Vous êtes sur la page 1sur 4

‫القطاع اخلا�ص م�صطحبني معهم البطاقة ال�شخ�صية وال�سرية الذاتية وللأهمية‬ ‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة

‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة للباحثني‬
‫يرجى االلتزام باحل�ضور‪.‬‬ ‫عن عمل والواردة ا�سما�ؤهم يف الك�شوفات �أدناه �أن عليهم التواجد يف التواريــخ‬
‫واهلل املوفق‪،،‬‬ ‫والأماكــن املحـددة‪ ،‬لإجــراء االختبارات واملقابــالت لت�شغيلهم يف من�ش�آت و�شركات‬
‫‪5265792‬‬ ‫ا�سماء عواد احمد رافت‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪1047988‬‬ ‫را�شد حممد جمعه امل�شريف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2153458‬‬ ‫م�سلم �سامل �سعيد احلب�سي‬ ‫‪177‬‬ ‫‪21530091‬‬ ‫خالد را�شد خلفان امل�شريف‬ ‫‪45‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪12363187‬‬ ‫اميان �سليمان حمد الرئي�سية‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬عمـــان لألبحــار‬ ‫‪1053281‬‬ ‫ر�ضوان امان الله حممدعلي البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪03395364‬‬ ‫م�شعل ح�سن عبيد البلو�شي‬ ‫‪178‬‬ ‫‪10747561‬‬ ‫خالد را�شد حممد الكعبي‬ ‫‪46‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬بريد عمان‬
‫‪15112418‬‬ ‫�آمنه عبدالله حممد املقبالية‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الموج مسقط‬ ‫‪1042435‬‬ ‫�سعود دروي�ش جميل الذيابي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05372409‬‬ ‫م�صبح �سليم �ساري اخلمي�سي‬ ‫‪179‬‬ ‫‪08671226‬‬ ‫خالد �سامل �سيف الفزاري‬ ‫‪47‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬فندق جولدن توليب ‪ -‬السيب‬
‫‪18760373‬‬ ‫بدر مو�سى خلف الربخي‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪978444‬‬ ‫�سلطان �سيف �سامل اجللنداين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11352233‬‬ ‫مناف حممود داد حممد البلو�شي‬ ‫‪180‬‬ ‫‪03364092‬‬ ‫خالد �سامل علي املخمري‬ ‫‪48‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪7049258‬‬ ‫ب�شرى علي را�شد ال�شبلية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1050232‬‬ ‫�سيف م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10275899‬‬ ‫منهال خمي�س علي العجمي‬ ‫‪181‬‬ ‫‪04248689‬‬ ‫خالد �سيف �سعيد الكلباين‬ ‫‪49‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪15566076‬‬ ‫جليله عبدالله �سامل املقر�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪941599‬‬ ‫عبدالله حممد را�شد ال�شهيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪61713271‬‬ ‫منري حممد عثمان البلو�شي‬ ‫‪182‬‬ ‫‪02171586‬‬ ‫خالد عامر خمي�س احلو�سني‬ ‫‪50‬‬
‫‪6515043‬‬ ‫خديجه �سلطان �سعيد البادية‬ ‫‪8‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪1016862‬‬ ‫عبيّد �سعيد العبد الوهيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14231535‬‬ ‫مهند جمعه مبارك الربيكي‬ ‫‪183‬‬ ‫‪14095078‬‬ ‫خالد عيد مو�سى الغيالين‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10135592‬‬ ‫ابتهال بنت هالل بن علي الربوانية‬ ‫‪1‬‬
‫‪10325704‬‬ ‫خلود خالد حمد العربية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7744151‬‬ ‫بدر بن نا�صر بن عبدالله ال�سيابي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪957943‬‬ ‫ع�صام خلفان عامر ال�شرجي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9362991‬‬ ‫ناجم �سامل �سعيد الغريبي‬ ‫‪184‬‬ ‫‪07959294‬‬ ‫خالد حممد �سعيد ال�صقري‬ ‫‪52‬‬ ‫‪23936513‬‬ ‫ابراهيم خلفان مبارك الغزيلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪14521772‬‬ ‫دالل �سيف حمد اجل�سا�سية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪61927341‬‬ ‫حواء بنت �أحمد بن يارحممد البلو�شية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1048516‬‬ ‫فهد خمي�س �سويد الوائلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9038526‬‬ ‫نادر خمي�س فا�ضل العريني‬ ‫‪185‬‬ ‫‪07774538‬‬ ‫خالد حممد �سيف ال�صباحي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪10759966‬‬ ‫ابراهيم طالب �سعيد املعمري‬ ‫‪3‬‬
‫‪5749662‬‬ ‫رايه ابراهيم حارب الغافرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪03601013‬‬ ‫خالد بن را�شد بن حممد املعمري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪955630‬‬ ‫ماجد مبارك �أمني احلو�سني‬ ‫‪16‬‬ ‫‪03376183‬‬ ‫نا�صر خلفان �سامل �آل عبدال�سالم‬ ‫‪186‬‬ ‫‪09049231‬‬ ‫خمي�س �سامل خنفور الن�صريي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪14667562‬‬ ‫ابراهيم علي �سعيد العربي‬ ‫‪4‬‬
‫‪22728858‬‬ ‫رحمه ن�صيب �سامل احلومانية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15393173‬‬ ‫خلود بنت �سلطان بن نا�صر النبهانية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10084095‬‬ ‫مازن عبدالله را�شد النعيمي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪03755763‬‬ ‫نا�صر �سامل حمد العوي�سي‬ ‫‪187‬‬ ‫‪08001541‬‬ ‫خمي�س �ضحي خمي�س التميمي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11977188‬‬ ‫اخلليل �أحمد �إبراهيم الريامي‬ ‫‪5‬‬
‫‪18416503‬‬ ‫ر�شيده خليف فا�ضل ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪09620605‬‬ ‫خوله بنت نا�صر بن �سيف البطا�شية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3533755‬‬ ‫مبارك بن �سامل بن نا�صر اللمكي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪05959011‬‬ ‫نا�صر �سامل عبدالله الغنبو�صي‬ ‫‪188‬‬ ‫‪6049075‬‬ ‫خمي�س عبدالله غاب�ش البدري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪7034761‬‬ ‫العنود �أحمد حممد املزينية‬ ‫‪6‬‬
‫‪5262195‬‬ ‫رقيه عبدالله حمود الوهيبية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3506388‬‬ ‫راوية بنت مبارك بن علي الهنائية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1050537‬‬ ‫حممد حميد حمد الوهيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20503735‬‬ ‫نا�صر �سعيد حمد احلكماين‬ ‫‪189‬‬ ‫‪1374965‬‬ ‫خمي�س عبدالله مبارك الفار�سي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪08125912‬‬ ‫امتثال ابراهيم عبدالله ال�شيزاوية‬ ‫‪7‬‬
‫‪23580461‬‬ ‫زاهر احمد �سامل ال�سعدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24485564‬‬ ‫رقية بنت �سليمان بن علي الهطالية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪948301‬‬ ‫حممد خمي�س را�شد الكا�سبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13997709‬‬ ‫نايف �سعيد �سامل الهنائي‬ ‫‪190‬‬ ‫‪24524951‬‬ ‫خمي�س علي �سامل ال�شماخي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪13759893‬‬ ‫اميان �أحمد �صالح املجينية‬ ‫‪8‬‬
‫‪13326309‬‬ ‫�سلمى �سعيد �سرور املعمرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11761802‬‬ ‫زينب بنت حممد بن �سعيد الغمارية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1029664‬‬ ‫حممد �سامل ن�صيب العفاين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6147011‬‬ ‫نبيل دروي�ش خمي�س الرواحي‬ ‫‪191‬‬ ‫‪14879834‬‬ ‫خمي�س علي عبدالله الزدجايل‬ ‫‪59‬‬ ‫‪4959489‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل الغيالين‬ ‫‪9‬‬
‫‪11572973‬‬ ‫�سليمان �سامل �سليمان البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪06969877‬‬ ‫�سلوى بنت �سعيد بن مبارك اجلديدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1035424‬‬ ‫حممد �سعيد عامر العوميري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪02740027‬‬ ‫نبيل مراد الجو البلو�شي‬ ‫‪192‬‬ ‫‪11327864‬‬ ‫داود �سليمان را�شد احلمي�ضي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪03771474‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل الو�شاحي‬ ‫‪10‬‬
‫‪5624073‬‬ ‫عامر �سليمان حمد املقر�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7188502‬‬ ‫�صالح بن �سامل بن حممد احلجري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1048200‬‬ ‫حممد عزيز �سامل العامري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7359078‬‬ ‫هاين فا�ضل عبيد القطيطي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪9740964‬‬ ‫را�شد بلعرب �شام�س البطا�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12819906‬‬ ‫�أروى �سامل حممد الغيثية‬ ‫‪11‬‬
‫‪13047594‬‬ ‫عائ�شه حممد خمي�س الربيكية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪04634234‬‬ ‫عبله بنت فا�ضل بن مهنا العلوية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1011772‬‬ ‫حممد علي حميد التوبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪02289006‬‬ ‫هديب حممد �سعيّد الربيعي‬ ‫‪194‬‬ ‫‪18168933‬‬ ‫را�شد خمي�س حميد اجلنيبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪11504851‬‬ ‫�أجمد حمدان علي الهنائي‬ ‫‪12‬‬
‫‪14981053‬‬ ‫عليا �سامل حممد الرئي�سي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10858267‬‬ ‫عبري بنت �ساملني بن مقدم الرئي�سية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1009258‬‬ ‫حممود حمد �ساعد ال�سعدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪01671781‬‬ ‫هالل حمد نا�صر احلرا�صي‬ ‫‪195‬‬ ‫‪18352298‬‬ ‫را�شد خمي�س را�شد العلوي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8851562‬‬ ‫�أجمد �سعيد �صغرون املر�شودي‬ ‫‪13‬‬
‫‪14965872‬‬ ‫عي�سى بن �سيف بن حممد املقبايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14726092‬‬ ‫عزه بنت عدي بن �سيف البطا�شية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1040201‬‬ ‫حممود �سامل �سويد املنذري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3264357‬‬ ‫هيثم عبدالله خمي�س البلو�شي‬ ‫‪196‬‬ ‫‪05983058‬‬ ‫را�شد �سامل خلفان ال�سنيدي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪20257888‬‬ ‫�أمنيه ابراهيم عبدالله البلو�شية‬ ‫‪14‬‬
‫‪7889956‬‬ ‫فاطمه خلفان حممد املقبالية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7296287‬‬ ‫فائزة بنت حبيب بن حممد الزدجالية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1045648‬‬ ‫خمتار حمد خمي�س احلموي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19790807‬‬ ‫هيثم م�صبح �سليم الهطايل‬ ‫‪197‬‬ ‫‪03525817‬‬ ‫را�شد �سعيد �سامل الها�شمي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪7051066‬‬ ‫�آدم �سالم �سامل الهنائي‬ ‫‪15‬‬
‫‪23494175‬‬ ‫قي�س قا�سم مبارك البلو�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪05595124‬‬ ‫فايزه بنت حممد بن �سامل الدفاعية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪951393‬‬ ‫منت�صر يحيى حمفوظ �أوالدثاين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪08471856‬‬ ‫وليد حممد م�صبح الطار�شي‬ ‫‪198‬‬ ‫‪7508066‬‬ ‫رائد ايوب خمي�س الرئي�سي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10721168‬‬ ‫�آالء علي �سعيد الهدابية‬ ‫‪16‬‬
‫‪15466927‬‬ ‫لولوه �سعود علي احل�سنية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪03208556‬‬ ‫فتحي بن حممد بن علي امل�سكري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1023073‬‬ ‫منذر �سلوم �سامل الهيملي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪02212025‬‬ ‫وين حمد خربو�ش الزرعي‬ ‫‪199‬‬ ‫‪11867024‬‬ ‫زاهر عبدالله �صالح العبادي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪14801251‬‬ ‫ب�شرى بنت �صالح بن علي ال�شحية‬ ‫‪17‬‬
‫‪18470544‬‬ ‫ماجدة دروي�ش �أحمد الربختية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11260239‬‬ ‫لبنى بنت �سامل بن عائل املقبالية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪957785‬‬ ‫مهند �سعيد مفتاح اخلالدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8606059‬‬ ‫يعقوب علي �سامل النظريي‬ ‫‪200‬‬ ‫‪11555463‬‬ ‫زايد حمد خلفان الكا�سبي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪23158679‬‬ ‫بلقي�س بنت حممد بن علي الندابية‬ ‫‪18‬‬
‫‪12631334‬‬ ‫حممد خمي�س حممد ال�شوكري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22603728‬‬ ‫ن�سيبة بنت خمي�س بن حمدان الرحبية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1044123‬‬ ‫مهند عبدالله حممد الق�صابي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1943758‬‬ ‫يو�سف جمعه �سيف القا�سمي‬ ‫‪201‬‬ ‫‪22193266‬‬ ‫زيد �سليمان م�سلم الهنائي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪10876905‬‬ ‫تقى عبدال�ستار عبدالله امليمنية‬ ‫‪19‬‬
‫‪18984769‬‬ ‫مرمي جمعه فريوز البلو�شية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14778816‬‬ ‫نعمة بنت �أحمد بن علي احلارثية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1033585‬‬ ‫هالل �سعيد �سعود ال�سليماين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13030848‬‬ ‫يو�سف جميل �صابر ال�شعيبي‬ ‫‪202‬‬ ‫‪13910027‬‬ ‫�ساعد علي عبيد احلرا�صي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪9373761‬‬ ‫متا�ضر �سلطان احمد الريامية‬ ‫‪20‬‬
‫‪13420917‬‬ ‫مرمي حممد حميد العلوية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14272749‬‬ ‫نورة بنت �سليمان بن �أحمد الرا�شدية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1049497‬‬ ‫يقظان علي جمعه الفار�سي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪03363699‬‬ ‫يو�سف حمد خلفان املقبايل‬ ‫‪203‬‬ ‫‪02093894‬‬ ‫�سامل بخيت عبيد البادي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪24148677‬‬ ‫متيمة حممد حمود التمتمية‬ ‫‪21‬‬
‫‪10289366‬‬ ‫مفيده �سليمان عامر الرواحية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪19408219‬‬ ‫هبه بنت نا�صر بن علي الربخية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4044119‬‬ ‫يو�سف را�شد �سامل احل�سني‬ ‫‪204‬‬ ‫‪7133573‬‬ ‫�سامل �سعيد مبارك امل�شايخي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪11607413‬‬ ‫جمان بنت حممد بن يحيى ال�سيبانية‬ ‫‪22‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪18980001‬‬ ‫منال �سامل �سعيد امل�شيخية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪08109494‬‬ ‫هالل بن عبدالله بن �سليمان ال�شام�سي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪05954019‬‬ ‫يو�سف �سامل را�شد البادي‬ ‫‪205‬‬ ‫‪02578185‬‬ ‫�سامل �سعيد معتوق ال�شحري‬ ‫‪73‬‬ ‫‪12834015‬‬ ‫جمعه خمي�س عبدالله الغيثي‬ ‫‪23‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة التأمين العربية فالكون‬ ‫‪8795068‬‬ ‫جناده نا�صر حممد الفزارية‬ ‫‪24‬‬
‫‪12057539‬‬ ‫موزه �سعيد خمي�س العزيزيه‬ ‫‪31‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪03387548‬‬ ‫يو�سف حممد ح�سن البلو�شي‬ ‫‪206‬‬ ‫‪06975773‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل املزروعي‬ ‫‪74‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬القرم‬ ‫‪10071667‬‬ ‫جهينة نبت خمي�س بن علي اجل�شمية‬ ‫‪25‬‬
‫‪18805233‬‬ ‫نوف عبدالله خليفه الغافرية‬ ‫‪32‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬خطيب وعلمي وشركاهم لإلستشارات الهندسية‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪08782861‬‬ ‫يو�سف حممد �سامل العمري‬ ‫‪207‬‬ ‫‪01688221‬‬ ‫�سامل علي حمد الرا�شدي‬ ‫‪75‬‬
‫‪10439712‬‬ ‫هاجر م�صبح �سعيد اليعقوبية‬ ‫‪33‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬شاطئ القرم‬ ‫‪8241691‬‬ ‫يو�سف مرهون �سعيد اخلرو�صي‬ ‫‪208‬‬ ‫‪11683519‬‬ ‫�سامل علي �صالح ال�شماخي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20743552‬‬ ‫جهينه عبدالله مبارك املزيدية‬ ‫‪26‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪25563196‬‬ ‫�سامل حممد را�شد امل�شايخي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪15087947‬‬ ‫جواهر بنت جمعة بن را�شد البلو�شية‬ ‫‪27‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪25264643‬‬ ‫ماجد �سعود خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11820421‬‬ ‫�سعيد خلفان �سيف ال�سناين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪8548906‬‬ ‫جواهر بنت �سعيد بن خليفة البو�سعيدية‬ ‫‪28‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة المتطورة لتقنية النفط‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12804326‬‬ ‫م�ؤيد طالب فرج املعويل‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬حي الرحبة للتجارة والمقاوالت‬ ‫‪10074467‬‬ ‫حور ها�شل حمد ال�ضبعونية‬ ‫‪29‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪4178418‬‬ ‫ابراهيم بن حمد بن �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪1‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬مدينة السلطان قابوس‬ ‫‪3921886‬‬ ‫�سعيد خليفه �سامل ال�شهومي‬ ‫‪79‬‬
‫‪3760211‬‬ ‫هالل �سامل علي ال�سعيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪03900785‬‬ ‫�سعيد خمي�س �سعيد العرميي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11251183‬‬ ‫خالد حممد خمي�س الفار�سي‬ ‫‪30‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪14847958‬‬ ‫�أزهار بنت زاهر بن �سليمان العربية‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪5656399‬‬ ‫خلود مبارك �سعيد املزروعية‬ ‫‪31‬‬
‫‪04274154‬‬ ‫�أ�سماء بنت �سعيد بن خلفان اليعقوبية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪05255718‬‬ ‫�سعيد �سامل نا�صر ال�شهومي‬ ‫‪81‬‬
‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة االنصاري التجارية‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪15353729‬‬ ‫�سعيد �سيف علي الندابي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪8856474‬‬ ‫راويه عبدالرحيم عبدالله البلو�شية‬ ‫‪32‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪14651594‬‬ ‫بثينة بنت ن�صرالله بن �سيف العرفاتية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12043299‬‬ ‫�أحمد �صالح يحيى املحروقي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21057135‬‬ ‫رجوى بنت �سعيد بن حممد احلب�سية‬ ‫‪33‬‬
‫‪15551325‬‬ ‫ثريا بنت من�صور بن علي الرقي�شية‬ ‫‪5‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال الصناعية‬ ‫‪10065635‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سامل الدويكي‬ ‫‪83‬‬
‫‪18495841‬‬ ‫احمد بن هديب بن �سامل املريكي‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪05366537‬‬ ‫�أحمد علي غلوم العجمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪04097837‬‬ ‫�سعيد حممد �سامل امل�شريف‬ ‫‪84‬‬ ‫‪12810644‬‬ ‫رحمة �سعيد �سامل الكلبانية‬ ‫‪34‬‬
‫‪14575498‬‬ ‫ح�سن بن عبدالله بن حممد ال�شحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12039505‬‬ ‫�سليمه بنت �سامل بن �سليم اجلابرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24540184‬‬ ‫حمد خمي�س ربيع الريامي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10418039‬‬ ‫رمي حممد �سعيد الزدجالية‬ ‫‪35‬‬
‫‪06402056‬‬ ‫عمر بن �صالح بن عبدالله العربي‬ ‫‪7‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪11334462‬‬ ‫�سلطان حمد علي الكا�سبي‬ ‫‪85‬‬
‫‪13994047‬‬ ‫�سامل بن م�صبح بن �سليمان العلوي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪06640445‬‬ ‫حميد حممد �أحمد ال�شكيلي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01177443‬‬ ‫�سلطان را�شد �سامل الفار�سي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪9024464‬‬ ‫زينب �أحمد زهران البلو�شية‬ ‫‪36‬‬
‫‪4103573‬‬ ‫عبدالرحمن بن نا�صر بن علي ال�سديري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9991973‬‬ ‫غيثه بنت عبدالله بن غاب�ش املعمرية‬ ‫‪8‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12768658‬‬ ‫�سلطان �سيف عبدالله امل�سكري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22096922‬‬ ‫زينب بنت �سعيد بن حمد ال�سيابية‬ ‫‪37‬‬
‫‪04632909‬‬ ‫فاطمه بنت را�شد بن خلفان املعمرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05107525‬‬ ‫احمد بن علي بن را�شد العلوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪09670867‬‬ ‫�سليم عيد ال�صغري ال�سعدي‬ ‫‪87‬‬
‫‪9072927‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله النبهاين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03325706‬‬ ‫عادل م�صطفى يو�سف البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21591263‬‬ ‫�سليمان �صقر خالد البو�سعيدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪7836473‬‬ ‫�سارة حممود رم�ضان الزدجالية‬ ‫‪38‬‬
‫‪06568245‬‬ ‫علي بن �سامل بن علي املكتومي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8439248‬‬ ‫لبنى بنت نا�صر بن ا�سماعيل البلو�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22294054‬‬ ‫ا�سحاق بن �سليمان بن �سعيد الربا�شدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18243047‬‬ ‫عبدالرحمن مبارك �سعيد الريامي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13090929‬‬ ‫�سامل حممد عي�سى الرواحي‬ ‫‪39‬‬
‫‪11960152‬‬ ‫ليلى بنت م�صبح بن عبدالله القرينية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10845769‬‬ ‫القا�سم بن حممد بن مبارك ال�شكيلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1444776‬‬ ‫�سمري �سامل مرهون ال�شيادي‬ ‫‪89‬‬
‫‪9677985‬‬ ‫عمر بن م�سعود بن �سيف النا�صري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19813092‬‬ ‫عبدالرحمن حممد عبدالرحمن الفار�سي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4415697‬‬ ‫�سمري م�سعود �سامل ال�شعيبي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪15573658‬‬ ‫�سعيد �سيف را�شد املخمري‬ ‫‪40‬‬
‫‪10084095‬‬ ‫مازن بن عبدالله بن را�شد النعيمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11915065‬‬ ‫ماهر بن حديد بن ن�صيب الرا�سبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪09882539‬‬ ‫ح�سني بن علي بن �سامل الها�شمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23644868‬‬ ‫عبدالله علي �سعود اجلوابري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23556142‬‬ ‫�سماح بنت خمي�س بن نا�صر الهنائية‬ ‫‪41‬‬
‫‪15481509‬‬ ‫مرمي بنت �سعيد بن عامر احلرا�صية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪08266659‬‬ ‫ح�سني بن علي بن �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03348784‬‬ ‫�سيف خمي�س �سيف النا�صري‬ ‫‪91‬‬
‫‪11618568‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حممد البطا�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪04383259‬‬ ‫عماد عبداحلكيم فرج فا�ضل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9895689‬‬ ‫�شفيق علي خلفان الفوري‬ ‫‪92‬‬ ‫‪8836089‬‬ ‫�سمر بنت عبدالعزيز بن حممد الفار�سية‬ ‫‪42‬‬
‫‪21293272‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن حممد املعني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14599122‬‬ ‫هاجر بنت مرهون بن �سامل الريامية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13859336‬‬ ‫حمدان بن �سيف بن حمود ال�سيابي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪08868649‬‬ ‫ماجد �سامل مربوك ال�سعدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21156974‬‬ ‫�سيف م�سعود �سيف الغرابي‬ ‫‪43‬‬
‫‪14815538‬‬ ‫هدى بنت �سليمان بن حميد احلو�سنية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12359342‬‬ ‫را�شد بن خمي�س بن را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19669686‬‬ ‫�شهاب علي �سعيد الها�شمي‬ ‫‪93‬‬
‫‪20260819‬‬ ‫يا�سر بن حم�سن بن حممد الزدجايل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪04569954‬‬ ‫مازن حممد علي �صعر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪02170321‬‬ ‫�شيخان �سليمان عامر العربي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪07897078‬‬ ‫�صالح عبدالله حممد امل�سكري‬ ‫‪44‬‬
‫‪18144319‬‬ ‫يحيى بن حمد بن حمود النافعي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4228295‬‬ ‫يو�سف بن زايد بن خليفه الكلباين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11624201‬‬ ‫را�شد بن حممد بن را�شد الغيثي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10809153‬‬ ‫هيثم �سامل م�سعود ال�شبيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪08303423‬‬ ‫طارق �سعيد خلفان الن�صيبي‬ ‫‪45‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪09824561‬‬ ‫زاهر بن حمود بن �سليم اجلحايف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪61695139‬‬ ‫�صالح ا�سحاق مريداد البلو�شي‬ ‫‪95‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪7927309‬‬ ‫�صالح جميل ربيع ال�سابعي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪22510001‬‬ ‫عبدالله �أمري عبدالله املعويل‬ ‫‪46‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬خطيب وعلمي وشركاهم لإلستشارات الهندسية‬ ‫‪21028204‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن �سامل احل�سيني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11872705‬‬ ‫عثيم بن حكم بن �سعيد الفار�سي‬ ‫‪47‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة التأمين العربية فالكون‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الزواوي لتقنية الطاقة الهندسية‬ ‫‪02159044‬‬ ‫�صالح حممد نا�صر ال�ساعدي‬ ‫‪97‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬شاطئ القرم‬ ‫‪13005368‬‬ ‫�سعيد بن �صالح بن ابراهيم املخيني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪08309591‬‬ ‫عزان �سلطان عزان البو�سعيدي‬ ‫‪48‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬القرم‬ ‫‪18997291‬‬ ‫�سليمان بن يحيى بن عبدالله احلرا�صي‬ ‫‪12‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الموالح‬ ‫‪3451815‬‬ ‫�صالح حممد ا�سحاق الفار�سي‬ ‫‪98‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪09144274‬‬ ‫طالل طالب حبيب �آل داود‬ ‫‪99‬‬ ‫‪12504097‬‬ ‫علي حمدان علي الوهيبي‬ ‫‪49‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪13868046‬‬ ‫علي بن عبدالله بن حممد ال�سليمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12943496‬‬ ‫عمار علي احمد املع�شني‬ ‫‪50‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪03898626‬‬ ‫ظاهر �سعيد نا�صر البادي‬ ‫‪100‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10256347‬‬ ‫عمر بن علي بن �سعيد الغيالين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12929475‬‬ ‫غيث بن حممد بن بدر احلجري‬ ‫‪51‬‬
‫‪10592551‬‬ ‫جابر ا�سامه حم�سن املو�سوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3684064‬‬ ‫�أ�سعد بن �سعيد بن عامر البدوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪05226582‬‬ ‫ماجد بن م�سلم بن حمد العمريي‬ ‫‪15‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪03399588‬‬ ‫عابد ر�سول بخ�ش عبدل البلو�شي‬ ‫‪101‬‬
‫‪14759176‬‬ ‫حمد بن خمي�س بن حمد احل�ضرمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5663831‬‬ ‫عادل �سيف نا�صر الكحايل‬ ‫‪102‬‬ ‫‪3785255‬‬ ‫فاطمة بنت هالل بن حمد البو�سعيدية‬ ‫‪52‬‬
‫‪11206541‬‬ ‫عبدالله مرهون �سيف الكلباين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12520637‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن �سعيد اجلرادي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12449885‬‬ ‫ال�صلط حممد حمد النبهاين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11784312‬‬ ‫فاطمه حممد �سعيد الوهيبية‬ ‫‪53‬‬
‫‪10383252‬‬ ‫حمزه بن �سعيد بن حميد الق�صابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18997131‬‬ ‫حممود بن احمد بن ا�سحاق البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9441263‬‬ ‫�أحمد �صالح را�شد املعمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5037682‬‬ ‫عامر حمد عامر اجلابري‬ ‫‪103‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪22410018‬‬ ‫ف�صايل علي خمي�س الغافرية‬ ‫‪54‬‬
‫‪12442167‬‬ ‫حميد بن نا�صر بن را�شد املعني‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22299641‬‬ ‫حممود بن حمد بن خلف اخلياري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11388385‬‬ ‫با�سل �سعيد �ساعد الغتامي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25560236‬‬ ‫عبداحلميد بن الحق بن مبارك ال�سعدي‬ ‫‪104‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الهندية الجديدة للتأمين المحدودة‬ ‫‪17843131‬‬ ‫خديجه بنت �سعيد بن مبارك ال�صاحلية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03356379‬‬ ‫عبدالرحمن علي �أحمد البو�صي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8383111‬‬ ‫مازن �سيف خلفان الرقادي‬ ‫‪55‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة الرئيسي ‪ -‬روي‬ ‫‪22408618‬‬ ‫م�صطفى بن حممد بن ثاين الرواحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9973104‬‬ ‫با�سم مبارك �سامل احلنظلي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11954491‬‬ ‫مازن عبدالله �سليم اجلفيلي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11680738‬‬ ‫خطاب بن حارب بن �سيف احلو�سني‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15247954‬‬ ‫يا�سر بن علي بن �سامل املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12500819‬‬ ‫خالد �سامل جمعه ال�شق�صي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03357226‬‬ ‫عبدالقادر عنرت علي العربي‬ ‫‪106‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11245127‬‬ ‫�سعيد بن خمي�س بن �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪69482506‬‬ ‫عبدالكرمي مو�سى بريحممد البلو�شي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪9238464‬‬ ‫م�آثر حممد �سيف احل�سنية‬ ‫‪57‬‬
‫‪22486532‬‬ ‫يون�س بن خلف بن �سعيد بني عرابه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24541242‬‬ ‫�سعيد �سامل ها�شل امل�سكري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7490202‬‬ ‫حممد خلفان حممد العربي‬ ‫‪58‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10145585‬‬ ‫عبدالله بن علي بن حممد ال�سالمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12807989‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الرواحي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12386029‬‬ ‫عبدالله بريك مبارك الهنائي‬ ‫‪108‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪22383665‬‬ ‫حممد �سعيد �سيف احلو�سني‬ ‫‪59‬‬
‫‪6992378‬‬ ‫�أ�سماء من�صور �سيف ال�شيدية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10530489‬‬ ‫عمار بن خالد بن حممد الزدجايل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14370386‬‬ ‫عادل عبدالقادر حمود اخلرو�صي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10164377‬‬ ‫عبدالله خلف �سليمان احلامتي‬ ‫‪109‬‬
‫‪11102507‬‬ ‫�أمريه �سرحان نا�صر اليزيديه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪07284341‬‬ ‫ليث بن عبدالله بن قا�سم احلمزه‬ ‫‪10‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬اعمار لالستشارات الهندسية‬
‫‪03378346‬‬ ‫عبدالله خمي�س خليفه ال�شام�سي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪22357989‬‬ ‫حممود حميد �سعيد املعريكي‬ ‫‪60‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال الصناعية (بناية أبراج النهضة)‬ ‫‪13629517‬‬ ‫عادل علي خلفان احلرا�صي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8104399‬‬ ‫مرام �صالح علي الهنائية‬ ‫‪61‬‬
‫‪4312961‬‬ ‫رائده طالب خمي�س البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10253139‬‬ ‫مازن بن خمي�س بن مطر العامري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9522641‬‬ ‫عمار عبدالله جمعه البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪03647369‬‬ ‫عبدالله �سامل خليف الكلباين‬ ‫‪111‬‬
‫‪12036049‬‬ ‫�سالمه خمي�س حمد الغيثيه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18278815‬‬ ‫حممد بن عاقب بن �سامل النعماين‬ ‫‪12‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪4628835‬‬ ‫عبدالله �سامل خمي�س العرميي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪18906002‬‬ ‫مزنه �سامل هالل الرواحية‬ ‫‪62‬‬
‫‪13151468‬‬ ‫معمر عبداجلليل �سبيل الزدجايل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11904032‬‬ ‫مزنه نا�صر حمد الهنائية‬ ‫‪63‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪09620962‬‬ ‫حممود بن يعقوب بن حم�سن القا�سمي‬ ‫‪13‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪17961232‬‬ ‫جنيب حمفوظ علي ال�سعدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4630292‬‬ ‫عبدالله �سامل علي الها�شمي‬ ‫‪113‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة المها لتسويق المنتجات النفطية‬ ‫‪11661421‬‬ ‫ه�شام بن �سعيد بن عي�سى الكندي‬ ‫‪14‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪03231038‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله ال�سنيدي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪7104342‬‬ ‫معتز �سمري �شواظ بيت بالل‬ ‫‪64‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪18679228‬‬ ‫منال بنت حمد بن �سيف النبهانية‬ ‫‪65‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (شارع المعارض)‬ ‫‪10206423‬‬ ‫يو�سف بن �سويف بن حميد احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10232268‬‬ ‫�أحالم بنت عبدالله بن �سيف املحروقية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪04837183‬‬ ‫عبدالله �سليمان خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪115‬‬
‫‪12605644‬‬ ‫�أنوار بنت �سعيد بن خلفان العنقودية‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الواحة لخدمات المالحة‬
