Vous êtes sur la page 1sur 20

COLEGIUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

Avizat,
PROFESOR: ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA Director
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
CLASA: a VI-a, L2
NUMĂR ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 2
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
FILIERA TEORETICA, PROFIL ȘTIINȚE ALE NATURII
MANUAL: LIMBA FRANCEZA, L2
AUTORI: DAN ION NASTA, EUGENIA STRĂTULĂ
EDITURA: SIGMA, 2001
ANUL ŞCOLAR: 2017-2018

Avizat,
Șef de catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ la LIMBA FRANCEZĂ

 Total: 35 săptămâni teorie: Semestrul I – 18 săptămâni }; Semestrul al II-lea - 17 săptămâni


 Cf. Planurile cadru aprobate prin : OM 3957/1999
 Manual pentru clasa a VI-a Limba franceză (Limba modernă L2) ; manual aprobat cf. programei OM 3957/ 1999
 Autori: Dan Ion Nasta, Eugenia Strătulă; Editura Sigma, 2001

1
Nr. UNITATEA COMPETENȚE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
crt GENERALE SPECIFICE DE
. ORE
1. RECAPIT 1. Receptarea 1.1 Selectarea Teme :
ULARE mesajelor transmise informaţiilor dintr-un - a saluta
oral mesaj - a se prezenta/ a vorbi despre sine
scurt articulat clar şi rar
1.2 Executarea unor
- membrii familieiș
indicaţii simple - zilele săptămânii
- Texte audiate (de - lunile anului 4 S1
dimensiuni şi dificultate 11-15.09
reduse); Elemente de construcție a
- Înregistrări audio, comunicării (recapitulare): S2
video sau citite cu glas - verbul (sistematizarea timpului prezent, al 18-22.09
tare
de către profesor.
modului indicativ)
- articlolul
- pronumele interogativ
2.1 Formularea unor - numerele de la 0-30
răspunsuri la întrebări - culorileș
2. Producerea de simple pe subiecte - anotimpurilele
mesaje orale familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/ persoane/
activităţi din universul
imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri; 2
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3. Receptarea 3.2 Executarea unor
mesajelor transmise indicaţii scrise simple
în scris - Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personale
4.2 Realizarea conştientă
a legăturii între rostire
şi scriere
4.3 Redactarea de
4. Producerea de mesaje simple pe baza
mesaje scrise unor
cuvinte de sprijin şi a
unei imagini
- Formulare cu date
personale;
- Scurte poezii simple
(autodictare);
- Texte însoţite de
imagini.
2. U1: 1. Receptarea 1.2 Executarea unor • Teme :
VIVEMEN mesajelor transmise indicaţii simple - școala
T LA oral - Texte audiate (de -fișa personală, folosirea timpului prezent 6 S3
dimensiuni şi dificultate 25-29.09
RENTREE reduse);
! - Înregistrări audio, • Elemente de construcție a
comunicării : S4
video sau citite cu glas

3
tare - femininul adjectivelor calificativeș 2-6.10
de către profesor. -pluralul substantivelor în –x
-verbul savoir la prezent ; S5
2.1 Formularea unor - [u] ; [y] și grafiile corespunzătoare• 09-13.10
răspunsuri la întrebări
2. Producerea de
simple pe subiecte
mesaje orale
familiare •Elemente de cultură și civilizație :
2.2 Integrarea unor - țări din Europa și limbi europene
cuvinte noi în enunţuri - nume și prenume franțuzești
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/ persoane/
activităţi din universul
imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
scurt, conţinând lexic
3. Receptarea cunoscut
mesajelor transmise 3.2 Executarea unor
în scris indicaţii scrise simple
- Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date

4
personale

4. Producerea de
mesaje scrise
3. U2: 1. Receptarea 1.1 Selectarea • Teme:
RANGE mesajelor transmise informaţiilor dintr-un - locuința, camerele uni apartament,
TES oral mesaj mobilierul, ustensile gospodărești
scurt articulat clar şi rar
AFFAIRES 1.2 Executarea unor
! indicaţii simple • Elemente de construcție a 6 S6
- Texte audiate (de comunicării : 16-20.10
dimensiuni şi dificultate - verbele de grupa I la prezent
reduse); - adjectivele posesive S7
- Înregistrări audio, -adjectivele calificative « nouveau », 23-27.10
video sau citite cu glas « beau »,
tare
de către profesor.
- [ɔ] ; [o] și grafiile corespunzătoare S8
30.10-3.11
2.1 Formularea unor
răspunsuri la întrebări
2. Producerea de
simple pe subiecte
mesaje orale
familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
3. Receptarea scurt, conţinând lexic
mesajelor transmise cunoscut
în scris 3.2 Executarea unor
indicaţii scrise simple

