Vous êtes sur la page 1sur 88

Super Star @ TamilTorrents.

Net
கா ல அர க

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.

இ த தக உ மப ச ய ப ட . இத ன ம றவ இ ணய ல அ த டா .

கா ல அர க

மாப ஸ் ரா ட ஒ ய ச அ த அர க த க தா க . க ணஷ்
பா ச த பா உ ள 'பா ' ர ரா ட லா கா வ த .
ஃ ய ட மா ஒ ஃப லா ர ற க நட க

et
வ த . கா வ ச ய ஒ வா றாக கட ச பா , "வஸ ,
இ யா ஏ ழ நா யாராவ சா வா களா?"

N
s.
"ஏ ழ நா ல பாஸ். க க காத நா . அவனவ சா லாம

nt
அ லயறா . நாம எ னடா னா ந நா எ ஸி ராஸீஜ கா ட
வ ப கா ட றா ."

re
"1887 ஸ்மா காஸ் கா ஸ் ஆ " ட
or ய.
ilT
"இவ எ னடா னா அர க க டறா .' எ க லயர க 'னா எ ன யாஸ்?"
m

"உ த னா த க லயர க " எ அ தா க ணஷ்.


Ta

" கா எம ஃ . மா சா ல டா ந லா தா க கா க."
r@

அர க த அ க, அத தா ற த . ப க வ
க ணா வ க உ ள நடமா பவ க ள கா ய . ப க ப லாக
ta

ம ல ச பா த மா ச ற . அர க ந UBM எ ல
யா பக ரயமாக ஒ த .
rS

உ ள ச கத ஒ க சா கஅ ழ த க ள சா
pe

அ ம கா தா க .
Su

"பாஸ், மா கார க யாராவ வ றா களா எ ன?"

"இ ல, ஆ ந ,அ ம ச ."

"அ கா இ வள ப தாபஸ் ?"

வாச அ ஒ இ ளஞ கா மா த
அ கா எ லா ட ர ர கா கா தா .

க ண ஷ பா த அவ க க வ க ய க கன பா தன.
ம னமாக, பா மயாக ர ர க ள கா
கா தா .

1
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

வஸ அ த வா ப தா . வ இர வ க அ ட ப தன.

ஈழ எ ற ,த ர த ற ,இ க
அ ப ல ச சல அர க த வயா?

" த வதா பா க பா" எ றா நா ஸ் யா பவ ன நா .


அவ ப எ சா லாம வஸ த ற பா "ஏகா ப ய
தரக க ள" எ றா .

" றா பாஸ்"

"அவ க காப நம ய லஇ ."

"த ஈழ த ல ம ராஸ்கார க உத எ பா றா க! ரா ஜ ர
சாழ ம ப ற தா தா உ . ந மவ க அ ர வ ய உ வறவ க."

et
N
"ம பா வ த தவ
மர ல வ தவ க

s.
எ க ம ட

nt
க த ச ட ய கழ

re
கா பா றா க "

ம தா சா றா பல.
or
ilT
"அ யா, உ க அ ழ த ?"
m

"கா ல இ ."
Ta

"ம க க. அ த ரம பா காம எ வ க னா ந ல .
r@

அ ழ த இ லாம யா ர அ ம காத என உ தர ."

"நா க லா இ ல க. த ச த ."
ta
rS

அ பா அ வ ய த ச கா த ப இவ க ள கவ
உட ன அவ க ள நா வ , " ஸ்ட க ணஷ், எ ரா ள ?"
pe

"உ ள டமா ட கறா க. அ ள தா ரா ள ."


Su

"உ க ளயா! ஓ ஸி .ஐ வ ஸா . வா க வா க!"

"நா ஆ ண ட த தா ச ய ற 'மா எ றா வாரபா.

"இ ஸ் ஓ க, வா க!" வஸ அவ ள க கா டாம பா கா க,


அ த ந ன க டட அ ம அவ ச ட பா உ ட பா தமாக தா
இ த . வ ம ற ச ற கா நட ததா ய
மா பக க வஸ த த ப ன. "நா உ க ள ஒ ர
க கலா களா?" எ வ ய வஸ த த க ணஷ்.

"எ ன இ வள க ?" எ றா .

2
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

" லா த ழ கதா !அ ன பா க அ ற ...." ர கா வ


சாய .

"எதாவ பா ஸ் க வ ததா எ ன?"

"ஒ ச யா சா ல மா ட கறா க ள! மஸ் வஸ .ஐ னா!

"ஹா னா! உ க ளஒ டா ஸ்ல பா க ."

" ரா ப ஓ ! வ எதாவ ய ப பா க! க ணஷ், க உ ள பா


எ க வணா உ கா க. ஸா ஃபா த ர . ழா ச பா கலா .
பா டா க" எ ற ப ச றவ ள வஸ பா கா க,
"இவதா னா! ந ம இ வ ப ணவ. ரஸ் அ ம ற ப ஆ ட க
அ வஸ் க தா . அ ப ச ச . ஷி இஸ் எ நா அ ,இ ல?"

et
"ஆட ற பாஸ். ஐ ஸ் வா. இ த மா க டட அ ம இ கா எ ன?"

N
"ப ன தா எ ன சா னா த மா?"

s.
nt
" பா க பாஸ். ப ன தா இவ ள பா தா எ ன த ய லா

re
இர டா ப பா வா ."

" சா இவ க க எ வள இ
or
த யா ."
ilT

" ர பரா?"
m

"உ த , னா ர ப தா ! பா ழ ஒ மா ச ட க
Ta

ம வற மா வரதா சா ஒ ரஸ் பா கா . நஷ்ட கண


இ த அர க ! அ ப ஒ ல ய!"
r@

அர க உ ள ழ பா 'ஃ பாய ' த ' ஜ …¤'


ழ வ ய வ த வஸ , "ஒ பாக வ மன வர ல. எ தா
ta

மாகலாய அ த ர மா இ . க த னா அ ம ப ஜ னா வ வா
rS

பால!"
pe

உ ள ழ பா ச ன ம த மா த க ர
கா த . ராஜா ற க பள த ச லமாக கா ட உ ள
Su

ச றா க . அர க ரமாதமாக, ம ட இட வலமாக இ ற யாவ


இ பால இ த . அவ க உ ள ச ற பா கா வா
ர த . க ண„¤ வஸ த ந டபா தய இர ஸீ
உ கா பா தா க . ர வரதா சா க ய ஆ னா .
ம ல அ க ஸ் நா க க ட அ ம த த அ ம க
தா மாறாக இ த ட ஒ வ க க ல உண ட இ த . லசாக
எ தா, உ தாம அ ணமா சா தன க வ கா தன.
ல ச யமான வ வ ர ற கா ட தயாராக இ த .
அத ம " ரஸ் த க லயர க ற ழா! வ க வ க!" எ
ஜ க எ க கட வா ய வ ச ப டன. வ சக
ப யம த க வ கக அவ த ம ன மா வர க த தன.

க ண ஷ நா ஒ இ ளஞ வ " ஸ்ட க ணஷ்?"

3
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"யா?"

"ஐ உ த ! னா உ க ள ப சா னா? நாம ப ண ல. ஸா !


க ல எ தா கலா டாவா ம!"

"பரவா ல. னா வ எ க ளஅ ழ வ டா."

"ஆ க ஃப ட ?"

"யா."

" ல ஹா ?"

" ஃ . ரா ப அழகா க க."

et
"எ லா ஆ ட வாச ர .”

N
“பண ச ளப ண ம."

s.
nt
" ற ழா ச ற பா ற ."

re
அவ பான "இவ அவ ரதரா?" or
ilT
"கஸி மா யா . ர ப சா ள இ . கா ர மஸ்
ப இ கா க. எ தா கச சா இ ."
m
Ta

"அவ பா த ஷ பா களா? ல டஸ் ம -அ ப கல ல.


பா எ ன வா . ள பர பட இ வ ய வ தா பல!
எ லா ம ச பாஸ். ஆனா..."
r@

"ஆனா?"
ta

"ஆசா கா ச ட ஸா இ தா பல இ ல?" எ னதா


rS

இ தா உ ர ஒ மா உதறலா இ தா பல. வர வ ர எதாவ


கா க மா இ ?"
pe

"நா கவ ச . க லசா ந இ த ."


Su

"ஒ வ ளக சா சா த வ யா எ ன வா?'

"தாவா த. பா ண பா த எ ன தா ?"

"ஆ ட பாஸ். இ வள பண இ ,ஒ ரா பா கலா ல?”

“ஆர யா? வஸ .வ ற பஇ னா க த கவ யா?'

"யா ?"

" நா ஸ் கா இ தா ன இல க த ழ !"

"கவ க ல பாஸ்."

4
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"அ தா ஒ மா ட ஸா தா இ தா . எ ன லா நட க பா
இ க!"

"எதாவ க லஎ பா க களா? க ட கா ய த?"

" பா ஸ் பா கா அ கமாக வ இ ."

" லா த ழ க ர ன க களா?"

"கஷ்ட . ஒ மஜா மனா கா ள ஸ் இ !"

"யா ?"

" களவ ! அவ க ம ல த ழ க ள ச கறா க. இ த


க -த ப க ர டா ர வ ஷ இ றதா சா றா க. கா

et
ஒ கள அரச சாழ ராஜா வ எ த பா அ த பா ர கள இன

N
எ யா ச ர ஆ ய க வ கற ப ஆர ன! இ தா
கவ ன ...."

s.
nt
லமட த ரா கட தத னா கமாக ஆ ல

re
வர வ ர வா தா . அ பா தா அ ம ச வ ச தா . உ த அத
அ த அர க ற க ள ப ஒ ய க ர வா த தா .
or
கவ ன ஆ ல ட க ச ப உ ரயா னா . உ த ம ட
ilT
உ கா அ ம ச ட க ஏ தா ப கா த பா , அவ ட
யா ரா ஒ கா வ கா தா க . அ த பா த அவ
m

ம ட சா கா எ ந ச றா . அ ம ச
தானமாக பச ஆர தா . வஸ , இட ஓர உ கா த னா
Ta

அவ பாவ த ய க கா டாம பா கா ப த பா
கா தா .
r@

"பாஸ், இ த பா ட கா ச தா . கா ம கா பா
ரா யா ட ."
ta
rS

அ பா அ தச த க ட .
pe
Su

அ த ச த த பல க க யா . அர க கத க தன.
வ ய இ இ தா உ ள க காதப அத வ க ச
அ க ப தன. இ க ணஷ் அ த கவ தா . "வஸ ,
உன க தா?"

"எ ன பாஸ்?"

"ச த , ஒ மா ட ..."

"என ம ஒ தா க பாஸ்."

5
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

" கா கா வ த க ய பா பாறா ம ப டா உன இ
வ க ட கா . அ த வ ள சா க ட கா த ல? ' கா ப
பத க பா ற உ ப உ ப இ க ' வ வ
மாவா சா னா ?' எ அ ம ச கா த வ ள
ஆ ன ம கா பாள அவ கா ஏ தா சா ல, ஒ பா ஸ் அ கா
அ ம ச ட ட கா க, அ த அவ கவ த உட ன, "இ ட எ
ர ய கா ற "எ உட ன ள டா .

ஷமாக ' ஐ ' க 'ந ந ல ' க கா பா த


ந டா க . ட இ த ன ர ட ர யா
லகாததா எ லா இ க அம க, ஒ பா ஸ் அ கா
ம க ஆ ர "எ லா இட ப க வாச வ யாக பா க" எ றா .
ட ம தமாக க லய ஆர த . வஸ "பாஸ், ' 'ல பாட வ ய
சமாசார . ஒ அ ம ச ஷ ப ச கா ."

et
"ஸ ரா வஸ . ஏ ம ய ன வாச வ யா அ ழ

N
பாறா க? ஏ ம க ப கமா ட த ட ல?"

s.
" மா அ ஸ்டா மா ஏ ஏ க கா க. வா க பா பா ரலா ."

nt
re
இ வ ம ட நா ச றன . ம க வ ய வாச வ யாக வ ய
பா ஸ்கார க உ ள ழ கா or தன . க ணஷ் னா வ
பா தா .
ilT
"அ த ப க ம லா பாகா க. எ ஸி இ த ப க இ ல."
m

வஸ பா ஸ்கார ர பா ப ன க , "நா க இ த ஏ பா
Ta

ச தவ க த சவ க. இ த அ மா வ பா க ."
r@

"அ ப ம ட வ யா சா ர தயா பா க, ரா ப க ணா ."

"எ ன ஏதாவ வ களா?"


ta
rS

"ஆமா க. இ த லா கார க ட பஜா க."


pe

"உ சத எ ?"
Su

"ஒ ஆ பா . பா பா க. சா த கார த சா ."

க ண„¤ வஸ தமாக ம ட ழ ராஜா இத க ள


கா வ வ ர ய ல கத வ யாக அர க த
அ ண கா த 'கா டா ' அ வ ப ற ய இட
வ ப டா க . க ணா த க ட ந னமாக க ய ஆ ஸ்
ப பா ஸா கா ம றவ ர அ காம த கா க
வஸ க ப கா "பாஸ், எ ன வாச ன இ !" எ றா .

"ஸ எ ஸ் ளாஸி ! பாஸி கலா ".

மாஸா த ர வ க ணா க இ ற கந ஒ ர த
தற த த . கால க , கா க , இ ப வ ர எ லா த வாக
இ த அ த உட ம பாக உ த யாம ச தறலாக இ த .

6
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ணஷ் ர ய பா க, அ ட ர த கால பா ச த ச
ஒ கா த . க ணா வ பா த . ச க வ
உ ட தப ப லவ பஸ்க த தன.

" ம கா , ஸ் இஸ் ட "

"ஆ ச பா டா ன ற ! ப ஸ் பா கலா னா க ய
இ ல ய!"

க ணஷ் வஸ த ற தா . "அ த மா எ க யா?"

"த யா அ ழ பா கா க. ந ல வ ள, ப கமா வ .
ஹா ல இ கறவ க ச த க க ய. க தா சன க பய பா
அ வ ய பா தா றய ப ச பா க."

et
"இ தா யா க?" எ வஸ ழ ட தவ ன கா னா .

N
"யா ரா இ க எல வ ல பா கறவரா . ம லயா ."

s.
nt
வஸ அ த உட ல பா . "எ லா ம லயாள மற பா "

re
எ றா . க ணஷ் அவ ன அத , "வஸ டா ஸி " எ றா . ஆ ஸ்
அ ற டமாக இ த . ந வ த ல யor கா உ த
உ கா க அவ சா வ த இ ஸ் ப ட கா தா . "ப
ilT
ம , ப அ இ , ட பா வ த . இ த மா பா
வ கா ."
m

"பா வ கா அவ க ள சா னா களா?'
Ta

"ஆமா . எ ன வா அ ம சா னா க ள."
r@

“ த ல க ?”
ta

"இ ல ஸா . வற எ ன வா த ல ர க சா னா க."
rS

"ஆனா இல க யாட ச ப த ப ட ?"


pe

"ஆமா, சய அவ கதா , " ர ர க' ட வ ய


Su

இ தா க ள. இ வள ர பா வ பா க எ கா க ல ஸா , அ த
பா களா?'

"பா த , பா த , அ ம க சர . ளாஸ் பா . ட ஸ லா இ .
இ யா ச யற ல க."

"இ யா ல ச தா வ கா " எ றா வஸ .

" ன பா க ல வ சா க ள அ த காஷ் யா?"

" சா ல யா . இ கா ல நா ஸ் கா தவ க ள க
ப வா தா . பா கலா . உ க ன ச க எ
வர ல?"

7
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"எ இ ல க. அ எ இ தா ழா வ நட பமா? கவ ன ,
ஸ்ட எ லா வ அ வள ஸ் எ பமா? எ ன க
க! ஏ தா கட ய த ச . இ த ஹா யா வரமா டா க!
ஆர ப ம இ ப னா!"

"ந ல வ ள. வ ஜன க அ க த ய ல.'

'கவ ல படா க. மா ல ப க க ள ரபலமா வ ."

உ த இட க பா டஜ் ச கா
ர த க ற இ ப
த த . "க ணஷ்! எ ன ந ரா எஸ் க பா களா? ம ழ
த ச ! வ ற ஒ ஷ னா எ க ல பா இ த .
அ த வா ச ச ன வ ய எ யற ள....பாவ !'

னா த ப ற வ ய வ தா . வ த ! கல ய க க .

et
"உ த எ மா இ க? க ணஷ், தா கஸ் ஃப க . எ ன ல கா

N
க. கா ஓ டற ல இ ல நா . உ த , டா மஜ் எ வள
இ க ணா?"

s.
nt
ஃப க டா மஜ் னா! ஆ ழ ச ம அ வ ப . ரா !

re
லா எ க எ ன ச ப த மா! †¥ இ னால யா டய
அ தாப த அவ களால பற ?" or
ilT
"பா கலா " எ றா பா ஸ் அ கா . "இ எ ன ரா ள னா, இவ க ள
அரஸ் ப அ க அத ட ய ல. பா க ரஷ
m

அ கமா ."
Ta

"எ காக எ க ய ட ரஉ ட க .அ வ ய ல ய!"


r@

"அ க ‚ல கா ல த கார க ள மாஸ க ப இ கா க!


இ கஎ ஆட பரமா க ல அர க ஒ த லஎ பா இ கலா ."
ta

"இ ஸ் ப ட க யா க ."
rS

"இ ல க. அவ க ஆ ம ட சா ல வ ர . ' த ' க பாடாம


pe

இ தா ஒ வ ள உ க ள பா க ள எ ன வா? ஒ சா ல
ய க. ய ர க ப வா . அவ க எ காக
Su

வ சா க. யா காக வ சா க வ னா க கலா . ஆனா


பான பண வரா ."

"பண வ டா க. ஆ ள டா பா . னா, இவ ட பா யா?"

" பா ர ற உ த . ஆனா 'அ ' இ "

"இ ஸ் ப ட , பா ய களா?"

"இ ன இ ல. வ வரண ல. அ மா, உ க பா க பயமா


இ தா க ண பா க. ஸ்ட க ணஷ், அ ழ
பா க. ப வ ஐ இ ஸ் ப ட பா ய . க ணஷ், உ க ள நா
ச க .எ க யா பா க."

8
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"உட ன சா ல ய ல" எ றா க ணஷ்.

"வஸ , உ க தா ள நட ற , அ த இட த கட கற
வ ர !'

"அ எ பா ய "எ றா வஸ .

க ணஷ் ற பட னா ஜமாக வ வஸ தா ள கா தா ,
க ண கா தா அ த உட ல கட தா .

" ரா ப பயமா இ தா க க க. பரவா ல. ஏ னா ம பாக ரா


த வ சா பல வ ல கா ஃ ளவ மா இ ..."

"வஸ , ஸ் வ டா . பய ப தா க. என இ ப வ ஒ வார க
வர பாற ல."

et
N
" இல க த ழ ர ச ன எ ன ச ம த ? பாவ வ
மா டா ப ஆ மா ...பா தா இ ... ...."

s.
nt
"வஸ !" எ க ணஷ் அத னா . அவ க உட ல கட ப க

re
இற க, " யா க யா க ஒ ப ய ச பவ த க ப ற .
ம கா, கவ ன கா ஏதாவ ஆ தா...." or
ilT
"அ த தா அவ க னா க ளா எ ன வா? இ க ய க, கா ர
எ வ ர ."
m

"மற கற ஒ ஜா சா ல மா?"
Ta

கா ர க ணஷ் வ அர க வாச கா வ த பா , அர க க
r@

கா யாக இ த .

இ க ஒ வ ப நட ற எ யா ம சா ல யாதப
ta

அ ம யாக இ க ஒ பா ஸ் ஜீ அ த ர ர இல க
rS

த ழ னஅ ழ வ தன .
pe
Su

கா ல ர ர கா கா த உ ரமான இ ளஞ ன
ச க பாடாம ச ம யா தயாக வ அ ழ கா வ தன . க ண„¤
வஸ கட ப த கவ த அவ பா வ மான இ த . னா
அவ ன பா கா ச ச வா னா . பய படா க, க கமா டா க"
எ றா வஸ .

ஜீ இற னவ பா கா இ லாததா உட ன னா வ
நா வ தா . "வஸ கா பா க! பயமா இ !" எ றா .

"கவ ல படா க. ஒ ச யமா ட . கதா ன இ த அர க


ஓன ?" எ அய நா த ழ க டா .
9
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"பா ஓன " எ றா பய ட .

"உ க ட தா க த க ."

னா யாம வஸ த பா க அவ "க த க" எ றா .

" மட பண நஷ்ட எ ட இய க சா , எ ர சா ஆ ர
ம க . த ஈழ இ ட ல, நா ள வ ! ஈழ த ழ க
மானமா வ ள வர தா பாவ . ஓ அ ட உ க
நஷ்ட ஈ கா கஏ .ஒ மன ல வ க வணா !"

பா ய , "அ ப னா வ வ ச கதானா ம ரச ?"

"ஓ " எ றா .

et
"இதனால உ க ப ல இர க வ க களா?"

N
"இர க எ க த வ ல."

s.
nt
" னஎ ன வ உ க ?"

re
"கவன " எ றா . " வ வ ர பா or ப ரா இ ற
நட ற த மா?"
ilT

வஸ , "ந ப ன, அ க நட ற அ ரம தா . க க காம
m

ஒ க றா . ஆனா, க அ காக மாப ஸ் ரா ல வ வ றதால


எ ன லாப ? உட ன அ மா ட யஅ கஅ வா க ன பா?"
Ta

பா ய , "ப களா தஷ்ல அ ச ம" எ றா .


r@

"அ ரா ள வற க! தா க யாத அக வ ள ! ச ச , இ ப இ த
அர க த .அ த எ ன கஉ கஆ ?"
ta
rS

" சா லமா டா ." எ றா அ த ஈழ த ழ .


pe

க ணஷ் அ த இ ளஞ க இ த மான த ஆ வ த
கவ அவ க ய , " பஸ் ஆஃ ல !" சா ற பட,
Su

வஸ , " பா வாற " எ சா , "வா க பாஸ் இ த ப அ ற


க த கலா " எ ற ப டா ...

" னா வா க ஒ ஓ ட ல பா ஓ கா ப த த அ ல ....."

"ஷ அ வஸ " எ றா க ணஷ். கா ர ள கத வ ற னா


ஏ கா ள ற ப டா .

"எ ன பாஸ், எ ன இய க ! ச பானா . எ ன த


சா டா க?"

" ப ப லவ ம! கவ க வ யவ க க லப ம"

10
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"கவ க வ யவ க யா க?"

" பாஸ் மாஸ்டரா?"

" னா, உ க , பஎ சா ஸ், .எ . ம த மா?"

" பாஸ் மாஸ்டரா?"

"நாசமா பா .உ க ட டா ..."

"வஸ ! இ னா தட வ இல க த ல ப ன இற வ ! ஃப
ஹவ ஸ் ஸ ஸீ யஸ் ஐ ஸ! அவ க எ ப ப ட ரவா க, எ வள
டஸ்ப ர டா இ கா க! எ த ன யா சா பா சா பா நா
பா கா க. அவ சா னா ன பா ப ரா அ க எ ன நட
த மா? உன த மா? ப ப ப யா?"

et
N
வஸ ,க ண ஷ கா க ணா ல பா தா .

s.
" த பாஸ், பா ப ராதா ன? அ க ல ஸ் க லப ன

nt
இ ப த வய த இ ளஞ க ள ய லா ஐ ட கா ட ச

re
ப ண அ அ ழ பானா க. கா பாக
வர வ ல. ராஜல ஒ அ மா. மக யா லாஸ். பானவ , or
ப ல. சா சா, யா பாண ஆஸ்ப னா க. அ க பானா கா
ilT
ஆஸ்ப னா க. அ த தா டா கா ஆஸ்ப
பா கா க லா ஸ பா தா களா . 'உட ச லாம' ச
m

பா டா க த ம கா கா க. உட ரா .
அ த அ மா ஓ பா ற கா க...எ ன பாஸ் மல சா ல டா-"
Ta

" வ டா வஸ " எ றா னா. க ணஷ் சா ல கவனமாக, ம னமாக,


r@

அவ ன தா தா டா .