‫‪836914‬‬ ‫عبدالله �صالح ب�شري املعمري‬ ‫‪116‬‬ ‫‪8878328‬‬ ‫منذر حمد حممد اجلابري‬ ‫‪66‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحي التجاري)‬ ‫‪11118143‬‬ ‫منرية بنت �سعيد بن �سيف الغريبية‬ ‫‪67‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪13921276‬‬ ‫�آ�سية بنت م�صطفى بن حم�سن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪04390743‬‬ ‫عبدالله علي حمود العوي�سي‬ ‫‪117‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬خطيب وعلمي وشركاهم لإلستشارات الهندسية‬ ‫‪06029716‬‬ ‫بلقي�س بنت مو�سى بن حمود القا�سمية‬ ‫‪4‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪9251061‬‬ ‫عبدالله عي�سى خلفان العامري‬ ‫‪118‬‬ ‫‪10581884‬‬ ‫مي�سون نا�صر عبدالله الربيكية‬ ‫‪68‬‬
‫‪14271888‬‬ ‫خالد بطي �سليمان احل�ضرمي‬ ‫‪1‬‬ ‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬ ‫‪20185862‬‬ ‫ميعاد حممد عبدالله العجمية‬ ‫‪69‬‬
‫‪18300557‬‬ ‫ماجد بن مظفر بن دبي الغطريفي‬ ‫‪2‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬شاطئ القرم‬ ‫‪8317218‬‬ ‫بيان بنت يو�سف بن حممد اليحيائية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪06755296‬‬ ‫عبدالله حممد را�شد املزروعي‬ ‫‪119‬‬
‫‪18086848‬‬ ‫جهينة بنت �سعيد بن �سامل املجرفية‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪22786781‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله العمري‬ ‫‪120‬‬ ‫‪11544209‬‬ ‫نوال يحيى هالل املحمودية‬ ‫‪70‬‬
‫‪8825094‬‬ ‫حممد بن علي الغطريفي‬ ‫‪3‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪02182801‬‬ ‫خالد بن حممد بن علي ال�شيزاوي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20250118‬‬ ‫ا�سماء �ضحي عبدالله املحروقية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪04528308‬‬ ‫عبدالله يو�سف عبدالله املعيني‬ ‫‪121‬‬ ‫‪21833218‬‬ ‫نورة بنت حممد بن جمعة البلو�شية‬ ‫‪71‬‬
‫‪22615468‬‬ ‫معتز بن م�سلم الرواحي‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪08166972‬‬ ‫هبه عبدالله �سعيد �آل عبدال�سالم‬ ‫‪72‬‬
‫‪22362297‬‬ ‫يو�سف �سليمان العامري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪06913472‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن �سعيد احلكماين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20655224‬‬ ‫زهره بنت زهران بن حممد التوبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11768161‬‬ ‫املعت�صم �سامل خلفان ال�سناين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10139961‬‬ ‫عبيد علي عبيد املخمري‬ ‫‪122‬‬
‫‪21072599‬‬ ‫زهره بنت �سعيد بن خالد الداودية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪08588242‬‬ ‫خليفه حممد �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8379135‬‬ ‫عبيد حممد �سعيد الفوري‬ ‫‪123‬‬ ‫‪11019875‬‬ ‫هيا �أحمد �صالح البلو�شية‬ ‫‪73‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪11337951‬‬ ‫اميان بنت علي بن �سعيد احلامدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13726611‬‬ ‫هيثم را�شد قا�سم الكلباين‬ ‫‪74‬‬
‫‪19645569‬‬ ‫�أحمد بن عبيد بن �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13063591‬‬ ‫زينب بنت نا�صر بن حممد امل�سكرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10743351‬‬ ‫ريا حممد عبدالله البادية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3824464‬‬ ‫عثمان فايل ربيع العرميي‬ ‫‪124‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الكلية الدولية للهندسة واإلدارة‬ ‫‪12899608‬‬ ‫�شيخة بنت جمعه بن �سلطان الرزيقي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22489327‬‬ ‫رياء خويطر حممد احلجرية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03346418‬‬ ‫علي احمد علي العربي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪19792287‬‬ ‫هيثم �سعيد �سيف ال�شكري‬ ‫‪75‬‬
‫‪11337913‬‬ ‫�أماين بنت علي بن �سعيد احلامدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10486696‬‬ ‫و�سن نا�صر �سليمان الرحيلية‬ ‫‪76‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الكلية ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪08259906‬‬ ‫عائ�شه بنت ح�سن بن عيد البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10842777‬‬ ‫�صفاء علي خلفان ال�صباحية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7286101‬‬ ‫علي ح�سن را�شد الربيكي‬ ‫‪126‬‬
‫‪21907596‬‬ ‫�أمريه بنت خلفان بن را�شد الهادية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20318112‬‬ ‫وفاء بنت �سامل بن عامر اخلاطرية‬ ‫‪77‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪20237667‬‬ ‫جواهر بنت حممد بن �سعيد احلب�سية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪04736849‬‬ ‫علي بن حممد بن �سامل ال�سباح باعبود‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4333068‬‬ ‫عبدالعزيز عبيد خلف املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11641674‬‬ ‫علي �سامل علي العمري‬ ‫‪127‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18068228‬‬ ‫فاطمه بنت �سعيد بن حممد احلارثية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14584348‬‬ ‫عماد ح�سن �سليمان ال�صالح‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21232357‬‬ ‫علي �سعيد را�شد املالكي‬ ‫‪128‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪06089324‬‬ ‫ح�سام بن حامد بن خليفه البهدور‬ ‫‪7‬‬
‫‪07766802‬‬ ‫�أحمد بن طالب بن �سبيل الرئي�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12789229‬‬ ‫حف�صه بنت حمد بن خمي�س اجلديدية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15203138‬‬ ‫فايزه بنت �سندي بن �سعيد امل�سلمية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7350753‬‬ ‫عمر مبارك حبيب املعويل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪107973‬‬ ‫علي �سعيد �سامل احلرا�صي‬ ‫‪129‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الخليج للمعدات الثقيلة والهندسة‬
‫‪03124964‬‬ ‫حمد بن �سامل بن �أحمد املزاحمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13839804‬‬ ‫خلود بنت يحيى بن را�شد امل�صلحية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10470592‬‬ ‫مرمي بنت خلف بن �سعود املعولية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2345069‬‬ ‫في�صل خلفان �سعيد النا�صري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪03435078‬‬ ‫علي �سليمان عامر الها�شمي‬ ‫‪130‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬
‫‪08147912‬‬ ‫خالد بن حممد بن احمد املجيني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15305617‬‬ ‫�ساره بنت علي بن �صالح الب�سامية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12171205‬‬ ‫مها بنت �سامل بن جمعه العرميية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10138087‬‬ ‫حممد �سعيد نا�صر املخيني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪03380084‬‬ ‫علي عبيد �سامل العربي‬ ‫‪131‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪05413862‬‬ ‫�سرور بن ثاين بن مبارك العلوي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14333644‬‬ ‫�سيف بن �سعيد بن حمد ال�شريقي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10462195‬‬ ‫مهند بن بدر بن �سيف الكندي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪09021683‬‬ ‫نواف عو�ض عبدالله الغافري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪06214777‬‬ ‫علي هديب �سليمان الغيثي‬ ‫‪132‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪20578215‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن را�شد العوميري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17309533‬‬ ‫�شريفه بنت نا�صر بن مالك البطا�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11634513‬‬ ‫ندى بنت حمد بن عبدالله الهنائية‬ ‫‪19‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪10361017‬‬ ‫عمر جمعه ح�سن البلو�شي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪03346334‬‬ ‫احمد عبيد حممد املخمري‬ ‫‪1‬‬
‫‪18696673‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبدالله عامر جيد املهري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14720421‬‬ ‫�شيماء بنت خليفه بن �سيف ال�سعدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23500079‬‬ ‫هاجر بنت علي بن �سامل اللمكية‬ ‫‪20‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الفنية خدمات السالمة والتجارة‬ ‫‪10588659‬‬ ‫عمر بن خلفان بن ربيع النظريي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪8680925‬‬ ‫ابراهيم عبدالرحمن �سبيل البلو�شي‬ ‫‪2‬‬
‫‪23421863‬‬ ‫فهد بن حمد بن �سعيد ال�شرجي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20484288‬‬ ‫عبدالله بن احمد بن بخيت امل�شيخي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4269551‬‬ ‫هاجر بنت يو�سف بن خلفان البو�سعيدية‬ ‫‪21‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪02274561‬‬ ‫عمر �ساعد م�سعود النبهاين‬ ‫‪135‬‬ ‫‪11796647‬‬ ‫ابراهيم حممد را�شد املقبايل‬ ‫‪3‬‬
‫‪10865919‬‬ ‫ماهر بن حميد بن جابر الوهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12555735‬‬ ‫عبدالله بن جمعه بن حممد املخيني‬ ‫‪15‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪03376445‬‬ ‫عمر �سامل حمد الوح�شي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪03450916‬‬ ‫ابراهيم حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪4‬‬
‫‪07353707‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن حممد املغريي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12908317‬‬ ‫عبيد بن را�شد بن عبيد املزروعي‬ ‫‪16‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة المتطورة لتقنية النفط‬ ‫‪61866381‬‬ ‫عمري عبدالله خدادات البلو�شي‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1914968‬‬ ‫احمد حمود حمد الرحبي‬ ‫‪5‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪19392792‬‬ ‫مو�سى بن ا�سحاق بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14475327‬‬ ‫غيثاء بنت حمد بن علي ال�صقرية‬ ‫‪17‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪1310439‬‬ ‫عنرت خمي�س �سويدان احلو�سني‬ ‫‪138‬‬ ‫‪10157802‬‬ ‫احمد را�شد �سيف ال�شام�سي‬ ‫‪6‬‬
‫‪21578399‬‬ ‫هالل بن �أحمد بن نا�صر اجللنداين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21891239‬‬ ‫فاطمه بنت عمر بن عامر الرا�شدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10372622‬‬ ‫ابراهيم بن مبارك بن �سامل الربطماين‬ ‫‪1‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪8752164‬‬ ‫�أحمد �سامل را�شد ال�سعدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪02748517‬‬ ‫عو�ض �سليم جميل العرميي‬ ‫‪139‬‬ ‫‪5614694‬‬ ‫احمد �سامل عبدالله الكحايل‬ ‫‪7‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪10599294‬‬ ‫حممود بن �سلوم بن را�شد امل�سكري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪05194317‬‬ ‫عي�سى حممد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪01818112‬‬ ‫احمد عبدالله علي العجمي‬ ‫‪8‬‬
‫‪19797855‬‬ ‫ميمونه بنت �سبيح بن هديب ال�صايغ‬ ‫‪20‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪18736354‬‬ ‫�أ�سعد جمعه جميع الرواحي‬ ‫‪3‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الخليج للمعدات الثقيلة والهندسة‬ ‫‪14061821‬‬ ‫بدر خليفه حممد النعيمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪05767241‬‬ ‫غازي عيد جمعان النوبي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪6464432‬‬ ‫احمد فا�ضل عبيد القطيطي‬ ‫‪9‬‬
‫‪03164454‬‬ ‫وفاء بنت حرب بن فا�ضل املعمرية‬ ‫‪21‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪8481662‬‬ ‫حمود �سعيد حمود الق�صابي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪06381115‬‬ ‫غامن حمدان �سعيد املقبايل‬ ‫‪142‬‬ ‫‪12040044‬‬ ‫احمد حممد علي احل�ضرمي‬ ‫‪10‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪21196445‬‬ ‫احمد بن حممد بن حماد احلجري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13885842‬‬ ‫غريب عبدالله حمدان القريني‬ ‫‪143‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪08402521‬‬ ‫امل�ؤثر بن �سعود بن عبدالله الناعبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22534751‬‬ ‫حميد بن �سليم را�شد ال�سعدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16849968‬‬ ‫ا�سماعيل جميل يا�سع ال�سعدي‬ ‫‪11‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬عمـــان لألبحــار‬
‫‪08616695‬‬ ‫خالد عبدالله حممد املقبايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10761858‬‬ ‫فهد �سعيد علي اجلهوري‬ ‫‪144‬‬ ‫‪10575828‬‬ ‫الأدهم بن حممد بن دغيميل امل�ؤن�سي‬ ‫‪12‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪8573257‬‬ ‫�أحمد بن �سيف بن حمدان املعمري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8510957‬‬ ‫فهد �سعيد حممد الرواحي‬ ‫‪145‬‬
‫‪07629253‬‬ ‫انور يو�سف �سيف الرواحي‬ ‫‪1‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الموج مسقط‬
‫‪21057332‬‬ ‫�أحمد بن مبارك بن نا�صر البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11775621‬‬ ‫را�شد دروي�ش حمود اوالد ثاين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10507571‬‬ ‫احل�سني علي حمود القا�سمي‬ ‫‪13‬‬
‫‪03589508‬‬ ‫�إبراهيم يو�سف �سيف املنجي‬ ‫‪2‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪8491796‬‬ ‫زهري حمد �سامل اال�سحاقي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪71579375‬‬ ‫فهد عبد اخلالد �شمبيه‬ ‫‪146‬‬ ‫‪11073137‬‬ ‫ال�سبع فوير ال�سبع ال�سلطوين‬ ‫‪14‬‬
‫‪17813072‬‬ ‫حمد بن خليفه بن حممد البداعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11519526‬‬ ‫فهد علي �سليمان املعمري‬ ‫‪147‬‬
‫‪14875408‬‬ ‫�أحمد ثابت �أحمد احلرا�صي‬ ‫‪3‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪22958906‬‬ ‫حمد بن �سعيد بن حممد اجلهوري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21503707‬‬ ‫�سعيد �سامل عبدالله امل�شريف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22027194‬‬ ‫املهند �سامل مبارك اخلرو�صي‬ ‫‪15‬‬
‫‪08344234‬‬ ‫�أحمد حمدان را�شد الكعبي‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪07906316‬‬ ‫�سلطان خليفه �سعيد الغيثي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪06518738‬‬ ‫في�صل �أحمد �سعيد البو�سعيدي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪03589508‬‬ ‫�إبراهيم يو�سف �سيف املنجي‬ ‫‪16‬‬
‫‪12442167‬‬ ‫حميد بن نا�صر بن را�شد املعني‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13563837‬‬ ‫في�صل حمد را�شد ال�شيذاين‬ ‫‪149‬‬
‫‪3732826‬‬ ‫�أحمد �سامل �سعيد اليافعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8935013‬‬ ‫ابت�سام بنت نا�صر بن حممد ال�شريقية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪08117394‬‬ ‫خالد بن را�شد بن جمعه البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5688101‬‬ ‫�سلطان حممد عبدالله البادي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23361131‬‬ ‫�أحمد جابر حمدان ال�سيابي‬ ‫‪17‬‬
‫‪12252462‬‬ ‫�أحمد �سعيد عبدالله الرو�شدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14214906‬‬ ‫�أمان بنت �سامل بن خلفان الغافرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18127311‬‬ ‫�سيف حممد �سيف العربي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7259761‬‬ ‫قا�سم حممد عبدالله الرواحي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3320368‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد الهادي‬ ‫‪18‬‬
‫‪10904974‬‬ ‫خالد بن �صالح بن عبدالله اليحيائي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9407968‬‬ ‫قي�س �سامل علي ال�صاحلي‬ ‫‪151‬‬
‫‪06602791‬‬ ‫�أحمد �سعيد حممد ال�شيزاوي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10161193‬‬ ‫�أميمه بنت �سامل بن حمد احلارثية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21796618‬‬ ‫داود بن حممد بن علي ال�صاحلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14766814‬‬ ‫�صفا را�شد �سيف النا�صرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪06818387‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪19‬‬
‫‪13999559‬‬ ‫�أحمد �سليّم خليفه احلامتي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11725988‬‬ ‫ب�شاير بنت خلفان بن �سليمان املعولية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13852912‬‬ ‫عامر علي �سيف العي�سائي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7001794‬‬ ‫كامل �شهاب رجب البلو�شي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪08923396‬‬ ‫�أحمد عبدالله مبارك امل�شريف‬ ‫‪20‬‬
‫‪7002655‬‬ ‫ر�شاد بن �سامل بن خلفان العمراين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17813775‬‬ ‫ماجد خادوم �صالح القريني‬ ‫‪153‬‬
‫‪02131917‬‬ ‫�أحمد علي خمي�س البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18086848‬‬ ‫جهينه بنت �سعيد بن �سامل املجرفية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4063976‬‬ ‫زكريا بن عبدالله بن علي الكندي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22890252‬‬ ‫عمار عي�سى حممد الغافري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11692501‬‬ ‫�أحمد علي نا�صر احلرملي‬ ‫‪21‬‬
‫‪19076584‬‬ ‫�أحمد علي مبارك اجلهوري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13948563‬‬ ‫حنان بنت نا�صر بن �سعيد الكلبانية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20840477‬‬ ‫عمر �سامل خلفان املقر�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15678572‬‬ ‫ماجد عبدالله مبارك ال�سالمي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪03377344‬‬ ‫�أحمد هالل حممد التميمي‬ ‫‪22‬‬
‫‪20487247‬‬ ‫�سامل بن �سليمان بن احمد ال�شبيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11666577‬‬ ‫ماجد علي �سليمان املكتومي‬ ‫‪155‬‬
‫‪13172344‬‬ ‫�أحمد هالل �سعود ال�شيباين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7610836‬‬ ‫خديجة بنت خلفان بن حميد الوردية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11245127‬‬ ‫�سعيد بن خمي�س بن �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12686297‬‬ ‫مازن �سامل عبدالله املعويل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13479654‬‬ ‫�أ�سامه �سليم مبارك ال�شق�صي‬ ‫‪23‬‬
‫‪8706431‬‬ ‫�أمري �سعيد �سيف العوميري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11822796‬‬ ‫ر�ضيه بنت حمد بن نا�صر الر�شيدية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14468818‬‬ ‫مبارك بن علي بن ن�صيب املعويل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15020818‬‬ ‫مازن �سامل علي اجلعفري‬ ‫‪156‬‬ ‫‪06893688‬‬ ‫�أ�شرف خلفان �سامل الهادي‬ ‫‪24‬‬
‫‪21727598‬‬ ‫�سعيد بن �سليـّم بن خمي�س اجلابري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10328997‬‬ ‫مازن عبدالله �سامل العرميي‬ ‫‪157‬‬
‫‪01370971‬‬ ‫بركةالله �إالهي �شمبيه البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪06543131‬‬ ‫�سليمه بنت مبارك بن ثاين ال�سعدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪02573962‬‬ ‫�سلطان بن حممد بن عبدالله النعيمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18361575‬‬ ‫حممد بن نبهان بن �صالح الفار�سي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20303727‬‬ ‫بدر بن حممد بن �سيف اخلنب�شي‬ ‫‪25‬‬
‫‪10823863‬‬ ‫جا�سم �صبحي �صالح امل�شيفري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18026518‬‬ ‫�سمته بنت حمود بن علي العوي�سية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22666009‬‬ ‫حممود حميد �سامل احلربي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12540703‬‬ ‫مازن نا�صر حممد البو�سعيدي‬ ‫‪158‬‬ ‫‪07851271‬‬ ‫جمال علي نورحممد البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫‪5504141‬‬ ‫�سيف بن خمي�س بن حممد احلجري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪07381458‬‬ ‫مالك حمد حممد الفرقاين‬ ‫‪159‬‬
‫‪04494504‬‬ ‫ح�سن تعيب خمي�س النعيمي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪05721143‬‬ ‫�شيماء بنت �سليمان بن حمدان الوهيبية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪09224472‬‬ ‫طارق بن علي بن حممد احلب�سي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11099009‬‬ ‫معاذ جمعه �سليمان امل�سعودي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2958678‬‬ ‫جمعه را�شد جمعه احلكماين‬ ‫‪27‬‬
‫‪14313756‬‬ ‫حمد �سعيد عبدالله ال�شهومي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18462236‬‬ ‫عائ�شة بنت علي بن �سامل الزعابية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24604699‬‬ ‫نا�صر حمد نا�صر البو�صايف‬ ‫‪23‬‬ ‫‪00447866‬‬ ‫مانع �سليـّم �سامل املنعي‬ ‫‪160‬‬ ‫‪8191106‬‬ ‫جمعه �سليم را�شد ال�سلطي‬ ‫‪28‬‬
‫‪09008031‬‬ ‫طارق بن حممد بن را�شد النعيمي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪07209654‬‬ ‫مبارك فايل �سعيد الزرعي‬ ‫‪161‬‬
‫‪05871307‬‬ ‫حمد مبارك حمود ال�شملي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18776017‬‬ ‫عذراء بنت �سليمان بن �سيف اخلمي�سية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14215805‬‬ ‫عبدالله بن حمود بن �سعيد الغافري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19025118‬‬ ‫نواف عبدالله علي ال�سيابي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22409217‬‬ ‫جمعه عبدالله خدوم الربيكي‬ ‫‪29‬‬
‫‪00818308‬‬ ‫حمود �سليّم �شطيط العامري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪06300017‬‬ ‫فاطمه بنت عبدالله بن احمد العبادي الروا�س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7897959‬‬ ‫وهب بن حمد بن نا�صر العامري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪07772056‬‬ ‫حمفوظ �سعيد عبيد العلوي‬ ‫‪162‬‬ ‫‪01992244‬‬ ‫جمعه عبدالله خمي�س الغافري‬ ‫‪30‬‬
‫‪5877048‬‬ ‫في�صل بن �أحمد بن حممد الربواين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8977534‬‬ ‫حممد �أحمد �سعيد البلو�شي‬ ‫‪163‬‬
‫‪14613667‬‬ ‫خالد فهد �سامل الن�صريي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14060533‬‬ ‫كرمية بنت �سامل بن مرهون الغافرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22765834‬‬ ‫يا�سر بن �سعيد �سلوم املالكي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪02174915‬‬ ‫ح�سن علي ح�سن البلو�شي‬ ‫‪31‬‬
‫‪7354925‬‬ ‫لقمان بن خالد بن عبدالله الفوري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1406892‬‬ ‫حممد حماد �سعيد القا�سمي‬ ‫‪164‬‬
‫‪07754547‬‬ ‫خلفان علي حمدان الزعابي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5845158‬‬ ‫مروان بن حممد بن مرهون البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18948875‬‬ ‫يحيى �سعيد جمعه اليعقوبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8400367‬‬ ‫ح�سني علي �سعيد اجله�ضمي‬ ‫‪32‬‬
‫‪14743091‬‬ ‫منال بنت حممد بن �سعيد ال�شبلية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪07284341‬‬ ‫ليث بن عبدالله بن قا�سم احلمزه‬ ‫‪23‬‬ ‫‪01658438‬‬ ‫حممد حمد علي احلكماين‬ ‫‪165‬‬
‫‪01421539‬‬ ‫خليفه �سعيد حمد العجمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20515278‬‬ ‫مازن بن �سعيد بن خالد الدغي�شي‬ ‫‪24‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪18919893‬‬ ‫حمد �سامل را�شد العرميي‬ ‫‪33‬‬
‫‪09420508‬‬ ‫خمي�س حمد �سعيد املقبايل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6549926‬‬ ‫منت�صر بن جهاد بن �سامل الها�شمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24572406‬‬ ‫حممد حميّد �سامل احلجري‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2463001‬‬ ‫حمد �سليم حمد النا�صري‬ ‫‪34‬‬
‫‪11037608‬‬ ‫مي�سورة بنت حمد بن حمود التميمية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20473325‬‬ ‫مازن بن عبدالله بن �سيف البادي‬ ‫‪25‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬اتحاد المقاولين العمانية‬ ‫‪13360059‬‬ ‫حممد حميد عبيد البادي‬ ‫‪167‬‬
‫‪17466417‬‬ ‫خمي�س حميد �سعيد الري�سي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪07009416‬‬ ‫حممد بن حميد بن �ضحي الريامي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪978284‬‬ ‫حمد عبيد �سامل االخزمي‬ ‫‪35‬‬
‫‪10936053‬‬ ‫ندى بنت نا�صر بن �سعيد البلو�شية‬ ‫‪20‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪10550171‬‬ ‫حممد خمي�س عيد احلب�سي‬ ‫‪168‬‬ ‫‪05871307‬‬ ‫حمد مبارك حمود ال�شملي‬ ‫‪36‬‬
‫‪14402701‬‬ ‫خمي�س خويدم �صنجور الغيالين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪09788428‬‬ ‫نوال بنت �سعيد بن خمي�س العربية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11381656‬‬ ‫حممد بن خليفه بن زاهر ال�صباري‬ ‫‪27‬‬
‫‪05269594‬‬ ‫خمي�س را�شد عبدالله الها�شمي‬ ‫‪25‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪04360116‬‬ ‫حممد را�شد علي ال�ستمي‬ ‫‪169‬‬ ‫‪01730249‬‬ ‫حمد حممد �شام�س ال�سناين‬ ‫‪37‬‬
‫‪08331352‬‬ ‫وليد بن عبدالله بن نا�صر احلارثي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18278815‬‬ ‫حممد بن عاقب بن �سامل النعماين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪06083949‬‬ ‫حممد �سامل �سعيد العرميي‬ ‫‪170‬‬
‫‪02936945‬‬ ‫خمي�س نا�صر حمد املاردي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15499379‬‬ ‫حممد بن مبارك بن عبيد الفزاري‬ ‫‪29‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪08485497‬‬ ‫حمد هالل خالد البو�سعيدي‬ ‫‪38‬‬
‫‪18973506‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد الها�شمي‬ ‫‪27‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪1054816‬‬ ‫�أحمد خلفان را�شد الزيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪07014905‬‬ ‫حممد �سامل علي البادي‬ ‫‪171‬‬ ‫‪5083499‬‬ ‫حمود �سرحان حمود ال�سيابي‬ ‫‪39‬‬
‫‪09620962‬‬ ‫حممود بن يعقوب بن حم�سن القا�سمي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1054815‬‬ ‫�أحمد عبدالله ح�شيم امل�سكري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10127092‬‬ ‫حممد �سعيد خريبي�ش العوي�سي‬ ‫‪172‬‬
‫‪08301644‬‬ ‫را�شد �سعيد �سبيح املنجي‬ ‫‪28‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬بنك عمان العربي‬
‫‪11661421‬‬ ‫ه�شام بن �سعيد بن عي�سى الكندي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18403705‬‬ ‫حميد حمد علي احلميدي‬ ‫‪40‬‬
‫‪1850467‬‬ ‫را�شد �سليّم �صالح النا�صري‬ ‫‪29‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر البنك الرئيسي ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪1039942‬‬ ‫با�سل �ساعد علي ال�سابقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪06390955‬‬ ‫حممد عبدالله �سيف الكيومي‬ ‫‪173‬‬ ‫‪11292964‬‬ ‫حميد �سامل را�شد احلجري‬ ‫‪41‬‬
‫‪15287477‬‬ ‫هيثم بن نا�صر بن حممد العرميي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11879204‬‬ ‫بندر عبدالله را�شد العلوي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4763565‬‬ ‫حممد عبيد نا�صر ال�ساعدي‬ ‫‪174‬‬
‫‪11749594‬‬ ‫زاهر علي �سامل البدري‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22949194‬‬ ‫وليد بن حممد بن حمد العامري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪09227848‬‬ ‫حميد حممد احمد اجلابري‬ ‫‪42‬‬
‫‪01321782‬‬ ‫زعل نخره �سليم الوهيبي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪963284‬‬ ‫خمي�س حميد خمي�س ال�شملي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24896561‬‬ ‫حممود عبيد العبد احلجري‬ ‫‪175‬‬ ‫‪08298362‬‬ ‫خالد خ�صيب عبيد احلارثي‬ ‫‪43‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10206423‬‬ ‫يو�سف بن �سويف بن حميد احلب�سي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪953333‬‬ ‫خمي�س حممد عبدالله الكا�سبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪01706727‬‬ ‫مرهون مانع مرهون الكلباين‬ ‫‪176‬‬
‫‪15196335‬‬ ‫زكريا خليفة �ساملني ال�صبحي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24039042‬‬ ‫ا�سعد عي�سى �أحمد الفوري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22571422‬‬ ‫يون�س بن خلفان بن علي ال�سراعي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10034363‬‬ ‫خالد خمي�س عبدالله املعمري‬ ‫‪44‬‬
‫‪03612946‬‬ ‫�أحمد عبدالله حممد احلو�سني‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21036883‬‬ ‫حمزه �سليمان حمد البهالين‬ ‫‪18‬‬ ‫‪30036652‬‬ ‫جمد �سليمان بدوي الهنائي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪892430‬‬ ‫م�ؤيد عبدالله حممد الكمزاري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪9624567‬‬ ‫يو�سف بن عبدالله بن �سامل االخزمي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪05501509‬‬ ‫�سامل حميد �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪33‬‬
‫‪03917596‬‬ ‫جمال خمي�س خ�صيب ال�سعدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪08153039‬‬ ‫حميد بخيت �سويدان البادي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪26669951‬‬ ‫جمدي �صالح عنرب ال�سعدي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1032449‬‬ ‫نا�صر علي حمود العوي�سي‬ ‫‪59‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪07457206‬‬ ‫�سامل دغيمي�ش جميل امل�سعودي‬ ‫‪34‬‬
‫‪03917558‬‬ ‫حمد حممد مالك ال�شحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11631981‬‬ ‫حميد ب�شري حميد املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11828625‬‬ ‫حممد حارب �سعيد املنعي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11099239‬‬ ‫هزاع خمي�س حممد ال�ضاعني‬ ‫‪60‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬محالت وصيدلية الوليد‬ ‫‪17140175‬‬ ‫�سامل �سعيد بخيت ال�سعيدي‬ ‫‪35‬‬
‫‪03627959‬‬ ‫خليفه خ�صيب جميل املنعي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪08508413‬‬ ‫خالد جمعه ح�سن املعمري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪03804792‬‬ ‫حممد حمد �سامل الهنائي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪989847‬‬ ‫هيثم حممد �سعيّد اليعقوبي‬ ‫‪61‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الغبرة‬ ‫‪00346112‬‬ ‫�سامل �سيف مانع الزيدي‬ ‫‪36‬‬
‫‪11364465‬‬ ‫را�شد �سبيت علي النعيمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08131447‬‬ ‫خالد �سامل را�شد الري�سي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪03826173‬‬ ‫حممد خمي�س جمعه ال�سناين‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1029496‬‬ ‫يو�سف علي فايل العرميي‬ ‫‪62‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪01863387‬‬ ‫�سامل �صالح �أحمد الغيالين‬ ‫‪37‬‬
‫‪03639385‬‬ ‫�سامل �سعيد �سويلم الرا�سبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪08166475‬‬ ‫خالد عبدالله حمد املقبايل‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19377553‬‬ ‫حممد خمي�س حمد القريني‬ ‫‪85‬‬ ‫‪20619574‬‬ ‫يون�س عبدالله را�شد ال�شيدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪09631381‬‬ ‫�سامل حممد را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪38‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪03663347‬‬ ‫�سامل �سعيد عبدالله النعيمي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14726992‬‬ ‫خلفان حمود خلفان احلارثي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10422672‬‬ ‫حممد خمي�س حميد البطا�شي‬ ‫‪86‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪12020353‬‬ ‫�سامل نا�صر احمد النبهاين‬ ‫‪39‬‬
‫‪03942846‬‬ ‫�سامل �سعيد علي احلكماين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18185946‬‬ ‫خلفان نا�صر �سامل امل�شريف‬ ‫‪25‬‬ ‫‪03732559‬‬ ‫حممد �سامل مبارك ال�سناين‬ ‫‪87‬‬ ‫‪24865181‬‬ ‫ابت�سام عبدالله نا�صر العفارية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14154348‬‬ ‫�سامل نا�صر �سلطان الزرعي‬ ‫‪40‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشرق والغرب‬ ‫‪12950853‬‬ ‫ابراهيم �سليمان حمدان الزيدي‬ ‫‪2‬‬
‫‪03670442‬‬ ‫�سامل علي �سيف العرميي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪08570176‬‬ ‫خليل ابراهيم علي الرئي�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26581206‬‬ ‫حممد �سامل حممد ال�سعيدى‬ ‫‪88‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬ ‫‪18136335‬‬ ‫�سعود حمد �سامل الدويكي‬ ‫‪41‬‬
‫‪03662791‬‬ ‫�سعود م�سلم �سعيد مطيع اليافعي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪27557076‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد الها�شمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25857037‬‬ ‫حممد �سليمان حممد احلو�سني‬ ‫‪89‬‬ ‫‪4041095‬‬ ‫احمد حممد احمد ال�شحري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪07868569‬‬ ‫�سعود حممد حمود القنوبي‬ ‫‪42‬‬
‫‪03655771‬‬ ‫�سلمان حممد خمي�س املرزوقي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08132257‬‬ ‫را�شد مال الله �سامل البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11448127‬‬ ‫حممد �صالح �سامل العمري‬ ‫‪90‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪15366846‬‬ ‫ا�سعد فار�س احمد الرو�شدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01292041‬‬ ‫�سعيد خليفه �سعيد العجمي‬ ‫‪43‬‬
‫‪03666888‬‬ ‫�سيف نا�صر خ�صيب ال�شرجي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20224447‬‬ ‫را�شد حممد نا�صر العوي�سي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18715229‬‬ ‫حممد عبدالله خلفان اوالدثاين‬ ‫‪91‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪14713083‬‬ ‫�أ�سماء �سليم �سعيد املغريية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02037769‬‬ ‫�سعيد علي را�شد الوهيبي‬ ‫‪44‬‬