5
- Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personal
4.2 Realizarea conştientă
a legăturii între rostire
4. Producerea de şi scriere.
mesaje scrise
4. U3: • Teme :
RAPPELL 1. Receptarea 1.1 Selectarea - mijloacele moderne de comunicare;
E-MOI mesajelor transmise informaţiilor dintr-un comunicarea telefonică
DEMAIN oral mesaj 6
scurt articulat clar şi rar S9
MATIN ! 1.2 Executarea unor
•Elemente de construcție a comunicării: 6-10.11
indicaţii simple -numerele : 30-60
- Texte audiate (de - conjugarea verbelor de grupa a II-a S10
dimensiuni şi dificultate la prezent 13-17.11
reduse); - [s] ; [g] și grafiile corespunzătoare
- Înregistrări audio,
video sau citite cu glas S11
• Elemente de cultură și civilizație : 20-24.11
tare
de către profesor.
- telecomunicațiile în Franța

2.1 Formularea unor


răspunsuri la întrebări
2. Producerea de simple pe subiecte
mesaje orale familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un

6
text
3. Receptarea scurt, conţinând lexic
mesajelor transmise cunoscut
în scris 3.2 Executarea unor
indicaţii scrise simple
- Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personale

4. Producerea de
mesaje scrise
U4: 1. Receptarea 1.1 Selectarea • Teme :
J’AIME mesajelor transmise informaţiilor dintr-un - pregătirile pentru vacanța de Crăciun
LA SAINT oral mesaj 6 S12
scurt articulat clar şi rar 27.11-01.12
5. NICOLAS 1.2 Executarea unor
• Elemente de construcție a
indicaţii simple comunicării :
- perifraza interogativă est-ce que S13
- Texte audiate (de
dimensiuni şi dificultate - adverbele de timp : aujourd’hui, bientôt, 4-8.12
reduse); maintenant
- Înregistrări audio, -conjugarea verbelor de grupa a III-a la S14
video sau citite cu glas prezent : partir, prendre, lire, voir, écrire, 11-15.12
tare
de către profesor.
pouvoir, vouloir

2.1 Formularea unor • Elemente de cultură și civilizație :


răspunsuri la întrebări - tradiții și sărbători în Franța
2. Producerea de simple pe subiecte
mesaje orale familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii

7
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/ persoane/
activităţi din universul
imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3.2 Executarea unor
3. Receptarea
indicaţii scrise simple
mesajelor transmise
- Scurte texte pe teme
în scris
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personale
4.2 Realizarea conştientă
a legăturii între rostire
şi scriere
4.3 Redactarea de
4. Producerea de mesaje simple pe baza
mesaje scrise unor
cuvinte de sprijin şi a
unei imagini
- Formulare cu date

8
personale;
- Scurte poezii simple
(autodictare);
- Texte însoţite de
imagini.
U5: 1. Receptarea 1.1 Selectarea • Teme :
ET LA mesajelor transmise informaţiilor dintr-un - corpul uman și sănătatea
SANTE, oral mesaj
scurt articulat clar şi rar S15
6. CA VA ? 1.2 Executarea unor
• Elemente de construcție a comunicării: 6
- adjectivele demonstrative 18-22.12
indicaţii simple
- Texte audiate (de - verbele pronominale : se laver, se
coucher, s’appeler, s’habiller au présent S16
dimensiuni şi dificultate
reduse); - locuțiunile avoir chaud/sommeil/ mal 15-19.01
- Înregistrări audio, - vocalele nazale
video sau citite cu glas S17
tare 22-26.01
de către profesor.

2.1 Formularea unor


răspunsuri la întrebări
2. Producerea de simple pe subiecte
mesaje orale familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
scurt, conţinând lexic
3. Receptarea cunoscut
mesajelor transmise 3.2 Executarea unor
în scris indicaţii scrise simple
- Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

9
4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personale
4.2 Realizarea conştientă
a legăturii între rostire şi
scriere
4. Producerea de
mesaje scrise

1. Receptarea 1.1 Selectarea Verificarea cunoștințelor :


mesajelor transmise informaţiilor dintr-un -verbul, numeralul, descrierea persoanelor;
6. BILAN oral mesaj -prezentarea programului zilnic
scurt articulat clar şi rar S18
7. 1.2 Executarea unor
- momentele zilei ; 2
-descrierea casei/a camerei 29-02.02
indicaţii simple
- Texte audiate (de - prezentarea stării de sănătate fizică
dimensiuni şi dificultate - a vorbi despre sărbători
reduse);
- Înregistrări audio,
video sau citite cu glas
tare
de către profesor.

