Vous êtes sur la page 1sur 1

ALELUYA (Celtic)

Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay


Salmo 117:1-2.16ab-17.22-23

A/G# F#m A/C# D/F# E/G# A/C#


musika ng aleluya ni Finatan O' Caroll

### 6 « « œ
» «« «« ««
musika ng verso ni Fr. GBoi A. Samonte

« « « œ
J
» »œ. »
œ œ
» . » œ
J
» »
œ. »
œ ˆ« ˆ« «ˆ« «« .
A E A E A Bm E

& 8 “ { «ˆ« j ˆ« ˆ« »» »» »» »»œ »»


============================ » » »» »» »» œ»»» ˆ«
A- - LE- - LU- - - YA, A- - LE- - - LU- - - YA

## # # #
### « « œ.»» œ»» œ» œ»» . œ»» «
« « « «
««ˆ ««ˆ «««ˆ «ˆ« .
« «j «ˆ« Jœ»» Jœ»» œ.»»» œ»» œ»»
A A/G F m E A E D/F E/G A A/C D E A

& «
ˆ« ˆ
« » »
============================ »
» » » » » » » ”

### «« ««
A- - LE- - LU- - - YA, A- - LE- - - LU- - - YA!

«
« «
« « «
«
ˆ« ˆ« ˆ«
A D E A

W ˆ« ˆ« «ˆ« W
============================
&
1. O pasalamatan ang D'yos na Panginoon//
pagka't siya'y ma-bu-ti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at
ma-na-na-ti-li
2. Ang lakas ng Poon//
ang siyang nagdulot ng ating ta-gum-pay, sa pakikibaka sa ating ka-a-way
3. Ang batong natakwil//
#
### F m « « « «
ng nangagtayo ng tira-hang-ba-hay, sa lahat ng bato'y higit na ma-hu-say

«ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« œ»»


Bm E E 7

& W W
============================ » ”{
1. ang taga-Israel bayaang sabihi't kanilang i-ha-yag, "Ang Pag-ibig ng Diyos ay hindi ku-ku-pas." (tugon)
2. aking sasabihing//
di ako papanaw, mabubu-hay a-ko, upang isalaysay ang gaw ng Diyos na Pangi-no-on ko. (tugon)
3. ang lahat ng ito//
ang nagpamalas ay ang Pangi-no-ong Di-yos, kung iyong mamasdan ay kalu-god-lu-god. (tugon)