"என அ தாப உ பாஸ். வ ய சா ற ல அ வள தா ."


ta
rS

வ ர இ ' த த ' அ கா க, "இ த


ர ச ன இ பா த இ ல பாஸ். ர ப வாதமாக
pe

இ கா க. னா உ க க ய கா க" எ அவ க ய
கா , "தன ர க ப இ . அதா ச ! உ க ற த
Su

த எ ன? வ ! சா லா க, மகர ரா யா இ க ர ?"

"க ர "எ ப க க!"

"உ க வ இல கண அ , ச த ஞான , ஆட பாட ற ம,


இ மயான ப எ லா இ ம...."

"க ர "

" னா, இவ சா ற அ த ன டா! இவ ட க ய கா டற த த .


அ ற கா ச கா சமா க ன த கா , க கா
ன வா ."

11
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

" த ஸ்ட க ணஷ். ஐ வா ஃப !வஸ இ த மா


ட க லா இ த கால ப க ட ச லா . த ல?"

" க எ ன பச க ன ய ல! என ஜா ய ல ஜமா வ ந க
உ . வராஹ ஹிர டய ' க ஜாதக ' .."

"இவ உ பட வ மா டா னா. மா த அ த அர க எ த ன
ஆ உ த சா னாரா?"

"நா ப த . அ க ல ய ஆ . காஷா ஒ ப ர ஆ .
இ த அர க எ ன வ லா ளா பா வ த . நாடக ,
ச த க ச , ஆ , ஃ ய ட ! என இ ப ட ய ல க ணஷ்.
எ காக ஒ த யா வ கற அர க ல வ வ க ? இதனால எ ன
ப ஸி ட க பாற ? இ ப ன பா க ல ய வ சா க ள...."

et
"அ த லா ஆ சத அ க ஏ படற ."

N
"இ ல ம ஆ சத ஏ ப கா தா? ல ஏற றய அ ப

s.
இ தா க த மா யா?"

nt
re
" ச த ஒ ஆ தா ."

"பா ய ன ர சா ச ற தா
or
எ காக உ க அர க த
ilT
த த தா க த .'
m

"பா ய ன அவ க அ தா பால தா ."


Ta

"பா ய ம இ ல. த நா ல உ ள ஒ வா த ழ தா ஒ
ச ய ய ல ய வ த படறா க அ வள தா ."
r@

"அ த ஃ ப ஏதாவ உத ச ய க ணஷ். அ உ ள


க தா என யமா ப ."
ta
rS

"இ த ன டா இ ல மா கயா? வாச ல ஈ வ யா


பா களா?" எ றா வஸ . கா அ த கா ப வ ள ச ற .
pe

னா "அ த லா இ ல. உ த பண த வ எ ன
Su

ச யற த றா . கா ச பக அவ ."

"எ ட கா ச த ளற . இ க டா ஸ்கார க எ ப வ சா க?"

"எ லா ஆ ட சாகச " எ றா க ணஷ். ல யா இ லயா?"

"இ ல. எ லா க லயர க லஇ பா க."

"நா வணா ண இ த அ ரம க வர ன பாஸ்?"

"இ ல ஸ்ட வஸ தா ஸ், நா சமா க ற ."

"பய பட மா க ள; ந பட பட அ கா த?"

12
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

"இ ல, க பா க" எ தா .

"இ த மா சா என தா அ !"

"உ க வஸ எ ன லா ய ப றா க ணஷ்!"

"இவ ட நா சா னா பல கா ச ஜா ர தயா வ இ க. ஜாஸ்ய


பா பா , க ர க பா பா , ஃப னாலஜி பா . எ லா ரா ப ந பகமா
ப வா !"

" த "எ றா னா.

" ச ச...பாஸ் வா றா . எ ட ப க க ய யஒ ப ட கா க!"

" ற பா !" எ க ணஷ் கா ர ள ற ப டா .

et
N
உ த னா க லயர க ச பவ த அத மற பா டா க . ஒ
வார ஒ கஸ் இ த த . வஸ னச அ த ச வ த த

s.
ம க ணஷிட கா னா .

nt
re
"ஈழ த த ல இய க ன இ த சய பா
ஏ றன . அவ க இ ஒ ஆ இ or யா
எ தமான உத ட க ல ய இ த கா ரமான
ilT
சய பா க இற க வ வ எ இய க சயல . பர தாம
சா னா ...."
m

"உத னா அவ க எ ன ப றா க?"
Ta

"ப ட ய தா "
r@

"இ பாஸி .த ழ க பாலஸ் ன த ல இய க உத ச சா தா !"


ta

" .எ .ஓ. எ க வ பாஸ்?"


rS

"ஏ , அவ க இஸ் ர ட பானா இவ க... ட பா ம அ க அ த


pe

எ தவ , "எ ன னா சா " எ றா க ணஷ். க கா த க


மா ய .
Su

"இஸ் இ ? நா உட ன வ ற . அ க ய இ ஓ எஸ் ம ஆஸ் ட ல...


வ ற ...உட ன வ ற !"

"எ ன பாஸ், எதாவ னா ?"

" னா இ ல, உ த , இ னா வ ப !"

" பா டானா?"

" பா பா க ."

13
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

கா ச பா க ணஷி க "எ ன பாஸ் கவ ல ர கக ?"

"ம ப வ ! இ த ற கா ல; ஆ த கா பா . எ த ன
சத சா ல ல."

" ல சமய த காம ப ல பா ற த ப ட ஆ . ககா பா ,


பா வ இ த ற இல கயா?"

" த ய ல. ஆஸ்ப பானா தா த ."

ஆஸ்ப எ அ த சா ல யா . ஸ ஷ ப ய லா ந ச ர
ஓ ட பால தா இ த . ப க ஆ ரா யமாக இ தா க . இட
கயா எ ய ப அவ க ள வா ந ப ஒ ப அ னா .

et
டா ட க மா பால பளபள வ 'ஸ் ட ' ட உல னா க .

N
ஃ இ தஒ ப " பஜி ஃப டா ட கா தராஜ்! எ ற .

s.
ம னமாக க ணா த களா க ப ட த த அ றகளாக இ த

nt
ஒ பதாவ வா உ த அ ற வாச ல நா அவ க நட க.

re
"ஆஸ்ப யா, ஓ டலா?" or
ilT
"பண ஆஸ்ப ய லா இ ப தா இ ."
m

ஒ ந ஸ் அவ க ள கட தா .
Ta

"ஒ வா ஊ ட . அ கடா இ க வ
ப கலா பால இ ."
r@

ஜனர ஹ ச அ !
ta

"அ இ க வச உ . ஆனா எ ஸ் ப ஸி !"


rS

உ த அ ற வாச னா கவ ல ட கா தா . "ஏ க இ னா
pe

ப தா?...
Su

"ஆமா ஸ்ட வஸ . கா ல பா ற பா வ . த ச த
த வா ன ."

"எ ன பஜாரா பா இவ க ட! ஒ ற வ சா க ள பாதா தா?


அ ற இ த பழ கமா பா ."

உ ள உ த மயமாக ப தா . வல கா ப தாக பா டஜ்


பா த . ப கய க மல கா . எ ர கல ட ஷ ... "வா க
க ணஷ். ம ழ லத ச .இ ர டாவ தட வ!"

உ த கல தா பா தா . அவ க க ஸ் ரமாக பய த .

" ஆ வ ல உ த க ணா."

14
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

" ஸ்ட க ணஷ்! எ காக எ க மல ய இ த அ டா !"

"என சா ல ய ல ஸ்ட உ த ."

" ர சக தாம தா ச ப . ரா லஸ்."

"கா ல எ க அ ?"

"ஷி பா ல. அ ய ட அ தா அ க என . ஸ்ட க ணஷ். எ ன


காப இ . நா க ர வ டா க லயர க க னா இவ க எ னா?
அப தமா னா இ ."

னா "என எ ன வா இ த க ன஻ ன ய ல க." எ றா .

"எ க ட ய ல க" எ ற வஸ , " க எ பவாவ லா ல

et
இ களா உ த ?" எ றா .

N
"இ ல ய."

s.
nt
"உ க னா க ? தா தா, பா , கா தா தா எ தா தா?”

re
"இ ல ய, ஏ ?' or
ilT
"எ கயாவ மா த ள, வ வ ர எ கயாவ உ க ப தவ க
இ ஒ அழகான ஏ ழ பா ண க யாண ப ற சா
m

அவ ள த ல இழ க ச அவ க பாமா ...."
Ta

"வஸ நாவ ஸ் றய ப க பால?"


r@

" நாவ க ள வ றா மா தா அப தமா இ த, பா த ய!"

"எ ன பா த ல?" எ இ ஸ் ப ட பா ய உ ள ழ தா . "உ த


ta

எ ப இ க? எ ஸ் ர எ பா தா களா?"
rS

" ஷ க !இ ஸ் ப ட . சாய கால தா த எ ஸ் ர!"


pe

"அ த வ உ க கா ல பா ன ள வ கா க. டய ஃ ஸ்
Su

வ . க லயர க வ ச அ த ட தா . உ க
பா கா ஏ வ ததா?"

"இ ல ய."

" னா உ க ?"

"இ ல ஸா ."

"பா ய ,இ ட ஈழ த ல கார க வ லதானா?"

" டவ டமா த ய ல க. அ த வ க. ம ரச ன சா க .
த க ஸ இ சா சபா ல. ஒ மா ஆ க. ரா ப
டஸ்ப ர க! எ ன வா கசா சா ப றா க ரவா க. ந ம தா

15
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

பா . க ணஷ், பா க, அ த அர கமாவ ம வரா , கவ ன வரா ,


பா இட ம க கவன த கவ ற காக வ வ சா க
காரண பா தமா இ .இ தஆ கா ல வ வ கற ல எ ன லாப ?"

"அவ கதா மானமா த சா அப த தா ."

"உ த , உ க வற யாராவ எ கஉ டா?"

"ஏ ?"

"ஏ னா இ த ஒ காரணமா வ வற யாராவ உ க ள கா ல


பறா களா?"

"அ த யதா க நா க இ த ." எ றா வஸ .

et
"அ ப ஒ த மஇ ல ய. வஸ நா எ ன ச வ ?" எ றா உ த .

N
"உ க சா தகரா ஏதாவ ?"

s.
nt
உ த னா வ பா ன க தா . னா வ தாட தா .

re
"இ வ , என உ த சா தகரா இ
or த எ ன வா
உ மதா . கா வ ர ட பா அ ஆஃ கா ச
ilT
ப டா ."
m

"அ யா நா உ க ள சா ல லஙக" எ றா பா ய .
Ta

'எ அ த இல க இய க ம ரச ன சா க ற கா ச
த வா ன ற . உ த ட ஸ ரஸ் . நா வ
r@

பா ற . எ ன ஸ்ட க ணஷ். உ க ஏதாவ தா னா


சா க."
ta

"ஒ ம தாண க. த ற . இர டாவ ற ய ல.”


rS

பா ய ச ற உ த அவ க ளப கஅ உ கார வ தா .
pe

க ணஷ், " க ஓ வ க க. னா ட பா ல சா ன பா , ரா ப
Su

யஸா ன ச ."

" யஸா க ணஷ்! நா உ க ள வரவ ழ ச அ ல. னா,


நா க ணஷ் டத யா பச ."

வஸ , "அ க ன. நாம ப கலா னா வா க." எ றா . அவ க


இ வ வ ய ச ல, " னா த ய ப னா ரா ப பய பா.
அ கா தா வ ய பாக சா ன . இத பா க" எ த லய ண
ம வ த க த த எ கா தா . கச த அ த
க த ஒ ரஒ வ ட அ த .

"6 க பா . இ ற த பா . ஈ ."

"ந ல வ ள, னா இ த பா க ல, இ எ னஅ த ?'

16
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ணஷ் அ தம ப பா ," க ன றஅ த தா !'

"அ ப ம ப எ மல இ னா ய இ க களா?"

"பா ய ட கா களா?"

"இ ன இ ல."

"கா க. பா ஸ் இ த க த த உ பா ஆரா ஏதாவ


க பா க. அவ க அ த வச ய லா இ . ' க ' கற
இல கதா !"

"க ணஷ், இ த னா ட சா லலாமா வணாமா தய


இ க ."

et
"அவ க ட யா இ கா க?"

N
"அ பா அ மா இ ல. வ ல கா பா ம தா இ . த பா

s.
ஒ த ர வர சா க ."

nt
re
"அ வ ர சா ல வ டா ."

" க ள மா த வ ப டா சா க! என உ ர பயமா தா
or
ilT
இ . ஈழ த ல எ க ப எ ச ப த இ ல! எ ன
பா க! எ லா ம ஒ ர ழ பமா இ . இ த ஆஸ்ப ல ப தாபஸ்
m

அ க தா வ ப ட . ச ப ணாம ஸி ட ஸ அ ம க
மா டா க. க ணஷ், உ க எ ன தா ?"
Ta

"உ க ள யா ரா கா ல ய ப இ கா க தா ."
r@

"யா ராவா, ஈழ த ல இய கமா?"


ta

'அ உ க தா ச ப த ம ன பா க ய ல ய! ம ற
rS

க ன காக வ வ சா ரா ப ரா ப அ க ப யான த ட ன!"


pe

"எ னப ற ன ய ல."
Su

' க எ த வ ரா க. பா ய ம ப அ த ம ரச ன யா
க ரச ன யா சா க . சா இர டாவ ச பவ அ த
இய க தா காரண மானமா த ச ற இ த ஆஸ்ப ய
ல க. உட ன இ த ட பா ய ட கா பா ஸ் ப தாஸ்
க க. மா இ ரா க."

" னா பா கா ஆ வரவ ர க அவ ள உ க ட வ க
மா?"

"பா கலா " எ றா க ணஷ்.

"எ ன, ப யா சா?" எ னா வஸ வர,

"க ணஷ், இவ ஆனா அ யாய ! ஜா னா இ ப யா?"

17
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

" னா, க கா ச நா ள எ க டஇ ற ந ல தா ."

'ராஜ் த பா வ றவ ர னா" எ றா உ த .

"ஏ ?”

"அ ற சா ற ! வஸ , இவ க ட பா ஒ வார த வ ப ட
ம க ள ம எ வ . கா ர எ பா. நா ல ர
பா நரா ஆ ஸ் பா ற எ ன?"

"ச பாஸ்! ச யான த ட வ ல ய லா எ டத க."

"அ ப நா பா வ ர . வா னா!"

"அ ய யா, இ ல, இ ல, நா ன பா ற .உ கஆ ண யஅ ப வனா?"

et
N
" ஸ்ட வஸ , என ஜா எ வ டா த மா?"

s.
அவ க ள அ க ணஷ் ல ர ச ' ட ர ஸ எ க

nt
இ ப கஷ ஸ்' எ வ தா . த ச வ த பா ட பா ம

re
அ .

"பாஸ் வஸ பச ற .ப க யா உ
or
டா?"
ilT

"இ ல, எ ன ஷய ?"
m
Ta

"இ த மா னா-இவ க ள வ றதா யா ஐ யா?"

"ஏ டா?'
r@

"அ ழ வ ர அ த ப இ ல. ஆனா நா கா ச ஜா ர தயா


இ க இவ க ட."
ta
rS

"எ னடா சா ற?"


pe

"கா ல வ வ ச னாதா !" எ றா வஸ .


Su

வஸ சா ன ள வ உண கா ள க ண„¤ ச
நரமா .

"ச யா சா வஸ . னா, உ த கா ல வ வ சாளா?"

"பாஸ், இ ப பச வ டா . இ தா வரா க, அவ க ள அ ழ வ
அ ற சாவகாசமா ப கலா , ம கா எ ன? ப!"

18
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

பட க வ க ப ட ட பா ன ச நர யா பா தா
க ணஷ்:

" னா வ வ றாளா? எ ன அப த ! னா வ த எ பா
ச தா ? ஆ ட அவ கள கம ற ன கயா ச
சபல ப ட ட க ண„¤ ன வ த . ச, வஸ அவசர க.
எ தயாவ பா எ தயாவ ப வா ."

வஸ வ வ ர க ண„¤ வ வ ல எ கவன ச ல ல.
' ட ர ஸ ' ப ய தக அனா தயாக ட த . ச ன வ ய ச ற
ட ஊ வல காஷ க மன ப ய ல. 'இ. . கா' வ தா
வ மயாக இ த .

வஸ கா ர ப ட கத வ சா கா வர, னா னா க
ம கா டஒ ப க ய அ ண தப வ தா . பா தா .

et
N
"இ கயா இ க ? பா தா ஆ ஸ் மா இ க.'

s.
"ஆ ஸ், பா , ச மய அ ற எ லா கல க ய ஒ இ !" எ

nt
வஸ உ ள அவ க ப ய எ கா வ ம ச ம

re
வ அவ ள பா தா .

"எ த ன நா ள இ கஇ க ?"
or
ilT

"உ க த பா வரவ ர ."


m
Ta

"உ த எ ன சா னா க ணஷ்?"

" கதா க டஇ க ள" எ றா வஸ .


r@

"உ த பாவ , இ ல? ம ழ த சா . யா இ த மா வ
வ பா க க ணஷ?"
ta
rS

ழ த தன த அள கா றா ளா எ க ண„¤
தா ய .
pe

ஒ ற வஸ த பா தா . '' னா, உ க க மா, பா


Su

பாக மா, சா ட மா, க மா, எதாவ வ ல கா?''

''எ லா ஆ ''

''வா ம '' க க களா, ம க ஜா ஸ ''. வஸ வா ம ன எ அ


ட பா அவ கா அ , ''அ ப உ கா இ ல
பா ம பா இ க'' எ கல கலராக ஒ ப க ய
கா தா . னா அ த அ கா சாபா கமாக உ கா
கா ட வஸ , ''இ ப சா க பாஸ், வா ம ன மா டா டமார
அ சா ட கா க கா . எ ன அழகா ன மா உ கா கா
பா க. அ த ன ஷ ! ஷ பா க. பா ளட க த ப ச தக ம
இ லாம!''

''எ னடா சா ற!''

19
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''பா ட பாஸ்.''

'' பா காத எ உ டா எ ன? நட த த சா ...''

''இ த பா பா ப க ய சக ற உ ள பா தாளா
அ ப அ க பா அ ச . 'வஸ , அ யா பா க'' னா, நா எ த .
'அ லா' சா ற , 'யா னாவா?' பா . 'இ ல
வஸ ' ன . அ ச யா க க யா எ ன வா, 'ஜீ கயா?'' அ தா
க டா . க டயா ஆ ள ர . லா உ ச ! எ ன மா தா !
ஆமா ட . கவ க.''

வஸ ர ல அ . ''எ ன வ தா? னா, ச தாஷ தா ன? கறா .


என ய ல. அவ பா சா ட பாறா . ஏ தா சா ரா வ
அ க . எ அ ச , பா ய அ ற வா க ற .
ச யா வ ல? உ த கா தா ன? கலா ஸ் பா தா

et
சா ர தயா இ . ஆ அ ப ற . உ ள ச கா த. எ க ச கமா

N
வ ர டா . ப ஆ ட நா கா அ க .
வ தானா?''

s.
nt
''இ ல'' ன .

re
''வ வா . பண கா எ ன...?'' or
ilT
'என ஒ மா ஆ . பா ன வ க ற . ஒ ஆ ஆ டா வ
இற கறா . எ ன பா ச பய தா பல இ கா . அ மா
m

இ ல களா கறா . அ ள அவ வ த த யா பச கறா . ''யா


பா வஸ னா. ''யா ரா த ய ல. அ ற ப ற னா க ன . அ த பய
Ta

அவ ள த யா அ ழ பா க தா கா கறா . அவ 'ஒ
வஸ ' உ ள பா பண கா பா ப ண சா ' கறா.
r@

'வஸ , உ க ந ப எ ன? னா. சா ன . அ த ஒ கா த ல எ
கா , இ த ந ப பா ப ண சா பண வ
ச த னா. மா ஸி யா, டஸ் ரஸ் ஸா எ த யா டா; உ ள
ta

பானா. அ பதா நா உ க பா ப ண . எ ன சா க?''


rS

ஆ வ ட ப க ய ர கா வா ம க கா
pe

னா வ இ வ இ பா க அவ ன க தா .
Su

'' றா பா க. வா ல வர ல வ சா க பா ளா அ வள அ யா ம
க ல. எ வள இ னஸ டா மா ற பா க!'' வ ட!...
கஎ ன ன க?''

க ணஷ் அவ ப ன க அ கா ''எ ன க
தாண ல. எ அவ ட கா ச ஜா ர தயா நட க.''

''இ த மா வ ஒ வ ள இல க யா, இய க மா?''

''என த லகா ய ல வஸ .இ வ ...?''

''ந பலா க களா?'' ப ட பக வ மய க ச பா வய ம


இட த த பா ' ப ன தா சா னா பல, எ ன ஒ அல யமா
உத ட க கறா பா க.''

20
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''வஸ த ச மா ய கா கா த.... வ ....''

னா ச ட கா எ பா ன எ ''ஏ எ ன ப ப
இ க?'' எ றா .

''இ ல ய. ப ன தா பாட ப னா ப இ தா .''

''என க ன வா எ ன ப ப னா பல இ த . வஸ , க ர
ப எ கப க?''

'' சாபால, ப ல, அ த லா கண ல.”

“இ த கா கா ப ய லா யா அல வா க!''

'' பய வ வா .''

et
N
''சா பா ?''

s.
''ராம ஷ்ணா வ .அ பய இ கா .''

nt
re
'' க ர ப க யாண ப க லயா?''

''பாஸ் க யாண !''


or
ilT

'' நர ல'' எ றா க ணஷ்


m
Ta

''வஸ ! க!''

'' பா ட பாளா கா இ க க.''


r@

''எ த மா பா வ உ க ? நா ஏ பா ச ய ற .''
ta

'' ட றம ச ளஎ ண க ....''
rS

''வஸ !'' எ க ணஷ் அத ட,


pe

''உ க மா பா வ ள .''
Su

''த ஸ் ஸ் சமா சா க, நா ந லவா இ க .?''

'' ர தட வ ந லா இ க. கா ச ப ட க ள கவன ச னா
ஆ வ க ழ .''

'' னா, உ க ள ப சனலா ஒ க க கலாமா?'' எ றா க ணஷ்.

'' க க. வரதா சா சா னா . உ க டஎ த ம ற க வ டா .''

''உ த டஉ க லஷ ஷி எ ப ?''

''ஏ க க க?''

21
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ ல, இ த உற வஎ ப வ க. கமா, ராதமா, இ ல மாரா?''

அவ ச யா , '' மா '' எ றா .

'' ர ப ச யா எ ன உற ?''

''எ க தா தா , அவ தா தா ஒ டஅ ண த க.''

''அ ப உ க உ த டஅ ண !''

'' ர த ல றத ய உற த யற . இ த ரஸ் சா ....''

''நா க ர ப ம தா வா க .''

''ம ற ப இ லயா?''

et
N
''அவ க க லா இ ல இ டரஸ் இ ல. அ ம கா இ கா க.
அ க ய ஸ ஷி வா இ த சா ல இர டரஸ் எ

s.
இ ல எ கா டா க. அ ப தா ன இ க .

nt
re
''இ ப உ த இ ல னா ரா சா உ க ?''