2.1 Formularea unor


răspunsuri la întrebări
2. Producerea de simple pe subiecte
mesaje orale familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în enunţuri
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/ persoane/
activităţi din universul
imediat

10
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea
informaţiilor dintr-un
text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3. Receptarea
3.2 Executarea unor
mesajelor transmise
indicaţii scrise simple
în scris
- Scurte texte pe teme
familiare;
- Planuri, hărţi, desene.

4.1 Completarea de
formulare simple cu date
personale

4. Producerea de
mesaje scrise

11
SEMESTRUL AL II-LEA
No. UNITES COMPETENȚE COMPETENCES CONTENUS THEMATIQUES NO. DE SEMAINE OBS.
DIDACTIQUES GENERALE SPECIFIQUES CLASSES
1. U7 1. Receptarea 1.1 Selectarea • Teme :
UN DEJEUNER EN mesajelor informaţiilor dintr-un -momentele zilei, data
FAMILLE transmise oral mesaj - membrii familiei și profesiile
scurt articulat clar şi
rar
-masa în familie
6 S1
1.2 Executarea unor
• Elemete de construcție a 12-16.02
indicaţii simple
- Texte audiate (de comunicării :
dimensiuni şi - [k] ; [s] și grafiile S2
dificultate corespunzătoare; 19-23.02
reduse); - articolul partitiv
- Înregistrări audio, S3
video sau citite cu
-locuțiunile avoir faim / soif
26.02-2.03
glas tare
de către profesor. • Elemente de cultură și
civilizație :
2. Producerea de 2.1 Formularea unor - ritualuri la masă în Franța
mesaje orale răspunsuri la
întrebări
simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în
enunţuri
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;

12
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3. Receptarea 3.1 Identificarea


mesajelor informaţiilor dintr-un
transmise în scris text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3.2 Executarea unor
indicaţii scrise
simple
- Scurte texte pe
teme familiare;
- Planuri, hărţi,
desene.

4. Producerea de 4.1 Completarea de


mesaje scrise formulare simple cu
date
personale
2. U8 1. Receptarea 1.1 Selectarea Teme :
ON PREND LE mesajelor informaţiilor dintr-un - instituțiile în oraș/la sat ;
BUS, ALORS ? transmise oral mesaj - mijloacele de transport
scurt articulat clar şi
rar S4
1.2 Executarea unor •Elemente de construcție a 6
indicaţii simple comunicării : 5-9.03
- Texte audiate (de - legătura cu vocalele nazale
dimensiuni şi - prepozițiile à, en, par S5
dificultate 12-16.03
reduse); • Elemente de cultură și
- Înregistrări audio, S6
video sau citite cu civilizație

13
glas tare - o vizită ghidată la Paris 19-23.03
de către profesor.

2. Producerea de 2.1 Formularea unor


mesaje orale răspunsuri la
întrebări
simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în
enunţuri
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3. Receptarea 3.1 Identificarea


mesajelor informaţiilor dintr-un
transmise în scris text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3. U9 2. Producerea de 2.1 Formularea unor Teme :
SONDAGE ADOS mesaje orale răspunsuri la - viața școlară, tinerii și
întrebări adolescenții, activități curente 4 S7
simple pe subiecte
familiare
26-30.03
2.2 Integrarea unor • Elemente de construcție a

14
cuvinte noi în comunicării : S8
enunţuri - consoanele duble ; 11-13.04
proprii -viitorul apropiat ;
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
- adverbele beaucoup, peu
sprijin, - pronumele interogative qui, que,
despre sine/ avec qui
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3. Receptarea 3.1 Identificarea


mesajelor informaţiilor dintr-un
transmise în scris text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3.2 Executarea unor
indicaţii scrise
simple
- Scurte texte pe
teme familiare;
- Planuri, hărţi,
desene.

