Vous êtes sur la page 1sur 1

Yerushalayim Shel Zahav

Arranged by: B. Gelfand

## 3 Œ ‰ j
& 4 j œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ.
Soprano

Ye - ru - sha - la - yim shel za - hav v' - shel n' - cho - shet v' - shel

## 3 ∑
& 4 œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Alto

Ye - ru - sha - la - yim shel za - hav v' - shel n' - cho -

## j
œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ
5

& œ. œ ˙ œ. j
œ œ œ œ
S

or ha - lo l' - chol shi - ra - yich a - ni ki - nor Ye - ru - sha -

#
& # œ œ œ œ ‰ j œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ #œ œ œ
A

shet v' - shel or ha - lo l' - chol shi ra - yich a - ni ki nor a - ni ki nor

# j
& # œ œ j œ œœ ˙
œ œ
10

S
œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ.
la - yim shel za - hav v' - shel n' - cho - shet v' - shel or ha - lo l' - chol shi -

##
& œ œ œ œ ‰ j œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A

Ye - ru - sha - la - yim shel za - hav v' - shel n' - cho - shet v' - shel or ha - lo l' - chol shi

##

15

& œ œ œ
S
˙ œ ˙.
ra - yich a - ni ki - nor

##
& œ ∑
A
œ œ œ #œ œ ˙.
ra - yich a - ni ki nor