Vous êtes sur la page 1sur 13

Y 2008 s6Z û1ü Üægè Zâ Z

u³zÁ¥
?ì n´ÃÅÁ¥ C6} iñ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^ uø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Á¥ gz Z u ³ : • 9zŠ Åx © R¦Ñ
: u³
GšEÅNu ³zx ³
X • ëÃ{Š Zg S — ¸zf~ ï
p Ò »g± ˪ ZêY Z’Z ä <ÑŽ • x © Z { zŠ Z%Ð u ³~ b ˜S Å<Ñ
X Vƒ { z(zx Zwc  c
VƒÒz < Û { z { Zp•KgH6VÍß%K
 Zzz n•
VƒZ
: Á¥
GšEÅN
œÁ¥~ ï
X • ëà 㠂 Wzª
¹!
Æ: Æ ¬-Z ä <ÑŽ • x © Z { zŠ Z%Ð Á¥~ b ˜S Å<Ñ
X •KgH6Š ã
Åg±ŠŽ z !
Æäƒ
Š 4
: •9g e ÅÁ¥q ÆÃ
: n«
†ö nû ’ô mø XäÞ$]ø Ÿø éô „øìø]ç* ÛöÖû] ½ôçû Ïö‰ö oûÊô |ô^ føÛöÖû] èø×øÚø ^Ãø Úö ØøÚô çû Âö pû]øE xønû fôjö‰û ]^Úø
oøâô åô †ø ÓûÛöÖû^Òø ^ Ã÷ nû Ûôqø ä́Ûô Óûuö Ýô^ nø Îô æø Ýô†ùô vøÛöÖû] Ýô^nø Îô ÄøÚø Dä́ŠôËûÞø oû Êô ^u÷^ føÚö
D…]çÞŸ] …ç ÞE ! †ôËûÓöÖû] èô Ûø×ô Òø ðö ]†ø qû ]ô
ŠŽ z !
Æ •g ¹ !
Æ: Ö wÅ k Q gz Z äƒ x Zw‘ ° Æ x »
 Æ#
Y 2008 s6Z û2ü Üægè Zâ Z
Z ¸6k Qgz Zƒ ]i Y Z Åä™Ãx » k QÐzz Å ~g6gz Z ~g e Ñ
Xƒ: { ~
Y0b§Å b Ix Zw{ z~ hÆ¿g6zg e ÑvŠ º Ö !
•gx Zwžì @
X @ ÿg6ŠŽ z !
ƒ7{ k Æ
6ì ¬ÝÃË™} Š –Š Ås ˆ ZÆ y$
žc
Æ y Yžì t w Vg•Å kS
X } ŠÈ¬ÝÐ y !
i ñƒ ñ ) Ãy ZZz & ¤~ wŠ ¿g6{ zgz Z ñ YHg6
Åg Û ª• [ òRŽ Æ äƒx ZwÆ uÑz¬gz Z äƒ Z
uz y WŒ  ZzÆ y ZZ
c™~ hÆ ¿g6gz Zì ¹ !
Ì#Ö wÅì ¬Ýgz Z • ŠŽ ñƒ
 t bÑŠ [gz Z mÀ
Ö wÅì¬Ýèa pX ì Á¥z ]i YZ Åì ¬ÝÐ y !
gz Z # iŠŽ z !
Æ kS • 7
Za kS • ŠŽ ñ[ òRÆ k Q
gz Z} ™¿6¬ÝZ ªì \z Rt Â} ™g (ZÃu ³ðä
X ǃ •»̀Rgz Z ǃL Âñ YƒOgz Zá ï:Ð y !
i¬Ý
: ì ~ u 0 y WŒ Û
áô^ÛømûŸô û ^eô à' òô Ûø_ûÚö äü fö×ûÎø æø åø †ôÒû]ö àûÚø Ÿ$]ô
Xƒ Zƒ) 6y ZZ wŠ »k Q²ñ Y Hg6¿Ž1
: ì ~g u
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø hô^ vø‘û]ø àûÚô àô nû ßø$û]ô „øìø]ø hô]„$ ÓøÖû] èøÛø×ønû Šø Úö á$ ]ô
o$ Êô Ùöçû Ïöiø ^ÛøÊø Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ Îø ‚õÛ$ vøÚö oû Êô Ùöçû Ïöiø ^Úø Ùôæ$ ¡ø ûÖô Ùø ^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø
Ùø^Îø ‚õÛ$ vøÚö oû Êô Ùöçû Ïöiø ^Úø †ôìø¡F ûÖô Ùø^Îøæø Xä×ønû fô‰ø o ×# íøÊø ^–÷ mû]ø køÞû]øæø Ùø^Îø
^$÷¡$ø äô nû ×øÂø •ø ^ Âø ^øÊø ÄöÛø‰û]øŸø Ü% ‘ø]ø ^Þø]ø Ùø^Îø o$ Êô Ùöçû Ïöiø ^Ûø Êø Ùø^ Îø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø
Ùø^ÏøÊø Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ôø ÖôƒF Èø×øfø Êø Xä×øjøÏøÊø Xäeø ]çø qø •ø ^ Âø ^øÊø
!Xä$Ö ^ ò÷nû ßô ãø Êø Ðùô vøÖû^eô Åø‚ô’öÊø oû Þô^ %$ Ö]^ Ú$ ]øæø o ÖF^Ãø iø äô ×# Ö] èô ’øìû†ö eô „øìø^øÊø Ùö æ$ Ÿø û] ^Ú$ ]ø
D4 t103 ” †n fvÖ] “ní×jÖ]E
Zgz Z Z ñÃVçôzŠÆ ~
·?ž Y7 Ð q  vZ wÎg ä [ Z ˜¯
Y 2008 s6Z û3ü Üægè Zâ Z
Š [ ZŽ ä Vr Q ?ƒ ë H~} g !
k QX • wÎgÆvZ { zž c Æ~
Š [ ZŽ ä VrQ ?ƒ ë H~} g !
