Vous êtes sur la page 1sur 3

Asean Halong Orgazational F&B Department

 Hotel
F&B Manager

Asistant F&B
Manager
( thiÕu 1)

Restaurant Banqueting Chef


Manager Manager ( NguyÔn Lª
(ThiÕu 01) (thiÕu 1) §«ng )
(ThiÕu 01)

Restaurant Bartender sup


sup (Bïi ThÞ §«ng )
(Ph¹m thÞ (01)
Hµ)
.ThiÕu (01)

Hostess Waiter/Waitress (05) RestaurantSto Bartender


ThiÕu ( Hoa, Tµi, Sen, Hµ, + HiÖp rer. thanh Thuý + H¬ng thö
(02) ®ang thö viÖc ) ( Kiªm ) viÖc
(ThiÕu 05 ) 02 ngêi

Tæng sè NV thùc tÕ cña Nhµ Hµng: 10 ngêi . ThiÕu :01 Rest Manager ;01 Rest Captain ;05
Waiter/Waitress ;02 Bartender
Asean Halong Orgazational F&B Department
 Hotel

Notice: Description of Duties:

1. Restaurant Captain: ( 01) (Ph¹m ThÞ Hµ ) ThiÕu (01 Ngêi)


 ChÞu tr¸ch nhiÖm, hç trî c«ng viÖc vÒ nh©n sù , b¸o c¸o vµ phôc vô kh¸ch
trong ca lµm viÖc, díi sù ph©n c«ng vµ qu¶n lý cña phã Bé PhËn.
2. Bar Captain : - (01) ( Bïi ThÞ §«ng)
 ChÞu tr¸ch nhiÖm, hç trî c«ng viÖc b¸o c¸o vµ phôc vô vÒ toµn bé ®å
uèng díi sù ph©n c«ng cña phã Bé phËn.
 B¸o c¸o toµn bé th«ng tin cho phã Bé phËn.
 Theo dâi xuÊt – nhËp – tån ®å uãng cña quÊy Bar
3. Hostess : - (02)
 NhËn mäi th«ng tin cña kh¸ch hµng.
 Lu«n trùc t¹i quÇy Hostess ®Ó nhËn nh÷ng th«ng tin cña kh¸ch hµng vµ
khi kh¸ch checkin bª níc welcome mêi kh¸ch.
 §ãn chµo vµ tiÔn kh¸ch.
 B¸o c¸o toµn bé nh÷ng th«ng tin nhËn ®îc cho Phã bé phËn ( Restaurant
Captain).
4. Waiter & Waitress: - (06)
 Phôc vô kh¸ch ¨n trong c¸c b÷a
 Phôc vô kh¸ch hµng theo ®óng tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n ®Ò ra.
 B¸o c¸o toµn bé th«ng tin cho Restaurant Captain.
 ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ viÖc phôc vô vµ ch¹y ®å cho kh¸ch.
5. Restaurant Storer: - (01)
ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé vÒ tµi s¶n ( Dông cô vµ ®å uèng) cña
Nhµ hµng.
Lµm c«ng t¸c v¨n phßng.
Díi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý cña Trëng, Phã Bé PhËn F&B.
6 Bartender : (01) ThiÕu 02 nh©n viªn Bar TÇng 02
o ChÞu sù ph©n c«ng c«ng viÖc cña Bar Captain.
o B¸o c¸o toµn bé th«ng tin cho (Bar Captain).
o Pha chÕ vµ phôc vô toµn bé vÒ ®å uèng.
Tæng sè nh©n viªn hiÖn t¹i: 12 NV .
ThiÕu 01 Captain vµ 02 nh©n viªn pha chÕ.