‫‪03646597‬‬ ‫عبدالله حممد علي البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9236206‬‬ ‫زكريا خمي�س عي�سى الكندي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪03801808‬‬ ‫حممد عبدالله �سعيد البلو�شي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪03420819‬‬ ‫ابت�سام خلفان �سعيد الهنائية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5873757‬‬ ‫بثينه عبدالله فا�ضل ال�سيابية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪00902797‬‬ ‫�سعيد نا�صر علي الغداين‬ ‫‪45‬‬
‫‪03646353‬‬ ‫علي حممد احمد الظهوري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14363609‬‬ ‫�سامل عامر خمي�س احلو�سني‬ ‫‪31‬‬ ‫‪03809047‬‬ ‫حممد علي عبدالله الكلباين‬ ‫‪93‬‬ ‫‪03606385‬‬ ‫ابراهيم حممد �سامل الهطايل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7023583‬‬ ‫بدر نا�صر حممد العامري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪08690145‬‬ ‫�سلطان را�شد حممد العي�سائي‬ ‫‪46‬‬
‫‪03654089‬‬ ‫عماد عدنان خري املكدمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9854034‬‬ ‫�سامل علي طالب الرواحي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12824425‬‬ ‫حممد نا�صر �سامل الهادي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪03378065‬‬ ‫امل �صالح عي�سى البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19669934‬‬ ‫بدرية خمي�س �سعيد الرحبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22899125‬‬ ‫�سلطان �سليمان علي النهدي‬ ‫‪47‬‬
‫‪03651167‬‬ ‫عمر �سيف �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14494602‬‬ ‫�سعد يا�سر �سرور ال�سعدي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪22761268‬‬ ‫حممود را�شد علي ال�سعدي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪03386476‬‬ ‫با�سمه عبدالله حممد الغمال�سية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14610164‬‬ ‫بدور حمود �سيف البحرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18163313‬‬ ‫�سليمان �سامل جمعه الغيالين‬ ‫‪48‬‬
‫‪03923281‬‬ ‫حم�سن حمد �سامل احلارثي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24935892‬‬ ‫�سعود را�شد م�سعود املعمري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪03823692‬‬ ‫مر�شد حممد رم�ضان البلو�شي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪03441447‬‬ ‫بدريه �سلطان را�شد ال�شافعية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪08428515‬‬ ‫بهجه �سعيد �سامل العامرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2906478‬‬ ‫�سليمان عبيد را�شد املعمري‬ ‫‪49‬‬
‫‪03938383‬‬ ‫حم�سن �سليم خمي�س الغزايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪09804181‬‬ ‫�سعيد حميد �سامل العي�سائي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18464015‬‬ ‫مروان حممود رم�ضان البلو�شي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪03473431‬‬ ‫ب�شرى جمعه الو�صيم ال�صبيحية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12475045‬‬ ‫تقى حممدر�ضى حممدجواد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪02306164‬‬ ‫�سيف �سامل �سعيد الرقمي‬ ‫‪50‬‬
‫‪03609044‬‬ ‫حممد حارب ب�شري ال�ساملي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪03461781‬‬ ‫�سليمان حممد حمد الهنائي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪01024328‬‬ ‫م�سعود �سامل حارب الكلباين‬ ‫‪98‬‬ ‫‪03413748‬‬ ‫ثرياء خالد حمد النوفلية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4728532‬‬ ‫حمد �سامل مبارك العرميي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪01214573‬‬ ‫�سيف عامر خايف العامري‬ ‫‪51‬‬
‫‪03924489‬‬ ‫حممد �سعد حفيظ خوار‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13592281‬‬ ‫�شبيب �سعيد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪13579468‬‬ ‫م�شعل �سليمان حمد الزيدي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪03434202‬‬ ‫جميله علي حممد الظهوري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1461858‬‬ ‫حمدان علي خلفان القطيطي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21096561‬‬ ‫�سيف يو�سف �سليمان اليحمدي‬ ‫‪52‬‬
‫‪03624775‬‬ ‫حممد �سعيد را�شد الكعبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23109021‬‬ ‫�صالح عجيدان �صالح الزرعي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪28513091‬‬ ‫منذر �أحمد �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪03452536‬‬ ‫جواهر علي حممد ال�شيدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22924304‬‬ ‫حنني �سامل حمد اجلهورية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11384897‬‬ ‫�صالح حممد �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪53‬‬
‫‪03911382‬‬ ‫حممد عبيد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪07153686‬‬ ‫عبدالرحمن علي جمعه اللوغاين‬ ‫‪39‬‬ ‫‪29131264‬‬ ‫مهلب كليب �سامل ال�شريقي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪03432489‬‬ ‫حليمه خمي�س عبيد الفزارية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪08877059‬‬ ‫خالد قا�سم حممد الكم�شكي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪05102754‬‬ ‫�صرب حمد خريبي�ش الوهيبي‬ ‫‪54‬‬
‫‪03660533‬‬ ‫معمر فرحان رم�ضان بيت حبظه‬ ‫‪26‬‬ ‫‪06687826‬‬ ‫عبدالعزيز علي حمدان الغيثي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12958832‬‬ ‫مو�سى عادل �سنجور املعمري‬ ‫‪102‬‬ ‫‪03393955‬‬ ‫حليمه �سليمان عبدالله الهنائية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11054472‬‬ ‫راويه �سيف مبارك املعولية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪02904309‬‬ ‫عامر حمد عامر العوي�سي‬ ‫‪55‬‬
‫‪03937376‬‬ ‫معيوف فريح الوايل النعيمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10362165‬‬ ‫عبدالله حمد عامر اجلابري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪03717588‬‬ ‫ناجي عي�سى جمعة اليحيائي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪03574739‬‬ ‫حمد حمود حممد الفار�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21553528‬‬ ‫رحمه خمي�س غريب اخلرو�صية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪02111129‬‬ ‫عامر �سيف حممد الرواحي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11551764‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله البدواوي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪03759935‬‬ ‫نا�صر �سامل عبدالله امل�شريف‬ ‫‪104‬‬ ‫‪03607832‬‬ ‫حمد خليل �سامل ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪05377612‬‬ ‫رميان جمعه علي الهنائية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10559963‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل حممد البلو�شي‬ ‫‪57‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪14831202‬‬ ‫عبدالله حممد علي ال�شحي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪24943013‬‬ ‫نا�صر �سعيد م�سعود امل�سعودي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪03572557‬‬ ‫حمود حممد عبدالله الرواحي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4881914‬‬ ‫�سامل حممد �سامل الغيالين‬ ‫‪19‬‬ ‫‪02939145‬‬ ‫عبدالعزيز حممود ا�سماعيل الزرعوين‬ ‫‪58‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬السرين العالمية للتجارة والمقاوالت‬ ‫‪03426419‬‬ ‫حنان �سعيد را�شد املعنية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20762836‬‬ ‫�سامل مرزوق �سامل القتبي‬ ‫‪20‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪13508884‬‬ ‫عبدالله م�سلم حممد القري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19424751‬‬ ‫نا�صر بن �سليم بن ربيع النظريي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪11311103‬‬ ‫عبدالله حمد �سعيد الريامي‬ ‫‪59‬‬
‫‪21634906‬‬ ‫عبداملجيد �سليمان را�شد ال�شحي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27724716‬‬ ‫ن�صر نا�صر عبدالله الهطايل‬ ‫‪107‬‬ ‫‪03601013‬‬ ‫خالد را�شد حممد املعمري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18298403‬‬ ‫�سعيد حمد �سلطان اجلابري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18419088‬‬ ‫عبدالله خليفه �سعود القلهاتي‬ ‫‪60‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪8088989‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله خلفان ال�صباحي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13366634‬‬ ‫هاين �سعيد حمد العربي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪03445019‬‬ ‫خديجه �سامل عبدالله ال�شبلية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪05368302‬‬ ‫�شم�سه حممد �سعيد الغ�سينية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12013558‬‬ ‫عبدالله خليفه م�صبح املقبايل‬ ‫‪61‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪04239487‬‬ ‫عمر حممد �سامل املزروعي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15117949‬‬ ‫هديب عبدالله هديب املعمري‬ ‫‪109‬‬ ‫‪03467198‬‬ ‫خلود علي �سيف الغيثية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20753559‬‬ ‫�شيماء جمعه �سعيد العامرية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪06409699‬‬ ‫عبدالله را�شد بخيت ال�شبلي‬ ‫‪62‬‬
‫‪14280002‬‬ ‫ابراهيم عمر �سامل الريامي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪08969761‬‬ ‫عي�سى قا�سم عي�سى البلو�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪03692442‬‬ ‫هالل حمدان حممد العي�سائي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪03409744‬‬ ‫راية عامر �سعيد العلوية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14599563‬‬ ‫�صالح جمعه خمي�س اجلعفري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14286235‬‬ ‫عبدالله را�شد عبدالله ال�سرحي‬ ‫‪63‬‬
‫‪18587928‬‬ ‫احمد حممد خمي�س امل�سكري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11197935‬‬ ‫فهد �سعود علي التوبي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪03762872‬‬ ‫هالل علي را�شد ال�سناين‬ ‫‪111‬‬ ‫‪03422196‬‬ ‫رجاء عبيد خمي�س الوح�شية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11261481‬‬ ‫�صالح عبدالله عامر القنوبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪01999695‬‬ ‫عبدالله �سامل علي العلوي‬ ‫‪64‬‬
‫‪1389429‬‬ ‫اخلليل احمد �سيف العامري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪06122544‬‬ ‫فهد �سعيد بخيت اليعقوبي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪03762591‬‬ ‫هيثم عبدالله را�شد البلو�شي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪03367749‬‬ ‫رحمه م�صبح �سليّم العربية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15646166‬‬ ‫عبدالرحمن علي خمي�س العرميي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6781323‬‬ ‫عبدالله �سيف عبدالله املخلدي‬ ‫‪65‬‬
‫‪10784705‬‬ ‫ايوب احمد حممد املغريي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13159485‬‬ ‫ماجد خمي�س حممد املزيني‬ ‫‪51‬‬ ‫‪28737281‬‬ ‫هيثم نا�صر �سامل اخلاطري‬ ‫‪113‬‬ ‫‪03442749‬‬ ‫رقيه را�شد حمدان العمرانية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3117133‬‬ ‫عبدالله �سامل عبدالله البادي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪01156197‬‬ ‫عبدالله �صالح عبدالله العلوي‬ ‫‪66‬‬
‫‪07324566‬‬ ‫�أحمد عدمي �سعيد احلمداين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13861055‬‬ ‫مازن �سامل علي احلو�سني‬ ‫‪52‬‬ ‫‪21942296‬‬ ‫وقا�ص �سليمان نا�صر احلرا�صي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪03372221‬‬ ‫زعيمه حمود حمد ال�شكيلية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23283153‬‬ ‫عبداملجيد احمد �سعيد البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪00012124‬‬ ‫عبدالله حممد مبارك العلوي‬ ‫‪67‬‬
‫‪14405637‬‬ ‫�أمين نا�صر حم�سن الهدابي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15671913‬‬ ‫مانع �سامل حممد املقبايل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪03767873‬‬ ‫وليد حممد حمد الكلباين‬ ‫‪115‬‬ ‫‪03414858‬‬ ‫زينب جمعه مبارك العرميية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3395275‬‬ ‫عزان �سامل مطهوف بيت مبارك‬ ‫‪29‬‬ ‫‪02958791‬‬ ‫علي �سامل خلفان الرو�شدي‬ ‫‪68‬‬
‫‪01038096‬‬ ‫حمد خ�صيب علي ال�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪05926588‬‬ ‫حممد �سعيد �أحمد الري�سي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪28408612‬‬ ‫يا�سر خمي�س �سعيد احل�سيني‬ ‫‪116‬‬ ‫‪03425774‬‬ ‫زينه �سليمان �سامل ال�صوافية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9121534‬‬ ‫علي يون�س علي رحمه الزدجايل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6890771‬‬ ‫علي �سعد �سعيد �سمحان‬ ‫‪69‬‬
‫‪12398993‬‬ ‫حمد عبدالله حممد ال�سنيدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28561835‬‬ ‫حممد عامر �سعيد الرحبي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19020933‬‬ ‫ي�سري تي�سري عبدالله الهنائي‬ ‫‪117‬‬ ‫‪03572768‬‬ ‫�سلطان �سامل را�شد البادي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7860562‬‬ ‫غالية �صالح �سعيد البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪07098082‬‬ ‫علي �سعيد �سامل الوردي‬ ‫‪70‬‬
‫‪00204738‬‬ ‫حمد حممد �سيف امل�شايخي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20468647‬‬ ‫حممد نا�صر حممد ال�سعيدي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪18550704‬‬ ‫يقظان عقيق فرحان اجلابري‬ ‫‪118‬‬ ‫‪03480695‬‬ ‫�سلوى حممد خلفان اخلمي�سية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12066605‬‬ ‫فاطمه حمد �سعيد العوي�سية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11505623‬‬ ‫علي �سلطان را�شد العرميي‬ ‫‪71‬‬
‫‪14643529‬‬ ‫حمد وين علي امل�شايخي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10259166‬‬ ‫حممد هالل خلفان اخلوالدي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪03808434‬‬ ‫يو�سف خ�صيف العبد املعويل‬ ‫‪119‬‬ ‫‪03462731‬‬ ‫�سميحه مبارك �سرور البلو�شية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10758026‬‬ ‫فاطمه م�صبح خمي�س ال�شكرية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪02556269‬‬ ‫علي �سليمان مبارك البلو�شي‬ ‫‪72‬‬
‫‪9663599‬‬ ‫حمدون حمد خلفان احلارثي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9718016‬‬ ‫حممد يو�سف �سيف العامري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪23658073‬‬ ‫يو�سف حممد جمعه العلوي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪03468472‬‬ ‫�سمريه �سعيد ابراهيم ال�سعدية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12207061‬‬ ‫فهد عبدالله جمعة الفار�سي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪07912789‬‬ ‫علي عبدالله �سامل املقبايل‬ ‫‪73‬‬
‫‪00378251‬‬ ‫حمود �سعيد حمود ال�شهومي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12316958‬‬ ‫م�سعود م�سعود �سليمان ال�شحي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪03432226‬‬ ‫�سمريه �سعيد �سامل اخلن�صورية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14701273‬‬ ‫في�صل �سلطان علي الظهوري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14429435‬‬ ‫عمر علي حممد املعمري‬ ‫‪74‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪00783516‬‬ ‫خلف �سعيد عبدالله الهنائي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15628249‬‬ ‫م�شعل عبدالله مطر اجللبوبي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪03461616‬‬ ‫�سمريه مال الله منني البلو�شية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪11195007‬‬ ‫ماجد �سعيد �سامل ال�سعدي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪14244244‬‬ ‫عي�سى دروي�ش ح�سن البلو�شي‬ ‫‪75‬‬
‫‪10272114‬‬ ‫را�شد �سعيد عامر احلارثي‬ ‫‪14‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الواحة اللوجستية‬ ‫‪03442205‬‬ ‫�شيخه خلفان �سامل املقبالية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪09434913‬‬ ‫مازن حمد حممد العنربي‬ ‫‪37‬‬
‫‪12831726‬‬ ‫منت�صر علي عبيد املعمري‬ ‫‪61‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الرسيل الصناعية‬ ‫‪12496821‬‬ ‫غالب طالب خمي�س ال�سعيدي‬ ‫‪76‬‬
‫‪137184‬‬ ‫زاهر نا�صر �سامل ال�شريقي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20410828‬‬ ‫مهند خلفان ال�شني‬ ‫‪62‬‬ ‫‪03599966‬‬ ‫عادل خمي�س فريوز العرميي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18509654‬‬ ‫حممد خمي�س �سليمان اخلرو�صي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18494891‬‬ ‫قا�سم �صالح علي الهنائي‬ ‫‪77‬‬
‫‪15133046‬‬ ‫�سامل حمد ناجم اجلعفري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22840272‬‬ ‫نا�صر حمد خليفه اجلنيبي‬ ‫‪63‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪03598818‬‬ ‫عامر �سامل خمي�س العي�سائي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25550454‬‬ ‫حممد �سامل حمد ال�شعيلي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪09731105‬‬ ‫ماجد �صالح �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪78‬‬
‫‪20318183‬‬ ‫�سامي حمد خلفان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10643743‬‬ ‫ندمي نا�ضر �صفر البلو�شي‬ ‫‪64‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪03408967‬‬ ‫عهود حممد حميد الزيدية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4623694‬‬ ‫حممد مبارك �سامل امل�سكري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪07558557‬‬ ‫حممد �أحمد نا�صر الرواحي‬ ‫‪79‬‬
‫‪00466588‬‬ ‫�سعيد �سامل �سويهر املزروعي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13914261‬‬ ‫نعمان را�شد �سامل البادي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪06558182‬‬ ‫ابراهيم �سامل عبدالله الكلباين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03351289‬‬ ‫غريبه خمي�س نا�صر املقبالية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4331472‬‬ ‫حممد نا�صر عبدالله الري�سي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪01658438‬‬ ‫حممد حمد علي احلكماين‬ ‫‪80‬‬
‫‪00665678‬‬ ‫�سعيد �سليمان �سيف الزكواين‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15433013‬‬ ‫هاين مطر �سامل الرواحي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10228667‬‬ ‫ابراهيم علي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪03348695‬‬ ‫فايزه حممود ابراهيم الرحبية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪14703609‬‬ ‫مرّا�ش عامر علي الهنائي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪16233901‬‬ ‫حممد حمد مرهون الذهلي‬ ‫‪81‬‬
‫‪13932116‬‬ ‫�سعيد �صالح �سعيد الكمايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22035464‬‬ ‫هيثم �سعيد نا�صر امل�شايخي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪03892731‬‬ ‫ابراهيم حممد �صلبوخ الوائلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪03373026‬‬ ‫فتحيه �سعيد علي احلارثية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12307086‬‬ ‫مرمي حمد �سعيد الهدابية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪09159643‬‬ ‫حممد را�شد �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪82‬‬
‫‪14815505‬‬ ‫�سعيد علي �سامل البطيني‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18476003‬‬ ‫هيثم عبدالله حممد املدحاين‬ ‫‪68‬‬ ‫‪07629253‬‬ ‫انور يو�سف �سيف الرواحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪03468129‬‬ ‫مثال �سعيد حممد العمرية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪12969368‬‬ ‫مرمي را�شد خلفان اخليارية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪12054093‬‬ ‫حممد �سامل يو�سف الروتلي‬ ‫‪83‬‬
‫‪00509514‬‬ ‫�سالم العبد �سالم الريامي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28365259‬‬ ‫وليد حمد �سامل الهطايل‬ ‫‪69‬‬ ‫‪03589508‬‬ ‫�إبراهيم يو�سف �سيف املنجي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03599952‬‬ ‫حممد خمي�س فريوز العرميي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11424615‬‬ ‫ميا�سه عبدالله علي الغ�سانية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪01395874‬‬ ‫حممد �سباع �سليمان احلو�سني‬ ‫‪84‬‬
‫‪00407002‬‬ ‫�سليم �سامل حمدان العربي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪06573172‬‬ ‫وليد حممد علي الكلباين‬ ‫‪70‬‬ ‫‪02131917‬‬ ‫�أحمد علي خمي�س البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪03566985‬‬ ‫حممد �سعيد حممد بهوان املخيني‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13372314‬‬ ‫نا�صر حمود م�سعود العويف‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13797674‬‬ ‫حممد �سبيع حميد القرم�شي‬ ‫‪85‬‬
‫‪00393541‬‬ ‫�سيف خلفان �سيف الرقادي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪06795231‬‬ ‫يحيي حمدان �شنني اخلاطري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪8706431‬‬ ‫�أمري �سعيد �سيف العوميري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪03442365‬‬ ‫مرمي عبدالله �صابر البو�سعيدية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪05020055‬‬ ‫هدى حمد م�سعود اجلابرية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪03294838‬‬ ‫حممد �سيف حممد الو�شاحي‬ ‫‪86‬‬
‫‪00755203‬‬ ‫�سيف را�شد �سعيد املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11336466‬‬ ‫يو�سف علي حممد ال�شمو�سي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪04106157‬‬ ‫بدر �سامل را�شد الرديني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪03419897‬‬ ‫منى نعمان حمود النعمانية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪18237386‬‬ ‫هيثم حممد زاهر بني عرابه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪09368989‬‬ ‫حممد عبدالله حممد املطوع‬ ‫‪87‬‬
‫‪9783662‬‬ ‫�صالح بخيت خلفان الرا�شدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪08177091‬‬ ‫يو�سف علي م�سعود املزيني‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13253117‬‬ ‫بدر �سعيد �سامل املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪03467165‬‬ ‫ميثاء علي �سيف الغيثية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪11831932‬‬ ‫و�ضحى جا�سم حممد العلوية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪10244729‬‬ ‫حممد علي بخيت الكيومي‬ ‫‪88‬‬
‫‪01583472‬‬ ‫�صالح عبدالله حميد احل�سني‬ ‫‪27‬‬ ‫‪03845284‬‬ ‫حامد جميل م�صبح الهندا�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪03450827‬‬ ‫نوره �سامل �سعيد الرو�شدية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20557414‬‬ ‫وليد �سيف �سامل ال�سيابي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪08981492‬‬ ‫حممد علي حممد املعمري‬ ‫‪89‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪00122977‬‬ ‫عبداخلالق م�سعود �سليمان البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪03844699‬‬ ‫حامد حميد �سعيد القريني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪03473745‬‬ ‫نوف �سامل عبدالله الرو�شدية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9592261‬‬ ‫يعقوب يو�سف �صالح الغيالين‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13940513‬‬ ‫حممود خلفان حممد اللويهي‬ ‫‪90‬‬
‫‪01384555‬‬ ‫عبدالله را�شد علي ال�سعيدي‬ ‫‪29‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬اتحاد المقاولين العمانية‬ ‫‪14689595‬‬ ‫ح�سني �سرور حارب الريامي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪03391416‬‬ ‫هند عبدالله علي البلو�شية‬ ‫‪47‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪03265331‬‬ ‫حممود غالب حمود الدرعي‬ ‫‪91‬‬
‫‪00033506‬‬ ‫عبدالله �سعيد عي�سى احلارثي‬ ‫‪30‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪03840226‬‬ ‫ح�سني حممد جمعه البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫أسم الشركة‪ :‬محمد بن عبدالرحمن الكندي للتجارة‬ ‫‪25618002‬‬ ‫مدمي �سليم �سعيد احلرملي‬ ‫‪92‬‬
‫‪11592772‬‬ ‫عبيد عياد �صالح اخلمي�سي‬ ‫‪31‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪03847893‬‬ ‫حمد عبدالله �أحمد احلميدي‬ ‫‪14‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬توريدات المكاتب‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬ ‫‪13723277‬‬ ‫م�سعود مبارك عبدالله العلوي‬ ‫‪93‬‬
‫‪00572973‬‬ ‫عو�ض مطر حممد املجريف‬ ‫‪32‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪05871307‬‬ ‫حمد مبارك حمود ال�شملي‬ ‫‪15‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪02243921‬‬ ‫م�سلم �سليمان �سويلم الهنائي‬ ‫‪94‬‬
‫‪10015439‬‬ ‫عي�سى عبدالله �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪20621799‬‬ ‫احمد عبدالله �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03900396‬‬ ‫حمدان حمد �سامل املياحي‬ ‫‪16‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪03614941‬‬ ‫م�شعل م�سلم احمد بيت �سعيد‬ ‫‪95‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪01970155‬‬ ‫غريب �سامل �صبيح الكعبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22069574‬‬ ‫�أحمد نا�صر حممد الغيثي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17484864‬‬ ‫حمدي خلفان نا�صر الناعبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪07934404‬‬ ‫مطر مبارك مطر املطاعني‬ ‫‪96‬‬
‫‪12345294‬‬ ‫فتحية احمد مبارك احلرا�صية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11698148‬‬ ‫ح�سن علي عبدالله املخزومي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪04865922‬‬ ‫حمود حمد �شطيط الوهيبي‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10730891‬‬ ‫ا�سامه �سليمان �سعيد الفوري‬ ‫‪1‬‬
‫‪11890411‬‬ ‫ابراهيم دروي�ش �شنني امل�سعودي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13918747‬‬ ‫�أحمد حممد خلفان الهدابي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7142372‬‬ ‫من�صور خمي�س حممد ال�سنيدي‬ ‫‪97‬‬
‫‪14299309‬‬ ‫ماجد احمد حممد امل�شيخي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪24291452‬‬ ‫خالد خلفان �سليمان املعويل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪03903739‬‬ ‫خالد �صالح �أحمد الب�سطي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪05212669‬‬ ‫م�ؤمن ربيع خمي�س الهدابي‬ ‫‪98‬‬
‫‪13611348‬‬ ‫ماجد من�صور نا�صر املنجي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15250291‬‬ ‫خليفه �سهيل حمد البادي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13440468‬‬ ‫خلفان �شوين علي �آل عبدال�سالم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25596444‬‬ ‫ابراهيم �سامل عامر املخيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11469317‬‬ ‫حمود را�شد حمود احلارثي‬ ‫‪3‬‬
‫‪03785166‬‬ ‫احمد را�شد احمد ال�شحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13367533‬‬ ‫ريان �سعيد خمي�س البطا�شية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪03009414‬‬ ‫نا�صر حمد حميد امل�شريف‬ ‫‪99‬‬
‫‪03452574‬‬ ‫مازن �سعيد علي ال�شحي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11552569‬‬ ‫زايد �سيف حممد ال�صاحلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪07754547‬‬ ‫خلفان علي حمدان الزعابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪17632386‬‬ ‫نا�صر خلفان �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪100‬‬
‫‪01351147‬‬ ‫حممد �سامل را�شد النعيمي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪17858322‬‬ ‫عبدالعزيز حممد عبيد الزعابي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪03884175‬‬ ‫خليفه خلفان جمعه املزروعي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19795513‬‬ ‫ا�سحاق عبدالله �أحمد ال�شيباين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19443613‬‬ ‫زهيه علي �سعيد ال�سعيدية‬ ‫‪5‬‬
‫‪03779097‬‬ ‫ا�سماعيل را�شد �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14075405‬‬ ‫عامر مراد نورحممد الهوتي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪07331867‬‬ ‫نا�صر رام�س عبدالله العمري‬ ‫‪101‬‬
‫‪15076193‬‬ ‫م�سعود حمد م�سعود الرا�شدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11465291‬‬ ‫عبدالله را�شد �سامل ال�ضاعني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08204747‬‬ ‫خليفه عبيد �سعيد القائدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15688105‬‬ ‫ن�صر خمي�س حمود العامري‬ ‫‪102‬‬
‫‪01532325‬‬ ‫م�سلم خلفان را�شد احلب�سي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪22428909‬‬ ‫فهد �سعيد حارب ال�سعيدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14373978‬‬ ‫خمي�س �صالح �سامل اجلنيبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪03756849‬‬ ‫ا�سماعيل حممد حمد ال�شيذاين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18907591‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالرحمن البلو�شي‬ ‫‪7‬‬
‫‪21279584‬‬ ‫احل�سني علي �سعيد الرا�سبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25159462‬‬ ‫عذاري �سيف علي اجلردانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12663065‬‬ ‫هالل �سامل نا�صر احلامتي‬ ‫‪103‬‬
‫‪00158003‬‬ ‫مطر حممد نا�صر املقبايل‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21791106‬‬ ‫في�صل حممد �سامل املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪08301644‬‬ ‫را�شد �سعيد �سبيح املنجي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪07851533‬‬ ‫هيثم را�شد خلفان البادي‬ ‫‪104‬‬
‫‪7305647‬‬ ‫معن مو�سى خلفان اليو�سفي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪15499379‬‬ ‫حممد مبارك عبيد الفزاري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪06096658‬‬ ‫را�شد مرهون حمد العي�سائي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪03811558‬‬ ‫�أحمد عبدالباري ياقوت الغيالين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12443422‬‬ ‫ليث علي مبارك احل�سني‬ ‫‪9‬‬
‫‪27146984‬‬ ‫�أحمد هالل �سلوم اجلابري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13982045‬‬ ‫حممد جمعه �سامل الفار�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪04107501‬‬ ‫وليد علي �ساملني ال�شبلي‬ ‫‪105‬‬
‫‪11117014‬‬ ‫منذر خمي�س را�شد الرا�سبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪18002041‬‬ ‫يو�سف عبدالله علي ال�سعيدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13725229‬‬ ‫�سامل حبيب �سليّم احل�ضرمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12546814‬‬ ‫يعقوب �سامل حمد الوائلي‬ ‫‪106‬‬
‫‪22369063‬‬ ‫نواف حممد ناجم العرميي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11455588‬‬ ‫�سامل حمد م�سعود الذخري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪03792491‬‬ ‫�أحمد هالل �سيف العرفاتي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8281992‬‬ ‫حممد خلفان �سليّم ال�شكيلي‬ ‫‪11‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪03975954‬‬ ‫يعقوب علي را�شد العامري‬ ‫‪107‬‬
‫‪03874993‬‬ ‫�سامل را�شد �سامل املقبايل‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13375325‬‬ ‫�أجمد يعقوب �شنون البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24266483‬‬ ‫حممد �سعيد علي البو�سعيدي‬ ‫‪12‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة المتطورة لتقنية النفط‬ ‫‪05954019‬‬ ‫يو�سف �سامل را�شد البادي‬ ‫‪108‬‬
‫‪17140175‬‬ ‫�سامل �سعيد بخيت ال�سعيدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10787224‬‬ ‫با�سل عبدالله حممد الوهيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21927338‬‬ ‫حممد مرهون حميد اجلابري‬ ‫‪13‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الفخامة العالمية‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪11767346‬‬ ‫بدر احمد �سامل املعمري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13313779‬‬ ‫خمل�ص حممد عبدالله احل�ضرمي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪09293596‬‬ ‫يو�سف عبدالرحمن حممد املعمري‬ ‫‪109‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (الوقيبة)‬ ‫‪03849756‬‬ ‫�سامل �سعيد عامر العمرى‬ ‫‪31‬‬ ‫‪08782861‬‬ ‫يو�سف حممد �سامل العمري‬ ‫‪110‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪03896252‬‬ ‫�سامل مرزوق �سامل الغافري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪03778081‬‬ ‫ثاين �سامل �سعيد البادي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21301185‬‬ ‫م�سلم احمد �سامل امل�شيخي‬ ‫‪15‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪27755478‬‬ ‫جا�سر حمد حميل اخلويطري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22143904‬‬ ‫ندى �سعيد حممد ال�ساملية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪04077368‬‬ ‫يون�س �سرور عبدالله اليعقوبي‬ ‫‪111‬‬
‫‪12020353‬‬ ‫�سامل نا�صر احمد النبهاين‬ ‫‪33‬‬
‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18136335‬‬ ‫�سعود حمد �سامل الدويكي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11275651‬‬ ‫جا�سم علي �سعيد الهندا�سي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13802421‬‬ ‫يحيى نا�صر من�صور العمري‬ ‫‪17‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11123116‬‬ ‫املعت�صم بن مالك بن �سامل الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪04330573‬‬ ‫�سعيد را�شد �سعيد الغداين‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14856227‬‬ ‫جا�سم حممد خلفان اليحيائي‬ ‫‪17‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫أسم الشركة‪ :‬توريدات المكاتب‬
