Vous êtes sur la page 1sur 127

Horn 1 Mary Poppins Australia

1. PROLOGUE
(New York 10/06)

U
(Timp/Cym)
> >˙ >w >˙ >˙
b 4
Maestoso q = 140
b ˙
1

&
4
ƒ
bb >w >˙ >˙ >w >wRit.
5

& 3
4

b 3 œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. œ
Allegro con fuoco
b ˙. ˙ Œ
9

& œ J J J J
4 ƒ
b œ. ˙. ˙
&b œ œ Œ
15

œ #œ œ
J

b b Œ
19

& ˙. # ˙. n ˙. n ˙. ˙

bb
24-28
5
&

-
bb œ œ œ œ- œ œ
Rall.
œ Œ Œ œ Œ Œ
29

&
f F
bb
34-36
3
&
www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 Page 2 1. PROLOGUE /Mary Poppins Aus

U
bb
(New York 10/06)
36a 37-44 Meno mosso
8
&

bb
45 solo
& ˙. # ˙. n ˙. n ˙. b ˙.
p
b
& b ˙. Œ
50

# ˙. ˙. ˙. ˙

b b
55-59
5
&

bb ˙ œ œ ˙. ˙.
60 stopped to Mute
&
p
bb Colla voce
64-67
4
&

bb
67a 68-71 poco più mosso
4
&

b b
71a 72-79
8
&

# 12
bb
80-81 82 poco rit.
2
&
8
. œ. œ. ‰ œ. œ̆ ‰ œ. œ.
Vivace q. = 114
# 12 œ
Muted
‰ J ‰ ‰
82a-82b 83
2
&
8 F
www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 Page 3 1. PROLOGUE /Mary Poppins Aus

# ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ̆ ‰ œ. œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ œ. ‰ œ. œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ œ. ‰ œ. œ. ‰ ‰
(New York 10/06)
84

& J J J
p
# œ̆ œ. œ. ‰ œ. œ. œ- œ- œ œ- #### 3
87 88-89 to Open
#
2
& J J 4
f
# # # # 3 (open) œ œ
& # Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
90

4
f F
#### #
94-101

#
8
&
102-108
# 7 U
&

# ####
109A 109B-109E (Hn 2)
#
4
&

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Page 4 1. PROLOGUE /Mary Poppins Aus

####
(New York 10/06)
110-117

#
8
&

####
118-125

#
8
&

#### œ-
Œ ˙ œ-
126

# œ-
(Hn 2)
&
F
Segue as one No.2

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Mary Poppins

2. CHERRY TREE LANE

-œœ
Presto q = 140
### 4 . jj j> œ œ
& œ œ œ œ œ- œ œ œ . œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ J J‰Ó
4 > > J
ƒ
###
5-12
8
&

### j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
13

& bœ. œ n œ b œ flœ . œ œ bœ b œ. b œ. n œ. b œ.
F

### b œ. ‰ b Jœ. ‰ b œj ‰ Œ
15

& bœ. œ n œ b œ flœ . œ œ bœ J .

###
17-20
4
&

### bbb
21-29
9
&

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 page 2 2. CHERRY TREE LANE

b
& b b œ. œ n œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ œj ‰ n œ. j ‰ œj ‰
35

J . .
F

bbb œ n œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ Jœ. ‰ ˙ ####


37

& œ. J #

# # # # œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ j ‰
39

& # J J J œ.

# # # # œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ̈ ‰ œ̈ ‰ œ̈ ‰ Œ b
41

& # J J J

&b bb
43-45 45a 46
3
2 4
4 4

b œ. œ. ‰ œ j . œ. œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ œ- œ
Steady q = 120

& b ‰ œ œ œ ‰ . œ œ
J œ. œ. J . . œ. ˙ œ J J J J
P
b œ œ ‰ œ j j j˙
b ‰
51

& œ
J œ œ œ #œ œ
2 4
4 4

b 4 ..
1x only

b ‰ j j ‰ Œ ..
55

& œ œ œ. œ. œ. œ.
4 œ. œ. œ. œ. . . œ œ.
p
b œ. œ. ‰ œ j . œ. œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ œ- œ
q = 120

& b ‰ œ œ œ ‰
œ. œ. J . . œ. ˙ œ . œ œ
P J J J J J

b b œœ‰œ ‰ j j œj ˙ 4 œj œ œj œj ‰ Œ
61

& J œ œ œ #œ œ
2
4 4
RMS www.dakotamusic.com January 2009
Horn 1 page 3 2. CHERRY TREE LANE

bb
66-70
5
&

. \œ \œ œ^
b b Ó Œ ‰ œJ œ- . œ. œ. œ. ˙ œ œ œ. ‰ Œ J ‰ Œ
71

& J
F P
#### #
bb
75-78

#
4
&

#### #
œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œj œ- . œ. œ. œ. œ. Œ
88

& # œ- .
F dim. >
# + + + + + + +
## # # j ‰ . ‰ œ œ. ‰ œ- ˙
œ - œ œ ‰ Ó
90

& # œ
. œ
- J J J
2
p 4
+ + + + +.
#### # 2 j
4 œ ‰ ‰ œ j .
œ .
œ œ
‰ ‰ J J ‰ Œ Ó
93 93a 93b

& # J
4 4 . .
F
#### # >œL
Ó Œ J ‰
94-96

& #
3

ß
#### #
98-100 100A

& #
3
2 4
4 4

#### # 4 ###
101-109

& #
9
4

### bb
110-113 Poco più mosso
4
&
RMS www.dakotamusic.com January 2009
Horn 1 page 4 2. CHERRY TREE LANE

###
bb
114-116 117A
3
&

###
117B-117C
2
&
Segue

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 Mary Poppins

3. PERFECT NANNY

### 4
118-121 Forcefully q = 130
4
&
4

###
122-123
2
&

# # # œ+. +. +-
œ œ ‰
Stopped

œ
124 125-126
2
& J
p
+
### œ+
127-129

2 œ
3
& 4
4F 4
+
# # # 4 >œ ‰ Œ Ó
131 132-136
5
&
4 J f
###
137-140
Petulantly 4
&

### L
141-143
Open
3
& ˙ ˙ ˙ ˙
P
###
146-148
3
& 2 4
4 4
DL www.dakotamusic.com January 2010
Horn 1 page 2 3. PERFECT NANNY

### 4 ’ ten. 151-152 2 j ‰ j ‰ œ . œj œ ‰ œ ‰ # ˙


& œ œ J J
4

### Ó Œ
155-158

œ
4
&
>
F Segue

DL www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 Mary Poppins

4. CHERRY TREE LANE Part 2


(10/8/06 rev. 163-164)

Presto q = 140

#### 4 U (Cl)
n œ # œ. œ 2
& # Ó Œ Œ 2 Œ Œ 4 Ó
F
4 4 4 4
164
# # # # 2 nU˙
165-166 168
U ##
& #
2
4 w ˙ ˙
4 4 >
f f-p
# # Più mosso bb
179-182
4
&

www.dakotamusic com August 2006


Horn 1 Page 2 4. Cherry Tree Lane Pt 2
>
. >
. >
. >œ-
b œ œ œ œ œ Œ Ó Œ
& b œ œ ‰ Jœ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ ‰ J
183 rit.

F f
bb œ œ ‰ œ j jœ œ ‰ œ
‰ œ ‰ ‰
Broader
& J œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

b œ œ n˙
& b œJ œ œJ œ ‰ œj œ œ ‰ œJ œ œ Œ
191

2 4
4 4

b w
poco più mosso
b
196-198
3
&
P

b œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ >œ
b ‰ J J ‰ Œ Ó
199

&
F ƒ
œ œ >œ >˙
b œ
œ. œ œ n œ
b Ó Œ ‰ J Ó
202

&
cresc.

www.dakotamusic com August 2006


Horn 1 Mary Poppins US Tour 2008

4A. SPIT SPOT (ALT VERSION)

### U
Vivo h = 80 Rit.
! !
1-6
6
&

### ˙ œ- ˙ œ- œ œ œ- œ œ
9 Tempo I°

& œ- œ- œ-
ƒ
# # # œ̆ ‰ Œ Œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ. œ
13

& J œ J J J J J J J
sempre f
### œ œ œ œ ˙ œ œ Œ
‰ œ œJ ˙
poco meno mosso
œ œ œ Ó
17

&

### bbb
21-22 A Tempo
2
&

4B. MAGIC MUSIC 1 (HAT STAND)


bb U ####
b !
1

&

4C. MAGIC MUSIC 2 (PLANT)


#### U
!
1

&

d January 2010
Horn 1 Mary Poppins

5. PRACTICALLY PERFECT

### U
Freely at first q = 110

& 2 4 w 2
4 4 p w 4

### 2 U
4

& 4
4 4

# # # w+ w
Più Mosso 9-10
2
&
f-P
# # # w+ w L̇ >œ U
J ‰ Œ
11

& 2
f-P p S
4

### 2 ‰
Steady q = 90
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ j
& œ. œ. œ.
. . . . . . œ. ‰ Œ
4 p
### ‰ ‰ j ‰ œ œ œ œ. Œ
19

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

###
23-24
2
&

### ‰ œ.
œ- œ- œ- œ œ œ ‰ Œ
25

& œ J
J
P
JP www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 2 5. PRACTICALLY PERFECT

###
28-30
3
&

### ‰ j
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ. ‰ Œ
31

& œ. œ. œ.
p . . . . . .
### ‰ - œ- œ-
œ # ˙-
œ. œ. ‰ œ. ‰ J
35

& œ. œ. œ. J

###
39-42
4
&

# # # œ- j
poco più mosso q = 100

& œ. ‰ œ ‰ j ‰ j ˙
œ- œ- œ œ
F
###
47-54
8
&

### œ œ
55 57-58

œ
2
& œ

### Œ
59-61
3
& œ
p
###
63

& œ œ œ œ œ œ œ œ

### œ- >
poco rall.
˙ œ œ œ Œ
67

&
f
JP www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 5. PRACTICALLY PERFECT

###
A tempo q = 100

‰ œ . œ œ . œ œ. œ. ‰ œJ.
71-72
2
& #œ .

###
75-78
4
&

# # # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
79

& J J J J

# # # œ. ‰ ‰ œ. # œ. nœ >œ
‰ Œ Œ J ‰ Œ
83

& J J J

### ‰ œ . œ œ . œ œ. œ. ‰ œJ.
87-88
2
& #œ .

###
91-94
4
&

###
95-98
4
&

# # # œ- œ ‰ j
‰ Jœ ‰ œJ ‰ œj œ
99

& œ. œ œ-
P -
### ‰ œ œ œ #œ

103

& J J

###
105-112
8
&
JP www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 4 5. PRACTICALLY PERFECT

# # # ‰ œ. n œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œJ. ‰ œ. ‰ Œ
113

& J J J J J
P
###
117-121 121a-121c
5 3
&

###
122-125
4
&

### œ-
poco rit.

œ >
œ œ œ Œ
126

& œ œ œ
p cresc. f
### ‰ œ . œ œ . œ œ. œ. ‰ œJ.
130-131 A tempo q = 100
2
& #œ .

