Vous êtes sur la page 1sur 332

!

" #
$ % #
& % ' ! $
$ % $
$ !" $
$$ &
& &
& % ( &
&$ % ) &
&& ) * + ,
, ' + ,
( -
$ . ! / 0
& 1# ! 2
& + 2
&$ + 1# 2
&$ (+ 3
&$$ # + 4
&& 5 #
&& 6 $
&&$ % ! &
& & & 447 8 ,
&&, 6 ! ,
&, 9 * -
& , %*+ : -
&,$ % : 2
&,& ' $,
&,, ( ! " 6 6 # $0
&- % 6 % . ! / $3
, 6 + ) 5 * $;
, $;
,$ % 6 + ) 5 * $;
,$ &4
,& ' 6 + ) 5 * &4
,& # * &
,&$ # * 6 &
,&& %+ 6 &,
, & , ' ++ * ) 5 * '+ &2
,, 6 &3
,, &3
,,$ 6 &3
,,& ,4
,,, < = 6 ,
,,- ' + ,$
,,0 # * ,$
,,2 ' * ,&
,- 6 ' ,&
,- # * ,&
,-$ 6 ,-
,-& .( ! > / ,-
,-, # *9 .( ! > / ,-
,-- 6 '+ .( ! > / ,-
, - 0 ' ++ * ) 5 * '+ .( ! > / ,0
- ,2
- (= ,2
- 6 ?) + ! ? 6 ! .6)6/ 6 ,2
- $ 6 + # * .( ! > / ,3
- & ' *' 5 # * .( ! > / ,3
- , ' *' = # * .( ! > / ,3
- - ) : 6 # * .( ! > / ,3
- 0 # * .( ! > / ,3
-$ 6 # * .( ! > / ,3
- $ (= 6 # * .( ! > / ,3
-$$ 6 # * .( ! > / ,3
-& 6 6 # * ,;
-& 6 ,;
-&$ .( ! > / ,;
-&& 6 ! + .( ! > / ,;
-&, 6 9 .( ! > / ,;
-, ' 5 # * .( ! > / ,;
- , (= ' 5 # * .( ! > / -4
-,$ .( ! > / -4
-,& ' 5 # * .( ! > / -4
-- 6 ' 5 # * -4
-- ' 5 # * -4
--$ .( ! > / -4
--& ' 5 # * .( ! > / -4
-0 ' = # * .( ! > / -4
- 0 (= ' = # * .( ! > / -4
-0$ ' = # * .( ! > / -4
-2 6 ' = # * -4
-2 ' = # * .( ! > / -4
-2$ ' .( ! > / -4
-2& ( .( ! > / -
-2, .( ! > / -
-2- ' = # * .( ! > / -
-3 ) : 6 .( ! > / -
-; 6 ) : 6 .( ! > / -
- 4 6 ' .( ! > / -
- 4 6)6 6 -
- 4$ 6 + 6 # * .( ! > / -$
- 4& ' *' 5 # * .( ! > / -$
- 4, ' *' = # * .( ! > / -$
- 4- ) : 6 .( ! > / -$
0 # -&
0 (= # .( ! > / -&
0 6 ?) + ! ? 6 ! .6)6/ 6 -&
0 $ @ # * .( ! > / -,
0 & ) : 6 # * .( ! > / -,
0 , ' 5 # * 6 ! # * .( ! > / -,
0 - ' = # * # * .( ! > / -,
0 0 # + * # * .( ! > / -,
0 2 # * .( ! > / -,
0$ @ # * .( ! > / -,
0 $ (= @ # * .( ! > / -,
0$$ @ # * .( ! > / -,
0& 6 @ # * -,
0& @ -,
0&$ ) =+ ! > + @ .( ! > / --
0&& @ 9 .( ! > / --
0, 6 # * .( ! > / --
0 , (= 6 # * .( ! > / --
0,$ 6 # * .( ! > / --
0- 6 # * .( ! > / --
0- 6 .( ! > / --
0-$ 6 ! + .( ! > / -0
0-& 6 9 -0
00 ' 5 6 ! # * .( ! > / -2
00 = ' 5 # * .( ! > / -2
0 0 $ (= 6 ! # * .( ! > / -2
00& 6 ! # * .( ! > / -2
02 6 6 ! # * .( ! > / -2
02 6 ! # * .( ! > / -2
02$ .( ! > / -2
02& 6 ! # * .( ! > / -2
03 ' = # * .( ! > / -2
0 3 (= ' = # * .( ! > / -2
03$ ' = # * .( ! > / -2
0; 6 ' = # * .( ! > / -3
0; ' = # * .( ! > / -3
0;$ ' .( ! > / -3
0;& ( .( ! > / -3
0;, .( ! > / -3
0;- ' = # * .( ! > / -3
0 4 # * .( ! > / -;
0 4 (= # * .( ! > / -;
0 6 # * .( ! > / -;
0 # * .( ! > / -;
0 $ ' .( ! > / -;
0 $ # + * # * .( ! > / 04
0 $ (= # + * # * .( ! > / 04
0 & 6 # + * # * .( ! > / 04
0 & A .( ! > / 04
0 & $ 6 *+ .( ! > / 04
0 && ) =+ ! > *+ .( ! > / 04
0 , ' * = .( ! > / 04
0 - 6 ' .( ! > / 04
0 - 6)6 6 .( ! > / 04
0 -$ @ .( ! > / 04
0 -& 6 # * .( ! > / 0
0 -, ' 5 # * .( ! > / 0
0 -- 6 ! # * .( ! > / 0
0 -0 ' = # * .( ! > / 0
0 -2 # * .( ! > / 0
0 - 3 (= # + * # * .( ! > / 0
0 - ; (= ' * = .( ! > / 0
2 6 ?) % ? ) ( +% 0$
2 0$
2$ 6 0$
2$ 6 * = ' ' 0$
2$$ * * = 0&
2& 6 0,
2& ' ' 0,
2&$ = * 0,
2, ) % 0,
2- ) B( + % 0,
$ ) 0-
3 00
3 > = C > 00
3$ = 00
3$ ( * 00
3$$ 6 @ 02
3$& # ! 6 @ 03
3$, 03
3 $ - '= 6 * > = 03
3$0 > = D 03
3$2 6 > = D6 # 03
3$3 $ 0;
3$; $# ! 6 @ 0;
3$ 4 $ 0;
3& * ! 0;
3& ) B : 0;
3, (= ! 0;
; (= ( ! 24
; 9 + 24
;$ % + 24
;& > + 24
;, 6 + 2
4 (= ! 2$
4 2$
4$ = = 2$
4 & (= 9 2&
4& A > 2&
4&$ + " 2&
4&& ' " 2,
4&, ' " 2,
4&- ) ' 2,
4 & 0 *+ E 2-
4&2 % + E 2-
4 & 3 *+ ' 2-
4&; ' + 20
4& 4 20
4& % + += 22
4& $ % + += 22
4& & A 22
4& , + 23
4& - ' 6 2;
4& 0 ) 9 34
4& 2 % 34
4 , (= % 34
4, ' 34
4,$ ) * 9 *# * 3
4,& # 9 * 3
4,, 6 + 3
4,- ' 3
4 - (= > 3-
4- # * 3-
4-$ 9 30
4-& F * 32
4-, " 33
4-- " ' + 33
4-0 @ 33
4 0 (= 6 33
40 A > 6 # * 3;
40$ A >6 # * 3;
40& A >' 5 # * 3;
40, A >6 ! # * 3;
40- A >' = # * ;4
400 A > # * ;4
402 A ># + * # * ;4
4 2 (= ;4
42 ;4
42$ # ! ;
42& ) ;
42, A ;$
42- ' ': ;$
420 ( ) : ;$
422 ;$
4 3 (= ;$
43 ' 6 ;$
43$ 6 ;&
43& 6 " .( ! C / ;&
43, ' " .( ! C / ;&
4 ; (= 6 5 ;&
4; ( B6 5 ;,
4;$ # ;,
4;& # ;,
4;, > 6 ;-
4 4 (= ( ;2
4 (= < + ;2
4 ' * * ;2
4 $ ! ;2
(= % + ;;
;;
$ = = % + ;;
$ 6 @ ;;
$$ # ! 6 @ ;;
$& ;;
$, $ 44
$- $# ! 6 @ 44
& G ! = = % + 44
, + ' 44
- 6 + 4
- (= 6 + 4
0 6 ' 4$
0 # * 4$
0$ # 9 * 4&
0& ' ' = .( ! > / 4&
0, @ 4&
0- 6 A * + 4&
$ (= % 4,
$ 4,
$$ = = % 4,
$$ 6 @ 4,
$$$ # ! 6 @ 4,
$$& 4-
$$, '= 6 * > = 4-
$$- > = * 4-
$$0 $ 4-
$$2 $# ! 6 @ 40
$$3 $ 40
$ & (= ! 40
$& ( 40
$&$ ( 42
$&& # > ( 42
$&, 6 # * '+ ( 43
$&- 6 # * '+ ( 4;
$&0 ' 5 # * '+ ( 4
$&2 6 ! # * '+ ( 4
$&3 ' = # * '+ (
$&; # * '+ ( $
$& 4 # + * # * '+ ( &
$ , (= * ,
$- ' -
$0 6 -
$ 2 (= # > 0
$ 3 (= # *( ! 0
$; +B + 0
$; 6 5 0
$;$ 0
$;& 0
$ ; , '= > 2
$;- 3
$;0 + 3
$;2 3
$;3 A ! ;
$ 4 A ;
$ 4 A ;
$ 4$ A % = * $4
$ 4& A $4
& (= # $$
& $$
&$ ( # *( ! $$
&$ C: $&
& $ $ (= < + $,
&& + ( ! $,
&, # * ( ! $-
&- ( ! $0
&0 ' ( ! $2
&2 6 ( ! $3
& 2 (= 6 % &4
&3 ' + ( ! &
&; ( ( ! &$
& 4 6= @ ( ! &$
, (= ( B# &&
, &&
,$ = = ( B# &&
,$ 6 @ &&
,$$ # ! 6 @ &&
,$& $ &&
,$, $# ! 6 @ &&
,& ' &,
,, *6 &,
- (= 6 &-
- &-
- ( * &-
- $ # &-
-$ : &-
-& 6 ' &-
-& C +# ( + &-
-&$ ) 6 *H *I &0
-&& 6 +# * &0
-, A * &0
-, ) A * 6 &0
-,$ ) ! A * 6 &0
- , & 6= A * ' &2
-,, # + % .) / A * &2
-,- ) * > = * *! &2
- , 0 6= A * .6 / &2
- , 2 6= 5 A * .6 / &2
- , 3 6= A * . ! / &3
- , ; 6= A * . + / &3
- , 4 6= A * .' / &3
-, 6= 5 A * .' / &3
-, $ ) A * 6 &3
- , & 6= A * &3
- , , 6= A B) C &3
- , - 6= + A * &3
- , 0 6= ! A * &;
-, 2 6 + : 6 A * &;
-, 3 ) @ A * &;
-- ' &;
-- ) ! A * 6 &;
--$ ! 6 &;
--& 6 6 &;
--, ) ! 6 ,4
-0 % ,4
-0 + * ! + ! ,4
-0$ * = + ,4
-0& ) * ) '+ ' ! ,
-2 ' = ,
-2 ) ( H I ,
-2$ ) ' * = H* = I ,
-2& ( H I ,
-2, * ( H I ,
-2- ( *H I ,$
-20 ) * % ' ,$
-22 ' ,$
-23 ( ( ,$
- 2 ; 6= 8 ( ,$
- 2 4 6= 9 @( ,$
-2 6= J8 ( ,$
-2 $ ( ,$
-2 & 6 +# * ,$
-2 , @ % ! ,$
- 2 - 6 *+ % > = + I ,&
-3 # ,&
-3 6 ' H I ,&
-3$ ' ' + H I ,&
-3& A * = ,,
-3, A * = ,,
- 3 - 6 *+ * ,,
- 3 0 6 *+ * ,,
-32 6 * *+ ,,
-33 * *+ ,,
- 3 ; !" * *+ ,,
-3 4 @% = = * ,,
-3 ' .# + * # */ ,-
-3 $ B ,-
-3 & . /B ,-
-3 , A ' * = @ ,-
-3 - ' 6 .' 5 # */ ,-
-3 0 C + = * ,-
-; ) =+ ,-
-; 6 ,-
-;$ @ H IA ! ,0
-;& ) * A * H I ,0
-;, H I ,0
-;- ) * ) '+ ' ! ,0
-;0 ) H I ,0
-;2 @ % ! ,0
- 4 ,2
- ,2
- 6 A * + ,2
- $ % * @ H+ @ I ,2
- $ % + ,2
- $ 6 +# * ,2
- & = ,2
- & 6= A * ' H I ,3
- &$ 6 ! ! ,3
- && + H I ,3
- &, ) + H I ,3
- , 6 ,3
- , 6= + = ,3
- - ' + ,3
- 0 = ,3
- 0 ) ! A * 6 ,;
- 0$ ) * H IK 6 = ,;
- 0& 6 ! ! ,;
- 0, ) * @ > * ! ,;
- 0- : ,;
- 00 ) * ) : *H I ,;
- 02 # 6 .' !/6 ,;
- 03 # 6 *+ * H I ,;
- 0 ; 6= + = -4
- 0 4 @ % ! -4
- 2 6 * -4
- 2 ) * 6 6 *+ -4
- 2$ # + * A * -4
- 2 & (> % .) / -4
- 2, % .) / &B> . / -
- 2- C +# ( + -
& ) -$
0 ( + ) -&
0 -&
0 $ (= -&
0$ # ( ! -&
0$$ + ( ! -,
0$& + 9 9 (= -,
0& # + -0
0& # + # ( ! -0
0&$ # + + ( ! -2
0&& + 9 9 # + -3
0, % * 04
0, % * # ( ! 0
0,$ % * + ( ! 0
0,& + 9 9 % * 0$
0- ' + 0&
0- ' + # ( ! 0,
0-$ ' + + ( ! 0,
0-& + 9 9 ' + 0-
00 # * 00
00 # *# ( ! 02
00$ # * + ( ! 02
00& + 9 9 # * 03
2 6 # * ) 0;
2 0;
2 * 6 6 # * 0;
2$ 0;
2$ # ( ! 0;
2$$ + ( ! 24
2$& + 9 9 2
2& 6 2$
2& 6 # ( ! 2$
2&$ 6 + ( ! 2&
2&& + 9 9 6 2,
2, % 2-
2, % # ( ! 20
2,$ % + ( ! 20
2,& + 9 9 % 22
2- 23
20 % 23
22 # + 23
23 : 23
23 : # ( ! 23
23$ : + ( ! 2;
23& + 9 9 : 34
2; % 3
2; % # ( ! 3
2;$ % + ( ! 3$
2;& + 9 9 % 3&
2 4 3,
2 4 # ( ! 3-
2 4$ + ( ! 3-
2 4& + 9 9 30
3 6 # * ) 33
3 33
3 * 6 6 # * 33
3$ @ 33
3$ @ # ( ! 3;
3$$ @ + ( ! 3;
3$& + 9 9 @ ;4
3& # + ;
3, ' + ;
3- 6 ;
3- 6 # ( ! ;
3-$ 6 + ( ! ;$
3-& + 9 9 6 ;&
30 ! ;-
30 ! # ( ! ;0
30$ ! + ( ! ;2
30& + 9 9 ! ;2
32 + ;;
32 + # ( ! $44
32$ + + ( ! $44
32& + 9 9 + $4
33 * $4,
33 * # ( ! $4,
33$ * + ( ! $4-
33& + 9 9 * $4-
3; ' $42
3; ' # ( ! $42
3;$ ' + ( ! $43
3;& + 9 9 ' $43
3 4 ) + . ! > / $4;
3 $4;
3 (= B> 6 $ 4
3 $ # ( ! $ 4
3 & + ( ! $
3 , + 9 9 $
3 $ % $ $
3 $ % # ( ! $ &
3 $$ % + ( ! $ &
3 $& + 9 9 % $ ,
3 & # + $ 0
3 & # + # ( ! $ 0
3 &$ # + + ( ! $ 2
3 && + 9 9 # + $ 2
3 , : $ 3
3 - $ 3
3 - # ( ! $ ;
3 -$ + ( ! $$4
3 -& + 9 9 $$4
3 0 ! $$$
3 0 ! # ( ! $$$
3 0$ ! + ( ! $$&
3 0& + 9 9 ! $$&
; ' 5 # * ) $$-
; $$-
; * 6 ' 5 # * $$-
; $ !" $$-
;$ !" # ( ! $$0
; $ $ !" + ( ! $$2
;$& + 9 9 !" $$2
;& ' * $$3
;& ' * # ( ! $$;
;&$ ' * + ( ! $&4
;&& + 9 9 ' * $&4
;, ' * 6 $&
;- ' * 6 $&$
;0 ' * # $&$
;2 ' * ' $&$
;3 ' * ) $&$
;; @ $&&
;; @# ( ! $&&
;;$ @ + ( ! $&,
;;& + 9 9 @ $&,
$4 ' = # * ) $&0
$4 $&0
$4 * 6 ' = # * $&0
$4 $ ' $&0
$4 $ ' # ( ! $&0
$4 $ $ ' + ( ! $&2
$4 $ & + 9 9 ' $&2
$4 & $&;
$4 & # ( ! $&;
$4 & $ + ( ! $,4
$4 & & + 9 9 $,4
$4 , 6 *+ ' $,
$4 - 6 ) $,$
$4 0 ' !* = ' $,$
$4 2 ' ! ' $,$
$4 3 ( $,&
$4 3 ( # ( ! $,&
$4 3 $ ( + ( ! $,&
$4 3 & + 9 9 ( $,,
$4 ; % $,-
$4 ; % # ( ! $,-
$4 ; $ % + ( ! $,0
$4 ; & + 9 9 % $,0
$4 4 $,2
$4 4 # ( ! $,3
$4 4 $ + ( ! $,3
$4 4 & + 9 9 $,3
$4 $,;
$4 # ( ! $,;
$4 $ + ( ! $,;
$4 & + 9 9 $-4
$4 $ ' $-4
$4 & 9 ' $-
$4 & 9 ' # ( ! $-
$4 & $ 9 ' + ( ! $-
$4 & & + 9 9 9 ' $-$
$4 , 8 $-&
$4 - 6= $-&
$4 0 9 @ $-&
$4 2 8 $-,
$4 3 '= >< $-,
$4 ; # + < $-,
$4 $4 ' = ' $-,
$4 $4 ' = ' # ( ! $--
$4 $4 $ ' = ' + ( ! $--
$4 $4 & + 9 9 ' =' $--
$ 6 ! # * ) $-2
$ $-2
$ * 6 6 ! # * $-2
$ $ 6 ) $-2
$ $ 6 ) # ( ! $-3
$ $$ 6 ) + ( ! $-;
$ $& + 9 9 6 ) $-;
$ & ) $0
$ & ) # ( ! $0
$ &$ ) + ( ! $0$
$ && + 9 9 ) $0$
$ , % ) $0&
$ , % ) # ( ! $0&
$ ,$ % ) + ( ! $0,
$ ,& + 9 9 % ) $0-
$ - $00
$ - # ( ! $00
$ -$ + ( ! $02
$ -& + 9 9 $02
$$ # * ) $0;
$$ $0;
$$ * 6 # * $0;
$$ $ ' $0;
$$ $ ' # ( ! $24
$$ $ $ ' + ( $24
$$ $ &+ $2
$$ & $2
$$ , ( $2
$$ - $2$
$$ 0 ' $2$
$$ 2 9 ' $2$
$$ 3 8 .# / $2$
$$ ; 9 @ $2$
$$ 4 8 $2$
$$ !" 9 >' $2$
$& # + * # * ) $2&
$& $2&
$& * 6 # + * # * $2&
$& $ A $2&
$& $ A # ( ! $2,
$& $ $ A + ( ! $2-
$& $ & + 9 9 A $2-
$& & A $20
$& & A # ( ! $20
$& & $ A + ( ! $22
$& & & + 9 9 A $22
$& , 6 *+ $23
$& , 6 *+ # ( ! $23
$& , $ 6 *+ + ( ! $2;
$& , & + 9 9 6 *+ $34
$& - 6 *+ $34
$& - 6 *+ # ( ! $3
$& - $ 6 *+ + ( ! $3
$& - & + 9 9 6 *+ $3$
$& 0 # + $3&
$& 2 6 $3&
$& 3 $3&
$& ; $3&
$& 4 !" $3,
$& @ $3,
$, # ( + ?6 ? ' + $3-
$, $3-
$, @ ' $3-
$, $ % + = * $3-
$, $ # + $3-
$, & 6 $30
$, & 6 9 *" $30
$, & $ 6 9 *" * = $30
$, & & 6 9 *" $32
$, & , 6 9 *" $32
$, , $32
$, - ' + $32
$;
' ++ * = 6 ' $;3
$;3
$ ) 5 * # * .( ! > / $;3
$ # * .( ! > / $;3
$$ 6 '+ .( ! > / $;3
$ & ' ++ * ) 5 * '+ .( ! > / $;3
$;;
(= + .( ! > / $;;
$ + + .( ! > / $;;
$ + .( ! > / $;;
& > ! .( ! > / $;;
6 6 * 6 '% ( &44
6 = + ' " .( ! > / &44
6 $ 6 ** ( .( ! > / &44
# (= 6LL &4
# 6LL &4
# 6 &4
# $ ! &4$
# & * &4&
# , &4&
% * '= * &4-
% # *6 ': &4-
%$ &4-
9 + ! &40
9 ) 5 * = * &40
9$ 6 + = &40
9& ' + &40
9, ) 5 * C @ &40
9- B ) ** &42
90 + &42
92 + ! ++ D &43
(= 6)6 6 = &4;
(= 6 &4;
$ (= + & 4
& (= ' & 4
, (= & 4
&
Chapter 1. Introducción
1.1. Origenes y Visi??n General de ArgoUML
1.1.1. Analisis Orientado a Objeto y Diseño
# * ? !" # . !"
# M 1#/ = + * > * 6 =
+ + *
>

% + !" " + * *+ : '* 02? + +


;34 " = ! ? * 6LL? !" 5 + *
1# + % " + + ! + + * + + *
+ !" *

* *+ * * * B
> % + * + * *+ * +
* + . * * * / 5 B
* + *

% ;;4 = * + + !"
5 5 * 6 *! +
* * ? = * ! 5 1# = + * *B
+ * * * *+ " 5 + ! + *

% * 5 = + + 1# = + *
+ + " !" ! !" *
8 " 5

1.1.2. El Desarrollo de ArgoUML


# ;34 * * + 1# B
+ 5 + ' =: + 5 = ! * = * *
? ;;4? 5 + 1# ! "
+ !" * + N= +DJJ>>> * O % =: *
. /? = " + * +

! * = * + *
> !" % * * = = * 6 '% * B
5 * = * + * * >
* * *+ * = = *

+ + + + B
5 * + + 5 B
> !"

$ + ! * ?E ?' ? 6

& + 8 + 447 % + * + B
* + + ! + * 8 $ + !

, + ! + ! 5
> = ! "
+ ! 5 + = *
6 '%

" * * + " + *
* + 8 ) !! 5 + 6 B
? + ! % = *B
+ * % * ?+ + *+ + !
+ = * 6 '% !"

+ * + ! + ! ;;3 * 44?444 *
$44 * *+ 5 + = + ? + + *+
*

1.1.3. Encontrando Mas Sobre el Proyecto ArgoUML


1.1.3.1. Como est?? desarrollado ArgoUML
8 ) !!% + + : *+ + B
8
+ * + ? = " : % + :
* < * &44 * *! .* =B
+DJJ * J J " N= B
+DJJ * J J " O/? 6 + *
+

! * *
? 5 + ! * 5 B
? * *+ * ! . * B> B
/? 5 . >! / ! + + ' *+ B
!

' 5 + * + * ! ? C !' # B
+ F N= +DJJ * J =*O ! * +
% ! 6 # .# + K 6 @! @/ + * +
+ +

1.1.3.2. Mas sobre la Infraestructura


* ? *! + .*
(= N= +DJJ * J J " O /? + B
* + ! * + + *! ?
5 * + + *

+ ? ! = : 9 P N= B
+DJJ * J 5J =*O* + %> ) = *

* ! *! + !
> ! N= +DJJ * O? * + ( @

1.2. Alcance de Este Manual de Usuario


1.2.1. Audiencia Objetivo
+ ! * + * 1#
.5 : = * /5 *!

$
! + 5 1#? +
+

!" + : + / 5 5 + *+ :
+ 1# 5 ? / * :

1.2.2. Alcance
5 * + + = ?+ *
% +

Q * ?* * ! "

Q * *+ ? 5 + =

4 $$ * !

% = 5 ?+ 5 !

Q # + * *

Q 6 * * "

Q + ! *

Q + +

% ! = # + 6 @! @ N= B
+DJJ *B J * J =*J @! @JO? 9 P N= B
+DJJ * J 5J = * O? P @ N= B
+DJJ * J * J = * J5 @ JO

1.3. Visi??n General del Manual de Usuario


1.3.1. Estructura del Manual Tutorial
6= + $? + + 1# ! ?
+ !

# 6= + ,? = 6= + 2?
+ + +
5 * = +

6 + ? + '
9 * + " *+ +

1.3.2. Estructura del Manual de Referencia


6= + 3? : + + * B
+ + + * 6= + 4? 6= + ?
! ! * ? ! : ? B

&
* !

6= + -? * 9 *
: * *

6= + 0? " # $ $ .+
5 + * / + .
6= + 2? % & # $ $ = 6= + $,? ' & ( )
$ * ( / ! 5 + + * *
? + + ? *! * + + *

' + + *+ ++ ?* ( $ * (+ + B
* + + * * ++ ?% "
++ 6? % " $ #* * !
= * 6 '% ++ 9? + ! " + A 9
# *

*! + + =

1.3.3. Retroalimentaci??n por el Usuario


? 5 + ! ( * =
* " % + B* 6
N* D R * O % 5 5 + B
! 6 # N* D R * O+
*+ ! 5 * ! " + ( + ! ! 5
' C ! N= +DJJ * O

1.4. Supuestos
% + ! * * 5 * * : % B
" ! + +

% ?+ * % :
+ ! *

,
Chapter 2. Introducci??n
(escribiendose)
% ! + * *

+ ( . * * = M " * / = *
+ * + * 5 % ! B
* " *+ 6 " * + *+ %
? *! ? +

% + ! + + A *! * B
* = # ! *! 5 ! B
* 5 + : 5 =

% * + ! = : %
+ ! * 5 + " + + *
! " % = : ! "
+

% * 6 " * ( *+ 9 A = (
" + + % . " / #
.# /

A * 6 " * * ?+ +

* * : + * +
+ + !

* * *+ : ! " + * * * +
+ * + ?+ ? *! * *
* + * * :5 =
Chapter 3. OOA&D basada en UML
% + ?* * * * 1#

3.1. Antecedentes para UML


+ , * + = ;04? * +
;2$ ' *! ;34 5 *+ : * B
! $ $ * *

+ * * " + * * '* ( @ + B
* 6LL 6LL " + * 6? *+ * +

$ % + ! " .> @ /? +
* +
. += M / !" =

& * + * + ! ? 5 5 B

* + + + 1#? 5 5 B
: 6 BS ? =? ) *! = (? '%J8 ! ? '= B B
?) .+ *+ / =! 8 @ ' # +*

# *+ ;;4 =: 5 5 * = ! ? *
* * ! ? 5 B
* * 1#? 5

* * ?5 + %
+ ) ' > . >>> * N= +DJJ>>> *O?
*+ . =? 8 ! ) *! = B
/ " * ! 4; 4; ;;0 % : B
* *+ * + !" * +. /? !
+ 6 ) + * + + ? 4 + ! * : ;;2? * B
" + !

! ,? + + : $444
- = : $44&? + *+ : + +
* ? $ 4? + : + *+ $440

3.2. Procesos Basados en UML para OOA&D


% *+ *+ 5 + 1# A ! +
+ 6 5 + + ? * + * +

6 + ) 5 * % * 5 * + * ?
" % + ! ? !* + ! * *
T U

$ ( * * 5 * *+ : * "
1# !