‫‪9440518‬‬ ‫احمد بن جمعة بن را�شد الزعابي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪06470675‬‬ ‫بدر بن طالب بن علي احلمداين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪00902797‬‬ ‫�سعيد نا�صر علي الغداين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13636097‬‬ ‫ح�سن عبداحلميد غريب احلارثي‬ ‫‪18‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬اتحاد المقاولين العمانية‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬
‫‪2109167‬‬ ‫احمد بن حممد بن قا�سم العجمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14023843‬‬ ‫متيم بن العبد بن هوي�شل العطابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪08690145‬‬ ‫�سلطان را�شد حممد العي�سائي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11749256‬‬ ‫ح�سن عبدالله ح�سن الكمزاري‬ ‫‪19‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪9956935‬‬ ‫جا�سم بن حممد بن علي العي�سائي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪05860078‬‬ ‫حامت بن علي بن حيدر الزدجايل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22899125‬‬ ‫�سلطان �سليمان علي النهدي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19280825‬‬ ‫ح�سن مبارك �سليم احلجري‬ ‫‪20‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪23482684‬‬ ‫حارب بن �سامل بن �سيف ال�سعيدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪07532009‬‬ ‫خليل بن را�شد بن �سعيد �آل عبدال�سالم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03827175‬‬ ‫�سليمان علي زاهر ال�شام�سي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪18744657‬‬ ‫حمد �سليمان �صالح العامري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13702462‬‬ ‫ابراهيم حممد خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪1‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪11654242‬‬ ‫حميد بن خلفان بن �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14120792‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن را�شد الطار�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21096561‬‬ ‫�سيف يو�سف �سليمان اليحمدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20314708‬‬ ‫حمدان العبد �سامل القنوبي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18164372‬‬ ‫احمد خليفه �سامل العرميي‬ ‫‪2‬‬
‫‪17977158‬‬ ‫حمدان مبارك �سليم اجلعفري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪889096‬‬ ‫ابراهيم عبدالله ح�سن البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪15042626‬‬ ‫حميد بن �سامل بن حميد املقبايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪03670442‬‬ ‫�سامل بن علي بن �سيف العرميي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪05642285‬‬ ‫�صالح عبدالله �سعيد امل�سروري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13573873‬‬ ‫احمد خمي�س �سامل العلوي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7217681‬‬ ‫احمد منري عبدالله الهدابي‬ ‫‪3‬‬
‫‪4295058‬‬ ‫خالد بن �سامل بن حميد املقبايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11581945‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن �سعيد الكلباين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪02894871‬‬ ‫�صالح حممد �سعيد ال�سنيدي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪03736858‬‬ ‫حمود عامر خمي�س احلو�سني‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18682287‬‬ ‫ا�سراء ح�سن را�شد املن�صورية‬ ‫‪4‬‬
‫‪03811582‬‬ ‫حميد عبدالباري ياقوت الغيالين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪929111‬‬ ‫احمد علي حممد اجلنيبي‬ ‫‪3‬‬
‫‪10424221‬‬ ‫خالد بن �سامل بن م�سعود العبيداين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11354715‬‬ ‫�سيف بن �سامل بن ثني العربي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪03832701‬‬ ‫طارق حممد عبدالله العمري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪13580977‬‬ ‫الزبري خلفان مبارك الزعابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13627673‬‬ ‫افتهام �سعيد �سامل البادية‬ ‫‪5‬‬
‫‪2569536‬‬ ‫خمي�س بن جمعة بن �شنني الرديني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪04320683‬‬ ‫عمر بن �سعيد بن را�شد ال�صاحلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10896475‬‬ ‫طلحه دروي�ش عي�سى البلو�شي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19788737‬‬ ‫خالد �أحمد نا�صر الطوقي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12509824‬‬ ‫اخلليل ابراهيم ح�سني الرحبي‬ ‫‪6‬‬
‫‪3933925‬‬ ‫خالد خمي�س حممد البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪837478‬‬ ‫املعت�صم حمفوظ خلفان العامري‬ ‫‪5‬‬
‫‪59468775‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13123422‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن حممد البو�سعيدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪05596942‬‬ ‫عامر �سيف علي القطيطي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪876959‬‬ ‫امين علي هديب اجلابري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20634404‬‬ ‫الغاليه حممد حمد املحروقية‬ ‫‪7‬‬
‫‪23051006‬‬ ‫�سعيد بن انور بن �سعيد الفزاري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10474323‬‬ ‫حم�سن بن �سامل بن يو�سف الهنائي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10559963‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل حممد البلو�شي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪22799855‬‬ ‫خالد �سامل حممد القا�سمي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12646193‬‬ ‫اميان عبدالله �سامل ال�سكيتية‬ ‫‪8‬‬
‫‪03764013‬‬ ‫خالد �سعيد عبدالله امل�شريف‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10238013‬‬ ‫�أحمد خليفه بطي العربي‬ ‫‪7‬‬
‫‪298137‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪04345731‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن خمي�س العمريي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪06097224‬‬ ‫عبدالعزيز عبدالله حممد البلو�شي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪888075‬‬ ‫�أحمد �سامل علي الوهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20834145‬‬ ‫اميان حممد عبدالله احل�ضرمية‬ ‫‪9‬‬
‫‪18431531‬‬ ‫�ضحي بن را�شد بن �شام�س املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15370593‬‬ ‫حممود بن علي بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪03904657‬‬ ‫عبدالعزيز عبدالله حممد ال�شحي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10427462‬‬ ‫خالد �سعيد حممد ال�شيدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪08593994‬‬ ‫�أمل �سامل �سعيد الزيدية‬ ‫‪10‬‬
‫‪23451369‬‬ ‫خالد حممد حمد الوهيبي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1016389‬‬ ‫�أحمد عبدالله حممد الها�شمي‬ ‫‪9‬‬
‫‪10216716‬‬ ‫عادل بن �سامل بن را�شد املقبايل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08052415‬‬ ‫م�سلم بن حارث بن م�سلم احلرا�صي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11311103‬‬ ‫عبدالله حمد �سعيد الريامي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪877978‬‬ ‫�أ�سعد مبارك رم�ضان املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19735981‬‬ ‫�أمريه حممد دروي�ش ال�صاحلية‬ ‫‪11‬‬
‫‪12244773‬‬ ‫عا�صم بن عبيد بن مبارك العجمعي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪03395364‬‬ ‫م�شعل بن ح�سن بن عبيد البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14286235‬‬ ‫عبدالله را�شد عبدالله ال�سرحي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2320147‬‬ ‫خالد حممد خلفان اجلابري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21482261‬‬ ‫�أمريه حممد عبدالله احل�ضرمية‬ ‫‪12‬‬
‫‪03738961‬‬ ‫خالد نا�صر مراد البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1015804‬‬ ‫�أن�س علي �سهيل ال�سعيدي‬ ‫‪11‬‬
‫‪11177541‬‬ ‫عبد املجيد بن عبدالله بن �سيف املقبايل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10275899‬‬ ‫منهال بن خمي�س بن علي العجمي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪04184544‬‬ ‫عبدالله �سعيد ولدع�سيبق امل�شريف‬ ‫‪51‬‬ ‫‪07311749‬‬ ‫�أمين خليفه �سليمان اخل�صيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11055558‬‬ ‫جواهر حممود �سامل الوردية‬ ‫‪13‬‬
‫‪9970497‬‬ ‫عبدالله بن احمد بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11567108‬‬ ‫نا�صر بن يو�سف بن حممد املعمري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪03877436‬‬ ‫عبدالله علي حممد الزدجايل‬ ‫‪52‬‬ ‫‪26632582‬‬ ‫خ�صيب نا�صر عامر النريي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪08398902‬‬ ‫حمدان حممد حمدان العامري‬ ‫‪14‬‬
‫‪22806166‬‬ ‫را�شد خمي�س حممد املعمري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪893956‬‬ ‫با�سل �صالح مرهون ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬
‫‪4295025‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن حميد املقبايل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪04690827‬‬ ‫يا�سني بن خمي�س بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14293996‬‬ ‫عبدالهادي را�شد �سويلم ال�سعيدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1011097‬‬ ‫با�سم �سليمان العقيب الرواحي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10226663‬‬ ‫حمده عبيد �سعيد العي�سائية‬ ‫‪15‬‬
‫‪1999695‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن علي العلوي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15625665‬‬ ‫يعقوب بن حمد بن �سلطان الفالحي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪03841439‬‬ ‫علي را�شد عبيد البدواوي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪20818767‬‬ ‫�سامل حمدون �سعيد ال�ساملي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10283006‬‬ ‫خالد بن خلف بن �سيف الكلباين‬ ‫‪16‬‬
‫‪03679601‬‬ ‫�سامل �سيف خلف العمري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪728184‬‬ ‫بدر بخيت علي املعمري‬ ‫‪15‬‬
‫‪114321164‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن نا�صر املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05922715‬‬ ‫يون�س بن �سعيد بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6890771‬‬ ‫علي �سعد �سعيد �سمحان‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11100377‬‬ ‫ح�سام حممود عبدالله العلوي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪07841381‬‬ ‫خالد حممد خلفان املحمودي‬ ‫‪17‬‬
‫‪10810432‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله ال�شيدي‬ ‫‪21‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪07912789‬‬ ‫علي عبدالله �سامل املقبايل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13280709‬‬ ‫�سامل علي �سامل الغماري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23378326‬‬ ‫خالد حممد �سهيل امل�شيخي‬ ‫‪18‬‬
‫‪25576434‬‬ ‫�سامل نا�صر �سامل النريي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪797205‬‬ ‫ح�سن �سعيد حممد التاجرال�شحري‬ ‫‪17‬‬
‫‪6856881‬‬ ‫عمر بن خمي�س بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪22‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مسقط للتمويل‬ ‫‪12496821‬‬ ‫غالب طالب خمي�س ال�سعيدي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1027051‬‬ ‫حمد م�سعود �سعيد النعيمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪26140066‬‬ ‫رمي خلفان جمعه احل�سنية‬ ‫‪19‬‬
‫‪10094158‬‬ ‫ماجد بن م�صبح بن غريب احلو�سني‬ ‫‪23‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬بوشر (الغبرة)‬ ‫‪03890188‬‬ ‫فاروق ناجم �سبيت القلهاتي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪03743194‬‬ ‫�سامي عبيد مربوك احلجري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪18745931‬‬ ‫زهور حممد خمي�س الهدابية‬ ‫‪20‬‬
‫‪22081412‬‬ ‫�سامي ها�شم خلفان اليو�سفي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪511793‬‬ ‫حمدان �سيف حمدان الري�سي‬ ‫‪19‬‬
‫‪14729454‬‬ ‫حممد بن ابراهيم بن علي ال علي‬ ‫‪24‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪07558557‬‬ ‫حممد �أحمد نا�صر الرواحي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10791458‬‬ ‫حمود �سعود يحيى ال�شبيبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24642874‬‬ ‫زينب �سعيد عو�ض �شنيت ال�شحري‬ ‫‪21‬‬
‫‪12667031‬‬ ‫حممد بن حميد بن �سيف املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪01658438‬‬ ‫حممد حمد علي احلكماين‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13314383‬‬ ‫�سرور عبيد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10311801‬‬ ‫زينب حممد �سيف اخلنب�شية‬ ‫‪22‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11374533‬‬ ‫�سعيد خلف علي العربي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪15257985‬‬ ‫خالد �سعيد حمد ال�سعيدي‬ ‫‪21‬‬
‫‪11233369‬‬ ‫حممد بن را�شد بن جميل الرو�شدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11905437‬‬ ‫حممد خلفان خمي�س املدادي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪04253718‬‬ ‫خالد يحيى نا�صر الرواحي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4729707‬‬ ‫�سارة �سليم مبارك اليعقوبي‬ ‫‪23‬‬
‫‪9413034‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سامل املزيني‬ ‫‪27‬‬ ‫ابت�سام بنت عبدالرحمن بن حممود الزدجالية ‪13295981‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18047924‬‬ ‫�سعيد را�شد خليفه امل�سعودي‬ ‫‪44‬‬
‫‪24596824‬‬ ‫اروى �سعيد مبارك الرحبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12182768‬‬ ‫حممد �سامل �سيف املحاربي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1044712‬‬ ‫خمي�س علي ذيبان احلر�سو�سي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪09083492‬‬ ‫�سامل �سليمان �سامل املعمري‬ ‫‪24‬‬
‫‪11393058‬‬ ‫حممد بن �سامل بن علي احلمداين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12054093‬‬ ‫حممد �سامل يو�سف الروتلي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10068824‬‬ ‫�سعيد �سلطان �سامل املنعي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪09340775‬‬ ‫�سامل نا�صر �سامل ال�شندودي‬ ‫‪25‬‬
‫‪22454459‬‬ ‫دالل خلفان نا�صر الر�شيدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22729251‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد املعويل‬ ‫‪46‬‬ ‫‪415954‬‬ ‫�سامل �سعيد حممد الربيكي‬ ‫‪24‬‬
‫‪972349‬‬ ‫نا�صر بن م�سعود بن علي املعمري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13723277‬‬ ‫م�سعود مبارك عبدالله العلوي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪845725‬‬ ‫�سامل غامن علي الرا�شدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25379067‬‬ ‫�سلطان حمد حمود املحروقي‬ ‫‪26‬‬
‫‪1140644‬‬ ‫ن�صر بن �سعيد بن �سامل املعمري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5341334‬‬ ‫رايه مبارك م�سلم ال�صلطية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11602694‬‬ ‫�سعيد عارف علي البلو�شي‬ ‫‪47‬‬
‫‪10242617‬‬ ‫رمي عبدالله امل�شريف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02243921‬‬ ‫م�سلم �سليمان �سويلم الهنائي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1030202‬‬ ‫�سعيد �أحمد حممد احلريزي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18267061‬‬ ‫�سناء �سعيد مبارك احلارثية‬ ‫‪27‬‬
‫‪6728444‬‬ ‫نوح بن ح�سن بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10114491‬‬ ‫م�صبح علي م�صبح ال�صاحلي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪09853895‬‬ ‫�سعيد عبيد �سعيد املعمري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪26344119‬‬ ‫�سناء عمري ثويب الهنائية‬ ‫‪28‬‬
‫‪13661966‬‬ ‫زينب �سعيد عزان املنذرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪823484‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد القم�شوعي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1053195‬‬ ‫�سعيد حميد حماد ال�سعيدي‬ ‫‪27‬‬
‫‪18595509‬‬ ‫يو�سف بن را�شد بن عبيد اخلالدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪03882166‬‬ ‫منذر �سيف �سليمان الوهيبي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪893920‬‬ ‫�سعيد �سامل �سلمان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9702456‬‬ ‫�سهام �سعيد حمد �أمبو�سعيدية‬ ‫‪29‬‬
‫‪11391087‬‬ ‫عي�سى عبدالله البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪03758914‬‬ ‫�سعيد عو�ض �سعيد العمري‬ ‫‪50‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪07126891‬‬ ‫من�صور نا�صر م�سعود الر�شيدي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1010861‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد الوهيبي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7728008‬‬ ‫�شيخه �سعيد احمد اجلابرية‬ ‫‪30‬‬
‫‪7060019‬‬ ‫كاذيه حممد �سعيد املنذرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3720684‬‬ ‫�سلطان خمي�س �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪51‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬كيفر للعوازل‬ ‫‪7808263‬‬ ‫جنوم حممد نبهان الرواحية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪08401209‬‬ ‫ناجي احمد �سيف احلارثي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪18711343‬‬ ‫�سيف مطر جمعه ال�صاحلي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15299868‬‬ ‫عائده علي نا�صر الهنائية‬ ‫‪31‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (الغشبة)‬ ‫‪03871096‬‬ ‫نا�صر �سامل حممد الغنبو�صي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪03756587‬‬ ‫�سلطان �سعيد حممد املزروعي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪15359091‬‬ ‫عبدالله نا�صر بخيت الربيعي‬ ‫‪32‬‬
‫‪24249587‬‬ ‫هاجر بنت عبدالله بن را�شد الها�شمية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪03811488‬‬ ‫�سند �أحمد �سبيل الزدجايل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪978642‬‬ ‫�صالح مبارك را�شد الفار�سي‬ ‫‪31‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪08046219‬‬ ‫نا�صر فا�ضل را�شد الرديني‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1051377‬‬ ‫�صالح حممد �سامل احلو�سني‬ ‫‪32‬‬ ‫‪07987396‬‬ ‫عهود �سعيد علي املعمرية‬ ‫‪33‬‬
‫‪07851533‬‬ ‫هيثم را�شد خلفان البادي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪27673276‬‬ ‫�سهيل �سامل حميد اجلحايف‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10754351‬‬ ‫غنيمه �سامل علي املطرو�شية‬ ‫‪34‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مشاريع اليقين المتميز‬ ‫‪03697705‬‬ ‫�سيف عامر �سعيد اخلزميي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪925924‬‬ ‫عبدالله ح�سن حممد البلو�شي‬ ‫‪33‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪05954019‬‬ ‫يو�سف �سامل را�شد البادي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪985886‬‬ ‫عبدالله نا�صر حمود الرحبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪15305271‬‬ ‫فاطمه خمي�س خلف العوفية‬ ‫‪35‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬
‫‪08782861‬‬ ‫يو�سف حممد �سامل العمري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪03716267‬‬ ‫�صالح خمي�س علي احلربي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪15199435‬‬ ‫فاطمه علي حماد بيت �سعيد‬ ‫‪36‬‬
‫‪08083228‬‬ ‫حامت بن خليفه بن را�شد البداعي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11515879‬‬ ‫عابد بهرام ها�شم البلو�شي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪724460‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله علي العجمي‬ ‫‪35‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22025803‬‬ ‫فاطمه حمكوم بلو�شي الهنائية‬ ‫‪37‬‬
‫‪03457748‬‬ ‫خالد بن �سيف بن مهنا الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪03730396‬‬ ‫عارف بيج حممد حممد البلو�شي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪07728702‬‬ ‫عبيد مرزوق عبيد ال�سعدي‬ ‫‪36‬‬
‫الوقت‪ 3 :‬عصراً‬ ‫‪23638996‬‬ ‫في�صل �سعود خلفان الرحبي‬ ‫‪38‬‬
‫‪10715928‬‬ ‫عبدالرحمن بن را�شد بن خمي�س الها�شمي‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬السرين العالمية للتجارة والمقاوالت‬ ‫‪17933885‬‬ ‫عبا�س خمي�س كلري البلو�شي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪897649‬‬ ‫علي نا�صر �سليمان احلمداين‬ ‫‪37‬‬
‫‪23111527‬‬ ‫عبدالرحمن بن را�شد بن حممد الرواحي‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪07311008‬‬ ‫عمر خمي�س مبارك ال�شمو�سي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22904449‬‬ ‫ليلى �سيف �سعيد الناعبية‬ ‫‪39‬‬
‫‪22644811‬‬ ‫�أحمد ال�سبع را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25560236‬‬ ‫عبداحلميد الحق مبارك ال�سعدي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪09582441‬‬ ‫ليلى حممد خمي�س املنذرية‬ ‫‪40‬‬
‫‪18300557‬‬ ‫ماجد بن مظفر بن دبي الغطريفي‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪03789324‬‬ ‫عبدالرحمن حممد م�صبح املعمري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1021172‬‬ ‫عمري م�صبح عمري املقر�شي‬ ‫‪39‬‬
‫‪06914169‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حممد باعلوي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21749916‬‬ ‫بدر �سعيّد �سعود اجلنيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪688941‬‬ ‫عناد بدر �سامل البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8649995‬‬ ‫مبارك بن عبدالرحمن بن مبارك �آل جمعه‬ ‫‪41‬‬
‫‪24208621‬‬ ‫خلفان حمد عامر احلب�سى‬ ‫‪3‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19495565‬‬ ‫عبدالعزيز را�شد حماد التوبي‬ ‫‪62‬‬ ‫الهوتي‬
‫‪11590369‬‬ ‫حممد بن نورالدين بن عبدالله الفار�سي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20761445‬‬ ‫ابراهيم �سعيد م�سعود ال�شكيلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31047549‬‬ ‫عبدالله �أمان الله عمر البلو�شي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪02246046‬‬ ‫فايز علي �سليم الغزايل‬ ‫‪41‬‬
‫‪10376738‬‬ ‫�سامل �سلطان �سامل الكندي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪821981‬‬ ‫فهد حممد �سامل احلريزي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21556577‬‬ ‫حممد احمد م�سلم املع�شني‬ ‫‪42‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪18733287‬‬ ‫�سعود حميد عبدالله ال�سيفي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪07232385‬‬ ‫احمد �سليمان علي العجمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪03769685‬‬ ‫عبدالله خالد هالل النبهاين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪23618072‬‬ ‫حممد ح�سني قمرب العجمي‬ ‫‪43‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة اإلسترتيجية لمعالجة المعادن النفيسة‬ ‫‪13592102‬‬ ‫احمد نا�صر علي الربخي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪03785241‬‬ ‫عبدالله را�شد احمد ال�شحي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪7204737‬‬ ‫مازن عبدالله �سعيد الفار�سي‬ ‫‪43‬‬
‫‪8134233‬‬ ‫�سعيد خمي�س را�شد البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1020974‬‬ ‫مبارك حمود ثابت احلر�سو�سي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13688545‬‬ ‫حممد را�شد حممد الرا�سبي‬ ‫‪44‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬معهد بوليغلوت ‪ -‬صحار (مجمع الصواري)‬ ‫‪09521442‬‬ ‫�سلطان �سعيد ابراهيم الهنائي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪06699903‬‬ ‫الأزهر علي حممد ال�سعيدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20820312‬‬ ‫عبدالله را�شد جندوب ال�سعدي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪08254165‬‬ ‫حممد �سلطان را�شد الكندي‬ ‫‪45‬‬
‫‪10486841‬‬ ‫املعت�صم �سليمان �أ�سماعيل البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13725886‬‬ ‫عبدالله �سعيد خلفان املعويل‬ ‫‪67‬‬ ‫‪8446938‬‬ ‫حممد حمد عبدالله العلوي‬ ‫‪45‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪15041554‬‬ ‫عبدالله خمي�س عامر الربيعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪09623743‬‬ ‫حممد حميد عي�سى املعمري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪07901859‬‬ ‫حممد �سليمان را�شد املقبايل‬ ‫‪46‬‬
‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪13039089‬‬ ‫عبدالله �ساعد حميد املالكي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05989952‬‬ ‫�أحمد عبدالله �أحمد ال�شحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22822571‬‬ ‫عبدالله �سليمان خمي�س الهنائي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪15454428‬‬ ‫مروه �صالح حمود العامرية‬ ‫‪47‬‬
‫‪08536291‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل ال�شعيلي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1896138‬‬ ‫عبدالله مبارك حبيب ال�سليمي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1014008‬‬ ‫حممد �سعيد را�شد ال�صلطي‬ ‫‪47‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18997337‬‬ ‫عماد ح�سن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪903254‬‬ ‫حممد نا�صر خلفان النريي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8591952‬‬ ‫مرمي حنب حميد املزروعية‬ ‫‪48‬‬
‫‪07866373‬‬ ‫�أحمد بن جا�سم بن دروي�ش العجمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12451706‬‬ ‫نبيل عبدول غالم البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪09724953‬‬ ‫�أحمد علي �سلطان الكندي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20180167‬‬ ‫عبدالله مبارك مو�سى الباين‬ ‫‪70‬‬ ‫‪19555294‬‬ ‫ملكه م�ستهيل النوبي ال�شنفرية‬ ‫‪49‬‬
‫‪17967573‬‬ ‫�أ�صيل علي خلفان الغافري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8781905‬‬ ‫علي �أحمد حممد احل�ضرمي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪964022‬‬ ‫حممد نا�صر هديب احلب�سي‬ ‫‪49‬‬
‫‪13749102‬‬ ‫�أ�سامه بن خلفان بن �سعيد العمري‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪878929‬‬ ‫حممد ن�صيب �سامل الرديني‬ ‫‪50‬‬ ‫‪26460484‬‬ ‫منى مرهون �سويد البكرية‬ ‫‪50‬‬
‫‪23444246‬‬ ‫بدر بن حممد بن �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14545335‬‬ ‫�أمين �سعيد عبيد العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3169314‬‬ ‫علي خلفان علي ال�شيدي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪24258404‬‬ ‫منريه خلفان نا�صر البو�صافية‬ ‫‪51‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬توريدات المكاتب‬
‫‪20150445‬‬ ‫با�سم �سامل مبارك البو�سعيدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6936671‬‬ ‫علي عبدالرزاق �سعيد البلو�شي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1049707‬‬ ‫مروان �سامل نا�صر اخلاطري‬ ‫‪51‬‬
‫‪18673596‬‬ ‫حامت بن �أحمد بن عبدالله الغيالين‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫‪1029931‬‬ ‫مروان عامر حممد الرزيقي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪22067246‬‬ ‫نا�صر حممد نا�صر امل�شايخي‬ ‫‪52‬‬
‫‪22088928‬‬ ‫�صالح بن عامر بن �سليمان امل�سكري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪04424406‬‬ ‫بدر �سيف حمد الهنائي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11870191‬‬ ‫عمار حمد �سليمان �آل ال�شيخ‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1030850‬‬ ‫نور هالل حمد احلرا�صية‬ ‫‪53‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11712149‬‬ ‫جا�سم عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11219601‬‬ ‫عمران خلفان حممد احلرا�صي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1008433‬‬ ‫م�صطفى �سعيد خلف الهطايل‬ ‫‪53‬‬
‫‪7987752‬‬ ‫عبدالرحمن بن را�شد بن عامر ال�سعيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪992955‬‬ ‫م�صطفى �سليمان �سامل املنذري‬ ‫‪54‬‬ ‫‪22798675‬‬ ‫ها�شل �سامل �ضحي ال�سعدي‬ ‫‪54‬‬
‫‪25264319‬‬ ‫عبدالله بن حمد بن �شيخان ال�صبحي‬ ‫‪7‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11687148‬‬ ‫جمال دروي�ش يو�سف البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22909174‬‬ ‫في�صل �سليمان حميد احلارثي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪25319886‬‬ ‫وداد حممد ح�سن الزعابية‬ ‫‪55‬‬
‫‪03612819‬‬ ‫ابراهيم حبيب حمدان اليعقوبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪05500029‬‬ ‫ح�سن نا�صر بطي ال�شكيلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20835241‬‬ ‫قي�س �سامل عبيد البو�سعيدي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪936577‬‬ ‫م�صعب حممد �سرحان ال�شريقي‬ ‫‪55‬‬
‫‪22295445‬‬ ‫عزيز بن حوير�ص بن فالح الدهماين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11254212‬‬ ‫معاذ بن حممد بن حمود اجلابري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪22524218‬‬ ‫والء حمد عو�ض املنذرية‬ ‫‪56‬‬
‫‪03610272‬‬ ‫�أحمد ح�سن حممد ح�سون ال�شحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪03416337‬‬ ‫حمد خليفه حممد املزروعي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21291366‬‬ ‫ماجد حممد �سعيد البو�صايف‬ ‫‪78‬‬ ‫‪08644548‬‬ ‫يحيى �أحمد حممد البو�سعيدي‬ ‫‪57‬‬
‫‪11224983‬‬ ‫علي بن ح�سن بن علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪03608801‬‬ ‫�أحمد �سعيد علي اجلهوري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21814801‬‬ ‫مو�سى عبدالله �سامل احل�ضرمي‬ ‫‪57‬‬
‫‪10827051‬‬ ‫حمد م�سعود �سعيد النعيمي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14753084‬‬ ‫مالك عبدالله كلري البلو�شي‬ ‫‪79‬‬
‫محافظة شمال الشرقية‬ ‫‪20832558‬‬ ‫حممد بن �سامل بن �سيف اال�شخري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9549164‬‬ ‫عبداجلليل بن �سعيد بن �سليمان الكحايل‬ ‫‪48‬‬ ‫‪26819796‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن جمعه ال�شيدي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪05701911‬‬ ‫فاطمه بنت را�شد بن خلفان ال�شيدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19463534‬‬ ‫حممود بن حممد بن �سليمان البهالين‬ ‫‪10‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬وادي الرافدين العالمية‬ ‫‪1531675‬‬ ‫حممد بن �سامل بن �سيف املعمري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22856343‬‬ ‫عبدالعزيز بن عبدالله بن �شمبية البلو�شي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪18499892‬‬ ‫عدنان بن عبدالله بن �شمبية البلو�شي‬ ‫‪96‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪23312926‬‬ ‫ه�شام بن حميد بن علي ال�صبحي‬ ‫‪11‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ابراء‬ ‫‪9368989‬‬ ‫حممد بن عبدالله حممد املطوع‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9200828‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن حممد البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8972744‬‬ ‫عدنان بن مبارك بن حمدان القا�سمي‬ ‫‪97‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مجمع ال تي للتركيبات الصناعية‬ ‫‪20019288‬‬ ‫هيثم بن حارث بن هالل اللويهي‬ ‫‪12‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪10753733‬‬ ‫حممد بن مطر بن مبارك البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8596812‬‬ ‫عبدالله بن را�شد بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14188744‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن خلف الري�سي‬ ‫‪98‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار (فلج القبائل)‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪8822397‬‬ ‫حممود بن �سلطان بن حممد ال�شبلي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8608976‬‬ ‫عبدالله بن �سلطان بن علي الكندي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10933853‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪99‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة اإلسترتيجية لمعالجة المعادن النفيسة‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪19329844‬‬ ‫حممود بن عبدالله بن حممد الفار�سي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10808221‬‬ ‫عبدالله بن �سنان بن �سيف ال�سعدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9262234‬‬ ‫علي بن احمد بن عبيد اجلابري‬ ‫‪100‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬معهد بوليغلوت ‪ -‬صحار (مجمع الصواري)‬
‫‪19832746‬‬ ‫ابت�سام بنت م�صبح بن ع�صموط ال�شكريية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11250532‬‬ ‫مراد بن عبدالرحمن بن مراد البلو�شي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6564705‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11664816‬‬ ‫علي بن حبيب بن علي الناعبي‬ ‫‪101‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬
‫‪19926209‬‬ ‫ب�شرى بنت عبدالله بن نا�صر ال�سيابية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13234006‬‬ ‫هالل بن را�شد بن مبارك ال عبدال�سالم‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3484131‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن يو�سف الفار�سي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪945387‬‬ ‫علي بن ح�سن بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪102‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫محافظة جنوب الشرقية‬ ‫‪05729328‬‬ ‫ابراهيم بن �سليمان بن نا�صر �آل عبدال�سالم‬ ‫‪1‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬
‫‪8602398‬‬ ‫هيثم بن �سعيد بن حميد الغيثي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13524013‬‬ ‫عبدالله بن عبيد بن عواد املرزوقي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪18905614‬‬ ‫علي بن ح�سن بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪103‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬فندق شاطئ صور‬ ‫‪14949823‬‬ ‫هيثم بن علي بن �سلطان اخلزميي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10933853‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13409983‬‬ ‫علي بن ح�سن بن علي املقبايل‬ ‫‪104‬‬ ‫‪05960389‬‬ ‫�أجمد بن قا�سم بن حممد اخلن�صوري‬ ‫‪2‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صور‬ ‫‪3132086‬‬ ‫وليد بن ح�سن بن مراد البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪18905614‬‬ ‫علي بن ح�سن بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪58‬‬ ‫‪12001964‬‬ ‫علي بن خلفان بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪18964745‬‬ ‫خالد بن حمد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22904027‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن �أحمد املحروقي‬ ‫‪1‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22332378‬‬ ‫يا�سر بن م�سعود بن زايد احلو�سني‬ ‫‪41‬‬ ‫‪12001964‬‬ ‫علي بن خلفان بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪8882515‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي ال�سيابي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪06515981‬‬ ‫خالد بن خليفه بن خمي�س الغافري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10759966‬‬ ‫ابراهيم بن طالب بن �سعيد املعمري‬ ‫‪2‬‬
‫‪23866154‬‬ ‫يو�سف بن خلفان خمي�س ال�سناين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪25596303‬‬ ‫علي بن �سعيد بن حممد ال�صاحلي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7459197‬‬ ‫علي بن خمي�س بن مطر العموري‬ ‫‪107‬‬ ‫‪15383404‬‬ ‫خلفان بن را�شد بن خلفان احلب�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20481628‬‬ ‫احمد بن م�صبح بن حممد ال�سعيدي‬ ‫‪3‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9471406‬‬ ‫يون�س بن را�شد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10902908‬‬ ‫علي بن �صالح بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12333816‬‬ ‫علي بن �سامل بن حارب ال�شام�سي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪14168307‬‬ ‫خلفان بن �سيف بن خلفان الرقادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22522688‬‬ ‫ادري�س بن �أحمد بن �سامل الرواحي‬ ‫‪4‬‬
‫‪20243071‬‬ ‫اميمة خلفان م�سعود ال�شعيبية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23604042‬‬ ‫ا�سحاق بن �سليم بن �سليمان امل�سلمي‬ ‫‪5‬‬
‫‪24503278‬‬ ‫امين نا�صر عبدالله الرا�شدي‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪11892659‬‬ ‫علي بن عبدالله بن ابراهيم النوفلي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪25596303‬‬ ‫علي بن �سعيد بن حممد ال�صاحلي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪11219461‬‬ ‫را�شد بن �سيف بن حممد الرو�شدي‬ ‫‪7‬‬
‫‪15606695‬‬ ‫علي بن عبيد بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪7792239‬‬ ‫علي بن �سيف بن حممد الفتحي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪08616924‬‬ ‫زيد بن خمي�س بن عبيد الغفيلي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08333501‬‬ ‫املنذر بن علي بن خمي�س البطراين‬ ‫‪6‬‬
‫‪9015735‬‬ ‫�أ�سعد �سعيد حمود ال�سعدي‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬عمران لالستشارات الهندسية‬ ‫‪11611188‬‬ ‫�أحمد بن �سامل بن حممد البادي‬ ‫‪7‬‬
‫‪293384671‬‬ ‫باطر �سعيد �سامل البطا�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21261771‬‬ ‫غيث بن ابراهيم بن عبيد احلرملي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪10902908‬‬ ‫علي بن �صالح بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪07421744‬‬ ‫�سلطان بن علي بن حممد املكتومي‬ ‫‪9‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار‬ ‫‪11104854‬‬ ‫�سليمان بن خلفان بن علي ال�شبلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12411508‬‬ ‫�أ�سامه بن نا�صر بن خلفان احلب�سي‬ ‫‪8‬‬
‫‪16044429‬‬ ‫بخيته حممد نا�صر العلوية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1657328‬‬ ‫قا�سم بن ن�صيب بن خادوم البلو�شي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪9990014‬‬ ‫علي بن عا�صم بن طار�ش البحراين‬ ‫‪112‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11339003‬‬ ‫�سليمان بن عبدالله بن علي املطرو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11504851‬‬ ‫�أجمد بن حمدان بن علي الهنائي‬ ‫‪9‬‬
‫‪64646528‬‬ ‫بدر الن�ساء حممد �شريف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11101557‬‬ ‫ل�ؤي بن احمد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪15606695‬‬ ‫علي بن عبيد بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪21559447‬‬ ‫با�سم بن خلفان بن �سعيد ال�صلطي‬ ‫‪10‬‬
‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬ ‫‪08128318‬‬ ‫�سيف بن حممد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪12‬‬
‫‪18439698‬‬ ‫ب�شاير بخيت �سامل املخينية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11686535‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن �سعيد اجلهوري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪21876305‬‬ ‫علي بن حممد بن �سامل الري�سي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪12299951‬‬ ‫بهاء بن علي بن حممد جواد‬ ‫‪11‬‬
‫‪9887001‬‬ ‫ح�سام �ضاحي �سبيت املخيني‬ ‫‪8‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪15678572‬‬ ‫ماجد بن عبدالله بن مبارك ال�سالمي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13398365‬‬ ‫علي بن حممد بن علي املعمري‬ ‫‪115‬‬ ‫‪12547708‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن خمي�س املجريف‬ ‫‪13‬‬
‫‪6594905‬‬ ‫احمد بن حممد بن خمي�س املزروعي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪07582908‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سامل بن �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11513204‬‬ ‫حمد بن مهنا بن حمد الها�شمي‬ ‫‪12‬‬
‫‪5378239‬‬ ‫ح�سني علي �سامل احل�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8267282‬‬ ‫حمبوب بن �سلطان بن �سعيد الرحيلي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪8518744‬‬ ‫علي بن حممد بن نورالدين االن�صاري‬ ‫‪116‬‬ ‫‪8079332‬‬ ‫حمود بن خمي�س بن ربيع ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬
‫‪6863033‬‬ ‫حمود حممد خمي�س العلوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5876646‬‬ ‫احمد بن م�صبح بن �صالح املزروعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2395227‬‬ ‫حممد بن ال�شيبة بن �سبيت املعمري‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11855266‬‬ ‫عماد بن حممد بن �سامل املعمري‬ ‫‪117‬‬ ‫‪10639397‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سعيد بن �سامل اليعقوبي‬ ‫‪15‬‬
‫‪8979773‬‬ ‫خالد بن �سيف بن علي الرئي�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪07787603‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سعيد بن حممد احلجري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10354921‬‬ ‫حمود بن عبدالله بن حممد الها�شمي‬ ‫‪14‬‬
‫‪21415896‬‬ ‫خالد �سيف �سليم ال�صلطي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1774113‬‬ ‫حممد بن بدر بن هالل املعمري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14547733‬‬ ‫عمار بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪12056664‬‬ ‫خمي�س بن علي بن را�شد املقر�شي‬ ‫‪15‬‬
‫‪4637648‬‬ ‫خالد فائل ع�صماط ال�شعيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪296863‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن خمي�س املعمري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11381553‬‬ ‫حممد بن جمعة بن حممد املزروعي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪9786719‬‬ ‫عمر بن را�شد بن جمعه الغفيلي‬ ‫‪119‬‬ ‫‪07333684‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن خمي�س املزروعي‬ ‫‪17‬‬
‫‪10258661‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن حمد ال�سعيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪09608645‬‬ ‫عبدالله بن �سليم بن حميد الهنائي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20281133‬‬ ‫خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الهنائي‬ ‫‪16‬‬
‫‪5983166‬‬ ‫خلفان �سامل خلفان ال�سنيدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20833349‬‬ ‫حممد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1016389‬‬ ‫عمر بن �سعيد بن حممد املزروعي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12040803‬‬ ‫را�شد بن عامر بن را�شد البداعي‬ ‫‪17‬‬
‫‪15668222‬‬ ‫خلفان نا�صر م�سعود املقيمي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8526452‬‬ ‫�شيعب بن عبدالله بن علي البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20236627‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪9357356‬‬ ‫عمر بن �سليمان بن حممد البلو�شي‬ ‫‪121‬‬ ‫‪7414987‬‬ ‫عزان بن عبيد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪19‬‬
‫‪3975527‬‬ ‫عادل بن جمعه بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15297761‬‬ ‫عزيز بن �سعيد بن �سامل العلوي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10307863‬‬ ‫را�شد بن حممد بن را�شد احل�ساين‬ ‫‪18‬‬
‫‪28853232‬‬ ‫خليل �سعيد حممد الرا�شدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12472507‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪75‬‬ ‫‪19802138‬‬ ‫عمر بن �سيف بن نا�صر ال�سناين‬ ‫‪122‬‬ ‫‪12837889‬‬ ‫رائد بن حممد بن �سامل اجلهوري‬ ‫‪19‬‬
‫‪14771633‬‬ ‫خمي�س جمعه �سليم العرميي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14962059‬‬ ‫علي بن �سامل بن عبدالله ال عبدال�سالم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14400922‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �صالح الو�شاحي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪10034977‬‬ ‫عمربن عبدالله بن ربيع ال عبد ال�سالم‬ ‫‪123‬‬ ‫‪11027367‬‬ ‫علي بن �سيف بن علي اجلابري‬ ‫‪21‬‬
‫‪13047678‬‬ ‫حممد بن ابراهيم بن علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪07930668‬‬ ‫علي بن حممد بن علي العجمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7625802‬‬ ‫�سامي بن حميد بن �سيف اجلابري‬ ‫‪20‬‬
‫‪29637945‬‬ ‫خمي�س �سامل �سعيد ال�سنيدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11694765‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن مبارك اخلن�صاري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪13835698‬‬ ‫فرج بن بالل بن جمعة املعمري‬ ‫‪124‬‬ ‫‪12251028‬‬ ‫�سعيد بن حمد بن �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪21‬‬
‫‪2274415‬‬ ‫خمي�س علي م�سعود الرا�شدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11990788‬‬ ‫حممد بن خليفة بن خدمي االن�صاري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18548629‬‬ ‫حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪13877304‬‬ ‫ق�صي بن �سامل بن �سعيد ال�شحي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪13474086‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن حمد املقبايل‬ ‫‪23‬‬
‫‪10385701‬‬ ‫حممد بن عبيد بن ربيع الزعابي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24247864‬‬ ‫في�صل بن �سامل بن ماجد اجللنداين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12201161‬‬ ‫�سعيد بن مبارك بن �سعيد احلمداين‬ ‫‪22‬‬
‫‪21507369‬‬ ‫را�شد حمد �سامل الكا�سبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1202899‬‬ ‫حممد بن علي بن عبدالله الكعبي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪11686535‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن �سعيد اجلهوري‬ ‫‪126‬‬ ‫‪13707247‬‬ ‫�سعيد بن م�سلم بن حمد العمريي‬ ‫‪23‬‬
‫‪8405035‬‬ ‫زايد �سعد زايد اجلابري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22807721‬‬ ‫حممد بن عزيز بن خادم ال�صاحلي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5721973‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪7177165‬‬ ‫ماجد بن �سلطان بن را�شد ال�شافعي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪13932749‬‬ ‫ق�صي بن خمي�س بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪25‬‬
‫‪23472329‬‬ ‫�سلطان بن خليفه بن �سامل ال�شكيلي‬ ‫‪24‬‬
‫‪11478262‬‬ ‫�سامل جميل �سامل الداودي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5892573‬‬ ‫م�صبح بن خلفان �سيف الكعبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11497508‬‬ ‫حممد بن مطر بن خلفان الو�شاحي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪15449328‬‬ ‫ماجد بن �سويدان بن ن�صيب ال�شام�سي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪07722976‬‬ ‫كرم بن دروي�ش بن علي البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫‪08237339‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن حمدان ال�شبلي‬ ‫‪25‬‬
‫‪5885426‬‬ ‫�سامل حمد �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10107199‬‬ ‫نايف بن خمي�س بن مبارك املعمري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9176586‬‬ ‫حممود بن خلفان �ضحي الربيكي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪15678572‬‬ ‫ماجد بن عبدالله بن مبارك ال�سالمي‬ ‫‪129‬‬ ‫‪19784949‬‬ ‫ماجد بن مبارك بن �سامل الغافري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23437629‬‬ ‫�سليمان بن زهران بن �سعيد النبهاين‬ ‫‪26‬‬
‫‪1021444‬‬ ‫�سامل خمي�س جمعه ال�سنيدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12648586‬‬ ‫هالل بن حمد بن �سيف اجلهورية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9572354‬‬ ‫مروان بن احمد بن حمدان اجلرواين‬ ‫‪83‬‬ ‫‪15228276‬‬ ‫ماجد بن علي بن جمعه اجلابري‬ ‫‪130‬‬ ‫‪08647118‬‬ ‫حممد بن خلف بن علي الو�شاحي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9388506‬‬ ‫�سليمان بن �سيف بن �سليمان ال�شق�صي‬ ‫‪27‬‬
‫‪19635754‬‬ ‫�سامل مبارك �سامل العلوي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20287788‬‬ ‫يو�سف بن خلفان بن جميل الرو�شدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13656988‬‬ ‫مروان بن �سامل بن مرهون املزيني‬ ‫‪84‬‬ ‫‪6489546‬‬ ‫ماجد بن حممد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪131‬‬ ‫‪06712832‬‬ ‫حممد بن عبدالرحمن بن علي البلو�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11350895‬‬ ‫�شبيب بن �سامل بن ابراهيم الكعبي‬ ‫‪28‬‬
‫‪1019074‬‬ ‫�سعيد ح�سني �شعبان البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪1094885‬‬ ‫مطر بن �ضحي بن رام�س الربيكي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪23707237‬‬ ‫ماجد بن نا�صر بن خلفان احلمداين‬ ‫‪132‬‬ ‫‪12484355‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23612659‬‬ ‫�صالح بن خلفان بن �سليمان ال�شريقي‬ ‫‪29‬‬
‫‪1794737‬‬ ‫�صالح خمي�س �سيف العلوي‬ ‫‪26‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مركز عمان للهدايا‬ ‫‪13802187‬‬ ‫معاذ بن عبدالله بن �سعيد النقبي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪20799643‬‬ ‫مبارك بن خليفة بن مبارك القا�سمي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪7102258‬‬ ‫نا�صر بن حميد بن �سهيل الهنائي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14697813‬‬ ‫�صالح بن �سليم بن حممد احلرا�صي‬ ‫‪30‬‬
‫‪10947531‬‬ ‫�صالح عبدالله حمد ال�سنيدي‬ ‫‪27‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار‬ ‫‪21086066‬‬ ‫مهند بن خ�صيف بن خافان احلو�سني‬ ‫‪87‬‬ ‫‪8267282‬‬ ‫حمبوب بن �سلطان بن �سعيد الرحيلي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪11516286‬‬ ‫نايف بن حممد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12448212‬‬ ‫عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الزدجايل‬ ‫‪31‬‬
‫‪21578811‬‬ ‫�صالح حممد خمي�س احلموي‬ ‫‪28‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪7028495‬‬ ‫مو�سى بن حارب بن فرحان املعمري‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9417985‬‬ ‫حم�سن بن عبيد بن �سلطان الزعابي‬ ‫‪135‬‬ ‫‪13266764‬‬ ‫يو�سف بن حمد بن حممد الفار�سي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10023658‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪32‬‬
‫‪11983421‬‬ ‫�صفاء �صالح خمي�س املحيجرية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪19427298‬‬ ‫نا�صر بن �سامل بن �سعيد القرطوبي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪10520266‬‬ ‫حممد بن احمد بن �سامل الو�شاحي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪13255707‬‬ ‫يو�سف بن �سامل بن حميد العلياين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪07340314‬‬ ‫عبدالله بن عي�سى بن حممد الرئي�سي‬ ‫‪33‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬
‫‪20177127‬‬ ‫عبدالرحمن حميد را�شد العرميي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20810028‬‬ ‫هزاع بن عبدالله بن �شنني املقبايل‬ ‫‪90‬‬ ‫‪11258225‬‬ ‫حممد بن احمد بن عبدالله الري�سي‬ ‫‪137‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪11060255‬‬ ‫عبدامللك بن �سيف بن زهران املعويل‬ ‫‪34‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪19192498‬‬ ‫عبدالعزيز حممد خمي�س املحيجري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7416011‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن حممد العجمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12648586‬‬ ‫هالل بن حمد بن �سيف احلهوري‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1774113‬‬ ‫حممد بن بدر بن هالل املعمري‬ ‫‪138‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الوادي العالمية المتحدة‬ ‫‪23360602‬‬ ‫علي بن بخيت بن حممد عريون ال�شحري‬ ‫‪35‬‬
‫‪26590249‬‬ ‫عبدالله حمد را�شد العلوي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2712844‬‬ ‫احمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3471141‬‬ ‫هالل بن حممد بن بدر املعمري‬ ‫‪92‬‬ ‫‪20833349‬‬ ‫حممد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي‬ ‫‪139‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬لوى (قزح)‬ ‫‪18746985‬‬ ‫علي بن عامر بن �سامل الزيدي‬ ‫‪36‬‬
‫‪18419088‬‬ ‫عبدالله خليفة �سعود القلهاتي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14702331‬‬ ‫احمد بن حممد بن مبارك ال عبدال�سالم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11967002‬‬ ‫هيثم بن فريوز بن عايد الهنائي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪8810849‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن را�شداملقبايل‬ ‫‪140‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪5533967‬‬ ‫عماد بن مو�سى بن فقري البلو�شي‬ ‫‪37‬‬
‫‪20040858‬‬ ‫عبدالله را�شد خلفان املحيجري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4100051‬‬ ‫بدر بن عبدالله بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9972449‬‬ ‫يا�سر بن �سرحان بن مظفر الري�سي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪7396162‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن هالل املخمري‬ ‫‪141‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪10730037‬‬ ‫عمر بن حممد بن عبدالله العبادي‬ ‫‪38‬‬
‫‪22333085‬‬ ‫عبدالله را�شد عبدالله امل�شريف‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14602353‬‬ ‫حمد بن �سامل بن علي احلو�سني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2280311‬‬ ‫يو�سف بن ابراهيم بن بيتماه البلو�شي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪12472507‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪142‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪07840355‬‬ ‫غيث بن خمي�س بن علي املنذري‬ ‫‪39‬‬
‫‪22364976‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله را�شد العرميي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23691772‬‬ ‫يو�سف بن �سعيد بن را�شد بن املعمري‬ ‫‪96‬‬ ‫‪10017448‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبيد الكعبي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪12670966‬‬ ‫فهد بن عو�ض بن خلفان املنذري‬ ‫‪40‬‬
‫‪4675059‬‬ ‫حمد بن حممد بن �سعيد البادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13792495‬‬ ‫ابراهيم بن خ�صيب بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬
‫‪15648212‬‬ ‫عبيد حممد را�شد العوي�سي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪9471406‬‬ ‫يون�س بن را�شد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪14400922‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �صالح الو�شاحي‬ ‫‪144‬‬ ‫‪21043743‬‬ ‫فهد بن من�صور بن نا�صر ال�شريقي‬ ‫‪41‬‬
‫‪9258474‬‬ ‫خالد بن ح�سن بن حممد البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10487416‬‬ ‫ابراهيم بن عبدالله بن خمي�س ال�شبلي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪04408447‬‬ ‫ماجد بن حممد بن �سيف االخزمي‬ ‫‪42‬‬
‫‪4950437‬‬ ‫عذاري �سبيت عنرب العرميي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪780238‬‬ ‫خلفان بن حميد بن �ساملني ال�شبلي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20619574‬‬ ‫يون�س بن عبدالله بن را�شد ال�شيدي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪9773172‬‬ ‫حممد بن �سعيد را�شد ال�شيدي‬ ‫‪145‬‬ ‫‪7390862‬‬ ‫احمد بن خليفه بن عبيد الر�شيدي‬ ‫‪3‬‬
‫‪14228599‬‬ ‫علي را�شد علي امل�شايخي‬ ‫‪39‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪10053717‬‬ ‫حممد بن �سيف بن را�شد الغيثي‬ ‫‪146‬‬ ‫‪10539489‬‬ ‫مازن بن حميد بن خلفان املحرمي‬ ‫‪43‬‬
‫‪2103961‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن احمد املزروعي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5757735‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن حميد الربيكي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪07363598‬‬ ‫مازن بن علي بن خمي�س العي�سائي‬ ‫‪44‬‬
‫‪29193208‬‬ ‫علي �سامل حمد امل�شريف‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9210864‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن�سامل العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬نوافذ بانوراما‬ ‫‪18548629‬‬ ‫حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري‬ ‫‪147‬‬ ‫‪11632307‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن �سليمان الغيثي‬ ‫‪5‬‬
‫‪11241611‬‬ ‫حمفوظة خمي�س �سيف ال�شعيبية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪18054168‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن خلف الري�سي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪12796751‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن عبدالله احلو�سني‬ ‫‪45‬‬
‫‪11843929‬‬ ‫�سعيد بن بخيت بن �سويدان البادي‬ ‫‪11‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية الخامسة)‬ ‫‪10021757‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن عبدالله ال�شيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪07887258‬‬ ‫حممد بن را�شد بن جمعه ال�ضباري‬ ‫‪46‬‬
‫‪10116035‬‬ ‫حمفوظة را�شد جمعه الكحالية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪13695303‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن فا�ضل الربيدعي‬ ‫‪12‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪13518314‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن را�شد الكلباين‬ ‫‪149‬‬ ‫‪11445149‬‬ ‫احمد بن را�شد بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪7‬‬
‫‪15656731‬‬ ‫حممد حمد حممد املخيني‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11177658‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سلطان ال�شبلي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪7919363‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حمد اليعقوبي‬ ‫‪47‬‬
‫‪8619808‬‬ ‫�سلطان بن ح�سن بن عبيد ال�سعيدي‬ ‫‪13‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪11504457‬‬ ‫احمد بن را�شد بن �سيف املعمري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22901987‬‬ ‫حممد بن مبارك بن �سامل العلوي‬ ‫‪48‬‬
‫‪21212047‬‬ ‫حممد خمي�س �سامل امل�شريف‬ ‫‪44‬‬ ‫‪433644‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله ال�شبلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18636535‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد املقبايل‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1934889‬‬ ‫احمد بن �سامل بن احمد البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪14085877‬‬ ‫حممد را�شد علي احلكماين‬ ‫‪45‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪15697945‬‬ ‫حممد بن عبيد بن را�شد ال�سريحي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪12812648‬‬ ‫حممد بن يعقوب بن نا�صر الطائي‬ ‫‪49‬‬
‫‪1106549‬‬ ‫عبيد بن حممد بن عبيد البدواوي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1152262‬‬ ‫احمد بن �سيف بن عبدالله املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6120868‬‬ ‫احمد بن �سرور بن ثاين اجلابري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22357989‬‬ ‫حممود بن حميد بن �سعيد املعريكي‬ ‫‪50‬‬
‫‪11916367‬‬ ‫حممود علي نا�صر املخيني‬ ‫‪46‬‬ ‫‪880258‬‬ ‫علي بن حميد بن علي املقبايل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12137634‬‬ ‫حممد بن علي بن خلف اجلابري‬ ‫‪153‬‬ ‫‪11347911‬‬ ‫احمد بن �سيف بن �سعيد الكندي‬ ‫‪11‬‬
‫‪11027245‬‬ ‫را�شد بن عبدالله بن را�شد القرطوبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9991373‬‬ ‫حممد بن علي بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪07785824‬‬ ‫حممود بن �سعيد بن خلفان املعمري‬ ‫‪51‬‬
‫‪13789141‬‬ ‫نا�صر �سعيد نا�صر النظريي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10034977‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن ربيع ال عبدال�سالم‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11560769‬‬ ‫احمد بن �صقر بن علي اجلابري‬ ‫‪12‬‬
‫‪17991184‬‬ ‫�سامل بن حميد بن علي الكحايل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1202899‬‬ ‫حممد بن علي بن عبدالله الكعبي‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10952294‬‬ ‫م�صطفى بن عي�سى بن حممد العجمي‬ ‫‪52‬‬
‫‪18071376‬‬ ‫نهى �سبيت عنرب العرميية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪12403135‬‬ ‫حممد بن عامر بن �سامل ال�ساملي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7139008‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن را�شد املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪09309436‬‬ ‫معت�صم بن حمود بن نا�صر الرحيلي‬ ‫‪53‬‬
‫‪19737914‬‬ ‫ها�شل �سعيد ها�شل ال�شعيبي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪15253086‬‬ ‫�سلطان بن خلفان بن �سعيد البادي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10822101‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد الرئي�سي‬ ‫‪156‬‬
‫‪15145934‬‬ ‫حممد بن علي بن عبدالله العامري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11553032‬‬ ‫عبد الرزاق بن �سليمان بن علي البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12053789‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14315146‬‬ ‫منت�صر بن نا�صر بن عبدالله ال�شريقي‬ ‫‪54‬‬
‫‪135175‬‬ ‫هالل �سامل هالل البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8972303‬‬ ‫يحيى بن حممد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11497508‬‬ ‫حممد بن مطر بن خلفان الو�شاحي‬ ‫‪157‬‬ ‫‪10838951‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن حممد ال�شام�سي‬ ‫‪15‬‬
‫‪928040‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن خلف ال�سعيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11346994‬‬ ‫حممود بن خ�صيب بن دروي�ش املعمري‬ ‫‪158‬‬ ‫‪10525707‬‬ ‫منذر بن حممد بن �سامل احلارثي‬ ‫‪55‬‬
‫محافظة جنوب الشرقية‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪19894377‬‬ ‫عزيز بن م�صبح بن علي الفتحي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7899898‬‬ ‫احمد بن علي بن حممود الفار�سي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9642319‬‬ ‫نا�صر بن خمي�س بن معيوف الهنائي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11959651‬‬ ‫حممود بن �سعيد بن مبارك اخلن�صاري‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2712844‬‬ ‫احمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي‬ ‫‪17‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الزراعية الهندسية الحديثة‬ ‫أسم الشركة‪ :‬محالت سلمان‬ ‫‪19792938‬‬ ‫علي بن عبدالله بن حميد الكحايل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10142874‬‬ ‫ن�صر بن حمد بن �سيف ال�سابقي‬ ‫‪57‬‬
‫‪9572354‬‬ ‫مروان بن احمد بن حمدان اجلرواين‬ ‫‪160‬‬ ‫‪14407862‬‬ ‫احمد بن يعقوب بن حممد البلو�شي‬ ‫‪18‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل الكامل والوافي‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪14566628‬‬ ‫علي بن حممد بن علي املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9253051‬‬ ‫نواف بن خالد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪58‬‬
‫‪11718827‬‬ ‫مروان بن حمي�س بن هالل املخمري‬ ‫‪161‬‬ ‫‪11181775‬‬ ‫احمد بن يو�سف بن عبدالله الب�سطي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8243695‬‬ ‫ه�شام بن عبدالله بن �سعود الهطايل‬ ‫‪59‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪8518744‬‬ ‫علي بن حممد بن نور الدين االن�صاري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13656988‬‬ ‫مروان بن �سامل بن مرهون املزيني‬ ‫‪162‬‬
‫‪12970244‬‬ ‫حممد بن ح�سن بن حممد املعمري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9471477‬‬ ‫ا�سعد بن علي بن �سليمان ال�شيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14905701‬‬ ‫وليد بن �سيف بن علي ال�شبلي‬ ‫‪60‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪13802187‬‬ ‫معاذ بن عبدالله بن �سعيد النقبي‬ ‫‪163‬‬
‫‪8700597‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خمي�س الفزاري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10878225‬‬ ‫احلارث بن عبداللهنب علي احلمداين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9769585‬‬ ‫يا�سر بن �سعيد بن حمد الربا�شدي‬ ‫‪61‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11090417‬‬ ‫مهند بن حممد بن نا�صر الكلباين‬ ‫‪164‬‬ ‫‪10204363‬‬ ‫املعت�صم بن علي بن را�شد اخلوالدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7604345‬‬ ‫يعرب بن ابراهيم بن �سعيد املحروقي‬ ‫‪62‬‬
‫‪10153452‬‬ ‫ابراهيم �سعيد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13225231‬‬ ‫حممد بن طالب بن علي البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7028495‬‬ ‫مو�سى بن حارب بن فرحان املعمري‬ ‫‪165‬‬
‫‪13031785‬‬ ‫ا�صيل بن �سعيد بن خاطر الغيالين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10753733‬‬ ‫حممد بن مطر بن مبارك البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19777404‬‬ ‫الهادي بن حممود بن علي العجمي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18154763‬‬ ‫يو�سف بن علي بن ال�سنيدي ال�شعيلي‬ ‫‪63‬‬
‫‪23032814‬‬ ‫بطي بن �سامل بن حممد الغيالين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26542048‬‬ ‫احمد حارب خلفان املقبايل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9691532‬‬ ‫م�ؤيد بن �سعيد بن علي البلو�شي‬ ‫‪166‬‬ ‫‪5598262‬‬ ‫اجمد بن ح�سن بن مبارك الفزاري‬ ‫‪24‬‬
‫‪10464363‬‬ ‫م�سعود بن علي بن عبيد املخمري‬ ‫‪15‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪20540266‬‬ ‫جمعه بن حمد بن �سامل الغيالين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18215212‬‬ ‫ا�سعد �سامل عبدالله احلمداين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7844846‬‬ ‫نا�صر بن را�شد بن عبيد العربي‬ ‫‪167‬‬ ‫‪20823459‬‬ ‫امني بن مفتاح بن مبارك املقبايل‬ ‫‪25‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة اإلسترتيجية لمعالجة المعادن النفيسة‬
‫‪11033085‬‬ ‫امني دروي�ش فا�ضل دروي�ش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19427298‬‬ ‫نا�صر بن �سامل بن �سعيد القرطوبي‬ ‫‪168‬‬ ‫‪12902839‬‬ ‫امين بن احمد بن علي الكم�شكي‬ ‫‪26‬‬
‫‪13303978‬‬ ‫جمعه بن مبارك بن را�شد الغيالين‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬معهد بوليغلوت ‪ -‬صحار (مجمع الصواري)‬
‫‪9967762‬‬ ‫جا�سم خمي�س �سامل العجمي‬ ‫‪5‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬معهد صحار الدولي‬ ‫‪9283279‬‬ ‫نا�صر بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪169‬‬ ‫‪12682049‬‬ ‫امين بن خمي�س بن حميد الكعبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪7780518‬‬ ‫ح�سني بن حمد خربي�ش الوهيبي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13940298‬‬ ‫حمود عبدالله حمدان البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المعهد ‪ -‬صحار‬ ‫‪7022295‬‬ ‫نواف بن دروي�ش بن عبيد البلو�شي‬ ‫‪170‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪5635279‬‬ ‫حمد بن �سامل بن �صالح الرا�شدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25018719‬‬ ‫با�سم بن خ�صيب بن �صالح املقبايل‬ ‫‪28‬‬ ‫الوقت‪ 4 :‬عصراً‬
