Vous êtes sur la page 1sur 24

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)


Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Na temelju članka 8. Statuta Udruge za podršku žrtvama i svjedocima od 15. siječnja


2016. godine i Izmjenama Statuta od 22. prosinca 2016. godine Izvršni direktor Udruge
za podršku žrtvama i svjedocima (u daljnjem tekstu Udruga), uz prethodnu suglasnost
Upravnog odbora Udruge, dana 13. prosinca 2017. godine donio je

PRAVILNIK O RADU

UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se zaštita dostojanstva radnika, zaključivanje Ugovora o radu, prava
i obveza radnika i poslodavca, radno vrijeme i raspored radnog vremena, odmori i dopusti,
plaće i naknade plaća i troškova radnika, prestanak ugovora o radu, sistematizacija radnih
mjesta, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i
druga pitanja u vezi s radom te druga pitanja u svezi sa radom u Udruzi za podršku žrtvama i
svjedocima (dalje u tekstu: Udruga).

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike Udruge i honorarne radnike koji svoj
rad obavljaju temeljem ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu, osim ako prava i obveze
pojedinog zaposlenika nisu drugačije utvrđena posebnim propisom, odnosno ugovorom o radu.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.

II. ZABRANA DISKRIMINACIJE I ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

Članak 2.

Osoba koja traži zaposlenje i zaposlenik Udruge ne smiju biti stavljeni od strane Udruge u
nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji zbog rase, etničke
pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili
socijalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog
statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, rodnog identiteta ili spolne orijentacije.

Članak 3.

Udruga štiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja rada tako da osigurava uvjete rada u
kojima radnik neće biti izložen uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i
poduzimanje preventivnih mjera.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika donosi Udruga u obliku Etičkog kodeksa, u
skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine broj: 85/08.,112/12, dalje:
Zakon o suzbijanju diskriminacije).

III. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Članak 4.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu koji se
smatra sklopljenim onog trenutka kada su se Udruga i radnik kao ugovorne strane suglasile o
bitnim elementima ugovora prema Zakonu.

Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. Na sklapanje, pravnu valjanost, prestanak ili drugo
pitanje u vezi s ugovorom o radu, a koje nije uređeno ovim Pravilnikom ili Zakonom o radu,
primjenjuju se opći propisi obveznoga prava. Ugovor o radu sadrži odredbe propisane Zakonom
o radu uz koje može sadržavati i druge odredbe, uz uvjet da iste budu u skladu s odgovarajućim
Zakonom ili drugim propisima.

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku mora sadržavati podatke o: strankama te njihovom
prebivalištu, odnosno sjedištu, mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada,
napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada,
na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis radova, danu početka rada, očekivanom
trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenog godišnjeg
odmora na koji radnik ima pravo, otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno
Poslodavac, osnovnoj plaći, dodacima na plaću.

Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji
je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog
događaja. Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala
na produljenje ugovorenog trajanja tog ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim
ugovorom o radu na određeno vrijeme. Ukoliko ugovor o radu ne sadrži odredbu o vremenu na
koji je ugovor sklopljen ili ako radnik nastavi raditi u Udruzi i nakon isteka vremena za koje je
sklopljen ugovor na određeno vrijeme, smatra se da je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Kada se u Udruzi javi potreba za radnikom Izvršni direktor donijet će odluku o vrsti i trajanju
ugovora koji će se zaključiti s radnikom/izvršiteljem posla (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.)

Radi realizacije odluke iz prethodnog stavka Izvršni direktor može odlučiti da se natječaj za
zapošljavanje objavi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugog sredstva za objavu
natječaja ili putem dnevnih sredstava informiranja (tisak, Internet stranice) na odgovarajući
način. U tom slučaju natječaj se provodi na način i uz uvjete koji su objavljeni u oglasu za
zapošljavanje.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Odluku o sklapanju ugovora o radu sa radnikom donosi Izvršni direktor samostalno. Prilikom
sklapanja Ugovora o radu ugovara se obvezni probni rad u trajanju od 1 (jedan) mjeseca.

Odredbe Ugovora o radu smatraju se poslovnom tajnom. Prije stupanja na rad, radniku se mora
omogućiti uvid u Pravilnik o radu i druge akte Udruge kojima se uređuju prava i obveze iz
radnog odnosa, a koji obvezuju Udrugu, s organizacijom poslova i sistematizacijom radnih
mjesta, kao i propisima koji propisuju zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa zaposlenik je dužan
obavijestiti Udrugu o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju
obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o
radu zaposlenik dolazi u dodir. Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje
određenih poslova Udruga može uputiti zaposlenika na liječnički pregled. Troškove liječničkog
pregleda tada snosi Udruga.

Za potrebe zasnivanja radnog odnosa kao i sklapanja Ugovora o radu, zaposlenik je dužan
Udruzi dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju da se proziv njega ne vodi kazneni postupak, a po
odluci Udruge dopustiti i uvid u Kaznenu evidenciju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

U Udruzi se mogu sklopiti i drugi ugovori kojima se regulira rad pojedinih osoba, poput stručnog
osposobljavanja, pripravništva, javnih radova, te drugih mjera a pri čemu će se primjenjivati
odredbe koje vrijede za tu specifičnu vrstu posla a u odnosu na rad u organizaciji civilnog
društva.