''ஆமா. இ ப வ ப ல ச பா
or
தா?''
ilT

''இ ப உ க ப எ வள பா பா யா?''
m
Ta

''ஆமா .''

அவ ர ஏமா ற இ த த க ணஷ் உ பாக கவ தா .


r@

''அ ப உ த ச தா உ க ச தாஷ ...''


ta

'' ச ச, ஏ அ ப சா க வஸ . அவ எ க க பாக .
rS

என கா ற ப ய என ஏராள '' எ இ வ ர பா
க ரகாசமாக தா .
pe

''வஸ , கஎ க டம ரா வ க னா உ க ஒ ப !''
Su

'' ட வர த ப ! எ ப பாகலா சா க. னதா ஒ த அ


உட ன ஆஜரா ட ற . எ ன வா க ?''

'' ஸ் அ ரஸிய ஸ்...'' எ அவ ன பா க ட, வஸ , ''எ க


பனா?'' எ றா .

''ஏ ?''

''க தஎ த .''

அவ ற ப ச ற . க ணஷ் அ ற கா ச நர உல
ஏ தா தா யவனாக னா ப ய ற பா தா .

22
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ணஷ் அ ம ம றவ உ ட மக ள தா பவ அ ல; இ த
வ ல ய லா வஸ தா ச வா . ஏ னா இ ற ல காக இ வா
ச றா . னா க அ த ன அ யா ம தா ற, அவ ட
வ வ த லா சய ப வா எ ப அவ டய அ பவ ,
உ ண ற பாக இ த .

னா க ப இர நா க த வயான உ டக ,
உ டக , ப ப க ஒ ற க த மா த க பட க
ப கா க ட கா ய ' பஸ் ஸ ல ' ரக தக
ஒ , ம அ சாதன க , மா ரக .... இ எ ன க த ?

க ணஷ் அ த பா க ப ல. இ இ வள
த ர ட ப ய ட தா ட .இ எ ன?''

et
N
''இ ற த றாயா பா டலா '' எ த ப ட வா ய

s.
எ த . ட எ க ள எ கா பா த ஞாபகமாக இ த . க ணஷ்
அ த க த தம ப உ ற பா பா தா .

nt
re
உ ற 'உ த ' எ ட அ த .
or
ச நர ஆ பகவ யா பா தா க ணஷ்.
ilT

ஒ கா த எ கா டா .
m
Ta

ம ற - த ம ற ற ற ழா வ வ ற . காரண , ஈழ
த ல இய க எ அவ க ள ஒ கா றன . அ உ த கா
வ ற . இ ற உ த த றா . னா ஒ அ யாதாவளா,
r@

இ ல அ யாத பா பாசா கா. உ த த வ த ட க த யா ட


இ ற ? பா ட பா ய இர டாவ ப ப எ ன சா றா ?
ta

இர டாவ ப ? க ணஷி த தா த வ ப காரண


rS

ஈழமாக இ கலா . சமான காரண ஈழ கார க கவன ஈ பாக


இ கலா . இர டாவ ப ஈழ பால தா ற ய உ ப தா?
pe

தா ற வ க ப ட ப தா?
Su

க ணஷ் ட பா ன எ ச யா பா ஸ் க ரா ம
ழ னா . '' ஸ்ட பா ய ர ரா இ ஸ் ப ட ந ப வ .''

''எ ப க ணஷ், லாய .''

''தா ஸ்.'' கா த கா டா . ப டய ச தா .

''பா ய . நா க ணஷ் பச ற . எ இ க.... அ த இர டாவ


ப லா கார கதா காரணமா?''

''இ லயா. அ ப யா. ஆனா வ அ த மா வ தா ன?''

''அ ப யா, தா ஸ். க ரா ப ஸியா இ க.''

23
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ ல க, என ழ பமா தா இ . எ ன க? க டாய உ ட


சா லாம இ பனா? வ ர களா?''

''எ ன பாஸ் ட பா எ லா ரமாதமா… யா ?'' வஸ ம வ தா .

''பா ய .எ க பா ?''

''ஃ ர பா வரதா சா னா.''

'' யா?''

''எ ப பா தா ட வ னா ச தக வ . கலா . இதா


மானமா த பா னா...'' எ வஸ னா ப ய ற க
ஆர தா .

et
''ஆ ! பா தா .''

N
''எ ன ? க ப ய ட களா? ஆ ச யமா இ க!''

s.
nt
'' பல ட அ ம றா பய த க த . அ ற பா ய பா

re
ப க ட அ த ஈழ கார க ர டாவ ப எ க
ச ப த ம இ ல ச ய ப ணறா களா . ந ப யா தா or
இ கறா பா ய .''
ilT

'' ஸா...''
m
Ta

'' தா சா ல .''

'' க…¤ ரா ப பாஸ். இ த பா யா ராட உத ல யா அ த உ த ம


r@

க ட ய !''

''எ காக பா வ க ?த ல ய க க ?''


ta
rS

''ஆமா! எ காக பா ? பா ல வஷ வ கலா . இ ல னதா பா ல


டலா ; ட ஃ ஸ் பா எ லா ப க ப ற கா யமா இ !
pe

றா மா !''
Su

''நா சா ல மா, இ த பா ஐ யா அ த ச பவ அ ற
தா கலா .''

''எ த ச பவ ?''

' ழா, ற ழா. ஈழ கார க வ நா ஸ் கா வ வ ச கவன


ஈ காக ச கா க. இ த தாட யா ம றா வ ப
க ற . எ லா எ ன ன பா க? இ லா கார கதா !
ஆனா இ லா இ ல.''

'' . ஆனா ஒ பா ப ளத யா இ த ச ய களா?''

'' யா . ஒ தா ச ஆ இ . யா க க !''

24
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''ஆனா, னா வ பா தா அ ப தா தா பாஸ் உ க ?''

''உன எ ன தா ? தா ன பா ப ள க ள எ ஸ்பா !''

''ம ரா ஸ்தக க ட பாற ப ப கா த பா த ன.


ஒ ம அ யாத ழ த மா மழ ல யாட ப , அ வ சய கயா
இ !''

'' ல பா க சமாக வ டஇ ப இ கலா .''

''கவ க . ந ம அ ய கா பா ஒ அ ப தா . ப னா
வய ந ல ஊ ட . வாச ல எ வய
பா க ளாட , பா ஆ இ கா! ம ரா பச க!
வ க பா ...''

et
''வஸ ஒ கா ய ப !''

N
'' சா க.''

s.
nt
''ஃபா இ ல !''

re
''பா ட .'' or
ilT
''இ த பா ர க டானா இ ற த பா தா ச தகாஸ்-
பதமா தா இ க. அதனால இத ப ல உன காத மா ஏதாவ ச
m

கா ச ஒ க. வர எ னா , இவ ளாட ச ப எ ன த க
ரப பா .''
Ta

''ஐ ஸீ... அதாவ னா வாட காத ப ண க க.''


r@

''ஸ ல த !''
ta

''பாஸ் ஒ ஐ பா வ ச பா கா க.''
rS

''எ டா?''
pe

''காத ப ற சல ன க ஏக ப ட ஆ . த ல அவ ம ற ப
Su

பாறா ம ப ப யா ஒ ப கா க .''

''அவ ட இ லாத ப சா?''

'' பா ய ல பாஸ்: சய தா .''

''அ ற ர யமாக க தக சா ல வ மா ! பா ட பா கா ட .
அ ற என க ஒ கா ஷ இ ல. அவ ள கவ ற தா வணா
வள க மா. ஹ லா எ ஸ் சா கா . தா வ சா க
ரா ப ஒ மா ஆ மா !''

'' எ ன ப யா... இ த பா சமா வ அ யாதவளா, இ ல


பாசா கா த ய . ஏ னா, ரா ப நா ள நாம க ச த

25
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

ம ற க டா . இவதா சயமா த சா பா த க .
அதனால ரா ப காத ப ணாத. ஒ அள வாட இ .''

''ச பாஸ்'' வஸ எ க தஒ மா ப கா டா .

''எ னா ஆ ? எ ன வா ச மா மா ப ற?''

''வரா!''

னா ஒ ல தக க ள ப ப ப பா ஸ ல கவ கா
உ ள வர வஸ பா பா வாச ப ல ய அவ ம ய வா
கா டா . '' க ளா இ த மா வ கலா மா?''

''ஏ வஸ !''

et
''வா பா க. உ க வ ல எ ன? அழகா இ உலக த இ

N
கா ச ரகாசமா கற .'' அ தாட உ க ஜா ற ல!''

s.
''த வாஸ் வ நஸ் ஆஃ வஸ !'' எ பா ஸ ல தவ வஸ ட

nt
க ய கா னா .

re
''பவழ வா களா?'' or
ilT
''இ ல! ர த . க !''
m

வஸ அ த ர லஅ ப யத வா ச ச னா !
Ta

“ க !”
r@

க ணஷ் த அ ற ச தன கா டா . வஸ இ
இர ன க இவ ள வ வா எ தா ய .
ta

ஒ வார அ வ ர மற த பா டா . வஸ த பா க ல.
rS

னா வ பா க ல. ப ய கஸ் ஒ காக ச ட தக க ப
கா தா .
pe

அ த வார இ வஸ மாசமாக தா க ப டா .
Su

னாதா பா ப சா னா.

''உட ச ல னா எ ன மா? ƒ¤ரமா ரமா?''

''இ ல க ணஷ்.''

'' ன எ னவா ?''

26
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

னா ப சா லாத னாதமாக இ த .

''இ ப அவ எ கஇ கா ?''

''எ க ட தா '' எ றா . அவ ர ச க இ த தா எ ச யாக


சா ல ய ல.

அவ ட பச .''

'' ப ப யா இ ல.''

''மய க இ கானா.''

''ஒ மா .''

et
''எ ஆ னா?''

N
''ச யா த ய ல க ணஷ். நா வ பா த ப வஸ இ தமா ட கா .''

s.
nt
க ணஷ் ச அவசரமாக வ கா எ கா அவ ச றா .

re
ட சாபா வஸ சா உ கா க ஆர ƒ¥ஸ்
வ தா . ''வா க இ ப கா ச பரவா ல.'' or
ilT
வஸ தள பா உ கா தா . க ணஷ் வ த த அவ பா த பா வ
சா ப தனமாக, க ள பாக இ த . வ றமாக காய எ இ ல.
m

பச ரய தன ப டா . எ னடா ''ஆ ? எ க அ உன ?''


Ta

''ஊ மஅ பாஸ்'' எ றா . க ய க ர கா னா .
r@

''எ க அ ?''

'' சா ல த ய ல. ஏ தா அ சா பல ஆ !''
ta
rS

''இவ எ ன சா றா '' எ னா வ பா தா க ணஷ்.


pe

அவ ஆ வ ட ஒ அ யாதவ பால ''வஸ , இ ப எ இ .


சாடா வ மா? இ கா ச ƒ¥ஸ் தர மா?'' எ றா .
Su

வஸ த ல ய ஆ ட அவ ƒ¥ஸ் கா வர உ ள ச ற பா வஸ
ச ற அவசரமாக க ண ஷ அ அ ழ ''பாஸ்! பய கர இ த பா !'

“எ னடா?''

''இவதா எ ன அ கா. இ ல அ க ஏ பா ச கா! எ லா


பாசா !'' இத னா உ ளவ ட ''அ ற சா ற '' எ றா .

அவ ப ட வஸ அ ப க உ கா கா ƒ¥ஸ்
கா கா ட ''இ ப எ இ ?'' எ றா .

''பரவா ல நா பா ற . ரா ப லா உட ...''

27
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''எ க! எ ன டா.''

'' னா, வா ஹா ப ? சா பா கலா .'' எ றா க ணஷ்.

''வஸ த என ணயா ப க சா ன . க ணஷ் இவ ஹா லதா


ப தா . உ த வற ஆஸ்ப ல இ கானா. அவ சா பா
அ எ லா கத வ டற பா ன . ஒ மா
அ யா னா எ ப யா ஒ ச த வ த . பய பா இ க வ த பா தா
வஸ சாபா ல அ ப ய சா ப சா இ தா .
எ ன ட பா சா சா அ ப ய மட டா . இ ப
தவ லயா வஸ .''

''மய கமா?''

''ஆமா. பாஸ் ஒ ட எ ன மா எ மல சட இற னா பல, ஷா

et
அ சா பல, ம ட ள ஜா ம ழ ப சா பல. எ ன எ ன வ

N
அ சா ற ள மய க வ , இ ப ட ரா யா தா
இ .''

s.
nt
''யா வ அ க . கத எ லா சா த த.''

re
''அதா என ய ல னா!'' or
ilT
''வஸ ந லா ரஸ் எ க க.''
m

''இ ல, நா பா ஸாட பா ற . இ க ஏ தா இ !''


Ta

''எ னத யா டா. த பா வர ல யஇ ?''


r@

வஸ ச வத யாம க ண ஷ பா க ''உ க த பா எ ப வரா ?''

''நா ள வ வா . அ வ ர நா த யாக இ க யா .''


ta
rS

''ச , நா இ ன இ க வ ப க ற .'' வஸ தா கா ச அ ப
டய ஹ ஆ டா ! எ னடா?''
pe

னா வ ய ற பாக பா கா தா .
Su

''எ ன பா க க வஸ ?''

''எ லா பா த யாமலா பாக பாற பா ரலா ! அ ப யா ஷய !''

''எ ன சா க வஸ , யறாமா சா க.''

''அ ப ட ழ ப ல எ ன வா உள றா . க க எ க ஆஃ காஃ
னா?''

அவ ச ல, ''எ ப றா இவதா சா ற?''

''கத உ ப க தா த . பாஸ், அ ற அ தப ஃ !''

28
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''எ னப ஃ ?''

''இவதா பாஸ். இவ ஒ மா சா , ர த கா ட . பா கற இ த ன
சா மா இ கா. ஆனா பய கர இ . எ தா சா தா ! ரா
ப பா , சாபால ப பழ க லயா- த ல
ர ப க . எ ன வா ச த வ எ ட . னால
ஆளரவ க . பா கற ள அ ப ய ன அ சா பல,
த கா னா பல த லல ஒ அ ! ந ச ரமா வா ம ட ளள
க தயா பற . அ யா அ ப . இ த பா ரா ப ஹா .''

க ணஷ் யா தா . 'கத ததா?''

''நா எ க பட உ ப க தா பா பா வ க ! ள
நா , இவ ர ட ர ஐ க தா !''

et
''இவளால அ வள பலமா அ க மா?''

N
'' .''

s.
nt
''எ ப சா ற?''

re
''அ த வாச ன ப ஃ , இ ல, இவ ற or க இர ப
ளவ க !
ilT
''உ னஅ ற லஎ ன லாப ?''
m

'' யா பா த பாஸ். இவ நம த கற த
Ta

இ லயா?''
r@

''எ னா ஷ த மா ஒ வா ய !''

''அதாவ நாம இவ ள ச தக ப தா நடவ கக ளா


ta

நட த றா கற இவ த பா ந ம பய கா லக
rS

வ கற .''
pe

'' ஷம ஏதாவ ச யா இவ ட!''


Su

'' ச ச . அ த லா ந லா வ அ ம றா!''

''ஆனா, அ றா!''

''அ றா, அ ல அ க வ றா. இ ல னா உ ள தா பா பா ட


இட ல தா த ஏ பட ர மய ம இ ல!''

''என வ எ லா ழ பமாக வ இ ?''

''எ இ த னா வணா ! அ ல கா ச ஜா ர தயா வ இ கற


ந ல தா ... அ மா! இ க வற வ யா!”

''இவ ஒ மா ஆசா ன வ க. இவ டய த இல யாரா க


?''

29
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''உ த தா . சா ம அ க இ றதா ல! வரா பா க! எ ன ந ட,


எ ன உ ட, எ ன வாச ள!''

னா ன க ட , ''வஸ உ க கா '' எ றா . இர
கா பக ச க ர சா கல ந ன ர க ள ம மயான
ப ம உடல ம ப லசான வ றா பா ற மா ப நா க
க ண„¤ ந வ கஷ்டமாக தா இ த . இ அவ எ த உ
இ ல எ ஏ ற ல இ ல. எ லா ம க க வ வ ல ய
இ தன.

''உ த எ !இ கா ? எ ப வ வாரா ஆஸ்ப ய ?''

''அ இ ஒ வாரமாவ ஆ மா '' எ றா .

'' னா உ க ள நா ஒ க க கலாமா?''

et
N
வஸ க ண ஷ க ட பா தா .

s.
''எ ன க ணஷ்?'' எ றா இ மக ள படபட .

nt
re
'' சா க உ த தா வா சா?''

''அ ப தா உ த சா றா .''
or
ilT

'' எதாவ இ கா?''


m
Ta

''அ உ த தா .''

''உ க டத ட ர ட இ கா?'' எ றா வஸ .
r@

''ஏ க க க.''
ta

''இ கா இ லயா?''
rS

''உ த தா த !''
pe

''ச ! ம ற க க ள நா ள வ கலா '' எ றா க ணஷ்.


Su

சாய கால கா பா ய னா ணயாக


இ க வ க ணஷ் ம ப அ த வ தா . வஸ இ ன
கல கமாக வ இ தா . ம ட பல த ஊ மய ப த . எ ஸ் ர
எ பா கலா எ றா னா, ப க அ ற யா ஒ த ஹா
க ணஷ் ப கா ள வஸ சாபா , னா அ ற மாக ப க,
ரா ப ர வ ர க ணஷ் தா கா வ த தக த
ப ள க அ ண தா . வஸ ற ட கா ச
நர ஆழமான ர ட. உ ள ' ' எ படஸ்ட
ச த க க, க ணஷ் னா அ ற கத வ ய பா
கா தவ , ம ல அ ற ப த னா ம ய ந க
அவ உட வ கா க த ய ம ல த ன நா நட
வ வ த கவ தா .

30
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ண„¤ ச நர எ ன ச வ த ய ல. வஸ எ னதா
அவ க டவ எ சா தா ஒ இள ப , இர ,ஒ ஆ ள
தா க வ கா ட தன க எ லா மா தா சா ய . இ எ ப ?
கவல ஒ ப எ ன ச ட ? ஒ கயா சமா க ய
ம ய இ ய ப . எ ன அ ட மா? எத எ ன
ம வாக ந றா ? க ணஷி ன க கா டா பால அவ
ஓ கா க னா அவ ப கய க வ டா . கா ச நர
கா ச வ தயாராக கா தா . அவ ம ல த
க யஇ ழ ப க.... க யா? அ யா!

ஒ க அ ற அவ 'க ணஷ்' எ றா ம வாக.

ச ட ர ப க த ம ச ள க த னா .

et
N
க ல. க க ட. அ பாடா! ''ஷ்ஷ்ஷ்'' எ ச ஞ ச தா .

s.
''எ ன னா?'' எ றா ரக யமாக.

nt
re
''எ ல… எ மல'' எ ர ச னந க ட சா னா .
or
''எ ன?''
ilT

''யா ரா ழ ர னால ம ற கா க!''


m
Ta

க ண„¤ தய கமாக இ த . பா பா க வ மா?

''க ணஷ். என பயமா இ .''


r@

க க சமா வ பய இ த . வஸ த பா தா . அ ப ட அ
ta

கா தா . எ ன ச வ ! இவ ப ச ந உ ள
ச லலாமா? இ ஒ பா யாக இ மா? எ ன அபாய இ க ஒ
rS

வ லயா? எ னதா ஆ ற பா கலா ம!


pe

''வா, பா கலா '' எ றா .


Su

அ ற ள க பா ட ''ப '' எ க ன அ ற தா பால


வ ச ஏ பட அ ற ம ப க கா யாக இ த .

''எ க?''

''அ க! ர னால.''

மஸ்ட கல ர லக சலனம க அ ஏதாவ அ ச


த றதா எ கவ தா .

''இத பா க, ஆடற பா க.''

''கா தா இ .''

31
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

கா பால தா அ தா ய . னா க ணஷி னா இ கா
ப தா . அவ தா க ள அவ கர க க யாக ப இ தன.
க ணஷ் அவ ள ''இ க ய இ '' எ சா அ த ர ல ய
ம ல ந க “ஜா ர த க க ணஷ்!''

க ண„¤ அ த நா ச பா ஒ ப வ ல
றா எ ற உண ம ப ஏ ப ட .

கா லா அ ல வ எ எ சா ல யாதப ர ம றா ற
லசாக ஆட, க ணஷ் ஆன ஆக எ அ தச ட ல னா .

கா தா இ க வ .

''யா இ ல னா.''

et
''இ ல க ணஷ். சய ஒ ஆ எ ன நா வர த பா த , அ த

N
கத வ பா க ள .''

s.
'' பா ட இ .''

nt
re
''பயமா இ .இ க யஇ க .''

ம றா கத ர ய அ க
or எ பாராத தமாக க ணஷ்
ilT
தா க ப டா . த அ ந ல வ ள ம ட ப வத ப ,
நக டதா க ப டதா உட ன ழாம சமா க த .
m
Ta

னாதமாக தா க ட எ பா இ வா அ ப டா எ யா
பா தா . அ ஒ ப ணா தா . னா!
r@

இ னா!

ச ட ண ஏ ப வ ர நா ஓ னா ! வ சா தா
ta

எ லா ம பா யா ற . ப க த க கா தா பா .
rS

அ தஆ ள அவ ல னா க தா பா தா .
pe

க ல ச ட அ தா பா இ த . க ம இ தா பா
Su

தா ய . த ன நா உ வக ட ஓ வ வ த கவ த பா
ப ட அவ ள ப ப தா வ த கவ தா . ட த இ
த ம ப தாக அவ ஓ வ வ வரா தா வ ச ச த த .
க ணஷி க அ த க ய ப டா . வ க
வ . லசான னக க க க ணஷ் ழ கா ல மட கா
ம பாக அவ ம மஸ்தான த வ அ த க ட ச த
அ ப பால தா தா ய . பா ! எ ஒ த ப ட வா த
ம க க, யா ரா ஓ கால ஓ ச க க, அ த கண ஏதாவ
பய லாத ச அ த அ ய எ பா த க த உய ய
ககளா பா கா கா த க ண„¤ ...

ஒ கழ ல! ஹா க கார ஒ ற ரஅ த ,.

''க ணஷ்'' எ ம ய ர க க.

32
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''பாஸ்! எ ன?'' எ வஸ ர க க, டா ஒ உ பற க ணஷ்


பா '' பா டா '' எ றா .

''யா பாஸ்? எ ன வா உ ற மா ச த க ட !''

க ணஷ் ய வ ய ட கா ஹா வ தா . “ னா இ க
வா க.”

“எ ன பாஸ் அ யா?”

க ணஷ் த க த தா பா எ கயாவ ர அ ப றதா


எ பா ''அ க ய ! பா டா .த பா டா .''

''யாரா ! ந வஸ ட இ த மா தா ஆ ! இ ல
வஸ ?''

et
N
க ண„¤ வஸ உ பாக அவ ள கவ க...

s.
''எ ன பா க க?''

nt
re
'' னா, வ த யா சமாக வ உன த யாதா?'' எ றா வஸ .

''இ வஸ .''
or
ilT

''வஸ , கஎ ன சா க. வ த யா எ ப என த ?''
m
Ta

'' த ...''

''வஸ ! வ ! னா என ஒ க பா வ . ட ப கா த யா?''
r@

''இவ எ ன சா றா க ணஷ்?'' எ வஸ த ய ட பா தா .
ta

''அ ற சா ற . இ ப பா !''
rS

அவ உ ள பான , ''வஸ , அவ ள இ உட த னா இ த மா
pe

ந கமா க க டா ப வ எ பா யா? டா தன !''