Xƒ Ì?ž c }÷ ?ž Y7 Q ä
ë H~} g !
Æ~ Š hgÃy S ä¯
 ·?ž Y7 Ð}uz ™Q c
Š [ ZŽ ä Vr Q ?ƒ
}÷?ž Y7 ä k QX • wÎgÆvZ { zž c
} g !
Š [ ZŽ ä VrQ ?ƒ ë H~
5_Nä ~ Vƒ Z¾¼ ~ž c
ä k QX 7éE
OÃy Qä¯6kS X ½] !
„zû%VÐä VrQgz Z cÙ ™w ZÎiŠ &
ZC
vZ ä ¬ cÛ ä~
â•  \ W Ââ] !  vZ wÎg Z
tà ~ Š™
 Ô c
Xì ~ŸpaÆk Q Š
Zg â 6hZuz ™gz Z H¿6Á¥ ðƒ ~Š Å\¬
}u { zì hŽ ~ y Y K Z » ¿g6Ðì: ¬Ýžì t ?Š [ÅÁ¥kS
Ð ŸžÌÐgî~sgz Zì C™| Ù ªì @
 ‚ ã KÐ OžÌ~ ]gß~C ƒ] ¯Ð
6gî~sÐzz Å•g3 6& ¤¯h» \¬vZÐ ì ¬Ý²ì CY ò b z ¥
¹!
X ì Lg
: BVgz ZPÅÁ¥kS
h Â{ izg »y pg » Ë™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æžc
X * y Y (1)
Ö wkS gz Zì ì‡Ì#
 »#
»y pgª: Ö wÅä h Â{ izg »y pg~]gßkS
ì u ³t Â} h Â: { izg CZ ¿g6¤ V âzŠ y S ì ŠŽ ñÌ*
Z ñƒ DƒÆ V Â! ƒ·
Y h»} È ~ ä h Â: { izgèa pǃ •»̀Rgz Z ǃLòŠ Wgz Zì \z Rgz Z
ì Lg @
žì Á¥Ã} È akS ì Y™ ,ÅkS òŠ Wžì Lg ¹ !
Ð b§kS h» \¬vZ²
X ǃ: { k Ü zÆ4Š'
Ãk Qgz Z} Š h Â{ izg‰ i { z
™‹w â »}uz ™™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æ žc
ô â ~ˆ gz Z * y Y (2)
™ ZŠ Ry Zz @
X *

X * Ã æ¾5. Zù4gz ZszH!
™uF % R™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æžc
y Y (3)
Y 2008 s6Z û4ü Üægè Zâ Z
Ö wÅä™uFÁi R Á¿g6žì Lg ¹ !
»# b§kS h» \¬vZ~ ]gßkS
g Š NZ
Xì ‚
3%Æ ]i Y Z Åk Qw â »}uz ™aÆ¿g e ÑÐ uÈ (4)
´ â ~ˆ gz Z *
™ ZŠ Ry Zz @
X * Ã
: n~uz ™
äü ÛöÓûuö æø †ôÊô ^ŠøÛöÖû^Òø äö ßûÂø o ìF]†ø iø Üø ÓûvöÖû] à$ Óô ÖF gôfø Š$ Ö] Ýô^nø Îô ÄøÚø xønû fôjö‰û ]^Úø
D…]çÞŸ] …ç ÞE ! èô ’ø ìû†% Ö] o Êô •õ •% †ø jøÖôæø oÖFæû ]ø èô Ûømûˆô Ãø Öû^ eô „øìûŸø û ] á$ ]ø
Š™y
c äƒ »g±Ã¬Ðzz Åg±pƒŠŽ ñ:
¸J  » [Ž zÆ x »
 Zz { z¤
k Q ªu ³ ƒ: g¢ðÃÐ ä™Z Zžì t ¬» kS X ñ Y
Y Â} ™6äƒ »g±É } ™: Ðzz Åg±pXì \z R *
ì^ ™Ãx »
JÃVzuz ™ c
ñ Y y Ygz Zƒg¢Ð 䙿6u ³¤
Z% Z ) ǃ: { k

:gzì Z
X ( ǃg Ç{ k  Zz *
™uF
Ãu ³Âƒ ã .6
Û Ðzz Åy pg ´g} izgÆ y pg ~ hÆ k Qƒ~^¿Ž }
pì n•
ÏŠŽ ñÅy pg { â ª:
 Æ ¬% Z Xì ˆƒy
¸J Û Ðzz Åg±Æ^
äƒ »^†•
œªp»Á¥žì Cƒ ÌÐ ] !
zª ÅkS Xì \z R ÂÇg} izgÐzz Å
kS G @
}uz ™²ì Cƒ ì‡ cx ¬ q
Z Å} izg~ y pgèYì Cƒ ~p
g { izg L ã ‚ W
™kC~g ZØ™òŠ WÐzz Åäƒ: cx ¬~ V âŠ
Xì @
: n~Š
~<Ñ~g øŽ x © Z JÆV kÑ— ‚ }ì g: „ ¹!