IV. RADNO VRIJEME

Članak 6.

Puno radno vrijeme iznosu 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u
tjednu. Petodnevni tjedni raspored raspoređen je u pravilu od ponedjeljka do petka.

Zaposlenik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od
četrdeset sati tjedno. Zaposlenik, a čije je ukupno radno vrijeme četrdeset sati tjedno, može
sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno
do sto osamdeset sati godišnje, samo ako su poslodavci s kojima zaposlenik već prethodno ima
sklopljen ugovor o radu zaposleniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

Za posebne poslove ili rad u nepunom radnom vremenu Izvršni direktor može odrediti drugačiji
dnevni ili tjedni raspored od onog navedenog u st. 1. ovog članka.

S radnikom se može zasnovati radni odnos s nepunim radnim vremenom ako priroda posla i
okolnosti obavljanja određenih poslova uvjetuju da se ti poslovi obavljaju u vremenu kraćem od
punog radnog vremena.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme zaposlenik je dužan obavijestiti
Udrugu o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem,
odnosno drugim poslodavcima.

Članak 7.

U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega posla i u drugim slučajevima prijeke potrebe,
radnik na zahtjev nadređene osobe (Voditelja projekta i sl.), odnosno Izvršnog direktora, mora
raditi duže od punog radnog vremena ili vremena određenog ugovorom o radu, ali ne duže
nego je to određeno Zakonom o radu (Narodne novine broj:149/09.,61/11.,82/12.,73/13, 93/14
dalje:Zakon o radu)

Sati/dani prekovremenog rada mogu se kompenzirati korištenjem slobodnih sati/dana i to u


omjeru 1/1 prema dogovoru s neposrednim voditeljem ili Izvršnim direktorom. U slučaju iz
stavka 2. ovog članka vodi se posebna evidencija o kompenzaciji korištenjem slobodnih
sati/dana.

V. PRAVA I OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA

Članak 8.

ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI

Udruga je dužna pribaviti i održavati uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada te
organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja zaposlenika u skladu s posebnim
zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja. Udruga je dužna upoznati
zaposlenika s opasnostima posla koji zaposlenik obavlja. Udruga je dužna osposobiti
zaposlenika za rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja zaposlenika te sprečava
nastanak nesreća.

Osobni podaci zaposlenika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama
samo ako je to određeno zakonom ili drugim propisom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja
prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Ako je osobne podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili
dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi
s radnim odnosom, Udruga mora unaprijed odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati,
obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.

Osobne podatke zaposlenika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama
samo osoba koju za to Izvršni direktor posebno opunomoći. Pogrešno evidentirani osobni
podaci moraju se odmah ispraviti. Osobni podaci za čije čuvanje više ne postoje pravni ili stvarni
razlozi moraju se brisati ili na drugi način ukloniti. Izvršni direktor dužan je imenovati osobu koja
mora uživati povjerenje zaposlenika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se,
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom. Osoba iz
ovoga članka ili druga osoba koja u obavljanju svojih poslova sazna osobne podatke
zaposlenika te podatke trajno mora čuvati kao povjerljive.

Članak 9.

ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA

Udruga ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće niti joj zbog trudnoće, rođenja ili
dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu
pod nepovoljnijim uvjetima. Udruga ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije
uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako zaposlenica osobno zahtijeva određeno pravo
predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica. Ako je za stjecanje određenih
prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa,
razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog
vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta
trudnice ili majke koja doji dijete te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi
brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, smatrat će se vremenom provedenim na radu
u punom radnom vremenu.

Članak 10.

ZAŠTITA ZAPOSLENIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD

Zaposlenik je dužan, što je moguće prije, obavijestiti Udrugu o privremenoj nesposobnosti za


rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj
nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju.

Ako zbog opravdanog razloga zaposlenik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 1. ovoga članka,
dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga
koji ga je u tome onemogućavao.

Zaposleniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti za vrijeme
privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili
profesionalne bolesti Udruga ne može otkazati ugovor o radu.

Zaposlenik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede ili ozljede na radu, bolesti ili
profesionalne bolesti, a za kojega nakon liječenja, odnosno oporavka, ovlašteni liječnik,
odnosno ovlašteno tijelo, u skladu s posebnim propisom utvrdi da je sposoban za rad ima pravo
vratiti se na poslove na kojima je prethodno radio.

Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima je zaposlenik prethodno radio,


Udruga mu je dužna ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

poslova, koji moraju, što je više moguće, odgovarati poslovima na kojima je zaposlenik
prethodno radio.

Članak 11.

Radnici su dužni evidentirati i obavijestiti voditelja ili Izvršnog direktora o svakom izostanku s
rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, bolovanje) pisanim putem uz priložene potvrde ili
odobrenja koja pravdaju odsutnost s posla i to za svaki dan odsutnosti s posla.

Namjeru korištenja godišnjeg odmora radnik je dužan prijaviti Izvršnom direktoru, pisanim
putem najkasnije 15 dana prije nego što želi koristiti godišnji odmor, a u iznimnim situacijama i
manje od 3 (tri) radna dana.

Radnik je dužan poštivati ugovoreno radno vrijeme i koristiti ga za obavljanje poslova radnog
mjesta na kojem je zaposlen.