Su

''நம த கற , நாம ச தக பட றா கற அவ த ய ம!''

'' த யறதா ல எ பல இ ல.''

''பாஸ் வா ?''

'' யா க நர ல.''

''இ த பா ணயா அ வா க வ லவ !''

''ந மஅ கற ல எ ன லாப ?''

'' கஸ் லக வ கற உ யா இ கலா . னா வாட சய ர


ஆ உ . இவ ள க பா களா ச யா?''

33
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''பா கற ள ள க ண டா .''

''என அ தஆ .''

''ஒ மா வாச ன வ ததா?''

''ஆமா! வற எ ன கவ க?''

''க ந றா மா ப னா . ர க ள ர மா ரமாவ , அ ற
கா ச அவ ரா ள இ கலா . ஆஸ் மா மா !
எ ன ட உயர அ க !''

னா கா வ த பா ல ப , க ணஷ் வஸ ட , ''அ த ல வற
ள இ கா?'' எ றா .

et
''பா பாற வ லஒ இ .''

N
''ச , கா லல பா கலா . இ ப க பா.''

s.
nt
''பயமா இ க ணஷ். நா இ த ஹா ல கா ப ல யப கவா?''

re
க ணஷ் யா , ''ஆ ர ப க!'' or
ilT
''உ க பயமா இ ல ய?'' எ றா .
m

'' ... இ ல!'' எ றா வஸ .


Ta

'' ந '' எ கள க லாம க ண ஷ பா தா .


r@

கா ல எ த பா னா வ ப க காண ல.

க ணஷ் எ அ தஅ ற ச ற பா ம தான பா க ட .
ta
rS

னா த அ ற அடா பா பா கா ட வ தா .
தா . ப ய டவ ல உட தா . களா
pe

அல க க ப தா .
Su

'' நர க பா த .இ த லஎ த தாட ல.''

க ணஷ் எ லா கத க ள ஆரா தா .

''இ த உ ள வர எ க எ க கத இ னா?''

'' ர ட ர கத தா க ணஷ். வாச ல, ற ல.''

''வாச கத டா லாகா?''

''ஆமா .''

''உ ப க ஸஃ லா இ ல!''

34
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ .''

'' ந ற அ த பா யா?''

''ஞாபக ல.''

''வஸ பா யா?''

''நா எ க பாஸ்! அ ப சா நாரா ப த ?''

''இ க . அ ப உ ள தா பா பாட ல னா ட சா இ லாம யா


ற வர யா .''

''சா எ க?''

et
''இ தா'' எ க ப எ கா னா . '' வ ய பாற ப

N
எ பா வ .''

s.
'' ப க உ ப க தா பா பா ?''

nt
re
''ஆமா.''

''அதாவ உ ளஇ கறவ க ற காம உ ள


or ழய யா இ லயா?''
ilT

''அ ப தா தா .''
m
Ta

'' ன அ தா எ ப உ ள ழய ?''

னா கலவர ட ''என சா ல த ய ய'' எ றா .


r@

க ணஷ் அவ ள நராக பா தா . '' னா நா க உ க ந ப க .''


ta

'' சய க ணஷ்.''
rS

''எ க ட சா லாம ம ற எ தயாவ வ க னா சா க.''


pe

''எ இ ல க ணஷ். என க உத ச யற கந !''


Su

''இ த கந அ பா ஏதாவ இ தா சா க! னா, ஏனா...''

''எ ம ற க ல வஸ .''

அவ க ஒ வ ர ஒ வ பா கா ள,

''ஐ' க ஸ காஃ !''

அவ பான , ''கா ல வஷ வ சா ஆ ச ய பட டா . எ ன
சா க?''

'' ம தா வஸ . இவ ந ட றய ம ற றா! இவ கத வ
ற காம ஆ உ ள ழயற சா ஸஇ ல?''

35
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ ப எ னப ற ?''

''இ த சா த ப கா ச ஆரா !''

'' சா மா த ம எ த ன? யா தமா பா ய த? எ ன தகரா ?


எ தக...''

'' ஹா இ '' எ றா வஸ .. “இ த லா எ ?''

''த பா !''

et
N
'' ய ல. பட வ ர ச பாக க ள க .''

s.
''உ த , னா இவ க ள த ர வற யாராவ ணாவ ஆசா க அ ல

nt
உ டா?''

re
''அவ க சா ற த ந பாம யா த யா த or
ரமா க க .''
ilT
''எ ?''
m

''எ காக ஒ பா ந ம ர ப ர தா க ய ப ண .
Ta

அ ல உத ப ண ? அவ இ ற ம ம உண -
க ள ய லா மற வ ற ல இற க ? இல க இவ
எதாவ ச ப த உ டா? யா இ த னா?''
r@

''பாஸ்! எ ன ? னா வ கதா எ க யா பா ல வ ஆ ட ட
ta

பா க!''
rS

'' சா த ப க க ஸ ட ஸி வ தா.''
pe

''இ ப க ச த க. எ ன தா வர க ள எ லா சக க
சா க.''
Su

''என அவ ள க த ய ல வஸ .''

''ச ; என கா ச உட நரான ஆர ற ; அ வ ர
எ ன இ த மா உ ராட வ சா.''

னா கா ட வர வஸ , '' ர க தானா?'' எ றா .

''ஏ ?'' எ றா த ல ய சா கா .

''உ க வ டாமா கா ?''

''இ பதா ன சா ட .''

36
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''என இ ள கா வ டா . கா ச ஷ எ க. இ னா க
கா வா க.''

'' வ டா வஸ . இ பதா சா ட .''

'' சா ற த க . நா உன காக அ ப ட ல!''

னா ம றா க எ வர உ ள ச ல க ணஷ் கா க வ க,
''பாஸ் கா ச இ க. எ அவ ள ஒ ஸி டஸ் ப ண
சா டலா . இ ப சா டா க.''

''எ ?''

'' ஷ வ தா...''

et
''ஸி .''

N
''அ ப சா க. வ ழ ம படமா மா ற .''

s.
nt
க ணஷ் உத ட கா ய கா ச தய னா . ,

re
''எ அவ வ ர .''

னா தாக ஒ க கா வர வ
orஇர கா ய ப
ilT
கா டா க .
m

னா கா ய ஒ ய தா வஸ த கா ப ய த டா .
க ணஷ், '' னா இ த இட க த யா இ க டா . உ க த பா வா
Ta

யா ரா ண வரதா சா க ள?''
r@

''சாய கால வ வா .''

''அ பாடா, இ ரா 'த யாராத ன'' இ ல சா க.''


ta
rS

''அ ப னா?''
pe

''ப பா ஷஅ உ த !''
Su

''வஸ , க ணஷ்! ஐ' ஸா ஸா ! எ னால உ க எ த ன கஷ்ட !


எ காக உ க ர ப ர தா க ? யா தா க ?''

'' க ம க ! எ லா ட க வா னா. யா பா
சா றா க, யா பாசா ப றா க, எ லா க வா . கவ ல ய
வ டா .''

''அ ப யா!'' எ றா க ணஇ ம த ப ய.

இ பா க ண„¤ ழ பமாக தா இ த . ப க க க ஒ
ச ர த ய ம ற க இய . எ ப ரா ம றாட வ ய ல.
எத காக இவ ள ப ய ச ர த ளற வ ? அ ண த க
ச ட பா கா ள . எத காக சா த வ ல ய னா
வகார அ க ற கா ட வ ?

37
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

யா பா த னா ப ம அழ தா காரண எ ப
க ண„¤ த . எ னதா க ணஷ் அ க ணா ட
ப ஒ ப அழ னா ழ ற ஆதார ஆ
ஜா தா அவ .

''க ணஷ் எ ன பா களா?'' எ றா . க ச றா ளா?

''அதா உன ண ஆ வ ச னா.''

''இ ரா ப கவ களா வஸ ?''

இ த க ய னா வ த ர வ யா க தா ரசமாக
தா . னா க பா இய பாக கள க ம இ லாம
தா ற .

et
'' க ' க ட காகவாவ டா ச மஃ ள ர எ ஒ ந ட

N
வ பா பா ற க.''

s.
கா க க ணஷ் யாச ன இ தா . ச நர ,

nt
''என அவ ளஎ ட பாட வ ய ல வஸ .''

re
'' ரலா .'' or
ilT
''ஏ ''
m

'' ம ராஸ்ல உ ள அ த ன அழகான ப க ள அவ க ள சா


Ta

தகரா ற சா இ க நம ரா ல. சமய ல.''

''ந ம தா க ய ச ஒ ஆ த பாறதாவ !''


r@

'' அ கலாமா னா கயா பா டா ன.''


ta

''அ த வாச ன!''


rS

“ஒ மா பழ மா வாச ன, அ ல எ ன வா ஷ்ப சா வா க ள,
pe

மா க மாச பா க ள.''
Su

'' னா!''

'' பரா?''

''எ சா எ ப பாக கற த ம சா
வ .அ க ற ரலா .''

“ ச டா பாற . வரதா சா ய க டா க கறா .”

அ த க நா ன க தா க ண„¤ வஸ அ த
ப ப னா க . இ ட ய ச ன ய வ ரா ரா
ள ப தா க . இல க ரவா க ள பா ஸ் அ ப ப ர
கா டதாக ச வ த பா னா ஞாபக வ த . ஈ த ல

38
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

இய க இவ ச ப த லதா . த வ ப தா ஈழ .
அத ன அ த ய பாசா .

வஸ கா வ த தகவ க அ த ன அ சய க இ ல. அ த
சா உ ம கா டாட யவ க னா, உ த ம த ர இ வ
இ தா க . ராஜச ர , ம னாஜ் எ ற இ வ . அ ம கா ச
ஆ ட, அ ம க ரஜா உ ம ப டஇ ய க .

''அவ க இ த சா லஇ ரஸ் டஇ லயா?''

'' ர ப க றய அ ம கா ச பா றா க. ஒ த ப
ட பா ல ஸாஃ வ இ ஜி ய . ம றா த ஸ்ப ல ஸ ஜ .''

''அ ணா த களா?''

et
''இ ல பாஸ். எ லா ஒ ட ர ட கஸி உற க.

N
டா ம க ள கா ச ஷ யா தா இ த . இவ க னா க ,
ற பா , பா ய , ஜிஸ்தரா ஒ ழ பல ற க ள சா

s.
ச கா க. அ கா க ள ல க வா கா க. பண ப ற த

nt
க ணா அ த அ கடா அ ப ற நர வ ற ப காலமா டா க.

re
சா ந வா இ லாத எ க யா பா , ச , அத னாட ச ப த ம
இ லாத னா, உ த த லல வ பா ! வ
or க சா த
கா த தா . னாதா த ல ள ப ண உ த அ ற வ
ilT
ச தவ . ப பா ப . இர ப ஒ கச சா வ அ ற
கா ர மஸ் ப கா க. னா , அதாவ னா டய லாய க ,
m

ஆ ட க எ லா இ ல றய காப . ஏ னா சா உ ம
இ ற த க , ள ப , றய ய எ
Ta

றய சலவ இ கா க. 1885 எ ன ஒ கா த த ரஸ்


ப ண னா லபமா? இ வள ப னா தா அ த ன
r@

மானமாற பா ம றா வ உற கா டா உ த உ ள
ழ லபமா சா ல பா மல த பா டா . இதனால உ த
ப ல னா ரா ப காப . அ வ ய த ய ல னா அ த ஆ ர
ta

இ ட இ ற . வ ப டயா வ சா றா க. அ ஷ்ட கார


rS

உ த தா யா , அதனா !''
pe

''அதனால?''
Su

''உ த ம கா லற இவ இ த மா அ ம தனமா ய க ப ற ல
த பஇ ல. ஆ ச ய ம இ ல.''

''ஒ ப !''

''பாஸ் ஒ ஊ ல ஒ ராஜ மா யா . க ச ட பா வாளா . ல ப


ஆ வாளா . பா ப வாளா . ஆ ள க ப ற எ லா தக ள
க டாளா . இவளால ச ய டாத ஒ ற ச ற ராஜ மார தா
இவ ள க யாண ப கா ப அ பா ராஜா ய வர வ சானா .

''பல ராஜ மார க ளா எ ன எ ன வா ச பா தா க. இவ ச


கா டா. க ட ல யா ஜ சா த மா?''

39
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

10

''வஸ ,இ ஒ றஇ த ஜா க சா அ க?''

''ஸா பாஸ், சா டானா? எ ப!''

''எ த ஒ ற!... த பா இ த பா கா ச அபாயகரமானவ .


இவ ட ஜா ர தயா வ இ க ன வ கலா . இவ உத
ச யற யா ? அ ம கா இ யா இ க வர ல வ கலாமா?
ஏ னா சா ம த உ ம கார க ர ப அ ம கா தா
இ கா க.''

'' ட அ ச க த , உ த ம பய ன க த , அவ பல இ த
இ லயா?''

et
'' னா ட அ க த யா பாஸ். அ த ல.''

N
s.
''அ த க த அவ பல இ த அ த இ க இ லயா?''

nt
'' வற யாராவ அ கா பா களா?''

re
க ணஷ் யா தா . ''உ த இ ல னா or னா ஜமாக வ க சமான
லாபமா?''
ilT

''ஆமா பாஸ். அ த ப ச தக ம இ ல.''


m
Ta

''ஆக வ காரண இ இவ உ த ம கா ற .''

''இ . ஆனா த யா ச ய யா . ஆ வ வ வ ச ந ம ய லா
r@

பய ற த.''
ta

''ஒ ச .''
rS

''எ ன பாஸ்?''
pe

க ணஷ் ச ட மன மா னா பால ''ஒ லடா. இ ப அவ


த பா வா யா ரா ண வ தா ல! இ நாம பாக வ ய ல.''
Su

''இ ல''

''எ அ த ர ப , அ ம கா சா ய அவ கள
ட பா ந ப இ மா?''

''எ டஇ ல.''

''க .''

''க .''

''அவ க ஜமாக வ அ ம கா லஇ கா களா ஊ ஜித ப ர .''

40
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''எ ப ?''

''உன தா ஆன தா வா யா ரா ஒ பா 'கா மல ஸ்'ல


இ த. அ டஅ இ பா அ ட பா ல ப ய.''

''எ னப ற .க ல கா எ கமா ட டா!''

''இ ப அவ ள, கா டா ப இவ க ர ப ப , லாச சா ...''

'' யற . அவ க அ ம கா லதா இ கா களா க க .''

''ஆமா . உட ன பா ப .''

''இ ப அ ம கா ந ட ந ரா .''

et
''எ .''

N
''ஏ பாஸ் இ த ன அவசர ?''

s.
nt
''என க ஊ ஜிதமா த யாத வ ர ரா க ல!''

re
வஸ ஆன தா ட பா ப or கா வ அவ ட வர
சா ல, அவ க கா ல சா ம ன பா ச வதாக
ilT
சா னா .
m

னா ற பா ம யான வ அவ க ள ச ப னா .''
Ta

ப காண பஸ்ஸில அவசரமா வ தனா. இ த பா உட ன வா த


அ டாளா. ஒ க வ த ல வா க தசால இ ல.'' எ றா .
r@

'' க னா ஜ த பாவா?''

''ஒ ட த பா!''
ta
rS

''ச தா . எ லா உ க ப ல ஒ ட உறவா இ மா! உம


பா ய த உ டா?''
pe

''எ ல?''
Su

'' சா லதா .''

''அ யா வ டா த . இ த சா எ லா ர அ ! எ க பா
எ ன இ த ப ல காரமா கா க மற டா . காரண , நாசகார
சா இ ! இவா ள பா கா, உ த அ ப ல உ மா
ட கா . இ த பா த யா ட அ லாடற !''

''அ ஒ அ லாடற ஜா யா இ ல க.''

க ணஷ் ''எ லா அ ற த யவ . க அ த ப ண
ஜா ர தயா பா க க. கா லல வ பா க ற .''

''எ இ த இட ட பா ந ப கா டா எம ஜ ஸி ...''

41
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' னா டஇ க.''

''இ ள ர வ தா . இ த நா ப டா பா . ஸ்ட வஸ ,
ஒ ஷய .''

''எ ன சா .''

''நா ள ரஸ் இ மா?''

'' பஷா இ . அ தாட ஜா பா ஸ் வ மா த ர .''

'' கஆ களா?.''

அவ ஆடாத ƒ¤ த டயா க! அ ழ பா க. ஆனா இவ ஸ்


கா தா க கா க.''

et
N
இர கா ச நர க ணஷ் ம ப தக த ப

s.
கா தா .

nt
'' ப மா இ க டா. எ தா மானநஷ்ட வழ

re
பாடற ல. ஜ பா ஏ ல ஸ் மா ஒ த ஒ ஓ ட
சா இ கற ப கா ப ழ கா த க
or ல ப
அவ ன கா ச மாஷ ப டா க. ப ட வ சா கா .
ilT
அவ யா மல வழ பா டா த மா?''
m

''ஓ ட தலா யா!''


Ta

''இ ல. அ ரா ப ன ஓ ட .''
r@

''ஜ பா ஏ ல ஸ் மலயா?''

''அ இ ல. அ த கா கா ப தயா ற ப ய க ப மல கஸ்


ta

பா டா . ச ள ப ண மாசமான கா பயாலதா எ ளய க
rS

பா நா ப ய டால நஷ்ட ஈ வழ வா
கா கா !''
pe

'' பாபா க ஸ இவ தா எ கா பாஸ்.''


Su

'' ஜ வா .''

'' சய ! ம அ ற பா க.''

ட பா ம .

''க ணஷ்.''

''க ணஷ், நா ச தரராஜ பச ற .''

''எ த ச தரராஜ !''

''பாஸ், னா டய த பா!''

42
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' சா க, எ ன ஷய ?''

''உட ன வா க. என கா ஒட ல, க ஒட ல.''

'' சா கா, யாராவ உ க ள பய ற னாளா?''

''இ ல க ணஷ். இ த பா எ ன வா மா ட கா. பா வ ய


ற பயமா.''

க ணஷ் உட ன ச வ ப ட ''வஸ எ ன வா ஆ . உட ன
கா ர எ .''

னா ப ன ஷ பா ச த பா வாச டா
ள எ கா க, ச தரராஜ ம ட பா கா
அ வ பால ந ய கா த க ண„¤ னாதமாக

et
இ த . இ எ ன சா பால!

N
ஞாபக வ த . ''எ னஆ ச தரராஜ !''

s.
nt
''உ ள பா பா கா. என ந கமா இ . இ ப ஆ த சா

re
ப காண த ...''

ப கய ற னா பா கா பதா .
or
எ பா வ.
ilT
ஒ மா அவசரமாக பா கா டா பா த .
கா றாளா? மய க இ றாளா? எ ப ச யாக த ய ல.
m

வஸ அ ச பா வ ய ல உட ன டா .
Ta

''அ யா!''
r@

''எ னடா?''

''ர த !''
ta
rS
pe

11
Su

க ணஷ் ஆ ல ஸ் ரவ ர க கா டா . ''எ ன யா இ த ட
வகமாக பாக யாதா?'' னா வஸ , '' னா! கா ச தா க
ஆஸ்ப வ , இ தா!'' எ சா ன த னா க க யாம
மய க இ தா . மா தாராளமாக பா த ர த காய த
பா க க ண„¤ தய கமாக இ த . ஆஸ்ப பாவத ச
பா வா ளா எ பயமாக இ த . ராய ப ட ஆஸ்ப அ ழ
ச வ த ட உ த ப த த யா ஆஸ்ப க த பானா .
அ எ லா வச க உ ளன. சய ஆ ப ரஷ ப ண வ .
பா ஸ் எ ப ய லா அ ற சமா கலா . த இ த ப
உ ய . க ண„¤ அ த அ இ உட ந க ஏ ப
கா த . த பா மா ஏ தா உள கா க பா வ ய
த பா ர த ட! ய ர த ஒ மா யான வாச ன! வ டா
வ டா .
43
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

எம ஜ இ த டா ட , ''ஸா ஸ்ட க ணஷ், இ பா ஸ் கஸ்''


எ றா .

''டா ட இவ பா ழ க மா வ டாமா? இ ப ராய ப ட பாற ள


இவ உ தா வா , உ தரவாதமா சா ல மா?''

''இ ல. ஷி இஸ் ஸி !''

'' பா ஸ் க ல ய லா நா அ ற பா க ற . நா ஒ லாய தா .
உ கஸ ஜ த ல தகவ சா க.''

''ஷீலா, ஃ த ல பஜ் ப .''

அ வகமாக சய ப னா ஃ ஆ ப ரஷ ய ட அ ழ
ச ல பட க ணஷ் ல உ ள சாபா சா தா '' ட .''

et
N
''பாஸ், நா இ த டஎ பா க ல.''

s.
''நா ட
ஏமா ட வஸ ! த ல பா ய தகவ சா .

nt
பா பா ஸ் தா தர எ இ க டா . நாம பா

re
கா டா ட .''

வஸ ந ர க ட க ர ப ற
or
வ கா டா . '' ழ பாளா?''
ilT

''ஃ ஃ தா ! மா ல ம லதா காய த பா த . ஆழமான க


m

க . இதய த ஸ் ப தா . ட கஷ்ட ப
இ தா. ஆ! ஆ! அ ப ட பற வ பால கா அ லா
Ta

இ தா.''
r@

'' சா லா க.''

''அ ஆஸ்ப வ ற ப பா . ட . உ த ஷய
ta

சா ல .''
rS

'' சா ரலா .''


pe

''என எ ன வா இ இவ க ர ப ர கா ல ய ப !''
Su

''உ த ப ல ர றஆ . இ ப இவ ம ல!''

''பாஸ், அ ப நாம னா லப த பந ம தா க வ த ஆ ...''

'' னா காக தா வ கா . னாதா எ லா த ஏ பா ப றா


டா தனமா க அச மற இ ட !''

''இ ப ர ப பா எ இ றதா சா க.''

''இ தாக .''

''அ த ட க த , னாதா உ த ம தா னா பல கா ன த லா ...''

44
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''ஒ ப ய ளா தா த .''

''யா ?''

'' த ய ல ய! அ ம கா உ ஃ ர ட சா தகவ
க யா?''

''இ ரா பா கா ல எ பா ற . அவ க ர ப ல
ஒ தனா இ கலாமா?''

''ஒ இ ப சா ல ய ல. எ ன டா ட ?''

எம ஜ ஸி இ த டா ட ப வ த பா , '' ஃ உட ன ஆ ப ர
ப றா . ஷ் எ லா டா மஜ் ஆ . பய கர காய .'' எ றா .

et
'' ழ பாளா?''

N
'' ழ சா நா நா ள மய க த யா .''

s.
nt
''பா கலாமா?''

re
''இ ப யா .'' or
ilT
''வா க பாஸ். உ த ம பா பா ரலா . இ த ப க ஸ ஷ ல இட கல
எ ஒ பா இ பா ள. லஇ லயா?''
m
Ta

''வஸ , என வா த . வா!''

ஃ இ த ஒ ப ம ப டா ட கா தரா ஜ ட,
r@

ஒ பதா ந ப வா உ த அய கா தா . க ணஷ்
அ ச ற பா .
ta

''பாஸ்! இ ப வ சா பய கா ட வ டா '' எ றா வஸ .
rS

''இ ல வஸ , சா ற ப ட ! பா ஸ் பா கா க க வ வ .''
pe

''உ த ! உ த !''
Su

அவ எ க ல ய!

''அ யா அவ பா டானா!''

''உ த ? உ த ?''

''யா க அ , ஸி அவ ஸ் இ ப வ தா தர ப ற ''
எ றா ந ஸ்.