‫‪08877059‬‬ ‫خالد بن قا�سم بن حممد الكم�شكي‬ ‫‪7‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪18734378‬‬ ‫هادي بن علي بن خمي�س العجمي‬ ‫‪171‬‬ ‫‪8204958‬‬ ‫ح�سن بن �سعيد بن ح�سن املزروعي‬ ‫‪29‬‬
‫‪24079198‬‬ ‫حمد بن �سلطان بن �سامل احلموى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10897847‬‬ ‫خليفه مبارك �سرور احلرا�صي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20810028‬‬ ‫هزاع بن عبدالله بن �شنني املقبايل‬ ‫‪172‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪9454464‬‬ ‫حمد بن حميد بن علي ال�سريحي‬ ‫‪30‬‬
‫‪13313554‬‬ ‫حمد بن حممد بن خمي�س الزرعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27072344‬‬ ‫خريي نعيم �شماطري ال�سعدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12648586‬‬ ‫هالل بن حمد بن �سيف احلهوري‬ ‫‪173‬‬ ‫‪07307159‬‬ ‫حممد بن عبدالأمري بن علي اللواتي‬ ‫‪1‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11459751‬‬ ‫حمد بن خليفة بن �ضحي العمراين‬ ‫‪31‬‬
‫‪18968993‬‬ ‫حمود بن حمد بن حمود العوي�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24905884‬‬ ‫ربيع خمي�س خلف الهطايل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3471141‬‬ ‫هالل بن حممد بن بدر املعمري‬ ‫‪174‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪3714511‬‬ ‫الوليد بن زاهر بن مرهون الداودي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22027353‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن �سامل ال�شام�سي‬ ‫‪32‬‬
‫‪2445741‬‬ ‫حمود بن �سامل بن خمي�س الرا�شدي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9858014‬‬ ‫�سعود احمد دروي�ش الفار�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14830528‬‬ ‫تي�سري بن م�سعود بن �سعيد الدرو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11967002‬‬ ‫هيثم بن فريوز بن عايد الهنائي‬ ‫‪175‬‬ ‫‪9501319‬‬ ‫حمد بن علي بن حميد الغيثي‬ ‫‪33‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة المرابط العمانية‬
‫‪14613667‬‬ ‫خالد بن فهد بن �سامل الن�صريي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11856892‬‬ ‫�سعيد بن نا�صر بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪09303128‬‬ ‫حمد بن �سيف بن حمد ال�شبلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9972449‬‬ ‫يا�سر بن �سرحان بن مظفر الري�سي‬ ‫‪176‬‬ ‫‪9994313‬‬ ‫حمد بن غريب بن م�سعود اجلابري‬ ‫‪34‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية الخامسة)‬
‫‪2851976‬‬ ‫خلفان بن حمد بن �سلطان الغيالين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24938443‬‬ ‫�سلطان �سيف خلفان اخلنب�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10604871‬‬ ‫ر�ضا بن ح�سن بن حمد العجمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2280311‬‬ ‫يو�سف بن ابراهيم بن بيتماه البلو�شي‬ ‫‪177‬‬ ‫‪12709579‬‬ ‫حمدان بن يو�سف بن علي املزروعي‬ ‫‪35‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪5983166‬‬ ‫خلفان بن �سامل بن خلفان ال�سنيدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18518837‬‬ ‫�شاكر بن �سليمان بن مرهون القيو�ضي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11965429‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن �سامل ال�شبلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18010311‬‬ ‫يو�سف بن �سامل بن �سعيد اخلالدي‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1268214‬‬ ‫حمود بن �سامل بن �سليم ال�شافعي‬ ‫‪36‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬
‫‪9049231‬‬ ‫خمي�س بن �سامل بن خنفور الن�صريي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20202109‬‬ ‫�شهاب �سعيد �سالم احل�ضرمي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪06497892‬‬ ‫عادل بن �سامل بن �سعد البو�سعيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15218367‬‬ ‫يو�سف بن �سعيد بن خلفان القايدي‬ ‫‪179‬‬ ‫‪11990309‬‬ ‫حميد بن خلفان بن عبدالله املعمري‬ ‫‪37‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12838839‬‬ ‫خمي�س بن مربوك بن �سعيد العوي�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20180167‬‬ ‫عبدالله مبارك مو�سى الباين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10873421‬‬ ‫عبدالعزيز بن علي بن جمعه اللوغاين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13002605‬‬ ‫يو�سف بن عبدالله بن حممد املقبايل‬ ‫‪180‬‬ ‫‪18971943‬‬ ‫خالد بن احمد بن خلفان البلو�شي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10527474‬‬ ‫احمد بن �سامل بن عبدالله الفزاري‬ ‫‪1‬‬
‫‪6146201‬‬ ‫دا�ؤد بن �سليمان بن حمد احل�سنى‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20223323‬‬ ‫عبدالله حممد حميد ال�شكيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8448141‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9471406‬‬ ‫يون�س بن را�شد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪181‬‬ ‫‪11724212‬‬ ‫خالد بن احمد بن عبدالرحيم العربي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪7726056‬‬ ‫احمد بن �سيف بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪2‬‬
‫‪26100735‬‬ ‫زايد بن �سلطان بن حممد البطيني‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22876391‬‬ ‫عبدامللك خمي�س النمر اللويهي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10476749‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن خلفان الكلباين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20619574‬‬ ‫يون�س بن عبدالله بن را�شد ال�شيدي‬ ‫‪182‬‬ ‫‪8887235‬‬ ‫خالد بن حمد بن عبدالله العي�سائي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪745696‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن حممد العجمي‬ ‫‪3‬‬
‫‪14202764‬‬ ‫علي خمي�س حميد الق�شي�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪03641755‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12499443‬‬ ‫يون�س بن علي بن را�شد املقبايل‬ ‫‪183‬‬ ‫‪9891019‬‬ ‫خالد بن حميد بن حممد البدواوي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11882353‬‬ ‫احمد بن علي بن عبدالله ال�شبلي‬ ‫‪4‬‬
‫‪15522568‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن حممد اجلنيبي‬ ‫‪18‬‬
‫‪11033122‬‬ ‫عماد احمد حممد احلرا�صي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪08387284‬‬ ‫علي بن خلف بن علي الو�شاحي‬ ‫‪11‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪3441288‬‬ ‫خلفان بن �سليمان بن حممد العربي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪8852067‬‬ ‫احمد بن حممد بن عبيد املعمري‬ ‫‪5‬‬
‫‪6901319‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل العوي�سي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12589334‬‬ ‫ماجد عبدالله مو�سى البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5692992‬‬ ‫حممد بن �سلمان بن دروي�ش املي�شاين‬ ‫‪12‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الوادي العالمية المتحدة‬ ‫‪4030849‬‬ ‫خلفان بن علي بن حممد املقبايل‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11258793‬‬ ‫ا�سعد بن حميد بن حممد العلوي‬ ‫‪6‬‬
‫‪23016109‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل الغيالين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8187608‬‬ ‫مازن بن الف�ضل بن عبدالله االن�صاري‬ ‫‪22‬‬
‫‪20730524‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �صالح امل�سروري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪09046342‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن جا�سم العجمي‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬لوى (قزح)‬ ‫‪958536‬‬ ‫خليفة بن حمد بن �سليم ال�شبلي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪15042612‬‬ ‫ا�سعد بن �سامل بن حميد املقبايل‬ ‫‪7‬‬
‫‪3026798‬‬ ‫مبارك جمعه رجب اجل�شي�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8825094‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد الغطريفي‬ ‫‪14‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪15676736‬‬ ‫خليل بن ابراهيم بن مو�سى الزعابي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10615531‬‬ ‫جمال بن حممد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪8‬‬
‫‪625799‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن حممد الرا�شدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28198786‬‬ ‫حممد �سامل جميل املحاربي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪08385059‬‬ ‫حممد بن علي بن م�صبح العي�سائي‬ ‫‪15‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪10269207‬‬ ‫خمي�س بن خلفان بن �سامل ال�شبلي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18009032‬‬ ‫جمعه بن عبدالله بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪9‬‬
‫‪2200126‬‬ ‫�سعيد بن خويدم بن �صنجور الغيالين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20956142‬‬ ‫حممد �شمبيه عبدالله البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21293661‬‬ ‫حارث بن علي بن حمدان النقبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪14571396‬‬ ‫حممود بن �سعيد بن حمدان املزيني‬ ‫‪16‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪1475228‬‬ ‫دروي�ش بن مبارك بن دروي�ش املعمري‬ ‫‪47‬‬
‫‪10990089‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن نا�صر امل�شريف‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27695473‬‬ ‫م�سلم خمي�س املر الغافري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪09199869‬‬ ‫هيثم بن مرهون بن نا�صر اخلنب�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2301636‬‬ ‫را�شد بن علي بن را�شد الو�شاحي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13580696‬‬ ‫ح�سن بن �سامل بن ح�سن املطرو�شي‬ ‫‪11‬‬
‫‪2141231‬‬ ‫�سلطان بن نا�صر بن �سلطان الغنبو�صي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪17998456‬‬ ‫مو�سى حاجي �سبيل البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19394852‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن ابراهني النجادي‬ ‫‪1‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪13792495‬‬ ‫ابراهيم بن خ�صيب بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7702858‬‬ ‫�سامل بن احمد بن عبيد اجلابري‬ ‫‪49‬‬ ‫‪10424221‬‬ ‫خالد بن �سامل بن م�سعود العبيداين‬ ‫‪12‬‬
‫‪1609038‬‬ ‫�سليمان بن حممد بن حمد الزرعي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15575601‬‬ ‫نواف مو�سى حممد البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12570388‬‬ ‫�سامل بن ح�سن بن حممد البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8742071‬‬ ‫خالد بن حممد بن مرهون املقبايل‬ ‫‪13‬‬
‫‪22776094‬‬ ‫�سند بن را�شد بن حمد الغيالين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21264111‬‬ ‫وليد قا�سم حممد احلمداين‬ ‫‪29‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة اإلسترتيجية لمعالجة المعادن النفيسة‬ ‫‪10487416‬‬ ‫ابراهيم بن عبدالله بن خمي�س ال�شبلي‬ ‫‪3‬‬
‫‪7952195‬‬ ‫احمد بن حمدان بن م�سعود احلمداين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17995267‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن حبيب ال�شبلي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20825149‬‬ ‫خالد بن م�صبح بن �سيف ال�سناين‬ ‫‪14‬‬
‫‪23205628‬‬ ‫يحيى طالب علي القرطوبي‬ ‫‪30‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬معهد بوليغلوت ‪ -‬صحار (مجمع الصواري)‬
‫‪13410395‬‬ ‫عبدالله بن جمعه بن �سعيد ال�سنيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪17924978‬‬ ‫�سامل بن عامر بن نا�صر الها�شمي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪24472888‬‬ ‫خليل بن العبد بن بالل النوفلي‬ ‫‪15‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪7390862‬‬ ‫احمد بن خليفه بن عبيد الر�شيدي‬ ‫‪5‬‬
‫‪15410817‬‬ ‫عبدالله بن حمد بن م�سعود العمري‬ ‫‪29‬‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪10442822‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد العي�سائي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪21319316‬‬ ‫خمي�س بن را�شد بن علي العدواين‬ ‫‪16‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪5757735‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن حميد الربيكي‬ ‫‪6‬‬
‫‪27713716‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن �سامل الكا�سبي‬ ‫‪30‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬العالمة الشاملة‬ ‫‪1092141‬‬ ‫�سامل بن حممد بن علي ال عبدال�سالم‬ ‫‪54‬‬ ‫‪20305671‬‬ ‫داود بن �سليمان بن عبدالرحيم الزدجايل‬ ‫‪17‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11504457‬‬ ‫احمد بن را�شد بن �سيف املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14648268‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن حممد الربيكي‬ ‫‪18‬‬
‫‪20775137‬‬ ‫علي بن جمعه بن �سلطان اجلعفري‬ ‫‪31‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪1934889‬‬ ‫احمد بن �سامل بن احمد البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13497777‬‬ ‫�سحيم بن �سيف بن خلفان ال�شام�سي‬ ‫‪55‬‬
‫‪4904086‬‬ ‫علي بن نا�صر بن علي العلوى‬ ‫‪32‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪20832258‬‬ ‫غ�سان بن �أحمد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7049366‬‬ ‫�سعود بن علي بن �سليمان ال�شيدي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14287007‬‬ ‫�سعيد بن خليفة بن �سعيد املعمري‬ ‫‪19‬‬
‫‪09316245‬‬ ‫ماجد بن �سعيد بن خلفان املطري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6120868‬‬ ‫احمد بن �سرور بن ثاين اجلابري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6909246‬‬ ‫�سلطان بن را�شد بن حممد الكندي‬ ‫‪20‬‬
‫‪24151721‬‬ ‫فايل بن خمي�س بن �سامل اجلنيبي‬ ‫‪33‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪3097781‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن حممد احلمداين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12325316‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن حاجي البلو�شي‬ ‫‪57‬‬
‫‪9856554‬‬ ‫منذر بن خمي�س بن احمد امل�سعودي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12400527‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن مبارك اخلوالدي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪17901835‬‬ ‫�سمري بن �سليمان بن را�شد ال�شبلي‬ ‫‪21‬‬
‫‪4575948‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خمي�س الرا�شدي‬ ‫‪34‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11347911‬‬ ‫احمد بن �سيف بن �سعيد الكندي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19584102‬‬ ‫�سيف بن را�شد بن علي العدواين‬ ‫‪22‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪12603021‬‬ ‫�سعيد بن عامر بن �سعيد احلو�سني‬ ‫‪59‬‬
‫‪9667392‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سيف املعمري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11348473‬‬ ‫خليفه بن حمد بن �سعيد احلب�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11560769‬‬ ‫احمد بن �صقر بن علي اجلابري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9220351‬‬ ‫عبدالرحمن بن احمد بن ح�سن الهندا�سي‬ ‫‪23‬‬
‫‪18025619‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن �سعيد املخيبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪08082386‬‬ ‫�سعيد بن علي بن �سامل الري�سي‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬سي ستانينوخ عمان‬
‫‪7139008‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن را�شد املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6170904‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد الرحيلي‬ ‫‪60‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (فلج القبائل)‬ ‫‪19843451‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪13199129‬‬ ‫عبدالرحمن بن ح�سن بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪24‬‬
‫‪5200578‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن علي البطيني‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12020189‬‬ ‫ماجد بن حممد بن خمي�س النبهاين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12053789‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14373097‬‬ ‫عبدالعزيز بن ح�سني بن بركت البلو�شي‬ ‫‪25‬‬
‫‪18269927‬‬ ‫حممد بن حمد بن ح�سن الربيكي‬ ‫‪4‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪14407862‬‬ ‫احمد بن يعقوب بن حممد البلو�شي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13721868‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن حمم ال عبدال�سالم‬ ‫‪62‬‬
‫‪14194157‬‬ ‫نا�صر بن جميل بن �سليم الرا�سبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪9410248‬‬ ‫�سلطان بن حممد بن خمي�س املقبايل‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8074753‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫‪08002098‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن حممد اخلرو�صي‬ ‫‪5‬‬ ‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪9471477‬‬ ‫ا�سعد بن علي بن �سليمان ال�شيدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11259481‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن حممد العلوي‬ ‫‪27‬‬
‫‪11983313‬‬ ‫نا�صر بن حمد خادم الزرعي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9024248‬‬ ‫�سليمان بن حممد بن طوير�ش ال�شبلي‬ ‫‪64‬‬
‫‪8606059‬‬ ‫يعقوب بن علي بن �سامل النظريي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22369063‬‬ ‫نواف بن حممد بن ناجم العرميي‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19777404‬‬ ‫الهادي بن حممود بن علي العجمي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2597952‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن �سامل الكندي‬ ‫‪28‬‬
‫‪13650858‬‬ ‫ابراهيم بن خلفان بن حممد النوفلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20823459‬‬ ‫امني بن مفتاح بن مبارك املقبايل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19584102‬‬ ‫�سيف بن را�شد بن علي العدواين‬ ‫‪65‬‬
‫محافظة جنوب الشرقية‬
‫محافظة جنوب الباطنة‬
‫‪10953277‬‬ ‫�سيف بن حممد بن علي اليزيدي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10938568‬‬ ‫عبدالله بن علي بن خلفان الفطي�سي‬ ‫‪29‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬مخبز الكوثر‬ ‫‪11837354‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن علي العي�سائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10634217‬‬ ‫�أحمد بن �سلطان بن علي املقبايل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14713612‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن خلفان ال�شيدي‬ ‫‪30‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة مصيرة الدارة الفنادق‬ ‫‪9440518‬‬ ‫احمد بن جمعة بن را�شد الزعابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8204958‬‬ ‫ح�سن بن �سعيد بن ح�سن املزروعي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18933524‬‬ ‫�شعيب بن حمد بن علي ال�شبلي‬ ‫‪67‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪14399082‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪31‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬منتجع مصيرة‬ ‫‪12252462‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن عبدالله الرو�شدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2437625‬‬ ‫حمد بن حممد بن احمد البدواوي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25766674‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن حممد النعيمي‬ ‫‪68‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪235878‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن علي الربيكي‬ ‫‪32‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪7726056‬‬ ‫احمد بن �سيف بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12709579‬‬ ‫حمدان بن يو�سف بن علي املزروعي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13483555‬‬ ‫�شهاب بن حممد بن عبدالله النوفلي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11369433‬‬ ‫علي بن عبدالله بن حميد اجلهوري‬ ‫‪33‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪11882352‬‬ ‫احمد بن علي بن عبدالله ال�شبلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1268214‬‬ ‫حمود بن �سامل بن �سليم ال�شافعي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18120189‬‬ ‫�صالح بن �سليمان بن �صالح البلو�شي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪14469703‬‬ ‫علي بن حممد بن مراد البلو�شي‬ ‫‪34‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18009032‬‬ ‫جمعة بن عبدالله بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12050623‬‬ ‫حميد بن احمد بن حميد القا�سمي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9651967‬‬ ‫�صهيب بن حممد بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪9583558‬‬ ‫عمار بن علي بن حممد العجمي‬ ‫‪35‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪14249001‬‬ ‫انت�صار بنت �صالح بن حبيب ال�سعدية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11222796‬‬ ‫طارق بن �سامل بن �سعيد الغيثي‬ ‫‪72‬‬
‫‪17422169‬‬ ‫خالد بن �سامل بن عبيد ال�سناين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11724212‬‬ ‫خالد بن احمد بن عبدالرحيم العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11789384‬‬ ‫عي�سى بن ابراهيم بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪36‬‬
‫‪21091728‬‬ ‫�أبراهيم بن �سلطان بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11436336‬‬ ‫�أفراح بنت �ساعد بن حممد ال�صولية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14184028‬‬ ‫خالد بن �شاهني بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10685172‬‬ ‫طارق بن عبدالله بن �سامل الو�شاحي‬ ‫‪73‬‬
‫‪2260297‬‬ ‫خمي�س بن نا�صر بن �صالح املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12865409‬‬ ‫حممد بن احمد بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪37‬‬
‫‪5880299‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن را�شد الفار�سي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22406614‬‬ ‫�أجمد بن خلفان بن �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17995267‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن حبيب ال�شبلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4030849‬‬ ‫خلفان بن علي بن حممد املقبايل‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20864894‬‬ ‫طالل بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5790201‬‬ ‫حممد بن ال�سبع بن خلفان البادي‬ ‫‪38‬‬
‫‪10121768‬‬ ‫حمودة بن حمود احلر�سو�سي الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14959427‬‬ ‫بثينه بنت يعقوب بن يو�سف الزدجالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25433828‬‬ ‫�سعود بن خلفان بن را�شد ال�سناين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪958536‬‬ ‫خليفة بن حمد بن �سليم ال�شبلي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10017453‬‬ ‫عبد اجلليل بن عبيد بن را�شد الكعبي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪9288406‬‬ ‫حممد بن خلفان بن ابراهيم ال عبد ال�سالم‬ ‫‪39‬‬
‫‪11523751‬‬ ‫حنان بنت حممد بن حمد اجلنيبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13207193‬‬ ‫ثريه بنت حمود بن مهنا اليعربية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1888787‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن �سعيد املخمري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10269207‬‬ ‫خمي�س بن خلفان بن �سامل ال�شبلي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪9549164‬‬ ‫عبداجلليل بن �سعيد بن �سليمان الكحايل‬ ‫‪76‬‬ ‫‪12252668‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪40‬‬
‫‪27773919‬‬ ‫�سامل بن جمعه بن �سليم العوي�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪09923724‬‬ ‫حف�صه بنت �سعيد بن حممد البلو�شية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13709007‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2301636‬‬ ‫را�شد بن علي بن را�شد الو�شاحي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11196174‬‬ ‫عبداحلق بن احمد بن خليفه البلو�شي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪20271308‬‬ ‫حممد بن �سامل بن احمد اجلابري‬ ‫‪41‬‬
‫‪25384734‬‬ ‫عادل بن �سلوم بن حثيث املخيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪23845737‬‬ ‫زينب بنت خمي�س بن مراد البلو�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9003091‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سعيد الغيثي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪27700759‬‬ ‫را�شد بن م�صبح بن �سامل املعمري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13199129‬‬ ‫عبدالرحمن بن ح�سن بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪8717131‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن قا�سم اجلابري‬ ‫‪42‬‬
‫‪11233477‬‬ ‫عادل بن نعيم بن حمدون العمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18463192‬‬ ‫�سليمان بن حمد بن �سعيد ال�شرجي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10559963‬‬ ‫عبدالعزيز بن �سامل بن حممد البلو�شي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25117447‬‬ ‫زايد بن �سعيد بن را�شد املعمري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24561941‬‬ ‫عبدالرحمن بن علي بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪11406844‬‬ ‫ن�صر بن �سعيد بن �سامل املعمري‬ ‫‪43‬‬
‫‪20833105‬‬ ‫علي بن جابر بن �سعيد العمريي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11728085‬‬ ‫�سناء بنت �صالح بن العبد الغاربية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13884292‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س خ�صاف ال�سناين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24173224‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4656126‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن خلفان البادي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪15673093‬‬ ‫ن�صر بن نا�صر بن عبدالله املعمري‬ ‫‪44‬‬
‫‪1321022‬‬ ‫علي بن جمعه بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3523354‬‬ ‫�سهاء بنت ح�سن بن �صالح البلو�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪348131‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن يو�سف الفار�سي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1279917‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11475813‬‬ ‫عبدالله بن بالل بن جمعة املعمري‬ ‫‪81‬‬ ‫‪13042728‬‬ ‫هزاع بن �سامل بن حممد العلوي‬ ‫‪45‬‬
‫‪21476449‬‬ ‫�شم�سة بنت زاهر بن �شيخان املعولية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1153429‬‬ ‫عبدالله بن غا�ضب بن �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17924978‬‬ ‫�سامل بن عامر بن نا�صر الها�شمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪17966922‬‬ ‫عبدالله بن حميد بن عبدالله الكحايل‬ ‫‪82‬‬ ‫‪21789196‬‬ ‫ه�شام بن زايد بن عبيد ال�ضباري‬ ‫‪46‬‬
‫‪20740199‬‬ ‫فايل بن �سامل بن فائل الغيالين‬ ‫‪10‬‬
‫‪18104731‬‬ ‫�شم�سه بنت �سعيد بن عبدالله الهنائية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14399082‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10442822‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد العي�سائي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11474788‬‬ ‫عبدالله بن خلفان بن عبدالله القريني‬ ‫‪83‬‬ ‫‪14365394‬‬ ‫هالل بن �سامل بن �سيف املقبايل‬ ‫‪47‬‬
‫‪12910406‬‬ ‫حمفوظة بنت مو�سى بن يو�سف العرميي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13730531‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪84‬‬
‫‪9967035‬‬ ‫حممد بن حمد بن علي ال�ساعدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19754187‬‬ ‫�صفيه بنت �سيف بن �سعيد الب�سامية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26392836‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن دروي�س املقبايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1092141‬‬ ‫�سامل بن حممد بن علي ال عبدال�سالم‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21789158‬‬ ‫هيثم بن زايد بن عبيد ال�ضباري‬ ‫‪48‬‬
‫‪10867009‬‬ ‫عائ�شه بنت ثاين بن عائل البو�سعيدية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15326559‬‬ ‫عالء بن جمعة بن را�شد الزعابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7049366‬‬ ‫�سعود بن علي بن �سليمان ال�شيدي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12409054‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله احلمداين‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10303859‬‬ ‫يون�س بن حممد بن جمعه املعمري‬ ‫‪49‬‬
‫‪6004532‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن عيد اجلامعي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8914372‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله الكعبي‬ ‫‪86‬‬
‫‪18933116‬‬ ‫حممد بن را�شد بن حممد العفاري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12001964‬‬ ‫علي بن خلفان بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6170904‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد الرحيلي‬ ‫‪39‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪6021297‬‬ ‫م�سلم بن خادم بن حمد احلكماين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8608976‬‬ ‫عبدالله بن �سلطان بن علي الكندي‬ ‫‪87‬‬
‫‪03045421‬‬ ‫م�صبح بن زايد بن ثاين ال�سعدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14699133‬‬ ‫علي بن �سيف بن عبيد العربي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8543005‬‬ ‫�سعيد بن علي بن ربيع الكحايل‬ ‫‪40‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مورد الريان الهندسية‬
‫‪11567108‬‬ ‫نا�صر بن يو�سف بن حممد املعمري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15690016‬‬ ‫�سليمان بن خمي�س بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪8461863‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن حممد العمراين‬ ‫‪88‬‬
‫‪4386415‬‬ ‫جناه بنت �سعد بن عبدالله ال�سعدية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8776721‬‬ ‫علي بن حممد بن �سليمان اجلابري‬ ‫‪24‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬السويق (البادية)‬
‫‪10672341‬‬ ‫نعمة بنت �سامل بن نويفع الوهيبية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18505022‬‬ ‫نوره بنت خمي�س بن �سعيد اجلرادية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6856881‬‬ ‫عمر بن خمي�س بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10132927‬‬ ‫�سمري بن طالب بن علي البلو�شي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10808221‬‬ ‫عبدالله بن �سنان بن �سيف ال�سعدي‬ ‫‪89‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪10901822‬‬ ‫نعيمة بنت عيد بن �سامل احلميدية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10125167‬‬ ‫هاجر بنت ابراهيم بن خمي�س الزدجالية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2362902‬‬ ‫عي�سى بن بريك بن فرحان املعمري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19584102‬‬ ‫�سيف بن را�شد بن علي العدواين‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6564705‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪90‬‬
‫‪3484131‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن يو�سف الفار�سي‬ ‫‪91‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪7720807‬‬ ‫هدى بنت جابر غا�صب امل�سلمي الوهيبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12361891‬‬ ‫هنادي بنت �سلطان بن حمد الغافرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪27176124‬‬ ‫مازن بن علي بن �سليمان املقبايل‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10953277‬‬ ‫�سيف بن حممد بن علي اليزيدي‬ ‫‪44‬‬
‫‪25130466‬‬ ‫و�ضاح بن دريب بن العبد الوهيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4385165‬‬ ‫عبدالله بن علي بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪92‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪21963467‬‬ ‫هيفاء بنت خمي�س بن �سامل احلمدانية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10520266‬‬ ‫حممد بن احمد �سامل الو�شاحي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪25766674‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن حممد النعيمي‬ ‫‪45‬‬
‫‪12080223‬‬ ‫يا�سر بن �سامل بن را�شد الفار�سي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪29328635‬‬ ‫عبدالله بن ماجد بن �سعيد الربطماين‬ ‫‪93‬‬ ‫‪15811638‬‬ ‫�صبحة بنت �سامل بن خمي�س البادي‬ ‫‪1‬‬
‫‪11672187‬‬ ‫وفاء بنت ب�شري بن علي ال�صبحية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9596541‬‬ ‫حممد بن حميد بن عامر اجلهوري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪679993‬‬ ‫�صالح بن �سامل بن �صالح البلو�شي‬ ‫‪46‬‬