Radnik se tijekom radnog vremena bez odobrenja Izvršnog direktora ili Voditelja projekta ne
smije udaljavati iz radnih prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora ili rada na terenu.
Udaljavanje radi hitnog i neodgodivog razloga radnik mora opravdati po povratku, bez
odgađanja.

Radnik je o nemogućnosti dolaska na posao i razlozima spriječenosti dolaska dužan obavijestiti


Izvršnog direktora ili Voditelja projekta u roku od 24 sata od njihovog nastanka, osim ako to nije
u mogućnosti učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kojem slučaju je dužan obavijestiti
Izvršnog direktora ili Voditelja projekta po prestanku razloga koji su ga u tome sprječavali.
Radnik nema pravo na plaću za vrijeme neopravdanog izostanka s rada.

Članak 12.

Radnici su dužni evidentirati obavljene poslove rada u posebnim evidencijama (dnevnicima


rada). Ove evidencije služe za unutarnju upotrebu, vode se svakodnevno, dopušteno je
zakašnjenje do tri dana s unosom podataka u dnevnik rada zbog opravdane spriječenosti.
Dnevnik pregledava izvršni direktor najmanje jednom tjedno. Članovi Upravnog odbora Udruge
imaju ovlaštenje pregleda dnevnika rada svih zaposlenika, uključujući i Izvršnog direktora.
Dnevnik rada za obavljene poslove i aktivnosti rada vodi i Izvršni direktor te ga po pozivu
predočava Upravnom odboru.

Članak 13.

O pravima i obvezama radnika odlučuje u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o radu Izvršni
direktor Udruge.

Izvršni direktor dužan je o svojim odlukama o pravima i obvezama radnika izvijestiti Upravni
odbor.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Sve odluke o pravu i obvezi radnika i sva druga pismena neposredno se uručuju radniku na
njegovu mjestu rada, uz naznaku datuma uručenja i potpis radnika kojim potvrđuje da je primio
pisanu odluku.

Ako radnik odbije primiti odluku odnosno drugo pismeno iz stavka 1. ovog članka, osoba koja je
dostavlja o tome će načiniti zabilješku s naznakom datuma pokušaja dostave, a spomenutu će
odluku istog dana staviti na oglasnu ploču i internetsku stranicu Udruge.

Dan stavljanja odluke iz stavka 3. ovog članka na oglasnu ploču ili internetsku stranicu Udruge
smatra se danom uručenja te odluke radniku.

Ako radnik ne dolazi na rad, napisana odluka iz stavka 1. ovog članka dostaviti će mu se
neposredno ili putem pošte preporučenim pismom uz povratnicu na njegovu posljednju poznatu
adresu.

Ako radnik ili odrasli član njegova obiteljskog kućanstva odbije primiti neposrednu dostavu ili
preporučeno pismo, smatrat će se da mu je napisana odluka dostavljena onoga dana kada je
odbio primiti neposrednu dostavu ili preporučeno pismo, a odluka će se istaknuti na oglasnoj
ploči ili internetskoj stranici Udruge.

Ako dostava odluke, odnosno drugog pismena nije moguća zbog netočne adrese, koju je radnik
naveo Udruzi ili kada je prema svim okolnostima očito da radnik izbjegava primitak, pismeno će
se staviti na oglasnu ploču ili internetsku stranicu Udruge uz naznaku datuma stavljanja te će
se smatrati da je odluka istekom posljednjeg dana roka od 8 (osam) dana dostavljena radniku.

VI. ODMORI I DOPUSTI

Članak 14.

Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na odmor (stanku) u trajanju od najmanje
trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Stanku, radnik ne može
koristiti na početku te na kraju njegovog radnog dana.

Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata radnik ima pravo na dnevni
odmor u trajanju od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od četrdeset osam sati.

Ako zaposlenik ne može koristiti odmor u trajanju iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, mora mu se
za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju
razdoblja koje je proveo na radu i zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem
trajanju.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Članak 15.

Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od
najmanje četiri tjedna ili 20 radnih dana. Blagdani i neradni dani određeni zakonom ne
uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Uz osnovicu od 20 radnih dana, Izvršni direktor može svakom zaposleniku, a za Izvršnog


direktora Upravni odbor povećati broj dana godišnjeg odmora uzimajući u obzir sljedeći izračun:

A. Temeljem grupa složenosti - poslovi VŠS 1 dan - poslovi VSS i magistra 1 dan - poslovi u
zvanju doktor 1 dan;

B. Temeljem radnog staža - od 2 do 5 godina radnog staža 1 dan - od 5 do 10 godina radnog


staža 2 dana - od 10 do 15 godina radnog staža 3 dana - od 15 do 30 godina radnog staža 4
dana - od 30 do 36 godina radnog staža 5 dana - preko 36 godina radnog staža 6 dana;

C. Temeljem posebnih socijalnih uvjeta - zaposleniku za svako dijete do 15 (petnaest)


godina starosti 1 dan - roditelju djeteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili utvrđenim
invaliditetom 3 dana - zaposleniku invalidu u skladu sa Zakonom 3 dana;

D. Temeljem posebnog odobrenja Izvršnog direktor ili Predsjednika Upravnog odbora -


prema doprinosu zaposlenika u radu do 3 dana.

Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam
dana stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa u Udruzi.

Zaposlenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor prema odredbama ovoga
Pravilnika ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne
dvanaestine godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Iznimno ovoga Pravilnika, zaposlenik kojem prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu
ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Ako je Udruga zaposleniku iz prethodnog
stavka ovoga članka prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u
trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od zaposlenika tražiti vraćanje
naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.

Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne
dogovori. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za
koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju,
pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade


umjesto korištenja godišnjeg odmora.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Članak 16.

Odluku o korištenju godišnjeg odmora i dopusta za svakog radnika donosi Izvršni direktor
Udruge. Izvršni direktor za svakog radnika donosi odluku o pravu na godišnji odmor za
određenu godinu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Odluku o korištenju godišnjeg odmora za Izvršnog direktora donosi Upravni odbor.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se za svakog radnika tako da se najkraćem trajanju
godišnjeg odmora određenog Zakonom o radu i ovim Pravilnikom pribrajaju dani godišnjeg
odmora utvrđeni prema osnovama propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 17.

Radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine u ukupnom trajanju od
sedam radnih dana godišnje za :
1) sklapanja braka – 3 radna dana
2) rođenja djeteta – 3 radna dana
3) teške bolesti člana obitelji – 2 radna dana
4) smrti člana obitelji – 3 radna dana
5) selidbe u istome mjestu – 1 radni dana
6) selidbe u drugo mjesto – 1 radni dan
7) 8) dobrovoljno darivanje krvi - 1 radni dan

Članom uže obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj
liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i
odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik
dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme neplaćenoga
dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije
drukčije određeno.

VII. PLAĆE, DNEVNICE I NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Članak 18.

Pod plaćom se podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste
koja Udruga izravno ili neizravno, u novcu, na temelju posebnog zakona, ugovora o radu, ili
drugog propisa isplaćuje zaposlenici ili zaposleniku za obavljeni rad.

Udruga je dužna isplatiti jednaku plaći zaposlenici i zaposleniku za jednak rad i rad jednake
vrijednosti.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Plaća radnika, naknada plaće i ostala primanja radnika utvrđuju se ovim Pravilnikom i ugovorom
o radu i to na načelu projektnog financiranja.

Projektno financiranje je definirano potpisanim ugovorom o provedbi projekta.

Radniku koji radi na realizaciji pojedinog projekta odredit će se plaća u skladu s potpisanim
ugovorom i odobrenim proračunom te u okvirima proračuna svakog pojedinog projekta i na
vrijeme koje ovisi o vremenu trajanja projekta.

Isplata svih materijalnih prava radnika mora biti u okviru proračunske linije za konkretnog
djelatnika u projektu.

Plaće radnika u tijelima ili službama Udruge koji nisu vezani za projekte određuje Izvršni direktor
u skladu s financijskim mogućnostima Udruge. Temelj za izračun plaća u tijelima i službama
Udruge može biti sukladan jednako rangiranim osobama u okviru projekata.

Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za
prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Udruga je
dužna najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine,
zaposleniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

Plaća ili naknada plaće zaposlenika može se prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom.

Radniku se dnevnice isplaćuju u skladu sa odobrenim proračunom te u okvirima svakog


pojedinog projekta te sukladno nacionalnim ili međunarodnim propisima. Dnevnica služi za
pokriće izdataka prehrane, pića u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za
potrebe isplatne dnevnice potrebno je da se radnik nalazi minimalno 31 kilometar od mjesta
prebivališta radnika. U slučaju da je Udruga ili drugi subjekt osigurao prehranu (ručak i večeru),
neoporeziva svota dnevnice se smanjuje za 60 %. Ako na službenom putu podmiri se samo
ručak ili večeru (jedan od ta dva obroka), dnevnica se smanjuje za 30 %. Dnevnica ne pokriva
troškove smještaja radnika, oni su zasebni troškovi službenog puta radnika.

Izbora smještaja prilikom službenog boravka radnika izvan mjesta prebivališta mora biti u skladu
s realnim platnim mogućnostima Udruge ili prema nalogu donatora pojedinog projekta. U trošak
smještaja obično se uključuje i doručak radnika.

Putni troškovi radniku se nadoknađuju sukladno stvarnom iznosu putnog troška, a u okviru
odobrenog proračuna svakog pojedinog projekta. Ukoliko je putovanje organizirano putem
javnog prijevoza isplaćuje se trošak putne karte a opravdanim troškom se smatra i trošak
rezervacije. Ukoliko je putovanje organizirano osobnim vozilom u službene svrhe, odobrava se
trošak po kilometru, sukladno uputama i odobrenju projektnog ili drugog donatora, tj. do
maksimalnog iznosa od 2,00 kune po kilometru. U trošak je uključena i amortizacija osobnog
vozila.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

Za potrebe putnih naloga Udruga vodi zasebnu knjigu putnih naloga, kao i elektroničku
evidenciju.

VIII. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM

Članak 19.

Radnik ne smije za sebe ili drugog poslodavca obavljati poslove kojima konkurira Udruzi. Izvršni
direktor može iznimno pismeno odobriti radniku obavljanje poslova za drugog poslodavca o
čemu se Izvršni direktor u konkretnom slučaju dužan konzultirati s Upravnim odborom.

