cloze documente simple / texte pe 4 Formativã S3, S4
test subiecte de interes, cu 25-29.09

2
Writing: *stages folosirea la nevoie a 02-06.10
 informal letters dicţionarului, pentru
Speaking: Music îndeplinirea unor sarcini de
lucru
1.2 Desprinderea
semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.1 Formularea de opinii /
sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar
4.1 Explicarea unei scheme
/ diagrame / a unui desen /
tabel, folosind un limbaj
comun
4. Spend It or Save it
Grammar: articles, defining and non- defining 1.1 Identificarea şi
relative pronouns/ selectarea de informaţii
factuale din mesaje orale /

3
defining and non- defining relative clauses documente simple / texte pe
subiecte de interes, cu Formativã
Lexis: compound adjectives folosirea la nevoie a 4 S5, S6
dicţionarului, pentru 09-13.10
Reading/ Use of English: multiple match, cloze îndeplinirea unor sarcini de 16-20.10
lucru
test, error check
Writing: *editting – checking for mistakes 1.2 Desprinderea
Speaking: Advertisements- information or semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
manipulation technique
normală în limba standard
at its best? / On money and possessions
1.3 Identificarea şi
selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.1 Formularea de opinii /
sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup
3.3 Exprimarea acordului şi
dezacordului într-o discuţie
formală sau informală pe
teme cunoscute
3.4 Elaborarea unui răspuns

4
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală

5. What makes us tick 1.1 Identificarea şi


selectarea de informaţii
Grammar:- gerunds and infinitives factuale din mesaje orale /
- modal verbs -I- documente simple / texte pe 4 Formativã S7, S8
subiecte de interes, cu 23-27.10
folosirea la nevoie a
Lexis: compound adjectives; adjectives describing 30.10-03.11
dicţionarului, pentru
character and îndeplinirea unor sarcini de
behaviour lucru
1.2 Desprinderea
Reading/ Use of English: multiple match, cloze semnificaţiei generale a
test, error correction unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
Writing: newspaper articles; paragraphing;
1.3 Identificarea şi
introductory paragraphs selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
Speaking: possibility, speculation, deduction; dintr-un text de informare
attitude and 2.1 Povestirea / relatarea
decision- making oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.1 Formularea de opinii /
sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup

5
3.3 Exprimarea acordului şi
dezacordului într-o discuţie
formală sau informală pe
teme cunoscute
6. Always on my mind

Grammar: modal verbs- II-


4 Formativã S9, S10
Lexis:- verbs related to cognitive processes ; 1.1 Identificarea şi 06-10.11
-phrasal verbs with THINK; selectarea de informaţii 13-17.11
- expresion with TAKE, MIND, BRAINS factuale din mesaje orale /
documente simple / texte pe
Reading/ Use of English: multiple choice, cloze subiecte de interes, cu
folosirea la nevoie a
test, error correction,
dicţionarului, pentru
sentence completion îndeplinirea unor sarcini de
Writing: newspaper articles; adding interest lucru
1.2 Desprinderea
Speaking: possibility, speculation, deduction; semnificaţiei generale a
inversion- used for unui mesaj rostit cu viteză
emphasis; individual long turn; use of normală în limba standard
collocations 1.3 Identificarea şi
selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare

2.1 Povestirea / relatarea


oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli

6
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
2.3 Redactarea unei scrisori
personale simple după
model
3.1 Formularea de opinii /
sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup
3.3 Exprimarea acordului şi
dezacordului într-o discuţie
formală sau informală pe
teme cunoscute
3.4 Elaborarea unui răspuns
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală
4.3 Transformarea din
vorbire directă în vorbire
indirectă a unor mesaje
foarte simple pe teme din
viaţa cotidiană

7. Pushing the boundaries


1.2 Desprinderea
Grammar: conditional types; inversion in semnificaţiei generale a
conditional subordinates unui mesaj rostit cu viteză 4 Formativã S11, S12
mixed conditionals normală în limba standard 20-24.11
1.3 Identificarea şi 27.11-01.12
Lexis: fixed phrases and idioms; word families selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale

7
dintr-un text de informare
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 2.1 Povestirea / relatarea
test, error correction oral şi/sau în scris a unor
Writing: connectors experienţe / întâmplări
Speaking: main topic- Science; agreeing and personale, în termeni simpli
disagreeing cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
8. Thrills and skills 1.1 Identificarea şi
selectarea de informaţii
Grammar: -comparative forms; factuale din mesaje orale /
- intensifiers documente simple / texte pe 4 Formativã S13, S14
- modifiers subiecte de interes, cu 04-08.12
folosirea la nevoie a
- intensifying comparative forms 11-15.12
dicţionarului, pentru
- word formation îndeplinirea unor sarcini de
lucru
Lexis : - sport idioms
1.3 Identificarea şi
- preposition use; fixed phrases selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
Reading/ Use of English: multiple match, cloze dintr-un text de informare
test, error correction 2.2 Formularea de întrebări
Writing: including relevant information şi răspunsuri şi de opinii
Speaking: arguing and debating: How to stay fit argumentate despre ceea ce
îi place / nu îi place, pe o
temă dată
3.1 Formularea de opinii /
sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup

8
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar
9. Family ties
1.1 Identificarea şi
Grammar: -ellipsis selectarea de informaţii 4 Sumativã S15, S16
- wish + subordinate backshift factuale din mesaje orale / 18-22.12
documente simple / texte pe 15-19.01
Lexis:- frequently misused words subiecte de interes, cu
folosirea la nevoie a
- prefixes
dicţionarului, pentru
îndeplinirea unor sarcini de
Reading/ Use of English: multiple match, cloze lucru
test, error correction
Writing: persuasive structures; the argumentative
2.1 Povestirea / relatarea
point of view oral şi/sau în scris a unor
Speaking: collaborative talk ; agreeing, experienţe / întâmplări
disagreeing, adding personale, în termeni simpli
information cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
2.3 Redactarea unei scrisori
personale simple după
model

3.1 Formularea de opinii /


sugestii, solicitarea şi
formularea de instrucţiuni
în cadrul unei activităţi în
grup
3.4 Elaborarea unui răspuns

9
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală
10. Creative talents 1.1 Identificarea şi
selectarea de informaţii
Grammar: making future reference factuale din mesaje orale /
documente simple / texte pe 4 Formativã S17, S18
Lexis: - synonyms; subiecte de interes, cu 22-26.01
folosirea la nevoie a
- phrasal verbs 29.01-02.12
dicţionarului, pentru
îndeplinirea unor sarcini de
Reading/ Use of English: multiple match, cloze lucru
test, error correction
1.3 Identificarea şi
Writing: reviews selectarea informaţiei
Speaking: two- way conversation; individual long esenţiale / ideilor principale
turn dintr-un text de informare

2.1 Povestirea / relatarea


oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
2.2 Formularea de întrebări
şi răspunsuri şi de opinii
argumentate despre ceea ce
îi place / nu îi place, pe o
temă dată
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar

10
4.1 Explicarea unei scheme
/ diagrame / a unui desen /
tabel, folosind un limbaj
comun

SEMESTRUL AL II-LEA

11. What keeps us going


1.1 Identificarea şi
Grammar: - reporting verbs; selectarea de informaţii
- reported speech factuale din mesaje orale / 6 Formativã S1,S2,S3
documente simple / texte pe 12-16.02
Lexis: three- part phrasal verbs subiecte de interes, cu 19-23.02
folosirea la nevoie a
26.02-02.03
dicţionarului, pentru
Reading/ Use of English: multiple match, cloze îndeplinirea unor sarcini de
test, error correction lucru
Writing: reports; proposals
1.2 Desprinderea
Speaking: compare and contrast semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui

11
interviu / chestionar
3.4 Elaborarea unui răspuns
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală
12. On the road 1.1 Identificarea şi
selectarea de informaţii
Grammar: narrative tenses factuale din mesaje orale / 6 Formativã S4, S5,S6
Lexis: adjective+ preposition; noun+ preposition documente simple / texte pe 05-09.03
Reading/ Use of English: multiple match, cloze subiecte de interes, cu 12-16.03
folosirea la nevoie a
test, error correction 19-23.03
dicţionarului, pentru
Writing: competetion entries; key elements îndeplinirea unor sarcini de
Speaking: commenting on an image; individual lucru
long turn
1.2 Desprinderea
semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
1.3 Identificarea şi
selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.4 Elaborarea unui răspuns
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală
13. Close to nature

