Vous êtes sur la page 1sur 3

BİLNET ORTAOKULLARI

2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7.


SINIF
SOSYAL BİLGİLER
KAZANIM ETÜDÜ 8. ÇALIŞMA KÂĞIDI 26-30 Mart 2018

Adı-Soyadı: Sınıf: Okul No:

KAZANIMLAR
Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygu-
lamalara toplum hayatından örnekler verir.

KONU ÖZETİ

YAŞAYAN DEMOKRASİ

29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı ile yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi belirlenmiştir. Cumhuriyetçilik,
ulusun kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. Bu yönetimde tüm vatandaşlara seç-
me ve seçilme hakkı tanınır. Cumhuriyet anlayışı ulus egemenliği esasına dayanır.

YÖNETİM ŞEKİLLERİ

Monarşi Oligarşi Cumhuriyet


Kişi Egemenliği Grup (Zümre) Egemenliği Halk Egemenliği

Mutlak Monarşi Meşruti Monarşi

Kişinin egemenliğinin
yanında bir halk
meclisinin varlığı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1 2017- 2018 Öğretim Yılı 7. SINIF


KAZANIM ETÜDÜ 8. ÇALIŞMA KÂĞIDI

Diğer sayfaya geçiniz.ANAYASA

Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını ve yüce Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Ana-
yasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılâp ve ilkeleri
doğrultusunda, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma amacına yönelik olarak, millet iradesi esas alınarak
hazırlanmıştır. TBMM’de hazırlanmış ve 07.11.1982’de halkoyuna sunularak kabul edilmiştir.


ANAYASANIN İLK 3 MADDESİ

I. Devletin şekli:
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri:
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hak-
larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik
ve sosyal bir hukuk devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti:
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli
kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklâl Marşıdır. Başkenti Ankara’dır.

1
Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri
“Türkiye Devleti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
Bu cümlede yer alan aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

• Demokratik devlet: ………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………..

• Laik devlet: ………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………..

• Sosyal devlet: ……………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………..

• Hukuk devleti: ……………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………..

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2 2017- 2018 Öğretim Yılı 7. SINIF


KAZANIM ETÜDÜ 8. ÇALIŞMA KÂĞIDI

Diğer sayfaya geçiniz.


KAZANIM ETÜDÜ TEST 8

1. “Tüm işlerde yasalara ve mahkeme kararına 4. “Devlet kurduğu çeşitli sosyal güvenlik kurum-
göre hareket edilmelidir.” cümlesi aşağıdaki larıyla, muhtaç durumdaki vatandaşlarına
niteliklerden hangisini ifade etmektedir? sahip çıkar.” ilkesi hangi devlet anlayışının
özelliğidir?
A) Demokratik devlet
B) Laik devlet A) Demokratik devlet

C) Sosyal devlet B) Laik devlet

D) Hukuk devleti C) Sosyal devlet


D) Hukuk devleti

5. “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış


bir iştir. Hiç kimse kimseyi, ne bir din, ne de
bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve
2. Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kul-
BİLNET ORTAOKULLARI

kişi egemenliği anlamına gelir? lanılamaz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözü,


A) meşrutiyet B) monarşi
Cumhuriyetin niteliklerinden hangisi ile
C) oligarşi D) teokrasi
ilişkilidir?

A) Sosyal devlet
B) Laik devlet
C) Demokratik devlet
D) Hukuk devleti

3. Aşağıdakilerden hangisi, okullarda görebi- 6. Türkiye Cumhuriyeti’nde bağımsız mahkeme-


leceğimiz demokratik uygulamalara örnek lerin olması …………………… devletinin bir
olamaz? özelliğidir.

Yukarıda verilen boşluk aşağıdaki kavram-


A) Okul temsilcisi seçimleri lardan hangisiyle doldurulursa doğru olur?
B) Sınıf başkanlığı seçimleri
C) Milletvekilleri seçimleri A) Demokratik B) Laik
D) Herkesin nöbet tutması C) Sosyal D) Hukuk

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 3 2017- 2018 Öğretim Yılı 6. SINIF


KAZANIM ETÜDÜ 8. ÇALIŞMA KÂĞIDI