% + ? 5 + * ? *
* ? " + B 5
*

& # ( * * + * B
A * * + ! * - * B

, 9 6 ( * * !* " + *
% + * ? *! + ! 5 + * *+
5 * . $ /? + ! 5 + * * + ! *
. / ! *

3.2.1. Tipos de Procesos


% * * + + + + + >
< ?+ * *+ *

% = = ! *! * * + : 5
> % = * + . * B
* /5 + + + 5 + * + 5

3.2.1.1. El Proceso en Cascada


% + ? + + B 5 * ? . + ! /
*+ 5 * : % 9 & ? T% 6 U

% + * 5 * ! + 5
*! ?+ " *+ * : * * ! + !

! 5 * + ! * * ! ! *
*! 5 * = !
? ? 5 + = ! "

% + + ? 5 5 = + ?
* * + 5 + ! * 5 * .+ " *B
+ : / = !

% ! ?+ + 5 * : 5 ? 5
! * + ! * * * % + + B
* 9 & $? T% : 6 U

% + + ! ! * + * ' *! !
* :* + + ?+ * + + B
5 * !
3.2.1.2. Procesos de Desarrollo Iterativo
% 5 = ? * * +
+ * + ! ?+ ! + ! *

% + T* B U? + 5 * . * *B
+ /+ * ? ? + !
*+ + ? * ? 5 * * *+
* + + 5 * ? + + !B
* ? = * ! "

% + + + 5 * + + +
* : * + + 5 *

% + + ?= 5 * 5 * = *+ * + B
*+ % 5 + *! 9 & &? T% : B
U* * + *+
+ * 6

% * + + + = * *
1# % + *+ !" 5 + * + *
: + *

3.2.1.2.1. El Proceso Racional Unificado


P : * " ) .) M
) / ) ' > .>>> * N= +DJJ>>> *O/

% + 5 + * + %
+ *+ + 5 *
. : ! + * : /? * +
* :

) 5 + + * $ +
+ ! 6 + *

Q % $ + 5 B
* J ? * 5 5 ! * * B
= * 6 '%

Q % $ *+ + B
5 * ? * : ? + ! *
+ *

Q % $ 5 * * *
*+ ? : * *

Q 9 * ? $ ( ! B
? + + ! >
# ! 5 + ! +
*+ 5 * ! + ! ?
+ ! = * 6 '%

* + * ?5 * ! )

3.2.1.2.2. Tama??o de Iteraci??n


! + * 5 ! * : * +
+ * + + ! ! * = ! ! * 5 *
+ = : * + 5 *+
+ ! ! * = * 5 * + =
% ! + = + ! *

% * + * + ( * *+ * . ! "
J 5 * *+ * * /? : 3 * + B
+ 5 + + D$D&D&
) + ? ! ? + * + 5
*+ + . + : + " *+ /
* + *+

6 + + + + ! ' *B
! ? + + * ? 5 + B
= : * + ? + = + *+ ! B
. *+ / % *+ ? +
5 + *+ % + *
* + + * : * *+ 5

3.2.1.3. Procesos de Desarrollo Recursivo


+ * > * * % !B
* ?* ?

+ ' > ? + *+ +
? + + + + + :*

" *+ ? * + !" + /* " B


? /+ * ? /* " * / +
> + + *+ +

1# * !" ? + * 5 % 1#
! * 1#J)#

% ) + + * ! + A

3.2.2. Un Proceso de Desarrollo para este Manual


+ + * * + ? B
* * " ) % + * ? 5
* * * * + = B
:
# + * ? ! * + 5 * ?
? + A + + !
* 5 *

# + * + + * %
*+ * * + * .*
' 0 0? T# *U /

3.2.2.1. Captura de Requerimientos


A + 5 * + % %*+ : .
& * * 6 + + ! +
*+ * * * + ! *

3.2.2.2. Analisis
# + ? * + + + *
!" 5 * * )

* + + 5 * +
*+ * ! *

9 * ? * * 6 + + 5 * ? *
" * % -

3.2.2.3. Dise??o
* + : *+ + B
* * ? * * ?+ * * +
* + *+

# + + ? * 5 * ? +
* *+ " "

5 * + + ?* * *
+ * + ? *+ * '* B
* * * * *+ * + B
*

9 * * + + * * *
:

3.2.2.4. Construcci??n
* ' *! ? + * *
* + +

( *! * * * # * 6 %+ 6
= * ! + + * + !

3.3. Por que ArgoUML es Diferente


% ? * + 5 = D /=
+ ? / ! ! M / 447 8 + M /
+ !
3.3.1. Psicolog??a Cognitiva
3.3.1.1. Teor??a
+ * + + D / B
B B ? / + / *+ + ! *

Q $ ) )#

% ! 5 * *+ " *
* % ? ! + ? ? ? ?
= 5 + *

6 * ! " * ! ? * *
+ ! * * " ?+ * "

Q & +

+ 5 5 + B
! ! " * " 5 ? ? !

% + *+ * ? + + + ? 5 B
+ 5 * * *

Q ( !

: + + 5
! ! = * * + ! * *
* *

% 5 + * ! D

) + * + * *+ + * ? ?
" ? " % + * + * * " * B
+ ! * + * * * + *
* * *

$ + * * ?5 * " !
+ *

3.3.1.2. Aplicaci??n Practica en ArgoUML


*+ * *

% : 5 + * * + B
+ ? + * : !" * B

$ % + " + = * ? B
* * T* " + U+ % +
*

& % ) + *
? * + * +
, % ?+ + *+ "

3.3.2. Estandares Abiertos


* * ! ! = !
+

" = ! 5 + * B
* + ? ! * + * B

3.3.2.1. XML Metadata Interchange (XMI)


/ " / + * B 5 * B
+ % + + + * * * 5 = *B
+ = *

% * " + * : * + * B

! * $4 = E * !
+ * ? 5 * +
+ ! * * + * .* ' & , & ? T6
U/

3.3.2.2. Formatos Graficos - EPS, GIF, PGML, PNG, PS, SVG

Q ! * !* N= +DJJ >@+ J> @ J% + V ' +O =


' + 5 % + + = *
+ > = % ' * ' +

Q 0 0 N= +DJJ >@+ J> @ J 9O * ! +


+ ? 5 + $440

Q ! 1 " ! " N= +DJJ > @ + J> @ J O "


! E + + 9 ! C&6? + B
+ * * ? " ! E + B
? * " + " * '

Q ! 2 3 1 !2 N= +DJJ > @ + J> @ J A O ' J %6


. -;,3D$44,/ *! * C&6 A * * * +
! 5 *+ *+ ! " + A + * " *
9 * = * 5 5 + +
A * + W+ W + * *+ * + !B
! * + + A + + !
!+ ? ! + + * 5 6 +
* " * A

Q ! * !* N= +DJJ >@+ J> @ J ' + JO " + +


" + * + * * + ! +

Q * . *. N= +DJJ >@+ J> @ J' ! V V += O B


" * E + ! ! * ? * ?
* * + % ! + C C C !6 B
* % ' > ! + * + < + ! * !
*+ * ! * + ! * * *
9 = 8 ++ ?+ * + + > ! ? +
+ 9 ?+ ' % + + * B
!

3.3.2.3. Object Constraint Language (OCL)


+ , " + " NN= +DJJ > @ + J> @ J !" V6 V O
" + ! 5 + * 9
= + * 6 + * B
" + 6 + = 5 * * *+ !
B !" 9 . 9/? % !" 6 "
+ 5 + + * + !" 5 * 9
* * 5 * + + + *

3.3.3. 100% Java Puro


8 * " + A *+ + + +
5 * 5 + 6 *+ + + + * ? . 4 4 . )
5 4.

% ! + + 8 * = * 5 ! *+ ? * 5
= + A C ! 6 * ? *
* 5 + " 8 ? ! "

.% 5 + + 5 " * ? + 5 " B
+ * 5 *+ '*! ? * * B
6? + ! * + + * = + ? * B
= * + + 5 " + ?5 + *
?+ * * /

! 8 + ? = * * + ! +
* * * * :

3.3.4. Codigo Abierto


+ % 5 5 + +
? *! ? + + + . / !
5 + * * * : + 5 + = 5
+ + ?+ + + * *

" 5 + + 5 * ! * ! B
5 5 + ! * + * + * "
% 5 * * + 4? -? $4 * + = !
< * * * * X

A + + * 6 ! * + + T *
* U ! > + % * 5 ! .* 44?444 + =
= + * $44 / % ! +
* * = *+ + Y

S + Y

% 6 ! > >>> > * N= B


+DJJ>>> > *O * ? ' + +
: + % * * + + !
** ?+ * * " B
+

3.4. Fundamentos de ArgoUML


% !" + * = ( !
"

3.4.1. Empezando
3.4.1.1. Requerimientos del Sistema
5 8 + 447? ! 5 * 5
8 % , + 8 + ! ?+ ?
+ >>> " * N= +DJJ>>> " *O ( 5
8 ) * % * .8)%/? = 8 # +* G .8#G/
*+

: ! 6 $44 <: + ? 0, !
) 4 ! + + ! ! #
# > ! + * N= +DJJ * O % "
5 " * !

3.4.1.2. Opciones de Descarga


( + + !

%" * ' C ! 8 C !' % + *

$ # ! " ! % + + B
* *

& # 6 ' *+ + + % + 5 B
* * ? 5 * % +
5 8#G *+ .* ' &, ? T) 5 * ' * U/

+ ! * + ! > ! + ? *
N= +DJJ * O

3.4.1.3. ArgoUML Usando Java Web Start


< + +

8 C !' * 5 % + ! " *J+ J" > ! N= B


+DJJ" *J+ J" > ! O? Java Web Start + > !
N= +DJJ * O

$ < : @ Launch latest stable release + > ! N= B


+DJJ * O

8 C ! ' ? = + + * :? !B
? *+ ! : 5 + :
+ > ! N= +DJJ * O *! + +
8 C !'

3.4.1.4. Descargando el Binario Ejecutable


' ! " ! ? * !
. * ! ?+ * /?
. * ! ?+ * / %

+ ! * .zip tar.gz % + * B
C > ? * " # *+ 5 *

Q % C > # *+ * = .zip C F +? * C > . %?


E / + = + *+ * +

Q % A + *+ * *+ 5 =
tar zxvf <file>.tar.gz ' ? + z+
+ ! ? 5 gunzip < file.tar.gz | tar xvf -

# ! * = .jar README.txt

3.4.1.5. Problemas Descargando


' 5 *+ * ? > !? + *
9 P N= +DJJ * J 5 J =*O ' + ! * ?

( + ! ! > ! +
* N= +DJJ * O? * " R *
N* D R * O subscribe . /

+ ! * R * N* D R * O. /
* +

+ ' 5
* = 5 ! + + ! *

3.4.1.6. Ejecutando ArgoUML


6 * " + C >

Q % C > : '# ' + " *+ J%" T ** U


% ? 5 =
java -jar argouml.jar % * " 5 *B
+ + ! # ' # * =
+ + .! / * ? %B
% = ! ! * W+ W 5 *B
+ " % * ? *+ * = ! @
= argouml.jar % = + * *+
= * + ! + * * B
Q % * java -jar argouml.jar

3.4.1.7. Problemas Ejecutando ArgoUML


% + ! * = ' + + ! * ?
+ ! .* ' &, -? T ! * # U/

Q 8)% 5 % + ! * * * 8 ) * % * B
* * . ! , + /

Q " 5 ' + + * 5 ! 5 ? B
* * + :5 + + + ' *
* ! " + 9 & -? T% ! * + U*
) = : @ + + ! " * +
:5 # + * * 9 & -? T% ! *
+ U * 5 * * * %
* * * + ! + T * U T# =U
( 5 + 5 *! = ! E B
! =

! "

3.4.2. El Interfaz de Usuario de ArgoUML


*+ : 6 % ? * : : 6 * : B
) : 6= + 3?

+ 5 = ? = + * = * B
" ) : A +
) ?+ ! = : = * : * ( B
= = + + + + ) + + B

9 & 0? T U? * + + * +
+ + * :

# $ %&'

! * ! = :
* ! ! " 8 + + = + 5 = :5 !
! ' 3 &? T * ! UM

3.4.2.1. El Panel Explorador


% * * ! * *+ + 6= + ? A = * = 5 + B
= + % + 5 = : !
. * W W/ * ' *! ? % + B
* + 5 = * :

< + *! + 5 + T U
% + *! + 5 + T *U ( < :
@ ! 5 + > 5 *+ * *
+ * + 5 = % + *
.L/J* .B/ + * = ! " + @ 5 =
* +

% + ! + ! + + ! + @ . + /
5 ! @ ! * ? *! ?
) ' * %+ . * /' 4 , - ,? T ++ ( !U
5 *! ! : * + @ 6 + !
+ + * : " ' ?

' * # * # * 6 ! 5 + B
*! !" % + % +
6 + $ A + $ + ?+ *+ =

3.4.2.2. El Panel de Edici??n

Q (

Q + *!

Q % *

Q ) *

Q '

Q ' @ @

Q % *!

Q % * W* J J > W * =

3.4.2.3. El Panel de Detalles

Q (

Q *( ( 5 ! :
* + ( B
Q + ?

Q # * ?

Q ?

Q 9 ?

Q 6 ?

Q % + ?

Q % 5 ?

Q % * W* J J > W * =

3.4.2.4. El Panel de Tar??as Pendientes

Q (

Q # ! +

Q ) *

Q ) 5 * +

Q % * W* J J > W * =

3.4.2.5. La Barra de Men?? y Barras de Herramientas


! * ! = * + +
+ * ? ! = * 5
+ ! *! * * 5
+ + . /

Q
# ( + * + ? ! + ? *+
5 ? * ! ? *+ * * ?
* ? *

Q
( + * * * * ? = =
? * * * * *+ ? + + *!

Q
. - ( + * *! * ? !" * ?= : *
* ? + * + . 5 * *
= /? 5 + * ? " " ? !
? *! 8

Q
& ( + * 5 + * . ?
? ? ? ! ? / + +

* + B
? * *! = :

Q
# ( + * ? ! ? + : !" *
! ! *

Q
( + * 8 + +

Q
( + * *! B B
? ! *+ + ! * * + B
+ !

Q
6 % * *! + * * * 5 = = B
* + !

Q
#( % * 5 5 * ?
+

Q
< * = % ! = * = *
* =

Q
< * % % ! = * = *
* %

Q
< * : % ! = * = *
* :

Q
< * 6 # * % ! = * = B
* * 6 # *

3.4.2.6. El Rat??n
% ! . 5 + / B
*+ * % * * * *

* ! A * ! * T! U
T! $U % ! ! * :5 ? * *
! T U % ! $ * * ! T " U

6 @ 7 % * + * + +
! ' * !" + +
% < * % ? !" *
+ * .+ ?= : ! @+ * + !" B
/ * * = @ :

$ # ! @ 7 % @ ?
! = * + " !"
* + ! " ? + @ ! ?= 5 = *
= *

& 6 @ 8 6 ! * + + ?
!" + ? + * +

' * = *!

, * 7 # @ ! = + + * !
* ? * * ! + * *

% * * ! *! + ' ! !"
* !" + !" * ?
+ +

# !" * * ? * * ! 5
5 ? + *
+ % + * *

- * 8 % + * * !
* + @ ! $

< *+ * * + 5 ! " +

3.4.2.7. Dibujando Diagramas


% * ! " ! = * + + B
!" = @ * + 5 * !
' & , $ 0? T% ) U % *! + + * !" B

!" 5 * ?+ * ?+ * B
!" + ? Agregar al Diagrama * +
.! $/ ! !" ? = @! + *

* !" ? ! = * + % + + + !"
! " . ? ? ?+ ? ? / * + + B
* + * + *

3.4.2.7.1. Moviendo Elementos de Diagrama


< * = * + * * *

3.4.2.7.1.1. Usando Teclas del Rat??n

' * 5 5 * 6 * + B
* = * + * * * *+

= + = * * +
' * * + .'= /? * + * +

3.4.2.7.1.2. Usando la Barra de Herramientas del Panel de Edici??n

< : @ ! ! ! = * + * ?= :
@ = * = * *

3.4.2.7.2. Colocando Elementos


% * * Colocar (Arreglo) + * ? + ? + : *

3.4.2.8. Trabajando con Proyectos


3.4.2.8.1. La Ventana de Inicio
9 & 0? T U* + + * +
" +

% + + ? ! " * ! = * ? !
+ %*+ : + + * :5 ? * ?
+ % + ?* ! * ? %
! = * ? ! + : * ! " ? #
+ ( ? ( !
+ ? * + !
+

6 :5 = + * * ? +
! % + * * untitledModel % *
# * 6 ! ? * Diagrama de clase 1? # * 6
* Diagrama use case 1

% * * + + ?5 = * + +
+ *

* * + * * 5 + 5 *+ : * *
*+ ( 5 *! T+ = * U * ? 5 *
= * FirstProject

3.4.2.8.2. Guardando un Proyecto - El Men?? Archivo


= M * + + * ?! )
1 " ! " ' *! ? + + * '
+ 5 5 5 = 6 M + $ 4? * B
* $4# * = *

* ? * . *! / % ! * ?= : @
Archivo? Guardar Proyecto como... * * 9 & 2? T
* U

( Guardar Proyecto como...

? 5 * = + + + ?
+ ! + ?+ + ! " *! ? + *+ *
* * * ?+ * * * * = ? +
+ *
** * + + *! ? * B
* + ! " *+ ? * + T6 U? + TAU?
+

% ? + + * * *+ * ?
+ + * 5 * + *
* * * ? ! + * ? * B
* ! *+ "

3.4.2.8.3. El Di??logo de Elecci??n de Archivo


* + # + = @ * *
Guardar Proyecto como...? ! * = +
* = 5 * * * 9 & 3? T# %
= U

) * +

% 9 6= 8 * !

+ + ? + ! + : *
! + : * = ?+ * ! ! "
+ + * ' + + : ? B
+ = + * * * * ' " ?
+ : ! *

< # ! 6 @ + * = + ?
+ * + * " 5 +

# 5 + ? *! *! = * B
! # = ? * + + * = +
.zargo? * + + ! "
5 * Archivos de Tipo:

( *! 5 *! + * *
+ ! + 5 * Buscar en: @ +
! + + + + +

% + + ? ! ! + ?= = B
* * + +

Q % + ! 6 + < @ = = ! " * B
! " 5 + ? + * + * " 5 ? * *
*+ * + * * +

Q % ' ! A < @ + : * + +
+

Q % + < @ + : * = *

Q % A 6 + < @ * + * W6 +
W! " + # + 5 + + =
@ *! + *! *!

Q % 6 +
# ? = * 5 * + ?
Nombre de Archivo: *! + + ? * T * U = : @
! Guardar

= + * PrimerProyecto? = Primer-
Proyecto.zargo

3.4.3. Salida
3.4.3.1. Cargando y Guardando
3.4.3.1.1. Guardar archivos XMI en ArgoUML
* * = . .pgml? *B
* = E . .xmi * ! +
= .argo ' & , & $ $? T += @ +
. /U ' & , & &? TE U + * E + *

( *+ * :+ = .zargo B
* = .xmi = .zargo 5 + F *
*

,
' * = ! @ : utilidad ZIP? ? A

3.4.3.2. Gr??ficos e Impresi??n


3.4.3.2.1. El Graph Editing Framework (GEF)
%9 + 5 > 5 * * 5 +
% %9 + + = + 5
+ ! + ! ( N= +DJJ>>> O

3.4.3.2.2. Precision Graphics Markup Language (PGML)


* * * + * *
% ? + * $4# * =

3.4.3.2.3. Aplicaciones Que Abren PGML


+ ' .* ' & , & $ -? T' ! += .' /U 9 ! B
+ C&6 6 *

* = = * 5 : * ! "

3.4.3.2.4. Imprimiendo Diagramas


' * ? Archivo Exportar Diagramas *
9? ' +?% + ' + '

3.4.3.2.5. Scalable Vector Graphics (SVG)


* C C C ! 6 * .C&6/ . = B
+DJJ>>> >& J()J' J N= +DJJ>>> >& J()J' JO/

% + + * ?+ *! + + + B
! * N= +DJJ>>> ! *O

3.4.3.2.6. Guardando Diagramas como SVG

' .svg * + =

$ ( *! = 5 5 5 .svg %" *+ midia-


gramauml.svg

% Y' Y ! " : * + A + ? 5
! + ! ' = : !

* * + ' ' = ?+ ! 9 N= B
+DJJ>>> * : *J JO + + ! * N= B
+DJJ>>> ! *O

A ! + : * + ' * 5 *! ! <(
= : ! 5 Y

3.4.3.3. XMI
+ = E 4? ? $5 * & ,
* " *+ ! ? + * , E $
5 + + . * * /

6 $ 4? + ! * * ? 5
*

% *! = * 5 E <( * * ? * =B
+DJJ>>> !" ! *J+ " J * V V= * V$ = * N= B
+DJJ>>> !" ! *J+ " J * V V= * V$ = * O

3.4.3.3.1. Usando XMI de Rational Rose

3.4.3.3.2. Usando Models Creados por Poseidon


% Exportar proyecto a XMI? " !
Guardar con datos de diagrama

3.4.3.3.3. Usando Modelos Creados por MagicDraw

3.4.3.3.4. XMI Compatibilidad con otras versiones de ArgoUML


4 ;2 + ! &JE 4 # + *+ ?
* * * ,JE $ *+ ! =
+ ?+ ' +
! + B
" +

* ? ! = E 5 + = * ? ! B
* = * * * * !
,? + + = * 5
&

3.4.3.3.5. Importando Otros Formatos XMI dentro de ArgoUML


*+ ! E = * * = * " ?+ +
+ ! * *

= E 5 * - $ 4? + !
+ : ! * = , & ' 5 + ! ?
+ * ! + 5 +

3.4.3.3.6. Generando Formato XMI


' * Exportar Archivo como XMI *! =

3.4.3.4. Generaci??n de C??digo


3.4.3.4.1. C??digo Generado por ArgoUML
% + ! *+ ? ! *+ * +
* ?+ !

3.4.3.4.2. Generando C??digo para M??todos


< * * + ! + * . + / % + B
! ?+ *! = * +
+ = ? = #% + = 9
" % ! + ! * Y

5 5 Y

3.4.4. Trabajando Con Criticas de Dise??o


3.4.4.1. Los Mensajes del Panel de Tar??as Pendientes de las Critic-
as de dise??o
# * = + = ? = Primer-
Proyecto.argo 9 & ;? T < ! * : U
* * ! + +

- $ %&' . /
PrimerProyecto.zargo

% + + 5 * untitledModel? *
*

' * * * + ?+ * 5 + W *W + (
. + ! " :5 / ! * ? 5 B
+

< @ ! + W *W + ! +

5 T( U * A = ! 5 =
= = ? 5 *

+ *+ ? * * *+ + B
! " * ? ! " * : * * ! + :
* % * * + 5 + *
= *! :5 !

! + * ( * ! ?+ :
+ + 5 5 ( * * : 5 B
< : @ + Medium? = : @ * Re-
visa el nombre del paquete UntitledModel

9 & 4? T % * 6 ) B
A *! + 5 U* * ! + =

0 $ %&' & !
Revisa el Nombre del paquete UntitledModel

! 5 " ( ? 5 + B
*+ + = # . + ! " = / 5
* # + : = ! " + * " *+ *
* " *+

5 5 * * ? *! + 5
* % + 5 + + + + * untitledModel +
+ + .) * ? + * !
?+ + * * /

% + ?+ *! *! + 5 * * ?+ *+
+ *+ + * * ? + 5 + *
+ B* +

A = * . * = ! * ! *
/ + * + B

= ? = @ ! Siguiente (Pr??ximo) # %
5 *! * + + + ?+ +
*! untitledmodel . * /

3.4.4.2. Cr??ticas de Dise??o Funcionando: El Asistente de Renom-


brar Paquete
' *! untitledmodel purchasingmodel? = : @ !
Terminar 9 & ?T 6 + ) *!
5 U* * + =
$ %&' & "
1 ! 2

! = * + ( + ? B
" A??ade elementos al paquete purchasingmodel
(

' * * ? + = * = =
" 5 " + % + * 5
* : +

% *! *! + 5 ! " + ? 5 +
:5

= * + + + + * * ? * 6 ?
+ + * * 5 = * = = = =

< : @ * * Archivo? Guardar Proyecto = +


* + ! " = * * ? + * B
*

3.5. El Casos de Estudio (A escribir)


# 999
Chapter 4. Captura de Requerimientos
4.1. Introducci??n
+ 5 * + 5 5 T U * + +

+ 5 * * + ! * % + ! * !
+ + T U " T * U

% * 5 * + 5 * *+ : + * + B
! % ! + = 0 # .* 6= + -? # ( / +
9 * 9 ) 5 * B
" *

) 5 * +

* 5 * : + 5 * * * *
+ ! * : * + 5 ? ! 5 * +

6 * * 5 * * ! B
* 5 * * * *

+ 5 * + +
* % + + % +
+ * + )

4.2. El Prodeso de Captura de Requerimientos


%*+ : * + ! * 5 * B
5 ! * 5 % ? !
+

" *+ " * . * * = M ( /+ 5
! +

# + * ? *! * +

$ * 5 + * + ! ? +
+ !

& * !

# + * + + * ? B
.+ ? 5 + * /5 % B
* *

+ + * 5 # + + !
+ *+ * 5 ?+ 5 + +
+ 5 *
! + * " *+ + B
6 " * * A

< : * * 6 * * *
* + 5 ! " *+ + * ! ! B
+ ?

A = + 5 + + 5 *
* ? *! + * + 5
+ * 5 5 + + ! 5 * &4
. * ? ! + + /

* * * *
+ + * * A * * +
* * * *

# ! * + * % ! *+ *B
* ? *+ * 5 + + % "
* * $

9 * ?+ 5 : ? * *
+ + 5 * . + ? * ? ? /
% 5 * + * * $ )

4.2.1. Pasos del Proceso


+ + + 5 * + * *

6 + + ! * ? )

$
* *
*

&
# $ + ? ! *+ *
* ?+ +

,
6 + 5 * $ )

% 5 + ?+ : * ? *+
+ *+ * * *+

* + + 5 * * 5 B
5 + : *+ * +

4.3. Salida del Proceso de Captura de Requeri-


mientos
6 + + 5 * * % *
* ?*

4.3.1. Documento de Visi??n


+ * *

Q ?+ ! * !"

Q
+ , P * : . * * : /

Q
+ * ? B
! * !" ? *+ ? *
! +

Q
! . * *+ / * =
* + ? 5 + * 5 * +

Q
+ + ! *
* % * + *+ * % + + B
: 5

Q
" + * * % B
+ 5 * + *

Q # 5 + *+ %
: *+ + ! =

4.3.2. Diagrama de Casos de Uso


% * = % * +B
* % " *+ 6 " * = * T B
" U? T* " U T U * + + < *
T U? * * T? U T U T * U *

9 , ? T# * ! + * 6 " * U* *
+ : * * * ?
* * . * 5 /? . * / B
5
: * . + / 5

A %
+ +

* ! " ! 3
!
* * * ! + +
* * ! * 5

4.3.2.1. Actores Activos y Pasivos


# * % + * =
+ = % " *+ 6 " * ?

+ * % + *
= + = % " *+ 6 "
* * +

% ! " *+ = ?+ 5 + * *
+ . 6 " * * / * B
. * 6 " * *+ *+ /

# + ? ? + ? + ? =
+ * % " *+ 6 " * ! " B
A * * ?+ * + B
6 " ' *! 6 " * ?+ +
+

% = * *
*

9 , $? T# * + 6 " * * U*
* 6 " * +

* ! " 3 ! !