###
134-137
4
&

# # # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
138

& J J J J

### ˙ œ ‰ Œ
142-143
2
& J
poco rall.
### œ # œ œ œ # œ œ # œ œ # >œ ‰ Œ bb
6

& ‹œ œ œ #œ J
6

JP www.dakotamusic.com August 2006


>œ >œ > >
Horn 1 page 5 5. PRACTICALLY PERFECT

b >œ
Rag Feel q = 100
-.
œ œ œ œ œ bœ
œ œ j
&b Œ œ. œ œ ‰ J
f

b b ‰ Jœ ‰ Jœ
153 156-158
3
& ‘ ‘

b œ.
b œ ˙ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ. ‰
159

& J
p >
F
bb n >œ > ####
œ œ œ œ œ nœ ‰ Œ
163a 163b

& #
J

#### ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ ‰ Œ
164

& # J J J
P
#### ‰ œ.
168-170

#
3
&

#### ‰ œj œ œ
172-178

#
7
&
f
#### œ .
œ œ œ œ- ~ ~ ~ œ ‰ œ œ œ
180

& # J

####
184-185

#
2
&

#### œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ^
# œ œ œ J ‰
188

& J
S SEGUE
JP www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 Mary Poppins

5a. ALL ME OWN WORK

#### . œ. n œ. œ.
Allegro q = 130
œ
# ‰ ‰ ‰ ‰
& 4
4
f
# # # # œ̆ œ. ‰ œ̆J œ. œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. # œ œ^ ‰ œ n œ œ-
4
poco rit.

& # J 3
ƒ 4

# # # # 3Wild . œ.
œ -
Œ œ̆ Œ ‹ œ œ œ œ œ œ
Waltz h. = 60 poco rit.

& # Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
4
f P
####
11-14 A Tempo - con rubato h. = 60
#
4
&

####
15-18

#
4
&

####
19-22

#
4
&

####
23-26

#
4
&

#### bbbb
27 28-30 poco rall.

#
3
&
DL www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 2 5a. ALL ME OWN WORK
Meno Mosso q = 160
b
& b bb Œ Œ Œ Œ ˙
Mute
˙ ˙ ˙
p

b bbb
35-38
4
&

b nnnn
& b bb Œ Œ Œ Œ ˙ ˙.
39 poco rit.
˙ ˙ ˙
p
44-47 Andante misterioso q = 100
4
&

œ œ œ œ
rit.
œ
48 (senza sord)

& œ ˙. ˙.
p dim. molto

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins Holland

6. JOLLY HOLIDAY

# 4
1-2 Freely
2
& w w
4 p

# j‰ Œ
poco rit.

!
5

& œ œ œ œ ˙ œ w œ #œ œ
œ p

#
10-13 Tempo q = 120
4
&

#
14-17
4
&

# .
Ó œ Œ
18-20
3
&
p
# œ. ‰ œ œ. Œ
22-24
3
& J
p

#
26-27
2
&
poco accel
# j > ####
& Ó Œ œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ Œ #œ ˙ Œ œ nœ œ
28

J
f
d 15th March 2010
Horn 1 Page 2 6. JOLLY HOLIDAY/Mary Poppins Holland

####
poco più mosso
Ó Œ œ
32-38
7
&
f
####
40-43
4
&

# # # # œ. Œ Œ œ. œ. Œ Œ œ.
44 46-47
2
&
P
#### U
! bbb
48-51
4
&

b bb !
53-55
3
& 2 6
4 4
Più mosso

bb 6 n œ œ œ. n œ. œ # 4
3 3

b
57

& œ. # œ. œ œ ˙ œ ˙
4 œ œ 4
f
# 4 bœ bœ nœ œ
œ œ # œ œ œJ ‰ Œ Ó
Più mosso
œ œ bœ œ
59

&
4> >
f -F f
^
# Ó n >˙ ˙ n >œ œ
63

&
ß ƒ ß
# œ. œ. œ. .œ œ. œ.
J ‰ Œ J ‰ Œ
65 67-68
2
&
P
# b˙ j‰ Œ
69-71
3
& b˙ n˙ œ
>.
f
d 15th March 2010
Horn 1 Page 3 6. JOLLY HOLIDAY/Mary Poppins Holland

#
w
74-77
4
&

# > > >


w œ ‰ n˙ œ bb
79-80
2
& J
f -p f -p

b j >
&b ! Ó œ ‰ Œ Œ œ œ ‰ Œ Ó
83

˙ J
> f -p
F

bb ‰ œj ‰ j ‰3 ‰ ‰ œj ‰ j ‰3 ‰ ‰ 3j ‰ j ‰3 ‰ ‰ œ3 ‰ œ ‰3 ‰
87 3 3

& œ œ œ œ J J
P f P f
bb ‰ œj ‰ j ‰3 ‰ ‰ œj ‰ j ‰3 ‰ j ‰3 ‰ j ‰3 ‰ j ‰3 ‰ Œ
89 3 3

& œ œ œ œ œ
F
b #
& b œ. !
91

œ. œ. œ. œ œ œ œ
. . . .

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. .
œ œ. .
œ
.
œ Œ
.
œ Œ œ œ œ
94

&
p
# b .
œ >˙
Œ Œ Œ
98

& œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ. œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. . .
œ œ
102 104-109
6
&

d 15th March 2010


Horn 1 Page 4 6. JOLLY HOLIDAY/Mary Poppins Holland

# ˙
swung
˙
110-112
3
&
F
œ. Œ œ. Œ . œ. Œ # ˙ ####
poco rall.
# ! # œ
114

& n œ . # œ œ . œ œ ~~~

####
A tempo
>œ . ^j 3

Œ œ #œ nœ ‰ œb œ œ œ ‰
119-121
3
& .
f ß
#### .
œ . >œ n œ. j j
Œ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ Œ œ ‰ œ ‰ œ œj ‰
123

& . . . . . . .
F f
####
œ œ nœ œ œ. œ œ œ œ
135

& ˙ J
F

#### j ‰ œ- œ. ‰ œ œ ‰ œ. ‰ œ œ. ‰ # Ó ^ - . -
Œ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ # œJ œ
poco accel. e cresc. poco a poco

137

& œ- œ. œ. J J J J J
F F cresc. molto
# j‰ Ó j‰ Ó j‰ Ó
Prancing (q = 130)
ΠΠΠ!
141

& œ. œ. œ.
f
# - . .
œ œ ‰ Œ #œ ‰ #˙ œ œ bbbb
145-146
2
& J J

b b ‰. r bœ œœ œ
Soaring
œ. œ bœ œœ
b Œ ! Ó bœ œ œ œ
149

& b bœ œœ
3

ƒ 3
3

bb œ Œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ ‰ œ. œ œ. œ œ ‰ œ
&bb J ‰ Œ Ó Ó
153

J
3
f
d 15th March 2010
Horn 1 Page 5 6. JOLLY HOLIDAY/Mary Poppins Holland

bb b b >œ ‰ œ. œ. œ. œ œ3 œ >œ ‰ œ. œ. œ. œ œ3 œ
157 159-160
2
& J J
f 3 3
Rall.

bb œ œ nœ œ nœ nœ > #
&bb Œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ Aœ œ ‰ Œ
161

J
f 3 3

# Œ œ. Œ œ. . . . . . .
Slightly Broader
Œ œ Œ œ Œ œ. #œ œ œ Œ œ Œ œ
184

&
f
# ˙ .
œ. œ ˙. ‰ . œr œ ‰. œ œ !
188

& ˙
R .

# Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ œ. œ. Œ œ. Œ
.
œ
192

&

#
196-199
4
&

# œ . œ œ̆ œ̆ ‰ œ >œ œ > ^ #œ
œ œ. œ. Œ n œ œ. œ. Œ œ
œ œ œ J ‰
200

& J J
ƒ
# > >œ œ œ 3 j j
& œ Œ œ Œ œ Œ #œ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰
204

> > > > ß ƒ3


# œ œ ‰ œ œ ‰ ˙ b˙ ˙ œ >œ >œ >œ
‰ . œR Œ
208

& J J
Segue

d 15th March 2010


Horn 1 Mary Poppins

6a. BUT HOW?


(New York 9/25/06)

### 4 + U
Ó Œ bœ bw w
1-3
3
&
4

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 Mary Poppins

6b. A BIT OF IMAGINATION


(New York 9/25/06)

# 3
1-8 Like an echo q = 120
8
&
4

#
9-12
4
&

# U
bb 4
13-14 Rit
2 (Bell)
&
4
Con Moto q = 150

b b 4 œ ˙ œ œ
& œ ˙ œ ˙ œ w
4
F

bb Œ œ ˙
21 31-32

œ
2
& œ.

b b
33-35
3
&

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins Australia

7. LET’S HOPE SHE WILL STAY


Warning: “I was only going to kiss you”
Con Moto q = 110

bbb 4 ‰ Œ j‰ j‰ j‰ Œ j‰ j‰ j‰ Œ ‰ j j‰ Œ
Vox: “What good are rules”

b œ ‰ œ ‰
1

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ . . J J
4 F
b j œ œ ˙ #### 3
& b b b œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ Œ Œ œ œ . œ œ œ œJ œ . J ‰ J ‰
6 Rall 9

#
4

#### 3
23-26 Più mosso q = 120

& #
4
4

####
27-34

#
8
&

####
poco rit
35-37 Vox: “Someone else’s wife”
#
3
&

####
39-46 A Tempo 47-48 (Horn 2)
#
8 2
&

####
49-50 poco rit
#
2
&

####
51-54 A Tempo

#
4
& 4
4
JP www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 page 2 7. LET’S HOPE SHE WILL STAY/Mary Poppins Aus

#### ##
55-56 Childlike

# 4
2
&
4

##
59-61
Poco rall.
3
&

##
63-65 più mosso
3
&

## j ‰
66-74 Meno Mosso Con Sord (Open)
˙ œ œ
9
&
Segue

JP www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Mary Poppins Australia

7A. WINDS DO CHANGE

Jaunty h. = 60
b ˙
&bb 3 Œ Œ n˙
1-2
2 Open

4 P

b ˙ b˙
&bb Œ Œ Œ ˙ Œ
5


P
poco rit.
b
&bb !
9-11
3

A Tempo h. = 60
b bb Œ ˙ Œ b˙ Œ ˙ Œ
13

& n˙
P

b bb Œ
17-19
3
&

b œ
& b b œ. œ nœ œ
21

œ ˙.
J

bbb ####
23a-23h
8
& #

####
24-31
8
& #

d March 2010
Horn 1 Page 2 7a. Winds Do Change/ Mary Poppins Aus

####
32-36
5
& #

#### U
!
37 38-39
2
& # 2
2

#### 2 > œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó
Presto Vivo
40
>˙ .
& # œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ.
2f

#### > >


& # œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó Œ ˙
44

œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ.