4. Producerea de 4.1 Completarea de


mesaje scrise formulare simple cu
date
personale
4. U 10 1. Receptarea 1.1 Selectarea Teme :
BIENTOT, mesajelor informaţiilor dintr-un - sărbătorirea unei zile de naștere
transmise oral mesaj

15
scurt articulat clar şi - cumpărăturile la piață
L’ANNIVERSAIRE rar - cadourile
DE JEAN 1.2 Executarea unor
indicaţii simple
- Texte audiate (de • Elemente de consrucție a
comunicării : 6 S9
dimensiuni şi
dificultate - imperativul 16-20.04
reduse); - interogația cu combien, où,
- Înregistrări audio, quand, comment S10
video sau citite cu - [z] ; [s] și grafiile 23-27.04
glas tare corespunzătoare
de către profesor. S11
• Elemente de cultură și 30.04-04.05
2. Producerea de 2.1 Formularea unor
mesaje orale răspunsuri la civilizație:
întrebări - sărbători familiale
simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în
enunţuri
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea

16
3. Receptarea informaţiilor dintr-un
mesajelor text
transmise în scris scurt, conţinând lexic
cunoscut
3.2 Executarea unor
indicaţii scrise
simple
- Scurte texte pe
teme familiare;
- Planuri, hărţi,
desene.

4. Producerea de 4.1 Completarea de


mesaje scrise formulare simple cu
date
personale
5. U 11 1. Receptarea 1.1 Selectarea Teme :
A CHACUN SES mesajelor informaţiilor dintr-un -activități de petrecere a timpului
LOISIRS transmise oral mesaj liber, proiecte extrașcolare
scurt articulat clar şi S12
rar
- descoperirea naturii 6
- vremea – caracteristici 07-11.05
1.2 Executarea unor
indicaţii simple
- Texte audiate (de S13
dimensiuni şi • Elemente de construcțíe a 14-18.05
dificultate comunicării :
reduse); - recapitulare : prezentul/viitorul S14
- Înregistrări audio, 21.05-25.05
video sau citite cu
apropiat
glas tare - expresiile verbale impersonale
de către profesor. (il fait beau/mauvais)
- conjuncțiile : et, mais
2. Producerea de 2.1 Formularea unor - legăturile obligatorii
mesaje orale răspunsuri la
întrebări • Elemente de cultură și
simple pe subiecte civilizație
familiare

17
2.2 Integrarea unor - gusturile și modalitățile de
cuvinte noi în petrecere a timpului liber ale
enunţuri tinerilor
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3. Receptarea 3.1 Identificarea


mesajelor informaţiilor dintr-un
transmise în scris text
scurt, conţinând lexic
cunoscut
3.2 Executarea unor
indicaţii scrise
simple
- Scurte texte pe
teme familiare;
- Planuri, hărţi,
desene.

4. Producerea de 4.1 Completarea de


mesaje scrise formulare simple cu
date
personale
4.2 Realizarea
conştientă a legăturii

18
între rostire
şi scriere
4.3 Redactarea de
mesaje simple pe
baza unor
cuvinte de sprijin şi a
unei imagini
- Formulare cu date
personale;
- Scurte poezii
simple (autodictare);
- Texte însoţite de
imagini.
6. 12 1. Receptarea 1.1 Selectarea Știu să spun ce îmi place :
BILAN FINAL mesajelor informaţiilor dintr-un - știu să clasific cuvintele ;
transmise oral mesaj - știu să vorbesc despre mâncare ; 6 S15
scurt articulat clar şi
rar
- știu să mă orientez în oraș/la țară 28.05-1.06
1.2 Executarea unor - vacanța în aer liber
indicaţii simple - îmi verific cunoștințele S16
- Texte audiate (de 4-8.06
dimensiuni şi
dificultate S17
reduse); 11-15.06
- Înregistrări audio,
video sau citite cu
glas tare
de către profesor.

2. Producerea de 2.1 Formularea unor


mesaje orale răspunsuri la
întrebări
simple pe subiecte
familiare
2.2 Integrarea unor
cuvinte noi în
enunţuri

19
proprii
2.3 Emiterea unor
enunţuri simple, cu
sprijin,
despre sine/
persoane/ activităţi
din universul imediat
- Descrieri simple;
- Micro-dialoguri;
- Enunturi-tip de
realizare a actelor de
vorbire
necesare exercitării
acestor competenţe.

3.1 Identificarea
3. Receptarea informaţiilor dintr-un
mesajelor text
transmise în scris scurt, conţinând lexic
cunoscut

20