4.3.2.2. Multiplicidad
* 6 5 *

** 5 %
+ * 5 * + * ?
* + ? + + +
.../ .*/ + * !

% " *+ 6 " * ? = * ?+ + B
5 * 6 " * * 5 0..* B
* A 5 * ? 5 +

! = : + 6 "
* * Mantenimiento Ca-
jero Autom??tico? * 5 1..3 % + 5
* 6 " * ? * * 5 0..*

= ! 5 * + = ! 5 * * 6 "
* 5 + * * 5 0..*

9 , &? T# * + * 6 " * * * + B
U* * 6 " * * + +

* ! " ! 3 !
! ! "

* + + ! * ? * * ? +
*+ % " *+ 6 " * * * 1..3
! ? 5 * ! +

4.3.2.3. Jerarqu??as de Casos de Uso


% " *+ 6 " * = = * * + !
*+ * * *+ ! ! : B
*+ * * ? * + !

* + " *+ *+ * T 6 " U * *B
+ * * *+ ? T# + # U? T) # U T6
6 U % + + + + ( *+ *
!

'* * T 6 " U+ *
T %5 + * U T) 6 " U %
+ + * ! B
+ * *

*+ ! * *+ *
? = + + + = ! ?
5

* ! " ! 3 !
!

! + * *+ * " B
5 ' *! + * *! 5 * 5
+ +

% " *+ 6 " * ! * * 6 " ?


T %5 + * U ( *! 5 * ! + + + *
+ + + 6 "

% * + % + + ? + *
*! + + ? *+ * + B
" % *! * *+ * +
+ * * 5 ?+
5 * ? + * ! "
*+ * "

9 , -? T# * + * 6 " * *
U* * 6 "
+ + + * % * ! *+ " ?
= * ? + * * ? + B
% T %5 + * U *! T = U? * : +
% T = ) + U " = 6 " B

* ! " ! 3 !
! 4

+ : " * + )
- ! . * ! -
+ + /

% * + ?+ * + + B
+ + + ? ! +
!

: + * + = B
+ = ! ! + +

% + ! + : *+ *
+ + * + ! " *+

' *! = : * + + B
%

4.3.3. La Especificaci??n de Casos de Uso


6 ! * + + *+ * 5 + B
% * + *! + D $
? . * /

Q
2 % *! 5

Q
+ , * 5 :

Q # ? 5 + + B
+

% ! + % !
*

Q
! ) ' * " * T+ B * U? + *
+ B % 5 * *+ 5 + *
= * :

% " *+ 6 " * ?+ * = * + T
%5 + * U5 *+ + ! ? * + + !
5 * * = " +

% + B + ! A ! : 5 + B
! ! " + ! ' * ! B
* + + + B B
* ? : 5 + B *+ ? B
+ + * " + B
% + * ? + B + ! * ?
* ! "

Q
0 , ' + 5 ! *+ *
T * U # * 5 + B
* ? ! * %+ " ! * B
* ' , & & ? T% + 9 " U ! "

Q
0 , # ! *+ *
" ! %+ " * ' B
, & & $? T% + 9 " U

Q
! ) ' * " * T+ B * U % +
5 * 5 + * = ' *
! 5 + + ?
+ * + B 5

6 * + B ? + B * " 6
+ " ?+ 5 + B
*+ * *! + ! * ! "

Q % * * ? * ? + B
+ 5 * + * * B
5 * + +

* * ? + + 5 * B
* * 5 5 + 5 = ? * * %
+ * * @ + + + 5 * ! B
+ : + * *

' *! + + ? * + T
U * ! 6 ? + B
! : 5 ! +

% = = * = * 5 + : * ?+ B
+ + ! * : ! 5 ? B
? + * *

% * + + *+ "
6 * + 5 ? * * 4B - + + + B
? * " ' * = * 5 ? B
*+ ' * = * + 5 5 B
! + * + 5 *+ *

4.3.3.1. Especificando el Flujo Basico


( " + . 5 = * B
/ 6 5 " * " + " 5
+ % *+ 5 * + *+ * 5 ?
+ *

" + * + * 6 + ! *+ B
? * *! 5 ! ! * +
+ 5 * ! + *+ * *

" *+ + * 5 + + " !
W) # W " *+ 6 " *

6 * 5 5 !

$ 6 * 5

& 6 " * 5 * + : +B

, 6 " * *

- 6 " * * ! *

) 5 !B + + T 6 " * U?
+ *! * * " " A

% + * + ( * * * " !
* 5 ! % * 5 !
"

4.3.3.2. Especificando los Flujos Alternativos


% + ? * " ?* " ! B
* * * "

6 * 5 !

* +
$
6 * *+
&
% *
,
% *
-

' ! 5 > = = >? ! = ! > 9 *+ = B


>* = @ @

6 * 5 +

+ = ! > = * = > +

(= ! >+ * +$ + ,? +-

$
(= *! = > ? $? &? (= + > = B
> = *! * = ' = + = >> ! ? $?
&?

4.3.3.3. Iterative Development of Use Case Specifications


+* > + : = ? = > = * *+ B

% > + = ! > = * *+ > =


= = = * >

> = * ? = = + >
+ ! + * +

4.3.4. Supplementary Requirement Specification


(= + = B 5 * + = * '
= ? = + = *

' * @ + B 5 * = =
+ ? = B 5 * =

K @ = > 9 @ B 5 * . *+ !
+ * /* ++ * ! + + B
* ' = ! * B 5 * = *
> *> * < * + ++ *
5 * +

(= = ! = = * B 5 * (= = @
+ ! ' ** = ! @* $3 .(= % ? BC ? ;3;/

Q * + * ? J + * ? = *

Q *- * * . + ! = /? +

Q $ ( * ? = + *
Q ( * ?+ ! ! ! ? ? !

Q (* ?+ ?+ ! ! B
+

Q ! ( B + J ? *! *

( = > = * . *+ ?= * ? = + /
*+

4.4. Using Use Cases in ArgoUML


> > * C= >+ " = B
* ! ? * use case diagram 1 ' = ! ! @ = *
* = + . = ++ 5 = /

A > * ! = = Create Diagram = * * !


= 6 # *( ! (= = + . = ++ = 5 =
/

4.4.1. Actors
( = * ! @ = = + ! ./
= ! @ = >= > = + (= ! * ! 5 !
! * . ! > = ?* = >+ ! B
+ = +

+ ! ?! ! ! @ = % = !B
5 ! @> + = * ! @ = ./> +

(= * + + + 9 = . / =
+ ! @ (= @ = Properties ! = + (= *
= * ? > ++ =

= ? ! ! @ = * = = + . " + =
@ ! >= /> > = * ! (= >
* >

< = ? > ++ = + .= ++ 5 =
/ (= = > = > = = + > = + = B
+ = = + (= * = Package-centric
. / Diagram-centric (= = > + ! = * >= = =
++

4.4.2. Use Cases


(= + = * = ?! =
= + ! ./

+ = + . =+ /
S = > = + *+ * > >

' = = + > =! @? = = Style ! =


+ ! @ = Display: Extension Points = @ !

$ ! $ @ = = + + B + +B + *
* = = Show/Show Extension Point Compartment

(= * ++ = ! = = + *+ *

4.4.2.1. Adding an Extension Point to a Use Case


(= > > +

' = = + > =! @ (= @ = Add Extension


Point ./ = ! ? > + > = * > ! B
+

(= Add Extension Point ! B

$ ' = = + > =! @ = + + ! = B
+ ! $ @ = Extension Points: > ! + B
+ +B + * ' Add > +

+ ? = > ! = > = = + + ! (= > B


+ > ! ** ! = >= = = + +B + * > @
(= ! = ! = Move Up Move Down = + +B +
*

C= = * = ? = > + ? + + ! ! +
= + (= * = + ? = +
= + + !

+ ! * + + ! (= + + ! ! = >
>

= + *+ * = + = *? =
> =! @ = = + > = = ! @ (= + + !
= ! = +

$ = > = + + ! = + ! @ =
= Extension Points > ! + = + + ! = + =
+

(= * = + * = !

= ? >= = + *+ * + ? ! @ = +
> ! + (= + * = +

% + * ! ? = = ! = ! $ + +B + * =
Extension Points = + + !

< + ? > ++ = + . ++ 5 = /
% + > = > !B ! = = >

4.4.3. Associations
( " = * ! @ = =
+ ! ./ < ! > = ?* = ! . B
= = = /

(= > = ! > S * = ! = >


! > = * ! > ! = ? >= =
* ! ! * ! * ! + @ + =

+ ! ?! ! ! @ =
% = ! 5 ! > J* J 5 > " !
= ./ +

+ ! * T= U = ++ = =
>= = * # = = * >
= . * ! = * /

# = * *+ + > > = = ' *B


= * *+ + > >

+ ! * ? ! = =+ = = ? B
= = = (= = = = + + ! = ' =
* ++ =

4.4.3.1. Setting Navigation


(= > > =

! $ @ = ! + B + +B + * (= Navigab-
ility !B* = + !B .= ?> = >/ B
! 6 6

$ ! = + + ! = + (= = >
* Association Ends:? > = = ! ! = *
* + ' = = = ! = = >> =! @ (= !
+ = + + ! = ! @ = @ = Navigability !

(= * * B ? ! ! !
! = .>= > = > / (= + $$
? = = = =

S > + ! * + + ! (= * > ++
= = ? ! = ! + !

9 *+ * * * * ! * = *+ * =
* = *+ * ! ! =? *+ ?! =
= *
4.4.3.2. Setting Multiplicity
(= > > * + =

$ @ = > B + +B + * ++
> = !B* ! Multiplicity (= > * 1.= /? 0..1?
0..* 1..*

$ + = + + = = ! . =
+ ' , , & ? T' A U/ + > * * + +B
= * !

(= = > ++ = = > + ? = = B
> = ! * +

4.4.4. Hierarchical Use Cases


4.4.4.1. Includes
(= + =+ = * = ?!
= * = + ! ./ " >

' =+ = >= = = > *+ (=


.* / = ! .! > / = . ! /
.! /

+ ! * =+ = + + !? ! = ? > !
+ = *

4.4.4.2. Extends
(= + =+ = * = = +?
! = * = + ! ./ " >

> = =+ ? = * = ? = . ! /
= ! .! > / = .* / .! B
/

(= = = = +? ! = > = K
= @ (= = = K >+ +> . = ++ = /
= = + * =

( = = +? = =+ = + .!
@/ = ! + + + ! = + ..! @ = !/ (= =
* ! + = Condition * ! + B
(= + = ??extend?? ! = *

+ ! * =+ = + + !? ! = ? > !
+ = *

4.4.4.3. Generalization
(= + : ? = * =+ ?! =
: * = + ! ./

' : = +? = * (= + :
= ! .! > / = : .! /

+ ! : * T= U = ++ = + ! *
>= # = = = + = > :
(= = + : ? = >= = = = > > !
= : # *+ + > > ! = :

'* = ! *= > : >= = = =


-

: + * ! > ? = = ! = + = B
@ = : = ? : * ! =
!

+ ! * : =+ = + + !? ! =
* + ? > ! + = *

4.4.5. Stereotypes
= = + ( > = ! * +
*+ * + ! * ! = = ! = 9 ! = = >
> ?! = = ! = * =
= @ = =
+

* ( ! = ? = = !
' = ! = > * . ????/ ! = * = = *
(= *! + ? = * * +
= >

S > = = + > ? Stereotype + + ! (=


+ + > = = + ? >= = * >

(= + ! = + = (= * . ' 0 -?
T' + U/ * = ++ +

,
* > = +
> + = + = * + =

4.4.6. Documentation
= * *+ * > = *
= = ! = * * = ! = ! * B
* > + ? = *

# * + = = = * ! = + .=
5 = = ! * =/

* ! * = = + ! ./
(= ** = * = = * ! B
* ! = ? = *+ + * = = * B
! =

(= * ! = = = + (= *B
+ . ! = *+ / *+ ! +
= !

(= + " = = + * ++ * 5 * +
* * ! = = = = +

,
(= * ! Deprecated = @ ! (= =
+ =

4.4.7. System Boundary Box


+ + ! += * .> =
* = / (= = = = = + !
* = * . 6= + $? ! /

(= ! > = ! ! = ! $ B Ordering
+ +B + * + ! = = < > = > = * =
>= S * = + > = ! ! (= = * =
= * = = +

(= +
= >= = !" + > (= :
= * ! = = = View * . Adjust Grid
Adjust Grid Snap/ (= ! = * .
6= + 4? /

4.5. Case Study


4.5.1. Vision Document
* * = = = = * B
= + * (= > = + = # B
* + ' , & ? T# * U ! + = * !
> ?! =

4.5.1.1. Summary
(= *+ > = + * @ ( (= + + = + "
+ = = > = > = ! =* ! !

4.5.1.2. Goals
( + ! + ! > = 9 > = # += += =
! + * + . / * =
* * = = ! > = * '+
. ' /? = > ! * *+ ! ! = = ' + (=
> + *> ! 8 = (= *> *+ . * ( /
+ > . A/ * = *

4.5.1.3. Market Context


%5 +* = * @ ! = ! == > > (=
= = = = ?* @ @ = = =
+ = = = = > = ! = > +
*+ *+ * >

4.5.1.4. Stakeholders
* = @ = = * = % # + * ? = # + * ?
= 6 6 *+ 9 (= = @ = = + + B
= *

Q ?

Q < ?

Q 0 ( ?'

Q $ +$$ < ? (=

Q 1 < ? 6

4.5.1.5. Key Features


6 = + ? => = > ? 5 ! * 6 * + + >= =
= > ! @ > + + >= > = * @ > = > * =
! @ *

= 5 +* ! = ! @K (= * ! ! =
! * ! ! = 5 +* = = >= B

+ =! = ! @! = (=
= = ! >= = *+ * = = = ++ > =
+ + ! !

> ! * + = ! @K *+
> ! + ! = * + = @ + B
= *+

= + ++ > ! + (= ( > + B
* >= ** > = = *+ !

4.5.1.6. Constraints
(= + " * ! *+ > = * *= * = ?2-4?444 '#
+ 6 *+ * ! ?! = ! = > = B
> ! = 6 * ! * ! > = > +*
= ? +* + = = > A = = = > = > = !
= + ! ?! = = = ! 5
4.5.1.7. Appendix
(= > = = ++ = * !
= ++ = = = (= = ! = =
* ++ = ! = *

Q 6 6 *+

Q 6 *

Q =

Q %

(= > = = ++ = * !
= ++ = = = ++ = = (=
= ! = = * ++ = ! =
*

Q 6 * =

Q =

4.5.2. Identifying Actors and Use Cases


9 = ( ?> > ! = *+ ' , &? T' 6 +B
) 5 * U? 9 , ,? T# * + * 6 " *
* U 9 , -? T# * + * 6 B
" * * U? +
= *+ * = ( * 9 , ,? T# * +
* 6 " * * U 9 , -? T# *
+ * 6 " * * U *+ B
= + *+ * = ? ? ?* + ?
J = + (= = > = =+ ! > = ?
* = > =

9 , ,? T# * + * 6 " * *
U> * ( * =+
= ? ( ( ( > = ! > ?
W %5 +* W W) ( W ( > = * = ! =
= *+ D W# + 6 =W? WC = > 6 =W WP W
3 999

4.5.3. Associations (To be written)


3 999

4.5.4. Advanced Diagram Features (To be written)


3 999

4.5.5. Use Case Specifications (To be written)


3 999

4.5.6. Supplementary Requirements Specification (To be


written)
3 999
Chapter 5. Analysis
= + @ = T * U 5 * B = * = ?
* = + + ? +

C = = = = (= = &
! . 6= + 0? & /

@ = ! ! > ) 5 * = ? = ! ! >
# = = ! (= @ = = = = =
+ = 5 * = = (=
+ = = !

= ? + * > > * ! @ =
+= * * =

5.1. The Analysis Process


(= = = = = = > = ! ++ = (= =
. = * / > ! + (= > +
= = @ ! + (= += * = +
(= + + * ! =+ ! 5 *+ ! =
* =

C= * ! + = = = ++ = + ! !
! >= = ! > = >= = ++
> = = = = *+ * + > = = +
*

5.1.1. Class, Responsibilities, and Collaborators (CRC)


Cards
(= 6)6 * = = += * + = 5
> = = ? = + + . + / = *? *
>= = 5 * !

6)6 = * = ! ++ ? )
( (= = += = 6= + 0? &

(= = 6)6

Q 6 ** " ! B

Q '+ # * G > B

Q @ = * '= B

Q + B

Q < ) 5 * B

= += = + = > = * + ? !" B = B
? = = +* + + + >= + ! = *

,2
(= * = = += + = 6)6 = ++ =
= * 6)6 = + + +
@ > ! * = # = = = + ! *
* ! = + ! * * 5 * * >= @
> ! = B
+ (= = >= *
@ = * ! * = = ! B
= ) = * = = ! * = = B
! > !" !

! = ! ! = +? + ! ! B
+ ! = ! * = 5 * = * = S K
= * . = * / (= > * @ = ** ! (=
* = ! = = + + +

' = * = 5 * * ! * K ! * = = *
> = > (= * > @ = = *+ =
+= + *

C= = = *+ = ! C= = + !
+ = *= ! * ! = * ! = = ! ? +B
! = ! * C= = = + ! + +B
+ = > ? = = = ? = =

5.1.2. Concept Diagram (To be written)


3 999

5.1.3. System Sequence Diagram (To be written)


3 999

5.1.4. System Statechart Diagram (To be written)


3 999

5.1.5. Realization Use Case Diagram (To be written)


3 999

5.1.6. Documents (To be written)


% * $ * ( * $ 9
3 999

5.2. Class Diagrams (To be written)


3 999

5.2.1. The Class Diagram (To be written)


3 999

5.2.2. Advanced Class Diagrams (To be written)


3 999

5.2.2.1. Association Classes (To be written)


3 999

,3
5.3. Creating Class Diagrams in ArgoUML
5.3.1. Classes
$( $ . % 9 3 999

5.3.1.1. Using the Note Icon in the Tool Bar


6 @ (= @ = > = @ *

S = @ > Y > = *!
Y

,
> = > ++ = * !

5.3.2. Associations (To be written)


3 999

5.3.2.1. Aggregation (To be written)


3 999

5.3.3. Class Attributes and Operations (To be written)


3 999

5.3.3.1. Entering Data Into Attributes and Methods Windows


6 @ = + # = + + > >
= !

? > ! + + > = ! ! B
E *

5.3.3.2. Class Attributes (To be written)


3 999

5.3.3.3. Class Operations (To be written)


3 999

5.3.4. Advanced Class Features (To be written)


5.3.4.1. Association Classes (To be written)
3 999

5.3.4.2. Stereotypes (To be written)


3 999

5.4. Sequence Diagrams (To be written)


3 999

,;
5.4.1. The Sequence Diagram (To be written)
3 999

5.4.2. Identifying Actions (To be written)


3 999

5.4.3. Advanced Sequence Diagrams (To be written)


3 999

5.5. Creating Sequence Diagrams in ArgoUML


5.5.1. Sequence Diagrams
5.5.1.1. Creating a Sequence Diagram
A * ? " 5 * = > = Create Diagram * =
Sequence

5.5.2. Actions (To be written)


3 999

5.5.3. Advanced Sequence Diagrams (To be written)


3 999

5.6. Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.6.1. The Statechart Diagram (To be written)


( $ ( 56 9 3 999

5.6.2. Advanced Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.6.2.1. Hierarchical Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.7. Creating Statechart Diagrams in ArgoUML


5.7.1. Statechart Diagrams (To be written)
3 999

5.7.1.1. Creating a Statechart Diagram


' ? = = *

5.7.2. States (To be written)


3 999

-4
5.7.2.1. Editing a Composite State
C= *+ ?= > + *+

(= > ? = = *

5.7.3. Transitions (To be written)


3 999

5.7.4. Actions (To be written)


3 999

5.7.5. Advanced Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.7.5.1. Hierarchical Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.8. Realization Use Cases (To be written)


3 999

5.9. Creating Realization Use Cases in


ArgoUML (To be written)
3 999

5.10. Case Study (To be written)


) >= = * = ? = * ! @ = + ! *
* *' , -? T6 ' U = * (= = ! *+
= = + (= = >

Q @

Q 6 =

Q 6 *

5.10.1. CRC Cards


(= + " * 6)6 >= = = ! (= B
* = + + = > = += >=
! . = ! / = = * @ = >
= *! = * ! = * = + ! * * . ! / (= +
> = *+ = = * ? * = ? >= = +B
+ + = * = % = = = + +

-
5.10.2. Concept Class Diagrams (To be written)
3 999

5.10.2.1. Identifying classes (To be written)


3 999

5.10.2.2. Identifying associations (To be written)


3 999

5.10.3. System Sequence Diagrams (To be written)


3 999

5.10.3.1. Identifying actions (To be written)


3 999

5.10.4. System Statechart Diagrams (To be written)


3 999

5.10.5. Realization Use Cases (To be written)


3 999

-$
Chapter 6. Design
C >= = + ! *> + = + =
# = ?> = =

(= ! ! ! > # = * = *
= = + > > * ! = > = * (= ! +
= * C * * = ! + = B
:

= ? + * > > * ! @ = #
+= * * =

6.1. The Design Process (To be written)


3 999

6.1.1. Class, Responsibilities, and Collaborators (CRC)


Cards
' = 6)6 #

Q '+ !" B # % +

Q # ) >

Q 9 * > @ *+ *

Q * A

Q 6= ++ > *+

Q * ) 5 *

= += + + * = * + = +? ! = = > !
* + = +

(= = +* * >= ! = > (= * = B
* = = += (= @ ! >= * @ =
*> @ # = !" # = + #
> ++ = ! * A > = @ = + ?
= ++ = *+ * = *

# = += = ! > !" ! * *+ (= @ ! =
!" C= = !" C= = ++ >=
C= = * = !" = * = * = ! = !"

A > = * @ >= * = !" = *+ >= 5 * =


*+ = = ! @ = = ! =
@ + ! ! + ! = ! + ! =
* + ! = ! = ! + ! = = *

= 6 ! = + ! = = = B
! = ! + ! ? = + ! @! = !B

-&
#

!" + =

) = = += ?! @ > @ = = B
@ + > = *

6.1.2. Package Diagram (To be written)


3 999

6.1.3. Realization Class Diagrams (To be written)


3 999

6.1.4. Sequence Diagrams and Collaboration Diagrams


(To be written)
3 999

6.1.5. Statechart Diagrams and Activity Diagrams (To be


written)
3 999

6.1.6. Deployment Diagram (To be written)


3 999

6.1.7. Documents (To be written)


*( # 9 3 999

6.2. Package Diagrams (To be written)


3 999

6.2.1. The Package Diagram (To be written)


3 999

6.2.2. Advanced Package Diagrams (To be written)


3 999

6.2.2.1. Subpackages (To be written)


3 999

6.2.2.2. Adding DataTypes (To be written)


3 999

6.2.2.3. Adding Stereotypes (To be written)


3 999

6.3. Creating Package Diagrams in ArgoUML


6.3.1. Packages
6 3 3 1 3 1 9 3 999

-,
#

6.3.1.1. Subpackages (To be written)


3 999

6.3.2. Relationships between packages (To be written)


3 999

6.3.2.1. Dependency (To be written)


3 999

6.3.2.2. Generalization (To be written)


3 999

6.3.2.3. Realization and Abstraction (To be written)


3 999

6.3.3. Advanced Package Features (To be written)


3 999

6.3.3.1. Creating New Datatypes (To be written)


3 999

6.3.3.2. Creating New Stereotypes (To be written)


3 999

6.4. More on Class Diagrams (To be written)


3 999

6.4.1. The Class Diagram (To be written)


3 999

6.4.1.1. Class Attributes (To be written)


3 999

6.4.1.2. Class Operations (To be written)


3 999

6.4.2. Advanced Class Diagrams (To be written)


3 999

6.4.2.1. Realization and Abstraction (To be written)


3 999

6.5. More on Class Diagrams in ArgoUML (To


be written)
6.5.1. Classes (To be written)
$( $ $ ( 9 3 999

--
#

6.5.2. Class Attributes and Operations (To be written)


3 999

6.5.2.1. Class Attributes (To be written)


3 999

6.5.2.2. Class Operations (To be written)


3 999

6.5.3. Advanced Class Features


6.5.3.1. Operations on Interfaces
6.5.3.1.1. Interfaces that extend interfaces
* = *! B @ = =
! = @ = *+ . 9 0 ? T' = U/

# 5 +

(= ! @ = * = K * = > 9 0 $? T B
= 6 # *U

# + * !

+ * . @ TestInterface = / T% U >= = * *+
.S = * ! = + ( ! = # = B
/

= > = ! + = $ + (= B @ = : B
= ! = > 9 0 &? T : = 6 # * ! U

# / + * !

* = * + = ! ?+ = * ! = :
= + ? >= = * ! 9 9 0 ,? T : ! > >
U = > = > * = @ >

# / 6 6

@ = ! = !+ + + ? = 8 A
= !? = = K +

6.5.3.2. Stereotypes (To be written)


3 999

-0
#

6.6. Sequence and Collaboration Diagrams (To


be written)

' 5 * > @ 4 ,

3 999

6.6.1. More on the Sequence Diagram (To be written)


3 999

6.6.2. The Collaboration Diagram (To be written)


3 999

6.6.2.1. Messages (To be written)


3 999

6.6.2.2. Actions (To be written)


3 999

6.6.3. Advanced Collaboration Diagrams (To be written)


3 999

6.7. Creating Collaboration Diagrams in


ArgoUML (To be written)
6.7.1. Collaboration Diagrams (To be written)
3 999

6.7.2. Messages (To be written)


3 999

6.7.2.1. Actions (To be written)


3 999

6.7.3. Advanced Collaboration Diagrams (To be written)


3 999

6.8. Statechart Diagrams (To be written)


3 999

6.8.1. The Statechart Diagram (To be written)


9 3 999

6.8.2. Advanced Statechart Diagrams (To be written)


-2
#

3 999

6.8.2.1. Actions (To be written)


3 999

6.8.2.2. Transitions (To be written)


3 999

6.8.2.2.1. Triggers (To be written)


3 999

6.8.2.2.2. Guards (To be written)


3 999

6.8.2.2.3. Effectss (To be written)


3 999

6.8.2.3. Pseudo States (To be written)


3 999

6.8.2.3.1. Junction and Choice (To be written)


3 999

6.8.2.3.2. Fork and Join (To be written)


3 999

6.8.2.4. Hierarchical State Machines (To be written)


3 999

6.8.2.5. Models for State History (To be written)


* 3 & 9 3 999

6.9. Creating Statechart Diagrams in ArgoUML


(To be written)
6.9.1. Statechart Diagrams (To be written)
3 999

6.9.2. States (To be written)


3 999

6.9.3. Transitions (To be written)


3 999

6.9.4. Actions (To be written)


3 999

6.9.5. Advanced Statechart Diagrams (To be written)


3 999

-3
#

6.9.5.1. Transitions (To be written)


3 999

6.9.5.1.1. Triggers (To be written)


3 999

6.9.5.1.2. Guards (To be written)


3 999

6.9.5.1.3. Effectss (To be written)


3 999

6.9.5.2. Pseudo States (To be written)


3 999

6.9.5.2.1. Junction and Choice (To be written)


3 999

6.9.5.2.2. Fork and Join (To be written)


3 999

6.9.5.3. Hierarchical State Machines (To be written)


3 999

6.9.5.4. History (To be written)


* 3 & 9 3 999

6.10. Activity Diagrams (To be written)


3 999

6.10.1. The Activity Diagram (To be written)


9 3 999

6.10.1.1. Action States (To be written)


3 999

6.11. Creating Activity Diagrams in ArgoUML


(To be written)
6.11.1. Activity Diagrams (To be written)
3 999

6.11.1.1. Creating an Activity Diagram


' ? = *

6.11.2. Action States (To be written)


3 999

-;
#

6.12. Deployment Diagrams (To be written)


3 999

6.12.1. The Deployment Diagram (To be written)


3 999

6.13. Creating Deployment Diagrams in


ArgoUML (To be written)
6.13.1. Nodes (To be written)
3 999

6.13.1.1. Node Instances (To be written)


3 999

6.13.2. Components (To be written)


3 999

6.13.2.1. Component Instances (To be written)


3 999

6.13.3. Relationships between nodes and components


(To be written)
3 999

6.13.3.1. Dependency (To be written)


3 999

6.13.3.2. Associations (To be written)


3 999

6.13.3.3. Links (To be written)


3 999

6.14. System Architecture (To be written)


3 999

6.15. Case Study (To be written)


6.15.1. CRC Cards (To be written)
3 999

6.15.2. Packages (To be written)


3 999

6.15.2.1. Identifying Packages (To be written)


04
#

3 999

6.15.2.2. Datatypes and Stereotypes (To be written)


3 999

6.15.3. Class Diagrams (To be written)


3 999

6.15.3.1. Identifying classes (To be written)


3 999

6.15.3.2. Identifying associations (To be written)


3 999

6.15.3.3. Specifying Attributes and Operations (To be written)


3 999

6.15.4. Sequence Diagrams (To be written)


3 999

6.15.4.1. Identifying actions (To be written)


3 999

6.15.5. Collaboration Diagrams (To be written)


3 999

6.15.5.1. Identifying Messages (To be written)


3 999

6.15.6. Statechart Diagrams (To be written)


3 999

6.15.7. Activity Diagrams (To be written)


3 999

6.15.8. The Deployment Diagram (To be written)


3 999

6.15.9. The System Architecture (To be written)


3 999

0
Chapter 7. Code Generation, Reverse
Engineering, and Round Trip
Engineering
7.1. Introduction
C >= + C = = = * > =
> @ . + = ? ! = = !
+ /

> * = + **
C ?* @ ? = = + ** * ! * =
+

(= + = + = = = + * = = + ! *

= ? + * > > * ! @ =
+= * * =

(= = = = = > = ++ =
+ * = > > @ * = > @ = = *
(= ! >= * > * + *
5 @ = > @

(= + ! @ =! > = = > !
= = = > ! = ? = !
+ ! + + ? ) B +%

7.2. Code Generation


(= + = 6 = *+ + * # + = = ?
>

( = > @> = * ? ! = * + = + B
*

7.2.1. Generating Code from the Static Structure


= = > = ? > !" B B
(= * = ! D

Q > ! *

* . @ " ? LL/ = ! * *+

Q : > ! * =

= ++ = > K = = ? *
+ 5 =

0$
6 ?) % ?
) ( +%

Q ! > ! * * *! !