உ த ம தாக க க ண ஷஅ டயாள க ன க .

''வா க க ணஷ், எ னஇ த நர ல?''

45
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ணஷ் வா ட பா தா . எ ர இ த க கா யாக
இ த .த ப டஅ றதா .

''உ த , ஆ வ பா ஸ் ரா ஻ ?''

''பக வ ள லஒ பா ஸ்கார வரா , ஏ ?''

''ஸா உ த ! இ த ச ய இ த வ ள சா அ கா க
வ !''

''ஓ நா! எ ன ஷய ?''

'' னா ரா ப மாசமா தா க ப கலா இ கா. இ த


ஆஸ்ப லதா அ ஆ கா. ஆ ப ரஷ நட இ .''

et
உ த க க பய க கா ட . 'ஓ ம கா ! யா ? ம ப

N
அவ களா?''

s.
''யா த ய ல உ த . எ க கா ச ஜா ர தயா இ ற

nt
ந ல .''

re
''எ ன ஆ ? எ க அ ? வ யா? ம ப or ஈழ த லயா? எ ன ஒ
தா தரவாக பா .''
ilT

'' சய ஈழ இ ச ப த ல உ த ! உ க ர ப
m

பா வா ம றா எ இ கா !''
Ta

''எ க இ கா! அவ ள பா க ம என !அ யா எ ன ச வ .''


r@

எ க ய க 'ஆ' எ வ யா ம ப ப க
தா .
ta

ந ஸ் ஓ வ தா .
rS

''எ ன ஸ்ட , இ த மா ஸ் ர ப ற ...! த பா க க ளா


pe

பா க...
Su

'' ஸ்ட க இ கதா ன இ க.''

''ஆமா நா இ கதா இ கற . ட பா டற !''

''உ த , நா இ ஸ் ப ட பா ய ரா பா ஸ் பா கா
சா ற . க ரஸ் எ க க. ஸா , உ க ள ஸ்ட ப ட !''

''எ னால எ க ய ல ய. உட ன பா னா வ பா க
பா க.''

'' ர நா ள பா க யா தா .''

''உ ராடதா ன இ கா? ம ற கா க ஸ்!''

46
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''த க சமய ல கா வ ததால த க சா ஸ் இ சா றா க.


இ தா சா ல யா ! மய கமா இ கா! வஸ த ல ஆ ஸ் பா
அ த பா கா அ ம கால வ றதா கா !''

''க ணஷ், யாராவ ஒ த டஇ க. ஐ ஸ் க ,''

''கவ ல படா க. நா இ க .''

வஸ ற ப பா ஒ ம நர க பா ச தா .

''பாஸ்! ஒ வாரஸ்யமான தகவ .''

'' சா .''

''ராஜச ர அ ம கால ப லா ல உற கார இ கா

et
ச ன லயா!''

N
''ஆமா!''

s.
nt
''அவ இ யா வ றதா தகவ ட .''

re
or
ilT

12
m
Ta

''வஸ ட பா சா ன அ த ச ய வ த
க க க ண„¤ ச நரமா . ''பாஸ்? பாஸ்! இ களா இ ல
எதாவ மய கமா?''
r@

''இ ல வஸ சா .''
ta

''ப , எ காக ச ன வ கா கற கவச தகவ இ ல.


rS

அ ம கா ல ட ச தகவ ப ச ன வ ற எ ன வா
உ தரவாத .''
pe

'' ப எ ன சா ன?''
Su

''ராஜச ர .''

''இ ற எ லா ஓ ட ல சா பா ராஜச ர ஒ ஆ
ச ப ....''

'' சா பா தா ! எ ன பாஸ் இ ட என தாணாதா? காரம ட ல


அ யா பா றா . ந ப 525. சா ல வ ய பா கா !''

''த வாஸ் ளவ .''

''பாஸ், க எ ன ன க? இ த ராஜச ர தா எ லா ச றா
சா களா?''

47
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' சயமா சா ல ல. ஆனா இ த ச பவ க ளா நட ற பா சா ல


பா ய த உ ள ஒ ஆசா அ ம கா ல டா வ ற
ச யான காரண இ க இ லயா! இ ப உ த , னா ர ப ம
இ ல னா சா யா பா , அ தயாவ த யா?''

''இ த ராஜா தா பாஸ்''

''அ ப இ தா மா , காரண இ ல? கா லல ர ப
காரம ட பாகலா . அவ ர சா கலா . அ வ ர மா .''

''ச பாஸ். னா எ ப இ கா?''

'' த ஆ ஆ ப ர ஆ ஹ . மா ல காய படாம த கா. இ தா


க தால ர த சத , ஷ் டா மஜ் எ லா ஏக ....''

et
'' சா லா க. அனாவ யமா அவ ளச தக ப ட ம அ த தா பாஸ்!''

N
''த ல. ந ம ச தக பட வ கா க. இ தா ஒ மா வ லல

s.
தா பல ஆ . அதா என வ த , ரா ப ஈஸியா ட !''

nt
re
''இ ப ல டஸ் -உ த , னா ர ப ர கா ல ப ண ய
நட ! நட தற த பா !'' or
ilT
''ஆமா அதா ! இ த சமய அ த அ ம க த பா வ ற
ந ம ச தக தவ ப இ லயா?''
m

க ணஷ் ட பா ன வ வா ச றா . உ த
Ta

ப க எ க யாம த தா . ''க ணஷ் எ க பா க!


ஐ வா எப னா.''
r@

''ஆ ப ரஷ றவ ர அவ ள பா க யா .''
ta

''அவ ளாட ப களா?''


rS

''இ ல. நா பா பா கற ப மய க லஇ தா.''
pe

''எ ன நட க ணஷ்?''
Su

'' ஸ்ட உ த ! நா சா ற உ க அ யாக ட இ கலா .


கா ச கயாக ட இ கலா . ஆனா நட த இ தா ன ற .
த ஈழ த ல பா உ க ள தா ன எ த தமான
ச ப த இ ல.''

'' சா க, ன யா ? எ காக எ க ர ப ர ?''

'' க ர ப இ ல ன ஒ ப வ க க. அதனால
பயன டய யவ க யாராவ இ கா களா?''

''அ ம கா ல னா இ கா க! அவ க இ த சா இ டரஸ்
இ ல வ ப டயா சா கா க ள.''

48
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' வ ப டயா சா ற ஒ . மன ல ஒ இ கலா லயா?''

'' ப யா சா க.''

''நா இ மானமா எ வர ல. ஆனா நா ள கா லல ஒ


இட பா சா ச பா தா த . அ வ ர க ஒ ர ஒ
ஷய ல ஜா ர தயா இ க . ரா பா ஸ் ப தாபஸ் தா ண யா
இ லாம த யா ப க வ டா . வ னா எ ன அ ம சா நா
ப க ற இ க.''

''இ ல க. அ த ப கவ ல படா க. நா பா ஸ் பா கா
க க . சய அ பறதா சா கா க.''

''அ ப ல னா என தகவ சா க. நா வ ற . இ ல வஸ த
அ ப ற . பா ஸ் பா கா இ ற ந ல .''

et
N
''இ த ஆஸ்ப பா கா பான இட . பா ஸ்கார ஒ த ர வா
பாடறதா பா ய சா கா . அதனால பய ல க.''

s.
nt
''நா வர மா. கா லல வ பா க ற .''

re
பா ற பா உ த த ப கய த மலor கா ஒ மல ர
, ஸ்ட க ணஷ் ரா ப தா ஸ்'' எ அ த கா தா .
ilT
''எ லா ச ற தா ஸ் சா க. அ ற வாட தறதா இ ல
m

நா !''
Ta

உ த ன க தா .
r@

கா ல மா ஒ ப ம க ண„¤ வஸ காரம ட ஓ ட
ச க டட அ ம இ த கா பா ஃ ய ட
அ த ஃ ஏ ல வ ர தா க .
ta
rS

'' டமாக இ த . வ க ட க ஸ் ஆஃ இ ட நஷன


கா ஃபர ஸ் ஆ .....''
pe

ஏ தா ஒ மாநா பா . சாபா சாபாவாக வ ள கார க தா க .


Su

அவ க ம ன மா ஊ பா க வ தா த ள ந க
அ கா மகா ர த வ ரபட தா பா
கா தா க .

ஓ ட ப க சதா ன க ஷி களாக அவ க
கவ லக க லா ப சா கா க, 525- ந ப ர நா
வஸ க ண„¤ ஃ சா ல அத ப ட ன த ச நர
கா தா க . மஸ்ஸ ன இ வ யாக ஏ க ஷ இ ம ராஸ்
இ லஎ ஏமா கா த .

''எ ன பாஸ் ப ல ய காண !'' வஸ ம ப பா தா ன அ னா . அ


உ ஊ ஊ எ ப ட க ட . ''இ தமா ஓ ட க ள எ லா
இதா ராத ன. ஆ உ ள இ கானா வ ய பா கானா
த கற த கஷ்ட .''

49
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

கவ சல வ க ள மாக அ ழ ச
கா தவ ன க ட அவ வ க ய த ய பா
'' வ ய பா கலா . இ ல உ ள ய கலா '' எ மயமாக
சா னா . எ ப கா ட பா ப அ ல ஸ ஷ
பா ப பா க. எ ப உ க ள உ ள டா க'' எ
அஸ் வார த யச த தா .

க ண„¤ , வஸ ஸ ஷ ச 525- உ ய சா இ லாததா


ஆசா அ ற ல ய இ பதாக த த . ட பா ல எ ய பா
ப ல. '' கறா பால .''

'' நா ஸ்ட '' பா பாட ல ய'' எ றா வஸ . ''இ கா ச


நர வ பா க.''

''ச '' எ ற ப ம ப ஃ ச க … “எ ன பாஸ் ஒ ப த

et
கா வ ர மா வா !''

N
''வஸ ! என ஒ ச தக !''

s.
nt
''பாஸ்! என அ த ச தக தா ! வா க அ சாவ மா ம ப

re
பாகலா .''

இ த ற 525- கத வ பலமாக இ
or இ பா த ப ல.
ilT
கதவ ச த இ ப ப ர இ பா த ஓர ர தமாக
இ த .
m
Ta
r@

13

வஸ
ta

அ த ச தா ள ம ப உ ள த டா . ''வா க
பாகலா .”
rS

“ஏ டா?”
pe

“ கா ச க தல ர த சத சாஸ் யாக வ இ . வாரா வார இ ப இ தா


Su

ந ம பா ஸ்தா . வா க க பா னஇ கலா .''

''இ வஸ இ தா ளச க டஇ ல. ஏ பய படற?''

''எ ன பாஸ், ஸ் ப ப லர த பா க களா க?''

க ணஷ் ச தா ள அத உ பா தா .

'' டா ஸி , டா அ ! த ! உன எ த பா தா ர த ர ம!''

''இ ல த ர ம. அ ப ஆசா உ ள சா உ ராட


இ கா க க?''

50
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''அ ப தா ந க'' ம பா தா ன அ அ பா அவ க
ல வ வத கத ற , “யா?” எ ற . பா ஻வர கனாக ஒ
க ணா கார ''ஜஸ் '' எ ஸ !'' எ சா மா வா ல ட
கா கத வ வ ற ப ட ப ட பஜாமா பா ப த
உண னா .

'' ஸ்ட ராஜச ர ?''

''கா ஷா !அ தா அ ம கால வா க.''

''எ ப க ணஷ், இவ ப வஸ .''

''கா வஸ அ தா இ யால....''

''வஸ ஷ அ ! ஸ்ட ராஜச ர , உ க ட கா ச பச . எ ப

et
ஃ யா இ க.''

N
'' ர ந .அ ற ஸ னா பா ர .''

s.
nt
''இ யவா! தா ன?''

re
''எ ன சா க. கஎ த வ ஸி ?'' or
ilT
''நா க லாய ஸ்.''
m

'' ஸ்ட ராஜச ர .''


Ta

''கா ஷா !''
r@

''உ க உ த , னா வ த மா?''

''யா அ ?''
ta
rS

''உ க உற கார க ன ற .''


pe

அவ க ணா ய கழ ஹா எ ஆ ய ட பா கா
இ வ ர றயாக பா தா . ''அ இ கா களா எ ன? அ ரஸ்
Su

கா க!''

''உ க உ த , னா வ ப த யா ?''

'' ல ஸ் இ கா க த . ப எ லா த யா .''

'' ளஃ ப ணா க. க சா ல எ ள இ ல க ய
பா கா றதா சா னா க?'' எ றா வஸ .

''எ ன சா .... எ ன க ய ?''

க ண„¤ வச ஒ வ ர யா வ பா கா ள அ த ஷா ''உ க ப
ச யா எ ன சா க. நா இ க வ ற ஸி ஸ்-க ஹா ட
ல. ச னா ல ப ப ப ற . அ ற ஊ பா ஊ

51
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

ற . நா எஸ் பா ப ன வ ஷ ஆ . னா? நஸ் ந !


அ ரஸ் கா க பா பா க ப . ல ஸ் யா ன என க
த யா . எ ர ஒ ஃ எ லா அ ம கால இ கா க. னா! நஸ்
ந !''

''அ ம கா ம னாஜ் இ னா த ர ப எ ன த உ க ?''

அவ க ணா ய எ ட கா '' க க
எ சா க னா ந லா இ !''

க ணஷ், ''உ க ப வர வ ய, உ க பா ய த வர வ ய
உ க பா ய த இ ற ஒ ப ய சா த ப உ க
ஒ ம த யா சா க! அ த எ க ள ந ப சா க!''

'' ய வஇ லஆ ஃ ர பா ஸ்?''

et
N
''ஐ டா ! லாய ஸ்''

s.
''யா ?''

nt
re
''வஸ ! வள தா த! பா க ஷா ! உ த , னா ர ப . அவ க
ர ப ர யா ரா கா ல ய கா or இ கா க!''
ilT
''இ டரஸ் ! ய னா அவ க இற பாக லஇ ல?''
m

''இ ல, ஆஸ் ட ல இ கா க!''


Ta

''எ த ஆஸ் ட ல இ கா க?''


r@

''ஏ ?''

'' ஸ் இஸ் வ இ டரஸ் !எ காக கா ல ய ?''


ta
rS

''தபா க வ ள க வ டா . அ த ப ய சா ல உ க
பா ய த. அ த கா ல ய க ச ப த ப கலா
pe

ன ற .''
Su

அவ , ''அப த ! இ தா க க வாரஸ்யமா இ , ம கா !
ஸ் இஸ் . க ட கா ஃபர …¤ வ தவ ந ல
அ பவ தா ! அதாவ நா கா ல ப ண ய றதா சா க.
மா எ ன?''

'' சா தா '' எ றா க ணஷ்.

''ம எ வள இ ?''

க ணஷ் அவ னச நர பா ''வா வஸ பாகலா '' எ றா .

''இ க கா ஆ ட ப க .''

'' கஎ பஇ யா வ க?''

52
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''ப னாலா த வ ழ ம.''

''அ ப நா க வ ரா .''

''இ க. அ த னா வ ப ஒ சா ல ல ய?''

''ஆஸ்ப லஅ ஆ கா. ஆ ப ரஷ ப கா க!''

'' ..... ..... . உற கார க ள ச ற ச த ப த இழ ட .


ச டாளா?''

''இ ல''

'' பசறாளா?''

et
''இ ல! வா வஸ ''

N
கத வ சா பா அவ இ வ ர பா ன க தா . கா டா

s.
நட பா க ணஷ் ம னமாக வர வஸ , ''ஆ ஃ பா ன ற

nt
பாஸ். ப ச ஒ மா இ ல?''

re
''அ ம கால வ தவ க அ த மா பசற or த கவ க .''
ilT
''இவ ச ப த ப கானா இ லயா எ ப க ற !''
m

'' ந ப எ ன?''
Ta

''525. ப க 523'' எ ற வஸ த பா க ணஷ் ன க தா .''


r@

'' லா ரா !''

''சாய கால ள ந ம ஷா யாட ம த ல ழா க ர வ ய -


ta

தா ன, ஏ கவ ல பட க!''
rS

அ கா பா இ ஸ் ப ட பா ய ன பா
pe

பா தா க ர ப . த ப லா . ர டாவ வ ட
வ வ ச . னா வ தா ன அ ப தா .
Su

''உ த , னா ர ப ம பா வா எ யா ரா இ கா க க ணஷ்.''

''அ த தா நா க த இ கா .''

''எதாவ த தா? சா க!''

''உ ப யா எ த ய க. உ க ட அ ர ற வ ய லா
கா க ப ல.''

''பா ய , ஆஸ்ப ல காவ இ ல?''

''ஓ.எஸ்.''

53
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' ர ப ?''

''ஆமா! சா காக அ கறா க தா தா . ல பா தா


த லகா ய ல. இவ க ப ரா ப வ த த னாதமா தா
இ . எ க யா பா எ க யா பா வ . எ லா ஒ ட
உற க! ந வா கற த இ ல!''

'' த பா எ ன சா னா ?''

''யா ரா உ வ மா கறா . ச யா அ டயாள சா ல ல.''

மா ல க ணஷ் கா த அ ற த பா ட பா வ த .

''பாஸ் வஸ ! ஷா ள ட .எ னப ண னா...''

et
'' ஓ ட ல தனமா ற ல ச ல! எ ன க ச

N
சா !''

s.
''ஷா உ த , னா வ ப த ய வ த யா சா ன பா . அவ

nt
ம சஇ ப ற ல ஆஸ்ப அ ரஸ் எ வ கா ஒ ல...''

re
''ஆ வர லயா?'' or
ilT
''இ ல.''
m

'' ம கா ! வஸ உட ன ஆஸ்ப வ . நா அ க பா ற .''


Ta

''எ பாஸ்!''
r@

''அவ ர ப ர ம ப கா ல ய கலா .''


ta
rS

14
pe

''இ பா வயாள நர இ ல.''


Su

'' த . நா ஸ்ட உ த ம பா க ப ல. நரா ச பச


ப ல. அவ பா ப க க சா பா .''

''எ ன க க ?''

க ணஷ் வச த பா தா . வஸ அ த ப க த ச
'' க எ ர !''

அவ வஸ தச தகமாக நா யப ''எஸ்'' எ றா .

''அ த பஷ ஒ ஆப லஇ றதா நா க ன றா .''

''ஆ பா ஸ்?''
54
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''ஸா ஆஃ !''

''அ ப அவசரமா பா வ க! எ ன வா ?''

''இ ப தா எ லா ர அ ம களா?''

''இ ல. க பா ஸ் னதா லதா '' எ றா .

''எ க அ க ட பாக வ டா . பா ல க பா '' எ றா


க ணஷ்.

''உ த ?'' எ ச ஷ ச ர த உ ட பா
டா .

''எஸ்!''

et
N
''நா தா க ணஷ். ஆ ஓ க?''

s.
''ஐ' ஆ ர ,ஏ ?''

nt
re
''ஐஸ் ச ! காவ யா இ கா களா?''

''வா லஒ கா ஸ்ட பாஸ் ப


orகா க.”
ilT

'' ட வற பஷ ல ய? கத வ உ ப க சா ரா கற
m

ந ல .''
Ta

''ஏ க ணஷ், எதாவ சா...?''


r@

'' ல ச தக க , ல ஹஷ்ய க ! அ ற சா ற . எ
ஜா ர தயா வ இ க!''
ta

''க ணஷ்! எ கவ ல ய லா னாதா . அவ எ ப இ கா?''


rS

''ஸ ஜ ன க ட . ஆ ப ரஷ வ தானா .''


pe

'' டாளா? ப னாளா? அவ ள பா களா?''


Su

''அ னகமா நா ள கா ல ல ஞாபக வ ப வா தா . ரா ய


க சா பரவா ல.''

க ணஷ் பா ன வ பா ர அ த ராஜச ர வ வ த த .

''வஸ ! வரா !''

''அட! அ யா டா வ டா . ட பாகலாமா?''

'' வ டா . இ க த பா .''

ராஜச ர ஸ ஷ ப அ பா சா ப த பா க த .
அ த ப த ல ய ஆ இ பா வயாள சமயம ல எ ம ப

55
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

த த . அவ கக ள ப சாக அ ச நா பா த ஆக வ !
அ ம கா வ ற எ அ தமாக சா வ பா
இ த . அவ வாதமாக ம க அவ ச ஏமா ட ச ல.

''பாஸ்! ள டா . பரவா ல ! வா... த ''

''எ க பாறா ?''

''டா ல .... சய இவ தா பாஸ்!''

டா ல வ ப டவ ச ட ஆ ட ந ஸ்க ட
கல கா ஸ ஷ ப பா காம இ பா எ ர இ த
ஃ ழ ட, அவ வத ஃ கா ட, ''பாஸ்!
ஏமா டா ! சா லாம கா ளாம ழ டா . மல பா டா ! வா க
!'' க ண„¤ வஸ ஃ ட நா ஓ னா க . அ ஃ வ

et
ச வத பத னா க .

N
''எ க பாவா க க?''

s.
nt
''உ த அ ல னா!''

re
''பா ரலா . கா ல தா பாவா !'' or
ilT
'' த லஎ கஇ கா பா கலா !''
m

உ த அ ற ய நா க ண„¤ வஸ பத ற ட ச றா க .
Ta

க ண„¤ தாமதமா ட தா எ ற பய இ த . இ த வ ள லா
ய பா ? வா ச த இ ற ! இ ல ரா வ ள ல வ வானா....
ந கமாக இ பா த தா வானா? இ பாதா? அ ற ''அ யா!
r@

அ யா! யாராவ வா க, வா க! ஹ ! ஹ !'' எ ச த க ட .

''வஸ , ஆ ல '' க ணஷ் ர உ ப ற பால அ ற ய நா


ta

ஓ னா . அ க ராஜச ர கா க அவ க ஒ க
rS

இ த .
pe

'' கா லா த! கா லா த!'' எ உ த பா எ த, பா ப த அவல ல


உர க க கா தா . ராஜச ர ''நா வ ... நா வ ...'' எ
Su

அவன க ச ல,

''அ யா! அ யா! எ ன ! !'' எ றா .

க ணஷ் ப க ச ராஜச ர ம க ட இ கமாக


க இ த க ய உ தா . ராஜச ர பா ''யா ? வா
நா ச ஸ்! நா வ ... நா வ ... இ த உ த வ ...ஐ ஹி இஸ்
ஸ் க '' எ ச ப த லாம உள னா .

'' ஸ்ட ! எ னப கக ய வ ?''

''பழ ந கா க ற !''

''அ யா! எ ன கா ல வ தா .''

56
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''வா நா ச ஸ்! ஸ்ட உ த . சா ற த க க!''

''க ணஷ், இ யா ?'' எ றா உ த .

''நா ன அ க ப க தா வ த . சா ன த ய ல? உ த ,
நா தா ராஜா!''

'' நா! இவ எ ன கா ல ய ப றா . இவ ன டா க க ணஷ்,


வாச ல பா ஸ்கார . இ கா . க, வ த உட ன க ய எ தா
எ மல... எ டவ ...''

''நா ச ஸ்! பழ வ ட தா !''

''பழ வ ட யா! எ க யா பழ ? க ணஷ்!''

et
'' ஸ்ட ! கஎ ன சா க. நா உ க ள கா ல வ த னா? அப த !''

N
''பழ வ னானா! பா ! எ க பழ ? கா ட சா க!''

s.
nt
வஸ பா த பழ இ ல.

re
''இ கதா ன இ த . வ இஸ் த டா ஆர ஜ்! க ணஷ் எ or ன அ ப
பா கா க. நா இவ ன பா க தா வ த .!''
ilT

''அ களா!''
m
Ta

''என இ யா வ னாதமா இ . உற கார ன பா க


வர டாதா?''
r@

''எ ப இ தா இ கப ற உ க த ?''