####
48-51
4
& #

####
56-58
3
& #

d March 2010
Horn 1 Mary Poppins Australia

8. SPOONFUL OF SUGAR
(New York 10/06)

& b b b b 2 ..
b
Into Tempo h = 96
.. .. ..
Vamp - Freely On Cue - Vamp
! ! ! !
1

bbbb
Rall.
! Ó Œ Œ
5-12
8 ten ten
& b

bbbb
15-22 A Tempo h = 100
8
& b

b bbb
23-32
10
& b

b bbb
33-44
12
& b

bb œ
Rall.

&bbb ˙ n˙ Œ Ó
45-46
2 A Tempo

d June 2010
Horn 1 Page 2 8. Spoonful of Sugar / Mary Poppins Aus

bbbb Ó ˙
49-55
7
& b
F

b . . >œ. œ. œ.
& b bbb œ œ Œ œ Œ œ. Œ œ. ‰ Ó Œ œ. Œ œ
57

b bb Œ ‰ j Œ œœœœœ j‰ Œ Ó #### #
61

& bb œ nœ œ ˙ b˙ œ œ #

#### # ‰ œ.j œ. j Œ
65

& # #œ œ. ˙. œ. œ- . œ. œ. œ. ˙.
|
f
#### # j > > >
œ œ #œ ‹œ nœ œ œ ‰ Œ Ó
69

& # œ- . œ. œ. œ. n# ˙ J

#### # Œ n˙.
Œ Œ #˙. Œ #˙ œ
73

& # ˙.
F cresc.

#### # œ ‰ œJ # œ œ œ Œ Ó Ó Œ œ ˙. œ bbbbb
77

& #
f

bbbb
81-82
2
& b
poco rit.

bbb n œ œ nœ œ œ U U U U U
b Œ Ó Œ Œ Ó Ó Œ Œ
83

& b
ten ten

bbbb œ.
Steady h = 100
Œ
87-89
3
œ œ œ.
Mute
& b
p
d June 2010
Horn 1 Page 3 8. Spoonful of Sugar / Mary Poppins Aus

bb . œ. œ.
&bbb œ
più mosso
Œ Ó Œ Œ Ó !
91

œ œ œ.

b
& b bbb
95-98
4

U ##
poco rit.
b
& b bbb Œ Œ ˙ ˙ Œ Œ Œ Œ
99 ten ten
œ. œ. w
(to Open)

## Hesitant h = 80
!
poco accel.
104-105
2
&

## Œ œ. œ. Œ Ó Œ œ. œ. Œ Ó
106

œ œ œ.
Open
& œ œ œ.
p

##
Œ Œ Ó
110-114
5
& œ. œ. ˙
F

## ˙ n œ œ œ ‰ b œ œ œJ ‰ >œJ ‰ Œ Ó bbb
poco rit.
!
117

& ˙ J
f
b j
œ ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ . j
Broader h = 90

&bb Œ œ #œ ˙.
Œ œ ˙
ƒ

b bb Œ j ‰ œ . # œJ œ ‰ œ ‰ ˙ Œ œj ‰ œ ‰ n œ ‰ œ ‰ b œ ‰ n œ ‰ # œ ‰
125

& œ

.
œ
b b b Œ b œj ‰ j ‰ j
Œ Œ œ‰ ‰œ‰ Œ œœœ œ œ # œ Œ Ó
129

& nœ œ #œ ˙. œ

d June 2010
Horn 1 Page 4 8. Spoonful of Sugar / Mary Poppins Aus

bbb
134-136
3
&

b œ ‰ œJ ˙ œ ˙ œ. ‰ Œ > ˙
&bb Œ ˙ ˙
137

bb >œ ‰ Œ Ó œ .
œ ^
œ n œ œ # œ ‰ Œ j j‰ Œ Ó
141

& b J œ œ nœ J .
œ œ œ
> > Applause
Segue

d June 2010
Horn 1 Mary Poppins

9. SPOONFUL PLAYOUT

# √ œ œ œ
Vivace h = 110
˙. œ Œ œ Œ Ó
&
f
# b˙
Ó
5-11
7
&

# ˙ Œ œ ˙ œ. œ. œ. ‰ Œ œ w
13

& ˙ J
Meno mosso

# œ̆ ‰ ‰ œ # œ ˙
œ bb
h = 90

poco rit.
w ˙. Œ
17

& J J

b b
21-28
8
&

U
bb
29 30-34 rit.
5
&
Segue as One

RMS www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins US Tour 2009

10. PRECISION & ORDER

#### > >˙ . œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó


1 Presto vivo h =136

& # œ ‹œ œ œ œ œ œ œ
2
2 f . .

#### > >


& # œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó Œ ˙
5

œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ.

#### 8
9-16

& #

#### 6
17-22

& #

d January 2009
Horn 1 Page 2 10. Precision & Order / MP US Tour 2009

#### .
Vamp
.. 4
23-24 2
& # .
4

#### 4 ˙ w ˙ ˙
Grandly h =q
˙
25 27

& #

# # # # >w >˙ . œ >œ j ‰ ‰ bœ bbb


30

& # 3w œ J
2 >
Ç p

b b >œ œ ‰ j Œ Ó >œ œ œ > œ œ >œ œ


b ‰Jœ‰Œ Ó Ó Œ ‰ Œ !
33

& b nœ œ œ J
>

b b >œ œ ‰ j œ œ Œ Ó . . . . . >^
b Ó Ó Œ n œ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ œ œ ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œ n œ n n n 2
37

& œ J J
> 4
p ƒ

œ. j j j
& 2 œ̆ ‰ ‰ ‰
41

œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ
4
F P
j ‰
45

& . œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ #œ

j !
49

& œ œ œ œ ˙
œ.
53

& œ. œ œ ˙ œ. œ œ b˙
F
>œ >œ
j ‰ bbb
57 Rit. Tempo 60

&˙ Nœ œ ˙ œ

d January 2009
Horn 1 Page 3 10. Precision & Order / MP US Tour 2009

bb b b >˙ ˙ ˙ ˙
63

&
Í

bb
67-70 4
& b

b j
&bb ˙ ˙
71

˙ œ. œ ˙ œ œ
p F

b b œ œ ‰ j 5
œ œ œ Œ
77 79-83

& b

d January 2009
Horn 1 Page 4 10. Precision & Order / MP US Tour 2009

b . . . . . . . . . . . . . .
&bb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
84

b . . . .
&bb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
88

. . . .
p

b . . . .
& b b ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
92

. .

b b ‰ b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
96

& b

b b ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. . . . U
b ‰ œ ‰ œ nœ ‰ Œ ! nnn
102 106

& J

.
&‰ ‰ J ‰ œj ‰ œj œ œ
œ ‰ j
110

œ # œ œ. œ. . . . . œ œ #œ
F

j j œ œ ‰ Œ
&‰ ‰ œ ‰ ‰
114

œ. œ. œ. J œ œ # œ œ. . J

œ œ œ œ œ. œ. bœ. >œ
! ‰ ‰
118

& . œ. J J
cresc.

n >œ œ. œ. œ œ
‰ Œ ‰ J ‰ ‰ ! bbb
122

& J J J

b bb œ œ ‰ j œ œ Œ 4
126 128-131

& œ
p
d January 2009
Horn 1 Page 5 10. Precision & Order / MP US Tour 2009

bbb
5 #### #
132-136

& #

#### # 8
137-144

& #

#### # 8
145-152

& #
More animated
#### # !
U
!
3 U
! nnnn n
153 155-157 158

& # n

& œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
169

J J J J J
"

j œ
173-174 2
& œ œ J œ œ
"

œ œ bœ. ‰
177

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

U U
G.P.

! œ œ œ œ œ œ œ bœ !
181

& J J

186-194 9
&

195-197 Rit. 3 U
& !

d January 2009
Horn 1 Mary Poppins

10A. A MAN HAS DREAMS


(Part 1)
(New York 10/06)

Moderato h = 90

bw
con sord
Ó Œ bw w bw
Oboe

& 22
2 3 4 5

U
6

Ó. Œ
7
&
6-12 13

bb
Piú mosso

& b˙ ˙ b˙ ˙ Œ bœ œ bœ w
15
cresc. 16 17
F (to 35)

A Bit Faster h = 120

bb
35
(senza) 8
&
35-42

b ˙. ˙ ˙
senza sord.

&b œ œ œ œ œ ˙. Œ
43
p 44 45 46

#˙ ####
Poco rit.
bb Ó #˙ #˙
2
& #
47-48 49
f 50

####
51 Grandly h = 100

# #œ œ Œ œ œ œ. Ó
2
& . .
F 52 53-54

H05893/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 2. 10A. A MAN HAS DREAMS Pt. 1 (NY 10/06)

#### œ. œ œ.
& # œ œ Œ Ó Ó ˙
.
55 56 57 58
P
#### U
& # w œ Œ Ó
59 60 61 62
cresc.

#### U œ œ œ ˙ ˙
Rall.

& # Ó Œ œ œ
63
ƒ Dead Segue

H05893/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 Mary Poppins US Tour

11. FEED THE BIRDS


(10/8/06 rev. 130)

Andante con moto q = 120

b bbb 3 œ . œ œ œ œ œ ˙.
& b J œ œ œ œ œ
4
f
b . ˙. œ ˙
& b bbb ˙ œ
Poco Rit
Œ
5

bbb
Meno mosso q = 100
b
9-16
8
& b

bbbb
24-30 Meno 7
& b

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 page 2 11. FEED THE BIRDS
Più mosso
b
& b bbb ˙ . ˙. n˙. b˙.
Mute

b bbb
35

& b ˙. ˙. ˙. ˙.

b
& b bbb ˙ .
39

˙. n˙. b˙.
F
bbb
(Open up)
b Œ Œ
43 45-46
2
& b œ ˙.

bbbb
47-54
8
& b

bbbb
55 Open
& b ˙. ˙. n˙. b˙.
p

bbb
Rubato Rall.

b Œ Œ
60-61
2
& b œ
A tempo q = 100

b bbb
63-70
8
& b

bbbb
71-78 poco più 8
& b

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 page 3 11. FEED THE BIRDS

b
& b bbb
87-94 (10/8/06 rev. 130)
8

bbb ˙ . ˙. ˙.
Più mosso

b
& b ˙.
f
b œ œ
& b bbb ˙ nœ œ œ ˙ œ œ
99

bbb œ œ œ ˙. œ. œ ˙.
b Œ
103

& b J
sost.

bbb Œ ˙ œ ˙.
Rit
b Œ
107

nœ b˙.
To Mute
& b

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 page 4 11. FEED THE BIRDS

bbbb
111-118 Tempo primo
8
& b

bbb ˙ . ˙. ˙.
Mute
b œ
119 (Open)
& b n˙
p

bbbb ˙.
123-129 Open
7
& b
p
Rall.
U
b bbb ˙ . ˙ œ
131

& b ˙. ˙.