Q ! > ! * * *! !

# + = ? + *? = * + = > !
+ ? ? ? * ! * +

Q B ! + > ! * * =

Q ! + > ! * ! * =

Q + * + > ! * + * = * =

9 *+ + . ?! /? = = * 9 6LL? = > + ! !
9 8 ? = !

Q J + * + > ! * + * = * =

9 6LL? = > ! B + * 9 8 ? = = ' *+


+ . ? ! / * ? " ? ! !" + . ?
/

Q (= ! = ! ? ? + > ! * ! = * *!
! * =

Q @ > ! * ? * + ? ! =

7.2.2. Generating code from interactions and state ma-


chines
(= =B > = = * =* B
+ = + *

+ ! = > D

Q *

(= = + > = = > = = *

(= = = > = = = +

Q = * = + * ! = ! * =
= = > =

(= > ! + ! > * = D

Q ' = * *! ! = =* = = >=
! =

Q ' *! = * *! !

Q % * *! * = = = =

(= * = > = + = ! > = * + =

0&
6 ?) % ?
) ( +%

Q * = * *! * = = ! = =

Q ( * * !

7.3. Code Generation in ArgoUML


7.3.1. Static Structure
= ! * ! = + * 9
= = = ! ! =

7.3.2. Interactions and statechart diagrams


(= ++ = ?

7.4. Reverse Engineering


) % > * + + D

( + + = * ! +

$ ( > + + = > = > @

% = = ++ 6

7.5. Round-Trip Engineering


) B( + % * @ + ! > =+ + >= = 6 *
* C * * = +
= + * = = *

++ =

0,
Part 2. User Interface Reference
Chapter 8. Introduction
(= = + ! = ! = = # + = *+
+ = * ! ?+ * + = +

8.1. Overview of the Window


9 3 ?T > = > >U = > = * > >

(= ! = > > = > = > ,+ * ? + * = = !


=

Q (= * * = + " ? = = ! = > W W

Q (= * = *

Q (= * T U

Q @ .Z/ (= * + = + " T U? ?!
= > ? = @ ! ? = = = !

) 7 6 + %&' 6 6

= + ? >= = ! 6= + 4? > = =
? ! 6= + ;?

(= ! @ = > > *+ !B> > 6 @> * + = = )


. 6= + ? /? . 6= + $? ! /?
. 6= + &? & ! / ) . 6= + ,? )& ! / ,+ =
= +. = = !/ > = +
' 3 &? T * ! U 9 = ! * = > >
! ' 3 ,? T(= ! U

8.2. General Mouse Behavior in ArgoUML


! = = + = + . ' 3 &? T * B
! U/ = * ! ? = = + = + = * !
= > ! = =

*! + * ! . *+ =
' & 2 ? T(= 6 % U/ (= ! = = * >= =
= = >

8.2.1. Mouse Button Terminology


* > ! * C > = ! T! U T! $U B
= * ! = B= * ? * * = ! B
$ = =* ! = B= * ? * * = , !

+ * ! > = = * 1 (> @

00
5 @ 1 = * >= = ! > B
> = = + ! 3 = +

8.2.2. Button 1 Click


6 @ B !" * * ! =* =
= ! = + 5 ! = ?* ! = = = B
? + *+ + * . =? 6? A E? / > =
4 " 1 0 & ! ' ' = +DJJ" *J+ J" J < ?! =
** B *+ = *

= = = ?* ** * = ? +
< = + = = ? @ = !" ! =
= * B+ ? * = . /

? = ! @* = > D

8.2.2.1. Selection
< ! = . / . */ >= = ! 5
+ > @ + + * ! ! '= J 6 *!
> =! ? ' 3 $ -? T'= 6 * > = U ' > B
! ! @

*? = > = W! @W = J = !"
! > D

Q @ # ? = @

Q * * .* = * > = = ! > / = *?
? > > >= = > ! >= = ! B

Q = * + = B ?
> * @ ! = * + = = ? 6 B ? >= =
= Select All

8.2.2.2. Activation
< ! = *+ ? ! (= !" = =B
= >= = * ! + = >= = * ! B
B !" * =

8.2.2.3. Navigation
< ! * = * *+ * =B
! @ > = *@ ! (= ! @ ! ** > @
= = = = (= ! .= ! /! = ?
! ?! =

8.2.2.4. General Behavior When Editing Text


< ! = + > = = >= = + . />
@ +

02
8.2.3. Button 1 Double Click
(= ! = ! ! @ ! > + = = +

8.2.3.1. General Behavior When Editing Text


< ! ! @ *+ > ? = > = = ' !B
5 + . /> + =

8.2.4. Button 1 Motion


8.2.4.1. General Behavior When Editing Text
< ! * ' ! 5 + . /
> + =

8.2.5. Shift and Ctrl modifiers with Button 1


8.2.5.1. Within Lists
(= ! = ++ >= = = = * ! (=
! ? = B + ? >= = B * !

C= ! * ? = '< 9( @ > =! * = ! B
= +

'* = 6() @ > =! * = C=


6 B! * ? = * * * =

C > * = ! * > = = '< 9(B6() B6 @ .


= ! = = '= 6 @ > >= @ /? !B B
++ = '< 9(B6() B6 @> ! = 6() B6 @

8.2.5.2. General Behavior When Editing Text


*! + * ! . *+ >= * * B
* = + + + ?
>= + J ** / < '< 9( !
* = + + ' ! 5 + .
/> + =

8.2.6. Alt with Button 1: Panning


C= = > = @ ! > *? * * = * + =
> (= ! = * + >= = = > = >

8.2.7. Ctrl with Button 1: Constrained Drag


C= = > = 6 @ >= > =* ! > *? = * *
= * * > ! = D A =? ' =?
% ?C ? A%? '%? 'C? AC

03
8.2.8. Button 2 Actions
$ + = + * ! ? = = +

8.2.9. Button 2 Double Click


$ + = + * ! ? = = +

8.2.10. Button 2 Motion


$ + = + * ! ? = = +

8.3. General Information About Panes


(= !B> > = * > > 6 @> * + =
= . 6= + ? /? . 6= + $? ! /?
. 6= + &? & ! / ) . 6= + ,? )& ! / = +
= +

8.3.1. Re-sizing Panes


S B : + ! = ! ! > = * ( = + ! ? =
* = = + >= = = !

> = > * + > > = = ! ?


= + = ! ! > + + = + = B
! ! > B + + @ = = > + =
+ = > = = > >? ! @ = > + = + =
> = = > >

(= * > > + > > = = = : ! *


6 @ = > + = + + = += = > >

! = = + > = = > = = : ? + !
+ = + = > >

(= ! ! @ = > ? >= = >


= = > >

8.4. The status bar


(= ! = ! * = > > + = * B
=* + + + *
= * ! +

0;
Chapter 9. The Toolbar
9.1. File operations
(= ! = = + = File *

Q New ' + ' 4 & ? T A >U

Q Open Project... ' + ' 4 & $? T + " U

Q Save Project ' + ' 4 & &? T ' " U

Q Print ' + ' 4 & 4? T U

9.2. Edit operations


(= ! = = + = Edit *

Q Remove From Diagram ' + ' 4 , $? T ) * 9 *# *U

Q Navigate Back ' + ' 4 , ? T' U

Q Navigate Forward ' + ' 4 , ? T' U

9.3. View operations


(= Find... ! = ! = + = View * (= Zoom !
* = = View *

Q Find... ' + ' 4 - $? T 9 U

Q Zoom (= = * B * : * ? ! ' 4 - &?


TF *U 6 @ > =! = : *B + + = ! >

- 8+ 9 ! + 8

= + + ? = > + ! D

Q 6 @ > =! = W@ !W > ! ! * * > " = : *

Q 6 @ > =! = = > + > = : * . + /


> = = @ ! # ! @ = = > = >=
+

Q 6 @ > =! ! > ! = @ ! = : * > = 7


= B " = +

Q 6 @ > =! ! $ = Zoom ? >= = + =

24
(= ( !

Q (= @ ! ! + = F *' > D C= = Zoom = B


! = = . ! = = ! ! /? = + = " + =
: + = 6@ = + ! 5+ :
8 = = + ! ? >= =
= = C= = W@ !W = = ?+ %"J * 6
J = + ! -4 . ! = + -447?
47

9.4. Create operations


(= ! = = + = Create *

Q New Use Case Diagram ' + ' 40 ?TA > 6 # *U

Q New Class Diagram ' + ' 4 0 $? T A > 6 # *U

Q New Sequence Diagram ' + ' 4 0 &? T A > ' 5 # *U

Q New Collaboration Diagram ' + ' 4 0 ,? T A > 6 !


# *U

Q New Statechart Diagram ' + ' 4 0 -? T A > ' = # *U

Q New Activity Diagram ' + ' 4 0 0? T A > # *U

Q New Deployment Diagram ' + ' 4 0 2? T A > # + * # B


*U

2
Chapter 10. The Menu bar
10.1. Introduction
*+ + + ! = = = ! ! ! @ >= >
= * .! / = ! = *
! = > >

*! = ** * ! = =@ ! =

! + ! = * * = @ ! % = =* !
.= > = * * * = * * = (@ + / (= B
5 >= = > = (@ =

(= > + >= = * * + =

Q (= 0 * + = = >= + " J = * = *
! + =

Q (= * = * = = *
! ? @ (= * *
= * = > = = * * * (=
* W6 + W W' W ! ? = " = >
> @ B! = ! = 9 * ? = =
+ "

Q (= . 3 * = = * ? = * ? = >
> = * *+ W: *W ! = ?
W9 W W # * W = = * ++ * . : */

Q (= * + ! * = ! (= B
+ ? = > @ = * *

Q (= # * > = = *? >= = = * = *
= >* 9 = = *

Q (= * 6 (= = > @ = =
* * ? = >= + "

Q (= * + ? >= = ++ + "

Q (= * *+ + ? = = ++ =

Q (= 6 * = W * W W ! W

10.2. Mouse Behavior in the Menu Bar


= = * ? = * = ! = = + =
. ' 3 $? T = U/ (= + B
! = = *

2$
(= !

10.3. The File Menu


(= > = + + = * * + " =
*

10.3.1. New
'= 6 BA

(= : >+ " > = (= + " > = = *


. +B / Model * untitledModel > *+ *D *
*

untitledModel * * .* + *
= ! ! * > / + * ?!
> > = = ' ' 0 $? T(= U
=

= * = ! . ! = WZW = ! K > >/? = B


= WA >W + = K ? > = = <
* ++ > = = > @ ? = + *+

0 8+ ! New

10.3.2. Open Project...


'= 6 B

(= + + " * ' = * + > +


. 9 4 $? T(= + " U/

0 8+ Open Project...

(= * ! = > = = B
>= = * = = . ! >/

A = + ! ! = + > = +
= A + = * ! ! ! @ ! =
= > = *

= > + = ! ! File name: = * = !


+ (= * * ! + = ? * = !
! @

= = + > ! Files of type: + = !


= > = = * = = (= !
! > (= = ? >= = *! ! *

2&
(= !

Q .Z : ? Z * ? Z * ? Z * ? Z : +/

Q *+ + " .Z : /

Q + " .Z * /

Q E = .Z * /

Q E = .Z * /

Q E *+ + " .Z : +/

10.3.3. Save Project


'= 6 B'

(= = + " * Save Project As... = + "


* . New/? = = > @ Save
Project As...

* ? = = ? = * * > = %
>= = + " (= + TZU = !
K > > = = + " T U .= ! /?
!

10.3.4. Save Project As...


(= + > = + " * . +
* = * = + " >+ " /

(= ! * = Open Project . 9 4 $? T(= B


+ " U/ (= = * *

10.3.5. Revert to Saved


(= * B * > = > > = ? =
= + " > @ ! @ Undo ?! = =
* = >

(= * B * > = = + " = ! ! . =
* /? = !

C= = * B * ? * * ! + ? = > = ! >
(= > = = > ! ? ! = !
' No = >= = * B * = + '
Yes =

0 8+ 6 1 5

2,
(= !

10.3.6. Import XMI...


(= * B * > & ,* >= = > + ! = ?
E ? = E 4? $ (= = = ! .xmi

= * = ! . ! = WZW = ! K > >/? = B


= W *+ E W + = K ? > =
= < * ++ > = = > @ ? = + B
*+

0 8+ ! Import XMI...

C= = * ? = = ++ ? 9 4 -? T(= *B
+ E U > = = = > = * ? * < ?
= >+ " > *

0 8+ Import XMI...

10.3.7. Export XMI...


(= * B * > = *+ = ,* E ?
= E $ > = = = > = * ? * B
< ? = E > = = File - Open Project... * ? = = B
*

C= = * ? = = ++ ? 9 4 0? T(= % B
+ E U

0 # 8+ Export XMI...

10.3.8. Import Sources...


+ > = T) % U8 B
* (= !B* + 8 ! *+

(= ! * = Open Project . 9 4 $? T(=


+ " U/? ! > = > ! + = ? = > 9 B
4 2? T(= *+ ' U/

0 ( 8+ Import Sources...

(= = = * Open Project ! = = * > . ' 4 & $? T +


" U/

A = W 9 W ? = = W8 ' 9 .Z " /W

2-
(= !

(= = > ! ! General ! ! @ ! +
*! ! = . 4 3 8 ! = /? = >B
D

Q Descend directories recursively ! .= /? > @


= = !B = 8 > =

Q Changed/new files only ! .= /? = > *+


> ! +

Q Create diagrams from imported code = ? = * ?


> ! ! = +

Q Minimise Class icons in diagrams ! ? = = ! + *B


+ * > ! = > = = * A D (= *
= @ ! ? ! * ? >= = = + ! =

Q Perform Automatic Diagram Layout ? = > !


= * * ? = * > ! + = + =
*

Q Level of import detail: Classifiers only / Classifiers plus feature


specifications / Full import (= =

Q Import source file encoding: (= Cp1252 = (= + B


= coded character set identifier (CCSID)

(= = > ! ! Java ! ! @ ! + >


+ !

Q (= ! > ! > * ! 8 !
.= / = +

Q (= ! > ! > * > + = > =


.= / = ! + > =* +

10.3.9. Page Setup...


(= ! + = ! + ! = + * " + + + : ? B
? = +

10.3.10. Print...
'= 6 B

(= ! + = ! + ! = + * > = *
! +

* ? >= = + ? = ! 9 4 3? T(= * +
: U ++ ' = W9 + W! + = >= * +
! > C= = * = ! * ! * ?!
5 @ > ! + ' = W + + W + + ?
! = * + ? * + = ! =
= * +

20
(= !

0 ) 8+ ! 4 "

,
= * ? = = >= * +
< > ? * ? = = = + Y
.! = W9 + W = = ! ! ! /? = =
! = = .
/? = + +

10.3.11. Export Graphics...


(= * ! + ! > = *. = + /
! *! += *

(= ! = Open Project . 9 4 $? T(=


+ " U/? + = Files of type: (= = + + = += *
(= * * > = = + .
/ * ! = * *

(= ! += + D

Q 9 * .Z /

Q % + + .Z + /

Q A * .Z + /

Q + .Z + /

Q ' ! += .Z /

(= += * = ! = = * % B'

10.3.12. Export All Graphics...


(= * ! + ! = ? * = B
+ " ? +=

(= * = * = * * (= += * = +
= = % * . ' 4 , -? T ' U/

10.3.13. Notation
(= !B* + ! ? = >= = B
* = > = *

(= = + " K

(= $> = D

22
(= !

Q = %* ? ' 4 , - -? TA ( !U = ! = ? >= =
= > + " (= = =
argouml.properties

Q = 9 * ? *A (= * = > * B
* = + " = > (= = = + "

(= > $ ! D

Q UML 1.4 = * * *

Q Java 8 = * * *

(= > = ! = + +

Q Cpp

Q CSharp

Q PHP

' % " (4 ( .:988 $ # % "9

10.3.14. Properties
(= * ! + ! ? >= = > = + =
+ "

= = + " B = > = = *

0 - 8+ " : ; 8+ %

= !? ! = > D

Q (= = * = = + ! = + " =
* * = ? + ! ! > = ?! + B
!

Q (= " # + * = ! = + "
*+

Q (= W > = W = = > =
+ " .= * > / (= * ! * + =
? >= = * ! ! @> *+ ! = *

0 0 8+ " : ; 8+

23
(= !

= A !? ! = > D

Q (= *! ! = > = + " K A ?
8 ?! = * ! ! + ' = = + A
* + D' $ 4? TA U

Q Use guillemots . / + . ! / +
.HH II/ = + = ! = @ + B
* = > ! > * . /

(= + * ! ! * + ++ !
? = + ? = = 5 * + !

Q Show visibility . ! / = ? = > = > = ! B


! = * = WLW + ! ? WBW
+ ? W[W + ? W\W + @ % ! ? * = >D +newAttr :
int

Q Show multiplicity . ! / = ? = > = > = * + B


! = * ? = * + = > ! > NO? = D
+newAttr [0..*] : int (= = *+ = > * + B

Q Show initial value . ! / = ? = > = > =


! = * ? = = > @ = D
+newAttr : int = 1

Q Show properties . ! / = ? = > = > + + B


! > ! ]^ % ! ? * = >D +newAttr : int { frozen }

Q Show types and parameters . ! / C= = = @! * @ ? !


= > > = + ? + = > > = + * (=
* ! = += + " = @* @ = A ( ! B
= @ ? = ! ? * = >D newAttr + D newOp-
eration()

Q Show stereotypes in explorer . ! / = ? = >


= > + = = * * = % + ? = =
=

Q Default shadow width . ! / ! > * B


*> = = >? = = " = : = = >?
>= = * * (= ! W W > = = > +
* * ? = ?! 4 $$ = =

10.3.15. Save Configuration


= + = ! ? = = = Settings...
= Edit * . ' 4 , -? T ' U/ = + = * > B
> : = = * = * !
= argo.user.properties (= = = W = * W? >= =
${user.home}? ! * ! ' 4 , - $? T% *
( !U

8"
2;
(= !

(= ? >= =

10.3.16. Most Recent Used Files


* *! > = * ? = *= ? ! =
= * *+ >

(= * * * *! = = ? ! " = Edit BI Settings... *


(= = argo.user.properties = K = *

10.3.17. Exit
'= B9,

(= > > * > + +B + = + " + > =


= @ > = ' 9 4 ? T(= = U (= + D

Q Yes . = + " /M

Q No . = + " ?! /M

Q Cancel . = + " /

Q (= ! ! ! @ = ! = > >! (=
= * W6 W

0 8+ +

10.4. The Edit Menu


(= * + ++ = + M * * B
* = * M

10.4.1. Select
(= !B* + * = * = = >

Q Select All . = 6 B / ' = + = (=


! = + = current pane . = @ /D + + ?
+ ? B + ? + ++ = =D = = B
*. + / = + > =

= + = current paneD 9 = = + = B
* ? = = = = * . = *
* + = + ? = = = ?! = >
= /

= + + = current paneD ! * = + + ?

34
(= !

B ! *

= B + = current paneD ! * = B + ? B
! * ? = > @ = * = + + ?! ! =

= + = current paneD (= > @ >= =


? >= + ! ? A * = ? = '
= = >=

Q Navigate Back @ + = = = ! >= B


= * (= ! * ! @ = + = * + B
? = !

Q Navigate Forward @ + = = = ! >=


= * (= ! * > = . =
= A @! * ! @/ = * ? = !

Q Invert Selection (= = = current pane D


= = > B = = > > = =
+

10.4.2. Remove From Diagram


'= #

(= * = *. / * = *? ! * = *

(= * * ! B = *! ! $ @ = * * = B
+ ? ! = *

10.4.3. Delete From Model


'= 6 B#

(= = *. / * = * *+

= * ! + = * = = ? = ! * B
++

0 8+ ! Remove from Model

10.4.4. Configure Perspectives...


(= * B * @ = * = ! = + = + ' ' -?
T6 + U *+ +

10.4.5. Settings...
(= * ! + ! ? >= = > = + = = ! B
= . 9 4 &? T(= ' B U/

3
(= !

0 8+ Settings - Preferences

(= + = ! + = ! ! = > 9 = !
= = ! = ! * = !

Q OK = ! .! @/ ++ = = =

Q Cancel ' = ! .! @/ = > = ++ =


= Apply . = Apply = ! /

Q Apply ' = ! .! @/ ++ = = * =

6 = .> = = ! = + = ! = > >/ = *


Cancel

(= + ! ! 5

10.4.5.1. Preferences Tab


' = Preferences ! .! @ = !/ = > + = @!

Q Show Splash Panel . ! / ! > = > * + > = +


>= +

8"
(= + = + ! ! = < + * . ' 4 $? T !
U/

Q Preload Common Classes . ! / ! !" *B


! + = 5 @ >= =

Q Reload last saved project on startup . ! / 6= @ = * B


> > @ = * + " ? > = * >= +

Q Strip (non-standard) diagrams from XMI file during import . ! B


/ 6= @ = *> = W# *W * >= *+ E

S = ? >= *+ E
= : * * W# *W ' * @ >
= + ! = = = K + + = *
E

Q UML Profile file . J J * J* J* J* J B * , * ! /

(= B >= = = > = + ! ! +
+ + * + B* + ? > + =

= = > ! ! = > + * =
* * .8 ? 6LL? # ? /

3$
(= !

10.4.5.2. Environment Tab


' = Environment ! .! @ = !/ * * A =
= + = ! = " *

0 8+ Settings - Environment

Q Default Graphics Format < = * += * = * ' B


4 & ? T% + += U (= = * ! = % + +=
% + += * B *

Q Graphics Export Resolution (= > = + B


+= (= W' W ( ! ! W< =W W% < =W? B
= 8 * = > = * *

Q ${argo.root} (= + = = + *? = argouml.jar

Q ${argo.home} (= = * >= = = W" W !

Q ${argo.ext.dir} (= = ! = ext !B
= !

Q ${java.home} (= = * = 8 ) * % * .8)%/

Q ${user.home} (= K = * = argo.user.properties

Q ${user.dir} (= * >= = >

Q Startup Directory (= >= = =

10.4.5.3. User Tab


(= ! > = * = * (= > !
+

0 8+ Settings - User

Q Full Name > = = *

Q Email Address > = = %*

(= * >= 5 B = + ! %*

10.4.5.4. Appearance Tab


(= ! > = + = 9 . @ 9 / = * ? >= = *+
@ @ *+ = >

3&
(= !

0 # 8+ Settings - Appearance

Q Look and Feel (= = * = = *+ ! *


>=

Q Metal Theme (= * > = = 9 = (= = * = B


= *+ ! * >= B

Q Smooth edges of diagram lines and text (= @ > T B U


+ * @* = " ?! * @ =
(= > @ = + * ++

10.4.5.5. Notation Tab


(= ! > = + ? = > = = > *
*+ = > = @!

= ? = >+ " > = = > = B


* + " @? = = 9 B + *

0 ( 8+ Settings - Notations

Q Notation Language . ,! / (= > = =


. D ?8 ? / = * >+ " ' ++ = B
= = + " 8 C= = = + " ? = = 8
= + " * > = *? = > = 8 ?
(= + = = 9 BA * ? *
' ' 4 & &? TA U/

Q Use guillemots . / + . ! / +
.HH II/ = + = ! = @ + B
* = > ! > * . /

(= + * ! ! * + ++ !
? = + ? = = 5 * + !

+ = > = = > ? >= + ? > + B


* . @ ! ++ / = HH II 5

Q Show visibility . ! / = ? = > = > = ! B


! = * = WLW + ! ? WBW
+ ? W[W + ? W\W + @ % ! ? * = >D +newAttr :
int

Q Show multiplicity . ! / = ? = > = > = * + B


! = * ? = * + = > ! > NO? = D
+newAttr [0..*] : int (= = *+ = > * + B

3,
(= !

Q Show initial value . ! / = ? = > = > =


! = * ? = = > @ = D
+newAttr : int = 1

Q Show properties . ! / = ? = > = > + + B


! > ! ]^ % ! ? * = >D +newAttr : int { frozen }

Q Show types and parameters . ! / C= = = @! * @ ? !


= > > = + ? + = > > = + * (=
* ! = += + " = @* @ = A ( ! B
= @ ? = ! ? * = >D newAttr + D newOp-
eration()

Q Show stereotypes in explorer . ! / = ? = >


= > + = = * * = % + ? = =
=

Q Default shadow width . ! / ! > * B


*> = = > = " = : = = >? >= = * *
(= !W W > = = >+ * * ? = B

10.4.5.6. Modules Tab


(= ! = > * = ? >= = * ! ! ! ' = >
+ ? * = ! * ? !
= + = ! * B * = ( * ? =

A = = W >W * + = ! * > @ = > ?

10.4.5.7. Extra Tabs added by Plugins


+ B * = = + ! ! *+ 6LLM = > !

0 ) 8+ Settings - C++

10.5. The View Menu


(= * = = > = + >

10.5.1. Goto Diagram...


(= * ! + ! ? ! = * = + "

0 - 8+ Goto Diagram...

(= ! ! > = = * > = * = + "

3-
(= !

! = ! = ! # ! ! @ >>
= * = + (= = * >

Q Type = + *

Q Name = * = *

Q Description '= > = > * = = * T$B#U B

(= ! * ? >= = > * + >= = * B

,
(= 4 $$ *+ * * + = ! > =
= * *D = * ? *? *

10.5.2. Find...
(= * ! + B* ! = =

0 0 8+ Find...

= +? = ! = ! ! Name and Location? Last Modified?


Tagged Values Constraints = ! = = 4 $$
.! = * * /? = ! >

(= Name and Location + = = ! * = > D

Q ! ! Element Name: + = * = * . / =
C .*? ?/ * ! = + > + +

Q ! ! In Diagram: + >= = * ! = >


* ! = = > ! = *? * = =

Q ( = = = > ! ? ! Element Type: > + =


* >= = =

Q ! Find in: > = = ! * = + " .= /


!B = = + = C= + ? = = ! +B
+

Q = = ! = ! Clear Tabs (= = + ! > = = *


+ = . ! >/ (= ! > = = ! ! = Help !