Ako radnik postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovoga članka, Udruga može od radnika tražiti
naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov
račun, odnosno da mu zaposlenik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega
prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

Pravo Udruge iz stavka 2. ovoga članka prestaje u roku od tri mjeseca od dana kada je Udruga
saznala za sklapanje posla, odnosno pet godina od dana sklapanja posla. Ako je u vrijeme
zasnivanja radnog odnosa Udruga znala da se zaposlenik bavi obavljanjem određenih poslova,
a nije od njega zahtijevao da se prestane time baviti, smatra se da je zaposleniku dao
odobrenje za bavljenje takvim poslovima.

Članak 20.

NAKNADA ŠTETE

Zaposlenik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu
Udruzi dužan je štetu nadoknaditi. Ako štetu uzrokuje više zaposlenika, svaki zaposlenik
odgovara za dio štete koji je uzrokovao. Ako se za svakoga zaposlenika ne može utvrditi dio
štete koji je on uzrokovao, smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i štetu
nadoknađuju u jednakim dijelovima. Ako je više zaposlenika uzrokovalo štetu kaznenim djelom
počinjenim s namjerom, za štetu odgovaraju solidarno.

IX. PRESTANAK UGOVORA O RADU

Članak 21.

Radniku prestaje radni odnos u Udruzi na način i uz uvjete utvrđene Ugovorom o radu, ovim
Pravilnikom te Zakonom o radu, tj. u ovim predviđenim slučajevima:

1) Smrću zaposlenika
2) Istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3) Sporazumom zaposlenika i Udruge
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

4) Dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog


gubitka radne sposobnosti za rad
5) Otkazom
6) Odlukom nadležnog suda

Redovitim otkazom može se otkazati i ugovor na određeno vrijeme.

Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku.

Svaki otkaz mora biti u pisanom obliku. Udruga mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. Otkaz
se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Članak 22.

Redoviti otkaz ugovora o radu

Udruga može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz) ako
za to ima opravdani razlog u slučaju:

1) ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog organizacijskih razloga


(poslovno uvjetovani otkaz);
2) ako zaposlenik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog
određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz);
3) ako zaposlenik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem
zaposlenika) ili
4) ako zaposlenik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom
radu).

Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu Udruga mora voditi računa o trajanju radnog
odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete zaposlenika. Zaposlenik može otkazati
ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog.

Članak 23.

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Osobito teškim povredama obveza iz radnog odnosa zbog kojih Udruga može otkazati
izvanrednim otkazom ugovor o radu smatraju se naročito ove povrede obveza iz radnog
odnosa:

1) zlouporaba imena Udruge;


2) narušavanje ugleda Udruge;
3) zlouporaba financijskih i drugih izvještaja;
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

4) zlouporaba funkcije;
5) neizvršavanje obveza iz ugovora o radu unatoč prethodnoj pisanoj opomeni;
6) neopravdana nenazočnost na radnom mjestu dulje od 2 dana.

O namjeri otkazivanja ugovora o radu koje je uvjetovano ponašanjem radnika Izvršni direktor
mora obavijestiti radnika koji se ima pravo očitovati na navedene okolnosti. O otkazu ugovora o
radu Izvršni direktor obvezan je obavIjestiti Upravni odbor.

Udruga je dužna u roku od osam dana na zahtjev zaposlenika izdati potvrdu o vrsti poslova koje
obavlja i trajanju radnog odnosa. Udruga je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka
radnog odnosa zaposleniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i
trajanju radnog odnosa.

Članak 24.

POVREDE OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Povrede radnih obveza mogu biti lakše i teške.

Lakše su povrede radnih obveza one koje zbog svoje naravi nisu takve da nastavak radnog
odnosa ne bi bio moguć. Lakše su povrede radnih obveza primjerice:

- neopravdano zakašnjavanje na rad ili nedopušteno napuštanje radnog mjesta tijekom


radnog vremena;
- nepravovremeno obavještavanje neposrednog rukovoditelja o spriječenosti dolaska na rad
ili o nemogućnosti izvršenja pojedinog posla;
- neobavještavanje neposrednog rukovoditelja u roku najduže od 3 (tri) dana o nastupu
privremene nesposobnosti za rad, odnosno u istom roku nedostavljanje liječničke potvrde o
privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju;
- nebriga o sredstvima za rad koja su zaposleniku povjerena u obavljanju posla;
- odbijanje suradnje s drugim zaposlenicima u zajedničkom izvršenju posla.

Teške su povrede radnih obveza primjerice:

- nepoštivanje općih akata i odluka nadležnih tijela Udruge;


- zlouporaba položaja ili prekoračenje danog ovlaštenja;
- zlouporaba radnog mjesta, odnosno ovlaštenja koja proizlaze iz djelokruga rada pojedinog
radnog mjesta s ciljem pribavljanja osobne ili imovinske koristi;
- kontinuirano neizvršavanje poslova ili izrazito nemarno, nesavjesno i neredovito izvršavanje
poslova koji su zaposleniku povjereni ili utvrđeni ugovorom o radu;
- odavanje poslovne tajne;
- neopravdani izostanak s posla više od 2 (dva) dana u 1 (jednom) mjesecu;
- nezakonito raspolaganje imovinom i sredstvima Udruge;
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

- uzrokovanje veće materijalne štete namjerno ili krajnjom nepažnjom ili propuštanje djelovanja
kojim je učinjena materijalna šteta
- svaka vrsta diskriminacije na temelju rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, spola ili
seksualne orijentacije zaposlenika;
- uznemiravanje i spolno uznemiravanje;
- ponavljanje lakših povreda radnih obveza više od 2 (dva) puta u roku od 2 (dvije) godine
- dolazak na rad i obavljanje radnih zadataka pod utjecajem narkotika ili alkohola te
konzumiranje istih za vrijeme radnog vremena
- sva ona postupanja zaposlenika koja su suprotna odredbama Zakona, ovog Pravilnika, drugih
akata Udruge a i ugovora o radu, a posljedice su ugrožavanje sigurnosti, života, imovine ili
nanošenje štete Udruzi, okrnjenje ugleda ili ometanje postupka rada.