RMS www.dakotamusic.com January 2009


Horn 1 Mary Poppins

11A. TALKING SHOP


(NY: 10/14/06)
(10/26/06 insert 45A-B)

#### 2 >
Presto Vivo

& # 2 œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ.
>˙ . œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó
f 2 3 4

#### > > ## 3


& # œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ Ó œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ. Œ ˙
4
5 dim. 6 7 8

# # 3 (Kbds: Barrel Organs)


9 Con moto q = 190
8
& 4
9-16

## 8
&
17-24

##
25
Stop on cue
4 (Oboe, Cello-pizz.)
4
&
25-28 29-32

##
Poco rit.
(Clarinet, Cello - arco) 3
&
33-35 36

## " bbb U
(Pno. trem. – solo)
4
&
37-40 41

V.S.

E-1583/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 2. 11A. TALKING SHOP/Mary Poppins

œ.
(New York 10/06)

.
bbb ‰ n œj b œ. b œ
42 (10/26/06 insert 45A-B)
Con moto q = 160

& Œ J ‰ Œ Œ
.
43
P 44 45

. œ œ œ
bbb j
Œ ‰œœ œ œ œ œ bbbbbb 2
3
&
f
45A-45B, 46 47 48 49
4

bb bœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
Brilliante
œ œ œ œ œ
Presto

& b b b b 24
50
ƒ 51 52 53

bbb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ^
Poco rit.

b
& b J ‰
54 55
sub. p cresc. 56 57
ƒ

E-1583/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 Mary Poppins

11B. CHOOSING THE LETTERS

U U U
Magical

Ó Œ Œ Ó Ó
1-2
2
&4
4
Vamp (3x)

Piu mosso
b
&w w œ .. w .. b
Open
Œ
mute 1x only

P
U U U
&b
11

Dead Segue

DB www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 Mary Poppins

12. SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS

Vivace h =100

& b 2 .. ..
2-5
4
2

&b
6-13
8

&b
14-21
8

&b
22-29
8

&b
30-33
4

>-
. œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ Œ
& b œ Œ # œ. Œ œ. Œ Ó
34 molto stacc.

p F

&b
38-45
8

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Page 2 12. Supercali...

& b Œ œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ.
46

p -̇

.
b Œ . œ. œ.
œ Œ œ. œ. œ. Œ œ. œ œ. Œ œ. œ̆ Œ
50

&
f

&b Ó ˙
54-60
7

P
. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ.
Più mosso h = 110

& b Œ œ

&b
66-69
4

&b
70-74 76-77
5 2
3 2
2 2

&b Ó ˙ œ. Œ œ. Œ Œ
78

˙ œ
>
F
#### #
&b
81-84

#
4

#### # j
j‰ œ ‰ w
85

& # œ ‹˙ ˙ ˙
w
F
#### #
89-96

& #
8

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Page 3 12. Supercali...

#### # Œ Ó
97

& # w w nw œ

#### # œ œ œ >œ ###
Œ Œ Ó
101

& # w w
> >
### Œ n œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
105

&
F
###
109-116
8
&

### œ œ Œ >œ Œ
œ œ n œ œj ‰ Œ ˙ # ˙ ˙ #˙ ˙.
117

& .
F
### Œ œ œ œ. Œ >˙
molto

œ œ #### #
122

& œ ˙ ˙ œ œ #
f
#### #
126-129

& #
4

#### # .. ..
130 Vamp Vox: Bloody Good

& #

#### #
133-135

& #
3

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Page 4 12. Supercali...

#
# # # # Œ >œ >œ Œ Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ Œ
136 open

& # œ. œ.
PF
#### # U
141-146 rit

& #
6
4
4

# # # # # 4 Slowly
149-151

& #
3
4
+. +. +. +.
#### # œ Œ Ó œ œ œ Œ U #
Fast 155

& #

# ‰ nœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Steady 4 Accel. poco a poco

&
p
# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ bbb
b
166

& œ œ œ œ

###
bbbb Ó ‰ œœœ œ
169-173
5
&
f
### n œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ
Poco accel.

& J J J J J J J JJ J

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Page 5 12. Supercali...
>
# # # œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ >œ n >œ >œ n >œ ‰ Ó bb 2
179

& J JJ J J J J J J
ƒ 2

b 2
Allegro h = 140

b
182-189
8
&
2

b
&b Œ ˙ œ Œ b˙ ˙
190

w œ -̇
f
b b Œ œ b˙ nœ œ n˙
194 196-197
2
&

bb w ˙ ˙
Œ ˙ œ nœ ˙
198

& bœ
ƒ

b b œ œ œ œ œ œ
202-204
3
&

b b w w ˙. Œ Œ œ œ œ œ
206

& œ œ
f
b œ Œ nœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ^ Œ
b
210

&
ƒ Segue

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

12A-Supercali (Reprise)
US Tour 2009

Steady h = 120

b bbC 4
& b
1-4

b bb 4
& b
Hn.2

5-8

b bbb w
& w bœ Œ Œ
œ œ œ œ nœ
9 10 11
12
Accel. e cresc

b bbb ˙ œ. œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ.
&
14 15 16

bbb œ œ n˙ œ ˙ ˙ œ̆ ### 4
& b œ n˙ ˙ Œ 4
17 18 19 20

### 4 n œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ
h=q

& 4 J J J J J J J JJ J
22 23 24

>œ >œ n >œ > >


### œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
& J ‰ ‰ ‰
J J J ‰ ‰ ‰
J J J J ‰ ‰ J ‰ Ó bb
25 26 27
ƒ

bb
Presto h = 160 8
&
28-35
V.S.

G-6960/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 2. 12A.SUPERCALI(Reprise)/Mary Poppins
(10/26/06 rev. 60 - 64) US Tour 2009

b
&b Œ ˙ œ w Œ b˙ œ

˙
f
36 37 38 39

b œ b˙ nœ œ n˙
&b Œ
2
40 41 42-43

w ˙ ˙
& bb Œ ˙ œ nœ ˙ bœ
44
ƒ 45 46 47

b œ œ œ œ œ œ
&b
3
48-50 51

b ˙. Œ œ œ œ œ œ œ
&b w
w Œ
52 53 54 55 f

b œ Œ nœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ^ Œ
&b 43
56
ƒ 57 58 59

b3 Œ ˙ #˙. .
Steady q = 130

Œ n œ Jœ ˙ .
Vamp

b .. .. 3
(voc. last x)

& 4
F 61 62 63 65-67

b Œ Œ bœ ˙. #### C
&b Œ Œ Œ
Picc. Ob. Clar.
5
#
67A 67B 67C :68-72

#### C . .. #
Meno mosso h = 60
4
& # .
73-76

# U
b b 43
Vamp
.. ..
6
&
80A-80F 81a

G-6960/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 3. 12A.SUPERCALI(Reprise)/Mary Poppins
Steady q = 130 US Tour 2009

b
& b 43
5 Cello
2
82-86 87-88

+ U
bb
Rall 2
& ˙. ˙.
>
89-90 91
F 92

G-6960/802/06 Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Horn 1 Mary Poppins

12B. TWISTS AND TURNS


Con Moto q = 140
TACET
## 3 2
1-2

&
4

## 8
3-10

&

## 8
11-18

&

## 2 Poco rit
19-20

&
Allegro Misterioso q = 130 R & R and Fade
## 3
.. ..
22-24

&

www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 Mary Poppins Australia

13. PLAYING THE GAME


Through a glass, darkly h. = 60 rall.
U U
&3 ! ! !
1 2-7
6
4
In 1 h. = 60
10-17
8
&

18-25
8
&

d June 2010
Horn 1 Page 2 13. PLAYING THE GAME / Mary Poppins Aus
26-32
7 >˙+ U
œ ‰
& J
ß

bbbb
34-37
4
&

.
‰ œj ˙ .
Poco più mosso
b
& b bb œ œ œ ‰ œ ˙. œ
38

J œ
P p

b bb Œ Œ
42 43-45
3
& b œ
.
p

b bbb ˙ ! œ
46

& . ˙. œ œ
p
b nnnn
& b bb ˙
œ ˙ œ œ
50

˙ ˙.

poco rall.
!
54-56
3
&

58-65 A tempo h. = 60
8
&

˙ > j
b˙ Œ bœ.
66

& b œ- nœ
-
bœ ˙.
F

‰ # œj œ . œ J ‰ Œ Œ
70-71
2
& J
F
d June 2010
Horn 1 Page 3 13. PLAYING THE GAME / Mary Poppins Aus
74-77
4
&

+̇ ˙. ˙.
. !
78

&
ß
˙. ˙. ˙.
82 85-86
2
&

œ. œ . œ œ. Œ Œ
L
œ œ ! !
87

& œ #˙. ˙. J
p
94-101 Più mosso
8
&

102-109
8
&

110-117
8
&

. . œ.
&Œ œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ
118


>
F

d June 2010
Horn 1 Page 4 13. PLAYING THE GAME / Mary Poppins Aus

œ œ œ œ bbb
122-124
3
&

. . . .
bb ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ
126

& b
ß ß ß ß
b
&bb Œ Œ Œ œ. n œ
130

œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. #œ
>

. .
f F
.
bb ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ. Œ .
‰ œœœ Œ
.
‰ œœœ Œ
134

& b
ß ß ß ß
bb Œ œ œ Œ
b œ œ Œ nnn
138 141

& œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. #œ n œ œ
f
+
Threatening
j
œ œ ‰ Œ Œ ˙ œ œ ‰ Œ Œ
L
œ œ ‰
151

& J J
F
155-157
3
&

œ œ œ œ œ
& œ #œ œ œ œ œ Œ Œ !
167

#œ œ
>
>˙ œ. œ. >˙
&Œ Œ Œ Œ œ^ Œ
171

ƒ
>˙ œ. œ. >˙ œ^
&Œ Œ Œ Œ Œ
175

d June 2010
Horn 1 Page 5 13. PLAYING THE GAME / Mary Poppins Aus

# œ. œ.
>˙ >˙ œ^
&Œ Œ Œ Œ Œ
179Œ œ. œ. Œ
^
nœ Œ !
183

>œ # œ œ œ œ. œ- .. œ œ̆
&ΠΠΠ!
187

R
F 3

# œ.
\œ \œ .. \œ
œ œ̆
&ΠΠΠ!
191

R
F
œ ˙. œ
rit.

&ΠΠΠΠ!
195

F dim.
Meno mosso
! ˙. ˙. ˙.
199

&
P
U
!
203-205
3
&

! ˙. ˙. œ ‰ Œ Œ
207

& J
"
rall. A Tempo
! !
211 212-213
2
&

215-222
8
&

d June 2010
Horn 1 Page 6 13. PLAYING THE GAME / Mary Poppins Aus
poco meno messo
223-226
4
&

U̇ U
poco rall.
˙ œ ˙ œ ˙ œ . !
227
(stopped)
& #˙.
p >
Í

d June 2010
Horn 1 Mary Poppins Australia

14. CHIM CHIMINEY

## 3
2-7 Andante q = 110 poco rit.
6
& 6
4 8

## 6
9 Hypnotic q. = 50 11

& 9 6 9
8 8 8 8

## 9
13

& 6 9 6
8 8 8 8

## 6
16

& 9 6
8 8 8
U+
## 3œ
. #### 3
19
Slower - in 6 Fast

& #
8ß 4

####
22-29
Con moto - In 1

# 3
8
&
4

####
Safety

.. ..
30-32 33-34

#
3 2
&

#### (Vox)
35-42

#
8
&

RMS www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 page 2 14. CHIM CHIMINEY

####
43-51

#
9
&

L
#### j
52

& # ˙. n˙. œ #œ. œ n˙.