Q ? = = ! Find (= = = + = !
! ! (= + ! @ + = > > = = +

(= > > = = *+ !. ! Help/ ** = +?


= ! + = = (= = ! ! > = ** =

30
(= !

= in = : > =

! @ = ! * = !? + > >> > = = !


? = = (= > > ! * : > (= > @ =
= + !

(= += ! Search Results: > ! = *! * *B


+ ! > = > = * . / * (= > = = *
! "

Q Type = + * . /

Q Name = * = * . /

Q In Diagram C= = ! *? = = * = *? = B
> = > N/A

Q Description 6 + = * . / 4 3 = * !
= docs

@ >> * * = ! = > =
! *= . ! >/ # ! @ > ! * = *
*> !

(= ! * = = ! ! ! Related Elements: ! > = = *


* = += C= * . /= ! = += ? = ! = > =
*

8"
% = = > = = W) *W+ = : ?!
= ' = + < > ?! > = * >= =
= ? = * + = : ? = ! ! > = $
! * + > ! = + = > >

,
(= * !
? >= = > * + >= = *
= 4 $$ *+ * * +
= ! > = = * = D = * ? =
* * # * + = + !

10.5.3. Zoom
(= ! + !B ? >= = > = > * *
: (= +

(= !B* * = ! D

Q Zoom Out '= .6 B / * > = >

Q Zoom Reset ) = : * . 447/

Q Zoom In '= .6 B%5 / @ = * = > !

32
(= !

10.5.4. Adjust Grid


(= = + = = = = > 5 D

Q 0+ + .= /M

Q &$ + + M

Q *M

Q 0+ + M

Q 3+ +

10.5.5. Adjust Grid Snap


(= = + ++ = = = > 5 D

Q + 3+ + .= /M

Q + 0+ + M

Q + &$ + + M

Q + ,+ +

(= + + =

= 4 $$ = + " =
* ! >= = * (= *= E ,
' + 3? * > @ E $? $4? $3 ? 3? 0?
$,

> = + ! ? = Ar-
range > Align To Grid * . ' 42 ?T U/

10.5.6. Page Breaks


(= >= = + ! @ = > = *. >= /

,
(= * * > @ 4 $$

10.6. The Create Menu


33
(= !

(= * + = + * ++ !

10.6.1. New Use Case Diagram


(= * ! @ *? = * = + + @B
? = = *> ! > = = + @ (= * =
> ! = > > = = + @ = + = = . @ B >/
= *> ! > = = * + = + @ (= ++
+ @ ?! ? ? ?

8"
(= + * = * + J+ @ ++ = *
(= ! * = + Add to Diagram * = ! $ + +B +
*

10.6.2. New Class Diagram


(= * ! @ *? = * = + + @
? = *> ! > = = + @ (= * = > !
= > > = = + @ = + = = . @ B >/
= *> ! > = = * + = + @ (= ++ + @B
?! ? ? ?

8"
(= + * = * + J+ @ ++ = *
(= ! * = + Add to Diagram * = ! $ + +B +
*

10.6.3. New Sequence Diagram


(= * ! @ 5 *? = * = +
Collaboration * ? >= = = * = > = > B
* ? 5 * ! > ! = + B
= ! = = (= * = = * > ! = > > = =
= + = = . @ B >/ = *> !
> = = * + = ! 5 ** + = ! =
?! = ? = ? ? + ! * @ 5
* +

10.6.4. New Collaboration Diagram


(= * ! @ ! *? = * Col-
laboration * ? >= = = * = > = > *
+ @ >= = * * ? = ! *> ! > =
! > = = + @ (= * = > ! = > > = = ! > = =
+ @ = + = = . @ B >/ = *>
! > = = * + = ! > = = + @

8"
(= + * = * + J+ @ ++ = *

3;
(= !

(= * = + ! ! Add to Diagram * =
! $ + +B + *

10.6.5. New Statechart Diagram


(= * ! @ = * > = = ? B
= * = + Statemachine * ? >= = B
= * = > = > *

' = * > = * * + ! * ! = ? = B
! = ? >= = + = = * = + ' ! *
* ? + ? = * = * = New
Statechart Diagram * ? = = * = ( !
> B * * ? = = = * = +

10.6.6. New Activity Diagram


(= * ! @ * > = = ?
= * = + ActivityGraph * ? >= =
= * = > = > *

* > = * * + ! * ! = ? = + @ ?
. / ! = ' ! * * ?
? + ? + @ = * = * = New Activity
Diagram * ? = = += ( ! > B *
* ? = = = += +

10.6.7. New Deployment Diagram


(= * ! @ + * *? = * = +

8"
* = * + J+ @ ! * = + !
! Add to Diagram * = ! $ + +B + *

10.7. The Arrange Menu


(= * + = + = * * > = = B
+ = * @ ++
= +

10.7.1. Align
(= !B* = * (= * + +

Q Align Tops = ! = +

Q Align Bottoms = ! = ! *

Q Align Rights .'= 6 B)/ = ! = =

;4
(= !

Q Align Lefts .'= 6 B / = ! =

Q Align Horizontal Centers = = = :

Q Align Vertical Centers = = = B


:

Q Align To Grid = = + = = +
! . ' 4 - -? T " ' +U /

8"
(= * = ? >= = * ! * ? =
* = + ' * = +! >
>= + = *? = * = = = = =
+ = = Arrange * + = *
= +

10.7.2. Distribute
(= !B* ! = * (= ! + +

Q Distribute Horizontal Spacing (= * =*


* (= = " = : = = : + . * = = =
= = = / = * = *

Q Distribute Horizontal Centers (= * =*


* (= = " = : = ! > = = : =
* = *

Q Distribute Vertical Spacing (= + ! * * (=


= " = + . * = ! * = +
= + = ! * / = * = *

Q Distribute Vertical Centers (= + ! * * (=


= " = ! > = = *
= *

10.7.3. Reorder
(= !B* " = ++ * (= + +

Q Forward (= * + > = = = > = +


= = +

Q Backward (= * +! @ = = = > = +
= = +

Q To Front (= * = = = +

Q To Back (= * = ! @ = = +

;
(= !

10.7.4. Nudge
(= !B* + " * = + (= +B
+

Q Nudge Left (= * + =

Q Nudge Right (= * + = =

Q Nudge Up (= * + +

Q Nudge Down (= * + +

10.7.5. Set Preferred Size


(= * B * * = * :
T+ U : ? = * * * : >= =

10.7.6. Toggle Auto Resizing


(= * B * = @! = =

10.7.7. Layout
(= * B *+ * * ? >= = * B *?
* = * =*

(= > @ * 9 = + *? = * B *
> =

10.8. The Generation Menu


(= * + ++ * * (= !
= * *

C = + * ? ++ 8
4 $4 ++ = > ! + D 6[? 6LL? +=+,? +=+-

,
6 * = > @ + (=
> *+ ?! ! = ! = + B
= * ! = = *

10.8.1. Generate Selected Classes ...


(= * ! + ! = . 9 4 $ ? T(=
' 6 U/

;$
(= !

0 8+ Generate Selected Classes...

> !Available Classes = ! = = ! * > =


= @! = ? = = = @! = @ 6= @
= ! > = 6= @ * +
! =

(= ! Select All Select None * = + >= * = !

= > + = ! ! *! ! ! Output Directory + B


= >= = C = = ? + > !
> = = * = * 9 = !B > ! = + @ J * +
= = = * + > + +

9 ? = ! * = ! > ! ? ! Generate Cancel


@ = * > = ! ?! @ = > B

10.8.2. Generate All Classes...


'= 92

(= ! = Generate Selected Classes... . ' 43 ? T ' B


6 U/ > > = = *

10.8.3. Generate Code for Project... (To be Written)

10.8.4. Settings for Generate for Project... (To be Written)

10.9. The Critique Menu


(= * K 5 = = (=
= ! = = > ! 8 ) !! K =# =B
+DJJ * J J !! V J N= +DJJ * J J !! V JO

> ! * D (= ! @ + ? >= = = B
* T U (=

(= + * ! * + = * =
++ > +

9 5 > = > = ! = !
?! )

;&
(= !

(= = + + > = = *
6= + @ > + + = > @ +

10.9.1. Toggle Auto-Critique


(= = @! ? >= = = = @ = @ ?
= ! ? B * ! .= = ! = = B
= ! = / = = B +

10.9.2. Design Issues...


(= * ! + ! = > > = +
! = . 9 4 $$? T(= # U/

0 8+ Design Issues...

: = = = (= 0 =
(= = = = + .6= + -? /

(= * ! = = = = '
Off > ! = ? * B * * = B
+

' = = + > ! ! = + > = =


.Off ! = > + /

(= ! High

10.9.3. Design Goals...


(= * ! + ! = > ! = . 9 B
4 $&? T(= # U/

0 8+ Design Goals...

= = + = = > = *! ! = . B
*+ + ? ! = + / 6 > =
*

(= > = + = + =

(= * ! = = = = '
: > ! = ? * B * * = B +

' = = > ! ! = + > = = B


. ! = = = + - = > /

;,
(= !

8"
* ! = @ = * Design Issues... .
' 4 ; $? T# U/? ! > = + = *
1# = = + =

,
(= 4 $4 + ? Unspecified? > =
! + < > =

10.9.4. Browse Critics...


(= * ! + ! = . 9 4 $,? T(=
> 6 U/

0 8+ Browse Critics...

(= = ! = ( = = ? ! = *
! > = 9 = = = * ? ! Active? Head-
line Snoozed (= = = @ ! ? >= = * ! > =! @ (=
= = * = ? = = = = ! : * = B
+ . 6= + ,? )& ! = ! = *
= @ = = ! :

>= = = ! = * = @ >
B * > = = > ! * * = B +

(= 4 $4 = ;4 ? > >= = *+ *+ *
(= ! ! = = + . 6= + -? )
/

( = = = ? Critic Details? B
' = = > + + = =

(= = = Critic Class: = = * =
= *+ * = (= * ! 5 = 5 ? B
! =

(= ! > = ! ! Headline: = *+ = = B
.>= = * ! = = /

= = * = <ocl>self</ocl>? >= = > ! + ! =


* = 5 >= =

(= +B > ? ! Priority: (= = + ! High?


Medium Low + = + B * ! = (=
= + = *? = > 6= = + B
+

;-
(= !

(= ! MoreInfo: ) + = * > = !
= = ! Go = )

,
= 4 $4 = = * ! ? = Go
! > !

(= ! Description: > = + >= =


* = = ! + = =

= * = <ocl>self</ocl>? >= = > ! + ! =


* = 5 >= =

(= +B > ! Use Clarifier? > = = + ? Always?


If Only One Never

6 = > > = * =
>= = = (= > * @ = * ++ * * B
>= *: !

9 *+ * = * @ Missing Name = > ? = * =


= ? = > > ! 5 * @ 6 > = =
K ! > + ! @ = = B +

= 4 $4 = = >=
+*

= = = ! = : >

Q Wake + ! : * = B + . 6= + ,? )& ! /? >= =


* @ = + = = ! : ? = ! ! >
> @ = ! @ + = >

8"
S : ?! = = > ! =
= *

Q Configure (= ! =

= 4 $4 = *+ * ? = !
> +*

Q Edit Network ) = > *+ * " (= * B


>

;0
(= !

(= > @ = = > ! * = @ *> = +


% = +> + >= =? > = = = + > = = B
? = T U = = + = ? = * + >
= + = >: = + = = + ! *

(= ! = = 6= + , 8 ) !! =# . =B
+DJJ * J J !! V J ,=* + @ 9 B0 =
= + =

*+ * = = ! > 6 = * B
* ! + + > > B ! > !
*! = >

= 4 $4 = *+ * ? = !
> +*

9 = ! * = = ! ! OK @= * =

10.10. The Tools Menu


(= * + * =* + + B + > = (=
*= + B ? = * *+ !

10.11. The Help Menu


(= * + = + = = >

10.11.1. System Information


(= * ! + = * * ? 9 4 $-? T(= ' B
* * U

0 8+ System Information

= * ! = * = = ** +
= ! Run Garbage Collector = 8 ?! =
= * = > ( + + . / * ? = ! Copy Informa-
tion to System Clipboard (= Cancel ! * = !

10.11.2. About ArgoUML


(= * ! + = = +> > . 9 4 $0? T(= = + > >
U/

0 # 8+ + " 6 6 %&'

;2
(= !

(= > >= ! ? >= = ! ! @ = ! .Splash/


= >

Q Splash (= + = + = > >= +? = *!

Q Version (= + * = + @ = * @ + ?
* + * * *

Q Credits (= = >= = ? = B
* >

Q Contact Info (= = * " + = + " = > ! ?


= + *

Q Report bugs (= * ! = > > =! *+


= ! + ? + ++

Q Legal * = 9 '# >= = = >

(= * = + " ! 9 '# .>= =


* > / + = * ! = + !
. ++ 9? + ! " /

;3
Chapter 11. The Explorer
(= % + > + A J( * * A J(

11.1. Introduction
9 ?T > = + U = > = > >? > = = + = = =

7 6 + 4"

(= + > = > = = * * *! + + + B
> = = > + + * + = *

*+ ? = + = ! = =
= > + + ) = ? = + + *+ * = B
+ = *

11.2. Mouse Behavior in the Explorer


= = * ? = * = ! = = + =
. 6= + 3? /

11.2.1. Button 1 Click


C = = = = + ? * >= = = !B= = ! >= = = B
= = >= = = = +

@ = * * > = * ! +
= + > ! + = +

@ = * = = * = * = + >
! ? = > = + = + * B
+ = + ? > ! = = = =

= + * = = = + = % ?
= > ! = * = %

C= ! $ @= ! ! + + +B + * . ! >/? !
@ = * 5 ! @ = * > *

11.2.2. Button 1 Double Click


(= = = ! @? = *> ? > = = B
= +

11.2.3. Button 1 Motion

;;
(= % +

* * = + @ + * * * ? = * >
# ++ = * * * >= * = +
>= + = * *

11.2.3.1. From Explorer to Explorer


) = * ! ! * + ?* @ = * * > ! = * +
= @ B + + + ? = * =B > B B +

= + + * * + @ =

11.2.3.2. From Explorer to Diagram


# ++ * * = * = 5 = W # *W < ?
= * = > = * * ?

= + + * * *+ E (= !
E = * * ?! * *

11.2.4. Button 2 Actions


C= = = + ? = > + + + +B + *
= = = .! / !B* + ! ! 5 * * .> = ! B
/ > =! ! $

11.2.5. Button 2 Double Click


(= = = = = ! $ @

11.3. Keyboard Behavior in the Explorer


@ > = = * ! =

C= * ?+ 6 B6 > + = * 9 * = * +B
!

11.4. Perspective Selection


(= = * * ! + = ! *! + B
+ ( = ? +B > = + > = + + +

> = ? = +B > = = > = = = = (= > + B


! W ! ( + ?A * W W ! A * W (= * + * + + ?
= *+ + += ! = * (= *+ *

(= > + + + * ! = +B > = +D

Q Package-centric . = / (= + = = : ! + @ = = (=
+ = > = * = = + + @ = * =
= = * + = *

= =+ @ = = > = = * + = + @ ?
= !B+ @ .>= = = = > !B= = /

44
(= % +

Q Class-centric '= > = + @ = = > + B


* * '* = @ B >! = >
*

Q Diagram-centric = > = + *+ = * = * =
= * = = * = = !B =
++ = *= = > = = . *+ ! + /

Q Inheritance-centric = > = + = > = * = =


= = : = * (= = = + : = !B
= = = > = + :

Q Class Associations = > = + = > = * = = *


= = = = = @ = = =

Q Residence-centric = > = * = > = +B ?> =! > A ?


! > = *+ = = ? ! > = *+ *
= = *+

Q State-centric = > = + = > = * = +=


> =

= = * = = = = > = = * = B
= = = =

= = += = = = > = * =
= = = =

Q Transitions-centric (= * State-centric >? ! =


* = = * = *? > = ! = > !B
= = =

'* = += = * = *? > = B
! = > !B= = =

Q Composition-centric = >? * * = > = *+


= * *

(= + + = > * * * = = B = = < ? =
> B ?! = +

11.5. Configuring Perspectives


(= + ! ! ? > = > = = +
>

11.5.1. The Configure Perspectives dialog


! @ = W6 + W ./ = + = + ! + = B
+ + + . 9 $? T(= 6 + ! U/

8+ " 4

4
(= % +

(= += = = + + = =
! @ @ ! + + S
+ + *

' + + ! = ? >= = * = + + ! B

(= > = = > (= = ? ! Rules Library?


= ! = * ! = + + (= = =?
! Selected Rules = = = + + = = !
= + + = + ! = ? *

' + = > = > = = ! ! >> << (= =


= = ! = = = =
= + + (= = = = = ! =
* * = + +

= = * = = : = + = > = = ? =
= = + ? = ! = + >

= = = > = *! * = 4 $4 = 3 + + B
? 03 = ! ! + + *

(= ! = + = + >D

Q New (= >+ + * => = ?> = * B


*

Q Remove (= * = + +

Q Duplicate (= + = + + ! = ! >+ B
+ (= > * W6 + W > ! = *

Q Move Up (= * = + + + + = (= ! > =
= +* + +

Q Move Down (= * = + + + > = (= ! > B


= = + +

Q Restore Defaults (= + + = = ! B

= ! * = ! ! OK ! >= = *+ ! @
= ! > = > > (= = >= . * B
! = * * 9 BI' 6 / = argo.user.properties

(= = = Cancel ! ? >= = = * = =
. = + = /= = * + = !

11.6. Context Sensitive Menu


$6 @ = * = + > + +B + *
++

11.6.1. Add to Diagram


4$
(= % +

(= = + +B + * ++ = ! = * =
+

(= * ! + *! * = = + + > +
> > .>= > ++ / @ !

(= * ++ ? = * = + >
= ? = + = * >
+ * = + + *

11.6.2. Delete From Model


(= = + +B + * ++ = ! * = *

,
(= = * = * *+ ? " * = * ( *
= " * = *? = * . ' 4 , $? T ) * 9 *
# *U/

S * * = * # + = + *? = * =
= > = * ( = ? = >B
*+ D

Q # * > = >
= > = * * + = * (= ! *
W* +W = ,

Q # = * = * = + ? =
= > ! = * = (= ! = *
W* +W ' = = ,

11.6.3. Set Source Path... (To be written)


(= = + +B + *

11.6.4. Add Package


(= = + +B + * ! >= = * + @ ?
+ @ = * = > > >+ @

11.6.5. Add All Classes in Namespace


(= = + +B + * ! 6 # * = * B *>
= * + = * (= > ! = +
! + = T BI U = *

4
&
Chapter 12. The Editing Pane
12.1. Introduction
9 $ ?T > = + U = > = > >> = = + = =B
=

7 6 + "

(= >= = * > = + >


* S * T > + U? T *+ U T* B + U = B
* = ! +

(= + = ! = +? ! ! As Diagram = ! *? >= = =
= 4 $4 (= * = > = *? >= =
= * = > = > > !

12.2. Mouse Behavior in the Editing Pane


= = * ? = * = ! = = + =
. 6= + 3? /

12.2.1. Button 1 Click


= ! = + ?! @ >
= *. ! @ * + / 9 * ?
> = * = ! * = * = @

= * ! @

. ? / = > + = >= = * = = *
(= T' U? ' $ -? T' U (= ++
= ? + ! *? =+ + 6 @ ' B
> ?> = = = + = > = = @ +
>= = = * ? * * = = > ? >= =
+

C= ! $ @= ! ! + + +B + * . ! >/? !
@ = * 5 (= + +B + * > ! * ! ! @
= *

(= * ? >= = = + =
. ' $ &? T(= ! U/

12.2.2. Button 1 Double Click


C= = ! > = ? = > ! * + *
= > ? = = ! @? = =
=

C= > = = > = = !B *+ ? ! @> =

4,
(= %

!B *+ . /

9 *+ ! @ + *+ * > = + B
=

+ > =+ @ = * ! @ + @ >
= * > = + @ .= = * = /? >
= ' 9 $ $? T(= > *U

8+ 6 !

12.2.3. Button 1 Motion


C= = ! * * * + = > > =!
+ = * ! @* ! = + ! > B
+ = (= + >= * +! @ = *B

+= ! * > * = >+

+= = = >= = ? = ! B
:

' * . ? / = > + = . T' U? ' B


$ -? T' U/ = ? + ! *? >= = ! * +
=+> = =

C= = * * ! > = *? ! * = =
= > >= ! ? > = ! = + (=
> @ >= = = ' = >= ! * ! * B
= * = =

(= * ? >= = = + =
. ' $ &? T(= ! U/

12.2.4. Shift and Ctrl modifiers with Button 1


C= * + ! * ? = 6() @ > =! B
= C= ? * * = B

6 @ >= = '< 9( @ + ? @ = ! * ? >= = = B


. = > + + > = = */ ! * > = = ! * . ' $& ?
T ( U/

12.2.5. Alt with Button 1 motion


> >= = * >= = (@ + ? > =
> =! *

12.2.6. Button 2 Actions


C= = = + ? = > + + + +B + *

4-
(= %

= = = .! / !B* + ! ! 5 * *
.> = ! / > =! ! $ ' ' $ ;? T +B +
U = + + +B + *

* + * ? = + +B + * ++ = * = *
@ = ? = ++ *

12.2.7. Button 2 Double Click


(= = = = = ! $ @

12.2.8. Button 2 Motion


(= * * + ++ +! ! $ @

12.3. The tool bar


(= ! = + = + + = * = + (= =
Select ./ ! @ ?! =
? ! ! @ +

(=

Q " ( 9 = *

Q # 9 = *

Q & 3 9 += *

Q & $ 9 + + * + = B
*

' * = = ? *! + > ? @ +
= ! ' 9 $ &? T(= > U = *! = = =
+ + + (= +B > * *! = + (= * =
>= ? = = > = = > = + * >

12.3.1. Layout Tools


(= > > + * =

Q Select (= + = * @> B
6() > = ! ! . /* + * B
> * $# * * > + @ *
*+ K + > = = *+ K = +

Q ' * > = = + T! *U >= = > > + (=


= > = +

(= * ! @ ! '< 9( > = ! * >= = Select

(= * = > = + ? ' $ ,? T(= *U

40
(= %

8"
+ = = = Arrange * . ' B
4 2? T(= U/

12.3.2. Annotation Tools


(= Comment . / **

@ * = = Select ? = !
@ Comment = ** * >= = **
@ ? = = ** + = +

(= ** = ? *+ ! (= ! > =
! ! B @ * = @ !

(= > ** ! =

S @ ** * = CommentLink . /

12.3.3. Drawing Tools


(= + += * = = = B
? = + = *+ = ! *

8"
(= > + > + ++ * =
. = + + / = * * =

% = + ? + +B > > ' 9 $ &? T(= >


U @ = *> + = += * = * :
= + (= : ! ! ! * + *
= * > ! ! > ? = = ! + = +
= *? += * ! > = = Select ! B : !
! * = = = = !

8+ 6

Q Rectangle

Q Rounded Rectangle > = (= = B

Q Circle

Q Line

42
(= %

Q Text ! (= ! = ! + ( = B
: + ? = ! > = @ = : = < > ! B : !
=

Q Polygon + (= + = + ! ! @ = + B
> =! ! @ .>= = > @ = + = + /

Q Spline + + (= + = + > =! =
+ > =! ! @

Q Ink + (= + + ! ! *

12.3.4. Use Case Diagram Specific Tools


' + + * (= + +
= ! = * . 6= + 2? % & )
# $ $ /

Q Actor = * 9 ? >= = * B
+ > = = >= = * ! * =+

Q Use Case = * 9 ? >= = *


+ > = = >= = * ! * =+
> = + ! * >= = * ! * : + : B
=+ +

Q Association ! > > ! * . * =


= / (= 0 + = ? 9 $ ,? T(= B
UD association? aggregation composition? = =
! bidirectional unidirectional

8+

Q Dependency + ! > > ! * . * = B


+ /

Q Generalization : ! > > ! *


. * = = = + /

Q Extend =+! > > ! * . * =


= /

Q Include =+ ! > > ! * . *


= = /

Q Add Extension Point + (= +


= * newEP loc C= = + *+ * B
+ ? = + * ! ! ! ! @ = @ ! ? ! B
> =! @. = = ! / = + + ! = >
* ! = = + + !? = = = + + ! = >

43
(= %

(= + >=

12.3.5. Class Diagram Specific Tools


' + + * (= + + =
! = * . 6= + 3? & # $
$ /

Q Package + @ = *

Q Class = * 9 ? >= = * B
+ > = = >= = * ! @ * =+
. *+ '< 9( = ! + / > = + ! * >= = * !
@ * : + : =+ +

Q Association ! > > ! * . * =


= / (= $ + = ? bidirectional uni-
directional

Q Composition *+ ! > > ! * . * =


= / (= $ + *+ = ? bidirectional
unidirectional

Q Aggregation ! > > ! * . * =


= / (= $ + = ? bidirectional
unidirectional

Q Generalization : ! > > ! . * =


= = + /

Q Interface = * 9 ? >= = *
+ = = ! * >= = * ! * : =+
.= ! = : /

Q Realization : ! > ! *
. * = : = : /

Q Dependency + ! > > *! . * = B


+ / (= $ + + + = ? Permission . /
Usage . / Permission ! > = + Import? *+ B
* * + @ =

Q Attribute > ! = (= ! =
* newAttr + int * ! ! ! ! @ = @ ! ?
! > =! @. = = ! / = + + !

(= + >=

Q Operation > + = (= +
= * newOperation > = * + void * ! !

4;
(= %

! ! @ = @ ! ? ! > =! @. = =
! / = + + !

(= + >=

Q Association Class > ! > > !


* . * = = /

Q Datatype + = * 9 ? >= = * B
+ + = = + = ! * >= = * ! @ * B
: =+ .= ! = + / (= $ = * ! = ?
Enumeration Stereotype (= > = * = ? + = = +
+ D >= @ ? * ? ! + * @ > =
+ (= = W + W * B = =
!"

12.3.6. Sequence Diagram Specific Tools


' + + 5 * (= + +
= ! = 5 * . 6= + ;? * & )
# $ $ /

Q ClassifierRole = *

Q Message with Call Action * ! > >


! * . * = = /

Q Message with Return Action * ! > > B


! * . * = = /

Q Message with Create Action * ! > > B


! * . * = = /

Q Message with Destroy Action * ! > >


! * . * = = /

Q Add Vertical Space to Diagram + *! * *


! > = > 6 @ = * = + >= > = + ! >
= = >= = * = = = = = + K @ =

Q Remove Vertical Space in Diagram ) * + * * *


* ! > + 6 @ = * = + = > B

12.3.7. Collaboration Diagram Specific Tools


(= + + ! * (= + +
= ! = ! * . 6= + $ ? )
& # $ $ /

4
(= %

Q Classifier Role = *

Q Association Role ! > > !


