Vous êtes sur la page 1sur 2

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
BIROUL NOTARULUI PUBLIC FINARU LULU
STRADA REPUBLICII, NR. 241 bis
Tel.:0235/421775, Fax:0235/413908
Operator de date cu caracter personal 16820
Dosar succesoral nr.____________________

C \ t r e,

MINISTERUL JUSTI}IEI
Serviciul Drept interna]ional privat [i cooperare judiciar\
interna]ional\ în materie civil\ [i comercial\

În baza Acordului dintre România si _________________1


privind asisten]a juridic\ la care ______________________ a aderat
prin declara]ia de succesiune, avem onoarea de a v\ transmite în
dou\ exemplare cita]ia al\turat\, rugându-v\ s\ binevoi]i a dispune
înmânarea ei c\tre :
DESTINATARUL:
Actele care se transmit: cita]ie în cadrul dosarului
succesoral nr.______/ ______________ aflat pe rolul Biroului Notarial
F`naru Lulu- B=rlad – Vaslui, privind succesiunea defunctului
_____________decedat la data de ____________
Numele [i calitatea p\r]ilor:__________________, succesibil, în
nume propriu sau prin reprezentarea
defunctului_______________________________.

1
Se va completa numele statului cu care România are tratat, convenţie sau acord de asistenţă
juridică.
Natura actului transmis: cita]ie in cadrul unui dosar
succesoral.
Destinatarul [i adresa acestuia
:__________________________________
Documentele anex\ la actul care se transmite:
Termenul : ziua _____ luna_____anul_____ ora ______
Actele sunt redactate în limba românå [i înso]ite de
traduceri legalizate. V\ rug\m s\ ne restitui]i dovada de înmânare
a actelor c\tre destinatar, în care scop anex\m formularul. În
cazul în care cererea nu a putut fi îndeplinit\, v\ rug\m s\ ne
comunica]i motivele (împrejur\rile) care au împiedicat
îndeplinirea cererii, restituindu-ne totodat\ actele transmise spre
înmânare.

NOTAR PUBLIC,
.........................
L.S.