¬¦Ñžìt n~Š
ÃkS Ui W% Z ì 7„ ¬» <Ñ ~g øt èY ì 7nÅ Á¥~ |t • c™
Xì @ ŠÈÁ¥
Y c
Y 2008 s6Z û5ü Üægè Zâ Z

: n¶a
Äô•ô ]çø ÛøÖû] ˜ôÃû eø oû Êô èô ×øÛûröÖû] o Êô ^Â÷ æû †ö ŽûÚø ä́Þôçû Òø ÄøÚø •ô ^føÃô Öû] àôÂø ¼ø Ïø‰ø ^Úø
D…]çÞŸ ] …çÞE ! †ôËøŠ$ Ö] o Êô éô ç ×F’$ Ö] †ô ’ûÏøÒø ý èô ’ø ìû†% Ö] Äô•øçû Úø pçF‰ô
oûÊô gôqôçû ÛöÖû] gôføŠ$ Ö] ½ôçû ÏöŠöeô ¼ºÎô ^ ‰ø ÜöÓû vöÖû^ Êø Äôeô]†$ Ö] ÜôŠûÏô Öû] oÊô ^ Ú$ ]øæø
än •^uE ! †ø ìø• Äõ•øçû Úø oûÊô pû]ø èô ×øÛûrö Öû] o Êô źæû †ö ŽûÚø XäÞ$]ø Ÿ$]ô èô ’øìû †% Ö] Øùô vøÚø
D…]çÞŸ] …çÞ o ×FÂ
gz Zƒ¬: ~ x £Æg±ñƒ DƒÆg±pƒ ~g Y¬Â~ { z ´Æ µñÆg±
Û )p• n•
~ hÆ • Û g eÆ×~ hÆ k Qƒ}ƒ: •
Û )òŠ WŽ }ƒ ¹ !
 »k Q:
:
 gz Z • ë o b Z èÁg~ b ˜S ÃkS • D Y {g n•
Å×Z Û zŠ sÜ™ƒŽ‚ n•
Û ge
Û ) ðä
¿6u ³gz Zñ 7Ògg e ñ OÆ zŠ • Z [ R „g: „ ¹!
†•Û ÅV Ñgg e
: Û ):gz Zì ¹ !
 »g e~ hÆ•
X ì ¹ ! YtÂ} ™
¬»g e Â:èY7^
àøÚô ]æû †ö ’ö Ïûiø áû]ø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø ^ÛøÞ$]ô †ø ÛøÃö Öô kö×ûÎö Ùø^ Îø èøn$ Úø ]ö àôeû o ×øÃû m$ àûÂø
äö ßûÚô køfû rô Âø ^Û$ Úô köfû rô Âø †ö ÛøÂö Ùø ^ÏøÊø Œö^ß$ Ö] àø Úô ]ø ‚ûÎø æø Üû jöËûìô áû]ô éô ç×F’$ Ö]
Ñø‚$ ’ø iø èºÎø‚ø‘ø Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö †ø Öô Ô ø ÖôƒF lû†ø Òø„øÊø
! XäjøÎø ‚ø‘ø ]çû ×öføÎû^ Êø Üû Óönû ×øÂø ^ãø eô äö ×# Ö]
Û Â\¬vZ ¹ÐÅvZ èg/è]|ä ~• ëvZ¶gð Q0x
Dâ•
~ ðR vß Â[ Rgz Z z™qi ú ?ž 7{ k
ðÃ6? ƒ sp»¤
Zž •
Š [ ZŽ äÅvZ èg/]|X •
Tž c
ÀÌ= ZƒÀ»Ð ] !
Žì ‘œt cÛ ä \ W ÂHÐ ~
â•  vZ wÎg™f » kS ä ~gz Z å Zƒ
X z™wJÑœÆvZ Âì H6?ävZ
}uz ™ Ë»q ËK Zžìt |Å‘œX ¹‘œÃÁ¥Åä™q~ g
u
Z®ÃY ~Š ~ ! Å}uz ™ ËŽ • 7q + Z Òg Åi úÔ ñ Y c
Š ¯ ´ â Ã ( M)
Y 2008 s6Z û6ü Üægè Zâ Z
-š!
D
gz Z ~Š} Š ^gÅV ÑgzŠÐ ~g e ä \¬vZ ª^gªì Š Z% ö ~i W »‘œV Œ
X ; g: ¹!
Ì: Û Å] Îgg e~ hÆ•
 »†• Û ) Z®c
Š™Ž‚Ãy S
Ö wÅy S Â~ ª
ì‡# Ö wÅg ZŠ%gz Z [ ZÑw Vgz Z q
 qx ¬žì # Z ÅÁ¥kS
Ö wÅ y S ƒ: ¼ gz Z k0
„ : gz Z Sg 7¹!
# Æ Ta Æ ¿g e Ñ Ð uÈpì
HY ]S ~ u 0
kS 6äƒgz ™g±% Z ì Š Û »g e Ñ zsèYì ŠŽ ñ:
È WŒ Ö w
 »#
ñ3: Ãy S { z pñ0 g ZŠ%¿g e Ѥ
[ ZÑ c Z Z®ì CW^ß {g ! Ö w~ hÆgzm
zŠ #
ì ~ u 0 Û gz Z ‰„g: x Zw, qt ~ hÆ kS èY Ç}%g Ç { k
È WŒ Âñ Y%gz Z •

Ö ~•
X ( ß Ze#  h Vð; L ZÃL Z ) èô Óø×öãû j$ Ö] oÖø]ô Üû Óömû‚ômû^øeô ]çû Ïö×ûiö Ÿø
?ì 4ZŠ~n¾ÅÁ¥ *
™C6VziñÆ} l
Y Hg ÑÐ ~n¶a Ñ!