F

####
56-59

#
4
&

#### j
60

& # ˙. n˙. œ #œ. œ n˙.

####
64-67

#
4
&

#### U
Ó Œ bbbb
68

& #

Meno mosso
+ ####
bbbb
71-77

#
7
& ˙.
>
F
####
79-82

#
4
&

####
Poco più mosso

.. ..
83-85 86

#
3
&

#### Œ
U
Œ Œ
88-94

#
7
&

RMS www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 page 3 14. CHIM CHIMINEY

####
Colla voce
96-103

& #
8

A Tempo

####
Open

# Œ Œ Œ Œ
104

& -̇ n ˙- -̇ n ˙-
p

#### Œ
poco rit. 112-113 Broadly molto rit.

Œ
108

& #
2
-̇ -̇

#### bbb
115 Tempo 122 In 1

& #
(Hrn. 2)
Maestoso q = 130
\œ œ œ œ- \œ œ œ œ- œ œ. œ
Open
b ˙ œ
&bb J
123

œ , œ nœ nœ
Rall.

bbb œ
œ ˙ œ œ œ #œ œ ##
127

&

>˙ . b >˙ .
Presto Agitato q = 240
>˙ . # >œ >œ >œ
##
131

&
f

## Π. U
rall.al fine

œ. ˙.
135
5
&
137-141
4
4
F
## 4
143-145
3
&
4

RMS www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Mary Poppins

14a. AU REVOIR

#### 4 Magically q = 120


10-17
8
&
4
18
#### U
& ˙. œ ‹œ w w w
U
# # # # AllargandoŒ œ œ- œ- >˙ n ˙ # >˙ œJ ‰ Œ
>
& œ œ . J
˙ - ßp
f ƒ Interval

AS www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

15. CHERRY TREE LANE - REPRISE


(10/15/06 rev. 59 - 66)

Maestoso q = 90
# 4 Œ
1

&
4 œ> œ> œ> œ> ˙
> œ>
ƒ
# >
œ œ œ ‰ œj œ œ œ
Con moto q = 120
& œ œ œ ‰ œj œ œ œœœ ‰ J œœœ Œ
> >
ß> - F
# ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœœœ ˙
7

& œ œ œ œœœ œ
f
#. j œ
& œ œ œ œJ ‰ Œ #œ œ. œ œ œ ˙ œ ‰ œ #œ œ œ œ œ
11

# j‰ j‰ j‰ Œ ####
15 16-19

& œ #
4
œ œ>
> >
#### ##
20-23

#
4
&

## œ+ œ+ ‰ +̇ bb
24-26

J
3
&
F
####
bb
28-30
3
&

DH www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 15. CHERRY TREE LANE - REPRISE

#### + + + +
(10/15/06 rev. 59 - 66)

œ Œ œ Œ 24 4 œ Œ œ Œ
31-32
2
&
p 4

# # # # più mosso nnnn


36-39
4
&

#### #
40

& n˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w #

#### # j ‰ j ‰ j ‰ Œ œsolo. œ œ œ œ œ œ
43 44 46

& # #œ œ œ
F
#### # ##
47-50 poco più mosso
& #
4

## # œ. . œ. œ œ œ œ œ
(Horn 2) 52 57 molto rall.

& . . . . .
P
+. +. +-
# œ. œ. ‰ j Œ j‰ j‰ j Ó ‰ œœœ
Slower

& œ. œ œ ‰ œj ‰
. . œ œ
. . . ˙ œ. œ. œ. œ. œ.
F
# œL. œ. ‰ j Œ œ. œ j j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j œ œ. œ bb
63

& œ. œ œ œ. ˙ œ. œ. œ. œ ˙
. . J p
b
A Tempo
b Œ ˙ œ œ œ œ œ œ
67-68 70
2
&
p
b 2 œj 4 ˙ n˙
poco meno mosso

&b œ œ
83

4 J 4
DH www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 15. CHERRY TREE LANE - REPRISE

b œ œ œJ œ . bœ œ.
&b Œ Ó
87

J
F
b n œ . œ œ œ œJ ‰ œ œ. œ œ œ œ œ œ œJ^
b ‰ J ‰ Œ Ó
91

& 6
ƒ 8

b >œ œ^
œ bœ œ bœ
più mosso
Œ. ‰ ‰ J J ‰ ‰ Œ.
VOX: "Good Morning"

&b 6 - b œ- œ-
8
ƒ

DH www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

16. BRIMSTONE & TREACLE PART 1


(New York 10/06)
(10/8/06 rev.132-134)

L
Colla Voce

&4 ‰ ˙
4-5

w ˙
2 2
3
4 P 4
6-9 In Tempo q = 130
4
&3
4

&Œ Œ œ-
10 12-13

œ. œ.
2
œ-
F
14-21
8
&
22-29 poco più mosso
8
&

Œ Œ - œ. Œ œ- œ.
œ œ. ‰ # œ- œ- >œ
Œ Œ

Œ Œ
30 44

œ
& # œ- . J
P
45-52
8
&
53-55
3
&
www.dakotamusic.com August 2006
+ +
Horn 1 page 2 16.BRIMSTONE & TREACLE PT.1/Mary Poppins
+ + j ‰
(New York 10/06)

j ‰ Œ
&Œ ˙ Œ Œ #œ
56

œ œ
-
S f
61-68
8
&
69-76 poco più mosso
8
&

œ. ‰ # œ- ^œ ,
œ- œ. œ- œ.
poco rit.

& Œ # œ- Œ Œ
77

œ. J
P
>Aœ Tempo >œ >œ -
Œ Œ Œ Œ # >œ œ # œJ ‰ œJ ‰
& J ‰ Œ Œ

85-88 In Tempo q = 130


4
&

j ‰ j ‰
Œ Œ
89-90

œ œ ˙
2
&
p

&Œ Œ
93 95-96
2
œ . # œ # œ -̇ .
F
~~ ^
œ
j ‰ ~~
œ bœ ~ J ‰ Œ
œ-
108

& Œ # œ- Œ œ ‰ Œ Œ
97

œ J
f
+̇Meno Mosso +̇ +
. . ˙. ˙.
&
www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 16.BRIMSTONE & TREACLE PT.1/Mary Poppins

œ- œ-
(10/8/06 rev.132-134) (New York 10/06)

. ˙. œ ‰
113 124

& J

j ‰ œ j ‰ œ ‰ œ ‰ b ^
œ
Œ Œ œ r~i~~ J ‰
125

œ
rall
& #œ - J J
p

F cresc.

>Aœ Tempo >œ U̇ Con moto

& Œ Œ Œ Œ . œ. œ œ.
œ œ bœ
f f-p f
œ. b ˘œ œ̈ >œ >œ U U
&œ Œ Œ Œ Œ Œ
134 134A 135

œ
ß
j Œ œ-
>œ bœ œ^ ‰
Allegro q = 170

& Œ # œ- œ ‰ J ‰ Œ J
F > cresc. S
>œ # >œ # >œ >œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
141

&

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

16a. RUN AWAY

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
qd = 114

bb b b 12 U. ‰ œ ‰œœœœœœœœœœœ
&
8 f
#
bbbb
4-5
2
&

#
œ Jœ # œ ‰ œ œ . J ‰ ‰ Œ . œ œ b œ Ó .
6-13 Lightly
8
&
f >>>
# œ ‰ ‰ Œ. Œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ. Œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ. Œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ. Ó.
16

& J J J J J J J

#
20-23
4
&

# Œ. œ ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰
24

& J J J J

# Ó. . . œ
Œ . J ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ . Œ . œ . œ œ œ œJ n œ J œ Jœ b b b b
b œ b œ
27

& J
F f
U
bb b b ‰ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ .
30 più mosso Rit.
&
ƒ
DL www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 Mary Poppins

17. LET’S GO FLY A KITE

#### 2
Andante q = 80

&
4

# # # # Mute
˙
2

& ˙ ˙ ˙

####
6

& ˙ ˙ ˙ ˙

####
10-13
4
&

#### œ œ Œ
14

& ˙ ˙ œ

#### j
‰ œ
18-19
2
& œ ˙

####
22-25
4
&

#### poco rit.


b 6
26-28
3
&
8
DL www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 2 17. LET’S GO FLY A KITE
Lightly q. = 74

& b 6 .. ..
32-34
Vamp 3
8

&b
35-40
6

&b
41-44
VOX: "Lets go fly a kite" 4

&b œ. nœ. œ.
45-46

œ.
2

p
œ œ œ œ œ œ.
&b œ
49 51-52
open up 2
J J J
F
j œ j œ. j j ###
œ. ‰ œ œ œ œ œ œ
Open
b Œ
53

& œ œ œ œ œ

### Œ.
più mosso 59-60
2
& ˙. œ.
p
###
61-64
4
&

###
65-72
8
&

### .
Vamp
..
74-77

.
4
&
DL www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 17. LET’S GO FLY A KITE

### ˙ . . >
œ . œ . Jœ ‰ ‰ Œ . Jœ ‰ ‰ Œ .
78 82-83
2
&
f
### Œ œJ # œ œ œ œ. œ œ œ œ œ # œ
84-85
2
& J . .

# # # œ. ‰ ‰ œ . nœ. œ.
88 90-91
2
& J

### Œ œ œ œ œ œJ œ œ œ
92-95
4
&
solo

J J

###
A Sudden Squall q. = 94 rit.

& œ œ œ œ œ œ œ. ˙. ˙.
J J J
ƒ
###
102-103
A Tempo 2
&

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 4 17. LET’S GO FLY A KITE

# # # . Vamp bb
poco rit.

& . .. œ . œ. œ. œ.
F
b ˙. œ
A Tempo q. = 80

& b ‰ œ. œ œ œ œ œ ˙.
J
f
>œ œ
b
& b Œ. œ œ œ œ œ œ œ. . .
‰ œ œ œ
112

b b œ. œ œ œ ˙. ˙. ˙.
116

&
F
Segue
as one

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

17A. A SIGHT FOR SORE EYES

#### bb 6
3 Times

# √ .. # w ..
1 2-7
6
&
8
p dim. a niente

b
&b 6
8-15 16-23
8 8
8

b b
24-31
8
&

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 17A. A SIGHT FOR SORE EYES/Mary Poppins

b ####
& b .. ..
32 Vamp
#

#### ‰ œ nœ nœ #
Solo
poco rit. q. =q
4 Ó
34-40

#
7
& J
4
F
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ Ó
43

& ˙
47
# Ó (U) (no break)
& œ œ ˙ œ œ
ṗ p ˙
Segue as one to No.18

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins Australia

18. GOOD FOR NOTHING

b j j
Sadly q =74

&b 4 Ó j ! Ó
24

œ œ. œ œ. ˙ œ œ ˙ œ œ. 2
4 P p 4

b j j 4
& b 2 #œ œ œ œ œ nœ n˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ Œ
29 poco rit.
œ
4 4
A Tempo q =100

bb
33-36
4
&

bb nn
42-43 Andante q =120 44-45 poco rit.
2 2
&

bbbb
46-49 Allegro
4
&

d June 2010
Horn 1 page 2 18. Good For Nothing / Mary Poppins Aus

U
œ "Œ
bbbb nnnn
poco rit.

œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙
50-51
2
&
P F
. . . . . . . . . . . . . . . .
A Tempo

œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ
55

& J J J J J J J J
P
. . . . . . . . œ. Œ
œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ œ̄ œ ‰ œ ˙ Œ œ œ œ
59

& J J J J
P

œ œ
Più mosso
Œ Œ
63

& bw ˙ ˙ œ bœ ˙
p
poco rit.

Ó œ b˙
67

&œ ˙ œ #œ ˙ œ n˙ œ 3
p 4

##
poco rit
˙ #˙
Gentle
Œ
71-76
6
&3 œ
4
p
poco più mosso
## Œ œ
79-81
3
& œ
p

##
83

& ˙. ˙. œ ˙ #œ œ œ

##
87-88 89-90 poco rit.
2 2
&

##
91-98 più mosso q =150
8
&

d June 2010
Horn 1 page 3 18. Good For Nothing / Mary Poppins Aus

## Œ
rit.
œ œ œ ˙
99

& J J #˙. nœ œ #˙
F
##
103-104
2
&

# # ŒTempo œ œ ˙ œ ‰ œj œ œ œ- œ- œ œ
105

&
F cresc. f
^j
rit.
##
œ œ >œ >œ >˙ . œ^ ‰ Œ
‰ Œ
109

& œ œ œ œ œ œ J
> >
ƒ Sz

d June 2010
Horn 1 Mary Poppins

19. BRIMSTONE & TREACLE


PART 2
Sinister h. = 66 (rev. 10/6/06)
Vamp

& 3 .. ..
1-2 3-4
2 2
4
+
& .. .. Œ
5-6 Vamp
˙
2
Ç
9 U U
& ˙. ˙. 2 3
2 4
12-19 Plaintively h. = 60
8
&3
4
20-27
8
&
28-34 Rit.
7
&
A tempo h. = 60
U
36-38
Rit.
3
&
41-42
2
&

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 19. BRIMSTONE & TREACLE Pt 2/ Mary Poppins

U
bbb 2
43-49 A tempo h. = 60
(rev. 10/6/06)
7
&
2

bb 2
Brisk 2 h = 110 U
b
51-56
6
& 3
2 4

b
&bb 3
58-65
8
4

b bb
66-71
6
&

bb nnn
Rit.
b Œ Œ Œ
72-75
4
& ˙ ˙ œ œ- œ œ> œ>
p cresc.
80-87
Menacing h. = 55
(Brimstone & Treacle) 8
&

Œ Œ
88

& #œ œ #œ œ
f

&Œ œ œ ˙. ˙.
92

#œ œ œ

96-103
8
&
104-107
4
&
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 19. BRIMSTONE & TREACLE Pt 2/ Mary Poppins
(rev. 10/6/06)

.. ..
108 109-110 Vamp 2
&

bbbbb
111

&œ œ œ œ œ œ œ
f

bb b b b >œ
Steady - in 1 h. = 70114-120
Œ Œ
7
& b

b b b b >œ Œ Œ
121 122-128
7
& b
S

bbbb œ œ Œ œj ‰ Œ Œ
129 132-136
5
& b œ œ œ
F P>
bb b b Œ n œ >œ ‰ Œ œ >œ ‰ Œ n œ >Jœ ‰ b Jœ. ‰ Œ Œ
137

& b J J
P F

bbbb
141-144
4
& b

bb b b >œ ‰ UÓ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
144a 145

& b J
ß p cresc.

bbb ˙ œ ˙ œ œ œ >œ
b œ Œ Œ
149

& b
ß

bbbb
153-154 155-156
No Beat 2 2
& b
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 4 19. BRIMSTONE & TREACLE Pt 2/ Mary Poppins
+̇ ##
bbbb . ˙
(rev. 10/6/06)

Œ
157-160
4
& b
P
# # +̇ . +̇ . +̇ œ+ +̇ œ+
163

&
F cresc.

L >˙
# # # >œ Œ # >˙
167 169-170
2
&

## ˙ œ
171

& ‘ ‘ ‘
P cresc.

## ˙ œ >œ >œ >œ


J ‰ J ‰ J ‰ bbb
175 poco rit.
& ‘ ‘
P cresc.

bb
Furiously h. = 66
b
179-182
4
&

b bb ˙ . œ œ œ œ. Œ Œ
183 186-188
3
&
F
bb Œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ Ÿ Ÿ Ÿœ œ
b œ œ J ‰ Œ Œ
189

&
f 3 3

U
bbb Œ Œ Œ
193-196 poco rit.
4
&

bb b L̇ .
A tempo

& ˙. ˙. ˙.
P
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 5 19. BRIMSTONE & TREACLE Pt 2/ Mary Poppins

b bœ ˙. ˙. >œ
(rev. 10/6/06)
Meno

&bb Œ Œ Œ nœ J ‰
204

F cresc.

b bb Œ œ >œJ ‰ >
‰ œJ œ

‰ ‰
>œ œ >œ
J ‰
208

& J J

b œ œ œ œ œ œ
&bb Œ Œ
212

œ #œ ˙

bb œ œ œ >
b nœ ‰ Œ Œ
216-217
2
& J

bb b >œ œ œ œ # - œ
œ œ # .
œ œ. b >œ >œ
‰ J Œ Œ
220

&

bb b >œ >œ >œ >œ >œ


Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
224

&

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

19A. PRACTICALLY PERFECT


REPRISE
(10/19/06: rev. 57-end)

U
###
Perky h = 100
Œ
1-3

˙.
3 solo
& 2
2
p
### Ó
5-6 Rit.
2
& 4
ṗ 4

# # # 4 Meno
j
mosso q = 80
j j j j
& œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ. œ #œ œ œ
4
### U
Œ
13

œ
Più mosso
& w œ œ œ œ ˙ ˙. ˙ œ 2
4
Accel. poco a poco q = 120
### 2 j j j
& œ. œ œ. œ. œ œ. ‰
4F œ

### Œ œ >œ
‰ Œ
21

& œ œ œ œ J
cresc.

# # # A Tempo q = 110 2 ‰ œ . œ œ . œ œ. œ. ‰ Jœ.


25-26

& #œ .
P
###
29-32
4
&

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 (10/19/06: rev. 57-end) page 2 19a.PRACTICALLY REPRISE/Mary Poppins

# # # œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
33

& J J J J

# # # œ. ‰ ‰ œ. # œ. nœ >œ
‰ Œ Œ J ‰ Œ
37

& J J J

### ‰ œ . œ œ . œ œ. œ. ‰ Jœ.
41-42
2
& #œ .

### ‰ #### #
45

& œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #
. . . . . . . . . . . .

#### #
49-56

& #
8

Più mosso q = 140


#### # ..
Vamp
.. œ œ #œ 3
57-62

& #
6
œ 4
f
# # # # # 3 >˙ >œ >œ >˙ -
œ- n œ œ-
65

& # aœ nœ aœ
4 >
f
b >œ n >œ n >œ b \
œ \œ U
# # # # # n >˙ nœ > n n >˙ .
Rit.

69

& #
Dead Segue

DL www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

20. STEP IN TIME


(10/26/06 rev. 21 - 23)

Vamp

### 3 . Gently q = 120


..
1-2

.
2
&
4

### Œ b œ . b œj b ˙ . bbbbb
3-8 solo 10
6
&
p
bbb œ
Tempo 1 q = 120
b
& b ˙ œ ˙ œ ˙ n˙.
F poco rit.
b
& b bbb b œ
18

˙ œ ˙ œ ˙

bbb n ˙
Presto q = 170
nœ œ œ œ >˙ .
b
& b
f ß

bbbb
24-31
Con Moto q = 130 8
& b

###
bbbb
32-42
11
& b

###
Più mosso q = 160
.. ..
43-44 45-46
2 2
&

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

###
47-54
8
&

# # # +̇ . +̇
poco rit.
˙. ˙. .
55

&
p
### #### # 4
59-66 A Tempo
#
8
&
4

#### # 4 >w
Elemental q = 110

& # w w ˙. Œ ˙. Œ
4 > F
Í
# # # # # >w ˙. w w #
Œ
72

& #

# œ w w
œ
76

& œ œ
P F
# w ˙. Œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ bbbb
80

&
f

b bbb Ó ˙ œ Œ ˙ Ó ˙ œ Œ ˙
84

&
F

b bbb Ó ˙ œ Œ ˙ Ó œ . œ œ . œ >œJ ‰ >Jœ ‰ 3


88

& J J
p cresc. 4

bb b b 3 >œ ‰ Œ
Steady q = 80

Œ
93-95
mute 3
& J
4
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

bbbb
96-104
9
&

b bbb ˙ Œ œ. œ.
105 Mute
& . œ œ. œ ˙. œ œ
> . >
P
### 2
bbbb - ... . ....
poco accel.

œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
109 112-113
2
& ˙.
> cresc. 4
Allegro q+= 110 +
### 2 œj ‰ ‰ œj ˙ j‰ Œ Œ ‰ œj ˙
open

& œ
4 > > >
f f
+
### j‰ Œ Œ ‰ œj ˙ j‰ Œ
120

& œ œ
>
f
L
### œ œ œ >œ -.
œ œ-. œ-. #
J ‰
126

& œ. J
P f
# œ. ‰ Œ Œ œ. œ. œ. ‰ Œ Œ œ. œ.
130

& J J
F
# œ. ‰ Œ œ. œ. 3 œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. 2 ˙ œ. œ. œ. œ.
Œ
134

& J J J
4 4

# ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
139

&
P
# ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. # œ- . œ. œ. œ. œ œ
143

& œ
F
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 4 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

# Œ œ
147-149
3
&

# œ Œ
151 152-154
3
&

# œ- . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
155

&
F cresc.

# bbbb 2
159-164
6
& 3
4 4

bbb 2
poco accel.
b
166-167
2
&
4

b b b œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. ‰ #### 2
Con moto q = 130

b
170-171

#
2
& J 7
8 4
F
# # # # 2 œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œJ. ‰ ## 2
173

& # 7
4 8 4

# # 2 n ˘œ œ. œ. œ. n ˘œ œ. œ̆ œ. œ. œ. œ̆ ‰
176 178-180
3
& J
4

## œ n œ. nœ #œ >œ
#œ œ ‰ œ J ‰
181

& J
p P
œ nœ >œ >œ
## bœ b œ J ‰ bbbb
185-186
2
&
F f ß
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 5 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

b j j
(NY 10/06 rev. 189-196)

& b bb ˙ œ ‰ œ ‰
189

œ ˙ œ
> >
ƒ
bbb ˙ j
œ ‰ œ
b œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰
193

& J J J 3
> 4
> # >œ 198b# >œ ###
bb b b 3 œ . œ œ œ œ œ 2 n >œ ‰ Œ Œ nœ J‰ Œ
197 198 198a 198c

&
4 4 fJ

# # # >œ . œ œ. œ. œ. ‰ Œ >œ . œ œ. œ. œ.
J ‰ Œ
199 203-206
4
& J
ƒ
### œ œ œ j
‰ Œ Œ ‰ ‰ Œ Œ ‰
207

& J J J œ
f
### œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ j
211

& J J J œ- œ.