‫‪2248242‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن خلف ال�سعيدي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪15273274‬‬ ‫عفراء بنت خليفه بن �شنني اخلرو�صية‬ ‫‪2‬‬
‫‪10685172‬‬ ‫طارق بن عبدالله بن �سامل الو�شاحي‬ ‫‪47‬‬
‫‪19387884‬‬ ‫غ�صن زويد حميد اجلنيبي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11131551‬‬ ‫�أ�سماء حممد را�شد الربخية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9842557‬‬ ‫حممود عبدالله �سويد الريامي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪04416839‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن �سعيد باح�شوان‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13087187‬‬ ‫احمد بن �سامل بن حممد امل�شيخي‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫‪19824635‬‬ ‫فايق طاهر حميد اجلنيبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪08770408‬‬ ‫�أ�شواق حميد �سامل العلوية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25141869‬‬ ‫حممود علي حممد املحروقي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪07519647‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن م�سلم ك�شوب‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18803965‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن �سهيل �شما�س‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة المشروبات الصحية (المنطقة الحره بصاللة)‬
‫‪13221157‬‬ ‫في�صل خمي�س جمعه ال�ساعدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪05095027‬‬ ‫بثينه خطام را�شد املقبالية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25727497‬‬ ‫حممود غريب حممد الهطايل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4649247‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن �أحمد املقدم‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13026596‬‬ ‫احمد بن علي بن حممد العوائد‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬المنطقة الحرة بصاللة‬
‫‪20501501‬‬ ‫مازن �سعيد ريحان اجلنيبي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪05278158‬‬ ‫رحمه �سعيد حمدان ال�سعيدية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9991954‬‬ ‫مروان حمود �سامل امبوعلي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪18978864‬‬ ‫�سهيل بن احمد بن عمر امل�شيخي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7166835‬‬ ‫احمد بن عو�ض بن فرج بيت فرحان‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪8580914‬‬ ‫حممد جمعه �سامل الغيالين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪05964158‬‬ ‫رقيه عامر �سامل املنذرية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪26631434‬‬ ‫مظفر ربيع مظفر الغطريفي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10772525‬‬ ‫�شرار بن علي بن �شرار بيت علي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13506715‬‬ ‫احمد بن حممد بن احمد امل�سهلي الكثريي‬ ‫‪6‬‬
‫‪25320635‬‬ ‫مو�سى �سيف حممد الرا�شدي‬ ‫‪64‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪20679885‬‬ ‫حممد �سبيع �سبع اجلنيبي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪05949205‬‬ ‫�سهام �سامل خلفان البلو�شية‬ ‫‪8‬‬ ‫�شهاب بن احمد بن �سعيد قيطون ال�شحري ‪24037225‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14996928‬‬ ‫احمد بن م�سلم بن عبدون احلمر الكثريي‬ ‫‪7‬‬
‫‪13256785‬‬ ‫�شيخه عبيد خمي�س الوح�شية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9641706‬‬ ‫م�ؤيد �سعيد جمعه الفرقاين‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6681518‬‬ ‫طارق بن �سهيل بن علي ك�شوب‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18634559‬‬ ‫احمد بن نايف بن �سامل بيت �سعيد‬ ‫‪8‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24278785‬‬ ‫حممد علي حمود اجلنيبي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪10433972‬‬ ‫ا�سرار بنت عبدالله بن �سعيد اليافعية‬ ‫‪1‬‬
‫‪18128492‬‬ ‫�شيخه علي حميد ال�سعيدية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9344441‬‬ ‫نا�صر علي �سعيد احل�ضرمي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19248428‬‬ ‫طارق بن عقيل بن حممد الكاف‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18459904‬‬ ‫احمد ق�صي احمد عيديد‬ ‫‪9‬‬
‫‪24896561‬‬ ‫حممود عبيد العبد احلجري‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20287811‬‬ ‫نايف حميد �سلطان الرا�شدي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪11085993‬‬ ‫امريه بنت ناجي بن احمد بيت او�سنجلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪27002827‬‬ ‫منذر مبارك �سلطان احلكماين‬ ‫‪51‬‬ ‫‪04837126‬‬ ‫عامره عبدالله خليفه احلامتية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23177602‬‬ ‫عادل بن حممد بن علي املع�شني‬ ‫‪29‬‬ ‫‪23885138‬‬ ‫ا�صيل بن حميد بن را�شد ال�شكيلي‬ ‫‪10‬‬
‫‪12633521‬‬ ‫عايده �سامل را�شد العلوية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22825441‬‬ ‫نوح خمي�س حممد ال�سليمي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪07040877‬‬ ‫عامر بن بخيت بن �أحمد امل�شيخي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21947991‬‬ ‫�أ�سامه بن عو�ض بن �سامل ال�سمني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪03672713‬‬ ‫حنان بنت عامر بن حم�سن الغريبي‬ ‫‪3‬‬
‫‪9277585‬‬ ‫منذر حممد �سامل ال�ساعدي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪22584375‬‬ ‫هاين خمي�س �سعيد الرقمي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪14449164‬‬ ‫�سميه بنت �سعيد بن �سهيل الربعمية‬ ‫‪4‬‬
‫‪12690343‬‬ ‫عبري ثابت �سيف املعمرية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23648675‬‬ ‫عامر بن علي بن م�سلم املع�شني‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13191174‬‬ ‫بخيت بن �سعيد بن بخيت جعبوب‬ ‫‪12‬‬
‫‪19777175‬‬ ‫من�صور عامر م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪28365259‬‬ ‫وليد حمد �سامل الهطايل‬ ‫‪70‬‬ ‫‪07664483‬‬ ‫�شريفة بنت م�سلم بن حماد ك�شوب‬ ‫‪5‬‬
‫‪07912756‬‬ ‫عواطف هالل هوي�شل اجل�سا�سية‬ ‫‪14‬‬ ‫عبداحلكيم بن عبدالر�شيد بن مو�سى البلو�شي ‪62125226‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪19847159‬‬ ‫ثابت بن خالد بن عو�ض بن ثابت النهدي‬ ‫‪13‬‬
‫‪9273975‬‬ ‫نا�صر جمعه علي اجلمري‬ ‫‪54‬‬ ‫‪06100052‬‬ ‫فاطمه م�سعود نا�صر املعمرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22036128‬‬ ‫يا�سر �شام�س عامر اخلاطري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪06148857‬‬ ‫عبدالعزيز بن علي بن حممد امل�شيخي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2166129‬‬ ‫جمال بن حفيظ بن عو�ض الروا�س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪06347085‬‬ ‫فاطمه بنت م�سلم بن حماد ك�شوب‬ ‫‪6‬‬
‫‪19777231‬‬ ‫ن�صر عامر م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11949929‬‬ ‫مرام �سامل حممد الفار�سية‬ ‫‪16‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪22438715‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن حممد العمري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18452595‬‬ ‫جهاد بن حممد بن �سامل الكثريي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪04377508‬‬ ‫كوثر بنت احمد بن حممد احلارثي‬ ‫‪7‬‬
‫‪20793467‬‬ ‫هزاع مبارك �سلطان اجلنيبي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪11173537‬‬ ‫مرام يو�سف �سليمان البلو�شية‬ ‫‪17‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬دبليو جي تاول وشركاه‬ ‫‪21068192‬‬ ‫علي بن احمد بن م�سلم العامري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25608707‬‬ ‫حامد بن �سعيد �سامل �شدر الكثريى‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13293207‬‬ ‫منى بنت احمد بن �سهيل املع�شنية‬ ‫‪8‬‬
‫محافظة البريمي‬ ‫‪10655572‬‬ ‫مرمي حممد حمود الدرعية‬ ‫‪18‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪19481249‬‬ ‫علي بن عامر بن �سعيد عامرجيداملهري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪19791233‬‬ ‫ح�سن بن بخيت بن �سامل قهور املهري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪06874174‬‬ ‫نوال بنت فارح بن �سامل الروا�س‬ ‫‪9‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬جامعة البريمي‬ ‫‪04132128‬‬ ‫مها �سويدان �سامل ال�شملية‬ ‫‪19‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪06040797‬‬ ‫علي بن حممد بن مبارك غفرم ال�شحري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15240063‬‬ ‫ح�سني بن علي بن حممد زيتاع امل�شيخي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪03902367‬‬ ‫هدى بنت �سامل بن عبيد بيت �سعيد‬ ‫‪10‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الجامعة ‪ -‬البريمي‬ ‫‪07718494‬‬ ‫هاجر خ�صيب حممد الزيدية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18661823‬‬ ‫عمر بن �سامل بن عمر ال حفيظ‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8978325‬‬ ‫خالد بن احمد بن احمد عمو�ش‬ ‫‪19‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪06907224‬‬ ‫مانع بن �سامل بن بخيت احلمر‬ ‫‪39‬‬ ‫‪21932973‬‬ ‫خالد بن �سامل بن حممد املع�شني‬ ‫‪20‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة ريسوت لإلسمنت‬

‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫أسم الشركة‪ :‬ميساء الوطنية الحديثة‬ ‫‪21924646‬‬ ‫�أحمد بن �سيف بن نا�صر الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5995332‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن �أجهام الزوامري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12704091‬‬ ‫خالد بن �سليمان بن خمي�س‬ ‫‪21‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ريسوت‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬ ‫‪08485942‬‬ ‫با�سل بن علي بن حمد املحروقي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12845489‬‬ ‫حممد بن خليفه بن �سعيد احل�سني‬ ‫‪41‬‬ ‫‪25744847‬‬ ‫خالد بن �سهيل بن ا�سلم امل�شيخي‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪06208042‬‬ ‫خالد بن خليفه بن علي العربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪07105696‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن مبارك املع�شني‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21363172‬‬ ‫خالد بن حممد بن م�سلم عمو�ش‬ ‫‪23‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪06444014‬‬ ‫ابت�سام بنت را�شد بن �سلطان الغيثية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪07105574‬‬ ‫حممد بن علي بن �سامل عامرجيد املهري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪15546947‬‬ ‫را�شد بن �ضحى بن فريوز‬ ‫‪24‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪7415201‬‬ ‫زهران بن عبدالله بن زهران الفرقاين‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪03330609‬‬ ‫الهام بنت �سليّم بن عبدالله الكلبانية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10281898‬‬ ‫حممد بن جنيب بن حمفوظ ال�شمري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7578159‬‬ ‫زكي بن �سعيد بن عو�ض بيت زايد‬ ‫‪25‬‬
‫‪11099596‬‬ ‫اميان حممد �سعيد احلارثية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24326085‬‬ ‫�سامل بن حميد بن علي املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن حممد مرعي ال�شنفري ‪06839722‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪10664009‬‬ ‫انت�صار بنت حمود بن �سعيد العامرية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10368308‬‬ ‫�سامح بن �سامل بن حمود العدوي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪05752523‬‬ ‫مروان بن وليد بن حبيب بيت مبارك‬ ‫‪45‬‬ ‫‪14945468‬‬ ‫�سامل بخيت فرج الكثريي‬ ‫‪26‬‬
‫‪04242723‬‬ ‫اميان بنت �سعيد بن دروي�ش اجلردانية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6993539‬‬ ‫�أحالم �صالح علي املنذرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3057648‬‬ ‫احمد بن م�سلم بن �سعيد العامري‬ ‫‪2‬‬
‫‪12093232‬‬ ‫�سامي بن �سعيد بن عامر اخلاطري‬ ‫‪7‬‬ ‫م�سلم بن احمد بن م�سلم بيت خينان ال�شحري ‪05851954‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪14408161‬‬ ‫�سامل بن احمد بن �سامل بيت �سعيد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8367541‬‬ ‫ا�سامه بن ناجي بن علي الغ�ساين‬ ‫‪3‬‬
‫‪03264319‬‬ ‫�آ�سيه بنت خليفه بن حممد العمرانية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18045615‬‬ ‫�أ�صيله �سيف عبدالله البحرية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19885991‬‬ ‫م�سلم بن نا�صر بن احمد امل�سهلي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪6701162‬‬ ‫�سامل بن احمد بن م�سعود الكثريى‬ ‫‪28‬‬
‫‪12542867‬‬ ‫�أماين را�شد حمد العربية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21560023‬‬ ‫�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪06807419‬‬ ‫ا�سماء بنت �سامل بن حمود امل�شيخية‬ ‫‪4‬‬
‫‪06747344‬‬ ‫حليمه بنت خمي�س بن جمعه اليحيائية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9742143‬‬ ‫�سليمان بن �سعيد بن �سليمان ال�صبحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24910116‬‬ ‫نا�صر بن علي بن �سعيد جعبوب‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25210664‬‬ ‫�سامل بن بخيت بن علي �شدر الكثريي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6811752‬‬ ‫اليق�ضان بن �أحمد بن �سليمان الغافري‬ ‫‪5‬‬
‫‪09877871‬‬ ‫حليمه بنت �سيف بن �سويد البادية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10539212‬‬ ‫�أماين منري حمد البلو�شية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23209154‬‬ ‫نواف بن �سامل بن متان العمري‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12487169‬‬ ‫�سامل بن حفيظ بن ح�سن الروا�س‬ ‫‪30‬‬
‫‪11809271‬‬ ‫�أمل حميد خلفان الوائلية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14678421‬‬ ‫عبداحلميد بن م�صبح بن علي ال�شوكري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪06215184‬‬ ‫بخيت بن ح�سن بن حماد ك�شوب‬ ‫‪6‬‬
‫‪03705323‬‬ ‫حمدان بن را�شد بن �سامل الوح�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19787473‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن علي الريامي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪06607819‬‬ ‫يو�سف بن عبدالعزيز بن �سامل امل�شيخي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6266166‬‬ ‫�سامل بن ربيع بن كالن بيت براكه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪05929903‬‬ ‫تهاين بنت عرفه بن نفعان بيت الرب�ش‬ ‫‪7‬‬
‫‪6925441‬‬ ‫�أمل حممد مبارك احلو�سنية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13404733‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل املهري‬ ‫‪32‬‬
‫‪11633211‬‬ ‫حمود بن �أحمد بن ح�سن املجيني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13942503‬‬ ‫عبدالله بن مربوك بن حممد اجلحايف‬ ‫‪12‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪15368306‬‬ ‫حامد بن م�سلم بن �سهيل املع�شني‬ ‫‪8‬‬
‫‪4077424‬‬ ‫بثينه �سرور عبدالله اليعقوبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20178894‬‬ ‫عزان بن عامر بن حممد احلجري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12850542‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد جداد‬ ‫‪33‬‬
‫‪11092989‬‬ ‫خالد بن حمدان بن �سامل الزيدي‬ ‫‪10‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة الصقر لخدمات النفط‬ ‫‪05919746‬‬ ‫ح�سني بن علي بن عبدالله احلداد‬ ‫‪9‬‬
‫‪22092801‬‬ ‫ب�شرى علي را�شد الكلبانية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14270731‬‬ ‫علي بن حمد بن حمود ال�شعيلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18698128‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سامل جداد الكثريي‬ ‫‪34‬‬
‫‪12324671‬‬ ‫خديجه بنت ر�ستم بن �شمل البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4220929‬‬ ‫بهيه �سليمان حمد الفار�سية‬ ‫‪10‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪09743918‬‬ ‫خالد بن �سامل بن عوفيت باعمر‬ ‫‪10‬‬
‫‪12070666‬‬ ‫خديجه بنت �سعيد بن حمد العي�سائية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24464706‬‬ ‫عماد بن �صالح بن نا�صر ال�شريقي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25646391‬‬ ‫�سامل بن م�سلم بن �سامل جداد الكثريي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8356625‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن حممد العجيلي‬ ‫‪11‬‬
‫‪13465024‬‬ ‫جميله �سليمان �سامل املعمرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9376289‬‬ ‫عمر بن �أحمد بن حمد �أمبو�سعيدي‬ ‫‪16‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪18968922‬‬ ‫�سامل بن م�سلم بن حممد ال�شع�شعي‬ ‫‪36‬‬
‫‪07593365‬‬ ‫خوله بنت ثويني بن حممد الكندية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22915857‬‬ ‫حليمه م�صبح �سعيد املجرفية‬ ‫‪12‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪62578903‬‬ ‫خديجه بنت �سامل بن م�سلم القمريي‬ ‫‪12‬‬
‫‪10653671‬‬ ‫ر�شا بنت �صالح بن علي اجله�ضمية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25199599‬‬ ‫عمر بن ربيع بن حممد الوائلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23979099‬‬ ‫�سامي بن �سامل بن م�سعود جعبوب‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8281598‬‬ ‫خيار بنت بخيت بن �سعيد املنجوي‬ ‫‪13‬‬
‫‪4748518‬‬ ‫حنان علي �سليمان الغافرية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪09434913‬‬ ‫مازن بن حمد بن حممد العنربي‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪7055379‬‬ ‫�سعد بن علي بن �سعيد يا�سر رعفيت‬ ‫‪38‬‬
‫‪03090822‬‬ ‫رقيه بنت �سامل بن عبدالله املطرفية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4102341‬‬ ‫خديجه جميل �سامل اليعقوبية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25121559‬‬ ‫الوارث عبدالله �سعيد اجلامودي‬ ‫‪1‬‬ ‫راجح بن حممد بن �سعيد �أف�صحيت ال�شحري ‪06821075‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪13536812‬‬ ‫زينب بنت نا�صر بن حمد اجلابرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25550454‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حمد ال�شعيلي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5521379‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن عامر العمري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11722766‬‬ ‫رائد بن عرفه بن حنجو�ش الرباكه‬ ‫‪15‬‬
‫‪11245062‬‬ ‫دينا خلفان �سامل ال�سعيدية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25261749‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن حافظ الفزاري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11931076‬‬ ‫�أحمد حمد �سامل اجلامودي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2328407‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن حممد عو�س ال�شحري‬ ‫‪40‬‬
‫‪03979461‬‬ ‫�سامي بن �سامل بن احمد ال�صلتي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3118281‬‬ ‫رايه خلفان علي النعيمية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12637497‬‬ ‫�أحمد حممد �سامل الها�شمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪05834163‬‬ ‫رجب بن عبدالله بن رجب عبيد‬ ‫‪16‬‬
‫‪13370319‬‬ ‫حممد بن �سويلمني بن حمد اخل�صيبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20545272‬‬ ‫�سعيد بن �سهيل بن احمد باقي‬ ‫‪41‬‬
‫‪13471389‬‬ ‫�ساميه بنت را�شد بن �سويد العي�سائية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6999885‬‬ ‫رايه عبدالله �سامل العلوية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9720687‬‬ ‫�أحمد حممد عبدالله املحروقي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪06704473‬‬ ‫�سامل بن �سهيل بن حماد ك�شوب‬ ‫‪17‬‬
‫‪18715942‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن علي املفرجي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11706971‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سهيل باحلاف‬ ‫‪42‬‬
‫‪04080272‬‬ ‫�سلمى بنت حمد بن �سريح العلوية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5278158‬‬ ‫رحمه �سعيد حمدان ال�سعيدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10855415‬‬ ‫حممد بن عزان بن علي ال�شيباين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20264289‬‬ ‫�أحمد يا�سر �سيف التوبي‬ ‫‪5‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن بخيت خمي�س العامري ‪18700662‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪7427517‬‬ ‫�سعيد �سهيل �سامل املع�شني‬ ‫‪43‬‬ ‫‪12464861‬‬ ‫�سمراء بنت �شعبان بن جمعان بيت �سعيد‬ ‫‪19‬‬
‫‪11583213‬‬ ‫�سهام بنت �سعيد بن دروي�ش �أوالدثاين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12860905‬‬ ‫ر�شا يو�سف علي الفار�سية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪02662743‬‬ ‫م�صطفى بن علي بن حممد الرا�شدي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19860591‬‬ ‫�آدم بن �سامل بن �سليمان ال�ساملي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22820843‬‬ ‫�سليم بن �سامل بن حممد امل�شيخي‬ ‫‪44‬‬
‫‪06932901‬‬ ‫�شماء بنت �سعيد بن حممد اجلهورية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11135048‬‬ ‫رقيه جمعه حممد املقر�شية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15403981‬‬ ‫نا�صر بن حممد بن نا�صر ال�سليماين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27698854‬‬ ‫جابر �سليم عمري الهنائي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪04279441‬‬ ‫طالل بن عبداملجيد بن �سعيد بيت مبارك‬ ‫‪20‬‬
‫‪6985644‬‬ ‫�سمري بن رم�ضان بن رجب‬ ‫‪45‬‬ ‫‪03138891‬‬ ‫عامر بن �أحمد بن �سعيد احل�ضري‬ ‫‪21‬‬
‫‪11982639‬‬ ‫�شم�سه بنت �سعيد بن حمد البلو�شية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20418583‬‬ ‫زوينه حممد �سعيد البادية‬ ‫‪21‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪9344455‬‬ ‫حامت علي �سعيد احل�ضرمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪61924414‬‬ ‫�سمري بن يو�سف بن خدابخ�ش‬ ‫‪46‬‬
‫‪11031381‬‬ ‫�شيخه بنت حميد بن علي الكلبانية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3745408‬‬ ‫�ساره حمد را�شد احلارثية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11847985‬‬ ‫خالد تويلي �سعيد الدرعي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪07159094‬‬ ‫عامر بن حممد بن علي بيت �سعيد‬ ‫‪22‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬ماجد الفطيم هايبر ماركت‬ ‫‪24914218‬‬ ‫�سهيل بن م�سلم بن علي املع�شني‬ ‫‪47‬‬ ‫عبداحلكيم بن �سامي بن �سعد غفرم ال�شحري ‪14976534‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪10794633‬‬ ‫�شيخه بنت �صالح بن مفتاح العي�سائية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11899477‬‬ ‫�سعاد عبدالله �سعيد البادية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13284746‬‬ ‫خالد حممد �سليمان الغالبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12678045‬‬ ‫�صابر بن �سعيد بن �سعد العمري‬ ‫‪48‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪3747811‬‬ ‫عبدالله بن عو�ض بن �سامل باعمر‬ ‫‪24‬‬
‫‪21722175‬‬ ‫�شيخه بنت عبدالرحمن بن �أحمد املجينية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4535193‬‬ ‫�سعاد عبدالله مبارك الكلبانية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18482054‬‬ ‫ريا�ض عبدالله عو�ض املنذري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5823739‬‬ ‫�صالح بن �سامل بن م�سلم هبي�س‬ ‫‪49‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪17451883‬‬ ‫علي بن احمد بن معتوق املنجوي‬ ‫‪25‬‬
‫‪09861208‬‬ ‫�صاحله بنت جمعه بن ناجم العلوية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11816937‬‬ ‫�سميه علي حميد الكلبانية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21607722‬‬ ‫�سامل م�سلم �سعيد الهميمي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20147481‬‬ ‫عادل بن خلفان بن معيوف العامري‬ ‫‪50‬‬
‫‪13419362‬‬ ‫�شيخه �سليّم حممد املقبالية‬ ‫‪26‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪06533836‬‬ ‫علي بن �سامل بن رجب عبيد‬ ‫‪26‬‬
‫‪08140513‬‬ ‫عامر بن نا�صر بن خليفه الربيعي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27125475‬‬ ‫�سامي �سامل نا�صر الهنائي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6645062‬‬ ‫عادل رام�س عي�سى احل�ضري‬ ‫‪51‬‬
‫‪5047126‬‬ ‫�شيخه م�سعود خمي�س الفار�سية‬ ‫‪27‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25133163‬‬ ‫�سامي �سعيد عبيد الهنائي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪03512724‬‬ ‫علي بن �سامل بن فرج ال�شحري‬ ‫‪27‬‬
‫‪8687373‬‬ ‫عائ�شة بنت عبدالعزيز بن حممد املربوعية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10277537‬‬ ‫احمد بن �سيف بن زاهر العربي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18674673‬‬ ‫عامر بن �سعيد بن احمد �شدر الكثريي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪06382033‬‬ ‫علي بن حممد بن علي تبوك‬ ‫‪28‬‬
‫‪07586434‬‬ ‫عائ�شه بنت احمد بن نا�صر الوهيبية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6093793‬‬ ‫�صبحه عبدالله علي الكلبانية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20860308‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد الهنائي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪996369‬‬ ‫عامر بن علي بن ماجد العمري‬ ‫‪53‬‬
‫‪13246257‬‬ ‫عائ�شه �سامل مر�شد الفار�سية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪09472592‬‬ ‫ا�سحاق بن را�شد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3672995‬‬ ‫عادل عبدالله �سعيد اجلامودي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14109641‬‬ ‫علي بن م�سلم بن علي حاردان‬ ‫‪29‬‬
‫‪13450785‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن را�شد املخمري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13136867‬‬ ‫ا�سحاق بن �سامل بن حممد احل�ضرمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2406526‬‬ ‫عامر بن م�سلم بن علي ك�شوب‬ ‫‪54‬‬ ‫‪06797957‬‬ ‫فاطمه بنت حممد بن �سعيد حاردان‬ ‫‪30‬‬
‫‪4127741‬‬ ‫عائ�شه �سليمان علي الغريبية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20728416‬‬ ‫عبدالله حمد فا�ضل ال�شعيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7918004‬‬ ‫عامر �سامل �أحمد العمري‬ ‫‪55‬‬
‫‪06089919‬‬ ‫ع�صام بن علي بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13897085‬‬ ‫املجد بن �سليمان بن عاقب البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19918947‬‬ ‫ليلى بنت احمد بن زيدي بيت �سعيد‬ ‫‪31‬‬
‫‪5458348‬‬ ‫عزاء �سامل �سعيد املجرفية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12805469‬‬ ‫عثمان زهران �سامل الفهدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6416437‬‬ ‫عامر �سعيد �سامل ريا�س الكثريي‬ ‫‪56‬‬
‫‪05889871‬‬ ‫عفراء بنت عبدالغني بن داود الزدجالية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21477531‬‬ ‫علياء را�شد ال�ضبعون الزيدية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7102206‬‬ ‫املعت�صم بن عبدالله بن خمي�س العربي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4951871‬‬ ‫حم�سن بن م�سلم بن حم�سن باحلاف‬ ‫‪32‬‬
‫‪10720911‬‬ ‫م�ؤيد حمد نا�صر النبهاين‬ ‫‪19‬‬ ‫‪62235981‬‬ ‫عامر علي احمد رعفيت‬ ‫‪57‬‬
‫‪20594742‬‬ ‫عهود بنت عبدالله بن خادم امل�شايخية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪6468712‬‬ ‫غنيه خليفه را�شد اخلمي�سية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪25335526‬‬ ‫�إ�سحاق بن حممد بن �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪06608461‬‬ ‫حممد بن �سامل بن �سعيد ال�سرج املرهون‬ ‫‪33‬‬
‫‪9125833‬‬ ‫ها�شل �سليم ها�شل ال�شكيلي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8406731‬‬ ‫عبدالعزيز بن عبدالله بن حممد عتيق‬ ‫‪58‬‬
‫‪8076092‬‬ ‫فاطمة بنت ابراهيم بن حممد الها�شمية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3774593‬‬ ‫ماجده حمود �سامل الغافرية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22554948‬‬ ‫�أمين بن �صالح بن �سعيد العربي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪62578866‬‬ ‫حممد بن �سامل بن م�سلم القمريي‬ ‫‪34‬‬
‫‪14935789‬‬ ‫ها�شم بن جمعه بن �سلحوف الهنائي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5145611‬‬ ‫عبدالله علي جمعان عبيد‬ ‫‪59‬‬
‫‪10158218‬‬ ‫فاطمه بنت ر�ستم بن خدابخ�ش البلو�شية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22752769‬‬ ‫ماريا بدر عبدالله الفار�سية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19486611‬‬ ‫خالد بن حمود بن �سامل املحروقي‬ ‫‪8‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حميده �شعلول ال�شحري ‪05821595‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪22352688‬‬ ‫يعقوب �سامل مبارك ال�شعيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22071593‬‬ ‫عبدالله حممد �سعيد عك�ضه روا�س‬ ‫‪60‬‬
‫‪12926989‬‬ ‫فاطمة بنت �سعيد بن عبدالله الكيومية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12224088‬‬ ‫مرمي جمعه حمد ال�شلع‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23379774‬‬ ‫�سامل بن م�سلم بن �سامل التوبي‬ ‫‪9‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �شروع بيت علي �سليمان ‪06629543‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪12103079‬‬ ‫�سطام بن عبدالله بن نا�صر الندابي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12901237‬‬ ‫يعقوب �سامل يعقوب اليحيائي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20403462‬‬ ‫علي بن �أيوب بن بالل �شوين العربي‬ ‫‪61‬‬
‫‪05864696‬‬ ‫فاطمه بنت علي بن عبيد العي�سائية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2652586‬‬ ‫نفال حميد ال�صغري الدرعية‬ ‫‪37‬‬ ‫محافظة الداخلية‬
‫‪05192913‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد ق�صم العامري‬ ‫‪37‬‬
‫‪02436407‬‬ ‫فاطمه بنت نا�صر بن عبدالله البلو�شية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12448437‬‬ ‫�سعيد بن حميد بن �سعيد العامري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23182627‬‬ ‫علي بن �سامل بن �سعيد ا�سوط ال�شحري‬ ‫‪62‬‬ ‫حممد بن م�ستهيل بن عبدالله �صمديد الكثريي ‪04954539‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪8929506‬‬ ‫هند جمعه �سعيد البلو�شية‬ ‫‪38‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬المعهد العلمي للتدريب‬ ‫‪5819819‬‬ ‫علي بن عامر بن �سامل العامري‬ ‫‪63‬‬
‫‪09260863‬‬ ‫قي�س بن �سامل بن �سعيد املحروقي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19969545‬‬ ‫و�ضحى �سامل حميد اجل�سا�سية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪04237867‬‬ ‫�سلطان بن نا�صر بن علي العبديل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪02668849‬‬ ‫حممد بن م�سلم بن عوبد غوا�ص‬ ‫‪39‬‬
‫‪13491441‬‬ ‫�سليمان بن حمد بن علي الرا�شدي‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪6573134‬‬ ‫علي عمر الغفيلي جميل بن فا�ضل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4432325‬‬ ‫م�سلم بن علي بن حماد قطن‬ ‫‪40‬‬
‫‪06788263‬‬ ‫لطيفه بنت را�شد بن �سلطان الكعبية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3987056‬‬ ‫وفاء حممد حمد الغافرية‬ ‫‪40‬‬
‫‪23926797‬‬ ‫ماجد بن عزان بن عبدالله الها�شمي‬ ‫‪14‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22735723‬‬ ‫عمار بن �أحمد بن �سعد بالرعود‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14070531‬‬ ‫معتز بن �سامل بن بخيت املع�شني‬ ‫‪41‬‬
‫‪12520183‬‬ ‫حممد بن ا�سماعيل بن �صالح الأغربي‬ ‫‪41‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬
‫‪11954491‬‬ ‫مازن بن عبدالله بن �سليم اجلفيلي‬ ‫‪15‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪15187982‬‬ ‫عمار بن حامد بن مبارك بيت حاردان‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19634855‬‬ ‫منى بنت �سامل بن بخيت العوائد‬ ‫‪42‬‬
‫‪03264127‬‬ ‫حممد بن را�شد بن احمد املخمري‬ ‫‪42‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة مياه الواحة‬ ‫‪13626793‬‬ ‫مازن بن عبدالله بن �صالح الوهيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25149394‬‬ ‫فرج بن ربيع بن فرج بيت مبارك‬ ‫‪67‬‬
‫‪22567798‬‬ ‫حممـ ــد بن �سليمان بن �سامل ال�شكري‬ ‫‪43‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪09332007‬‬ ‫منى بنت علي بن دحمان �سلمان النهدي‬ ‫‪43‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬عبري‬ ‫‪13217631‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خليفه اخل�صيبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22003517‬‬ ‫�أحالم حميد عبدالله ال�شريقية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22731851‬‬ ‫قي�س بن �سامل بن بخيت مري�ش العمري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪07746117‬‬ ‫ناديه بنت �سعيد بن �شعبان بيت معطي‬ ‫‪44‬‬
‫‪14701198‬‬ ‫مرمي بنت حممد بن �أحمد ال�شيزاوية‬ ‫‪44‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪12609708‬‬ ‫حممد بن �سيف بن حممد الهنائي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22275135‬‬ ‫قي�س بن عبدالله بن عبدالرحيم‬ ‫‪69‬‬
