Vous êtes sur la page 1sur 27

 Gestióde l'oferta

(reserva per a alumnes del


centre) Finals d’abril

 Presentació de sol·licituds
del 14 al 24 de maig
Lliurar al tutor/a
del grup.

Últim dia
dimecres 25
abril
Alumnes que volen fer el Batxillerat
artístic.
 Han de presentar la sol·licitud a la secretaria
del Centre com si fossin alumnes externs.

 Presentació de sol·licituds
 del 14 al 24 de maig

Els alumnes de primer de batxillerat (excepte els d’arts) que


participen en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i
estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre han
de confirmar al centre assignat la seva voluntat de mantenir la plaça
en les dates previstes al calendari.

És molt important aprovar el curs al JUNY


1r BATXILLERAT
POMPEU FABRA
2018-19
Consta d’un cicle de dos cursos acadèmics, encara
que la permanència en règim escolaritzat serà de
quatre anys com a màxim.

BATXILLERAT : Sortides
• Estudis universitaris (prèvia superació
de les proves d’accés).
• Cicles de formació professional de grau
superior
• Ensenyaments artístics de grau
superior (Disseny i Arts plàstiques)
 De dilluns a divendres de 8,15 a 14,45h
hores

BATXILLERAT : Organització
Als dos cursos de batxillerat hi ha matèries
comunes, matèries comunes d’opció,
matèries de modalitat i matèries específiques.
Hores/Setmana
Matèries 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera (anglès) 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
CMC(cultura científica) 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca (Sense assignació horària)

Matèria comuna d’opció 4 4


Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
 L’alumne/a, al final del batxillerat,
ha d’haver cursat almenys sis
matèries d’una mateixa modalitat:
la matèria comuna d’opció de la
modalitat triada i, com a mínim,
dues matèries més de la seva
modalitat a cada curs.
Matemàtiques I
(Una matèria per franja)
Biologia I Tecnologia industrial I
CT(geologia) I Física I
Dibuix tècnic I Mecànica Química I

Matemàtiques II
(Una matèria per franja)
Biologia II Tecnologia industrial II
CT(geologia) II Física II
Dibuix tècnic II Electrotècnia Química II
Història i fonaments de les arts I
(Una matèria per franja)
C. audiovisual I (2h) / T.Exp. graficoplàstica (2h)
Dibuix tècnic I
Dibuix artístic I
Volum

Història i fonaments de les arts II


(Una matèria per franja)
Cultura audiovisual II Dibuix tècnic II
Dibuix artístic II
Disseny
C.SOCIALS HUMANITATS
(Una matèria per franja)
-Matemàtiques aplicades -Literatura catalana/Alemany
a les Ciències Socials I
-Economia d’empresa I -Llatí I
-Hª.M.Contemporani -Grec I / Hª.M.Contemporani
-Economia Francès Psicologia/sociologia Religió

(Una matèria per franja)


-Matemàtiques aplicades CS II -Lit. castellana
-Economia d’empresa II -Llatí II
-Geografia -Grec II/Geografia
-Història de l’art /Lit. castellana -Història de l’art
 Es passa a segon amb dues matèries pendents com
a màxim.

 Amb 3 ó 4 matèries suspeses, l’alumne/a pot:

◦ Matricular-se de nou a 1r de
Batxillerat en la seva totalitat
renunciant a totes les qualificacions
obtingudes.

◦ Matricular-se de les matèries en les


quals hagi obtingut avaluació
negativa.
L’assistència al centre és obligatòria.

(És imprescindible l’assistència a les classes per


poder assolir els continguts necessaris per a
superar les matèries. )

◦ Puntualitat ( a les 8,20h es tanca la porta)

◦ Les faltes d’assistència s’han de justificar el més aviat


possible al/ a la tutor/a.