~]bZ›gz Zg Z âÑZg âÔg oXì @ {gÃèÃkS Ðgîx ¬
nkS Z®Ô ¬è: Ü zÆg±èa ~ nkS X ì „, Z
 :gz Zì Lg¬: ~ hÆgzm~ ‰
äðŠÃkS „:gz Zì @ Â:Ðzz ÅÜ } iñžìt È » äƒÐ ~
W_u~ V î 0
ZuÆ _us§ÅV î 0
gz Zì ÂzgÃä Y™e Hy Ò Ð b§kS ÃkS ¬»
{ iñžì Š
kS 7„ c èa gz Zì @
W_u~ V î 0 Y HÐ C! Zi S » Tì @ 6} iñŠp_u
Y| m
Š V- y*t X 7̬» äðŠÃkS a
c
: ìŠ
oùô Âô †û Ž$ Ö] …ô^føjô Âû Ÿô û^ eô pû]øE 'ô‚øvøÖû] èømø]†ø ‰ô ÄößøÛûmø Ìôù íöÖû^eô Ýö‚øÏøÖû] …ø ^jøjø‰û] áô^ô Êø
äü ×öŠûÆø áöçû Óömø ¡øÊø „ôíôËøÖû]æø àô_øføÖû^Òø Åô…ô^Ž$ Ö] ‚øßûÂô „õòô ßø nû uô Ýö‚øÏøÖû] …ø ^’øÊø
D…]çÞŸ ]…ç ÞE!D‚ûqø çû mö Üû Öøæø äô nû Öø]ô 'ô ‚øvø Öû] èömø]†ø ‰ô ØôŠûÇøÖû] gøfø ‰ø á$ Ÿôø ^Â÷ æû †ö ŽûÚø
ž• ë ] Z|t Â} Šg @ Zˆ Æ ä™ C6Vz iñgz Zçz [ R
Q} iñL Z ðä
Zu s§Å Vzc _u { z å Zƒ »zg Ð ä™e
e Zus§Å V î 0Ã_u T ä } iñ
p†ôŠûmø Åôˆû ß$ Ö] ‚øßûÂô á$ Ÿôø éô ‚$ ÛöÖû] Øø fûÎø Åøˆø Þø ]ƒø]ô ]„øÒøæø Xì @ ðŠÃV î 0
Yƒ ~gz¢ * gz Zì @
Y™
Däm]‚aE !^Ûøãö ×ûŠô Çûmø ÜûÖø XäÞ$^øÒø àônû Úø ‚øÏøÖû] o Öø]ô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû]
Y 2008 s6Z û7ü Üægè Zâ Z
_uÐ ä™ C» Vziñgz Z äðŠ Y ¡
xznÇ!  R ¹ !
žì nZ ‹Zt 6kS Zg ø
Q} iñL Z ¬ Ð äƒ »C‹æ òŠ W¤
g @ Ü z k Qì Lg @
Z ‰ Y _u— ‚gz Zì @

Zus§ÅV î 0
Xn™e _u— ‚ Â} Š
{ zQŽ å ; gV ¹„ ¹!
àn Ú‚ÏÖ] '‚u †i^ ‰ ñ OÆ '‚u km]†‰ ÄÞ^ Ú Ã} iñž• ë ëa kS
._Æw©~ V î 0É 7È zgÐ ä™e ZuÃ_us§ÅV î 0 } iñªñY * â
• ï Š Ö Ã_uÆ V î 0
} iñ% Z Xì @ 3G
_u Ì6Vz iñ é›SE
W| m " gz Z ì @
Y W_u
X @ Ù ªJ
ƒ 7C •gê } iñ̬» äðŠ ÃV î 0
äƒ »C‹æ c
J Ð zz Å T
¬ Ð äƒ ~g7 C‹æ ¿ðä
Z ì @ 6Vziñ
YƒÐ C! Z i S » _uá Zz ä Y| m
ðŠ V î 0
 Zz *
Z Y^ I Cgz Zì @
gz Zì @ Ù ª å Zƒ Ö Ž _u » V î 0
YƒC Â} Šg @
Q} iñ
Xì @

: ì c Š[ ZŽ »kS Æ™ÜnZ ‹Z¸~k  ;Z ìävZ¶gx ø0 è Z
xôŠûÛøÖû^eô Ùø]‡ø Ü$ $ö ÌôùíöÖû^eô Ø$ uø ‚ûÎø áø^Òø Xä$ÞŸô* pø†ôŠûnø Öô 'ø‚øuøŸø Øønû Îô áû^ôÊø (1)
Åö†û Ž$ Ö] †ø fôjøÃû m$ áû]ø ‡ø ^qø ^ßø×ûÎö ǻçôvûÞøæø ‹ôrôß$ Ö] tô…ô^íøÖû] àøÚô ä́fôføŠøeô Ÿ$]ô •ö çû Ãö mø ¡Êø
oÊô ä́×ô %ûÚô Åøçû Îöæö ^ßøÛû×ô Âø Ü$ $ö ä́Ãô ßûÛø eô éô ‚$ Ûöeô ]‚÷nùô ÏøÚö ÌôùíöÖû] xôŠûÛø eô 'ô‚øvøÖû] Åø^Ëøiô …û ]ô
ǻ…ô^føjô Âû ]ô éô ‚$ Ûöeô Xå‚önùô Ïøiö ‚ônû Ãô ’$ Ö] Ùô^ÛøÃû jô ‰û^ô eô ä́Âô ^Ëøiô …û ] oÊô †ø føjøÂû ]ô &önû uø ÜôÛ% nø j$ Ö]
! ðô ^ÛøÖû] o×øÂø éô …ø ‚ûÏöÖû] Ýô‚ûÂø éø‚$ Úö oûßôÂû ]ø ¡÷Úô ^Âø
ZuŽ ì 7_u ðà Â[ Rž ñY ¹t¤
} iñ_uŽèYn™e Z L L
ñW6åÙ !