‫‪5865965‬‬ ‫مزنة بنت �أيوب بن يعقوب البلو�شية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13750874‬‬ ‫خديجه خليفه ح�سني املفرجية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪05965198‬‬ ‫جناه بنت ادم بن خمي�س بيت جبحون‬ ‫‪45‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪8878328‬‬ ‫منذر بن حمد بن حممد اجلابري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13525629‬‬ ‫�ساره �سليمان حممد ال�شق�صية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11332378‬‬ ‫قي�س بن مدين بن رجب بيت ق�صبوب‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6596239‬‬ ‫نواف بن ن�صيب بن الدعن �أدفينوت‬ ‫‪46‬‬
‫‪08027568‬‬ ‫م�صطفى بن �سامل بن �سعيد البادي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11502678‬‬ ‫�أحمد را�شد عبدالله الكلباين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪08524757‬‬ ‫مهنا بن علي بن حممد العربي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10515696‬‬ ‫ليث بن فايل بن باروت الغيالين‬ ‫‪71‬‬
‫‪10688304‬‬ ‫منال بنت �سليمان بن �سامل البادية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15152016‬‬ ‫�ساميه حمود حممد العامرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪08978147‬‬ ‫نور بنت �سامل بن م�سعود الروا�س‬ ‫‪47‬‬
‫‪4566062‬‬ ‫خالد �سامل م�صبح ال�سعيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11540783‬‬ ‫م�ؤيد بن �أحمد بن حمد �أمبو�سعيدي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22517185‬‬ ‫�سناء �سيف �سعيد اوالدثاين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23000202‬‬ ‫مالك بن احمد بن م�ستهيل الكثريي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪06365915‬‬ ‫نور بنت حممد بن عو�ض احلمومية‬ ‫‪48‬‬
‫‪6731868‬‬ ‫منى بنت �سعيد بن م�سلم تبوك‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2486139‬‬ ‫خليفه را�شد �سعيد الفار�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13856039‬‬ ‫نا�صر بن حميد بن حمد ال�شعيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15314262‬‬ ‫مالك بن م�سلم بن �سامل الروا�س‬ ‫‪73‬‬
‫‪10425701‬‬ ‫عبري �سليمان �أحمد البو�سعيدية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18161548‬‬ ‫هدى بنت حممد بن �سعيد با�شعيب‬ ‫‪49‬‬
‫‪06503285‬‬ ‫مها بنت حممد بن �سامل البادية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪6831916‬‬ ‫خمي�س عبدالله �سليّم النا�صري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪06468529‬‬ ‫هيثم بن حممد بن م�صبح املقبايل‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18801872‬‬ ‫عمريه عامر علي الهنائية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8453958‬‬ ‫حم�سن بن �سعيد بن مطيع �سمحان امل�سهلي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪05580406‬‬ ‫يعقوب بن ادم بن �صنجور بيت كمت‬ ‫‪50‬‬
‫‪11825539‬‬ ‫موزه بنت الذيب بن حمد البادية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪13124827‬‬ ‫را�شد عبدالله نا�صر الفار�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫محافظة الداخلية‬
‫‪14705253‬‬ ‫فاطمه �صالح خمي�س الكندية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪23234831‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن علي ك�شوب‬ ‫‪75‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫‪12363754‬‬ ‫مو�سى بن علي بن م�سعود احلن�شي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10041791‬‬ ‫�سلطان بن �سامل بن حميد احلو�سني‬ ‫‪6‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الخليجية الوطنية للمعادن والحفريات‬ ‫‪22492583‬‬ ‫مروه �سيف خمي�س ال�صوافية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6214303‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن عو�ض �صواخرون‬ ‫‪76‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬ظفار للهياكل والصناعات الحديدية‬
‫‪15342467‬‬ ‫نظريه بنت عبدالله بن �سامل احلو�سنية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪9909282‬‬ ‫فهد بطي مبارك اليعقوبي‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪11132848‬‬ ‫مرمي �أحمد �سعيد �أمبوعلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4670147‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن حممد الكثريي‬ ‫‪77‬‬
‫‪909435‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن م�ستهيل الكثريي‬ ‫‪78‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ريسوت (المنطقة الصناعية)‬
‫‪18799751‬‬ ‫نوار بنت حمدان بن �سامل املعولية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪4318659‬‬ ‫حممود علي حممد الدرعي‬ ‫‪8‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪10605676‬‬ ‫نائله عبدالله �سعيد الها�شمية‬ ‫‪11‬‬
‫‪11089776‬‬ ‫مطر �سامل حمد القتبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13455964‬‬ ‫حممد بن جمعه بن �سبيت املريكي‬ ‫‪79‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪12927977‬‬ ‫هدى بنت مراد بن علي �شاه البلو�شية‬ ‫‪54‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫محافظة الداخلية‬
‫‪07234726‬‬ ‫هيا بنت �شهاب بن �أحمد اجلابرية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3794279‬‬ ‫نايف عبدالله حمود املنذري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17903403‬‬ ‫حممد بن �سامل بن �سهيل النق�ش ثوعار‬ ‫‪80‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫أسم الشركة‪ :‬جلفار للهندسة والمقاوالت‬
‫‪12999165‬‬ ‫وفاء بنت خلفان بن جمعه احل�ضرمية‬ ‫‪56‬‬ ‫محافظة الوسطى‬ ‫‪24141034‬‬ ‫�أحمد بن حمدان بن عبدالله العربي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8213902‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حممد امل�شيخي‬ ‫‪81‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪6260955‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سامل ال�شنفري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪13624005‬‬ ‫ا�صيل رزق الله فتح بو�شحام‬ ‫‪1‬‬
‫‪10110965‬‬ ‫يحيى بن خمي�س بن را�شد اخلرو�صي‬ ‫‪57‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة ربوع هيماء للتجارة‬ ‫‪14645819‬‬ ‫حارب بن علي بن حمد ال�شيباين‬ ‫‪2‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪1982635‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن ن�صيب بيت حويل‬ ‫‪83‬‬ ‫‪18768014‬‬ ‫�أحمد �سامل علي تبوك‬ ‫‪2‬‬
‫محافظة البريمي‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة الوسطى ‪ -‬هيماء‬ ‫‪07113047‬‬ ‫حمد بن حمود بن حممد احل�ضرمي‬ ‫‪3‬‬
‫‪23389518‬‬ ‫خلفان بن حممد بن �سامل العوميري‬ ‫‪4‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪26104218‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن ن�صيب اليافعي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪21739459‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل املرهون‬ ‫‪3‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬القرية الصينية للتسوق‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪10161258‬‬ ‫�سعود بن نا�صر بن حممد ال�سيابي‬ ‫‪5‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪1091486‬‬ ‫حممد بن م�سلم بن حجريان عزم العمري‬ ‫‪85‬‬ ‫‪6237535‬‬ ‫�أحمد حممد �أحمد هبي�س‬ ‫‪4‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪15104659‬‬ ‫ابراهيم �أيوب يعقوب البو�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2668849‬‬ ‫حممد بن م�سلم بن عوبد غوا�ص‬ ‫‪86‬‬ ‫‪6160944‬‬ ‫متان ازاد عامر العمري‬ ‫‪5‬‬
‫‪4251471‬‬ ‫ابراهيم بن ال�سويعي بن جما�ش اجلنيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10318966‬‬ ‫�سيف بن عبدالله بن �سامل ال�شكيلي‬ ‫‪6‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪09806733‬‬ ‫ماجد بن �سليمان بن حممد البطراين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5778996‬‬ ‫ابراهيم حمود العبد الدرعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5810524‬‬ ‫حممد �سامل �سهيل عكعاك‬ ‫‪87‬‬ ‫‪4024203‬‬ ‫ح�سام عبادان جمعان بيت �شميعه‬ ‫‪6‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪9852977‬‬ ‫احمد بن �سامل بن �سليم اجلنيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18989137‬‬ ‫ابراهيم حممد خالد العبديل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7059491‬‬ ‫حممد م�سلم عبدالله العمري‬ ‫‪88‬‬ ‫‪18355121‬‬ ‫�سامل رم�ضان خريالله بيت فرج‬ ‫‪7‬‬
‫‪21749916‬‬ ‫بدر بن �سعيّد بن �سعود اجلنيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15122192‬‬ ‫مازن بن م�سلم بن �سالم الق�سيمي‬ ‫‪8‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪07099079‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حارث الرواحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3555169‬‬ ‫ابراهيم نا�صر علي ال�صباحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24900597‬‬ ‫حممود بن ح�سن بن �سعيد ا�ساط ال�شحري‬ ‫‪89‬‬ ‫‪5722483‬‬ ‫�سامل عبدالله ح�سن‬ ‫‪8‬‬
‫‪11522509‬‬ ‫حامت بن �سعيد بن فار�س اجلنيبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8313505‬‬ ‫ابراهيم يحيى �سعود الكندي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10160823‬‬ ‫م�سعد بن �سامل بن �سعيد عبيدون‬ ‫‪90‬‬ ‫‪4911705‬‬ ‫�سامل م�سعود �سامل جعبوب‬ ‫‪9‬‬
‫‪13883458‬‬ ‫اميان بنت �أحمد بن حممد احل�ضرمية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8844561‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن �سعد احلر�سو�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10386506‬‬ ‫يو�سف بن �سامل بن نا�صر العزري‬ ‫‪10‬‬
‫‪05426917‬‬ ‫�أمينه بنت حمود بن �سعيد ال�سيابية‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪18342464‬‬ ‫احمد �سلطان حامد ال�شكيلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22771988‬‬ ‫م�سعود بن �سامل بن م�سعود جعبوب‬ ‫‪91‬‬ ‫‪8582201‬‬ ‫�سعيد احمد حممد الكثريي‬ ‫‪10‬‬
‫‪20351909‬‬ ‫�سهيل بن حمود بن خليفه احلر�سو�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14123657‬‬ ‫اجمد حمود �صالح احل�ضرمي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18665709‬‬ ‫م�سلم بن �سامل بن م�سلم الكثريي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪18492071‬‬ ‫�سعيد حممد ا�سلم الزوامري‬ ‫‪11‬‬
‫‪09636058‬‬ ‫با�سمه بنت عتيق بن جمعه البو�سعيدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14056984‬‬ ‫مبارك بن �سامل بن خليفه احلر�سو�سي‬ ‫‪7‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬ربوع العرف للتجارة والمقاوالت‬
‫‪20007042‬‬ ‫امين حمد حممد النبهاين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6607684‬‬ ‫م�سلم بن علي احمد العامري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪4890484‬‬ ‫�سهيل علي �سهيل غوا�ص‬ ‫‪12‬‬
‫‪02544501‬‬ ‫حنان بنت �سعيد بن عبدالله الكندية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19752853‬‬ ‫حممد بن احمد بن نعيم اجلنيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬
‫‪27195038‬‬ ‫عادل رم�ضان رجب بيت �سويد‬ ‫‪13‬‬
‫‪11032223‬‬ ‫�أحمد خمي�س حميد الق�صابي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11240642‬‬ ‫نادر بن �سليمان بن حممد الفرقاين‬ ‫‪94‬‬
‫‪08911778‬‬ ‫خلود بنت حممد بن غامن اخلمي�سانية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9687078‬‬ ‫من�صور بن نا�صر بن حمد احلر�سو�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪10844715‬‬ ‫عبدالعزيز م�سلم حممد م�سن‬ ‫‪14‬‬
‫‪27733759‬‬ ‫�أحمد �صالح حميد الهطايل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13074112‬‬ ‫هيثم بن �سعيد بن دويل �شما�س‬ ‫‪95‬‬
‫‪2761522‬‬ ‫فاطمه بنت حممد بن �صالح الوردية‬ ‫‪6‬‬ ‫محافظة الوسطى‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪5719279‬‬ ‫عبدالله �شم�سان عو�ض بيت �سويد‬ ‫‪15‬‬
‫‪2079887‬‬ ‫�أحمد حممد �سرحان الرا�شدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6857161‬‬ ‫يا�سر بن حممد �سعيد عمو�ش‬ ‫‪96‬‬
‫‪09536014‬‬ ‫مرمي بنت �سامل بن حميد البادية‬ ‫‪7‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة القرم للهندسة والمقاوالت‬ ‫‪23649274‬‬ ‫احمد �سعيد عامر امل�شايخي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2341797‬‬ ‫�أحمد ياقوت ريحان الرا�شدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23168063‬‬ ‫يحيى بن �سعيد بن علي عريون ال�شحري‬ ‫‪97‬‬ ‫‪11297749‬‬ ‫عبدالله علي �سعيد فا�ضل‬ ‫‪16‬‬
‫‪07542453‬‬ ‫منال بنت �سامل بن خلفان العلوية‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الدقم‬
‫‪12017327‬‬ ‫اليزيد علي مرهون النعيمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19832784‬‬ ‫�أ�شرف �سامل علي امل�سكري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22975381‬‬ ‫يو�سف بن �أحمد بن فرحان ال�شحري‬ ‫‪98‬‬ ‫‪4919703‬‬ ‫علي �أحمد �سعيد جوماع الكثريي‬ ‫‪17‬‬
‫‪11194976‬‬ ‫نايله بنت عبدالله بن �سعيد الغافرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05152678‬‬ ‫�أحمد جمعه �سامل الرزيقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9505197‬‬ ‫�أفلح �سعيد �سامل احلديدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪24927279‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن �أحمد كهوم‬ ‫‪99‬‬ ‫‪7852395‬‬ ‫علي فرج عبيد بيت كوت‬ ‫‪18‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪12578831‬‬ ‫هاله بنت هالل بن حارب الكلبانية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11561087‬‬ ‫�أحمد حميد عبدالله املعمري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8168957‬‬ ‫جمعه على �سيف اخلال�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20670603‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن �سامل امل�شيخي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15020589‬‬ ‫عماد �أحمد علي البحرالروا�س‬ ‫‪19‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪28028199‬‬ ‫�أحمد خليفه را�شد ال�شهومي‬ ‫‪5‬‬
‫محافظة البريمي‬
‫‪20679941‬‬ ‫ابراهيم �سبيع �سبع اجلنيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27730191‬‬ ‫جوهر �سعود �سعيد احلو�سني‬ ‫‪16‬‬ ‫محافظة ظفار‬ ‫‪10613168‬‬ ‫عمرو عو�ض رجب بيت زنوج‬ ‫‪20‬‬
‫‪03944363‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد النجادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22004608‬‬ ‫حارث حممد �شايف اخل�صيبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25165634‬‬ ‫غازي م�سعود �سامل الكثريي‬ ‫‪21‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬اسواق هدايا مسقط‬ ‫‪19385823‬‬ ‫ابراهيم �شليويح حممد اجلنيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة بشارة‬
‫‪12528227‬‬ ‫ثاين م�سلم خلف املجريف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4443766‬‬ ‫كامل عبدالله �ضرام الذهني‬ ‫‪22‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي‬ ‫‪18727503‬‬ ‫ابراهيم �صالح فايل الغيالين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14703347‬‬ ‫حمد جمعه �سالم الكندي‬ ‫‪18‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ظفار‬
‫‪4469179‬‬ ‫خالد نا�صر م�سعود ال�شهومي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪63658‬‬ ‫مازن حامد فقري الزدجايل‬ ‫‪23‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪18305366‬‬ ‫احمد �سعيد العبد العوي�سي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23489356‬‬ ‫حمد حمدان حمد العربي‬ ‫‪19‬‬
‫‪13726293‬‬ ‫�سلطان خمي�س �سعيد املنذري‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪6063658‬‬ ‫مازن حامد فقري الزدجايل‬ ‫‪24‬‬
‫‪23672618‬‬ ‫احمد �سعيد علي احلكماين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪08602524‬‬ ‫�سلطان حممد عبيد الكلباين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8942558‬‬ ‫حمد �سامل �سيف الدرعي‬ ‫‪20‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪6904532‬‬ ‫مالك حممد �أحمد بيت �سويلم‬ ‫‪25‬‬
‫‪12915853‬‬ ‫احمد حممد م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19368008‬‬ ‫�سليمان حم�سن �سليمان الغافري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20281203‬‬ ‫حمد �سامل �سيف الفهدي‬ ‫‪21‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪5975936‬‬ ‫حم�سن �سامل عبدالله هبي�س‬ ‫‪26‬‬
‫‪20819966‬‬ ‫ا�سعد حممود حممد اجلنيبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12608988‬‬ ‫طاهر خمي�س نا�صر القرين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22026154‬‬ ‫حمد �سليمان نا�صر الرا�شدي‬ ‫‪22‬‬
‫‪13918747‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن خلفان الهدابي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19815241‬‬ ‫حمزه م�سعود �سامل الق�صابي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10306748‬‬ ‫ا�سامه بن �سامل بن �سعيد النظيف �شجنعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24050722‬‬ ‫ممدوح رم�ضان رجب بيت �سويد‬ ‫‪27‬‬
‫‪27040698‬‬ ‫جا�سم فائل عامر الزرعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12241424‬‬ ‫عبدالله �أحمد عبدالله اليحيائي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪08624698‬‬ ‫الوارث بن �سلوم بن جمعه احلارثي‬ ‫‪2‬‬
‫‪08127532‬‬ ‫ح�سني بن علي بن عبدالله النعيمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20116288‬‬ ‫حمد خمي�س ال�صغري اجلنيبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28035275‬‬ ‫حمود خلفان حميد اخلاطري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4688316‬‬ ‫مومن �سامل �سهيل زعبنوت‬ ‫‪28‬‬
‫‪11650219‬‬ ‫حمد بن حممد بن علي احلجري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪04477557‬‬ ‫علي حممد عبدالله الكيومي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9279997‬‬ ‫�أن�س بن ها�شم بن عبدالله الها�شمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14970583‬‬ ‫هيثم احمد دحمان �سلمان النهدي‬ ‫‪29‬‬
‫‪27194144‬‬ ‫حمد خمي�س �سلطان الغيالين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27996878‬‬ ‫عمر �سامل حميد ال�شهومي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20510309‬‬ ‫حميد عبدالله خليفة اجلنيبي‬ ‫‪25‬‬
‫‪08141394‬‬ ‫حميد بن علي بن حميد العلوي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25216489‬‬ ‫خالد عامر �سعيد العمريي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3728893‬‬ ‫حامد بن حبيب بن حممد البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6710031‬‬ ‫هيثم احمد �سامل الربعمي‬ ‫‪30‬‬
‫‪1970028‬‬ ‫حمد خيله حمد اجلنيبي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11269717‬‬ ‫ماجد ثويني عبيد اليحيائي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6977744‬‬ ‫�سعيد بن م�سلم بن هادي غوا�ص‬ ‫‪5‬‬
‫‪08834099‬‬ ‫�سامل بن علي بن �سامل الغيثي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17977158‬‬ ‫حمدان مبارك �سليم اجلعفري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11717347‬‬ ‫حممد خمي�س �سرور ال�شكيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24315169‬‬ ‫خ�صيب بطي حممد الهطايل‬ ‫‪27‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫‪07906316‬‬ ‫�سلطان بن خليفه بن �سعيد الغيثي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6803196‬‬ ‫خليفه ن�صرالله منري املنريي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪05943432‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله امل�شريف‬ ‫‪6‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية‬
‫‪13542169‬‬ ‫حمود علي حمود احلكماين‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19728112‬‬ ‫حممد �سرحان �سليمان ال�شهومي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5817075‬‬ ‫عبدالله بن مدين بن عبدالله اليافعي‬ ‫‪7‬‬
‫‪14370831‬‬ ‫�شاهني بن �سامل بن را�شد البادي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪27487246‬‬ ‫حميد �سيف �سامل الع�سكري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14815862‬‬ ‫مروان عبدالله مبارك الرجيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22647358‬‬ ‫خمي�س حمود علي اخلاطري‬ ‫‪29‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صاللة‬
‫‪13852912‬‬ ‫عامر بن علي بن �سيف العي�سائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15396202‬‬ ‫ر�شاد �سعيد را�شد املنذري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14557989‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن �سعد غوا�ص‬ ‫‪8‬‬
‫‪11972805‬‬ ‫خليفه جمعه مبارك اجلنيبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14815863‬‬ ‫مروان عبدالله مبارك الرجيبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26479144‬‬ ‫حممود بن خلفان بن زايد الهنائي‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪06963082‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15128579‬‬ ‫خليفه �سعيد حرمو�ش اجلنيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14815864‬‬ ‫مروان عبدالله مبارك الرجيبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24200891‬‬ ‫�سامي خلفان العقاب الهطايل‬ ‫‪31‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10966253‬‬ ‫�سلطان �سيف �سعود الفرقاين‬ ‫‪32‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫‪22330299‬‬ ‫م�شعل بن �سالم بن العبد الريامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1725192‬‬ ‫ذويب ذيبان خربو�ش اجلنيبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20849369‬‬ ‫ه�شام عبدالله مرهون املعمري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21553266‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد امل�شيخي‬ ‫‪1‬‬
‫‪25220057‬‬ ‫وليد �سعيد حمد ال�شعيلي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21381313‬‬ ‫�سلطان حممد �سلطان الرواحي‬ ‫‪33‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة المتطورة لتقنية النفط‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪19407593‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل اجلحايف‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4814546‬‬ ‫�أحمد عمر مبارك ال�شحري‬ ‫‪2‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬المشاريع الغربية للتجارة والمقاوالت‬ ‫‪24917253‬‬ ‫�سامل �سليم حمد العمري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20322843‬‬ ‫يو�سف �سامل �صيوح الهنائي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14577933‬‬ ‫�سهيل �سامل �سعيد الهنائي‬ ‫‪34‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬ ‫‪5412077‬‬ ‫�أ�سماء �سامل م�سلم حمدان املع�شني‬ ‫‪3‬‬
‫‪19460518‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل اجلنيبي‬ ‫‪20‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪19749049‬‬ ‫�صالح خلفان �صالح البو�سعيدي‬ ‫‪35‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪5287051‬‬ ‫�أمينه �أحمد بخيت علي املع�شني‬ ‫‪4‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بدبا‬
‫‪13257468‬‬ ‫�سامل حممد جمعه البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة اإلدراك للتجارة والمقاوالت‬
‫‪21393737‬‬ ‫عبدالرحمن ثاين حميل اخلويطري‬ ‫‪36‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪5718277‬‬ ‫�أمينه ح�سن علي تبوك‬ ‫‪5‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪3769685‬‬ ‫عبدالله خالد هالل النبهاين‬ ‫‪37‬‬
‫‪6342932‬‬ ‫�سعيد �سامل حمد اجلنيبي‬ ‫‪22‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬بركاء (حلبان)‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11489698‬‬ ‫�أمينه �سعيد جمدول ال�شع�شعي‬ ‫‪6‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18873022‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سامل العوي�سي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5622448‬‬ ‫عبدالله حممد را�شد ال�ساملي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪15653064‬‬ ‫احمد بن �سامل بن �ساعي خري قهوراملهري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14293499‬‬ ‫بدر علي �سعيد الرتك الكثريي‬ ‫‪7‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪04258002‬‬ ‫�أحمد بن �سلطان بن ربيع الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18964318‬‬ ‫�سيف �سامل فائل اجلنيبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6383354‬‬ ‫عثمان مطر خليفه الفهدي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪15508763‬‬ ‫احمد بن حممد بن احمد العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5845955‬‬ ‫حمدان م�سلم فرح بيت �سعيد‬ ‫‪8‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪05631036‬‬ ‫علي بن عبدالله بن �أحمد ال�شحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21600994‬‬ ‫طائف �سعيد هالل اجلنيبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7098082‬‬ ‫علي �سعيد �سامل الوردي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪05621019‬‬ ‫احمد بن حممد بن م�سعود املع�شني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11135723‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد ال�شحري‬ ‫‪9‬‬
‫‪12294964‬‬ ‫جميل بن را�شد بن جميل الرواحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11471247‬‬ ‫علي عبدالله علي العربي‬ ‫‪41‬‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪12531591‬‬ ‫طحنون �صبيح حممد اجلنيبي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13454338‬‬ ‫حمدان بن علي بن حممد الريامي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14278387‬‬ ‫احمد بن حممد بن ن�صيب ال�شحري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6244714‬‬ ‫�سلمى م�سلم �أحمد ك�شوب‬ ‫‪10‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬جاسم الحسني وأحمد العلوي للمحاماة واالستشارات‬ ‫‪20404159‬‬ ‫عبدالله احمد حممد اجلنيبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7436954‬‬ ‫علي نا�صر بريك اخلاطري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪17862837‬‬ ‫ا�شرف بن عبدالله بن معتوق بيت عو�ض‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5725597‬‬ ‫عبدالله علي دبالن املع�شني‬ ‫‪11‬‬
‫‪05375393‬‬ ‫حمود بن �سعيد بن �سامل املعمري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25325158‬‬ ‫عماد حميد �سامل اخلاطري‬ ‫‪43‬‬
‫القانونية‬ ‫‪3717452‬‬ ‫عبدالله حلي�س حمد اجلعفري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11916948‬‬ ‫عبدالله بن علي بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪07937589‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن بخيت ال�شحري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17813194‬‬ ‫عبدالله عوفيت حممد املع�شني‬ ‫‪12‬‬
‫‪20299598‬‬ ‫عبدالله خادم �سيود اجلنيبي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7599302‬‬ ‫عمار يا�سر خليفه ال�شق�صي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7108458‬‬ ‫�أحمد بن �سهيل بن عي�سى الربعمي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪62097093‬‬ ‫علي مقبل علي العولقي‬ ‫‪13‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫‪06874788‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن عبدالله النعيمي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11526387‬‬ ‫فهد �سليم �شعفار الدرعي‬ ‫‪45‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪18094931‬‬ ‫عبدالله �سامل حمد ال�ساعدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪03765142‬‬ ‫حممد بن مبارك بن حممد ال�سكيتي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪23178075‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن �سهيل جعبوب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9424123‬‬ ‫حممد عبدالله �سامل ال�شنفري‬ ‫‪14‬‬
‫‪18673117‬‬ ‫عبدالله �سعود حميد اجلنيبي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21854624‬‬ ‫فهد عبدالله علي اخلاطري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪20303981‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن نا�صر اليافعي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4181444‬‬ ‫حممد م�سلم �أحمد احلمر الكثريي‬ ‫‪15‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪15681339‬‬ ‫حممد بن م�صبح بن �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪7‬‬
‫‪18720067‬‬ ‫عبدالله �سليم حممد اجلعفري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪05689009‬‬ ‫مو�سى بن عبدالله بن جمعه الوهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22987031‬‬ ‫ماجد �سامل م�سعود الهطايل‬ ‫‪47‬‬ ‫‪13462173‬‬ ‫�أحمد بن م�سلم بن �أحمد غوا�ص‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14172668‬‬ ‫مروة علي ح�سن الغ�سانية‬ ‫‪16‬‬
‫‪05071234‬‬ ‫حمد بن علي بن عبيد النعيمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20499362‬‬ ‫عبدالله عبيد �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7906349‬‬ ‫حم�سن خالد هالل العربي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10479498‬‬ ‫مرمي حم�سن ناجي اليافعي‬ ‫‪17‬‬
‫‪20149803‬‬ ‫ناجم بن علي بن حمد العلوي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22092942‬‬ ‫بخيت بن �سعيد بن علي الكثريي‬ ‫‪11‬‬
‫‪14323946‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن �سامل الها�شمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪228141211‬‬ ‫عبدالله علي حمود اجلنيبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13035549‬‬ ‫حممد ابراهيم �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪06273064‬‬ ‫ح�سن بن خالد بن عو�ض بن ثابت النهدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7055402‬‬ ‫مليكه علي �سعيد يا�سر رعفيت‬ ‫‪18‬‬
‫‪05774415‬‬ ‫يا�سر بن نا�صر بن حممد الربخي‬ ‫‪10‬‬
‫‪19865695‬‬ ‫عدي العوي�سي‬
‫�سامي بن �سامل بن ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12044605‬‬ ‫عبيد �سليم ال�سيود اجلنيبي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15396446‬‬ ‫حممد خمي�س يا�سر العربي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪04063484‬‬ ‫ح�سن بن حممد بن م�سلم جيدان العامري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5321779‬‬ ‫مهند عبدالله من�صور ال�شنفري‬ ‫‪19‬‬
‫‪13982397‬‬ ‫يعقوب بن عو�ض بن خمي�س العلوي‬ ‫‪11‬‬
‫‪13595357‬‬ ‫�سلمان بن خمي�س بن �سليمان الكا�سبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28415684‬‬ ‫عزان حمد خيله اجلنيبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪15038514‬‬ ‫حممد را�شد �سيف احلرا�صي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪04382449‬‬ ‫ح�سني بن علوي بن �سامل باعمر‬ ‫‪14‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫محافظة الظاهرة‬
‫‪09515068‬‬ ‫�سليمان بن حمود بن خربا�ش الغيثي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19460556‬‬ ‫عزان عبدالله �سامل اجلنيبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18923175‬‬ ‫حممد �سامل جمعه الكندي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪8116251‬‬ ‫خالد بن �سامل بن علي ال�شكيلي‬ ‫‪15‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مطاحن الرصيد‬
‫أسم الشركة‪ :‬مستشفى عمان الخير‬
‫‪19799123‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن بخيت قهوراملهري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10598938‬‬ ‫عزان م�سلم ثابت اجلنيبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪25113153‬‬ ‫حممد �سامل نبهان العامري‬ ‫‪53‬‬ ‫‪19797152‬‬ ‫رام�س بن م�سلم بن رام�س ثوعار‬ ‫‪16‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المستشفى ‪ -‬عبري‬ ‫‪13780909‬‬ ‫حممد �سليم �سعيد الهنائي‬ ‫‪54‬‬
‫‪05739959‬‬ ‫عبدالله بن علي بن را�شد ال�شحي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2575717‬‬ ‫علي �سامل �سعيد اجلنيبي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪06068467‬‬ ‫�سامل بن �أحمد بن �سامل ج�شعول‬ ‫‪17‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪09164916‬‬ ‫حممد بن حميد بن علي احلكماين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2320639‬‬ ‫علي �سعيد نافع اجلنيبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12917684‬‬ ‫حممد نا�صر �سيف الطيواين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪06584983‬‬ ‫�سامل بن بخيت بن علي بيت �سعيد‬ ‫‪18‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19787205‬‬ ‫حممود �أحمد �سامل الريامي‬ ‫‪56‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪11221194‬‬ ‫حممد بن عي�سى بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13424949‬‬ ‫علي مرزوق علي الغيالين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7625146‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل ال�شنفري‬ ‫‪19‬‬
‫‪12311081‬‬ ‫الغاليه علي حممد الزيدية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23034748‬‬ ‫حممود حمد �سعيد امل�سروري‬ ‫‪57‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪25135791‬‬ ‫ه�شام بن �سامل بن حميد الها�شمي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20856642‬‬ ‫عو�ض حممد حميد العامري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪07088951‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل الكثريي‬ ‫‪20‬‬
‫‪09761938‬‬ ‫�أ�سماء مبارك �سعيد البلو�شية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9218332‬‬ ‫حممود �سامل علي اخلويطري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪25656524‬‬ ‫احمد بن �سامل بن �سعيد الكثريي‬ ‫‪1‬‬