Vous êtes sur la page 1sur 1

TM

Name: Nature: Lament:


Player: Demeanor: Role:
Chronicle: Shade:
Attributes
Physical Social Mental
Strength___________________ O O O O O Perception_________________
O O O O O Charisma__________________ OOOOO
Dexterity___________________ O O O O O Intelligence_________________
O O O O O Manipulation_______________ OOOOO
Stamina____________________
OOOOO Appearance________________
OOOOO Wits____________________
OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness___________________
OOOOO Animal Ken________________
OOOOO Academics_________________
OOOOO
Athletics___________________
OOOOO Crafts____________________
OOOOO Bureaucracy____________OOOOO
Awareness__________________
OOOOO Drive________________
OOOOO Computer____________O O O O O
Brawl______________________
OOOOO Etiquette_________________
OOOOO Enigmas__________________
OOOOO
Empathy___________________
OOOOO Firearms__________________
OOOOO Finance_______________ OOOOO
Expression__________________
OOOOO Meditation________________
OOOOO Investigation________________
OOOOO
Intimidation________________
OOOOO Melee________________
OOOOO Law_______________________
OOOOO
Intrigue____________________
OOOOO Performance________________
OOOOO Linguistics__________________
OOOOO
Intuition________________
OOOOO Security____________________
OOOOO Medicine___________________
OOOOO
Leadership_________________
OOOOO Stealth____________________
OOOOO Occult_____________________
OOOOO
Streetwise_________________
OOOOO Survival___________________
OOOOO Politics____________________
OOOOO
Subterfuge_________________
OOOOO Technology______________
OOOOO Science___________________
OOOOO

Advantages
Backgrounds Horrors Stains
__________________________
OOOOO __________________________
OOOOO __________________________
OOOOO
__________________________
OOOOO __________________________
OOOOO __________________________
OOOOO
__________________________
OOOOO __________________________
OOOOO __________________________
OOOOO
__________________________
OOOOO __________________________
OOOOO __________________________
OOOOO
__________________________
OOOOO __________________________
OOOOO __________________________
OOOOO

Default Abilities Vitality Health


Dead-Eyes (Chapter Two, p. 82) Bruised
Detect Nature Group (Chapter Three, p. 148) O O O O O O O O O O
Hurt -1
Incorporeal & Invisible (Chapter Two, p. 82
Injured -1
Manifest (Chapter Two, p. 82) Willpower Wounded -2
Misery Loves Company (Chapter Three, p. 149)
O O O O O O O O O O Mauled -2
Sense Lifeline (Chapter Three, p. 150)
Crippled -5
Sever the Strand (Chapter Three, p. 150)
Incapacitated
Thievery (Chapter Three, p. 151)
Spite Experience
O O O O O O O O O O