Vous êtes sur la page 1sur 4

Catatan nota lapangan

Sebelum kajian:

Catatan (Sebelum Kajian) Kod/Tema

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan Strategi pengajaran dan pembelajaran


dengan cara chalk and talk. Beberapa
kelemahan wujud semasa pengkaji Tingkah laku murid
sedang mengajar. Peserta kajian telah
menunjukkan tingkah laku bukan lisan
yang negatif semasa guru sedang
mengajar. Kelemahan pertama ialah
ekspresi muka peserta kajian. Peserta
kajian bermuka masam. Mereka tidak
menunjukkan minat dalam pembelajaran
Sejarah. Posisi badan peserta kajian sama
dan kaku sepanjang waktu. Ada peserta
kajian menunjukkan muka letih.

Rajah 3: Catatan nota lapangan sebelum kajian


Semasa Kajian:

Catatan (Semasa kajian) Kod/Tema


Pengkaji menggunakan kaedah Strategi pengajaran dan pembelajaran
‘Showdown and Writedown’ berasaskan
teknik peta pokok. Peserta kajian mula Tingkah laku murid
menunjukkan tingkah laku yang positif
semasa kajian saya. Mereka mula Motivasi
menunjukkan reaksi dan posisi badan
yang bersedia untuk belajar. Ini
menunjukkan mereka ingin memulakan
pengajaran dan pembelajaran saya
dengan segera. Peserta kajian sudah
lama bersedia menggambarkan mereka
minat dalam mata pelajaran Sejarah.
Perasaan gembira murid pula
menunjukkan Sejarah bukan lagi satu
mata pelajaran yang membosankan bagi
mereka.
Rajah 4: Catatan lapangan semasa kajian.
Selepas kajian

Catatan (Selepas kajian) Kod/Terma


Peserta kajian berupaya bekerjasama
Strategi pengajaran dan pembelajaran
melaksanakan kerja kumpulan
(pembelajaran koperatif) yang diberi dan Tingkah laku murid
saling menolong. Peserta kajian
berkongsi pendapat antara satu sama Motivasi
lain. Perbincangan dalam kumpulan
dijalankan dalam keadaan yang gembira
sesama ahli kumpulan. Ini menunjukkan
kaedah penggunaan ‘Showdown and
Writedown’ berasaskan teknik peta
pokok telah membantu murid dalam
memahami konsep sesuatu topik dan
menolong mereka menjawab soalan.
Murid gembira semasa membuat latihan
menunjukkan mereka minat dalam
matapelajaran Sejarah.

Rajah 5. Catatan nota lapangan selepas kajian.