* . * = = / (= 0 + B
= ? 9 $ ,? T(= UD association? ag-
gregation composition? = = ! bidirectional unidirec-
tional

Q Generalization : ! > > ! . * =


= = + /

Q Dependency + ! > > ! * . * = B


+ /

Q Add Message * =

(= + >=

12.3.8. Statechart Diagram Specific Tools


% + + = * (= + +
= ! = = * . 6= + $4? *
& # $ $ /

Q Simple State *+ = *

Q Composite State *+ = * = ! 5
+ = * + = *+ > *+ = *+

Q Transition ! > > ! * . * = B


= /

Q Synch State = = *

Q Submachine State !* = = *

Q Stub State ! = *

Q Initial + = *

(= = + * = * *+
< > * ? = > *+

Q Final State = *

Q Junction " + = *

> * " = = *
(= %

= ?! > *+ !
" = > =

Q Choice = + = *

> * = = = * B
= ?! > *+ !
= = > =

Q Fork @+ = *

> * @ = = * > *
= ?! > *+ ! @
= > =

Q Join " + = *

> * " = = > * *


= ?! > *+ ! "
= > =

Q Shallow History = >= + = *

Q Deep History += + = *

12.3.9. Activity Diagram Specific Tools


' + + * (= + + =
! = * . 6= + $$? # (& # )
$ $ /

Q Action State = *

Q Transition ! > > ! * . * =


= /

Q Initial + = *

(= = + * = * < >
* ? = > *+

$
(= %

Q Final State = *

Q Junction " . /+ = *

> * " = = * > *


= ?! > *+ ! " B
= > =

Q Fork @+ = *

> * @ = = * > *
= ?! > *+ ! @
= > =

Q Join " + = *

> * " = = > * *


= ?! > *+ ! "
= > =

Q CallState = * = + B
< ? = * = + ! + = *! ? > = = * =
= = = + + =

Q ObjectFlowState !" > = * !" > !" =


+ + *

12.3.10. Deployment Diagram Specific Tools


( + + + * * (= + +
= ! = + * * . 6= + $&? & (
& # $ $ /

) * *! = K + * * *+ *

Q Node = * 9 ? >= = * B
+ = ? =? + ! * >= = * ! * B
=+

Q Node Instance = * 9 ? >= = *


+ = ? =? + ! * >= = * !
* @ =+

&
(= %

Q Component *+ = * 9 ? >= = *
*+ + = ? =? + ! * >= = * ! * B
+ =+

Q Component Instance *+ = * 9 ? >= =


* *+ + = ? =? + ! *
>= = * ! * + =+

Q Generalization : ! > > ! . * =


= = + /

Q Realization : ! > ! *
. * = : = : /

Q Dependency + ! > > ! * . * = B


+ /

Q Association ! > > .


*+ ?? / B
! * . * = = / (= 0 + B
= ? 9 $ ,? T(= UD association? aggrega-
tion composition? = = ! bidirectional unidirectional

(= = ! > * ! !
$ = ++ + * *

Q Object !" = * 9 ? >= = * !"


+ = ? =? + ! *? >= = * ! * @ =+

Q Link @! > > . ? *+ !" /


! *

12.4. The Broom


K ! * * : +++ = = = @
* *
** = !" = B
! *+ * * ** (= ! * > + !" =
= 9 = * ? = ! *K ! + =
D* @ !" ++ + ?+ @ !" * + ?
+ !" * @ * > !" (= ! * * @ = *
= : * * B * =B *

(= (B = + * ! K
@ = ! * * C= = *
! + >=
*B* ? = !K * * * = ! *
=? =? ? > D = ?* = ! *
= = ? > = >? > @ B> + =
! *? = ! * + = * * = * > = (= = = B
!" = = ! * + ** ! @. = ! >/
@ B> ! *? * ! @> > * * = + B
> = ! ** @ + ! !" = = = C= = *
! ? = ! * ++ = * !" * @ * + B
= * =

,
(= %

8+ < !

= + = + ! >= = ! *? !" = = ! * !B
. ? + / K ! * ++ = ! * D !" ! +
= + = = ? !" ! + @ = > = * +! >
= *? !" ! ! = = = ! *K ) + +
= + ! * = = ! * + ! * =
+ " + * D '+ ? @ = ? '+

12.5. Selection Action Buttons


C= = *? = > =
+ : = + *
T B ! U = ' = ! > * *+ =
= T B ! U (= > ! =
? = = @ = ! +

# 5 ! 4 !" =5 < >

' B ! ** + = !" 9 *+ ? =
! $B K @ + ? 0B K @ ! ? !
&B K @ ;B K @ (= ! ++ W @ W D
@ > + =
: M * = ! = :
M ? *+ + = * > = * +
= : + * * ++ = @B
= ! ! > + = > = = +

' B ! + (= = ! : ! = + :
= = = * = = + + *
= ! < > ? = > > =* + +
(= > B ! ! = > > = ! =
* ? = ! > >= = * = M +
= * ! ? = * *+ ! * > > = *

12.6. Clarifiers
@ = ? >= = + > = = * C=
= + ! *? = + B *? = = = = + ! * = +
(= += = 5 = = = $

Q A ./ # + = + = =
* = > + + + = =

-
(= %

Q 6 > ./ + !B *+ += 9 *+
! > = + ! *> =

Q ' ./ A ?! >= B * = = = * =
B + . 6= + ,? )& ! /! ! ! @ (= = >
= ! = ? *+ * =

12.7. The Drawing Grid


(= + + > = ! @ >= = ! B
= = = = * . ' 4 - ,? T " U/

C= + ?+ * * = * > ! = B
+? >= = *, &$ + . ' 4 - -? T " ' +U/

12.8. The Diagram Tab


= ! * = + * ! ! As Diagram (= + =
* ! + *! > ? *+ += * ! % =
+ > = > ! ! ! ! @ = !

% *+ * ! + ?! = +B
+ * + ? = ! =

12.9. Pop-Up Menus


C = = + ?! $ @ > ! + + +B + * > = ! *B
! * ?* > = !B*

12.9.1. Critiques
(= !B* = = = = ' *
= ! = = = = B + + ! + = To-
DoItem ! = + = *

12.9.2. Ordering
(= * = ++ = * 5 = Re-
order !B* = Arrange * . ' 4 2 &? T) U/ (=

Q Forward (= * + > = = = > = +


= = +

Q Backward (= * +! @ = = = > = +
= = +

Q To Front (= * = = = +

Q To Back (= * = ! @ = = +

12.9.3. Add
0
(= %

(= !B* ++ = = = . ? ? !" ? ?
+ / = + ! . ? / (= * =

Q New Attribute ++ >= = 6 > ! =

Q New Operation ++ >= = 6 > +B


=

Q New Comment = > ** =

Q Add All Relations ++ >= = @


! = = * = =

Q Remove all Relations ++ >= = ) B


* * = * .> = * = * * = * /

12.9.4. Show
(= !B* ++ > = *+ + (= *
+ ! ? + =

Q Hide Extension Point Compartment ++ >= = + *+ *


+ < = *+ *

Q Show Extension Point Compartment ++ >= = + *+ *


= # + = *+ *

Q Hide All Compartments ++ >= ! = ! + *+ *


+ !" < ! = *+ *

Q Show All Compartments ++ >= ! = ! + *+ *


= !" # + ! = *+ *

Q Hide Attribute Compartment ++ >= = ! *+ *


!" + < = *+ *

Q Show Attribute Compartment ++ >= = ! *+ *


!" = # + = *+ *

Q Hide Operation Compartment ++ >= = + *+ *


!" + < = *+ *

Q Show Operation Compartment ++ >= = + *+ *


!" = # + = *+ *

Q Hide Enumeration Literal Compartment ++ >= = *


*+ * * + < = *+ *

Q Show Enumeration Literal Compartment ++ >= = *


*+ * * = # + = *+ *

Q Show All Edges ++ # + . = > / =


= > (= = * = W # *W = = +
*

2
(= %

Q Hide All Edges ++ < (= = *


T) * *# *U = =

Q Hide Stereotype ++ >= = ' + + @ + < = B


+

Q Show Stereotype ++ >= = ' + + @ = # + = B


+

Q Hide Visibility ++ >= = ! + @ + < = ! B

Q Show Visibility ++ >= = ! + @ = # + = ! B

12.9.5. Modifiers
(= !B* ++ > = ? ?+ @
= = * !

Q Abstract ' !

Q Leaf ' ? > = !

Q Root ' ? > = +

Q Active ' > = * ! =

(= = ! * > = * = B
*

12.9.6. Multiplicity
(= !B* ++ > = ? >= @ =
= * + = = = * @+ (=
? !B = * + = ! = = = + + = B
. ' 2 0? T % U/

Q 1

Q 0..1

Q 1..*

Q 0..*

12.9.7. Aggregation
(= !B* ++ > = ? >= @ =

3
(= %

= = = = * @+ (=
=

Q none ) *

Q aggregate @ = = . @ > T U/

Q composite @ = *+ . @ > T *+ U/

5 = > = *+ =+* = * +
.= /

12.9.8. Navigability
(= !B* ++ > = ? >= @ =
= ! = (= =

Q bidirectional @ = ! ! =

Q <class1> to <class2> @ = ! * H I H $I
= > H I H $I ! = = >

Q <class2> to <class1> @ = ! * H $I H I
= > H $I H I! = = >

+ * ! B ! ! = > B
> = ?! > = = = + + ? =
* = + + ! = B = * = > > =

(= ! + . > /?
=

+ * ! * +
=

12.10. Notation
A = + = * * * + +

12.10.1. Notation Languages


++ = > ? = > B

;
(= %

?! = * * ! > 8 C =+ * ?
+ ! = ? = 6LL < ?! = .4 $$/
= >

9 $ 2? T U = > ? >= 9 $ 3? T
8 U = > = * 8

( %&'

) ?

12.10.2. Notation Editing on the diagram


= > ** ! ! ! B @ ! = (=
! ! = > ?> = = + ? *

? = ! . = * = ! * = > >/? = >


= + = = = ! ( ! ! + 9$?
B ?! + = @ ? ! ! @
* >= = * =

% = * + > > * B *
*+ > + ! + ? + ? + * = + ?
+ + + . ! ? /? ! + D

+Order(customerID : int,items : List) : void {sequential}

. ! > > / = > * * ? B


* + 9 $ ;? T + > = * U = > > B
= > D

- " 6 + !

(= = = = > = ! >= ! ! * !
= * * (= ! ! B ! B @ = *> =
* !

(= ! . = L? B? [ \/ = > = > = = B * ?! = >


*

@ > ? = * + = >

(= *+ * = ?! + = > = B
*? ! ! + B = > = > = = B
*

12.10.3. Notation Parsing

$4
(= %

. ! > /

$
Chapter 13. The Details Pane
13.1. Introduction
9 & ?T > = + U = > = > >? > = = + = =B
=

7 6 + "

9 > = = *? = + >= >

(= = ! = +? >= = ! ! @ (= ! ! *
* ! = @ ? + = + !

= ? = Properties ( ! ! = * *+ ? > = + = B
> = = * (= + = + + ! = = !"
+ = + = = * ++ = * . 6= + 0?
" # $ $ = = 6= + $&? & ( & # $ $ /

13.2. To Do Item Tab


(= !+ = B * ! = ? * = !
* . = = Critique * ' 4 ;?
T(= 6 5 U/ 9 & $? T% *+ = ( # * ! = + + + U = >
+ + (= B * > =! = B + . 6= + ,? )&
! / ! = Critiques + +B + * = +

4 !" + To Do Item + " " "

6 *: = ! = + ! = = = Browse critics... * . ' B


4 ; ,? T > 6 U/

(= ! = ! ! = + ! * ! = = > ! ( =
!

Q New To Do Item... (= = ! . 9 & &? T# !


A >( # * U/? >= = > > B *? > = > = .>= =
++ = B + /? + = B + ? ) + B
= *

* 4 New To Do Item

Q Resolve Item... (= + + + > = = B *.


9 & ,? T# ! ) * U/ (= *+ ?! >
> = B * > = = = ** = B * .>= = = >=

$$
(= #

+ = ! /

(= ! ! = > D * = > * B
?+ !" ? *
* ! >

* 4 Resolve Item

= + = B! ? >= = ! = ? ! / It is not
relevant to my goals? $/ It is not of concern at the moment? &/ Reason
given below = = = = = = * !

8"
> = B *.= ! /! > *B
* ?" * @ = ** = = B *> ++
> (= =

,
(= 4 $4 *+ * *+ D (=
>= = + " = > * = > B
' ?

C= * ! ? = = > =
. ! B = !" = = /

Q Send Email To Expert... = > = %* +


@ (= > @ @ @ W* D R * !" _N = B
OW @ > !! >

Q Snooze Critic (= + = = = = B * (=
B *. = ! = /> ++ * = B +

(= >
> @ + + * = + 4* ?! ! =
++ = ' : ! (= ! > @ + = = = Cri-
tique > Browse Critics... * . ' 4 ; ,? T > 6 U/

8"
' * ** = >= * ! ! * ' *
: = = *= ! *+

13.2.1. Wizards
' * = * ** = T> : U ! = + = + ! * (= > :
*+ + . * / = ToDo Item ! = + = = = =
' = >: ! @ = Next> !

$&
(= #

4 !" Wizard

(= > : = = = = ! = ! * = ToDo Item !

Q <Back (= > @ ! @ = + + = >: = = +

Q Next> (= > @ ! @ = + = >: = = +

Q Finish (= > ** = = = * = = = >: + +? J


= +

A B * = >: = >: = ! > *

(= >: ) ? ? * = *? *
= ? = >= = >: > * ! >= > ? = *?
= >: > = * + > >=

13.2.2. The Help Button


(= * ! = ! * = To Do Item !? ! Help (= > +
! > ) > = = = +

,
= 4 $4 = ) (= > =
= *

13.3. Properties Tab


(= = = !? = + + = + + * ! (= + +B
* ! + = > > D

' = = + + ? > ! = + + !
= + M

$ A ! ! = Go Up ! = + +
!? = Navigate Back Navigate Forward ! = * ! ? =
* B * Edit - Select

9 & 0? T + + ! = + U = > + + + !
. = /

# @" Properties + "

$,
(= #

= + = * = + . = * ? = *
= + / = *+ = + + !

( = = = ! = + + ! (= >
Go up (= > Delete = * = * (= ! >
+ =

(= * = ! *+ ? > = * % = = !
(= * ! ! ? ? + > ? ! = @! *
.! / = ! = = ! = * * ! " +
= 5

< > * ! ? + +B + * .
! $ @/? >= = + > ? * + > .
> =* + /

(= * > Name? >= = * = + !


(= * + =

(= + + = + = + = =
* + . * .6= + 2? % # $& $ ? *
.6= + 3? & # $ $ ? 5 * .6= + ;? * & # )
$ $ ? = * . 6= + $4? * & # $ $ ? !
* . 6= + $ ? & # $ $ ? * . 6= + $$? # (
& # $ $ ? + * * . 6= + $&? & ( & # $
$ / + = = ** * + = = > = +
.6= + 0? " # $ $ /

> > 5 : = + + = = : =
+ + ! * ? * ! * ! (= = =
+ + !! = * > >? ! * = +

13.4. Documentation Tab


C = = , ? = = Element * (= Element
* documentation ** ? + + = B
* >= = = ' = ++ ? > !
= + ? = = ! + = Tagged Values !

9 & 2? T + # * ! = + U = > + * !

( @" Documentation + "

?* * = ! = # * (= =
* = * D author? version? since? deprecated?
see

(= = ! = *

' ** @ * ? = = > = !? > = *

$-
(= #

Q Author: ! = = = *

Q Version: ! = = *

Q Since: ! = >= > = * = !

Q Deprecated: = @! >= = = + . + *
= * /

Q See: * = *

Q Documentation: *

Q Comment Name: (= * ** = = * *

Q Body: (= ! ** = = * *

8"
+ * * * 9 = 5 = B
* ? ! ? = = See: + *
* +

13.5. Presentation Tab


(= !+ * * = += + = * =
+

= = + += + = .! =
+ / = ! = > 9 *+ = = +
> ! > =

' = * ?! 9 & 3? T + ! = B
+ U = > + ! . = /

) @" Presentation + "

(= * ! = * ? + @ ?! * ** * B

Q Path (= = @! > + = = + = = * = * *
= > > = :: + % = > ! = > D
org::argouml::application::Main

Q Attributes (= = @! > = = > = ! *+ *

Q Operation (= = @! > = = > = + *+ * B

$0
(= #

Q Stereotype (= = @! > = = + + @ ? = > ! =


*

Q Visibility (= = @! > = = ! + @ (= ! = >


L? B? [ \

Q Extension Points (= = @! > = = + *+ *

Q Bounds: (= = = ! ! $# *+ *!
+ ! ** (= *! + D / = E = ++
= ! M / = S = ++ = ! M / = > = = ! M
/ = = = = ! + = +

(= = # = @ = . ? : /?
= + ! = = = > =

Q Fill: (= +B > + = $# + B
' No Fill * @ = + ' Custom > =
= = = ! ++ ? 9 & ;? T(=
6 *9 J 6 ! U

Q Line: (= +B > + = ' No Fill * @ =


+ ' Custom > = = = =
! ++ ? 9 & ;? T(= 6 *9 J 6 ! U

Q Shadow: (= +B > + = > = = = >. / $#


+

- 8+ Custom Fill/Line Color 4

0 8+ Custom Fill/Line Color 4

8+ Custom Fill/Line Color 4

13.6. Source Tab


(= ! = > = = > ! = ? =
= (= = > = ?* ! =
> = = = = *

8+ 5 8

> ! B = = B #%

$2
(= #

(= + > = = > = + (= B
= > = ?! + + 6LL? >= =
++ ' = ! >

AA 4 !"

13.7. Constraints Tab


6 = * = * + 5 ++ > =
+ > ! = + , " + " = ,

(= 6 *+ * 4 $4 K ++ 6
* = = 6 9

(= * = 6 = = = + *
= = * ! * * ? = 6 +
J + > !

! 6 $4 = * > !
(= @ = = >= = B
6 ? ? = = > ! > = = @ > (=
= 6 + * = = = 6 + ?! =
* @ 6 ? * = = +
+ + * + = ! = 6 + .>= = >= >
+ = 6 $ 4/

' ? = ? ++ = = *+ = * B
* > ! ! = 6 + + + = * * >= =
= = 6 6 , (= .
! /6 J 9

(= + B * *! . *+ = xor B
= * ! * + /

(= *! * >= + + * ! B
D

Q ( + + = * M

Q ( + + + M

Q ( ! + B + B + * = M

Q ( ! M

Q M

Q ( + +

$3
(= #

9 & ,? T + 6 ! = + U = > + !
. = /

@" Constraints + "

= + = !

Q New Constraint (= > = = = Con-


straints tab = > . ' & 2 ? T(= 6 % U/ (= > B
> = =

,
* ? = >= > ? !
4 $4 = 6 + M = = !
+ * = > ? * ? + = Edit
Constraint ! > =
, + D ? ? * ? (= + * ?!
= = @> = * * = * *
= 9 = * ? * > *B
+ !

Q Delete Constraint (= = Constraint Name ! . ! B


>/

4 $4 = ! > = >= ? >=

Q Edit Constraint (= = = = Constraints ! . ' B


& 2 ? T(= 6 % U/ (= @ = =
Constraint Name !

4 3 = ! > = >= ? >=

Q Configure Constraint Editor (= + =


. 9 & -? T# ! U/

* 4

(= ! = = @! = > +

Q Check type conformance of OCL constraints 6 + =


* ! = + ! + = @ ? = = > = = = B

$;
(= #

+ +

= ! * > ! ? ! OK . + = + = / Cancel . =
= /

(= * ! = ! *+ > ! ? * = =
= (= > + ! > * >! >= = = : = !

Q Shrink Left @ = = @ = ! = * ! !
= Shrink Right ! . ! >/

Q Shrink Right @ = = @ = ! = = * !
! = Shrink Left ! . ! /

9 ! = ! ! * = ! =

(= ! = Constraint Name = . /
= * ! ! ! @

(= ! = = ! Preview = = (= ! = >
* C= = ! ? !
+ = =

13.7.1. The Constraint Editor


(= @ = = = = Edit Constraint ! = * Constraints !
(= @ + = >= ! . 9 & 0? T# !
U/

# * 4

= + = !

Q Cancel Edit Constraint (= = > = = B


= * Constraints !

Q Check OCL Syntax (= ! @ = @ = 6 > =


= ? = ? = * Constraints ! =
? ! + = + ! *

,
C= = + = @ = ! ! > = = Config-
ure Constraint Editor ! . ! >/ 4 $4 >
= @? + > = = =

Q Configure Constraint Editor (= + =


! = * Constraints ! = . ' & 2?
T6 ( !U /

&4
(= #

( = = = ! = @! ! Syntax Assistant . = @ ! /? >= =


> ! = =

= ! ? + > * + > ** ! > =


! (= + *+ 6 = ? >= ?> ! = B
!

(= ! * + > >! ! * = *
= = > +B > *

Q General 6 % D inv . /M pre . + B


/M post . + B /M self . B /M @pre .
= + /M result . + /

Q Basic Operators ) + + = % D =M <>M <M >M <=M >=M ()

Q Numbers =* + % D +M -M *M /M modM divM absM maxM minM


roundM floor

Q Strings ' % D concatM sizeM toLowerM toUpperM substring

Q Booleans % D orM andM xorM notM impliesM if then else

Q Collections + ! ? 5 (= *B
! : !B +

Q General 9 = ++ + % D Collection {} . >


/M Set {} . > /M Bag {} . > ! /M Sequence {} .
> 5 /M sizeM countM isEmptyM notEmptyM includesM includesAllM iterateM
existsM forAllM collectM selectM rejectM unionM intersectionM includingM
excludingM sum

Q Sets + = ++ % D-. /M symmet-


ricDifference

Q Sequences 9 = ++ 5 % D firstM lastM atM appendM


prependM subSequence

(= * = ! *+ > ! = ! (= * ! B
= = ! = > = ! . ' 3 $? T =
U/

? ? + + + * ! @ = = = @ ! = Ctrl-X?
Ctrl-C Ctrl-V +

13.8. Stereotype Tab


(= ! = > = ! ++ + = * *
$+ $! (= ! > * = + * = =

( 4 !" @"

= ?! > [] = ! = + = > % = ! ? = thread

&
(= #

[Classifier] + * ! ++ + ? = 6 ? 6 ?

13.9. Tagged Values Tab


( = * = * + ! (= * B
+ ! > = >= = + + = (= * @ >
+ B *! = *

(= documentation = + * ? Element
! * + = = =
Documentation !? = = ! = Tagged Values !

(= Tagged Values ! *+ > * ! ?> = *! B! =


= ! ! = = = (= >
*+ > ! >

(= ! = + = ! > > @ = ! ?
= + + ! = * = >

(= * ! = = ! = > = = ! . ' 3 $? T
= U/ ? >= = ? ? + + +
* ! @ = = = @ ! = Ctrl-X? Ctrl-C Ctrl-V +

13.10. Checklist Tab


6 > + = * >
> +* > + * *! ? *+ * ?
= + " @ = = * > > +* B
+* : = + = @ ** + ! * >
* ) = = > + > = * ? * @
= = @ ? " >*

< ? = @ = ! ? = * = = + >
= @ < > ? K = @ = =
@

> > = @ * (= T6= @ U


!+ = @B * = =++ + * 9 B
*+ ? >= *? = = @ ! = > * = + *+
= @ ! ' = ! > # * = @ * = = *
6= @ * @ + = = > >= = ! ? >= = @ *
+ *+ = > ++ * = @ > =
* + ! *

) 4 !" + B

= 4 $4 ? = ! *+ *+ * % = = @

&$
Chapter 14. The To-Do Pane
14.1. Introduction
9 , ? T > = B + U = > = > > > = = B + = =B
=

7 6 + : "

(= + + = = * * = + > =

! = + > = = > = + ? ! > = + =


= = ! = ? = = *! B *

* ! = = Critique * . ' 4 ;?
T(= 6 5 U/

14.2. Mouse Behavior in the To-Do Pane


= = * ? = * = ! = = + =
. 6= + 3? /

14.2.1. Button 1 Click


(= * ! 5 +

C = = = = + ? * >= = = !B= = * ! ! >= = = B


= = >= = = = +

C= = + ? = + = = = ! ! @ =

@ = = B * > ! = > =
To Do Item ! = + (= ! * !

14.2.2. Button 1 Double Click


C= ++ = = = ? = > = + = = B
= !

C= ++ = ?! ! @> = > = * = >= = = B


* ++ = + = = * ++ +
.= * ! = = = ? > = > ! ! ++ B
+ /

14.2.3. Button 2 Actions


(= ! $ = B +

14.2.4. Button 2 Double Click


&&
(= ( B#

(= ! $ = B +

14.3. Presentation Selection


= + = + +B > = > = B * + (= B
* * ! + > (= + ?
>=

Q By Priority (= = (= B * : = = = !
+ D High? Medium Low (= + > = = B * ! + B
* ! = = = Critique > Browse Critics... * . ' B
4 ; ,? T > 6 U/

Q By Decision (= B * : 2= = ! D Uncategor-
ized? Class Selection? Behavior? Naming? Storage? Inheritance? Containment?
Planned Extensions? State Machines? Design Patterns? Relationships? In-
stantiation? Modularity? Expected Usage? Methods? Code Generation Ste-
reotypes (= = = ' 4 ; $? T# B
U

Q By Goal = + = * ! + = = B
(= + + = B * = = !

= = ? Unspecified B
* > ++ = =

Q By Offender (= B * : = = = =
= + ! * ( * = > * > = = WA > ( # *W ! . !
/? =

Q By Poster (= B * : = = >= = =
B * (= * = " = * = *
! 5 *

Q By Knowledge Type = = + =
@ > (= + + + = = @ > D De-
signer's? Correctness? Completeness? Consistency? Syntax? Semantics? Optim-
ization? Presentational? Organizational? Experiencial Tool (= * B
.# K/ = * *

14.4. Item Count


( = = = J= = ! = *! B * >
! = = = > >= = *! B * > ! -4 *? >=
! 44

&,
Chapter 15. The Critics
15.1. Introduction
(= @ = = * = 6 '% + *
+ = (= = ! = = > ! 8 ) !! K =# =B
+DJJ * J J !! V J N= +DJJ * J J !! V JO

6 = * > >= = = *+ * ) = ! @ =
= >= = * ! + @ + = =
=

(= = + = + > = = *
6= + @ > + + = > @ +

15.1.1. Terminology
(= ! @ + ? >= = = * T U
(=

(= + * ! * + = * = ++
> +

9 5 > = > = ! = ! ?!
)

15.1.2. Design Issues


: = = = . * * ! *
= / + = 0 =

C = = * = + + !

15.2. Uncategorized
(= = =

= = ! * > !

15.3. Class Selection


(= = > =

= = > =

15.3.1. Wrap DataType


# ( + > = , (= = * ?
++ query + .= + = = = # ( + K /

&-
(= 6

# ( + ! > = ? = # ( + + *+ .! @ B
* / ' = = = ! # ( +
= # ( + ! = > =* +

1# + = ! >= = + !" >= =


+ ! !"

(= > + = + ! *

Q ) + = # ( + > =

Q = = *+ =+ = # ( +

15.3.2. Reduce Classes in diagram <diagram>


' *+ ! ! = > * *=
* * ! * = * # !
* *+ +

(= C : = > = = ? = * * * *! > ! B
=

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * = ) B
= *! D $4

15.3.3. Clean Up Diagram


' = = * ! *+ ! * = ++

15.4. Naming
(= = * (= = 3
=

15.4.1. Resolve Association Name Conflict


' = > * = * * + = = * * (= + * B

15.4.2. Revise Attribute Names to Avoid Conflict


' = > ! * = = * * (= + *

(= + ! * * ! ! = ! = = : B
=+

&0
(= 6

15.4.3. Change Names or Signatures in an Artifact


(> + H I= = * (= * = * = * ? =
+ * = = * +

C= = ? ! * *
* =

*+ ? = D

= * M

$ = ? B + * + M

= * = ! = + ?> = ! = *

(= > = 8 J6LL = + * = (= (! B
*

' * + > = = *+ = ! > ?


B + * < > + + ** = >=
* = ? = *+ = * =

15.4.4. Duplicate End (Role) Names for an Association


(= + = > . * / . / > = = * * = > B
* , ? = . / * * ! 5

(= = = ! *! = =

( = ?* = = = * * =
. / = ! $ + +B + * = + + =

15.4.5. Role name conflicts with member


= * = => = ! + B
= ) * ! : = ! + ? B
+ ! *

15.4.6. Choose a Name (Classes and Interfaces)


(= = ! * . > ++ = * anon/ ' B
= 5 = *

15.4.7. Choose a Unique Name for an Artifact (Classes


and Interfaces)
' = = + = = * * = . = * + /? >= =
! > +

&2
(= 6

15.4.8. Choose a Name (Attributes)


(= ! = ! * . > ++ = * (anon Attribute)/
' = 5 = ! *

15.4.9. Choose a Name (Operations)


(= + = ! * . > ++ = * (anon
Operation)/ ' = 5 = + *

15.4.10. Choose a Name (States)


(= = ! * . > ++ = * (anon State)/ ' B
= 5 = *

15.4.11. Choose a Unique Name for a (State related) Arti-


fact
' = = + = = * * = . = = */?
>= = ! > +

15.4.12. Revise Name to Avoid Confusion


(> * = * * + = * * . ! = / ' B
= +

(= ! + ? * =
var1? var2

*+ * *! = ? >
* = B * = = = B + .
6= + ,? )& ! /

15.4.13. Choose a Legal Name


* * ? = (= B
= * = 5 *

15.4.14. Change an Artifact to a Non-Reserved Word


' = = K * = * > . > = =
/? >= = + *

15.4.15. Choose a Better Operation Name


' = + = > = * = + * ! > =
>

&3
(= 6

9 > = 8 6LL * = = *
* = ? >= = ! > = ++ = ? = > B
= ? = + ??create??