Članak 25.

OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Zaposlenik koji smatra da mu je Udruga povrijedila neko pravo iz radnog odnosa može u roku od
petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za
povredu prava, zahtijevati od Udruge ostvarenje toga prava.

Ako Udruga u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka
ne udovolji tom zahtjevu, zaposlenik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu
povrijeđenog prava pred upravnim odborom Udruge, a nakon toga ima pravo započeti s procesom
mirenja, a ako mirenje ne uspije može se obratiti nadležnom sudom sjedišta Udruge.

Osoba koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva zaposlenikau
ime Udruge je Izvršni direktor Udruge. Ukoliko je do povrede dostojanstva došlo povredom
Izvršnog direktora radnik može pritužbu uputiti Upravnom odboru, a ako je povredu učinio Upravni
odbor može pritužbu poslati na članove Skupštine Udruge. Udruga je dužna, najkasnije u roku od
osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene
pojedinom slučaju radi sprečavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi
da ono postoji. Ako Udruga u roku iz stavka 2. ovoga članka ne poduzme mjere za sprečavanje
uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene,
radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura
zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

X. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, OSNOVNI OPISI I POPISI POSLOVA, SMJER I


STUPANJ STRUČNE SPREME, RADNO ISKUSTVO I DRUGI POSEBNI UVJETI ZA
SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Članak 26.

Radna mjesta u Udruzi su:

- Izvršni direktor,
- Voditelj/ica projekta,
- Stručni/a suradnik/ca na projektu – asistent/ica na projektu
- Voditelj/ica Referentnog centra
- Voditelj/ica ureda
- Koordinator/ica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja
- Računovođa i knjigovođa

Članak 27.

OPIS POSLOVA U UDRUZI

NAZIV RADNOG MJESTA IZVRŠNI DIREKTOR


OPIS POSLOVA • Obavlja poslove vezane za zakonit i
pravilan rad Udruge,
• Zastupa Udrugu u RH i inozemstvu,
• Prikupljanje sredstava za pravilan i
zakonit rad Udruge,
• Provodi odluke Skupštine
• Upravnog odbora, te ostalih tijela
Udruge,
• Donosi i izmjenjuje poslovnike i
pravilnike Udruge, uz suglasnost
Upravnog odbora,
• Saziva sjednice Skupštine Udruge,
• Podnosi izvješće o radu Udruge,
• Obavještava članove o sastancima,
događanjima, te novostima u Udruzi,
• Održava redovite sastanke sa svim
članovima, te prema potrebi s
Upravnim odborom,
• Organizira seminare i radionice za
volontere i članove Udruge,
• Monitoring slučajeva kršenja ljudskih
prava,
• Sastavljanje periodičnih i godišnjih
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

izvještaja o radu,
• Pripremanje i održavanje edukativnih
radionica i supervizije za sve članove
podružnice,
• Koordinira provedu programa i
projekta te organizira projektne
aktivnosti ,
• Nadzire kvalitetu provedenih
projektnih aktivnosti
• Pružati podršku žrtvama i svjedocima
u sudskim postupcima i postupcima
pred drugim tijelima,
• Suradnja institucijama i
organizacijama civilnog društva
relevantnim za rad Udruge,
• Regrutacija i koordinacija volontera,
• Organizacija timskih sastanaka,
edukacija i supervizija,
• Vođenje propisne dokumentacije i
evidencija,
• Koordinira rad svih volontera na
razini Udruge
• Može osnovati nestalna tijela ili
privremena tijela, službe ili osobe za
obavljanje pojedinih specifičnih vrsta
poslova (računovođa, tajnik, projekt
menadžer)
• Obavlja i druge poslove po nalogu
Skupštine i Upravnog odbora
• Obavlja i sve druge poslove iz
nadležnosti Udruge,

ODGOVORNOST • Skupštini Udruge,


• Upravnom odboru Udruge
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • VSS pravne, ekonomske i druge
srodne društvene ili humanističke
struke
UVJET • Član Udruge
PRETHODNA PROVJERA RADNIH • NE
SPOSOBNOSTI
RADNO ISKUSTVO • DA, 1 godina na sličnim poslovima
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • 1

RADNO VRIJEME • Pola/puno radno vrijeme ili određen


broj sati
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • Mjesečno, prema broju sati


VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranju,
raspoloživim sredstvima Udruge

