Vous êtes sur la page 1sur 3

7

ISI KANDUNGAN

TAJUK i

PENGESAHAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

ISI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xi

SENARAI LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Penyataan Masalah 2

1.3 Objektif Kajian 2

1.4 Skop Kajian 3

BAB 2 KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan 4
8

2.2 Konkrit 4

2.3 Konkrit Ringan 6

2.4 Konkrit Berbusa 8

2.5 Ciri-ciri Konkrit Berbusa 10

2.6 Tenaga Patah 17

2.7 Corak Retak 19

BAB 3 METADOLOGI

3.1 Pengenalan 24

3.2 Carta Aliran Metadologi 24

3.3 Penyediaan Bahan 25

3.4 Penyediaan Bahan Bancuhan Sampel 28

3.5 Penyediaan Sampel dan Pengawetan 29

3.6 Kekuatan Konkrit Berbusa 32

3.7 Ujian Lenturan Tiga Titik 34

3.8 Persamaan Tenaga Patah 36

BAB 4 DATA ANALISIS

4.1 Pengenalan 38

4.2 Data dan Keputusan Ujian 38

4.3 Pengiraan Tenaga Patah 43

4.4 Perbincangan 47
9

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Kesimpulan 51

5.2 Cadangan 53

RUJUKAN 54

LAMPIRAN