C 6
Ð ŸÆq ‘Ë_u *gz Z [ƒbZiÐ CÂ{z å J m
_uÆ} iñÐ Cä <Ñžì ež• ë ë~[ ZŽÆkS X Ç
ƒ ÂzgÃäðŠ Vî 0
{ iñ~ Tƒ Hg ±ZÈB‚Æ ]æ kZ Ã!Zi S Æ
ëéÅÏZQX ( ƒ ðƒ: »ÌZ C]ægz Zƒ ñƒê { iñòŠ W²ª)
ëgÆ_uÐ w EZÆ èä <Ñ~ Tž c
x°6ã 0 0
~ ³ä
Y 2008 s6Z û8ü Üægè Zâ Z
ó óXì Hg ±ZÈB‚Æ]æÅ]gŠ
Ð äƒ ~g7 C]æžì ›] ! ZèYì 7j-[ ZŽtž• ë ë
tp¤
Ü z kZžì t 9 Š pì @
Šp ?ì HA Å kZ ‰ ðŠ V î 0
 Zz *
Yƒ Z Ð ä FQ { iñI
: ì –~ ëZ°ZdèYì 7zz ÅkZ Â* FQ »} iñ
˜öÎô ^ß$ Ö] ^ÛøÞ$]ôæø èô Ïønû Ïô vøÖû] oÊô “õÎô ^Þø †ö nû Æø éô ‚$ ÛöÖû] o$ –ôÚö æø ÌôùíöÖû] Åøˆû Þø á$ ]ø Üû×øÂû ]ô
˜öÏûß$ Ö] Ìønû •ô^öÊø ^Ûøâô •ô çû qöæö ‚øßûÂô †ö ãö ¿ûmø 'ø‚øvøÖû] à$ Óô³þÖF Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû] äö Öø
D1 t177 ”E ! ]‡÷ ^røÚø ^Ûøãônû Öø]ô
Æ CŠp~ |t *
X • 7´* ƒ Zg7 » ]ægz Z *
g @
QÃ} iñžßy Y
Ù ªñƒ DƒÆ VÂ!
C V âzŠ yZ _uèa pì _u— ‚¡Â´*
Xì ˆÅÐg ±Z ~i ZŽ s§ÅyZÄŸZ ÅÛZ®ì @
ƒ
: • 'gßzŠQ~kZXƒ Š Ù ª6ä FQ { iñŽƒ_u—‚{zžìtwÈZ Zuz ™
ƒC
p†ôŠûmø Åôˆû ß$ Ö] ‚øßûÂô á$ Ÿôø ì ~tZ@ž 6ƒ Š ™e Zus§ÅVî 0
_u—‚ -i
s§ÅV î 0
_u—‚Ðäg @
Q{ iñèY ^Ûøãö ×ûŠôÇûmø Üû Öø Xä$Þ^*Òø àônû Úø ‚øÏøÖû] oÖø]ô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû]
X¸‰ 7ñðŠV î 0Ížì CY0]gßtgz Zì @
c Zu
Y™e
c  RvŠÆçz q
W~ VziñgzZ Y ¡ Æ ] Z|yS — ‚èY7tè.
Š 4 Þ ‡] !
t
ðŠ ÃY ¡
{zÐ kS Â H C6Vziñgz Z c  RvŠ ä òŠ WQ Š Ðzz ÅVziñp
7~ Vî 0
‰ƒ bZiÐ Czçzgz Z Vƒ ñWÌ_ugzZžì eˆ Æ kS X Š
ƒ xzngz Z bZi _u
™ƒŠŽ ñŠ lŠpÐä FQ} iñ{ zƒ[ƒxznŽ ÂVƒ
Zu~Vî 0
?ì Y™ùe
Ðzz Å} iñpHe
» Vî 0 ZuÌ~} iñgz Z Ì~ Vî 0ä _u—‚ -ii
ì ] ! Ù ªåg˜Ž _u— ‚{ zÂ} FQ} iñZ
ƒC
{ z ¸X Š ƒxz å›.Å»gz Zg˜_u
 QŠ
X • T e IëŽ
~ ³Špž• ë ëpì H76gîÆnó~[ ZŽ LZ ävZ¶gx øè0Z
Y 2008 s6Z û9ü Üægè Zâ Z
Šp ?ìzz HÅUIƳˆÆäƒ]gŠ6ã 0
³Â]gŠ6ã 0 žì Ô§ ¨] !