NAZIV RADNOG MJESTA VODITELJ/ICA PROJEKTA


OPIS POSLOVA • Razvoj i vođenje projekta,
• Koordiniranje rada projekata,
• Predstavljanje projekta,
• Izrada strategije projekta, u suradnji
s voditeljima/icama projekata,
• Suradnja sa voditeljima/icama
projekata,
• Koordinira provedu programa i
projekta te organizira projektne
aktivnosti ,
• Nadzire kvalitetu provedenih
projektnih aktivnosti
• Pružati podršku žrtvama i
svjedocima u sudskim postupcima i
postupcima pred drugim tijelima,
• Praćenje razvoja projekata,
• Regrutacija i koordinacija volontera,
• Organizacija sastanaka, edukacija i
supervizija,
• Vođenje propisne dokumentacije i
evidencija,
• Koordinira rad volontera na
projektu
• Kontrola izvještaja projekata prema
donatoru,
• Suodgovornost za financije
projekata;
• organizacija aktivnosti koje su od
značaja za rad Udruge:seminari,
edukacije, radionice , okrugli
stolovi, obilježavanje međunarodnih
dana i sl.
• Stručno usavršavanje,
• Prikupljanje sredstava,
• Drugi poslovi po nalogu Izvršnog
direktora

ODGOVORNOST • Izvršnom direktoru


STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • VSS, prvostupnik
UVJET • nema
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

RADNO ISKUSTVO • 1 godina rada/sudjelovanja na


projektima
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • 1 radnik po odobrenom projektu
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati, sukladno projektu
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
• Ovisno o projektnom financiranju
VISINA PLAĆE

NAZIV RADNOG MJESTA STRUČNI/A SURADNIK/ICA NA


PROJEKTU – ASISTENTI/ICA NA
PROJEKTU
OPIS POSLOVA • Organizacija aktivnosti koje su
značajne za rad Udruge i samog
projekta, zajedno s voditeljem/icom
projekta: okrugli stol, edukacije
volontera, javne tribine i sl.
• Predstavljanje projekta
• Suradnja sa voditeljima/icama
projekata
• Praćenje razvoja projekata
• Izvještaj projekata prema donatoru
• Suodgovornost za financije
projekata
• Stručno usavršavanje,
• Prikupljanje sredstava,
• Drugi poslovi po nalogu
Voditelja/ice projekta
ODGOVORNOST • Voditelju projekta
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • SSS, VSS, prvostupnik
UVJET • volontersko iskustvo u Udruzi
RADNO ISKUSTVO • NE
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • 1 ili 2 radnika po odobrenom
programu
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranj
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

NAZIV RADNOG MJESTA VODITELJ/ICA REFERENTNOG CENTRA


OPIS POSLOVA • Pružanje emocionalne Ili
psihološke podrške žrtvama i
svjedocima kaznenih djela i
prekršaja
• Pružanje pravne pomoći drugim
osobama u potrebi sukladno
Zakonu o besplatnoj pravnoj
pomoći
• Pravno savjetovanje : opće
informacije, pravni savjet,
sastavljanje podnesaka prema
javnopravnim tijelima,
• Kao osoba od povjerenja, pratnja
korisnicima na sudu,
• Pomoći žrtvama i svjedocima oko
povezivanja s drugim ustanovama i
organizacijama koje im mogu više
pomoći u ostvarivanju njihovih
prava
• Vođenje evidencije korisnika koji su
se obratili za pomoć
• Arhiviranje dokumentacije vezane
uz rad s korisnicima
• Administrativni poslovi
• Pripremanje i održavanje;
edukacija za volontere, okruglih
stolova,radionica , javnih tribina i sl.
• Sudjelovanje u selekcijskim
postupcima (intervjuiranje i
testiranje pri odabiru volontera
Udruge te zaposlenika podružnice)
kao i izrada strukturiranih intervjua
za selekciju,
• Stručno usavršavanje,
• Praćenje promjena zakona, pravnih
pravila, uredbi te intervencija kod
nadležnih tijela u svezi zagovaranja
promjena ili izmjena zakona koji će
unaprijediti položaj žrtava i
svjedoka;
• Izrada analiza i drugih dokumenata
iz području podrške žrtvama i
svjedocima kaznenih djela i
prekršaja;
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

• Uspostavljane i održavanje
suradnje s organizacijama i
institucijama te ustanovama koje
rade na području podrške žrtava i
svjedoka;
• Obavljanje drugih poslova po
nalogu Izvršenog direktora
ODGOVORNOST • Izvršnom direktoru
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • VSS (usmjerenje:pravnik,psiholog,
socijalni radnik)
UVJET • volontersko iskustvo u Udruzi
RADNO ISKUSTVO • do 1 godine na sličnih poslovima
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • po potrebi
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranju

NAZIV RADNOG MJESTA VODITELJ/ICA UREDA


OPIS POSLOVA • Pružanje emocionalne Ili
psihološke podrške te pravne
žrtvama i svjedocima kaznenih
djela i prekršaja
• Kao osoba od povjerenja, pratnja
korisnicima na sudu,
• Pomoći žrtvama i svjedocima oko
povezivanja s drugim ustanovama i
organizacijama koje im mogu više
pomoći u ostvarivanju njihovih
prava
• Vođenje evidencije korisnika koji su
se obratili za pomoć
• Arhiviranje dokumentacije vezane
uz rad s korisnicima
• Administrativni poslovi
• Pripremanje i održavanje;
edukacija za volontere, okruglih
stolova,radionica , javnih tribina i sl.
• Sudjelovanje u selekcijskim
postupcima (intervjuiranje i
testiranje pri odabiru volontera
Udruge te zaposlenika podružnice)
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