*+ * *! = ? >
* = B * = = = B + .
6= + ,? )& ! /

15.4.16. Choose a Better Attribute Name


' = ! = > = * = ! * ! > =
>

15.4.17. Capitalize Class Name


' = = > = * = ! > = ++ B

= = = ? = * = ++

15.4.18. Revise Package Name


' = + @ = > = * > > =+ B
!B+ @

15.5. Storage
6 !

(= = = > =

15.5.1. Revise Attribute Names to Avoid Conflict


(= . ' - , $? T) !
A * 6 U/

15.5.2. Add Instance Variables to a Class


' = ! = ! + = ' = * ! B
+ ! * = ? ! ! = = ! = +
??utility??

15.5.3. Add a Constructor to a Class


S = 6 : > = =
= ! = (= + ! ! ! !
=

&;
(= 6

# @ ! = ? + >
>

( = ? * ! @ = + + B
= + +B + * = + + !? >= ++ B
* = Add Operation

= , ? + > = = + = =
? > + 6 +

8 6LL = = * * = ? ?
> + + = > =
+

+ > = + * . * return/ S
> * = + * * = 8 J6LL

15.5.4. Reduce Attributes on a Class


' = = = * ! ? @ ! *
! @

(= C : = > = = ? = * * * *! ! >
! =

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * ! = )
= *! D2

15.6. Planned Extensions


6 !

>= = = = * T % U

(= = = =

15.6.1. Operations in Interfaces must be public


' = = + = B+ ! + ? = * ! !
! : !

15.6.2. Interfaces may only have operations


' = = ! (= = + B

,4
(= 6

> ! ? = =
= * * = + " = ! > =E ! B
=

15.6.3. Remove Reference to Specific Subclass


' = ? = ! = = ! ?
+

15.7. State Machines


6 * =

= = > =

15.7.1. Reduce Transitions on <state>


' * * ! * ! @

(= C : = > = = ? = * * * *! >
! =

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * = )
= *! D 4

15.7.2. Reduce States in machine <machine>


' = = * = = * ! = ! *+
.+ = + ! ! @ * = ? = = /

(= C : = > = = ? = * * * *! > ! B
=

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * = ) B
= *! D $4

15.7.3. Add Transitions to <state>


' = = 5 ! = *

15.7.4. Add Incoming Transitions to <artifact>

,
(= 6

' = = 5 *

15.7.5. Add Outgoing Transitions from <artifact>


' = = 5

15.7.6. Remove Extra Initial States


' = = * = = * = *+ ? >= =
+ *

15.7.7. Place an Initial State


' = = = * = *+

15.7.8. Add Trigger or Guard to Transition


' = * = ? >= = 5
! @

15.7.9. Change Join Transitions


' = = " + = *! A * = = !
> * *

15.7.10. Change Fork Transitions


' = = @+ = *! A * = = !
* > *

15.7.11. Add Choice/Junction Transitions


' = = ! =. = " /+ = *! A B
* = = ! *

15.7.12. Add Guard to Transition


' = = 5

= = + + ! = > =
= > @ >= = @

15.7.13. Clean Up Diagram


(= . ' - & &? T6 +# *U
/

15.7.14. Make Edge More Visible


,$
(= 6

' = = ! = * ! *
= + * @ = * !

15.7.15. Composite Association End with Multiplicity > 1


* ! ! *+ * = *+ S * = =
* + = *+ = = 4 . / * * @

) * *! = *+ = @ = > @ (= + !B
* ! *+ * >= ! + = = * *

(= = > B * % ,

15.8. Design Patterns


6 +

(= = + ! ! = T 9 U =
> = + * 5 * (=
= = > =

15.8.1. Consider using Singleton Pattern for <class>


(= = B ! = ! > * =
(= * = = > ! = ? =
> ! = ! = = = *

= * = * @ + = =
= ?! = = + * * * +
C = = ! ! = + =

= ? = ! . B B
! / J = > + ! >

< + ? = = !
(= > *+ = * + + ( = = =
>

S * ! . ! /= = (= * = =
+

$ S * = + = > ! * ! = (=
= ! = = ! = + + ? >= = @ =
+ "

& S * = = ? = = B
* +

9 = = , ? = +B
! ' - - &? T 6 6 U

15.8.2. Singleton Stereotype Violated in <class>

,&
(= 6

(= * @ > = = + ?! = *+
. > + ' + /
= * (= * = = * * =
. ' - 3 ? T6 ' H IU/

C= * @ > = + ? = = = +
(= *+ + * @ B = + B
* * * +

> = ! ? * = + ! @ =
= ! @ = + +B > > = = + + !

( ++ = + = > = ' - 3 ? T6
' H IU

15.8.3. Nodes normally have no enclosers


= = ! > = = + * *?
= + * += !"

15.8.4. NodeInstances normally have no enclosers


= = ! > = = + * *?
= + * += !"

15.8.5. Components normally are inside nodes


= *+ + = > = += ? = !
> > = ? >= = > = + * *

15.8.6. ComponentInstances normally are inside nodes


= *+ + = > = += ?
= ! > > = ? >= = > = + * *

15.8.7. Classes normally are inside components


= ? * @ + *+ ? = ! > > = *+
= + * *

15.8.8. Interfaces normally are inside components


= ? * @ + *+ ? = ! > > = *+
= + * *

15.8.9. Objects normally are inside components


= !" ? * @ + *+ ? = ! > > = *B
+ *+ = + * *

15.8.10. LinkEnds have not the same locations


= @. / !" + * *=

,,
(= 6

*+ = = *+ . !" ! = / (= * @

15.8.11. Set classifier (Deployment Diagram)


' = = . !" /> = . ? + / B
+ * *

15.8.12. Missing return-actions


' = 5 *= > = +

15.8.13. Missing call(send)-action


' = 5 *= ?! +

15.8.14. No Stimuli on these links


' = 5 * = @ !" > = *
.> = >= = = @ * /

,
( = + ! *? + * = *
@> = * + ! ! = = *> !
+ + " ?> = E ! @> = * ?+ !
! = =

15.8.15. Set Classifier (Sequence Diagram)


' = = !" > = . ? + / 5 B
*

15.8.16. Wrong position of these stimuli


' = = J B * = 5 *
+ + * =

15.9. Relationships
6

(= = = > =

15.9.1. Circular Association


' = = = ! @ ? >= = + *

,
(= * = 4 , >= = ++ B

,-
(= 6

15.9.2. Make <association> Navigable


' = = ! = (= + * =
?! = ! * +

15.9.3. Remove Navigation from Interface via


<association>
! ! ! = * = (=
! + = + = !"

(= + = = ! = ! * = B
! = + ! *? = > * = =

( = ? = = Properties ! =
= = = @ Navigable = =

(= = = ++ > = @ >= + > =

C= ! > ? ! !
* = = < > ? + = = ! B
> > C= = > = !

15.9.4. Add Associations to <artifact>


' = = + . ? /= =
(= 5 = !

15.9.5. Remove Reference to Specific Subclass


(= . ' - 0 &? T) * )
'+ ' ! U/

15.9.6. Reduce Associations on <artifact>


' = = . ? ? /= * * !
* ! @

(= C : = > = = ? = * * * *! B
> ! =

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * = )
= *! D2

15.9.7. Make Edge More Visible


(= . ' - 2 ,? T @ %
! U/

,0
(= 6

15.10. Instantiation
6

(= = =

15.11. Modularity
6 * +*

(= = = > =

15.11.1. Classifier not in Namespace of its Association


= > B * , ? = = = =
= = ! = * * + =

= > = ? = > ! * ? ! >= = = = =

(= >= * = (= = B
? *? >= * + = = =

= *+ * = = = =
* + 5 > >= = **
* + = = ? = = = + = *
* + = =

15.11.2. Add Elements to Package <package>


' = = + + @ = + @ +
=

(= > > >= + @ ? =


*+ Y

15.12. Expected Usage


6 + +

(= = =

15.12.1. Clean Up Diagram


(= . ' - & &? T6 +# *U
/

15.13. Methods
,2
(= 6

6 +

(= = = > =

15.13.1. Change Names or Signatures in <artifact>


(= . ' - , &? T6= A *
' U/

15.13.2. Class Must be Abstract


' = = = ! + * ! * @ !

15.13.3. Add Operations to <class>


' = = + = + (= 5 = !

15.13.4. Reduce Operations on <artifact>


' = = . /= * + ? @
! * ! @

(= C : = > = = ? = * * * *! + >
! =

(= *! + ? = > = !
= = ? + ! * + = )
= *! D $4

15.14. Code Generation


6

(= = =

15.14.1. Change Multiple Inheritance to interfaces


' = = * + : ? >= = + * ! ?! ! B
8 ?! 8 ++ * + =

15.15. Stereotypes
6 +

(= = =

15.16. Inheritance
,3
(= 6

6 : + :

(= = = > =

15.16.1. Revise Attribute Names to Avoid Conflict


(= . ' - , $? T) !
A * 6 U/

15.16.2. Remove <class>'s Circular Inheritance


' = = * ? = = = : ? >= = + *

(= * @ ! = .=
* @ / > *

15.16.3. Class Must be Abstract


(= . ' - & $? T6 ! !B
U/

15.16.4. Remove final keyword or remove subclasses


' = = = + : ? >= = + *

15.16.5. Illegal Generalization


' = = : ! > * ? >= =
+ *

= = : ! > = + ! ! B
= = *> ! + + " ?> = E !
= : ?+ ! ! = =

15.16.6. Remove Unneeded Realizes from <class>


' = = + = : =+! = = *
.! : * > ? >= = : = = *+ /
+ = +

15.16.7. Define Concrete (Sub)Class


' = ! > = ! ? ! :

15.16.8. Define Class to Implement <interface>


' = = = = *? *+ B

,;
(= 6

* !

15.16.9. Change Multiple Inheritance to interfaces


(= . ' - , ? T6= +
= U/

15.16.10. Make Edge More Visible


(= . ' - 2 ,? T @ %
! U/

15.17. Containment
6 * ? = >= * *+ + B
=

(= = = > =

15.17.1. Remove Circular Composition


' = = *+ =+ . > =! @ * / =
* ? >= = + *

15.17.2. Duplicate Parameter Name


' = + * + = > * + * > = = *
* ? >= = + *

15.17.3. Two Aggregate Ends (Roles) in Binary Associ-


ation
. / ! ! *+ (= > B *
= ,

*+ >= B+ =+ ? ! ? = T+ U
!

( = ? = T+ U = ? = >: . = Next> ! ?
* none = ! $ + +B + * = + + =

6 *+ .* *+ / >= = >= B+ B
=+ = B B B B* ? = * = + ! = *
= >= = >= > = + ! = B
+ (= * = ! + *+

*+ *+ * = ! ! = >= (= B
B = +? = ! >= > = C= =
= ! ? >=

.* = / >= = >= B+ = +?
= * = *+ *+ * = ! ! B
= = = * (= >= B+ =+! >

-4
(= 6

< > = * =+! > .


= / = =+ * B B*

15.17.4. Aggregate End (Role) in 3-way (or More) Associ-


ation
(= B> . * / = . / (= > B *
= ,

*+ >= B+ =+ ? !
++ ! ! >

( = ?* = ? = = . / none
= ! $ + +B + * = + + =

15.17.5. Wrap DataType


(= . ' - & ? TC + # ( + U/

-
Part 3. Model Reference
Chapter 16. Top Level Artifact
Reference
16.1. Introduction
(= = + ! = = ! > = (= = + +B
T U (= > = + . 6= + 2? % & # $ $
= = 6= + $&? & ( & # $ $ / = = *

(= =+! > = * = + + ! = + . ' B


& &? T + ( !U/ (= + + ? = = + = @
+

16.2. The Model


(= * = + > = = * B* !B + @B
* + > = ! = * + @ . ' 3 $? T @ U/

* > = =

' + ? + @ .= ? 6= + $,? ' & (


$ * ( / !B+ @ = * (= !B+ @
+ = * ! = * >=

16.2.1. Model Details Tabs


(= ! = = * >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 0 $ $? T + ( ! U ' 0 $ &? T + 9 9 (= U
! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Stereotype
' ! (= = + ++ = * ? !
+ = * ! ++ = *

Tagged Values
' ! = * B* ? Model = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/

true? * = ! * * = * ?
false *

-&
( + )

# * = = * + ?
B *+

16.2.2. Model Property Toolbar


Go up
A + = = = *+ = *

' = * = ++ @ = = ++ ? = ! > > =

New Package

(= > @ . ' 3 $? T @ U/ > = = * .>= = ++


*/? ** = + + ! = + @

8"
C= * @ @ = * = > ?
= *> = * >= > = *

New DataType

(= ># ( + . ' 0 &? T# + U/ > = = * .>= = ++


*/? ** = + + ! = # ( +

New Enumeration

(= >% * . ' 0 ,? T% * U/ > = = * .>= = ++


*/? ** = + + ! = % *

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ > = = * ? ** B


= + + ! = +

Delete
(= > > = ? * = * Y

16.2.3. Property Fields For The Model


Name

( ! (= * = * (= * * ? @ + @ ? !
>

(= * ++ >* ! ? untitledModel? =
= > +> = + ! *
! + ! =

-,
( + )

Stereotype

# + > + ! > = = + * .
systemModel metamodel/ + @ . facade? framework? stub/

' + * = ? = = * >= =
*

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace

( ! ) = * + = * (= = + @ = = < > =
* = + = = = ? = ! > *+

Visibility

) ! ?> = public? private? protected? package

) = ! = * ' + * * ? = = * B

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf Root

Q abstract = = * ! ?! * > ! + B
:

(= * abstract ++ * = * = * = = *
! > = : ' + *
* ? = * ! = @

Q Leaf = = * = = !+ @ ? >= root =


+ *

C = root * ++ = ? + @ > =
= * = ! = topLevel + ? = ! *+= : = =
= +

Generalizations
( * = - = *

' = * = ! + : B
: = !

Specializations
( ! + : * . >= = = * :

' = * = ! + : B
: = !

--
( + )

Owned Elements

( = + + @ ? ? ? + ? ? ? B
? : ? + > = = *

! @ = =

16.3. Datatype
# + ! = = *+ (= = ! ? + = **
= B + * + @ 8 (= T&U
> = (= + . *+ / = B
?! >= + *3 + 4 = > *! ? T&U T,U = ! = B

C = &? DataType !B = Classifier * *! = +


+ * + . byte? char? double? float? int? long short/? = + * ?
boolean (

void *+ * + > =

C = > + * ! = New datatype ! = + + !


= * + @ . >= = = > + + = + @ /? >
= + + ! +

& > + ! + * (= + * B

16.3.1. Datatype Details Tabs


(= ! = + >

ToDoItem
' !

Properties

' ' 0 & $? T# + + ( ! U ' 0 & &? T + 9 9 # B


+ U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! > + = > + ++

Tagged Values

-0
( + )

' ! = * * ? Datatype = = >

Q persistence . * = + ? Classifier/ transitory?


>= persistent? * @ + >=

8"
' + * ? = = + ?
= =

Q semantics . * = + ? Classifier/ (= + = *
= +

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

8"
C= * ! ? + = ! ?
+ = > ! * @ > = derived=false

16.3.2. Datatype Property Toolbar


Go up
A + = = = + @

New datatype
(= > + . ' 3 -? T6 U/ > = = * + @ = B
+

8"
C= * @ + = > ? ! = *
> = = + @ * >= > = *

New enumeration literal


(= > * > = = + ? ** = + +
! =

= + + (= >
= + + = ! . ' 3 0? T ! U/
C= ? = * * = + = ! + +B
= = ! = * = * ! =
! >

New Operation
(= > + > = = + ? ** = + + !

-2
( + )

= +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ > = = * + @ = B


+ ? ** = + + ! = +

Delete
(= = + * = *

16.3.3. Property Fields For Datatype


Name

( ! (= * = + (= + * + = > * ?! =
*

(= * ++ > + = *+ TU # B
+ > = *+ * > ++ > = = * (anon Datatype) =
+

Stereotype

# + > ' + + ! > = = + B


.metaclass? powertype? process? thread utility/

8"
(= + enumeration = > ! *
+

4 3 = + enumeration * ! !
! < > ?! % * ? = + enumera-
tion *

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace
# + > > = = * + = + (= = + @ = B
=

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf Root

Q Abstract = = + ! ?! * > ! + B
:

-3
( + )

+ * = * + : + ? = = @!

Q Leaf = = + = = !B + ? >= Root +


+

8"
= ! + : + > = = =
+ ! = Root Final

Visibility

) ! ?> = public? private? protected? package


) = ! = # +

Client Dependencies
( * = + = +

= + ! > + * @ * =

Supplier Dependencies
( * = = + +

= + ! > + * @ * =

Generalizations
( + = - = +

= : + * @ * =

Specializations
( ! + : + . >= = = + :

= + : + * @ * =

Operations
( = + = + ! @ =
+ ! $ @! + + + +* > = >

-;
( + )

Q Move Up ! >= = > * + ? = +


= + * +

Q Move Down ! >= = > * + ? = + B


= ! * * >

' ' 3 2? T + U +

+ 5 + = > =
* * = * + ) * *! = + +
* = .= B / (= * = query *
! = @ +

Literals

( = * = + ! @ B
= ?! $ @! + + + +* > = >

Q Move Up ! >= = > * ? =


= + * +

Q Move Down ! >= = > * ? =


= ! * * >

= + + (=
! > + + = 5 ! . ' B
3 0? T ! U/ C= ? = * * = +
= ! + + = = !

16.4. Enumeration
% * ! = = *+ (= = ! ? + = *
* = B + * + @ 8 (= !
T U > = (= + . *+ /
= ! ?! >= + * true xor true = >! ? = $
! T U = ! =

C = ,? Enumeration !B = DataType *

(= ! > = = # ( + ? = % * = EnumerationLiteral %
= % * T! U = $% * ?T U T U

C = > * * ! = New Enumeration ! =


+ + ! = * + @ . >= = = > * + =
+ @ /? > = + + ! + *

, > + ! + * (= + B
!

04
( + )

16.4.1. Enumeration Details Tabs


(= ! = * >

ToDoItem
' !

Properties

' ' 0 , $? T% * + ( ! U ' 0 , &? T + 9 9 % B


* U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' !

Stereotype
' ! (= * * = = > + ! 6 ?
>= = ++ % * D

Q metaclass . * = + ? Classifier/

Q powertype . * = + ? Classifier/

Q process . * = + ? Classifier/

Q thread . * = + ? Classifier/

Q utility . * = + ? Classifier/

Tagged Values

' ! = * * ? Enumeration =

16.4.2. Enumeration Property Toolbar


Go up
A + = = = *+

New datatype
(= > + . ' 3 -? T6 U/ > = = * + @ = B
*

New enumeration literal


(= > * > = = * ? ** = + +B
! =

New Operation
(= > + > = = * ? ** = + + !
= +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ > = = * + @ = B

0
( + )

* ? ** = + + ! = +

Delete from Model


(= = + * = *

16.4.3. Property Fields For Enumeration


Name

( ! (= * = * (= + * * = > * ?!
= *

(= * ++ > + = *+ TU % B
* > = *+ * > ++ > = = * (anon Enumera-
tion) = +

Namespace
# + > > = = * + = * (= = *+
= =

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf Root

Q Abstract = = * ! ?! * > !
+ :

+ * = * + : * ? = = @!

Q Leaf = = * = = !B + ? >= Root


+ *

8"
= ! + : * > = = =
* ! = Root Final

Visibility

) ! ?> = public? private? protected? package


) = ! = % *

Client Dependencies
( * = + = *

0$
( + )

= + ! > * * @ * =

Supplier Dependencies
( * = = * +

= + ! > * * @ * =

Generalizations
( * = - = *

Specializations
( ! + : * . >= = = * :

Operations
( = + = * ! @
= + ! $ @! + + + +* > = >

Q Move Up ! >= = > * + ? = +


= + * +

Q Move Down ! >= = > * + ? = + B


= ! * * >

' ' 3 2? T + U +

+ 5 + = > =
* * = * + ) * *! = + *
* = .= B / (= * = query *
! = @ +

Literals

( = * = * ! @ B
= ?! $ @! + + + +* > = >

Q Move Up ! >= = > * ? =


= + * +

Q Move Down ! >= = > * ? =


= ! * * >

16.5. Stereotype
' + = * * = * ?+ > + : =
* Stereotype !B GeneralizableElement =
* * ' + ++ * !

A > + * = + + ! * + B
+ ! = ! = + + ! > = = + =

0&
( + )

! ./> = = + + !

16.5.1. Stereotype Details Tabs


(= ! = + >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 0 - $? T' + + ( ! U ' 0 - &? T + 9 9 ' B
+ U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! (= = + = + * . * ! >
/

,
S = ?! = >= = > !

Tagged Values
' ! = * * ? Stereotype = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

(= * > = = + = = derived B

( + = = * =
= ? = = ++ >= = = + ++ ?
" = +

16.5.2. Stereotype Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = *

Add stereotype
(= > + . ' 0 -? T' + U/ > = = * .>= = ++
*/? ** = + + ! = +

0,
( + )

Delete
(= = + * = *

16.5.3. Property Fields For Stereotype


Name

( ! (= * = + (= * + ?! B
= *> = > % = + ! > >
. metamodel/? ! *+ + . systemModel/ + + . object
model/

* +

Base Class

# + > + * ! * = * =
* * Abstraction? Actor? Association? AssociationEnd? Attribute? Beha-
vioralFeature? CallEvent? Class? Classifier? Collaboration? Comment? Com-
ponent? Constraint? DataType? Exception? Flow? Generalization? Interface?
Link? Model? ModelElement? Node? NodeInstance? ObjectFlowState? Operation?
Package? Permission? Signal? Subsystem Usage/ = =
* = * (= + > = ! ! = * = * *
=

Namespace

# + > ) = * + = + (= = + @ = =

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf Root

Q Abstract = = = + ! ?!
* > ! + :

Q Leaf = = = + = = !B + ? >= Root


+

) * *! = = * ++ = = + ? " =
+

,
= *+ ? = @ = + + = B
+ K *

Generalizations
( + = - = +

0-
( + )

= : + * @ * =

Specializations
( ! + : + . >= = = + :

= + : + * @ * =

16.6. Diagram
(= + = + + * ? >= = ++ !

Q % + = 5 * 1# + " '
6= + 2? % & # $ $ = *
= ++

Q (= * + = = *! ? = > =
? + = > = = * = >
+ @ > = *.= 1 / = =+ ! > + B
.= , /

(= *+ ++ + @ * ' 6= + 3?
& # $ $ = ++ (= !" * +
= # + * *

Q ' (= = * . + @ ? ? = B
* + ! = */? >= = = > = * ! = = *

Q * = > = * ! = !" . / (=
* + * *+ ** + ? = B
** ' 6= + $4? * & # $ $ =
= * = ++

Q # ( = > = * ! = + !" . / (=
* = = *? ! * > =
' 6= + $$? # ( & # $ $ =
* = ++

Q (= > * = ? = > = * B
! > !" . / = *

Q * '= > = . + * + /! > B


. !" / * >= = * B
=+ ! > *+ ' 6= + ;? * & # $ $)
= 5 * = ++

Q '= > = . + * + /! >


. !" / = =+ ! > = B
! >= = =
* ' 6= + $ ? & # $ $ =

00
( + )

! * = ++

Q > *+ * * = > = =+
! > = > *+ = * @ + *.= / = B
=+! > = > = = > >= = + B * .= ( )

(= + * *+ ++ ! = *+ + * *?
!" * ' 6= + $&? & ( & # $ $ B
= * = ++

# * = Create + > * . ' 4 0? T(= 6 U /?


> = = = ! . ' ; ,? T6 + U/

+ * * = , *+ ? + *
!" *

' = * > = + + . =
> = + @ /? ! >= = * * = ! B

,
4 $4? = , !" * = *
++ < > ? + ! *+ !" * > = =
+ * *

16.6.1. Diagram Details Tabs


(= ! = * >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 0 0 &? T + 9 9 # *U ! >

16.6.2. Diagram Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = *

Delete
(= = * * = * 5 ? = *

02
( + )

*? * ?

16.6.3. Property Fields For Diagram


Name

(= * = * (= * * ?
= .+ + / * * 5 *! ? = Use Case Diagram 1

8"
(= * * >= = T' += U
* B *

03
Chapter 17. Use Case Diagram Artifact
Reference
17.1. Introduction
(= = + ! = = ! > = * A = * !B
= ** = * ++ = *

(= =+! > = * = + + ! = + . ' B


& &? T + ( !U/ (= + + ? = = + = @
+

9 2 ?T ! *U = > *> = + ! B
+

( !

17.1.1. ArgoUML Limitations Concerning Use Case Dia-


grams
* > > ++ > = (= * * *
= = = + * ! = > + *+ * = ?! =

% .4 ; / *+ * B
=+ ! + + =+ = = = * > = >
= *? = > @ = ? = ! B
+ ! + + =+ = *

17.2. Actor
+ .= * * = / = > = = *? + B
+ ? + ? ! =

C = = * * ? !B classifier

(= + ! T @* U = *. 9 2 ?T !
* U/

17.2.1. Actor Details Tabs


(= ! = >

ToDoItem

0;
6 # * )

' !

Properties
' ' 2 $ $? T + ( ! U ' 2 $ &? T + 9 9 U! B
>

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' ! (= = @* K =

Source
' ! ? + ? = *

(= ! ! = ?! = =

Constraints
' ! ++ 6 9 . ! ? + ?
) + ? = /? = !

Tagged Values
' ! = * * ? Actor = = >

Q persistence . * = + ? Classifier/ transitory?


>= persistent? * @ + >=

8"
= *? = ! = ?
= !

Q semantics . * = + ? Classifier/ (= + = *
=

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

# = * ? = = *!
(= * = = * +

Checklist
' ! 6

17.2.2. Actor Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = *

24
6 # * )

Add Actor

(= > > = = * ? .! > = = */? **


= + + ! =

8"
(= * = > * ! * =!
= *

Delete
(= = * = *

,
(= * = * " = * ( * = B
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

17.2.3. Property Fields For Actor


Name

( ! (= * = (= * = > = * ! > = @* '


? > ! 6 + : = .
*+ > /? RemoteSensor

Stereotype

# + > + ! > = = + . meta-


class? powertype? process? thread? utility/ ' + *
> = (= + machine? organization? person singleton
+ ! ! * < > ? = + ! > =

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace

( ! ) = * + = (= = + @ = =

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf Root

Q Abstract = = ! ?! * > ! + B
:

2
6 # * )

C= ! + : : ? = !
= * = + * = ! =
> = ?! >= =

Q leaf = = = = = ? >= Root +


> = +

Generalizations

( = - =

! @ = : + + + !

Specializations

( ! + : . >= = = : (= + :
** > = = * =

! @ = : + + + !

Association Ends

( =

! @ =

17.3. Use Case


+ *+ * T = @U ! = *
. /? = * * = + = + * = = >= = 5 * +B
= *

C = = * * ? !B classifier

(= . 9 2 ?T ! * U/ * ! +
> ?> = = > *+ * = > +

= > = + *+ * * !
! = Show * . ! $ @/? * = !

17.3.1. Use Case Details Tabs


(= ! = >

ToDoItem
' !