12
1.1 Identificarea şi
Grammar: countable/ uncountable nouns selectarea de informaţii
factuale din mesaje orale / 4 Formativã S7, S8
Lexis: - compound nouns; documente simple / texte pe 26-30.03
- phrasal verbs with KEEP ,MAKE subiecte de interes, cu 11-13.04
folosirea la nevoie a
,CATCH dicţionarului, pentru
îndeplinirea unor sarcini de
Reading/ Use of English: multiple match, cloze lucru
test, error correction
1.3 Identificarea şi
Writing: report dos and don’ts selectarea informaţiei
Speaking: expressing interest esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
2.2 Formularea de întrebări
şi răspunsuri şi de opinii
argumentate despre ceea ce
îi place / nu îi place, pe o
temă dată
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar
4.1 Explicarea unei scheme
/ diagrame / a unui desen /
tabel, folosind un limbaj

13
comun
14. A matter of time 1.1 Identificarea şi
selectarea de informaţii
Grammar: - passive structures; passive voice factuale din mesaje orale /
- future in the past documente simple / texte pe 4 Formativã S9, S10
subiecte de interes, cu 16-20.04
folosirea la nevoie a
Lexis: idioms and phrases 23-27.04
dicţionarului, pentru
îndeplinirea unor sarcini de
Reading/ Use of English: multiple match, cloze lucru
test, error correction
1.2 Desprinderea
Writing: linking words and phrases; giving semnificaţiei generale a
arguments unui mesaj rostit cu viteză
Speaking: two- way conversation normală în limba standard
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar
3.4 Elaborarea unui răspuns
oral şi/sau scris la o
scrisoare personală
15. A way with words 1.1 Identificarea şi
Grammar: narrative tenses selectarea de informaţii
Lexis: adjective+ preposition; noun+ preposition factuale din mesaje orale / S11, S12

14
Reading/ Use of English: multiple match, cloze documente simple / texte pe 4 Formativã 30.04-04.05
test, error correction subiecte de interes, cu 07-11.05
Writing: competetion entries; key elements folosirea la nevoie a
Speaking: commenting on an image; partner dicţionarului, pentru
discussion îndeplinirea unor sarcini de
lucru
1.2 Desprinderea
semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
1.3 Identificarea şi
selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
16. It’s how you tell it
1.1 Identificarea şi
Grammar and lexis: mistakes triggered by word- selectarea de informaţii
by- word translation factuale din mesaje orale / 6 Formativã S13,
documente simple / texte pe S14,S15
subiecte de interes, cu
Lexis: synonyms and paraphrases 14-18.05
folosirea la nevoie a
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 21-25.05
dicţionarului, pentru
test, error correction îndeplinirea unor sarcini de 28.05-01.06
Writing: reviews lucru
Speaking: two- way conversation; individual long
1.3 Identificarea şi

15
turn selectarea informaţiei
esenţiale / ideilor principale
dintr-un text de informare
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
2.2 Formularea de întrebări
şi răspunsuri şi de opinii
argumentate despre ceea ce
îi place / nu îi place, pe o
temă dată
3.2 Oferirea de
răspunsuri şi informaţii la
întrebări simple în cadrul
unui interviu / chestionar
4.1 Explicarea unei scheme
/ diagrame / a unui desen /
tabel, folosind un limbaj
comun
17. Final assessment
1.1 Identificarea şi
Grammar: - reporting verbs; selectarea de informaţii
- reported speech factuale din mesaje orale / 4 Sumativã S16,S17
documente simple / texte pe 04-08.06
Lexis: three- part phrasal verbs subiecte de interes, cu 11-15.06
folosirea la nevoie a
dicţionarului, pentru
Reading/ Use of English: multiple match, cloze

16
test, error correction îndeplinirea unor sarcini de
Writing: reports; proposals lucru
Speaking: compare and contrast 1.2 Desprinderea
semnificaţiei generale a
unui mesaj rostit cu viteză
normală în limba standard
2.1 Povestirea / relatarea
oral şi/sau în scris a unor
experienţe / întâmplări
personale, în termeni simpli
cu întrebări de sprijin / pe
baza unui plan dat
3.2 Oferirea de răspunsuri
şi informaţii la întrebări
simple în cadrul unui
interviu / chestionar

*Săptămâna 26-30.03. 2018 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar specific.
* planificare realizata conform programei scolare pentru ciclul superior al liceului aprobata prin ordinul ministrului Nr. 4446 / 2006.

17