kao i izrada strukturiranih intervjua


za selekciju,
• Praćenje promjena zakona, pravnih
pravila, uredbi te intervencija kod
nadležnih tijela u svezi zagovaranja
promjena ili izmjena zakona koji će
unaprijediti položaj žrtava i
svjedoka;
• Izrada analiza i drugih dokumenata
iz području podrške žrtvama i
svjedocima kaznenih djela i
prekršaja;
• Uspostavljane i održavanje
suradnje s organizacijama i
institucijama te ustanovama koje
rade na području podrške žrtava i
svjedoka;
• Stručno usavršavanje,
• Obavljanje drugih poslova po
nalogu Izvršenog direktora
ODGOVORNOST • Izvršnom direktoru
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • VSS (usmjerenje:pravnik,psiholog,
socijalni radnik)
UVJET • nema
RADNO ISKUSTVO • do 1 godine na sličnih poslovima
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • po potrebi
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranju

NAZIV RADNOG MJESTA KOORDINATOR/ICA NACIONALNOG


POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE KAZNENIH
DJELA I PREKRŠAJA
OPIS POSLOVA • Koordinacija volontera Nacionalnog
pozivnog centra za žrtve kaznenih
djela i prekršaja (mentoriranje,
asistiranje pri pozivima, preslušavanje i
evaluacija poziva, osmišljavanje i
provođenje vježbi s volonterima,
evidencija volonterskih sati, praćenje
rasporeda volontiranja, individualni i
grupni mjesečni sastanci, praćenje
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

dolazaka/odlazaka napredovanje
volontera, izrada preporuka i potvrda o
stečenim kompetencijama);
• Regrutiranje volontera NPC-a
(obavještavanje javnosti o početku
regrutacije, zaprimanje prijava,
selekcija volontera, opći dio edukacije
za volontere i edukacija o korištenju
baze podataka i drugih sustava u NPC-
u);
• Pružanje informativne i emocionalne
podrške i praktičnih informacija
korisnicima
• Prikupljanje podataka, ažuriranje
podataka i rad na unaprjeđenju baze
podataka i sustava NPC općenito
• Praćenje promjena u zakonima i
organizacijama civilnog društva,
ustanovama i institucijama te drugim
javnopravnim tijelima, pronalaženje
materijala za što kvalitetniji rad
volontera i NPC-a općenito;
• Izrada mjesečnih izvještaja rada
Nacionalnog pozivnog centra za žrtve
kaznenih djela i prekršaja;
• Praćenje promjena zakona, pravnih
pravila, uredbi te intervencija kod
nadležnih tijela u svezi zagovaranja
promjena ili izmjena zakona koji će
unaprijediti položaj žrtava i svjedoka;
• Izrada analiza i drugih dokumenata iz
području podrške žrtvama i svjedocima
kaznenih djela i prekršaja;
• Uspostavljane i održavanje suradnje s
organizacijama i institucijama te
ustanovama koje rade na području
podrške žrtava i svjedoka;
• Administrativni poslovi u svezi
programa Nacionalnog pozivnog centra
• Pisanje i slanje molbi za donacijom;
• Rad na vidljivosti, promociji
Nacionalnog pozivnog centra
ODGOVORNOST • Izvršnom direktoru
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • SSS, VSS, prvostupnik
UVJET • volontersko iskustvo u Udruzi i NPC-u
RADNO ISKUSTVO • ne
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište)
Tel: +385 32 639 333
OSIJEK : Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured Osijek)
Tel: +385 31 779 419
VARAŽDIN: Graberje 33/1, 42 000 Varaždin (ured Varaždin)
Tel: +385 95 116 0066
ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006)
Mail: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr

PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana


BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • po potrebi
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranju

NAZIV RADNOG MJESTA RAČUNOVOĐA I KNJIGOVOĐA


OPIS POSLOVA • Financijsko poslovanje Udruge,
• Vođenje financija za projekte i
izvještavanje,
• Vođenje i čuvanje blagajne,
• Prijam i isplata gotovinskih računa,
• Svi knjigovodstveno
računovodstveni poslovi
Udruge/podružnice i izvještavanje,
• izrada izvještaja o radu blagajne,
• Uredno vođenje dokumentacije za
sve navedene poslove,
• Uredno dnevno evidentiranje
obavljenih poslova i prisutnosti na
radu,
• Stručno usavršavanje,
• Drugi poslovi po nalogu izvršnog
direktora/voditelja/ice podružnice
ODGOVORNOST • Izvršnom direktoru
STUPANJ I SMJER STRUČNE SPREME • SSS ili VSS, prvostupnik
UVJET • nema
RADNO ISKUSTVO • DA, minimalno 2 godine na sličnim
poslovima
PROBNI RAD U TRAJANJU • 30 dana
BROJ RADNIKA NA RADNOM MJESTU • 1
RADNO VRIJEME • pola/puno radno vrijeme ili određen
broj sati
NAČIN ODREĐIVANJA PLAĆE • mjesečno, prema broju sati
VISINA PLAĆE • Ovisno o projektnom financiranju

Članak 27.

Uz poslove naveden u članku 26. i 27. ovog Pravilnika, Izvršni direktor može, uz prethodnu
suglasnost Upravnog odbora, uvesti i nova radna mjesta, ali ona moraju biti uvjetovana
donatorom, ugovorom s javnopravnim tijelom ili propisom RH.