◦ A l’hora de l’esbarjo o bé si un professor/a falta , els


alumnes poden sortir del centre.
 L’absència injustificada, sistemàtica i
reiterada de l’alumne de batxillerat, durant 15
dies hàbils, pot comportar l’anul·lació de la
matrícula de l’alumne.
 En el moment que s’arribi a acumular aquest
període d’absència, aquesta circumstància es
notificarà a l’alumne absentista, i als pares o
tutors legals en el cas d’alumnes menors
d’edat.
 Si en el termini d’una setmana no justifica la
seva absència, el director o directora del
centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne
per absentisme continuat no justificat.
Anul·lació de matrícula
Els alumnes, amb el consentiment dels pares o
tutors legals en cas que sigui menor d’edat,
poden sol·licitar, al director o directora del
centre, l’anul·lació de matrícula del curs que
estiguin cursant.
 L’anul·lació de matrícula s’ha de sol·licitar
abans de finalitzar el mes d’abril del curs
acadèmic corresponent.

Canvi de règim:
◦ Batxillerat nocturn.
 1ª-Lliurament de notes abans del Nadal.
 2ª-Lliurament de notes abans de Setmana
Santa
 3ª-Lliurament de notes a principis de juny

 JUNY (EXÀMENS FINALS)


 SETEMBRE (EXÀMENS DE RECUPERACIÓ)
 Els alumnes disposaran d’una setmana
d’exàmens al mes de juny per a que puguin
recuperar avaluacions trimestrals suspeses i
aprovar d’aquesta manera la matèria.

 Recuperacions al Setembre:
Recuperacions de matèries no aprovades al
juny, a començament de setembre.
Si es troben malament
◦ No se’ls donarà cap medicament. El centre té
prohibit per normativa del Departament
d’Ensenyament donar cap medicament.

◦ Podran sortir del centre sempre i quan sigui


possible posar-se en contacte telefònicament amb
els pares i autoritzin la sortida.
Proves d’Accés a la Universitat
NOTA DE L’EXPEDIENT DE NOTES DE LES PROVES NOTES DE LES PROVES
BATXILLERAT. D’ACCÉS A LA D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT (PART UNIVERSITAT (PART
MITJANA DE LES NOTES
COMUNA) ESPECÍFICA)
DE LES MATÈRIES (TOTES
LES MATÈRIES TAN DE
PRIMER COM DE SEGON
VALEN EL MATEIX) +
TREBALL DE RECERCA
(TREBALL
D’INVESTIGACIÓ QUE ES
FA A SEGON DE
BATXILLERAT)
60% 40% AQUESTA NOTA SE
SUMA A I DÓNA LLOC
A LA NOTA PER
ACCEDIR A UN
DETERMINAT GRAU.
100%
 Els alumnes han d’intentar assolir la nota
màxima en les matèries de primer.

 L’accès a un determinat grau universitari pot


dependre d’unes dècimes.
 GRAUS
◦ AGRUPATS EN …
 ÀMBITS DE CONEIXEMENT
 CIÈNCIES DE LA SALUT
 CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES
 ENGINYERIES I ARQUITECTURES
 CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
 ARTS I HUMANITATS
 Es pot accedir, en un principi, als cicles
formatius des de qualsevol modalitat de
Batxillerat però cal veure quina és la més
idònia perquè es possible que algunes
modalitats de Batxillerat tinguin prioritat en
l’accés a determinats cicles formatius de
grau superior.

 Des dels c. formatius de grau superior es


pot accedir a la universitat fent les pau.
INFORMACIÓ BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
http://queestudiar.gencat.cat/ca/

PONDERACIONS 2018
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/
documentacio/Ponderacions_Catalunya.pdf

ESTUDIS UNIVERSITARIS
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris

INFORMACIÓ ESPECÍFICA UNIVERSITATS


http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/universitats_
i_recerca_de_catalunya/universitats/universitats_de_catalunya/
Tota la informació de les
PAU i dels Cicles
Formatius de Grau
Superior s’explicarà als
alumnes a les tutories i
especialment a SEGON de
Batxillerat.