'' கதா ன சா க!''


ta
rS

''த ! நா க உ க ள கா லல ஓ ட ல ச ற பா உ த , னா ர
ப எ கஇ கா க சா ல வ இ ல.''
pe

'' டர ட ய பா த . பா ப ன . ஆஸ்ப ல இ றதா


Su

சா னா க! ஆஸ்ப அ ரஸ் கா தா க!''

'' ஃ . ந லா ஜா க!'' எ றா வஸ .

''வஸ ! உட ன பா ய பா ப .''

''†¥ இஸ் பா ய ?''

'' பா ஸ் இ ஸ் ப ட !''

ராஜச ர உட ன அ ள ப ப டா க ணஷ். அவ ஜ த
த, ''உ க எ ன த உ ம ல. நா எ ன
ச ட ?''

57
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' வ . கா கா'' எ றா வஸ .

''ஆஸ் பா ய க ஹா ட ” எ றா . அவ க க வ
பா கக ந ன. க ணஷ் க ய ப த உத கா ஓ னா .

''வஸ ! ஸ்டா ஹி !'' எ றா க ணஷ்.

வஸ ச எ பா காம பா அவ தா ஒ வ வ ட
''அ மா!'' எ கா தவ ன வ உ த ''பாஸ்ட ''
எ சா வத ராஜச ர கா ட தா .

''ஸா , ஸா , ம ஃ பா ஸ்!'' எ றா வஸ .

'' க எ லா இ சய உ தபட பா க.'' எ ரம ட


சா னவ ன க ணஷ் கவ காம வா ப க வ கா த

et
கா ஸ்ட ள நா ''எ க யா பா க க! இ தா பா க க யால

N
தா கற வ கா !''

s.
''அ ப யா! ட சாமா யா றா !'' எ அ க க ய உய ய

nt
கா ஸ்ட ள ''எ லா ஆ ஆ ள பா க றா . இ ஸ் ப ட ர

re
க த ல! இ ல, க பா க க. நா க பா ட றா .''

உ த க க ந ட ''க ணஷ்! த க சமய


or வ கா பா க!''
ilT
எ சா ல வஸ பா ச ய ச றா .
m
Ta

15
r@

பா ஸ் லய இ ஸ் ப ட பா ய அ ற ச ற பா
ta

ந ர சமயமா த . ப ம க க ள பாக அ த ராஜச ர


உ கா க, பா ய க ர ட கா ''வா க க ணஷ்''
rS

எ றா .
pe

க ணஷ் பா ய ன த யாக அ ழ ச ''எ ன, சா களா?''


Su

''ஆ .''

''எதாவ த தா?''

''இ ல க ணஷ். இவ ன நா கஸ்ட ல வ க யா . என அ வள


ந கயா இ ல. இவ தா மானமா சா ல யா .''

''இவ இ ல மானமா சா ரலாமா அ ப!''

''அ சா ல ய ல. இவ த க காரண க இ . எ டா இ த
சமய பா கா ஃபர …¤ வ க னா க க க ஒ ப
சா றா . ம றா யமான ஷய பா க. த ட ர ட ஒ
ல வ கா . ஏ ரா இ னா, யா ரா கா வ கா தா க.

58
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

அ ம கா ல யா கா கா கற கறா . எ தா ப சா றா ச யா
இ ல!''

'' னா க ப லஇ த பய த க த அ த ட ர ட ல...''

''ஆமா க ணஷ். அதா ஆ ச யமா இ !''

''அ ப இவ தா .''

''இ தா ளஎ க?''

''ஒ தமான ஊக தா . சா ம த வா க ளா அ ம கா ல
இ கறதா உ த சா னா . அவ க சா ஆ வ இ ல
சா னா . எ அவ க அ ம காலதா இ கா களா
சா வஸ ட சா ன . இவ இ த சமய இ க

et
வ கா ! ரா ப உ த .''

N
''ஆனா இவ தா மானமா சா ல யாத காரண , யமா இவ

s.
இ யா வ ற த !''

nt
re
''எ ன?''

''உ த ப ல னா ப ல தா த
or
அ ற தா வ கா !''
ilT

''அ ப யா! எ ப சா க?''


m

''ஓ ட ல ப வான அ ற தா .''


Ta

''ஏ இ யா ல சா க. பாச ச மா ஃ பஸ் ட பா ரலா .


r@

ஏ னா ர நா னால வற ப ல பற வற ஓ ட ல
இ கலா லயா? பாஸ் பா ட பா க ளா?''
ta

''பா க ல. கா லல கா ரலா .''


rS

''எ ன சா க?''
pe

''க ண பா தா ற த ய ல'' எ றா பா ய .
Su

'' சா ல யா க. எ அ ரஸ் ப ஒ நா
இ டரா சஷ ல இ ல க, மா கஸ்ட ல வ ற ல ர யாசன-
ல. இவ ன இ தா இ வள ஆன ற ம ப தா வா க களா?''

க ணஷ் யா தா . ''நா அவ ன பா பச மா கா ச ? அ க ற
ஆ ள க.''

''ஓ எஸ் வா க. ஸ்ட ராஜச ர .இ க கா ச வா க.''

ராஜச ர ரா ப நா பா இ தா . க க க கவ ல
வ ளய த ய, பா ய ரா ப சா றா எ த த .
''க ணஷ் இ ரா ப ரா ப மாச . நா எ ன த ச த ? எ
உற கார க சா ன ஆ ள ஆஸ்ப ல பா பா த த பா?

59
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

அவ ட பா பழ ந கா க ற க ஒ ண எ த த பா?
வா நா ச ஸ்! இ த பா ய கறவ ரா ப ! த !''

''அ சாரா?''

''அ க ல. ஆனா ட ர ட .எ ப இ யா வ த, எ
வ த, ட ர ட ஆனஸ் டா அ த ட ர ட ஒ ஆ எ ட கா
வ கா த .ட ட ர ட என எ ?''

''யா கா வ கா தா ஞாபக இ மா?''

''இ ல. ஜ ஸில யா ரா ஒ த கா க மா . இ த லா சகஜ .


ஊ காபா எ .எஸ். ட அ த மா தா நா ந வா ட .''

''அவ க ஞாபக இ மா?''

et
N
'' ஸா ம ஃ பஸஸ், எ ப எ லா த ஞாபக வ கற ?''

s.
''இ த க ரா ப ய ராஜச ர .''

nt
re
''எ ன அரஸ் ப வா களா? ப னா கதா என லாய !''

''கவ ல படா க. அரஸ் ப ணமா டா க.


or க ஓ ட பாகலா .
ilT
உ க பாஸ் பா இ கா?''
m

'' லஇ .''
Ta

''எ ப கல வ கற ந ல லயா?''
r@

''அ ப தா வ த . ர நா னால ப ஸ் பா க ஆ .
அதனால ஓ ட ல ஒ ப ட க . பாஸ் பா ட சா ற ல ம
வ எ ண ல! எ டய சா த நா ...!''
ta
rS

''ஓ கஓ க. நா ள கா கா கஇ ஸ் ப ட ட!''
pe

''இ எ னச த றாரா?''
Su

''ஆமா . உ க எ ட !''

''இ ப நா பாகலாமா?''

''தாராளமா. ஆ ஃ !''

அவ த ல ய ஆ கா ''என ஓ ட பாக டா ஸியாவ ஏ பா


ப னா...''

''ந ல ச ற .''

ஆ டாதா ட த . அ அவ ன அ க ணஷ் வஸ த
டா ,

60
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' கா ச ந ப .''

''எ ன பாஸ்!''

'' நரா பா சா ஓ ட ப க பா . வ னா எ
காரம ட ல. ராஜச ர எ கயாவ வ ய ள னா எ க பாறா , எ ன
ப றா எ லா வர வ .''

''ஓ க ஓ க ழ வ ல! பாஸ் ஒ க !''

''ப அவ மல ச தக என லக வ இ ல. இ தா சா ற
பா யா சமா மா க ய ல. அதனால கா ச
ஜா ர த காக....''

வஸ ன கா ட, ''பாஸ், எ ச பள த ஜாஸ் யா க '' எ றா .

et
N
''ஏ ?''

s.
'' ந .''

nt
re
''இ ப நா ம நர காஃ ஷா எ லா இ .''

''காஃ ஷா ல உ கா தா இ தா ந
or
டா?''
ilT

'' ! க ஃ . உன ப பா ச பள அ க ரலா !''


m
Ta

வஸ க ண ஷ வ பால பாசா ச ஒ ஆ டா வ நா
த வ ஸ்த ப யாக ஸி அ பா ச றா .
r@

க ணஷ் அ ற ய பா தா ச த கா ச அ க ப யா எ
தா ய இ தா ராஜச ர இ ச தக வ ளய
பட ல. த கா ட ஜா ர த றவாக இ ப
ta

அ த ல.
rS

க ணஷ் ப க ப கா யா தா , எ ன ஒ னாதமான
pe

கஸ். னாதமான ச !
Su

மாப ஸ் ரா அர க ப , ஈழ த ழ , அத உ த அ ப ட
னா ம ச தக . னா அ ப வ , இ பா வ ச-அ ம கா
வா க , ராஜச ர இ த சமய பா ச ன வ வ . அவ
ஆஸ்ப பாவ ... க ண„¤ எ லா ம ழ பமாக இ த .
ச தாட சர பட ல. அ த சமய க எ லா உ ஹ ஸ்
ப பா . ‘ம இ பா ’ க எ வ கா உ ஹ ஸி த
த உலக ச தாஷமான, கவ லய ற மக த உலக
ச ச ச நர டா . இள கா ல கன க டா .
ராஜச ர ட அ ம கா ச ஐ.நா. ச ப ஈழ ர ச ன ய
வாதா வதாக.

‚ல கா-இ ய த ழ க த ய சன தா க ப ன சதமாக
இ தா வட மா ல க தா ர சத த ழ க 68
சத இ பா த ஈழ க ப எ ன த ...

61
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

ட பா தாண தாண வ ஒ க ஐ.நா. ச ப ய ''எ ஸ் ஸ் ''


எ சா ம ற ப க த ட ஒ ப ச ட பா வ ''ஹ லா''
எ றா .

''பாஸ், வஸ உட ன ஓ ட வா க!''

''எ னடா?''

''ராஜச ர ஆ கா ! ஃ ல!''

16

et
க ணஷ் ஒ கண சகல ப க த அ

N
கா ப த ப பா ப ப ள கா எ கா

s.
ஓ ட பா ச வத பா ய அ க வ தா . ஸ ஷ ப
க ட அவ ர ய பா கா க, பா ய பா எஸ்

nt
ஸா , எஸ் ஸா , அ ப தா ச தா .... இ ல ஸா . பா இஸ் ஹிய .

re
வ ஸா .'' எ பா ன வ '' ராத ன யா... வா க க ணஷ்
க ரா ஸ்.'' or
ilT
''எ ன பா ய ?''
m

'' கா ல தா . இ வ ர அ உ த ஆஸ்ப இ தா . யா இ
Ta

ராஜச ர ? வஸ சா னா உற .”

''எ னஆ பா ய ?எ ப இற டா !''
r@

''பா க ள . ஸ் க வ களா?'' எ ஸ ஷ ப ண க க,
ta

அவ பலமாக த லயா னா .
rS

''ஓ ட ல த றவ க யா ர வ ய பாகாம இ க சா க,
எ ன கா ச ம னஜ ட சா க னா....''
pe

க ணஷ் அ த இட த உ த ச றா . அ வாக தா இ க வ .
Su

இ ஃ பா டா ஃ ளாஷ் அ வ பா ம னமாக ப ட . ஃ
கத ற க க ணஷ் அ ச பா க, ஃ ம
பா கா ராஜச ர உ காராம ப கா ளாம ஒ மா
ல இ தா . அவ மா ர த ள த த . ம றப காய ஏ
இ ல. இற பா தா .

''பாஸ், ஆ கா '' எ றா வஸ , ''வ பா க ற . எ லா ஃ


கா கா க. இ க எ னடா ட னா ஆ ஜகஜக இற வரா
ஆ டாமா ல! ற தா ழ உ கா வாதமா எ
வரமா ட கறா .''

''வஸ ,உ னஎ அ ச இ க?''

62
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''க கா க தா ! அ காக அவ னா ய அ லய மா? த ல


இவ தா கா ல ப ண பாறா ப தா . இவ ன கா ல
ப ண பாறா க ஒ வா த சா தா வ மா
க கா ப .''

''எ னஆ , சகமா சா .''

''ல ல கா த . ஒ ச த - ல நா பா ன - ற த
ஃ -உ ள ரா. ச ர .இ த ட கமா சா ல யா .''

'' பா மா தா இ .''

''இ ல, ஐஸ் மா மயான ஆ த னால தமா ஒ


இ கலா . ர த சத அ க லாம க தமா ச பா கா . பாவ
அ ம கால எ வள வ இ சா ற !''

et
N
''பா ய ட நாம சா ச எ லா த சா டஇ ல!''

s.
'' சா ன . ஒ பா டா எ தர சா டா . இ ப யா ர

nt
ஸஸ் ப ப ண ? உ த , னா இ வ தா க ப ஆஸ்ப ல

re
ட கா க. றாவ ராஜச ர அ ம கா ல வ க பா க
ஐ ரா ல உ ர டா . அ க ய சாவ டா தா! சா ல ப எ த ன or
இ ?எ த ன பா !''
ilT
''இ ப யா ர ச த க வஸ ?''
m

''இ னா வா பா இ கா ன, அவ அ ம காலதா இ கா பல.''


Ta

''அ த ச யா சா யா?''
r@

''இ ல பாஸ்! இ த ராஜச ர ன சா ச ல அவ இ யா


வ கா த தா அ தாட ட !''
ta
rS

''ஒ வ ள ர ப டா ச வ கா க ளா எ ன வா?''
pe

''எ ?''
Su

'' சா த ப சா க த க கற உ த ம ஆஸ்ப ல பா
பா - †¥ ...''

''இ கலா பாஸ்! இவ க ளச டவ சா எ ன வா!''

''எ லா ஊக ! எ த யா ஸ் ப றா !''

''அ ல பாஸ் ஒ வ ள...''

''அ ல , அ ல பா ழ பா த எ னால ன க வ ய ல.... எ ன


பா ய ?''

63
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ தா பாஸ் பா ட பா த க. இவ சா ற ட க ளா ச தா .
இவ வ உ த ம க எ த எ ய ப ணா ? அ தா க
உ த !''

''என எ லா ம இ த கஸில உ த ! ஒ உள சர அக பட ல
இ . ஆமா பா ய , நா க எ இ த கஸ்ல ம னாட ?
க க வ ய கதா ன?!''

''ஆமா க, வாஸ்தவ தா ! எ க த லவ இ ! க கவ ல படா க.


எ ப யாவ க ரலா . உ க இ வ ர த ச த ம
எ கா க. வஸ சா னா ல?''

'' சா ன க'' எ றா வஸ . ராஜச ர ன வ ள


ஆ ல ஸ நா கா ச க அ த ஸ ஷ ப ண வஸ
பா அவள க ச , ''எ ன பயமா இ தா?''

et
N
''ஹி இஸ் ட '' எ றா உத ட க கா பா வ பய இ த .

s.
''இ த லா எ ன, த ல லாம ல பா ய ய லா பா கா .'' எ றா .

nt
re
''ஓ ம கா !''

'' ரா ப பயமா இ தா? யா ர ய க


or
கலா பால இ தா?''
ilT
''வஸ ! இ க லா எ ப டா உன டய இ . ன பா க வ
m

ய ல ய!''
Ta

'' ன எ ன பாஸ்! ரா க லாம ட க .


எதாவ ஒ ஆ த ப வ டாமா? ஸ், ரா ப பயமா இ தா வா க,
r@

ஏதாவ பா ரஸ் எ கா லா மா சா டலா .''

'' , வா?''
ta
rS

கா ம னமாக ச கா த க ணஷி த ன ழ ற .
pe

'' க சா ற தா ச '' எ றா வஸ ர டானா .


Su

''எ ன?''

''இ த கஸ்ல நம எ ன ஜா ? ப ரல ஈ! யா பா க. னா
உ க த வ க. அதனால ற ழா அ ழ . வ ப த
பா தா . அ வள தா . அ க ற யா உ க ள வ த ல பா வ
அ ழ க ல. பா ஸ் உ க ள யா க க க ல. இ த சா
றவா யா க க க டாய ல. ர ?''

'' ர ''

'' னஎ காக ம னாட ?''

''அதா என ய ல. ஏ தா ஒ த இ எ ன வ க ற .
எ க யா ஒ யமான பா ட கா ட கா !''

64
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''எ லா பா ய கா பா வா . க பா . இ ன நம ....''

''வஸ !இ னா த ப எ ன சா ன?''

''ம னாஜ், ஸ்ப ல ஸ ஜ , அவ இ க வ சா காக கா ல


ப பா சா க ளா? அப த !''

'' சா ம ப பா த .''

''அ ம கா வ இ க வ தா?''

''ராஜச ர வ கா ன! ப ட பா ல வ ல....''

''இவ வ த காவ நரா காரண இ . மகாநா ! அ ப ய


உற கார க சா றா க ள. அவ க ள பா .... ஸ்ப

et
ஸ ஜ ?''

N
“எ ஸ்ப அவ இ கானா சா ச ர இ ப!''

s.
nt
''ஓ க! பாஸ், உ ம ய சா னா உ க வாச ன ய என ய ல!''

re
க ணஷ் ச நர ம ன ற or அ ப றவ ன பால
ரகாசமானா . ''வஸ ! க !''
ilT

'' க தா கா ட சா ! எ னவா ?''


m
Ta

'' த ல ஆஸ்ப ஓ !''

''எ ?''
r@

''எ னஅ ப ண !'' க ணஷ், வஸ த பா னாதமாக ன க


ச தா .
ta
rS
pe

17
Su

அ த கண க ணஷி பா னாதமாக இ த . எத எ
வஸ ட சா லாம பல கா ய க ச தா . ஏ தா ஒ கா
இ பதாக த த .எ ன கா எ தா த ய ல.

'' த எ ன ஆஸ்ப ல அ ப ண . அ எ ன வணா பா


சா கா வஸ .''

''எ பாஸ்?''

''அ ற சா ற .''

''ச . ஹா அ டா சா ல மா!''

65
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' வ டா . இ ட ஸி க அ ப வா க. அ த ட
கா ச ச சா!''

'' ... வ வ . லசாதா .வ ஒ வ ள‘ ஹ யா’ வா ப யா?''

''அ ப ட க யா!''

''ரா வ ள ல யா ' ஹ யா' ஆ ப ர ப ணமா டா க.


ஸ் தா .''

''உ க கா அ ஆக வ ய அ ள தா ன!''

''எதாவ ஒ வா ல எதாவ ஒ ப க!''

''எ சா க னா உபகாரமா இ .''

et
N
''க கா க.''

s.
''யா ர சா க னா ட உப யாகமா இ .''

nt
re
''வஸ ! இ ன ரா கா லகார ஆஸ்ப சய
வர பாறா .'' or
ilT
''யா சா னா?''
m

''அ ப ஒ ப சா என .''
Ta

''அ காக?''
r@

''உ த அ ல னா டய அ ற ல ச த லாம வ , சத
த பாறா !''
ta

''எ ன பாஸ் இ த வ ள லக தயா!''


rS

''அதனால அவ க ப லா நாம இ தாக வ ய !''


pe

''அ சா அ சா! இ ம பட வ ரயா க. !''


Su

''அ பஷ க ட ட ன அ இ த ப '' ந ?'' எ றா .

''க ணஷ்.''

''இத இ த ஆஸ்ப வ களா?''

''இ ல. பஷ டாக வ த ல.''

அவ , ''க ணஷ் எ . .'' எ ட ன கா னா . அ கா ச


யா எ ற .

''எ னஉ க ஸ்ட க ணஷ்?''

66
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''அ டா ன ப .''

''இத இ ததா?- ட அ கா ட.

எ லா க க ள ர ஆஸ்ப க ட எ
சா சா உ ள வா கா ,

''இ ப எ ன?''

''ஸி ரா பா சா , அ ப ண வ மா இ லயா எ
தகவ வ .''

கா பா ம ஜ ம ட த ட ஸ் டஜஸ் க ணஷ் வ ட
எ றா ப ச எ மன கா அ த ப க ட ய பா பத
க ட .... எ , ''அ எஸ் இ பஷ ! ரஃப

et
டா ட . க.ஜி. இ மா '' எ ற .

N
''தா ஸ்'' எ றா க ணஷ் ப ட .

s.
nt
''இ த பார க ள ர களா?''

re
'' க எ சா னா ர ப ற '' எ றா or வஸ . அ த ப அவ ன
ஒ ற காபமாக பா கா டா .
ilT

ஃ ''ச யான கா டா டா .எ சா னா ர பறானா !''


m

''எ லா அ ப தா பாஸ்! கா லல ஷிஃ யற ள இவ ள


Ta

மா தமா ஸ் ப டா எ ன த க?''
r@

''ஒ அ ற! வா த ல ம பா கலா .''

நா காவ மா இ த அ ற. இவ க பா ச வத க
ta

க ணஷி பய எ அ ட ர யா ட . ஒ ந ஸ் வ ட ப ர ச
rS

ப …¤ கா பானா . வஸ நா கா ய இ பா அ க
உ கா கா டா .
pe

''எ ன உ கா ட! த ல அ க இ க சா னா எ க இ கா
Su

க வா.''

''க ?''

''அவ ப கல நா ப க .அ ற உ த ப கல ப க !''

'' ய ல.''

''எ ப யாவ ஸ் ர ச எதாவ த த த ப ர ப ர இ


ரா காவ இ க கா வ ர .எ ன?''

''எ ப பாஸ்! எ ப இ சா ய ?- அ பசாம ஆஸ்ப ல சா


மா ர சா லலா ம.''

67
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''அ டய இ ல. ம றவா ய க கா ச ஸ்
எ க .''

''அவ க ஒ ழ வ டாமா? உ த , னா?''

'' பா பா ரலா .''

'' த ல னா வ பா பா கலா .''

னா பாஸ் ஆ ப ர க ஸ் பஷ வா க ப தா .
அவ ள அவ ட ப பல ழா க இ ண க ப க
வா லசாக ற க க தா மா ராக இய
கா பதா

அவ அபாய ல கட டா எ த த . மா ட ஆர

et
ர சக ஒ ற இதய ப வ ர கா க அத

N
'அலா 'க யா க பா இ ததாக தா த த . ம சய ஒ
ந ஸ் கா கா ச ற சா தா .

s.
nt
''சா ஸ இ ல பாஸ். இ த ன ழா க ள க மா?'' எ றா வஸ

re
ரக யமாக.

க ணஷ் யா தா . '' யா பா
or
. ச , பா என த
ilT
அ ற லப . பா றா த, எ ன?''
m

'' கஎ க பா க பாஸ்!''
Ta

''நா உ த ம பா வ ர . சா, அவ ன இட மா றலா .''


r@

''ச பாஸ்.''