### j ‰ Œ
215 216-218

& œ
3

V.V.S.

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 6 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

# # # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ.
(NY 10/06 rev. 239-240)

‰ Œ
219

& J J J J J J
f
### ####
œ ‰ œ ‰ ˙
223-224
2
& J J

# # # # - . œ œ. œ. œ. œ. œ ˙ œ
œ Œ
227

&
f
# # # # œ- . œ œ œ œ œ œ ˙ œ Œ
231

&
f
#### œ . œ œ œ >œ . >œ >œ
œ œ œ œ
235

& J 3
4
U
#### 3 œ . œ œ œ œ œ >œ
Œ
239 G.P.
& 2
4 4
Drum break

####
242-245
4
&

#### j ‰
246

& œ œ œ ˙ œ œ œ
œ
F f
#### j ‰ j j ‰ j
Œ Œ ‰ Œ Œ ‰
250

& œ œ œ œ
> > > >
# # # # j ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ œ. ‰ ‰ œ. Œ

J ‰ b
254

& œ J J J J
> ß
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 7 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

>œ >œ # >œ ‰


n >œ
&b J ‰ Œ Œ ‰ Œ Œ #
‰ J
258

J J
f
>œ >œ 263 >œ >œ >œ 263b >œ
&b J ‰ ‰ J Œ J ‰ J ‰ ‰ J Œ J ‰ bbbb 4
262 263a

b
& b bb 4
264-268
5
4

bbb Ó œ œ ˙ ˙ ###
b Œ œ
269

& œ œ
F f
### n œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
272 274-275
2
&
P
. œ-. œ
# # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œrit. j j j ‰"Œ
276

& J . œ. œ . œ. œ 3
- - > 4
F
### >
3 œJ ‰ Œ
Moderato q = 90
Œ
281-287
7
&
4P

###
288-291
4
&

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 8 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

### œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
292

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‘ ‘
p P
# # # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >Molto
œ ‰ Œ Œ
rall.
b 2
296

& ‘ J
F f 4
U̇ Allegro vivo q = 130 4
&b 2
299 300-303

4 f -p

&b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
304

&b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ- . œ. œ. œ ‰ œ. œ- œ bb
308

. J

b œ. œ. ‰ œ. n .
œ .
b ‰ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
312

& J

b ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ n œ œJ ‰ Œ > ####
b ˙
316

& J #

#### œ. ‰ ‰ œ.
œ œ œ Œ œ. ‰
321

& # J J J

#### œ ‰ ‰ œ
œ œ œ Œ œ ‰
325

& # J J J

# # # # >œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ
329

& # J
P
NM www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 9 20. STEP IN TIME/Mary Poppins

#### n œ ‰ Œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
333

& # J
ƒ
#### œ œ œ œ œ œ œ œ
337

& #
p cresc.

####
341-342

#
2
&

#### œ # œ œ œ
œ #œ
343

& # œ
P cresc. F
>
cresc.

#### n >œ ‰ Œ n >œ >œ œJ


œ œ ‹œ œ ‰
347

& # J
ƒ Ï

NM www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

20A. DOWN THE CHIMNEY

#### # 3
Steady q = 90
œ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œœœœ
1-2

& #
2
4
P
#### # œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
5

& # J

#### # œ œ œ œ œ œ œ œ œ
8

& # œ œœœ œ œœœœ 2


4

#### # 2 j ‰ Œ ‰ œj œj ‰ Œ ‰ œj
Allegro q = 130

& # Œ Œ
4 œ> > > >
f
# # # # # j ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ œ. >œ #
Œ Œ J ‰
15

& # œ J J J J
> ß
# n >œ >œ # >œ # >œ
‰ Œ Œ ‰ J ‰ Œ Œ ‰ J
19

& J J
f
# >œ ‰ ‰ >œ Œ
>œ # >œ # >œ
J ‰ ‰ Œ Œ ‰ J
23

& J J J

#
27-34
8
&

DH www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 20A. DOWN THE CHIMNEY

# œ œ œ œ œ œ œ œ
35-39
5
&

# . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Allegro Vivo h = 70
œ œ œ œ.
& œ

# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ 3 ‰ œ ‰ œ œ œ 2 bœ bœ bbbb
46

& J J J J 4 J J 4

bb b b >œ ‰ Œ >œ œ
œ œ œ œ œ j‰ Œ
50

& J œ œ œ œ œ
> œ > >

bbb j ‰ Œ > > j ###


b œ œ œ ‰
56 58-63
6
& œ> >
### œ
œ œ
64

& œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

# # # >œ ‰ Œ bb
70 71-73
3
& J

b b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj
74

& J J J J J J

b ‰ œ ‰ œ >œ j > >œ >œ


b ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ J ‰
78

& J J nœ
j
œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b
82

&
f
DH www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 20A. DOWN THE CHIMNEY

œ œœ œœ œ œ œ ‰
bb
86-87

J
2
&

b ‰ œ. ‰ œ. . . .
œ .
œ .
œ .
œ
b ‰ œJ ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
90

& J J
p
bb ‰ œ. ‰ œ. .
œ .
œ
‰ J ‰ J
.
œ .
œ
‰ J ‰ J ‰ Jœ œJ ‰ ####
94

& J J #

####
98-101

#
4
&

#### j
# œ. œ œ œ œ œ œ ‰
102 104-105
2
&
p dimin.

####
106-109

#
4
&

# # # # . Vamp (if needed) ..


110-111

& # .
2

# # # # >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ >œ >œ >œJ ‰


112

& # J
ƒ

DH www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

21. A MAN HAS HIS DREAMS/


SPOONFUL OF SUGAR REPRISE

# # # 4 Lento mysterioso q = 100


1-8
8
&
4

### bb
9-16
8
&

U
bb Ó Ó
17-23 rit.
7
& √

b
Thoughtful h = 80
&b √
25-28
4

b b Πw
29

& œ œ œ ˙ ˙ œ
p ˙.

b b Œ œ Œ
33

& b˙ w ˙.
U
b w
rit.

b w ˙
37

& ˙

bb
40-43
A Tempo h = 80 4
&

DH www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 page 2 21. A MAN HAS HIS DREAMS/Mary Poppins

bb
48-51
4
&

b b Œ ˙ œ ˙ ˙ Œ
Più mosso

& ˙ œ ˙ ˙

b
&b Œ Œ ˙ œ ˙
56

˙ œ ˙ ˙ ˙

b b Œ
60

& w w ˙ ˙ ˙.

#### #
bb .. ..
64-69

#
6
&

#### # ###
72-79

& #
8

# # # A œ.Tempoœ. # œ- œ. œ.
& œ. # œ- œ. œ- œ. Œ Œ
F
### Œ œ. Œ œ. # œ- œ. œ- œ. # œ- œ. œ- œ. bb
87

&

b bw w
b
90 92-95
4
&

b
&b œ œ œ œ
96

. . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
DH www.dakotamusic.com January 2010
Horn 1 page 3 21. A MAN HAS HIS DREAMS/Mary Poppins

b
&b œ œ œ œ œ. Œ Ó
100

. . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ

b b Œ
104-105
2
& w b˙.
p

b
poco rit.

&b Œ œ œ œ
108-109 solo
2
˙ n˙
p

bb
112-119 Gently h = 76
8
&

bb n w+ Ó
120-122
3
&
p

b b
125-128
4
&

DH www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 Mary Poppins

21A. KING OF THE SEA

Freely q = 80
j
b 4
Rit.
Ó ‰ œ œ œ
b Ó Œ ‰ j œ œ œ œ œ
Cornet cue solo

& 6
4 œ œ 8
P
b
Magical q. = 70

& b 6 ˙. ˙. ˙. œ. Œ.
8

b b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
9

& J J J J J J J
p
b œ œ.
poco accel.

&b Œ œ œ œJ # œ
13-14
2
J J
f
b b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
17

&
f

b b ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ.
21

&
25-26
bb Rit. 2 U
&

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins Australia

22. ANYTHING CAN HAPPEN ~ PART 1

Moderate 2 h = 96

& √ .. ..
1-2
2

3-10
8
&
11-18
8
&
19-26
8
&
27-34
8
&

w ˙ ˙
35-38
4
&
p
41-44 A Tempo
4
&
45-52
8
&

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 page 2 22. ANYTHING Pt 1 / Mary Poppins Aus
53-56
4
&

Ó -̇
57-59
3
& #œ
j

&Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ.
61

œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
&Œ Œ Œ Œ Ó
65

J
69-72
4
&

j ‰ Œ
&w bw Ó Ó
73

œ -̇

77-80
4
&
81-86
6
&

. . œ̆ œ. Œ œ.
œ̆ œ. Œ œ. œ̆ œ. Œ œ.
Più mosso
œ̆ œ Œ œ
&
P
. . œ̆ œ. Œ œ. œ̆ œ. Œ œ. œ̆ œ. Œ œ.
& œ̆ œ Œ œ
91

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 page 3 22. ANYTHING Pt 1 / Mary Poppins Aus
95-98
4
&

>wAncora più mosso w w w


&
F
#### 3
&w w w ˙ Ó
103

dim.
4

#### 3
107-114
Gently q = 100
8
&
4

####
115-121
7
& 4
4
+ Mechanical q = 120 Open
# # # # 4 w> >
3 œ œ ‰ œj œ œ Œ Ó
>œ œ œ >
& w ‰Jœ‰Œ Ó
4F 2 > J

#### Ó œ œ >œ œ
Œ ‰ Œ 1 .. .. 3
126 Vamp
&
2 2

# # # # 3 >œ j œ
œ ‰ Œ Ó
129

& œ œ 2
2 > 2

#### 2 .
Vamp - Cut On Cue
..
131-133

.
3
&
2

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Mary Poppins Australia

23. GIVE US THE WORD


Madly h = 160

bb C Œ >œ Œ >œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

&
f
bb Œ >œ Œ >œ Œ

Œ

Œ

Œ # >œ
Œ
œ œ
Œ
5

&

^
&b
b œ œ #˙ œ nœ n˙ œ Œ œ œ œ Œ œ Œ bbbbb 4
9

4
Triumphant q = 110

& b bbb 4 Ó ‰ . œR œ n œ
b œ œ ! bœ œ œ œœœœœœ C
Œ
4 ƒ 3 3

& b bbb C
b
16-19 Mod. 2 h = 110
4

b œ nœ œ bœ œ œ ˙. ˙.
& b bbb œ Œ
20

œ. œ.
P
bbb œ n œ œ bœ œ œ. -̇ -̇
b œ n ˙- b˙
24

& b œ.

bb
&bbb
28-31
4

bbbb
32-35
4
& b
Segue As One
d June 2010
Horn 1 Mary Poppins Australia

24. ANYTHING CAN HAPPEN - PART 2

Joyfully q.=110

b bbb 6
39-42
4
& b
(to 59)

b bbb
59-66
8
& b

b bbb
67-74
8
& b

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Page 2 24. Anything Part 2 / Mary Poppins Aus

> ^
b
& b bbb Œ ‰ œ ‰ ‰ œ . n œj ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ . n œ œ n œ. œJ ‰ ‰
75

J > J (to 81)

bbb Œ ‰ œ.
Più mosso q = 120
b Œ ‰ œ.
81

& b 4
4

b
& b bbb w w ˙ ˙ Ó ˙ w
84

bbb Ó ˙ œ œ œ œ w ˙ ˙ ###
Rall
b
90 poco a poco accel.