Xì _u—‚ ´*
Çgz Zì ~i WÄŸZs§ÅkSžì ~ëZ°ZdèYì 7´*
»
è÷Ïønû Ïô uø ˜øÎô ^ß$Ö] á$ Ÿôø p' ‡ô^røÚø •º^ßø‰û]ô Üø Û% nø j$ Ö] |ø^eø ]ø ^Úø Ùô]æø ‡ø oÖF]ô ˜ôÏû$ßÖ] •ö ^ßø‰û]ôæø
ØôÛøÃø Öô ½º†û •ø xônû fôÛöÖû] Ùö]æø ‡ø æø ‹ôrôß$Ö] tôæû †ö íöeô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû] çø âö ^Ûø$Þ]ô
D1 t152 ”E ! äü ×øÛøÂø Ðôeô^Š$ Ö] 'ô‚øvøÖû]
ì ~i WÄŸS Å UIÆ ³s§Å w ZziÆ Z
 ñÆ [ ZŽ Æ ³
Ƴgz Z å ZƒÐ `zy
  •Ž ì _u—‚ {z ~ |´*
Æ„ èY
Xn™¿CZ_u— ‚ž @  ñÆi ZŽ
ì oÑwZzi »Z
: • 'gßzŠQ~kS ì _u—‚zzÅUIƳžìtwÈZ Zuz ™
W~ŠŽ zŠpi RÐY]gŠ6ã 0
t pŠ ƒxzn_uŽ Ð ³žtq
{z å Š Z -i
Xì wõ
¹t ª ñ Y Œg˜Ð zz Å ³pŠŽñÃ_u— ‚žì t ]gß~uz ™ -ii
Š Ù ª_ug˜6ä 0
ƒC gz Zì ꊙg˜Ãk QÉ @
]gŠ6ã 0 ™7! Zi S »_u ³žñ Y
!hç×_ÛÖ] çâæ
EE
4¨3rzŠ ÅnkS Qp,™g ÑÐ ~„n¶aÃCÆ} iñëžìt4
Vƒã ¯ èG
Ü zÆg±¬è:
{z ~uz™gzZì ~ ä™qÃi ú~^‰ì Lgxzn‰  ~ T{zq
ZX Ï
¯Ð ~n~uz™ ÅÁ¥ÃkS Xì @
* ƒg˜ªì @ ƒ7xzn¬è:
ƒ ZƒÖ @  ~T
Xì @ Ù ªÉì @
ƒÌC è ž7¸sÜ~n~uz™èYì @
ƒŠŽ ñ¬:
 ƒÂ
Ž Dƒ 7Šg Zz ] Ÿ Z ‹Z x Ó{ z ~ ]gßÅ+ â ànÚ‚ÏÖ] '‚u †i^ ‰ Ã} iñ
: }• DƒŠg Zz~]gßÅ+ â '‚u km]†‰ ÄÞ^Ú ÃkS
Â} Šg @
V î 0 Q { iñ CZ òŠ W¤
Zˆ Æ ä™ Cgz Zçzžì –6z Q ä ëÃT (1)
7zz ðÃÅ[Ž zÆäðŠÃkS gz Z Åä™e
Xk ZuÆ_u~
Y 2008 s6Z û 10 ü Üægè Zâ Z
: ì –V- ~]bZ›ÃkS (2)
äü ß$Óô³þÖF ^Â÷ æû †ö ŽûÚø Øôqû†ùô Ö] oÊô Õø^ßøâö ØöŠûÇøÖû] àôÓömø Üû Öø çû Öø Ü% jô mø ^Ûø$Þ]ô äü $Þ]ø äô nû Êô æø
†ôãû ß$Ö] oÊô šø^ìøçû Öø äü vöŠûÚø Øö_öfûmø ]„ø F̀ Öôæø äô nû Ë$ ìö Åöˆø ßûmø àûÓömø Üû Ö$ áû]ôæø ‚öÃû eø źæû †ö ŽûÚø
Dlçf%Ö] Ü×ŠÚ E ! éô ‚$ ÛöÖû] ðô «–øÏô Þû^eô ØöŠûÇøÖû] görômø Ÿøæø ÌôùíöÖû] oÊô ðö ^ÛøÖû] Øøìø•ø æø
Ë Y ãâ ‰
$ Ü z k Q ] ! Zužì nZ ‹Zt 6kZ
à Zz äƒ ú â Æ _u e
Q} iñèÑqì Ÿ » »n¶až 6ƒ: „ ^
} g @ ðŠ »V î 0
Y* ì
Z
ã 0 ZaÏZX ì ^
gz Z ñ Y FQ~1êê} iñðä ðŠÃy S Ì%
Y*
ëÐzz Å ™ V î 0
gz Zì @ RÆ Vziñ
Yƒ »C» k Q Âñ Y `g0
X σ: ]gz¢ÅäðŠ V î 0 zŠ6äƒ »Æ]æ
{g !
 ¥Š Ç !
ì t…gz Zì „ Xt Ð z ¥Å] !