''வஸ , கா ச சா ர தயாக வ இ .''


ta
rS

'' வணா இ த கா டா ல கா ச அ லய மா பாஸ்!''


pe

''இ லஅ க ய பா .''
Su

க ணஷ் ச ல கா ச த ன ட வஸ க ண„¤ அ க ப ட
அ ற ச றா . க ணஷி பா இ ன . ய ல. உ த , னா
இ வ ஒ வ ம ஒ கா ல ய ந ட பற பா ற எ க ணஷ்
ந வதாக த த . னா வ இடமா ற ச றா பா இ ல. உ த ம
மா ற பா றானா? ஸ் எ றானா? வஸ அ ற வ ஒ ம
நரமா க ணஷ் வர ல. ள க அ ண ப க
ப தா . இர க கா ட அ ற. நாயா , ண இ வ
ஏ ப ட . அ ஒ ப த பா வஸ ம பா தா . ப ர
க ணஷ் வர பா றா எ ம ய இ கா க வ த க ணஷி ல.
அ த உ வ வஸ த ம ல அ , ஏ தா ஒ ஆ த த எ க வஸ
கா தா .

68
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

18

ஆ த எ ன வ இ த ய ல. ஒ ர ஒ ற ப ! வஸ
ப க ல வத அவ ம இற ட . க ட சமய
அ த க ய ல க தா ம ஒ க ப ,
வ கா டா ர த ஈர உட ன ட , ர த வ வ த க ன
காடாக உணர த . அ ய க அவ ன கா ல றா
எ த த . எ னயா? வஸ தயா? எத ? எ மன ஓர
எ ண ப டா அ ன ரவாக சகல ச க
ப அவ ன பல கா டம ல க பட அவ மா மா
இல த, ட த ம க ட ப கா டா . வஸ த அவ
எ க ட ல. ஒ ச த ப அவ கா வஸ க
அ க இ ச ஜி டக வாச ன. வஸ கா ட ழ காலா
அவ அ வ உ த க ம றா க அபாயகரமாக வஸ
மா ப உரச, அவ ஆ த ச க னா வஸ ப பா த ன

et
பா கா கா ள வ த . தா க ய ல.

N
s.
ஒ க ட அவ எ ல அ த ப க டா .

nt
வஸ உட ப லா ந ய . த ளா ள க பா டா . த ம

re
அ த ன ர த த பா க தா . ச ட ய லா ர த . க
ந வ பால உணர தா பா தா ர த . க ணா க தor
பா கா டா . ப கய ம ய அ தா . எ க த .
ilT
வ ச ட த த ய ச ன அ ச எ பா தா .
இ வள ஆழ க யா . மா ஸ் ஷ கலா .
m

எ க இ த க ணஷ் ச யான சமய .....


Ta

ச யான சமய காணாம பா டா . இ த அ அவ ப க


வ ய . எ ன கா எ க பா ப றா ! இ பா
r@

ஆஸ்ப ய ய எ ப வ . எ ச க வ . அத காய க .
வஸ த தா உ ட இ ப த ழ பமாக இ த . ந ந ஸ்
வ '' ம கா ! எ ன ஆ க?'' எ றா .
ta
rS

'' ஸ்ட ! உ க ஆஸ்ப பஜி இ றதா? க ணஷ் எ பவ ர


ட மா?''
pe

''அ த லா இ க . ஆ .எ னஆ ?''
Su

''யா ரா எ ன தா னா க . க பா ற மயான ஆ த தா , த த த
அ ஷ்ட !''

'' டனா!''

''அ யா! ப க வ க ல. எதாவ த உத ச ய களா?''

ந ஸ் உ ட பா கா„¤வா ய டா ட தகவ சா ல
ஏ பா ச வஸ ச ட ய கழ ம ப “ஓ ம கா !''

னா லசான மய க இ தவ பால வா, அ ல அச யாக பவ


பால வா ப தா . த ப ட அ த அ ற இ த எல க கார
ச த லாம சக சக டாக ர த ற ளா நக கா த .
69
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

னா க ண ற த அ த தா பா தா . அ ற வ ச த .
அவ க பா வ இ ம உ ட . ஒ ந ஸ்! ஓர ம ச ம த ல
ப க ணய கா க னா இ பா அ பா மாக மய க
த ஞாபக தா ஏ ஆஸ்ப இ றா எ ப
யாம இ த . அ ர நட த லசாக தா ஞாபக இ த . த பா
ஒ க வ த ல வா க தசால இ ல. ப க வ த ல க ட
ற மா? எ க ட , ற கா , க பா ப க எ ற ,
அவ அவ ட ஒ ர அ ற ப க தய ன இர
கா க உ மன எ த பா ந மலாக அவ
மா க இற ய ..... அ த க !

அத க ற ழசாக இ பா தா ப ட றா . ப பா க
வ . பா த . யா எ றா . லசாக தா ர வ ப ட .
ர அ த ந …¤ வா ப ய ஸ் ஒ பா ஸ் கா ஸ்ட
வ த ய ம ப ட ய காம அ ற ய பா க,

et
க ணா உ ட ச த க ட . ச ன ர ஆ வ த த ,

N
கா றாக தா இ க வ . இ த லா த ற . நா னா, நா
உ ரா இ ற . அ தா அ த ச ன ர சலசல ற . ம பா

s.
த ட இ ண க ப ட ழா க எ லா த றன. எ ன கா ல

nt
ன கா ல ச ய ய ல. அவனா நா உ ட இ க இ த

re
ர ல ஏ இ ப ந ற ? னா உண கா வத , த ச
அ த ன ர ச க வத ர ல க ப ச ன
or
தவ க வ தக ர த ட த த .
ilT
''ஆ ஆ ஆ!....!''
m

க ணஷ் ம ல கா டா ம நட கா தா . பா ஸ்கார
Ta

லசாக க ணய தா இவ கா ட, நட கா ட க
த அ த ட இ தா .
r@

னா வ அ ற ய லகாத ல உப யாக நா அ த அ ற
காவ இ ப தா உ த எ மா ம ல, கால க ச த
ta

எ ரா க அ ற வாச ரா வ தா .
rS

ஒ வா ற னா வ கட பா அவ ப க
pe

அ ச ம ய கவ தா .
Su

இ த ற னா லசாக த ய றா .

அவ ஏதாவ பச ப றா எ கவ கஉ ள ச றா .

அ பா தா அ த ர அ சவ த கவ தா . க ணஷி த இ ச
உட ன அ த நா பா வ தா அ த இ ச ய க ப த எ லா
அ ச க ள அட கா ல பால றா .

ர இ ரமாக அ சய, யா ரா ச ன உ ள க
ப வ த த .

இ இ க ணஷ்! வ த பா வ ல ச ற . கா ய த கா கா த.
அவ வர வர .எ ன ச றா பா கலா ?

70
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

அ த வ ச ட அவ க இ த ம த . அ ர த
க ற ப த த .

க ணஷ் அவ யா எ பா ற ஆ வ த ட அவ ச ய பாவ த
த க வ ய அவசர ட இ இ பா எதாவ நக தா
ஓ பா வா . க யா . இ கா ச தய னா
வா த க யா !

எ ன பால அவ னா ப க பாய-

''ஆ ஆ ஆ!

க ணஷ் ஆ ராஷ ட ஓ வ அவ ம க ட ப னா
க ழ கயா ற ப க ய ப கமாக அவ
க ய ஸ் ர ப னா . அவ ஜி டக வாச ன ய . அவ

et
க த வ ச கா வர ய க, பய கரமாக அவ

N
அ த எ க, ஒ ஷ இ வ சலன எ
ச த ர வ ஏ ச த லாம ஒ க ட க ணஷ் சய ழ ப

s.
பால இ க இ ய யாக அ க ச கா அவ ன ''ஹ லா!''

nt
எ றா .

re
or
ilT

19
m
Ta

வஸ த எம ஜ
ஸி வா வ த ச பா அவ
க பால ன மா மா வ கா த . த
வ தவ ன த ப டா ம எ வ த ப டா . உட பல
r@

பாக க அ ரஸ் இ லாம வ த . வ ள எ வாச அவ


உ ச ல ப வ த எ க பா றா . எ க பா றா எ தா க க
ta

னா ப வத க ரா ப ரய தனமாக இ த . க
ஆ ய தா பா இ த . அ ற ஞாபக இ லாம கால ஒ வ
rS

பால இ த . க ட இ ல. சமா , ன வ க க
யாம பல ட ப வாக இ த . க ய கா ல ஆ ட ய ல.
pe

ஆனா ப கய ச பாஷ ண வ க ட . ப டஇ க ள,
Su

எ ன யாராவ பா உ க ள எ இ ர க பா க
இ தா தா டம த .''

''எ மா ம ந ?''

''இஸ் ஹி அ ஆஃ ட ட டா ?''

''யா! ஹி ஆ ர . ப ஸ் நா ம , ள ரஷ நா ம கா ச ர த
இழ றா .'' பரவா ல.

''வஸ !ஏ வஸ !''

“அ ப வ ஏ ,ஏ க டஇ க , உ க கா ல ழ யா?''

71
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''வஸ , வஸ .''

க ப அ ட த, கா க ப ட சாடா பால ன
வ த .

''ஹ பா!'' எ றா .

''வஸ !''

''பாஸ், உ ராட தா இ கனா?''

''ஆமா.''

''இவா ளா னர ட க இ லயா?''

et
''இ ல. ஆஸ் ட ஸ்டாஃ .''

N
''எ னஆ ?''

s.
nt
''உ ன கா . ப த க. ச ன வ யா

re
ஓ பா னா வ த பா கா . ந ல வ ள நா த க சமய
வ த .'' or
ilT
'' களா?''
m

''இ ல. க த ன . அவ க த பா இ கற ப
Ta

கா ச அச தனா, ச த ச ன வ யா ஓ பா டா .''

''பாஸ், அவ யா ?''
r@

'' த ய ல வஸ , தா ச ய லா வ கா டா பால இ தா .
ல ல கா பா இ தா .''
ta
rS

''ஜி டக வாச ன ?''


pe

''ஆமா .''
Su

''எ னவ தா னவ தா .எ னால ச யா க த பா க ய ல.''

''நா பா த ! ஆ யா த ய ல. ம னாஜ் ஒ ஆ பா
இ கா ன, அவ னா எ ன வா....''

''பாஸ்! உ த மல தா த இ லயா?''

''ஆமாடா, அவ ஆப லஇ கா . வஸ உட ன பா ற .''

'' ஸ்ட க ணஷ், உ க ள பா ஸ் பா ம டறா க.''

''வ ர சா பா.''

72
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க ணஷ் உ த அ ற ச ற பா அ ற வாச கா ஸ்ட காவலாக


தா . எ பா த உ த கா த த த .

''யா க.''

''நா தா பா க ணஷ், அவ ராட லாய . அவ ர கா ச பா ர .''

''எ ?''

''உ ராட தா இ காரா பா கற '' எ சா ல ப லாம


''ச தக னா க ட வா க கா ஸ்ட '' எ உ ள உ த ட ச
அவ ன ச ற அ ச எ னா .

பா வ ய ல ன இர த இ லதா . அ பாடா! எ ம
ப .

et
N
உ த க ''எ ன க ணஷ். எ ன க ணஷ் எ னஇ த வ ள ல!''

s.
''உ த , நா உ க ட ப பா னனா, வஸ த யா ரா

nt
மாசமாக தா க ய ! அ ப காம ம றா ற னா மல தா க !

re
ந ல வ ள நா த க சமய பா ச ததால னா த சா.''

''ஆ ள களா க ணஷ்.''


or
ilT

''இ இ ல. ம ப த டா . என ச உ க மல கவ ல
m

வ .அ த உ க ள தா க வ வா ன ...''
Ta

''இ க வர ல. கா ஸ்ட தா இ க ய வாச ல ய இ கா ர?''


r@

''இ ல உ த , அ தா வ வ தா ச ன வ யா வ
தா னா .''
ta

'' ட பா களா?''
rS

''பா த . கர ரடா தா . உ த , உ க யாராவ ஞாபக வ தா?''


pe

''ஸா ..''
Su

''ஜா ர தயா இ க. நா ழ பா பா ய ன பா வ ற .''


க ணஷ் அ ரவாக ழ வ ஸ ஷ ப ய க
க ல ஆ ணக கா கா த பா ய அ ச றா .

''க ணஷ் றவா ஆஸ்ப ளதா இ இ க .''

''எ ப சா க பா ய ?''

''ரா வ ய பாற இ தஒ வ தா . ம ற த லா வா களா .''

''அ த ஆ ச ன வ யா தா பா கலா .''

73
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' ச ரா ஃ ள ல க. நா க ர கா ஸ்ட பா
க கா தா இ தா . பா க யா . ஆஸ் ட
எ த ன ப இ பா க?''

'' கண .''

'' க அ தா க த பா க இ ல? கா ல ள ஒ ப ர
பா ரலாமா? எ லா ர ஒ ற பா களா?''

''அட யா தா ச வ தா .''

'' யா பர தாம ! பா சா வா யா, தா ச வ யாராவ


அ டறா களா !''

''என க ன வா அவ க டட ளஇ றதா தாண ல பா ய .''

et
N
''எ பா ரலா தா . பார பா தானா?''

s.
''அ த லா கவ க சமய ல பா ய .''

nt
re
''எ எ லா ர ஒ ற பா க க ணஷ். க ஒ த தா அவ
க த பா தவ !'' or
ilT
க ணஷ் க சா கா ச தக ட தா . ''ச பா ய ''
எ றா . அ த க த ன ற ப த ய றா . ரமான ந .
m

ய அட த க பான ம தரா ம ற க ப ட க . ஒ கண தா
பா பா . ''ஹ லா எ அவ ன அ ழ த தவ . டா எ ற
Ta

ஆணவ , த ன க ச ற கவன ற ஏ ப அவ ந
த ல ய உ ப டா . ச க ணஷ்! வா ஸ் ஹா ப
r@

ஆஸ்ப ந ட நட மா ய னா ப வா வ தா .
ta

னா இ பா ப க எ உ கா தா . ச த பாக வ
rS

இ தா . மல ஜா ய மல க வ க ப தன. ''வா க க ணஷ்.''


pe

''அ பாடா! க பசற த க எ த ன வாரமா .''


Su

''வாரமா? எ த ன யா வ ஷ ஆனா பல ஆ ! அ ரா ?எ ன
தா க வ த தா க ட யா த . ம ஆஸ் ட வ த தா இ க
ஆப ரஷ நட த தா எ ஞாபக இ ல.''

'' னா ஆ ஆ ர ந ?''

''பரவா ல. அ தா .உ க ந சா ல .''

''உ க ளஅ தா க வ தவ க ஞாபக இ கா னா?''

''தா க க க .''

''அ ப அ த ஆ தா இ ன வ கா .''

74
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' சா சா?''

''த டா .''

''அ யா, அ ப ம ப வ வானா?''

''வரலா . வ தா சய மா பா .இ ப வம ழதா .''

''வஸ எ க?''

''அவ ன தா தா க ஒ ய .''

''வஸ தயா! எ ?''

''என காக வ கலா ! னா, ஒ உத ச ய கா ச ரம

et
பா காம.''

N
s.
nt
re
20
or
னா அ ச அவ க ய ப ''இ ப எ ப இ உட ?''
ilT
எ றா க ணஷ்.
m

''பரவா ல க. க இ றதா ல த யமா இ . என வஸ ,


Ta

உ த ப லதா கவ லயா இ . உ த ம இ ப தா க அ தா
வ வா ல?''
r@

''வர . ஆனா உ த , பா ஸ் ப ர தாட அ ற லஇ கா .''


ta

'' கஎ உ த ம ஜா ர தயா இ க சா க.''


rS

'' க சா ற ச தா . உ த எ ச கயா ற ந ல . ஒ
ப ற க. அ த தா க க வ த . உ களால அ ற ய கா ப ண
pe

மா?''
Su

'' ன ற .எ க பாக ?''

''அ தஉ க ட ட சா ல ப ல.''

னா '' வ '' எ றா . ''அ தமா உ த ம .''

“ ஆ ர . அவ ர அ ற மா ற ச டலா . அ த ளா னாடதா பான


தட வ வ தா . எ லா க பா . ம ற தா வஸ காய ப ...
க கவ ல படாம ரஸ் எ க க. ர ம மா ரலா .''

''ஆஸ்ப ளதா ன?''

''அ த எ உ க ட சா ல ?''

75
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' '' எ றா . த பா இவ வஸ்தமா ட எ த ள


த வாக த த . க ப ழயப இள ப தஜஸ் வ ட .
இ ஒ நா , ஒ வார அ ல ஒ மாத - கா லகார யா எ
க வ ர னா வ ஆஸ்ப ள ய வ ப ஒ
ப ர இ ற . அ தசமய ஒ அபாய ட. க ணஷ் க கார த
பா தா . ஆ ஆ ! ட யா யா எ தா . உ மன க க .
உ த ம பா க பா த க பா ய .

''வா க க ணஷ். இ வ ர ஒ இ ல. ஆஸ்ப ரா ச ள


ப ண ஒ ப க வ வ . ப க ள அ ழ
வர சா க . தா வ தஆ னா ஆஸ்ப இ ல!''

''எ ப சா க?''

''ரா வாட ராவா வ ட ம?''

et
N
க ணஷ் கவன ''இஸி '' எ றா .

s.
''இ தா க இ த பா க.''

nt
re
க ணஷ் அவ கா ய பா டா வஉ பா , ''இ யா ?'' எ றா .

''நாலாவ ஆ , ம னாஜ் அ ம கா. இவ


or தா பா கா டார
ilT
சா ல மா?''
m

''பா ய , இ த மா மாரள பா டா சயமா அ டயாள


சா ற ரா ப கஷ்ட க. அ பா இ ல பா வ ச ல பா த .''
Ta

“ஜி டா மா ர யா பாடறா க ர சா ட . ஒ ந ஸ் ம
r@

பல ல வ தா.''

க ணஷ் பா ய ன பா தா . பா ஸி க ற ம
ta

உ வகமாக இ தா . இ தா ற. பரபர லாம , ம ல, தானமாக,


rS

ஒ டாம ஆஸ்ப வ த ஒ வா பா வயாள ர ஒ வா


வாகன த ஒ வா வாச ன ஆரா ..... அ வாரஸ்யமான ற ம!
pe

''பா ய , பஸ் ஆஃ ல . நா ளச கலா .''


Su

''ஏ க!''

''ஜி டா பாடற ந ஜ ட டாத உ க ற ம ய ய தா .''

''கலா டா இ ல ய! ஏ தா நா க எ களால இய ற த ச ய றா .
எ க ட எ த ம ற வ கா க.''

''இ ல க'' எ அவ ர நட தா . இ த ம ற க தா வ . இ
அவ ய ! உ த அ ற ச றா . உ த ப கய ள க ம
தக ப கா தா .க ண ஷ க ட ,ஆ த ப றவ பா
ன க ''வா க'' எ றா .

''உ த , உ களால எ நட க தா?''

76
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''இ ல க ணஷ், இ ளாஸ்ட ப ண ல. ஏ ,ஏ க க க?''

'' ர ப ர மா ரலா பா க ற .''

'' ர ப னா?''

'' க னா, ர ப தா ! உ க ள ச மா ற மா? வ


வ லாம தா இ ப ச ய வ . உ க ள ச வ
ரா ஸ்ஃப ப ண மா?''

''டா ட ர க க ள .''

'' க க ப ல. யா ஆஸ்ப ப க ட த யாம இ த


வ ல ய ச ய தா உ தச .''

et
'' பா …¤ ட த யாமயா?''

N
s.
''ஆமா . நா , க, னா ப தா .''

nt
''இ ட ச ஜ் ப ண பா களா?''

re
''இ ல க. உ க ரா ப ஸ் ர னா
or வ டா .''
ilT
'' க சா ற ந ல ஐ யாதா . ஆனா ஆஸ் ட உத லாம இ
யா ன ற . ஏ அவ க சா ல ப ல க?''
m
Ta

''இ த கஸ்ல எ லா ர சஸ் ப ப இ றதா ல.''

'' ர ப ற .'' எ உ த ம ல எ உ கா கா ஊ க
r@

பா தா . எ வ தா க ப டவனாக ''ஸா ! யா ன ற .
ரா ப வ !''
ta

''அ ப னா வம தா மா த பால இ , !இ த பா வ ல
rS

ச தா?''
pe

''நா ர டப ண ல. பா க.''
Su

க ணஷ் ஆஸ்ப உ தாட ட பா னஎ இர எ க டய


ச '' ஈ க ணஷ் ஹிய , நா சா த ன ந ப ....''

''யா, ஐ’ வ !'' பா ன பா கா உ த ட ப கா தா .

''ஒ க ட உ த . இ த ஆஸ்ப ஏற றய ஓ ட மா .
ஏக ப ட வ க ஸ ட ஸி இ றதா ல அவ கவ க ரஸ்
எ க ட வ ப கறா க! இ ன ... எஸ் ஸ்ட சா க.''
க ணஷ் த ப பா பா எ எ கா டா . ''தா ஸ்''
எ வ டா .

எ த ச தா ஓர த ம கா ''தா ஸ்
உ த . க அ ற மா தற ப லா ஆ ட ன இ தா . பா ஸ்
ப தாபஸ் த அ க ப ஜ ன கத வ ய லா இ ...''

77
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

கத க ள னா . ''கா ல பா கலா . னா வ அ ற மா ற . த ஸ் வ
ஸஃ .''

''த ஸ் வ ஸஃ ''

''தா ஸ், ரா ப தா ஸ்.''

க ணஷ் உ த ம நட பா ப கா ட எ ண
எ ஒ ற பா கா டா . நராக வஸ அ ற ச றா .
இ பா அவ ந ட வக ச கா ட .

வஸ லநா தா தா . ''பாஸ் ப க ல ஒ த ஜா சா னா .
ஒ த ஆ கா பா தானா . அ ற ம லா பா தானா . அ க ஒ
பா ண பா .....

et
''த பா ! ம லா பா க ளா சாஸ்தமான ற வ க, உட எ ப

N
இ ?''

s.
''ந ம பா எ னா பா ! ம வ சா பா மா ர அல டா. அதாவ

nt
மா ல பா டஜ் பாடாத ஒ இ ப த சத பாக க ள. வஸ உ ன பா

re
தற '' க ட . நா சா ன . ல ச வ ல நட . அ ல
ஒ ஆ ள க ரக ய த....'' or
ilT
''ஷ அ வஸ . இ ன ரா என ஒ தமான பரபர பா இ .
ரா ப ஸ் எ க ற னா .''
m

''ஏ பாஸ்? ம ப எ ன த வர பாறா களா? உட ல இட


Ta

பா ல!''
r@

க ணஷ் வஸ க ய ப அ ''இ லடா. ஸா டா, எ னாலதா


உன இ த உப ரவ . என வ தக அ !''
ta

''க ச ,க சா த கார ?''


rS

''ரா ள வ தா .''
pe

''எ ப ?''
Su

''ப சா '' எ றா க ணஷ்.

21

''ப சா னா, அ த ப ய க எ ப க யாண ரா


க க. உட அ வா தாள ல. அ ப ப தா ல ம தட
ரா ற கவச ஒ ம ன இ தா ந ல . வா மா ம , ஊ
க சா?''

78
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

ம வஸ த ற பா , ''வஸ ரா ப ஸ் ர ப ற ''
எ றா .

''வஸ நா பா வ ர .''

''பாஸ் ரா அவ ம ப என காக வ தா?''

க ணஷ் யா '' ம அ வ '' எ றா . '' ம , ரா தா ன க?''

ம ஆமா எ ற .

''இ எ ன மாகஸி ம '' எ வஸ ப ட க டா .

''மஹிளா ர ன '' எ றா .

et
'' பா ரா, சா ஸஇ ல.''

N
'' இ . ம மஹிளா ர ன ப மா பய கா வா.

s.
எதாவ ச த னா ச பா .''

nt
re
''பாஸ், கஎ த லஇ க?''

'' சா ல மா ட .''
or
ilT

''எ மல ந கஇ லயா?''
m
Ta

''இ லதா வஸ . இ த வ ள ல நா எ லா ர ச த ற .
உ ன உ பட.''
r@

''எ ப ச தக த ?''