& b
cresc.

### œ # œ œ œ
Broader
œ œ œ. ‰ œ ˙. œ œ œ œ
94

&
F
###
98-101
4
&

### Più mosso q = 140


œ œ œ œ
102-105
4
&
p
# # # Rall œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ œ
Grandioso q = 90

& œJ œ Jœ œ œ œ œ # œ ˙ œ
107

cresc. ƒ
### ˙ œ œ œ ˙ ##
accel.
œ œ
111

& œ

-œ œ. ‰ œ. œ- œ. ‰ œ. œ- œ. ‰ œ. # œ œ ‰ œj œ- œ. ‰ œ. œ- œ. ‰ œ. œ- œ. ‰ œ. œ. œ- œ-
# # Con
113 Moto q = 120

& J J J -. . J J JJ J
F
www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 Page 3 24. Anything Part 2 / Mary Poppins Aus

## Ó œ . # œj ˙ ‰ n œj œ œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ b b b
117 rit.
& œ œ

bb ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j
Broadly q = 90
b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
121

& œ œ œ œ ‘ ‘ J J J J
f
bb b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ- œ. œ- œ. œ œ n ˙ œ. b œ. ‰ œ.j œ.j ‰ Œ
125 Rit.

& J J J J J J
f
bb b ‰ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ- œ. œ- œ. >˙ > >˙ n >˙
(Double-time feel) q = 120

129

& J J J J J J

bb b b >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ j œ œ œ œ >œ >œ b >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ


133

& J J nœ J J J

b . . . . . . œ. œ
& b b œ . n œj œ œ œ œ œ œ ‰ œJ n œ œ ‰ œJ œJ J ‰ Œ
136 (To 141)

bb ˙ >
b ˙ ˙ œ œ ‰
141 Rit.
& J

b U U U U
&bb Ó Œ Œ Ó Ó
144

bb Œ
Più mosso q = 120
b œ nœ œ
146

& œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ
œ > > > >
ƒ
bb b œ. ‰ œ œ .
œ œ. >˙ œ^
Œ œ œ J ‰ Œ
148

& J
Segue
www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 Mary Poppins

24A. THE BEST YET

bbb √ Œ
Gently h = 60

& b ‰ w ˙. Œ w ˙. Œ
p

b bbb w
6

& w w w

bbbb
10-17
8
&

bbbb
18-25 A tempo h = 60
8
&

bb b b Rit.
26-28
3
&

DB www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 Mary Poppins

24B. GOODBYE THEN, MARY

Poignantly q = 100
UÓ ‰ j
b œ œ
1 Kbd.

&b 4 Œ ˙ œ w
4 u

b
Rit.

&b Œ ˙ Œ ˙
4

œ w œ w w w
dim. al niente

Segue As One

www.dakotamusic.com January 2010


Horn 1 Mary Poppins Australia

25. SPOONFUL OF SUGAR ~ REPRISE

b 4
Adagio h = 70
b
2-9
8
&
4

bb
10-17
8
&

b b
18-22
5
&

# # 12
bb
23-26
4
&
8

# # 12 Gently
27-28
2
&
8

## 6 ..
Vamp
.. n n 3
29-37 38
9
&
8 4

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 page 2 25. SPOONFUL OF SUGAR ~ REPRISE
Joyfully q = 150
œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
&3 œ œ
4
F f
### 4
&˙ Œ Œ bœ
47

œ ˙ ˙ œ œ
4
F
# # # 4 Più mosso et dim.
& w w ˙. Œ b 6
4 8
+
Starstruck q. = 100

& b 6 n˙. ˙. ˙. ˙.
8 p
+ œ. œ. œ. œ.
& b œ. œ. œ. œ.
58

L Rit.
+
& b œ. œ. œ. œ ‰ ‰ œ. nœ. œ. bb
62 63

œ.
J
Glorious q. = 66

b b Œ. œ. œ œ œ. ˙. œ. œ ‰ ‰
& J J
f
b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ- n œ-
b ‰ œ. J
72 Soli
& J J œ œ œ
ƒ 2

b œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. ####
b Œ.
76 80

& #

#### Œ . œ. œ œ œ. ˙. œ. œ ‰ ‰
82

& # J J
f
www.dakotamusic.com June 2010
Horn 1 page 3 25. SPOONFUL OF SUGAR ~ REPRISE

#### œ . œ œ œ œ œ œ œ œ- # œ-
‰ œ. œ J
86

& # J J œ œ
ƒ 2

#### œ . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
Œ.
90 Rit.

& # J J 4
4
Più mosso q = 140
#### 4 œ œ œ œ œ œ œ œ
& # œ œ œ œ #œ œ nœ œ
sub. P poco a poco cresc.
4

#### ‰ œ œ œ
Con Moto q = 110 Rit.
j j j
Poco rit.
Œ ‰ œ œ ˙
98

& # J œ ‹œ œ œ œ œ ˙. œ
> > >
#### j >œ œ . ˙
A Tempo

# œ œ. ‹œ œ œ. Ó œ> Œ Ó
102

& J ˙>
>
ƒ

www.dakotamusic.com June 2010


Horn 1 Mary Poppins

26. + 26A. EXTENDED BOWS

# 2 œ œ œ bœ >
œ ‰ Œ
1-2 3 4
2
& J
4 f (Next Bar 37)

# œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
37

&
f
# œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ bbbb
41

&

bbb Aœ nœ œ œ œ œœœ
b ! ! ! Œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œJ ‰
45

&

bbbb Œ œ œ
53-60 61-63
8 3
&

bb - œ. œ. œ. œ- œ. ‰ œ. œ- . œ. œ. œ. œ- .
& b b œ. ‰
65

b œ œ œ œ œ œ œ
& b bb ! nœ !
69

bb ###
&bb ! Œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰
73

d January 2010
Horn 1 Page 2 26. + 26A. EXTENDED BOWS / Mary Poppins

###
! !
77-82
6
& 3 2 6
4 4 8
Poco Meno

### 6
85-88
4
&
8

### Œ œ #œ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ œ œ œ œ #œ
89

& J . œ œ
J . œ.

# # # œ. ‰ ‰ œ . œ. œ.
93 95-104
10
& J

###
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ #œ œ-
Swing 4
Œ 4œ
105

& J J J
4

###
Œ œ. Œ
109

& ˙. œ œ. œ. ˙ ˙ œ œ. # œ.

### ! œ. -̇ Œ ##
113 115-116
2
&

## - . . - . . - . . j œ- œ. œ. œ- œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ- œ-
œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰J ‰J ‰JJ J
117

& #œ œ œ
J J J - . .
F
## Ó œ . # œj ˙ ‰ n œj œ œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ bbb
Rit.
121

& œ œ

bb b ‰ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ- œ. " œ- œ. >˙ n >˙ >div. >


(Double-time feel) q = 120
˙ n˙
125 unis

& J J J J J J
f
d January 2010
Horn 1 Page 3 26. + 26A. EXTENDED BOWS / Mary Poppins

bb b b >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ n œj œ œ œ œ >œ >œ b >œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ . j œ œ


129

& J J J J J nœ œ œ

bb b œ. œ. ‰ œ. n œ. œ. ‰ œ. œ œ . œ ‰ Œ >˙ >˙ >˙ >˙ b >w b >w bbbb 2


133

& J J J J 2
26A. Supercal Bows
Steady h = 120

b bb 2
139-142
4
& b
2

b bbb w Œ Œ
143

& w bœ œ œ œ œ nœ
FAccel. e cresc
b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b bb ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
147

b ### 4
& b bb œ œ n˙ œ œ n˙ ˙ ˙ ˙ œ̆ Œ
151

4
h=q
### 4 n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰J ‰J ‰J ‰J ‰J ‰ J J ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ
155

&
4
>
# # # œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ >œ n >œ >œ n >œ ‰ Ó bb 2
159

& J J J J J J J J J
2
ƒ
Presto h = 160
b b 2
162-169
8
&
2

d January 2010
Horn 1 Page 4 26. + 26A. EXTENDED BOWS / Mary Poppins

b
&b Œ ˙ œ Œ ˙
170

w b˙ œ

f
b œ b˙ nœ œ n˙
&b Œ
174 176-177
2

w ˙ ˙
bb Œ ˙ œ nœ ˙
178

& bœ
ƒ

b b œ œ œ œ œ œ
182-184
3
&

b b w w ˙. Œ Œ œ œ œ œ
186

& œ œ
f
b œ Œ nœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ^ Œ
&b
190

d January 2010
Horn 1 Mary Poppins

27. PLAYOUT

# 2
Vivace q =110

‰ # œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ
1

& œ œ œ œ
4 > >
f
# > >œ >œ >œ >œ >œ
& œ œ œ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ J ‰ Œ
5

>
#
9-16 Dixie feel q =100
8
&

www.dakotamusic.com August 2006


Horn 1 page 2 27. PLAYOUT / Mary Poppins

# ‰ j
17

& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
ƒ
# ‰ j j ‰ Œ bb
21

& œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ

bb
25-28 Rag feel
4
&

b ‰ j j œ >œ
b j œ œ œ J ‰ œ
29 32

& œ œ œ œ œ #œ
fl | fl
bb ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ n œ- œ. ‰ œ b œ œ œ œœ
41

& J √

b √ Ó
Maestoso
˙ w ˙ ˙ w
b
45

&

˙ #
bb ˙ w w
49 rit.

&

# w w ˙ ˙ ˙
a tempo giusto
˙
52

&

# Œ œ. Œ œ. .
poco a poco accel.

Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ
56

&

# Œ œ. Œ œ. Œ
.
œ Œ
.
œ Œ
.
œ Œ œ. Œ œ. Œ œ.
60

&
cresc.
www.dakotamusic.com August 2006
Horn 1 page 3 27. PLAYOUT / Mary Poppins

# Œ >œ Œ > >


Œ œ Œ œ
64 66-67


2
&
>
f
# ˙ ˙ b˙ n˙
68

& ˙ ˙ #w
ƒ
# Œ >˙ >w >˙ œ w
œ Œ
72

&

# >œ ˙
Œ Ó ˙
76 77-78
2
&
F
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ^
œ œ #œ œ œ Œ Œ
80

&
ƒ ß

www.dakotamusic.com August 2006