à Zz ànÚ‚ÏÖ] '‚u † i^‰ ~g ø
V î 0 ã 0
gz Z Š  X å Zƒ Ö Ðzz Å} iñŽ 劎 ñÂ_u~ V î 0
RÆVz iñZ
g0 èY
ƒ q zÑ[ ˆ »]æ5Å Cgz Z Š
XŠ ƒbZi_u »k Q Ây ™
gz Z ðƒ ]gz¢Å ¶Š [ ZŽ » nZ ‹Z kS ÃVß Zz + â '‚u km]†‰ ÄÞ^Ú p
ÅXÆ ™Æ V î 0 gz Z äƒ ë!Æ Cž Š c Š [ ZŽt Ð s§ÅmvZ G î*9gx ø è0Z
X 79e Zzg
xöŠûÛøÖû] Øö_öfû mø Ÿø Ùöçû ÏöÞø Øû eø xôŠûÛøÖû] áô¡ø_ûeö èô mø]æø …ô èô v$ ‘ô ÄôßûÛøeô gønû qô]öæø
xi]ç Êæ lç f%Ö] Ü׊ ÚE !†ô mû‚ôÏøÖû] xôjûÊø oûÊô Ýô^Ûøãö Öû] àö eû]ô îönû Ž$ Ö] ]„øãFeô oø •ô…ø æø
D l ç Ûu † Ö ]
ì gÃè ~ V1ÂxÜ{)ztI~z ëe Zzgtž Š HnZ ‹ZtQ6[ ZŽ kS
éô †ø føjøÃû ÛöÖû] gôjöÓöÖû] o Êô 麅ø çû Òö„ûÚø èømø]æø †ùô Ö] á$ ^ø eô •$ …ö æø ì ?Š š 'â : áŠe
Zzg Å kS Z®
Dlç f%Ö] Ü׊ÚE !^âø †ô nû Æøæø èô m$ †ônû ãô ¿$ Ö^ Òø
Š b§kS ämvZ G
~ óWëÆvZ¶g a0·x â Zž c î*9gx‰Zd [ ZŽ » nZ ‹Z kS
Y 2008 s6Z û 11ü Üægè Zâ Z
Zzg q
Ãe ~ ]gßË Cžì `gŠt ~
Z Ëgz Z Zƒ ng ¬~ VìZzg Z®X ǃ 7ë!
Zzg Åyû²ì ÝqÃ?Š Å äƒ: ë!
Åe Å?Šè] ¸ ßF
Æ C{ zgzZ σ6Š ã
Xì ®?Š
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö Ýô^Úø Ÿô û] pæø ^jøÊø oû Êô †ø Òôƒö àûÓô ³þÖF ^ãø nû Êô é÷…ø çû Òö„ûÚø kûÞø^Òø áû]ôæø äü $Þ]ø äô nû Êô æø
^Û$ Öøæø o fFjørûÛöÖû] o Êô Xä×ö%ûÚô æø Ùõ ^uø Øùô Òö o ×FÂø xöŠûÛøÖû] Øö_öfû mø Ÿø Øô–ûËøÖ]
áô¡ø_ûeö Ýô‚ûÂø Øônû Öô•ø oûÊô oø âô æø Øônû Öô‚$ Ö] éô ç$ Ïöeô xönû qô†û j$ Ö^ Êø lö^mø]æø †ùô Ö] kô•ø…ø ^ Ãø iø
DlçÛu† Ö] xi]çÊE ! kûÃø ßôÚö ^ãø Ëô Ãû –öÖô áô¡ø_ûfö Öû] èömø]æø …ô æø xôŠûÛøÖû]
: ìt{ zì Å™f ] ! ŽaÆß F ävZ¶gx‰ZdQ
^Â÷ †û •ø Xå ðö çû •öæö …ø ^‘ø æø Øôqû†ùô Ö] Øô ŠûÆø hô^ _øìô oûÊô ÌöËôù íøjøÛöÖû] Øôìö ‚ûmø Üû Öø ^Û$ Öø
Øôqû†ùô Ö] ØöŠû Æø …ø ^ ‘ø Ýô‚øÏøÖû] o Öø]ô 'ö‚øvøÖû] †ôŠû mø Üû Öøæø Øô qû†ùô Ö] ØôŠû Æø †ô nû Æø àûÚô
Ÿøæø xöŠû ÛøÖû] Øö_öfû mø o j# uø ØöŠûÇøÖû] p. ˆô rûmø Ìønû ÓøÊø àô_øføÖû]æø †ôãû ¿$ Ö] Øô ŠûÇøÒø
Dlç Ûu† Ö] xi]çÊE ! éô ‚$ ÛöÖû] ðô ^ –øÏô Þû]æø Åôˆû ß$ Ö^ eô ðºoû•ø görô mø
k QÐ z ¥Å<Ñgz Z 7ï• á ~[ æÆäðŠ V î 0 ¿Zƒ z } iñ
H7e Æ k Q ä _ugz Zì %Æ äðŠ V î 0
Zus§ÅV î 0 çz »
°»ðY Ü ™ » V î 0 ðŠÃù c
Z®X * ðŠ V î 0
#‰ì „, Z * » k Q Z®
Q} iñ¬ Ð UIçzgz Z Š
Ð äg @ ƒë!