''அவ ன ச உட ன.''
ta
rS

'' பான ற க த பா க, யா சா ல ய ல?''


pe

'' ய ல.''
Su

''தா ச வ தானா?''

''ஆமா .''

'' ப னானா? க னானா? எதாவ அ டயாள ?''

''நா தா அவ ன பா த ம ஹ லா ன .''

''ஏ ?''

''ஐ ஜஸ் டா நா! ஹ லா சா ல தா . அ ப சா ற பதா


அச ட .ஓ பா டா .”

''தா ச?''

79
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

ம யாம இ வ ர மா மா பா கா க க ணஷ், '' ல


ட .''

''பாஸ், சா ர தயா இ க. எதாவ னா ஒ ம ர சா ற ,அ த...''

'' வ டா '' எ க ணஷ் அ கா ட ச றா . த அ ற


வ தா . அவ த லமா தா த சா அவ வ வ காக
அ ஆன த , கா ல ல டா ட வ பா க வ ய எ டா ட
இ ஷிய பா த .'' த ற எ க ப ட ட ப ர ச , ப ஸ்
பா ற வக எ தன. அத யா அவ அ த ஆஸ்ப
இ ப த ப கவ ல ப டதாக த ய ல. அ த டா ட வ
பா தத அ தா இ ல.

க ண„¤ இ ஆஸ்ப எ ப த ட ரஸ் ஹ ஸ் எ சா லலா பால


இ த . அர ய வா க ழ ப க த கா கமாக த க இ த

et
ஆஸ்ப ல வ ப கா வ வழ க எ ப க ண„¤ த .

N
அ ப ய இ த ஆஸ்ப ச ப கால அ ஆ
அ த ன பஷ க ச தக உ யவ க . ஒ வா த ர

s.
பா ய சா க சா ல வ . அவ க தா கார க சா ய .

nt
re
உ த நகர யாம ப க, னா வ இ மா ற ல.
மா ற எ எ லா ட சா or மா ற ல.
ilT
க ண„¤ த சய பா க அ த ன ஒ தமான த க யாத
த ம இ பதாக தா ய . மன அ தள இ ஒ
m

யாச ன ப சய ப வதாக தா ய . த அ ற வ நராக த


Ta

ப க ப காம எ ப க இர த லய ணக ள எ
த ப க ப க க வ பா ள க ன
எ ர இ த க ல த ல த ர உ கா
r@

கா டா . கா தா . க ண„¤ வ த . எ லா ம த பான
ஊகமாக இ கலா . ப வா ல ற சமாசாரமாக இ கலா .
எத காக இ ப ஆஸ்ப த ர உ கா கா யா காக
ta

கா ற ?
rS

கா ற ஆசா எ ன த , அ எ ன த யா வ வா ?
pe

எ னய ல! க ணஷ் த ப இ த கா த த எ தா . அ உ த
அ ற அவ கா ட கா த . கா ட இ தா இவ
Su

இ த அ ற எ ண! எத கா டா ? எ லா ம
க ண„¤ அ யாம ல ஒ க ணஷ்! எ லா ம ''ஹ லா'' இ ற தா?

அ ம யான ஏ பா ஒ ர ஒ காக, அத த க ய
த த சக , அ க அ ச க , அ க உணர கா பவ பால
க ணஷ் க க அ ம யாக அ த ச ன ல ய பா கா கா
கா தா . ச ன கத வ அவ ற வ தா . அத வ யாக
அ ம பறாம வ த கா அ ல க க ர ல க ண„¤ ப வ
வ வ க எ த .

சா ம அ கமாக தா இ க வ . கா ல ச ய
அ சாதவ க ! அ ம கா வ த ராஜச ர எத கா ல
ச ய பட வ ? இவ சா ட ச ப த ப தா ? ராஜச ர எ தா
அச பா தமாக சா த ப சா க வ அ ல ப

80
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

க க வ . இ ல ய அவ ன க ட யாய ல.
ராஜச ர ஆஸ்ப உ த , னா வ பா க வ றா . உ த ம
அவ கா ல ப றா . க இ ல. உ தம பய பா அ த க
கல க ராஜச ர ம ப பா கலா . உ த பய த ல
இ பத , ட ஷனாக இ பத காரண உ ட!

ராஜச ர ன வ வ த பா க ல. னா வ ப சா தா . அவ
ச தகாஸ்பதமாக நட கா ட ர ட எ ப அவ அ ற வ த ?
அவ சா ன காரண இய பான காரணமாக வ இ கலா அ ல
வ ம ற ராஜச ர அ ற யா ரா வ கா
பா கலா ! னா க ப இ த பய த க த பால! னா
எ கலா அ ல னா ம ச தக தா வ க யாராவ
அ த அவ ப ... எ த ன சா ய க !

இ பல சா ய க ள யா பா ச ன ர கா ச

et
கா ற ட அ கமாக அ சவ த கவ சகல ந த பால

N
கா ட லசாக கா கா தா .

s.
ம ல, க ம ல அ த உ வ ச ன த . ச த லாம

nt
இ த . த த ட பால! லசான இ வ வ வ பால தா ச

re
த த . க ணஷ் இ பா ல. இ பா ல பா பா எ த ன
அட கா டா . ம ல அ த உ வ பால வ ப
or க ய நா
அ ய வ ப த த . ம ய இ த லய ன ம
ilT
பா த யா ரா ப ப பால தா சய த .
இ இ ல, இ இ ல, சய பட . நா ன ப ச ய றா
m

ப க ய வா !
Ta

த . எ பா நா சய ப வ ? ற ப பாதா? அவ
க இ த பா லசாக இ ட பளபள ப த த . ஆஸ்ப
r@

க ! அ த ஓ ப க ''ப '' ஆசா டா . அவ


எ பா த த ச எ , ர த ஏ இ லாம சத எ ப க
ழ த அவ க ய பாக இ க வ . ஒ ட தய வ
ta

உ பா ப பா வ ய ல வ த த . க ணஷ் அவசரமாக
rS

ள க பா டா . அவ உட ன ச ன ல நா பா வத
னா அவ ன ற க பா டா . க ய
பலமாக உதற க ழ ழ, அவ க த , அ க, க
pe

அ க அவ கா ஜி டா மா ர மண க அ த ஆஸ்ப
Su

வாச ன ய, ய வ வாச ன ய இ பா இன க கா ள த .

க ண ஷ அவ பா த பா க க கன பால ஒ தன. தா
ச அட க தம ற த .

க ணஷ் அய த சமய அவ த த ச
ன ல
நா பா வத க ணஷ் அவ கா க ள ப கா வத பஜாமா
ய அவ த ல வா கா வத க ணஷ் அவ ழ கா ல
இ ம ப இ வ எ க, அவ இ பா
வா கத வ நா ஓட வ க, க ணஷ் வசமாக அவ ன க த
அவ தா ய டா .

க சமாக வ எ தா ன தா .

81
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

தா க யா வ ட .

22

பா யவ வத காக க ணஷ், வஸ , உ த , னா நா வ
கா தா க . பா ஸ் லய பா ய அ ற
உ கா தா க . வஸ ச ன வ ய பா கா க, னா
க ண„¤ட ப கா தா .

''ந ப வ ய ல க ணஷ்!'' எ றா .

'' ளவ , ரா ப ளவ !''

et
N
உ த ஒ க ர ப ற வ கா டா . ''க ணஷ், கஇ கா ச

s.
ளவ ! எ ப க க ன எ னா ன பா க ட
ய ல. ம க ராƒ¤ லஷ ஸ்!''

nt
re
வஸ '' ன வய த வ ட கா , எ லா ஜஸ்
சா டறா '' எ றா .
or
ilT
'' ச, அ த லா இ ல கா ச அ ஷ்ட , அ ஷ்ட
இ த . னா, உ க ள த லச த சா த மா!''
m
Ta

''அ ப யா!'' எ றா ஆ வமான க ட .

''உ க ஈழ த ல இய க பா ட !''
r@

''நா எ ப க த ன ச க ?''
ta

''உ க மல ச தக வ ப யா எ த ன ஷய க த மா!''
rS

''எ ன ன?''
pe

''உ த வ ப ஆஸ்ப அ ஆன ற உ க ஒ
Su

ட பா கா வ த . அ த நா அ ட ப ண . ஞாபக இ கா
னா?'' எ றா வஸ .

''இ ல''

''ஒ ஆ , ஒ மா ஜி. க. னா எ ன வா சா , கா ச லா
உ ச ‘எ ன வ தா? சா ரா வ அ க , எ
அ ' சா றா . 'உ த கா தா ன. கலா ஸ் ' அ ப
இ ப ய லா ப னா !''

''அ ப யா? ரா ப ஆ ச யமா இ த!''

82
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''உட ன உ ம ச தக வ . அ த தா பல ஒ பய
உட ன வ றா . அவ ன த யா பண கா க! அ த
பா த . ஞாபக இ கா?''

''ஓ, அ வா வஸ ! அ வ அ ன உ த ஆஸ்ப நா
அ தா . ஆஸ்ப க ட பண வ , உட ன அ .
அதா பா ந ப கா பண வ ச த பா ப ண
சா ன . ஆனா உ க பா ல யா ரா லா த ப னா க ள,
அ என ச ப த டயா .''

க ணஷ் , ''ச மப த டயா தா . அ த இ பதா ன க சா !


ஆனா அ ன பா க எ ன ழ ப ! எ லா ம கதா ளா ப
ச ய க, உ த ம வ வ க ட ய த கதா
ன உ க ட பய இ தா . அ த தா பால
வஸ , நா ர ப உ க அ த தா க ப டா !''

et
N
''அ த த கலா ம ஒ பா ர ஆ ள ய
தா கற னா எ ப ?''

s.
nt
''நா க அ ப ன க ல. எ க ள ஒ அ யாதவ க பால

re
ண ப க சா , கத வ ற வ யா ள அ ம
தா னதா தா ன சா . ர கத or உ ப க சா .
டா லா சா உ ளவ க னா, உ த ர ப தா ! உ த
ilT
ஆஸ்ப ல அ ப ப கா அதனால ச தக .
ச தக உ க ப ல !''
m

''எ ப ல ?'' எ றா னா. இ கா ச காக தா இ தா .


Ta

கக ஊ ன இட க வ க க ட கா ச
க தா , கா ச த னா ப ழயப ம த ஆ வா எ
r@

தா ய . இ பா அ த சஸ் ப ஸ், அ ச , கவ ல எ லா தா இ ல ய.
றவா ய க தா ட த!
ta

''உ க மல ச தக ஊ ஜிதமாற உ க க பல த ல ட அ த
rS

ஒ பய த க த வற இ த ! அ த பா த தா என கா ச
ச தக றய ஆர ச . அ வள ஓ பனா, க பல அ வள
pe

இ ன எ ட ஸ வ பா களா க வ த . எ லா ம
உ க ப ல ப பாட நா க உ க மல ச தக படற ஏ ப ன
Su

யா தா என , மன ள! வஸ ட ட சா ல ல.
ச , அ பாறப பாக கா ச அச மற ற பா ம றா
ர ! உ க த பா காவ உ க பா ன ச த பா ,
உ க ம ல ய தா த ஏ ப ம ழ ல க உ த ப காய தாட
ஆஸ்ப ல அ ஆன , எ ன டா தன ப டா ,
கவன றவா இ டா வ த ப டா . ஸா !''

''நா தா க ப ட தா எ ப லச தக ல சா .''

''அ பதா சா ஒ பா த ல க ஆர சா . உ த இ ல. னா
இ ல. அ ப னா வற யா ? யா இ த சா ஆ ச? சா தா
காரணமா க த ல ப டா . சா ம
அ கமா றதால அ அனாம தா வ த சா னால யா

83
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

உ ம இ ல. எ க யா பா எ ப யா இவ க வ த த ம
சா பால! அதனால பா பாறா ம வா தார க ளஇ கலா .

''அ ம கா ல இ இர ர வா க இ கா க த யவ த .
ராஜச ர , ம னாஜ் இவ க ர ப எ க இ கா க. இவ க
சா ல எதாவ அ க ற இ கா சா ற பா , ராஜச ர கறவ ,
ச ன வ கா . ஒ க ட கா ஃபர …¤ காக த .
அதனால அவ ர த ஓ ட பா னா . அவ இ த மா
உற கார க இ கற த ஆ ச ய கற மா ப னா . அவ க ள
த ய வ த யா சா னவ , ல த பா த பா ஆஸ்ப அ ரஸ்
எ வ கா . உட ன ஆஸ்ப பானா ராஜ ச ர உ த ம
பா க ஓடறா ! உ த ம தா க ய !

''அதனால உட ன ச தக ராஜச ர ப ல பா . ஆனா, அவ ர பா ஸ்


ஸ் டஷ ல க ப பா ய காஸ்ச ப பா ட அவ மல

et
மானமா ச த க ய ல. இ யா வ த த ஒ பாக ல! அவ

N
வ ற னா தா உ த , னா இ வ மல தா த . அ த
பா ய எ ட சா ன ம ராஜச ர ப ல ச தக ல ,

s.
ஆனா, அவ ட ஒ ஆ வ த ட ர ட கா வ

nt
கா கா . இ ஒ னாத ! த ட ர ட , னா க

re
ப ள கா த , இவ ட ட ர ட ..... யா ரா வ ட னா
ப ல ராஜச ர ப ல ச தக ஏ ப த ய க ச யறா க.
or
ilT
''ஆனா என இ த கஸ்ல ஏ ப ட க ப ய அ ராஜச ர ஃ ல
கா ல ச ய ப ட தா ! நா ப சா வா உ த , னா, ராஜா,
m

ம னாஜ் நா ப ல உ த மல வ , னா க , ராஜச ர
ஆ ளகா , பா ற ம னாஜ்.
Ta

''அ ல வ யாராவதா?''
r@

''ம ப உ த , னா ர ப மல தா த ஏ படலா தா ,
அதனால ஆஸ்ப ல காவ ல பல ப எ ன ய பஷ டா அ
ta

ப கா த அவ க ள எட மா ய ட ச ம றா
rS

ஆ ச ய . எ ல ப த வஸ தா க ப டா !'' க ணஷ் தன
கா டா . எ லா த ச ஒ மா யா பா த
pe

என பா ச வ மா ஞா னாதய உ டா . க ணஷ், உ த , னா
இ வ ர மா மா பா தா . ' வ ளவ '' எ றா .
Su

அ பா பா ய உ ள வர ''எ ன க ணஷ் இ எதாவ


பா கா?''

''எ லா அதா சா ச பா ய .''

''உ க ட ப சா ஸ் ட ம வா க , எ ன ஸ்ட உ த
வ களா!''

உ த எ இர கக ள ஒ சர கா ''க ணஷ்''
எ றா .

''அ கா க.''

84
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''க ரா ஸ். நா ன ச .எ க ஓ டஇ ல !''

''ச யமா உ க ள ச த க வ இ ல க. '' எ உ த


ல கக ள ப னா க ணஷ்.

23

அ த ரஸ்டார லசான ஒ க ணஷ், வஸ , னா வ


உ கா க ம ட ஒ வ நா பா தா ' ப ' வா
கா தா . தபலா கார ம அவ ர பா ர
கா தா .

et
''பாஸ் இ த எட தானா உ க ட ச '' அ க க ஸ் கா

N
ஸ் கா அல ற .''

s.
'' ஸ் கா எ லா இ ப பழசா த மா...'' எ றா னா.

nt
re
''ஆமா , ர டா …¤ சா வ ! க ஆ களா? நா
ஆ வ '' எ றா வஸ . or
ilT
''க த களா.''
m

'' ககா உ ட '' எ றா க ணஷ்.


Ta

னா க ணஷி க த பா கா தா . ''எ ப க?'' எ றா .


r@

''எ எ ப ?''
ta

''உ த இ த மா ப வா நா எ பா க வ இ ல க ணஷ்.''
rS

''எ லா சா !'
pe

'' ரா ப ரமாதமான ளா .''


Su

'' த ல அர க வ ச ட அவ தா ஏ பா ப ணதா.''

''இ ல னா. அ ஈழ இய க தா காரண . அ க ற தா அ யா.''

''சாம ய ! அ த இர டாவ வ ப த நாம எ வள லபமா


ந டா .''

''வஸ ! அ லதா லஸ இ !''

''எ ன பாஸ்! கா வ . ஆ ஆஸ்ப ல பா டஸ் க


ப கா . நகர யா ட றா . ந பாம இ பா களா?''

''கஷ்ட தா .''

85
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

'' வ ய வ க லயா ர டாவ தட வ?'' எ றா .

'' வ னா, ஆனா அ த கா ல உ த இ ல! ஸஃபா கலா


ஸ் வா வ ர வ கா ர ம சத ப ன ப !''

''அ எ ப ஆஸ்ப லஅ ப ணா க அவ ன?''

'' ம ஆஸ்ப ல அ த மா ஒ அ ம ! யா வணா அ


ப வற உ ள ரலா . நா ன அ ஆ ட
வ வ . ஏ னா ரஸி ட டா இ லாம வற வற வ ஸ் பஷ ஸ்
டா ட க உ ள வ அவ கவ க பஷ க ள அ ப றதால
ஒ ஆளால யா ய இ லாம ளாஸ்ட ர பா உ ள இ க
த !''

''அ ப வ ச தக பட லயா க?''

et
N
''இ ல, உ த ம ப ன க வ இ ல! அவ ன ஸ் ல
தா ன வ தா ! வற யா ரா, வற யா ரா அ ம காவ ர

s.
அ ல , அ ப இ த ராஜச ர வற சமய பா க ட

nt
கா ஃபர …¤ வ ...''

re
''அவ வ த கா ஃபர …¤ தானா?'' or
ilT
''ஆமா ! பாவ வ மா டா . அவ சய க எ லா ம இய பான
சய க . அ ம கா ல ய இ றவ கா ஃபர …¤ வ த பா நாம
m

ர ப பா இ த மா உன உற கார க இ கா க சா னா,
Ta

அவ ந ரலா எ ன ச வா . உ த ம னா வ சா
பா கா !''
r@

''அ த நாம ச தக ப இ க, ஆனா அவ பா உ த ம


க யால தற ரப னா ன எ ?''
ta

''அ உ த சா தா ன த ! ஞாபக இ கா? ராஜச ர அ த


rS

வஹி ம டா ள ப , நா அ த மா ச ய வ இ ல சா னா .
அவ ன க ப ட அவ மல ஒ மானமா ற சா ட
pe

ய ல பா யனால''
Su

''அ ப ராஜச ர த அ ற ல ஆஸ்ப லாச த சா


வ ஆஸ்ப உ த ம இய பாக பா க பா கா . அ த
அவ ன த வ ததா உ த ற சா ஊ ர கா . உ த
இவ சா த ள ப ண தா அ ம கா இ வ றதா
ன த கண பா டா . அவசர ப ஒ கா ய
ச டா !''

''அ னா பாஸ் இ த ட ர ட வகார : ட அ ச க த த


னா பல வ ச ட ர ட ர ஒ ந ப யா லமாக வா
ராஜச ர அ ற ல கா க ஏ பா ச த எ லா உ த தா !''

'' ளவ - அ பா கா அவ தா க.''

86
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''ஒ ர ஒ ப ய கார தனமான கா ய . அவசர ப ராஜச ர ன


கா ன தா . அ வ ர ஒ ட ப சய ப இ தவ .
அவ ம யா ச தக படாம இ ற த ரா ப அ கமா
உப யாக ப , ர தா டவ ஆட ஆர டா . னா வ
தா ஒ ற தவ டா . ஆஸ்ப ல அவ மல ம றா ய ப ண
ட பா எ மல, வஸ மல.''

'' ட !''

''எ லா எ காக?''

'' சா !'' தார கார ச பா த கக ச டா .


அவ வா ய உ ர ட ப ம னமாக இ க, க ணா வ ய
த த ச ள இ த ரா வ ள கார க
கா தா க .''

et
N
''பாஸ், எ ப ச தக வ த உ க ?''

s.
'' த ல ய அவ ன நா ஒ ஓர ச தக ல வ தா

nt
இ த . ஆனா அ த ரமா வ க ல. ஏ னா பா டஜ் பா

re
ப கா .... இ தா ஒ ஸி ன யா மா ன பா த .
உ த பா சா றா னா எ ன ஆ . அவ ஆஸ்ப or ள ய
இ கா . இவ ன யா ச த க மா டா க. ச ன வ யா லபமா
ilT
வர . ஒ க ப ன ப பா த அ உ மயா இ தா, இவ
ஒ ப ச மா வ பா க, ஒ ர ஒ ப சாத ன ச த . அவ
m

ல பா ப றா பல பாசா ப ண . னா வ மா தற
க டா பல , அ த ந ப ர ச தா ஓர ல
Ta

எ றா பல அத ஓர த றா பல .... ஒ நாடக
பா ட .''
r@

'' கஎ ட !''
ta

''எ டய ந ப .''
rS

'' ரா ப ஸ் பாஸ்!''
pe

''அவ னா வ தா க வ தா எ தா ம ப வ வா . அதாவ
Su

உ த இ லச ப த ப தா... சா வ சா ப ல வ ச தா !''

''அவ எ ப ந ப த !''

'' ப ப ஓர கா ச அ ய, பா பா டா ல எ ன . உ த
அ ப ட பா சய படற ஆசா யா இ தா அ த ந ப மல ப
ஷ ப ந ப ரஅ ற ல கஷ்ட ம இ கா ...''

''இ ப எ னஆ ?''

வஸ னா வ பா , ''இ த சா வ இ ப உ க ப ல வ தா
ஆ ச ய ல. வற வா யா இ ல ய. உ த ச ச ற க
அவ ஏற றய ற ப வ ஷ த ட ன ட கலா ... அ த
ம னாஜ் மா கறவ அ ர ஸ இ ல...''

87
Super Star For More Stories
Super Star @ TamilTorrents.Net
கா ல அர க

''க ணஷ் இ த சா மா த வ டா . எ த ரவா?'' எ றா னா.

''அ ப ச ய டா . அ கா ழ தன !” க ணஷ் னா வ நராக பா ,


''நா சா றப ச ய யா னா?''

'' சா க.''

''இ த வகார எ ப ஆர ச ?''

'' த ம ற .''

'' த ல ஈழ த ல இய க கார க ச ன ம க கவன த


கவ ற காக அ க சத லாம ஒ வ வ சா க! அ ல பாற ப
எ க யா பா க த! இ ப அ த ம ப அ ல கா ரலா ம?''

et
''எ ன சா க.''

N
'' சா வ டா சா லா க. அ ல ஒ க சமான ப ய

s.
இல க இ வ அ லாடற ந த ச காதர க , ஏ தா

nt
பா கால வ கன க ர த உ ர டற ப தா ப

re
ப ன வய பய க ள கா ட அ த இய க பண
கா கலா ம!'' or
ilT
''ந ல ஐ யா. எ ப கா கற கற த சா க?''
m

''வஸ !''
Ta

''எ ன பாஸ்.''
r@

''உ ன வ அ ட ர இய க தாட கா ற என
த யா ன யா. சா எ ப பண கா கற !''
ta

'' சா ற . ஆனா ஒ க ஷ .''


rS

''எ ன?''
pe

''இ த மா காக ப ட ஒ த வ , அ ற ப ப ல ஒ
Su

ள பர கா க . இல க த ழ க காக வ த ப க த
எ தாம இ கற த க ஞ க த க ச மான வழ க ப ....''

“ச ” எ தா .

'' த ல த !''

னா க ணஷி க ன த டா !

''தபா றா! இதா டா ம ச கற '' எ றா வஸ .

( )

88
Super Star For More Stories