Properties

2$
6 # * )

' ' 2 & $? T 6 + ( ! U ' 2 & &? T + 9 9


6 U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' ! (= 9 =

(= Display: Extension Points = @ ! >= = +


*+ * +

Source
' ! > ! + ? + * =
+ 5 * ! = * ? =

Tagged Values
' ! = * * ? UseCase = = >

Q persistence . * = + ? Classifier/ transitory?


>= persistent? * @ + >=

8"
= * " + * =
.= * > = 5 * + 9 * 1# * = B
? = !

Q semantics . * = + ? Classifier/ (= + = *
=

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

# = = * B
+

Checklist
' ! 6

17.3.2. Use Case Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = *

New use case

(= > > = = * ? .! > = = */? = > **


= + + ! =

8"

2&
6 # * )

(= * = > ! * =!
> = * =

New extension point

(= > + > = = * + = ?> = = B


? ** = + + ! = B
+

Delete
(= = * = *

,
(= * = * " = * ( * =
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

17.3.3. Property Fields For Use Case


Name

( ! (= * = ' ? > !
6 + : = . *+ > /? RemoteSensor (=
* = > = + = = *

Stereotype

# + > + ! > = = + . meta-


class? powertype? process? thread? utility/ ' + !
>= = + ! * * . 5 * + / *
. /? ! = + + > =

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace

( ! ) = * + = (= = + @ = =

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract Leaf Root

Q Abstract = = ! ?! * > ! + B
:

2,
6 # * )

Q Leaf = = = = = ? >= Root +


> = +

Extension Points

( ! = ? ! ? = = + =

% + ! = + = = = *

C= + = ! . ! >/? ! # ! 6 @> =
=+ $ + + +* > =

Q New > + ?* @ = = >


= +

Generalizations

( >= = : = C ! >= : B
= * = 6 # ! 6 @ : >
= :

Specializations

( ! + : . >= = = :

! @ = : + + + !

Extends

( ! = ! =

C= =+= ! ?! ! @> = B
=+

Includes

( ! = =

C= =+= ! ?! # ! 6 @> = B
=+

Association Ends
( ! . ' 3 ?T U/
=

! @ =

17.4. Extension Point


+ ! + >= * +
! =

% *+ ** = ! = + @ ? >= = = B
+ = + = + * % * = = +

2-
6 # * )

+ ! =?

C = = * * ? Extension Point !B ModelElement *


+ + *+ * . ' 2 &? T 6 U /? >= =
+ = > > = = >

17.4.1. Extension Point Details Tabs


(= ! = + >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 2 , $? T% + ( ! U ' 2 , &? T + 9 9
% U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! > ! + + ?
= *

(= ! ! = ?! = =

Tagged Values
' ! = * * ? ExtensionPoint = = > B

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = +


! * * = * ? false *

= > + =

17.4.2. Extension Point Property Toolbar


Go up
A + = >= = > = +

New Extension Point

(= >% ! > = + ? **
= + + ! = > +

20
6 # * )

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = + ? B


** = + + ! = +

Delete
(= = + * = *

17.4.3. Property Fields For Extension Point


Name

( ! (= * = +

8"
5 ** + * ? =
> .> = =+ /! =

* +

Stereotype

# + > + + +

8"
' + = +

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Location

( ! + = = + > = = >

8"
% + > .> = =+ /! =
( + = > ! = *! J * = + += = +

Base Use Case

( ! '= > = ! > = >= = = + # !


6 @> =

Extend

( ! >= = = ! = = = +

22
6 # * )

C= ?! ! @> = =+

17.5. Association
* + =+! > = >
= K * = (= = > * . /
= + ! =

! * . ' 3 ?T U/

17.6. Association End


! * . ' 3 $? T % U/

17.7. Dependency
# + ! * . ' 3 &? T# + U/

# + = * + ?!
. / *+ * =+

17.8. Generalization
: =+! > > > C= : ?
* ! * ! = * + = ! =

% *+ ** = ! = * @ ! @ :
= * @ = ! @ * ! : +
. + * ?! /

: = > = + **

=+ ! > > = : < >


! * K ! = + + :
! + : = ! = = = =

C = = * * ? Generalization !B Relationship

: + > > = >= = * = + :


= : . 9 2 ?T ! * U/

17.8.1. Generalization Details Tabs


(= ! = >

ToDoItem

23
6 # * )

' !

Properties
' ' 2 3 $? T : + ( ! U ' 2 3 &? T + 9 9
: U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' !

(= = ! = : > = ? = =
* ? = = : +

Source
' ! S > + : = *+

Tagged Values
' ! = * * ? Generalization = = > B

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = :


! * * = * ? false *

# : = = *
+ ? B *+

17.8.2. Generalization Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = * 9 : = > ! = + @B
= :

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = : ? B


** = + + ! = :

Delete
(= = : * = *

,
(= * = * " = * ( : *
= *? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Dia-
gram . + = # @ /

2;
6 # * )

17.8.3. Property Fields For Generalization


Name

( ! (= * = :

8"
5 ** : *

(= + = * : = *

Stereotype

# + > : + ! > = = + im-


plementation (= + = > ! > ! = :

8"
' + : = * (=
+ ! *+ * ? = :
*

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Discriminator

( ! (= * * = + : & > + + :B
*! ? = ! =

8"
(= *+ TU . = / = (= *
+ * + = . */ *+
= > 9 2 $? T% *+ * > = : U <
= + = = * > = ! >
* .>= = ! ! * /
= . ! * /

(= + = > = *

Namespace

( ! ) = * + = : (= = + @ = =

34
6 # * )

Parent

( ! '= > = = = = = +? = *
= =+ # ! 6 @ = > = B
$ @> + + +* ?> = ? Open >= = > =

Child

( ! '= > = = = = = +? = * +
= =+ # ! 6 @ = > = B
$ @> + + +* ?> = ? Open >= = > =

Powertype

# + > + + + ! >
> = = *

(= = + = = = :

8"
(= ! (= ! + > !
= = + . ? = ++ = + >

( 4 !" ! 6 +

17.9. Extend
% =+! > > C= ? * ! * +
! = = = ! =

* + @ : < > = @ = =
. ' 2 ,? T% U/? >= = = + >= ! = B
* ! (= * >= = = + ! B
=

(= * @ = * = = ? = +
>= + !

% *+ ** = ! = + @ ? >= = = B
+ = + = + * % * = = +
+ ! =?

C = = * * ? Extend !B Relationship

=+ + @ > = + > = !
??extend?? ? = > = ??extend?? ! . 9 2 ?
T ! * U/

17.9.1. Extend Details Tabs


3
6 # * )

(= ! = =+ >

(= !? = = !
=+

ToDoItem
' !

Properties
' ' 2 ; $? T% + ( ! U ' 2 ; &? T + 9 9 % U
! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' !

(= = ! > = ? = + +

Source
' ! S > + =+ = *+

Tagged Values
' ! = * * ? Extend = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


=+ ! * * = * ? false *

# =+ = =
* +

17.9.2. Extend Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = * 9 = > ! = + @ B
=

New extension point

(= > + > = = * + = = +?
> = = =+ =+

8"

3$
6 # * )

C= + + * = +? =
+ > = . ! 5 !
+/

> ! * = + > = !B
5 @ * =+ . ' 2 ; &? T + 9
9 % U! >/

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = = +?


** = + + ! = +

Delete
(= = =+ * = *

,
(= * = * " = * ( * =
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

17.9.3. Property Fields For Extend


Name

( ! (= * = =+

8"
5 ** *

* =+

Stereotype

# + > + + !

8"
' + = =+

(= + = + =+ = *

3&
6 # * )

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace

( ! ) = * + = = + (= = + @ = =

# ! 6 @ = > = + @ = * + . =
* = + * + /

Base Use Case

# + > '= > = = ! ! = =+


@ = > + > * ! . *+ / >= =
* ! ! ! @

Extension

# + > '= > = = = = = = =+


@ = > + > * ! . *+
/ >= = * ! ! ! @

Extension Points

( ! = ? ! ? = = + =

% + ! = + = = = *

C= + = ! ?! ! @> = =+
$ + + +* > = >

Q Add (= T J) * % U> > + = > > + ! !


+

Q New > + = (= =+
= =+ = > +

Condition
( B + = = =+

17.10. Include
=+! > > C= ? * ! ! = =
! = + = ! = * + . ! /

% *+ ** = ! = ! @ ? >= =
! @ = @ + *

C = = * * ? Include !B Relationship

=+ + @ > = + > = !
??include?? . 9 2 ?T ! * U/

3,
6 # * )

17.10.1. Include Details Tabs


(= ! = =+ >

(= !? = = !
=+

ToDoItem
' !

Properties
' ' 2 4 $? T + ( ! U ' 2 4 &? T + 9 9 U
! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' !

(= = ! = =+ > = ? = B
=+ + ! ! > + +

Tagged Values
' ! = * * ? Include = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


=+ ! * * = * ? false *

# =+ = =
* +

17.10.2. Include Property Toolbar


Go up
A + = = = + @ = * 9 = > ! = + @ B
=

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = = +?


** = + + ! = +

Delete
(= = =+ * = *

3-
6 # * )

,
(= * = * " = * ( * =
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

17.10.3. Property Fields For Include


Name

( ! (= * = =+

8"
5 ** =+ *

* =+

Stereotype

# + > + + =+

8"
' + = =+

(= + = + =+ = *

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace

( ! ) = * + = (= = + @ = =

@ = > = + @ = * + . = *
= + * + /

Base Use Case

# + > ) = = = = =+
@ = > + > * ! >= = * ! B
! ! @

Included Use Case

30
6 # * )

# + > ) = = ! ! = =+ B
@ = > + > * ! . *+ /
>= = * ! ! ! @

32
Chapter 18. Class Diagram Artifact
Reference
18.1. Introduction
(= = + ! = = ! > = * A = * !B
= ** = * ++ = *

6 * = *? = * !B
" * + = + * *

? = * = >* = = = + @

(= =+! > = * = + ( ! = # . ' B


& &? T + ( !U/ (= + ? = = + = @
+

9 3 ?T ! *U = > *> = + ! B
+

) !

9 3 $? T ! + @ *U = > + @ *> = + ! B
+

) " B !

18.1.1. Limitations Concerning Class Diagrams in


ArgoUML
(= *+ * > + ! = > *

= *> = = = , (= +B
+ !" @ > = 6 *M = + * *
= ! = !" @ ? ! > !" *

18.2. Package
(= + @ = * : > = = * * !B
! = Namespace GeneralizableElement

*+ * = Model !B + @ ?! =
Subsystem

33
6 # * )

*+ * * ** + * * * + = B
=+ , Generalization = !B + Permission
! > + @

18.2.1. Package Details Tabs


(= ! = + @ >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 $ $? T @ + ( ! U ' 3 $ &? T + 9 9 @ U
! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' ! (= Bounds: = ! ! = + @ = *

Source
' ! (= *+ + @ ++ + = + @ =
= > ! + =

Tagged Values
' ! = * * ? Package = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = + @ B


! * * = * ? false *

# + @ = = * B
+ ? B *+

18.2.2. Package Property Toolbar


Go up
A + = = = + @

New Package
(= >+ @ > = = + @ .>= = ++ */? ** B
= + + ! = + @

New Datatype

(= ># + . ' 0 &? T# + U/ = + @ ? *B


* = + + ! = +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = + @ ?

3;
6 # * )

** = + + ! = +

Delete Package
# = + @ * = *

,
(= * = * " = * ( + @ * =
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

18.2.3. Property Fields For Package


Name

( ! (= * = + @ (= * + @ ? @ + @ ? !
> ? +

> + @ = * (= + @ > ++ > = =


* (anon Package) = +

Stereotype

# + > @ + ! > = = + + @
. facade? framework? metamodel? stub? topLevel? systemModel/

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
3 ,? T' + U/

Namespace

# + > ) = * + = + @ (= = + @ = =

Visibility
) ! ?> = public? private? protected? package >= =
= + @ ! = + @

Modifiers

6= @ ! ?> = abstract? leaf root

Q Abstract = = + @ ! ?! * > ! + B
:

8"
(= * abstract ++ + @ = * = *
= = + @ ! > = : (=
+ ! ! ! = = = + = + @ . *+
??facade??/

;4
6 # * )

Q Leaf = = + @ = = !+ @

Q Root = = + + @

8"
C = Root * ++ = ? + @
> = = * (= ! *+= : = = = +

Generalizations

( + @ = - = + @

! @ = : + + + !

Specializations

( ! + : + @ . >= = = + @ :

! ! @ = : + + + !

Owned Elements

( = + @ ? ? ? + ? ? ? ?
: + > = = + @

! @ * = =

18.3. Datatype
# + + + @ *? > = = = + +
. ' 0 &? T# + U/

18.4. Stereotype
' + + + @ *? > = = = + +
. ' 0 -? T' + U/

18.5. Class
(= = * * = * * !B Clas-
sifier GeneralizableElement

+ * > = = = : *+ * (= +
*+ * + = * . + /? = *+ * ! =
= + (= > *+ * * + ! =

18.5.1. Class Details Tabs


(= ! = >

;
6 # * )

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 - $? T6 + ( ! U ' 3 - &? T + 9 9 6 U! B
>

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' ! (= @! ? Attributes Operations > = ! +
*+ * ! = > .= / = (= = B
* = = > = (= Bounds: = ! ! = + @ = B
*

Source
' ! (= *+ =

Constraints
' ! (= Class > = = * *

Tagged Values

' ! = * * ? Class = = >

Q persistence . * = + ? Classifier/ transitory?


>= persistent? * @ + >=

Q semantics . * = + ? Classifier/ (= + = *
=

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

# = = * B
+ ? B *+

(= Element * * >= = = =
* documentation >= = = ! =

Checklist
' ! 6

18.5.2. Class Property Toolbar

;$
6 # * )

Go up
A + = = = + @

New attribute
(= > ! . ' 3 0? T ! U/ > = = ? **
= + + ! = !

New operation
(= > + . ' 3 2? T + U/ > = = ? ** B
= + + ! = +

New reception
(= > + ? ** = + + ! = +

New inner class


(= > .>= = ++ */ > = = (= ! =
= * + = * = 8 +
! + ? = = >

+ + (= = = B
= = * + >

New class
(= > .>= = ++ */ > = = * * + =

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = ? *B


* = + + ! = +

Delete
(= = * = *

,
(= * = * " = * ( * = B
*? ! @ + > = = * ? = * * Remove From Diagram
. + = # @ /

18.5.3. Property Fields For Class


Name

( ! (= * = (= * = + ?> => + B
! T! *+ + U

(= > *+ ! * = = +B

;&
6 # * )

Stereotype

# + > 6 + ! > = = + Class


.implementationClass type/ Classifier .metaclass? powertype?
process? thread utility/

8"
+ = + = ? ! >
Singleton? = >= = = ?
+ ! = = + ! ? = + B
! = S * = +
. ' 0 -? T' + U/

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
3 ,? T' + U/

Namespace
# + > ) > = * + = (= = + @
= =

@ = > * = = * +

Modifiers

6= @ ! ?> = Abstract? Leaf? Root? Active

Q Abstract = = ! ? ! * > ! !B
(= * ! + = *

= ! + ? = = ! !
> =

Q Leaf = = ! = ! ? >= Root =


+ + ! ! ! = ! ? + *
!

Q Active = = =! * ! = . = > =
*/

Visibility
) ! ?> = public? private? protected? package >= =
= ! = * +

Client Dependencies
( = T + U = = +? = = * @ = =

! @ = + + + + !

Supplier Dependencies
( = T ++ U = = +? = ++ >= !
= =

;,
6 # * )

! @ = + + + + !

Generalizations
( = - =

! @ = : + + + !

Specializations
( ! + : . >= = = : /

! @ = : + + + !

Attributes
( = ! . ' 3 0? T ! U/ =
! @ = ! $ + + +* > = > ?
>= = > = !

Q Move Up ! >= = > * ! ? = !


= + * = ! + +

Q Move Down ! >= = > * ! ? = ! B


= ! * * = ! > +

Association Ends
( ! . ' 3 ?T U/
=

! @ =

Operations
( = + . ' 3 2? T + U/ =
@ = + $ + + +* > = > ? >= = B
> = +

Q Move Up ! >= = > * + ? = + B


= + * = + + +

Q Move Down ! >= = > * + ? = + B


= ! * * = + > +

Owned Elements
( > = = K * + (= >=
. ' 3 - $? T6 + ( ! U/ > ++

! @ = =

8"
* + = = = ! * = = = + @ * = *
A * + = = = = ! 6 !
+ ? ++ = ? !
> *

18.6. Attribute
! * > = . = Classifier/ ! = *

;-
6 # * )

! = ! = = * * !B StructuralFeature
>= = !B Feature

! + = * > = = ! *+ * =
>D

( 2 : ( N= . O

( +? #? - ~ + public? protected? private? package ! B


+

2 = * = ! !

( = + . + ? / = !

. ! = ! >= = (=
* ! ! +

! > = >= = *

18.6.1. Attribute Details Tabs


(= ! = ! >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 0 $? T ! + ( ! U ' 3 0 &? T + 9 9 !B
U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! (= = !

Constraints
' ! (= Attribute > = = * * B

Tagged Values

' ! = * * ? Attribute = = >

Q transient

Q volatile (= = , = = !B
: * *. *+ > ! * * * ++ /

(= Element * * >= = = =
* documentation >= = = ! =

;0
6 # * )

Checklist
' ! !

18.6.2. Attribute Property Toolbar


Go up
A + = = = + @

New attribute
(= > ! > = = > = ! ? **
= + + ! = !

8"
(= > *! ! ? = = ?

New Datatype

(= ># + . ' 0 &? T# + U/ = ! ? *B


* = + + ! = +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = ! ?


** = + + ! = +

Delete
(= = ! * = *

,
(= * = * " = * = >= !
*+ * ! = = * = ( ! . ' 3 0 $?
T ! + ( ! U/ = ! $+ + +* = = B
*

18.6.3. Property Fields For Attribute


Name

( ! (= * = ! (= * ! = > ?> =
> + ! T! *+ + U

(= > *+ ! ! * = =
>

Stereotype

;2
6 # * )

# + > (= + Attribute

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Owner
( ! ) = >= = = !

! @ = > =

Multiplicity

% ! + > (= . / = = = !
= = ? (= + > + *! **
+ B !

+ *! + * +
(= * = > = ? =
T &?2? 4U

(= 1..1 5 = . / (= B
0..1 + !

Type

# + > (= + = ! (= ! Classifier? = =
+ Class? DataType? Interface * @

+ * ! . ! void/ ++ int =
+

Navigate Type
(= > = + + + = + . ' 3 -?
T6 U? ' 3 &? T# + U ' 3 -? T U/

Initial Value

( ! > = + > (= > = ! .=


+ / (= + > * + = ** 0? 1? 2? null

+ * =

Visibility

) ! ?> = public? private? protected package

Q public (= ! ! = = >

Q private (= ! ! = > . /

;3
6 # * )

Q protected (= ! ! = > ? = !
= >

Q package (= ! ! = * + @

Changeability

) ! ?> = addOnly? changeable? frozen

Q addOnly = * +
* ! = ?! * ! *

Q changeable (= *

Q frozen * T ** ! U (= = ! * = = B
* = > (= * ! !" ? * = =
(= *+ = = * = = =
+ = + =

Static
6= @ ! static = @ .= / = = ! = T + U
= @ ? = = ! ? = T + U ' ! =
*!

18.7. Operation
+ = ! 5 * !" ! = = * *
!B BehavioralFeature >= = !B Feature

= *? + + > = = + *+ * =
>D

! * .+ * /D B + B + ]+ + B ^

S = = *? ! ! B @ * + ?
+ ? = > ! +

( ! ! > > * = = * D <<stereotype>>

(= > + + : = + * D ! ? ? ?
? ?5 ? 5

(= ( +? #? - ~ + public? protected? private ! ? pack-


age ! +

static final + ++ = + = = * +
> = >= = *

(= * ! : * = + ! ** % +
= *D

: (

(= )( ) = + . + ? / =

;;
6 # * )

9 = >= = > = + !

18.7.1. Operation Details Tabs


(= ! = + >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 2 $? T + + ( ! U ' 3 2 &? T + 9 9 + B
U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Presentation
' ! (= Bounds: > ?! = = =

Source
' ! (= = +

Constraints
' ! (= Operation > = = * * B

Tagged Values

' ! = * * ? Operation = = >

Q semantics (= + = * = +

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = + B


! * * = * ? false *

# + = = *
+ ? B *+

(= Element * * >= = = =
* documentation >= = = ! =

Checklist
' ! +

18.7.2. Operation Property Toolbar

$44
6 # * )

Go up
A + = = = + @

New operation
(= > + > = = > = + ? ** B
= + + ! = +

8"
(= > *! + ? = = ?

New parameter
(= >+ * = + ? ** = + + ! =
+ *

New raised signal


(= > = + ? ** = + + !
=

New Datatype

(= ># + . ' 0 &? T# + U/ = * + = > =


+ ? ** = + + ! = +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = + ?


** = + + ! = +

Delete
(= = + * = *

,
(= * = * " = * = >= +
*+ * ! = = * = ! . ' B
3 2 $? T + + ( ! U/ = ! $+ + +* =
= *

18.7.3. Property Fields For Operation


Name

( ! (= * = + (= * + = > ?> =
> + ! T! *+ + U

(= > *+ ! + * = =
>

$4
6 # * )

8"
> = > = 8 = = * * =
? > = ' = ! = + create
= +

Stereotype

# + > (= > + Operation . * = +


* ? BehavioralFeature/? create destroy

8"
S = create = + ? destroy B
.>= = T : U* = 8 /

Navigate Stereotype
+ = ! ? @ ! > = + + +
+ . ' 3 ,? T' + U/

Owner
( ! ) = >= = = +

! @ = > =

Visibility

) ! ?> = public? private? protected package

Q public (= + ! = = >

Q private (= + ! = > . /

Q protected (= + ! = > ? = !
= >

Q package (= + ! = * + @

Modifiers

6= @ ! ?> = abstract? leaf? root? query? static

Q abstract (= + = *+ * > = = (= *+ * * !
+ ! !

!"
> = ! + * ! !

Q leaf (= *+ * = + * ! ! !

Q root (= = + * = + *
+

Q query (= = = + * = . * = =
= */

$4$
6 # * )

+ + * > = @ = *

Q static (= = + > = = . ++
= = / (= = OwnerScope ! Feature * > =B
+ = > = *

Concurrency

) ! ?> = guarded? sequential? concurrent

Q guarded + * = * * .
+ /? ! > ** (= = ! @ =
+ * = + *+

+ = * = @ = B
+ ! = + *+ * = ! @ ! = . ++ =
*/

Q sequential . = > = = + /* !
* (= + ? ! = = * =

Q concurrent + * = * * (= + B
+ ! ! = (= * ! * = = 5
= : . / + = *

Parameter

( ?> = = + * = + . ' 3 3? T * U/
> + > > = >+ * ? return = + =
+

! @ = + * = + * $ @! +
+ + +* > = >

Q Move Up ! >= = > * + * ? = + *


= + * + +

Q Move Down ! >= = > * + * ? = + *


= ! * * > +

Raised Signals

( ?> = = . ' 3 ;? T' U/ = ! ! = + B

+ . 4 3/ = * ++ + =
@ = * =

$4&
6 # * )

! @ = = + *

18.8. Parameter
+ * ! = ! + = * * !B ModelEle-
ment

+ * + > = = + = + *+ *
>

: (

= * = + *

( = + . + ? / = + *

(= + + * + ? >= + = > = =
+

18.8.1. Parameter Details Tabs


(= ! = + * >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 3 $? T * + ( ! U ' 3 3 &? T + 9 9 B
* U! >

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! (= = + *

Tagged Values

' ! = * * ? Parameter = = >

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = + * B


! * * = * ? false *

+ * * +

(= Element * * >= = = =
* documentation >= = = ! =

$4,
6 # * )

18.8.2. Parameter Property Toolbar


Go up
A + = = = + @

New parameter
(= >+ * = = * + = + * ? *B
* = + + ! = + *

8"
(= > + * = * +

New Datatype

(= ># + . ' 0 &? T# + U/ = * + = > =


+ = + * ? ** = + + ! = +

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = + * ? B


** = + + ! = +

Delete
(= = + * * = *

,
(= * = * " = * = >= +
*+ * ! = = * = ! = ! $
+ + +* = = *

18.8.3. Property Fields For Parameter


Name

( ! (= * = + * ? = * + * = >
?> => + ! T! *+ + U

(= *+ ! + * * = = B
>

Stereotype

# + > (= + Parameter

Navigate Stereotype
+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

$4-
6 # * )

Owner
( ! ) = + >= = = + *

! @ = > = +

Type

# + > (= + = + * (= ! Classifier? = =
+ Class? DataType? Interface * @

+ * ! . ! void? ! = * @ + B
* / ++ int = + = * + *
? = = + = * + *

Default Value

( ! > = + > (= > = + * .=


+ / (= + > * + = ** 0? 1? 2? null

(= * @ out return + *

Kind

) ! ?> = out? in/out? return? in

Q out (= + * + ! @ * = +

Q in/out (= + * ! = + + ! @ = + B

(= = >+ *

Q return (= + * * =

(= = + * = + * . * + B
** ++ = +/

8"
(= * = + * ++ = *? ! B
++ + * . = = return =
+ * = + + + !

Q in (= + * + = +

$40
6 # * )

18.9. Signal
+ = * ** ! > =
* * !B Classifier

C = = (= >= =
= = ! = * = >= > = * B
= * ! *

8"
= * + > = *
+ * ? > = . / +
??signal?? = , (= > + B
=+ ! > ! = >

18.9.1. Signal Details Tabs


(= ! = >

ToDoItem
' !

Properties
' ' 3 ; $? T' + ( ! U ' 3 ; &? T + 9 9 ' U! B
>

Documentation
' ! ' ' & ,? T# * ( !U

Source
' ! (= =

Tagged Values

' ! = * * ? Signal = = >

Q persistence . * = + ? Classifier/ transitory?


>= persistent? * @ + >=

Q semantics . * = + ? Classifier/ (= + = *
=

Q derived . * = + ? ModelElement/ true? * = B


! * * = * ? false *

# = = * B
+ ? B *+

$42
6 # * )

(= Element * * >= = = =
* documentation >= = = ! =

18.9.2. Signal Property Toolbar


Go up
A + = = = + @

New signal
(= > ? ** = + + ! =

(= > = = * + = ? = >
= ! >

New Stereotype

(= >' + . ' 0 -? T' + U/ = ?


** = + + ! = +

Delete
(= = * = *

,
(= * = *

18.9.3. Property Fields For Signal


Name

( ! (= * = 9 * = * ?! ? = * B
= ++ ?> => + ! T! *+ + U

(= *+ ! * = =
++

Stereotype

# + > ' + ! > = = + +


= * B* ? Classifier . metaclass? powerType? process? thread?
utility/

Navigate Stereotype

$43
6 # * )

+ = ! ? = > = + + + + . ' B
0 -? T' + U/

Namespace
# + > ) > = = * + = (= = + @
= = =

Contexts

( = = ! @ = B
?! $ @! + + + +* > =

Q Add > (= + = # ; ! . ! >/?


>= = > = ! > + ! + ? = * =

) 8+ = C ! 4> 4

18.10. Reception (to be written)


+

18.11. Association
* + =+! > ? ! >
*? !

C = = * * ? Association !B ! = Relationship General-


izableElement

(= + . 9 B
3 ?T ! * U/ (= * = + +B
+ ! =

! ' ' 3 ? T(= B> B


6 U * =

+ * ! > ? ! & + = * !
! > = = > = = > >
= > = = ++ +

* ? >= = * ! * =

+ + > = > = = B
! = , (= * = *+ * @ =

(= > ? >= = * ! = + + =
' ' 3 $? T % U * *

18.11.1. Three-way and Greater Associations and Asso-

$4;
6 # * )

ciation Classes
&+ AB = ! =
= ++ !

2) ( ! > > = = *
= (= *+ * > = D > * &
> + !

6 >