C» k Qžn Y ¹tž ǃ
X ǃ: Z ðŠV î 0
 Zz * Ð äƒ »]æ c
aÆ kS gz Z Ì: ï•
á ~ [ æÆ äðŠ V î 0
¿Zƒ z } iñž • ë ë
™g @
Q} iñ c
} ™ C6Vz iñì ežì g (ZÃk Qžì Â Ú S ÌA
3â Ì[ æ{e
W[ ægz Z X ǃ Œ6] Zg (Z VÐy S [ ægz Z ñðŠ V î 0
@ ñðŠ V î 0
êê } iñ c
Zu~ V î 0
6} iñX ǃ_u Zƒ He c 6} iñ c
ǃ_u Zƒ J m  X ˆÆ:
: ì
a Æ äðŠ V î 0
pXì ~gz¢_u » V î 0 X Zƒ [ æ » Ca Æ _u ñƒ ñ m

Y 2008 s6Z û 12 ü Üægè Zâ Z
Zus§Å V î 0
 ž • ë ëX H7e
Z ä _u • ë ñƒ D ™ ÔÅ kS x‰Zd
Zgz Z X ßðŠ V î 0
t » kS ¤ ì ežì YƒðY Œ6kS [ æ Â7„ ì _u ~ V î 0
ž džt³»kS ÂßðŠ V î 0
Q ñ Yc
0  ž @
_uª: ßg @
Q} iñì ežñ Y 1È
ƒ¬Ð :
XŠ  [æ
{Ž z zŠ sfzgqëÃe
Zzg Å CÈ û% Z ðƒ: ß FZzg Å CÈ ûÄ°n¾
Ãe
: • ï Š ß F
Ð
gz Zì @
Yƒ ë! CÂ} Šg @
t ·Ñ! Zˆ Æ ä™ Cgz Zçz -i
Q} iñL Z ðä
_u— ‚Ð zz Å Cgz Z çz²ì @
Ž ; g 7„ ¹! ƒ VY (Z ì @ ðŠ V î 0
Yƒ ³*
ŠŽ ñ_u~ V î 0
žì CY {gzz ¸ sÜÅkS Xn ™e
Zu~ V î 0
Ð äg @
Q} iñ
Ù ª[ RŽ åg˜på
ƒC

Šã
èYì ] !" ì ' Æ äðŠ# c
Z' ðŠ V î 0
ùt gz Z 7x* ž It -ii
V î 0
™g @
Q} iñ c ƒg (Z ÃòŠ Wgz Z @
} ™ Cì e { zžì @ Yƒ 7³CÐ Ü { iñ
 Ì~ äðŠ V î 0
X ì 7oÑ+ b§Åçzgz Z ñðŠ V î 0 ñðŠ
êê} iñc
~ ]bZ ›ä vZ¶g ~g · 5žì ¸ zz Å äƒ S ZgÆ e
Zzg Å CÈ û
: ìtŽ Ô Hg (ZÃ[ ZŽ }uz ™
oöËûÞø ½ô^ Ïø‰û Ÿô û] èô ’ø ìû…ö oûÊô †ö føjøÃû Ûö Öû]ø Ùø ^Ïøm% áû]ø hô]çø rø Öû] o Êô Ð% vøÖû] Øôeø
ÜôÓûvö Öû^ eô pû]ø ä́eô ØöÛø Ãø Öû] áøçû Óö m$ áû^øeô Åô…ô^Ž$ Ö] †ô ¿øÞø oûÊô èô Ûømûˆô Ãø ×ûÖô èô n$ Âô æû †ö ŽûÛøÖû]
áö¡ø_ûeö æø ä́eô o iF]ø áû]ô ðô ]ˆø qûŸ- û ] gôi% †ø iø Ýø‚ûÂø Ÿø ^Û÷ $û]ô èöÛø mûˆôÃø Öû] çø âö pû„ô$Ö] oôù ×ô ‘ûŸø û ]
! źçû ßöÛûÚø Üô$ûŸô û] ]„øâF
~ ÃÅ qg • á ž ì » k Q g ±Z ~ o b Z èÁ¥ž ǃt [ ZŽ „
 ¥Š
D !
{ zžt:ì @
ƒ{kР䙿6k Qž ö-š , ! Sg 7ÎzæÅu ³
X @
ƒ7g Ñ¿
Y 2008 s6Z û 13ü Üægè Zâ Z
™akS ÃvZ¶g ~g ·5Ž ì Øq
VrQžì Z 7* Z ¡Ì[ ZŽtž• ë ë
Û ~ VâzŠèÑqì 1™6q
Â~ èjnÚø ØôÒ] Xì t• ZÃ èjnÚø ØôÒ] gzZ ànËì xŠÚ ä
ñY%gzZ ñ3:g ZŠ%¤ Ö w„:gzZì "
Z g e ÑÐzz ÏZÔ¬»# U Ö w:
#  :aÆg e Ñ
ì ?Š6] !
kS g (Z » äðŠ Vî 0 ÆkZX ì @
~XÆ ànËì xôŠÚ @' Â
ƒg Ç { k
aÏS X •`™™f6z QëbÑŠh
Ð äðŠ V î 0 '× Xì ŠŽ ñ_u »Vî 0
ª: »k Qž
X @ { z
ƒ7g Ç{ k
EE
ZX • èG4¨3 ZzŠ Ån¶a ÅÁ¥žìt x¯èÝq
aÆg e Ñ w VÅTq
r

ÅT ~uz ™ X ¬JÜ zÆ ~g e Ñ „: gz Zì ŠŽ ñ:
‰  Â: ~ hÆg e Ñžì èjnÚ ØôÒ]
kS ä } iñžì g˜pì ŠŽ ñ Â:  » äðŠ V î 0
~ kSžì Å ànËì xôŠÚ w V
‚öÛû vøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû •ø †ö ìô !æø ì E%~ ]æ Å CÐ kS ¬! Ž z » äðŠ V î 0
gz Zì 1 Ö Ã
! àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô